Druk nr 229 cz. 2 Warszawa, 8 lutego 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk nr 229 cz. 2 Warszawa, 8 lutego 2012 r."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM Druk nr 9 cz. Warszawa, 8 lutego 0 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na podstawie art. 8 ust. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia kwietnia 997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

2 Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki. Z poważaniem (-) Donald Tusk

3 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ) z dnia w sprawie udzielenia krajowych zezwoleń generalnych na obrót uzbrojeniem Na podstawie art. 8 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 004 r. Nr 9, poz. 35, z 009 r. Nr 8, poz. 97 oraz z 0 r. poz....) zarządza się co następuje:.. Ustanawia się krajowe zezwolenie generalne Nr ZG-PL-U-, zwane dalej zezwoleniem ZG-PL-U-, w ramach którego udziela się zezwolenia na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia, określonego w wykazie uzbrojenia, o którym mowa w art. 6a ust. 3 ustawy.. Z zezwolenia ZG-PL-U- może korzystać osoba fizyczna mająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna której ustawa przyznaje zdolność prawną mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli: ) odbiorca uzbrojenia wchodzi w skład sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub ) odbiorca uzbrojenia jest przedsiębiorcą certyfikowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej zamieszczonym w opublikowanym wykazie certyfikowanych odbiorców o którym mowa w art. 9 ust. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 009/43/WE z dnia 6 maja 009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U.UE.L ) lub 3) transfer wewnątrzwspólnotowy odbywa się na terytorium lub z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu pokazów, testów, wystaw, konserwacji lub naprawy w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem, że czas realizacji celu transferu nie przekracza 6 miesięcy od początkowej daty przekroczenia granicy terytorium RP... Ustanawia się krajowe zezwolenie generalne Nr ZG-PL-U-, zwane dalej zezwoleniem ZG-PL-U-, w ramach którego udziela się zezwolenia na wywóz uzbrojenia określonego w wykazie uzbrojenia, o którym mowa w art. 6a ust. 3 ustawy.. Z zezwolenia ZG-PL-U- można skorzystać jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: ) wywóz dokonywany jest przez jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych wymienione w załączniku nr, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu, w celu konserwacji lub naprawy, na czas niezbędny do dokonania tych czynności lecz nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy; ) miejscem przeznaczenia, do którego jest wywożone uzbrojenie jest jedno z państw wymienionych w załączniku nr do rozporządzenia. ) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka na podstawie ust. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 0 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 48, poz. 478).

4 3. Niniejsze zezwolenia nie obejmują wywozu uzbrojenia w przypadku, gdy: ) eksporter został poinformowany przez organ kontroli obrotu, że dane uzbrojenie jest lub może być przeznaczone, w całości lub w części: a) do stosowania w związku z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, lub innych urządzeń do przeprowadzania wybuchów jądrowych lub z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni, b) do końcowego zastosowania wojskowego, w przypadku gdy kraj nabywający lub kraj przeznaczenia podlega embargu na broń nałożonemu na mocy decyzji lub wspólnego stanowiska przyjętych przez Radę lub decyzji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, lub embargu na broń nałożonemu na mocy wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, lub c) do wykorzystania jako części lub podzespoły w produktach wojskowych wymienionych w wykazie uzbrojenia, które zostały wywiezione bez wymaganego zezwolenia lub z jego naruszeniem; ) eksporter jest świadomy tego, że uzbrojenie jest przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań, o których mowa w pkt ; 3) uzbrojenie ma zostać włączone w jakikolwiek proces produkcji. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI

5 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia..., (poz....) Załącznik nr Lista jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych uprawnionych do korzystania z krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-... 3

6 Załącznik nr Lista państw objętych zezwoleniem ZG-PL-U-:. Kanada. Norwegia 3. Federacja Rosyjska 4. Turcja 5. Ukraina 6. Szwajcaria 7. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 4

7 UZASADNIENIE I. Istniejący stan rzeczy oraz potrzeba i cel wydania aktu Podstawą prawną do wydania rozporządzenia jest art. 8 ust ustawy z dnia 9 listopada 000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 004 r. Nr 9, poz. 35, z 009 r. Nr 8, poz. 97 oraz z 0 r. poz....), który upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki do wydania rozporządzenia w sprawie udzielenia zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem. Celem niniejszego rozporządzenia jest udzielenie zezwolenia generalnego na transfery wewnątrzunijne uzbrojenia oraz zezwolenia generalnego na wywóz lub przywóz uzbrojenia w związku z pokazami, testami, wystawami, konserwacją lub naprawy. Potrzeba wydania aktu wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest zobowiązanie państw członkowskich UE do wydania zezwoleń generalnych na transfery wewnątrzunijne uzbrojenia, zawarte w art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 009/43//WE z dnia 6 maja 009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 46 z , str. ). Zgodnie z wymogami art. 5 dyrektywy zezwolenie generalne na transfery uzbrojenia w UE będzie obejmowało tylko takie sytuacje, gdy: odbiorca uzbrojenia wchodzi w skład sił zbrojnych innego państwa członkowskiego lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych państwa członkowskiego, odbiorca jest przedsiębiorstwem certyfikowanym w innym państwie UE, transfer obywa się w celu pokazów, testów wystaw, konserwacji lub napraw. Drugą przesłanką wydania rozporządzenia jest konieczność ograniczenia formalności i umożliwienia szybkiego oraz sprawnego działania jednostkom organizacyjnym MON i MSWA w przypadku wysyłek uzbrojenia poza UE w celu pokazów, testów, wystaw, konserwacji lub napraw. Udzielone zezwolenie generalne dotyczy wywozu do państw wymienionych w załączniku nr do rozporządzenia. Państwa te są członkami Porozumienia z Waasenaar, międzynarodowego reżimu kontroli eksportu broni konwencjonalnej i produktów podwójnego zastosowania. Oba zezwolenia generalne obejmują cały wykaz uzbrojenia, o którym mowa w art. 6a ust. 3 ustawy. II. Różnice pomiędzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym Poprzednio nie wydawano krajowych zezwoleń generalnych Ministra Gospodarki na transfery uzbrojenia. III. Przewidywane, związane z wejściem w życie skutki prawne, w szczególności dotyczące ograniczenia uznaniowości i uproszczenia stosowanych procedur Rozporządzenie określi jednoznaczne kryteria umożliwiające uprawnionym podmiotom sprawne dokonywanie transferów w proponowanym zakresie. 5

8 IV. Obowiązek notyfikacji przepisów technicznych Wydanie niniejszego rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 39, poz. 039 oraz z 004 r. Nr 65, poz. 597). V. Obowiązek notyfikacji programu pomocowego VI. Rozporządzenie nie jest związane z żadnym programem pomocowym. Udostępnienie projektu zgodnie z art. 5 ustawy lobbingowej Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej RCL, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 69, poz. 44, z późn. zm.). 6

9 OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR). Podmioty, na które akt oddziałuje Polskie przedsiębiorstwa prowadzące obrót z zagranicą uzbrojeniem oraz jednostki organizacyjne MON i MSWiA.. Wyniki konsultacji społecznych Projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych. 3. Wpływ aktu na: a) sektor finansów publicznych Brak wpływu. b) rynek pracy Brak wpływu. c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Zwiększa konkurencyjność i przedsiębiorczość oraz możliwości kooperacji z państwami UE poprzez ułatwienie transferów wewnątrz unijnych. d) sytuację i rozwój regionalny Brak wpływu. 4. Wskazanie źródeł finansowania Wejście w życie rozporządzenia nie generuje kosztów dla budżetu państwa. 5. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 0/37rch 7

10 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ) z dnia w sprawie wzorów wniosków o zezwolenie na wywóz, transfer wewnątrzunijny, na usługę pośrednictwa i na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, a także na przywóz i tranzyt uzbrojenia oraz wzory wniosków o wydanie certyfikatu importowego i poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika a także wzory zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych na wywóz, na usługę pośrednictwa, na przywóz i na tranzyt uzbrojenia oraz na pomoc techniczną i na transfer wewnątrzunijny w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego Na podstawie art. 9 ust. 8 i art. ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 004 r. Nr 9, poz. 35, z 009 r. Nr 8, poz. 97 oraz z 0 r. poz....) zarządza się, co następuje:. Określa się wzór wniosku: ) o wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na: a) wywóz, b) transfer wenątrzunijny, c) wykonywanie usług pośrednictwa, d) świadczenie pomocy technicznej, e) tranzyt, f) przywóz, ) o wydanie certyfikatu importowego, 3) o poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika stanowiący załącznik nr do rozporządzenia.. Określa się wzór zezwolenia indywidualnego na: ) wywóz uzbrojenia stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) wywóz produktów podwójnego zastosowania stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 3) transfer wenątrzunijny uzbrojenia stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 4) transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 5) wykonywanie usług pośrednictwa w zakresie uzbrojenia stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 6) wykonywanie usług pośrednictwa w zakresie produktów podwójnego zastosowania stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia; ) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej gospodarka na podstawie ust. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 0 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 48, poz. 478).

11 7) świadczenie pomocy technicznej w zakresie uzbrojenia stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia; 8) świadczenie pomocy technicznej w zakresie produktów podwójnego zastosowania stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia; 9) tranzyt uzbrojenia stanowiący załącznik nr 0 do rozporządzenia; 0) przywóz uzbrojenia stanowiący załącznik nr do rozporządzenia. 3. Określa się wzór zezwolenia globalnego na: ) wywóz produktów podwójnego zastosowania stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) transfer wenątrzunijny uzbrojenia stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 3) transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 4) wykonywanie usług pośrednictwa w zakresie uzbrojenia stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 5) świadczenie pomocy technicznej w zakresie uzbrojenia stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 6) świadczenie pomocy technicznej w zakresie produktów podwójnego zastosowania stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. 4. Określa się wzór certyfikatu importowego stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER GOSPODARKI

12 UZASADNIENIE I. Istniejący stan rzeczy oraz potrzeba i cel wydania aktu Podstawą prawną do wydania rozporządzenia jest art. 9 ust. 8 oraz art. ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 004 r. Nr 9, poz. 35, z późn. zm.), który upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku o wydanie zezwoleń na wywóz, transfer wewnątrzunijny, na usługę pośrednictwa i na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, a także na przywóz i tranzyt uzbrojenia, o wydanie certyfikatu importowego i poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika, a także wzory zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych na wywóz, na wykonywanie usług pośrednictwa, na przywóz i na tranzyt uzbrojenia oraz na świadczenie pomocy technicznej i na transfer wewnątrzunijny w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym mając na uwadze rodzaje towarów oraz formy obrotu. Celem niniejszego rozporządzenia jest modyfikacja dotychczasowych wzorów wniosków, zezwoleń oraz wzoru certyfikatu importowego określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego (Dz. U. Nr 0, poz. 34) w ten sposób, aby dostosować ich treść do wprowadzanych do ww. ustawy nowych form obrotu wywozu i transferu wewnątrzunijnego. Znowelizowanie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego jest podyktowane koniecznością: ) zapewnienia skuteczności postanowień rozporządzenia Rady (WE) nr 48/009 z dnia 5 maja 009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 34, z , str. ), zwanego dalej rozporządzeniem nr 48/009, ) wdrożenia: a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 009/43/WE z dnia 6 maja 009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 46 z , str.), zwanej dalej dyrektywą 009/43/WE, b) wspólnego stanowiska Rady 008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 008 r. określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz. Urz. UE L 335 z , str. 99), zwanego dalej wspólnym stanowiskiem Rady 008/944/WPZiB, 3) uporządkowania i poprawy przepisów dotyczących obrotu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranicą. 3

13 II. Różnice między aktem dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym Dotychczasowy akt zawiera we wzorach wniosku i zezwoleń pojęcia: eksport, eksporter, importer, podczas gdy projektowany akt dodaje do nich odpowiednio nowe pojęcia: transfer wewnątrzunijny, dostawca, odbiorca. III. Przewidywane, związane z wejściem w życie skutki prawne, w szczególności dotyczące ograniczenia uznaniowości i uproszczenia stosowanych procedur Nowe rozporządzenie dostosowuje treść dotychczasowych wzorów wniosków, zezwoleń oraz wzoru certyfikatu importowego do wprowadzanych do ustawy nowych form obrotu wywozu i transferu wewnątrzunijnego. Zapewni to jednoznaczność stosowanych dokumentów i ich spójność z obowiązującym prawem. IV. Obowiązek notyfikacji przepisów technicznych Wydanie niniejszego rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 39, poz. 039 oraz z 004 r. Nr 65, poz. 597). V. Obowiązek notyfikacji programu pomocowego Rozporządzenie nie jest związane z żadnym programem pomocowym. VI. Udostępnienie projektu zgodnie z art. 5 ustawy lobbingowej Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej RCL, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 69, poz. 44, z późn. zm.). 4

14 OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR). Podmioty, na które akt oddziałuje Polskie przedsiębiorstwa prowadzące obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.. Wyniki konsultacji społecznych Projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych. 3. Wpływ aktu na: a) sektor finansów publicznych Brak wpływu. b) rynek pracy Brak wpływu. c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Zwiększa konkurencyjność i przedsiębiorczość oraz możliwości kooperacji z państwami UE poprzez ułatwienie transferów wewnątrz unijnych. d) sytuację i rozwój regionalny Brak wpływu. 4. Wskazanie źródeł finansowania Wejście w życie rozporządzenia nie generuje kosztów dla budżetu państwa. 5. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 0/0/KC 5

15 MINISTER GOSPODARKI Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Data złożenia wniosku: (wypełnia Ministerstwo Gospodarki) WZÓR Numer sprawy: (wypełnia Ministerstwo Gospodarki) Numer wniosku: (wypełnia wnioskodawca) Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia, (poz. ) Załącznik nr CZĘŚĆ A WNIOSEK O WYDANIE: (dotyczy: obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa) CERTYFIKATU IMPORTOWEGO, POŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA, ZEZWOLENIA: INDYWIDUALNEGO, GLOBALNEGO na: WYWÓZ, TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY, PRZYWÓZ, TRANZYT, ŚWIADCZENIE POMOCY TECHNICZNEJ, WYKONYWANIE USŁUGI Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym lub na maszynie. Należy zakreślić właściwe kwadraty. Wnioskodawca Wypełniając wniosek nie należy stosować skrótów. Jeżeli wyznaczone miejsce na odpowiedź jest niewystarczające, dalsze informacje należy wpisać w polu nr 7 oraz części B i C wniosku. Nazwa (firma): NIP: Ulica/numer: Miejscowość /kod: Numer telefonu: Numer faksu: Rodzaj i zakres wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej: 3 Wniosek dotyczy towarów: z wykazu uzbrojenia z wykazu produktów podwójnego zastosowania 4 Sposób wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika: Poczta elektroniczna: innych 5 Kraj/kraje końcowego przeznaczenia: 6 Kraj/kraje wysyłki towarów: 7 Państwo/państwa, w którym/których obecnie znajduje się lub w przyszłości będą umiejscowione towary: 8 Państwo/państwa, w którym/których zostanie nadane przeznaczenie celne towarów: 9 Numer poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika 3 0 Kraj/kraje pochodzenia towarów Eksporter/Dost awca: Nazwa (firma): Ulica/numer: Miejscowość /kod: Państwo: NIP 4 : Dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 9 grudnia 008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 009 r. Nr 8, poz. 97) W przypadku wnioskowania o wydanie certyfikatu importowego pole nr 4 należy wypełnić również w języku angielskim. 3 Dotyczy przypadków określonych w art. 9 ust. pkt 0 ustawy. 4 Nie dotyczy zagranicznych partnerów handlowych.

16 Numer telefonu: Numer faksu: Poczta elektroniczna: /

17 Nazwa (firma): NIP 4 : 3 Importer/Odbiorca: Ulica/numer: Miejscowość /kod: Państwo: Numer telefonu: Nazwa (firma): Numer faksu: Poczta elektroniczna: NIP 4 : Ulica/numer: 4 Końcowy użytkownik: Miejscowość /kod: Państwo: Numer telefonu: Nazwa (firma): Numer faksu: Poczta elektroniczna: NIP 4 : Ulica/numer: 5 Producent: Miejscowość /kod: Państwo: Numer telefonu: Nazwa (firma): Numer faksu: Poczta elektroniczna: NIP 4 : Ulica/numer: Inny partner Handlowy Miejscowość /kod: Państwo: Numer telefonu: Charakter czynności realizowanych na rzecz transakcji: 6 Opis usługi pośrednictwa/pomocy technicznej: Numer faksu: Poczta elektroniczna: Wartość i waluta:

18 7 Dodatkowe informacje: 8 Osoba odpowiedzialna u wnioskodawcy za koordynację kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym Imię i nazwisko: Stanowisko: Numer telefonu: Numer faksu: Poczta elektroniczna: 9 Oświadczenie: Ja, niżej podpisany, oświadczam, że podejmę niezbędne działania, żeby towary, technologie lub usługi, o których mowa we wniosku, dotarły do końcowego użytkownika. 0 Imię, nazwisko, stanowisko Podpis Pieczęć firmowa Data /0/KC /

19 Data złożenia wniosku: (wypełnia Ministerstwo Gospodarki) Numer sprawy: (wypełnia Ministerstwo Gospodarki) CZĘŚĆ B Numer wniosku wnioskodawcy: (wypełnia wnioskodawca) WNIOSEK O WYDANIE: CERTYFIKATU IMPORTOWEGO, POŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA, ZEZWOLENIA INDYWIDUALNEGO/GLOBALNEGO (dotyczy: towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa) Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym lub na maszynie. Lp. Nazwa i szczegółowy opis towarów o znaczeniu strategicznym 5 (typ, marka, rodzaj, nr fabryczny, CAS) Producent 6 Numer kontrolny 7 (kategoria, podpunkt) Ilość Jednostka miary Wartość jednostkowa Wartość i waluta Wartość i waluta ogółem: Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona: Kart: 5 W przypadku wnioskowania o wydanie certyfikatu importowego należy podać również angielską nazwę towaru. 6 Szczegółowe dane dotyczące producenta należy umieścić w części A i/lub C wniosku /0/KC 7 Numer kontrolny z wykazu produktów podwójnego zastosowania lub wykazu uzbrojenia.

20 Data złożenia wniosku: (wypełnia Ministerstwo Gospodarki) Numer sprawy: (wypełnia Ministerstwo Gospodarki) Numer wniosku: (wypełnia wnioskodawca) CZĘŚĆ C WNIOSEK O WYDANIE: CERTYFIKATU IMPORTOWEGO, POŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA, ZEZWOLENIA INDYWIDUALNEGO/GLOBALNEGO Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym lub na maszynie. Lp. Nazwa NIP 4 : (firma): Ulica/numer: Miejscowość/kod: Państwo: Numer telefonu: Numer faksu: Poczta elektroniczna: Charakter czynności realizowanych na rzecz transakcji: Lp. Nazwa NIP 4 : (firma): Ulica/numer: Miejscowość/kod: Państwo: Numer telefonu: Numer faksu: Poczta elektroniczna: Charakter czynności realizowanych na rzecz transakcji: Lp. Nazwa NIP 4 : (firma): Ulica/numer: Miejscowość/kod: Państwo: Numer telefonu: Numer faksu: Poczta elektroniczna: Charakter czynności realizowanych na rzecz transakcji: Lp. Nazwa NIP 4 : (firma): Ulica/numer: Miejscowość/kod: Państwo: Numer telefonu: Numer faksu: Poczta elektroniczna: Charakter czynności realizowanych na rzecz transakcji: Lp. Nazwa NIP 4 : (firma): Ulica/numer: Miejscowość/kod: Państwo: Numer telefonu: Numer faksu: Poczta elektroniczna: Charakter czynności realizowanych na rzecz transakcji: Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona: Kart: 3/0/KC

21

22 . Eksporter WZÓR Załącznik nr. Numer zezwolenia 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYWÓZ UZBROJENIA 5. Importer 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 0. Końcowy użytkownik 8. Kraj pochodzenia Kod 9. Kraj wysyłki towaru Kod. Państwo członkowskie, w którym obecnie jest lub w przyszłości będzie ulokowany towar. Państwo członkowskie, planowanego objęcia towaru procedurami celnymi Kod Kod 3. Kraj końcowego przeznaczenia Kod 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 9. Sposób wykorzystania towarów przez końcowego użytkownika 0. Data kontraktu. Celne procedury wywozu. Dodatkowe informacje Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć 4/0/KC

23 B 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Nr zezwolenia 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYWÓZ UZBROJENIA 4. Opis towarów 4. Opis towarów 4. Opis towarów 4. Opis towarów 7. Waluta 8. Wartość 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 5/0/KC

24 Uwaga: w polach nr kolumny 4 wpisywać ilość nadal dostępną, a w polach nr kolumny 4 wpisać ilość, o jaką pomniejszył się zasób Nazwa towaru 3. Ilość/ wartość netto (masa netto/ inna jednostka - ze wskazaniem jednostki) 4. W ujęciu liczbowym 5. ilość/ wartość pomniejszenia zasobu słownie 6. Dokument celny (rodzaj i numer) lub odpis (Nr) oraz data odpisania,bądź pozycja rejestru elektronicznego 7. Państwo członkowskie, nazwisko i podpis funkcjonariusza celnego, pieczęć potwierdzające pomniejszenie zasobu 6/0/KC

25 . Eksporter WZÓR Załącznik nr 3. Numer identyfikacyjny 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYWÓZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 5. Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Agent/przedstawiciel (jeśli inny niż eksporter) 0. Użytkownik końcowy 4. Opis produktów 8. Kraj pochodzenia produktów Kod 9. Kraj wysyłki produktów Kod. Państwo członkowskie obecnego lub przyszłego umiejscowienia produktów. Państwo członkowskie, planowanego objęcia produktów wywozowymi procedurami celnymi Kod Kod 3. Kraj końcowego przeznaczenia Kod 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 9. Sposób wykorzystania produktów przez końcowego użytkownika 0. Data zawarcia umowy. Celne procedury wywozu. Dodatkowe informacje Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) 7/0/KC Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć

26 Bis. Eksporter. Nr identyfikacyjny ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYWÓZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 4. Opis produktów 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 4. Opis produktów 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 4. Opis produktów 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 8/0/KC

27 Uwaga: w polach nr kolumny 4 wpisywać ilość nadal dostępną, a w polach nr kolumny 4 wpisać ilość, o jaką pomniejszył się zasób Nazwa towaru 3. Ilość/ wartość netto (masa netto/ inna jednostka - ze wskazaniem jednostki) 4. W ujęciu liczbowym 5. ilość/ wartość pomniejszenia zasobu słownie 6. Dokument celny (rodzaj i numer) lub odpis (Nr) oraz data odpisania,bądź pozycja rejestru elektronicznego 7. Państwo członkowskie, nazwisko i podpis funkcjonariusza celnego, pieczęć potwierdzające pomniejszenie zasobu 9/0/KC

28 . Dostawca WZÓR Załącznik nr 4. Numer zezwolenia 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY UZBROJENIA 5. Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 0. Końcowy użytkownik 8. Kraj pochodzenia Kod 9. Kraj wysyłki towaru Kod. Państwo członkowskie, w którym obecnie jest lub w przyszłości będzie ulokowany towar Kod. Kraj końcowego przeznaczenia Kod 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 8. Sposób wykorzystania towarów przez końcowego użytkownika 9. Data kontraktu 0. Dodatkowe informacje Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć 30/0/KC

29 B 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Nr zezwolenia ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY UZBROJENIA 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3/0/KC

30 Uwaga: w polach nr kolumny 4 wpisywać ilość nadal dostępną, a w polach nr kolumny 4 wpisać ilość, o jaką pomniejszył się zasób Nazwa towaru 3. Ilość/ wartość netto (masa netto/ inna jednostka - ze wskazaniem jednostki) 4. W ujęciu liczbowym 5. ilość/ wartość pomniejszenia zasobu słownie 6. Dokument celny (rodzaj i numer) lub odpis (Nr) oraz data odpisania,bądź pozycja rejestru elektronicznego 7. Państwo członkowskie, nazwisko i podpis funkcjonariusza celnego, pieczęć potwierdzające pomniejszenie zasobu 3/0/KC

31 WZÓR Załącznik nr 5. Eksporter. Numer identyfikacyjny 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 5. Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Agent/przedstawiciel (jeśli inny niż eksporter) 0. Użytkownik końcowy 4. Opis produktów 8. Kraj pochodzenia Kod 9. Kraj wysyłki produktów Kod. Państwo członkowskie obecnego lub przyszłego umiejscowienia produktów. Państwo członkowskie, planowanego objęcia produktów wywozowymi procedurami celnymi Kod Kod 3. Kraj końcowego przeznaczenia Kod 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 9. Sposób wykorzystania produktów przez końcowego użytkownika 0. Data zawarcia umowy. Celne procedury wywozu. Dodatkowe informacje Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć 33/0/KC

32 Bis. Eksporter. Nr identyfikacyjny ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 4. Opis produktów 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 4. Opis produktów 5. Numer kontrolny/cas 6. Numer wykazu kontrolnego 7. Wartość i waluta 8. Ilość 34/0/KC

33 Uwaga: w polach nr kolumny 4 wpisywać ilość nadal dostępną, a w polach nr kolumny 4 wpisać ilość, o jaką pomniejszył się zasób Nazwa towaru 3. Ilość/ wartość netto (masa netto/ inna jednostka - ze wskazaniem jednostki) 4. W ujęciu liczbowym 5. ilość/ wartość pomniejszenia zasobu słownie 6. Dokument celny (rodzaj i numer) lub odpis (Nr) oraz data odpisania,bądź pozycja rejestru elektronicznego 7. Państwo członkowskie, nazwisko i podpis funkcjonariusza celnego, pieczęć potwierdzające pomniejszenie zasobu 35/0/KC

34 WZÓR Załącznik nr 6. Eksporter/Dostawca. Numer zezwolenia 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYKONYWANIE USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE UZBROJENIA 5. Importer/Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 9. Opis usługi 8. Końcowy użytkownik 0. Sposób wykorzystania towarów przez końcowego użytkownika. Wartość usługi i waluta. Dodatkowe informacje Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) 36/0/KC Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć

35 B 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Nr zezwolenia ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYKONYWANIE USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE UZBROJENIA 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 3. Opis towarów 4. Numer kontrolny 5. Ilość 6. Waluta 7. Wartość 37/0/KC

36 WZÓR Załącznik nr 7. Pośrednik/Wnioskodawca. Numer identyfikacyjny 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYKONYWANIE USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 5. Eksporter 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Odbiorca 0. Użytkownik końcowy 3. Opis produktów 8. Sposób wykorzystania produktów przez końcowego użytkownika 9. Dodatkowe informacje 0. Opis usługi 8. Państwo członkowskie, w którym pośrednik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę 9. Państwo trzecie, będące państwem pochodzenia/państwo członkowskie umiejscowienia produktów objętych usługami pośrednictwa Kod Kod. Państwo trzecie, będące państwem przeznaczenia Kod. Strony trzecie uczestniczące w transakcji 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć 38/0/KC

37 Bis. Eksporter. Nr identyfikacyjny ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYKONYWANIE USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 3. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Opis produktów 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 4. Opis produktów 4. Numer kontrolny/cas 5. Numer wykazu kontrolnego 6. Wartość i waluta 7. Ilość 39/0/KC

38 WZÓR Załącznik nr 8. Eksporter/Dostawca. Numer zezwolenia 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA ŚWIADCZENIE POMOCY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE UZBROJENIA 5. Importer/Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 9. Opis pomocy technicznej 8. Końcowy użytkownik 0. Dodatkowe informacje. Wartość i waluta Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) 40/0/KC Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć

39 WZÓR Załącznik nr 9. Eksporter/Dostawca. Numer zezwolenia 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA ŚWIADCZENIE POMOCY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA 5. Importer/Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 9. Opis pomocy technicznej 8. Końcowy użytkownik 0. Dodatkowe informacje. Wartość i waluta Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć 4/0/KC

40 WZÓR Załącznik nr 0. Eksporter/Dostawca. Numer zezwolenia 3. Data ważności 4. Osoba prowadząca sprawę ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANZYT UZBROJENIA 5. Importer/Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 0. Końcowy użytkownik 8. Kraj pochodzenia Kod 9. Kraj wysyłki towaru Kod. Państwo członkowskie, w którym obecnie jest lub w przyszłości będzie ulokowany towar. Państwo członkowskie, planowanego objęcia towaru procedurami celnymi Kod Kod 3. Kraj końcowego przeznaczenia Kod 4. Opis towarów 5. Numer kontrolny 6. Ilość 7. Waluta 8. Wartość 9. Sposób wykorzystania towarów przez końcowego użytkownika 0. Data kontraktu. Celne procedury wywozu. Dodatkowe informacje Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 9 listopada 000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (Dz.U. Nr 9, poz. 50, z późn. zm.) Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikające są niezbywalne. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.. Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu, który ją wydał z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 4 dni od dnia jej doręczenia (art. 7 3 i 9 Kpa).. Po wyczerpaniu środka odwoławczego w trybie art. 7 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 53, poz 70), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 00r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję będącą przedmiotem skargi. Do wypełnienia przez organ wydający zezwolenie Podpis Organ wydający zezwolenie Data Pieczęć 4/0/KC

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 702 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego 2) Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

z wykazu towarów podwójnego zastosowania

z wykazu towarów podwójnego zastosowania MINISTER GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Plac Trzech Krzyży /, 00 90 Warszawa http://www.mg.gov.pl/ Data złożenia wniosku: wniosku: wniosku: CZĘŚĆ A WNIOSEK O WYDA: (dotyczy: obrotu z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-88-06 Druk nr 694 Warszawa, 20 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-12 Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1307

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1307 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie aktualnego stanu w dziedzinie kontroli obrotu towarami strategicznymi z zagranicą

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie aktualnego stanu w dziedzinie kontroli obrotu towarami strategicznymi z zagranicą UZASADNIENIE 1. Przedstawienie aktualnego stanu w dziedzinie kontroli obrotu towarami strategicznymi z zagranicą Broń konwencjonalna oraz bardzo szeroka grupa produktów podwójnego zastosowania, które mają

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 707 USTAWA. z dnia 25 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 707 USTAWA. z dnia 25 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 707 USTAWA z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 119 poz z dnia 29 listopada 2000 r.

Dz.U Nr 119 poz z dnia 29 listopada 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2000 Nr 119 poz. 1250 U S T AWA z dnia 29 listopada 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 194, z 2016 r. poz. 1228. o obrocie z zagranicą towarami,

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2894 Warszawa, 16 marca 2010 r.

Druk nr 2894 Warszawa, 16 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-10 Druk nr 2894 Warszawa, 16 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 25 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 25 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 707. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-58-09 Druk nr 1954 Warszawa, 5 maja 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3709 Warszawa, 24 stycznia 2005 r.

Druk nr 3709 Warszawa, 24 stycznia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-05 Druk nr 3709 Warszawa, 24 stycznia 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Do druku nr 3488 Warszawa, 26 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

- o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-09 Druk nr 1743 Warszawa, 20 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym.

- o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-136-06 Druk nr 1079 Warszawa, 31 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 194 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 194 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 194 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-89-08 Druk nr 750 Warszawa, 7 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r.

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-05 Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy*

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy* Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia. 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR (format A-4) (strona przednia) Godło Państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL) oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 348 Warszawa, 18 marca 2008 r.

Druk nr 348 Warszawa, 18 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM- 10-30-08 Druk nr 348 Warszawa, 18 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-87-07 Do druku nr 1957 Warszawa, 9 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do pisma z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 229 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 października 2004 r.

Dz.U Nr 229 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 października 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2004 Nr 229 poz. 2315 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1309 Warszawa, 5 stycznia 2007 r.

Druk nr 1309 Warszawa, 5 stycznia 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-188-06 Druk nr 1309 Warszawa, 5 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r.

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-29-08 Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej wraz z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej wraz z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-09 Druk nr 1695 Warszawa, 11 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1929 Warszawa, 4 lipca 2007 r.

Druk nr 1929 Warszawa, 4 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-104-07 Druk nr 1929 Warszawa, 4 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. Projekt z dnia 25.05.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia..2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Projekt z dnia 12 stycznia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony

Bardziej szczegółowo

Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-52-08 Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r.

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-05 Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. RM 110-8-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-10 Druk nr 3478 Warszawa, 11 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-05 Druk nr 147 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-09 Druk nr 2694 Warszawa, 15 stycznia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Projekt z dnia 12 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Na podstawie art. 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 25 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.................2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie depozytowej oraz dokumentu potwierdzającego zwrot

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia P-120-50-13 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1284 Warszawa, 22 grudnia 2006 r.

Druk nr 1284 Warszawa, 22 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-191-06 Druk nr 1284 Warszawa, 22 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

- o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-89-11 Druk nr 170 Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 890 Warszawa, 28 lipca 2008 r.

Druk nr 890 Warszawa, 28 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-112-08 Druk nr 890 Warszawa, 28 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. Projekt, wersja z dnia 7 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r.

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-71-09 Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Projekt z dnia 28 kwietnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia.2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

- o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim.

- o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-06 Druk nr 966 Warszawa, 11 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy Ordynacja podatkowa.

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie Zgodnie z art. 80a 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r.

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR Na

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

- o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

- o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-143-08 Druk nr 1026 Warszawa, 17 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 4 lipca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia... r. Projekt z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków przekazywania i przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-08 Druk nr 197 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W7 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-141-08 Druk nr 957 Warszawa, 9 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji.

- o zmianie ustawy o Policji. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-42-09 Druk nr 1845 Warszawa, 31 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo