Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne"

Transkrypt

1 Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Projektem edukacyjnym jako metodą nauczania nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów długoterminowe zadanie lub cykl zadań powiązanych celem i treścią programu nauczania. Problematyka projektu może zawierać treści jednego lub kilku przedmiotów może także dotyczyć problemów życia codziennego. Według Wiliama H. Kilpatricka: Projekt to zamierzone działanie wykonywane z całego serca w środowisku społecznym

2 Projekt edukacyjny w gimnazjum Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dziennik Urzędowy Nr.156, poz.1046)

3 W rozporządzeniu znalazły się następujące zapisy: Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4 W rozporządzeniu znalazły się następujące zapisy: Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: (1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; (2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; (3) wykonanie zaplanowanych działań; (4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5 W rozporządzeniu znalazły się następujące zapisy: Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projekt edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W przypadku, o których mowa powyżej, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się: zwolniony albo zwolniona.

6 Zapisy przejściowe w rozporządzeniu Przepisy dotyczące realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego w gimnazjum stosuje się do uczniów klas w których realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 r. W roku szkolnym 2010/2011 informacje o warunkach realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych w szkole wychowawcy przekazują uczniom i ich rodzicom w terminie do 30 listopada 2010 r. Szkoły dostosują swoje statuty do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

7 Kilka słów teorii o metodzie projektów Podstawy teoretyczne tworzyli: J.Piaget rozumienie rozwoju dziecka, L.Wygotski wpływ osób i języka na procesy uczenia się, pojęcie sfery najbliższego rozwoju, J.Brunner konstruktywizm i społeczne konteksty rozwoju człowieka, J.Dewey znaczenie metod aktywizujących i osobistego doświadczenia.

8 Konstruktywistyczna koncepcja procesu uczenia się Konstruowanie nowej wiedzy odbywa się poprzez osobistą aktywność dziecka, w trakcie której próbuje ono rozwiązać nowe zadania (problemy), drogą własnych poszukiwań oraz integracji (konfrontacji) posiadanej wiedzy i umiejętności z nowymi informacjami i wynikami swoich działań. Dochodzi wtedy do reorganizacji struktur myślowych i przechodzenia na wyższy poziom rozumowania. Nabywanie nowej wiedzy i umiejętności odbywa się najczęściej w otoczce społecznej w interakcjach z dorosłymi i rówieśnikami.

9 Rys historyczny Metodę projektów wdrażali: W.H.Kilpatrick, J.A.Stevenson i Ch.A.McMurryna początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce początki zainteresowania metodą datuje się na lata 30-te XX wieku. Po drugiej wojnie światowej obserwuje się renesans metody w szkołach skandynawskich, holenderskich i niemieckich. U nas metoda projektów rozwijała się wraz z eksperymentem liceum technicznego, a od lat 90-tych jest uznawana za ważną, wspierającą reformę polskiego systemu edukacji, metodę i formę nauczania. Świadczyć o tym mogą liczne pozycje książkowe poświęcone tej metodzie, jakie pojawiły się w ostatnich latach w Polsce.

10 ISTOTA METODY PROJEKTÓW Metoda projektów jest metodą kształcenia sprowadzającą się do tego, że zespół uczniów, samodzielnie inicjuje, planuje, realizuje i prezentujepewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Grupę realizującą projekt tworzyć może zarówno kilka osób, jak i wszyscy uczniowie danej klasy, czy nawet szkoły. Źródłem projektów mogą być treści szkolnych programów nauczaniaoraz problemy życia codziennego. Punktem wyjścia jest jakaś sytuacja problemowa, jakieś zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie jakiegoś celu, punktem dojścia zaś szeroko rozumiany produkt. Organizacja działań opiera się na uczniach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów i komponentów projektu. Nauczyciel zaś pełni rolę koordynatora i konsultanta. Rezultaty pracy prezentowane są publicznie na forum klasy lub szkoły. Ważnym elementem metody jest wielowymiarowe ocenianieprzebiegu i efektów projektu, a także nabytych osiągnięć uczniów.

11 RODZAJE PROJEKTÓW I Projekty poznawczo-badawcze polegają na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach i/lub na rozwiązaniu jakiegoś problemu II Projekty działania lub akcji polegają na podjęciu jakiegoś działania w środowisku lokalnym lub w szkole III Projekty produkcyjno-wykonawcze -polegają na urzeczywistnianiu, wyprodukowaniu konkretnego produktu (obiektu, przedmiotu, modelu)

12 WALORY EDUKACYJNE METODY PROJEKTÓW Uczniowie realizując projekty rozwijają następujące umiejętności: - współpracy w grupie, - rozwiązywania problemów w twórczy sposób, - formułowania celów, - planowania i organizowania własnej pracy, - korzystania z różnych źródeł informacji, - selekcji i przetwarzania informacji z punktu widzenia celów projektu, - integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania, - zapisywania i prezentowania zebranych materiałów, - przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych, - formułowania i wyrażania swoich opinii, - słuchania poglądów wyrażanych przez innych, - rozwiązywania konfliktów, - stosowania technik decyzyjnych, - dokonywania samooceny swojej pracy, - samodzielnego i zespołowego uczenia się.

13 Fazy realizacji metody projektów Zainicjowanie projektu Zawarcie kontraktu Realizacja projektu Prezentacja projektu Ocena, refleksje i wnioski

14 Wzór kontraktu Tytuł projektu Cele projektu (ogólne i szczegółowe) Czas wykonania projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) Plan działań zadania grup (tematyka szczegółowa) Sposoby i terminy konsultacji z nauczycielem (nauczycielami) Zobowiązania nauczyciela (zakres pomocy) Forma sprawozdania (raportu) Termin, miejsce i forma prezentacji Ocena projektu (zasady, formy, kryteria) Inne ustalenia (np. finansowanie projektu) Data, podpisy uczniów i nauczyciela (opiekuna projektu)

15 Karta projektu: DŹWIĘKI WOKÓŁ NAS Lp. Temat, problem, zagadnienie Zadania grup Formy realizacji Odpowiedzialny zespół/uczeń Termin Uwagi 1 Co to są dźwięki - jak powstają i jak je słyszymy 2 Ciekawe doświadczenia z dźwiękami 3 Muzyka harmonia dźwięków 4 Bogactwo dźwięków przyrody 5 Infradźwięki i ultradźwięki powstawanie i zastosowania 6 Hałas zagrożenia i przeciwdziałanie

16 ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO UREGULOWANIE W PRAWIE WEWNĄTRZSZKOLNYM Konieczność uwzględnienia udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum Konieczność określenia przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego

17 Przykład I -uzupełnienia kryteriów oceny z zachowania Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością w realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu i wykazał się umiejętnością krytycznej samooceny i wyciągania wniosków Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania

18 Przykład I -uzupełnienia kryteriów oceny z zachowania cd. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając większość stawianych przed nim i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu Ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie uczestniczył w realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego

19 Przykład II -uzupełnienia kryteriów oceny z zachowania Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu i aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. Pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu i wykonując postawione przed nim zadania. Prawidłowo wypełniał swoje zadania przy realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

20 Przykład II -uzupełnienia kryteriów oceny z zachowania cd. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

21 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum -przykład 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych 2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami 3. Projekty edukacyjne mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu 4. Tworzy się funkcje: koordynatora ogółu projektów w szkole i opiekunów poszczególnych projektów

22 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum cd. 5. Zadania szkolnego koordynatora projektów: a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej; b) monitorowanie stanu realizacji projektów; c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; d) organizowanie publicznej prezentacji projektów; e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

23 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum cd. 6. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej; b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów ( kontrakt dla uczniów, zasady i arkusze oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi; d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; e) monitorowanie jego realizacji; f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

24 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum cd. 7.Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego i kryteriach oceniania; b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom; c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

25 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum cd. 8. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, klasowych lub międzyklasowych liczących 3 6 osób 9. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób: a) losowy, b) poprzez dobór samodzielny uczniów, c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. 10. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem. 11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

26 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum cd. 12.Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu. 13. Tematyka planowanych do realizacji projektów jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku. 14. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum. 15. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

27 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum cd. 16. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. 17. Końcowa ocena udziału projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach. 18. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły. 19. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu. 19. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum. 20. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum

28 Przykłady tematów ciekawych projektów Dźwięki wokół nas Kosmos w naszym życiu Fizyka w medycynie Czego możemy nauczyć się od ptaków Zielona Polska Szkolna ostoja przyrody Żywioły ogień, woda, ziemia, powietrze Maszyny proste na wesoło Cudowne właściwości nowoczesnych materiałów Energetyka alternatywna dla domu Budujemy przyrządy optyczne Energetyka jądrowa czy konwencjonalna Krótka historia papieru i jego obecne znaczenie Kosmiczna i ziemska pogoda Organizmy modyfikowane genetycznie szanse i zagrożenia K-dron i inne ciekawe bryłki Gry, zabawy i zabawki dydaktyczne Fizyka w sporcie

29 Wykaz literatury Metoda projektów 1. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce K.Chałas Nowa Era Warszawa O metodzie projektów M.Szymański Wyd. Akademickie Żak Warszawa Uczenie metodą projektów B.D. Gołębniak WSiP Warszawa Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych J.Królikowski- CODN Warszawa Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie E.Brudnik Zakład Wydawniczy SFS Kielce Udane projekty nie tylko z matematyki -M.Mikołajczyk Wyd. Szkolne PWN W-wa Integracja międzyprzedmiotowa. Program Nowa Szkoła Pr.zbiorowa CODN W-wa Nauka z komputerem Książka ucznia i poradnik nauczyciela WSiP Warszawa Projekty edukacyjne Poradnik dla nauczycieli B.Potocka, L.Nowak SFS Kielce Jak wdrażać metodę projektów A.Mikina, B.Zając Impuls Kraków Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy pr.zbiorowa K&K Piła Pomysł na szkołę z klasą. Przewodnik po projektach G.Czetwertyńska, M.Krawczyk, K.Lewestam CEO Warszawa 2008

30 Przykłady ciekawych projektów cd. Temat: Zwierzęta mojej okolicy Zadaniem zespołu jest wyszukanie, oznaczenie i obserwacja gatunków zwierząt występujących na danym obszarze. Opracowanie powinno zawierać: mapę z naniesionymi stanowiskami obserwacyjnymi, opis obserwowanych gatunków zwierząt ich status ochronny, liczebność, zagrożenia i proponowane sposoby przeciwdziałania. Pożądana dokumentacja fotograficzna (filmowa) Temat: Rośliny mojej okolicy Zadaniem zespołu jest wyszukanie i opisanie zbiorowisk roślinnych występujących na danym obszarze, zarówno naturalnych jak półnaturalnych oraz antropogenicznych. Opracowanie powinno zawierać: mapę wybranego obszaru, opis występujących zbiorowisk, spis gatunków, ich status ochronny, informacje nt możliwości wykorzystania przez człowieka, zagrożenia i proponowane sposoby przeciwdziałania. Pożądana dokumentacja fotograficzna i zielnik.

31 Przykłady ciekawych projektów cd. Temat: Szkolna ostoja przyrody Zadaniem zespołu jest utworzenie na terenie lub w pobliżu szkoły terenu przyrodniczego w formie np. ogrodu, parku, oczka wodnego, sadu lub rewitalizacja istniejącego terenu przyrodniczego np. parku, cmentarzyska, fragmentu lasu, zbiornika wodnego, zadrzewień śródpolnych itp. Prace mogą polegać na tworzeniu nowych lub odtworzeniu zdewastowanych terenów zielonych, adaptacji terenu do potrzeb edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Opracowanie powinno zawierać: inwentaryzację zasobów ostoi, opis podjętych działań, dowody na poprawę środowiska przyrodniczego ostoi i jej edukacyjne wykorzystanie, popularyzację ostoi w społeczności lokalnej. Uwaga! Ostoja nie może znajdować się na terenach już prawnie chronionych

32 Przykłady ciekawych projektów cd. Temat: Natura 2000 w mojej okolicy Zadaniem zespołu jest zlokalizowanie i scharakteryzowanie obszaru naturowego występującego w okolicy szkoły oraz opis jego funkcjonowania. Opracowanie powinno zawierać: przedstawienie stanu terenu, identyfikację zagrożeń i opis planowanych działań ochronnych, ocenę funkcjonowania terenu w świadomości lokalnej społeczności. Pożądana jest propozycja kampanii informacyjnej popularyzującej walory wybranego terenu. Cenna dokumentacja fotograficzna lub filmowa. Temat: Proekologiczne działania w moim regionie Zadaniem zespołu jest zlokalizowanie i opisanie wybranych inwestycji proekologicznych mających na celu poprawę stanu środowiska w okolicy. Opracowanie powinno zawierać lokalizację i cel inwestycji, opis inwestycji, efekty ekologiczne inwestycji, sposób popularyzacji działań inwestycji.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo