ANALIZA RYZYKA SEKTOROWEGO NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA RYZYKA SEKTOROWEGO NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W LATACH 1998-2010"

Transkrypt

1 Agnieszka Martynowska AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ANALIZA RYZYKA SEKTOROWEGO NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W LATACH Promotor: Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. zw. dr hab. Adam Kopiński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki Uniwersytet Szczeciński Szczecin 9 maja 13 r. 1

2 Spis treści 1. Uzasadnienie wyboru tematu Cel i zakres rozprawy Hipotezy badawcze rozprawy Struktura rozprawy Metodyka badań Synteza wyników badań Wnioski końcowe...

3 1. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU Immanentną cechą kaŝdego procesu podejmowania decyzji w warunkach niepewności jest ryzyko. Podejmowanie efektywnych decyzji inwestycyjnych, w szczególności na rynku kapitałowym, maksymalizujących zyski przedsiębiorstw jest zadaniem niezwykle złoŝonym i trudnym, stąd konieczna jest świadomość ryzyka, które powinno być wprost proporcjonalne do osiąganych zysków. Niestety w teorii i praktyce nie wykształciły się metody trafnie oceniające te dwa czynniki. Na giełdzie ryzyko inwestycyjne przejawia się tym, Ŝe oczekiwana stopa zwrotu z walorów w okresach przyszłych nie jest równa zrealizowanej stopie zwrotu w tym okresie. Chcąc uwzględnić wszystkie moŝliwe do zidentyfikowania i zmierzenia czynniki kształtujące ceny poszczególnych walorów, warto szczególną uwagę poświęcić tym, które mają indywidualny wpływ na sektory gospodarki. Wiedza na temat ryzyka sektorowego i pomiar tego ryzyka na polskim rynku kapitałowym ma istotne znaczenie dla wszystkich uczestników giełdy tj. klientów - graczy, inwestorów i podmiotów gospodarczych. Dostarcza niezbędnych informacji pomocnych w podjęciu decyzji, w które walory, w danym momencie, warto ulokować kapitał, aby wygenerować największy moŝliwy do osiągnięcia zysk, a których zaś walorów naleŝy unikać. Pomiar ryzyka sektorowego pośrednio dotyka istotnego problemu wzajemnych wpływów koniunktury rynku kapitałowego na rozwój gospodarczy kraju. Wpływy te są odzwierciedlane np. poprzez: oddziaływanie na koszt pozyskania kapitału (emisja nowych akcji), zamoŝność społeczeństwa generującą zmiany spoŝycia indywidualnego (zmiany cen akcji), plany inwestycyjne przedsiębiorstw czy kształtowanie nastrojów społecznych w najróŝniejszych zakresach od decyzji dotyczących konsumpcji począwszy, a skończywszy na niepewności związanej z bezrobociem. Wszystkie wymienione czynniki zdają się wskazywać, Ŝe temat pomiaru ryzyka sektorowego jest waŝny ze względów ekonomicznych jak i społecznych. Wysokie i rosnące znaczenie sektorów gospodarki narodowej na polskim rynku kapitałowym było wystarczającą przesłanką do zajęcia się tym problemem i poddaniu go szczegółowej analizie. Znaczenie to będzie systematycznie rosło w warunkach gospodarki rynkowej i stale wzrastającej konkurencji, czego efektem moŝe być konsolidacja rynku giełdowego na świecie, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej.. CEL I ZAKRES ROZPRAWY W latach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) kwalifikowano spółki giełdowe do jednego z sektorów gospodarki w zaleŝności od przedmio- 3

4 tu ich działalności gospodarczej zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (EKD) oraz w zaleŝności od struktury przychodów. Wpis spółki na listę sektorową następuje na podstawie opinii członków Komitetu Indeksów Giełdowych (KIG). Na dzień 31 grudnia 1 roku giełda prowadziła podział sektorowy 399 spółek, w którym wyróŝniała 6 sektorów gospodarki narodowej, zgrupowanych w trzech głównych działach (makrosektorach): przemyśle - zawierającym 18 spółek, finansach - zawierających 7 spółki oraz usługach - zawierających 147 spółek. Szczegółową klasyfikację sektorową przedstawia tabela 1. Tabela 1. Klasyfikacja sektorowa na GPW w dniu 31 grudnia 1 roku Makrosektor Sektor Opis PRZEMYSŁ 18 (191) FINANSE 7 (86) USŁUGI 147 (16) Budownictwo Budownictwo 37 (36) Elektromaszynowy Elektromaszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny Liczba spółek 399 (439) 1 Indeks sektorowy 6 (7) Surowce Surowce (7) Motoryzacyjny Motoryzacyjny i gumowy 6 (6) Metalowy Metalurgiczny, metalowy i maszynowy 19 (19) Inne Pozostałe przemysły 3 (3) Banki Banki 16 (17) Ubezpieczenia Ubezpieczenia (1) Deweloperzy 5 (9) Telekomunikacja Telekomunikacja 7 (6) WIG-spoŜywczy 19 (4) spółek WIG-paliwa 9 (8) spółki WIG-chemia 5 (5) spółek SpoŜywczy Artykułów spoŝywczych, napojów i tytoniowy 5 (9) Lekki OdzieŜowy, włókienniczy, tkanin i skórzany 1 (9) Drzewny Drzewny, papierniczy i meblowy 9 (7) Paliwowy Paliwowy, gazowy i rafinacji ropy naftowej 1 (8) Chemiczny Chemiczny, chemia cięŝka, nawozy 5 (6) Tworzyw sztucznych Tworzyw sztucznych 6 (6) Farmaceutyczny Farmaceutyczny, kosmetyczny, środków myjących i czyszczących 7 (9) Materiałów budowlanych surowców niemetalicznych Materiałów budowlanych i innych 17 (19) WIGbudownictwo 3 (5) spółek WIG-surowce (6) spółek WIG-banki 11 (13) spółek Deweloperzy i zarządzanie nieruchomościami WIGdeweloperzy 18 (4) spółek Rynek kapitałowy Rynki kapitałowe (6) Inne Pozostałe usługi finansowe 9 (33) Handel hurtowy Handel hurtowy 3 (3) Handel detaliczny Handel detaliczny 4 (4) Informatyka Informatyka i działalności pokrewne 3 (31) WIG-informatyka 8 () spółek WIGtelekomunikacja 7 (5) spółek 1 Dla porównania w nawiasach (439) podano ilość spółek wg stanu na dzień 8 marca 13 roku. 4

5 USŁUGI 147 (16) Media Prasa, radio, telewizja, portale, reklama i działalności pokrewne 14 (16) Energetyka Energetyka i działalność pokrewna 7 (11) WIG-media 14 (14) spółek WIG-energia 6 (9) spółek Hotele i Restauracje Hotele, restauracje, wypoczynek i działalności pokrewne 8 (9) Inne Pozostałe usługi niefinansowe 5 (35) Źródło: opracowanie własne na podstawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie, Warszawa 1, s 3. Podział ten umoŝliwia obliczanie wskaźników sektorowych dla poszczególnych branŝ reprezentowanych na giełdzie i śledzenie koniunktury panującej w róŝnych sektorach gospodarki narodowej. Sektory o największym znaczeniu dla obrotu giełdowego mają swoje indeksy zwane (sub)indeksami sektorowymi. Ich wartość pozwala ocenić efektywność inwestowania w spółki z róŝnych sektorów gospodarczych. W portfelach indeksów sektorowych znajdują się takie same pakiety jak w portfelu Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG), ale wybrane na podstawie kryterium sektorowego. Indeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu WIG i uwzględniają dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Rozprawa stanowi ilościową analizę po pierwsze, wpływu koniunktury gospodarki, zmienności stopy zwrotu z rynku, zmienności stopy zwrotu z walorów pozbawionych ryzyka oraz po drugie, wpływu zmian uwarunkowań rynku na skutek działania czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych na kształtowanie się ryzyka sektorowego i źródeł jego zmienności w latach Celem rozprawy jest szczegółowa analiza ryzyka sektorowego na polskim rynku kapitałowym dla wszystkich sektorów gospodarki narodowej mających swoich przedstawicieli w postaci spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 3. HIPOTEZY BADAWCZE ROZPRAWY Publikacja pierwszych indeksów dla pięciu sektorów gospodarki narodowej w dniu 31 grudnia 1998 roku, tj. WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-informatyka, WIG-spoŜywczy i WIG-telekomunikacja, pozwoliła na rozpoczęcie empirycznych analiz ryzyka sektorowego oraz innych procesów zachodzących na GPW. W rozprawie zastosowano dwa odmienne podejścia do badania ryzyka sektorowego, róŝne od dotychczas spotykanych w literaturze przedmiotu. Pierwsze podejście umoŝliwiło ukazanie uwarunkowań zmienności współczynników beta od sektora, poziomu koniunktury, zmienności stopy zwrotu z rynku oraz zmienności stopy zwrotu z waloru pozbawionego ryzyka. W drugim podejściu zbadano stabilność w czasie sektorowych współczynników beta odzwierciedlających ryzyko sektorowe na giełdzie. W rozprawie postawiono następujące hipotezy: 5

6 1. Na ryzyko sektorowe zasadniczy wpływ mają: sektor, rynek, walory pozbawione ryzyka.. Ryzyko sektorowe jest zróŝnicowane i zaleŝy od faz rynku. 3. Ryzyko sektorowe jest zróŝnicowane i zmienia się w czasie w rozwaŝanych okresach badawczych. 4. STRUKTURA ROZPRAWY Rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów; dwóch pierwszych teoretycznych oraz dwóch ostatnich empirycznych, zakończenia, załączników, bibliografii oraz spisów tabel i rysunków. W rozdziale pierwszym - teoretycznym - zaprezentowano rys historyczny oraz charakterystykę rynku kapitałowego na świecie i w Polsce. Opisano instytucjonalno-prawne podstawy funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego. Zdefiniowano róŝne rodzaje ryzyk występujących w rzeczywistości gospodarczej. Przedstawiono aspekty podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz moŝliwość uzyskania premii za podjęte ryzyko. W rozdziale drugim - równieŝ teoretycznym - przedstawiono portfele papierów wartościowych, metody ich konstrukcji oraz sposoby dywersyfikacji i jej konsekwencje. Zaprezentowano sposoby wyceny papierów wartościowych za pomocą modeli rynkowych oraz przedstawiono czynniki kształtujące ryzyko w światowych badaniach empirycznych. Omówiono równieŝ przegląd literatury traktujący o ryzyku sektorowym. Rozdział trzeci jest rozdziałem empirycznym, poświęconym makrosektorom i sektorom polskiej gospodarki narodowej na GPW. Szczegółowo przedstawiono w nim metodykę badań własnych oraz konstrukcje indeksów sektorowych publikowanych przez giełdę i naśladujących je indywiduwalnych-autorskich indeksów sektorowych. Autorskie indeksy sektorowe pozwolą dokonać analizy ryzyka, w szczególności dla tych sektorów, których oficjalne indeksy na giełdzie jeszcze nie istnieją. Rozdział czwarty jest równieŝ rozdziałem empirycznym, traktującym o róŝnych rodzajach modeli ekonometrycznych i ich modyfikacjach stosowanych do szacowania ryzyka sektorowego. Testowano nakładanie specyficznych restrykcji na parametry zastosowanych modeli w celu zidentyfikowania istotnych powiązań np. między ryzykiem sektorowym, a okresem jego nasilonego występowania, badania łącznych efektów sektorowych począwszy od równości ryzyk we wszystkich sektorach, a kończąc na występowaniu statystycznie istotnych poszczególnych składowych szacowanych modeli. W rozprawie uŝywałam określenia,,indywidualnych-autorskich jako nazwy skonstruowanych przez mnie indeksów sektorowych. Sądziłam, iŝ uŝywając samego określenia,,autorskie (jak to ma miejsce w autoreferacie) mogłoby to brzmieć zbyt obcesowo. (nachalnie, zuchwale, zarozumiale) 6

7 Całość dysertacji kończą zwięzłe wnioski płynące z przeprowadzonych badań, z punktu widzenia ekonomicznego oraz ocenę perspektyw polskiego rynku kapitałowego w obszarze objętym badaniem. 5. METODYKA BADAŃ WaŜnym elementem w badaniu ryzyka sektorowego jest moŝliwość objęcia jak największej liczby sektorów gospodarki narodowej, nie tylko tych, które są reprezentowane przez indeksy sektorowe obliczane na GPW od 31 grudnia 1998 roku. Dlatego teŝ, w oparciu o metodologię indeksu WIG podjęto próbę konstrukcji autorskich indeksów sektorowych. Przeprowadzono badanie, które miało na celu skonstruowanie autorskich indeksów dla wybranych sektorów GPW i pokazano, Ŝe tak zbudowane indeksy oraz indeksy publikowane przez giełdę, mają te same własności stochastyczne. PosłuŜenie się wzorami stosowanymi przez giełdę, w celu odtworzenia indeksów dla sektorów jeszcze niepublikowanych, jest trudne. Wymaga to, nie tylko znajomości kursów wszystkich walorów notowanych na giełdzie oraz liczby ich akcji w wolnym obrocie, ale takŝe pełnej historii operacji rynkowych. Z uwagi na to, Ŝe dotarcie do wszystkich informacji o wypłacanej dywidendzie i prawach poboru jest Ŝmudne, wartość współczynnika korygującego wyznaczono w odmienny sposób niŝ czyni to giełda. Przeliczano jego wartość tylko wtedy, gdy ulegał zmianie pakiet uczestników indeksu. Następnie wykazano, Ŝe tak skonstruowane autorskie indeksy mogą być stosowane zamiennie w analizach, w szczególności dla tych sektorów, dla których nie są jeszcze publikowane oficjalne indeksy sektorowe WIG. Dotyczy to, oprócz dziesięciu juŝ wymienionych, jeszcze szesnastu sektorów: drzewnego, elektromaszynowego, farmaceutycznego, lekkiego, materiałów budowanych, metalowego, motoryzacyjnego, surowcowego, tworzyw sztucznych oraz przemysłu innego w makrosektorze przemysł; ubezpieczenia i finanse inne w makrosektorze finanse oraz handlu detalicznego, handlu hurtowego, hoteli i restauracji oraz usług innych w makrosektorze usługi. W celu wykazania wspólnego wzorca zmienności indeksów sektorowych giełdowych i autorskich posłuŝono się dostępnymi metodami statystyczno-ekonometrycznymi. Modele ryzyka sektorowego oszacowano przy uŝyciu Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNK). Kointegrację szeregów czasowych testowano zgodnie z metodą Engle a - Grangera oraz procedurą Johansena. W celu badania łącznych efektów w zmodyfikowanych modelach ryzyka zastosowano specyfikację SUR, a następnie ponownie oszacowano modele przy zastosowaniu estymatora Zellnera i przy pomocy testu Walda dokonano ich weryfikacji. 7

8 Następnie dla tak skonstruowanych autorskich indeksów zbudowano róŝne rodzaje modeli traktujących o ryzyku sektorowym, które miały posłuŝyć do weryfikacji postawionych w rozprawie hipotez. Weryfikacji dokonano w oparciu o klasyczne modele wyceny aktywów kapitałowych, czyli jednowskaźnikowego modelu Sharpe a oraz modelu wyceny aktywów kapitałowych (ang. Capital Assets Pricing Model CAPM), wraz z ich modyfikacjami spotykanymi w opracowaniach innych autorów 3 oraz ze zmiennymi zerojedynkowymi, umoŝliwiającymi ocenę zmian wyrazu wolnego i współczynnika kierunkowego. Wnioskowanie o zróŝnicowaniu poziomu ryzyka w ujęciu sektorowym (pierwsza hipoteza) przeprowadzono w oparciu o zmodyfikowane modele rynkowe, które w przypadku nałoŝenia odpowiednich restrykcji sprowadzają się do postaci modelu Sharpe a: + c irmt + c 1i gdzie: i = 16 t = 144, r it r mt D 1 D r mt r it = a i + b i r mt + b 1i D r 1 mt + b " ' " ( rmt ') + ci ( rmt ) + d irfv trmt + d1i RFV t rmt + d i RFV t rmt + ξit stopa zwrotu z portfela sektorowego, stopa zwrotu z portfela rynkowego, zmienna -1, przyjmująca wartość 1 dla okresu byka i znaczącego wzrostu, zmienna -1, przyjmująca wartość 1 dla okresu znaczącego spadku, kwadrat stopy zwrotu z portfela rynkowego, i D r mt + (1) r = D rmt ' mt 1, r = D rmt " mt, RFV t stopa zwrotu z waloru pozbawionego ryzyka, ' RFV = t D RFV RFV = " 1 t, t D RFVt. Modyfikacji modelu dokonano w oparciu o badania przeprowadzone na amerykańskim rynku kapitałowym, gdzie okresy dobrej i złej koniunktury wyodrębniono na podstawie analizy głównego indeksu giełdowego giełdy nowojorskiej i przyjęto następujący podział na: rynek byka i niedźwiedzia (Bear&Bull - BB), klasyfikacja na podstawie kolejno następujących po sobie wzrostach lub spadkach stóp zwrotu, rynek wzrostów i spadków (Up&Down - UD), róŝnicuje się rynek za pomocą dodatnich (Up) i ujemnych (Down) stóp zwrotu, rynek znaczących wzrostów i spadków (Substantial Up&Down - SUD), według tego kryterium próba została podzielona na trzy podokresy: 3a - znacznego wzrostu, 3b - znacz- 3 Modyfikacji modeli dokonano w oparciu o doświadczenia takich autorów jak: Fama E.F., French K.R., Fabozzi F.J., Francis J.C., Bhardwaj R.K., Brooks L.D., Shanken J. i inni. 8

9 nego spadku, 3c - zmiany na rynku nie były znaczne. Poprzez znaczy spadek lub wzrost rozumie się wartość stopy zwrotu wyŝszą lub niŝszą od wartość średniej o ½ wartości odchylenia standardowego, wyznaczenie efektów dobrej i złej koniunktury w oparciu o medianę (M), kryterium podziału zostało dokonane na podstawie wartości stóp zwrotu wyŝszych i niŝszych od wartości mediany. W celu zweryfikowania, Ŝe ryzyko sektorowe jest zmienne w czasie i zróŝnicowane w badanych okresach (druga i trzecia hipoteza) zastosowano inne podejście. Jeśli źródeł ryzyka upatruje się w rynku i spółkach, które są emitentem akcji notowanych na giełdzie, to premię za podjęcie ryzyka moŝna oszacować za pomocą modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM. Dokonując badania przypuszczano, iŝ przyczyn niestabilności w czasie współczynników beta moŝna upatrywać w zmianach uwarunkowań rynku wywołanych następującymi wydarzeniami: rozpoczęciem działania systemu giełdowego Warset (WARSET) 16 września roku, który miał na celu zwiększenie płynności obrotu i wprowadzenie ułatwień w zawieraniu transakcji, atakiem terrorystycznym na Word Trade Center (WTC) 11 września 1 roku, który zmienił warunki gospodarcze, szczególnie w sektorach bezpośrednio związanych z ubezpieczeniami, budownictwem, lotnictwem, usługami i turystyką, akcesją Polski do Unii Europejskiej (UE) 1 maja 4 roku, która miała wpływ na poziom ryzyka sektorowego w zaleŝności od zmniejszenia lub zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw wchodzących w ich skład. Po uwzględnieniu takiego podziału okresu badawczego, model wyceny aktywów kapitałowych przybrał postać: r it r ft = + β β + π gdzie: i = 16 t = 144, i i1 i + ϕ i1 Warset t + ϕ i WTC ( rmt r ft ) + π i1 ( rmt r ft ) Warset t + ( rmt r ft ) WTC t + π i 3 ( rmt r ft ) UE t + ξ it rit r ft - nadwyŝka stopy zwrotu z danego waloru,,i ponad stopę zwrotu z waloru pozbawionego ryzyka (np. bonów skarbowych), t + ϕ i 3 UE t + () 9

10 Warset WTC UE gdzie: t t t 1 t = t 1 1 t 33 = t 3 1 t 65 = t 64 t = t = 33 pierwszy t = 65 pierwszy pierwszy m c z WARSETEM m c po m c po atakach akcesji WTC RP do (16.9. ) ( ) UE (1.5.4 β i - stopa zwrotu w sektorze,,i niezaleŝna od koniunktury w pierwszym 4 okresie, β + ϕ i i1 β + ϕ + ϕ i i1 i β + ϕ + ϕ + ϕ - stopa zwrotu w sektorze,,i niezaleŝna od koniunktury w drugim okresie, i i1 i i3 okresie, - stopa zwrotu w sektorze,,i niezaleŝna od koniunktury w trzecim okresie, - stopa zwrotu w sektorze,,i niezaleŝna od koniunktury w czwartym β i1 - ryzyko sektora,,i w pierwszym okresie, β + π i1 i1 β + π + π i1 i1 i - ryzyko sektora,,i w drugim okresie, β + π + π + π i1 i1 i i3 - ryzyko sektora,,i w trzecim okresie, - ryzyko sektora,,i w czwartym okresie, rmt r ft - nadwyŝka stopy zwrotu portfela rynkowego (mierzonego głównym indeksem giełdowym WIG) ponad stopę zwrotu z waloru pozbawionego ryzyka, it ξ - składnik losowy. Jako benchmark stopy zwrotu z portfela rynkowego przyjęto stopę zwrotu z Głównego Indeksu Giełdowego WIG, a za stopę zwrotu z waloru pozbawionego ryzyka - stopę zwrotu z 5-tygodniowych bonów skarbowych. W badaniach wykorzystano miesięczne szeregi czasowe wszystkich akcji notowanych na GPW, portfela indeksu WIG, portfeli indeksów sektorowych oraz średniego miesięcznego waŝonego zysku z 5-tygodniowych bonów skarbowych z okresu od 31 grudnia 1998 roku do 31 grudnia 1 roku. Dane zaczerpnięto ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Narodowego Banku Polskiego. Obliczenia wykonano posługując się pakietami EViews 7, Microfit 4.1, Stata 9 oraz Statistica 7. ) 4 Pierwszy okres przed wprowadzeniem sytemu Warset t =, drugi okres po wprowadzeniu systemu Warset t = 1, trzeci okres po atakach terrorystycznych na WTC t = 3, czwarty okres po akcesji do Unii Europejskiej t = 8. 1

11 6. SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ Na potrzeby rozprawy doktorskiej skonstruowano autorskie indeksy sektorowe dla dziesięciu sektorów: banki, budownictwo, informatyka, spoŝywczy, telekomunikacja, media, paliwa, deweloperzy, chemia, energia. Wyznaczone w ten sposób indeksy sektorowe, a takŝe ich odpowiedniki publikowane przez GPW, przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Wykres indeksów WIG i autorskich dla badanych sektorów gru 98 gru 99 gru Sektor banki gru 1 gru gru 3 gru 4 gru 5 gru 6 gru 7 gru 8 gru 9 gru gru 98 gru 99 gru Sektor informatyka gru 1 gru gru 3 gru 4 gru 5 gru 6 gru 7 gru 8 gru 9 gru 1 15 Sektor budownictwo 8 Sektor spoŝywczy gru 98 gru 99 gru gru 1 gru gru 3 gru 4 gru 5 gru 6 gru 7 gru 8 gru 9 gru 1 4 gru 98 gru 99 gru gru 1 gru gru 3 gru 4 gru 5 gru 6 gru 7 gru 8 gru 9 gru gru 98 gru 99 gru Sektor telekomunikacja gru 1 gru gru 3 gru 4 gru 5 gru 6 gru 7 gru 8 gru 9 gru gru 98 lis 99 paź wrz 1 Sektor deweloperzy sie lip 3 cze 4 maj 5 kwi 6 mar 7 lut 8 sty 9 gru 9 lis Sektor media 1 15 Sektor chemia gru 98 gru 99 gru gru 1 gru gru 3 gru 4 gru 5 gru 6 gru 7 gru 8 gru 9 gru 1 gru 98 paź 99 sie cze 1 kwi lut 3 gru 3 paź 4 sie 5 cze 6 kwi 7 lut 8 gru 8 paź 9 sie Sektor paliwa Sektor energia lut paź cze 1 lut paź cze 3 lut 4 paź 4 cze 5 lut 6 paź 6 cze 7 lut 8 paź 8 cze 9 lut 1 paź 1 lip kwi 1 sty paź lip 3 kwi 4 sty 5 paź 5 lip 6 kwi 7 sty 8 paź 8 lip 9 kwi 1 Źródło: opracowanie własne. 11

12 Na rysunku 1 kolorem czerwonym oznaczono indeksy sektorowe giełdowe, a ich autorskie odpowiedniki (obliczone od 1998 roku) kolorem czarnym. Z uwagi na fakt, Ŝe dla ostatnich pięciu sektorów tj.: media, paliwa, deweloperzy, chemia i energia, giełda rozpoczynała publikować indeksy sektorowe z róŝnymi datami, dodatkowo na ich wykresach dołączono, kolorem niebieskim, wartości obliczone tylko od momentu ich debiutu. Dla sektora paliwa i energia linia niebieska i czarna pokrywają się zupełnie. Dla pozostałych sektorów: media, deweloperzy i chemia pokrycie nie jest pełne. Fakt ten moŝna tłumaczyć migracją spółek między sektorami. Dokonano statystyczno-ekonometrycznej analizy porównawczej indeksów sektorowych autorskich z giełdowymi. Wnioski z przeprowadzonych badań: test Johansena i Engle a-grengera wykazał, Ŝe indeksy giełdowe oraz odpowiadające im indeksy autorskie są skointegrowane z wektorem kointegrujacym [1, -1] i wykazują wspólny wzorzec zmienności stochastycznej, test Kołmogorowa-Smirnowa pokazał, Ŝe rozkłady stóp zwrotu z giełdowych i autorskich indeksów sektorowych są takie same, testy Manna-Whitney a i Siegela-Tukey a wykazują odpowiednio, Ŝe wartości oczekiwane i wariancje stóp zwrotu z obu rodzajów portfeli indeksów są sobie równe, test niezaleŝności - χ Pearsona pokazał, Ŝe jednoczesne zmiany (wzrosty, spadki) stóp zwrotu z obu rodzajów portfeli indeksów są zaleŝne, współczynnik korelacji rang Spearmana i Cramera wskazują na istotną i wysoką korelację stóp zwrotu z obu rodzajów portfeli indeksów. 1. Podsumowanie: przeprowadzone badanie empiryczne potwierdziło moŝliwość zamiennego stosowania indeksów autorskich oraz indeksów publikowanych przez giełdę w analizach oraz badaniach koniunktury i poziomu ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Konstrukcja autorskich indeksów sektorowych jest zatem uzasadniona. Następnie skonstruowano dodatkowe autorskie indeksy sektorowe dla sektorów, w których skład wchodziły min. 3 spółki w dniu rozpoczęcia badania tj. 31 grudnia 1998 roku. Indeksy indywidualne skonstruowano łącznie dla szesnastu sektorów gospodarki narodowej tj.: banki, budownictwo, informatyka, spoŝywczy, telekomunikacja, media, paliwa, deweloperzy, chemia, drzewny, elektromaszynowy, handel, lekki, materiały budowalne, metalowy i usługi inne. Przeprowadzono dla nich szczegółowe badanie kształtowania się ryzyka sekto- 1

13 rowego z uwzględnieniem róŝnych aspektów koniunktury rynku i okresów badawczych, korzystając z dostępnych w literaturze przedmiotu narzędzi. Szeregi stóp zwrotu poddane analizie w całym okresie badawczym charakteryzowały się duŝą zmiennością, przy czym zmienność stóp zwrotu z portfeli indeksów dla sektorów informatyka i telekomunikacja była znacząco wyŝsza niŝ zmienność stóp zwrotu z portfeli pozostałych indeksów sektorowych. Rozkład portfela indeksu WIG moŝna uznać za symetryczny. Współczynniki korelacji pomiędzy szeregami stóp zwrotu z portfela indeksu WIG, a stopami zwrotu z portfeli poszczególnych indeksów sektorowych w całym okresie badawczym znacząco róŝniły się od siebie (świadczą o tym współczynniki korelacji dla poszczególnych par indeksów). Największe nasilenie korelacji wystąpiło między indeksem WIG oraz kolejno sektorami: banki, metalowy, handel, paliwa, budownictwo, materiały budowlane, lekki, spoŝywczy, chemiczny, usługi inne, deweloperzy, drzewny, media, telekomunikacja, informatyka i elektromaszynowy.. Podsumowanie: obliczone charakterystyki pozwalają wątpić w stabilność w czasie sektorowych współczynników beta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyczyną niestabilności ryzyka sektorowego są zróŝnicowane kowariancje pomiędzy stopą zwrotu z rynku, a sektorową stopą zwrotu. W tabeli zaprezentowano wyniki estymacji modeli dla wybranych sektorów banki i usługi inne. Z nich oraz wyników dla pozostałych sektorów wynika, Ŝe wszystkie modele są wystarczająco wyjaśnione ze względu na R. Dla portfeli wszystkich indeksów sektorowych odpowiednie statystyki diagnostyczne wskazywały na brak występowania w szeregu czasowym reszt autokorelacji rzędu 1-tego, jak równieŝ rzędu 1-go, z wyjątkiem sektora deweloperzy i informatyka. Dla portfeli indeksów z sektorów: spoŝywczy, telekomunikacja, media, paliwa, materiały budowlane i usługi inne mierzonych wszystkimi modelami i według wszystkich kryteriów, zostało spełnione załoŝenie o zgodności rozkładu składników losowych z rozkładem normalnym. Dla portfeli indeksów za wyjątkiem sektorów: telekomunikacja, paliwa i lekki oszacowanymi za pomocą wszystkich modeli i kryteriów, składnik losowy został uznany za heteroskedastyczny. W konsekwencji Ŝadne z niespełnionych warunków stochastycznych, pomimo pozbawienia estymatora KMNK efektywności, nie powodują jego obciąŝenia, co uniemoŝliwiłoby uŝycie tej metody do estymacji. Z danych moŝna wysnuć dalsze wnioski. Ryzyko sektorowe dla wszystkich modeli według kryterium BB było dla wszystkich sektorów statystycznie istotne. We wszystkich sektorach według wszystkich kryteriów naleŝy odrzucić hipotezę zerową, która głosi, iŝ suma parametrów jest nieistotna statystycznie (za wyjątkiem sektora elektromaszynowego według kryterium SUD). Najlepsze 13

14 4 3 1 oszacowanie modeli uzyskano dla kryterium UD oraz dla sektora banki ocenionego według kryterium Schwarza-Bayesa. Tabela. Parametry strukturalne i parametry struktury stochastycznej modelu rynkowego (1) dla indeksu wybranych sektorów banki i usługi inne w latach Sektor Banki Usługi inne Parametr BB UD M SUD BB UD M SUD a,1,,,8 -,1,1,, a1,,,,1,1 -,,,17 a, -,1 b 1,17 1,8 1,7 1,35,99,88,56 1, b1 -, -1,14-1,9-1,8 -,3,58,3,65 b 1,38,34 c,54,78,77 1,5,58 -,9-1,57 4,94 c1 1,7 4,49 5,34 1,91 -,34 -,8 3,93 -,79 c -,31-6,3 d -44,8 369,6 396, 58,8-1,6-176,7 -,9-1641,7 d1 351,7-919,9-978,5-363,3 811,89-138, -1319,1 1,9 d -1,8 1448,,67,69,69,71,61,64,64,63 LM. rz 1 19,31 1,78,13,13 8,46 6,49 7,1 8,1 LM. rz 1,4,39,39,39, 1,91 1,94 1,88 JB 1,81 16,8 16,9 19,8 1,54 138,6 139,68 151,47 W,56,45,37,19 7,98,4,1,4 Akaike 1, 17, 17,1 16,7 1,7 158, 158, 154,8 SBC,3 5, 5, 198,9 9,8 146, 146,1 137, Źródło: obliczenia własne, pogrubioną czcionką zaznaczono istotność parametru na poziomie istotności α=,5. Następnie zbadano stabilność w czasie sektorowych współczynników beta odzwierciedlających ryzyko sektorowe na GPW w latach , dla szesnastu autorskich portfeli indeksów sektorowych. Dokonując analizy, moŝna było przypuszczać, Ŝe wymienione wydarzenia (Warset, WTC i UE) w sposób istotny miały wpływ na kształtowanie się ryzyka systematycznego w poszczególnych sektorach. Dokonano wstępnej oceny ryzyka sektorowego na podstawie modelu regresji przesuwanej (ang. rolling regression), która słuŝy do oceny stabilności parametrów strukturalnych modelu w czasie. Oszacowano model CAPM za pomocą regresji przesuwanej w określonym horyzoncie czasowym tj. 4 miesięcy. Wyniki oszacowań dla poszczególnych sektorów są przedstawione na rysunku. Rysunek. Zmienność współczynnika beta dla badanych sektorów Banki Budownictwo Informatyka SpoŜywczy M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 1M 1M1 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 1M 1M1 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 1M 1M1 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 1M 1M1 14

15 4 3 1 Telekomunikacja Media Paliwa Deweloperzy M M1 3M1 4M8 5M6 6M4 7M 7M1 8M1 9M8 1M6 1M1-4 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 -.5 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 1M 1M1 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 1M 1M1 Chemia Drzewny Elektromaszynowy Handel M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 -.5 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 -. M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 -.5 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 Lekki Materiały budowlane Metalowy Usługi inne M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 M1 1M1 M8 3M6 4M4 5M 5M1 6M1 7M8 8M6 9M4 Źródło: opracowanie własne. Z wykresów wynika, Ŝe w kaŝdym z sektorów współczynnik beta był niestabilny, gdyŝ w całym badanym okresie wykazywał zmienność w czasie. Analizując zmienność współczynnika beta we wszystkich sektorach da się zauwaŝyć wyraźne zmiany w i 5 roku 5. Zatem moŝna wysnuć przypuszczenie, Ŝe na niestabilność w czasie parametru beta wpływ miały wymienione wcześniej wydarzenia przyczyniające się do zmiany koniunktury gospodarczej, która z kolei spowodowała zmiany w koniunkturze giełdowej. Następnie szacując KMNK zmodyfikowany model CAPM otrzymano próbkowe oceny parametrów strukturalnych wraz z ich błędami ocen i statystykami diagnostycznymi. Wyniki zaprezentowano w tabeli 3. 5 W sektorze spoŝywczym zmiany są zauwaŝalne równieŝ w 9 roku, podobnie jak w sektorze elektromaszynowym i metalowym. 15

16 Tabela 3. Wyniki oszacowania KMNK zmodyfikowanego modelu CAPM () w latach Parametr Sektory Ban Bud Che Dew Drz Ele Han Inf Lek Mab Med Met Pal Spo Tel Usi β i -,3 -,6 -,1 -,11,3 -,9,1,18 -,,1,96, -,4 -,1,7 -,11 ϕ,3 -,15,11 -,3 -,31,14 -,8 -,61,34 -,37 -,1 -,47,53, -,58 -,3 i1 ϕ -,17,17,8,3,41 -,6,19,39,7,8,7,4 -,34,37,38 -,1 i ϕ -,7,14 -,37,7 -,45,31 -,1 -,36 -,6 -,4,9,1,6 -,14,1,8 i3 β,759,68,74,669,68 1,319 1,15 1,713,81,814 1,479,985,871,585 1,599,79 i1 π -,75 -,91 -,7 -,579 -,4,857 -,795 -,11 -,16,4 -,374 -,14 1,11,1 -,71 -,64 i1 π,78,38 -,1,,65-1,8,491 -,491,753 -,19 -,145,94 -,16,9,8,89 i1 π,544 -,11,64 1,96,133 -,461,46,18 -,45,461 -,45 -,47 -,44 -,198 -,796 -,633 i3,717,611,555,6,631,638,477,714,556,513,57,551,7,489,693,66 LM, rz 1 19,95 11,46 15,51 3,9 9, 1,9 14,6 1,9 5,46 15,1 6, 9,96 9,83 13,35 14,46 8,4 LM, rz 1,43 1,93, 1,63,1,53,11,4 1,9,36,16 1,86,17,31,3 1,8 JB 17, ,4 96,65 151,68 19,16 18,35 3,3 141,71 1,93 4,77 13,47 3,99,73 39, 3,8 13,85 W,49,7,,833,66,371 1,37,657 1,979,163,145 1,137 5,917 3,49,95,37 Akaike,44 156,6 154,61-31,38 153,4 46,3 17,47 145,7 11,36 136,47 53,84 155,98,3 154,55 197, 9,7 SBC 1,56 144,38 146,13-43,6 14,13 6,15 16,59 133,58 9,48 116,59 41,96 144,1,76 14,67 189,5 17,8 Źródło: obliczenia własne, pogrubioną czcionka zaznaczono istotność parametru na poziomie istotności α=,5. 16

17 Wynika z nich, Ŝe model jest wystarczająco wyjaśniony ze względu na R. Następujące wnioski z przeprowadzonego badania: we wszystkich okresach ryzyko we wszystkich sektorach, za wyjątkiem deweloperzy, lekki, materiały budowlane i paliwa, było róŝne od zera i prawdopodobnie zróŝnicowane, sektorowe stopy zwrotu niezaleŝne od koniunktury były zróŝnicowane w pierwszym okresie dla sektora: materiały budowlane; w drugim okresie dla sektora: materiały budowlane i telekomunikacja; w trzecim okresie dla sektora paliwa i w czwartym okresie dla sektorów: chemia, drzewny, usługi inne, dla portfela indeksów dla sektorów: deweloperzy i informatyka odpowiednie statystyki diagnostyczne wskazywały na występowanie w szeregu czasowym reszt autokorelacji rzędu 1-tego, autokorelacja składników losowych rzędu 1-go nie występowała w Ŝadnym z analizowanych sektorów, dla sektorów: paliwa i telekomunikacja były spełnione załoŝenia, Ŝe rozkład składników losowych jest rozkładem normalnym. Wyniki badań pokazują, Ŝe największą zmiennością ze wszystkich indeksów sektorowych charakteryzował się indeks telekomunikacja, następnie media, materiały budowlane, lekki, chemia, elektromaszynowy, deweloperzy, usługi inne, informatyka, handel, banki, spo- Ŝywczy, budownictwo, drzewny i metalowy. Pozostałe wnioski z badania: w całym okresie badawczym największą zmiennością wykazywał się indeks sektorowy informatyka, a najmniejszą zmiennością indeks sektora metalowy; przed wprowadzeniem systemu Warset: największą spoŝywczy, a najmniejszą metalowy; w okresie po wprowadzeniu systemu Warset: największą banki, a najmniejszą metalowy; w okresie po atakach na WTC: największą telekomunikacja, a najmniejszą drzewny; w okresie po akcesji Polski do UE: największą media, a najmniejszą budownictwo, zmianie uległy średnie wartości szeregów miesięcznych stóp zwrotu, dla średnich w większości podokresów na poziomie istotności α=,5 nie moŝna odrzucić hipotez zerowych, które informują, Ŝe były one równe zeru, z przeprowadzonego testu Kruskala-Wallisa weryfikującego hipotezę, Ŝe średnie stopy zwrotu w poszczególnych okresach są takie same wynika, Ŝe tylko dla sektora drzewnego nie ma podstaw do odrzucenia H, 17

18 współczynniki korelacji między szeregami stóp zwrotu z portfela indeksu WIG, a stopami zwrotu z portfeli poszczególnych indeksów sektorowych z okresu na okres ulegały zmianom. Wyniki oszacowania modelu pozwoliły na wyodrębnienie trzech grup sektorów o zróŝnicowanym ryzyku we wszystkich okresach. Pierwszą grupę stanowią te sektory, w których współczynnik beta był mniejszy od jedności (spoŝywczy, budownictwo, deweloperzy, drzewny, chemia, usługi inne, banki, lekki, materiały budowalne i paliwa). W wymienionych sektorach inwestor naraŝony był na mniejsze ryzyko, niŝ lokując inwestycje w portfel rynkowy. Drugą grupę stanowiły sektory, dla których współczynnik beta był większy od jedności (handel, elektromaszynowy, media, telekomunikacja i informatyka). Wymienione sektory naraŝone były na większe ryzyko niŝ istniało na rynku. Do trzeciej grupy moŝna zaliczyć sektor metalowy, gdzie współczynnik beta był najbliŝszy jedności, co świadczy, iŝ ryzyko w tym sektorze było najbardziej zbliŝone do ryzyka rynkowego. W celu wskazania inwestorom, w którym sektorze są naraŝeni na większe ryzyko inwestowania w portfel akcji, a w którym na mniejsze, na podstawie oszacowanych współczynników beta zbudowano w tabeli 4 ranking ryzyka sektorowego. Tabela 4. Ranking ryzyka sektorowego z podziałem na podokresy Lokata Okres I Okres II Okres III Okres IV Sektor Beta Sektor Beta Sektor Beta Sektor Beta 1 SpoŜywczy,585 Handel,354 Chemia,6 SpoŜywczy,387 Budownictwo,68 Drzewny,438 Mat. bud.,685 Usługi inne,399 3 Drzewny,68 Chemia,497 Paliwa,79 Budownictwo,496 4 Chemia,74 Budownictwo,516 SpoŜywczy,794 Paliwa,67 5 Usługi inne,79 SpoŜywczy,66 Banki,837 Lekki,665 6 Banki,759 Deweloperzy,611 Drzewny,945 Telekom.,83 7 Deweloperzy,769 Usługi inne,665 Deweloperzy,969 Drzewny,813 8 Mat. bud.,814 Banki,685 Budownictwo,99 Elektroma.,858 9 Paliwa,871 Lekki,894 Elektroma. 1,39 Metalowy,938 1 Lekki,91 Metalowy,971 Informatyka 1, Handel 1, Metalowy,985 Media 1,15 Metalowy 1,79 Mat. bud. 1,75 1 Handel 1,15 Mat. bud. 1,16 Media 1,334 Banki 1,33 13 Elektroma. 1,319 Telekom. 1,37 Usługi inne 1,538 Chemia 1,38 14 Media 1,479 Informatyka 1,61 Telekom. 1,67 Media 1, Telekom. 1,599 Elektroma. 1,89 Handel 1,64 Deweloperzy 1,73 16 Informatyka 1,713 Paliwa 1,981 Lekki 1,663 Informatyka 1,731 Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 3. 18

19 3. Podsumowanie: wprowadzenie systemu Warset przyczyniło się do wzrostu ryzyka w sektorze informatyka i telekomunikacja oraz obniŝenia go w sektorze spoŝywczym i budownictwie. Atak terrorystyczny na WTC utrzymał sektor informatyka jako jeden z najbardziej ryzykownych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała podniesienie ryzyka dla sektora bankowego, co mogło być spowodowane zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw wchodzących do tego sektora. Badanie łącznych efektów w zmodyfikowanym modelu rynkowym (pierwsza hipoteza) pozwoliło na jednoznaczny wniosek, Ŝe ryzyko jest zróŝnicowane oraz: ryzyko sektorowe jest zróŝnicowane po sektorach, ryzyko sektorowe jest takie samo w sektorach np. według kryterium BB dla sektora banki i: budownictwo, informatyka, spoŝywczy, telekomunikacja, media, chemia, drzewny, elektromaszynowy, lekki, metalowy i usługi inne, ryzyko sektorowe zaleŝy od fazy rynku w okresie byka dla wszystkich kryteriów, ryzyko sektorowe nie jest uwarunkowane zmiennością ryzyka rynkowego dla kryterium UD i SUD, ryzyko sektorowe jest zdeterminowane przez zmienność stopy rynkowej oraz stopy zwrotu z walorów pozbawionych ryzyka, ryzyko sektorowe jest zróŝnicowane w zaleŝności od fazy rynku dla wszystkich kryteriów, poszczególne składowe w oszacowanych modelach są statystycznie istotne, co oznacza zaleŝność ryzyka sektorowego od efektów wywołanych uŝytymi zmiennymi w analizowanych latach. W wyniku przeprowadzonych analiz dla modelu CAPM (druga i trzecia hipoteza) wnioski brzmią: ryzyko sektorowe jest zróŝnicowane, efekty związane z wydarzeniami miały istotny wpływ na kształtowanie się ryzyka sektorowego, sektorowe stopy zwrotu niezaleŝne od koniunktury w Ŝadnym okresie nie miały wpływu na ryzyko sektorowe, w sektorach banki, informatyka, telekomunikacja, chemia, materiały budowlane oraz usługi inne są statystycznie istotne efekty okresowe, 19

20 poszczególne składowe w oszacowanym modelu są statystycznie istotne, co wskazuje na występowanie istotnych efektów sektorowych i okresowych w analizowanych latach. 7. WNIOSKI KOŃCOWE Celem niniejszej dysertacji była analiza ryzyka sektorowego na polskim rynku kapitałowym w latach Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych potwierdzają moŝliwość zamiennego stosowania indeksów autorskich oraz indeksów publikowanych przez giełdę w analizach oraz badaniach koniunktury i poziomu ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dla skonstruowanych, w oparciu o metodologię indeksu WIG, szesnastu sektorów gospodarki narodowej, przeprowadzono szczegółowe badanie kształtowania się ryzyka sektorowego z uwzględnieniem róŝnych aspektów koniunktury i okresów badawczych, korzystając z dostępnych narzędzi w literaturze przedmiotu. Zweryfikowano postawione w rozprawie hipotezy: 1. Na ryzyko sektorowe zasadniczy wpływ mają: sektor, rynek, walory pozbawione ryzyka.. Ryzyko sektorowe jest zróŝnicowane i zaleŝy od faz rynku. 3. Ryzyko sektorowe jest zróŝnicowane i zmienia się w czasie w rozwaŝanych okresach badawczych. Wyniki badań dowodzą, Ŝe ryzyko sektorowe ma bardzo duŝe znaczenie dla gospodarki i znaczenie to będzie rosło. Stosując metody analizy ryzyka sektorowego na giełdzie papierów wartościowych konieczne jest uwzględnienie zarówno sektora jak, i ryzyka ściśle z nim związanego. Analiza sektorowa dała odpowiedzi na pytania dotyczące opłacalności i ryzyka alokacji w poszczególnych gałęziach gospodarki. Na podstawie wnioskowania sektorowego naleŝy wybrać te branŝe, które w świetle przewidywań powinny charakteryzować się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu. Biorąc pod uwagę równieŝ i analizę fundamentalną nie bez znaczenia dla ryzyka sektorowego jest sytuacja danej branŝy, czyli perspektywy rozwoju, jakość zarządu i kadry poszczególnych spółek, ryzyko działalności, produkcja i linie technologiczne, innowacje, prowadzony marketing, strategia danych spółek itp. Traktując kapitalizację i obroty giełdowe jako kryteria wyboru kolejnych indeksów do publikacji na polskim rynku kapitałowym, moŝna przypuszczać, iŝ następne indeksy sektorowe pojawią się dla sektorów metalowy, handel detaliczny oraz handel hurtowy. Uzyskane wyniki z pewnością skłaniają do pogłębionej refleksji naukowej na temat teoretycznych załoŝeń, metod i obliczeń oraz praktyki rynku giełdowego. Zasadnym wydaje się równieŝ przeprowadzenie badania ryzyka sektorowego łączącego zakres obu badań w jedno i dokonanie analizy dla modelu CAPM z uwzględnieniem za-

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Strona 2 Spis treści I. Historia indeksów 4 II. Indeksy giełdowe 6 1. Charakterystyka 7 1.1 Indeks WIG30 7 1.1.1 Indeks WIG30TR 7 1.1.2 Indeks WIG30short

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 Warszawa, maj 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Następstwa upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers zgodnie określa się

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Inwestorski marketing-mix

Inwestorski marketing-mix Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami F I N A N S E Inwestorski marketing-mix F I N A N S E Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wstęp inwestorski marketing-mix

Wstęp inwestorski marketing-mix Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej podejmują liczne działania w celu pozyskania nabywców oferowanych przez nie produktów i usług, a tym samym środków finansowych z ich sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 RAPORT O FUNKCJONOWANIU POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO W UJĘCIU MIĘDZYSEKTOROWYM URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DAR/A/R/2010/001 DEPARTAMENT ANALIZ RYNKOWYCH UKNF Artur Wolak (redaktor)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa BIBLIOTEKA NAUKI Piotr Szymański Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa Mojej śonie i Synkowi ŁÓDŹ 2007 WYDAWNICTWO PETROS Praca doktorska napisana na Wydziale Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669 Studium licencjackie Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna Kamil Gemra Nr albumu 41669 Poziom stóp procentowych jako jeden z czynników wpływających na saldo wpłat i wypłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inŝ. Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali Promotor pracy: dr hab. inŝ. Wiesław Waszkielewicz,

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d u nych w Polsce. Wyniki badania ankietowego

Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d u nych w Polsce. Wyniki badania ankietowego Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów d u nych w Polsce Wyniki badania ankietowego Warszawa, styczeƒ 2005 Opracowanie pod redakcją: Agnieszki Grąt Pawła Sobolewskiego Zespół

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Zeszyt nr 257. Urszula Mrzygłód. Warszawa, 2011 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Zeszyt nr 257. Urszula Mrzygłód. Warszawa, 2011 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 257 Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej Urszula Mrzygłód Warszawa, 2011 r. Urszula Mrzygłód autorka jest pracownikiem Instytutu Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo