Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego"

Transkrypt

1 Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego

2 Opracowanie materiałów: Jerzy Rochowiak Redakcja: Kamil Hoffmann i Jerzy Rochowiak Projekt okładki: Monika Bojarska Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8; Toruń Skład i łamanie: Kamil Hoffmann Druk: Drukarnia Salus ul. Czarlińskiego 17; Toruń Nakład 300 egzemplarzy isbn Druk książki został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3 Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego Toruń 2011

4

5 Informacje, inspiracje, innowacje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu spełniając wielokrotnie wskazywaną przez szefów placówek kultury z województwa kujawsko-pomorskiego potrzebę rozmowy osób kierujących miejskimi, miejsko-gminnymi, gminnymi ośrodkami kultury podjął się organizacji spotkania, którego problematykę i tematykę określają słowa: informacje, inspiracje, innowacje. Poprosiłem każdego z szefów ośrodków kultury w województwie o nadesłanie krótkiego tekstu przedstawiającego kierowaną przez niego placówkę, zawierającego informacje o obszarach i kierunkach działań ośrodka, pracujących w nim zespołach artystycznych, odbywających się zajęciach artystycznych, edukacyjnych, organizowanych imprezach, realizowanych programach i projektach, zasobach kadrowych, a także przedstawiającego charakterystykę bazy i wyposażenia oraz określenie tego, co wyróżnia ośrodek, dzięki czemu jest on wyjątkowy, szczególny i inne informacje ważne dla funkcjonowania placówki. Kierowałem tę prośbę z nadzieją, że informacje o naszej pracy staną się źródłem inspiracji, umożliwią poszukiwanie pomysłów wzbogacających naszą działalność, poszukiwanie innowacyjnych form działań oraz możliwości wspólnego realizowania pomysłów i projektów. Aczkolwiek nie wszyscy szefowie ośrodków kultury nadesłali teksty o swoich placówkach, materiały, które otrzymałem, okazały się bardzo ciekawe. Opracowując je, starałem się zarazem zachować specyfikę każdego tekstu i nadać całej publikacji spójność. Publikacja nie tyle dokumentuje życie kulturalne regionu, co odsłania jego istotny nurt: pokazuje, co w sferze kultury dzieje się w miejscach, które nieczęsto przyciągają uwagę mediów Pokazuje jak ważne są i duże, i niewielkie instytucje kultury. Wiele z nich spełnia

6 funkcje kulturotwórcze, a więc to, co w nich się dzieje, przenika z przestrzeni życia kulturalnego do krajobrazu kulturowego. Zwięzłe noty o poszczególnych placówkach zaledwie sygnalizują pracę, która nierzadko bywa twórcza. Publikacja Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego pokazuje jak wykorzystywane są możliwości wynikające z tego, co określamy jako kapitał społeczny, z programów umożliwiających pozyskiwanie środków ze źródeł europejskich i krajowych Książka sygnalizuje sporo sukcesów! Bywają widoczne z daleka, powiedzieć by można: są spektakularne, ale wiele można zauważyć dopiero, gdy patrzy się z bliska na codzienną pracę. Okazuje się ona niezwykle ważna dla edukacji kulturalnej czy artystycznej, dla odkrywania bogactwa i znaczenia kultury dla rozwijania życia kulturalnego, będącego przecież ważną cząstką życia społecznego. W naszych działaniach niezwykle cenne są spotkania; każde przedsięwzięcie kulturalne to stwarzanie okoliczności sprzyjających spotkaniu się ludzi. Teksty o poszczególnych placówkach kultury zawierają sporo spostrzeżeń, uwag, refleksji. Już one skłaniają do przemyśleń, a więc są inspirujące. Oczywiście, nie istnieje jeden model ośrodka kultury. Jego funkcjonowanie zależy od różnorakich czynników. Wiele zależy od osób kierujących placówkami, od pracowników. Niemniej zależy od władz samorządowych. Nieobowiązywanie jakiegokolwiek schematu daje szefowi instytucji kultury sporo swobody w takim projektowaniu i planowaniu działań, by z jak największą mocą oddziaływać na bliższe i dalsze otoczenie, na środowisko, a poprzez to ugruntowywać rangę ośrodka kultury. Ponieważ rzeczywistość, w której pracujemy zmienia się zmieniają się uwarunkowania społeczne, zmienia się życie kulturalne, zmienia się nasz krajobraz kulturowy konieczne jest wypracowywanie nowych form działalności. Mogą one mieć charakter innowacyjny. Aby takie były, konieczny jest nasz twórczy stosunek do rzeczywistości, a także odwaga w dokonywaniu zmian. Innowacyjności naszych działań może sprzyjać poczucie wspólnoty, jaką jest grono osób prowadzących działalność kulturalną w instytucjach kultury w naszym regionie. Naturalnie, innowacyjność nie powinna być odrzucaniem tego, co było i jest żywe. Ale i powoływanie się na wieloletnią tradycję nie powinno argumentować powtarzania czy wręcz powielania z roku na rok czegoś, co nie wzbudza zainteresowania.

7 W przestrzeni życia kulturalnego widoczne są zmiany, jakie zaszły w ostatnich kilkunastu latach. Na pewno i najbliższe lata będą okresem zmian, co nie powinno oznaczać braku stabilności w funkcjonowaniu instytucji kultury, ani konieczności dostosowywania się do nowych warunków legislacyjnych, organizacyjnych, finansowych lecz zdolność wykorzystywania nowych możliwości. Wierzę, że książka Z życia kulturalnego województwa kujawskopomorskiego zainicjuje rozmowę o problemach organizatorów życia kulturalnego, o przedsięwzięciach i pomysłach, które urzeczywistniamy bądź chcielibyśmy urzeczywistniać w naszych placówkach. Wprawdzie nie przedstawia ona wszystkich ośrodków kultury w regionie, jednak nie znaczy to, że nie prowadzą ciekawej i ważnej działalności placówki, które tu się nie prezentują. I ich pokazanie nie byłoby li tylko ilościowym dopełnieniem treści książki! Ufam, że i ta publikacja, i spotkanie osób kształtujących pejzaż kulturalny województwa pomogą zarówno rozwiązywać problemy, nierzadko złożone i trudne, ale i nawiązywać współpracę. Jerzy Rochowiak

8

9 Miejskie instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim ul. Parkowa 3; Aleksandrów Kujawski tel , fax: w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim od 1993 r. kieruje Mariusz Trojanowski, człowiek dynamiczny i przedsiębiorczy, dawniej muzyk i wokalista, obecnie twórca wizji nowoczesnego centrum kultury. Działania MCK kontynuują dobre wzory zaczerpnięte z przeszłości, uzupełniając je o nowe, oryginalne propozycje i formy działania. MCK organizuje przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne Aleksandrowska Gitariada, Ogólnopolskie Prezentacje Stachuriada, regionalnym: Przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów O Zegar Czasu, Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów Zostań Gwiazdą, Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, Powiatowy Turniej Recytatorski, a także miejskim: Konkurs Piosenki Przedszkolaka, Konkurs Piosenki Szkolnej, konkursy i biesiady literackie. Organizowane są Białe Wakacje, liczne konkursy plastyczne, fotograficzne i muzyczne, turnieje szachowe, festyny etc. MCK współpracuje ze szkołami i różnego rodzaju organizacjami i instytucjami. Organizuje liczne wystawy twórczości plastycznej amatorskiej i profesjonalnej. Jest współorganizatorem Międzynarodowego Aleksandrowskiego Festiwalu Dwóch Cesarzy. W MCK działa 17 kół zainteresowań: tanecznych, rytmicznych, wokalnych, muzycznych, plastycznych. Od 1999 roku działa Świetlica Socjoterapeutyczna, od 2008 r. także Centrum Profilaktyki Uzależnień Tratwa. MCK dysponuje elegancką kawiarnią Miltiadesa, gdzie odbywają się również spotkania koncerty itp., a także salonem wystaw, gdzie odbywają się wystawy artystyczne, jak również koncerty, przeglądy, konkursy.

10 Brodnicki Dom Kultury w Brodnicy ul. Przykop 43; Brodnica tel./fax: P oczątki Brodnickiego Domu Kultury, którym kieruje Waldemar Gęsicki, związane są z obchodami 650-lecia Brodnicy w 1948 roku. Komitet obchodów jubileuszu zorganizował zbiórkę funduszy na remont, natomiast miasto przekazało zbudowany w 1907 roku budynek Bractwa Kurkowego, tzw. strzelnicę, celem utworzenia placówki kultury o nazwie Dom Kultury i Sztuki ul. Przykop 43. Placówka od swego początku była miejscem, gdzie kwitło intensywne życie kulturalne brodniczan. Sprzyjała temu magia miejsca od 1859 roku organizowane tu były nie tylko doroczne zawody strzeleckie o tytuł Króla Kurkowego, ale odbywały się liczne występy, imprezy zarówno w budynku, jak i w parku, gdzie była muszla koncertowa i krąg taneczny. W 1952 roku placówka zmieniła nazwę na Powiatowy Dom Kultury, zmienił się także zakres działalności, obejmujący merytoryczną opiekę nad placówkami w okolicznych miejscowościach. Dyrektorem placówki był wówczas Alojzy Kąkol, rzeźbiarz i animator kultury. Po nim schedę przejął Feliks Bok, były burmistrz Brodnicy, który spowodował przeniesienie w 1969 roku siedziby Domu Kultury do odbudowanego z wojennych zgliszczy Pałacu Anny Wazówny. Siedziba była to tyleż prestiżowa, co mało funkcjonalna, co potęgował fakt dzielenia się nią z biblioteką. W tym czasie w popadającej w ruinę strzelnicy mieścił się Międzyzakładowy Dom Kultury. Kolejna zmiana dokonała się w 1975 roku i od tego czasu nazwa Brodnicki Dom Kultury towarzyszy kolejnym poczynaniom w sferze kultury. Kalejdoskop zmian dyrektorów placówki (doliczyć się można od tego czasu co najmniej dziesięciu) nie zmienił faktu, iż BDK był i jest organizatorem znaczących imprez, animując ruch artystyczny zarówno w Brodnicy, jak i w całym regionie. Warto wspomnieć wieloletnią działalność Zespołu Pieśni i Tańca Drwęca czy organizację Muzycznych Kempingów (od 1982 roku), przy BDK działalność rozpoczynał również zespół Nocna Zmiana Bluesa czy Teatr Wiczy. To tylko wybrane, choć zapewne najbardziej spektakularne dokonania placówki, która w 1987 roku powróciła do swej dawnej siedziby przy ul. Przykop 43. Obecnie Brodnicki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest miasto Brodnica. Celem jej działalności jest inicjowanie 10

11 i realizacja zadań o charakterze kulturotwórczym i kulturalnym w środowisku lokalnym, głównie dotyczących wspierania amatorskiej działalności artystycznej oraz edukacji kulturalnej, a także promowania osiągnięć artystycznych i ochrony dorobku kulturalnego mieszkańców Brodnicy i regionu. Aby zrealizować te cele, BDK, działając w imieniu samorządu Brodnicy, współpracuje z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w sferze kultury, a także z placówkami oświatowymi, uczelniami oraz mediami. W Brodnickim Domu Kultury pracuje 18 sekcji, 8 zespołów muzycznych, chór Canto Grazioso, Miejska Orkiestra Dęta, trzy grupy teatralne oraz 7 grup i klubów. Wśród najważniejszych organizowanych imprez warto wymienić Ogólnopolski Camping Teatralny Brodnicka Uczta Teatralna, Brodnickie Impresje Orkiestr Dętych, Ogólnopolski Turniej Chórów O Wstęgę Drwęcy, Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i wiele innych o charakterze bardziej lokalnym. Dorocznie organizowane są m.in. wybory Miss Ziemi Michałowskiej, odbywa się Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych, Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Dom Kultury jest także otwarty dla osób niepełnosprawnych, organizując koncerty charytatywne oraz wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. BDK prowadzi także działalność impresaryjną i jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i koncertów o charakterze komercyjnym. Większość grup docelowych odbiorców adresatów działalności merytorycznej BDK otrzymuje ofertę uczestnictwa w kulturze na stosunkowo wysokim poziomie. Sprzyja temu atmosfera życzliwości, jaka otacza BDK, jak też stosunkowo wysoki poziom kwalifikacji pracowników, których cechuje ten szczególny rodzaj zaangażowania, bez którego trudno wyobrazić sobie pracę w placówce kultury. Aktualnie trwają w BDK prace nad nową strategią działalności, prowadzony jest monitoring stopnia zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Brodnicy celem aktualizacji oferty. Pozwoli to na określenie środowisk, które nie są w pełni usatysfakcjonowane z otrzymywanych propozycji, być może uda się zdefiniować także grupy pozbawione ofert. Zdefiniowane zostaną te dziedziny działalności kulturalnej, w których występuje deficyt. Zaliczyć do nich z pewnością trzeba sztuki wizualne i inne współczesne trendy w plastyce, teatrze, tańcu czy muzyce. Trwają także prace, zmierzające do nadania nowych funkcji terenom dawnego parku przy siedzibie placówki, które powinny służyć celom kulturalnym. 11

12 Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy ul. Batorego 1/3; Bydgoszcz tel./fax: M iejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, którym kieruje Kajetan Soliński, prowadzi działalność, która dotyczy m.in. promowania i prezentowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych w skali miasta, regionu oraz kraju obejmujących swoim zasięgiem literaturę, muzykę, malarstwo i grafikę, teatr, integrację środowiska twórczego wokół placówki, tworzenie warunków dla rozwijania inicjatyw, towarzystw kulturalnych, związków, stowarzyszeń, podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych i warsztatowych (inspiracja i promocja młodych twórców). Zainteresowani życiem kulturalnym mieszkańcy Bydgoszczy mogą uczestniczyć w organizowanych przez MOK festiwalach, cyklach spotkań, koncertach, prelekcjach, wieczorach autorskich, promocjach nowych wydawnictw, spektaklach teatralnych i prezentacji twórczości plastycznej. Oferta MOK-u obejmuje organizację priorytetowych projektów, takich jak: Festiwal Książki Bydgoski Trójkąt Literacki, Festiwal Perkusistów Bydgoskich Drums Fuzje, Europejskie Lato Artystyczne czy Pałac Sztuk. Ponadto w ofercie MOK-u znajdą się stałe cykle programowe: Środa słów promocje książek, spotkania z pisarzami, wieczory autorskie, rozmowy o prozie i poezji, prezentacje literackie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz nowe cykle, jak: Z gwiazdą w oku (zainaugurowany przez Leszka Żulińskiego), Ziemianie atakują (zapoczątkowało go spotkanie z Adamem Ziemianinem) i Spotkania z liberaturą prowadzone przez Marcina Karnowskiego. Perły muzyki klasycznej, Jazzowe poniedziałki, oraz Instytut Muzyki Miejskiej składają się na cykle wydarzeń muzycznych, promujących dokonania najwybitniejszych muzyków (w aranżacjach młodych wykonawców), a także stwarzają możliwość zapoczątkowania poważniejszej kariery młodym muzykom. Promowana jest także twórczość malarska, fotograficzna i grafika zarówno doświadczonych artystów, jak i młodych plastyków, pragnących zaprezentować swój talent miejscowej publiczności. Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, zgodnie z ideą przyświecającą jego działalności, patronuje dokonaniom artystów młodych, nietuzinkowych, wykazujących aspiracje i chęci do zdobywania artystycznej przestrzeni miasta. 12

13 Oprócz promocji i wsparcia artystów z regionu i samej Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Kultury stara się przybliżać odbiorcom twórców z całej Polski. Zapraszani do prezentacji swoich dokonań są zarówno młodzi, jak i doświadczeni artyści z różnych dziedzin. Miejski Ośrodek Kultury dysponuje czterema placówkami. Cafe Pianola przy ul. Jagiellońskiej 2 swoje podwoje dla miłośników kawy i kultury otworzyła w czerwcu 2010 roku. W otoczeniu unikatowej na skalę europejską kolekcji fortepianów Andrzeja Szwalbego oraz eksponatów fonograficznych Adama Mańczaka można spotkać się i podyskutować z bydgoskimi artystami przy filiżance kawy. Kawiarnia Artystyczna Węgliszek znajduje się u zbiegu ulicy Batorego i Starego Rynku. Jest to miejsce z niezwykle bogatą tradycją, odbywa się tu wiele imprez cyklicznych skierowanych do rozmaitych grup odbiorców. Zespół Pałacowo Parkowy w Ostromecku jest niezwykle malowniczym, kulturalno-turystycznym obiektem położonym w doskonale utrzymanym parku. MOK organizuje tu wiele wydarzeń, zarówno plenerowych, jak i we wspaniałych wnętrzach Pałacu Nowego, np. recitale, wystawy, aukcje dzieł sztuki czy bale okolicznościowe. Zespół Pałacowo-Parkowy prowadzi także działalność komercyjną. Muszla Koncertowa w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa obiekt usytuowany w samym centrum miasta, niedaleko ulic: Jagiellońskiej i Alei 3-go maja. Bogate zadrzewienie tworzy naturalną barierę chroniącą Muszlę przed miejskim gwarem. Organizowane są tu koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, eventy, przedstawienia i festyny dla dzieci. Główny sezon aktywności Muszli Koncertowej przypada od maja do października, choć imprezy odbywają się także poza sezonem. Miejsce to słynie z takich imprez, jak Bydgoskie Artystyczne Lato, Kino Letnie oraz dużych koncertów. Bydgoski Informator Kulturalny to wydawany przez MOK miesięcznik promujący wydarzenia kulturalne odbywające się w Bydgoszczy. Oprócz rzetelnego kalendarium redaktorzy opisują wybrane imprezy nadchodzącego miesiąca oraz szczegółowo zapowiadają, podsumowują i relacjonują ważne minione wydarzenia. Audycje na żywo w wirtualnym świecie w internetowym Radiu Kultura, na które zapraszają znani bydgoscy artyści i dziennikarze: Artur Maćkowiak, 13

14 Zdzisław Pająk, Andrzej Gawroński oraz młodzi bydgoscy dziennikarze radiowi, którzy proponują nie tyko muzykę, ale też rozmowy z artystami, sondy i reportaże. W promocji bydgoskich artystów i przedsięwzięć kulturalnych pomaga Impresariat Kulturalny, realizujący profesjonalną obsługę koncertów, recitali, jak również organizujący autorskie spotkania, warsztaty i inne imprezy dla firm i osób prywatnych. Nad całością czuwa Waldemar Knade. *** Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie ul. Dworcowa 40a; Chełmno tel./fax: C hełmiński Dom Kultury, którym kieruje Janusz Napora, to samorządowa placówka kultury, skupiająca największą ilość uczestników bogatego życia kulturalnego miasta. Pracownicy ChDK czynią starania, żeby formy zajęć kształtowane były przez potrzeby środowisk i tradycję. Zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane są głównie poprzez bezpośrednią pracę w zespołach, kołach i sekcjach. Jednym z największych zespołów jest Zespół Pieśni i Tańca Pomorze z ogromnymi tradycjami, znany w kraju i poza jego granicami. Zajęcia realizowane są w grupach wiekowych. Tancerze i muzycy mają możliwość poznania tańców narodowych, tańców i zabaw regionalnych oraz elementów tańca klasycznego i rytmiki. Tancerze Pomorza mają w swoim repertuarze narodowe tańce polskie oraz tańce ze wszystkich regionów kraju. Bogaty repertuar proponuje widzom Zespół Tańca Ludowego Kundzia, który także od wielu lat działa przy domu kultury, pokazując swoje umiejętności w kraju i za granicą. Zespołem, który bardzo często pojawia się na scenach miasta i regionu jest uwielbiana przez mieszkańców Chełmna Orkiestra Dęta ChDK oraz towarzyszący jej zespół Mażoretek. Orkiestra szczyci się wieloma nagrodami i wyróżnieniami, upiększa ważniejsze uroczystości świeckie i kościelne na terenie miasta i regionu. Obecnie grupa koncertowa liczy około 50 osób. 14

15 Dzieci i młodzież skupiają się w pięciu grupach wiekowych Zespołu Tańca Współczesnego. Poziom i rodzaj zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników. W ramach zajęć realizuje się kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy, kształcenie zdolności rytmicznotanecznych. Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach zainteresowań. Największą liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych skupia pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby. Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania w dziedzinie malarstwa, rzeźby itp. Wielu jest obecnie absolwentami średnich i wyższych szkół artystycznych. Amatorzy fotografii rozwijają swoje zainteresowania w kole fotograficznym. Zajęcia realizowane są zarówno w pracowni fotograficznej, jak i w plenerze. Koło haftu artystycznego swoją ofertę kieruje głównie do pań. Piękne serwety, obrusy, kompozycje kwiatowe wykonywane są pod okiem specjalisty i prezentowane podczas imprez, festiwali itp. Osoby starsze skupione są w Klubie Seniora, oferującym swoim członkom rozwijanie zainteresowań, wspólne zwiedzanie wystaw i muzeów oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych w mieście i regionie. Ważną rolę w pracy domu kultury odgrywa Studio Piosenki, w ramach którego funkcjonują zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne (w tym rockowe) oraz zespół wokalny Nowalijki. Koło teatralne proponuje uczestnikom m.in. zagadnienia z zakresu interpretacji prozy i wiersza, dykcji, emisji głosu, impostacji głosu, ruchu scenicznego, tworzenia postaci w spektaklu oraz porady logopedyczne. A to wszystko w formie zabaw, etiud i ćwiczeń. Członkowie koła szachowego poznają zasady gry w szachy i ćwiczą swoje umiejętności pod bacznym okiem instruktora. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu, kształci wyobraźnię, pamięć i uczy logicznego myślenia. Warsztaty perkusyjne skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wychowankowie zasilają zespoły działające w ChDK. Odpowiadając na potrzeby środowiska, w 2009 roku w strukturach ChDK powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach UTW odbywają się cykliczne wykłady, dodatkowo prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty komputerowe oraz artystyczne. Słuchacze uczestniczą w wielu koncertach, wystawach itp. 15

16 Oprócz działalności podstawowej, ChDK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Do największych i jednocześnie cyklicznych przedsięwzięć należą: Dni Chełmna cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych, które wieńczy tradycyjny odpust chełmiński, Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Puzon, Noc Wianków, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora Złoty, Jesienny Liść, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Jarmark Jaszczurczy, Chełmińskie Międzynarodowe Spotkania z Folklorem realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomorze, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Miłosnej Zostań Moją Walentynką, Festiwal Piosenki Biesiadnej i Regionalnej, ogólnopolskie i regionalne konkursy plastyczne i fotograficzne, m.in. Widokówka z mojej ulicy, Chełmno w jesiennej szacie, Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Scout & Tourist Song Festival realizowany wspólnie z 49. Drużyną Harcerską z Chełmna, Chełmiński Przegląd Kapel Rockowych Amatorock. Placówka zaangażowana jest również w akcje społeczne realizowane na terenie miasta, m.in. Duże Serce Mały Grosik społeczną akcję na rzecz dożywiania dzieci w szkołach czy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. ChDK jest organizatorem wielu innych koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, koncertów estradowych itp. Żadne z opisanych wyżej działań nie byłoby możliwe bez bliskiej współpracy ze szkołami, innymi placówkami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi, zakładami pracy, a przede wszystkim bez wsparcia władz samorządowych. *** Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży ul. Bydgoska 7; Chełmża tel: Chełmżyński Ośrodek Kultury, którym kieruje Henryk Zatorski, działa w strukturach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa. Obecnie w ChOK pracują następujące sekcje zainteresowań: sekcja plastyczna, młodzieżowa sekcja estradowa, sekcja żonglerki, studium wokalne (współorganizowane ze Szkołą Muzyczną), miniliga szachowa, sekcja 16

17 mażoretek, klub gier stolikowych (tysiąc, baśka), sekcja gier RPG, warsztaty artystyczne, Młodzieżowy Klub Muzyczny DKF, klub gry Texas Hold, sekcja fotograficzna, grupa tańca break dance. W ChOK odbywają się również kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych (trzy razy w tygodniu) prowadzone przez Agencję Artystyczną p1 z Torunia oraz zajęcia aerobicu (dwa razy w tygodniu) prowadzone przez Studio Gracja z Torunia. Swoje miejsce w ChOK znalazły zespoły muzyczne (dwa: muzyka pop, jeden: rock), które związane są z placówką od wielu lat. ChOK prowadzi działalność imprezową organizuje imprezy cykliczne: Festiwal Piosenki Śpiewajmy Razem (część pierwszą, kategoria wiekowa 6-16 lat eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Avans w Żninie), Festiwal Piosenki Śpiewajmy Razem (część drugą, kategoria wiekowa od lat 16 eliminacje powiatowe do Finału Wojewódzkiego Kujawsko- Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki w Chełmży), Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych (prezentowane są spektakle teatrów ze szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków kultury), Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki Finał Wojewódzki, Przegląd Piosenki Świecie Nasz (kategoria wiekowa lat i powyżej 16 lat), podczas którego jest prezentowana twórczości Marka Grechuty i Czesława Niemena, Przegląd Piosenki Biesiadnej i Weselnej, Dni Chełmży, imprezy plenerowe. ChOK zajmuje się przygotowaniem i realizacją miejskich imprez organizowanych z okazji święta miasta. Przygotowywane są imprezy w różnej formule. Dotychczasowe propozycje to: Pikniki Rodzinne z Agencją RLV i Radiem GRA, Jarmark Łozański. ChOK organizuje Białe Wakacje zajęcia i imprezy w okresie ferii zimowych: zabawy wokalne, imprezy rozrywkowe, mini bale karnawałowe dla dzieci, imprezy estradowe itp. Lato w ChOK to zajęcia i imprezy w okresie wakacji letnich. ChOK organizuje również koncerty zespołów muzyki młodzieżowej, imprezy w sali i na scenie plenerowej, koncerty muzyki klasycznej (gitara, pianino, inne instrumenty), współpracuje ze Szkołą Muzyczną w Chełmży. Organizowane są prezentacje, występy, koncerty zespołów działających w ChOK, zespołów działających w innych ośrodkach kultury i szkołach, koncerty, występy zespołów profesjonalnych (teatrów, zespołów muzycznych, gwiazd estrady, kabaretów). ChOK organizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi cykle zabaw karnawałowych, przygotowuje 17

18 i realizuje imprezy gwiazdkowe i karnawałowe dla dzieci, we współpracy z firmami i instytucjami działającymi na terenie Chełmży. ChOK wynajuje sale na imprezy społeczne: uroczystości jubileuszowe, uroczystości zakładowe, itp., na zebrania, narady, spotkania organizacji społecznych, okazjonalne prezentacje, kiermasze. *** Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu ul. Marsz. F. Focha 19; Grudziądz tel , fax: C entrum Kultury Teatr w Grudziądzu zostało utworzone 1 sierpnia 1991 r. Dyrektorem Centrum Kultury Teatr jest Anna Janosz. Podstawową formę działalności Centrum Kultury Teatr prowadzi w obiektach teatru przy ul. Marsz. Focha 19 i Klubu Akcent przy ul. Wybickiego 38/40. Każdego roku Centrum Kultury Teatr organizuje około 200 imprez. Są to spektakle, różnego rodzaju koncerty muzyczne, estradowe, kabaretowe, wystawy artystów plastyków w teatrze i klubie Akcent, także imprezy w plenerze i poza siedzibą. Centrum Kultury Teatr organizuje festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy i inne wydarzenia artystyczne. Instytucja ma w swojej ofercie imprezy cykliczne, które świadczą o poziomie jej działalności merytorycznej. Do najważniejszych imprez, które odbywają się każdego roku, należy zaliczyć: Koncert Noworoczny, który odbywa się od 1995 roku. Gospodarzem Koncertów jest grudziądzki chór Alla camera działający przy Centrum Kultury Teatr. W koncertach występowali już m.in. Stanisław Sojka, Ewa Bem, Grażyna Brodzińska, Irena Santor; Festiwal Teatralny Grudziądzka Wiosna Teatralna. Festiwal ma formę przeglądu i jego celem jest przybliżenie i pokazanie publiczności tego, co dzieje się w dziedzinie teatru w różnych ośrodkach Polski. Każdej edycji towarzyszy inne hasło, np. Muzyka w Teatrze, Humor w Teatrze, Kobieta w Teatrze, Polityka w Teatrze. Festiwal odbywa się wiosną; na przełomie marca 18

19 i kwietnia prezentowanych jest sześć spektakli, w programie są także imprezy towarzyszące; Festiwal Kulturalny Lato na Starym Mieście: w plenerze w różnych częściach starego miasta w każdy weekend podczas wakacji odbywają się imprezy, które obejmują obejmuje różnorodne dziedziny: muzykę, plastykę, teatr; Festiwal Teatralny Scena Otwarta. Spotkanie Teatrów Województwa Kujawsko-Pomorskiego; to festiwal, którego celem jest promowanie najciekawszych wydarzeń teatralnych scen bydgoskich i toruńskich. W trakcie festiwalu prezentowane są w jeden weekend cztery przedstawienia. Festiwal odbywa się jesienią. Dodatkową propozycją tego festiwalu są warsztaty teatralne, adresowane do ludzi młodych, których placówka chce zainteresować teatrem,,od kuchni, ale z propozycji mogą skorzystać również osoby dorosłe nauczyciele oraz instruktorzy. Inne ważne cykliczne imprezy organizowanych przez Centrum Kultury Teatr to m.in.: Niedzielne Koncerty w Teatrze kameralne koncerty, które odbywają się raz w miesiącu w jedną z niedziel; Koncerty w Klubie Akcent w każdy piątek odbywają się koncerty, m.in. bluesowe, jazzowe, folkowe, rockowe, reggae; Grudziądz Foto ogólnomiejski konkurs na najciekawszą fotografię o tematyce grudziądzkiej; Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne GAPA przegląd w kategoriach muzyka, plastyka, taniec; Grudziądzka Kieszeń Sceniczna przegląd amatorskich zespołów teatralnych; Centrum Kultury Teatr organizuje imprezy plenerowe: Dni Grudziądza, Pożegnanie Wakacji, Święto Flagi, Europejska Majówka, Sylwester, Jarmark Św. Mikołaja. Centrum Kultury Teatr pomimo, iż nie posiada stałej grupy aktorskiej jest producentem spektakli teatralnych. Pierwszym wyprodukowanym przez Centrum Kultury Teatr spektaklem była bajka dla dzieci O rybaku, złotej rybce i śpiącej królewnie Jerzego Rochowiaka, która powstała w 1999 roku. Od tego czasu do końca 2010 r. wyprodukowanych zostało 19 spektakli dla dzieci i dla dorosłych. Spektakle wystawiane są z wielkim powodzeniem, zarówno w Grudziądzu, jak i w Polsce. Grudziądzkie przedstawienia oglądali widzowie 19

20 m.in. w takich miastach jak: Warszawa, Bielsko-Biała, Częstochowa, Zielona Góra, Koszalin, Słupsk. Do końca 2010 r. spektakle wystawione zostały 826 razy i obejrzało je ponad 215 tysięcy młodych widzów. Spektakle O rybaku, złotej rybce i śpiącej królewnie i Gwiazda zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Oba spektakle zostały docenione przez jury i otrzymały nagrodę w postaci refundacji kosztów. Inne dwa spektakle Czarodziejskie krzesiwo i Czary zaproszone zostały do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Teatru Dzieci i Młodzieży Korczak. Reżyserem wszystkich spektakli jest Zbigniew Kulwicki z wykształcenia aktor, śpiewak, reżyser; pracownik Centrum Kultury Teatr. Centrum Kultury Teatr jest też współproducentem spektakli. Pierwszy spektakl Zabawa na pełnym morzu wg utworów Sławomira Mrożka wyprodukowany został wspólnie z Teatrem Korez z Katowic. Drugim spektaklem powstałym w koprodukcji było przedstawienie Czekając na Godota wg Samuela Becketta. Spektakl powstał we współpracy z reżyserem przedstawień w teatrach całej Polski Stanisławem Świdrem. W roku 2009 przez Centrum Kultury Teatr wyprodukowany został spektakl o Marlenie Dietriech Jestem po to, żeby mnie kochać w reżyserii Arkadiusza Buszko. Ważną działalnością Centrum Kultury Teatr jest organizacja imprez plenerowych. Co roku w czerwcu na Błoniach Nadwiślańskich odbywają się koncerty z okazji Dni Grudziądza, a w sierpniu Pożegnanie Lata. W czasie wakacji natomiast proponujemy festiwal Lato na Starym Mieście cotygodniowe koncerty w plenerze. Obok teatru placówka dysponuje również klubem Akcent, w którym prowadzona jest działalność koncertowa i wystawiennicza. W mieszczącej się tu galerii podziwiać można fotografię, malarstwo oraz grafikę, nie tylko grudziądzkich twórców. Natomiast klubowa scena Akcentu to propozycje cotygodniowych koncertów z różnorodną gatunkowo muzyką. Obok rocka, jazzu, bluesa, folku czy reggae odbywają się również eksperymentalne projekty muzyczne, które nie mieszczą się w ciasnych ramach gatunkowych. Ważnym elementem działalności Centrum Kultury Teatr jest wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. W ramach amatorskiego ruchu artystycznego działają następujące grupy amatorskie: Chór mieszany Alla camera, którego założycielem i dyrygentem jest Anna Janosz, Miejska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Krzysztofa Borowca, amatorski teatr lalek Miszmasz 20

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011 Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury i rekreacji Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową instytucją kultury, w której

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23 Spis treści Wstęp...4 Gmina Boguchwała...5 Chór Gaudium z Mogielnicy...6 Biblioteka - więcej niż myślisz...6 Zespół Śpiewaczy Jubilatki ze Zgłobnia...8 Zespół Ludowy Kalina z Lutoryża...8 Zespół Śpiewaczy

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE Festiwal Konfrontacje Teatralne LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 4 / 5 spis treści 06 Centrum Kultury * Harmonie Starego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Marek Wawryniuk PROGRAM DZIAŁANIA. Kwidzyńskiego Centrum Kultury

Marek Wawryniuk PROGRAM DZIAŁANIA. Kwidzyńskiego Centrum Kultury Marek Wawryniuk PROGRAM DZIAŁANIA Kwidzyńskiego Centrum Kultury na lata 2013-2016 O INSTYTUCJI KULTURY Akt założycielski oraz Statut Kwidzyńskiego Centrum Kultury określają zakres działalności tej instytucji.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Toruń, październik 2012 1 Opracowanie raportu na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez Fundację

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/118/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2014 rok. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Katarzyna Jagodzińska Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Dynamika zmian polskiego sektora kultury po 1989 roku jest bardzo duża, chociaż w poszczególnych branżach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH ROK 2009 Opracowanie Joanna Figura Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Stowarzyszenie Twórców Ludowych S P R A W O Z D A N I E Zarządu Głównego Agencji Prawa Autorskiego Głównej Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego Rady Naukowej z działalności za okres między XIII a XIV

Bardziej szczegółowo

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury...

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury... GMINA WILAMOWICE Codziennie bliżej kultury... Kontakt: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 43-330 Wilamowice, ul. Staszica 2 tel. 33/845-73-45, 515-101-965 e-mail: mgok@wilamowice.pl, gci@wilamowice.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 8 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Trzciance już po raz dwudziesty. Tym razem zbierano pieniążki na zakup najnowocześniejszych urządzeń do

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Trzej bracia wkraczają na scenę

Trzej bracia wkraczają na scenę 19 czerwca 2015 Nr 13 (863) Trzej bracia wkraczają na scenę 25. Święto Trzech Braci musi rządzić się swoimi prawami. Przede wszystkim musimy godnie uczcić ten jubileusz, srebrne wesele zapowiada Cecylia

Bardziej szczegółowo

DNI ŚRÓDMIEŚCIA 2014 29 31 sierpnia 2014 Organizator: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Współorganizator: Dom Kultury Śródmieście

DNI ŚRÓDMIEŚCIA 2014 29 31 sierpnia 2014 Organizator: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Współorganizator: Dom Kultury Śródmieście DNI ŚRÓDMIEŚCIA 2014 29 31 sierpnia 2014 Organizator: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Współorganizator: Dom Kultury Śródmieście WYSTĘPY SCENICZNE piątek, 18.00 21.45 sobota, 12.00 15.00 Artur Rożek

Bardziej szczegółowo