PROGRAM WYCIECZEK TEMATYCZNYCH, REGIONALNYCH I KRAJOZNAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCIECZEK TEMATYCZNYCH, REGIONALNYCH I KRAJOZNAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4a do SPW - PSP nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Wycieczka uczy i wychowuje Marian Krawczyk PROGRAM WYCIECZEK TEMATYCZNYCH, REGIONALNYCH I KRAJOZNAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM Opracowały: Wioletta Chomnicka Barbara Pałka Ewa Ślęzak

2 WSTĘP Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, który jest realizowany w naszej szkole zawiera treści związane ze środowiskiem rodzinnym dzieci, specyfiką regionu, kulturą i obyczajami. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące rodzinnej miejscowości i najbliższej okolicy. Poruszana jest tematyka społeczna, historyczna, geograficzna, techniczna i przyrodnicza. Wycieczka jest jedną z form organizacyjnych procesu dydaktyczno wychowawczego dzieci, która przyczynia się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów oraz umożliwia lepsze poznanie rzeczy, zjawisk, wpływa na rozwój spostrzeżeń, wyobrażeń i myślenia, służy utrwalaniu zdobytej wiedzy. Z reguły budzi ona zainteresowania dzieci, jest więc ważnym motywem uczenia się i poznawania otaczającego świata. Przyczynia się do rozwijania uczuć patriotycznych, społecznych, estetycznych, wpływa na kształtowanie się takich cech charakteru jak: koleżeńskość, wytrwałość, zaradność. Wycieczki zbliżają szkołę do życia, ukazują pracę człowieka i zmiany, jakich człowiek dokonuje w otaczającym go świecie. Poznawanie przez dzieci otoczenia przyrodniczego i społecznego opiera się na bezpośrednich doświadczeniach i przeżyciach, gdyż tylko one gwarantują prawidłowość poznania i możliwość wyrabiania właściwego stosunku do ludzi i przyrody. Ponieważ zasób wiadomości dzieci o otaczającej rzeczywistości oraz zasób doświadczeń jest niewielki, wiele przedmiotów, zjawisk jest dla nich czymś nowym i często niezrozumiałym. Biorąc pod uwagę, że uczniowie klas I-III najczęściej myślą w oparciu o to co widzieli i słyszeli, co stanowiło przedmiot ich działania, należy dążyć, aby poznawanie miało charakter konkretny i przebiegało w bezpośrednim zetknięciu z przedmiotami, faktami i zjawiskami. CELE OGÓLNE WYCIECZEK: rozwój zainteresowań i uzdolnień; rozwój odpowiedzialności i współdziałania w grupie; kształtowanie potrzeb poznawczych; kształtowanie więzi uczuciowej ze swoją miejscowością, regionem; wyjaśnianie związku między naturalnymi składnikami środowiska przyrodniczego, a życiem i działalnością człowieka; wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody i wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania. WYCIECZKI TEMATYCZNE Program klas I - III zaleca, aby nauczanie traktować całościowo wokół wybranych ośrodków tematycznych, dlatego wycieczki są wprost niezbędną formą zajęć z dziećmi, dostarczają materiału do ćwiczeń w mówieniu, czytaniu, rysowaniu, wdrażają dzieci w życie zespołowe, wyrabiają nawyki w zakresie kultury życia codziennego. Dzieci klas młodszych najpierw poznają własną miejscowość i najbliższe otoczenie. Zapoznają się z pracą ludzi odbywając wycieczki do zakładów i warsztatów pracy oraz punktów usługowych (np. wycieczki na dworzec kolejowy). Dzieci poznają nazwy urządzeń oraz zdobywają wiadomości o ich zastosowaniu (tory, semafor, zwrotnica, parowóz, manewrowanie). Realizując ćwiczenia słownikowe zgromadzą wyrazy niezbędne wokół tego tematu. Materiał ten wykorzystują w ćwiczeniach w mówieniu i pisaniu. Podobnie potraktujemy wycieczkę na pocztę czy do apteki. Tego typu wycieczki są źródłem bogatych przeżyć, pozwalających na wyrabianie zrozumienia dla pracy ludzkiej, podziwu dla osiągnięć współczesnego człowieka. W nauczaniu należy uwzględnić wycieczki do muzeów, biblioteki i na wystawy. Wycieczka dostarcza materiału poznawczego, pozwala pogłębiać i utrwalać wiadomości z jakiegoś zakresu, dostarcza dzieciom wiele wzruszeń, pogłębia uczucia patriotyczne. Poprzez wycieczkę zacieśniamy więzi społeczne, zbliżamy się do siebie, pozyskujemy przyjaciół. Wycieczka dostarcza przeżyć doświadczeń i wiadomości w sposób bezpośredni przez zetknięcie się z przedmiotami, faktami, zjawiskami, dlatego powinny one być uściślone i uporządkowane, aby mogły być w pełni wykorzystane i przez dzieci należycie przyswojone. Żadna z form pracy z uczniami nie stwarza tylu, co wycieczka różnorodnych możliwości wpływania na kształtowanie się w dzieciach społecznie wartościowych cech charakteru i woli, uczuć społecznych, nawyków społecznego postępowania i kulturalnego zachowania się. 2

3 CELE SZCZEGÓŁOWE: Przechodzi przez jezdnię zgodnie z poznanymi zasadami; Dostrzega i opowiada, co znajduje się po prawej stronie drogi a co po lewej w pobliżu szkoły; Dostrzega różnice między drzewami, krzewami i roślinami zielnymi; Rozpoznaje pospolite rośliny w otoczeniu szkoły i na ilustracji; Poznaje cykle zmian w przyrodzie; Zna nazwy pospolitych ptaków z najbliższego otoczenia; Rozumie znaczenie i piękna lasu; Zna zasady odpowiedniego zachowania się w lesie, w parku, na cmentarzu; Poznaje ciekawostki z życia zwierząt leśnych; Zna drzewa, ich liście i owoce(dąb, jarzębina, klon, kasztanowiec); Poznaje usługi świadczone przez urząd pocztowy; Poprawnie używa wyrazów związanych z usługami urzędu pocztowego; Zna różnice między małym sklepem a hipermarketem; Potrafi odpowiednio zachować się w sklepie; Potrafi dostrzec zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie; Potrafi rozpoznać pierwsze kwiaty wiosenne; Rozumie zależność życia człowieka od środowiska przyrodniczego; METODY PRACY: Obserwacje kierowane i spontaniczne Pokaz Prezentacja Metody twórczego rozwiązywania problemów np. mapy mentalne Burza mózgów Giełda pomysłów Wystawy FORMY PRACY: Indywidualna jednolita i zróżnicowana Grupowa jednolita i zróżnicowana Zbiorowa KLASA WYCIECZKA ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA NA SKRZYŻOWANIU poznanie zasad ruchu drogowego zna przepisy ruchu drogowego; potrafi być świadomym i samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego; I ROŚLINY W OTOCZENIU SZKOŁY drzewa, krzewy, rośliny zielne zna i rozpoznaje pospolite rośliny w otoczeniu szkoły i na ilustracjach; dostrzega różnice między drzewami, krzewami i roślinami zielnymi; 3

4 PARK JESIENIĄ obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie i zachowania ptaków rozpoznaje i nazywa pospolite ptaki z najbliższego otoczenia; zna ptaki, które zostają u nas na zimę; wie dlaczego niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów; I TAJEMNICE LASU uświadamia sobie znaczenie i piękno lasu; wie jak należy zachować się w lesie; zna ciekawostki z życia zwierząt leśnych; wykazuje postawę aktywnego obserwatora; PARK PÓŹNĄ JESIENIĄ- zbieranie darów jesieni rozpoznaje drzewa, ich liście i owoce (dąb, jarzębina, klon, kasztanowiec); dostrzega zmiany zachodzące późną jesienią w przyrodzie; NA CMENTARZ I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ rozumie istotę Święta Zmarłych; umie odpowiednio zachować się na cmentarzu i w miejscach pamięci narodowej; uczestniczy w porządkowaniu mogił; potrafi uczcić pamięć poległych w obronie naszej okolicy; RUCH DROGOWY jest czynnym uczestnikiem ruchu drogowego; respektuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania na drodze; II WYCIECZKA NA OGRÓDKI DZIAŁKOWE jest miłośnikiem przyrody; wie, jak ją chronić przed zniszczeniem; umie dokonać prostych pomiarów; rozpoznaje różne rośliny ogrodowe; dostrzega związek między warunkami życia rośliny a jej wzrostem i rozwojem; bada rośliny różnymi sposobami; dostrzega piękno świata roślinnego, harmonię kolorów, gamę odcieni barw zmieniających się w zależności od pory roku; rozpoznaje warzywa wśród innych roślin; wie jakie znaczenie mają warzywa dla zdrowia; W PARKU JESIENIĄ dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie; rozpoznaje pospolite drzewa i krzewy w naturalnym środowisku; PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI wie, w jaki sposób czcimy pamięć tych, którzy odeszli; umie godnie zachować się na cmentarzu; szanuje pamiątki przeszłości; poznaje ważne wydarzenia związane z naszą ojczyzną; 4

5 POMAGAMY PTAKOM rozpoznaje ptaki w naturalnym środowisku; umie posługiwać się lornetką; przestrzega zasad obserwacji; CZEGO SZUKAJĄ ZWIERZĘTA W ZIMIE pomaga dziko żyjącym zwierzętom przetrwać zimę; rozpoznaje nazwy zwierząt po ich tropach; PEJZAŻE ZIMOWE dostrzega zjawiska charakterystyczne dla zimy; SZUKAMY WIOSNY zna rośliny, które zakwitną wczesną wiosną; wymienia nazwy roślin znajdujących się pod ochroną; dostrzega zmienność marcowej pogody; dba o swoje zdrowie; ubiera się swobodnie do pogody; POWITANIE WIOSNY dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie; zna zwyczaje ludowe dotyczące wiosny; II PRACE WIOSENNE W OGRODZIE dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie; wie, jakie prace wykonuje się w ogrodzie wiosną; prowadzi długoterminowe obserwacje wzrostu; i rozwoju rośliny, notuje wyniki obserwacji; W MOJEJ RODZINNEJ MIEJSCOWOŚCI wyróżnia elementy składowe krajobrazu; wie, że człowiek może zmieniać krajobraz; zna osobliwości fauny i flory swojej miejscowości; jest dumny z faktu zamieszkiwania w niej; KWITNĄ DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE podpatruje przyrodę bez zakłócania jej spokoju; korzysta z przyrządów technicznych, ułatwiających obserwacje przyrodnicze; bada przyrodę wielozmysłowo; wie, jaką rolę spełnia kwiat w życiu rośliny; dostrzega rolę owadów w rozmnażaniu roślin; III ŁĄKA DOMEM ROŚLIN I ZWIERZĄT poznaje różnorodność świata roślin i zwierząt w ekosystemie łąka, dostrzega jego piękno w naturalnym środowisku; dostrzega piękno w barwach owadów i wydawanych przez nie dźwiękach; przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami; zachwyca się różnorodnością świata roślin. Docenia znaczenie łąki dla celów gospodarczych i rekreacyjnych; 5

6 W KSIĘGARNI poznaje pracę księgarza; zna drogę książki od autora do czytelnika; LAS TĘTNI ŻYCIEM podpatruje przyrodę bez zakłócania jej spokoju; wie, jak zachować się w drodze do lasu oraz podczas pobytu w lesie; docenia znaczenie lasu; wie, że lasy należy chronić przed zniszczeniem; III MISTRZ PRZEPISÓW DROGOWYCH WYPRAWA DO LASU potrafi zastosować w praktyce poznane zasady ruchu drogowego; wie, od czego zależy droga hamowania pojazdu; zna główne przyczyny wypadków drogowych; umie właściwie zachować się w lesie; rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne; docenia rolę zmysłów w poznawaniu środowiska; wie, w jaki sposób zapisywać wyniki obserwacji; zna warstwy roślinności w lesie i potrafi podać przykłady roślin każdej z warstw; zna rolę ściółki i próchnicy; potrafi wyróżnić typy lasów; ŻYCIE NA POLU potrafi określić różnice między polem a lasem; zna rośliny i zwierzęta żyjące w polu; umie sklasyfikować rośliny uprawiane na polu; DARY NASZYCH PÓL poznaje różne rodzaje prac polowych i używane w tym celu narzędzia i maszyny rolnicze; docenia pracę rolnika; HISTORIA CHLEBA rozróżnia rośliny zbożowe; wie, jakie produkty otrzymujemy ze zbóż; poznaje historię chleba i polskie zwyczaje z nim związane; dostrzega zmiany zachodzące w pracy rolnika, młynarza i piekarza na przestrzeni dziejów; WYCIECZKA DO PIEKARNI zna proces wypieku pieczywa; wie na czym polega praca piekarza; dostrzega potrzebę racjonalnego wykorzystania chleba; CZY JESIEŃ MOŻE SIĘ UKRYĆ? dostrzega zmiany w przyrodzie; wymienia dary jesieni; 6

7 III PŁONĄ ŚWIECZKI potrafi godnie zachować się na cmentarzu wie, w jaki sposób czcimy pamięć tych, którzy odeszli zna tradycje związane z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami zachowuje pamięć o bliskich wie, że ludzie są sobie potrzebni LECĄ LIŚCIE, ODLATUJĄ PTAKI dostrzega zmiany w przyrodzie jesienią; PORY ROKU dostrzega zmiany zachodzące w różnych porach roku. EWALUACJA: wystawy prac plastycznych; foldery; redagowanie artykułów do gazetki szkolnej; zielniki; makiety; kompozycje z materiałów przyrodniczych; wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji projektów edukacyjnych; uczestnictwo w rożnych konkursach tematycznych; czynny udział w dokarmianiu zwierząt zimą; WYCIECZKI REGIONALNE Treści historyczne komponują się z treściami przyrodniczymi, geograficznymi i społecznymi. Kompleksowe ujęcie problemów uczy dzieci właściwego patrzenia na rzeczywistośći kształtuje scalony obraz świata. Poznanie zabytków, pomników, pamiątek muzealnych, wydarzeń i postaci historycznych jest terytorialnie ograniczone do rodzinnej miejscowości i jej okolic i służy przede wszystkim wytwarzaniu więzi emocjonalnej z przeszłością rodzinnej ziemi. W wyniku realizacji programu, dzieci nabywają między innymi kompetencji świadomych kontynuatorów dziedzictwa kulturowego. Kształtują się też u nich pozytywne cechy osobowości. Poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic powinno rozpoczynać się od wczesnego dzieciństwa. Należy je realizować na każdym etapie edukacji, uwzględniając metody i formy pracy dostosowane do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego dzieci. Powinniśmy przybliżyć uczniom to, co mamy w zasięgu ręki nasze własne tradycje kulturowe i obyczaje. Uświadomić wychowankom, że kultura to nie tylko przedstawienie w teatrze, wystawa malarska, premiera filmowa, księgozbiory znanych pisarzy i poetów czy zbiory historyczne, ale także zwykłe, wiejskie obyczaje, ślady historii w naszej okolicy. Wszystkie dzieci powinny czuć się związane ze swoją miejscowością, być świadome swojej tożsamości. Dzieci na co dzień nie zwracają w ogóle uwagi na to, co je otacza. W obecnym zabieganym świecie, nie zwracają też na to uwagi sami rodzice. Nie rozmawiają ze swoimi dziećmi na tematy związane z okolicą, jej przeszłością, z tradycjami, które tak wrosły w życie mieszkańców, że są nawet niezauważane. 7

8 Należy dzieciom zwrócić uwagę na to, co jest im przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzieci widząc i czując, że są członkami społeczności lokalnej, zupełnie inaczej spojrzą na małą wieś, w której mieszkają. Docenią, że jest w niej coś, czego nie znajdą w innych miejscach. Kultura narodu będzie istniała, jeżeli będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najskuteczniejszym sposobem zachowania jej oraz trwania, jest poznanie najbliższego otoczenia, własnego regionu, a także jego wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich. CELE SZCZEGÓŁOWE: zainteresowanie własnym regionem; wrażliwość na piękno swojego regionu; przywiązanie do rodzinnej miejscowości, odczuwanie emocjonalnego z nią związku oraz dumy z faktu z zamieszkiwania w niej; uczucie patriotyzmu związanego z małą ojczyzną ; ochrona kultury ludowej; ciekawość poznawcza, jak ludzie żyli dawniej; poczucie odpowiedzialności za swoje rodzinne strony; rozwijanie swoich uzdolnień, poprzez udział w pracy różnych zespołów; kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania podczas marszu drogą publiczną; zachowanie bezpieczeństwa podczas pieczenia kiełbasek; kształtowanie prawidłowej postawy wobec zwierząt; stosowne zachowywanie się w miejscach kultu religijnego; budzenie zainteresowań historią Polski; uwrażliwianie na piękno przyrody; planowanie i ocenianie efektów własnej nauki; nabywanie cech aktywnego i uważnego obserwatora; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych przeżyć; kształcenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi. METODY PRACY: Obserwacje kierowane i spontaniczne Pokaz Prezentacja Metody twórczego rozwiązywania problemów np. mapy mentalne Burza mózgów Giełda pomysłów Wystawy FORMY PRACY: Indywidualna jednolita i zróżnicowana Grupowa jednolita i zróżnicowana Zbiorowa 8

9 BAGNO - DROGA JANA PAWŁA II DO KAPŁAŃSTWA ŻYCIE ZAKONNE KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO POMNIK JANA PAWŁA II KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA I ŚWIĘTEGO ANTONIEGO WYCIECZKA ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA pozna ciekawe miejsca najbliższej okolicy zwiedzi kościoły - zapozna się z budownictwem sakralnym obaczy pomnik Jana Pawła II ukształtuje pojęcie autorytetu papieża pozna szczegóły dotyczące życia Jana Pawła II ukształtuje pojęcia związane z symboliką / dąb papieski / pozna ciekawe miejsca najbliższej okolicy zwróci uwagę na ukształtowanie terenu trasy wycieczki pozna historię kompleksu pałacowego z XVIII w. w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowne księży Salwatorianów pozna style w budownictwie sakralnym ukształtuje pojęcia związane z architekturą sakralną pozna warunki życia zakonnego zapozna się z postacią Jana Pawła II jako kleryka rozpozna i nazwie rzadko spotykane na naszym terenie okazy drzew i krzewów pozna warstwową budowę lasu rozróżni i nazwie zwierzęta hodowane przez człowieka zbierze ciekawe tworzywo przyrodnicze 9

10 TECHNISAT WYCIECZKA ZAWODOWOZNAWCZA DLA KLAS III KURASZKÓW BAZYLIKA ŚW. JADWIGI W TRZEBNICY, LAS BUKOWY opowiedzieć o ciekawym miejscu w najbliższej okolicy wzbogaci słownictwo o wyrażenia gmina, powiat, województwo uświadomi sobie zakres pojęcia powiat ukształtuje pojęcia związane z architekturą sakralną zwróci uwagę na ukształtowanie terenu trasy wycieczki zwiedzi Bazylikę w Trzebnicy uświadomi sobie, że św. Jadwiga jest patronką wyboru na Papieża utrwali datę wyboru Karola Wojtyły na stolicę piotrową pozna wartości i znaczenie wyboru Polaka na następcę św. Piotra potrafi powiedzieć jakie znaczenie miał i ma dla Polaków wybór Karola Wojtyły na Ojca Świętego pozna piękne zabytki najbliższej okolicy zapozna się z pochodzeniem nazwy Trzebnica uświadomi sobie usytuowanie Trzebnicy w regionie kraju położenie geograficzne zauważy zmiany szaty roślinnej jesienią w najbliższej okolicy oraz piękno przyrody pozna historię świętej Jadwigi pozna style w budownictwie sakralnym gotyckiego i barokowego zainteresuje się przeszłością swojego regionu pozna rodzaje lasów rozpozna gatunki drzew wymienić ciekawe obiekty naszej okolicy wymienić walory przyrodnicze okolicy zna osobliwości naszego regionu potrafi zauważyć różnicę między budowlą dawną a współczesną potrafi rozpoznać niektóre rośliny i drzewa zna historię wsi Kuraszków zna organizację nowoczesnego zakładu pracy wraz z zapleczem socjalnym zna etapy produkcji dekoderów do anten satelitarnych poznaje czynności wykonywane przy produkcji ręcznej poznaje pełną automatyzację pracy potrafi przeprowadzić rozmowę/ wywiad/ na temat funkcjonowania nowoczesnego zakładu pracy 10

11 EWALUACJA: wystawy prac plastycznych; foldery; redagowanie artykułów do gazetki szkolnej; zielniki; makiety; kompozycje z materiałów przyrodniczych; wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji projektów edukacyjnych; uczestniczenie w rożnych konkursach tematycznych; WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE Szkolne wycieczki krajoznawcze przyczyniają się do wzbogacenia wiadomości, służą zdobywaniu nowych umiejętności i nawyków kulturalnego spędzania wolnego czasu, pomagają w kształtowaniu moralności, indywidualności, uspołecznienia, mają udział w wychowaniu patriotycznym, estetycznym i zdrowotnym uczniów. W czasie wyjazdów turystycznych powstają sytuacje, które powodują emocjonalne przeżycia dzieci oraz budzą żywe zainteresowanie odwiedzanym terenem. Rozwijają zdolności obserwacyjne, uczą dostrzegania w znanych przedmiotach i zjawiskach nowych stron, a także odkrywania związków między zjawiskami, procesami życiowymi, kształtują umiejętność myślenia porównawczego i problemowego, wdrażając jednocześnie do samokształcenia. Podróże szkolne stwarzają doskonałe okazje do kształtowania takich cech osobowości, jak: empatia, życzliwość, tolerancja, zaradność, dyscyplina, obiektywizm i krytycyzm myślenia, umiejętność współżycia w zespole, silna wola. Doznając wrażeń estetycznych poprzez bezpośredni kontakt z naturą i dziełami rąk ludzkich, uczniowie dostrzegają piękno kultury i przyrody. Podczas wycieczek szkolnych dzieci zdobywają wiedzę bardziej efektywnie niż podczas lekcji. Ich dodatkową wartością jest nie pozostawanie w obszarze jednej z nauk lecz między-przedmiotowość tak bardzo promowana obecnie. To właśnie taki typ wiedzy będzie potrzebny dzieciom podczas sprawdzianu po szkole podstawowej. Bardzo ważna jest również rekreacja, zawsze możemy przecież zorganizować kilka gier i zabaw na świeżym powietrzu jako przerywnik w zwiedzaniu. Wycieczka klasowa daje możliwość lepszego poznania się, odkrycia własnych talentów czy zdolności, które nie ujawniły się w szkole, nawiązania bliższego kontaktu z rówieśnikami. CELE SZCZEGÓŁOWE WYCIECZEK KRAJOZNAWCZYCH: Zachęcanie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscu zamieszkania, mieście, regionie, Polsce. Dostrzeganie związków swego regionu z innymi regionami w Polsce i w Europie. Wyrabianie umiejętności obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii regionu i kraju. Doskonalenie umiejętności orientowania się w terenie. Wdrażanie do korzystania z literatury fachowej (posługiwanie się przewodnikami, mapami, rozkładami jazdy). Kształcenie właściwych postaw wobec siebie, przyrody i otaczającego świata. Wzmocnienie przyjaźni poprzez wspólne przebywanie (integracja zespołu klasowego). Kształcenie nawyku kultury osobistej oraz kultury i estetyki otoczenia. Kształcenie nawyków w zakresie ochrony środowiska. Uczenie dbałości o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich kolegów. Rozwijanie postaw otwartych na inne społeczności i ich kulturę. Kształtowanie własnej tożsamości regionalnej w aspekcie tożsamości narodowej. 11

12 NOWA RUDA KOPALNIA WĘGLA LEKCJA W MŁYNIE PAPIERNICZYM DUSZNIKI ZDRÓJ SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW WROCŁAW OGRÓD BOTANICZNY, MUZEUM PRZYRODNICZE, REJS STATKIEM PO ODRZE WYCIECZKA ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA zna rodzaje roślin potrafi rozpoznać wybrane rośliny rosnące w Polsce oraz wybrane rośliny egzotyczne zna warstwy lasu potrafi zachować się w miejscu publicznym jest wrażliwy na piękno przyrody potrafi rozpoznać owady, ptaki i ssaki pozna panoramę miasta zna historię chleba od ziarenka do bochenka zna źródła naturalnej energii potrafi nazwać niektóre egzotyczne ptaki zna historię garncarstwa potrafi wykonać i ozdobić naczynie na kole garncarskim rozpoznaje niektóre drzewa w Parku Zdrojowym zna historię zabawek poznaje znaczenie wód zdrojowych w lecznictwie zna regulamin wycieczek poznaje historię kaplicy czaszek w Czermnej zna budowę młyna wodnego zna metody produkcji papieru czerpanego potrafi opowiedzieć historię papiernictwa umie przygotować masę papiernicza, czerpać i wykładać papier potrafi zatapiać rośliny w papierze oraz odsączać wodę z papieru umie rozpoznać niektóre rośliny i drzewa w Parku Zdrojowym poznaje znaczenie wód zdrojowych w lecznictwie potrafi poruszać się po podziemnych wyrobiskach węgla zna legendę o Skarbniku zna narzędzia potrzebne do wydobycia węgla potrafi opisać ubiór górnika poznaje pracę dyspozytora kopalni 12

13 MIĘDZYGÓRZE OGRÓD BAJEK, WODOSPAD WILCZKI, GÓRA IGLICZNA Z KOŚCIÓŁKIEM ŚLĘŻA JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W KLETNIE (HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO W STRONIU ŚLĄSKIM) KSIĄŻ I OKOLICE zna historię zamku Książ poznaje style życia dawnej epoki zna broń dawnych czasów poznaje wystrój zamku podziwia zagospodarowanie zamkowego parku poznaje pracę w stadninie koni rozróżnia pojazdy zaprzęgowe z minionej epoki zna regulamin wycieczek zna zasady bezpiecznego poruszania się pod ziemią jest aktywnym obserwatorem rozróżnia stalaktyty, stalagmity i draperie zna historię jaskini potrafi wyróżnić własności mikroklimatu jaskini poznaje proces produkcji szkła kryształowego wskazuje na mapie miejscowości związane z wycieczką samodzielnie korzysta z dostępnych źródeł informacji potrafi czytać legendę mapy wyszukuje i selekcjonuje zdobyte wiadomości opracowuje krótkie informacje o znanej miejscowości turystycznej ciekawie prezentuje przygotowane materiały potrafi współpracować w grupie umie skompletować ekwipunek potrzebny na wycieczkę wskazuje na mapie miejscowości związane z wycieczką zwróci uwagę na ukształtowanie terenu trasy wycieczki ukształtuje pojęcia związane z architekturą sakralną zna historię sanktuarium maryjnego wie, dlaczego Jan Paweł II odwiedził Sanktuarium Marii Śnieżnej jest aktywnym obserwatorem przyrody rozróżnia ozdobne rośliny ogrodowe oraz typowo górskie zna historię Ogrodu Bajek - jest wrażliwy na piękno przyrody zna pojęcie wodospad, rezerwat ZAKOŃCZENIE: Realizacja proponowanych wycieczek regionalnych i krajoznawczych w znacznej mierze jest uzależniona od akceptacji rodziców. 13

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach rok szkolny / PROJEKT EDUKACYJNY PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU I Wstęp Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko, a my żyjemy ciągłym pędzie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej.

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Realizowany w grupie I i II od marca do czerwca 2014 roku. Opracowały: Jolanta Wawer, Marzena Bochra, Małgorzata Matysiak Murat. 1 Kiedy wiosna

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Wstęp Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 Innowacja metodyczna Las w czterech odsłonach realizowana była w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Autor programu: Anna Iskra Szczecin 2000r. Cobyłonamobce,będzie nam znane. Bo nauczyciel

Bardziej szczegółowo

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji;

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji; PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA PRZYRODNICZEGO. 1.PROWADZĄCA ZAJĘCIA: WIOLETTA PIENIO 2.ROK SZKOLNY 2016/2017 3.CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:- budzenie szacunku do przyrody; -uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY TRZECIEJ rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY TRZECIEJ rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY TRZECIEJ rok szkolny 2015/2016 L.p. Zagadnienia Cele wychowawcze. Formy realizacji. Przewidywane osiągnięcia uczniów. I. Organizacja życia w klasie. Więzi koleżeńskie.

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas

,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas PROGRAM KOŁA SZKOLNEGO TPL ZESPÓŁ SZKÓŁW LUBIĘCINIE Opracowała: Alina Dżugała Lider Koła Szkolnego TPL przy Zespole Szkół w Lubięcinie.,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW PLAN WYCHOWAWCZYCH KLASA I CEL GŁÓWNY - Dziecko umie znaleźć się w zespole klasowym, rozumie obowiązujące w nim zasady i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III Opracowała - Małgorzata Rutkowska Dział wychowawczy Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Cele wychowawcze -Poznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn) umie okazywać

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze - Załącznik nr 1

Działania wychowawcze - Załącznik nr 1 OJCZYZNA, DEMOKRACJA Działania wychowawcze - Załącznik nr 1 Wartości Zadania wychowawcze Oczekiwane efekty, czyli dziecko; Formy realizacji Uwagi 1. Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zadań szkoły. Opracowany plan wychowawczy związany jest ściśle z planem pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania

SZKOŁA PODSTAWOWA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III. Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III Treści nauczania NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I-III BLOK TEMATYCZNY: Ja i moja rodzina. 1. Mój portret 2. Jestem członkiem rodziny 3. Ulubione zabawki i zabawy moich

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Większą mądrość znajduje się w przyrodzie aniżeli w książkach Bernard z Clairvaux Przedszkolak obserwator przyrody Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Opracowała: mgr Katarzyna Buczak

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA KLASA III

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA KLASA III KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA KLASA III OCENA WSPANIALE WYMAGANIA EDUKACYJNE Uczeń - wymienia i pokazuje na mapie nazwy państw sąsiadujących z Polską;

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego 1. Osoba prowadząca zajęcia: Renata Pochroń 2. Posiadane kwalifikacje do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Stop agresji! Stop przemocy!

Projekt Stop agresji! Stop przemocy! Projekt Stop agresji! Stop przemocy! Charakterystyka projektu Prezentowany projekt pt.: Stop agresji! Stop przemocy! opracowany został na potrzeby społeczności uczniowskiej; uwzględnia treści ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu Założenia programu: Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych. Tematykę warsztatów dostosowaliśmy dla poszczególnych grup wiekowych: WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Egzotyczne zwierzaki rozpoznawanie gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

,,O przyrodzie w przyrodzie - zajęcia terenowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

,,O przyrodzie w przyrodzie - zajęcia terenowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie ,,O przyrodzie w przyrodzie - zajęcia terenowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie Od początku rozwoju nowożytnej dydaktyki i pedagogiki klasycy tej dyscypliny naukowej zgłaszali pod adresem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej.

Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej. Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej. Wstęp Program jest skierowany do uczniów gimnazjum klas 2-3 w ramach realizacji ścieżki regionalnej.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych. Tematykę warsztatów dostosowaliśmy dla poszczególnych grup wiekowych: WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Egzotyczne zwierzaki rozpoznawanie gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

ABC NASZYCH OKOLIC. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. Jesteśmy częścią społeczności lokalnej

ABC NASZYCH OKOLIC. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. Jesteśmy częścią społeczności lokalnej Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej Innowacja pedagogiczna ABC NASZYCH OKOLIC Jesteśmy częścią społeczności lokalnej Ewa Smyczek Wstęp Edukacja społeczna dzieci, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE Julia Miśkowicz, Maria Jezierczak, Bożena Niemiec, Anna Waksmundzka, Maria Pawlica Urszula Hanula, Anna Stronczek PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE UCZESTNICY: KLASY 1-6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa) coraz większego znaczenia na świecie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 I. Organizacja grupy 1. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, wynikającymi z roli bycia członkiem społeczności

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESZCZEWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESZCZEWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESZCZEWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY Wartości Zadania wychowawcze Oczekiwane efekty czyli dziecko; 1. Przygotowanie wychowanków Godnie uczestniczy w do aktywnego i świadomego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA MIESIĄC:

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA MIESIĄC: PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA MIESIĄC: WRZESIEŃ 1. Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. 2. Wspomnienia z wakacji. 3. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach. 4. Witamy jesień. 5. Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 NA ROK SZKOLNY 2009/2010 1 Cel I : Promowanie zdrowia Zadania Metody Terminy Realizatorzy Uwagi 1. Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze, w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY KLASA III A NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA: LUCYNA FILIPCZYK

PLAN WYCHOWAWCZY KLASA III A NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA: LUCYNA FILIPCZYK PLAN WYCHOWAWCZY KLASA III A NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA: LUCYNA FILIPCZYK LP. ZADANIA CELE SPOSOBY REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. MOJA KLASA Integracja uczniów w klasie, Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

,,Trzeboś leży na Podkarpaciu"

,,Trzeboś leży na Podkarpaciu Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebosi Program autorski,,trzeboś leży na Podkarpaciu" przeznaczony do realizacji na zajęciach kółka folklorystyczno- teatralnego w ramach 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. mgr

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Przyrodniczej

Centrum Edukacji Przyrodniczej Centrum Edukacji Przyrodniczej zaprasza do skorzystania z darmowej oferty zajęć edukacyjnych pod hasłem lekcje przyrody Pakiety edukacyjne dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych... 3 Pakiety

Bardziej szczegółowo

kl. Samorząd klasowy podstawą życia klasy

kl. Samorząd klasowy podstawą życia klasy kl. IV Tworzenie i integracja klasy 1. Zintegrowanie klasy poprzez zainicjowanie tworzenia właściwych stosunków koleżeńskich 2. Wyrobienie odpowiedzialności uczniów za losy własne i grupy 3. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ RAZEM Z PRZYRODĄ. Opracowanie: mgr Justyna Płonka

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ RAZEM Z PRZYRODĄ. Opracowanie: mgr Justyna Płonka PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ RAZEM Z PRZYRODĄ Opracowanie: mgr Justyna Płonka PROGRAM AUTORSKI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Tytuł: "RAZEM Z PRZYRODĄ Opracowanie: mgr Justyna Płonka WSTĘP Proces

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis innowacji pedagogicznej

Szczegółowy opis innowacji pedagogicznej Szczegółowy opis innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie Trudno być patriotą swojego kraju, nie znając i nie kochając swojej małej ojczyzny najważniejszego własnego

Bardziej szczegółowo

MAŁY ODKRYWCA WODY I LASU

MAŁY ODKRYWCA WODY I LASU AUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY MAŁY ODKRYWCA WODY I LASU Autor: mgr Karolina Władysiak Miejsce pracy: ZSP w Napachaniu Stanowisko pracy: Nauczyciel str. 1 Powiedz mi, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA BATOREGO w BRODACH W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM REGIONALNEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM REGIONALNEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ EDUKACJA REGIONALNA - DZIEDZICTWO KULTUROWE WREGIONIE AUTORZY PROGRAMU: mgr Wiesława Gruszka mgr Katarzyna Kuliberda ZESPÓŁ SZKÓŁ POWSZECHNYCH DAMASŁAWEK 2000

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Oferujemy czterogodzinne bezpłatne zajęcia terenowe prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESIENNE OBSERWACJE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 W BYDGOSZCZY. Sylwetka ucznia kończącego III klasę Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy

SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 W BYDGOSZCZY. Sylwetka ucznia kończącego III klasę Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy ZAŁĄCZNIK NR 38 SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 W BYDGOSZCZY Sylwetka ucznia kończącego III klasę Szkoły Podstawowej nr 27 Absolwent I etapu edukacyjnego: zna swoje najbliższe środowisko - dom,

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168, poz.1324) Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Wędruj z nami i poznawaj świat

Wędruj z nami i poznawaj świat Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku Wędruj z nami i poznawaj świat czyli kilka słów o szkolnych wycieczkach Sanok 2009 Działalność turystyczno-krajoznawcza to jeden z priorytetów pracy polskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 Opracowanie : Justyna Marcisz Anna Żegleń I. Cele ogólne programu Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera

Innowacja pedagogiczna KRAKÓW moje miasto, moja historia z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego. Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna KRAKÓW z zakresu edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego Autor Michał Lubera Innowacja pedagogiczna Kraków moje miasto, moja historia jest innowacją programowo-metodyczną.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Opracowała: mgr Bożena Szkopińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze Cele

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI

ZADANIA DO REALIZACJI KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH kl. I CEL GŁÓWNY - Dziecko umie znaleźć się w zespole klasowym,

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia:

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: MARZEC Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: I. W ŚWIECIE SZTUKI. 1. Świat malarstwa: utrwalanie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Wychowawczej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie rok szkolny 2016/2017 Przyjęty plan działań wychowawczych na bieżący rok szkolny uwzględnia: wnioski z realizacji planu pracy roku

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH 1 Celem programu jest ukształtowanie absolwenta, który : wszechstronnie się rozwija, przygotowuje się do życia

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W zakres edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo