OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11

2 2 WYDARZENIA Nr 1 marzec 2013 Wizyta Biskupa Dnia 18 marca br. w progach Urzędu Gminy Malechowo, wójt gminy powitał wyjątkowego gościa. Był nim Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko -Kołobrzeskiej Paweł Cieślik. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14:00 serdecznym powitaniem przez władze gminy: Przewodniczącą Rady panią Jolantę Kieres, Wójta Gminy Malechowo Jana Szlufika oraz wiceprzewodniczących panów Piotra Babireckiego i Jana Ideca. W wizycie uczestniczyli ponadto pracownicy Urzędu Gminy oraz podległych jednostek. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Wójt Jan Szlufik przestawił krótko charakterystykę naszej gminy, jej problemy oraz prowadzone inwestycje, nie zabrakło też anegdot księdza biskupa. W związku z wizytacją, która odbyła się w naszej gminie, w niedzielę 17 marca 2013 r. ksiądz biskup uczestniczył w uroczystej Mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Gromniczej w Malechowie. Wiele ciepłych słów skierowanych było w stronę strażaków z OSP Malechowo, w której jednostce wcześniej biskup Cieślik złożył wizytę. Na spotkaniu, w którym udział wzięło 30 honorowych członków OSP, biskup pobłogosławił jednostkę, obejrzał sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wysłuchał historii powstania jednostki i skorzystał z przejażdżki samochodem bojowym. W poniedziałek przed uroczystością bierzmowania, biskup udał się do Gimnazjum im. Ryszarda Markiewicza ps.,,mohort w Malechowie, gdzie spotkał się z młodzieżą szkolną. W miłej atmosferze, przy cieście i kawie z biskupem rozmawiali przedstawiciele gimnazjalistów oddelegowane trójki klasowe wraz z nauczycielami i dyrektorem szkoły Piotrem Chylareckim. Biskup Paweł Cieślik podczas wizyty w Urzędzie Gminy.... z wizytą u malechowskich strażaków.... wśród malechowskich gimnazjalistów. Zapytany o wrażenia z wizyty w gminie Malechowo, ks. biskup z uśmiechem odpowiedział, że tak ciepłe przyjęcie i miłych ludzi, których miał okazję spotkać, zapamięta na długo. Coroczne spotkanie z sołtysami Zgodnie z zainicjowanymi przez wójta Jana Szlufika w 2011 roku spotkaniami informacyjnymi dla sołtysów, również w tym roku już takie przeprowadzono. Ideą spotkań jest poprawa komunikacji pomiędzy organami gminy a jej mieszkańcami. Przyjęło się, że pierwsze w danym roku spotkanie organizowane jest w niedługim czasie po przyjęciu przez Radę Gminy uchwały budżetowej, między innymi dlatego że jednym z poruszanych tematów jest ten dotyczący dysponowania środkami sołeckimi. W tym roku spotkanie przeprowadzono w dniu 29 stycznia. Tego dnia, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malechowo, odbyło się kolejne tego typu spotkanie z sołtysami. Poruszano na nim szereg tematów dotyczących m.in. wykorzystania środków sołeckich, zasad planowania i realizacji wydatków, a także dysponowania powierzonym majątkiem. Omówiono też problemy związane z organizowaniem prac społecznie użytecznych, przedstawiono zasady zatrudniania pracowników oraz rodzaje prac wykonywanych przez osoby do tych prac skierowane. Obecnie w gminie Malechowo pracownicy społecznie użyteczni wykonują swoje obowiązki w 18 sołectwach. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych i wiejskich było kolejnym problemem poruszanym na spotkaniu. Zaprezentowane zostały ogólne założenia przygotowywanego regulaminu korzystania ze świetlic, który w dniu 15 marca został zatwierdzony podczas sesji Rady Gminy. Istotnym punktem dyskusji było wyjaśnienie spraw związanych z organizacją pracy po likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie. Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pan Sławomir Liskowski przedstawił m.in. zasady oraz numery telefonów, pod którymi można zasięgać wszelkich informacji. W związku z wejściem w życie nowej ustawy dotyczącej gospodarowania odpadami, omówiono zasady segregacji, wywozu Spotkanie z sołtysami w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. odpadów i opłat za nie. Omówiono również sprawy dotyczące zasad składania deklaracji. Wszystkich zachęcano do odwiedzenia strony internetowej Gminy Malechowo, na której znajduje się zakładka pn. Gospodarka odpadami zawierająca szczegółowe informacje w tym zakresie. Licznie przybyli sołtysi wzięli aktywny udział w spotkaniu zadając wiele pytań. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy jeszcze bardziej usprawnią dobrą współpracę gospodarzy sołectw z Urzędem Gminy.

3 Nr 1 marzec 2013 WYDARZENIA 3 Ośrodek Zdrowia w Kawnie oddany! Wyjaśnijmy: oddany do dyspozycji pacjentów. Nie jest to dla nikogo z naszej gminy nowością, że jako jeden z nielicznych już samorządów posiadamy w ramach swojej struktury Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ważniejsze jest jednak to, że póki co, nieźle radzący sobie w istniejącej rzeczywistości. W ramach ZOZ Malechowo działają ośrodki w Malechowie, Lejkowie, Kawnie, Ostrowcu i Sławnie. Obiekt w Malechowie stosunkowo niedawno został gruntownie zmodernizowany, teraz przyszła kolej na Kawno. Jedenastego marca dokonano oficjalnego otwarcia obiektu w Kawnie. Na zaproszenie dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej - Krzysztofa Perzyńskiego licznie przybyli goście mogli podziwiać efekt długotrwałych prac. Wstęgę podczas uroczystego otwarcia przeciął Wójt Jan Szlufik, Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kieres oraz sam dyrektor Perzyński. Gratulacje na ręce dyrektora złożyli radni gminy, sołtys sołectwa Pękanino Waldemar Karabin, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy pani Iwona Nowak- Gancarz oraz przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział w Malechowie. Konkursy na realizację zadań publicznych w gminie Malechowo, rozstrzygnięte Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kawnie rozpoczął się 14 września 2012r., natomiast odbiór końcowy prac budowlanych miał miejsce 30 stycznia roku bieżącego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemal zł. Prace zrealizowano przy udziale środków własnych, wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (termomodernizacja budynku) oraz przy wsparciu Gminy Malechowo. W ramach modernizacji dokonano m.in. wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie ścian, podłóg i dachu, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Wykonano drenaż wokół budynku oraz przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek został również wyposażony w nowy sprzęt medyczny i meble, powstało oddzielne pomieszczenie, w którym pacjenci mogą dokonać rejestracji. Pomieszczenia spełniają na dzień dzisiejszy wymogi, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w szczególności dotyczące warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych oraz instalacyjnych. Ośrodek zdrowia w Kawnie dostępny jest dla pacjentów od 13 marca 2013 r. Kolejne sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych! Podpisanie umów na realizację zadań publicznych. ostatnich dniach stycznia doszło do podpisania umów na W wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Malechowo w 2013 r. W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 stycznia 2013 r. otwartego konkursu, podczas którego komisja konkursowa oceniała złożone oferty, dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają w bieżącym roku dotacje. W zakresie działalności kulturalnej tj. prowadzenia orkiestry dętej dotację w wysokości zł otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie oraz Stowarzyszenie Zespołu Ludowego,,Ostrowianie w Ostrowcu ( zł) na zadanie pn. kultywowanie ludowej tradycji śpiewaczej. W ramach wspierania klubów sportowych na terenie gminy Malechowo - Klub Sportowy,,Arkadia Malechowo otrzyma zł dotacji. Na promocję sportu wśród dzieci i młodzieży Uczniowskie Kluby Sportowe,,Eco SP Niemica i,,grabowa SP Lejkowo otrzymają po zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział w Koszalinie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym otrzyma dotację w wysokości zł. Od kilku już lat programy związane z zapobieganiem patologiom społecznym realizowane są na bazie istniejących w naszej gminie 10 świetlic środowiskowych. Wszystkim organizacjom pozarządowym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności z terenu gminy Malechowo w 2013 roku! Koniec I kwartału 2013 to dobra okazja do tego, aby podsumować pozytywne dla gminy Malechowo rozstrzygnięcia w konkursach o unijne dotacje. Sukcesem zakończył się konkurs ogłoszony przez Środkowopomorską Grupę Działania. Wniosek złożony w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pn.,,przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie wraz z wyposażeniem został wybrany do finansowania. Projekt zakłada przebudowę świetlicy w Pękaninie polegającą na rozbiórce przybudówki, w miejsce której powstanie kotłowania, a także na wymianie dachu na świetlicy wraz z usunięciem azbestu. Dodatkowo zakupione zostanie wyposażenie do świetlicy w postaci zestawów komputerowych, stołów do ping-ponga oraz sprzętu nagłaśniającego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad złotych. Kolejną dobrą informacją jest pozytywna ocena wniosku pn.,,remont świetlicy wiejskiej w Paprotach. W ramach projektu wyremontowane zostanie pomieszczenie świetlicy wiejskiej wraz z ociepleniem elewacji budynku. Całość zamknie się w kwocie ok. 43 tys. zł., z czego dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych. Mały projekt pn.,,wyposażenie miejsc integracji edukacyjno kulturowej, tj. świetlic środowiskowych w Ostrowcu, Podgórkach, Sulechowie i Laskach w meble i sprzęt komputerowy, znalazł się na liście rankingowej i skierowany został do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Dzięki temu cztery świetlice wiejskie z terenu naszej gminy wyposażone zostaną w nowe i funkcjonalne ławki, krzesła, biurka, stanowiska komputerowe, szafy aktowe, regały biblioteczne oraz sprzęt komputerowy. Wartość projektu sięga 32 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie niemal 18 tys. zł. Ponadto pozytywnie rozpatrzony został wniosek pn. Organizacja festiwalu muzyki ludowej pn.,,folkowe śpiewanie w Ostrowcu. Organizacja festiwalu, który odbędzie się 15 czerwca br. w formie przeglądu zespołów artystycznych, ma na celu wzmocnienie integracji mieszkańców i ich aktywizację. Dzięki realizacji projektów mieszkańcy gminy Malechowo będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury, a zmiany te z pewnością podniosą jakość życia dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, korzystających ze świetlic wiejskich.

4 4 WYDARZENIA Nr 1 marzec 2013 Być Kobietą... w gminie Malechowo Panie z gminy Malechowo Dzień Kobiet świętowały w sposób wyjątkowy. Były serdeczne życzenia, kwiaty, czekoladki i dużo pozytywnej energii... Męska część grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy przygotowała spotkanie teatralne związane z kobietami. Scenki o mocnym zabarwieniu kabaretowym O kobietach z przymrużeniem oka wywoływały salwy śmiechu wszystkich zebranych. Podobnie było w Zespole Szkół w Ostrowcu, gdzie największą niespodzianką był niezwykle humorystyczny apel przygotowany przez pana Marka, Darka i Jarka! W ramach podziękowań za pamięć i życzenia oraz z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzn pani dyrektor Barbara Chylewska obdarowała panów drobnymi upominkami. Pięknym koncertem pn. Słynne musicale muzycy Filharmonii Koszalińskiej ugościli zaproszone panie w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie. Zaprezentowali fragmenty najsłynniejszych musicali m.in. Skrzypka na dachu, West side story oraz My fair lady. Po koncercie wszystkie panie zaproszone zostały na uroczystą kolację, której sponsorem była firma DEGA Karnieszewice. Tak miły wieczór był okazją do szczególnego wyróżnienia państwa Anny i Łukasza Skowrońskich, którzy zostali uhonorowani statuetką Przyjaciel szkoły za wieloletnią pomoc Szkole Podstawowej w Lejkowie. Gimnazjaliści z Malechowa także stanęli na wysokości zadania i sprawili, że każda kobieta i ta jeszcze mała, i ta duża poczuła się wyjątkowo, otrzymując kwiatek, słodki drobiazg i życzenia. Przedszkolaki z Kusic zaprosiły na poczęstunek panie z otoczenia milusińskich. Program imprezy dzieci rozpoczęły przedstawieniem artystycznym. Na koniec panie otrzymały własnoręcznie zrobione bukiety i zostały zaproszone na słodki poczęstunek. Mali mężczyźni z grupy Misiów i Smerfów z Przedszkola w Malechowie wręczyli kwiaty oraz przepiękne laurki pani dyrektor Wiesławie Bartos, wychowawczyniom: pani Danucie Siekluckiej oraz Magdalenie Krawczuk, a także pozostałym paniom pracującym w Przedszkolu. W Kosierzewie z okazji Dnia Kobiet odbyła się zabawa w klimacie PRL-u. Jej program był bardzo atrakcyjny: z lampką szampana, pysznym ciastem i oczywiście zabawnymi konkursami. Zabawę poprowadził zespół Komart ze Słupska, a do dyspozycji pań był fryzjer oraz makijażystka. Tego dnia każda Pani poczuła się wyjątkowo. Redakcja Kwartalnika Malechowskiego życzy wszystkim Kobietom, aby Dzień Kobiet świętowały nie tylko 8 marca, ale każdego dnia. Przedszkolaki z Malechowa. Śpiewane życzenia od męskiej części grona pedagogicznego ZS w Ostrowcu. Wielkie serce mieszkańców gminy Malechowo VII Zimowy Zlot Pojazdów Wojskowych dniach r. w Malechowie już po raz siódmy odbył W się Zimowy Zlot Pojazdów Wojskowych impreza organizowana na terenie Muzeum Militarnego Fort Marian. Siarczysty mróz nie odstraszył pasjonatów militariów i widzów. Program zlotu był bardzo bogaty inscenizacje batalistyczne, przejażdżki dla uczestników, ognisko, dyskoteka i liczne konkursy zachęcały do uczestnictwa w zlotowym szaleństwie. Imprezę zakończyła niedzielna inscenizacja ataku niemieckich wojsk na fabrykę traktorów pod Stalingradem oraz kąpiel morsów.,,to jest nasza pasja. Spotykamy się ze znajomymi i na chwilę odrywamy się od codziennych zajęć - mówili uczestnicy VII Zlotu zorganizowanego przez Mariana Laskowskiego. Wśród gości, którzy przyjechali do Fortu Marian spotkaliśmy między innymi grupę z Trójmiasta - GRH "Sojusz".,,Reprezentujemy pasjonatów umundurowania i wyposażenia Sił Zbrojnych PRL, czyli Ludowego Wojska Polskiego oraz Milicji Obywatelskiej z lat Wśród członków naszej grupy znaleźć można kolekcjonerów umundurowania, broni oraz pojazdów militarnych pasujących do przedstawianego przez grupę okresu - mówili nam goście, obok których przechadzała się też grupka z Warszawy.,,U nas takich imprez nie ma. Dlatego dotarliśmy aż na Wybrzeże. Dlaczego? Żeby poczuć na chwilę trochę wolności i odsapnąć od pracy za biurkiem - mówili zlotowicze. Do zobaczenia, więc, za rok... Jak co roku gmina Malechowo wzięła czynny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeden z wielu prezentowanych wozów bojowych. W niedzielę, 13 stycznia w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbył się uroczysty koncert, w którym uczestniczyli uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście. Gwiazdą koncertu była Eliza Noga, która swoim wykonaniem utworu Czesława Niemena pt. Dziwny jest ten świat podbiła serca publiczności. Ponadto wystąpił nasz rodzimy zespół ludowy,,ostrowianie, chór,,wiarusy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Malechowa pod batutą pana Andrzeja Poprawskiego. Dzięki darczyńcom odbyła się licytacja wielu cennych przedmiotów. Dużym powodzeniem cieszyły się ciasta przygotowane przez rodziców. Wszystkie datki trafiły na konto,,orkiestry. W ciągu spotkania zgromadzono dzięki pomocy uczennic z malechowskiego gimnazjum i uczennic z Zespołu Szkół w Ostrowcu kwotę przekraczającą cztery tysiące złotych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom i osobom, które chciały przyłączyć się do działań wspierających akcję Jurka Owsiaka.

5 Nr 1 marzec 2013 KULTURA I OŚWIATA 5 Wielki sukces Przedszkolaków z Ostrowca Miło nam na łamach Kwartalnika poinformować o aktorskich talentach najmłodszych mieszkańców gminy Malechowo. Trzynastego marca 2013 roku przedszkolaki z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Ostrowcu uczestniczyły w V Przedszkolnym Przeglądzie Teatralnym organizowanym przez Sławieński Dom Kultury oraz Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie. Tego dnia licznie zgromadzona publiczność obejrzała 5 przedstawień. Naszą gminę reprezentowała grupa,,rakiety wspomagana przez kolegów i koleżanki z młodszych grup. Dzieci zaprezentowały zgromadzonym swoje talenty w przedstawieniu pt.,,wiosna radosna. Przedstawiły świetne kreacje aktorskie, doskonale wcielając się w swoje role, pięknie śpiewając i tańcząc. Całości dopełniła kolorowa scenografia i barwne stroje uszyte przez panią Jolantę Czerniak. Nad wszystkim czuwała pani Katarzyna Gancarz. Wśród uczestników przeglądu wychowankowie z Ostrowca okazali się bezkonkurencyjni, zdobywając I miejsce, przyznane przez jury oraz nagrodę publiczności. Specjalne wyróżnienie dla najlepszego aktora otrzymał Robert Surdy. Finaliści kolejnego dnia zaprezentowali jeszcze raz swój spektakl oraz odebrali dyplomy i nagrody. Mali aktorzy są bardzo dumni ze swojego sukcesu. Oto kilka wypowiedzi opisujących wrażenia uczestników przeglądu: Karolina:,,Bardzo podobało mi się, że występowaliśmy na dużej scenie, jak prawdziwi aktorzy. Magda:,,To była fajna zabawa i przygoda. Cyprian:,,Fajnie było zobaczyć inne występujące dzieci. Paulina:,,Cieszymy się z pierwszego miejsca i nagrody. Serdecznie gratulujemy talentu! Walentynkowe wspomnienia Dla jednych miłość to tylko złudzenie, dla innych niezwykła przygoda. Lecz kto z nas nie marzy o wielkim, prawdziwym uczuciu? Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. W zachodniej i południowej Europie święto to znane jest od średniowiecza. Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z naszym rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Jedni twierdzą, że bezkrytycznie przyjmujemy obce tradycje, przez co zapominamy o własnych... inni mówią, że każdy pretekst do okazania miłości i szacunku drugiemu człowiekowi jest dobry. Wydaje się jednak, że oba te poglądy można świetnie pogodzić, po prostu, obchodząc oba święta:). Zobaczymy jak to w tym roku będzie w gminie Malechowo, bo póki co, na razie mieliśmy okazję do obchodzenia dopiero pierwszego z nich. Na łamach Kwartalnika pozwolimy sobie krótko napisać, co w dniu zakochanych działo się szkołach w Malechowie i Ostrowcu. 14 lutego 2013 r. w Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort z głośników szkolnego radiowęzła płynęły wyłącznie romantyczne piosenki. Posłańcy z klasy I d: Beata Duljasz, Andżelika Mutka, Bartek Urbański oraz towarzyszący im kupidyn - Kacper Majewski, roznosili wcześniej wrzucone do specjalnie przygotowanej skrzynki walentynkowe listy, prezenty i słodycze dla wybrańców z poszczególnych klas. Na twarzy niejednej osoby obdarowanej liścikiem pojawiał się dyskretny uśmiech i miłe zaskoczenie. Dodatkowo wszyscy uczniowie otrzymali małe prezenciki - karteczki z sentencjami znanych ludzi o tematyce miłosnej. W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbył się bal walentynkowy przygotowany przez samorząd uczniowski. Na holu rozbrzmiała dyskotekowa muzyka, a dzieci w strojach barwnych jak motyle wirowały w radosnym tańcu. Zabawę urozmaicały liczne konkursy, w których uczniowie bardzo chętnie brali udział. W chwilach odpoczynku dzieci korzystały z przygotowanego w klasach poczęstunku. Walentynki w Gimnazjum. Przedszkolaki z malechowskiego przedszkola. Bal walentynkowy w Zespole Szkół w Ostrowcu. Najmłodsze pociechy z Przedszkola w Malechowie też obchodziły Walentynki. Dzieci 5 i 6-letnie z grupy Smerfów przygotowały specjalne pudełko, do którego wrzuciły samodzielnie wykonane walentynkowe kartki. Wszystko po to, by obdarować tych, których najbardziej lubią i w których otoczeniu najlepiej się czują. Maluszki z grupy Misiów po odpowiedzeniu sobie na pytania, co to znaczy kogoś kochać, lubić, szanować, samodzielnie wycinały serduszka i rysowały na nich kwiatki, słoneczka. Najmilszą chwilą był moment wzajemnego obdarowywania się samodzielnie wykonanymi walentynkowymi sercami. Z twarzy dzieci długo nie znikał uśmiech. Przedszkolaki pamiętały także o rodzicach i innych członkach rodziny.

6 6 KULTURA I OŚWIATA Nr 1 marzec a rocznica urodzin Mikołaja Kopernika Pierwszego marca bieżącego roku w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbyły się uroczyste obchody 540 rocznicy urodzin patrona szkoły. Z tej okazji przygotowano uroczysty apel i przeprowadzono doświadczenia naukowe, dzięki którym każdy uczeń poczuł się jak prawdziwy naukowiec. W apelu brali udział uczniowie klas IV-VI, którzy przygotowali różnorodne prezentacje. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Oszczędzanie w oddziałach przedszkolnych państwowego, recytowano piękne wiersze związane z Mikołajem Kopernikiem. Uczniowie klasy V przedstawili scenkę z życia małego Mikołaja, zaś szóstoklasiści zapoznali zgromadzonych z jego znamienitym odkryciem, które zmieniło świat. W dalszej kolejności uczniowie przeprowadzali eksperymenty, gromadząc przy każdym stoisku zaciekawione dzieci z klas młodszych. Wszystkim uczniom bardzo przypadła do gustu forma uczczenia Święta Patrona ich szkoły. Edukacyjna podróż do Sławna piątek, 1 marca W br. dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie, uczestniczyły w ciekawej wycieczce do Sławna. Dnia r. dzieci z oddziałów przedszkolnych Biedroneczki i Pszczółki ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy uczestniczyły w zajęciach programu SKO dotyczącego świadomego oszczędzania. Dzieci od najmłodszych lat zdobywają wiedzę na temat roli pieniądza we współczesnym świecie. Swoje doświadczenie rozpoczęły zajęciami w zakresie segregowania i przeliczania monet, poznając i utrwalając ich wartość. Jej pierwszym etapem było przedstawienie teatralne w Sławieńskim Domu Kultury pt. Baśń muzyczna. Uczniowie mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w przedstawieniu. Czynnie uczestniczyli w tańcach, czarach i zabawach ruchowych, a na koniec były niespodzianki w postaci kolorowych balonów i nagród. Drugim etapem wycieczki była pouczająca lekcja w zakładzie piekarsko ciastkarskim PSS Społem. Dzieci poznały tradycje związane z szacunkiem dla chleba oraz kolejne etapy i tajemnice wypieku różnego jego gatunku, bułek, ulubionych ciast, ciasteczek i dekoracyjnych tortów. Na koniec każdemu dziecku wręczono pyszne upominki w postaci pudełka pełnego różnorodnych ciastek. Wychowankowie w podziękowaniu podarowali pracownikom piekarni dyplom uznania oraz wiosenny stroik. Wycieczkę zorganizowały wychowawczynie panie Lidia Seweryn, Marcjanna Malczewska oraz Bogumiła Hliwa.,,Młodzież zapobiega Pożarom. Eliminacje Gminne Młodzież z terenu naszej gminy naprawdę zna się na pożarnictwie. Uczniowie ze szkół podstawowych i Gimnazjum udowodnili to 14 marca br., biorąc udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,,Młodzież Zapobiega Pożarom. Do eliminacji w grupie wiekowej młodszej przystąpiło ośmiu uczestników ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie i z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Średnią grupę wiekową reprezentowało czterech uczniów z Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort w Malechowie. Pierwsze miejsce w grupie młodszej zajęła Julia Kwestarz z ZS w Ostrowcu, natomiast drugie Mateusz Piotrowski z SP Lejkowo. Najlepszym w grupie średniej okazał się być Marcin Hliwa, któremu miejsca ustąpiła Natalia Dyrda. Laureaci dwóch pierwszych miejsc wystartują w finale powiatowym, który odbędzie się 27 marca tego roku w Starostwie Powiatowym w Sławnie. Uczestnicy eliminacji zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa i drobnymi upominkami, które otrzymali z rąk Przewodniczącego Komisji Konkursowej pana Romana Nowackiego. Gratulacje złożyli także pozostali członkowie Komisji - dyrektor ZEAO w Malechowie - pan Ryszard Grzeszczuk i Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Malechowie - pan Andrzej Poprawski. Już dziś trzymamy kciuki za finał powiatowy!

7 Nr 1 marzec 2013 KULTURA I OŚWIATA 7 Działo się... Podsumowanie ferii 2013 Ferie to czas, kiedy dzieci zapominają o pracach domowych i planie lekcji, to czas spontanicznych zabaw. I tak też było w tym roku. Nauczyciele, wychowawcy ze środowiskowych ognisk wychowawczych, pracownicy bibliotek i sołtysi przygotowali dla najmłodszych liczne atrakcje. W dniach r. Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie zorganizowała dla dzieci aktywne ferie zimowe. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy chętnie brali udział w zajęciach plastycznych, przygotowywali również prace związane z przeprowadzonym konkursem na temat ochrony środowiska. Dużym powodzeniem wśród najmłodszej grupy uczestników cieszyły się tematy związane z ochroną zwierząt i roślin. Prace swoje wykonywały w różnych technikach m.in. z plasteliny oraz origami. Z myślą o uczestnikach ferii zimowych w Bibliotece odbyła się po raz pierwszy projekcja filmów na dużym ekranie. Wyświetlono między innymi:,,nie kończącą się opowieść,,,ucznia czarnoksiężnika,,,asterixa oraz,,błękitnego motyla. Niezmiennym zainteresowaniem cieszyły się gry komputerowe i gry planszowe. Na zakończenie ferii dzieci otrzymały dyplomy, drobne upominki oraz słodki poczęstunek. Również dla dzieci z Ostrowca i okolic tamtejsza biblioteka przygotowała wiele ciekawych niespodzianek. Można tu było doskonalić swoje zdolności manualne wykonując prace plastyczno techniczne oraz przygotowując gazetkę ścienną nawiązującą do patrona miejscowej Szkoły Mikołaja Kopernika. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu w czasie ferii zimowych zajęcia sportowe prowadził nauczyciel wychowania fizycznego pan Marek Jarosz. Dzieci doskonaliły swoje umiejętności z zakresu gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, unihokeja i tenisa stołowego. Uczniowie szkół średnich i gimnazjum dodatkowo poprawiali swoją sylwetkę w ćwiczeniach siłowych. W tym czasie również przeprowadzone były warsztaty astronomiczne, dla dzieci interesujących się kosmosem i rozwijaniem wiedzy na temat patrona szkoły. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie miały okazję wyjechać na wycieczkę do Koszalina. Pierwszym etapem była wizyta w Multikinie i projekcja filmu pt. Ralph Demolka, po czym przedszkolaki odwiedziły siedzibę miejscowej Państwowej Straży Pożarnej. Podziwiały tam wozy strażackie, nabyły umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas pożaru, utrwaliły sobie numery alarmowe i wzbogaciły wiadomości na temat ochrony przeciwpożarowej. Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwięku syren strażackich. Gdy przedszkolaki były na pouczającej prelekcji, uczniowie klas starszych I-III mieli okazję doskonalić swoje łyżwiarskie umiejętności na koszalińskim lodowisku. W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy dzieci mogły spróbować swoich sił w malowaniu farbami żelowymi, pieczeniu pierniczków oraz przygotowaniu sałatek owocowych. Uczniowie brali również udział w zabawach z chustą KLANZA, w zabawach sprawnościowych w kąciku zabaw "Radosna Szkoła", grali w piłkarzyki i w ping-ponga. Świetlica w Karwicach była miejscem chętnie odwiedzanym przez dzieci, które miło spędzały czas w gronie przyjaciół. Na zakończenie ferii 8 lutego br. odbył się bal choinkowo-karnawałowy przy muzyce znanych dziecięcych przebojów z udziałem Mikołaja oraz licznymi konkursami. W Kosierzewie organizatorami Aktywnych Ferii była Rada Sołecka oraz rodzice. Wszystko odbywało się w sali tamtejszej świetlicy. Dzieci bawiły się w gronie przyjaciół, grały w gry planszowe, rzucały lotkami i grały w ping-ponga. Codziennie czekało na nie coś słodkiego. Dzieci z Sulechowa nie tylko bawiły się i grały podczas ferii, ale też smażyły pączki a nawet pisały wiersze! Dzięki sołtys Sulechowa pani Krystynie Nieradka, Radzie Sołeckiej oraz radnemu Józefowi Dobiesowi dzieci uczestniczyły w zabawie choinkowej, na której nie zabrakło tańców, konkursów z nagrodami oraz Mikołaja z prezentami. Na zakończenie ferii zorganizowano tam ognisko. W zimowej aurze uczestnicy zajadali się kiełbaskami popijając gorącą herbatą. Zajęcia w świetlicy w Kosierzewie. Karwice. Zabawy na świeżym powietrzu w Sulechowie. Dzieci z SP Niemicy. Dzieci z Lejkowa w PSP w Koszalinie.

8 8 KULTURA I OŚWIATA Nr 1 marzec 2013 Harcerze z Ostrowca czuwają! Harcerze 27 DH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca nie próżnują. 22 lutego 2013 r. z okazji Dnia Myśli Braterskiej złożyli życzenia harcerzom i przyjaciołom harcerstwa z Ostrowca. Jak co roku zbierali też datki w ramach akcji,,grosik dla potrzebujących pomocy, tym razem dla chorego chłopca. W nocy z 1 na 2 marca harcerze i zuchy ze,,słonecznej gromady uczestniczyli w pierwszej wspólnej zbiórce. Tematem tego niecodziennego wydarzenia były obchody dnia patrona tutejszej szkoły. Dzięki wielu atrakcjom, noc minęła dzieciom bardzo szybko. Oprócz obserwacji nieba za pomocą teleskopów, przygotowano pokaz multimedialny o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika wykorzystując do tego celu tablicę interaktywną. Harcerze mieli też okazję do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu symboliki i historii harcerstwa, przypomnienia sobie słów harcerskich piosenek oraz doskonalili elementy musztry. Dużo czasu poświęcili też na przypomnienie postaci patrona drużyny, wielkiego polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki. Zajęcia z harcerzami i zuchami prowadzili drużynowi Marek Jarosz i Teresa Jaruga oraz nauczyciel przyrody i historii pani Alina Mouandza. Bezpieczna Szkoła W 14 lutego w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy w ramach realizacji głównego priorytetu programu Bezpieczna szkoła wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa oraz założeń Programu Profilaktyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sławnie posterunkową Katarzyną Bogacz oraz rzecznikiem prasowym - sierżant Iwoną Ordak. Panie przeprowadziły pogadanki w klasach przekazując dzieciom i wychowawcom odpowiednie materiały i wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Pogadanka wśród najmłodszej grupy wychowanków SP w Niemicy. Tematem prezentacji dla uczniów klas 0-III było bezpieczeństwo w szkole, na podwórku i na drodze. Szeroko omawiano zagrożenia wynikające z korzystania z dzikich lodowisk, przypomniano zasady bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu drogi. Funkcjonariuszki Policji wyjaśniły młodym obywatelom jak postępować w przypadku napotkania obcej osoby oraz jak właściwe zachowywać się na terenie szkoły. Uczniowie klas starszych usłyszeli natomiast o zagrożeniach płynących z korzystania z Internetu. Zwrócono szczególną uwagę na wypisywane treści i negatywne komentarze zamieszczane na forach społecznościowych, które bywają nie tylko niemiłe, ale mogą też stać się powodem tragedii. Mówiono też dużo o skutkach palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych. Zwracano uwagę na fakt, że używki te mogą przynieść jedynie zgubne skutki, prowadzące często do silnego, nieuleczalnego uzależnienia, które może pozbawić człowieka możliwości samodzielnego funkcjonowania. Omówiono także kwestie związane z coraz częściej obserwowaną wśród młodzieży agresją słowną i przemocą fizyczną oraz związane z nią zagrożenia. Spotkania okazały się bardzo pouczające. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadankach wykazując duże zainteresowanie tematem. Dyskusje prowadzone z dziećmi po prelekcji potwierdziły, że zrozumiały one problem i wyraziły wolę zwracania na te zagrożenia baczniejszej uwagi. Każdy wiek ma swoje prawa, ważne jest to, aby umieć z nich korzystać. Trzeba też pamiętać, że brak przezorności w młodym wieku może doprowadzić do brzemiennych skutków na długie lata, a nawet zrujnować całe życie. Uczniowie z Lejkowa w Koszalinie połowie marca uczniowie W czwartej klasy Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego udali się z wizytą do Koszalina. Wyjazd związany był m.in. z zaproszeniem pana Dariusza Czesnowskiego, pracownika filii bibliotecznej w Lejkowie, na lekcję biblioteczną do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz wizytą w koszalińskim muzeum. Podczas wizyty uczniowie poznali drogę książki od zamówienia do jej odbioru, zwiedzili czytelnię i salę wystaw. Największe jednak wrażenie zrobiły na nich magazyny, które znajdują się na kilku piętrach, a wstęp do nich mają tylko pracownicy biblioteki. Uczniowie szybko zorientowali się, że w labiryncie regałów z książkami można się łatwo zgubić. Obecnie na stanie biblioteki jest 200 tysięcy książek. Gdyby książki nie ulegały zniszczeniu czy zgubieniu, to księgozbiór biblioteki, od czasu jej powstania, liczyłby około pół miliona pozycji. Następnym punktem wycieczki była wizyta w muzeum przy ulicy Młyńskiej. Uczniowie oglądali tam wystawę stałą pt. Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji, która mieści się na pierwszym piętrze. Zwiedzili również wystawę medali i numizmatów, Koszalin dzieje miasta, archeologiczną i etnograficzną. W znajdującym się na terenie muzeum skansenie-zagrodzie rybackiej z XIX wiekuoglądali zabytki nieistniejącej już kultury jamneńskiej, łączącej w sobie pierwiastki słowiańskie, niderlandzkie i niemieckie widoczne w zdobnictwie sprzętów, strojów i kolorystyce. Tam też odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z artystą rzeźbiarzem Janem Kowalczykiem, który zaprezentował im swój warsztat pracy. Rzeźby pana Jana Kowalczyka przedstawiają postacie świętych patronów, a także scenki rodzajowe. Prezentując swoje dzieła, artysta opowiadał związane z nimi pouczające historie. W ramach zajęć edukacyjnych, przygotowanych przez muzeum, pt. Cztery pory tradycji, uczniowie poznali zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Na zajęciach praktycznych uczyli się też malowania jaj woskiem tworząc w ten sposób samodzielnie małe dzieła sztuki. Wycieczkę pełną wrażeń zorganizowała Krystyna Filonowicz Kuszmar, a opiekę uczniom zapewniła Anna Wojciechowicz.

9 Nr 1 marzec 2013 SPORT 9 Finały Wojewódzkie przed nami!!! Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie i chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy awansowali do Finału Wojewódzkiego unihokeja w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych. W finale regionu, który został rozegrany 13 marca w Zespole Szkół w Grzmiącej, do rywalizacji przystąpiły drużyny z Iwina, Niemicy, Dąbrowy i Redła. Bezkonkurencyjni okazali się chłopcy ze szkoły podstawowej z Iwina, którzy wygrali swoje wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęła drużyna z Niemicy, pokonując kolejno Dąbrowę 4:1, Redło 1:0, przegrywając jedynie ze świetnym Iwinem 1:4. Awans do najlepszej ósemki w województwie wywalczyły szkoły z Iwina i Niemicy. Drużyna unihokeja z SP w Niemicy. Dziewczęta z Lejkowa. III miejsce dziewcząt z Lejkowa w mini-piłce ręcznej Szkołę Podstawową w Niemicy reprezentowali Łukasz Kupracz, Bronek Sidor, Miłosz Kozioł, Andrzej Orzechowski, Norbert Ferdek, Radosław Gałka, Gabriel Krasowski i Marcin Roszczyk. Opiekunem zespołu jest Romuald Bobis. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki z Lejkowa, które po zwycięstwach w mistrzostwach gminy i powiatu, uzyskały awans do najlepszej ósemki województwa zachodniopomorskiego. Dziewczęta pokonały kolejno SP Rosnowo 5:0, SP Iwin 5:0 oraz SP Redło 7:1, zdobywając w turnieju 17 bramek i tracąc tylko jedną. Na podopieczne Kamila Wiśniewskiego i Mateusza Zachciała nie było w tym turnieju mocnych. W składzie zwycięskiej drużyny grały: Anna Poborska, Izabela Bińczyk, Laura Seweryn, Natalia Strzelecka, Klaudia Banach, Aleksandra Gawin, Agnieszka Walus, Katarzyna Motas, Daria Tamborska, Paulina Kowalkowska, Ewa Lass i Wiktoria Madalińska. Trzymamy kciuki za kolejny etap! Zaledwie kilka dni po rozegraniu finału regionalnego w unihokeju, w którym dziewczęta z Lejkowa wywalczyły pierwsze miejsce, odbył się finał mistrzostw regionalnych w mini-piłce ręcznej rozgrywany w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. I tutaj także fantastycznie zaprezentowały się uczennice Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie, które znalazły się na podium. W gronie szkół z Koszalina, Białogardu, Świdwina, Szczecinka i Mielna, które specjalizują się w grze w piłkę ręczną, zajęły bardzo dobre 3 miejsce. Skład drużyny z Lejkowa: Ania Poborska, Kasia Motas, Iza Bińczyk, Klaudia Banach, Laura Seweryn, Natalia Strzelecka, Ola Gawin, Agnieszka Walus, Ewa Lass, Paulina Kowalkowska i Wiktoria Madalińska. Opiekunami drużyny są: Kamil Wiśniewski i Mateusz Zachciał. Liga Bałtycka 2012 lutego tego roku, w Polanowie odbył się Turniej Pił- 24 ki Nożnej Liga Bałtycka 2012 w kategorii dziewcząt. Wśród organizatorów turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Grabowa działający przy Szkole Podstawowej w Lejkowie. Uczestnicy turnieju piłki nożnej w Polanowie. W rozgrywkach, obok UKS Grabowa, wystąpiły zespoły: UKS Olimpia Szczecin, Orzeł Women Wałcz, SP Karścino, UKS Zawisza Grzmiąca oraz Akademia Piłkarska Szczecinek. Mecze były niezwykle emocjonujące. Dziewczyny walczyły fair play i pokazały, że piłka nożna to dyscyplina, w której płeć piękna również czuje się świetnie. Tego dnia zwycięzcą był sport i wszyscy uczestnicy tej sportowej imprezy.

10 10 SPORT Nr 1 marzec 2013 Mamy sportowe osobowości roku 2012 Za nami finałowa gala sportu, w której podsumowano plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca w powiecie sławieńskim. To ważne wydarzenie sportowe, którego organizatorem był Dziennik Sławieński, wspólnie z postomińskim samorządem oraz Centrum Kultury i Sportu w Postominie. Uroczystość podsumowania plebiscytu odbyła się 16 marca w hali Zespołu Szkół w Postominie. W gronie laureatów znalazł się Mateusz Piotrowski ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie, który zajął drugie miejsce w kategorii Junior, uzyskując 469 głosów, o przysłowiowy włos przegrywając ze zwycięzcą plebiscytu. Oprócz nagród od organizatorów Mateusz otrzymał specjalne nagrody z rąk Wójta Laureaci w kategorii Trener z przedstawicielami samorządu Gminy Malechowo oraz Gminy Sławno. Laureaci w kategorii Junior wraz z samorządowcami oraz sponsorami. Gminy Malechowo oraz od dyrektora swojej szkoły Tadeusza Buczkowskiego. Mateusz to świetnie zapowiadający się i utalentowany młody piłkarz UKS-u Grabowa, chętnie więc będziemy przyglądali się rozwojowi jego kariery:). Drugą wyróżnioną osobą z terenu naszej gminy, tym razem w kategorii Trener, jest nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy - pan Romuald Bobis. Trener UKS Niemica i Arkadii Malechowo, który w plebiscycie zdobył 288 głosów zajmują w swojej kategorii podobnie jak Mateusz II miejsce. Pan Romuald odebrał gratulacje i nagrody z rąk gospodarza gminy Malechowo. Laureatom plebiscytu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sporcie. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy w formie kuponów i smsów na reprezentantów naszej gminy. To dla nas wielki powód do dumy! Turniej charytatywny:,,gramy dla Oliwiera W sobotę, 16 lutego w malechowskiej sali Gimnazjum im. Ryszarda Markiewicza ps.,,mohort" odbył się nietypowy turniej. O godzinie 13:00 na parkiet sali gimnastycznej wybiegli bohaterowie tego wydarzenia młodzi sześcioletni piłkarze, aby rozegrać turniej w halową piłkę nożną. Jego cel nie był typowy - dochód z turnieju przeznaczony został w całości na pomoc w leczeniu piętnastomiesięcznego Oliwiera Jarosika, syna Moniki i Mariusza Jarosików z Manowa, od lat związanych ze środowiskiem piłkarskim i sędziowskim. Oliwier Jarosik urodził się jako wcześniak i ważył zaledwie 870 gramów. Do zmagań przystąpiło sześć drużyn: dwie z Akademii Piłkarskiej z Kołobrzegu, Gwardia Koszalin, UKS Sława Jedynka Sławno, KS Młoda Arkadia Malechowo i UKS Grabowa Lejkowo. Turniej niósł ze sobą wiele pozytywnych emocji i dał dużo radości uczestnikom i ich licznie zgromadzonym rodzicom. Wyniki w tym turnieju nie były najważniejsze, gdyż celem całej imprezy było zagranie dla piętnastomiesięcznego Oliwiera i mimo, iż sala w Malechowie nie jest typową salą widowiskową, atmosfera była wspaniała. Organizator turnieju oraz pan Mariusz Jarosik - ojciec Oliwiera, złożyli podziękowania Radzie Gminy Malechowo, Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy oraz w szczególny sposób rodzicom najmłodszych uczestników za pomoc i wysiłek włożony w organizację. Turniej zakończył się wręczeniem złotych medali i nagród dla każdego uczestnika i pucharu Rady Gminy za wspaniałą postawę dla każdego zespołu. Zebrane pieniądze pomogą rodzicom Oliwiera zorganizować niezbędną pomoc dla swojego małego synka. MALECHOWO MISTRZEM REGIONALNYM W UNIHOKEJU Gimnazjalistki wraz z trenerem Mariuszem Małyszem. 14 marca br. w Grzmiącej w powiecie szczecineckim odbył się Finał Regionalny w unihokeja dziewcząt i chłopców w ramach Gimnazjady 2012/2013. Do rywalizacji przystąpiły 4 zespoły dziewcząt i 4 chłopców. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki Gimnazjum Malechowo, które wygrały wszystkie mecze i zajęły I miejsce, awansując do Finału Wojewódzkiego. II miejsce przypadło Gimnazjum z Grzmiącej, które podobnie jak Malechowo awansowało do finału. III miejsce wywalczyły dziewczęta z Redła, IV miejsce gimnazjum Sianów. Podobnie jak dziewczęta, także chłopcy z Gimnazjum Malechowo wygrali wszystkie mecze, nie tracąc żadnej bramki i awansowali do 8 najlepszych szkół gimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim. II miejsce także premiowane awansem do finału wywalczyli unihokeiści z Grzmiącej. Drużyny z Malechowa przygotowali do zawodów nauczyciele wychowania fizycznego: Mariusz Małysz, Julia Lisiecka i Tadeusz Chylewski.

11 Nr 1 marzec 2013 INFORMACJE 11 Plany inwestycyjne na bieżący rok... związku z tym, iż jest to pierwszy w tym roku numer Kwar- W talnika jeden z jego tekstów postanowiliśmy poświęcić ważniejszym inwestycjom, które na rok 2013 zaplanowano w budżecie gminy. Choć początek roku niekoniecznie jest dobrym okresem do realizacji inwestycji ze względu chociażby na panujące warunki atmosferyczne, to pomimo to coś się działo. W marcu oddano do użytku obiekt Ośrodka Zdrowia w Kawnie, którego gruntowna modernizacja została rozpoczęta jeszcze w zeszłym roku (szerzej o tym przedsięwzięciu napisano w odrębnym artykule). Pierwszy kwartał poświęcono również na wykonywanie prac, przy których warunki atmosferyczne miały nieco mniejsze znaczenie, m. in. wykonano instalację gazową oraz zamontowano butlę na gaz przy świetlicy wiejskiej w Laskach, co umożliwiło uruchomienie centralnego ogrzewania oraz ogrzanie wody użytkowej. Przypomnijmy, że świetlica wiejska w Laskach pod koniec zeszłego roku została oddana do użytkowania po kapitalnym remoncie i przebudowie. Był to też okres, w którym przygotowywano dokumentacje przetargowe oraz wnioski związane z inwestycjami, które będą realizowane w przyszłości. Między innymi przygotowano i złożono wnioski o fundusze unijne na przebudowę świetlicy w Pękaninie na kwotę zł oraz remont świetlicy w Paprotach zł. Wnioski już zostały zakwalifikowane do dofinansowania, a w pierwszej połowie kwietnia nastąpi podpisanie stosownych umów. Rozstrzygnięto też przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach. Ogłoszono też nabór wniosków dotyczący usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy. Cały czas też trwały i trwają prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to proces bardzo żmudny i długotrwały, któremu trzeba poświęcić bardzo wiele czasu. Ale wróćmy do, konkretów... W planach inwestycyjnych na bieżący rok ujęto m.in. środki finansowe na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci szkieletowej szerokopasmowego Internetu. Projekt ten rozpoczęty został w roku w październiku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z instytucją wdrażającą. Rok ubiegły upłynął na przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, wyłanianiu wykonawcy i przygotowywaniu placu budowy. Od początku tego roku wykonawca przystąpił do prac w terenie. Zgodnie z warunkami umowy, sieć szkieletowa ma powstać do końca września tego roku. Pozostanie wtedy jeszcze ogłoszenie przetargu i wyłonienie oferenta, który dostarczy Internet do odbiorców końcowych, czyli mieszkańców, najtaniej. Kolejnym planowanym do realizacji w 2013 roku przedsięwzięciem jest termomodernizacja szkoły w Ostrowcu. Co prawda, w tym roku zostanie również opracowany projekt techniczny rozbudowy i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Niemicy, ale niestety Niemica będzie musiała poczekać jeszcze rok. Ujęta została ona w planie roku Do obecnej chwili zostały zmodernizowane systemy grzewcze i docieplone obiekty szkolne w Lejkowie w Malechowie, w roku 2013 przyszedł czas na Zespół Szkół w Ostrowcu. Zostanie nam tylko szkoła w Niemicy, która zakończy plan termomodernizacji jednostek oświatowych w gminie Malechowo. Również w tym roku zostanie rozpoczęta i zakończona budowa mieszkań socjalnych w Laskach, na którą gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Są to ważniejsze zadania zaplanowane na ten rok. Oczywiście nie są to wszystkie przedsięwzięcia, które będą w bieżącym roku realizowane, a jedynie te istotniejsze z punktu widzenia mieszkańców gminy Malechowo. Planowane są również do realizacji inwestycje wodociągowe, choćby w Kosierzewie. Zostaną też opracowane dokumentacje na inwestycje, które realizowane będą w latach przyszłych. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie ze źródeł unijnych. Jednym z nich jest choćby ten związany z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystawy... Gotowy jest już też wniosek, który złożony zostanie do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej obejmujący budowę przystani kajakowej wraz z remontem mostu i drogi dojazdowej w Grabowie, gdzie ma zostać utworzone również miejsce rekreacyjne z pomostami dla wędkarzy. Wierzymy, że zostanie on pozytywnie oceniony i dofinansowany. Jak widać z powyższego plany są dość ambitne, ale realne i należy wierzyć, że nie tylko zostaną zrealizowane, ale że ich katalog na koniec 2013 roku będzie wykonany w jeszcze szerszym zakresie. Portal mapowy dla Gminy Malechowo Więcej informacji dla mieszkańców... Od niedawna działa nowy portal mapowy dla gminy Malechowo, do którego skrót można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy pl (pn. e-mapa gminy) bądź korzystając bezpośrednio z adresu Jest to oprogramowanie korzystające z technologii internetowej, które wymaga jedynie komputera z łączem internetowym. E-mapa jest uniwersalnym środowiskiem do tworzenia portali mapowych w oparciu o dane własne i dostępne usługi sieciowe. System posiada specjalistyczne moduły służące do realizacji różnorodnych zadań samorządów gminnych: prowadzenie planu zagospodarowania, wydawania pozwoleń na budowę, ewidencji numeracji adresowej, ewidencji dróg, ewidencji mienia komunalnego i wielu innych. Oprogramowanie pracuje w środowisku przeglądarki internetowej - nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania, a jedynie komputer podłączony do internetu. W systemie możecie Państwo znaleźć informacje dotyczące danego obiektu powierzchnię, numer działki, nr obrębu ewidencyjnego. Można także dokonać pomiaru odległości, powierzchni czy też współrzędnych. Portal mapowy pozwala na korzystanie z sekcji warstw tematycznych, takich jak: urzędy, punkty adresowe, ulice czy też zagospodarowanie przestrzenne. Docelowo zakładamy rozszerzenie warstw tematycznych o informacje dotyczące obiektów kulturalnych, zabytków, punktów gastronomicznych itp. występujących na terenie gminy Malechowo. System e-gmina umożliwia pozyskanie informacji o gminie Malechowo w sposób łatwy i wygodny, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia portalu Nowoczesne technologie są częścią naszej rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw i gwoli usprawniania komunikacji na linii Urząd Gminy mieszkańcy gminy Malechowo oraz z myślą o bezpieczeństwie, wójt Jan Szlufik zaprasza mieszkańców do zarejestrowania się w bezpłatnym systemie informacyjnym SMS. Dzięki systemowi mieszkańcy otrzymywać będą najważniejsze informacje dotyczące gminy na swój prywatny telefon komórkowy. Będą to informacje o zagrożeniach, ostrzeżenia o gwałtownych zmianach meteorologicznych, informacje o przerwach w dostawach wody, prądu czy też przypomnienia o ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Aby otrzymywać bezpłatne informacje SMS, wystarczy się zarejestrować, wykorzystując poniższy schemat: 1. włącz w swoim telefonie komórkowym tryb wysyłania wiadomości SMS, 2. jako wiadomość wpisz z tabeli kod rejestrujący, 3. wpisując kod rejestrujący, zwróć uwagę na kropkę i brak odstępów, zawarty w kodzie znak 0 jest cyfrą zero, 4. wyślij SMS* na numer , 5. otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w serwisie, Serwis informacyjny Kod rejestrujący Kod wyrejestrowujący Zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące Gminy TAK.ZSL04 NIE.ZSL04 Informacje i wydarzenie dotyczące Gminy TAK.ZSL04W NIE.ZSL04W Więcej informacji na stronie oraz oficjalnej stronie Gminy * Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym.

12 12 INFORMACJE Nr 1 marzec 2013 KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINÓW SKŁA- DANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZE- GO I ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie, informuje, że wnioski o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego osób, które do 30 czerwca 2013 r. zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o przepisy dotychczasowe, zainteresowane otrzymaniem świadczenia od 1 lipca 2013 r., mogą składać wnioski o przedmiotowe świadczenie już teraz. Wnioski na specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne dostępne i przyjmowane są w pokoju nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie. Zapisy do Przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 Przedszkole w Malechowie przyjmuje zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do 11 kwietnia 2013 r. w godzinach 8:00 15:00. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły, tel Przedszkole ZS im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu ogłasza zapisy: 1) do oddziału przedszkolnego sześciolatków na rok szkolny 2013/2014 dzieci urodzone w roku 2007 r. 2) do oddziału pięciolatków, dzieci urodzone w 2008 r. 3) do oddziału dzieci młodszych, dzieci 3, 4, letnie. Zapisy przyjmowane będą do 31 marca bieżącego roku, tel Przedszkole przy SP im. Noblistów Polskich przyjmuje zapisy do oddziału przedszkolnego: dzieci urodzone w 2008 r. (pięciolatki) w 2007 r. (sześciolatki) do r. w sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-13:00. Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie zaprasza do zapisywania dzieci do przedszkola w dniach r. w sekretariacie. Zapisy do Szkół Podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014 dzieci urodzonych w roku 2006 i Zapisy odbędą się w sekretariacie szkoły w dniach 01 marca do 31 marca br. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy przyjmuje zapisy dzieci urodzonych w latach 2006/2007 do pierwszej klasy na rok szkolny zapisy trwają do r. sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-13:00. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie rozpoczyna zapisy dzieci z rocznika 2006/2007 do pierwszej klasy. Zapraszamy do sekretariatu szkoły w dniach UWAGA, zmiany w przepisach meldunkowych Informacja dla mieszkańców o obowiązku rozwiązania dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) nie reguluje kwestii rozwiązania dotychczas posiadanych umów zawartych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. W związku z tym, aby nie płacić dwukrotnie za wywóz odpadów komunalnych zarówno na rzecz przedsiębiorcy jak i gminy, należy wypowiedzieć aktualnie posiadaną umowę w taki sposób, aby przestała ona obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z indywidualnych umów zawieranych przez Państwa z wybranym przedsiębiorcą. W związku z powyższym, prosimy o kontakt z przedsiębiorcą, z którym zawarli Państwo stosowną umowę w celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie jej wypowiedzenia. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują znowelizowane przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Najbardziej oczekiwaną jest możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu się w nowym miejscu pobytu stałego. Nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Jeżeli jednak chcemy się wymeldować nie meldując w nowym miejscu musimy to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika w formie wskazanej w art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000 r. nr 98, poz z późn. zm.), co również jest nowością i sporym ułatwieniem szczególnie dla obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą. Ponadto w ustawie wprowadzono następujące zmiany: - zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; - zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów; - zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomościami oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników; - wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni; - odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji dot. wykształcenia, obowiązku wojskowego oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego; - wydłużono okres zgłaszania wyjazdów zagranicznych w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy; - zniesiono sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTAstron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie Zaproszenie obowiązku meldunkowego. Sankcji karnych nie zniesiono jednak za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym. Przypominamy o sprawdzaniu daty ważności dokumentu w prawym dolnym rogu i nie zwlekaniu ze złożeniem wniosku o wyrobienie dowodu osobistego w urzędzie gminy właściwym według miejsca stałego zameldowania. Pamiętajmy też, że dowód osobisty traci ważność w terminie 3 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych (m.in. meldunkowych, zmiany nazwiska, itd.) łącznie z wizerunkiem twarzy. Zanim wybierzemy się do urzędu gminy z wnioskiem o wyrobienie dowodu osobistego zapraszamy do wykonania telefonu i zasięgnięcia informacji co dokładnie będzie nam jeszcze potrzebne, bowiem w zależności od sytuacji wymagania są różne; przykładem może tu być wymiana dowodu osobistego spowodowana zmianą nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego poza gminą, w której miał miejsce ślub, wymaga załączenia odpisu skróconego aktu małżeństwa. Projekt Szansa na rozwój współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie rozpoczął już po raz szósty realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szansa na rozwój. Uczestnikami obecnej edycji projektu jest 17 osób- 16 kobiet i 1 mężczyzna. W projekcie przewidziano m. in. wsparcie specjalistyczne, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników oraz warsztaty podnoszące kompetencje życiowe i umiejętności społeczno- zawodowe, umożliwiające beneficjentom powrót na rynek pracy. Pierwsze zajęcia odbędą się już w kwietniu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malechowo. Dla beneficjentów projektu zaplanowano m in. spotkania z doradcą zawodowym oraz wyznaczenie indywidualnej ścieżki zawodowej, zajęcia grupowe z psychologiem, następnie, zajęcia z edukacji psychospołecznej, kurs obsługi podstaw komputera,kurs prawa jazdy kat. B, kurs bukieciarstwa i pamiątkarstwa. W planowanych działaniach są również tzw. warsztaty nauki planowania udanego życia, które przewidują cykl spotkań w zakresie nauki gospodarowania budżetem domowym, sposobów radzenia sobie ze stresem, poznania zagrożeń współczesnego świata oraz umiejętności wyrażania własnego zdania oraz bezpośredniego wyrażania emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych czyli asertywności. Dla uczestników projektu przewidziane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków, a zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2013 r. Zespół Ludowy Ostrowianie, Urząd Gminy Malechowo i OSP Ostrowiec serdecznie zapraszają na Festiwal Muzyki Ludowej pn.,,folkowe śpiewanie z Zespołem Ostrowianie połączony z festynem, który odbędzie się na stadionie wiejskim w Ostrowcu r. Urząd Gminy Malechowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do współpracy w tworzeniu Kwartalnika Malechowskiego. Sugestie i propozycje prosimy kierować do Radosława Nowakowskiego - adres poniżej. Wydawca: Urząd Gminy Malechowo Malechowo 22A, tel , 214, 092; fax Numer zamknięto 22 marca 2013 Nakład 2000 egz.

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Łysomickie. Wolontariusze spisali się na medal! REKREACJA: Spotkanie z zawodnikami z klubu Unibax. LUDZIE: Pięćdziesiąt lat wspólnego życia

Łysomickie. Wolontariusze spisali się na medal! REKREACJA: Spotkanie z zawodnikami z klubu Unibax. LUDZIE: Pięćdziesiąt lat wspólnego życia INWESTYCJE: Z pomocą Unii Europejskiej strona 2 AKCJA: W naszej gminie Orkiestra zagrała rekordowo strona 3 ROZRYWKA: Trzeci charytatywny bal Wójta Gminy strona 4 SPORT: Mustang Ostaszewo już trenuje strona

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Nr 11 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo