Czy 'kolonialny' w 'postkolonialny' jest równoznaczny z 'sowiecki' w 'postsowiecki'? Granice studiów postkolonialnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy 'kolonialny' w 'postkolonialny' jest równoznaczny z 'sowiecki' w 'postsowiecki'? Granice studiów postkolonialnych"

Transkrypt

1

2 Anca Baicoianu Czy 'kolonialny' w 'postkolonialny' jest równoznaczny z 'sowiecki' w 'postsowiecki'? Granice studiów postkolonialnych Demokratyczne przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej, do jakich doszło po roku 1989, skupiły uwagę badaczy na ekonomicznych, społecznych i kulturowych trajektoriach rozwoju krajów dawnego bloku wschodniego, a także na problemie kreowania nowych tożsamości w obrębie szerszego, europejskiego, a nawet globalnego, kontekstu. Jednakże starania teoretyków okresu przejściowego, mające na celu międzyregionalne porównanie byłych kolonii z obszarami postkomunistycznymi, spotkały się z unikami i milczeniem wśród badaczy postkolonialnych. Z wyjątkiem kilku z nich (np. McClintock 1992, Said 1993), zachodni uczeni raczej niechętnie wliczali ZSRR w poczet nowoczesnych, głównie europejskich, imperiów. Niemniej trudno zignorować postkolonialną wrażliwość ludzi, którzy żyli pod panowaniem Sowietów (co potwierdza historia w przekazie ustnym, badania socjologiczne i analiza kulturowa). W ciągu ostatnich lat związek między postkolonializmem a postkomunizmem umocnił swą dynamiczną obecność w badaniach nad Europą Środkową i Wschodnią, stając się częścią składową projektu mającego na celu krytyczny przekład pewnych historycznych i kulturowych doświadczeń na język jednego z najbardziej rozpowszechnionych podejść badawczych współczesnego środowiska akademickiego. W ten sposób uczeni z Europy Środkowej i Wschodniej na nowo określają granice dziedziny, która należy już do kanonu współczesnej teorii i włączają swe rozpoznania do jej krytycznych przewartościowań, porównując kolonializm z innymi systemami dominacji. Zamiast więc badać w swoim referacie możliwości interdyscyplinarnego dialogu, na który pozwala prefiks post, wracam w nim do korzeni i z pomocą źródeł historiograficznych badam różnice i podobieństwa między zachodnim projektem imperialnym (który służył jako model dla rosyjskiej ekspansji przed rokiem 1917) i sowieckimi rządami, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dawnych państw satelickich (w szczególności Rumunii). Punktem odniesienia mojego porównania jest podległość kulturowa oraz jej natura i funkcja w kontekście kolonialnym. Z tej perspektywy dominacja sowiecka wydaje się czymś na granicy kolonializmu, bowiem skuteczność ZSRR jako centrum władzy imperialnej w relacji do państw satelickich została podważona przez fiasko imperium na poziomie symbolicznym i kulturowym. Ta systemowa wada pozwoliła idei europejskości (silnie powiązanej z Europą Zachodnią) zainspirować zbiorowy i indywidualny opór wobec dominacji sowieckiej i jej dziedzictwa we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. Anca Baicoianu obroniła swoją rozprawę doktorską (Strategies of identity (re)construction in postcolonial and postcommunist literatures) na Uniwersytecie w Bukareszcie, tam też obecnie zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną. Publikowała artykuły i recenzje w czasopismach i tomach pokonferencyjnych zarówno w Rumunii jak i za granicą. Jej zainteresowania badawcze obejmują teorię literacką, komparatystykę, studia postkolonialne i postkomunistyczne, a także literaturę Europy Środkowej i Wschodniej oraz literaturę dawnych kolonii. Monika Baer, Hana Cervinkova, Marek Pawlak, Petr Skalnik, Marta Songin-Mokrzan Postsocjalizm w perspektywie antropologicznej W ramach panelu proponujemy krytyczną analizę postsocjalizmu ramy teoretycznej służącej wielu antropologom i antropolożkom do określenia specyfiki badawczej projektów realizowanych w Europie Środkowej/Wschodniej po 1989 roku. W tym kontekście interesuje nas przede wszystkim wnikliwy wgląd w postsocjalizm jako koncepcję analityczną, przywoływaną w studiach nad społeczeństwami byłego bloku komunistycznego. Uczestniczki i uczestnicy panelu, których przedsięwzięcia antropologiczne skupione są wokół kultur i społeczeństw Europy Środkowej/Wschodniej, przedstawią kwestie epistemologiczne i empiryczne, które wyłoniły się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w związku z praktykowaniem antropologii w kontekstach określanych do niedawna jako Inna Europa. Prezentowane referaty podejmują problematykę dotyczącą dyskursów tożsamościowych antropologii postsocjalistycznej, postkolonializmu jako koncepcji przydatnej w etnograficznych ujęciach społeczeństw i kultur postkomunistycznych, ładu neoliberalnego oraz podejść etnograficznych i antropologicznych do problematyki migracji w Europie Środkowej/Wschodniej. 1

3 Monika Baer, Inna Europa, inna dyscyplina? Antropologiczne tożsamości w kontekstach postsocjalistycznych Hana Cervinkova, Postsocjalizm, postkolonializm i edukacyjna antropologia zaangażowania Marek Pawlak, Reżimy mobilności. Próba redefinicji kategorii klasy społecznej Petr Skalnik, Postkomunizm pozostanie na zawsze. Optymistyczny pogląd antropologa Marta Songin-Mokrzan, Koncepcja neoliberalizacji w badaniach postsocjalistycznych dr Monika Baer pracuje jako adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką prac Women s spaces (2003) oraz Między nauką i aktywizmem (w druku), a także współredaktorką tomów (z Elżbietą Pakszys) Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju (2003) oraz (z Marzeną Lizurej) Z odmiennej perspektywy (2007). Jej zainteresowanie badawcze obejmują problematykę płci/seksualności, przemian postocjalistycznych w Europie Środkowej/Wschodniej oraz polityk wiedzy. dr Hana Cervinkova jest antropolożką kulturową (doktorat uzyskała w 2004 roku w New School for Social Research). W swoich pracach podejmuje problematykę antropologii transformacji postkomunistycznych, teorii genderowych i feministycznych, etnografii i edukacji, edukacyjnych badań w działaniu i antropologii miejskiej. Jest dyrektorką Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, a także badaczką Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Obecnie jest członkinią Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA). dr Marek Pawlak jest antropologiem i badaczem w Centrum Badań Migracyjnych UAM. W 2012 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Transformacja i rekonstrukcja tożsamości narodowej polskich imigrantów w Norwegii. Zajmuje się problematyką transnarodowych migracji, reżimami mobilności, globalizacją, etnicznością i nacjonalizmem oraz metodologią współczesnych badań terenowych. prof. Petr Skalnik wykłada antropologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują: problematykę państwa w Afryce i Europie, antropologię polityczną, antropologię Europy Środkowo- Wschodniej oraz redefiniowanie studiów nad społecznościami. Prowadził etnograficzne badania terenowe w Afryce Zachodniej, Afryce Południowej, Europie Wschodniej, byłym Związku Radzieckim i Papui Nowej Gwinei. Jest autorem wielu publikacji naukowych, a także członkiem rad wydawniczych wielu czasopism naukowych. Jest też wiceprezydentem Międzynarodowego Związku Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES). dr Marta Songin-Mokrzan jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie etnologii, antropolożką społecznokulturowa, badaczką n niezależną. Napisała pracę doktorską pt. W poszukiwaniu nowej tożsamości. Analiza wybranych koncepcji antropologii zaangażowanej. Jej zainteresowania badawcze obejmują teorię i metodologię antropologii, antropologię ekonomiczną, antropologię państwa oraz antropologię zaangażowaną i feministyczną. Bogusław Bakuła Debaty narodowe w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989 Już w wieku XIX ukształtował się w Europie Środkowo-Wschodniej szczególny typ debaty publicznej. Jego zasadniczą cechą był szeroki zakres i udział elit. Debaty te odnosiły się do zasadniczych i ogólnych spraw narodowych, dotyczyły tożsamości i zdrady, obowiązku zbiorowego i godności jednostki, walki zbrojnej o niepodległość i zakresu koegzystencji z narzuconym systemem politycznym. W znacznym stopniu kształtowały narodowy etos w naszej części Europy. W końcu wieku XIX i na początku XX Polacy, Czesi, Ukraińcy żyli debatami o zdradzie i obowiązku (m.in. St. Brzozowski, K. Sabina, I. Franko). Debaty narodowe przeistaczały się w swego rodzaju sądy obywatelskie lub narodowe (z arbitralnie wyłonionym przedstawicielstwem elit), a ich efektem było ustanowienie kanonu, wykluczenie ze wspólnoty, nawet z wyrokiem kary zasadniczej, lub 2

4 przywrócenie godności. Wpłynęły one w poważnym stopniu na uświadomienie różnicy między lojalnością wobec interesu narodowego a lojalnością wobec władzy, kształtowały nowoczesny patriotyzm, stwarzały też okazję do nadużywania potęgi opinii powszechnej. Ich semiotyka, wewnętrzna struktura i czasookres współtworzą określony, charakterystyczny styl. Po roku 1920 czy po roku 1945 debaty dotyczyły narodowego obowiązku i pamięci, tożsamości, kształtu kultury ojczystej, stosunku do postępu i rewolucji. Pomimo różnic treściowych i historycznych były do siebie pod wieloma względami podobne. Debaty narodowe, choć miały charakter powszechny, a ich uczestnicy określali się jako przedstawiciele narodu, w istocie odnosiły się do świadomości i problemów elit. Z tego też wynikał ich charakter rozprawy klasowej (inteligencja) lub środowiskowej (emigracja). Po roku 1989 debaty zagarniające liczne grono uczestników i odbiorców odnosiły się do kilku zasadniczych kwestii: pamięć, tożsamość, wierność, obowiązek. Jakkolwiek podobne, debaty te w każdym z krajów Europy Środkowej charakteryzowały się innym rozłożeniem akcentów, hierarchii i sposobów oceny. Debaty narodowe po roku 1989 przybrały pewien styl postkolonialnego rozliczania z traum przeszłości. Ich celem było określenie winy wobec narodu i społeczeństwa, choć już bez stosowania radykalnego ostracyzmu czy wydawania wyroków śmierci. Koncentrowały się szczególnie wokół: a/udziału w praktykach totalitaryzmu, b/antysemityzmu, c/roli Innych w kształtowaniu obrazu życia zbiorowego, d/procesów odzyskiwania tożsamości narodowej. W konkretnym ujęciu można mówić o czterech typach debaty powszechnej. Jest to debata lustracyjna (udział w praktykach faszyzmu i komunizmu), holokaustowa, tożsamościowa, o wykluczeniu. Ich semiotyka wiąże się z semiotyką postkomunizmu, jako formacji postkolonialnej, wydobywającej i utrwalającej również niektóre formy świadomości zniewolonej. Bogusław Bakuła prof. zw. dr hab. Kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Red. nacz. Porównań, red. nacz. Slavia Occidentalis (zeszyty literaturoznawcze). Zainteresowania naukowe: badania porównawcze w zakresie literatury i kultury Europy Środkowo-Wschodniej, samizdat w Europie Środkowej i Wschodniej, literatura polska, ukraińska, czeska, słowacka, białoruska, rosyjska. Tomasz Bilczewski Komparatystyka postkolonialna, ginące języki, wspólnoty wyobrażone. O pewnym locus środkowoeuropejskiej wielokulturowości. Ostatnia dekada przyniosła literackim badaniom porównawczym zdecydowane umocnienie wszystkich tych nurtów, które ogniskują się wokół najważniejszych problemów refleksji postkolonialnej. Właśnie w ramach tego umocnienia podjęto kwestie o zasadniczym znaczeniu dla dalszego rozwoju dyscypliny, pytając o filozoficzne umocowanie i polityczne obciążenie kategorii porównania, o uwarunkowania i sposoby konstruowania porównawczych historii literatur(y), o zaangażowanie literatury/literaturoznawstwa w procesy tworzenia się wspólnot i reinterpretację wyobrażeń, którymi wspólnoty się posługują. To także w orbicie postkolonialnej komparatystyki podjęto ciekawe próby ujęcia obserwowanego dziś zderzenia globalnego z lokalnym, centrum i peryferii, zwracając uwagę na nowe zjawiska literackie pojawiające się w obrębie światowej republiki literatury (Pascale Casanova). Celem tego referatu jest wykorzystanie osiągnięć postkolonialnej komparatystyki do analizy złożonej natury postzależnościowej geografii kultury środkowoeuropejskiej, która opierać się będzie na studium przypadku. Tomasz Bilczewski, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych UJ, dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych UJ i koordynator międzynarodowego programu doktorskiego Cultural Studies in Literary Interzones. Laureat Nagrody Premiera za pracę doktorską w roku 2009 oraz stypendium Zostańcie z nami przyznawanego przez tygodnik Polityka w roku Stypendysta m.in. Funduszu im. Stanisława Estreichera (2004), Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2004), Fundacji Karoliny de Brzezie Lanckorońskiej i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego Mistrz Prof. Michała Pawła Markowskiego. W latach , w ramach programu dydaktyczno-badawczego finansowanego przez Fundację Kościuszkowską, był wykładowcą języka i kultury polskiej w Indiana University. Jego zainteresowania badawcze obejmują literackie studia porównawcze, teorię literatury, teorię przekładu, historię literatury polskiej i 3

5 angielskiej oraz nauczanie języka polskiego jako obcego. Jest autorem książki Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii (2010). Wydał również autorską antologię Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki (2010). Marcin Brocki Postzależność w optyce antropologicznej. O granicach stosowalności ramy naukowej Badania etnologiczne i antropologiczne ostatniej dekady coraz wyraźniej pokazują, że dotychczas stosowane narzędzia opisu i analizy społeczności lokalnych, grup zubożałych w wyniku transformacji, mieszkańców po-pgr-owskich wsi, są niewydajne. Narzędzia te bowiem często predefiniują ich sytuację, nim zostanie przeprowadzona rzetelna analiza faktycznych strategii działań podejmowanych przez wymienione grupy, i ta narzucona rzeczywistości rama nie pozwala zrozumieć czym faktycznie są np. obserwowana bierność, korzystanie z materialnego wsparcia państwa (wytwarzające w domyśle efekt przypominający afrykańskie fiasko systemów pomocowych - bierność), brak umiejętności nawigowania we współczesności, itp. W swoim wystąpieniu wykazuję, że po zmianie tej ramy otworzy się przed nami zupełnie inna rzeczywistość, w świetle której zależność stanie się mniej oczywista. Marcin Brocki dr hab. W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kulturowego obrazu ciała, antropologii komunikacji, współczesnej metodologii i teorii badań antropologicznych, semiotyki kultury, społeczności lokalnych i kultur "elit". Najważniejsze publikacje: Język ciała w ujęciu antropologicznym (2000), Antropologia. Literatura dialog przekład (2008), Clifford Geertz. Lokalna lektura, (współred. D. Wolska) (2002), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce (współred. K. Górny, W. Kuligowski) (2006). Wojciech Browarny Na Zachód. Tadeusza Różewicza reportaże o "ziemiach odzyskanych" Referat jest poświęcony reportażom Tadeusza Różewicza z późnych lat 40., gdy jako młody pisarz wyruszał w reporterskie podróże na tzw. ziemie zachodnie. Efektem tych wypraw były teksty publikowane w gazetach codziennych i tygodniowych dodatkach kulturalnych. Referat omawia nie tylko te mało znane utwory pisarza, ale przedstawia i analizuje zawarty w nich program literacki oraz koncepcję zagospodarowania "ziem odzyskanych" i geopoetykę wczesnej prozy Różewicza. Wojciech Browarny historyk literatury nowoczesnej i krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Literatury Polskiej po 1989 roku. Autor książek Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych (Wrocław 2002) oraz Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej (Wrocław 2008), współredaktor tomów Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza (Kraków 2007), Herbert (nie)oswojony (Wrocław 2008), Białoszewski przed dziennikiem (Kraków 2010) i Po Miłoszu (Kraków 2011) i Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku (Wrocław 2012). Tatiana Czerska Granice w pamięci. Pisarstwo autobiograficzne kobiet jako forma dyskursu neokolonialnego Interesuje mnie temat nostalgii i granic w pamięci w pisarstwie autobiograficznym kobiet jako forma dyskursu neokolonialnego. Pytam o to, co kobiety decydują się wyjawić, ale też, co ukrywają, przemilczają. 4

6 Badając zarejestrowane w kobiecych (auto)biografiach mechanizmy opresji i wzorce emancypacji, zastanawiam się, czy i jak narracje osobiste kobiet przyczyniają się do legitymizacji władzy dominujących współcześnie dyskursów bądź przeciwnie: podważają istniejący porządek. Interesuje mnie ideologiczna funkcja nostalgii (nostalgia w służbie polityki historycznej/ polityki tożsamości) odpowiedź na pytanie, jaką rolę pełnią w ramach tej polityki (auto)biografie kobiet - swoistych "strażniczek pamięci? Czy można mówić o naginaniu wspomnień do obowiązującego dyskursu? Czy wspomnienia kobiet mogą prezentować oczekiwaną wersję przeszłości (z uwagi na względy ideologiczne, dydaktyczne, rynkowe)? W swoim referacie nawiązuję przede wszystkim do dwóch zaproponowanych obszarów tematycznych: strategie radzenia sobie z (re)interpretacją przeszłości (niedawnej i bardziej odległej) oraz jej kodyfikowanie nostalgia, sentyment, celowa i/lub nieświadoma amnezja; miejsca pamięci/ upamiętnienia/zapomnienia po roku 1989; relacja centrum-peryferie; wyłonienie się lokalności i odkrycie/odtwarzanie się wielorakich historii miejsc. Kwestie te przedstawiam z wykorzystaniem takich kategorii teoretycznych, jak pamięć kulturowa oraz dyskurs postkolonialny i postzależnościowy. Tatiana Czerska dr hab., kulturo- i literaturoznawczyni zatrudniona w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury polskiej po 1939 roku, autobiografizmu, kultury PRL-u i jego obrazu we współczesnych narracjach, dyskursów postzależnościowych. Jest autorką monografii Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej (Szczecin 2011); Od małej ojczyzny do Uniwersum. Sacrum w twórczości Zbigniewa Żakiewicza (Szczecin 2006). Współredagowała tomy: () Kanon i obrzeża (z Ingą Iwasiów; Kraków 2004) oraz Czytanie Żakiewicza (z Renatą K. Łozowską; Szczecin 2012). W najnowszych rozprawach i szkicach zajmuje się kobiecą autobiografistyką, wpisując się w nurt badań nad dwudziestowieczną historią kobiet, z uwzględnieniem kulturowo-antropologicznych perspektyw badawczych. Helena Duć-Fajfer Jestem u siebie tekstualna opozycja przeciw symbolicznemu wykorzenianiu w literaturach mniejszościowych w Polsce W referacie prezentuję sposób tekstualnego odpowiadania (głównie wpisanego w teksty literackie) na dominujący w dyskursie centrum ideologem o innej ziemi, która jest ojczyzną mniejszości etnicznych/narodowych, będących przybyszami i gośćmi na polskiej ziemi. Aspekt porównawczy wyznaczają będą różnice pomiędzy sposobami pojmowania i artykułowania swojego miejsca zarówno w sensie ideologicznym (kontrodpisywanie do centrum), jak i w sensie psychologicznym, emocjonalnym (wkorzenienie i tożsamość) przez poszczególne mniejszości. Podejmuję próbę odpowiedzi na kilka pytań. Jak funkcjonują kategorie autochtona i przybysza w dyskursie historycznym występuje w nim opozycja czy akceptacja mniejszościowa? Tęsknota za przestrzenią i za miejscem swoim, co one znaczą i jakie jest ich figurowanie, metaforyzowanie, usymbolicznianie? Ile ojczyzn, ile domów, ile tożsamości przestrzennych kształtują i kształtuje poszczególne mniejszości? Poruszam takie zagadnienia jak: szukanie, odbijanie/odciskanie, zacieranie śladów - strategie i kontrstrategie. Miejsca pamięci pro- i przeciw: eliminujące, zawłaszczające, wydrążone, ekspansywne, bolesne, zdesakralizowane. Takie figury tekstualne, rozgrywające się w modelu ekspansywnym bądź dialogicznym, wyrażające ideologiczną i psychologiczną wartość swojej ziemi, swojego miejsca, swojej przestrzeni są tropione w różnych głosach, lokujących się jako mniejszościowe, marginalnie, czy peryferyjnie wobec centrum. Ono, choć nieobecne bezpośrednio w egzemplifikacjach tekstualnych, jest esencjalnie obecne jako Inny dominujący, co z samej zasady nie wymaga aktywności, czy potwierdzeń doraźnych. Niekwestionowalność wpisana jest bowiem w pozycję centrum. Klasyczne pytanie z zakresu dyskursu postkolonialnego, jak uczynić głos podporządkowany słyszalnym, obudowane zostało w referacie refleksją na temat mniejszościowych strategii retorycznych i ich zróżnicowania w zależności od samorozpoznawania się i samodefiniowania wobec wartości przestrzennych. Rozważam też zagadnienie: czy inaczej i na ile inaczej mniejszości budujące swoje odniesienie do ziemi na fundamencie autochtonizmu, rdzenności, rodzimości komunikują dyskursywnie swój stosunek do centrum, niż czynią to mniejszości, które w swoją tożsamość mają 5

7 wpisany mit wędrówki przodków? Z tekstów społeczności mniejszościowych wyłonione zostaną sposobem symptomatycznego czytania wpisanych w ich warstwę treściową, ideową, czy formalną ślady zmagania się z ideologemami przestrzennymi generowanymi przez centrum i zaprezentowanie ich w referacie (i ewentualnej publikacji) wygłoszonym na słyszalnej w centrum konferencji, da być może możliwość uczynienia niesłyszalnego słyszalnym. Helena Duć-Fajfer adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowczyni języka, kultury i literatury łemkowskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, współpracowniczka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Autorka monografii Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX w., Kraków 2001 oraz Między bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Kraków 2012, współautorka opracowania La Litterature Lemko dans la Seconde Moitie du XX Siecle, Lille 2001 oraz Rozmówek polsko-łemkowsko-angielskich: Rozmawiajmy po łemkowsku-бесідуйме по лемківскы-let s speak Lemko-Rusyn, Warszawa 2007, redaktorka Antologii powysiedleńczej literatury łemkowskiej: Czy to tęsknota, czy nadzieja (Ци то лем туга, ци надія), Legnica Redaguje Rocznik Ruskiej Bursy, współredaguje serię Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU. Zajmuje się zagadnieniami etniczności w literaturze, literaturą mniejszości etnicznych oraz problematyką relacji międzykulturowych. Opublikowała ponad 150 prac z tego zakresu. Grant Aubrey Farred Nieoceniona przekładalność W czasie, gdy ambiwalentna pozycja narodów Europy Środkowej i Wschodniej w ramach Unii Europejskiej jest wciąż poddawana afirmacji, warto sobie przypomnieć myśl Witolda Gombrowicza. Mam na myśli szczególnie jego Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans rodzaj szaleńczego lecz oczywiście bynajmniej nie szalonego biegu przez zachodnią filozofię, zapisanego w Paryżu przez Polaka wykładającego zachodnią filozofię na Zachodzie po tym, jak stał się zakazanym nazwiskiem we własnym kraju. W mojej prezentacji chcę pokazać, że dla Gombrowicza przekładalność, sprawianie, że jedna tradycja staje się czytelna dla drugiej, jest czymś w rodzaju projektu szaleńca wydaje się to niemożliwe, a jednak trzeba, według Gombrowicza, tego dokonać. Przekładalność jest i musi zostać przełożona na myśl. Musi być wymyślona Tam (Paryż), ponieważ takie myślenie, zainicjowane tutaj (Polska), uważa się za nietolerowalne, niekonieczne, i zbędne Tutaj. Jaki jest więc koszt przekładu? Co ważniejsze, jaki jest koszt, wycena, jakie wytłumaczenie, nie-myślenia tego Tam, gdzie tam nie daje nic więcej poza warunkami na myślenie tego? Grant Aubrey Farred, profesor Africana Studies, Cornell University, publikował w wielu obszarach teorii kultury, w dziedzinie teorii postkolonialnej, rasy, teorii sportu, kształtowania się intelektualistów, badań kulturowych i literaturoznawstwie. Od 2002 r. był naczelnym redaktorem pisma South Atlantic Quarterly. Jego książkowe publikacje to: Midfielder's Moment: Coloured Literature and Culture in Contemporary South Africa (Westview Press, 1999), What's My Name? Black Vernacular Intellectuals (University of Minnesota Press, 2003), Phantom Calls: Race and the Globalization of the NBA (2006), i ostatnia Long Distance Love: A Passion for Football (Temple University Press, 2008). Obecnie pracuje nad książką Bodies in Motion, Bodies at Rest (University of Minnesota Press), jej tematem będzie filozofia ruchu w atletyce. Dorota Gołuch Polskie recenzje literatury postkolonialnej ( ) oznaki solidarności postzależnościowych? Referat bazuje na polskich recenzjach tłumaczonej literatury postkolonialnej z lat i skupia się na badaniu poruszanych przez recenzentów kwestii podobieństw między Polską a krajami postkolonialnymi, szukając oznak postzależnościowej wrażliwości i solidarności. Referat pokazuje, że w narracjach postkolonialnych dotyczących doświadczeń politycznej i kulturowej zależności, walki o niezależność i 6

8 postzależnościowych zawirowań, recenzenci słyszą echa polskiej historii: zaborów ( ), okupacji hitlerowskiej ( ), dominacji sowieckiej ( ) i, do pewnego stopnia, przyspieszonej globalizacji po roku W korpusie około tysiąca recenzji szeroko rozumianej literatury postkolonialnej można znaleźć następujące przykłady: algierska walka anty-kolonialna jest porównywana z anty-nazistowskim ruchem oporu w Polsce (potępienie imperializmu i nazizmu należało zresztą do komunistycznego repertuaru); palestyński bohater książki Emila Habibi, cechujący się ambiwalentnym stosunkiem do państwa Izrael, jest nazywany Wallenrodem (przywołując skojarzenia z mickiewiczowskim poematem i etosem makiawelicznej walki przeciw wrogom narodu); natomiast doświadczenia migracji i imigranckiego wyobcowania, ukazane m.in. przez urodzoną w Indiach pisarkę Kiran Desai, określa się jako świetnie znane polskim czytelnikom. W referacie sugeruje się, że ta świadomość historycznych podobieństw może oznaczać istnienie pewnej postzależnościowej wrażliwości oraz, być może, solidarności z krajami postkolonialnymi. Jednocześnie następuje sproblematyzowanie tych wstępnych sugestii i pojawia się pytanie, jak ewentualne wyrazy solidarności odnieść do dyskursów europejskiej wyższości, które również występują w recenzjach. Inaczej mówiąc, czy solidarność wymaga poczucia równości? I jak te wyrazy solidarności są przekazywane, kształtowane i zniekształcane poprzez istniejące dyskursy, a zwłaszcza zimnowojenny idiom solidarności i pomocy dla krajów Trzeciego Świata, demokratyczną retorykę anty-komunistycznej Solidarności oraz zachodni dyskurs solidarności i pomocy charytatywnej dla krajów rozwijających się? Impuls poszukiwań postzależnościowej solidarności poddany jest w referacie krytyce: zwraca się uwagę na problematyczny charakter solidarności opartej na historii zależności, która, jak podkreślają niektórzy polscy badacze, wiąże się z resentymentem i rolą ofiary. Na koniec pojawia się istotne pytanie, czy warto wobec tego zająć się wizją bardziej otwartej, humanistycznej lub planetarnej (Spivak 2003) solidarności. Dorota Gołuch jest doktorantką na University College London i stypendystką Arts and Humanities Research Council. Obecnie kończy pracę doktorską na temat Polski przekład i odbiór literatury postkolonialnej ( ): wyobrażenia różnicy, podobieństwa i solidarności. Dorota ma tytuł magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego i master University of Kent. Jej praca magisterska na temat pisarek indo-karaibskich została opublikowana w 2011 roku pt. I Rather Dead: A Spivakian Reading of Indo-Caribbean Women s Narratives; jest ona też autorką artykułów na temat etyki przekładu literatury postkolonialnej (a konkretnie Chinuy Achebe i Amosa Tutuoli). Dorota jest reprezentantką studentów w organizacji British Comparative Literature Association, członkinią polskiego stowarzyszenia akademickiego Collegium Invisibile oraz prowadzi stronę internetową Postcolonial Studies Association. Hanna Gosk Postzależnościowe cechy czasu postzależności. Przypadek współczesnej prozy polskiej Czas postzależności rozumiem jako czas mierzony przy użyciu zegara i kalendarza, który zaczyna płynąć po ustaniu realnie istniejącej wcześniej relacji podporządkowany dominujący. W historii Polski można wskazać co najmniej dwa odcinki czasu postzależności dwudziestolecie i okres najnowszy - po roku Wypada też rozważyć lata istnienia Polski Ludowej ( ) jako przedział, który rozpoczął się po zakończeniu okupacji niemieckiej i cechował się do roku 1989 uzależnieniem politycznym od Związku Radzieckiego, a więc okres szczególny w jednoczesnym trwaniu postzależności i zależności. Czas postzależności dochodzi do głosu w literaturze międzywojennej, powojennej i tej powstającej po roku 1989, która podejmuje tematy współczesne dla swojego czasu historycznego, co chciałabym pokazać na trzech reprezentatywnych przykładach. Drugi termin użyty przeze mnie w tytule tego tekstu - postzależnościowe cechy czasu - odsyła do swojego nacechowania, a nie tylko mechanicznego upływu zapoczątkowanego chwilą ustania zależności. Postzależnościowe cechy czasu mogą ujawniać się także w okresie rzeczywistego trwania jakiejś odmiany zależności. To przypadek dotyczący doby Polski Ludowej, gdy uwzględnić relacje Polaków z Niemcami i Związkiem Radzieckim, a także całego okresu od roku 1918 po dzień dzisiejszy, jeśli wziąć pod uwagę stosunek Polski (jako kraju peryferyjnego) wobec euroamerykańskiego Zachodu. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918 stosunkowo szybko pojawiła się powieść Stefana Żeromskiego Przedwiośnie (1925), uznana za dzieło prezentujące moment przejścia Polski ze stanu 7

9 zaborowego uzależnienia w niezależność. Tuż po roku 1945, kiedy przyszłość polityczna kraju po II wojnie światowej nie rysowała się przeciętnym obywatelom zbyt jasno i jednoznacznie, Jerzy Andrzejewski napisał Popiół i diament (1948), utwór ukazujący sytuację kraju przez pryzmat zdarzeń w prowincjonalnym polskim mieście z jego mieszkańcami, ludźmi o różnych światopoglądach i doświadczeniach okupacyjnych. Po roku 1989 nie opublikowano żadnego utworu, który można by uznać za diagnozujący uniezależnienie się Polski od Związku Radzieckiego, transformację ustrojową i skutki tych procesów. Z tego względu dość arbitralnie wybrałam jako exemplum debiutancką powieść Ignacego Karpowicza pt. Niehalo (2006), która dotyka tych problemów. Na przykładzie trzech wskazanych utworów śledzę postzależnościowe cechy temporalności świata, który prezentują i wykazuję, że czas postzależnościowy jest nieneutralny semantycznie i nieprzezroczysty. Wcale nie musi płynąć do przodu, a jeśli to czyni, często biegnie w rytmie retardacyjnym, bo przeszłość (a nie przyszłość czy teraźniejszość) wydaje się być jego najbardziej znaczącym wymiarem. Czas postzależnościowy jest fragmentaryczny, selektywny, rozciągliwy w sensie zmiennej pojemności, odznacza się walorami stanowiąco-wykluczającymi i wydaje się mieć strukturę bryły (nie linii), a także swoiste zagęszczenia. Jest to bowiem czas o szczególnym nacechowaniu sytuacyjnym. Hanna Gosk, profesor zwyczajny w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Pracownią Antropologicznych Problemów Literatury. Zajmuje się prozą i krytyką literacką; literaturą dokumentu osobistego; problematyką zmian zachodzących w prozie polskiej po roku 1989; literackim obrazowaniem historii oraz nowszymi metodologiami w podejściu do literatury współczesnej z akcentem na ujęcia antropologiczne, postkolonialne. W 2009 r. stworzyła sieć naukową Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. Opublikowała ostatnio Opowieści skolonizowanego/kolonizatora. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku (2010). Pod jej redakcją ukazały się m.in.: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś (2013, współred. E. Kraskowska), Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2012), Nowe dwudziestolecie ( ) Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy (2010), (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL (2008). Joanna Gubała Przestrzenne ramy pamięci przeobrażenia łódzkich miejsc pamięci o społeczności żydowskiej jako przykład ekspresji pamięci zbiorowej w przestrzeni publicznej. Z kwestią pamięci zbiorowej nierozerwalnie łączy się refleksja dotycząca materialnych nośników pamięci, definiowanych m.in. jako wszelkie sposoby wykorzystywania kanałów pamięci i utrwalania obrazów przeszłości. Sposoby te wynikają z prawidłowości zaobserwowanej przez Jana Assmanna w jego książce Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych: myślenie opiera się na abstrakcji, pamiętanie zaś na konkretach. Jednymi z ważniejszych nośników pamięci są materialne formy upamiętnień, ulokowane w przestrzeni polskich miast. Przedmiotem mojej analizy czynię miejsca pamięci o społeczności żydowskiej w Łodzi ich symbolikę, przekaz, kontekst powstania, podmiot oraz przedmiot upamiętnienia. Historia tworzenia współczesnej mapy miejsc pamięci o społeczności żydowskiej w Łodzi wiąże się z początkowo powolnymi, a po roku 2004 (za sprawą lokalnych władz samorządowych oraz oddolnych inicjatyw) zintensyfikowanymi przeobrażeniami miejskiego krajobrazu. Przeobrażenia te wiązać można z szerszymi (europejskimi) tendencjami do demokratyzacji pamięci oraz próbami zapełniania białych plam pamięci (obszarów zbiorowej niepamięci), a także zauważalnym od kilku dekad renesansem pamięci częstszym powracaniem do przeszłości w dyskursie publicznym oraz w działaniach różnych aktorów społecznych. W Łodzi ostatnich 8-10 lat działania te przyniosły znaczące zmiany poziomu obecności treści odnoszących się do wielokulturowej przeszłości miasta właśnie w przestrzeni publicznej. Analiza siatki miejsc pamięci związanych z tym aspektem zbiorowego obrazu przeszłości pozwala za pośrednictwem owych widzialnych artefaktów kulturowych na wyciągnięcie wniosków o przeobrażeniach i formach funkcjonowania pamięci zbiorowej łodzian. Rozważania dotyczą różnorodnych miejsc pamięci (części dziedzictwa materialnego oraz współczesnych inicjatyw kommemoracyjnych) identyfikowanych w formie pomników, tablic upamiętniających, miejsc sakralnych oraz innego typu widzialnych przejawów tego, co minione. 8

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 DRUGA DEKADA WOLNOŚCI. SOCJOLOGICZNE KONSEKWENCJE I ZAGADKI TRANSFORMACJI Pod redakcją Joanny Frątczak-Müller, Anny Mielczarek-Żejmo,

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego 1 Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Redakcja Tomasz Kranz Lublin 2012 Redakcja i korekta:

Bardziej szczegółowo

Własny pokój etnografek 1

Własny pokój etnografek 1 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Własny pokój etnografek 1 Dedykuję prof. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (choć nie zgodziłaby się z tezami tego tekstu) Kobiety są

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Polemiki i recenzje 229

Polemiki i recenzje 229 K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 1 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Eva Zamojska, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych,

Bardziej szczegółowo

R eligia. w kontekście społecznym

R eligia. w kontekście społecznym R eligia w kontekście społecznym Tytuł oryginału: Religion: The Social Context. Fifth Edition Copyright 2002 by Meredith B. McGuire The English language edition of this book is published by Waveland

Bardziej szczegółowo

Redaktorzy prasy akademickiej od lat działają na rzecz konsolidacji i promocji

Redaktorzy prasy akademickiej od lat działają na rzecz konsolidacji i promocji Od redakcji (ale nieco inaczej) Redaktorzy prasy akademickiej od lat działają na rzecz konsolidacji i promocji swojego środowiska. Służą temu między innymi organizowane rokrocznie spotkania, których gospodarzami

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ten artykuł, bazujący na konkretnym przypadku

Ten artykuł, bazujący na konkretnym przypadku Abstrakt Słowa kluczowe Kamila Biały Uniwersytet Łódzki Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Socjologia zamieszkiwania

Socjologia zamieszkiwania Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Łukasiuk Marcina Jewdokimowa Socjologia zamieszkiwania Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Łukasiuk Marcina Jewdokimowa Warszawa 2014 Pani Doktor Ewie Kaltenberg-Kwiatkowskiej

Bardziej szczegółowo

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym

Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii Tomasz Bazylewicz Holokaust atomowy w japońskim komiksie historycznym (Atomic Holocaust in Japanese Historical Comics)

Bardziej szczegółowo

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI Książkę dedykuję promotorce mojego doktoratu, dr hab. Barbarze Fatydze, która wcześniej niż ja uwierzyła, że to się uda, i mojej Mamie, która zawsze była gotowa rozmawiać ze

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH 39 PEDAGOGIKASPOŁECZNANARZECZ, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 39, część 2 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Pod redakcją Zdzisława Wołka Zielona

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej 31 lipca 2012 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME

ISSN 1895-4421 EPISTEME ISSN 1895-4421 EPISTEME KRAKÓW NR 6/2008 EPISTEME Półrocznik naukowo-kulturalny Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Rada

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo