S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI PROJEKT STYCZEŃ 2011

2 S t r o n a 2 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich obszaru działania LGR Rybacka Brać Mierzei obejmującego teren gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo Powiat: Nowy Dwór Gdański gminy: Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo Powiat ziemski Pruszcz Gdański: gminy: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański Województwo: pomorskie Autorzy LSROR: Mieszkańcy obszaru, a w szczególności przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczący w konsultacjach społecznych, badaniu sondażowym i warsztatach oraz Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei Stowarzyszenie Rybacka Brać Mierzei o numerze KRS: Adres: ul. Górników 15 a Krynica Morska Kontakt: Prezes: Wojciech Miłosz tel Zarząd Stowarzyszenia: Wojciech Miłosz Prezes Zarządu Małgorzata Chinc Wiceprezes Zarządu Bogumił Banach Wiceprezes Zarządu Roman Pawłowski Członek Zarządu

3 S t r o n a 3 Spis treści WSTĘP CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZENIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYBÓR DO REALIZACJI LSROR W RAMACH LGR JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ LSROR WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OPISU OBSZARU I Z ANALIZY SWOT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW I POTRZEB SEKTORA RYBACTWA CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSROR ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH CELÓW ORAZ RODZAJE OPERACJI, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE W RAMACH WDRAŻANIA LSROR A TAKŻE ICH PRZEWIDYWANY WPŁYW NA ŚRODOWISKO WIZJA ROZWOJU OBSZARU RYBACKA BRAĆ MIERZEI CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH NA OKRES WSKAŹNIKI LSROR CELE, ŚRODKI, PRZEWIDYWANE OPERACJE I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZWIĄZEK I SPÓJNOŚĆ PRZYJĘTYCH W LSROR CELÓW I ŚRODKÓW Z WNIOSKAMI WYNIKAJĄCYMI Z OPISU OBSZARU I ANALIZY SWOT, ORAZ Z CELAMI OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZAWARTYMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM MISJA LGR RYBACKA BRAĆ MIERZEI PLAN BUDŻETU LSROR Z PODZIAŁEM NA DWULETNIE OKRESY, UWZGLĘDNIAJĄCY ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI OPIS PROCEDUR OCENY OPERACJI PRZEZ KOMITET TRYB I SPOSÓB WYŁĄCZENIA CZŁONKA/ KOMITETU OD UDZIAŁU W DOKONYWANIU WYBORU OPERACJI, W RAZIE ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYWOŁAĆ WĄTPLIWOŚCI, CO DO BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOMITETU PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR KRYTERIA OCENY OPERACJI PROCEDURA OCENY OPERACJI NA PODSTAWIE LOKALNYCH KRYTERIÓW PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORÓW PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI KOMITETU OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSROR... 87

4 S t r o n a PLANOWANE DZIAŁANIA LGR ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM LSROR, W TYM PODANIE TERMINÓW KONKURSÓW NA WYBÓR OPERACJI DO REALIZACJI, W RAMACH WDRAŻANIA LSROR ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WŁASNEJ FUNKCJONOWANIA LGR SPÓJNOŚĆ LSROR Z DZIAŁANIAMI I OPERACJAMI PLANOWANYMI DO REALIZACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW I STRATEGII ZASADY POSTĘPOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCE NAKŁADANIE SIĘ POMOCY W PRZYPADKU, GDY LGR PLANUJE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ INFORMACJA O DOŁĄCZONYCH DO LSROR ZAŁĄCZNIKACH ZAŁĄCZNIK 1 OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH I LOKALOWYCH BIURA LGR ZAŁĄCZNIK 2 OPISY STANOWISK PRACOWNIKÓW LGR ZAŁĄCZNIK 3 ZESTAWIENIE TABEL ZAŁĄCZNIK 4 DODATKOWE MAPY I RYSUNKI ZAŁĄCZNIK 5 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW I WYKRESÓW

5 S t r o n a 5 WSTĘP Niniejszy dokument jest rezultatem prac planistycznych, konsultacyjnych i warsztatowych prowadzonych w okresie, od początku października 2009 r. do 30 stycznia 2010 r. - przez mieszkańców obszaru działania LGR Rybacka Brać Mierzei obejmującego obszar 7 gmin Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo. Autorstwo niniejszej strategii należy w szczególności do przedstawicieli lokalnej społeczności w postaci Lokalnej Grupy Rybackiej, jakkolwiek na każdym etapie ustaleń diagnostycznych oraz strategicznych prowadzone były bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami, w tym w szczególności z osobami związanymi z sektorem rybactwa w poszczególnych gminach, gwarantujące zgodność zapisanych w dokumencie wniosków z opinią mieszkańców. Opinię mieszkańców pozyskano także poprzez przeprowadzenie badania sondażowego mającego na celu m.in. identyfikację problemów obszaru, potrzeb i pomysłów na realizację projektów w przyszłości z uwzględnieniem sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Podczas sporządzania niniejszego opracowania, kierowano się wytycznymi i rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności dotyczącymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) w zakresie sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, dotyczącymi struktury i zawartości opracowania, zatem jest ono zgodne z wymienionymi tam ustaleniami. Struktura dokumentu posiada następujący układ: I. Charakterystyka stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR w ramach LGR jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację LSROR II. III. Jako pierwszy umieszczono rozdział charakteryzujący powstałe partnerstwo - Lokalną Grupę Rybacką Rybacka Brać Mierzei. W tym rozdziale opisano proces tworzenia się LGR, członków partnerstwa, sposób działania oraz władze Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei. W dalszej części przedstawiono kwalifikacje i doświadczenie Komitetu, jako organu decyzyjnego w zakresie oceny i wyboru operacji oraz doświadczenie członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszaru. Opis obszaru objętego LSROR Opis obszaru koncentruje się na charakterystyce demograficznych czynników obszaru, położenia i uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych i potencjale gospodarczym. Ponadto, istotną część opisu obszaru stanowi informacja o sektorze rybackim, charakterystyka jego obecnego stanu oraz opis jego tradycji przenikających historię tych terenów. Charakterystyce obszaru, przyświeca koncentracja na tych jego aspektach, które stanowią bazę do jego dalszego rozwoju, w tym szczególnie dotyczy to sektora rybackiego, od którego losów dalszy rozwój obszaru jest silnie uzależniony. Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR (Analiza SWOT) Analiza SWOT stanowi efekt pracy warsztatowo-konsultacyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz przedstawicieli społeczności lokalnej będących uczestnikami spotkań z mieszkańcami a następnie konsultacji wypracowanych wcześniej rozwiązań. W tym znaczeniu posłużyła ona za syntetyczną metodę weryfikacji powstałego opisu - diagnozy obszaru, stanowiąc jednocześnie bazę dla określania kierunków strategicznych rozwoju obszaru realizacji LSROR. Analiza SWOT przedstawia obszar działania LGR, z punktu widzenia jego potencjału strategicznego, wskazując na jego najważniejsze mocne i słabe strony. Dzięki zestawieniu zidentyfikowanych słabych i silnych stron obszaru z barierami rozwoju płynącymi z dalszego i bliższego otoczenia, możliwe było takie ukierunkowanie dalszych planów rozwoju tak, aby w długim okresie następowało stopniowe wzmocnienie mocnych stron i sukcesywna niwelacja słabych, przy uwzględnieniu możliwości jakie stwarza otoczenie.

6 S t r o n a 6 IV. Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa Rozdział ten zawiera podsumowanie opisu obszaru oraz analizy SWOT. Koncentruje się on na pokazaniu tych aspektów obszaru, które decydują o jego spójności i stanowią podstawę budowy wspólnych działań na rzecz jego rozwoju. V. Cele ogólne i szczegółowe LSROR, środki służące do osiągnięcia zakładanych celów oraz rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR a także ich przewidywany wpływ na środowisko VI. VII. VIII. IX. Ta część strategii obejmuje: wizję rozwoju obszaru, charakteryzującą jego pożądany stan docelowy, powstałą w rezultacie spotkań z mieszkańcami i warsztatów w gronie LGR, cele ogólne cele szczegółowe środki służące realizacji celów w postaci zadań rodzaje operacji przewidywany wpływ zadań i operacji na środowisko Związek i spójność przyjętych w LSROR celów i środków z wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT, oraz z celami osi priorytetowej 4 zawartymi w programie operacyjnym W punkcie tym wykazano powiązanie obranych kierunków strategicznych i działań operacyjnych z cechami obszaru oraz jej syntetycznym ujęciem w postaci metody SWOT. Oceniono i potwierdzono również spójność przyjętych celów i środków z celami osi 4 PO RYBY. Misja Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei Punkt ten zawiera precyzyjne i skrótowe sformułowanie roli, jaką przyjmuje LGR w zakresie wspierania rozwoju obszaru Rybacka Brać Mierzei Plan budżetu LSROR z podziałem na dwuletnie okresy, uwzględniający środki finansowe przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów operacji. Punkt ten zawiera informacje o budżecie na najbliższy okres programowania. Opis procedur oceny operacji przez Komitet Punkt ten zawiera procedurę oceny zgodności operacji z LSROR, procedurę wyboru operacji przez LGR, odwołania od rozstrzygnięć Komitetu oraz tryb i sposób wyłączenia członka Komitetu w sytuacjach uniemożliwiających jego bezstronną pracę nad wyborem operacji. Powyższe procedury są zgodne z charakterystyką obszaru, Analizą SWOT i kierunkami jego rozwoju. Ich wdrożenie w życie przyczyni się do planowanego wykorzystania środków zgodnie z założeniami rozwoju obszaru Rybacka Brać Mierzei X. Kryteria oceny operacji XI. W punkcie tym przedstawione zostały szczegółowe kryteria wyboru operacji uwzględniające szczególne wsparcie dla operacji, których rezultaty przyczynią się do realizacji celów LSROR, w tym w zakresie wsparcia dla sektora rybactwa. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR Przytoczono tu, w jaki sposób prowadzone zostały poszczególne etapy prac zmierzających do wygenerowania ustaleń strategicznych oraz planu działań na poziomie operacyjnym na najbliższe lata. Skoncentrowano się tu na opisie sposobów komunikacji ze społecznością, pozyskiwania informacji, ich przetwarzania podczas warsztatów grupy inicjatywnej oraz konsultacji wyników rybactwa. Przedstawiona tutaj została metodyka włączania wyników pracy z mieszkańcami w formę ostatecznego dokumentu LSROR.

7 S t r o n a 7 XII. XIII. XIV. XV. XVI. Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR, w tym podanie terminów konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR Rozdział ten zawiera wstępny plan uruchamiania naborów przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie wdrażania LSROR Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR W rozdziale tym scharakteryzowano pokrótce elementy podlegające ocenie, kryteria oceny działania LGR oraz stopnia realizacji LSROR a także sposobów pomiaru tych elementów. Spójność LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii. Punkt ten zawiera skrótową analizę LSROR w relacji do założeń nadrzędnych i równoległych dokumentów regionalnych i krajowych wyznaczających kierunki rozwoju na najbliższe lata. Określenie zasad postępowania uniemożliwiających nakładanie się pomocy w przypadku, gdy LGR planuje realizację operacji działań w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Rozdział ten zawiera opis instrumentów mających na celu zabezpieczenie przed nakładaniem się pomocy w sytuacji ewentualnego aplikowania i realizacji przez LGR projektów finansowanych ze środków innych niż Oś 4 PO RYBY. Informacja o załącznikach Punkt ten zawiera informację o załączonych do LSROR dokumentach i zestawieniach.

8 S t r o n a 8 1. CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZENIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYBÓR DO REALIZACJI LSROR W RAMACH LGR JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ LSROR 1.1 Nazwa stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Tabela 1 Nazwa LGR, Status prawny, data wpisu do KRS, numer KRS Oficjalna nazwa brzmi: Stowarzyszenie LGR Rybacka Brać Mierzei Nazwa LGR Obrana nazwa odzwierciedla cechy obszaru geograficznego, a także cechy jego mieszkańców dążących wspólnie do harmonijnego rozwoju danego obszaru. LGR Rybacka Brać Mierzei posiada status prawny stowarzyszenia, dostosowanego do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów Status prawny LGR wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VII Wydział KRS, z dnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Data wpisu do KRS Mierzei" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Numer KRS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS Opis procesu powstawania stowarzyszenia Historia LGR Rybacka Brać Mierzei Przedstawiciele lokalnej społeczności rybackiej obserwując rozwój inicjatywy oraz możliwości, jakie przyniósł dla obszaru Program Leader, już od czasu utworzenia się Lokalnej Grupy Działania, byli zainteresowani stworzeniem analogicznego podmiotu wspierania rozwoju obszaru ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sektora rybackiego dla obszaru. Wskutek zawarcia w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) specjalnego narzędzia wsparcia sektora rybactwa przy udziale społeczności lokalnych w postaci OSI 4 społeczność gmin Mierzei Wiślanej (Stegna, Sztutowo, Krynica Morska) i Północnych Żuław (Cedry Wielkie, Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański) postanowili zawiązać stowarzyszenie na rzecz wszechstronnego rozwoju tego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rybołówstwa i rybactwa oraz rozwiniętej na tym obszarze turystyki. Pierwsze spotkania budowani partnerstwa typu Leader pod kątem możliwości ubiegania się o środki z PPL + odbyły się w pierwszym kwartale W dwóch zorganizowanych w tym okresie spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele sektora samorządowego, społeczność rybacka, przedsiębiorcy i przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych. Na bazie posiadanych informacji dotyczących możliwości utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej zgromadzeni zdecydowali o konieczności utworzenia Stowarzyszenia, które w przyszłości mogłoby się ubiegać o środki w ramach osi 4 PO RYBY. Ze względu na brak szczegółowych zapisów zdecydowano się na utworzenie stowarzyszenia zwykłego, w którym sektor publiczny przystąpił w roli członków wspierających. Początkowo działalność stowarzyszania obejmowała swym zasięgiem 3 gminy Krynica Morska, Stegna i Sztutowo. Pierwsze próby rejestracji Stowarzyszenie odbyły się w 2008 roku jednak skończyły się one niepowodzeniem z przyczyn proceduralnych. Dlatego też w dniu 9 stycznia 2009 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia. Na zebraniu tym wybrano organy statutowe stowarzyszenia i przyjęto Statut. Ostatecznie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu Kolejnym etapem prac nad tworzeniem Partnerstwa były szkolenia organizowane w miesiącach wrzesień - listopad przez

9 S t r o n a 9 stowarzyszenie Agrolinia. Szkolenia te przyczyniły się do wzrostu wiedzy członków stowarzyszenia na temat Osi 4 PO RYBY i działalności partnerstwa trójsektorowego. Spotkania odbywały się w Siedzibie Domu Pomocy Społecznej Mors w Stegnie, Urzędach Gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo. Szczegółowe miejsca i daty spotkań przedstawiono w poniższej tabeli: Nazwa i cel spotkania I Zebranie Założycielskie zakończone sformułowaniem I wersji Statutu Data II Zebranie Założycielskie wynikające z konieczności wniesienia zmian do Statutu zgodnie z uwagami organu nadzorującego Walne Zebranie członków stowarzyszenia Omówienie projektu zmian w Statucie celem dostosowania zapisów do wymogów Lokalnej Grupy Rybackiej Walne Zebranie celem przyjęcia Statutu w nowym brzmieniu Szkolenia dla LGR prowadzone przez Stowarzyszenie Agrolinia z zakresu: Osi 4 PO RYBY I Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami 3-4 października 2009 wszystkich gmin I dwudniowe warsztaty LGR na rzecz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) w października 2009 Krynicy Morskiej II Konsultacje społeczne kluczowych (strategicznych) elementów listopada 2009 Lokalnej Strategii Rozwoju II Dwudniowe warsztaty LGR na rzecz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) w 7-8 listopada Stegnie i Cedrach Wielkich (w szczególności procedur funkcjonowania LGR) Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Pruszczu Gdańskim Walne Zgromadzenie członków LGR Krynica Morska W dniu 12 listopada 2009 roku odbyło się walne zebranie członków które, zatwierdziło zmiany w statucie dostosowujące ten dokument do wymagań jakim powinna sprostać Lokalna Grupa Rybacka. Tego samego dnia podjęto również uchwałę o wyborze składu Komitetu ds. LSROR. Wniosek o zmiany w KRS został złożony w dniu W okresie od 18 września do 18 grudnia 2009 poszczególne gminy podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei. Miało to miejsce w następujących terminach: Rada Gminy Miasta Krynica Morska uchwała z nr XXX/249/09 Rada Gminy Sztutowo uchwała z nr XXVIII/253/09 Rada Gminy Stegna uchwała z nr XXXI/305/09 Rada Gminy Cedry Wielkie z nr XXVII/215/09 Rada Gminy Ostaszewo z nr XXXVII/169/2009 Rady Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z nr 287/XXXV/2009 Rada Gminy Pruszcz Gdański z nr XLIII/106/2009 Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 114 członków w tym 7 gmin, 58 osób reprezentujących sektor społeczny i 49 przedsiębiorców.

10 S t r o n a 10 Równolegle do działań mających na celu utworzenie formalnej organizacji Partnerstwa, od początku października 2009 rozpoczęły się prace nad strategią (LSROR), mające początkowo charakter badania opinii, problemów i potrzeb mieszkańców w postaci spotkań konsultacyjnych i badania sondażowego a następnie szeregu warsztatów dla członków partnerstwa, które w tym czasie zostało zawiązane. Statut partnerstwa został utworzony r.; następnie r. uległ zmianom. Partnerstwo zostało zarejestrowane r. wpisem do KRS. Komitet został wybrany , natomiast podjęto uchwałę o przyjęciu do niego przedstawiciela Gminy Pruszcz Gdański. Początkowo w inicjatywie uczestniczyli głównie przedstawiciele sektora rybackiego mieszkający i prowadzący działalność na Mierzei Wiślanej. Po włączeniu się do współpracy Pana Wojciecha Miłosza, obecnego Prezesa LGR, rozmowy objęły również 3 sąsiednie gminy Północnych Żuław. Uznano, że wspólne działanie będzie bardziej skuteczne ze względu na większą skalę i bardziej wszechstronny i zintegrowany charakter prac. W wyniku wspólnych ustaleń zawiązane zostało Stowarzyszenie LGR Rybacka Brać Mierzei, które wkrótce rozpoczęło prace nad sporządzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Przy dużym udziale ekspertów i osób z organizacji pozarządowych zadbano jednocześnie o udział społeczności lokalnej w tworzeniu strategii, tak aby nie powstał dokument oderwany od specyficznych potrzeb sektora rybackiego i punktu widzenia wszystkich mieszkańców obszaru. Włączenie sektora społecznego umożliwiło skuteczną komunikacje ze społecznością lokalną, której najbardziej aktywni przedstawiciele zostali zaangażowani do prac. W działaniach tych uczestniczyli także przedstawiciele patronujących inicjatywie instytucji publicznych, takich jak Urząd Marszałkowski, którego Wicemarszałek zaszczycił swoją obecnością uczestników jednych z warsztatów na rzecz opracowania LSROR. W toku prac nad strategią w każdej z gmin jedna osoba (oddelegowany pracownik urzędu gminy) była odpowiedzialna za koordynowanie prac nad strategią. W każdym urzędzie gminy powstał punkt kontaktowy odpowiedzialny za informowanie społeczności lokalnej i zbieranie uwag i propozycji. Dzięki tak szerokiemu gronu osób włączonych w pracę nad strategią udało się uwzględnić potrzeby i dążenia lokalnej społeczności. Prace nad LSROR w świetle procesu aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa w Osi 4 PO RYBY Poniżej opisane zostały wybrane kluczowe sposoby pracy nad strategią tj. szkolenia informacyjne, warsztatowa forma pracy a także konsultacje z mieszkańcami. Obrana metodologia prac pozwoliła na uzyskanie rozwiązań zgodnie z zasadą oddolności inicjatyw. W pracy brały czynny udział osoby reprezentujące różne sektory, punkty widzenia i zarazem grupy interesów, co stanowi unikalny wkład w budowanie strategii. Seminaria o charakterze informacyjno-warsztatowym Celem głównym prowadzonych spotkań informacyjnych było zapoznanie przedstawicieli lokalnej społeczności z Osią 4 Programu Operacyjnego oraz korzyściami dla regionu płynącymi z podjętej inicjatywy. Wśród celów szczegółowych tych spotkań znajdowało się natomiast: wyłonienie najbardziej aktywnych osób posiadających wysoką motywację do zaangażowania się w prace nad Strategią oraz działalność w ramach powstającej LGR, rozpoznanie problemów, potrzeb i pomysłów mieszkańców na rozwój tego obszaru, ugruntowanie współpracy przedstawicieli sektora rybackiego oraz zwiększenie jego motywacji do dalszych działań w obrębie Partnerstwa LGR. Warsztaty moderacyjne z LGR Warsztaty moderacyjne stanowiły kluczowy etap przygotowania pierwszej odsłony LSROR tj. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Forma ta stworzyła możliwość wypracowania - pod kierownictwem moderatorów wspólnego stanowiska dla nawet bardzo zróżnicowanej grupy partnerów. Umożliwiła zwerbalizowanie wiedzy społeczności lokalnej na temat obecnej sytuacji, jak też pożądanych kierunków rozwoju. Wiedza ta w toku warsztatów ulega konfrontacji ze stanowiskiem innych osób oraz modyfikacji celem uzyskania najlepszego możliwego rozwiązania. Warsztaty odbyły się dwukrotnie, przy czym pierwsze dwudniowe warsztaty miały na celu ocenę potencjału obszaru (w postaci analizy SWOT), problemów i ustaleń strategicznych kierunków rozwoju.

11 S t r o n a 11 Drugie warsztaty dwudniowe natomiast miały za zadanie analizę przewidywanych operacji, powiązanie ich z celami w postaci zadań oraz prace nad kryteriami wyboru operacji i regulaminem działania Komitetu LGR. Konsultacje LSROR z mieszkańcami Zasadniczym celem tych konsultacji społecznych było zaznajomienie mieszkańców gmin objętych projektem Rybacka Brać Mierzei z przebiegiem prac i dotychczas otrzymanymi wynikami oraz weryfikacja treści tych wyników. Dodatkowo, ich celem było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących uczestnictwa w Osi 4 PO RYBY a także promowanie aktywności społecznej w ramach LGR. Uczestnicy spotkań to przede wszystkim mieszkańcy miejscowości, w których były spotkania realizowane, ale też często okolicznych wsi oraz pobliskich gmin. Trzon uczestników stanowili, szczególnie w czasie spotkań na Mierzei Wiślanej, przedstawiciele sektora rybackiego. Spotkania realizowano korzystając z dostępnej na obszarze infrastruktury (salki konferencyjne urzędów gmin, domy kultury). Dynamika konsultacji często wiodła do gorących dyskusji, jakkolwiek seminaria typowo informacyjne również pobudzały do rozmów i częstokroć bardzo konstruktywnych uwag. Efektem spotkań było przede wszystkim, obok wartości merytorycznych, zbudowanie się zalążka współpracy różnych osób. Fakt, że ludzie aktywni mogli się poznać (czasem po raz pierwszy zobaczyć) i wymienić poglądami. Dnia 9 lipca 2009 r. Lokalna Grupa Rybacka została zarejestrowana w KRS pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei. 1.3 Charakterystyka członków LGR i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGR Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkujące lub posiadające siedzibę na terenie Partnerstwa obejmującego gminy: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo. Członkowie Stowarzyszenia reprezentują wszystkie trzy sektory: publiczny, w skład którego wchodzą: gminy, gminne ośrodki kultury społeczny, w skład którego wchodzą: stowarzyszenia, towarzystwa, osoby fizyczne, organizacje zrzeszające rybaków gospodarczy, na który składają się: przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego Ponad 50 członków LGR stanowią przedstawiciele sektora rybackiego, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Członkowie stowarzyszenia to w większości osoby, które społecznie działają w swoich miejscach pracy i zamieszkania. Dążą do rozwoju swoich małych społeczności lokalnych, integrują i aktywizują innych mieszkańców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Członkami Stowarzyszenia są także wszystkie gminy, jako osoby prawne wchodzące w skład LGR tj. Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo. Poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie członków LGR Rybacka Brać Mierzei Łącznie liczba członków Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei wynosi 114 osób fizycznych/prawnych, w tym w ramach poszczególnych sektorów: Przedstawiciele sektora społecznego 58 Przedstawiciele sektora gospodarczego 49 Przedstawiciele sektora publicznego 7 Poziom rybackości natomiast wynosi 118,81

12 S t r o n a 12 Sposób rozszerzania i zmiany składu LGR oraz informowanie i angażowanie społeczności lokalnych we wdrażanie LSROR Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach dzieli członków na zwyczajnych i wspierających. W przyjętym statucie w par. 10 za członka zwyczajnego stowarzyszenia uważa się: osobę fizyczną, osobę prawną, w tym jednostkę samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą: 1) deklarację przystąpienia do LGR 2) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGR. Budowanie Lokalnej Grupy Rybackiej traktowane jest jako proces ciągły, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Obecnie Stowarzyszenie Rybacka Brać Mierzei ma za sobą pewien etap powstawania Grupy Partnerskiej m.in.: dokonano identyfikacji partnerów i inicjatyw lokalnych, określono wspólne problemy i cele z nich wynikające a także został ustalony zakres i możliwości działań, co zawarto w opracowanej przy szerokim udziale miejscowego społeczeństwa i przyjętej przez LGR Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. LGR w toku swojego dalszego rozwoju planuje dalsze rozszerzenie skali działania, a co za tym idzie również liczby członków, którzy będą brali udział w inicjatywach na rzecz rozwoju obszaru ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa oraz obszarów uzależnionych od tego sektora. Należy również wziąć pod uwagę możliwość rezygnacji z pracy w LGR niektórych jej członków. Powoduje to konieczność realizacji stałych sukcesywnych działań mających na celu pozyskanie nowych członków. LGR Rybacka Brać Mierzei jest otwarta na rozszerzanie składu o nowe gminy, które jeszcze nie przystąpiły do budowania partnerstwa w ramach Osi 4 PO RYBY bądź o te, które z jakichś przyczyn zrezygnują z uczestnictwa w innej LGR. Partnerstwo planuje na bieżąco informować i zachęcać do skorzystania z możliwości przyłączenia się do działania w ramach LGR Rybacka Brać Mierzei. Kampania informacyjno-promocyjna obejmie m.in. rozpowszechnianie idei współpracy w ramach Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei, informowania o kierunkach rozwoju, założonej i realizowanej misji Stowarzyszenia oraz dotychczasowych osiągnięciach. Planuje się również podejmowanie z sąsiednimi gminami bezpośrednich rozmów mających na celu poinformowanie o możliwości podjęcia współpracy w ramach Partnerstwa. Inicjatywy, mające na celu poszerzenie składu LGR oraz poinformowanie i zaangażowanie mieszkańców, w tym środowiska rybackich w proces wdrażania LSROR, będą realizowane równolegle do innych działań LGR i będą obejmowały m.in.: Organizację spotkań informacyjnych dla miejscowej ludności oraz innych podmiotów. Uczestnicy tych spotkań będą na bieżąco informowani o zasadach uczestnictwa w LGR, jej roli i celach, zakresie możliwości i odpowiedzialności członków Partnerstwa; Zaplanowanie działań animacyjnych i aktywizacyjnych dla społeczności lokalnych celem przełamania bierności i włączenia mieszkańców w działania na rzecz rozwoju obszaru i realizacji LSROR Bezpośrednią komunikację z lokalnymi organizacjami rybackimi mającą na celu poinformowanie ich o bieżących działaniach LGR, ogłaszanych konkursach oraz zaangażowanie do współpracy Stałe informowanie o przedsięwzięciach podejmowanych przez LGR, priorytetach LSROR i zasadach jej wdrażania. Ważnym elementem będzie przekazywanie informacji o efektach realizacji programu, o osiągniętych sukcesach, oraz o możliwościach rozszerzenia zakresu programu i pojawiających się instrumentach wsparcia; informowanie będzie miało miejsce w szczególności podczas organizowanych przez LGR spotkań z mieszkańcami,ale również w toku większości podejmowanych inicjatyw;

13 S t r o n a 13 Informowanie społeczności o działalności LGR i możliwościach przyłączenia się do Partnerstwa poprzez materiały informacyjno-promocyjne w postaci ulotek, folderów, kalendarzy, a także za pośrednictwem lokalnych mediów: prasa, radio czy telewizja; Organizację spotkań informacyjno-promocyjnych dla sąsiednich gmin (nie należących do LGR) oraz zapraszanie ich do udziału w podejmowanych inicjatywach, w tym w szczególności działaniach kulturalnych celem zachęcenia ich do przyłączenia się do Lokalnej Grupy Działania Rybacka Brać Mierzei ; Otwartość na zgłaszanie nowych projektów, także przez osoby dotychczas spoza LGR; Realizowanie działań zintegrowanych, przy realizacji których współpracować dla dobra regionu będą różne podmioty oraz miejscowa społeczność; promowanie regionu poprzez udostępnianie informacji na temat Lokalnej Grupy Rybackiej; wszystkie informacje na temat podejmowanych przez LGR działań dostępne będą na stronie internetowej LGR która zapewni dwustronną komunikację z mieszkańcami (możliwość przesłania uwag do biura LGR). Wdrażanie LSROR poprzez opiniowanie i ocenę zgłaszanych przez społeczności lokalne na terenie działania LGR operacji (projektów). Powyższe działania spowodują, iż zapewniony będzie udział lokalnej społeczności w tym w szczególności sektora rybackiego w realizacji działań na rzecz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Lokalna Grupa Rybacka postrzegana będzie w środowisku jako organizacja wiarygodna i otwarta na kolejnych partnerów i kolejne pomysły zgłaszane przez lokalne środowiska. Zapewni także oddolność realizacji Strategii uwzględniającej potrzeby miejscowego społeczeństwa. 1.4 Struktura Komitetu LGR Rybacka Brać Mierzei, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 16 ust. 1 p. 4) Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 1 oraz par. 1 ust. 8 Rozporządzenia 2 W skład Komitetu wchodzą 24 osoby, reprezentujące 7 gmin Partnerstwa. Każda z gmin posiada w Komitecie swoją reprezentację. Członkowie rekrutujący się z sektora rybackiego 3 stanowią powyżej 50% Komitetu. Ponad 1/3 składu Komitetu posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 uzyskaną w trakcie szkoleń zorganizowanych przez Agrolinię, jako instytucję upoważnioną przez organy nadrzędne. 4 Powyżej 75% składu Komitetu stanowią osoby zameldowane na obszarze LSROR na dzień 31 grudnia 2008 r. Żaden z członków Komitetu nie jest pracownikiem biura lub członkiem innych władz Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) 1 O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zgodnie z Puntem 1., pp 2) Szczegółowych kryteriów wyboru LGR oraz LSROR

14 S t r o n a 14 Lp. Tabela 2 Dane członków Komitetu Nazwisko i imię/imiona członka komitetu Informacja czy dany członek posiada wiedzę z zakresu Osi 4 PO RYBY potwierdzoną szkoleniem Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek komitetu Informacja, czy członek Komitetu spełnia warunki, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia 1 MONIKA CZAJKOWSKA TAK KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY NIE 2 MAGDALENA WOŻNIAK TAK CEDRY WIELKIE PUBLICZNY NIE 3 EWELINA PARACKA TAK CEDRY WIELKIE SPOŁECZNY NIE 4 KATARZYNA KRAMEK TAK KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY NIE 5 IWONA CHLEBOWSKA TAK SZTUTOWO SPOŁECZNY NIE 6 ŁUKASZ PTASZNIK TAK NOWY DWÓR GDAŃSKI SPOŁECZNY NIE 7 STANISŁAW BARSZCZ NIE OSTASZEWO PUBLICZNY NIE 8 STANISŁAW KOCHANOWSKI TAK SZTUTOWO PUBLICZNY NIE 9 ADAM OSTROWSKI NIE KRYNICA MORSKA PUBLICZNY NIE 10 TOMASZ RUSINOWICZ NIE NOW DWÓR SPOŁECZNY NIE GDAŃSKI 11 DARIUSZ LABUDA TAK KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY NIE 12 ZBIGNIEW PYRA TAK STEGNA SPOŁECZNY TAK 13 ADAM JAWORSKI TAK KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK 14 MIROSŁAW DANILUK TAK SZTUTOWO GOSPODARCZY TAK 15 STANISŁAW CIECHANOWICZ TAK STEGNA SPOŁECZNY TAK 16 ZBIGNIEW GAJEWSKI TAK KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK 17 PIOTR BANACH TAK STEGNA GOSPODARCZY TAK 18 JACEK DZIUBA NIE SZTUTOWO GOSPODARCZY TAK 19 RYSZARD MADEJ TAK KĄTY KYBACKIE GOSPODARCZY TAK 20 SEBASTIAN KORDECKI NIE STEGNA SPOŁECZNY TAK

15 S t r o n a ROBERT KRAMEK NIE KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK 22 WALDEMAR GOTKOWSKI 23 KRZYSZTOF GOTKOWSKI NIE KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK NIE KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY TAK 24 BEATA REMBISZ NIE PRUSZCZ GDAŃSKI SPOŁECZNY NIE 15 Liczba członków Komitetu: 24 Przedstawiciele sektora publicznego: 6 Przedstawiciele sektora społecznego: 10 Przedstawiciele sektora gospodarczego: 8 Członkowie Komitetu w wieku poniżej 30 roku życia: 7 Członkowie Komitetu płci żeńskiej: 6 12 osób, tj. 50% członków Komitetu LGR spełnia warunki, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich czyli partnerów z sektora rybackiego. 1.5 Zasady i procedury funkcjonowania LGR oraz Komitetu Procedura naboru pracowników LGR - rozpoczęcie Procedura naboru nowych pracowników w LGR obejmie następujące czynności, dokumenty towarzyszące i zdarzenia: I Czynność 1: zamieszczenie na stronie internetowej na tablicy ogłoszeń, w siedzibie LGR Rybacka Brać Mierzei, w Urzędach Gmin na obszarze Partnerstwa a także dodatkowo w Powiatowych Urzędach Pracy i gazetach lokalnych - ogłoszenia rekrutacyjnego zawierającego spis wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów do pracy w LGR, pozwalających na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę organów LGR i beneficjentów Dokumentacja towarzysząca 1: spis wymagań (sformułowany następnie w postaci ogłoszenia rekrutacyjnego zawierającego też informację o sposobie i terminie składania aplikacji) Zdarzenie 1: udostępniony spis wymagań na dane stanowisko w postaci ogłoszenia II Czynność 2: przyjmowanie i weryfikacja formalna otrzymanej dokumentacji aplikacyjnej oraz ogłoszenie listy kandydatów Dokumentacja towarzysząca 2: komplet dokumentacji aplikacyjnej kandydata, oraz zestaw wymagań, lista kandydatów Zdarzenie 2: ustalony termin rozmów kwalifikacyjnych III Czynność 3: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami Dokumentacja towarzysząca 3: zestaw pytań do kandydata oraz jego odpowiedzi Zdarzenie 3: decyzja o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu kandydata

16 S t r o n a 16 IV Czynność 4: poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji oraz podpisanie umowy z wybranym kandydatem (w przypadku nie wybrania kandydata obowiązuje Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne ) Dokumentacja towarzysząca: protokół z przeprowadzonego naboru, umowa o pracę Zdarzenie 4: zatrudniony pracownik biura LGR Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne. Po niepowodzeniu w zatrudnieniu pracownika rekrutacja zostanie powtórzona w niezmienionej formie lub podjęta zostanie uchwała o zmianie kryteriów naboru: V Czynność 5: decyzja o utrzymaniu lub zmianie kryteriów a następnie powtórne zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej na tablicy ogłoszeń, w siedzibie LGR Rybacka Brać Mierzei, w Urzędach Gmin na obszarze Partnerstwa a także dodatkowo w Powiatowych Urzędach Pracy i gazetach lokalnych Dokumentacja towarzysząca 5: spis wymagań (sformułowany następnie w postaci ogłoszenia rekrutacyjnego zawierającego też informację o sposobie i terminie składania aplikacji) Zdarzenie 5: udostępniony spis wymagań na dane stanowisko w postaci ogłoszenia VI Czynność 6: przyjmowanie i weryfikacja formalna otrzymanej dokumentacji aplikacyjnej, a w przypadku zmiany kryteriów także analiza wcześniej otrzymanej dokumentacji pod kątem spełniania nowych wymogów oraz ogłoszenie listy kandydatów Dokumentacja towarzysząca 6: komplet dokumentacji aplikacyjnej kandydata, oraz zestaw wymagań, lista kandydatów Zdarzenie 6: ustalony termin rozmów kwalifikacyjnych VII Czynność 7: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami Dokumentacja towarzysząca 7: zestaw pytań do kandydata oraz jego odpowiedzi Zdarzenie 7: decyzja o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu kandydata VIII Czynność 8: poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji oraz podpisanie umowy z wybranym kandydatem (w przypadku nie wybrania kandydata obowiązuje Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne ) Dokumentacja towarzysząca 8: protokół z przeprowadzonego naboru, umowa o pracę Zdarzenie 8: zatrudniony pracownik biura LGR Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. Bieżący okres programowania stawiał będzie przed Lokalną Grupą Rybacką szereg wyzwań. Sprawne pełnienie roli jednostki aktywizującej społeczność lokalną, działalność na rzecz rozwoju sektora rybactwa oraz przejrzyste dysponowanie środkami publicznymi wymaga niezwykle sprawnej organizacji. Wymaga jej również nowa funkcja LGR jednostki dysponującej czterema środkami z Osi 4 PO RYBY na rzecz wdrażania LSROR oraz środkami na rzecz aktywizacji mieszkańców, funkcjonowania LGR i podejmowania współpracy międzynarodowej, wskutek czego LGR stworzy coś na kształt instytucji wdrażającej. Niewątpliwa złożoność funkcji LGR powoduje konieczność podziału realizowanych zadań pomiędzy wyodrębnione stanowiska, z precyzyjnie wyznaczonymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności.

17 S t r o n a 17 W związku z tym, Partnerstwo Rybacka Brać Mierzei planuje utworzenie w biurze LGR 3 stanowisk pracy: kierownik biura specjalista ds. projektów pracownik ds. organizacyjnych Aby sprawnie realizować stojące przed nimi zadania, pracownicy LGR muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Poniżej zamieszczono wymagania konieczne i pożądane, które będą stawiane podczas rekrutacji na dane stanowiska. Są one spójne z zakresem obowiązków zawartych w opisach poszczególnych stanowisk. Opisy te zawierają informację o obowiązkach pracowniczych, merytorycznych, uprawnieniach i zakresach odpowiedzialności i przedstawione są w załączniku nr 2 LSROR (Opisy stanowisk pracowników LGR). Tabela 3 Opisy stanowisk Obowiązki Zakres odpowiedzialności kierownik biura Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR specjalista ds. projektów Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR pracownik ds. organizacyjnych Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR Tabela 4 Zakładane wymagania wobec pracowników LGR Wymagania konieczne: Wymagania pożądane (mile widziane): kierownik biura Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR specjalista ds. projektów Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR pracownik ds. organizacyjnych Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR W związku z szerokim zakresem zadań, jakie będzie pełnić LGR w nowym okresie programowania, Stowarzyszenie musi zadbać o odpowiednie warunki techniczne i lokalowe biura. Biuro Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei będzie umiejscowione w Krynicy Morskiej, przy ul. Górników 15/A w pomieszczeniu nr 5 przekazanym na mocy umowy użyczenia na funkcjonowanie Biura Lokalnej Grupy Rybackiej. Siedzibą biura będzie specjalnie przeznaczone na ten cel pomieszczenie. Zostało ono tak zaplanowane, aby mogło zapewnić przede wszystkim sprawną obsługę interesantów w tym m.in. szybki dostęp do najnowszych wiadomości, możliwość złożenia wniosku w wyznaczonych terminach. Wszystkie stanowiska pracy będą wyposażone w Internet oraz sprzęt biurowy, z którego będą mogli korzystać również interesanci. Stowarzyszenie zapewni siedzibę do posiedzeń Komitetu- niezależne pomieszczenie, gdzie Komitet będzie mógł pracować w wybranych przez siebie godzinach, będzie miał dostęp do wszystkich dokumentów potrzebnych do wyboru operacji, możliwość organizacji prezentacji multimedialnych, zaproszenia innych osób w toku swojej działalności. W biurze będzie również wydzielone miejsce na archiwizowanie dokumentów, zabezpieczone zgodnie z przepisami. Dokładny opis warunków technicznych i lokalowych stanowi załącznik do LSROR.

18 S t r o n a 18 Zasady powołania członków/ osób reprezentujących członków Komitetu, uregulowane zapisami statutowymi. Komitet jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei spośród członków tego zebrania (Statut par. 17) będących przedstawicielami siedmiu gmin obszaru LGR. Członek Komitetu nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy rybackiej ani jej zarządu i biura. Komitet w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich czyli partnerów z sektora rybackiego. (Regulamin Komitetu par. 3) Szczegółowe informacje na temat powoływania członków władz znajdują się w załączonym do Wniosku Statucie LGR Rybacka Brać Mierzei. Zasady odwołania poszczególnych członków/ osób reprezentujących członków Komitetu, uregulowane zapisami statutowymi. Odwołanie członka Komitetu może nastąpić w przypadku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia zgodnie z zgodnie z 13 statutu, tj.: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi; wykluczenia przez Zarząd; za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; śmierci lub likwidacji osoby prawnej; Poza powyższymi przypadkami, odwołanie członka Komitetu może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

19 S t r o n a Opis obszaru objętego LSROR Wykaz gmin wchodzących w skład LGR rybacka brać mierzei Obszar, dla którego sporządzana jest Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin: Cedry Wielkie ( ), Krynica Morska ( ), Nowy Dwór Gdański ( ), Ostaszewo ( ), Pruszcz Gdański ( ) Stegna ( ) i Sztutowo ( ). Krynica Morska jest gminą miejską, Nowy Dwór Gdański miejsko-wiejską, a pozostałe to gminy typu wiejskiego. Cedry Wielkie oraz Pruszcz Gdański leżą w powiecie gdańskim, natomiast pozostałe gminy wchodzą w skład powiatu nowodworskiego. Dane dotyczące liczby mieszkańców oraz gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 5. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz gęstość zaludnienia wg stanu na r. Gmina Liczba mieszkańców (osoby) Gęstość zaludnienia (osoby/km2) Cedry Wielkie ,4 Krynica Morska ,5 Nowy Dwór Gdański ,3 Ostaszewo ,6 Pruszcz Gdański ,1 Źródło: Dane GUS Stegna ,0 Sztutowo ,9 RAZEM ,6 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne Obszar realizacji LSROR znajduje się w jednym obrysie i jest spójny pod względem przestrzennym. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR Rybacka Brać Mierzei wynosi łącznie 940 km2. Obszar poszczególnych gmin kształtuje się następująco: Cedry Wielkie 124 km2, Krynica Morska 116 km2, Nowy Dwór Gdański 213 km2, Pruszcz Gdański 144 km2, Ostaszewo 61 km2, Stegna 170 km2, Sztutowo 112 km2. Opisywany obszar położony jest w północnej Polsce, we wschodniej części województwa pomorskiego, na granicy z województwem warmińsko-mazurskim. W obrębie województwa pomorskiego graniczny on z gminami znajdującymi się w powiatach gdańskim i malborskim oraz miastem Gdańsk (Mapa 1). 9 Identyfikator gminy

20 S t r o n a 20 Mapa 1. Mapa obszaru LGR Rybacka Brać Mierzei Źródło: Opracowanie własne Obszar LGR zlokalizowany jest prawie w całości w obrębie dwóch krain geograficznych: Mierzei Wiślanej i północnej części Żuław Wiślanych. Znajdująca się we wschodniej części obszaru Mierzeja Wiślana stanowi pas lądu o szerokości 1-2 km i długości ok. 60 km, ciągnący się od Gdańska w kierunku północnowschodnim (po Bałtyjsk w Federacji Rosyjskiej) i oddzielający Zalew Wiślany od wód Zatoki Gdańskiej. W części zachodniej Mierzeja przylega do Żuław Wiślanych, które tworzą nisko położoną równinę delty Wisły. Jest to specyficzny płaski teren z lokalnymi depresjami, który stanowi jedyny w Polsce obszar w tak dużym stopniu przekształcony przez człowieka w wyniku działalności melioracyjnej. Zachodnia część gminy Pruszcz Gdański, która wyznacza zarazem zachodnią granicę całego obszaru LGR, położona jest natomiast na skraju Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Starogardzkiego. Uwarunkowania przyrodnicze Klimat Obszar gmin wchodzących w skład LGR położony jest w bałtyckiej strefie klimatycznej, obejmującej pas nadmorski wzdłuż wybrzeża oraz deltę Wisły. Region ten cechuje się przewagą wpływów oceanicznych oraz bezpośrednim wpływem Morza Bałtyckiego, co sprawia, że amplitudy temperatur są małe, zimy stosunkowo ciepłe i łagodne, a lata chłodniejsze niż w innych częściach kraju. Charakterystyczne są dość silne częste wiatry. Opady roczne kształtują się na poziomie mm. Klimat równiny deltowej Wisły wyróżnia się też szczególnie dużą wilgotnością powietrza i gruntu wynikającą z płytkiego zalegania wód gruntowych, gęstej sieci wypełnionych wodą kanałów i rowów odwadniających, licznych podmokłości, szczególnie w obniżeniach depresyjnych oraz bliskim sąsiedztwie morza. Unikalnym mikroklimatem o dużym nasłonecznieniu cechuje się pas Mierzei Wiślanej, gdzie liczba dni pogodnych jest największa na polskim wybrzeżu, a temperatura wody Bałtyku wyższa niż na wielu innych polskich plażach. Gleby Obszar działania LGR jest jednym z najlepszych pod względem warunków glebowych w Polsce. Dotyczy to gł. gmin: Nowy Dwór Gdański, Cedry Wielkie, Ostaszewo oraz żuławskiej części gmin Pruszcz Gdański, Sztutowo i Stegna, gdzie występują bardzo żyzne gleby - mady (II III klasa bonitacyjna). Pozostałe gleby to piaszczyste bielice, gleby torfowe i brunatne. Prawidłowe i efektywne wykorzystanie zasobów zależy w dużym stopniu od sprawności technicznej funkcjonującego tutaj rozbudowanego systemu melioracji oraz systemu przeciwpowodziowego, co wiąże się z relatywnie wysokimi nakładami na uprawę gleb.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA - RYBACKA BRAĆ MIERZEI

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA - RYBACKA BRAĆ MIERZEI S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA - RYBACKA BRAĆ MIERZEI CZERWIEC 2013 S t r o n a 2 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25 Uchwała Nr XXVI/../2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty LSR w ramach RLKS podstawowe zasady (materiał pomocniczy dla LGD i SW w okresie poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy o RLKS)

Obszar objęty LSR w ramach RLKS podstawowe zasady (materiał pomocniczy dla LGD i SW w okresie poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy o RLKS) Obszar objęty LSR w ramach RLKS podstawowe zasady (materiał pomocniczy dla LGD i SW w okresie poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy o RLKS) 1. Współfinansowanie LSR z udziałem EFSI Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie Załącznik do Uchwały nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015r. I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej - założenia i stan przygotowań

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej - założenia i stan przygotowań Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej - założenia i stan przygotowań Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Serock, 12-13 lutego 2015 r. Plan prezentacji: Obowiązujące akty prawne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok

NADNOTECKA GRUPA RYBACKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ. za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NADNOTECKIEJ GRUPY RYBACKIEJ za 2009 rok SPIS TREŚCI: I. Nazwa Stowarzyszenia.... 3 II. Siedziba i adres Stowarzyszenia.... 3 III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym.... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei Załącznik do Uchwały nr 2/II/2013 WZC z dnia 16 maja 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Rybacka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z 11 czerwca 2013 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 1) Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 08/2017 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 09.02.2017 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Warszawa luty 2011 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Ogóle zasady realizacji osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 Procedury zakładania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia ogólne

STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia ogólne STATUT EŁCKIEJ KOALICJI WSPÓŁPRACY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Ełcka Koalicja Współpracy w Obszarze Pomocy Społecznej, zwana dalej Koalicją, jest dobrowolnym porozumieniem

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 06/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 06/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 06/2016 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 16.12.2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r.

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r. Uchwała nr 6/2009 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie. Wielkopolska Odnowa Wsi

Zasady uczestnictwa w programie. Wielkopolska Odnowa Wsi Załącznik do uchwały nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. Zasady uczestnictwa w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 1. Postanowienia ogólne 1. Program Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA NA ŚLIWKOWYM SZLAKU. KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/IV/2015/W Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 23 grudnia 2015 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI ORAZ KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY 1 PODSTAWOWE DEFINICJE: Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Data: r. przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Statut:

Data: r. przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Statut: Załącznik nr 2 do uchwały Nr 343/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Wytyczne do planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik do uchwały Komitetu LGR Mòrénka nr 03/2016 z dnia 15/06/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO- CHARZYKOWSKA LOKALNA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 07/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 07/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 07/2016 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 16.12.2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/63/2014 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała Nr XIV/63/2014 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica z dnia 15 maja 2014r. Uchwała Nr XIV/63/2014 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica z dnia 15 maja 2014r. -PROJEKT- w sprawie: zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i zatwierdzenia tekstu jednolitego.

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy:

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Lp. Nazwa stanowiska 1 Specjalista ds. projektów i edukacji nieformalnej Wymiar czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 25 czerwca 2014 r. Załącznik nr 7 do protokołu w dniu 25 czerwca 2014r. w Sarbinowie Uchwała nr 6/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany treści REGULAMINU PRACY Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/240/17 RADY GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/240/17 RADY GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/240/17 RADY GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Mysłakowicach oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lider Projektu Powiat Chojnicki

Lider Projektu Powiat Chojnicki Lider Projektu Powiat Chojnicki Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice tel. 52 396 65 00 e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl Partnerzy Projektu Gmina Brusy Gmina Chojnice

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 82/199/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 82/199/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 82/199/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik do Uchwały Nr 1225 /97/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą (IZ) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą (IZ) na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Instrukcja wypełniania wniosku o wybór Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju, zwane dalej stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo