WSTĘPNY PROJEKT. Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNY PROJEKT. Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata 2014 2022"

Transkrypt

1 WSTĘPNY PROJEKT Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata

2 Dokument Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice na lata został opracowany na podstawie wyników pracy zespołów pracowniczych w następującym składzie: p. Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice p. Ewelina Dudek Urząd Gminy Nagłowice p. Karolina Wojewoda Urząd Gminy Nagłowice P. Gustaw Siewiorek Urząd Gminy Nagłowice p. Anna Klimczak Urząd Gminy Nagłowice p. Lidia Titow Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury,,Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach p. Piotr Żytniewski Urząd Gminy Nagłowice p. Zofia Mróz Urząd Gminy Nagłowice Strategię opracowano pod redakcją p. Eweliny Dudek i p. Karoliny Wojewody przy współpracy głównego konsultanta p. Marcin Nowaka Opracowanie graficzne strony tytułowej p. Łukasz Staniec 2

3 Spis treści 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE STRATEGII ROZWOJU GMINY UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE, KULTUROWE I SPOŁECZNO GOSPODARCZE GMINY HISTORIA NAGŁOWIC KAPITAŁ TECHNICZNY I INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW PUBLICZNYCH I KOMERCYJNYCH WODA KANALIZACJA GAZ ENERGIA ELEKTRYCZNA TELEKOMUNIKACJA SZKOŁY PRZEDSZKOLA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE GOSPODARKA ODPADAMI WYDATKI NA INWESTYCJE KAPITAŁ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ DOSTĘPNOŚĆ TERENÓW INWESTYCYJNYCH WIODĄCE BRANŻE GOSPODARCZE ZASOBY NATURALNE I BIORÓŻNORODNOŚĆ OFERTA INWESTYCYJNA GMINY (PODATKI, OPŁATY LOKALNE) ZAPLECZE BIZNESU (BANKI, ODDZIAŁY) KAPITAŁ KULTURY I WIZERUNKU ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA HISTORYCZNA I KULTOROWA WARUNKI KLIMATYCZNE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ATRAKCYJNOŚĆ PRZYRODNICZA ROLNICTWO I LEŚNICTWO ZABYTKI AGROTURYSTYKA INSTYTUCJE KULTURY ORGANIZACJE KULTURALNE (POZARZĄDOWE) ZESPOŁY ARTYSTYCZNE WIODĄCE PODMIOTY GOSPODARCZE (PRZEMYSŁ, HANDEL, USŁUGI) ZNANE OSOBOWOŚCI NAJWIĘKSZE IMPREZY KAPITAŁ JAKOŚCI ŻYCIA OPIEKA SPOŁECZNA SŁUŻBA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE INNE JEDNOSTKI USŁUGOWE KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY STRUKTURA WIEKU I PŁCI URODZENIA I ZGONY STATYSTYKI MIGRACYJNE ZAMELDOWANIA I WYMELDOWANIA ZATRUDNIENIE POZIOM WYKSZTAŁCENIA

4 2.7. KAPITAŁ INSTYTUCJONALNY URZĄD GMINY NAGŁOWICE ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SAMORZĄDOWE CENTRUM BIBLIOTEK I KULTURY,,DWOREK MIKOŁAJA REJA POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE IM. IRENY MROŻEWSKIEJ W NAGŁOWICACH ANALIZA SWOT ANALIZA SWOT KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY ANALIZA SWOT KAPITAŁ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ ANALIZA SWOT KAPITAŁ KULTURY I WIZERUNKU ANALIZA SWOT KAPITAŁ TECHNICZNY I INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ ANALIZA SWOT KAPITAŁ JAKOŚCI ŻYCIA ANALIZA SWOT KAPITAŁ INSTYTUCJONALNO DEMOKRATYCZNY ANALIZA SWOT KAPITAŁ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA MISJA GMINY WIZJA ROZWOJU GMINY CELE STRATEGICZNE W ROZWOJU GMINY POWIĄZANIE STRATEGII GMINY Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU KONSULTACJE SPOŁECZNE POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII SYSTEM ZARZĄDZANIA STRATEGII SYSTEM WDRAŻANIA MONITORING STRATEGII EWALUACJA STRATEGII AKTUALIZOWANIE STRATEGII WYKAZ TABEL WYKAZ ILUSTRACJI

5 1. Założenia ogólne Strategii Rozwoju Gminy Zaktualizowana strategia wprowadza wyraźne ukierunkowanie (w długim okresie czasu) rozwoju Gminy Nagłowice poprzez ustalenie wizji rozwoju, wybór obszarów kluczowych, celów strategicznych i operacyjnych oraz koncentrację działań i zasobów. Strategia ustanawia jednocześnie podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji w przyszłości, tworzenia planów szczegółowych i kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny. Dokument otwiera nowy sposób myślenia o rozwoju regionu dążąc do przedsiębiorczego odkrywania i uruchamiania nie w pełni wykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. Wyzwalanie i utrwalanie aktywności społeczności lokalnej, wraz z niezbędną determinacją i konsekwencją działań strategicznych podejmowanych przez władze lokalne, prowadzić będzie do intensyfikowania rozwoju lokalnego. Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice stanowi fundament nowoczesnego systemu zarządzania rozwojem. Sposób jej formułowania oraz planowany system wdrażania uwzględniają następujące założenia: wiązanie procesów rozwojowych w spójny mechanizm rozwoju zintegrowanego; stwarzanie długiej perspektywy czasowej dla realizacji decyzji strategicznych; łączenie aktywności i potencjałów znajdujących się w dyspozycji wielu różnych podmiotów lokalnych; kontekstowe wdrażanie strategii polegające na monitorowaniu sytuacji i modyfikowaniu treści strategii oraz sposobu jej realizacji. Z ostatniego założenia wynika, że Strategia ma charakter dynamiczny i otwarty. Wraz z zachodzącymi zmianami w uwarunkowaniach rozwoju i oczekiwaniach mieszkańców będzie aktualizowana i modyfikowana. W trakcie formułowania Strategii przyjęto założenie, że wypracowane rozwiązania muszą spełniać trzy najważniejsze kryteria: strategia powinna stanowić odzwierciedlenie oczekiwań mieszkańców gminy; strategia powinna tworzyć przestrzeń działania dla mieszkańców Gminy Nagłowice, uzmysławiając indywidualne możliwości działania i szanse rozwojowe w powiązaniu z rozwojem wspólnoty lokalnej; strategia powinna stanowić zaproszenie dla mieszkańców poprzez wskazywanie aktywności, które mogą liczyć na wsparcie ze strony władz lokalnych. 5

6 Przełamanie istniejących barier i blokad rozwoju jednostki wymaga równocześnie od różnych środowisk i grup społecznych oraz od liderów życia społeczno-gospodarczego nowych inicjatyw i niekonwencjonalnych działań. Strategia Rozwoju powinna przyczynić się do tworzenia sprzyjających warunków i promowania rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu istniejących małych firm (m.in. poprzez tworzenie stref aktywności gospodarczej), do podejmowania inicjatyw samozatrudnienia, skutecznego wspierania przedsiębiorczości społecznej w formie organizacji pozarządowych. Powinna także pozwolić na podniesienie jakości zarządzania usługami publicznymi, jakości pracy szkół, ochrony zdrowia oraz przyczyniać się do ożywienia życia kulturalnego we wszystkich sołectwach gminy, powstania nowych inicjatyw, instytucji i imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych służących spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców. Prezentowana strategia nie może być traktowana jako bezpośrednia instrukcja działania dla władz samorządowych. Zakłada się, że wdrożenie strategii będzie wynikiem aktywności możliwie dużej liczby podmiotów lokalnych. Rola władz lokalnych w realizacji strategii sprowadza się przede wszystkim do skoncentrowania uwagi na wspieraniu aktywności społeczności lokalnej i wykorzystywania w tym celu odpowiednich instrumentów. Reasumując, zasady zarządzania strategicznego, którymi kierowano się przy tworzeniu koncepcji prac nad formułowaniem i wdrażaniem strategii objęły: zasadę koncentracji: skupienie energii i zasobów na najważniejszych problemach i najefektywniejszych rozwiązaniach; zasadę kompleksowości: stosowanie szerokiego spojrzenia przy identyfikacji problemów oraz formułowaniu propozycji ich rozwiązania, uwzględniających nie tylko symptomy, ale także przyczyny zjawiska; zasadę ciągłości rozwoju: dążenie do równowagi pomiędzy rozwiązaniami przynoszącymi poprawę w długim horyzoncie, a rozwiązaniami doraźnymi; zasadę synergii: zawarcie w strategii działań stanowiących spójną, wzajemnie wspomagającą się całość; 6

7 zasadę partnerstwa strategicznego: rozszerzanie partycypacji podmiotów lokalnych w formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz identyfikacji i rozwiązywaniu lokalnych problemów; zasadę montażu środków: pomnażanie zasobów wykorzystywanych na rzecz rozwoju lokalnego poprzez formułowanie propozycji zmierzających do aktywizacji możliwie dużej liczby mieszkańców i innych podmiotów oraz będących w ich dyspozycji zasobów na rzecz rozwoju strategicznego; zasadę kontekstowości: elastyczne dostosowywanie treści i sposobów wdrażania strategii do zmieniających się warunków. 2. Uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i społeczno gospodarcze gminy 2.1. Historia Nagłowic Teren obecnej gminy Nagłowice to jeden z najstarszych obszarów osadniczych Ziemi Jędrzejowskiej. Najwcześniejsze chronologiczne wzmianki o Nagłowicach pochodzą z 1269 roku, kiedy to książę Bolesław Wstydliwy poświadczył transakcję miedzy klasztorem jędrzejowskim a wojewodą krakowskim Sułkiem z Niedźwiedzia, na mocy której cystersi otrzymywali dziedzinę komorników i koniarzy w Nagłowicach. W 1325 r. Nagłowice zapisano w rejestrach dziesięciny papieskiej jako wieś z kościołem parafialnym, którego plebanem był Czechosław. Już jednak 3 tysiące lat temu rozwijała się tutaj kultura łużycka, o czym świadczy odkrycie w Nagłowicach cmentarzyska kultury łużyckiej z 86 grobami. Z kolei w Jaronowicach znaleziono kilka monet rzymskich. Chociaż Nagłowice w swojej historii miały wielu właścicieli: Lisów, Porajów, Kotkowskich, Walewskich, Kosickich, a od 1914 r. Radziwiłłów, to Rejowie będąc właścicielami Nagłowic od XV wieku znacząco przyczynili się do popularności tej miejscowości. Do historii literatury polskiej Mikołaj Rej herbu Oksza przeszedł z określeniem z Nagłowic, z których się pisał. Miejscowość dziedziczona przez kolejne pokolenia Rejów stała się nieodłącznym elementem nazwiska pisarza, którego nazywamy ojcem literatury polskiej. Mikołaj Rej, autor wielu utworów o tematyce świeckiej i religijnej, należy do grona postaci symboli kultury polskiej. Mikołaj Rej niemal przez całe swe dorosłe życie pilnie i niestrudzenie krzątał się wokół pomnożenia swego majątku. Po rodzicach odziedziczył w 1529 r. sporą część rodowych dóbr Rejów w Krakowskiem oraz posagowe ziemie matki w okolicach Halicza. Do tego kompleksu majątków, który zapewnił Mikołajowi dobry start, należało między innymi pół wsi Topola wraz z dworem, Żórawno 7

8 miejsce jego urodzin oraz pół wsi Bobin. Gdy umiera jego stryj Piotr, w 1539 r. Mikołaj otrzymuje kolejną część Topoli oraz Nagłowice. Poeta wciąż powiększał swój majątek przez zamiany, dokupywanie, zastawy, pozyskiwanie darowizn (między innymi od króla za swój talent literacki), dzierżawy, zakładanie nowych osad czy właściwy ożenek. Rej bardzo cenił sobie pracę i oszczędność, niestrudzenie inwestował i obracał pieniądzem licząc na odpowiednie zyski w przyszłości, prowadząc przy tym racjonalną gospodarkę wiejską i miejską, rolną i hodowlaną oraz stosując nowoczesną administrację. Zgodnie z ówczesnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi, główne ośrodki gospodarcze w dobrach Reja tworzyły folwarki, produkujące na eksport via Gdańsk oraz na rynki wewnętrzne. Mikołaj rozpoczynał jako posiadacz 2 całych wsi i części w 5 innych. Pod koniec życia na jego majątek składało się co najmniej 17 całych wsi, 6 innych części wsi, a także 2 miasteczka, dom w Krakowie oraz inne dochody. Rej umiera w 1569 roku pozostawiając majątek swojej żonie. Zofia Kościeniówna z Sędziszowa scedowała Nagłowice na rzecz dzieci: synów Andrzeja, Mikołaja i Krzysztofa oraz córek Anny, Doroty, Bogumiły, Elżbiety i Barbary. Z trzech synów poety (wszyscy dziedziczyli na Nagłowicach) linie dwóch pierwszych, Mikołaja i Andrzeja przetrwały najdalej, do XVIII wieku. Współcześni Rejowie są potomkami z linii Krzysztofa. Jak długo Rejowie byli dziedzicami Nagłowic nie wiadomo. W roku 1784 dobra Nagłowic wraz z przyległościami przeszły w ręce Walewskich. Nowy właściciel, Kacper Walewski, zamieszkał w Nagłowicach, wybudował nowy dwór: parterowy dwutraktowy, z mieszkalnym poddaszem, kryty gontem. Syn jego Antoni, gubernator kielecki, otoczył dwór okazałym parkiem. Nagłowice wraz z folwarkami: Słęcinem (Ślęcinem), Marianowem, Rejowcem i Kuźnicami posiadały w końcu XIX wieku 3329 morgów ziemi, gorzelnię, tartak parowy i wodny, gonciarnię, smolarnię, hutę szklaną oraz pokłady kamienia wapniowego i torfu. Późniejszy właściciel Nagłowic Józef Kosicki, zięć Antoniego, powiększył dwór, wystawił oficynę, odnowił i uzupełnił budynki gospodarcze, uporządkował i rozszerzył gospodarstwo rybne. Będąc wykonawcą testamentu swej siostry ciotecznej Marii Michałowskiej z Walewskich wybudował w latach nowy, neogotycki kościół w Nagłowicach. Poprzedni, drewniany, z roku 1732 rozebrano w 1908 roku. W 1914 roku Nagłowice kupuje książę Janusz Radziwiłł. W wyniku działów rodzinnych kolejnym właścicielem zostaje książę Michał Radziwiłł. Powstaje jeden z największych kompleksów majątkowych w powiecie jędrzejowskim, w skład którego wchodzą również majątki Oksa i 8

9 Chycza, o łącznej powierzchni pond 36 tys. ha. W latach dwudziestych XX wieku Radziwiłłowie wznoszą w pobliżu dworku piętrowy pałac, z monumentalnym portykiem kolumnowym. Po zakończeniu II wojny światowej majątek rozparcelowano. Pierwszym użytkownikiem dworku i pałacu tuż po wyzwoleniu, był Związek Literatów Polskich. Następnie ulokowano tam Państwowy Dom Dziecka, którego organizatorem była Irena Mrożewska. Dworek po II wojnie jest już podupadły, kwaterowały w nim wojska niemiecka, służył także jako magazyn i skład staroci. W latach pod patronatem Państwowego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, funkcjonuje w nim Izba Pamięci Mikołaja. Dom Dziecka w r opuszcza dworek do nowo wybudowanego bloku. Przystąpiono również do remontu pałacu Radziwiłłów. Dworek ulega dalszej dewastacji. Od 1980 roku rozpoczęto starania o środki na remont dworku. Powstały plany renowacji budynku i jego zagospodarowania. W październiku 1988 roku otwarto dworek po remoncie. Ekspozycję biograficzną i wystawę książek wykonano według projektu mgr Kazimiery Zapałowej dyrektora Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Do świeżo wyremontowanych pomieszczeń przeniesiono również bibliotekę publiczną Kapitał techniczny i infrastruktury publicznej Rozbudowa, modyfikacja oraz usprawnienie elementów szeroko pojętej infrastruktury (m.in. transportowej, telekomunikacyjnej, społecznej, administracyjnej) stanowią konieczny warunek powodzenia realizacji innych celów Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice. Efekty rozwoju innowacyjności, poprawy jakości kapitału ludzkiego pozostaną jedynie w sferze intencyjnej dopóki jakościowej poprawie nie ulegnie dostępność zewnętrzna i wewnętrzna Gminy. Pomimo przewartościowania priorytetów UE w perspektywie finansowej na lata , zmierzającego do wyraźnego przeniesienia akcentu na działania zorientowane na poprawę konkurencyjności, należy dążyć do jak najlepszego wykorzystania przyszłej transzy wsparcia unijnego na 9

10 poprawę infrastruktury. Wszystkie inwestycje powinny mieć racjonalny charakter bazujący na długookresowym rachunku ekonomicznym (uwzględniającym m.in. koszt utrzymania nowych elementów infrastruktury, przyszły popyt na korzystanie z nich, itp.) Dostępność komunikacyjna Powiat jędrzejowski wchodzący w skład woj. świętokrzyskiego położony jest w makroregionie Niecki Nidziańskiej w obrębie mezoregionów Płaskowyżu Jędrzejowskiego, Garbu Wodzisławskiego i Doliny Nidy. Administracyjnie powiat ten tworzy dziewięć gmin; Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław oraz miasta Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów. Na terenie powiatu znajduje się rezerwat Lubcza w gminie Wodzisław oraz Gaj w gminie Jędrzejów, Nadnidziański Park Krajobrazowy i nieliczne pomniki przyrody. Gmina Nagłowice położona jest w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w sąsiedztwie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Moskorzew, Radków i Oksa i zajmuje obszar ha. Większość obszaru gminy leży w dorzeczu rzeki Białej Nidy, tylko część południowa znajduje się w dorzeczu rzeki Mierzawa. Głównymi traktami gminy są: droga krajowa Nr 78 łącząca Jędrzejów i gminę Nagłowice z aglomeracją śląską oraz droga wojewódzka Nr 742 Nagłowice-Włoszczowa. Ponadto Gmina Nagłowice położona jest na terenie Włoszczowsko- Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu za wyjątkiem sołectw : Deszno, Trzciniec i Zagórze. Gmina posiada na swym terenie: 15 km dróg krajowych, 3,4 km dróg wojewódzkich, 58,7 km dróg powiatowych, 41,5 km dróg gminnych, 80 km dróg dojazdowych do pól. Istniejąca na terenie gminy sieć dróg gminnych jest sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana. Jednakże działania te są ograniczone szczupłością posiadanych środków finansowych. Ponadto niektóre istniejące elementy sieci wymagają pilnych remontów. 10

11 Powoduje to, iż szczupła pula środków na zadania z zakresu budowy dróg jest jeszcze bardziej ograniczona. W ramach niniejszego celu planuje się modernizacje dróg. Corocznie inwentaryzowana będzie istniejąca infrastruktura i oszacowany będzie jej stan. Na tej podstawie oraz przy uwzględnieniu posiadanych środków finansowych dokonywany będzie wybór dróg przeznaczonych do modernizacji. Poniżej przedstawiony został wykaz dróg gminnych: 11

12 Tabela 1:Drogi publiczne na terenie Gminy Nagłowice L.p Nazwa Drogi Nr ewidencyjny 1 Caców Dziadówki Cierniecki Przysłów Długość odcinka (km) Tłuczn. (km) Nieulepszona Brukow (km) O nawierzchni twardej Bitum. asfalt (km) Ulepszona Beton. (km) Kostka Klinkieryt Płyty (km) O nawierzchni gruntowej (km) Mosty i przepusty T 2, , Zdanowice Cierno T 2,375 1, , (szt..) 3 Nowa Wieś Ignaców 4 Nowa Wieś Zalesie Warzyn 5 Trzciniec Nowa Wieś 6 Jaronowice Chycza 7 Jaronowice Trzciniec T 2, , T 3, , , T 2,91 0, , T 3,50 1, , T 4,493 3, , Ślęcin Rakoszyn T 3, , ,

13 9 Rejowiec Nagłowice 10 Zdanowice Nowa Wieś 11 Popowice Nagłowice 12 Cierno Żabieniec Przysłów T 3,109 1, , T 3,75 0, , T 4, , , T 0, , Warzyn Prząsław T 2,54 1, , Kieszki Potok Wielki T 1, , Łowinia Deszno T 1, , RAZEM 41,50 10, , ,463 1 Źródło: Dane Urzędu Gminy Nagłowice na dzień r. 13

14 Komunikacja publiczna na terenie gminy odbywa się przy pomocy środków prywatnych przewoźników oraz własnych środków lokomocji. Mieszkańcy gminy odczuwają brak dogodnego i szybkiego połączenia z miastami, zwłaszcza bezpośredniego połączenia z miastem wojewódzkim. Mieszkańcy korzystając z usług prywatnych przewoźników mogą poruszać się pomiędzy takimi miastami jak: Włoszczowa Jędrzejów. Niestety komunikacja w weekendy i święta jest bardzo ograniczona. Komunikację na terenie gminy w znacznym stopniu utrudnia nie najlepszy stan dróg, choć systematycznie drogi są budowane i remontowane. Ściślejsze związki Gmina Nagłowice utrzymuje z Jędrzejowem i Sędziszowem, ze względu na zatrudnienie mieszkańców Nagłowic w przedsiębiorstwach tych gmin. Zauważa się większe oddziaływanie gminy Jędrzejów, ponieważ znaczna część młodzieży uczy się tam w szkołach średnich. Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń drogowych jest szczególnie istotna w kontekście wzrostu dostępności do lokalnych rynków pracy. Rysunek 1:Mapa Gminy Nagłowice Źródło: Dane Urzędu Gminy Nagłowice Rysunek 2:Mapa poglądowa Powiatu Jędrzejowskiego 14

15 Źródło: Dane Urzędu Gminy Nagłowice na dzień r Dostępność mediów publicznych i komercyjnych Gmina posiada nowoczesną centralę oraz łączność światłowodową. Aktualnie stelefonizowane są wszystkie sołectwa. Stwierdzić należy, że problem telefonizacji w gminie Nagłowice został rozwiązany i wszyscy zainteresowani mogą bez większych przeszkód technicznych otrzymać połączenie telefoniczne. Ponadto mieszkańcy korzystają z telefonii komórkowej. Na terenie gminy są dwie wieże sieci telefonii komórkowej (Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A.). W roku 2012 na terenie gminy została wybudowana sieć szerokopasmowego Internetu przez Telekomunikację Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) w ramach likwidacji tzw. Białych Plam. W chwili obecnej prawie każde gospodarstwo posiada możliwość podłączenia się do sieci internetowej. 15

16 Woda Gmina Nagłowice od roku 2012 systematycznie buduje sieć wodociągową w 15 miejscowościach. Do końca roku 2014 zostanie wybudowane ok. 75 km sieci. Na omawianym obszarze czynne są trzy ujęcia wody pitnej: w Nagłowicach, Jaronowicach i Trzcińcu. Ponadto w Trzcińcu powstanie czwarte ujęcie wody i będzie ono ujęciem zapasowym. Wybudowanie wodociągu zapewni mieszkańcom dostęp do dobrej jakości wody pitnej. Właściciele wielu gospodarstw do chwili obecnej czerpią wodę z własnych studni (posiadają w większości własne hydrofory do czerpania wody). Ze względu na to, że są to płytkie ujęcia (w części gminy występują lekkie i przepuszczalne gleby) oraz nierozwiązany jest problem ścieków, to woda w większości studni nie nadaje się do picia ze względu na skażenie bakteriologiczne i przekroczoną normę zawartości azotanów. Budowa wodociągu jest ogromną inwestycją dla Gminy Nagłowice, lecz w znacznym stopniu jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej. Pewne koszty w realizacji tej inwestycji muszą ponieść również i sami mieszkańcy poszczególnych sołectw Kanalizacja Podobnie duże potrzeby inwestycyjne występują w zakresie gospodarki ściekowej. Na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie: jedna w Nagłowicach, do której ścieki dopływają kolektorem sanitarnym o długości 3,8 km ścieki z części Nagłowic, jest to oczyszczalnia typu BIOVAC biologiczno chemiczna o wydajności 200 m3/d. Podłączonych jest 120 gospodarstw domowych, Szkoła, Ośrodek Zdrowia, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej oraz blok mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej, Urząd Gminy. Druga w Warzynie Pierwszym to oczyszczalnia typu BIO-CLEAR o wydajności 20 m3/d. Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki pochodzące ze Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym i z okolicznych gospodarstw. Ścieki z części Nagłowic, najbliższych wsi, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być odwożone do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Nagłowicach. 16

17 Zadaniem niezwykle ważnym w najbliższych latach winna być budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Nagłowice planuje wybudować 12 takich obiektów Mała Retencja W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nagłowice występuje nadal wiele potrzeb inwestycyjnych. Istotną sprawą dla gminy Nagłowice są działania w celu zwiększenia retencji. Właściwie oczyszczone ścieki odprowadzone do wód powierzchniowych przyczynią się do poprawy ich stanu czystości. Czyste wody można będzie retencjonować, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu stanu istniejących dotychczas zasobów wodnych, zwiększy się stopień nawodnienia w rolnictwie oraz poprawią się możliwości rekreacyjne gminy. Planuje się realizację inwestycji w zakresie Małej Retencji pod nazwą Budowa Zbiornika Retencyjnego na rzece Rakoszyniance. Zbiornik ten będzie spełniał podwójna korzystną rolę poprzez uregulowanie gospodarki wodnej i rekreacji gminy. Pod zalanie zbiornika planuje się przeznaczyć powierzchnię łącznie ha, w tym grunty stanowiące własność gminy o powierzchni ha. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice są zarezerwowane już tereny pod tą inwestycję w obrębie miejscowości Brynica Mokra i Rakoszyn Gaz Na koniec 2013r. w Gminie Nagłowice nie ma sieci gazowej. Mieszkańcy gminy, w znacznym stopniu, korzystają z gazu bezprzewodowego rozprowadzanego przez dystrybutorów lokalnych. Przez teren Gminy Nagłowice przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN 250 PN 63 z kablem telemetrycznym oraz wyposażeniem. W przyszłości jest planowana budowa sieci gazowej na obszarze Gminy Nagłowice Energia elektryczna Przez teren gminy Nagłowice, na kierunku północno wschodnim i południowo zachodnim, przebiega jedna napowietrzna linia energetyczna o napięciu 220 KV Łośnice Kielce, która nie jest jednak związana w sposób bezpośredni z systemem elektroenergetycznym funkcjonującym na terenie gminy. 17

18 Zasilanie w energię elektryczną odbiorców z terenu gminy odbywa się poprzez system napowietrznych linii 15 KV doprowadzonych z pobliskich stacji systemowych. Zasilanie odbiorców w energię elektryczną odbywa się napowietrznymi liniami napięcia niskiego, wyprowadzonymi z istniejących stacji transformatorowych. Trasy tych linii prowadzone są z reguły wzdłuż istniejących dróg i zespołów zabudowy. Stan techniczny zasilania elektro energetycznego gminy Nagłowice jest dobry Telekomunikacja Na terenie gminy Nagłowice wszyscy zainteresowani mogą bez większych przeszkód technicznych otrzymać połączenie telefoniczne. Mieszkańcy korzystają z telefonii komórkowej. Na terenie gminy są dwie wieże sieci telefonii komórkowej (Orange., ERA GSM). Na obszarze Gminy Nagłowice niemalże w każdym zakątku jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Ma to niebagatelny związek nie tylko z rozwojem przedsiębiorczości, e-biznesu i ułatwieniami administracyjnymi, ale też z wydatną poprawą pozyskiwania wszelkiego rodzaju informacji, w tym dotyczących rynku pracy. To z kolei sprzyja włączeniu społecznemu osób biernych zawodowo oraz umożliwienie im świadczenia telepracy j i rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej Internet Szkoły Gmina Nagłowice nie wyróżnia się znacząco w zakresie liczby działających na jej terenie szkół podstawowych i gimnazjów, która w porównywanych jednostkach utrzymuje się na podobnym poziomie. Na przestrzeni analizowanych ostatnich czterech lat na terenie całej gminy systematycznie i zauważalnie spadała liczba dzieci i młodzieży. W dwóch miejscowościach: Nagłowice i Warzyn Pierwszy zorganizowane są Zespoły Placówek Oświatowych. W ZPO w Nagłowicach znajduje się: przedszkole 2 oddziałowe ( grupa przedszkolna, grupa sześciolatków) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Schronisko młodzeżowe W ZPO w Warzynie Pierwszym: przedszkole 18

19 Szkoła Podstawowa, Brak jest na terenie Gminy Nagłowice szkół zawodowych i średnich. W budynku Szkoły Podstawowej w Nagłowicach uchwałą Rady Gminy utworzone zostało gimnazjum. Gimnazjum to zaczęło funkcjonować od 1 września 1999 roku. Budynek nowo wybudowanej w 1996r. szkoły spełnia wszelkie wymogi stawiane przed nowo utworzonym gimnazjum. Na poddaszu budynku znajduje się schronisko młodzieżowe dla 60 osób o wysokim standardzie wyposażenia. Koszty związane z uruchomieniem schroniska w 90% sfinansowane były z funduszu PHARE. W schronisku tym może funkcjonować również zielona szkoła. Szkoła Podstawowa w Nagłowicach posiada dobrze wyposażoną stołówkę, kompleks boisk sportowych, w tym kort tenisowy. Kadra nauczycielska jest dobrze przygotowana do pełnienia swojego zawodu. Tabela 2:Liczba uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy w latach Nazwa placówki lata ZPO NAGŁOWICE przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum ZPO WARZYN przedszkole Szkoła podstawowa Źródło: Dane Urzędu Gminy Nagłowice na dzień r. W roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 289 uczniów, do gimnazjum uczęszcza 130 uczniów, do oddziałów 0 i przedszkoli 101 uczniów. 19

20 Przedszkola Na terenie gminy Nagłowice funkcjonują 3 placówki przedszkolne. Jedno z przedszkoli znajduje się przy ZPO w Nagłowicach, drugie przy szkole podstawowej w Warzynie Pierwszym. W miejscowości Trzciniec w 2013r. został utworzony punkt przedszkolny, który jest włączony do struktury przedszkola w Nagłowicach. W roku szkolnym 2012/2013 korzystało z nich łącznie 101 dzieci Ochotnicze straże pożarne Nad stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego czuwa 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadających 12 strażnice OSP min. w: Nagłowicach, Trzcińcu, Desznie, Jaronowicach, Ślęcinie, Ciernie Żabieńcu, Zagórzu, Warzynie Drugim, Brynicy Mokrej, Rakoszynie, Nowej Wsi, Zdanowicach. Jednostki OSP posiadają na wyposażeniu 4 samochody gaśnicze/beczkowozy/, które obsługiwane są przez trzech kierowców etatowych oraz 5 samochodów marki Ford Transit, jeden samochód marki Volkswagen Transporter T4, jeden samochód marki Lublin, Mercedes Benz 210 KA zakupione przez Gminę Nagłowice a służące do przewozu sprzętu i strażaków na miejsce akcji gaśniczych jak i ćwiczeń. Zrzeszają one 340 ochotniczych druhów strażaków. Straże te wymagają częściowej zmiany profilu z uwagi na położenie gminy i skutki wynikające z przebiegu drogi krajowej i skrzyżowania z drogą wojewódzką, a przede wszystkim wynikające z dużej liczby kolizji drogowych. Jednostki OSP w Nagłowicach, Jaronowicach i Warzynie Drugim działają w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym Świetlice środowiskowe Na terenie gminy funkcjonują trzy świetlice środowiskowe w miejscowościach: Nagłowice, Ślęcin i Deszno. Przeznaczone są do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności, to także miejsca spotkań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Cieszą się dużym zainteresowaniem i wraz z rozwojem samorządności lokalnej, umacnia się ich rola i pozycja w społeczności. Świetlice na terenie gminy Nagłowice są miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi. Świetlice w Desznie oraz w Ślęcinie współpracują z Caritas Diecezji Kieleckiej, który częściowo partycypuje w kosztach funkcjonowania tych placówek. Świetlice w Desznie i w 20

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo