W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych"

Transkrypt

1 W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych Dzień Babci i Dziadka w TOK-u Wycieczka do Zielonej Góry Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Prezentujemy Naszą Gminę - Tarnawa Pielgrzymka - Sanktuaria Maryjne

2 RADA MIEJSKA OBRADUJE Radni Rady Miejskiej w Torzymiu podczas XIV i XV sesji podjęli uchwały w następujących sprawach: XIV Sesja Rady Miejskiej w Torzymiu UCHWAŁA NR XIV/82/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2012 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 220 ust. 1, art 235, art. 236 ust. 3, 4 pkt 1 art. 237, art.239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł jak w załączniku nr 1 do uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie zł 2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę zł, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zł, z czego: a) na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) zw iązane z realizacją ich statutowych zadań zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Torzym lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2012 w kwocie łącznej 0 zł 6) Wydatki na obsługę długu publicznego zł 3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 0 zł. c) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pocho dzących z zagranicy 0 zł d) ze środków pochodzących z budżetu krajowego zł 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek): 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zł Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, jak w załącznikach nr 3a i 3b do uchwały. 4.1 Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami jak w załączniku nr 4 do uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 5 do uchwały. 2 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y G m i n y T o r z y m N r ( 0 1 ) r.

3 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu jak w załączniku nr 6 do uchwały. 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak w załączniku nr 7 do uchwały. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2012 r. w kwocie ogółem zł, w tym: 1. Dotacje podmiotowe w wysoko ści zł 2. Dotacje przedmiotowe w wysokości zł 3. Dotacje celowe w wysokości zł jak w załączniku nr 8 do uchwały. 9. Ustala się plan dochodów związanych z gromadze niem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wyso kości zł oraz plan wydatków na finanso wanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyso kości zł 10. Upoważnia się Burmistrza: 1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału. 3. Do zaciągania w 2012 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wyso kości zł 4. Do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 5. Do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 0 zł 11. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w kwocie zł. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 września 2011r. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym na lata Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.z 2001 r.dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust.1 pkt od 1 do 7,2,3 i 4, art. 227 ust.1 i 2, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1 O b r a d y R a d y M i e j s k i e j ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Torzym na lata od 2012r. do 2030 r. 2. W załączniku nr 1 do uchwały określa się prognozę kwoty długu na okres na który zaciąga się i planuje się zaciągnąć zobowiązania t. j. na lata od 2012 r. do 2030 r. 3. W załączniku nr 2 do uchwały określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych. 4. Organ stanowiący upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć. 5. Organ stanowiący upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć. 6. Traci moc uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz UCHWAŁA NR XIV/84/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1 u stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych jak w załą czniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych jak w załą czniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 3

4 4. Zmienia się planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2011 r. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po zmianach wynosi: dochody ,- w tym: dochody bieżące ,- dochody majątkowe ,- wydatki ,- w tym: wydatki bieżące ,- wydatki majątkowe ,- 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz UCHWAŁA NR XIV/85/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Na podstawie 86 pkt 2 oraz 98 ust. 4 Statutu Gminy Torzym (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r. Nr 28, poz.589), uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Torzymiu z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2011r. w Bibliotece Miasta i Gminy Torzym w zakre sie środków finansowych wydatkowanych na zakup publikacji. 2. Z kontroli nie ustala się zaleceń pokontrolnych 3. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej staje się dokumentem do wglądu publicznego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz UCHWAŁA Nr XIV/86/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Torzymiu na 2012r. Na podstawie 12 ust.1 pkt 1 Statutu Gminy Torzym przyjętego uchwałą Nr VI/39/03 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 02 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28 poz. 589 z 16 maja 2003 r.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Miejskiej w Torzymiu na 2012r.: Lp. TEMATYKA 1 Ocena stanu oraz potrzeb inwestycyjnych na drogach różnych kategorii na terenie Gminy Torzym, w związku z zakończeniem budowy autostrady A2. 2 Sprawozdanie z działalności ZGKi M w 2011r. oraz sposobu wykorzystania dotacji. 3 Funkcjonowanie instytucji kultury na terenie Gminy Torzym. Ocena stanu infrastruktury: TOK, świetlice wiejskie. Programy działania, oferta dla mieszkańców. 4 Stan zasobów mieszkań komunalnych w stosunku do potrzeb. Możliwości zwiększenia oferty lokalowej dla oczekujących na mieszkanie komunalne. 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 6 Sprawozdanie z realizacji: 1.Planu pracy Torzymskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 2011r. 2.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r. 3.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011r. 4.Zadań OSP w 2011r. 7 Informacja o przebiegu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2012 r. Sprzedaż mienia komunalnego. 8 Utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Torzym w świetle obowiązujących przepisów. TERMIN REALIZACJI OSOB Y ODPOWIE- DZIALNE I kwartał 2012r. Zarządcy dróg, Inwestor i wykonawcy A2 I kwartał 2012r. Dyrektor ZGKi M I kwartał 2012r. Dyrektor TOK, Burmistrz, Opiekunowie świetlic wiejskich. I kwartał 2012r. Dyrektor ZGKi M, Burmistrz, Komisja Mieszkaniowa II kwartał 2012r. Burmistrz II kwartał 2012r. Burmistrz II kwartał 2012r. Burmistrz II kwartał 2012r. Burmistrz 4 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

5 9 Sprawozdanie z przebiegu oraz wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu klas szóstych. 10 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. 11 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/ Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych. 13 Podjęcie uchwał w sprawach: 1.Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 2.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 14 Przyjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2013r. 15 Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r. 16 Przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2013r. III kwartał 2012r. III kwartał 2012r. III kwartał 2012r. ( ) III kwartał 2012r. IV kwartał 2012r. IV kwartał 2012r. IV kwartał 2012r. IV kwartał 2012r. Dyrektorzy placówek oświatowych Burmistrz Burmistrz Burmistrz Przewodniczą cy Rady Miejskiej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminna Komisja ds. Rozwiązywan ia Problemów Społecznych. Burmistrz Burmistrz Burmistrz Skarbnik Gminy Przewodniczą cy Rady 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz UCHWAŁA NR XIV/87/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18 a ust.1 i 4 art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz 85 statutu gminy Torzym, uchwala się, co następuje: O b r a d y R a d y M i e j s k i e j 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.: d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 5 Lp. Przedmiot kontroli 1. Kontrola wydatków i wpływów Torzymskiego Ośrodka Kultury oraz analiza funkcjonowania z kontrolą środków trwałych 2. Kontrola rad sołeckich pod kątem wydawania pieniędzy z funduszu sołeckiego w sołectwach: Lubów, Wystok, Boczów, Walewice Grabów. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych ustalonych podczas kontroli przeprowadzonej w dniach r. oraz r. 3. Kontrola wydatków na płace w Urzędzie Miejskim w Torzymiu oraz kontrola delegacji służbowych 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi 5. Kontrola wydatków ponoszonych na ogrzewanie obiektów szkolnych oraz informacja o kosztach. 6. Kontrola wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków; kontrola kosztów pozyskiwania wody wraz z kontrolą kosztów i przychodów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz odpadami prowadzoną przez ZGKi M. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrol-nych ustalonych podczas kontroli przeprowadzonej w dniu r. 7. Kontrola trybu załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Torzymiu 8. Kontrola przetargów dotyczących sprzedaży mienia gminnego w latach 2010, Kontrola ilości i zasadności zwolnień od podatków w 2011r. 10. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych ustalonych podczas kontroli przeprowadzonej w dniu r. w OSP z terenu gminy Torzym 11. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. Podmiot kontrolowany Torzymski Ośrodek Kultury Rady Sołeckie, Burmistrz Torzymia Burmistrz Torzymia Burmistrz Torzymia Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Torzym ZGKi M Burmistrz Torzymia Burmistrz Torzymia Burmistrz Torzymia OSP Termin I kw. I kw. I kw. II kw. II kw. II kw. III kw. III kw. III kw. IV kw. IV kw. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz

6 UCHWAŁA NR XIV/88/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), uchwala się, co następuje: 1. Dotychczasową treść 5 uchwały Nr II/16/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i wysoko ści diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej skre śla się oraz ustala nowe brzmienie: 1) 5.1otrzymuje brzmienie Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej -sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w związku z udziałem w posiedzeniach, o których mowa w 1 wynikających z użycia do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów stanowiących ich własność na dojazdy od miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia i z powrotem. 2) 5.2. otrzymuje brzmienie Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej sołtysowi używającemu pojazdu o którym mowa w ust. 1, w ramach czynności, o których mowa w 1 za 1 km przebiegu pojazdu przysługuje zwrot kosztów podróży w wysoko ści stawek okre ślonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz UCHWAŁA NR XIV/89/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010r. Dz.U Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U z 2002r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.), art.3 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.Nr 232, poz.1378) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym zmienia się dotychczasową treść załącznika Nr 1 w części Termin składania w brzmieniu Do 15 stycznia każdego roku podatkowego na nową treść w brzmieniu Do 31 stycznia każdego roku podatkowego 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz UCHWAŁA Nr XIV/90/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym na lata Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r.dz.u. nr 142 poz.1591 z późn.zm. ) oraz art.226 ust.1 pkt od 1 do 6,ust.2,3 i 4,art.227,art 229,art.231 i 232 w związku z art.242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 ) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz.1241 ) uchwala się, co następuje: 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 20 /10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym - Wieloletnia prognoza finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr III / 20 / 10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz 6 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

7 XV Sesja Rady Miejskiej w Torzymiu Uchwała Nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Torzym na lata Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz ze zm oraz art. 21 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 uchwala się co następuje: 1.1. Stan istniejący zasobu mieszkaniowego -prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 2. Gmina według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. posiadała 74 lokale mieszkalne w 285 budynkach stanowiących 100-procentową własność gminy,łącznie 145 lokali mieszkalnych w 65 budynkach, w tym 10 lokali socjalnych w 1 budynku przy ul. Jeziornej Wykaz budynków komunalnych z 100% własnością gminy z określeniem % zużycia według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Tabela Nr 1. Wykaz budynków komunalnych z 100% własnością gminy z określeniem % zużycia według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. L.P. Adres % zużycia (ewidencyjnego) % zużycia (rzeczywistego) Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia lokali gminy 1. Torzym, ul. Jeziorna 4 (lokale socjalne) 30,00 30, ,93 2. Torzym, ul. Mickiewicza 10 27,50 30, ,45 3. Torzym, Plac Wolności 4 31, ,00 4. Torzym, ul. Wojska Polskiego 46 30, ,07 5. Torzym, Plac Kościuszki 5 30, ,52 6. Torzym, ul. Stolarska 6 30, ,78 7. Torzym, ul. Świebodzińska 10 60, ,75 8. Torzym, ul. Świebodzińska 12 30, ,72 9. Torzym, Plac Kościuszki 4 39, , Torzym, Wojska Polskiego 52A 43,50 43, , Torzym, ul. Saperska 7 78, , Gądków Wielki ul. Kościuszki 54A 21, , Gądków Wielki ul. Kościuszki 56 19, , Boczów, ul. Sikorskiego 15 64, , Walewice 34 43, , Koryta 30 52, ,90 17 Drzewce Kol , ,3 18. Drzewce 3 24, , Mierczany 10 43, , Mierczany , , Tarnawa 5 24, , Bielice 10 A 34, , Pniów 32 20, , Pniów 50 26, , Wystok 16 24, , Prześlice 20 71, , Prześlice 16 11, , Prześlice 24 10, ,93 Razem ,96 d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 7

8 - Średni ewidencyjny stopień zużycia budynków komunalnych wynosi 38.72% (szacowany rzeczywisty 72,62%). 4. Administrowany zasób mieszkaniowy gminy w zdecydowanej większość budynków pochodzi z przed 1945 r. i ich stan techniczny jest zły lub bardzo zły. Poza zużyciem technicznym takich elementów jak: 1) elewacje, dachy, 2) stolarka zewnętrzna, 3) instalacje, 4) istotne jest również zużycie moralne i ekonomiczne budynków. 5. Istotą zużycia moralnego (społecznego) jest obniżenie wartości użytkowej mieszkań w wyniku zastosowania przy ich budowie rozwiązań, które stały się przestarzałe i nieodpowiadające współczesnym oczekiwaniom. 6. Zużyciem ekonomicznym jest stopniowa utrata wartości rynkowej obiektu zarówno w wyniku zużycia technicznego jak i moralnego. Proces ten jest nieuchronny i postępuje wraz z wiekiem budynku. 7. Dla przeciętnego budynku mieszkalnego rachunek ekonomiczny wykazuje jednak niecelowość dalszego podtrzymywania go w stanie sprawności technicznej i użytkowej jednakże ze względów społecznych wiele z nich jest utrzymywanych. Dotyczy to niektórych obiektów podlegających ścisłej ochronie konserwatora zabytków m. in. w Torzymiu, Pl. Wolności oraz w Garbicz Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata: 1) Planowany zakres remontów w zasobie mieszkaniowym gminy w latach obejmuje w szczególności: a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach, b) remonty cząstkowe dachów, naprawę rynien, c) remonty instalacji, d) remonty balkonów i elewacji e) naprawy pieców, trzonów kuchennych i wentylacji. Tabela Nr 2. Planowany zakres remontów w zasobie mieszkaniowym gminy w latach L.P. ZADANIE PLANOWANY CZAS PRACY SZACUNKOWE NAKŁADY W TYS ZŁ 1. Torzym, ul. Wojska Polskiego 46 - remont dachu i kominów - elewacja zewnętrzna 2012r. 9,9 2. Torzym, ul. Świebodzińska 17 - naprawa dachu - wymiana rynien 2012r. 23,8 3. Garbicz 4 - remont dachu i kominów - przestawienie pieców - wymiana rynien 2012r. 2,3 4. Torzym, ul. Kasztanowa 2 - naprawa dachu - wymiana rynien - malowanie klatek schodowych 2013r Torzym, ul. Świebodzińska 10 - remont kapitalny dachu 2013r Torzym, ul. Wojska Polskiego 52 A - wymiana pieca c.o. - wymiana instalacji c.o. 2013r Torzym, ul. Świebodzińska 20 - pokrycie dachu papą 2013r Torzym, ul. Świebodzińska 12 - docieplenie i elewacja zewnętrzna - gazyfikacja obiektu biura 2013r Torzym, ul. Warszawska 4 - remont dachu papowego - malowanie klatki chodowej 2013r Torzym, Plac Wolności 10 - remont komina i pieców kaflowych 2013r Torzym, Plac Wolności 4 - remont dachu i wymiana rynien 2014r Garbicz 5 - przestawienie pieców 2014r Prześlice 24 - przestawienie pieców - wymiana rynien 2014r Boczów ul. Sikorskiego 15 - remont części dachu - przestawienie pieców 2014r Boczów ul. Sikorskiego 11 - wymiana rynien - naprawa instalacji e.e. 2014r Torzym, ul. Wojska Polskiego 37 - remont dachu 2014r Torzym, ul. Jeziorna 6 - krycie dachu papą - naprawa kominów - wymiana rynien 2015r Torzym, Plac Wolności 2 - elewacja zewnętrzna od strony płd. - remont instalacji wod.-kan. - remont dachu + rynny 2015r Torzym, ul. Wojska Polskiego 40 - remont dachu - przestawienie pieców kaflowych 2015r Pniów 32 - naprawa dachu - remont więźby dachowej - przestawienie pieców - odwodnienie terenu 2015r Wystok 16 - remont dachu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - naprawa podłóg 2015r Prześlice 20 - elewacja zewnętrzna z dociepleniem - wymiana stolarki okiennej 2016r. 5 8 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

9 23. Gądków Wielki ul. Kościuszki 54 A - naprawa ścian, sufitów i podłóg - wymiana instalacji e. e. - wymiana elewacji zewnętrznej z dociepleniem 24. Boczów, ul. Parkowa 4 - wymiana dachu eternitowego - remont kominów - remont więźby dachowej 2016r r Torzym, Plac Kościuszki 4 - elewacja zewnętrzna 2016r Debrznica 7 A - wymiana instalacje e.e. - remont dachu - wymiana rynien 2016r Koryta 30 - wymiana instalacji e.e. - przestawienie piecy 2016r Gądków Wielki, ul. Kościuszki 56 - wykonanie komina - przestawienie pieców - remont częściowy dachu 2017r Walewice 34 - Wymiana dachu eternitowego - rynny i rury spustowe 2017r Drzewce Kol remont dachu - wymiana rynien i rur spustowych 2017r Tarnawa 5 - remont dachu i więźby dachowej - elewacja zewnętrzna z dociepleniem - wymiana stolarki okiennej - przestawienie piecy 32. Garbicz 14 - podłączenie do sieci kanalizacyjnej - remont elewacji - wymiana stolarki okiennej - wymiana podłóg 2017r r Prześlice 36 - wymiana dachu eternitowego - naprawa więźby dachowej 2018r Torzym, Walki Młodych 18 - remont dachu - wymiana rynien 2018r. 8 2) W czasie obowiązywania programu planuje się b) uwzględniające położenie lokalu,budynku realizować remonty i modernizację lokali oraz - za mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego budynków mieszkalnych tworzących zasób na wartość oświetlenia naturalnego 5% nie mniejszą niż 20% wpływów pochodzących z uzyskanych przychodów utrzymania zasobów c) uwzględniające wyposażenie budynku, lokalu w urządzenia techniczne,instalacje i stan komunalnych w danym roku. Prognozowane nakłady na remonty mieszkaniowego zasobu miasta techniczny: w kolejnych latach przedstawia tabela 3. - za brak WC w mieszkaniu 5% Tabela Nr 3. Prognozowane nakłady na remonty mieszkaniowego zasobu miasta w latach Przychody w tys zł Nakłady w tys zł ,4 190,9 196,6 202,5 208,6 214, ,8 38,18 39,32 40,50 41,72 42,96 3. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu: 1) Zasady polityki czynszowej określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego 2) Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy opłacają czynsz najmu 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu ustalony w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale. 3) Czynsz najmu 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej standardowego lokalu mieszkalnego tj. lokalu wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wc i łazienkę, oraz współczynników obniżających jego wartość użytkową w tym: a) uwzględniające położenie budynku - za położenie budynku w miejscowościach peryferyjnych gminy tj. Bielice,Bobrówko, Bargów, Drzewce, Drzewce Kolonia, Debrznica Gądków Mały, Grabów, Garbicz, Kownaty, Lubów, Lubin, Mierczany, Prześlice, Tarnawa Rzepińska, Walewice, Wystok 5 % - za brak łazienki 5% - za brak centralnego ogrzewania 5% - za mieszkanie bez urządzeń kanalizacyjnych 5% - za mieszkanie bez urządzeń wodociągowych 5% - za mieszkanie posiadające pojedyncze okna 2% - za wprowadzenie ulepszeń na koszt najemcy (łazienka, woda, kanalizacja,co, instalacja gazowa, od każdego ulepszenia) 5% d) Maksymalna wysokość zniżek nie może przekraczać 30 % 4) Dotychczasowa stawka czynszu za 1m 2 lokalu standardowego w zasobie gminy wynosi 1,20 zł. 5) Czynsz za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego ustala się w wysoko ści 80% stawki czynszu najmu 1m 2 powierzchni użytkowej standardowego lokalu mieszkalnego obowiązującego w zasobie mieszkaniowym. 6) Stawka czynszu za 1m 2 lokalu standardowego podwyższana będzie nie rzadziej niż raz na dwa lata od dnia 1 kwietnia o wartość o % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dotychczasowego czynszu z uwzględnieniem zasad zawartych w programie. 7) Maksymalny czynsz obowiązujący w zasobach mieszkaniowych gminy nie może przekroczyć 3% obowiązującej w IV kwartale roku poprzedniego, wartości odtworzeniowej lokalu ogłoszonej przez Wojewodę Lubuskiego. 4. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach: d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 9

10 1) Gmina może zarządzać swoim mieszkaniowym zasobem samodzielnie lub poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lub podmioty utworzone przez gminę, zatrudniające zarządców nieruchomości, o których mowa w art. 184 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2004r. Nr 261 poz ze zm.). 2) Jeżeli zakres czynności podejmowanych przez zarządcę przekracza zwykły zarząd każdorazowo wymaga się uzyskania zgody Burmistrza. 5. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach: 1) Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy w latach będą: a) wpływy z tytułu czynszów, b) środki z budżetu gminy, c) inne (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów, zwrot ko sztów sądowych, kredyty, pożyczki, dofinansowania z Gminnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpływy na fundusz remontowy, ustalany przez właścicieli nieruchomości oraz wpływy z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, dofinansowanie z funduszy UE). 2) Prognozę wysoko ści finansowania zasobu mieszkaniowego gminy w rozbiciu na poszczególne lata przedstawiono w tabeli 5. 3) Niedobory środków finansowych przeznaczanych na remonty budynków mieszkalnych mogą być pokrywane z budżetu gminy do wysoko ści określonej corocznie przez Radę Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ko szty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne: 2. Prognoza wysoko ści finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach programu Tabela Nr 4. L.P. RODZAJ ŹRÓDŁA FINANSOWANI A 1. Wpływy z czynszów 2. Środki z budżetu gminy 3. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe PLANOWANE WPŁYWY W TYS ZŁ ,4 90,9 96, , do 100 do 100 do 100 do do , 6 do Inne Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego: 1) Koszty utrzymania budynków obejmują: a) Koszty utrzymania zasobów komunalnych: - ko szty eksploatacji, - ko szty remontów 114,8 do 100 b) Koszty utrzymania nieruchomości stanowiących wspólnoty mieszkaniowe: - fundusz remontowy, - ko szty zarządu 4. Planowane koszty remontów bieżących na poszczególne lata zawiera tabela Nie planuje się nowych inwestycji w zakresie zwiększenia zasobu mieszkaniowego. 6. Gmina w realizacji polityki mieszkaniowej może zawierać umowy z innymi podmiotami w sprawie partycypacji w kosztach budowy, modernizacji i adaptacji. 7. Niedobory środków finansowych przeznaczanych na remonty budynków mieszkalnych mogą być pokrywane z budżetu gminy do wysoko ści ustalonej corocznie przez Radę. 7. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: 1) Gmina w latach nie przewiduje kapitalnych remontów lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się konieczność przydzielenia lokalu zamiennego na czas remontu. 2) Podstawowym celem i założeniem wieloletniego programu jest racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmierzające do osiągnięcia optymalnego jego stanu zapewniającego liczbę lokali socjalnych i zamiennych gwarantującą zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 3) Dla realizacji celów określonych w ust.1. gmina będzie: a) dążyć by koszty zarządzania i koszty bieżącej eksploatacji zasobu gminy pokrywane były głównie z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne poprzez dochodzenie do stawki czynszu maksymalnego w wysokości 3% wartości odtworzeniowej, b) tworzyć warunki do uzyskania lokalu mieszkalnego nienależącego do zasobu gminy przez osoby, których sytuacja materialna pozwala na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, c) sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami włączonymi z zasobu mieszkaniowego w związku z ich stanem technicznym, d) przeznaczać na utrzymanie zasobu mieszkaniowego środki w wysoko ści uniemożliwiającej jego dekapitalizację, e) pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na budownictwo socjalne, f) umożliwiać lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu opłat czynszowych dokonanie zamian zajmowanych lokali mieszkalnych na lokale o niższych kosztach utrzymania, g) prywatyzować część zasobu mieszkaniowego gminy, przede wszystkim lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 8. Planowana sprzedaż lokali komunalnych w kolejnych latach. 1) Zasoby mieszkaniowe gminy planowane do sprzedaży ( stan na 31 grudnia 2011r.) 1 0 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

11 Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe gminy planowane do sprzedaży ( stan na 31 grudnia 2011r L.P. LOKALIZACJA ROK BUDOWY OGÓŁ EM LOKALE MIASTO T ORZYM GMINY POW. UŻYTEK. OGÓŁ EM M 2 POW. UŻYTEK.WŁ. GMINY M 2 % UDZIAŁ GMINY - 1. ul. Jeziorna 4 A , ul. Kasztanowa ,0 197,8 59,5 3. ul. Świebodzińska ,7 308,1 75,9 4 ul. Świebodzińska ,0 26,0 24,1 5 ul. Świebodzińska ,7 40, ul. Świebodzińska ,7 136, ul. Sulęcińska ,4 42,9 7,5 8 ul. Walki Młodych ,7 46,1 53,8 9 ul. Warszawska ,6 43,9 17,2 10 PLac Wolności ,4 164,5 53,7 11 Plac Wolności ,0 111, Plac Wolności ,2 59, ul. Stolarska ,8 52, Plac Kościuszki ,4 213, Plac Kościuszki ,5 66, ul. Wojska Polskiego ,4 78,4 21,2 17 ul. Wojska Polskiego ,9 94,8 67,3 18 ul. Wojska Polskiego ,7 42,0 18,8 19 ul. Wojska Polskiego ,1 171, ul. Wojska Polskiego 52 a ,4 303, ul. Podgórna ,7 165,1 54,0 22 ul. Saperska ,5 73, ul. Świerczewskiego ,9 43,2 51,5 24 ul. Mickiewicza /R ,45 579, ul. Jeziorna 2009/R ,93 326, GĄDKÓW WIELKI 26 ul. Kościuszki 54 a przed ,8 53, ul. Kođciuszki 56 przed ,5 56, ul.wojska Polskiego 156 przed ,3 46,8 60 WALEWICE 29 Walewice 34 przed ,5 70, Walewice 8 przed ,5 25 MIERCZANY 31 Nr 10 przed ,8 87, Nr 25 przed ,5 59,5 100 PNIÓW 33 Nr 32 przed ,8 90, Nr 26 przed ,4 67,5 47,1 35 Nr 50 przed ,0 94,0 100 TARNAWA RZEP. 36 Nr 5 przed ,2 175,2 100 WYSTOK d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 1 1

12 37 Wystok 16 przed ,8 193,8 100 LUBÓW 38 Nr ,5 172,7 32,6 39 Nr ,3 26,4 11,4 BIELICE 40 Nr 12a przed ,1 46,4 26,2 41 Nr 10a/ ,6 91,6 100 GARBICZ 42 Nr 4 przed ,6 55,8 50,0 43 Nr 5 przed ,2 56,6 50,0 44 Nr 14 przed ,0 141,1 28,6 45 Nr 24 a przed LUBIN 46 Nr 19 przed ,0 80,2 40,0 47 Nr 16 przed ,2 39,1 50,0 ŁASZEWO 48 Łaszewo 3 przed ,9 37,3 19,6 KORYTA 49 Koryta 30 przed ,9 48,9 100 DEBRZNICA 50 Debrznica 7a przed ,8 144,0 75,8 DRZEWCE KOL. 51 Drzewce Jelenie Pole 3 przed ,8 127,6 50,0 52 Drzewce Kol. 19 przed ,3 232,3 100 DRZEWCE 53 Nr 3a przed ,2 89, Nr 9 przed ,8 70,9 50,0 KOWNATY 55 Nr 6 przed ,8 34,6 23,3 PRZEŚL ICE 56 Nr ,4 52,3 47,0 57 Nr 16 a,b przed ,3 135, Nr 20 przed ,5 156, Nr 24 przed ,9 103, Nr 36 przed ,8 100,9 50,0 BOCZÓW 61 ul.sikorskiego 11 przed ,0 171,0 81,8 62 ul.sikorskiego 13 przed ,0 40,4 50,0 63 ul.sikorskiego 15 przed ,7 218, ul.sikorskiego ,0 88,2 11,4 65 ul.parkowa ,0 50,5 18,0 RAZEM ,1 5688,63 2) Sprzedaż lokali komunalnych realizowany jest w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XX/155/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia ich wydzierżawiania, 1 2 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

13 najmu, użyczenia na okres dłuży niż 3 lata oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Torzym. 3) Komunalne zasoby mieszkaniowe w Torzymiu i zasoby zlokalizowane na obszarze wiejskim spełniają zarówno funkcje mieszkań o charakterze powszechnym, jak i funkcje socjalne. Z tego względu prywatyzacja nie może objąć wszystkich zasobów mieszkaniowych, część zasobów komunalnych, zwłaszcza o niższym standardzie, położonych w mniej atrakcyjnych miejscowościach i częściach miasta powinna pozostać własnością gminy i pełnić rolę mieszkań socjalnych oraz mieszkań dla lokatorów stanowiących uciążliwość dla pozostałych najemców. 4) Docelowo w zasobach komunalnych powinno pozostać nie więcej niż 50 mieszkań i około 20 budynków. W 2007r. sprzedano 1 mieszkanie, w 2008r. sprzedano 4 mieszkania, w 2009r. sprzedano 1 mieszkanie, w 2010r. sprzedano 6 mieszkań, w 2011r. sprzedano 1 mieszkanie 5) Sprzedaż lokali mieszkalnych to proces powolny, szacowany na ok. 1-3% rocznie zasobów gminnych. 6) Ze względu na tendencję spadkową sprzedaży lokali przyjęto planowaną ilość lokali do sprzedaży na poziomie ok. 5. szt. rocznie. Mało optymistyczna prognoza w przedmiocie sprzedaży mieszkań wynika z niewielkiego zainteresowania najemców, co wynika zapewne z sytuacji materialnej mieszkańców oraz ze zróżnicowania praw i obowiązków właścicieli i najemców. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 10. Traci moc uchwała Nr IV/ 30 /07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 09 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Torzym na lata Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz Uchwała Nr XV/92/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie odnowy miejscowości Lubów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) i art.5 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 38, poz.220) uchwala się, co następuje: 1.1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXXIII/226/10 Rady Miejskiej Torzymiu z dnia 04 lutego 2010r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubów oraz uchwale Nr XXXV/244/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Lubów. 2. Zatwierdza się treść zmian Planu Odnowy Miejscowości Lubów przyjętych uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 09 lutego 2012r., 3. Rozdział IV: Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywujących społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji, otrzymuje Nr V. 4. Ustala treść rozdziału VI o brzmieniu: Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego, zgodnie z 4 ust1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 14 lutego 2008 r w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania,,odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działań Odnowa i rozwój wsi. 5. Treść zmiany Planu Odnowy Miejscowości stanowi załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz Uchwała Nr XV/93/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenie skargi na burmistrza dotyczącej odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Torzymia Na podstawie art. 229 pkt 3, art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), po rozpatrzeniu skargi Mariana Trot zam ul Mickiewicza 4; Torzym, uchwala, co następuje: 1.1. Uznaje za bezzasadną skargę na postępowanie Burmistrza w Torzymiu złożoną przez Mariana Trot przekazaną do 30 grudnia 2011r. za pośrednictwem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 1 3

14 podstawie art. 231 kpa. w przedmiocie przeprowadzonego postępowania dotyczącego przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 382 położonej w Torzymiu 2. Uzasadnienie zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz Uchwała Nr XV/94/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r. Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz ze. zm) uchwala się, co następuje: Współpraca gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot. Przyjmując Program Współpracy Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Miejska Torzymia deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i stru ktur na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz nie finansowym, określa też jej formy. Poddany konsultacjom program jest opracowany po konsultacjach społecznych przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2011 Burmistrza Torzymia. W ramach konsultacji program zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Torzymiu i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu wraz z informacją o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu programu. Treść programu podano do wiadomości publicznej w formie załącznika na stronie Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 2 grudnia 2010r. Nr I/3/10 zarządzeniem Burmistrza Nr 56/2011 ustalono formę i sposób prowadzenia konsultacji. Uczestnikom konsultacji przysługiwało prawo składania opinii, uwag,propozycji w formie elektronicznej na wskazany w informacji adres poczty elektronicznej oraz osobiście w terminie od 14 października 2011r. do 16 listopada 2011r. Kolejną przyjętą formą konsultacji było spotkanie 16 listopada 2011r. przedstawicieli organizacji pozarządowych. W trakcie konsultacji nad programem wymieniono się informacjami na temat sposobu realizacji zadań wynikających z programu na 2011r. oraz omówiono założenia programu na 2012r. Nie zachodziła konieczność sporządzania pisemnej szczegółowej analizy wniosków zgłoszonych podczas konsultacji. Wobec wyczerpania wymogów dla przyjęcia programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r. przedkłada się zaopiniowaną treść programu do uchwalenia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz z późn. zm.), 2) Gminie -rozumie się przez to Miasto i Gminę Torzym, 3) Burmistrzu rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Torzym, 4) podmiocie programu (organizacji pozarządowej) rozumie się przez to organizacje pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), 5) innym podmiocie rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne,spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 6) dotacji rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 7) konkursie rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.). Rozdział 2. Cel główny i cele szczegółowe programu 1 4 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

15 2. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym. 3. Cele szczegółowe programu to: 1) Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 2) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz szanowanie jej tradycji, 3) Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie Torzym, 4) Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 5) Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 6) Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd, 7) Współdziałanie gminy i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego i innych dostępnych funduszy. Rozdział 3. Zasady współpracy 4. Współpraca gminy Torzym z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach: 1) Pomocniczości, co oznacza, że gmina powierza podmiotom programu realizację zadań własnych, a podmioty programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 2) Suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy, 3) Partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy, 4) Efektywności, co polega na wspólnym dążeniu gminy Torzym i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, 5) Uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą, 6) Jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez gminę Torzym współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy Torzym na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania gminie Torzym danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. Rozdział 4. Zakre s podmiotowy współpracy 5. Za przebieg realizacji Programu zgodnie z jego założeniami, ze strony samorządu, odpowiadają: 1) Rada Miejska i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy, określając wyso kość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami. 2) Burmistrz - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami i decyzji o priorytetach współpracy z podmiotami programu w ramach budżetu, ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań skierowanych do podmiotów programu, podejmowania decyzji o wyborze ofert i innych formach pomocy podmiotom programu, 3) Urząd Miejski w Torzymiu i inne jednostki organizacyjne gminy, podejmują na bieżąco współpracę z organizacjami w zakresie działania określonego ich regulaminem lub statutem, 4) Komisje konkursowe - powołane w celu przeprowadzenia konkursu na dotacje z budżetu gminy na realizację zadań gminy w 2012 roku, 5) Zastępca burmistrza i Skarbnik - w zakre sie bieżącej współpracy z organizacjami, 6) Organizacje realizujące zadania publiczne dla mieszkańców gminy Torzym lub na jej terenie bez względu na siedzibę organizacji, 7) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozdział 5. Formy współpracy 6.1. Współpraca gminy Torzym z organizacjami i innymi podmiotami programu może mieć następujące formy: 1) Powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 2) Wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 3) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez: a) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działalności, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, b) angażowanie podmiotów programu do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć, c) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych, d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 1 5

16 2. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: 1) udzielania gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego, 2) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp., 3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy Torzym, 4) przystępowanie gminy do partnerstwa w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy europejskich (lub innych), 5) rekomendowanie projektów realizowanych przez podmioty Programu, 6) obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Torzymia inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu, 7) funkcjonowania w przypadku jej powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym, 8) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu. 3. Burmistrz Torzymia informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2012, jednak to nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. 4. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby organizacji oraz doświadczenie. Rozdział 6. Zakre s zadań priorytetowych 7.1. Przedmiotem współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy. 2. Jako zadania priorytetowe gminy Torzym w roku 2012 określa się zadania o charakterze gminnym, międzygminnym, lokalnym, regionalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym z zakresu: 1) Wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu: a) zadania związane z organizacją imprez sportowych, b) projekty związane z braniem udziału przez dzieci i młodzież w imprezach sportowych, c) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych (m.in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów), d) organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego upowszechniania kultury fizycznej, sportu, oraz działań na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów we współpracy, e) rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie gminy Torzym, udział w zawodach międzynarodowych, krajowych, okręgowych, lokalnych. 2) Turystyki, agroturystyki i promocji: a) zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m.in.: spotkania, targi, sympozja, wystawy, kon kursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery), b) szkolenia, rajdy, zloty i inne, c) zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją innych zadań promujących walory regionu, 3) Kultury, tradycji i edukacji: a) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja), b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, 4) Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: a) projekty z zakresu organizacji m.in. imprez edukacyjnych, sympozjów, szkoleń, warsztatów, konkursów, b) projekty wspierające udział w imprezach o charakterze regionalnym i ekologicznym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości promocji regionu; 5) Spraw społecznych: a) projekty wspomagające: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomocy ofiarom przemocy domowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; b) projekty związane z organizacją imprez tematycznych takich, jak m.in.: Dzień Dziecka, Wigilia, Dzień Seniora, noworoczne spotkania dzieci młodzieży, c) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 6) Wypoczynku dzieci i młodzieży: a) organizacji wypoczynku letniego i zimowego oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży środowisk szkolnych, 7) Promocji ochrony zdrowia: 1 6 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

17 a) wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej, b) wsparcie turystyki prozdrowotnej, 8) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 9) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: a) inicjowanie i wspieranie działań zachęcających do prowadzenia i pogłębiania współpracy międzynarodowej, b) stwarzanie warunków współpracy międzynarodowej i współdziałanie w aspekcie integracji społecznej dzieci, młodzieży, mieszkańców, c) inicjowanie, współorganizowanie i promowanie imprez międzynarodowych, d) współdziałanie gminy w zakresie współpracy przygranicznej prowadzonej przez organizacje społeczne, e) promowanie i wspieranie projektów transgranicznych dotyczących rozwoju lokalnego, 10) Burmistrz Miasta i Gminy Torzym może, na wniosek podmiotu programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w roku 2012, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej Torzymia i konsultacji z organizacjami. Rozdział 7. Okre s obowiązywania, sposób realizacji programu i jego oceny 8.1. Okres realizacji programu: od do Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Urząd Miejski w Torzymiu w szczególności w formach określonych w 6 ust. 1 i 2 oraz poprzez: 1) wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze pozafinansowym, 2) realizację inicjatyw lokalnych. 3. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 4. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić również na podstawie odrębnych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert. 5. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową,osoby prawne lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego znając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wyso kość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza jednorazowej kwoty zł, 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 6. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowach. 9. Urząd Miejski w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. 10. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Miasta może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego. 11. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta zarówno w siedzibach jednostek jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 12. Nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Burmistrz przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Rozdział 8. Wyso ko ść środków przeznaczonych na realizację programu Finansowanie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu gminy na rok Na realizację gminnego programu planuje się przeznaczyć kwotę w wysoko ści 142 tys zł. 3. Program finansowany może być z dostępnych funduszy europejskich. Rozdział 9. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 14. Projekt programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. powstał na bazie programu współpracy na 2011 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 1 7

18 publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok Tworzenie Programu i konsultacje przebiegało w następujący sposób: 1) Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Torzymiu i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu informacji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Programu oraz możliwości przesyłania drogą elektroniczną przez podmioty Programu propozycji nowych kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu, 2) Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych r. w sprawie konsultacji projektu programu na rok 2012, 3) Przygotowanie przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji, 4) Dokonanie analizy zgłoszonych uwag do projektu i opracowanie ostatecznej wersji programu współpracy (po konsultacjach) w celu podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Radę Miejską w Torzymiu, 5) Przyjęcie przez Radę Miejską w Torzymiu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rozdział 10. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 2. Komisje konkursową powołuje Burmistrz, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. 3. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Rady w liczbie nie większej niż 3 osoby oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy w liczbie nie większej niż 3 osoby 2) Zgłoszenia w skład komisji konkursowej dokonują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), 3) Burmistrz ustalając skład komisji konkursowej wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, 17. Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert: a) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji; 5) Do zadań przewodniczącego komisji należy: a) przewodniczenie pracom komisji, b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Burmistrza, c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Burmistrza wraz z uzasadnieniem, d) sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia z rozstrzygnięcia konkursu oraz informacji wysłanych do oferentów; 6) Obsługę administracyjno-techniczną sprawuje reprezentant podmiotu organizującego konkurs, 7) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz. Rozdział 11. Postanowienia końcowe Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone. 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach odrębnych. 3. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania środków finansowych na realizację zadania publicznego określa ustawa. 4. Wzór oferty określa rozporządzenie właściwego ministra. 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Z PRACY RADY Przewodniczący Rady (-) Zbigniew Wołoncewicz 1) Komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jej składu, Komisje statutowe Rady Miejskiej w Torzymiu w ostatnim 2) W pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci czasie skupiły się na omówieniu bardzo istotnych zagadnień podmiotów wnioskujących o dotacje lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać dotyczących życia mieszkańców gminy. podejrzenie o stronniczość lub interesowność, - Komisja Społeczna wraz z Komisją Prawa, Bezpieczeństwa 3) Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbyły spotkanie w przysługuje zwrot kosztów podróży ani dieta, budynku posterunku Policji w Torzymiu w celu zapoznania się 4) Do zadań komisji konkursowej należy: ze statystykami dotyczącymi przestępczości w gminie Torzym, 1 8 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y N r ( 0 1 ) r.

19 problemem narkomanii oraz miejscami niebezpiecznymi w ruchu drogowym. Poruszony został również temat modernizacji drogi krajowej Nr 92 na terenie Miejscowości Torzym oraz Boczów. - Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę rad sołeckich pod kątem wydawania pieniędzy z funduszu sołeckiego w sołectwach: Lubów, Wystok, Boczów, Walewice oraz Grabów w 2011r. Członkowie komisji zajęli się również rozpatrzeniem skargi złożonej na Burmistrza. Z ŻYCIA GMINY Przetargi: I. Gospodarka komunalna, dzierżawy, sprzedaże, przetargi Ogłoszono przetargi na: 1. Budowę terenu rekreacyjno-sportowego w Walewicach. Termin składania ofert r. 2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Torzym Termin składania ofert r. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na: 1. Budowę boiska sportowego wraz z zapleczem w Boczowie. 2. Budowę kanalizacji i sieci wodociągowej Lubin-Gądków Wielki Nieruchomości: - W dniu 25 stycznia 2012 r. zawarty został akt notarialny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lubów, oznaczonej numerem 76/12 o powierzchni 100 m2 (segment budynku mieszkalnego) oraz numerem 76/9 o powierzchni 1800 m2 w udziale 1/6 (segment gospodarczy) Nabywca Lewitzki Waldemar zam. Kołaczkowo - cena sprzedaży ,- zł. II. Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie; melioracje Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 1) Torzym (wjazd od strony Poznania) teren zabudowany, ograniczenie prędkości do 50 km/h, duży spadek podłużny jezdni w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138 powodujący najeżdżanie na tył pojazdów, przejścia dla pieszych, z których w szczególności korzystają dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum, odcinek drogi krajowej dojazdowej do projektowanej obwodnicy Torzymia, możliwość zasilania z uszkodzonego radarowego wskaźnika prędkości 2) Torzym (wjazd od strony Świecka) teren zabudowany, ograniczenie prędkości do 50 km/h, trzy skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz drogami dojazdowymi do szpitala (wyjazdy karetek reanimacyjnych), dworca PKP, przedszkola i obiektów handlowych. 3) Pniów (środek miejscowości) teren zabudowany, ograniczenie prędkości do 50 km/h, dwa skrzyżowania z przejściem dla pieszych w obrębie krętej jezdni z zabudową mieszkaniową zlokalizowaną przy chodnikach, powodującej najazdy pojazdów na budynki. 4) Boczów (wjazd od strony Poznania) teren zabudowany, ograniczenie prędkości do 50 km/h, długi odcinek prostej jezdni drogi krajowej przed terenem zabudowanym zachęcający kierowców do nadmiernej prędkości, skrzyżowanie bez przejścia dla pieszych z drogą dojazdową do przyległego cmentarza oraz obiektów obsługi ruchu drogowego, z których w dużej mierze korzystają kierowcy pojazdów ciężarowych, bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej z przystankiem komunikacji i przejściem przez jezdnię, zlokalizowanej bezpośrednio przy drodze krajowej. 5). Boczów (wjazd od strony Świecka) teren zabudowany, ograniczenie prędkości do 50 km/h, trzy skrzyżowania z jednym przejściem dla pieszych oraz drogami dojazdowymi do przedszkola, obiektów handlowych oraz obiektów obsługi ruchu drogowego, ograniczenie widoczności w rejonie przejścia dla pieszych ze względu na lokalizację przy jezdni drogi krajowej muru objętego ochroną konserwatorską. - W związku z oddaniem do użytku w dniu 1 grudnia 2011 roku lubuskiego odcinaka autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka, wystąpiono do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, o realizację w bieżącym roku przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 2 od km do km w m. Torzym (obecny nr drogi krajowej 92), uwzględniającego w całości opracowanie pt. Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu przejścia przez m. Torzym w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km do km W związku z wejściem w życie nowych przepisów ruchu III. Planowanie i zagospodarowanie drogowego, w myśl których nastąpiło przekaza-nie nadzoru nad stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi (fotoradarami) przestrzenne: Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Wydziału Głównego Inspektoratu W dniu 25 stycznia 2012 r. w auli Gimnazjum im. ks. Jana Transportu Drogowego Delegatury północno-zachodniej w Twardowskiego w Torzymiu, ul. Reymonta 6, przeprowadzono Gorzowie Wielkopolskim, o stwierdzenie zgodności z dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie przepisami, lokalizacji niżej wymienionych urządzeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy rejestrujących (fotoradarów) zainstalowanych przed wejściem w Torzym dla terenu w obrębie Prześlice dotyczącego życie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 17 czerwca projektowanej farmy wiatrowej, wyłożonego ponownie do 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i publicznego wglądu. dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U. Nr 133, poz. 770), które zostały zainstalowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 2 (obecnie nr 92) w obrębie gminy Torzym: d o s t ę p n y n a w w w. t o r z y m. p l s t r o n a 1 9

20 W y d a r z e n i a l o k a l n e Świąteczne spotkanie w szpitalu Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegu drzemią, Nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. Lecz najmilszy - wigilijny wieczór przed świętami. Jest tak piękny, taki inny - tak oczekiwany! To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków, Pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. Wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu złożyliśmy serdeczne życzenia i wręczyliśmy upominki świąteczne zakupione z funduszy zebranych podczas Andrzejek. Samorząd Uczniowski przygotował poranek wróżb i przepowiedni dla gimnazjalistów. Każdy, kto chciał się dowiedzieć, co go czeka w przyszłości mógł to zrobić za symboliczną opłatą. W ten sposób zebraliśmy potrzebną sumę, aby sprawić radość nie tylko pacjentom szpitala, ale również kilku najbardziej Tymi słowami rozpoczęliśmy coroczne spotkanie z pacjentami Oddziału Opiekuńczo - Leczniczego w Torzymiu. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu, już od wielu lat, składa świąteczną wizytę na tym oddziale. Przychodzimy z kolędą i dobrym słowem. Mamy świadomość, że pacjenci tego oddziału, ludzie starsi, schorowani czekają na odrobinę radości i uśmiechu. W tym roku przygotowaliśmy krótki program jasełkowy, w którym diabły traciły rogi, lucyfer cierpliwość, a anioły miały problem z lądowaniem. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i mogliśmy wspólnie zaśpiewać:,,dzisiaj w Betlejem. Muzyczną oprawę zapewniła grupa uczniów z koła muzycznego z naszej szkoły pod kierunkiem pani Grażyny Olejarz. Specjalnie na to spotkanie przygotowali świąteczny repertuar, w którym znalazły się utwory współczesnych twórców i kolędy znane od wieków. potrzebującym rodzinom naszych uczniów w postaci świątecznych paczek. Na ręce siostry oddziałowej złożyliśmy także wspólny dla całego oddziału słodki upominek, aby w czasie świąt można było razem usiąść przy kawie, herbacie i pogwarzyć, powspominać, pośpiewać razem kolędy. Tradycją jest też, że przynosimy ze sobą stroiki świąteczne wykonane przez uczniów naszej szkoły. Zanosimy je do każdego pokoju na oddziale, mając nadzieję, że wniosą świąteczny nastrój i blask radości. Wizyta dostarczyła nam wielu wzruszeń, ale dała nam też motywację do dalszej pracy i satysfakcję z podejmowanych przez nas działań. Honorata Aftyka Opiekun Samorządu Uczniowskiego 2 0 s t r o n a B i u l e t y n S a m o r z ą d o w y G m i n y T o r z y m N r ( 0 1 ) r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/67/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/67/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2310 UCHWAŁA NR XI/67/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Projekt Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Roczny program współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2014

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST - p r o j e k t - UCHWAŁA NR RADY GMINY PĘCŁAW z dnia w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pęcław z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/269/2014 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM. z dnia 30 września 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/269/2014 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR XXXIV/269/2014 RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/139/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/139/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/139/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.203.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3.

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3. projekt Burmistrza Miasta Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wstęp Przyjmując

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Projekt Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: Rozdział I Postanowienia ogólne a. Programie należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/381/06 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2006 r.

Uchwała Nr XLIII/381/06 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. Uchwała Nr XLIII/381/06 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Milicz z Organizacjami Pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/72/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 2014 roku UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 2014 roku PROJEKT w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZ

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZ PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 Wstęp Współpraca Gminy Zdzieszowice z organizacjami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia r.

RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR / /14 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia.. 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. PROJEKT Uchwała Nr../ /2013 Rady Gminy Milanów z dnia... listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZ

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZ Załącznik do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZDZIESZOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w 2017 roku.

OGŁOSZENIE. Rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w 2017 roku. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19 października 2016 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miechów na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/272/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/272/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/272/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 60/ON/2014 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 22 październik 2014 r. Program współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ...

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ... Formularz uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:... 2. Uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia... 2015 r. w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OJRZEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OJRZEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr V/13/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 20 lutego 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OJRZEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program współpracy gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Program współpracy gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Projekt Program współpracy gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Wstęp Współpraca Gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia... Uchwała Nr... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia... w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo