KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str."

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 40/ października ISSN Uwłaszczenie cz. 2 Po artykule pt. Uwłaszczenie ostatni dzwonek! otrzymaliśmy od Państwa wiele telefonów. Niektórzy z czytelników chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, inni podawali przykłady problemów, jakie pojawiają się przy procesie uwłaszczenia. Były też głosy wskazujące na nieścisłości w artykule, a nawet podważające go w całości. Postanowiliśmy oddać głos ekspertowi w tematyce spółdzielczości dr Tomaszowi Wójcikowi. Jak w jednym zdaniu zdefinio wałby pan ideę spółdzielczości? Jeszcze przed wojną Polska była prekursorem spółdzielczości. Właś ciciele lokali, nie przestając być właścicielami, tworzyli spółdzielnię i razem nią zarządzali. Wartością dodaną było to, że ludzie uczyli się współpracy i dbania o swój mają tek. Przekładało się to na całość ży cia społecznego. Czy uwłaszczenie rzeczywiście się opłaca? Ustawa, której jestem współauto rem, stwarza dwie możliwości. Jed na to utrwalenie stanu posiadania, a druga to obniżenie kosztów za mieszkania. Przeniesienie własności dotyczy głównie ustabilizowania sta nu posiadania. Ludzie płacili 100% wartości mieszkania, a w rzeczywis tości nie byli jego właścicielami. Ale w Polsce panuje przeko nanie, że mieszkanie własnoś ciowe stanowi naszą własność. Już sama nazwa na to wskazuje. I jest to absolutnie błędne prze konanie. Wystarczy pójść do ksiąg wieczystych, podać swój adres i sprawdzić kto tam jest wpisany jako właściciel lokalu. I kto będzie wpisany? Spółdzielnia mieszkaniowa. Pochodzenie starej ustawy (1961 r. red.) jest stricte PRL owskie. To unikatowe w skali świata rozwiąza nie wymyślono po to, aby ludzie płacili za swoje mieszkania, ale nie byli ich właścicielami. Przyczyną były względy ideologiczne. Ciąg dalszy na str. 4 Czy drzewa powró cą na Deotymy? patrz str. 3 Pobudka Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str. 6 Sylwetka Jerze go Waldorffa ostatnia część z serii Wielkie postacie wolskich cmentarzy patrz str. 7 WOLA W LICZBACH Przyrost naturalny na Woli w I kwartale (styczeń-marzec) 2009 był ujemny i wyniósł 246 Oznacza to, ze liczba zarejestrowanych zgonów na Woli przewyższała w tym okresie liczbę zarejestrowanych urodzeń. Wola Art 2009 MiastoProjektWola Pochmurny, nostaligiczny listopad po raz kolejny będzie tłem dla Festi walu Sztuki Wola Art. 6. edycja Festi walu Wola Art, tym razem pod hasłem MiastoProjektWola rozpocz nie się 20 listopada i potrwa dziesięć dni. Organizatorami Festiwalu są Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warsza wy oraz, już po raz trzeci, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej. W po przednich edycjach wzięli udział Paweł Althamer, Hubert Czerepok, Olga Mokrzycka, Joanna Rajkowska, Maria Peszek, Piotr Wysocki i wielu, wielu innych znakomitych artystów. W tym roku w przestrzeni miejs kiej Woli zobaczymy instalacje artys tów i kolektywów artystycznych z Belgii, Izraela, Szwajcarii, Rosji, Ang lii i Polski. Swoje prace zaprezentują m.in. Slavs and Tatars, Jerzy Goli szewski i Elham Rokni. Mamy na dzieję odkryć na nowo znane miejs ca Woli, a także zupełnie nowe prze strzenie dzielnicy. Projekty artystycz ne będą wchodziły w relację z przestrzenią wybraną na ich realiza cję. Relacja ta pozwoli odkryć nowe sposoby postrzegania i formowania przestrzeni. Festiwalowi będą towarzyszyły 3 spotkania/wykłady w Klubokawiarni Chłodna25, w czasie których poroz mawiamy o przestrzeni i architek turze ze specjalistami, architektami, wykładowcami akademickimi, prak tykami i teoretykami. Spotkania od będą się w tygodniu od do Serdecznie zaprasza my do wzięcia udziału w spotka niach. Wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w festiwalu zapraszamy po informacje i mapkę na stronę oraz do Punktu informacji w Urzędzie Dzielnicy Wola i do Klubokawiarni Chłodna25, w których będzie można znaleźć mapki z opisem instalacji i artystów, swoisty przewodnik po Festiwalu. Więcej informacji na MJ/Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: ) POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel Dyżury Radnych Dzielnicy Wola Informacje o dyżurach wolskich samorządowców można otrzy mać w Wydziale Obsługi Rady. Tel ; e mail: XLII Sesja Rady Dzielnicy Wola Sesja Rady Dzielnicy zaczęła się o godz , ale z powodu ogłoszonej 2 godzinnej przerwy, faktycznie radni rozpoczęli prace o godz sesję rady otworzył Przewodniczący Dariusz Puścian (PO). Trudne początki Pierwszy wystąpił radny Jan Nowak (PiS), który zgłosił zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji twierdząc, że w jednym punkcie nie odpowiada on prawdzie. Następnie na mównicę wszedł Zastępca Burmistrza Marek Lipiński, który zgłosił autopoprawkę do budżetu. Po nim, radna Maria Kucharska (PiS) zasugerowała, żeby zamienić kolejność poszczególnych pun któw obrad tak, aby obecni na sali dyrek torzy placówek oświatowych nie musieli niepotrzebnie czekać punkty, które ich dotyczyły. Wniosek przeszedł, ale już po chwili nastąpiła kolejna, tym razem krót ka, przerwa. Najpierw ze względów tech nicznych, ale już po chwili z powodu zgłoszonej rozbieżności pomiędzy steno gramem, a protokołem poprzedniej sesji. Radni zgodzili się na przesunięcie głoso wania nad protokołem na kolejną sesję, po jego przeanalizowaniu. W międzycza sie minutą ciszy uczczono pamięć Marka Edelmana. Wygaśnięcie mandatu radnego Jednogłośnie przegłosowano stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Michała Marciniaka, który w związku z podjęciem pracy w służbie cywilnej zrzekł się go wcześniej na piśmie. Budżet 2010 Projekt uchwały budżetowej na rok 2010, w przystępny sposób przedstawił Główny Księgowy Dzielnicy Wola Jacek Kłusek. Projekt przewiduje 447,9 mln zł na reali zację zadań w kolejnym roku. Komisja Planowania Przestrzennego w kilku dzia łach budżetu zaopiniowała projekt nega tywnie siłą 5 głosów przeciwko 4. Inne komisje zaopiniowały wstępny projekt po zytywnie. Natychmiast podniósł się las rąk po stronie klubu PiS. Pierwsza głos zabra ła radna Maria Kucharska (PiS), która po raz kolejny zgłosiła wniosek o umieszcze nie w budżecie punktu Iluminacja koś cioła św. Klemensa przy ul. Karolkowej na kwotę 200 tys. zł. Przypominała, że iluminacja była zaplanowana już wcześ niej, a jest to jedyny kościół rzymskoka tolicki, który nie jest podświetlony. Na terenie kościoła znajduje się też pierwsze na Woli miejsce poświęcone rzezi miesz kańców dzielnicy. Następnym mówcą był radny Marcin Rolski (PiS), który przypom niał projekt budowy placu zabaw przy ul. Księcia Janusza. Zarzucał Zarządowi, że niezgodnie z zapowiedzią przesunął in westycję na kolejny rok. W podobnym to nie wypowiadał się na temat planowane go ujęcia wody oligoceńskiej w Parku Szy mańskiego. Pytał też, dlaczego największe cięcia budżetowe, nagle maleją w roku 2011 oraz czy chodzi o to, żeby wszystkie inwestycje wykonać za tej kadencji, a po tem zostawić zadłużoną kasę miasta. Pro sił o odpowiedź na pytanie ile miasto wydaje pieniędzy na obsługę długów. Pa weł Kuchta (PiS) poruszył problem zesz łorocznych podwyżek czynszu dla miesz kańców. Przytaczał wypowiedzi Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Andrzeja Jaku biaka, w których przekonuje, że wszystkie pieniądze z podwyżki pójdą na poprawę stanu budynków komunalnych. Wskazy wał na fakt, że w 2009 r. ZGN Wola wy dał 16 mln zł na remonty, natomiast w 2010 r. planuje się wydać tylko 13 mln, czyli pieniądze z podwyżek nie będą przeznaczone zgodnie z obietnicą. W od powiedzi na wszystkie wnioski i zarzuty głos zabrał Burmistrz Marek Andruk. Pot wierdził, że Zarząd rozpatrzy wniosek ilu minacji kościoła. W sprawach porusza nych przez radnego Marcina Rolskiego, Burmistrz zapewnił, że jeśli pojawi się formalne pytanie o koszty obsługi zadłu żenia Warszawy skieruje je do Skarbnika m.st. Warszawy. Jeśli chodzi o projekcję przyszłych budżetów przypomniał, że zgodnie z prawem dzielnice przygotowu ją takie dokumenty obejmujące okres 4 lat. Radnemu Pawłowi Kuchcie odpowiedział, że budżet Warszawy jest uzależniony od koniunktury gospodarczej, a władze mia sta zrobią wszystko aby dotrzymać obiet nic. Jeszcze raz głos zabrał radny Paweł Kuchta (PiS), który stwierdził, że w chwili gdy padały przytaczane wypowiedzi na temat dodatkowych pieniędzy z podwy żek czynszów kryzys już był, a więc moż na się było liczyć ze zmniejszoną koniunk turą gospodarczą. Jan Nowak (PiS) zajął się kwestią budowy zjeżdżalni na base nach przy Esperanto i Kasprzaka, Do wodził bezsensowności takich działań w okresie kryzysu i niedoboru środków. Sugerowano, aby 300 tys. zł planowanych na ten cel, przeznaczyć na iluminację kościoła oraz na ujęcie wody oligoceń skiej w Parku Szymanskiego. W tym punkcie spierali się również ze sobą Zastępca Burmistrza Paweł Pawlak z radnym Pawłem Kuchtą (PiS). Radny Ma teusz Tomala (PiS) zgłosił wniosek o prze prowadzenie badań wśród mieszkańców czy zjeżdżalnie są w ogóle potrzebne. Nie spodziewanie przeprowadzono głosowa nie nad wnioskiem radnych PiS o zmianę przeznaczenia kwoty zjeżdżalni. Wynik głosowania 9 za, 14 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Upadł również wniosek rad nego Mateusza Tomali 9 za, 14 przeciw i 0 wstrzymujących się. Ostatecznie w wy niku głosowania budżet został pozytyw nie zaopiniowany. Wynik głosowania 14 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zmiany nazw szkół W punktach 4, 5, 6, 7, 8, 9 radni przegło sowali zmiany nazw szkół i jednego przedszkola. Większość uchwał spotkała się z aprobatą wszystkich radnych. Nie które z nich miały zresztą charakter ko rekcyjny. Tylko jeden przypadek wywołał wzrost temperatury politycznej. Pierwszą propozycją było nadanie Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie imienia Ireny Sendlerowej, osoby wyjątkowej w skali świata, ale też blisko związanej z Wolą. Uchwała prze szła jednogłośnie. Spokojnie było też w przypadku Gimnazjum nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, które stało się Gimnazjum Nr 50 z Oddziałami Dwuję zycznymi im. gen. Władysława Sikorskie go w Warszawie, ul. Bema 76. Techni kum Mechaniczno Elektryczne im. Micha ła Konarskiego wchodzące w skład Zes połu Szkół im. Michała Konarskiego zo stało Technikum Nr... (zostanie nadany red.) w Warszawie, ul. Okopowa 55a. Po dobnie stało się z Przedszkolem nr 118, które przemianowano na Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Warszawie, ul. Nowolipie 31a. Nie po drodze radnym było jednak w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 221 im. 5 Koło brzeskiego Pułku Piechoty, która zmieni swojego patrona, a w ten sposób również nazwę, na Szkołę Podstawową Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Czarnowskiej w Warszawie, ul. Ogrodo wa 42/44. Była to inicjatywa dyrekcji szkoły, rady rodziców i samorządu szkol nego. Zmianie przeciwna była Lewica, która głosem Adama Sadowskiego oczeki wała od pani dyrektor wytłumaczenia przyczyn tej decyzji. Pani dyrektor prze kazała, że społeczność szkolna od wielu lat nie utożsamia się z tym patronem. W odpowiedzi Adam Sadowski starał się wykazać, że Pułk oswobadzał warszaw ską Pragę. Na to podniosły się protesty radnych PiS, którzy głośno temu zaprze czali, wołając, że nie było tam prawie żadnych walk. Radny pytał czy wszystko co wywodzi się z okresu PRL jest złe i czy z tych czasów nie pochodzą żadne wzor ce. Utrzymywał, że przecież to właśnie to wojsko wyzwalało Polskę. Na to wstał radny Mateusz Tomala (PiS), który stwier dził, że nie umniejszając żołnierzom tej formacji wybór nowego patrona jest dużo lepszy. Wskazywał na to, że formacja, której broni Lewica była narzędziem do wprowadzenia w Polsce zbrodniczego systemu komunizmu. W tym momencie wypowiedziały się jeszcze radne Maria Kucharska (PiS) i Beata Gosiewska (PiS), które apelowały by uszanować decyzję szkoły. Jednak radny Adam Sadowski nie ustępował, zarzucając dyrektor szkoły, że nowy patron został przyniesiony w tecz ce. Wygenerowało to dalszą dyskusję. Dyrektor placówki wyjaśniła jak wyglądał cały proces wyboru nowego patrona i wymieniła wszystkie kandydatury jakie były głosowane w szkole. W tym momen cie radna Małgorzata Cybulska (PiS) zgło siła wniosek formalny o zakończenie dys kusji. Ostatnią szkołą obecną w progra mie obrad było Gimnazjum Nr 45 im. Powstania Warszawskiego. Zyskało mia no Gimnazjum Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszaw skiego w Warszawie, ul. Żelazna 71. Sprzedaż lokali W ciągu dalszych prac radni dzielnicy po djęli temat sprzedaży lokali na terenie dzielnicy. Chodziło przede wszystkim o za opiniowanie projektu wykazu lokali mie szkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej w budynku przy ul. No wolipki 22 i lokalu nr 4 przy ul. Anielewi cza 32. Za obydwiema uchwałami głoso wali wszyscy obecni na Sali radni. Znacz nie trudniej było już w przypadku lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 26/28. Jan Nowak (PiS) wypomniał, że lokal przy Młynarskiej był wynajęty po 10 zł/ m 2. Pytał też jaką sumę uzyska za niego, ze sprzedaży miasto zaznaczając, że będzie spłacany przez 10 lat. Zastępca Burmistrza Marek Lipiński odpowiadał, że na razie nie wie jeszcze jaki będzie operat, wg które go obliczy się cenę lokalu. Paweł Kuchta (PiS) prosił Zarząd o takie informacje, gdy tylko będą dostępne. Uchwała przeszła większością 13 głosów za i 6 przeciw. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Dariusz Puścian (PO) przeczytał Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych. Informacja Zarządu, interpelacje i zapytania Burmistrz Marek Andruk poinformował zgromadzonych, że Zarząd złożył infor mację o pracy Zarządu na ręce Przewod niczącego Rady. Maria Kucharska złożyła interpelację w sprawie naprawy chodnika przy ul. Okopowej. Radna Małgorzata Cy bulska (PiS) przekazała interpelację w sprawie naprawy nawierzchni alejek w Parku Moczydło. Podobnie Dorota Ma kowiecka (Lewica), która wskazała uszko dzenia chodnika przy ul. Leszno w rejonie ul. Okopowej. Radny Adam Sadowski (Le wica) zgłosił interpelację o przywrócenie przy ul. Młynarskiej ruchu drogowego sprzed ostatniej modernizacji. O zlikwido wanie ograniczeń w poruszaniu się nie pełnosprawnych na Sali sesji interpelował Przewodniczący Rady Dariusz Puścian. Adam Sadowski (Lewica) sugerował, aby na najbliższej Komisji Oświaty zająć się sprawą oddziałów integracyjnych w wols kich szkołach. Na koniec Joanna Tracz Łaptaszyńska prosiła o jak najszybsze wszczęcie procedury przetargowej w sprawie ul. Krępowieckiego. MP

3 I N W E S T Y C Y J N A W O L A 3 Wycinka drzew przy Deotymy inwestor ma zasadzić nową zieleń Redakcja Kuriera Wolskiego otrzymała do wiadomości list mieszkanki Woli. Czytelniczka podniosła w nim m.in. problem ubywających drzew przy ul. Deotymy. Dlaczego wycina się drzewa zdrowe drzewa w gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy? Nie wszystkie prze szkadzały w budowie boiska, rosły przy siatce, można było podciąć konary, a nie wycinać wszystkie. W Wydziale Środowiska powiedziano mi, że szkoła miała zgodę na wycięcia. Ale czy wszystkich? Czy ktoś z urzędników pofatygował się, aby stwierdzić, że wszystkie należy wyciąć? ( ) Mieszkanka Woli (skrót redakcji) Wybraliśmy się we wskazane miejsce. Jeszcze przed dotarciem do gimnazjum okazało się, że ul. Deotymy jest zamk nięta od strony ul. Obozowej. Musie liśmy skorzystać z objazdu wytyczone Kolejna iluminacja na Woli Przepiękna cerkiew pod wezwaniem św. Jana Klimaka przy ul. Wolskiej 140 zyskała nowy wymiar dzięki iluminacji, która od zmierzchu do świtu oświetla budynek. Iluminacja została zrealizowana przez Urząd Dzielnicy Wola. Koszt rea lizacji to 166 tys. zł. Energooszczędne oświetlenie wyeksponowało cerkiew zmieniając nocny wizerunek tej części Woli. Iluminacji będzie stale finan sowana przez Urząd Dzielnicy, osobny licznik nie będzie obciążał parafii. Historia cerkwi Cerkiew pod wezwaniem św. Jana Kli maka powstała w latach wg projektu Władimira Pokrowskiego. Zo stała ufundowana przez prawosław nego arcybiskupa warszawskiego Hie go ulicami Ciołka i Brożka. Przebicie się przez tę ostatnią nie należy teraz do najwygodniejszych. Przez remont przy Deotymy kierowcy szukają tu miejsc parkingowych. Ciężko tu mówić o wbi ciu szpilki, co dopiero o swobodnym poruszaniu się pieszych. Docieramy do Gimnazjum nr 48. Wzdłuż terenu szkoły na wysokości Brożka i Deotymy trwają prace modernizacyjne, na placu budowy krzątają się robotnicy, na zie mi widać resztki ściętych drzew. Prze chodząca mieszkanka pokazuje wysta jący, gruby pień: pozostałości topoli Dla mnie to dziwna sprawa, po co to było ścinać? Ze sprawą zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska. Zieleń przy gimnazjum została usunięta w MOS WOLA Warszawa zaprasza na zajęcia z SIATKÓWKI dla chłopców z roczników '95 '96 '97 poniedziałek i czwartek o godz ul. Deotymy 25/33 (Gimnazjum nr 48) Informacje: sekretariat: , trener: M. Milewski: Nocny wizerunek Woli ronima Egzemplarskiego, który w ten sposób chciał uczcić pamięć zmarłego syna, malarza Jana Iljicza. Syn spoczął w cerkiewnej krypcie 15 października 1905, jego ojciec zmarł 2 tygodnie później i został pochowany obok niego. Budowla posiadała dwie kondy gnacje: górną jednoprzestrzenną, peł niącą funkcje liturgiczne, dolną mau zoleum rodzinne fundatora. Styl w któ rym powstała cerkiew to mieszanka architektury starorosyjskiej i secesyjnej. Świątynia posiada trzy części: prezbiteri um ołtarz, nawę główną oraz przedsio nek. Ołtarz został oddzielony ikono stasem dłuta kijowskiego artysty Ale ksandra Muraszko. Cerkiew dolna, pod wezwaniem błogosławionego Hieroni ma Strydońskiego i proroka Eliasza, była planowana jako mauzoleum fun związku z budową boisk w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja boisk szkolnych i zagospodarowania terenów Gimnazjum nr 48 przy ul. Deotymy 25/33. Inwestor uzyskał od Dzielnicy zezwolenie na usunięcie drzew, których kolizję z boiskiem ale i innymi elementami zagospodarowa nia terenu potwierdzono w oparciu m.in. o gospodarkę drzewostanem, projekt zagospodarowania terenu. Ze zwolenia na usuwanie drzew i krze wów Dzielnica wydaje z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy. Co ważne, zezwolenie takie może być uzależ nione od przesadzania cennych roślin lub wykonania nasadzeń zastępczych. Tak stało się w przypadku Deotymy. Inwestor ma zrekompensować utra coną zieleń: posadzić 40 krzewów przy Gimnazjum Nr 48 i 34 drzewa ozdob ne (18 w Parku Moczydło i 16 przy ul. Brylowskiej i Skwerze im. A. Pawełka). Czy tak się stanie? Remont Deotymy na datora, który został tu złożony. Ikono stas dolnej cerkwi wykonał Włodzi mierz Inokientiew, a ściany zdobią freski Jerzego Nowosielskiego. We wrześniu 1939 r. w pobliżu świątyni przebiegała linia obrony miasta, a w są siedztwie cerkwi usytuowano punkt opatrunkowy. W czasie Powstania War szawskiego teren cmentarza prawo sławnego był jednym z wielu miejsc w rejonie ul. Wolskiej, gdzie odbywały się masowe egzekucje ludności cywilnej, i gdzie hitlerowcy palili zwłoki ofiar. W pierwszych dniach sierpnia został zamordowany ówczesny proboszcz cerkwi Teofan Protasiewicz. Stacjonują ce w tym czasie wojska niemieckie mocno zdewastowały obiekt. W l. 70 przeprowadzono generalny remont świątyni, dokonując jej przebudowy. Zbudowano górny chór i poszerzono dolną cerkiew, którą ponownie kon sekrowano w 1977 r. W latach 1973 Ul. Deotymy uboższa o kilka drzew. Na ich miejscu mają pojawić się nowe. odcinku Obozowa Czorsztyńska ma potrwać do końca roku. Według komu nikatu wykonawcy 20 października (po zamknięciu numeru) Deotymy miała zostać zamknięta aż do ul. Górczew skiej. Prace remontowe na tym odcinku mają potrwać do wiosny przyszłego roku. JR/WM UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY! Masz w domu aparat? Od wakacji trochę się zakurzył? Bierz sprzęt i ruszaj w miasto. Pamiętaj jednak, że interesuje cię tylko Wola i jej zakamarki. Znajdź Małe i duże radości, sfotografuj je i zgłoś na konkurs. Szczegółowe informacje znajdziesz na w zakładce konkursu. Atrakcyjne nagrody i przywilej publikacji zdjęć czekają dla najlepszych i najbardziej oryginalnych autorów wnętrze, pierwotnie pozbawione dekoracji, wzbogaciło się o witraże i malowidła autorstwa Adama Stalony Dobrzańskiego. MJ MACIEJ PODULKA URZĄD DZIELNICY WOLA JOANNA RUTKOWSKA

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Uwłaszczenie dokończenie ze str. 1 No dobrze, ale przecież mieszkania własnościowe można dziedziczyć, sprzedać Nie, odziedziczyć możemy jedynie spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, a sprzedaż tego prawa zawsze wymaga zgody właściciela, czyli spółdzielni. Nie rozporządza się lokalem zupełnie swobodnie. Trzeba też pamiętać, że zupełnie inne są uprawnienia i pozycja wła ściciela. Spółdzielcę można odesłać z kwitkiem, ale współwłaściciela budynku już nie. Zarząd informuje często tak uchwaliła rada nadzor cza i koniec. Poza tym, jeżeli więcej niż połowa licząc udziałami spółdzielców otrzyma odrębne pra wo własności to zgodnie z ustawą mogą oni podjąć uchwałę o zmianie zarządcy tej nieruchomości. Będąc tylko członkami spółdzielni nigdy tego nie zrobią. Dlaczego? Bo ustawa na to nie zezwala. Poza tym, teoretycznie mamy wpływ na swoją spółdzielnie. W praktyce, szczególnie w dużych tworach lu dzie tego nie czują i nie wierzą, że mogą coś zrobić. Zwłaszcza, że pol skie spółdzielnie niewiele mają wspólnego z prawdziwą spółdziel czością. Nazwałbym je raczej spół kami akcyjnymi o anonimowym akcjonariacie. A aspekt kosztów zamieszkiwa nia? To wiąże się ściśle z podziałem dużych spółdzielni. Wielkość każdej instytucji ma swoje optimum. Jeżeli jest poniżej lub powyżej tego opti mum staje się za droga. Dlatego spółdzielnie molochy muszą być drogie. Z moich obserwacji optymal ną wielkością jest jeden blok, czyli konkretne miejsce zamieszkania. W czasie okupacji Polska straciła ogromną ilość dóbr kultury. Zaraz po przejściu wojsk następowało planowe niszczenie zabytkowego dziedzictwa materialnego, a zarazem prywatna grabież dzieł sztuki. Już we wrześniu 1939 r. powołano specjalnych pełno mocników do tego procederu. Gra biono bezcenne dzieła z muzeów, bibliotek i prywatnych kolekcji, w tym rękopisy, księgi, i dokumenty historii Polski. Rozpraszano kolekcje, mie szano archiwa, pozbawiano śladów polskości w imię germańskiej historii tych ziem. Proceder planowej konfiskaty zasobów kultury, częstokroć przera dzał się w tolerowaną aktywność różnej maści rabusiów. To barba Do tego dochodzi niemożność kon troli. Formalnie jest wszystko w po rządku, ale w praktyce nie. Spół dzielcy często przez całe lata nie wiedzą nawet, za co płacą. Spół dzielnie mieszkaniowe nie mają obowiązku przetargów, więc wszys tko można zlecić komu się chce. Nie podlegają też kontroli NIK u, czy innych organów państwa. Żadnej kontroli? Tak jest, praktycznie żadnej zew nętrznej kontroli. Obecny system lustracji spółdzielni mieszkaniowych uważam za niemal całkowicie nie efektywny. Spółdzielnie często dowodzą, że po wydzieleniu się z niej, ko szty utrzymania wzrosną. To jest kłamstwo, w które wielu ludzi wierzy bezkrytycznie. Ostatnio w Białymstoku z większej spółdziel ni wydzieliła się mniejsza i od razu przy mieszkaniu 50 m 2 zyskali 600 zł oszczędności rocznie. Gdzie przepadały te pieniądze? Aaa, to dobre pytanie Co dzieje się z nieuwłaszczo nym mieszkaniem własnościo wym w przypadku upadłości spółdzielni? Sprawa jest niejasna. Istnieje arty kuł mówiący o tym, że przy upad łości spółdzielni prawo własności lokalu zostanie przekształcone w prawo odrębnej własności do lokalu. Jest tylko jeden szkopuł nie dzieje się to ex lege, czyli z mocy prawa, nie ma też żadnych zapisanych reguł działania. Poza tym ten przepis stoi w opozycji do innego prawa. O tym, co wejdzie do masy upadłościowej decyduje sąd, który wyda takie orzeczenie, jakie uzna za właściwe. A jaka jest praktyka? Nie znam wyników postępowań upadłościowych. rzyńskie niszczenie dziedzictwa kul tury polskiej przypieczętowano pla nowym niszczeniem Warszawy już po kapitulacji Powstania Warszaw skiego, gdy w sposób systematyczny wysadzano, palono kamienice i pała ce wraz z pozostałymi zbiorami i ich wyposażeniem. Polacy próbowali przeciwdziałać temu procederowi ukrywając i wy wożąc cenne dzieła, zmieniając ozna czenia czy chociażby podejmując własne prace inwentaryzacyjne dla przyszłych działań restytucyjnych i odszkodowawczych. Sporządzano tajne opisy aktywności okupanta m.in. dla Delegatury Rządu na Kraj. Do dziś trwają procesy restytucji, do tykające czasem powikłanych między Wg jakich reguł przydziela się do lokalu grunt podczas proce dury uwłaszczenia. Właściciel lokalu otrzymuje ułam kowy udział we własności gruntu pod swoim budynkiem oraz we własności części wspólnych tego budynku. Dzieje się to za pomocą przeliczenia stosunku metrażu da nego mieszkania do metrażu wszyst kich mieszkań w budynku. A co z resztą gruntów? Zadzwo nił do nas członek zarządu jednej ze spółdzielni z informacją, że taki uwłaszczony właściciel mie szkania traci prawa do innych, np. niezabudowanych gruntów spółdzielni. To mówi wierutne bzdury! Ta osoba albo jest niekompetentna, albo robi to z premedytacją, żeby wprowadzić zamieszanie. Wyodręb nieni poszczególni właściciele wca le nie przestają być członkami spół dzielni, chyba że wyrażą taką wolę. Nadal mają prawo do współdecydo wania o pozostałej części majątku, która nie podlega podziałowi. Jak wyglądają terminy uwłasz czenia? Ustawa mówi, że spółdzielnia ma 3 miesiące na przeprowadzenie tej procedury. Na mocy orzeczenia Try bunału Konstytucyjnego tylko do 31 grudnia 2009 można składać wnios ki o przeniesienie własności wg obecnie obowiązujących przepisów. Wszystkie wnioski złożone do tego czasu powinny być zrealizowane nawet po nowym roku. Co się zmieni od 1 stycznia? Uwaga! Wystawa w Muzeum Woli W Muzeum Woli czynna jest już wystawa pt. Grabież i niszczenie dziedzictwa kultury polskiej narodowych wędrówek dzieł sztu ki. Przemiany ustrojowe odświeżyły częściowo problematykę odzyskiwa nia zagrabionych dzieł sztuki, ale wiele spraw jest trudnych do prze prowadzenia. Muzeum przedstawia dokumenty wywozu, konfiskaty, niszczenia pols kich zasobów, a także obiekty arche ologiczne, bezpośrednio uczestni czące w wędrówkach. Część obiek tów istnieje już tylko jako tzw. des trukty. Szczególnym eksponatem będzie Relikwiarz św. Marii Magdale ny z XIV w., który na Wawel powró cił w stanie całkowitego sprasowania. Chcemy uwrażliwić widza na mo żliwość włączenia się w działania mające na celu odzyskiwanie nasze go wspólnego dziedzictwa kultury. Zapraszamy do 29 listopada. Muzeum Woli/MP URZĄD DZIELNICY WOLA Czytelnicy przekazują nam, że w spółdzielniach mówi się im, że wniosek można złożyć nawet za pół roku i skutek będzie ten sam. Taki jest interes spółdzielni, która nie chce by ludzie składali wnioski teraz. Nie potrafię powiedzieć, co będzie po 1 stycznia Wniosek oczywiście można będzie złożyć, ale jeśli nie będzie nowelizacji usta wy, spółdzielnie nie będą już do niczego zobowiązane. Po prostu lobby prezesowskie bardzo się broni. Oceniam, że to lobby pobiera od członków spółdzielni w skali kraju ponad 2,5 mld zł rocznie nie należnych opłat. To zresztą bardzo ostrożny szacunek. Takich pienię dzy nie oddaje się bez walki. Co ustawa daje w przypadku mieszkań lokatorskich? Podob no można dostać mieszkanie za złotówkę? Bardzo denerwuje mnie, gdy w mediach mówi się o tych przy padkach mieszkania za złotówkę, sugerując jakąś nieuczciwość i roz dawnictwo. Przecież spółdzielnia za te mieszkania nie dała ani grosza. Za mieszkanie zapłacili lokator i skarb państwa. Lokator pokrył ze swoich pieniędzy przynajmniej 70% kosz tów budowy, a 30% pokryło i umo rzyło państwo. Teraz państwo mówi: jeśli zwrócisz mi to, co ci pożyczy łem, to możesz zostać właścicielem. Kwota spłaty jest tak niska ponie waż te 30% to wartość nominalna. Jeśli umorzenie nastąpiło kilkadzie siąt lat temu, dziś stanowi to nie wielką sumę, ale nominalne kwoty niedawnych umorzeń nie są wcale takie niskie. Z naszej rozmowy wynika, że jest pan sceptycznie nastawiony do powojennej spółdzielczości. Czy jest sprawiedliwe, że spół dzielnie, nie ponosząc żadnych kosztów, stały się właścicielami mieszkań, a ci, którzy to sfinanso wali, nie? Rozmawiał MP Godziny otwarcia Muzeum Woli (ul. Srebrna 12): wtorek, czwartek , środa, piątek , sobota, niedziela , poniedziałek nieczynne. Muzeum będzie zamknięte: w październiku 24,25, w listopadzie 1,11,28,29 Ceny biletów: normalny 3.50 zł., ulgowy 2.50 zł., grupowy 3 zł. czwartki zwiedzający przyjmowani są bezpłatnie. MUZEUM WOLI

5 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 5 Koniec sielanki? Według przewidywań części karnistów i socjologów Polskę czeka wzrost przestępczości. Wszystkiemu winien kryzys ekonomiczny, który powiększa liczbę sfrustrowanych bezrobotnych i wpływa na cięcia budżetowe w policji. O problemie rozmawiamy z dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Ewą Gawor. Czy Warszawa jest dziś bezpiecz nym miastem? Według naszych analiz w l przestępczość spadła o ponad 20%, a między o kolejne 20%. Pani Prezydent zażartowała kie dyś, że boi się tak dobrych wyników. Dlaczego? Kiedyś musi nastąpić zahamowanie, jeśli idzie tak dobrze. Czy ten moment właśnie nie nad szedł? Dane Komendy Stołecznej Policji pokazują, że w Warszawie wzrasta liczba kradzieży aut i chuli gańskich wybryków. Tylko w pier wszym półroczu zgłoszono 3669 włamań Przytoczone kategorie przestępstw są problemem praktycznie każdej spo łeczności lokalnej. Warszawa to ogrom ne miasto ze swą specyfiką. Stąd i róż norodność w działaniach przestępców. Porozmawiajmy o Woli. W porów naniu do pierwszego półrocza 2008 r. mamy na Woli i Bemowie więcej kradzieży aut, bójek i włamań. Czy dzielnica jest dziś bezpieczna? Za stan bezpieczeństwa w dzielni cach odpowiada lokalna policja. Ko menda Rejonowa Warszawa IV zawsze była jednostką profesjonalnie realizują cą zadania. Tak jest i teraz. Pamiętajmy i o tym, że ograniczanie przestępczości, a dokładnie jej przeciwdziałanie, leży nie tylko w gestii policji, władz samo 120 uczestników wystartowało w II Biegu Papieskim Wola Zawodni cy rozpoczęli zmagania w Parku Mo czydło i startowali w czterech katego riach wiekowych: 7 9 lat 500 m, rządowych, ale i samych mieszkańców. A Biuro ma wpływ na zwiększanie bezpieczeństwa? Biuro i samorząd. Występujemy do radnych o przyznanie środków na dofi nansowanie policji, straży pożarnej. Jeszcze niedawno samorządowcy nie doceniali swojej roli we wspieraniu in stytucji państwowych. Pierwsze pienią dze na te formacje wydaliśmy w 1998 r., to była walka o pierwszą złotówkę. Było aż tak ciężko? Ja nie mogę wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, legitymując się papie rem urzędnika. Musieliśmy przekonać samorządowców, że realizując zadanie gminy bezpieczeństwo obywateli powinniśmy dofinansować instytucje, które mają największe kompetencje. Ile pieniędzy wydaje samorząd na bezpieczeństwo? lat 800 m, lat 1000 m i open 1600 m. Ostatecznie bieg ukończyło 66 osób. Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki od Urzędu Dzielnicy Wola. Imprezę odwiedzili mieszkańcy Woli, Pomoc finansowa dla policji wynios ła w tym roku ok. 20 mln, w zeszłym 32 mln. Kupiliśmy samochody, urzą dzenia biurowe, wyremontowaliśmy komisariaty, w tym komendę przy ul. Żytniej. W 2008 r. dla wolskiej komen dy kupiono 14 radiowozów. Policjanci korzystają ze służby ponadnormatyw nej za 8 godzinny patrol proponuje my im dodatkowe środki. W ciągu ostatnich 2 lat mieliśmy 40 tys. takich służb. Na Woli i Bemowie ok Załóżmy, że Warszawę zalewa powódź. Co w tym momencie robi Biuro Bezpieczeństwa? Opracowaliśmy plan ewakuacji mieszkańców. Posługujemy się siatką bezpieczeństwa, gdzie definiujemy za grożenia: biologiczne, chemiczne, awa rie, w tym powódź. W każdym z tych zdarzeń uczestniczą służby wiodące i współpracujące. Jeżeli dochodzi do zagrożenia, zbiera się Zespół Zarządza nia Kryzysowego. Dowodzący akcją określa działania ratownicze, a służby współpracujące mówią, co mogą zrobić na swojej linii. Akcje służb to nie wszystko. Czy warszawiacy chętnie zareagują na sytuacje zagrożenia innych osób? Na ogół są roszczeniowi: płacę po datki, żądam i wymagam. Mają rację tylko częściowo. Obserwuję wydolność służb w innych krajach. Bezpieczeńst wo na ulicach jest dużą zasługą współ pracy społeczności lokalnych z policją. Nie za każdym mieszkańcem będzie szedł funkcjonariusz. Po tygodniowym pobycie w Finlandii nie wiem, jak wyg ląda tamtejszy wóz policyjny. Rowery stoją niezabezpieczone, nie ma graffiti, na ulicach panuje spokój. Policjant wie, że może polegać na interwencjach mieszkańców. Czemu ma służyć Zintegrowane II Bieg Papieski Wola 2009 zakończony Specjalne linie cmentarne W dniu 01 listopada 2009 (niedziela) zostaną uruchomione specjalne linie cmentarne W godz będą kursować autobusy: C07: ŻERAŃ FSO LEŚNEJ POLANKI C09: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. METRO MŁOCINY C10: CM. PÓŁNOCNY BRAMA ZACH. KRÓLEWSKA C11: CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) POWĄZKI CM. WOJSKOWY C12: KRÓLEWSKA CM. WOLSKI POWĄZKI CM. WOJSKOWY C13: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. CM.BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C14: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. POWĄZKI CM. WOJSKOWY C20: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) CM.BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C22: PL. WILSONA POWĄZKI CM. WOJSKOWY C25: PL. NARUTOWICZA CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C27: KRÓLEWSKA CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C42: KRÓLEWSKA CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C50: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. CM. PÓŁNOCNY BRAMA ZACH. C51: WIATRACZNA POWĄZKI CM. WOJSKOWY C56: BRÓDNO PODGRODZIE CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C63: PL. NARUTOWICZA POWĄZKI CM. WOJSKOWY C69: WIATRACZNA CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C70: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) POWĄZKI CM. WOJSKOWY C76: KRÓLEWSKA CM. BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) C80: PL. TRZECH KRZYŻY POWĄZKI CM. WOJSKOWY C81: PL. WILSONA POCIECHA C84: PL. NARUTOWICZA CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C88: WIATRACZNA CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C90: KRÓLEWSKA POWĄZKI CM. WOJSKOWY oraz tramwaje: 40: ANNOPOL CM. WOLSKI; 47: METRO MŁOCINY CM. WOLSKI. Metro kursuje według rozkładu sobotniego (bez kursów nocnych). Opłata za przejazd linia mi cmentarnymi według obowiązującej taryfy. Bilety okresowe zachowują swoją ważność. Uwaga niektóre linie zmienią swoje trasy, zostaną okresowo wydłużone, zawieszone lub zastąpione przez inne. Więcej informacji na stronie Źródło: ZTM JOANNA RUTKOWSKA przedstawiciele Zarządu Dzielnicy: Bur mistrz Marek Andruk i Z ca Burmistrza Mieczysław Zmysłowski oraz radni: Małgorzata Cybulska, Monika Wiśnioch i Adam Sadowski. Ks. Zbigniew God Stanowisko Zarządzania Kryzyso wego i dlaczego powstanie na Woli? Działaniem obejmie całą Warszawę. Szukając dobrej lokalizacji, Biuro Gos podarki Nieruchomościami wskazało nam budynek dawnego zespołu szkół budowlanych przy ul. Młynarskiej. Sta nowisko planujemy w porozumieniu z policją, strażą pożarną, wojewodą. Je go częścią ma być odbiór numeru tele fonu 112. Będzie miejsce dowodzenia straży pożarnej i oficer koordynator po licyjny. Siedem wolskich przedszkoli ot rzymało właśnie zestawy minimias teczek ruchu drogowego. Co kryje się pod tą nazwą? Po co sucho wykładać dzieciom o ru chu drogowym, skoro można im to po prostu pokazać. Stąd pomysł na mini miasteczka. Dzieci budują skrzyżowa nia z przejściami dla pieszych i sygnali zacją; dostają rowerki, kaski, światełka odblaskowe i kamizelki. Uczymy je, jak zachować się na drodze. Zdarza się, że po takich lekcjach nie pozwalają pro wadzić rodzicom bez zapiętych pasów. Zestaw dla jednego przedszkola kosz tuje ok. 3 tys. zł. Na koniec inne pytanie: W pracy kobieta wśród samych mężczyzn? Na ogół. Muszę przyznać, że mi to nie przeszkadza, czasem nawet ułatwia zadanie. Mężczyźni mają więcej opo rów. Ja o trudnych sprawach mówię wprost. Uchodzi mi to jako kobiecie. Kiedyś w MSWiA zareagowano: Pani dyrektor dziękujemy za ten głos, ale on jak zwykle był bardzo gorzki. Jeśli wypełnią się wakaty w policji, a funk cjonariusze będą mieli na czym druko wać, powiem dziękuję w imieniu mieszkańców. Dziękujemy za rozmowę. AR/AFN lewski wręczał puchary. Organizatora mi Biegu są Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Parafia św. Józefa, przy współpracy Akcji Katolickiej z Woli. JR ZTM

KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str.

KURIER WOLSKI. Trening samoobrony dla mieszkanek Woli. Z wizytą u Wołyńców. Uwaga! 50. nu mer Kuriera Wolskiego! Odbierz swoje bokserki patrz str. B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 49/350 11 marca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Pierwsi mieszkańcy Piaskowej Do nowych budynków

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych Powstaje targowisko meblowe patrz str. 3 Nr 114/415 31 października 2013 www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 I N F O R M A C J E I W Y D A R Z E N I A Ruszyły prace nad budżetem obywatelskim patrz str. 3 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

na święto niepodległości

na święto niepodległości Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Nasza gazeta ma już 3 lata!

Nasza gazeta ma już 3 lata! numer 6 (73) 16 marca 2011 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 6 KWIETNIA 2011 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy Zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitaromania 2012. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr

Bardziej szczegółowo

Tak - 1675 osób, nie - 59

Tak - 1675 osób, nie - 59 Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się we Włocławku Szerzej str. 20 W Aleksandrowie Kujawskim i regionie uroczyście

Bardziej szczegółowo

Nr 6 7/396 397; czerwiec/lipiec 2004

Nr 6 7/396 397; czerwiec/lipiec 2004 Nr 6 7/396 397; czerwiec/lipiec 2004 Korowody... Tak cieszyli się baseballiści ligockiego klubu Laura z wygranego meczu,...a tak przedstawiciele zwycięskiej dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia ze zdobycia

Bardziej szczegółowo

Dostępność e-informacji

Dostępność e-informacji l Blisko spraw Czytelników l Bez owijania w bawełnę l www.poludnie.com.pl l www.facebook.com/poludnie.gazeta l ZUS zaprasza ISSN 2082-6516 21 maja w godz. 9.00 14.00 odbędzie się dzień otwarty w ZUS dla

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu

Problemy z fabryką Temlera. Wznawiamy bezpłatne. spacery po Woli. W oparach absurdu B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y Dyżury radnych dzielnicowych i miejskich patrz str. 2 Place zabaw na jedno kliknięcie patrz str. 3 Nr 74/375 17 marca 2011

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Na francuskich parkietach Siatkarz z Kraśnika chce zawojować Francję. Podpatrzyliśmy jak przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WYBORY WOLSKA GRA O TRONY O pięć mandatów radnych Warszawy wybieranych na Woli ubiegać się będzie równo 100 kandydatów.

Bardziej szczegółowo

Kolejny market w Nasielsku

Kolejny market w Nasielsku DODATEK TV Obradowała Rada str. 2 Koncesje zamówień publicznych str. 3 Dojedź motocyklem do końca wakacji str. 4 Wpadli podczas kontroli str. 4 Chcą działać lokalnie str. 5 Dzieci nie mają się gdzie bawić

Bardziej szczegółowo

Powiatowy budżet na przetrwanie

Powiatowy budżet na przetrwanie SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ Nr 1 (1114) 8.01.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Niepewny remont ulicy

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (166) 1 KWIETNIA 2007

Nr 7 (166) 1 KWIETNIA 2007 1 KWIETNIA 2007 Nr 7 (166) PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA Sasanki Już wietrzyk podmuch wiosny niesie, już ptactwo śpiewa w polskim lesie; w promieniach słońca bór skąpany gra, jak kościelne grzmi organy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja 2008 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

opracował właściwą koncepcję całocd. na str. 2

opracował właściwą koncepcję całocd. na str. 2 Informator Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rok założenia 1921 Październik 2012 Nr 3 (32) ISSN 1734-7785 Następne wydanie grudzień 2012 r. Strona internetowa WSM www.wsmzoliborz.pl Targi mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

MAMY PLAN!!! str. 5-8

MAMY PLAN!!! str. 5-8 NR 6 (50) PISMO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 11 LIPCA 2014. 0 5 r e m u N MAMY PLAN!!! str. 5-8 NASZA JAKOŚĆ ŻYCIA Jest co poprawiać Do poprawki: ulice, pomoc społeczna i publiczna służba zdrowia. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

Zakopali psa. Jarota dostanie 105 tys. zł. Szwaczki bez ZUS-u. 30 milionów w Górze. Pospolite ruszenie w przedszkolach

Zakopali psa. Jarota dostanie 105 tys. zł. Szwaczki bez ZUS-u. 30 milionów w Górze. Pospolite ruszenie w przedszkolach Nr ISSN 1230-851X Cena 2,50 zł Nr indexu 34382X (0% VAT) Zakopali psa z łańcuchem Rażące przypadki naruszenia ustawy o ochronie zwierząt stwierdzili w Jaraczewie policjanci z miejscowego Rewiru Dzielnicowych.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo