INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014

2 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół i placówek oświatowych Informacja dotycząca organizacji pracy szkół Rekrutacja uczniów do szkół 9 4. Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych w latach II. III. KADRA PEDAGOGICZNA 1. Struktura zatrudnienia. 12 DOSKONALENIE ZAWODOWE 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry kierowniczej Awans zawodowy nauczycieli Doskonalenie nauczycieli projekt unijny.. 21 IV. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. 23 V. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH 1. Podejmowane działania z zakresu profilaktyki w szkołach 35 VI. POMOC MATERIALNA STYPENDIA 39 VII. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 1. Lista nagrodzonych Nagrodą Starosty Ostrzeszowskiego VIII. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH 45 IX. FINANSOWANIE OŚWIATY 46 X. DZIAŁANIA ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE POZYSKANIA 47 DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH XI. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 1. Wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej specjalnej Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym Efekty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Wyniki egzaminu maturalnego Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 64 2

3 WSTĘP Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, wynika z dyspozycji art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Przedstawiony materiał obejmuje, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rok szkolny 2013/2014, a więc okres od 1 września 2013r. do 31 sierpnia 2014r. Informacja została opracowana w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej, o dane zawarte w raporcie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, materiały przygotowane przez szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na podstawie własnych opracowań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 3

4 I. STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół i placówek oświatowych W roku szkolnym 2013/2014 Powiat Ostrzeszowski realizował zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych: I Liceum go im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 21. o następujących kierunkach rozszerzenia: matematyka, fizyka matematyka, informatyka z elementami grafiki komputerowej język polski, historia język polski, historia i wiedza o kulturze język polski, język angielski, technologia informacyjna język polski, historia, wiedza o społeczeństwie geografia z elementami turystyki, język obcy geografia, matematyka biologia, chemia biologia, geografia Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 9 o następujących profilach i kierunkach kształcenia: Technikum Nr 1 technik budownictwa, technik ekonomista, technik handlowiec, technik technologii drewna, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik kucharz, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w zawodach: cukiernik, kucharz, 4

5 sprzedawca, stolarz, fryzjer, tapicer, wielozawodowa Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko- Norweskiej w Ostrzeszowie, ul. Krańcowa 7 o następujących rozszerzeniach i kierunkach: II Liceum język angielski, informatyka, geografia biologia, chemia, matematyka język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie Technikum Nr 2 technik informatyk, technik logistyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ostrzeszowie, w skład którego wchodzą: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie Służy pomocą w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży Powiatu Ostrzeszowskiego. Realizuje główny cel jakim jest wspomaganie rozwoju i efektywnego uczenia się, pomoc uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz udzielanie 5

6 dzieciom i młodzieży ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom różnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Informację dotyczącą spraw kadrowych, organizacyjnych i działalności placówki zamieszczono na stronie Informacja dotycząca organizacji pracy szkół Szkoły młodzieżowe Stan organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 obrazuje tabela nr 1, a Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tabela nr 3. W ubiegłym roku szkolnym do szkół młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski uczęszczało 2026 uczniów w 77 oddziałach. Tabela nr 1 Stan organizacyjny szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa szkoły I Liceum Zespół Szkół Nr 1 w tym: Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespół Szkół Nr 2 w tym: Liceum Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ogółem w szkołach Liczba uczniów ogółem Liczba oddziałów ogółem Liczba uczniów w klasach Liczba oddziałów/ klas I II III IV I II III IV

7 Tabela nr 2 Liczba uczniów i oddziałów z podziałem na typy szkół Typ szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów I Liceum II Liceum Ogółem w liceach: Technikum Nr 1 Technikum Nr Ogółem w technikach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Ogółem w zasadniczych szkołach zawodowych Razem Wykres nr 1 Populacja uczniów wg typów szkól. uczniowie ZSZ 20,93% uczniowie LO 27,64% 51,43% uczniowie technikum 7

8 Szkolnictwo specjalne Dzieci i młodzież z dysfunkcjami mają zapewnioną wysokokwalifikowaną opiekę oraz odpowiednie warunki do kształcenia. Wsparcie dla dzieci i młodzieży posiadających wskazanie do kształcenia specjalnego przejawia się głównie poprzez: - umożliwienie nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami - możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej - opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez np. umożliwienie realizowania indywidualnego procesu kształcenia i zajęć rewalidacyjnych - dostosowani treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów W roku szkolnym 2013/2014 zadania związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży kształcenia specjalnego realizowały: - przedszkole dla 6 dzieci, - szkoła podstawowa dla 53 uczniów - gimnazjum dla 33 uczniów - zasadnicza szkoła zawodowa dla 14 uczniów - szkoła przysposabiająca do pracy dla 27 uczniów Łącznie na wszystkich etapach edukacyjnych kształceniem specjalnym objęto 133 dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tabela nr 3 Liczba oddziałów i uczniów rok szkolny 2013/2014 Nazwa placówki Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów Specjalny Ośrodek Przedszkole Specjalne 1 6 Szkolno -Wychowawczy Szkoła Podstawowa Specjalna 5+2* 39+7*+7** *zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze **indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze Gimnazjum Specjalne 6 33 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 14 Specjalna Szkoła Przysposabiająca do pracy 4 27 Razem 17+2* 119+7*+7** Internat

9 3. Rekrutacja uczniów do szkół Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 611 uczniów, w tym: do dwóch liceów ogólnokształcących do dwóch techników do dwóch zasadniczych szkół zawodowych Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące naboru uczniów do klas pierwszych na dzień 1 września 2013r. Tabela nr 4 Nazwa szkoły Nabór i kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/14 Typ szkoły Kierunek kształcenia/ przedmiot rozszerzone - matematyka, fizyka uczniów 34 Liczba oddziałów 1 I Liceum Liceum - matematyka, informatyka - język polski, historia biologia, chemia 62 2 Razem w szkole technik ekonomista 43 1⅓ - technik budowlaniec 29 1 Technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych technik usług turystycznych technik technologii drewna 7 ⅓ - technik handlowiec 7 ⅓ Zespół Szkół Nr 1 Razem wielozawodowa 68 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz - tapicer kucharz - fryzjer Razem Razem w szkole

10 II Liceum - biologia, chemia - informatyka, język obcy - turystyczno - europejska Razem technik informatyk technik logistyk - technik architektury karjobrazu Zespół Szkół Nr 2 Technikum - technik urządzeń i systemów energii technik pojazdów samochodowych 12 - technik informatyk 10 - technik rolnik technik żywienia i usług 14 Razem Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa 15 1 Razem 15 1 Razem w szkole Ogółem w szkołach Z danych wynika, że nadal dużym zainteresowaniem cieszą się technika a procent zainteresowanych nieznacznie spadł i wynosi 42,23%. Procent zainteresowania liceami ogólnokształcącymi wzrósł i wynosi 34,04%. Zainteresowanie szkolnictwem zawodowym spadło i wynosi 23,73%. Nabór uczniów do klas pierwszych poprzedziły zorganizowane 15 lutego 2013r. Otwarte Drzwi do szkół, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów szkół gimnazjalnych jak i ich rodziców. Wykres nr 2 przedstawia liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w latach

11 Wykres nr 2 Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w latach (728) 2009 (710) 2010 (673) 2011 (646) 2012 (637) 2013 (611) I LO ZS Nr 1 ZS Nr 2 SZ Nr 3 4. Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych w latach Na przestrzeni ostatnich sześciu lat obserwowana jest stała tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach. Tabela nr 5 przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych typach szkół Tabela nr 5 Nazwa szkoły Typ szkoły 2008/ / / / / /2014 I Liceum Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Liceum Technikum Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa II Liceum Technikum Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ogółem w szkołach Opracowano na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej - stan na 30 września każdego roku 11

12 Spadek liczby uczniów w szkołach związany jest z tendencjami demograficznymi, które bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej. Dane demograficzne w powiecie ostrzeszowskim są nadal niepokojące, ponieważ aż do roku 2019 obserwuje się wyraźny spadek liczby absolwentów szkół gimnazjalnych (w stosunku do roku 2006 spadek o 402). Wykres nr 3 przedstawia liczbę absolwentów szkół gimnazjalnych do roku Wykres nr 3 Liczba absolwentów szkół gimnazjalnych w latach Uwaga: lata to przewidywana liczba absolwentów II. KADRA PEDAGOGICZNA 1. Struktura zatrudnienia W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski pracowało 251 nauczycieli, w tym 200 pełnozatrudnionych. W porównaniu z latami poprzednimi nastąpił spadek liczby zatrudnionych nauczycieli: - w roku szkolnym 2010/2011 pracowało 280 nauczycieli, w tym 211 pełnozatrudnionych - w roku szkolnym 2011/2012 pracowało 264 nauczycieli, w tym 202 pełnozatrudnionych - w roku szkolnym 2012/2013 pracowało 255 nauczycieli, w tym 199 pełnozatrudnionych 12

13 Tabela nr 6 Zatrudnieni nauczyciele pełnozatrudnieni według stopnia awansu zawodowego rok szkolny 2013/2014 Nazwa szkoły/placówki Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany I Liceum Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Ogółem Tabela nr 7 Zatrudnieni nauczyciele w niepełnym wymiarze zajęć według stopnia awansu zawodowego rok szkolny 2013/2014 Nazwa szkoły/placówki Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych Ogółem Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany I Liceum Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ogółem Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2013 r. legitymowało się 131 nauczycieli, co stanowi 52,2 % ogółu zatrudnionych nauczyciela mianowanego - 81, co stanowi 32,3 % ogółu nauczyciela kontraktowego - 31, co stanowi 12,3 % ogółu nauczyciela stażysty - 8, co stanowi 3,2 % ogółu Na przestrzeni ostatnich lat szkolnych obserwujemy wzrost liczby nauczycieli dyplomowanych. W roku szkolnym 2010/2011 stanowili 42,5%, w roku szkolnym 2011/ ,7%, w roku szkolnym 2012/2013r. 50,6%, a w roku 2013/ ,2%. Udział nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie zatrudnionych wzrósł z 31,8% w roku szkolnym 2012/2013 do 32,3% w roku 2013/2014r. Tendencję odwrotną obserwujemy w przypadku nauczycieli kontraktowych, gdzie nastąpił spadek z 14,1% do 12,3% oraz nauczycieli stażystów z 3,5% do 3,2%. 13

14 Wykres nr 4 Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy 12,3% nauczyciel stażysta 3,2% nauczyciel dyplomowany 52,2% 32,3% nauczyciel mianowany Tabela nr 8 Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej rok szkolny 2013/2014 Nazwa szkoły z tytułem dra Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Ogółem wyższe mgr licencjat średnie z tytułem dra wyższe mgr licencjat średnie z tytułem dra wyższe mgr licencjat I LO ZS Nr ZS Nr SOSzW Ogółem średnie Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2013/2014 posiadało 91,6% nauczycieli: wykształcenie licencjackie 3,2 % wykształcenie średnie 3,6 % inne 1,6 % 14

15 Wykres nr 5 Struktura zatrudnienia nauczycieli wg poziomu wykształcenia. licencjackie średnie 3,2% 3,6% inne 1,6% 91,6% magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej utrzymuje się na poziomie lat poprzednich. III. DOSKONALENIE ZAWODOWE 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry kierowniczej. Warunkiem prawidłowej pracy szkół jest stały rozwój i doskonalenie zawodowe zatrudnionych w nich nauczycieli oraz kadry kierowniczej. Realizowane jest to poprzesz podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez zatrudnionych w nich nauczycieli. Zadania te realizowane są w ścisłej współpracy szkół i placówek z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspierane jest finansowo poprzez coroczny odpis z planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na 2014r. (zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 02/2014 z dnia 15 stycznia 2014r.) jest to kwota zł tj. nie mniej niż 0,5% na ten cel. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach w latach 2011/2012/2013/2014 przedstawia tabela nr 9. 15

16 Tabela nr 9 Nazwa Szkoły/Placówki Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 I Liceum , , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , ,00 Zespół Szkół Nr , , , ,00 Zespół Szkół Nr , , Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Poradnia Psych. Pedagog , , , , , , , ,00 Razem , , , ,00 Z kwoty pozostającej do dyspozycji szkół na dopłaty do czesnego wydatkowano w 2013r ,00 zł. Wyodrębnione w budżetach szkół środki przeznaczone są oprócz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli na szkolenia rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych, pokrycie kosztów dojazdów, organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach i placówkach za rok szkolny 2013/2014 przedstawia się następująco. I Liceum 1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego 2 2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej tematyka: Warsztaty Jak być aktywnym w demokratycznym państwie" Szkolenie Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły" Szkolenie Rady Pedagogicznej dot. stosowania procedur maturalnych Szkolenie dot. najnowszych rozporządzeń MEN - Prawo Oświatowe Szkolenie Ewaluacja wewnętrzna szkoły" Kurs poświęcony wzrostowi efektów kształcenia Szkolenie dla doradców metodycznych Konferencja dla dyrektorów szkół Konferencja dla nauczycieli religii Kurs dla opiekunów projektu eszkoła Moja Wielkopolska Podsumowanie projektu Jak być aktywnym w demokratycznym państwie" 16

17 Warsztaty historyczne Kurs Chcę zostać nauczycielem mianowanym" Szkolenie Nowa formuła egzaminu z języka polskiego" Szkolenie Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" Konferencja dla nauczycieli języka polskiego Szkolenie instruktorów pływania Konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli geografii Szkolenie Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną" Zespół Szkół Nr 1 1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego 1 2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej tematyka: Szkolenie dotyczące przygotowania uczniów do egzaminu z kwalifikacji A.36 Szkolenie dotyczące przygotowania uczniów do egzaminu z kwalifikacji A.36 oraz A.35 Szkolenie na egzaminatora w zawodzie technik handlowiec Kurs z języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Szkolenie dla egzaminatorów egzaminów zawodowych (zawód murarz tynkarz ) Mentor świadomej nauki zawodu projekt skierowany dla nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych (praktyki w przedsiębiorstwie budowlanym) Szkolenie dla nauczycieli zawodu z udzielania pierwszej pomocy Nowy egzamin maturalny z geografii i biologii- kontynuacja i modernizacja. Nowe zasady przeprowadzania matury 2015 r. dotyczące egzaminu maturalnego na podłożu nowej podstawy programowej Szkolenie dla EGZAMINATORÓW z zakresu oceniania prac egzaminu maturalnego z wykorzystaniem oprogramowania scoris Assessor. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania realizowanego przez CKE, działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, Priorytet III Wysoka jakość edukacji Konferencja metodyczna w Kaliszu na temat zmian w maturze 2015 z języka polskiego, Konferencja metodyczna w Kaliszu dla nauczycieli WOS u, Szkolenie dla egzaminatorów maturalnych z języka polskiego, Szkolenie Kapelusze Lektora Pase pt.: Zadania bez kserowania, czyli jak przełamać sztampę przy minimalnym nakładzie kosztów oraz Słaby, zdolny, geniusz, leń czyli jednak się taki urodził, co by wszystkim dogodził, 17

18 Diagnoza szkolna. Klucz do sukcesu i Praktyczne przygotowanie do Matury 2015 Pearson. Cyfrowe laboratorium nauczyciela języka obcego, Matura 2015 część pisemna: co się zmieni i co to znaczy, Back to the game! Teaching grammar for the basic matura 2015, Szkolenie,,Ekspert w egzaminach we Wrocławiu, Udział w szkoleniu,,praktyczne przygotowanie do matury -, Szkolenie na egzaminatora w zawodach: technik usług fryzjerskich oraz fryzjer Szkolenie Oferta edukacyjna w procesie budowania jakości pracy placówki Szkolenie nowa formuła egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Praktyki w cukierni T.Deker Patissier & Chocolatier s.c. Sopot Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji społecznych uwzględniające potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne. Techniki rozwijające motywacje do nauki. Zespół Szkół Nr 2 1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego 3 2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej tematyka: Organizacja pracy szkoły na rok 2013/14 Dziennik elektroniczny i system Librus Warsztaty kelnerskie dla nauczycieli zawodu ( Poznań ) Kurs Doradca Metodyczny w Systemie Wsparcia Szkół ( Poznań ) TTPK szkolenie instruktorów turystyki Komunikacja polsko-niemiecka Szkolenie z obsługi programów multimedialnych Konferencja metodyczna w zakresie przepisów nowej ewaluacji Szkolenie RP w zakresie profilaktyki zdrowotnej Zmiany w statucie szkoły Szkolenie Erasmus+ Nowy Program Wspierający Edukcję Konferencja KASSK Szkolenie zespołu matematycznego Kontrola zarządcza Nauczanie przedmiotu etyka wg nowej podstawy programowej Szkolenie projektowe dla nauczycieli liceum Szkolenie projektowe dla nauczycieli technikum 18

19 Szkolenie projektowe dla nauczycieli szkoły zawodowej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego 3 2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej tematyka: Kształtowanie kluczowych kompetencji ucznia Edukacja antydyskryminacyjna Praca wychowawcza a bezpieczeństwo w szkole W poszukiwaniu modelu dobrej lekcji, czyli jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (AAC) Organizacja pracy świetlicy szkolnej Neurosensoryczna Terapia Taktylna wg. dr Świetlany Masgutowej Zmiany w statucie szkoły w związku z nowymi przepisami prawa oświatowego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1. Ilość osób korzystających z dopłat do czesnego 1 2. Szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i kadry kierowniczej tematyka: KATO - Kaliska Akademia trenerów Oświaty Doradca zawodowy - Trener Warszawa Szkolenie dotyczące dyskalkulii - Ostrów Wlkp. Konferencja dot 6 - latków Poznań Metodyka pracy w uczeniu się dorosłych KOWEZiU Warszawa Bateria metod diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6 letnich Poradnictwo kariery przez całe życie KOWEZiU Warszawa r. Alternatywne metody komunikacji'"', Poznań Konferencja szkoleniowa dot. diagnozy gotowości szkolnej Poznań ODN Kalisz Motywowanie uczniów do nauki"' r. Udział w naradzie dyrektorów w Kaliszu - Dyrektor jako lider Wychowawca r. Narada szkoleniowa w PPP Konin - Orzecznictwo w aspekcie KPA Ogólnopolska konferencja dla członków zespołów orzekających PPP Orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu" ORE Warszawa Szkolenie Rady Pedagogicznej Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu" IBE Wrocław 19

20 Wsparcie procesu diagnozowania gotowości szkolnej ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się - konferencja warsztaty ORE - Udział w szkoleniu konstruowanie IPET ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera" r. w PPP w Sieradzu - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących(aac) - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci i młodzieży z poważnymi zaburzeniami w komunikacji. - Trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci autystycznych - Udział w konferencji szkoleniowej org. Przez Kuratorium Poznań Diagnozowanie gotowości szkolnej" - Szkolenie diagnoza testem IDS ( ), Sieradz - Praktyczna realizacja standardów kontroli zarządcze) zgodnie z wymogami przepisów prawa Starostwo Powiatowe Awans zawodowy nauczycieli Nauczyciel zgodnie z Kartą Nauczyciela może uzyskać następujące stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Dla najlepszych w zawodzie przewidziano honorowy tytuł profesora oświaty nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskanie kolejnego wyższego stopnia awansu zawodowego związane jest z odbyciem określonego przepisami stażu i uzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub zdaniem egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Ze stopniem awansu zawodowego powiązana jest bezpośrednio wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Kryteria i procedury awansu zależą od stopnia, o jaki ubiega się nauczyciel. Stażysta musi zaprezentować dorobek zawodowy w swojej szkole przed komisją powołaną przez dyrektora. Nauczyciel kontraktowy zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę. Dorobek nauczyciela mianowanego ocenia komisja kwalifikacyjna powołana przez Kuratora Oświaty. W komisjach zasiadają dyrektorzy szkół, przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego oraz eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego wymaga spełnienia określonych kryteriów i przejścia przez ustalone procedury. W roku szkolnym 2013/2014 piętnastu nauczycieli uzyskało wyższe stopnie awansu zawodowego. Liczbę nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w poszczególnych szkołach i placówkach przedstawia tabela nr

21 Tabela nr 10 Szkoła/Placówka Uzyskany Stopień awansu Kontraktowy Mianowany Dyplomowany I Liceum Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 2-1 Poradnia Psych. Pedagog Ogółem Doskonalenie nauczycieli oparte na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (projekt współfinansowany przez Unię Europejska z EFS). Powiat Ostrzeszowski jako jeden ze 140 powiatów w Polsce realizuje pilotaż zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. Podjęte działania są zadaniami projektu pt. Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III- Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Celem projektu jest podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania palcówek w okresie od r r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia. Wsparciem objęto 40 placówek przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie wszystkich gmin powiatu ostrzeszowskiego. Partnerami Powiatu Ostrzeszowskiego w realizacji zadań projektowych są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu. Jednym z ważniejszych zadań założonych w projekcie jest wdrożenie nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, nakierowanego na pracę z konkretną placówką poprzez opracowanie i realizację Rocznych Planów Wspomagania oraz skupienie nauczycieli w Sieciach Współpracy i Samokształcenia. 21

22 31 sierpnia 2014 r. zakończyła się realizacja (w każdej placówce) pierwszych Rocznych Planów Wspomagania. Każdy Plan budowany był na bazie jednej z ofert doskonalenia, wybranej spośród 24 tematów, opracowanych w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Za realizację RPW odpowiadali Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, czyli zewnętrzni specjaliści współpracujący z daną placówką. Każdy RPW obejmował proces: od diagnozy potrzeb danej placówki poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (warsztaty, wykłady, konsultacje), pomoc nauczycielom w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę, po przedstawienie podjętych działań w postaci sprawozdania. RPW zostały zrealizowane w oparciu o następujące oferty doskonalenia: - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? realizacja tematu w 3 placówkach - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki realizacja tematu w 10 placówkach - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet realizacja tematu w 1 placówce - Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła realizacja tematu w 6 placówkach, - Ocenianie kształtujące - realizacja tematu w 3 placówkach, - Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych - realizacja tematu w 3 placówkach, - Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się - realizacja tematu w 1 placówce, - Nauczyciel realizacja tematu w 3 placówkach, - Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich realizacja tematu w 2 placówkach, - Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej realizacja tematu w 1 placówce, - Praca z uczniem młodszym realizacja tematu w 1 placówce, - Rodzice są partnerami szkoły realizacja tematu w 3 placówkach, - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym realizacja tematu w 1 placówce, - Budowa koncepcji pracy szkoły realizacja tematu w 1 placówce, - Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizacja tematu w 1 placówce. Łącznie w procesowym wspomaganiu w ramach RPW wzięło udział 506 osób, natomiast wsparcie ukończyło 491 osób. Od września 2014 r. rozpoczęła się realizacja drugich Rocznych Planów Wspomagania, w których udział weźmie ok. 500 osób (dane na dzień 15 października br.) Najczęściej wybieranymi tematami ofert doskonalenia w roku szkolnym 2014/2015 są: - Nauczyciel 45+, - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet. 22

23 Realizacja sieci współpracy i samokształcenia, za którą odpowiada ODN Kalisz, trwa nieprzerwanie przez cały okres realizacji projektu. W projekcie działa 5 sieci: - Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły - Nauczyciele pracują zespołowo - Wychowanie i kształcenie we współczesnej szkole - Oferta edukacyjna w procesie budowania jakości pracy placówki - Od wiedzy teoretycznej do umiejętności nauczyciela i ucznia skupiających łącznie 101 uczestników. IV. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ I ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna swoim działaniem obejmuje dzieci w wieku od 0 do ukończenia nauki szkolnej z terenu powiatu ostrzeszowskiego. W skład rejonu objętego zasięgiem placówki wchodzą miasta i gminy: Ostrzeszów, Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna to placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Placówka ta realizuje swoje zadania poprzez: diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zawodoznawczą) terapię psychologiczną (indywidualną i grupową, w tym terapię rodzin) terapię pedagogiczną (indywidualne i grupowe dla dzieci ze SPE) terapię logopedyczną indywidualna terapię EEG Biofeedback, RSA Biofeedback socjoterapię doradztwo, w tym zawodowe mediacje zajęcia o charakterze edukacyjnym, w tym warsztaty interwencje w środowisku ucznia. działalność profilaktyczną działalność informacyjno szkoleniową interwencję kryzysową 23

24 współpracę ze szkołami i przedszkolami w zakresie wspierania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości dzieci niepełnosprawnych, w tym z autyzmem Kadra pedagogiczna: w poradni zatrudnionych jest 12 pracowników pedagogicznych, w tym: 1 psycholog, psychoterapeuta, tutor, trener oświaty, 3 psychologów 1 psycholog specjalista ds. dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 1 psycholog, tyflopedagog 1 neurologopeda, pedagog, tutor, trener oświaty 1 logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta II stopnia EEG Biofeedback, tutor 1 doradca zawodowy, pedagog, terapeuta pedagogiczny terapeuta II stopnia EEG Biofeedback, terapeuta RSA Biofeedback, tutor, trener oświaty z uprawnieniami koordynatora sieci współpracy doskonalenia nauczycieli 1 pedagog, z uprawnieniami do socjoterapii i terapii pedagogicznej 1 pedagog, terapeuta II stopnia EEG Biofeedback, z uprawnieniami do terapii pedagogicznej 1 pedagog, terapeuta I stopnia EEG Biofeedback, terapeuta EEG Biofeedback z uprawnieniami do terapii pedagogicznej, socjoterapii, tutor, trener oświaty z uprawnieniami koordynatora sieci współpracy doskonalenia zawodowego Ogółem 6 psychologów w tym tyflopedagog na ½ etatu, 2 psychologów w punktach konsultacyjnych, 2 logopedów, 4 pedagogów, terapeutów pedagogicznych Administracja i obsługa: sekretarz poradni/pracownik do spraw kadr i płac 1 etat główny księgowy 0,15 etatu pracownik obsługi/administracji 1 etat Stopnie awansu zawodowego: nauczyciele dyplomowani - 7 nauczyciele mianowani - 3 nauczyciele kontraktowi 1 nauczyciel stażysta

25 I. Współpraca ze szkołami i placówkami 1) Zorganizowano spotkanie pedagogów szkolnych wypracowano wspólną listę placówek wspierających dziecko i rodzinę r. 2) Udzielono pomocy nauczycielom szkół w dokonywaniu diagnozy pedagogicznej, udzielono wsparcia merytorycznego w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej: a) Pomoc psychologiczno pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawa b) Praca w terenie dojrzałość szkolna, gotowość placówek do realizacji zadań, r. c) Wsparcie na starcie udział w normalizacji testów dla dzieci przedszkolnych przebadano 60 dzieci, 3) Zorganizowano spotkanie dla nauczycieli terapeutów z uwzględnieniem tematyki zdrowia psychicznego i emocjonalnego małego dziecka data r. Metody stosowane w terapii pedagogicznej 4) Spotkanie z nauczycielem szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych r. komunikowanie się z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.26, r. Kształtowanie kluczowych kompetencji ucznia w SOSW, r. SOSW wspieranie pracy wychowawców klas, a bezpieczna szkoła. 5) Udzielanie porad indywidualnych nauczycielom pedagogom w zakresie występujących problemów, porady bez badań dla pedagogów lub pracowników pedagogicznych 179 spotkań 80 osób, nauczyciele 288 spotkań 221 nauczycieli 6) Udział w radach Pedagogicznych o charakterze szkoleniowym, 6 spotkań 118 osób 3 spotkania w SOSW Ostrzeszów 1 spotkanie Wspieranie pracy wychowawców klas, a bezpieczna szkoła 1 spotkanie pomoc psychologiczno pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawa Gimnazjum Mikstat 1 spotkanie Praca z uczniem z niepełnosprawnością SP Rojów Wnioski: W związku z uruchomieniem programu powiatowego w zakresie wspierania i doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 znacznie zmalało zapotrzebowanie szkół na tego rodzaju pomoc i wsparcie ze strony poradni psychologiczno pedagogicznej. Ogółem udzielono pomocy nauczycielom i pedagogom: Liczba spotkań 488Liczba osób 522 Tematyka: -Problemy emocjonalna, agresja, trudności szkolne -Dostosowanie wymagań edukacyjnych -Kształcenie specjalne procedury 25

26 - Indywidualne nauczanie procedury - Diagnozowanie pedagogiczne - Obserwacja dziecka - Współpraca z rodzicami - Praca z dzieckiem z autyzmem Pomoc udzielana rodzicom Prowadzono edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w szkole i w domu, praca z dzieckiem niepełnosprawnym. Wspieranie dziecka młodszego w przedszkolu i w kl. I-III Ogółem: warsztatów, wykładów, porad bez badań zajęć edukacyjnych przeprowadzono 548 spotkania do 1086 rodziców Tematyka: Pomoc w nauce Praca z dzieckiem nadpobudliwym w domu Gotowość szkolna Dlaczego warto współpracować ze szkołą Rozwijanie dojrzałości społeczno emocjonalnej dziecka 6 letniego Moje dziecko dorasta jak sobie z tym radzić? Zachowania młodzieży, anoreksja, bulimia, cyberprzemoc, uzależnienie od komputera Praca z uczniem w domu jak motywować dziecka do systematycznej nauki Zagrożenia okresu adolescencji Wychowanie nastolatka komunikacja, aktywne słuchanie ucznia, granie Profilaktyka zdrowia psychicznego. Zachowania w sytuacjach trudnych Rada rodzica w procesie wychowania, współpraca rodziców ze szkołą, najczęstsze błędy wychowawcze Świat uczuć dziecka Wspieranie dziecka w uczeniu się Rodzic w świecie nastolatka cz. I i II Problemy wychowawcze Zaburzenia relacji rodzic dziecko, problemy emocjonalne dzieci II. Rozszerzanie oferty Poradni w zakresie diagnozy terapii, profilaktyki 1. Przeprowadzono i zwiększono liczbę badań przesiewowych logopedycznych w przedszkolach ilość spotkań 29 ilość dzieci 826 W związku z powyższym wyłoniono grupę dzieci z zaburzeniami mowy i słabszymi funkcjami słuchowo językowymi Badania prowadziły: A. Stanisławska neurologopeda, pedagog 26

27 K. Moskwa logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny 2. Przeprowadzono w miarę potrzeb badania platformą zmysłów Programem słyszę 3. Przeprowadzono zajęcia indywidualne i terapię logopedyczną i pedagogiczną Liczba spotkań 447 liczba osób 64 liczba spotkań 297 liczba osób Przeprowadzono zajęcia terapii indywidualnej z wykorzystaniem urządzenia Biofeedback ( EEG, RSA) liczba spotkań 213, liczba osób Prowadzono indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi Indywidualne spotkania 177 liczba osób 140 Grupowe spotkania 253 liczba osób Przeprowadzono grupowe zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w szkole uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Tematyka: Integracja grupy, komunikacja interpersonalna Cyberprzemoc Radzenie sobie z emocjami Radzenie sobie w sytuacjach trudnych Radzenie sobie ze złością Asertywność, granic Zachowania ryzykowane, używki Uzależniony umysł Osobowość, priorytety, rozwój Kształtowanie poczucia własnej wartości Radzenie sobie ze stresem. Trening relaksacyjny Asertywność, agresją, uległość Moje wartości, moje cele życiowe Moje zasady i wartości Asertywność, zajęcia z elementami integracyjnymi z klasą Asertywność i komunikacja w zespole klasowym Zajęcia integracyjne Poznajemy się, wzmacnianie poczucia własnej wartości Oswajanie nieśmiałości Budowanie dobrych relacji rówieśniczych Sposoby pracy nad charakterem Profilaktyka zdrowia psychicznego 27

28 7. Prowadzono zajęcia indywidualne dla małych dzieci, w tym ze spektrum autyzmu Dzieci do lat 3 liczba spotkań 16 liczba osób 4 Dzieci przedszkolne liczba spotkać 23 liczba osób 28 Ogółem liczba spotkań 39 liczba osób Prowadzono zajęcia warsztatowe dla rodziców Szkoła dla rodziców: wychowanie bez porażek Świat uczuć dziecka wspieranie dziecka w uczeniu się doskonalenie umiejętności wychowawczych rodzic w świecie nastolatka liczba spotkań 17, liczba rodziców 22 III Doskonalenie procesu diagnozowania i opiniowania uczniów oraz procesu diagnozowania 1. Systematycznie dokonuje się i rozszerza diagnozowanie w zakresie dysleksji przy zastosowaniu Baterii Testów PPTiP Gdańska liczba wydanych opinii o specyficznych trudnościach 75, Liczba wydanych opinii o pomocy psychologiczno pedagogicznej W poradni wprowadzono do badania trudności matematycznych nowe narzędzia diagnostyczne. Dokupiono w PTPiP w Gdańsku wystandaryzowane i zgodne z podstawą programową 3. Systematycznie doskonali się opinie psychologiczno pedagogiczne do wytycznych zawartych w nowych przepisach prawnych np. opinia o odroczeniu od obowiązku szkolnego. Pracownicy biorą udział w szkoleniach dotyczących doskonalenia procesu diagnozowania i orzekania Narada szkoleniowa w PPP Konin Orzecznictwo w aspekcie KPA (2 osoby)\ Orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu ORE Warszawa (2 osoby) szkolenie Rady Pedagogicznej Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu Wsparcie procesu diagnozowania gotowości szkolnej i ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się ORE Wrocław Szkolenie dotyczące stosowania testu IDS (3 osoby) Sieradz 4. W wyniku podjętych działań uzyskano zgodę organu prowadzącego oraz wskazanie PPP w Ostrzeszowie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu do diagnozowania i orzekania dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. 28

29 IV. Działania poradni w zakresie doradztwa zawodowego. 1) Przeprowadzono warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjów kl. II i III oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych, wyboru drogi kształcenia zawodowego planowania kariery zawodowej. Tematyka: Czynniki warunkujące wybór zawodu Współczesny rynek pracy, klasyfikacja zawodów, specjalności Planowanie kariery zawodowej, współczesny rynek pracy Osobowość, a wybór zawodu Moje zainteresowanie i zdolności Poznajemy świat zawodów Trafny wybór zawodu Świat zawodów, elementy autoprezentacji Zajęcia grupowe Ilość spotkań 31 Ilość osób 639 Prowadzenie zajęć informacyjno warsztatowych Problemy adaptacyjne związane ze zmianą środowiska szkolnego, stres egzaminacyjny, trening asertywności Radzenie sobie w sytuacjach trudnych Zajęcia integracyjne z klasą Asertywność, zajęcia z elementami integrującymi klasę Asertywność i komunikacja w zespole klasowym Poznajemy siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości Oswajanie nieśmiałości Moje cele życiowe liczba osób 370 2) Przygotowanie uczniów niezdecydowanych do wyboru odpowiedniej drogi kształcenia doradztwo zawodowe indywidualne Liczba osób 18 Diagnoza zawodoznawcza liczba osób 8 3) Diagnozowanie grup dyspanseryjnych zadanie jako istotna część planu należy skreślić z głównych obszarów ze względu na brak problemów dzieci z grup dyspanseryjnych do kontynuowania nauki w wybranym i zaleconym zawodzie. 4) Spotkania doradców zawodowych 29

30 Współpraca i doradca Gimnazjum nr 1 organizacja I Powiatowego Konkursu Zawodoznawczego Świat Zawodów Działanie innowacyjne 5) Udział w Targach Pracy organizowanych przez PUP przedstawienie oferty PPP informowanie środowiska lokalnego o ofercie PPP ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego. Powiatowe Targi edukacyjne nie były organizowane w roku szkolnym 2013/2014. Poradnia uczestniczyła w tzw. drzwiach otwartych szkół ponadgimnazjalnych Nie odbyło się diagnozowanie testem Atchnicha wygasła licencja. 6) PPP Ostrzeszów doradcy zawodowi i dyrektor placówki współpracuje z PUP Ostrzeszów w zakresie rozpoznawania zapotrzebowania Rynku Prcy. Udziały w konferencjach, wymiana doświadczeń, Doskonalenie zawodowe: Metodyka pracy w nauczaniu i uczeniu się dorosłych KOWEZiU Warszawa Podjęte zadania, Opracowanie nowej oferty PPP dot zajęć z zakresu orientacji zawodowej V. Doskonalenie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej placówki 1. Współpraca z PCPR wymiana doświadczeń, udział w spotkaniach interdyscyplinarnych 2. Intensywna współpraca z WOKiS SP w Ostrzeszowie opracowywanie ankiet do uzależnień Organizowanie I Powiatowego Konkursu Zawodoznawczego Przedstawienie ofert PPP dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych Udział w rozmowie z rodzicami w zakresie wyboru kształcenia dla dziecka niepełnosprawnego Udział w spotkaniu przedstawicieli samorządu lokalnego i dyrektorów PPP w Kaliszu orzecznictwo w zakresie niepełnosprawności Omówienie z Wydziałem Oświaty spraw dot przyjęcia orzekania o niepełnosprawności Wystąpienie o dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej pozyskano zł Udział w organizowaniu form doskonalenia zawodowego udział w projekcie w zakresie ewaluacji i monitorowania Współpraca z sądem, kuratorami wymiana doświadczeń, wiadomości i umiejętności 3. Współpraca z placówkami medycznymi Eskulap, Powiatowy szpital Oddział Dziecięcy 4. Konsultacje z lekarzami 5. Udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych (3 razy) oraz w pracach grup roboczych Krystyna Bartoszak Kużaj i Arleta Zysko Lar 30

31 6. Współpraca ze: Stowarzyszeniem Rodziców i Sympatyków na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, Klubem Żaka 7. udział w zespole interdyscyplinarnym - współpraca z GOPS Kobyla Góra 2 razy Arleta Zysko Lar 8. Organizacja spotkania warsztatowego nt przyjazne Porozumiewanie się: Koło Gospodyń Wiejskich Rojów 9. Współpraca z rodzinami zastępczymi VI. Upowszechnianie informacji o pracy poradni Działania promocyjne Doskonalenie i aktualizacja strony internetowej Informacje o działaniach i ofercie, druki do pobrania, aktualizowanie danych Umieszczanie informacji o ofercie PPP w Ostrzeszowie Czas Ostrzeszowski Nasze strony Ostrzeszowskie Informacje o bezpłatnych warsztatach dla rodziców Wspieranie nastolatka artykuł Mówić bez słów usprawnianie komunikacji osób niemówiących Doskonalenie umiejętności wychowawczych Radio SUD wywiad dot. gotowości szkolnej Informacja o działaniach pracowników poradni I Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy Udział w jury konkursu recytatorskiego Orzekanie o niepełnosprawności z spektrum autyzmu w tym Aspergera Zamieszczanie informacji o pracy PPP w instytucjach oświatowych przez opiekunów w poszczególnych gminach VII. Wzbogacanie bazy placówki, doskonalenie efektywności działania Systematyczny zakup arkuszy do testu Weschlera Zakup narzędzi diagnostycznych do diagnozy trudności matematycznych Zakup dodatkowej baterii testów dla dzieci 5/6 letnich Zakup testu IDS do diagnozy psychologicznej przeszkolenie 3 pracowników Doposażenie gabinetu logopedycznego i terapii pedagogicznej w pomoce dydaktyczne Wymiana drzwi wewnętrznych i pomalowanie Poradni Wnioski: Zrealizowano zaplanowane działania na rok szkolny 2013/14 w planie pracy na rok następny nie umieszczać jako zadania głownego badania grup dyspanseryjnych 31

32 pozostałe działania nadal kontynuować Zrealizowano dodatkowe zadanie: I Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy II Pomalowanie placówki i wymiana drzwi Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej w sprawie dzieci z problemami, spotkania w szkole lub nauczycieli za zgodą rodziców. Informacje o działaniu poradni PPP1. Działalność diagnostyczna Rodzaje diagnoz Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkolnym Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie gimnazjów Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Młodzież nie ucząca Ogółem się i nie pracująca Psychologiczna Pedagogiczna Logopedyczna Lekarska Rehabilitanta Związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej PPP2. Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom Formy pomocy Nauczyciele Pedagodzy i (w tym psycholodzy wychowawcy szkolni klas) Rodzice Wychowawcy placówek Treningi (liczba osób) Warsztaty (liczba osób) Terapia rodzin (liczba rodzin) Udział w radach pedagogicznych (liczba spotkań) Inni Ogółem Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) Inne (liczba osób) PPP3. Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży Formy pomocy Zajęcia korekcyjnokompensacyjne Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkolnym Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie gimnazjów 32 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Młodzież nie ucząca Ogółem się i nie pracująca Uczestnicy form trwających ponad 3 miesiące Terapia logopedyczna Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia Socjoterapia Zajęcia z uczniami zdolnymi Terapia dla zagrożonych

33 uzależnieniami Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych Ćwiczenia rehabilitacyjne Grupy wsparcia Interwencja kryzysowa Inne formy pomocy indywidualnej Inne formy pomocy grupowej Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań Indywidualne porady zawodowe bez badań Mediacje i negocjacje Porady bez badań Porady po badaniach przesiewowych PPP4. Wydane orzeczenia Rodzaj wydanego orzeczenia Dzieci w wieku przedszkolnym Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie gimnazjów Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Młodzież nie ucząca Ogółem się i nie pracująca niesłyszących i słabosłyszących niewidomych i słabowidzących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi zagrożonych niedostosowaniem społecznym niedostosowanych społecznie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych o potrzebie indywidualnego nauczania odmowne uchylające w wyniku odwołania do kuratora oświaty o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego o braku potrzeby kształcenia specjalnego o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego o braku potrzeby indywidualnego nauczania o braku potrzeby zajęć rewalidacyjnowychowawczych z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją z autyzmen w tym z zespołem Aspergera

34 PPP5. Wydane opinie w sprawach Opinia w sprawie Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkolnym Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie gimnazjów Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Młodzież nie ucząca Ogółem się i nie pracująca Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikajacych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiajacego do pracy Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce Inne opinie o przebadanych O specyficznych trudnościach w uczeniu się O której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a UoSO PPP6.Liczba dzieci przyjętych przez poradnię Liczba przyjętych

35 V. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH 1. W roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z wymogami prawa oświatowego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych podejmowano działania wynikające z programów profilaktyki. Wszystkie szkoły posiadały, zgodnie z Rozporządzeniami oświatowymi, Szkolny Program Profilaktyki. Realizacja przyjętych w nich zadań wyposażyła młodzież w niezbędną wiedzę w zakresie reagowania w sytuacjach ryzykownych oraz wyposażyła uczniów w wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych. Poniżej przedstawiamy zadania i działania podejmowane przez szkoły w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa: I Liceum Działania w zakresie profilaktyki skierowane były do trzech grup odbiorców: - rodziców uczniów, - nauczycieli, - uczniów Zadania i działania skierowane do rodziców uczniów, polegały na: - przekazaniu informacji przez pedagoga na zebraniu ogólnym rodziców klas pierwszych o występowaniu sytuacji ryzykownych u młodzieży i ich funkcjonowaniu na terenie szkoły i poza nią; - zapoznaniu rodziców uczniów o obowiązujących procedurach dotyczących sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie szkoły; - informowaniu rodziców na zebraniach na temat uzależnień i prawidłowych relacji z dziećmi. Zadania i działania skierowane do nauczycieli zawierały: - ustawiczną edukację w zakresie wpływu środków uzależniających na strukturę układu nerwowego oraz w zakresie funkcjonowania grup psychomanipulacyjnych. - prowadzenie z uczniami zajęć w formie aktywnej w zakresie wczesnej profilaktyki skierowanej przede wszystkim na realizowanie norm i zasad prawidłowego funkcjonowania społecznego; - uczestniczenie w zajęciach w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej. 35

36 Zadania i działania skierowane do uczniów: - prowadzono działania w zakresie profilaktyki pierwszorzędnej, promującej zdrowy stylu życia i związane z tym zapobieganie i zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. - rozwijano różnorodne umiejętności pozwalające uczniom radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia prowadzone były przez pedagogów i psychologa oraz wychowawców klas wspieranych przez specjalistów. W roku szkolnym 2013/2014 realizowany był na terenie szkoły program edukacyjny o nazwie ARS, czyli jak dbać o miłość?". Jest on częścią pięcioletniego Projektu pt.: Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Program jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Program podlega ewaluacji (ankietyzacji) uczniów a jego wyniki zostają przekazane do powiatowego koordynatora programu. W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród uczniów dotyczących środków uzależniających nie stwierdzono zagrożeń na terenie szkoły. Zespół Szkół Nr 1 Realizacja programu profilaktycznego przyczynia się do kontynuacji i utrwalania pozytywnych trendów, jakie występują w szkole, w tym przede wszystkim do: - wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; - ograniczania i likwidowania czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia; - inicjowania i wspomagania czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu Działania o charakterze profilaktycznym dotyczyły wielu różnych problemów zdrowotnych i społecznych występujących wśród uczniów lub zwiększających ryzyko wystąpienia. W związku z tym szkoła wspomagała uczniów w ukształtowaniu pożądanych cech osobowości poprzez: - doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli, wychowawców klas oraz specjalistów wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych, - współpracę z samorządem uczniowskim i włączenie go w realizację programu profilaktycznego, - systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów, 36

37 - stosowanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub środkami zastępczymi, - współdziałanie pracowników szkoły z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów uczniów zagrożonych uzależnieniem - współpracę z rodzicami - przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, włączanie ich w życie szkoły, - współpracę z policją i sądem rodzinnym - natychmiastowe informowanie o problemach uczniów oraz o zagrożeniach występujących w szkole, - współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie kierowania na badania uczniów ze specjalnymi trudnościami, - zaproponowanie uczniom ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu w szkole, - zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły i środowiska, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, - przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej, Przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane były poprzez: spotkania dyrekcji szkoły z uczniami klas pierwszych z informacją o zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły i możliwych zagrożeniach, - spotkania pedagogów szkolnych i psychologa z klasami na temat: - zdrowego trybu życia, - problemu definicji uzależnień i ich rodzajów, - odpowiedzialności za swoje postępowanie, - kultury osobistej i języka, - roli i zadań psychologa i pedagoga w szkole, - samoocena, samodyscyplina i samokontrola - zajęcia integracyjne i profilaktyczne realizowane przez wychowawców, - reklamę wizualną na temat profilaktyki - gazetki szkolne, W ramach profilaktyki zdrowotnej odbyły się: - spotkania/lekcje poświęcone: transplantacji i krwiodawstwu, znaczeniu szpiku kostnego i możliwości jego przeszczepu, - spotkania liderów zdrowia z uczniami n.t. AIDS, - przygotowano szkolną drużynę do zawodów z udzielania pierwszej pomocy 37

38 Dla poprawy bezpieczeństwa w szkole działa monitoring a na wewnętrznych jezdniach zamontowano 3 progi zwalniające. Zespół Szkół Nr 2 Złożoność problemów, z jakimi boryka się współczesna młodzież oraz liczne zagrożenia, na które mogą być narażeni młodzi ludzie sprawia, że działania profilaktyczne prowadzone przez szkołę nie mogły ograniczać się tylko do jednej dziedziny, np. profilaktyki uzależnień, ale wymagały znacznie szerszego podejścia, uwzględniającego różne aspekty życia i funkcjonowania młodzieży i jednocześnie będącego odpowiedzią na diagnozowane i realnie występujące problemy młodych ludzi. W ten sposób rozumiana profilaktyka uwzględniała zagadnienia z zakresu uzależnień, kształtowania postaw prozdrowotnych, troski o własne zdrowie i życie, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, zagadnienia z zakresu kształtowania właściwych postaw prospołecznych, czy z zakresu preorientacji zawodowej. Poniżej przedstawiono działania profilaktyczne, które zrealizowano w roku szkolnym 2013/2014. Działania z zakresu kształtowania właściwych postaw prospołecznych i proszkolnych, mające na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom typu izolacja, odrzucenie, wagary, niewłaściwy stosunek do nauki: w klasach pierwszych: - na początku roku szkolnego przeprowadzono przez pedagoga szkolnego zajęcia adaptacyjne, - zrealizowano zajęcia "Sposoby i style uczenia się", - zrealizowano przez psychologa zajęcia "Radzenie sobie w sytuacjach trudnych", w klasach drugich: - przeprowadzono zajęcia warsztatowe z zakresu kształtowania poczucia własnej wartości - przeprowadzono zajęcia nt. Przyczyny, konsekwencje i sposoby zapobiegania wagarom", w klasach maturalnych: - zrealizowano zajęcia nt. "Jak uczyć się przed egzaminem i radzić sobie ze stresem", Działania z zakresu profilaktyki uzależnień: - w klasach pierwszych odbyły się spotkania z przedstawicielem KPP w Ostrzeszowie, poświęcone odpowiedzialności karnej popełnianych czynów, zjawiskom uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz zagrożeń internetowych, - w roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do realizacji 5 - letniego programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień pt." ARS - czyli jak dbać o miłość", - w klasach pierwszych i maturalnych oraz w klasie trzeciej zawodowej przeprowadzono ankietę dotycząca narkotyków - wyniki ankiety wykorzystane zostały jako diagnoza zagrożenia problemem. 38

39 Działania z zakresu kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych, troski o własne zdrowie: - propagowano akcję honorowego krwiodawstwa " Twoja krew - moje życie", - przeprowadzono akcję informacyjną nt. "Choroby zakaźne przenoszone drogą kontaktów seksualnych HIV/ AIDS, choroby weneryczne" - klasy drugie Liceum go, - przeprowadzono akcję informacyjna w klasach maturalnych " Nie daj szansy AIDS" oraz nt. profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy - zorganizowano spotkanie uczniów z profesorem Cichym, dotyczące wpływu odżywiania i psychiki człowieka na jego wygląd zewnętrzny, - propagowano zdrowe nawyki żywieniowe - prezentacja firmy Micro Food zdrowych przekąsek jako alternatywa dla niezdrowego, tzw. śmieciowego jedzenia, - przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą oddawania szpiku. VI. POMOC MATERIALNA STYPENDIA W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrzeszowskiego objęci zostali następującymi stypendiami: Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane uczniom o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mającej co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przyznawane jest uczniom, którzy spełniają łącznie trzy warunki: a) uczą się w trybie dziennym b) osiągają średnią ocen za rok poprzedni (4,21-5,41 - powyżej) c) pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 650 zł netto) Stypendium Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznawane uczniom ze średnią ocen minimum 4,75 i posiadającym przynajmniej 3 oceny celujące z przedmiotów kierunkowych oraz miesięczny dochód na osobę nie przekraczający dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych. Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego przyznawane uczniom zameldowanym na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego posiadającym średnią ocen nie niższą niż 5,00 i ocenę celującą w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. 39

40 Tabela nr 11 Nazwa szkoły Dane dotyczące stypendiów przyznanych uczniom w roku szkolnym 2013/2014 Prezesa Rady Ministrów Ministra Edukacji Narodowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz. Urzędu Pracy Starosty Ostrzeszowskiego Ogółem I Liceum Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Razem VII. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Młodzieży przyznano 23 indywidualne nagrody edukacyjno-motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne oraz jedną nagrodę zbiorową: za wybitne osiągnięcia w nauce za wybitne osiągnięcia w sporcie za wybitne osiągnięcia artystyczne nagroda zespołowa (grupa aerobiku) 1. Lista nagrodzonych Nagrodą Starosty Ostrzeszowskiego a) za szczególne osiągnięcia w nauce Nazwa szkoły Imię i nazwisko ucznia Uzyskane osiągnięcie Klasa Nauczyciele, Opiekunowie, Trenerzy I Liceum Frach Daria Tytuł finalisty XXXI Olimpiady Języka Łacińskiego III c Karolina Szybka - Kmiecik Grzesiak Kinga VI miejsce w etapie okręgowym XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Religijnego Moją młodość przeżywam godnie I d S. Bogumiła Zborowska 40

41 Masłowski Mikołaj Etap Okręgowy XXXIX Olimpiady Geograficznej III miejsce w V Powiatowym Konkursie Matematycznym II miejsce w Ogólnopolskim Finale Debat Oksfordzkich Etap Diecezjalny XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej II a Kamila Maj Zespół Szkół Nr 1 Budych Ryszard IV miejsce w finale centralnym Turnieju Budowlanego Złota Kielnia w zawodzie stolarz (pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury) III ZSZ Anna Formalik Cierniewski Daniel Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych IV T Bożena Mierniczak Ciomek Marlena Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych IV T Bożena Mierniczak Kałążny Sławomir Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wyczarowane z drewna (pod patronem MEN) za pracę Drewniana drezyna przyznawane jest miejsce pierwsze i wyróżnienie III T Anna Formalik Kleszcz Edyta I miejsce w finale regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP Udział w finale XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP w Warszawie I ZSZ Dariusz Grzesik Mielnik Łukasz Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wyczarowane z drewna (pod patronatem MEN) za pracę Drewniany wagon kolejki przyznawane jest miejsce pierwsze i wyróżnienia III ZSZ Anna Formalik 41

42 Pacyna Karolina Finalista XIV Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Euklides III T Danuta Bociąga i Renata Dziekan Panfil Mateusz II miejsce w finale centralnym Turnieju Budowlanego Złota Kielnia w zawodzie stolarz ( pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury) III ZSZ Anna Formalik Wolski Janusz Finalista XIV Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Euklides III T Danuta Bociąga i Renata Dziekan Zielińska Angelika Finalistka III etapu ( centralnego ) Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości IV T Ewa Tomczak b) za szczególne osiągnięcia sportowe Nazwa szkoły I Liceum Imię i nazwisko ucznia Góra Paulina Jarosz Natalia Jędrzejewska Pamela Jokiel Julia Królikowska Agata Napierała Marzena Nowak Agnieszka Paleska Agata Piechota Jagoda Uzyskane osiągnięcie I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Aerobiku Grupowym I miejsce w Finale Rejonu w Kaliszu w Aerobiku Grupowym IV miejsce w Finale Wojewódzkim WIMS w Aerobiku Grupowym w Poznaniu I miejsce w XIII Wielkopolskim Turnieju w Aerobiku Grupowym w Jarocinie Klasa II b I b I b I a II b II e I d II c II b Nauczyciele, Opiekunowie, Trenerzy Bogumiła Alcer Kamińska Agnieszka I miejsce w Międzynarodowych Zawodach Karate: OLIMP CHALLENGE ( kumie indywidualne seniorek) II miejsce w VIII Turnieju Karate Śląsk Open w kumite indywidualnym juniorek III miejsce w IV INTERNATIONAL CHAMPION CUP III c Jan Zieliński 42

43 w kumite indywidualnym seniorek III miejsce w EUROPEAN CUPRUM CUP IN KARATE w kumite indywidualnym seniorek VII miejsce w rankingu World Karate Federation PZK w konkurencji kumite indywidualne kobiet U21 X miejsce w rankingu World Karate Federation PZK w konkurencji kumite indywidualne seniorek Zdobycie stopnia mistrzowskiego w karate 1 DAN I miejsce w Powiatowych Zawodach Pływackich (drużynowo) 2012r. Dwukrotny udział w Wojewódzkich Zawodach Pływackich 2011r. i 2012r. Błaszczyk Dominika III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS LA młodzieży szkolnej: skok wzwyż II BO Dawid Sobieraj Lis Honorata III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS LA młodzieży szkolnej: 100m II Eb Dawid Sobieraj Niełacna Patrycja III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS LA młodzieży szkolnej: rzut oszczepem I DH Dawid Sobieraj Zespół Szkół Nr 1 Piekielny Norbert I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski (klubowych) LA: 2000m IV miejsce w Mistrzostwach Polski LZS (przełaje): 2500m II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS LA młodzieży szkolnej: 1500m III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS: 3000m I Ea Dawid Sobieraj Przybylski Tomasz III miejsce w Mistrzostwach Polski w Kickboxingu: full contact III miejsce w Mistrzostwach Polski Ziemi Zachodnich Juniorów w Kickboxingu: light contact I Ea Jerzy Radomski 43

44 Witczak Katarzyna II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS LA młodzieży szkolnej: 4x100m III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS LA młodzieży szkolnej: 100m ppł I miejsce w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski LA: skok wzwyż III miejsce w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski LA: 300m III TŻ Dawid Sobieraj Zmyślony Sebastian II miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS LA młodzieży szkolnej: 1500m III miejsce w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski LA: 2000m III TŻ Dawid Sobieraj c)za szczególne osiągnięcia artystyczne Nazwa szkoły Imię i nazwisko ucznia Uzyskane osiągnięcie Klasa Nauczyciele, Opiekunowie, Trenerzy I Liceum Magdalena Mielcarek I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kwiaty w Rybniku Wyróżnienie XVI edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Zamki, pałace, dwory, dworki w otoczeniu parków w Szczecinie I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod patronem Ambasady Meksyk w Polsce Podróże marzeń Meksyk I e Elżbieta Lubińska Aleksandra Morta Wyróżnienie Wielkopolski Konkurs Plastyczny Na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod patronem Ambasady Meksyk w Polsce Podróże Marzeń Meksyk I e Elżbieta Lubińska 44

45 VIII. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓL PUBLICZNYCH Do zadań Powiatu należy prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Dokonywanie wpisu do ewidencji oraz nadawanie niepublicznym szkołom uprawnień szkół publicznych odbywa się na wniosek strony. W roku szkolnym 2013/2014r. działały na terenie powiatu ostrzeszowskiego następujące niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych: 1. Liceum dla Dorosłych w Ostrzeszowie, siedzibą szkoły jest budynek Gimnazjum Nr 2 im. Karola Wojtyły, ul. Piastowska 3, Ostrzeszów. Osoba prowadząca szkołę: Paweł Dzioba, zam. ul. Słoneczna 10, Czerwieńsk. Liczba uczniów/ słuchaczy - 57 Cykl kształcenia trwa 3 lata na podbudowie programowej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej a od 24 maja 2012 r. w związku ze zmianami programowymi na podbudowie programowej gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła prowadzi nauczanie dla dorosłych w formie zaocznej. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Liceum rozpoczęło swą działalność 1 września 2008 r. 2. Uzupełniające Liceum dla Dorosłych w Ostrzeszowie, siedzibą szkoły jest budynek Gimnazjum Nr 2 im. Karola Wojtyły, ul. Piastowska 3, Ostrzeszów. Osoba prowadząca szkołę: Paweł Dzioba, zam. ul. Słoneczna 10, Czerwieńsk. Liceum rozpoczęło swą działalność 1 września 2008 r. Z powodu zaprzestania działalności z dniem 12 grudnia 2013 r. wykreślono z ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkołę. 3. Euro Consulting. Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu Liceum dla Dorosłych w Ostrzeszowie, siedzibą szkoły jest budynek I Liceum go im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Zamkowa 21, Ostrzeszów Osoba prowadząca szkołę: Wojciech Cieśliński, zam. ul. Wrocławska 7/10, Oleśnica. Liczba uczniów/ słuchaczy - 37 Cykl kształcenia trwa 3 lata na podbudowie programowej gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła prowadzi nauczanie dla dorosłych w formie zaocznej. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Liceum rozpoczęło swą działalność 1 września 2012 r. Nadzór pedagogiczny nad tymi szkołami sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 45

46 IX. FINANSOWANIE OŚWIATY Finansowanie prowadzonych przez Powiat szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych to jedno z najważniejszych zadań tego szczebla administracji publicznej. Najważniejsze źródło finansowania edukacji stanowi część oświatowa subwencji ogólnej obliczana wg algorytmu określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2013 subwencja oświatowa dla Powiatu Ostrzeszowskiego wynosiła ,00 a na rok 2014 wynosi ,00. W obszarze finansowania oświaty ustawodawca nałożył na jednostki samorządu terytorialnego precyzyjnie określony obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego. W tabeli Nr 12 przedstawione są wydatki poniesione przez Powiat Ostrzeszowski na wynagrodzenia nauczycieli w 2013 roku w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego (w analizie wzięto pod uwagę rok budżetowy a nie szkolny z uwagi na obowiązek obliczania średnich wynagrodzeń w danym roku kalendarzowym). Tabela nr 12 Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w 2013 roku Stopnie awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie wymagane ustawą KN od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia Średnioroczna liczba etatów nauczycielskich od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 wrześni a do dnia 31 grudnia Wymagane wynagrodze nia razem Faktycznie wypłacone wynagrodzenia Różnica nauczyciel stażysta 2 717, ,59 4,51 4, , , ,50 nauczyciel kontraktowy 3 016, ,52 35,11 26, , , ,47 nauczyciel mianowany 3 913, ,33 74,90 74, , , ,65 nauczyciel dyplomowany 5 000, ,37 120,79 123, , , ,89 Z przedstawionej tabeli wynika, że wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2013 osiągnęły wymagany poziom określony w ustawie Karta Nauczyciela. Nie było konieczności wypłaty dodatków uzupełniających na żadnym stopniu awansu, co świadczy o właściwie prowadzonej polityce płacowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski. 46

47 X. DZIAŁANIA ORGANU PROWADZĄCEGO W ZAKRESIE POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH W okresie sprawozdawczym podejmowano działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej 1. W dniu r. przesłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie drugi wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 3 pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie. Decyzją Ministra Finansów z dnia r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę ,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne r. wystąpiono do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN w Warszawie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2013 r. z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli na podst. art.88 i art.20 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski. Decyzją Ministra Finansów z dnia r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę ,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych a także przechodzących na emeryturę w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr Starostwo Powiatowe zwróciło się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o zwiększenie subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrzeszowie Decyzją Ministra Finansów z dnia r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę ,00 zł Powiat Ostrzeszowski pozyskał dodatkowo w roku szkolnym 2013/2014 r. ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST kwotę ,00 zł. 47

48 XII. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 1. Wyniki sprawdzianu w klasie VI w szkole podstawowej specjalnej Sprawdzian kompetencji po klasie szóstej szkoły podstawowej ma charakter: - powszechny (zdają go wszyscy uczniowie z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) - obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę) - ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych) - zewnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE Na sprawdzianie ocenianych jest pięć standardów wymagań egzaminacyjnych: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Do sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2014r. przystąpiło 5 uczniów. Wyniki sprawdzianu w klasie VI przedstawia tabela nr 13. Tabela nr 13 Wyniki uzyskane podczas sprawdzianu Województwo Szkoła Podstawowa Specjalna Czytanie Pisanie Rozumowanie Średnie wyniki uzyskane za Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Cały arkusz 68,0% 60,0% 67,0% 56,0% 53,0% 61,0% 51,1% 52,5% 51,1% 10,0% 35,0% 44,5% 2. Wyniki egzaminu w gimnazjum specjalnym Egzamin gimnazjalny w 2014 roku przeprowadzono w dniach: 23 kwietnia część humanistyczną (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego), 24 kwietnia część matematyczno-przyrodniczą (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu matematyki), 25 kwietnia język obcy nowożytny (poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony). W każdej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania w następujących rodzajach arkuszy: a) standardowe bez dostosowań (np. GHH-1), dostosowane dla uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera (np. GMM-2), dostosowane dla uczniów słabowidzących poprzez zwiększenie czcionki (np. GAP-4, GFR-5), dostosowane dla uczniów niewidomych poprzez zastosowanie notacji Braille a 48

49 (np. GNP-6), b) niestandardowe dla uczniów z deficytem słuchu (np. GMP-7), dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim (np. GRP-8). W egzaminie brało udział 6 uczniów klasy trzeciej. Tabela nr 14 Wyniki Województwo Gimnazjum Specjalne Średnie wyniki ucznia dla Części matematycznoprzyrodniczej Części humanistycznej Historia, cz. j. polski matematyka WOS przyrodnicza Części językowej j. angielski 56,64% 70,10% 44,07% 49,46% 60,25% 55,25% 71% 43,0% 43,45% 51,0% Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przystąpił jeden absolwent, który zdał egzamin. 3. Efekty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Tabela nr 15 Nazwa szkoły Typ szkoły Średnia ocen Frekwencja Promocja I Liceum Liceum 4,19 88,89% 99,53% Zespół Szkół Nr 1 Technikum Nr 1 3,86 84,92% 99,48% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 3,24 68,17% 96,74% Razem w szkole 3,55 76,54% 98,11% Zespół Szkół Nr 2 II Liceum 3,42 85,68% 100% Technikum Nr 2 3,30 84,30% 96,55% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 2,97 72,81% 92,86% Razem w szkole 3,23 80,93% 96,47% Ogółem w szkołach 3,49 80,79% 97,52% 49

50 I Liceum 4,19 88,89% 99,53% Według typów szkół II Liceum 3,42 85,68% 100% Razem 3,80 87,28% 99,76% Technikum Nr 1 3,86 84,92% 99,48% Technikum Nr 2 3,30 84,30% 96,55% Razem 3,58 84,61% 98,01% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 3,24 68,17% 96,74% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 2,97 72,81% 92,86% Razem 3,10 70,49% 94,80% Wykres nr 6 100% 90% 88,89% FREKWENCJA 84,92% 85,68% 84,30% 80% 70% 68,17% 72,81% 60% 50% 40% Liceum Technikum ZSZ 30% 20% 10% 6 0% I Liceum Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 50

51 Wykres nr 7 5,00 ŚREDNIA OCEN 4,50 4,00 4,19 3,86 3,50 3,00 2,50 3,24 3,42 3,30 2,97 Liceum Technikum 2,00 ZSZ 1,50 1,00 0,50 0,00 I Liceum Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 Wykres nr 8 100% 90% PROMOCJA 99,53% 99,48% 96,74% 100,00% 96,55% 92,86% 80% 70% 60% 50% 40% Liceum Technikum ZSZ 30% 20% 10% 0% I Liceum Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 51

52 4.Egzamin maturalny Egzamin maturalny w 2014r. przeprowadzono w dniach od 5 do 23 maja, zarówno część pisemną, jak i ustną. Absolwenci zdawali obowiązkowo pięć egzaminów: w części pisemnej egzaminy z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym w części ustnej egzamin (bez określenia poziomu) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego Absolwent poza pięcioma egzaminami obowiązkowymi mógł także przystąpić do egzaminów dodatkowych z maksymalnie sześciu przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w 2014 roku przystąpiło 394 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego w : liceach ogólnokształcących technikach W porównaniu z rokiem 2013 liczba przystępujących do egzaminu maturalnego zmniejszyła się o 76, w tym w liceach ogólnokształcących o 62 a w technikach o 14. Egzamin zdało 324 absolwentów, co stanowi 82,23 % zdających, przy zdawalności w kraju 71,0% i 70,0 % w województwie wielkopolskim. Zdawalność podawana jest w odniesieniu do osób, które przystąpiły do pięciu egzaminów obowiązkowych. Zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie jest więc o 12,23% wyższa niż w województwie wielkopolskim i o 11,23 % wyższa niż w kraju. Tabela nr 16 Liczba absolwentów szkół Powiatu Ostrzeszowskiego zdających egzamin maturalny w 2014r. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba absolwentów Liczba zdających maturę % absolwentów I Liceum Liceum ,0 Zespół Szkół Nr 1 Technikum ,2 Zespół Szkół Nr 2 Liceum ,0 Technikum ,8 52

53 Tabela nr 17 Typ szkoły Liczba absolwentów szkół Powiatu Ostrzeszowskiego zdających egzamin maturalny w 2014r. wg typów szkół Nazwa szkoły Liczba absolwentów Liczba zdających maturę % absolwentów w szkole w typie Liceum I Liceum II Liceum Technikum Technikum Nr ,2 Technikum Nr ,8 90,83 Wykres 9 Procent zdających egzamin maturalny według typów szkół 57,87% 42,13% LO Technikum 53

54 Liczba zdających egzamin maturalny z uwzględnieniem typów zestawów maturalnych Tabela nr 18 Symbol arkusza Opis Liczba zdających A1 standardowy 394 A4 dla zdających słabowidzących 0 A6 dla zdających niewidomych ( pismo Braille`a ) 0 A7 Dla zdających słabosłyszących i niesłyszących 0 Razem 394 Tabela nr 19 Procent zdających z dysleksją rozwojową w poszczególnych typach szkół w 2014r. Typ szkoły Nazwa szkoły Liczba zdających maturę Liczba zdających z dysleksją % w szkole Liceum I Liceum II Liceum , ,5 Technikum Technikum Nr ,2 Technikum Nr ,1 Ogółem w szkołach ,39 54

55 Tabela nr 20 Wyniki egzaminu maturalnego wg typów szkół w 2014r. Typ szkoły Nazwa szkoły Liczba absolwentów Liczba zdających maturę Zdało maturę % Liceum I Liceum II Liceum ,16 Technikum Technikum Nr Technikum Nr ,19 Wykres 10 Wyniki egzaminu maturalnego wg typów szkół (dane w %) 100,00% 90,00% 90,00% 84,61% 82,17% 80,00% 70,70% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I LO II LO T1 T2 55

56 Wykres 11 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół (dane w %) 89,2% 90% 80% 80,0% 80,0% 77,2% 70% 60% 54,0% 56,0% 50% 40% Kraj Woj. Powiat 30% 20% 10% 0% licea ogólnokształcące technika Wykres 12 Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów szkół powiatu 17,8 % wynik pozytywny wynik negatywny 82,2% 56

57 Wykres 13 Procent zdawalności egzaminu maturalnego (ogółem) 90% 80% 70% 71,0% 70,0% 85,95% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kraj Woj. Powiat 57

58 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach 58

59 Tabela nr 21 Wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego Typ szkoły Nazwa szkoły Nie zdało egzaminu w maju Przystąpiło do poprawki w sierpniu Zdało egzamin poprawkowy Nie zdało egzaminu popraw - kowego Liceum I Liceum II Liceum Technikum Technikum Nr Technikum Nr Tabela nr 22 Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego wg typów szkół (dane w %) Typ szkoły Nazwa szkoły Liczba absolwentów Liczba zdających maturę Zdało maturę Zdało maturę po poprawkach % Liceum I Liceum II Liceum , ,1 Technikum Technikum Nr ,5 Technikum Nr ,9 59

60 Wykres 14 Wyniki egzaminu maturalnego z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego z podziałem na typy szkół (dane w %) 100,0% 97,1% 96,1% 91,5% 87,9% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I LO II LO T1 T2 W tabelach nr 23 i nr 24 zawarto informację o wybieralności i średnich wynikach egzaminów obowiązkowych oraz egzaminów dodatkowych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. 60

61 Średnie wyniki egzaminu maturalnego część pisemna poziom podstawowy Tabela nr 23 Szkoła Liceum Przedmiot Liczba zdających Zdało % osób, które zdały I Liceum w Ostrzeszowie Wynik średni w szkole język polski ,3 56,75 50,33 język angielski ,5 76,66 68,6 język niemiecki ,05 65,9 Wynik średni w woj. wielkopolskim matematyka ,1 63,64 45,74 język rosyjski ,0 68,2 geografia ,5 45,89 chemia ,57 48,53 biologia ,42 34,63 fizyka ,82 35,54 WOS ,0 47,05 historia ,79 Technikum Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie język polski ,25 47,52 50,33 język angielski ,68 68,66 język niemiecki ,06 66,99 matematyka ,60 46,54 45,74 geografia ,19 45,89 chemia ,00 48,53 biologia ,75 34,63 fizyka ,33 35,54 Liceum Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie język polski ,41 50,33 język angielski ,20 68,66 język niemiecki ,45 66,99 61

62 matematyka ,15 43,93 45,74 geografia 3 42,67 45,89 biologia 6 36,00 34,63 fizyka 2 11,00 47,82 WOS 4 44,25 47,05 historia 46,79 Technikum język polski ,94 44,80 50,32 język angielski ,62 67,47 68,66 język niemiecki ,08 59,69 66,99 matematyka ,82 38,83 45,74 geografia 17 38,29 45,89 fizyka 7 33,71 47,82 WOS 3 41,67 47,05 Tabela nr 24 Średnie wyniki egzaminu maturalnego część pisemna poziom rozszerzony Szkoła Przedmiot Liczba zdających I Liceum Wynik średni w szkole Wynik średni w woj. wielkopolskim język polski 28 57,71 59,55 język angielski 63 59,49 65,53 język niemiecki 5 60,2 58,89 matematyka 47 43,23 37,20 geografia 14 62,79 50,69 Liceum chemia 21 46,05 48,72 biologia 28 48,79 49,67 fizyka 25 34,44 45,14 WOS 8 49,5 41,03 historia ,12 historia sztuki ,5 informatyka

63 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie język polski język angielski 3 55,33 65,33 język niemiecki Technikum matematyka 11 21,27 37,20 geografia 2 53,50 50,69 biologia 1 25,00 49,67 fizyka 3 21,33 45,14 Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie język polski ,55 język angielski 6 56,50 65,53 Liceum język niemiecki chemia biologia historia język angielski 10 56,80 65,53 język niemiecki 1 98,00 58,89 Technikum matematyka 5 19,20 37,20 fizyka 63

64 4.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowego Do egzaminu, który składa się z dwóch części : etapu pisemnego i etapu praktycznego przystępują absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje zdający, który spełni wszystkie poniższe warunki. etap pisemny uzyska minimum 50% punktów z części I i 30 % punktów z części II etap praktyczny uzyska minimum 75 % punktów możliwych do otrzymania W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiło 255 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin zdało 214 uczniów, co stanowi 83,92% zdających. Na 243 uczniów technikum egzamin zdało 207, co stanowi 85,18%, natomiast na 12 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej egzamin zdało 7 uczniów, co stanowi 58,33%. A. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zdawalność egzaminu w poszczególnych zawodach robotniczych w zasadniczych szkołach zawodowych Tabela nr 25 Szkoła Zawód Liczba Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 piekarz stolarz cukiernik mechanik pojazdów samochodowych absolwentów Liczba zdających Zdało % zdawalności 0,0% 66,6% 100,0% Ogółem ,0% ,0% Razem ,33% 64

65 Wykres 15 Wykres zdawalności kraj, województwo, powiat, szkoły Zdawalność egzaminu w szkołach zawodowych % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 75,31% 78,22% 58,33% 60,00% 57,10% 0% okręg woj. Wlkp. powiat ZSZ Nr 1 ZSZ Nr 2 B. Technikum Zdawalność egzaminu w poszczególnych zawodach technikalnych Tabela nr 26 Szkoła Zawód Liczba Liczba Zespół Szkół Nr 1 Zespół Szkół Nr 2 technik budownictwa technik technologii drewna technik technologii żywności technik ekonomista technik handlowiec technik kucharz technik hotelarstwa absolwentów zdających Zdało % zdawalności 100,0% 100,0% 100,0% 94,9% 90,0% 100,0% 45,0% Razem ,33% technik informatyk technik logistyk technik mechatronik technik pojazdów samochodowych ,3 73,3 71,4 65

66 technik architektury krajobrazu technik rolnik technik żywienia technik turystyki wiejskiej , Razem ,0% Ogółem ,18% Wykres 16 Wykres zdawalności województwo, powiat, szkoły 90% Zdawalność egzaminu w technikach 85,18% 93,33% 80% 75,00% 70% 64,58% 64,51% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% okręg woj. Wlkp. powiat TNr 1 TNr 2 Opracował: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie 66

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo