KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str."

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 40/ października ISSN Uwłaszczenie cz. 2 Po artykule pt. Uwłaszczenie ostatni dzwonek! otrzymaliśmy od Państwa wiele telefonów. Niektórzy z czytelników chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, inni podawali przykłady problemów, jakie pojawiają się przy procesie uwłaszczenia. Były też głosy wskazujące na nieścisłości w artykule, a nawet podważające go w całości. Postanowiliśmy oddać głos ekspertowi w tematyce spółdzielczości dr Tomaszowi Wójcikowi. Jak w jednym zdaniu zdefinio wałby pan ideę spółdzielczości? Jeszcze przed wojną Polska była prekursorem spółdzielczości. Właś ciciele lokali, nie przestając być właścicielami, tworzyli spółdzielnię i razem nią zarządzali. Wartością dodaną było to, że ludzie uczyli się współpracy i dbania o swój mają tek. Przekładało się to na całość ży cia społecznego. Czy uwłaszczenie rzeczywiście się opłaca? Ustawa, której jestem współauto rem, stwarza dwie możliwości. Jed na to utrwalenie stanu posiadania, a druga to obniżenie kosztów za mieszkania. Przeniesienie własności dotyczy głównie ustabilizowania sta nu posiadania. Ludzie płacili 100% wartości mieszkania, a w rzeczywis tości nie byli jego właścicielami. Ale w Polsce panuje przeko nanie, że mieszkanie własnoś ciowe stanowi naszą własność. Już sama nazwa na to wskazuje. I jest to absolutnie błędne prze konanie. Wystarczy pójść do ksiąg wieczystych, podać swój adres i sprawdzić kto tam jest wpisany jako właściciel lokalu. I kto będzie wpisany? Spółdzielnia mieszkaniowa. Pochodzenie starej ustawy (1961 r. red.) jest stricte PRL owskie. To unikatowe w skali świata rozwiąza nie wymyślono po to, aby ludzie płacili za swoje mieszkania, ale nie byli ich właścicielami. Przyczyną były względy ideologiczne. Ciąg dalszy na str. 4 Czy drzewa powró cą na Deotymy? patrz str. 3 Pobudka Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str. 6 Sylwetka Jerze go Waldorffa ostatnia część z serii Wielkie postacie wolskich cmentarzy patrz str. 7 WOLA W LICZBACH Przyrost naturalny na Woli w I kwartale (styczeń-marzec) 2009 był ujemny i wyniósł 246 Oznacza to, ze liczba zarejestrowanych zgonów na Woli przewyższała w tym okresie liczbę zarejestrowanych urodzeń. Wola Art 2009 MiastoProjektWola Pochmurny, nostaligiczny listopad po raz kolejny będzie tłem dla Festi walu Sztuki Wola Art. 6. edycja Festi walu Wola Art, tym razem pod hasłem MiastoProjektWola rozpocz nie się 20 listopada i potrwa dziesięć dni. Organizatorami Festiwalu są Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warsza wy oraz, już po raz trzeci, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej. W po przednich edycjach wzięli udział Paweł Althamer, Hubert Czerepok, Olga Mokrzycka, Joanna Rajkowska, Maria Peszek, Piotr Wysocki i wielu, wielu innych znakomitych artystów. W tym roku w przestrzeni miejs kiej Woli zobaczymy instalacje artys tów i kolektywów artystycznych z Belgii, Izraela, Szwajcarii, Rosji, Ang lii i Polski. Swoje prace zaprezentują m.in. Slavs and Tatars, Jerzy Goli szewski i Elham Rokni. Mamy na dzieję odkryć na nowo znane miejs ca Woli, a także zupełnie nowe prze strzenie dzielnicy. Projekty artystycz ne będą wchodziły w relację z przestrzenią wybraną na ich realiza cję. Relacja ta pozwoli odkryć nowe sposoby postrzegania i formowania przestrzeni. Festiwalowi będą towarzyszyły 3 spotkania/wykłady w Klubokawiarni Chłodna25, w czasie których poroz mawiamy o przestrzeni i architek turze ze specjalistami, architektami, wykładowcami akademickimi, prak tykami i teoretykami. Spotkania od będą się w tygodniu od do Serdecznie zaprasza my do wzięcia udziału w spotka niach. Wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w festiwalu zapraszamy po informacje i mapkę na stronę oraz do Punktu informacji w Urzędzie Dzielnicy Wola i do Klubokawiarni Chłodna25, w których będzie można znaleźć mapki z opisem instalacji i artystów, swoisty przewodnik po Festiwalu. Więcej informacji na MJ/Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: ) POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel Dyżury Radnych Dzielnicy Wola Informacje o dyżurach wolskich samorządowców można otrzy mać w Wydziale Obsługi Rady. Tel ; e mail: XLII Sesja Rady Dzielnicy Wola Sesja Rady Dzielnicy zaczęła się o godz , ale z powodu ogłoszonej 2 godzinnej przerwy, faktycznie radni rozpoczęli prace o godz sesję rady otworzył Przewodniczący Dariusz Puścian (PO). Trudne początki Pierwszy wystąpił radny Jan Nowak (PiS), który zgłosił zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji twierdząc, że w jednym punkcie nie odpowiada on prawdzie. Następnie na mównicę wszedł Zastępca Burmistrza Marek Lipiński, który zgłosił autopoprawkę do budżetu. Po nim, radna Maria Kucharska (PiS) zasugerowała, żeby zamienić kolejność poszczególnych pun któw obrad tak, aby obecni na sali dyrek torzy placówek oświatowych nie musieli niepotrzebnie czekać punkty, które ich dotyczyły. Wniosek przeszedł, ale już po chwili nastąpiła kolejna, tym razem krót ka, przerwa. Najpierw ze względów tech nicznych, ale już po chwili z powodu zgłoszonej rozbieżności pomiędzy steno gramem, a protokołem poprzedniej sesji. Radni zgodzili się na przesunięcie głoso wania nad protokołem na kolejną sesję, po jego przeanalizowaniu. W międzycza sie minutą ciszy uczczono pamięć Marka Edelmana. Wygaśnięcie mandatu radnego Jednogłośnie przegłosowano stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Michała Marciniaka, który w związku z podjęciem pracy w służbie cywilnej zrzekł się go wcześniej na piśmie. Budżet 2010 Projekt uchwały budżetowej na rok 2010, w przystępny sposób przedstawił Główny Księgowy Dzielnicy Wola Jacek Kłusek. Projekt przewiduje 447,9 mln zł na reali zację zadań w kolejnym roku. Komisja Planowania Przestrzennego w kilku dzia łach budżetu zaopiniowała projekt nega tywnie siłą 5 głosów przeciwko 4. Inne komisje zaopiniowały wstępny projekt po zytywnie. Natychmiast podniósł się las rąk po stronie klubu PiS. Pierwsza głos zabra ła radna Maria Kucharska (PiS), która po raz kolejny zgłosiła wniosek o umieszcze nie w budżecie punktu Iluminacja koś cioła św. Klemensa przy ul. Karolkowej na kwotę 200 tys. zł. Przypominała, że iluminacja była zaplanowana już wcześ niej, a jest to jedyny kościół rzymskoka tolicki, który nie jest podświetlony. Na terenie kościoła znajduje się też pierwsze na Woli miejsce poświęcone rzezi miesz kańców dzielnicy. Następnym mówcą był radny Marcin Rolski (PiS), który przypom niał projekt budowy placu zabaw przy ul. Księcia Janusza. Zarzucał Zarządowi, że niezgodnie z zapowiedzią przesunął in westycję na kolejny rok. W podobnym to nie wypowiadał się na temat planowane go ujęcia wody oligoceńskiej w Parku Szy mańskiego. Pytał też, dlaczego największe cięcia budżetowe, nagle maleją w roku 2011 oraz czy chodzi o to, żeby wszystkie inwestycje wykonać za tej kadencji, a po tem zostawić zadłużoną kasę miasta. Pro sił o odpowiedź na pytanie ile miasto wydaje pieniędzy na obsługę długów. Pa weł Kuchta (PiS) poruszył problem zesz łorocznych podwyżek czynszu dla miesz kańców. Przytaczał wypowiedzi Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Andrzeja Jaku biaka, w których przekonuje, że wszystkie pieniądze z podwyżki pójdą na poprawę stanu budynków komunalnych. Wskazy wał na fakt, że w 2009 r. ZGN Wola wy dał 16 mln zł na remonty, natomiast w 2010 r. planuje się wydać tylko 13 mln, czyli pieniądze z podwyżek nie będą przeznaczone zgodnie z obietnicą. W od powiedzi na wszystkie wnioski i zarzuty głos zabrał Burmistrz Marek Andruk. Pot wierdził, że Zarząd rozpatrzy wniosek ilu minacji kościoła. W sprawach porusza nych przez radnego Marcina Rolskiego, Burmistrz zapewnił, że jeśli pojawi się formalne pytanie o koszty obsługi zadłu żenia Warszawy skieruje je do Skarbnika m.st. Warszawy. Jeśli chodzi o projekcję przyszłych budżetów przypomniał, że zgodnie z prawem dzielnice przygotowu ją takie dokumenty obejmujące okres 4 lat. Radnemu Pawłowi Kuchcie odpowiedział, że budżet Warszawy jest uzależniony od koniunktury gospodarczej, a władze mia sta zrobią wszystko aby dotrzymać obiet nic. Jeszcze raz głos zabrał radny Paweł Kuchta (PiS), który stwierdził, że w chwili gdy padały przytaczane wypowiedzi na temat dodatkowych pieniędzy z podwy żek czynszów kryzys już był, a więc moż na się było liczyć ze zmniejszoną koniunk turą gospodarczą. Jan Nowak (PiS) zajął się kwestią budowy zjeżdżalni na base nach przy Esperanto i Kasprzaka, Do wodził bezsensowności takich działań w okresie kryzysu i niedoboru środków. Sugerowano, aby 300 tys. zł planowanych na ten cel, przeznaczyć na iluminację kościoła oraz na ujęcie wody oligoceń skiej w Parku Szymanskiego. W tym punkcie spierali się również ze sobą Zastępca Burmistrza Paweł Pawlak z radnym Pawłem Kuchtą (PiS). Radny Ma teusz Tomala (PiS) zgłosił wniosek o prze prowadzenie badań wśród mieszkańców czy zjeżdżalnie są w ogóle potrzebne. Nie spodziewanie przeprowadzono głosowa nie nad wnioskiem radnych PiS o zmianę przeznaczenia kwoty zjeżdżalni. Wynik głosowania 9 za, 14 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Upadł również wniosek rad nego Mateusza Tomali 9 za, 14 przeciw i 0 wstrzymujących się. Ostatecznie w wy niku głosowania budżet został pozytyw nie zaopiniowany. Wynik głosowania 14 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zmiany nazw szkół W punktach 4, 5, 6, 7, 8, 9 radni przegło sowali zmiany nazw szkół i jednego przedszkola. Większość uchwał spotkała się z aprobatą wszystkich radnych. Nie które z nich miały zresztą charakter ko rekcyjny. Tylko jeden przypadek wywołał wzrost temperatury politycznej. Pierwszą propozycją było nadanie Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie imienia Ireny Sendlerowej, osoby wyjątkowej w skali świata, ale też blisko związanej z Wolą. Uchwała prze szła jednogłośnie. Spokojnie było też w przypadku Gimnazjum nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, które stało się Gimnazjum Nr 50 z Oddziałami Dwuję zycznymi im. gen. Władysława Sikorskie go w Warszawie, ul. Bema 76. Techni kum Mechaniczno Elektryczne im. Micha ła Konarskiego wchodzące w skład Zes połu Szkół im. Michała Konarskiego zo stało Technikum Nr... (zostanie nadany red.) w Warszawie, ul. Okopowa 55a. Po dobnie stało się z Przedszkolem nr 118, które przemianowano na Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Warszawie, ul. Nowolipie 31a. Nie po drodze radnym było jednak w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 221 im. 5 Koło brzeskiego Pułku Piechoty, która zmieni swojego patrona, a w ten sposób również nazwę, na Szkołę Podstawową Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Czarnowskiej w Warszawie, ul. Ogrodo wa 42/44. Była to inicjatywa dyrekcji szkoły, rady rodziców i samorządu szkol nego. Zmianie przeciwna była Lewica, która głosem Adama Sadowskiego oczeki wała od pani dyrektor wytłumaczenia przyczyn tej decyzji. Pani dyrektor prze kazała, że społeczność szkolna od wielu lat nie utożsamia się z tym patronem. W odpowiedzi Adam Sadowski starał się wykazać, że Pułk oswobadzał warszaw ską Pragę. Na to podniosły się protesty radnych PiS, którzy głośno temu zaprze czali, wołając, że nie było tam prawie żadnych walk. Radny pytał czy wszystko co wywodzi się z okresu PRL jest złe i czy z tych czasów nie pochodzą żadne wzor ce. Utrzymywał, że przecież to właśnie to wojsko wyzwalało Polskę. Na to wstał radny Mateusz Tomala (PiS), który stwier dził, że nie umniejszając żołnierzom tej formacji wybór nowego patrona jest dużo lepszy. Wskazywał na to, że formacja, której broni Lewica była narzędziem do wprowadzenia w Polsce zbrodniczego systemu komunizmu. W tym momencie wypowiedziały się jeszcze radne Maria Kucharska (PiS) i Beata Gosiewska (PiS), które apelowały by uszanować decyzję szkoły. Jednak radny Adam Sadowski nie ustępował, zarzucając dyrektor szkoły, że nowy patron został przyniesiony w tecz ce. Wygenerowało to dalszą dyskusję. Dyrektor placówki wyjaśniła jak wyglądał cały proces wyboru nowego patrona i wymieniła wszystkie kandydatury jakie były głosowane w szkole. W tym momen cie radna Małgorzata Cybulska (PiS) zgło siła wniosek formalny o zakończenie dys kusji. Ostatnią szkołą obecną w progra mie obrad było Gimnazjum Nr 45 im. Powstania Warszawskiego. Zyskało mia no Gimnazjum Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszaw skiego w Warszawie, ul. Żelazna 71. Sprzedaż lokali W ciągu dalszych prac radni dzielnicy po djęli temat sprzedaży lokali na terenie dzielnicy. Chodziło przede wszystkim o za opiniowanie projektu wykazu lokali mie szkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej w budynku przy ul. No wolipki 22 i lokalu nr 4 przy ul. Anielewi cza 32. Za obydwiema uchwałami głoso wali wszyscy obecni na Sali radni. Znacz nie trudniej było już w przypadku lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 26/28. Jan Nowak (PiS) wypomniał, że lokal przy Młynarskiej był wynajęty po 10 zł/ m 2. Pytał też jaką sumę uzyska za niego, ze sprzedaży miasto zaznaczając, że będzie spłacany przez 10 lat. Zastępca Burmistrza Marek Lipiński odpowiadał, że na razie nie wie jeszcze jaki będzie operat, wg które go obliczy się cenę lokalu. Paweł Kuchta (PiS) prosił Zarząd o takie informacje, gdy tylko będą dostępne. Uchwała przeszła większością 13 głosów za i 6 przeciw. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Dariusz Puścian (PO) przeczytał Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych. Informacja Zarządu, interpelacje i zapytania Burmistrz Marek Andruk poinformował zgromadzonych, że Zarząd złożył infor mację o pracy Zarządu na ręce Przewod niczącego Rady. Maria Kucharska złożyła interpelację w sprawie naprawy chodnika przy ul. Okopowej. Radna Małgorzata Cy bulska (PiS) przekazała interpelację w sprawie naprawy nawierzchni alejek w Parku Moczydło. Podobnie Dorota Ma kowiecka (Lewica), która wskazała uszko dzenia chodnika przy ul. Leszno w rejonie ul. Okopowej. Radny Adam Sadowski (Le wica) zgłosił interpelację o przywrócenie przy ul. Młynarskiej ruchu drogowego sprzed ostatniej modernizacji. O zlikwido wanie ograniczeń w poruszaniu się nie pełnosprawnych na Sali sesji interpelował Przewodniczący Rady Dariusz Puścian. Adam Sadowski (Lewica) sugerował, aby na najbliższej Komisji Oświaty zająć się sprawą oddziałów integracyjnych w wols kich szkołach. Na koniec Joanna Tracz Łaptaszyńska prosiła o jak najszybsze wszczęcie procedury przetargowej w sprawie ul. Krępowieckiego. MP

3 I N W E S T Y C Y J N A W O L A 3 Wycinka drzew przy Deotymy inwestor ma zasadzić nową zieleń Redakcja Kuriera Wolskiego otrzymała do wiadomości list mieszkanki Woli. Czytelniczka podniosła w nim m.in. problem ubywających drzew przy ul. Deotymy. Dlaczego wycina się drzewa zdrowe drzewa w gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy? Nie wszystkie prze szkadzały w budowie boiska, rosły przy siatce, można było podciąć konary, a nie wycinać wszystkie. W Wydziale Środowiska powiedziano mi, że szkoła miała zgodę na wycięcia. Ale czy wszystkich? Czy ktoś z urzędników pofatygował się, aby stwierdzić, że wszystkie należy wyciąć? ( ) Mieszkanka Woli (skrót redakcji) Wybraliśmy się we wskazane miejsce. Jeszcze przed dotarciem do gimnazjum okazało się, że ul. Deotymy jest zamk nięta od strony ul. Obozowej. Musie liśmy skorzystać z objazdu wytyczone Kolejna iluminacja na Woli Przepiękna cerkiew pod wezwaniem św. Jana Klimaka przy ul. Wolskiej 140 zyskała nowy wymiar dzięki iluminacji, która od zmierzchu do świtu oświetla budynek. Iluminacja została zrealizowana przez Urząd Dzielnicy Wola. Koszt rea lizacji to 166 tys. zł. Energooszczędne oświetlenie wyeksponowało cerkiew zmieniając nocny wizerunek tej części Woli. Iluminacji będzie stale finan sowana przez Urząd Dzielnicy, osobny licznik nie będzie obciążał parafii. Historia cerkwi Cerkiew pod wezwaniem św. Jana Kli maka powstała w latach wg projektu Władimira Pokrowskiego. Zo stała ufundowana przez prawosław nego arcybiskupa warszawskiego Hie go ulicami Ciołka i Brożka. Przebicie się przez tę ostatnią nie należy teraz do najwygodniejszych. Przez remont przy Deotymy kierowcy szukają tu miejsc parkingowych. Ciężko tu mówić o wbi ciu szpilki, co dopiero o swobodnym poruszaniu się pieszych. Docieramy do Gimnazjum nr 48. Wzdłuż terenu szkoły na wysokości Brożka i Deotymy trwają prace modernizacyjne, na placu budowy krzątają się robotnicy, na zie mi widać resztki ściętych drzew. Prze chodząca mieszkanka pokazuje wysta jący, gruby pień: pozostałości topoli Dla mnie to dziwna sprawa, po co to było ścinać? Ze sprawą zwróciliśmy się do Wydziału Ochrony Środowiska. Zieleń przy gimnazjum została usunięta w MOS WOLA Warszawa zaprasza na zajęcia z SIATKÓWKI dla chłopców z roczników '95 '96 '97 poniedziałek i czwartek o godz ul. Deotymy 25/33 (Gimnazjum nr 48) Informacje: sekretariat: , trener: M. Milewski: Nocny wizerunek Woli ronima Egzemplarskiego, który w ten sposób chciał uczcić pamięć zmarłego syna, malarza Jana Iljicza. Syn spoczął w cerkiewnej krypcie 15 października 1905, jego ojciec zmarł 2 tygodnie później i został pochowany obok niego. Budowla posiadała dwie kondy gnacje: górną jednoprzestrzenną, peł niącą funkcje liturgiczne, dolną mau zoleum rodzinne fundatora. Styl w któ rym powstała cerkiew to mieszanka architektury starorosyjskiej i secesyjnej. Świątynia posiada trzy części: prezbiteri um ołtarz, nawę główną oraz przedsio nek. Ołtarz został oddzielony ikono stasem dłuta kijowskiego artysty Ale ksandra Muraszko. Cerkiew dolna, pod wezwaniem błogosławionego Hieroni ma Strydońskiego i proroka Eliasza, była planowana jako mauzoleum fun związku z budową boisk w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja boisk szkolnych i zagospodarowania terenów Gimnazjum nr 48 przy ul. Deotymy 25/33. Inwestor uzyskał od Dzielnicy zezwolenie na usunięcie drzew, których kolizję z boiskiem ale i innymi elementami zagospodarowa nia terenu potwierdzono w oparciu m.in. o gospodarkę drzewostanem, projekt zagospodarowania terenu. Ze zwolenia na usuwanie drzew i krze wów Dzielnica wydaje z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy. Co ważne, zezwolenie takie może być uzależ nione od przesadzania cennych roślin lub wykonania nasadzeń zastępczych. Tak stało się w przypadku Deotymy. Inwestor ma zrekompensować utra coną zieleń: posadzić 40 krzewów przy Gimnazjum Nr 48 i 34 drzewa ozdob ne (18 w Parku Moczydło i 16 przy ul. Brylowskiej i Skwerze im. A. Pawełka). Czy tak się stanie? Remont Deotymy na datora, który został tu złożony. Ikono stas dolnej cerkwi wykonał Włodzi mierz Inokientiew, a ściany zdobią freski Jerzego Nowosielskiego. We wrześniu 1939 r. w pobliżu świątyni przebiegała linia obrony miasta, a w są siedztwie cerkwi usytuowano punkt opatrunkowy. W czasie Powstania War szawskiego teren cmentarza prawo sławnego był jednym z wielu miejsc w rejonie ul. Wolskiej, gdzie odbywały się masowe egzekucje ludności cywilnej, i gdzie hitlerowcy palili zwłoki ofiar. W pierwszych dniach sierpnia został zamordowany ówczesny proboszcz cerkwi Teofan Protasiewicz. Stacjonują ce w tym czasie wojska niemieckie mocno zdewastowały obiekt. W l. 70 przeprowadzono generalny remont świątyni, dokonując jej przebudowy. Zbudowano górny chór i poszerzono dolną cerkiew, którą ponownie kon sekrowano w 1977 r. W latach 1973 Ul. Deotymy uboższa o kilka drzew. Na ich miejscu mają pojawić się nowe. odcinku Obozowa Czorsztyńska ma potrwać do końca roku. Według komu nikatu wykonawcy 20 października (po zamknięciu numeru) Deotymy miała zostać zamknięta aż do ul. Górczew skiej. Prace remontowe na tym odcinku mają potrwać do wiosny przyszłego roku. JR/WM UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY! Masz w domu aparat? Od wakacji trochę się zakurzył? Bierz sprzęt i ruszaj w miasto. Pamiętaj jednak, że interesuje cię tylko Wola i jej zakamarki. Znajdź Małe i duże radości, sfotografuj je i zgłoś na konkurs. Szczegółowe informacje znajdziesz na w zakładce konkursu. Atrakcyjne nagrody i przywilej publikacji zdjęć czekają dla najlepszych i najbardziej oryginalnych autorów wnętrze, pierwotnie pozbawione dekoracji, wzbogaciło się o witraże i malowidła autorstwa Adama Stalony Dobrzańskiego. MJ MACIEJ PODULKA URZĄD DZIELNICY WOLA JOANNA RUTKOWSKA

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Uwłaszczenie dokończenie ze str. 1 No dobrze, ale przecież mieszkania własnościowe można dziedziczyć, sprzedać Nie, odziedziczyć możemy jedynie spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, a sprzedaż tego prawa zawsze wymaga zgody właściciela, czyli spółdzielni. Nie rozporządza się lokalem zupełnie swobodnie. Trzeba też pamiętać, że zupełnie inne są uprawnienia i pozycja wła ściciela. Spółdzielcę można odesłać z kwitkiem, ale współwłaściciela budynku już nie. Zarząd informuje często tak uchwaliła rada nadzor cza i koniec. Poza tym, jeżeli więcej niż połowa licząc udziałami spółdzielców otrzyma odrębne pra wo własności to zgodnie z ustawą mogą oni podjąć uchwałę o zmianie zarządcy tej nieruchomości. Będąc tylko członkami spółdzielni nigdy tego nie zrobią. Dlaczego? Bo ustawa na to nie zezwala. Poza tym, teoretycznie mamy wpływ na swoją spółdzielnie. W praktyce, szczególnie w dużych tworach lu dzie tego nie czują i nie wierzą, że mogą coś zrobić. Zwłaszcza, że pol skie spółdzielnie niewiele mają wspólnego z prawdziwą spółdziel czością. Nazwałbym je raczej spół kami akcyjnymi o anonimowym akcjonariacie. A aspekt kosztów zamieszkiwa nia? To wiąże się ściśle z podziałem dużych spółdzielni. Wielkość każdej instytucji ma swoje optimum. Jeżeli jest poniżej lub powyżej tego opti mum staje się za droga. Dlatego spółdzielnie molochy muszą być drogie. Z moich obserwacji optymal ną wielkością jest jeden blok, czyli konkretne miejsce zamieszkania. W czasie okupacji Polska straciła ogromną ilość dóbr kultury. Zaraz po przejściu wojsk następowało planowe niszczenie zabytkowego dziedzictwa materialnego, a zarazem prywatna grabież dzieł sztuki. Już we wrześniu 1939 r. powołano specjalnych pełno mocników do tego procederu. Gra biono bezcenne dzieła z muzeów, bibliotek i prywatnych kolekcji, w tym rękopisy, księgi, i dokumenty historii Polski. Rozpraszano kolekcje, mie szano archiwa, pozbawiano śladów polskości w imię germańskiej historii tych ziem. Proceder planowej konfiskaty zasobów kultury, częstokroć przera dzał się w tolerowaną aktywność różnej maści rabusiów. To barba Do tego dochodzi niemożność kon troli. Formalnie jest wszystko w po rządku, ale w praktyce nie. Spół dzielcy często przez całe lata nie wiedzą nawet, za co płacą. Spół dzielnie mieszkaniowe nie mają obowiązku przetargów, więc wszys tko można zlecić komu się chce. Nie podlegają też kontroli NIK u, czy innych organów państwa. Żadnej kontroli? Tak jest, praktycznie żadnej zew nętrznej kontroli. Obecny system lustracji spółdzielni mieszkaniowych uważam za niemal całkowicie nie efektywny. Spółdzielnie często dowodzą, że po wydzieleniu się z niej, ko szty utrzymania wzrosną. To jest kłamstwo, w które wielu ludzi wierzy bezkrytycznie. Ostatnio w Białymstoku z większej spółdziel ni wydzieliła się mniejsza i od razu przy mieszkaniu 50 m 2 zyskali 600 zł oszczędności rocznie. Gdzie przepadały te pieniądze? Aaa, to dobre pytanie Co dzieje się z nieuwłaszczo nym mieszkaniem własnościo wym w przypadku upadłości spółdzielni? Sprawa jest niejasna. Istnieje arty kuł mówiący o tym, że przy upad łości spółdzielni prawo własności lokalu zostanie przekształcone w prawo odrębnej własności do lokalu. Jest tylko jeden szkopuł nie dzieje się to ex lege, czyli z mocy prawa, nie ma też żadnych zapisanych reguł działania. Poza tym ten przepis stoi w opozycji do innego prawa. O tym, co wejdzie do masy upadłościowej decyduje sąd, który wyda takie orzeczenie, jakie uzna za właściwe. A jaka jest praktyka? Nie znam wyników postępowań upadłościowych. rzyńskie niszczenie dziedzictwa kul tury polskiej przypieczętowano pla nowym niszczeniem Warszawy już po kapitulacji Powstania Warszaw skiego, gdy w sposób systematyczny wysadzano, palono kamienice i pała ce wraz z pozostałymi zbiorami i ich wyposażeniem. Polacy próbowali przeciwdziałać temu procederowi ukrywając i wy wożąc cenne dzieła, zmieniając ozna czenia czy chociażby podejmując własne prace inwentaryzacyjne dla przyszłych działań restytucyjnych i odszkodowawczych. Sporządzano tajne opisy aktywności okupanta m.in. dla Delegatury Rządu na Kraj. Do dziś trwają procesy restytucji, do tykające czasem powikłanych między Wg jakich reguł przydziela się do lokalu grunt podczas proce dury uwłaszczenia. Właściciel lokalu otrzymuje ułam kowy udział we własności gruntu pod swoim budynkiem oraz we własności części wspólnych tego budynku. Dzieje się to za pomocą przeliczenia stosunku metrażu da nego mieszkania do metrażu wszyst kich mieszkań w budynku. A co z resztą gruntów? Zadzwo nił do nas członek zarządu jednej ze spółdzielni z informacją, że taki uwłaszczony właściciel mie szkania traci prawa do innych, np. niezabudowanych gruntów spółdzielni. To mówi wierutne bzdury! Ta osoba albo jest niekompetentna, albo robi to z premedytacją, żeby wprowadzić zamieszanie. Wyodręb nieni poszczególni właściciele wca le nie przestają być członkami spół dzielni, chyba że wyrażą taką wolę. Nadal mają prawo do współdecydo wania o pozostałej części majątku, która nie podlega podziałowi. Jak wyglądają terminy uwłasz czenia? Ustawa mówi, że spółdzielnia ma 3 miesiące na przeprowadzenie tej procedury. Na mocy orzeczenia Try bunału Konstytucyjnego tylko do 31 grudnia 2009 można składać wnios ki o przeniesienie własności wg obecnie obowiązujących przepisów. Wszystkie wnioski złożone do tego czasu powinny być zrealizowane nawet po nowym roku. Co się zmieni od 1 stycznia? Uwaga! Wystawa w Muzeum Woli W Muzeum Woli czynna jest już wystawa pt. Grabież i niszczenie dziedzictwa kultury polskiej narodowych wędrówek dzieł sztu ki. Przemiany ustrojowe odświeżyły częściowo problematykę odzyskiwa nia zagrabionych dzieł sztuki, ale wiele spraw jest trudnych do prze prowadzenia. Muzeum przedstawia dokumenty wywozu, konfiskaty, niszczenia pols kich zasobów, a także obiekty arche ologiczne, bezpośrednio uczestni czące w wędrówkach. Część obiek tów istnieje już tylko jako tzw. des trukty. Szczególnym eksponatem będzie Relikwiarz św. Marii Magdale ny z XIV w., który na Wawel powró cił w stanie całkowitego sprasowania. Chcemy uwrażliwić widza na mo żliwość włączenia się w działania mające na celu odzyskiwanie nasze go wspólnego dziedzictwa kultury. Zapraszamy do 29 listopada. Muzeum Woli/MP URZĄD DZIELNICY WOLA Czytelnicy przekazują nam, że w spółdzielniach mówi się im, że wniosek można złożyć nawet za pół roku i skutek będzie ten sam. Taki jest interes spółdzielni, która nie chce by ludzie składali wnioski teraz. Nie potrafię powiedzieć, co będzie po 1 stycznia Wniosek oczywiście można będzie złożyć, ale jeśli nie będzie nowelizacji usta wy, spółdzielnie nie będą już do niczego zobowiązane. Po prostu lobby prezesowskie bardzo się broni. Oceniam, że to lobby pobiera od członków spółdzielni w skali kraju ponad 2,5 mld zł rocznie nie należnych opłat. To zresztą bardzo ostrożny szacunek. Takich pienię dzy nie oddaje się bez walki. Co ustawa daje w przypadku mieszkań lokatorskich? Podob no można dostać mieszkanie za złotówkę? Bardzo denerwuje mnie, gdy w mediach mówi się o tych przy padkach mieszkania za złotówkę, sugerując jakąś nieuczciwość i roz dawnictwo. Przecież spółdzielnia za te mieszkania nie dała ani grosza. Za mieszkanie zapłacili lokator i skarb państwa. Lokator pokrył ze swoich pieniędzy przynajmniej 70% kosz tów budowy, a 30% pokryło i umo rzyło państwo. Teraz państwo mówi: jeśli zwrócisz mi to, co ci pożyczy łem, to możesz zostać właścicielem. Kwota spłaty jest tak niska ponie waż te 30% to wartość nominalna. Jeśli umorzenie nastąpiło kilkadzie siąt lat temu, dziś stanowi to nie wielką sumę, ale nominalne kwoty niedawnych umorzeń nie są wcale takie niskie. Z naszej rozmowy wynika, że jest pan sceptycznie nastawiony do powojennej spółdzielczości. Czy jest sprawiedliwe, że spół dzielnie, nie ponosząc żadnych kosztów, stały się właścicielami mieszkań, a ci, którzy to sfinanso wali, nie? Rozmawiał MP Godziny otwarcia Muzeum Woli (ul. Srebrna 12): wtorek, czwartek , środa, piątek , sobota, niedziela , poniedziałek nieczynne. Muzeum będzie zamknięte: w październiku 24,25, w listopadzie 1,11,28,29 Ceny biletów: normalny 3.50 zł., ulgowy 2.50 zł., grupowy 3 zł. czwartki zwiedzający przyjmowani są bezpłatnie. MUZEUM WOLI

5 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 5 Koniec sielanki? Według przewidywań części karnistów i socjologów Polskę czeka wzrost przestępczości. Wszystkiemu winien kryzys ekonomiczny, który powiększa liczbę sfrustrowanych bezrobotnych i wpływa na cięcia budżetowe w policji. O problemie rozmawiamy z dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Ewą Gawor. Czy Warszawa jest dziś bezpiecz nym miastem? Według naszych analiz w l przestępczość spadła o ponad 20%, a między o kolejne 20%. Pani Prezydent zażartowała kie dyś, że boi się tak dobrych wyników. Dlaczego? Kiedyś musi nastąpić zahamowanie, jeśli idzie tak dobrze. Czy ten moment właśnie nie nad szedł? Dane Komendy Stołecznej Policji pokazują, że w Warszawie wzrasta liczba kradzieży aut i chuli gańskich wybryków. Tylko w pier wszym półroczu zgłoszono 3669 włamań Przytoczone kategorie przestępstw są problemem praktycznie każdej spo łeczności lokalnej. Warszawa to ogrom ne miasto ze swą specyfiką. Stąd i róż norodność w działaniach przestępców. Porozmawiajmy o Woli. W porów naniu do pierwszego półrocza 2008 r. mamy na Woli i Bemowie więcej kradzieży aut, bójek i włamań. Czy dzielnica jest dziś bezpieczna? Za stan bezpieczeństwa w dzielni cach odpowiada lokalna policja. Ko menda Rejonowa Warszawa IV zawsze była jednostką profesjonalnie realizują cą zadania. Tak jest i teraz. Pamiętajmy i o tym, że ograniczanie przestępczości, a dokładnie jej przeciwdziałanie, leży nie tylko w gestii policji, władz samo 120 uczestników wystartowało w II Biegu Papieskim Wola Zawodni cy rozpoczęli zmagania w Parku Mo czydło i startowali w czterech katego riach wiekowych: 7 9 lat 500 m, rządowych, ale i samych mieszkańców. A Biuro ma wpływ na zwiększanie bezpieczeństwa? Biuro i samorząd. Występujemy do radnych o przyznanie środków na dofi nansowanie policji, straży pożarnej. Jeszcze niedawno samorządowcy nie doceniali swojej roli we wspieraniu in stytucji państwowych. Pierwsze pienią dze na te formacje wydaliśmy w 1998 r., to była walka o pierwszą złotówkę. Było aż tak ciężko? Ja nie mogę wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, legitymując się papie rem urzędnika. Musieliśmy przekonać samorządowców, że realizując zadanie gminy bezpieczeństwo obywateli powinniśmy dofinansować instytucje, które mają największe kompetencje. Ile pieniędzy wydaje samorząd na bezpieczeństwo? lat 800 m, lat 1000 m i open 1600 m. Ostatecznie bieg ukończyło 66 osób. Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki od Urzędu Dzielnicy Wola. Imprezę odwiedzili mieszkańcy Woli, Pomoc finansowa dla policji wynios ła w tym roku ok. 20 mln, w zeszłym 32 mln. Kupiliśmy samochody, urzą dzenia biurowe, wyremontowaliśmy komisariaty, w tym komendę przy ul. Żytniej. W 2008 r. dla wolskiej komen dy kupiono 14 radiowozów. Policjanci korzystają ze służby ponadnormatyw nej za 8 godzinny patrol proponuje my im dodatkowe środki. W ciągu ostatnich 2 lat mieliśmy 40 tys. takich służb. Na Woli i Bemowie ok Załóżmy, że Warszawę zalewa powódź. Co w tym momencie robi Biuro Bezpieczeństwa? Opracowaliśmy plan ewakuacji mieszkańców. Posługujemy się siatką bezpieczeństwa, gdzie definiujemy za grożenia: biologiczne, chemiczne, awa rie, w tym powódź. W każdym z tych zdarzeń uczestniczą służby wiodące i współpracujące. Jeżeli dochodzi do zagrożenia, zbiera się Zespół Zarządza nia Kryzysowego. Dowodzący akcją określa działania ratownicze, a służby współpracujące mówią, co mogą zrobić na swojej linii. Akcje służb to nie wszystko. Czy warszawiacy chętnie zareagują na sytuacje zagrożenia innych osób? Na ogół są roszczeniowi: płacę po datki, żądam i wymagam. Mają rację tylko częściowo. Obserwuję wydolność służb w innych krajach. Bezpieczeńst wo na ulicach jest dużą zasługą współ pracy społeczności lokalnych z policją. Nie za każdym mieszkańcem będzie szedł funkcjonariusz. Po tygodniowym pobycie w Finlandii nie wiem, jak wyg ląda tamtejszy wóz policyjny. Rowery stoją niezabezpieczone, nie ma graffiti, na ulicach panuje spokój. Policjant wie, że może polegać na interwencjach mieszkańców. Czemu ma służyć Zintegrowane II Bieg Papieski Wola 2009 zakończony Specjalne linie cmentarne W dniu 01 listopada 2009 (niedziela) zostaną uruchomione specjalne linie cmentarne W godz będą kursować autobusy: C07: ŻERAŃ FSO LEŚNEJ POLANKI C09: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. METRO MŁOCINY C10: CM. PÓŁNOCNY BRAMA ZACH. KRÓLEWSKA C11: CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) POWĄZKI CM. WOJSKOWY C12: KRÓLEWSKA CM. WOLSKI POWĄZKI CM. WOJSKOWY C13: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. CM.BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C14: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. POWĄZKI CM. WOJSKOWY C20: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) CM.BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C22: PL. WILSONA POWĄZKI CM. WOJSKOWY C25: PL. NARUTOWICZA CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C27: KRÓLEWSKA CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C42: KRÓLEWSKA CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C50: CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. CM. PÓŁNOCNY BRAMA ZACH. C51: WIATRACZNA POWĄZKI CM. WOJSKOWY C56: BRÓDNO PODGRODZIE CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C63: PL. NARUTOWICZA POWĄZKI CM. WOJSKOWY C69: WIATRACZNA CM. BRÓDNOWSKI (ŚW.WINCENTEGO) C70: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) POWĄZKI CM. WOJSKOWY C76: KRÓLEWSKA CM. BRÓDNOWSKI (ODROWĄŻA) C80: PL. TRZECH KRZYŻY POWĄZKI CM. WOJSKOWY C81: PL. WILSONA POCIECHA C84: PL. NARUTOWICZA CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C88: WIATRACZNA CM. PÓŁNOCNY BRAMA GŁ. C90: KRÓLEWSKA POWĄZKI CM. WOJSKOWY oraz tramwaje: 40: ANNOPOL CM. WOLSKI; 47: METRO MŁOCINY CM. WOLSKI. Metro kursuje według rozkładu sobotniego (bez kursów nocnych). Opłata za przejazd linia mi cmentarnymi według obowiązującej taryfy. Bilety okresowe zachowują swoją ważność. Uwaga niektóre linie zmienią swoje trasy, zostaną okresowo wydłużone, zawieszone lub zastąpione przez inne. Więcej informacji na stronie Źródło: ZTM JOANNA RUTKOWSKA przedstawiciele Zarządu Dzielnicy: Bur mistrz Marek Andruk i Z ca Burmistrza Mieczysław Zmysłowski oraz radni: Małgorzata Cybulska, Monika Wiśnioch i Adam Sadowski. Ks. Zbigniew God Stanowisko Zarządzania Kryzyso wego i dlaczego powstanie na Woli? Działaniem obejmie całą Warszawę. Szukając dobrej lokalizacji, Biuro Gos podarki Nieruchomościami wskazało nam budynek dawnego zespołu szkół budowlanych przy ul. Młynarskiej. Sta nowisko planujemy w porozumieniu z policją, strażą pożarną, wojewodą. Je go częścią ma być odbiór numeru tele fonu 112. Będzie miejsce dowodzenia straży pożarnej i oficer koordynator po licyjny. Siedem wolskich przedszkoli ot rzymało właśnie zestawy minimias teczek ruchu drogowego. Co kryje się pod tą nazwą? Po co sucho wykładać dzieciom o ru chu drogowym, skoro można im to po prostu pokazać. Stąd pomysł na mini miasteczka. Dzieci budują skrzyżowa nia z przejściami dla pieszych i sygnali zacją; dostają rowerki, kaski, światełka odblaskowe i kamizelki. Uczymy je, jak zachować się na drodze. Zdarza się, że po takich lekcjach nie pozwalają pro wadzić rodzicom bez zapiętych pasów. Zestaw dla jednego przedszkola kosz tuje ok. 3 tys. zł. Na koniec inne pytanie: W pracy kobieta wśród samych mężczyzn? Na ogół. Muszę przyznać, że mi to nie przeszkadza, czasem nawet ułatwia zadanie. Mężczyźni mają więcej opo rów. Ja o trudnych sprawach mówię wprost. Uchodzi mi to jako kobiecie. Kiedyś w MSWiA zareagowano: Pani dyrektor dziękujemy za ten głos, ale on jak zwykle był bardzo gorzki. Jeśli wypełnią się wakaty w policji, a funk cjonariusze będą mieli na czym druko wać, powiem dziękuję w imieniu mieszkańców. Dziękujemy za rozmowę. AR/AFN lewski wręczał puchary. Organizatora mi Biegu są Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Parafia św. Józefa, przy współpracy Akcji Katolickiej z Woli. JR ZTM

6 6 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Zapobiec uzależnieniu Jeszcze 5 lat temu ponad 85% badanej młodzieży szkolnej z Woli przyznała się do picia alkoholu. Czy od tamtej pory coś się zmieniło? Na lepsze, czy gorsze? W oczekiwaniu na wyniki najnowszych badań Dzielnica podjęła współpracę z organizacjami społecznymi, które mają pomóc w zwalczaniu uzależnień. Cztery świetlice zarządzane przez trzy organizacje społeczne i jedną wyzna niową poprowadzą zajęcia profilakty czne. Młodzież będzie mogła wyjść do kina i teatru, na basen, wziąć udział w zajęciach muzycznych, plastycznych czy podyskutować na wieczorkach fil mowych. Przewidziano nawet kurs ku linarny z elementami savoir vivru. Mowa o świetlicy środowiskowej Aka demia juniora, Towarzystwie Przyja ciół Dzieci, Polskim Towarzystwie Za pobiegania Narkomanii i rzymskokato lickiej parafii św. Klemensa. Te organi zacje wygrały otwarty konkurs ogłoszo ny w ramach Lokalnego Programu Pro filaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Dzielnicy Wola na 2009 r. Każda ze świetlic przygotowała pro gram kulturalno sportowy, dzięki któ remu młodzież będzie mogła atrak cyjnie spędzać wolny czas i zdobywać Do redakcji wpływają kolejne pamiątki od Czytelników. Tym razem mieszka niec ul. Ciołka przysłał nam oryginalny egzemplarz pisma Głos Polski (i komu nikat informacyjny Pobudki) z 1942 r. Pismo Pobudka było organem praso wym organizacji konspiracyjnej o tej samej nazwie, która miała charakter radykalnie narodowy i działała w latach Założyli ją członkowie przedwojennego Ruchu Narodowo Ra dykalnego Falanga. Działali tam m.in. adwokat Witold Rościszowski i Boles ław Piasecki. Na początku 1942 r. więk szość Pobudki podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej Armii Krajo wej. B. Piasecki i część członków pozo stali w Konfederacji Narodu, utworzo nej w opozycji do ZWZ i nawiązującej do przedwojennego programu ruchu narodowo radykalnego. W przesłanym czasopiśmie nr 201 z 22 kwietnia 1942 r. można poczytać o ówczesnej sytuacji politycznej i sprawach obyczajowych. Redakcja podejmuje zagadnienia ustro nowe umiejętności. Z usług skorzystają podopieczni świetlic dzieci i mło dzież z Woli. Wystarczy przyjść, zgłosić się do wychowawcy i zapoznać z regu laminem. Palcówki są czynne w godzi nach popołudniowych, wszystkie zaję cia prowadzone są nieodpłatnie. (W przypadku Polskiego Towarzystwa Za pobiegania Narkomanii korzystać z nich będzie młodzież z internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii). Na Woli funkcjonuje 13 świetlic i 2 Klu by Gimnazjalisty, we wszystkich zajęcia są bezpłatne, zgłaszać do nich może się każde dziecko z Woli w wieku 6 18 lat (szczegóły pobytu określa placówka). Świetlice oferują też reedukację i po moc w nauce. Organizują letni wypo czynek. Kontakt do placówek można uzyskać na Problem picia młodzieży jest na Woli bardzo widoczny. W 2004 r. przepro Pobudka 1942 Mamy oryginalny egzemplarz czasopisma sprzed 67 lat jowe: totalizm, to oddanie narodu w ręce jednostek, które spekulują losami państwa tak długo, aż po jednym czy drugim powodzeniu niszczą je. Tak zniszczył swój naród Hitler, czyniąc go przedmiotem nienawiści. Tak zniszczył swój naród Mussolini, czyniąc go oś mieszonym niemieckim fagasem. Au tor (autorzy?) kreślą nieco przewrotną wizję podejścia do wojennej rzeczywis tości: wszystko radykalnie się zmie niło. Naloty RAF u wyrządzają tak olb rzymie szkody, że Niemcy zaczęły się do nich przyznawać. Anglicy wykonali trzy udane próby desantu, co zdener wowało Niemców ( ). Ameryka wkro czyła do wojny ( ). Niemcy uwikłały się w wojnę z Sowietami przeraża jącą, niezmiernie krwawą wojnę, która jest z naszego punktu widzenia wprost zrządzeniem Opatrzności. ( ) Tymcza sem ludzie u nas chodzą zdenerwowa ni i przygnębieni. Dlaczego? Jedno jest tylko wyjaśnienie. Oto nerwy ludzkie zżera troska osobista. Pokąd Niemcom wiodło się dobrze, śruba niemiecka po zostawiała nam trochę środków do ży cia w miarę jak im się pogarsza śruba się zaciska. Dalej napotykamy jeszcze bardziej zadziwiający stosunek do bolączek wojny: Minęła zimna, Trwała długo. Tylko niewielu ludzi mogło dostatecz nie opalać swe mieszkania. Większość marzła. Z powodu oszczędności węglo wych brak było światła elektrycznego, słabo dopływał gaz. ( ) Stwierdzając ten fakt dodajmy, że w tym roku społe czeństwo nasze było odporniejsze. Na rzekania na zimno były mniejsze, gdyż mróz był naszym sprzymierzeńcem. Co dzień przychodziły wiadomości o stra szliwych mrozach na froncie rosyjsko niemieckim. Co dzień nieledwie przy wożono tysiące potwornie odmrożo nych żołnierzy. Co dzień dowiadujemy się, że najcięższe walki nie były w stanie tak łamać ducha bojowego jak mróz. Redakcja piętnuje też naganne posta wadzono badania szacujące spożywa nie alkoholu i narkotyków. Okazało się, że z biegiem lat wzrasta liczba mło dzieży szkolnej przyznającej się do picia: w 1995 r. zadeklarowało się 64,8% badanych, w ,0%, ,84%, a już w trzy lata później 86,96%. O sytuacji dzisiejszej dowiemy się niebawem. W listopadzie br. Wy dział Spraw Społecznych i Zdrowia og łosi otwarty konkurs ofert, w ramach którego będą przeprowadzone nowe badania diagnozujące zagrożenia uza leżnieniami i przemocą wśród wolskiej młodzieży. JR Świetlice z programem profilaktyki uzależnień (wstęp bezpłatny): TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI Obozowa 63/65 tel i Monte Cassino 6 tel ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA AKADEMIA JUNIORA Waliców 25 e mail: RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. KLEMENSA Karolkowa 49 tel wy, opierając się na przykładach z ży cia codziennego. Z tych pouczeń wyni ka, że nasi rodacy nie zawsze wykazy wali się bohaterstwem: wprost kary godne jest głośne cytowanie nazwisk ludzi pracujących konspiracyjnie. Na wet wtedy, kiedy jesteśmy absolutnie pewni, że żadne katusze nie zmuszą naszego słuchacza do zdradzenia usły szanego nazwiska, nie wiemy czy przez lekkomyślność ten sam człowiek nie powtórzy usłyszanej wiadomości. Musimy stwierdzić z żalem, że cnota trzymania języka za zębami jest nie zmiernie rzadką ( ). Spotkać się z przyjaciółmi w kawiarni, wypić kieli szek wódki są to zrozumiałe rozryw ki. Upijać się, zachowywać się hałaśli wie, gdy wokoło jest żałoba, trwonić pieniądze, gdy setki tysięcy ludzi śpi na barłogach i męczy się z głodu to świadectwo plugawej duszy. ( ) Robić interesy i zarabiać to konieczność. Dorabianie się majątku, gdy naród wal czy o swój byt to hańba. W numerze można znaleźć nazwisko warszawskie go szpicla, poczytać o stratach Niemiec, ograniczeniach żywnościowych w Ang lii i gazetach na kartki. 8 stronicowy egzemplarz z 1942 r. można obejrzeć w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 (hol na parterze). Zachęcamy Czytelników do nadsyłania innych materiałów, oddających różno rodność światopoglądową społeczności Warszawy tamtego okresu. JR Galeria wolskich kontrastów Jerzy Sadownik Wielka mgła Aby otrzymać zaproszenia należy zadzwonić do 30 października pod numer i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Jak nazywa się coroczny festiwal sztuki na Woli? W tym numerze w dobre ręce oddamy: Teatr Na Woli zaproszenie 2-osobowe, Kompozycja w Błękicie 4 listopada, Teatr Na Woli zaproszenie 2-osobowe, Kompozycja w Błękicie 5 listopada, Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Ameryka 30 października, Teatr Scena Prezentacje zaproszenie 2-osobowe, Proca 5 listopada, Kawiarnia Mesita zaproszenie 1-osobowe, warsztaty szydełkowania oryginalnych torebek 11 listopada, Klub Dobra Karma 2 zaproszenia 2-osobowe, Lady Small i goście występy DJ-ek 6 listopada, godz

7 H I S T O R Y C Z N A W O L A 7 Opowiedzcie nam swoje historie Tadeusz Ciepliński W CZEPKU URODZONY cz. 13 Tu w Rauschy, jako wyrośnięty, ale naiw ny 10 latek, przeżyłbym inicjację seksual ną. Dlaczego bym? Bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi trochę starszej, ładnej dziewczynce, która flirtowała ze starszymi chłopcami. Otóż, gdy wygląda łem sobie przez okno stołówki, stając z rękoma splecionymi z tyłu, ta kokietka podeszła, oparła się o mnie i włożyła moją dłoń do swych majteczek. Oczywiście wiedziałem, że jest tu różnica między chłopcem a dziewczynką, tylko nie wie działem po co. Chętnie zacząłem badać to miejsce, bo pierwszy raz mogłem tego dotknąć. A ponieważ robiłem to niezdar nie, a nawet uszczypnąłem ją boleśnie, fuknęła i odskoczyła, rzucając pod mym adresem kilka ostrych słówek. I tak na kilka lat miałem spokój z seksem. Zimą, gdy śnieg wszystko zasypał, mój pomysłowy i zdolny brat Andrzej zrobił narty ze zwykłych desek. Dzioby tych nart umocowane były na przybitych gwoździami skórzanych zawiasach przy pomocy jakichś drutów i podpórek. Do butów narty były mocowane rzemieniami i paskami przybitymi w poprzek. Tak wspaniale wyposażeni poszliśmy w nie dzielę na górkę, z której zjeżdżali na prawdziwych nartach młodzi Niemcy. Kiedy zjechaliśmy kilka razy, ta dzielna młodzież spod znaku Hitlerjugent z odpo wiednimi opaskami ze swastyką na ręka wach, podeszła bliżej i opluła nas, wrzesz cząc abyśmy szli precz. No to poszliśmy. Gdzieś dużo dalej znaleźliśmy jakąś małą górkę i już bez przeszkód pozjeżdżaliśmy, dopóki nie rozleciały się nam wiązania nart z butami. Ponieważ nasza zapobiegliwa i przewi dująca Mama, jeszcze w Warszawie przed wyprowadzeniem z Powstania, mimo trwającego ciepłego wtedy lata ubrała nas jak cebulki i w buty zimowe, mieliśmy jeszcze teraz, w czym chodzić. Żywot naszych ubrań przedłużała Mama z siostrą Milą, które stale wszystko reperowały. Ja z bratem nauczyliśmy się świetnie cero wać skarpetki i pończochy. Mieliśmy oczywiście zapas igieł i nici, który jednak szybko topniał. Siostra napisała listy na urzędowych kartach pocztowych, bo tylko takie wolno było wysyłać, do rodzin w Polsce z prośbą o przysłanie paczek z żywnością, igieł, nici oraz sznurowadeł. Podpisaliśmy się wszyscy pod tymi listami i rzeczywiście przysłali nam kilka paczek, które, o dziwo, do nas doszły. Cieszyliś my się ogromnie z otrzymanych darów, ale głównie z poczucia, że nie jesteśmy sami w tej niedoli, że ktoś tam o nas pa mięta. Jednak największą, nieopisaną ra dość przyniosła nam karta od naszego Taty, który nas jakoś odnalazł. O tym, jak udało mu się uratować, dowiedzieliśmy się jednak dopiero po wojnie. W tym czasie armia niemiecka doby wała ostatnich ludzkich rezerw, powołu jąc do wojska, kogo się dało, od dzieci lat 15 cie, po 75 letnich starców. Nie gryma siła też ludźmi ułomnymi i niedorozwinię tymi. Pamiętam, ile uciechy mieli wszyscy Polacy, gdy kartę powołania otrzymał nadzorujący nas kulawy i z pewnością mocno głupawy Niemiec. On autentycz nie cieszył się z tego jak dziecko. Chwycił szpadel, zarzucił go na ramię jak karabin, i kulejąc maszerował w kółko krokiem prawie defiladowym. Wykrzykiwał przy tym jakieś rozkazy, które sam wykony wał. Wszyscy obecni, śmiejąc się, podzi wiali go głośno i poklepywali po plecach, z czego był bardzo zadowolony. Choć nie mieliśmy aktualnych wiadomości z fron tu, widzieliśmy że klęska III Rzeszy jest bardzo bliska. Pamiętam, że po wyzwoleniu i przejś ciu frontu ruszyliśmy, uciekając jak naj dalej od walk, gdyż obawialiśmy się kon trofensywy niemieckiej. Po drodze mija liśmy kompletnie puste i wyludnione miej scowości. Napotykaliśmy tylko duże iloś ci porzuconego mienia, a głównie woły, owce, drób i niewydojone krowy, które rozpaczliwie muczały. Te z przyjemnością doiliśmy. Ale wracam myślą do czasu, gdy dopiero front się zbliżał. Widocznym tego sygnałem była ewakuacja, chyba w styczniu 1945 roku, naszej właścicielki Frau Kryszke, po którą przybył po cywil nemu jej mąż, będący wyższym oficerem. Przyjechał po nią dużym, odkrytym samo chodem osobowym, do którego załado wali tyle rzeczy, ile tylko się zmieściło. Od tego momentu wiedzieliśmy, że wyz wolenie nastąpi szybko. Baliśmy się tylko, żeby nas gdzieś nie pognali na dalszą tułaczkę i do kopania jakichś rowów obronnych. Cały czas najważniejsze było, żeby nas nie rozdzielili. Znów dało znać szczęście, które mnie i moich najbliższych nie opuszczało. Nikt się nami już nie inte resował. Z daleka słychać było jakiś pom ruk, którego natężenie zwiększało się z każdym dniem i zamieniło w dudnienie. W końcu rozpoznaliśmy odgłos artyleryj skiej kanonady. To zbliżał się front! Na drodze, w pobliżu której mieszkaliśmy Harfy leciały na północ, Warszawa 1968 w piwnicy, przerzedziły się kawalkady uciekinierów, natomiast co pewien czas widać było wycofujące się szybko od działy niemieckie. Pewnego dnia widzie liśmy, jak poboczem drogi, prawie bie giem, wycofywał się świetnie uzbrojony, ubrany w panterki oddział fizylierów. Wyglądali bardzo groźnie, a my, bojąc się, żeby nas nie zobaczyli, schowaliśmy się do naszej mieszkalnej piwnicy, skąd wy glądaliśmy przez okienko. Po kilku godzi nach przejechało jeszcze w odwrocie kil kanaście czołgów i do wieczora nic już się na drodze nie pokazało. Czekaliśmy w napięciu na dalsze zdarzenia. Następ nego dnia o świcie ktoś zauważył, że od strony pierwszych zabudowań Rauschy, w odległości może około 100 metrów od nas, stoi we mgle jakiś wartownik z kara binem. Poczekaliśmy aż się rozwidniło i wtedy jeden z naszych krzyknął: Ludzie to Rusek! To ruskie wojsko!. To mówiąc, założył na plecy worek z dobytkiem i zro lowany koc, po czym wyszedł w kierunku wartownika, machając kijem, na którym powiewała biała flaga. Coś tam wołał i szybko zbliżył się do niego. TC Wielkie postacie wolskich cmentarzy (20) MARCIN CAŁKA JERZY WALDORFF PREYSS h. Nabram ur r. w Warszawie, zm r. w Warszawie. Polski pisarz, publicysta, działacz społeczny, znawca sztuki, jeden z najwybitniejszych kryty ków muzycznych XX wieku, członek Sto warzyszenia Pisarzy Polskich. Jego matka pochodziła z bogatej rodziny Szustrów, zaś ojciec, Witold Preyss, był ziemianinem. Niedługo po urodzeniu się Jerzego Preyssowie wyjechali do rodzin HARFY LECIAŁY NA PÓŁNOC, WARSZAWA 1968 nej miejscowości Kościelna Wieś na Kuja wach. Po sprzedaży majątku zamieszkali w małym dworku w Rękawczynie w Wielkopolsce. J. Waldorff rozpoczął edu kację w Trzemesznie. Po zdaniu matury w Poznaniu studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego i w Konserwa torium Muzycznym w Poznaniu. W 1932 r. J. Waldorff przeniósł się do Warszawy. W latach był recenzentem mu zycznym Kuriera Porannego oraz dzia łaczem ruchu narodowo demokratyczne go. W latach okupacji był współorganiza torem tajnego życia muzycznego w War szawie oraz działaczem Rady Głównej Opiekuńczej. W 1938 r. opublikował książ kę pt. Sztuka pod dyktaturą, opisującą zasługi Mussoliniego dla rozwoju Włoch. Po roku 1945 przez 5 lat przebywał w Krakowie, gdzie współredagował tygo dnik Przekrój. Po powrocie do Warsza wy był komentatorem muzycznym Pols kiego Radia. Przez wiele lat pisał felietony do tygodników Świat i Polityka w cyk lach Muzyka łagodzi obyczaje i Uszy do góry. Najcelniejsze z tych artykułów wydawane były przez PWN w zbiorach Harfy leciały na północ i Ciach go smykiem! J. Waldorff był także autorem książek beletrystycznych, popularyzują cych muzykę (m.in. Sekrety Polihymnii, Jan Kiepura, Opowieść o Karolu Szyma nowskim, Dzieje konkursów chopino wskich, Diabły i anioły, Moje lampki oliwne ) oraz autorem powieści autobio graficznej Firek. Jako krytyk Waldorff odznaczał się ostrym piórem, ale nigdy nie przekraczał granic dobrego smaku. Swoje teksty ubarwiał piękną staropol szczyzną, jak również znakomitym po czuciem humoru. Obok działalności pu blicystycznej i literackiej J.Waldorff był inicjatorem wielu przedsięwzięć w zakre sie ochrony zabytków, m.in. utworzenia Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, radiowej akcji gromadzenia darów dla Muzeum Teatralnego w War szawie, zbiórki pieniędzy na wykup willi Atma w Zakopanem na Muzeum Karola Szymanowskiego, utworzenia Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego i Wychodź stwa Polskiego w Łazienkach Królew skich. Ponadto Waldorff był inicjatorem budowy pomnika I.Paderewskiego w Par ku Ujazdowskim oraz J.Piłsudskiego w Alejach Ujazdowskich przy Belwede rze. Jego staraniem odrestaurowano pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie k. Ost rowa Wielkopolskiego. Współorganizo wał także odbywający się w Antoninie i Ostrowie Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. W 1974 r. J. Waldorff podjął najbardziej doniosłą ak cję, tworząc Społeczny Komitet Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek. Z jego inicjatywy corocznie odbywa się tam 1 lis topada kwesta na ten cel prowadzona przez znane osobistości kultury i me diów. Pobudką do działania była refleks ja, którą Waldorff umieścił we wstępie albumu Za bramą wielkiej ciszy :...trze ba ocalić świadectwa przeszłości dlatego, bo jakakolwiek była, stanowiła część his torii narodu, naród zaś pozbawiony his torii przemienia się w bezbronne stado... oraz że:...walcząc o przyszłość narodu, trzeba oprzeć się o jego groby.... Jerzy Waldorff był honorowym obywatelem Słupska od 1986 r. i Warszawy od 1992 r. W dniu r. Rada m.st. Warszawy uhonorowała J. Waldorffa, nadając jego imię wewnętrznej ulicy usytuowanej na Bemowie (pomiędzy ulicami Powązkow ską a Księcia Bolesława).Jerzy Waldorff został pochowany na Cmentarzu Powąz kowskim w Warszawie, tuż przy kata kumbach. W grudniu br. przypada 10. ro cznica jego śmierci. DS Materiały źródłowe: 1. Waldorff. html/ 2. %20Wal...6k 3.

8 8 KULTURALNA WOLA KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH 29 PAŹDZIERNIKA 12 LISTOPADA godz Oczy Brigitte Bardot/The eyes of Brigitte Bardot. Z napisami angielskimi/with English supertitles. Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22. bilety tel godz Promocja katalogu towarzyszącego wystawie Grabież i niszczenie dziedzictwa kultury polskiej połączona z drobnym poczęstunkiem. Muzeum Woli, ul. Srebrna 12. Wstęp wolny godz Zabawa taneczna przy muzyce Karola Kamińskiego. DK Działdowska, ul. Działdowska 6, bezpłatne wejściówki, tel. (022) godz Poczuj pismo nosem wprowadzenie do psychografologii. Nauka umiejętności odczytywania z pisma ludzkich cech charakteru. Cena 25 PLN, zapisy Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Do Oko na miasto Wystawa Błażeja Żuławskiego. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska godz Prelekcja pt. Kolej na ochotę i projekcja filmu 150 lat kolei na ziemiach polskich ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa. Obowiązuje bilet wstępu. Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa godz Za horyzontem Iran. opowieści i zdjęcia osób które odwiedziły Iran: sytuacja polityczna i mniejszości narodowe, podstawy perskiego i muzyka irańska. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Jesienne cuda i dziwy. Warsztaty dla dzieci od lat 4. Robienie zwierzątek i ludzików z siana, słomy i rafii. Kompozycje z suszonych kwiatów, liści i owoców. Koszt 25 PLN Zapisy Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Spotkania z historią Harcerska poczta polowa. Spotkanie dla dzieci w wieku lat. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Do Pseudonim: Anoda. Życie i śmierć Jana Rodowicza. Wystawa z cyklu Poczet Warszawiaków. Muzeum Woli, ul. Srebrna 12. Do Śpiewanie o ziemi wystawa malarstwa Barbary Michałowskiej. DK Działdowska, ul. Działdowska 6, wstęp wolny godz Bar Babylon czytanie sztuki. Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22. bilety tel i godz Bamy i Jamy swobodne jammowanie. Bierz instrumen ty, przeszkadzajki co masz i wpadaj. Dla muzyków herbata bezpłatnie. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Warsztaty fotografii. Można przynieść na CD albo pamięci USB kilka swoich zdjęć do oceny. Zapisy tel , koszt 20 PLN. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna Rejestracja internetowa zgłoszeń na grę śladami bohaterów serialu Alternatywy 4 pod adresem mailowym: gry do wyczerpania puli miejsc. Muzeum Powstania Warszawskiego. Gra odbędzie się 21 listopada br. 3 i godz Wtorki filmowe. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp wolny godz Spotkanie ze Starożytnym Egiptem. Dr Leszek Zinkow opowie o obecności dziedzictwa starożytnego Egiptu w architekturze i sztuce nowożytnej (tzw. Egyptian Revival). Pokaz zdjęć. Kawiarnia Mesita, ul. Sienna 93. Wstęp wolny godz Mazowiecka Scena Muzyczna. Wystąpią: RSP Trio i Skóra Świata. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp wolny godz Spirit of 84, Jack Input Koncert. Klimat punkrocka lat 80 tych Teksty o polityce, miłości i absurdach rzeczywistości. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 8 PLN godz Kompozycja w błękicie/composition in blue. Z napisami angielskimi/with English supertitles. Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22. bilety tel godz Kuba Michalski śpiewa piosenki Jacka Kaczmarskiego. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, ul. Twarda godz Wszystko, co najlepsze wernisaż wystawy zbiorowej artys tów Latającej Galerii. Czynna do 28 listopada. Latająca Galeria, ul. Burakowska 9. Godziny otwarcia: śr sb godz Miasto, którego nie ma. W 65. rocznicę Powstania Warszawskiego, Teatr Wariacja proponuje opowieść łączniczki i sanitariuszki, występują: Mariola Kuźnik i Lidia Sycz. DK Działdowska, ul. Działdowska 6, bezpłatne wejściówki, tel. (022) godz Proca. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: tel godz Lady Small i goście występy DJ ek. Klub Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 5 PLN godz Wernisaż prac malarskich uczestniczek Wolskiej Pracowni Plastycznej dla Dorosłych Rosłem w kraju, gdzie niczego nie wolno zapom nieć... Wystawa nawiązująca do Powstania Warszawskiego, święta zmarłych i 25 listopada 1945 r. założenia na Woli cmentarza Powstańców Warszawy. Wystawa potrwa do 28 listopada 2009 r. OK im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa godz Prawda Party #3 Wystąpią: Rebus, Count de Tox aka Kobylinski, Kubeq Nightclub, Adam Vadim, Petebe, WarmUP guest, Bastian Bujak (Le Bal Electronique). Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 10/15 PLN godz Mewa albo czajka. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: tel godz i Patrz, słońce zachodzi/wariacje bernhardowskie. gościnny występ Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22. bilety tel godz Prelekcja pt. Odbudowa kolei ze zniszczeń po II wojnie światowej i projekcja filmu Zagadka pociągu widmo ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa. Obowiązuje bilet wstępu. Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa godz Czarownice z Salem. gościnny występ Teatru Powszechnego. Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22. bilety tel godz Rave till da grave. Wystąpią MK Fever, Dr Dip, B.A.R.T.O, Koola, Kwazar, Dtekk. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp 10/15 PLN godz Klan wdów. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety: tel godz Warsztaty szydełkowania torebki. Koszt warsztatów 25 PLN (wszystkie materiały w cenie). Zapisy Kawiarnia Mesita, ul. Sienna godz Antyfaszystowskie Porozumienie 11 listopada. Koncert po demonstracji: Molesta, Złodzieje rowerów, 19 wiosen. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12. Wstęp15 PLN godz Meksyk koncert zespołu meksykańskiego Los Amigos połączony z wystawą fotografii Ryszarda Sobolewskiego i poczęstunkiem meksykańskim. Wystawa pod honorowym patronatem Ambasady Meksyku w Polsce potrwa do 9 grudnia br. DK Działdowska, ul. Działdowska 6, bezpłatne wejściówki, tel. (022) godz PREMIERA! I'm sorry. Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22. bilety tel Do Wystawa Za ścianą Simone Rueß: Instalacja; Matthias Reinhold: Rysunek. Wizytująca Galeria, ul. Bema 65. Czynne wt pt , sob oraz na życzenie. Do Wystawa Grabież i niszczenie dziedzictwa kultury polskiej. Muzeum Woli, ul. Srebrna 12. Do Nadsyłanie prac na konkurs fotograficzny Kontrasty Urzędu Dzielnicy Wola. Szczegóły oraz Kurier Wolski nr 37. Do Wystawa Wielka makieta kolej w skali HO. Miniaturowe składy dalekobieżne i pociągi towarowe poruszają się po ok. 130 m torów na trzech poziomach. Makietę oglądać można od wtorku do niedzieli w godzinach 10 17, w poniedziałki od 10 do 14. Muzeum Kolejnictwa, ul. Towarowa 1. HALLOWEEN W MUZEUM KOLEJNICTWA Dla małych: Zagadki magicznej czaszki, balonowe szaleństwo Wampira, lustrzane odbicie ducha, droga przez bagno, poczuj się jak mumia, mroczna bajka, przepowiednie wróżki Rosesity z krainy Kurzy Pazur, bal potworów. Dla dużych: prelekcja pt. Orient Express Titanic na szynach, projekcja filmu Morderstwo w Orient Expressie (od 15 r.ż.). Obowiązuje bilet wstępu do Muzeum. Mile widziane stroje halloweenowe. Informacje: Muzeum Kolejnictwa Dział Oświatowy, tel wew. 106, e mail: Kurier Wolski Bezpłatny Dwutygodnik Lokalny Dzielnicy Wola. Adres redakcji: al. Solidarności 90, Warszawa; tel.: , 33; Redaktorzy prowadzący: Maciej Podulka, Joanna Rutkowska Redakcja: Wydział Organizacyjny, Referat ds. Promocji: Anna Fiszer-Nowacka, Marta Jerin, Sylwia Tomasini, Urszula Kasińska. Nakład: egz. Współpraca: Tadeusz Ciepliński, Weronika Malmon, Dorota Szostak Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Wydawca: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, Warszawa Skład i łamanie: Bronowski Studio Korekta: Violetta Ciak Druk: Żak Sp. z o.o.

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa,

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 (24.10-2.11.2015 r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, 22.10.2015 Dojazd do cmentarzy w dniach 24-25.10.2015 r. sobota-niedziela Dojazd

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy DZIELNICA BEMOWO M.ST. WARSZAWY Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Krzysztof Zygrzak zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia r. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia 10.11.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących pod zarządem Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć:

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć: Poziom 1 Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny jest zobowiązany przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom. Jeśli więc mieszkańcy mają

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Protokół spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Protokół spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Protokół spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego W dniu 18 grudnia 2013 roku w Urzędzie Dzielnicy odbyło się spotkanie wolskiego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego przy okazji spotkania informacyjnokonsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I ZABAWA W RAMACH I GONITWY IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC

EDUKACJA I ZABAWA W RAMACH I GONITWY IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144969,edukacja-i-zabawa-w-ramach-i-gonitwy-im-gen-wladyslawa-andersa-na-torze- Wyscigow.html Wygenerowano: Sobota, 15 lipca 2017, 11:43 EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009

P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 P R O T O K Ó Ł Nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu : 24 k w i e t n i a 2009 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata

Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata Wizyta prezydenta na Alei Wojska Polskiego: plany wobec dzielnicy na najbliższe lata Spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w poniedziałek, 10 października, w świetlicy ODK, zainicjował radny Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/V/2013. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r.

Protokół nr 49/V/2013. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r. Protokół nr 49/V/2013 posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r. I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie komisji: na posiedzeniu komisji obecnych było 11 członków komisji,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI Drodzy Rodzice! Stow. Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera Nie-Grzeczne

Bardziej szczegółowo

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE...... I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Łęknica Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r. 1 Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z realizacji założeń Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę uwagi na 11-ste już spotkanie z Akademią.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r.

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. 1 Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4 Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, sala nr 1. Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108)

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108) Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce tel. 089 762-98-04, fax. 089 762-98-05 e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul.

Protokół Nr 3/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Zamkowej 63 ul. Siennej 21 ul. Siennej 19B ul. Popławskiej 19C / ul. Popławskiej 21 ul. Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 21.01.2015r. o godz.15.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

1. Obywatel w urzędzie gminy

1. Obywatel w urzędzie gminy 1. Obywatel w urzędzie gminy 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości Uczeń zna zadania realizowane przez urząd gminy. 2. b) Umiejętności Uczeń potrafi: załatwić sprawę w urzędzie, gromadzić informacje na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo