Retencja danych telekomunikacyjnych a zasada proporcjonalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Retencja danych telekomunikacyjnych a zasada proporcjonalności"

Transkrypt

1 Retencja danych telekomunikacyjnych a zasada proporcjonalności Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu UKSW

2 Dyrektywa 2006/24/WE DYREKTYWA 2006/24/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE 6 kategorii danych umożliwiających identyfikację: 1) źródła połączenia, 2) odbiorcy połączenia, 3) daty, godziny i czasu trwania połączenia, 4) rodzaju połączenia 5) narzędzie komunikacji, 6) lokalizację urządzenia komunikacji ruchomej. 5 rodzajów usług łączności elektronicznej : 1) telefonia stacjonarna 2) telefonia mobilna 3) dostęp do Internetu 4) elektroniczna poczta internetowa 5) telefonia internetowa (VoIP) Cel: zapewnienie dostępności danych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw. 2

3 Reglamentacja prawna danych o ruchu telekomunikacyjnym w Unii Europejskiej Dawny model (1997,2002): potrzeby operatorów i ich klientów, ochrona prywatności użytkowników dane o ruchu - wszelkie dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi; muszą zostad usunięte lub anonimizowane, gdy nie są już potrzebne do celów transmisji komunikatu DYREKTYWA 2002/58/WE (art. 6): Można przetwarzad dane o ruchu niezbędne do celów naliczania opłat abonenta i opłat rozliczeo międzyoperatorskich. Przetwarzanie takie jest dozwolone tylko do kooca okresu, w którym rachunek może byd zgodnie z prawem zakwestionowany lub w którym należy uiścid opłatę. Obecny model (2006): potrzeby organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i służb specjalnych, ochrona bezpieczeostwa publicznego dane oznaczają dane o ruchu i lokalizacji oraz powiązane dane niezbędne do identyfikacji abonenta lub użytkownika; są zatrzymywane na okresy nie krótsze niż 6 miesięcy oraz nie dłuższe niż 24 m-ce od daty połączenia.

4 Poglądy na retencję danych za billing to takie same informacje, jak wiele innych, które gromadzi się w bazach danych [A.Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 185] dane telekomunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w każdej dużej operacji antyterrorystycznej i w 95 % wszystkich poważnych śledztw dotyczących przestępczości zorganizowanej *Rząd Zjednoczonego Królestwa: Strategic Defence and Security Review, ] przeciw przy obecnym poziomie rozwoju techniki, na podstawie danych telekomunikacyjnych towarzyszących przekazom informacji można zbudowad profile osobowości i śledzid mobilnośd nieomal wszystkich obywateli. *Federalny Sąd Konstytucyjny Niemiec w wyroku z ] zatrzymywanie i przechowywanie danych o połączeniach telekomunikacyjnych i lokalizacji wszystkich osób w UE, które używają telefonu lub Internetu, jest poważną ingerencją w ich prawo do prywatności. Nie ulega wątpliwości, że Dyrektywa stanowi pod tym względem najbardziej inwazyjny instrument jaki kiedykolwiek został przyjęty w UE, gdy chodzi o skalę i liczbę osób, które znalazły się w zasięgu jego oddziaływania. [Peter Hustinx, Europejski Inspektor Ochrony Danych, w wystąpieniu na konferencji "Taking on the Data Retention Directive" Bruksela, 3 grudnia 2010]

5 Wyrok TK RFN z 2 marca 2010 implementacja Dyrektywy w RFN niezgodna z art. 10 konstytucji (ochrona poufności korespondencji) naruszenie zasady proporcjonalności w przypadku regulacji bezpieczeostwa danych oraz dostępu i używania danych o ruchu i lokalizacji przez policję w aspekcie zasady transparentności, kontroli sądowej i środków odwoławczych. uczucie permanentnej inwigilacji ingerencja w życie prywatne niewinnego obywatela retencja danych przez 6 miesięcy poważnie zwiększa ryzyko obywateli, ze zaczną byd śledzeni, mimo że nie zrobili nic złego. Wystarczy o niewłaściwej porze skontaktowad się z określoną osobą, by zostad zmuszonym do składania na ten temat wyjaśnieo.

6 Praktyka prokuratorska w Polsce Okres retencji danych telekomunikacyjnych - 24 miesiące w 2009 r. 71% ankietowanych prokuratorów zlecało ekspertyzy dotyczące połączeo telekomunikacyjnych w związku ze sprawami o posiadanie narkotyków.* na podstawie billingu poszukiwano nowych osobowych źródeł dowodowych w celu ewentualnego rozszerzenia zarzutów osobom podejrzanym o posiadanie wzywano i przesłuchiwano jako świadków osoby z billingu prawdopodobieostwo wkroczenia funkcjonariuszy publicznych w sferę życia prywatnego niewinnych obywateli wzrasta wraz z wydłużaniem się okresu retencji jestem inwigilowany chociaż nic złego nie zrobiłem * E. Kuźmicz, Z. Mielecka-Kubieo, D. Wiszejko-Wierzbicka (red.) Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii koszty, czas, opinie. Raport z badao, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 58.

7 Okres przechowywania danych Polska Przepisy: rok lata lata Projekty PiS: lat lat Inne paostwa UE średni okres retencji danych w MS - 12 miesięcy. 6 miesięcy: Niemcy, Litwa, Luxemburg, Słowacja i Holandia (w odniesieniu do danych internetowych) 12 miesięcy: Dania, Francja, Wlk. Brytania, Hiszpania (min. 6 - max. 24 m-ce) 18 miesięcy: Łotwa, Słowenia 24 miesiące: Irlandia, Włochy, Polska

8 Poważne przestępstwo Prawo porównawcze Brak definicji legalnej w Dyrektywie. Interpretacja KE: 32 typy przestępstw z DR o ENA + przestępstwa telekomunikacyjne Raport KE (2010) : przestępstwa zagrożone kpw nie krótszą niż: 5 lat (np. Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Portugalia -lista) 4 lata (Finlandia) 1 rok (Austria, Holandia, Francja) decyduje sąd (Czechy, Malta, Litwa) Prawo polskie każde przestępstwo, brak ograniczeo prawnych związanych z rodzajem i ciężarem gatunkowym przestępstwa

9 Dostęp do danych Dyrektywa (art.4) dane zatrzymywane są udostępniane jedynie : właściwym organom krajowym, w szczególnych przypadkach ( in specific cases), zgodnie z krajowym ustawodawstwem. 25 preambuły : prawo dostępu i wykorzystania danych przez organy krajowe zgodnie z art. 8 EKPC Ustawodawstwo polskie Właściwe organy krajowe (9): Policja, prokuratura, sądy, Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wywiad Skarbowy, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego W przypadku każdego przestępstwa (w praktyce też w sprawach cywilnych - rozwodowych)

10 Kontrola dostępu do danych Prawo porównawcze RFN: -zasadą jest kontrola sądowa, -wyjątkiem (w przypadkach niecierpiących zwłoki) - postanowienie prokuratora; w ciągu 3 dni podlega zatwierdzeniu przez sąd ( 100g StPo) Wyrok TK RFN : warunkiem udostępnienia danych w celu ścigania przestępstw musi byd co najmniej podejrzenie oparte na faktach, że chodzi o przestępstwo poważne (ustawowy wykaz kategorii przestępstw) Hiszpania - kontrola sądu, Portugalia - sędzia śledczy Prawo polskie Policja może uzyskiwad dane o ruchu i dane lokalizacyjne bez jakiejkolwiek kontroli. Obowiązujący do wymóg notyfikacji Komendanta Głównego / Wojewódzkiego Policji przez operatora o przekazaniu na ustne żądanie funkcjonariusza informacji na ten temat został zniesiony mimo negatywnego stanowiska w tej kwestii Rady Legislacyjnej. dostęp bezpośredni (online)

11 Statystyka zapytao o dane Polska: zapytao na 38,4 mln ludzi* [2760]** Francja: zapytao na 64,3 mln ludzi [837] W. Brytania: zapytao na 60,9 mln ludzi [772] Czechy: zapytao na ludzi [1287] Niemcy: zapytao na ludności [16] dane z 2008 r. *dane z 2009 r. ** współczynnik na mieszkaoców Więcej...

12 test proporcjonalności Pytania ustalenie, czy ograniczenie w interesie publicznym konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności jest usprawiedliwione. Czy retencja danych jest środkiem: odpowiednim do osiągnięcia określonego celu; koniecznym do osiągnięcia celu (tzn. środkiem najmniej restrykcyjnym spośród dostępnych ); proporcjonalnym w ścisłym rozumieniu (tj. właściwej proporcji pomiędzy celem ingerencji i określonymi prawami jednostki) Odpowiedzi TAK NIE NIE

13 kryterium użyteczności danych

14

15 Kryterium środka koniecznego do osiągnięcia celu Badania niemieckie nt. efektywności zabezpieczenia danych /quick freeze/ Wg analizy Bundeskriminalamt w 2005 r. policja nie uzyskała dostępu do danych w 381 sprawach (dane nie były już dostępne u operatorów) 381 w stosunku do 6.4 mln spraw w 2005 r. to 0.001% Wg badao Instytutu Maxa Plancka : w 99,99% postępowaniach karnych rocznie dostęp do danych o ruchu i lokalizacji gwarantuje organom ścigania procedura quick freeze * A zatem, w 99,99% śledztw w sprawach karnych rocznie, zabezpieczenie danych aktualnie dostępnych mogłoby byd realną alternatywą dla reżimu retencji danych * Zob. art. 218a polskiego k.p.k. oraz art. 16 konwencji RE o cyberprzestępczości Wyrok TK z 3 października 2000 r. (K. 33/99) zastosowanie środków niezbędnych (koniecznych) w tym sensie, że będą one chronid określone wartości w sposób, bądź w stopniu, który nie mógłby byd osiągnięty przy zastosowaniu innych środków, a jednocześnie winny to byd środki jak najmniej uciążliwe dla podmiotów, których prawo bądź wolnośd ulegają ograniczeniu

16 Czy retencja danych jest środkiem proporcjonalnym? Kwestia 1 Czy przechowywanie danych o połączeniach telekomunikacyjnych wszystkich obywateli na wypadek ich ewentualnej przydatności dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości spełnia warunek proporcjonalności? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (K 32/04) W demokratycznym paostwie prawnym nie jest konieczne przechowywanie informacji na temat obywateli, uzyskanych w toku czynności operacyjnych ze względu na potencjalną przydatnośd tych informacji.

17 Czy retencja danych jest środkiem proporcjonalnym? Kwestia 2 Kiedy korzystanie z danych telekomunikacyjnych przez organy ścigania spełnia kryterium proporcjonalności? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (K 32/04) Może to byd stosowane tylko w związku z konkretnym postępowaniem, prowadzonym na podstawie ustawy dopuszczającej ograniczenie wolności ze względu na bezpieczeostwo paostwa i porządek publiczny.

18 Czy retencja danych jest środkiem proporcjonalnym? Kwestia 3 Czy prawo do operacyjnego uzyskiwania danych telekomunikacyjnych przez policję i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeostwo i porządek publiczny powinno podlegad ograniczeniom prawnym? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (K 32/04) Ingerencja policji w sferę praw i wolności obywatelskich, związana z czynnościami operacyjnymi podejmowanymi w interesie publicznym, nie może byd nieograniczona. W świetle Konstytucji, służby odpowiedzialne za bezpieczeostwo i porządek publiczny nie mogą byd uznane za dysponujące autonomią w zakresie czynności operacyjnych. Nie można więc, w powołaniu na wymóg skuteczności działalności operacyjnej, wyłączad jej spod jakiejkolwiek kontroli.

19 Wnioski Polskie ustawodawstwo retencyjne jest niezgodne z Dyrektywą 2006/24/WE Narusza również zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust.3 konstytucji Wymaga zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW SPIS TREŚCI 1. CEL I ISTOTA PROJEKTOWANEJ REGULACJI. 3 1.1. Cel projektowanej regulacji 3 1.2. Istota projektowanej

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 28 poz. 351 WYROK. Sygn. K. 15/98

Dz.U. 2000 Nr 28 poz. 351 WYROK. Sygn. K. 15/98 Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2000 Nr 28 poz. 351 WYROK z dnia 11 kwietnia 2000 r. Sygn. K. 15/98 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann przewodniczący Krzysztof Kolasiński sprawozdawca Andrzej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym Projekt z dnia 18 grudnia 2013 r. Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym 1. Potrzeba i cel regulacji Potrzeba uregulowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku kompleksowych unormowań

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam

Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam mgr Bogumiła Czerniak ICM, Uniwersytet Warszawski Stan prawny: 30 czerwca 2009 r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/14 Luksemburg, 8 kwietnia 2014 r. Kontakty z Mediami i Informacja Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona danych osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie Unii... 59 Anastazja Gajda OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I KIERUNKI ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Wprowadzenie 1 Gromadzenie,

Bardziej szczegółowo

Raport z zadania1. Piotr Rutkowski rotel. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci

Raport z zadania1. Piotr Rutkowski rotel. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci Pomoc techniczna dla Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty dotycząca regulacji rynków telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa sieci i kwestii związanych z połączeniami sieci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 roku Warszawa, marzec 2014 r. TOM I Wstęp... 1 I. Sytuacja kadrowa i finansowa prokuratury... 5 II. Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Przewodnik dla przedsiębiorców HUNGARIAN PARLAMENTARY COMMISSIONER FOR DATA PROTECTION AND FREEDOM OF INFORMATION Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

4Tel Partner Sp. z o.o.

4Tel Partner Sp. z o.o. 4Tel Partner Sp. z o.o. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona informacji. Dominika Piniewicz Andrzej

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim

W NUMERZE. kwartalnik policyjny. CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim kwartalnik policyjny CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat: (22)

Bardziej szczegółowo

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych Krzysztof Domagała* Tomasz Domagała ** po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych I. Zarys ogólny... 2 II. Rodzaje informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r.

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-68-08 Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski Opracowanie pod redakcją: Przemysława Bryksy, Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz Departament

Bardziej szczegółowo

PRZESZUKANIE I ZATRZYMANIE RZECZY, UDZIAŁ SPECJALISTÓW I BIEGŁYCH W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH

PRZESZUKANIE I ZATRZYMANIE RZECZY, UDZIAŁ SPECJALISTÓW I BIEGŁYCH W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH PRZESZUKANIE I ZATRZYMANIE RZECZY, UDZIAŁ SPECJALISTÓW I BIEGŁYCH W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH W ciągu ostatnich dwóch dekad nasz kraj stał się jednym z najlepiej rozwijających się w Europie Wschodniej rynków

Bardziej szczegółowo

Security Information and Event Management Smartfony pracowników poważnym zagrożeniem

Security Information and Event Management Smartfony pracowników poważnym zagrożeniem NR 16/GRUDZIEŃ 2012 Przyszłość retencji danych w Polsce Prawo do bycia zapomnianym - fikcja czy nieuchronna przyszłość? Security Information and Event Management Smartfony pracowników poważnym zagrożeniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Artur Borkowski WDROŻENIE ZAPISÓW DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/92/WE Z 9 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo