Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för MC-lyft Bruksanvisning for MC-jekk Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego Operating Instructions for Motorcycle Lift SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Max. lyftkapacitet är 135 kg. MC-lyften är enbart avsedd för lyftning. Använd den inte för några andra ändamål. Håll barn och obehöriga personer borta från MC-lyftens arbetsområde. MC-lyften ska placeras på ett stabilt, jämnt och torrt underlag som klarar av belastningen. Håll ytan ren, välstädad och fri från föremål/material som kan påverka MC-lyftens funktion. Håll alltid händer och fötter borta från MC-lyftens rörliga delar. Enbart personer med kunskap om MC-lyften får använda den. MC-lyften får inte modifieras. MC-lyften får inte utsättas för regn eller snö. Se till att du läst, förstått och kan tillämpa alla säkerhetsinstruktioner och varningar innan du börjar använda MC-lyften. Underlåtenhet att följa ovanstående kan resultera i skada på MC-lyften och/eller personskada. Max. lyftkapacitet Max. lyfthöjd Min. lyfthöjd Lyftbord Vikt TEKNISKA DATA BESKRIVNING 135 kg 890 mm 300 mm 420 x 350 mm 28,5 kg 1. Gummimatta 2. Lyftbord 3. Övre rulle 4. Fixeringsblock 5. Nedre rulle 6. Lyftkolv 7. Skruv M10 8. Pedalgummi 9. Pedal 10. Skruv M4 11. Reglage för sänkning 12. Metallplatta 13. Axel 14. Saxsprint 15. Låsbricka 16. Skruv M8 17. Låssprint 18. Underrede 19. Mutter M5 20. Bricka 21. Skruv M5 22. Mutter M4 23. Bricka 24. Skruv M8 25. Mutter M Lyftanordning 2

3 SVENSKA HANDHAVANDE 1. Montera fotpedalen på domkraftens pumparm och fäst den med M8 skruv och bricka. 2. Innan lyftning sker, se till att motorcykeln är ordentligt säkrad på MC-lyftens lyftbord med hjälp av lämpliga fästanordningar. 3. Stäng domkraftens ventil genom att vrida ratten medurs. 4. Höj MC-lyftens lyftbord till lämplig arbetshöjd genom att pumpa med pedalen. 5. Förhindra oavsiktlig sänkning av lyftbordet genom att säkra lyftbordet med hjälp av låssprinten. 6. När arbetet är avklarat ska du kontrollera noga under lyftbordet att det inte finns några hinder och att det är säkert att sänka ner lyftbordet. 7. Plocka bort låssprinten. 8. Vrid reglaget sakta (moturs) för att öppna domkraftens ventil och långsamt sänka lyftbordet. UNDERHÅLL Förvara MC-lyften med lyftbordet i sitt nedre läge när den inte används. MC-lyften ska förvaras på en torr plats för att minimera risken för rost på kolven. Se till att MC-lyften är ren och torka bort ev. olja eller fett. Smörja alla rörliga delar. Kontrollera lyftkolven med jämna mellanrum efter tecken på rost. Rengör utsatta ytor med en ren inoljad trasa. Kontrollera MC-lyftens alla delar innan användning. Om någon del på MC-lyften är skadad ska den omgående lämnas in på service eller reparation hos återförsäljaren eller på en auktoriserad verkstad. Om MC-lyftens effektivitet försämras kan detta åtgärdas genom att domkraftens frigöringsventil öppnas genom att ratten vrids moturs. Pumpa sedan snabbt med fotpedalen gånger för att avlägsna eventuell luft från hydraulsystemet. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 3

4 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Maks. løftekapasitet er 135 kg. MC-jekken er kun beregnet for løfting. Den skal ikke brukes til andre formål. Hold barn og uvedkommende unna MC-jekkens arbeidsområde. MC-jekken skal plasseres på et stabilt, jevnt og tørt underlag som tåler belastningen. Hold overflaten ren, ryddig og fri for gjenstander/materialer som kan påvirke MC-jekkens funksjon. Hold hender og føtter borte fra MC-jekkens bevegelige deler. Kun personer med kunnskap om MC-jekken skal bruke den. Det må ikke foretas endringer på MC-jekken. MC-jekken må ikke utsettes for regn eller snø. Forsikre deg om at du har lest, forstått og kan bruke alle sikkerhetsinstruksjoner og advarsler før du begynner å bruke MC-jekken. Hvis ovenstående ikke følges, kan det føre til skade på MC-jekken og/eller personskade. Maks. løftekapasitet Maks. løftehøyde Min. løftehøyde Løftebord Vekt TEKNISKE DATA BESKRIVELSE 135 kg 890 mm 300 mm 420 x 350 mm 28,5 kg 1. Gummimatte 2. Løftebord 3. Øvre rulle 4. Festeblokk 5. Nedre rulle 6. Løftestempel 7. Skrue M10 8. Pedalgummi 9. Pedal 10. Skrue M4 11. Innstilling av senking 12. Metallplate 13. Aksel 14. Saksesplint 15. Låseskive 16. Skrue M8 17. Låsesplint 18. Understell 19. Mutter M5 20. Skive 21. Skrue M5 22. Mutter M4 23. Skive 24. Skrue M8 25. Mutter M Løfteanordning 4

5 NORSK BRUK 1. Monter fotpedalen på jekkens pumpearm og fest den med M8 skrue og skive. 2. Før løfting skal det kontrolleres at motorsykkelen er ordentlig sikret på MC-jekkens løftebord ved hjelp av egnede festeanordninger. 3. Lukk jekkens ventil ved å vri rattet med klokken. 4. Hev MC-jekkens løftebord til egnet arbeidshøyde ved å pumpe med pedalen. 5. Unngå utilsiktet senking av løftebordet ved å sikre løftebordet ved hjelp av låsesplinten. 6. Når jobben er gjort, må du kontrollere nøye under løftebordet at det ikke finnes noen hindringer der, og at det er trygt å senke ned løftebordet. 7. Ta ut låsesplinten. 8. Vri innstillingen sakte (mot klokken) for å åpne jekkens ventil og langsomt senke løftebordet. VEDLIKEHOLD Oppbevar MC-jekken med løftebordet i sin nederste posisjon når den ikke er i bruk. MC-jekken skal oppbevares på et tørt sted for å redusere faren for rust på stempelet. Kontroller at MC-jekken er ren og tørk bort ev. olje eller fett. Smør alle bevegelige deler. Kontroller løftestempelet med jevne mellomrom for tegn på rust. Rengjør utsatte steder med en ren klut med olje. Kontroller alle delene på jekken før bruk. Hvis noen deler på jekken er skadet, skal den umiddelbart leveres inn for service eller reparasjon hos forhandleren eller til et autorisert verksted. Hvis jekkens effektivitet blir dårligere, kan dette utbedres ved at jekkens frigjøringsventil åpnes ved å vri rattet mot klokken. Pump deretter raskt med fotpedalen ganger for å fjerne eventuell luft fra hydraulikksystemet. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 5

6 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi! Maks. udźwig wynosi 135 kg. Podnośnik motocyklowy przeznaczony jest wyłącznie do podnoszenia. Nie używaj podnośnika do innych celów. Dzieci i osoby postronne powinny przebywać z dala od obszaru pracy podnośnika motocyklowego. Podnośnik motocyklowy należy ustawić na stabilnym, równym i suchym podłożu, które jest w stanie utrzymać obciążenie. Powierzchnia powinna być czysta, wysprzątana i wolna od przedmiotów/materiałów, które mogą wpływać na funkcjonowanie podnośnika. Zawsze trzymaj ręce i stopy z dala od części ruchomych podnośnika. Podnośnika mogą używać wyłącznie osoby posiadające wiedzę na temat podnośnika motocyklowego. Podnośnika motocyklowego nie należy modyfikować. Podnośnika motocyklowego nie należy narażać na działanie deszczu lub śniegu. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że po przeczytaniu instrukcji bezpiezceństwa i ostrzeżeń rozumiesz je i potrafisz się do nich stosować. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić uszkodzenia podnośnika motocykla i/lub obrażeń ciała. Maks. udźwig Maks. wysokość podnoszenia Min. wysokość podnoszenia Platforma podnosząca Masa DANE TECHNICZNE OPIS 135 kg 890 mm 300 mm 420 x 350 mm 28,5 kg 1. Mata gumowa 2. Platforma podnosząca 3. Górna rolka 4. Blok mocujący 5. Dolna rolka 6. Tłok podnośnika 7. Śruba M10 8. Guma pedału 9. Pedał 10. Śruba M4 11. Regulacja opuszczania 12. Płyta metalowa 13. Oś 14. Zawleczka 15. Podkładka blokująca 16. Śruba M8 17. Zatyczka blokująca 18. Stelaż 19. Nakrętka M5 20. Podkładka 21. Śruba M5 22. Nakrętka M4 23. Podkładka 24. Śruba M8 25. Nakrętka M Podnośnik 6

7 POLSKI OBSŁUGA 1. Zamontuj pedał na ramieniu podnośnika i zabezpiecz śrubą M8 i podkładką. 2. Przed rozpoczęciem podnoszenia sprawdź, czy motocykl jest dokładnie zabezpieczony na platformie podnośnika za pomocą odpowiednich mocowań. 3. Zamknij zawór podnośnika, przekręcając pokrętło w prawo. 4. Unieś platformę podnośnika na odpowiednią wysokość roboczą, pompując pedał. 5. Aby zapobiec niezamierzonemu obniżeniu platformy, zabezpiecz platformę przy pomocy zatyczki blokującej. 6. Po zakończeniu pracy dokładnie sprawdź, czy pod platformą podnośnika nie ma żadnych przeszkód i czy można ją bezpiecznie opuścić. 7. Wyjmij zatyczkę blokującą. 8. Ostrożnie przekręć pokrętło (w lewo), aby otworzyć zawór podnośnika i powoli obniżyć platformę. KONSERWACJA Nieużywany podnośnik wraz z platformą należy przechowywać w dolnym położeniu. Podnośnik motocyklowy powinien być przechowywany w suchym miejscu, aby ograniczyć ryzyko korozji tłoka. Upewnij się, że podnośnik motocyklowy jest czysty i suchy i wytrzyj ewentualny olej lub smar. Nasmaruj wszystkie części ruchome. Regularnie sprawdzaj, czy tłok podnośnika nie posiada śladów korozji. Czyść odsłonięte powierzchnie czystą szmatką nasączoną olejem. Przed użyciem sprawdź wszystkie elementy podnośnika uniwersalnego. Jeżeli jakakolwiek część podnośnika uniwersalnego jest uszkodzona, należy ją oddać do serwisowania lub naprawy w autoryzowanym warsztacie naprawczym. Jeśli wydajność podnośnika uniwersalnego pogorszy się, można temu zaradzić przez otworzenie zaworu uwalniającego podnośnika, przekręcając pokrętło w lewo. Następnie szybko pompuj pedałem razy, aby usunąć ewentualne powietrze z układu hydraulicznego. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 7

8 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use. The maximum lifting capacity is 135 kg. The motorcycle lift is only intended for lifting. Do not use it for any other purposes. Keep children and unauthorised persons away from the work area. The motorcycle lift should be placed on a stable, level and dry surface that will support the weight. Keep the area clean, tidy and free from objects/material that can interfere with the functionality of the motorcycle lift. Always keep your hands and feet away from the moving parts on the motorcycle lift. The motorcycle lift must only be used by persons who are familiar with how it is used. Do not modify the motorcycle lift. Do not expose the motorcycle lift to rain or snow. Make sure that you have read, understood and can apply all the safety instructions and warnings before starting to use the motorcycle lift. Failure to do so can result in damage to the motorcycle lift and/or personal injury. Max. lifting capacity Max. lifting height Min. lifting height Lifting table Weight TECHNICAL DATA DESCRIPTION 135 kg 890 mm 300 mm 420 x 350 mm 28.5 kg 1. Rubber mat 2. Lifting table 3. Top roller 4. Fixing block 5. Bottom roller 6. Piston 7. Screw M10 8. Rubber pad 9. Pedal 10. Screw M4 11. Lowering control 12. Metal plate 13. Shaft 14. Cotter pin 15. Lock washer 16. Screw M8 17. Lock pin 18. Frame 19. Nut M5 20. Washer 21. Screw M5 22. Nut M4 23. Washer 24. Screw M8 25. Nut M Lifting device 8

9 ENGLISH USE 1. Fit the foot pump on the pump arm on the jack and secure with the M8 screw and washer. 2. Before lifting, make sure that the motorcycle is properly secured on the lifting table with suitable attachments. 3. Close the jack valve by turning the knob clockwise. 4. Raise the lifting table to a suitable working height by pumping the pedal. 5. Prevent unintentional lowering of the lifting table by securing it with the lock pin. 6. When you have finished working, carefully check that there are no obstacles under the table so that it is safe to lower the table. 7. Remove the lock pin. 8. Slowly turn the control (anticlockwise) to open the jack valve and lower the lifting table slowly down. MAINTENANCE Store the motorcycle lift with the lifting table in its lower position when not in use. The motorcycle lift should be stored in a dry place to minimise the risk of rust on the piston. Make sure that the motorcycle lift is clean, and wipe off any oil or grease. Lubricate all moving parts. Check the piston at regular intervals for signs of rust. Clean exposed surfaces with a clean cloth moistened with oil. Check all the parts on the lift before use. If any part of the motorcycle lift is damaged, have it serviced or repaired immediately at an authorised dealer or service centre. If there is a reduction in the efficiency of the lift, open the release valve on the jack by turning the knob anticlockwise. Pump the foot pedal quickly times to remove any air from the hydraulic system. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 9

10

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W 000-140 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight 427-628 Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bilbatteri. Bruksanvisning for bilbatteri. Instrukcja obsługi akumulatora samochodowego. Operating Instructions for Car Battery

Bruksanvisning för bilbatteri. Bruksanvisning for bilbatteri. Instrukcja obsługi akumulatora samochodowego. Operating Instructions for Car Battery Bruksanvisning för bilbatteri Bruksanvisning for bilbatteri Instrukcja obsługi akumulatora samochodowego Operating Instructions for Car Battery 608-034 608-037 & 608-081 608-082 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 411-075 Bruksanvisning för kupévärmare Bruksanvisning for kupévarmer Instrukcja obsługi grzejnika samochodowegoz User Instructions for passenger compartment heater SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

731-104 731-105 731-106

731-104 731-105 731-106 731-104 731-105 731-106 Bruksanvisning för dränkbar pump Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej User instructions for submersible pump SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo