Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl"

Transkrypt

1 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (6) październik 2013 Gminne przedszkola już działają Wrześnica Boleszewo Gwiazdowo Od początku sierpnia dzieci z punktu przedszkolnego w Boleszewie uczęszczają na zajęcia do nowo wyremontowanego budynku. W ramach projektu pn. Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno odnowiono dwie sale wyposażone w przyjazne zabawki edukacyjne oraz nowoczesne materiały dydaktyczne. Pomieszczenia sanitarne dostosowano do wymagań dzieci i dorosłych. Obecnie w punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i logopedii, a już wkrótce oferta edukacyjna zostanie poszerzona o rytmikę i gimnastykę korekcyjną. Na początku września zainaugurowano działalność Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i jego filii w Sławsku. Budynek dawnej szkoły Gwiazdowo w Gwiazdowie poddano gruntownemu remontowi. Trzy sale zostały dostosowane do potrzeb 50 przedszkolaków, a przy każdej z nich są zupełnie nowe łazienki. W przestronnych korytarzach ulokowano szatnie. Odnowiono również kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla wychowanków przedszkola. Ponadto docieplono dach i ściany, wykonano nowe instalacje: c.o., elektryczną i sanitarną. Dzieci uczęszczające do przedszkola w Gwiazdowie mają do dyspozycji najnowsze gry i zabawki edukacyjne, korzystają też z bezpłatnych lekcji języka angielskiego. Obecnie trwa procedura wyboru osób, które poprowadzą zajęcia dodatkowe z rytmiki, logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Również budynek w Sławsku, w którym zlokalizowana jest filia gminnego przedszkola został poddany przebudowie. Dzieci uczęszczające na zajęcia mogą cieszyć się trzema kolorowymi salami wyposażonymi w przeróżne materiały dydaktyczne i zabawki edukacyjne. W ramach prac remontowych odnowiono kuchnię, a łazienkę przystosowano do potrzeb najmłodszych. W przyszłym roku przedszkole czeka wymiana dachu oraz wykonanie docieplenia elewacji. Obecnie do filii w Sławsku uczęszcza 40 dzieci, które w ramach projektu będą mogły uczestniczyć w zajęciach z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego. Przedszkole Gminne w Gwiazdowie i jego filia Sławsko w Sławsku prowadzone są w ramach realizacji projektu pn. Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez dwa lata funkcjonowania przedszkola rodzice zwolnieni są z opłat. INFORMACJA: Przypominamy, że w punkcie przedszkolnym w Boleszewie są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

2 2 Inwestycje Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Warszkowo Pierwsza Schetynówka w Gminie Sławno Tychowo Prace nad kanalizacją coraz bliżej końca Na początku września Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak podpisał umowę z Mariuszem Schabem Kierownikiem Grupy Koszalin STRABAG sp. z o.o.. na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem etap I na odcinku ok. 1,5 km. W pierwszej kolejności wykonawca realizuje roboty przygotowawcze, polegające na wycince drzew i rozbiórce istniejącej nawierzchni z podkładów kolejowych. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, rowy odwadniające, przepusty oraz zjazdy do posesji i pól. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Sławno pozyskała środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Termin wykonania zadania zaplanowano na połowę listopada. Obecnie w Tychowie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrześnica Warszkowo Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo. Wykonano ponad 4 km sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tłocznej oraz blisko 3 km sieci wodociągowej. Zakończenie prac przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tychowie zaplanowano na ostatni tydzień listopada br., natomiast II etap budowy, który polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w Warszkowie i we Wrześnicy zostanie przez Urząd Marszałkowski przeprowadzony w przyszłym Województwa Zachodnioporoku. Część funduszy na re- morskiego w ramach Prograalizację zadania pochodzi z mu Rozwoju Obszarów Wiejdofinansowania przyznanego skich na lata Wrześnica Remiza OSP po rozbudowie We wrześniu zakończono prace budowlano-remontowe przy rozbudowie remizy Remiza w trakcie remontu OSP we Wrześnicy. Do istniejącego budynku został dobudowany garaż, w którym będzie przechowywany wóz strażacki. Zmieniono konstrukcję dachu, wykonano posadzki, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Budynek został ocieplony, odnowiono i pomalowano elewację. Do końca października zostanie zamontowane Remiza po remoncie ogrodzenie wraz z furtką i rozsuwaną bramą o długości 8 m.

3 Inwestyce 3 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Tychowo, Noskowo Remonty w świetlicach Od kilku miesięcy świetlice wiejskie w Tychowie i Noskowie przechodzą gruntowny remont. Tychowo Dotychczas na świetlicy w Tychowie wymieniono konstrukcje dachu, zamontowano dachówki oraz wymurowano kominy, stare posadzki zastąpiono nowymi, powiększono główną salę świetlicy. Obecnie trwają prace przy instalacji elektrycznej. Natomiast na świetlicy w Noskowie wykonano podłoże i posadzki pod parkiet drewniany, wzmocniono fundamenty, wymieniono dach, wykonano nową instalację elektryczną, c.o. i wodną oraz wymurowano wszystkie ścianki działowe. Na dzień dzisiejszy prowadzone są prace przy odnowieniu elewacji. Remonty Noskowo powinny zostać zakończone do połowy listopada. Usunięto azbest Stary Kraków Droga już w użytku W środę 25 września w Starym Krakowie dokonano uroczystego otwarcia drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ostatni weekend cia dachowego zawierająwraz z kierownikiem budo- Wójt Ryszard Stachowiak września zakończył się cego azbest, w roku 2014 wy Przemysławem Maczałą kolejny etap usuwania informujemy, że informaprzecięli girlandę i oficjalwyrobów zawierających cji na temat dofinansowanie udostępnili drogę mieszazbest z terenu Gminy nia będzie można uzyskać kańcom Starego Krakowa Sławno. na przełomie grudnia i oraz innym uczestnikom rustycznia w Urzędzie Gmi- chu drogowego. Nowa dro- W tym roku usuniętych i ny Sławno pokój Nr 3. W ga jest szczególnie ważna zutylizowanych zostało razie otrzymania dofinan- dla mieszkańców Przemy m² pokryć dacho- sowania z Wojewódzkiego sławca, ponieważ stanowi dowej do gruntów rolnych wych zawierających azbest Funduszu Ochrony Środogę wygodną i bezpieczną dro- w Starym Krakowie trwały prowadzącą do Starego prace mające na celu wyko- z 25 nieruchomości z tere- wiska i Gospodarki Wodnej nu naszej gminy. w Szczecinie planowany Krakowa. nanie nowych warstw kon- Przypominamy, że przez strukcyjnych, nawierzch- Wszystkich zainteresowa- termin realizacji zadania to okres wakacji na odcinku ni z kruszywa łamanego, nych demontażem, pokry- czerwiec wrzesień 2014r. ponad kilometra drogi dojaz- zjazdów do pól, nadanie Tak droga wyglądała przed remontem prawidłowych spadków poprzecznych i nowej niwelety oraz wykonanie nowych odcinków rowów, a także odtworzenie i oczyszczenie już istniejących. Projekt był współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego realizującego zapisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4 4 Oświata Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Oświata gminna w nowym roku szkolnym Jak co roku z początkiem września zabrzmiał pierwszy dzwonek po wakacjach i ogłosił nowy rok szkolny. Jakie zmiany przyniósł wrzesień dla naszych dzieci, rodziców i nauczycieli? Cały ostatni rok gminni urzędnicy, radni, dyrektorzy szkół oraz ja osobiście poświęciliśmy na przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych i organizacyjnych, które mają zapewnić uczniom lepsze warunki nauki, bogatszą ofertę edukacyjną. Z dniem pierwszym września 2013 roku zmiany wprowadzono w życie. Co proponuje od 01 września gminna oświata? Powstanie gminnych przedszkoli. Na początku lat 90 XX wieku w gminie zlikwidowano przedszkola w Warszkowie i Noskowie. Przez ponad 20 lat nasze dzieci korzystały z Początek roku szkolnego to zmiany na stanowiskach Dyrektorów w dwóch szkołach gminnych. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Warszkowie został Mariusz Lesner, natomiast Szkołę Podstawową w Bobrowicach poprowadzi Małgorzata Oszmiańska. Akt mianowania na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie z rąk Wójta odebrała Małogrzata Jakimiak. Poprosiliśmy nowych dyrektorów szkół podstawowych o napisanie krótkiej charakterystyki swojej osoby: Mariusz Lesner: Mieszkam w Warcinie, w oświacie pracuję od 19 lat. Jako oferty miejskich przedszkoli oraz zastępczych form w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od 2008 roku działa Punkt Przedszkolny dla 18 dzieci prowadzony przez lokalne stowarzyszenie. W 2012 roku Gmina Sławno ubiegała się o dotację ze środków Unii Europejskiej na organizację i 2-letnią działalność przedszkola w Gwiazdowie, Sławsku i punktu przedszkolnego w Boleszewie. Otrzymaliśmy prawie 1,5 mln zł. W celu odpowiedniego przygotowania lokali Gmina Sławno przeprowadziła kompleksowe prace adaptacyjne i remontowe w budynku byłej szkoły w Boleszewie i Gwiazdowie oraz zabytkowym budynku w Sławsku. Dodatkowo Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica Jedność złożyło wniosek w konkursie na dotacje na stworzenie punktu przedszkolnego we Wrześnicy i otrzymało pokaźną kwotę ponad 420 tyś zł. Prace remontowe w budynkach przyszłych przedszkoli obejmowały kompleksową przebudowę i remont, stworzenie zaplecza sanitarnego i kuchennego. Powstały odnowione przestronne, przytulne sale, toalety przystosowane do małych dzieci. W 2014 roku planujemy wykonanie remontu dachu i elewacji budynku w Sławsku. Wszystkie 4 przedszkola zostały wyposażone w nowe meble, zaplecze kuchenne, zabawki, pomoce dydaktyczne. Dzieci mają zapewnione dodatkowe zajęcia /j. angielski, logopedę, rytmikę, gimnastykę/ darmowe śniadanie, ubezpieczenie. Rodzice nie ponoszą żadnych opłat, nie zapewniają tzw. wyprawki. Jest to możliwe dzięki uzyskanym środkom unijnym. W Gwiazdowie przedszkole działa przez 10 godzin. Jedynie w Bobrowicach, z powodów braku odpowiedniego lokalu pozostała tzw. zerówka przy Szkole Podstawowej. Jednakże i tam dzieci mają bogatszą ofertę. Dzieci będą mogły uczęszczać na zajęcia w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji (podobnie jak w przedszkolach obowiązywać będzie nieferyjny system nauki). Wprowadziliśmy dodatkowe bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego. W 2014 roku w SP w Bobrowicach planujemy adaptację pomieszczeń na toalety dla dzieci przedszkolnych, zakup nowego wyposażenia i budowę placu zabaw dla dzieci. Powszechna nauka j. angielskiego. Zgodnie z wolą rodziców od tego roku we wszystkich szkołach podstawowych będzie prowadzona nauka j. angielskiego. Dodatkowo we wszystkich przedszkolach i zerówce w Bobrowicach dzieci będą uczęszczały na dodatkowe, bezpłatne zajęcia z nauką tego języka. Wszystkie dzieci pod opieką logopedy i pedagoga We wszystkich szkołach i przedszkolach dzieci mają zapewnioną pomoc logopedy i pedagoga. Jest to ważny fakt dla rodziców i dzieci, którzy do niedawna musieli dojeżdżać do Poradni w Sławnie oczekując w długich kolejkach na pomoc logopedy. W gimnazjach młodzież ma zapewnioną pomoc psychologa Nowe regulaminy wynagradzania nauczycieli Z końcem sierpnia zaczęły obowiązywać w gminie nowe regulacje dotyczące wynagradzania nauczycieli w naszych szkołach. Jako wójt zaproponowałem nauczycielom i Radzie Gminy zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli. Podstawowym powodem tych zmian była moja propozycja umożliwienia większego motywowania nauczycieli i dyrektorów szkół do lepszej i efektywniejszej pracy na rzecz dzieci i lokalnej społeczności. Nowe regulacje odchodzą zdecydowanie od zasady "po równo dla wszystkich niezależnie od nałożonego zakresu obowiązków, czy też zaangażowania dyrektorów, nauczycieli i osiąganych wyników. Promowani finansowo będą nauczyciele zaangażowani, pracujący efektywnie z dziećmi. Dodatki funkcyjne będą ściśle uzależnione od nałożonego zakresu obowiązków, wielkości szkoły, liczebności klasy, itp. Z drugiej strony zlikwidowano możliwości subiektywnej oceny i przyznawania przez wójta dodatków dla dyrektorów. Nowi dyrektorzy szkół i przedszkola Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przeprowadzono konkursy na dyrektorów szkół. Z początkiem nowego roku szkolnego stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Warszkowie objął Pan Mariusz Lesner. Z dniem 1 lipca nową dyrektorką Szkoły Podstawowej w Bobrowicach jest Pani Małgrzata Oszmiańska. Niestety w konkursach na dyrektorów tych szkół nie było kandydatów nauczycieli naszych gminnych szkół. W wyniku konkursu dyrektorem Gminnego Przedszkola w Gwiazdowie została Pani Małgorzata Jakimiak. Nowym dyrektorom życzę sukcesów w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy. Nowi dyrektorzy szkół Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warszkowie chciałbym by szkoła była bezpieczna, przyjazna i promująca zdrowy styl życia. Równie ważnym celem jest wprowadzenie atmosfery sprzyjającej twórczej pracy uczniów i nauczycieli. Szkoła powinna kształtować ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego, a przede wszystkim potrafiącego podejmować właściwe decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Mam nadzieję stworzyć szkołę, w której potrzeby i zainteresowania uczniów nie będą ignorowane. Będę dążył do podniesienia poziomu kształcenia, wzmocnienia aktywności uczniów, rozwijania inicjatyw. Postaram się wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych. Pragnę również zachęcić rodziców i uczniów do wspólnego angażowania się w życie szkoły. Małgorzata Oszmiańska: Od 01 lipca sprawuję funkcję Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil w Bobrowicach. Z wykształcenia jestem nauczycielką historii i filologii polskiej. Studia magisterskie na obu kierunkach ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Pracę w szkole rozpoczęłam w 1993 roku jako wychowawca świetlicy szkolnej jednej ze słupskich szkół. Kolejne lata to nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i historii w liceum ogólnokształcącym w Słupsku. W 2001 roku, po przeprowadzce na wieś podjęłam pracę w gimnazjum w Postominie, następnie w Pieszczu. Przez te lata odnotowałam wiele sukcesów w pracy z Mariusz Lesner uczniami: finaliści przedmiotowych konkursów nych, języka polskiego, laureaci Ogólnopolskich Konkursów Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, laureaci konkursów ortograficz- Plany na przyszłość Po likwidacji szkół, powstaniu 4 nowych przedszkoli i zmianach w wynagrodzeniach nauczycieli zakończony został 3-letni okres głębokich przeobrażeń naszej oświaty. Przyszedł czas na spokojną pracę. Diametralnie zmieniona została oferta, szczególnie dla najmłodszych dzieci. Przed nami czas koniecznych inwestycji i remontów szkół. Kapitalnego remontu wymaga szkoła we Wrześnicy oraz docieplenia budynek SP w Warszkowie. Przygotowaliśmy dokumentacje budowlaną, złożyliśmy wniosek o dotację do tzw. Funduszu Norweskiego czekamy na wyniki. W 2013 roku uzyskaliśmy pozwolenie na rozbudowę szkoły w Żukowie. Obecnie czynimy starania o dotację na ten cel. W 2014 roku powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy SP w Warszkowie. Wkrótce przygotujemy dokumentację na podobne boisko w Bobrowicach. Najbliższy okres pragnę poświęcić na dyskusję na temat wprowadzenia w naszej gminie systemu naukowych stypendiów dla najlepszych uczniów naszych szkół. Wszystkich rodziców przerażają zakupy książek. Pragnę zaproponować rodzicom i radnym program darmowych podręczników dla wszystkich uczniów naszych szkół. Ryszard Stachowiak Wójt Gminy Sławno Małgorzata Oszmiańska gramatycznych i literackich na szczeblu gminnym i powiatowym. Za swoją pracę nagradzana byłam wieloma nagrodami dyrektora w każdej szkole, w której pracowałam.

5 Rozmowy z radnymi 5 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Marta Hołowata W ostatnim czasie na terenie Gminy Sławno zaczęło działać Przedszkole Gminne w Gwiazdowie oraz jego filia w Sławsku. Jak Pan ocenia działalność przedszkola w Sławsku? J.H. Uważam, że przedszkole w Sławsku potrzebne było już dawno. Powstało w tym roku. Stary budynek szkoły przystosowano do potrzeb dzieci. Odpowiednio wyposażone służy ku zadowoleniu dzieci i rodziców. W tym roku mieszkańcy Sławska byli gospodarzami Dożynek. Czy ciężko było namówić mieszkańców do pomocy? Jak wyglądały przygotowania do Dożynek? J.H. Przygotowania do dożynek poprzedzone były spotkaniami miesz- Jak Pan ocenia pierwszy miesiąc funkcjonowania przedszkola we Wrześnicy, prowadzonego przez stowarzyszenie Jedności? Miłosław Borowski: Trudno jest oceniać placówkę po miesiącu pracy, ale słyszałem wiele pochlebnych opinii na temat funkcjonowania przedszkola we Wrześnicy. Przede wszystkim kadra pedagogiczna, która sprawdziła się już w Szkole Podstawowej we Wrześnicy to zapewnienie wysokiej jakość nauczania. Poza tym każda instytucja utworzona Jak ocenia Pani współpracę z Wójtem i innymi Radnymi? M.H. Współpracę z wójtem jak i radnymi z mojego punktu widzenia oceniam dobrze. Uważam, że są to właściwi ludzie na właściwym miejscu, myślący nie o swojej karierze, a o wielokierunkowym rozwoju naszej gminy. Z kolegami z Rady Gminy stworzyliśmy zespół, który mimo różnicy poglądów w trudnych chwilach i spornych sytuacjach potrafi wypracować wspólne stanowisko i zachować jedność. Jakie zmiany Pani zdaniem powinny zostać wprowadzone w funkcjonowaniu gminy? M.H. Nie wprowadzałabym zmian w funkcjonowaniu gminy. Patrząc z perspektywy lat funkcjonowanie naszej gminy zmieniło się bardzo. Kierownictwo urzędu z wizją rozwoju, szerokim oglądem problemów i determinacją w ich rozwiązywaniu oraz silna współpraca z Radą Gminy decyduje o bardzo dużym wpływie na jej rozwój. Jakie założenia z początku kadencji udało się Jerzy Hartwich kańców, podczas których omawiano sprawy organizacji. Nad przygotowaniem dożynek pracowały stowarzyszenia, strażacy, szkoła oraz Rada Sołecka na czele z sołtysem. Bardzo chętnie włączyli się pozostali mieszkańcy. Pracowaliśmy nad wykonaniem wieńca dożynkowego, przygotowaniem posiłków, wystrojem świetlicy, kościoła i całej wsi. Poświęciliśmy wiele wysiłku i swojego czasu. Mimo to jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani z efektów naszej pracy. Jak ocenia Pan przebieg Dożynek i zaangażowanie mieszkańców w organizację? J.H. Przebieg dożynek oceniam bardzo pozytywnie. Za zaangażowanie mieszkańców bardzo dziękuję. Jakie założenia z początku kadencji udało się już zrealizować, a jakie jeszcze zostały do zrealizowania? J.H. Moim założeniem z początku kadencji było przede wszystkim wykonanie drogi przy kościele i szkole. Zaczątkiem jest już przygotowany projekt budowy drogi, kolejnym założeniem jest w trakcie realizacji doświetlenie wioski oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości przekształcenie działek. Chciałbym doprowadzić do wymiany wodociągu i budowy kanalizy. Największym jednak wyzwaniem jest budowa hali sportowej przy szkole. Pani zrealizować? M.H. Udało nam się doprowadzić do walnej trybuny podczas sesji rady gminy, co jest dużym sukcesem, ponieważ pozwala nam lepiej współpracować z mieszkańcami. Ponadto wszelkie informacje na temat działania rady można tj. uchwały czy informacje na temat sesji można znaleźć w Internecie, dzięki czemu mieszkańcy naszej gminy mają ogólny pogląd na to czym się rada gminy zajmuje. Jednak podstawowym założeniem z początków mojej kadencji było stworzenie silnego zespołu stworzonego z Miłosław Borowski dla polepszenia warunków życia mieszkańców wsi, a przede wszystkim dzieci i rodziców, zasługuje na najwyższe uznanie. Jakie ma Pan plany na najbliższy okres? MB: W najbliższej przyszłości chcielibyśmy zakończyć remont świetlicy w naszej wiosce. Ponadto kończymy właśnie realizowanie projektu w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII. Korzystając z dofinansowania wybudowaliśmy wiatę przy naszym boisku sportowym, oczyściliśmy i pogłębiliśmy staw, który do tej pory był małym wysypiskiem śmieci. Zagospodarowaliśmy także teren wokół niego stawiając ławki. Mam nadzieję, że na wiosnę nasza wioska będzie wyglądała dużo ładniej. Chciałbym w tym miejscu podziękować moim wszystkim współpracownikom, a w szczególności Arkadiuszowi Sękowskiem oraz Markowi Brzusce, bez których poszczególne działania byłyby niemożliwe. Podczas realizacji tego projektu wyzwoliliśmy energię społeczną, siłą rozmachu zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy (dzięki zaangażowaniu wielu osób, a w szczególności Bronisławy Stefańskiej) i wymieniliśmy okna w naszym kościele za ponad 10tys. zł. Pozostała nam jeszcze elewacja i pomalowanie wnętrza, ale na to musimy poczekać na cieplejsze dni. W przyszłym roku chciałbym zagospodarować teren przy dawnym cmentarzy poniemieckim, postawić tam tablicę upamiętniającą mieszkańców naszej wioski kierując się słowami: Bez przeszłości nie ma przyszłości. Oczywiście cały czas moim celem i marzeniem jest wybudowanie chodnika w naszej wiosce, jest to jednak olbrzymie przedsięwzięcie. W tym zakresie liczę na przychylność ze strony władz naszej gminy, szczególnie że w naszej wiosce stoją wiatraki, wpływające na budżet naszej gminy. Jak się układa współpraca z innymi radnymi? MB: Praca z Wójtem, z radnymi układa się bardzo dobrze. Pomimo, iż różnimy się wielu sprawach, uważam, że atmosfera podczas posiedzeń sprzyja rozwojowi na rzecz społeczności lokalnej. Szanujemy się nawzajem, wprowadzamy różnorodne inicjatywy i wszyscy efektywnie pracujemy dla dobra gminy. Rzeczą zrozumiałą jest to, że każdy reprezentując swoją wioskę czy okręg wyborczy dla niego chce zrobić jak najwięcej. Jakie ma Pan oczekiwania sołtysów, radnych i władz gminy, co również udało się osiągnąć. Jakie było największe wyzwanie, przed jakim musiała Pani stanąć jako przewodnicząca Rady Gminy? M.H. Największym wyzwaniem przed jakim stanęłam i jako Przewodnicząca Rady Gminy i jako człowiek było przetrwanie i zachowanie szacunku dla siebie i dla drugiego człowieka w bardzo trudnym okresie jaki wszyscy przechodziliśmy w okresie likwidacji szkół i później w okresie referendalnym. odnośnie funkcjonowania przedszkola? Na co dyrekcja powinna zwrócić szczególna uwagę? MB: Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe chciałbym, aby placówka propagowała idee integracji różnych środowisk, szczególnie osób niepełnosprawnych. Zachęcam do poszerzenia swojej oferty o wczesne wspomaganie rozwoju, które z powodzeniem realizujemy w Darłowie. Organizowanie wczesnego wspomagania określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Pragnąłbym szczególnie uczulić wszystkich na pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie najmłodszym dzieciom i ich rodzinom. Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologicznopedagogicznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub jeżeli dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola do poradni, która opiekuje się danym przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychologii, logopedii, oligofrenopedagogiki czy rewalidacji. Sam prowadzę zajęcia z dziećmi 3-4 letnimi np. z zespołem Downa i widzę na co dzień, jak bardzo to im pomaga w pełniejszym i szczęśliwszym rozwoju. Rodzice o tych formach wsparcia powinni widzieć i bez zahamowań prosić o maksymalną pomoc.

6 6 Sołectwa Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Dożynki w Janiewicach i Wrześnicy Sierpień to czas żniw, a po ich zakończeniu przychodzi czas na święta dziękczynienia za plony, czyli tradycyjne dożynki. Jednym z najpiękniejszych, a na pewno największych świąt polskich rolników są dożynki. Są one symbolicznym zwieńczeniem całorocznej pracy, organizowane tradycyjnie po zakończeniu prac polowych, gdy wszystkie plony są już zebrane. I tak za udany sezon za obfite plony postanowili podziękować mieszkańcy Janiewic, Gwiazdowa, Brześcia, Łętowa i Żukowa. Gospodarzem tegorocznej Parafiady dożynkowej byli mieszkańcy Janiewic gdzie zorganizowano polową mszę świętą, w której udział wzięli mieszkańcy tych miejscowości, pod przewodnictwem ks. Wiktora Pośnika- proboszcza parafii Żukowo, oraz ks. prałata Mariana Dziemianko. W uroczystości udział wziął także Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak. Jak Pomiłowo Święto Ryby - rodzinny festyn każe dożynkowy zwyczaj, oficjalne uroczystości zainaugurowały życzenia oraz tradycja przełamania się ze wszystkimi chlebem, wypieczonym z tegorocznych zbóż. Potem rozpoczął się program artystyczny, który wypełnili Daria Dydyna z Brześcia oraz Jolanta Majdowska ze Scholą. W przerwach artystycznych występów, na dożynkowej arenie dominowały konkursy dla dzieci. Najwiekszą atrakcją tegorocznego festynu parafialnego była loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, były też stoiska z ciastami, grochówką, flaczkami, frytkami, z których dochód przeznaczony zostanie na potrzeby parafii. Z inicjatywą stworzenia własnych dożynek wyszli także mieszkańcy Wrześnicy, którzy również pragnęli podziękować za obfite plony. W ostatnią sobotę września. W sołectwie Wrześnica, na boisku sportowym, odbył się Wiejski Festyn Dożynkowy zorganizowany przez Sołtys Agnieszkę Szczepaniec, Radę Sołecką oraz KGW we Wrześnicy. Podczas imprezy dożynkowej Dziennikarze Dziennika Bałtyckiego wręczyli członkiniom KGW we Wrześnicy nagrodę za Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich powiatu Sławno. Z życzeniami dla KGW we Wrześnicy przybył także Wicewójt Gminy Sławno Artur Ciróg, Radni oraz zespół ludowy Wrzosy z warszkowa. Z przyśpiewkami i ludowymi pieśniami wystąpił zespół Wrześniczanki. Zespół Wrześniczanki Dożynkowy poczęstunek dla dzieci i dorosłych, bigos, chleb ze smalcem oraz grill przygotowały panie z Koła Gospodyń. Zabawa przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, wyborowa orkiestra grała do późnych godzin wieczornych. Wybrali najlepsze KGW Na zakończenie wakacji ryb, wspinaczka, testy o głorocznej wizyty w Pow Pomiłowie zorgani- połowie ryb oraz rzut jaj- miłowie, kręcących jeden zowano festyn rodzinny kiem w rekina. Wszyscy z odcinków programu Py- Święto Ryby. goście mieli okazję spró- tanie na Śniadanie. Po zabować słynnego pstrąga padnięciu zmroku imprezę Wśród licznych atrakcji po pomiłowsku, który przeniesiono na świetlicę, przygotowanych dla gości zawojował serca dzienni- gdzie zabawa trwała do znalazły się m.in. łowienie karzy TVP podczas ubie- białego rana. Od połowy lipca do 20 we Wrześnicy, KGW w Ja- sku. Dodatkową kategorią sierpnia trwało głoso- niewicach, KGW w Kwaso- plebiscytu jest wyróżnienie wanie w plebiscycie na wie raz Stowarzyszenie Ko- dla najsympatyczniejszej Najlepsze Koło Gospodyń biet Wiejskich w Sławsku. gospodyni. W tej kategorii Wiejskich w Powiecie Sła- Najlepszym Kołem Gospo- II miejsce zdobyła Janina wieńskim organizowanym dyń Wiejskich w powiecie Szczepanek, a IV - Agnieszprzez redakcję Dziennika sławieńskim zostało wybra- ka Szczepaniec, obie panie Bałtyckiego. ne KGW we Wrześnicy, na- należą do Koła Gospodyń Do udziału w plebiscycie tomiast na II miejscu upla- Wiejskich we Wrześnicy. zgłoszono cztery koła z te- sowało się Stowarzyszenie renu Gminy Sławno: KGW Kobiet Wiejskich w Sław-

7 Sołectwa 7 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Kwasowo Zyskuje nowy wygląd Stary Kraków Zwiedzanie z innej strony Mieszkańcy Kwasowa postanowili odmienić swoją wieś. Skarpa przy kościele została nasadzona kwiatami, które tworzą napis Kwasowo. Ponadto ozdobiony został przystanek i budynek gospodarczy, które dzięki swojemu nowemu obliczu cieszą oko nie tylko mieszkańców, ale też przejeżdżających przez wieś kierowców i turystów. Wszystko zostało zrobione z myślą o poprawie życia Kwasowian i uatrakcyjnienia wsi. Bobrowiczki, Rzyszczewo Fundusz sołecki Plac zabaw w Rzyszczewku Mieszkańcy Starego Krakowa, od lat mieszkający nad rzeką postanowili zwiedzić okolice od innej niż zwykle strony - z pokładu kajaka. Po raz pierwszy na szlak wyruszyli jesienią 2012r. W czasie tegorocznych wakacji udało się spłynąć Wieprzą ze Staniewic do Starego Krakowa. Odcinek ten zapewnia niezapomniane widoki, zwłaszcza w części biegnącej przez lasy. Wysokie brzegi, meandrująca rzeka, zwalone drzewa dają okazję do podziwiania piękna pomorskiej przyrody. Kolejny spływ zaczął się w Korzybiu i przez Pomiłowo prowadził do Sławna. Południowe obszary naszej gminy to obok urokliwych lasów także rozległe łąki i pastwiska, przepławki dla ryb i śluzy. Wieprza, choć bardzo atrakcyjna przyrodniczo wciąż jeszcze stanowi nieodkryty szlak turystyczny, ale z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków zarówno spływów kajakowych, jak i wędkarstwa spinningowego. Zasłużeni dla rolnictwa w Gminie Sławno Wiata w Rzyszczewie W każdym numerze Gminy nad Wieprzą prezentujemy dobre praktyki w wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Na początku sierpnia w Bobrowiczkach i w Rzyszczewie stanęły wiaty integracyjne, których dostawę i montaż zlecono ze środków funduszu sołeckiego tych Wiaty w Bobrowiczkach wsi. Natomiast w Rzyszczewku wykonano plac zabaw dla dzieci oraz stoły integracyjne dla dorosłych. Noskowo dzięki funduszowi sołeckiemu zyskało nowy namiot do szybkiego rozkładania, który będzie służył mieszkańcom podczas imprez sołeckich i gminnych. Podczas Dożynek Gminnych w Sławsku Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski wręczyli mieszkańcom naszej gminy medale Zasłużony dla rolnictwa. Medale otrzymało czworo przedsiębiorców związanych z rolnictwem. Grzegorz Sendecki, który od 1993 roku prowadzi w Bobrowiczkach Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego, posiada również dwa sklepy mięsne na terenie Sławna. Pan Grzegorz od lat zajmuje się skupem trzody chlewnej od rolników z powiatów sławieńskiego i koszalińskiego oraz zajmuje się produkcją mięsa wysokiej jakości. Ryszard Sozański został nagrodzony za swoją działalność społeczną. Od ponad 35 lat nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa Żabna. Jest organizatorem życia społecznego swojej wsi, angażuje się również w życie instytucji działających na rzecz rolników. Od 1978 jest członkiem rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie oraz zastępcą przewodniczącego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sławnie. Medale Zasłużony dla rolnictwa otrzymali również państwo Brunon i Stefania Sikorscy, którzy od wielu lat prowadzą działalność gospodarczą. Zajmują się hodowlą drzewek choinkowych, prowadzą szkółkę roślin ozdobnych. Jednak najbardziej słyną z prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, którego oferta skierowana jest nie tylko do turystów z Polski, ale też Niemiec, Włoch i Holandii. Państwo Sikorscy dzięki ciężkiej pracy stworzyli fantastyczne warunki do wypoczynku i rekreacji, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia podczas różnego rodzaju targów turystycznych. Państwo Sikorscy są ludźmi bardzo przedsiębiorczymi, którzy dzięki ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu potrafili dostosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w polskim rolnictwie.

8 8 Wydarzenia Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Skauci Europy w Starym Krakowie W lipcu na terenie Gminy Sławno w okolicach miejscowości Stary Kraków obozowali Skauci Europy z Radomia. Ponad 150 harcerek i harcerzy przez trzy tygodnie żyło w lesie, w namiotach, aby w praktyce poczuć serce metody harcerskiej - życie na łonie natury. Skauci Europy to organizacja skupiająca młodych katolików, chcących rozwijać się całościowo poprzez pracę nad sobą według pięciu wymiarów: Bóg, służba, charakter, zdrowie fizyczne, zmysł praktyczny. Specyfiką obozów Skautów Europy jest to, że żyją puszczańsko budują obozowiska od zera, używając jedynie sznurków do przywiązywania drewnianych żerdzi. Jednym z elementów metody skautowej jest wejście w dobre relacje z mieszkańcami regionu, który gości ich obozy, dlatego przez trzy dni Skauci Europy pomagali mieszkańcom Gminy Sławno w różnego rodzaju pracach domowych i przydomowych. W rewanżu mieszkańcy Starego Krakowa zaprosili skautów na turniej piłki nożnej, który odbył się niedzielne popołudnie 14 lipca w Starym Krakowie. Przez kilka godzin ponad 100 osób grało, dopingowało piłkarzy oraz wspólnie bawiło się na wiejskim terenie integracyjnym. O rozmowę poprosiliśmy Marcina Jędrzejewskiego opiekuna grupy skautów przebywających w Starym Krakowie. Kim są skauci Europy? Wrześnica, Sławsko Jest to formacja harcerska czy religijna? Formacja, jako formacja kompleksowa nie może być oderwana od duchowości. Założyciel Skautingu - Lord Baden Powell mówił, że skaut, który nie wierzy w Boga nie jest skautem. Również harcerstwo w Polsce od samego początku opierało się na Ewangelii i nauce Kościoła. Jeśli chcemy mówić o skautingu, który nie ma żadnego oparcia o wiarę, równie dobrze można to nazwać szkołą przetrwania albo alternatywnej formie spędzania wolnego czasu. Czy ciężko porzucić cywilizację i jej wygody na tak długi okres czasu? Na pewno jest to wymagające, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników, których wychowanie opiera się na rozwoju technologicznym (telefonach, laptopach i Internecie). Jest to jednak świadomie podjęty wysiłek, mający na celu przełamywanie barier i pokonywanie własnych słabości. Spartańskie warunki pozwalają też dostrzec wokół siebie innych ludzi oraz ich problemy. Natomiast łono natury ukazuje nam piękno otaczającego nas świata, w którym staramy się odkryć dzieło boże. Jakie miejsce w Gminie Sławno zapadło Ci najbardziej w pamięć? Czy mieliście okazję do zwiedzania? Chłopcy eksplorowali okolicę, bardzo podobał im się las w Starym Krakowie oraz pobliskie jeziora. Jednak prawdziwą okazję do zwiedzania mieli podczas wycieczki do Darłowa. Zdecydowanie najbardziej podobała im się kąpiel w morzu. Jaki jest cel takiej wyprawy? Co można osiągnąć spędzając 3 tygodnie w lesie? Celów jest mnóstwo. Oprócz tych, które towarzyszą każdemu obozowi, w tym roku chcieliśmy pojawić się w tej okolicy z pewnego rodzaju misją ewangelizacyjną, kierowaną do mieszkańców regionu. Cieszymy się tym bardziej, że obecność Skautów Europy została zauważona. Czy to dobry sposób na spędzenie wakacji? Na pewno tak, można pojechać na wakacje na obóz sportowy, na survivalowy wypad, na oazę czy wolontariat. Można też pojechać na obóz harcerski i przeżyć to wszystko na raz. Czy w ciągu eksploracji spotkały Was jakieś nieprzyjemności? Szczęśliwie obyło się bez żadnych incydentów. Które z postawionych młodzieży zadań było dla nich najbardziej wymagające? Już sam okres trzech tygodni spędzany bez udogodnień cywilizacji jest bardzo wymagający. Jednak początek obozu dla wszystkich uczestników jest najtrudniejszy. Jest to tzw. pionierka. Każda z drużyn musi zbudować swój obóz od zera. Wykorzystują do tego żerdzi połączonych ze sobą sznurkiem, nie korzystamy z gwoździ. Chłopaki muszą przygotować sobie prycze, półki, stoły, kuchnię, ziemianki, maszty, bramy oraz kaplicę jest co robić. Warto wspomnieć, że każdy z etapów jest punktowany. Wkrótce kończy się ta przygoda. Jakie są odczucia odnośnie pobytu w Starym Krakowie? Cieszymy się, że mogliśmy tu być, poznać teren i ludzi go zamieszkujących i współuczestniczyć w ich codziennym życiu. Mamy nadzieję, że nie jest to nasz ostatni pobyt w okolicy. Przy tej okazji należy wspomnieć, że pobyt w Starym Krakowie nie jest jedyną tegoroczną wielką przygodą Skautów Europy z Radomia. Wybierają się oni na podobny wyjazd w góry do Rumunii, gdzie również w spartańskich warunkach będą pokonywali swoje słabości i zdobywali nowe przyjaźnie. Dopóki masz wybór - program profilaktyczny Młodzież z Gimnazjów we Wrześnicy i w Sławsku uczestniczyła w profilaktycznym programie słowno-muzycznym pt.: Dopóki Masz Wybór. Program prowadził Piotr Nagiel- wokalista i lider zespołu 100%, autor muzyki i tekstów, propagator zdrowego stylu życia. Prowadzący, sam był kiedyś uzależniony od alkoholu i narkotyków, otarł się o śmierć. Szczerość jego wypowiedzi była bardzo przekonująca dla młodzieży. Autor programu profilaktycznego często występuje w programach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematom uzależnień. Program w wykonaniu Piotra Nagiela uzmysłowił młodym ludziom konsekwencje nieodpowiedzialnych dla zdrowia zachowań, np. skutki sięgania po alkohol i używania narkotyków. Poruszono także problem przemocy i agresji. Młodzież szkolna mogła posłuchać utworów muzycznych wykonywanych przez prelegenta. Tego samego dnia grupa gimnazjalistów ze Sławska i z Wrześnicy pojechała na koncert w ramach kampanii Niećpa 2013 do hali Gryfia w Słupsku. Udział uczniów naszych szkół w programach profilaktycznych finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9 Wydarzenia 9 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Dożynki Gminne w Sławsku Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Sławno odbyło się w Sławsku. Deszczowa aura nie przeszkodziła uczestnikom w świętowaniu i dobrej zabawie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez księdza Cezarego Filimona proboszcza parafii w Sławsku. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej korowód przeszedł na plac dożynkowy, gdzie Starosta Dożynek Mariusz Krzymiński i Starościna Dożynek Irena Czerniawska wręczyli chleb Wójtowi Ryszardowi Stachowiakowi oraz Przewodniczącej Rady Gminy Marcie Hołowatej rozpoczynając tym zaprezentował się zespół wykonały Bobrowice. II II miejsce zajęła Joanna Adamczyk, na II miejscu śpiewał zespół Akces z samym część oficjalną Nastolatki, z Kwasowa miejsce zdobył wieniec Czakon z Warszkowa, a uplasowała się praca zbio- Sianowa ludzi z godziny uroczystości. Po przemó- wystąpił Teatrzyk Lalko- gospodarzy tegorocz- na III miejscu uplasował rowa państwa Kuśmierek, na godzinę było coraz wieniach i podziękowa- wy Pingwinki oraz uta- nych dożynek Sławska. się Mariusz Grobelny ze Dzik i Musiał, natomiast więcej. niach przyszła pora na lentowana młoda artystka Na III miejscu znalazł Starego Krakowa. Dodat- III miejsce zajęła Emi- Wszystkim zaangażowystępy zespołów ludo- z Bobrowiczek Emilia się wieniec wykonany kowo Sołectwo Sławsko lia Błaszczyk. Gwiaz- wanym serdecznie dzięwych: Wrzosów, Wrze- Ostrowska. Po części przez mieszkańców Łęto- zorganizowało konkurs dą Wieczoru był zespół kujemy za pomoc przy śniczanek, Sławnianek artystycznej nastąpiło wa. Wszystkie sołectwa na najciekawiej przystro- The Postman z Polkowic. organizacji dożynek, w oraz Pieńkowian, a tak- rozstrzygnięcie konkur- uczestniczące w konkur- joną posesję w Sławsku. Panowie grali przeboje szczególności Stowarzyże młodych artystów. Ze su klasycznych wieńców sie otrzymały pamiątko- Komisja wybrała deko- Beatlesów oraz stare pol- szeniu Kobiet Wiejskich Szkoły Podstawowej w dożynkowych oraz kon- we dyplomy. W konkur- racje, której zdaniem ju- skie utwory. Publiczność w Sławsku, Stowarzysze- Sławsku wystąpił zespół kursu na najlepszy chleb. sie na najlepszy chleb rorów najbardziej oddają bawiła się znakomicie, a niu Moja Wieś Sławsko Bratki, maki i konkole, Według oceny komisji zwyciężyła pani Helena ducha dożynek. I miej- podczas zabawy dożyn- oraz druhom z OSP w z Gimnazjum w Sławsku najładniejszy wieniec Palusińska z Noskowa, sce zdobył Przemysław kowej, na której grał i Sławsku. Jarmark Pomorski w Bytowie Już tradycyjnie w ostatni Koła Gospodyń Wiejskich swoje dzieła zaprezentowała weekend lipca odbył się w w Kwasowie. Stoisko gminy Jolanta Majdowska z Janie- Bytowie Jarmark Pomor- uatrakcyjniły dzieła kulinar- wic, której lampiony z woski. ne przygotowane przez Sto- sku cieszą się zawsze bardzo warzyszenie Kobiet Wiej- dużym zainteresowaniem. Jest to impreza mająca na skich w Sławsku, Agnieszkę Nie obyło się bez sukcesów, celu promocję regionów i Szczepaniec z Wrześnicy i mieszkanka Kwasowa Anna gmin objętych działaniem i Helenę Palusińską z Nosko- Gajowiec otrzymała II miejzasięgiem Fundacji Partner- wa, która do Bytowa przy- sce w konkursie Kuchnia stwo Dorzecze Słupi. Głów- wiozła również swoje ręko- Dorzecza Słupi w kategorii ny trzon reprezentacji Gmi- dzieła. Wygląd stoiska był Nalewki za swoją słynną ny Sławno tworzyły panie z bardzo imponujący. Ponadto chrzanówkę.

10 10 Wakacje Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Wakacje w Gminie Sławno Tegoroczne wakacje w Gminie Sławno przebiegały pod znakiem aktywności sportowej oraz wspólnej integracji. Rady Sołeckie i świetlice wymyślały dla swoich podopiecznych różnego rodzaju rozrywki, by w wakacje dzieci i młodzież mogły jak najlepiej wykorzystać wolny czas. Kulinarne wakacje na świetlicy wiejskiej w Kwasowie były wielką zabawą i nauką dla tamtejszych dzieci i młodzieży. Wakacyjne przygody wychowanków ze świetlicy w Smardzewie rozpoczęły się wizytą ekipy Telewizji Polskiej. Następnie dzieci uczestniczyły w poszukiwaniu pierścienia w bajkowej Krainie Hobbitów. Nie zabrakło rajdów rowerowych. Wspaniała zabawa w Indian zakończyła okres wakacyjny. Dzięki Radzie Sołeckiej i Stowarzyszeniu Przyjaciół Warszkowa zorganizowano wyjazd na mecz ligowy do Gdańska, dzięki czemu 50-cioro dzieci z kilku miejscowości gminy Sławno Smardzewo mogło obejrzeć to wydarzenie na żywo. Na zakończenie wakacji sołectwa zorganizowały dla swoich wychowanków liczne gry, zabawy sportowe, skoki na trampolinie, ogniska i wiele innych atrakcji. Bobrowice Warszkowo Tokary Kwasowo

11 Stowarzyszenia 11 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Sportowe wakacje 2013 Podczas wakacji kilka miejscowości z terenu naszej gminy skorzystało z możliwości udziału w programie Sportowe Wakacje 2013 (finansowanym przez Urząd Gminy Sławno). W Gwiazdowie projekt realizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa Nasze Gwiazdowo. Dzieciom i młodzieży z Gwiazdowa zorganizowano zajęcia na świetlicy, gry i zabawy w plenerze, rajd rowerowy, wyjazd na basen oraz poczęstunek. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa zaaranżowało mieszkańcom Warszkowa i Warszkówka różnego rodzaju zawody i turnieje. Były też zajęcia plastyczne, taneczne i kulinarne, w czasie których dzieci lepiły pierogi z owocami, przygotowały pizzę i upiekły gofry. Oprócz zajęć świetlicowych dzieci odwiedziły pracownię ceramiczną w Słupsku, gdzie wzięły udział w warsztatach ceramicznych i warsztatach filcowania. Świetnie też bawiły się w Parku Rozrywki,,Leonardia w Krupach. W ramach realizacji projektu zorganizowano rajd rowerowy zakończony ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy Sportowych Wakacji z Rzyszczewa i Rzyszczewka mieli okazję skorzystać z zajęć świetlicowych, podczas których uczyli się tańca oraz gry w tenisa stołowego. Rozwijali również swoje zdolności plastyczne. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko zadbało o rozrywki na boisku sportowym. Zorganizowano zawody w piłkę nożną, dwa ognie oraz biegi na torze przeszkód. Wakacje w Rzyszczewie zakończono rajdem rowerowym oraz wielkim sprzątaniem terenów wokół świetlicy. W Łętowie Stowarzyszenie Łętowska Dolina dla swoich podopiecz- Rzyszczewo nych przygotowało również okolice podczas licznych terenowych. Stowarzysze- uzyskanym z projektu zorwiele atrakcji. Dzieci i mło- rajdów rowerowych, rywa- nie Na Rzecz Wsi Żukowo, ganizowało szereg rajdów dzież uczestniczący w re- lizowali w zawodach dwó- Łętowo, Brzeście Mała Oj- rowerowych oraz wycieczalizacji projektu zwiedzali jek siatkarskich oraz grach czyzna dzięki pieniądzom kę do kina i kręgielni. Warszkowo Gwiazdowo Łętowo Żukowo

12 Rzyszczewo 12 Stowarzyszenia Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Wystawa staroci Warszkowo Stowarzyszenia pozyskują środki zewnętrzne dla gminy Pokaż, co masz na strychu - tak brzmi tytuł projektu edukacyjnego realizowanego w Rzyszczewie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko, na który stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 3000 zł w ramach programu Pożyteczne Wakacje 2013 organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. Głównym celem tegorocznego programu Pożyteczne wakacje 2013 było właściwie zorganizowanie wystawy przedmiotów codziennego użytku, oraz sprzętów z dawnych lat, które nie są już używane i często nie są znane młodemu pokoleniu. Uczestnicy projektu - dzieci i młodzież z Rzyszczewa i Rzyszczewka, zgromadzili dziesiątki niezwykle interesujących eksponatów m.in. elementy dekoracji wnętrz, maszyny do szycia, żelazka na węgiel i z duszą, maśniczki, kołowrotki, garnki, butelki, książki, itp. Wśród nich można było również dostrzec przedmioty bardzo cenne i osobiste takie jak: pamiątki rodzinne, stare zdjęcia, elementy zastaw stołowych i ważne dokumenty. Eksponaty te zostały pieczołowicie dobrane, wyeksponowane i wszystkie opatrzono w metryczkę. Tegoroczny projekt był siódmym z kolei projektem realizowanym przez stowarzyszenie dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. W ostatnim tygodniu wakacji na Świetlicy Wiejskiej w Warszkowie Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa Lechosław Szach oraz Wrześnica Ekoludki już działają wiceprezes stowarzyszenia Agnieszka Strzelecka podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt.,,zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszkowo w Gminie Sławno. Pieniądze przeznaczone zostaną na wyłożenie placu kostką polbrukową, budowę drewnianej wiaty, ogrodzenie terenu, zakup stołów i ławek oraz namiotów rekreacyjnych. Kwota dofinansowania wy- niosła 88 tysięcy złotych i jest to jedna z największych sum uzyskanych przez stowarzyszenie z terenu Gminy Sławno na pojedynczy projekt. Sławsko Działaj Lokalnie Punkt przedszkolny we na ekologię. Otaczająca Wrześnicy działa od wrze- nas przyroda jest bezcenśnia. Prowadzony jest przez nym skarbem. Szacunku do Stowarzyszenie na Rzecz niej powinniśmy uczyć na- Rozwoju Wsi Wrześnica sze dzieci od najmłodszych Jedność. Partnerem pro- lat. Szczególnie ważne jest jektu jest Gmina Sławno. Na rozpoczęcie edukacji ekolodzień dzisiejszy placówka gicznej w przedszkolu. Właliczy 36 wychowanków, któ- ściwie edukowanie dzieci rzy uczą się w dwóch gru- od pierwszych lat spędzopach: SKRZATY 3 4 latki nych w przedszkolu przyi ELFY 5 6 latki. niesie oczekiwane owoce w O krótki wywiad poprosili- postaci ludzi świadomych śmy panią Bożenę Śpiecho- rówki, które przeszły grun- zagrożeń oraz aktywnie wicz koordynator do spraw towny remont. W ramach działających na rzecz życia oświaty. prowadzonych prac odno- na czystej Ziemi takie jest Skąd pomysł na stwirzenie wiono wszystkie sale, doko- motto przedszkola Ekoludki. przedszkola? nano wymiany drzwi i okien Jakie zajęcia i działania Z inicjatywą stworzenia oraz wykonano nowe toa- realizowane są w przed- Przedszkola we Wrześni- lety zarówno dla dzieci, jak szkolu? cy wyszedł Wójt Ryszard i wychowawców. Remont We wrześniu przedszkole Stachowiak. Wrześnica jest został sfinansowany ze środ- przystąpiło do VIII edycji jedną z największych wsi ków Urzędu Gminy Sławno, Akademii Zdrowego Przednaszej gminy, a co za tym która jest Partnerem realizo- szkolaka. Prowadzone są idzie mieszka tutaj sporo wanego w ramach Progra- jesienne warsztaty z cyklu dzieci w wieku przedszkol- mu Operacyjnego Kapitał Zboża zjadamy, energię z Stowarzyszenie Kobiet tu była pomoc mieszkań- zdobiły wieś podczas uronym, dlatego też uznaliśmy, Ludzki projektu pod nazwą nich mamy, patronat nad Wiejskich w Sławsku od com Sławska jak najle- czystości dożynkowych. że własne przedszkole to do- Maluchy z Gminy Sławno akcją objęło Ministerstwo połowy lipca realizowa- piej przygotować się do Główny cel projektu zoło bry pomysł. na start. Edukacji Narodowej. Po- projekt Baby, Babki roli gospodarza Dożynek stał osiągnięty. Sławsko w Z jakiego źródła pozyska- Co jest celem placówki i nadto dzieci mogą uczestno i Babeczki w ramach Gminnych. Na warszta- czasie dożynek pokazało środki na wyremonto- jaka jest rola przedszkola niczyć w licznych zajęciach programu Działaj tach z rękodzieła przygo- się z jak najlepszej strony, wanie budynku? w wychowaniu i rozwoju dodatkowych tj. rytmika, Lokalnie VIII. towano elementy wieńca, jako wieś zjednoczona i Przedszkole mieści się w dziecka? język angielski, logopedia, ale też zapinki dla gości, bardzo gościnna. pomieszczeniach dawnej ze- Przede wszystkim stawiamy gimnastyka korekcyjna. Jednym z założeń projek- kukły i stogi siana, które

13 Stowarzyszenia 13 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 W Noskowie, Łętowie i Tokarach również działają lokalnie Na początku października odwiedziliśmy grantobiorców programu Działaj Lokalnie VIII z terenu Gminy Sławno. Noskowo świętowało zakończenie projektu NO- SKOWO NASZA MAŁA OJCZYZNA. W spotkaniu, które zorganizowano wzięli udział wszyscy zaangażowani w projekt mieszkańcy Noskowa, przedstawiciele programu Działaj Lokalnie oraz niepełnosprawni mieszkańcy z całego regionu. To właśnie ludzie niepełnosprawni byli głównymi bohaterami spotkania. Gospodarzem uroczystości zakończenia projektu był Miłosław Borowski Radny Gminy Sławno oraz mieszkaniec Noskowa. Odwiedziliśmy również Tokary, gdzie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tokary Tokary moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi pracuje nad realizacją projektu Czym wiata bogata, który polega na stworzeniu przez mieszkańców własnego terenu rekreacyjnego. Stowarzyszenie z Tokar jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sławno, a działa równie prężnie jak weterani. Podobnie jest ze stowarzyszeniem Łętowska Dolina, które realizuje projekt Łętowskie Malowanki czyli kolorowa przemiana Sali wiejskiej wspólne działanie i odpoczywanie. Na świetlicy wiejskiej w Łętowie wykonano nowy polbruk, wymieniono drzwi, a obecnie trwają pracę nad elewacją budynku, na której powsta- Noskowo nie malowniczy obraz. szenie Kobiet Wiejskich Szlaku w ramach projektu jekty są opisane w osob- Przypominamy, że z terenu w Sławsku swój projekt Rowerami na spotkanie z nych artykułach Gminy Gminy Sławno dofinan- już zakończyło, natomiast leśnikami zorganizowało nad Wieprzą. sowanie otrzymało pięć Stowarzyszenie Turystyki serię rajdów rowerowych stowarzyszeń. Stowarzy- Rowerowej i Pieszej Na do leśniczówek. Oba pro- Łętowo Tokary Wakacyjne działania STRiP Na Szlaku Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na Szlaku" w okresie wakacji przeprowadziło szereg rajdów rowerowych promujących zdrowy tryb życia. We współpracy z Gminą Sławno i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sławnie zorganizowali kilka wyjazdów rekreacyjnych. Na początku lipca grupa 30 osób udała się w podróż do malowniczego gospodarstwa agroturystycznego U Krysi, gdzie korzystali z atrakcji przygotowanych przez gospodynię. Ciekawy był również wyjazd do Starego Krakowa. Główne atrakcje podczas kiełbaskami, tego rajdu zostały zaplanowane przez brata Rafała i młodzież. Oprócz ogniska i rozgrywek sportowych rowerzyści udali się w podróż po nieznanych zakątkach Starego Krakowa. STRiP Na Szlaku jest również beneficjentem tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. W ramach projektu pn. "Rowerami na spotkanie z leśnikami" zorganizowano już trzy z czterech rajdów rowerowych, ostatni ma się odbyć z końcem października. Leśniczówki Janiewice, Emilianowo, Krakowiany i Radosław to wytypowane miejsca na terenie Gminy Sławno, gdzie odbywają się spotkania z leśnikami. Takie spotkania pogłębiają wiedzę i uświadamiają, jak ważną rolę pełni las w naszym życiu. Po każdym spotkaniu z leśniczym organizowane jest ognisko z grochówka, bigos i ciepłe napoje. Każdy uczestnik dostaje pamiątkowy znaczek przygotowany specjalnie na taki rajd rowerowy a podsumowaniem będzie wydanie informatora z trasami i opisem danej leśniczówki.

14 14 Aktualności Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Szansa na rozwój dla mieszkańców Gminy Sławno Od początku roku Gminny Ośrodek zakończono 67 godzinny kurs obsługi wózków Pomocy Społecznej w widłowych, w którym ramach partnerstwa realizuje projekt systemowy Szansa na rozwój, w którym udział bierze udział wzięło czworo beneficjentów. Z końcem sierpnia piątka uczestników zdobyła uprawnienia 30 mieszkańców naszej operatora koparko łagminy. dowarki. Ponadto w ramach projektu Szansa na Dla uczestników przy- rozwój beneficjenci miegotowano liczne kursy i li okazję skorzystać z bezdziałania mające na celu płatnego kursu na prawo zwiększenie szansy na jazdy kategorii B, C oraz poprawę życia zawodo- C+E. Jednym z ważniejwego. Na początku lipca szych aspektów projektu Konkurs Zachodniopomorska Wieś Turystyczna są warsztaty nauki planowania udanego życia, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mieli okazję pojechać do Trójmiasta, gdzie zwiedzali obiekty zabytkowe i kulturalne, dowiedzieli się również jak założyć firmę, dysponować budżetem domowym, zarządzać czasem i pracą własną oraz ukończyli kurs pomocy przedmedycznej. Sukces zawodowy często zależy od dobrej samooceny i poczucia własnej wartości, dlatego każdy beneficjent Na wycieczce w Trójmieście ma zapewnione wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Kolejna edycja projektu rozpocznie się w przyszłym roku. Warszkowo Debata na temat bezpieczeństwa Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji przedłuża zgłoszenia konkursu - projektu promocyjnego Zachodniopomorska Wieś Turystyczna do 31 października 2013 r. Wystarczy wypełnić ankietę i wysłać do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Konkurs ma zwrócić uwagę turystów na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Województwo zachodniopomorskie posiada znaczący potencjał dla roz- zakładce aktualności. woju turystyki wiejskiej. Ma znaczne zasoby leśne, dużo jezior, plaże nadmorskie i wiele obszarów przyrodniczych prawnie chronionych. Na szlakach turystycznych można napotkać liczne zabytki architektury sakralnej oraz świeckiej: kościoły, pałace, dworki, zamki, muzea, stanowiska archeologiczne i inne, z których znaczna część znajduje się na obszarach wiejskich i stanowi doskonałą atrakcję turystyczną. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie w W miniony czwartek, w bu- a także mieszkańcy Warsz- tów prawnych itd., rozwie- wśród uczestników anodynku świetlicy wiejskiej w kowa. W czasie spotkania wając w ten sposób swoje nimowa ankieta na temat Warszkowie, odbyła się, zor- poruszono wiele tematów, dotychczasowe wątpliwości poczucia bezpieczeństwa ganizowana przez Komendę m.in: bezpieczeństwo na i poszerzając własną wiedzę w swojej miejscowości i Powiatową Policji w Sław- drodze, problem spożywa- z zakresu bezpieczeństwa, oceny przebiegu oraz ornie, ponad 2,5 godzinna de- nia alkoholu w miejscach dzięki rzeczowym i wyczer- ganizacji tej pierwszej (ale bata społeczna pt.,,razem publicznych, wyrzucanie pującym odpowiedziom na pewno nie ostatniej) w dbamy o bezpieczeństwo. śmieci w miejscach do tego stróżów prawa. Mieszkańcy gminie tego typu debaty. Spotkaniu przewodniczył nie przeznaczonych, brak Warszkowa zasygnalizowali Wszyscy uczestnicy dyssołtys Lechosław Szach. właściwego oznaczenia bu- również przedstawicielom kusji, zgodnie stwierdzili, W debacie udział wzięli dynków mieszkalnych itd. policji niepokojące ich pro- że to spotkanie przełamało przedstawiciele policji, w Dodatkowo każdy z uczest- blemy dotyczące bezpie- tzw. lody we wzajemnych tym Komendant mł. insp. ników miał niepowtarzalną czeństwa w Warszkowie i relacjach na linii obywatel Ryszard Radziuk i z-ca Ko- okazję (z której obecni chęt- wypowiedzieli się w kwestii, - funkcjonariusz i przyczyni mendanta mł. insp. Leszek nie korzystali), aby zadać czego na co dzień oczekują się do zwiększenia zaufania Jurczak oraz wójt Ryszard przedstawicielom władzy, ze strony działań funkcjona- społeczeństwa wobec poli- Stachowiak, wicewójt Artur pytania dotyczące kwestii riuszy. cji. Ciróg, dyrektor szkoły pod- przepisów drogowych, pro- Na zakończenie spotkania A.S. stawowej Mariusz Lesner, cedur policyjnych, aspek- przeprowadzona została

15 Sport 15 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Zawody Spinningowe na Wieprzy W pierwszy weekend września na Wieprzy i Grabowej odbyły się XI Ogólnopolskie Zawody Spinningowe im. Krzysztofa Zawadzkiego. W tym roku po raz pierwszy zakończenie zawodów miało miejsce w Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie. Dwudniową rywalizację zwieńczyło uroczyste wręczenie nagród. I miejsce i nagrodę z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Sławno Marty Ho- Sylwetki Damian Gałkowski W lipcu Komisja Stypendialna działająca przy Urzędzie Gminy w Sławnie przyznała stypendium sportowe Damianowi Gałkowskiemu nastoletniemu biegaczowi ze Sławska. Pierwszy swój sukces Damian odnotował w wieku 10 lat, podczas czwartków lekkoatletycznych, w biegu na 300 metrów zajął III miejsce. Z czasem, dzięki pracy i treningom udało się odnieść kolejne sukcesy i zwycięstwa. Damian ma na swoim koncie wiele medali z mistrzostw województwa i mistrzostw makroregionu ( rywalizacja zawodników z dwóch województw) na dystansach: 800 m, 1500 m i 3000 m. Jednak jak z chęcią uczestniczy w im- dystans m w czasie sam podkreśla jego naj- prezach lekkoatletycznych 00:47:41. Damian jest rówwiększym sukcesem jest organizowanych w naszym nież zawodnikiem reprezenwywalczony w tym roku w regionie. Brał udział m.in. tacji Polski w lekkoatletyce, Krakowie brązowy medal w Biegu im. Asi Kenig, nic więc dziwnego, że ma- Mistrzostw Polski Juniorów Biegu Święców, a w Biegu rzy o udziale w Olimpiadzie w biegu na 3000 m z prze- wokół Jeziora Łętowskiego ta najbliższa już za trzy szkodami. Młody biegacz zajął III miejsce pokonując lata w Rio de Janeiro. łowatej odebrał Zenon Walczak z Koszalina. II miejsce zajął Bartłomiej Gabryś ze Sławna, który nagrodę odebrał z rąk Sołtysa Pomiłowa Władysława Palińskiego. Na III miejscu uplasował się Mariusz Długołęcki również ze Sławna. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary za uczestnictwo oraz zaproszenie do wzięcia udziału w przyszłorocznych zawodach. Puchar Premiera Donalda Tuska na Orliku we Wrześnicy W pierwszych rozgryw- śnica oraz zespół Derby III miejscu uplasowała się kach na Orliku we Wrze- Gwiazdowo. W kategorii drużyna ze Szkoły Podstaśnicy o Puchar Premiera dziewcząt do rywalizacji wowej w Sławsku. Do dru- Donalda Tuska Orlik przystąpiły drużyny: UKS żyn, które zajęły najlepsze 2012, które odbyły się na Wrześnica oraz SP w Warsz- miejsca trafiły pamiątkowe początku września star- kowie, zagrały jeden mecz, puchary i dyplomy. Zwytowały 2 drużyny dziew- którego wynik decydował o cięzcy w obu kategoriach cząt i 5 drużyn chłopców zwycięstwie. I miejsce zdo- zakwalifikowali się do etarocznik 2000\2001. były dziewczęta z UKSu. pu regionalnego. Chłopcy W rywalizacji chłopców I ze SP w Warszkowie zajęli Do turnieju zgłosiły się miejsce zdobyli uczniowie II miejsce, kwalifikując się drużyny z SP w Bobrowi- ze Szkoły Podstawowej tym samym do etapu wojecach, SP w Sławsku, SP w w Warszkowie, II miejsce wódzkiego, w którym wy- Warszkowie, Gimnazjum z uczniowie z Gimnazjum walczyli VI miejsce. Wrześnicy, UKS SP Wrze- we Wrześnicy, natomiast na

16 16 Sport Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Bieg wokół Jeziora Łętowskiego W sobotę 21 września bie- m. Ich starsi koledzy biegli konania blisko 13 km trasy, gacze i biegaczki z całego na 400 m i 600 m. Zawody która prowadziła ścieżkami regionu przyjechali do Łęto- dziecięco młodzieżowe za- leśnymi wokół całego Jewa na kolejną edycję Biegu mknęli gimnazjaliści, którzy ziora Łętowskiego. W Biewokół Jeziora Łętowskiego. mieli do pokonania dystans gu Głównym w kategorii Tradycyjnie zawody rozpo m. Oficjalnego otwar- mężczyzn zwyciężył Artur częto od biegów dziecięco cia zawodów dokonał Wójt Pelo z Wieży Postomino młodzieżowych. Najmłod- Gminy Sławno Ryszard Sta- z czasem 0:43:49, na drusi sportowcy z roczników chowiak. Uczestnicy Biegu gim stopniu podium sta rywalizowali Głównego wystartowali o nął Dawid Dworak z MKL ze sobą na dystansie 200 godz Mieli do po- Szczecin z czasem 0:46:42, Wyniki biegów dziecięco młodzieżowych: Dziewczęta Dziewczęta rocznik I miejsce Natalia Borzych I miejsce Wiktoria Borzych II miejsce Antonina Burzyńska II miejsce Kornelia Gutowska III miejsce Julia Myślak III miejsce Milena Sękowska Chłopcy rocznik Chłopcy rocznik I miejsce Kajetan Kasicki I miejsce Dominik Urbaniak II miejsce Kewin Sandomierski II miejsce Jakub Kotarski III miejsce Kacper Kozłowicz III miejsce Kacper Martyka Dziewczęta rocznik Dziewczęta rocznik I miejsce Julia Kania I Miejsce Zuzanna Wenelska II miejsce Kaja Jędrzejczyk II miejsce Weronika Wita III miejsce Wiktoria Kiedrowicz III Aleksandra Miernik Chłopcy rocznik Chłopcy rocznik I miejsce Patryk Szultka I miejsce Patryk Wojciechowski II miejsce Kamil Kowalczyk II miejsce Damian Iwański III miejsce Dawid Kuśmierek III miejsce Michał Pietrzyk Wydawca: UG Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, Sławno Druk: Rondo Koszalin Nakład 2000 egz. Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych tel Wydawca zastrzega sobie prawo redagowania, dokonywania skrótów i zmian treści i tytułów nadesłanych materiałów III miejsce zdobył Damian 0:54:46, II miejsce zdobyła rok przyciąga coraz więcej Gałkowski z Wieży Po- Edyta Szczygielska z KS uwagi i gromadzi w jednym stomino z czasem 00:47:41. Olszewski i Synowie z miejscu miłośników sportu, Damian, który mieszka w czasem 0:56:14, natomiast również tych najmłodszych, Sławsku zdobył również na- na III miejscu uplasowała którzy starają się pokonać grodę dla Najlepszego Za- się Aneta Szostek z Bryzy własne słabości nie poprzez wodnika z Gminy Sławno. Postomino. Najlepszą Za- spędzanie czasu w domu W kategorii Kobiet zwycię- wodniczką z Gminy Sławno przed komputerem, ale stwo zapewniła sobie Alek- została Katarzyna Gabryś z uprawiając sport i zdrowy sandra Pochranowicz z Bia- Warszkowa. Bieg wokół Je- tryb życia. łego Boru, jej czas wynosił ziora Łętowskiego z roku na Nowy klub piłkarski w Gminie Sławno Z końcem sierpnia na terenie Gminy Sławno towali nawet pierwsze zwycięstwo. Do klubu należy 24 zawodników, którzy trenują trzy razy zawiązany został klub piłkarski Łętowska Dolina, który prowadzony jest przez stowarzyszenie z Łętowa. Prezesem obu instytucji jest Karol Kruk sołtys Łętowa. Pomysł na stworzenie klubu narodził się kilka miesięcy wcześniej. Udało się sformalizować działalność Łętowskiej Doliny, dzięki czemu mogą już brać udział w tegorocznych rozgrywkach klasy B. Ostatnio odnow tygodniu. Życzymy sukcesów.

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Wrzesień 7 (202) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Nasza młodzież

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ KWARTALNIK ROZDAWANY BEZPŁATNIE WRZESIEŃ 2013 NAKŁAD 2500 EGZ. ISSN 2083-6414 Nr 10/2013 Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku 30 czerwca br. uroczyście zakończono

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu R E K L A M A Nr 9 (209) Wrzesień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu FOT. MAREK NIEMIEC Żółw przed sarną i zającem. Priorytetem edukacja

Bardziej szczegółowo

Dzień o przedsiębiorczości w naszej gminie.

Dzień o przedsiębiorczości w naszej gminie. W Dolinie Orza 2015, numer 18 Dzień o przedsiębiorczości w naszej gminie. Przywódczość, zrównoważone zachowanie, solidność, otwartość, towarzyskość, aktywność, optymizm i spokój jeśli posiadasz te cechy

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY www.konstancinjeziorna.pl nr 1, wrzesień 2014 SPEŁNIONE MARZENIA otwarcie kompleksu sportowego s. 12 Żłobek już gotowy 03 Święto plonów w Słomczynie 08 Nowy ratusz w 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście. weszły w każdy dom, plon niesiemy plon. 1 czytaj str.

Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście. weszły w każdy dom, plon niesiemy plon. 1 czytaj str. NUMER 9/129 WRZESIEŃ 2013 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK weszły w każdy dom,

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Urodził się teatr w Parzęczewie...

Urodził się teatr w Parzęczewie... Nr 6/2013 listopad grudzień bezpłatne ISSN 2080 1122 Urodził się teatr w Parzęczewie... Po wielu miesiącach prób i przygotowań, odbyła się 14 grudnia w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie premiera

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI Gmina Stegna 2 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Na Państwa ręce składam sprawozdanie z pracy naszej Gminy za lata 2010 2014. Zachęcam do zapoznania się z

Bardziej szczegółowo

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010 Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585 1 Powrót do tradycji Mieszkañcy Ochab pokazali dawne obrzêdy weselne. Zdjêcie Archiwum so³ectwa. Jubileuszowe, piąte spotkanie Powrót do

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo