S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI PROJEKT STYCZEŃ 2011

2 S t r o n a 2 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich obszaru działania LGR Rybacka Brać Mierzei obejmującego teren gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo Powiat: Nowy Dwór Gdański gminy: Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo Powiat ziemski Pruszcz Gdański: gminy: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański Województwo: pomorskie Autorzy LSROR: Mieszkańcy obszaru, a w szczególności przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczący w konsultacjach społecznych, badaniu sondażowym i warsztatach oraz Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei Stowarzyszenie Rybacka Brać Mierzei o numerze KRS: Adres: ul. Górników 15 a Krynica Morska Kontakt: Prezes: Wojciech Miłosz tel Zarząd Stowarzyszenia: Wojciech Miłosz Prezes Zarządu Małgorzata Chinc Wiceprezes Zarządu Bogumił Banach Wiceprezes Zarządu Roman Pawłowski Członek Zarządu

3 S t r o n a 3 Spis treści WSTĘP CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZENIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYBÓR DO REALIZACJI LSROR W RAMACH LGR JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ LSROR WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OPISU OBSZARU I Z ANALIZY SWOT ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW I POTRZEB SEKTORA RYBACTWA CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSROR ŚRODKI SŁUŻĄCE DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH CELÓW ORAZ RODZAJE OPERACJI, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE W RAMACH WDRAŻANIA LSROR A TAKŻE ICH PRZEWIDYWANY WPŁYW NA ŚRODOWISKO WIZJA ROZWOJU OBSZARU RYBACKA BRAĆ MIERZEI CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH NA OKRES WSKAŹNIKI LSROR CELE, ŚRODKI, PRZEWIDYWANE OPERACJE I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZWIĄZEK I SPÓJNOŚĆ PRZYJĘTYCH W LSROR CELÓW I ŚRODKÓW Z WNIOSKAMI WYNIKAJĄCYMI Z OPISU OBSZARU I ANALIZY SWOT, ORAZ Z CELAMI OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZAWARTYMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM MISJA LGR RYBACKA BRAĆ MIERZEI PLAN BUDŻETU LSROR Z PODZIAŁEM NA DWULETNIE OKRESY, UWZGLĘDNIAJĄCY ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI OPIS PROCEDUR OCENY OPERACJI PRZEZ KOMITET TRYB I SPOSÓB WYŁĄCZENIA CZŁONKA/ KOMITETU OD UDZIAŁU W DOKONYWANIU WYBORU OPERACJI, W RAZIE ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYWOŁAĆ WĄTPLIWOŚCI, CO DO BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOMITETU PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSROR KRYTERIA OCENY OPERACJI PROCEDURA OCENY OPERACJI NA PODSTAWIE LOKALNYCH KRYTERIÓW PROCEDURA ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORÓW PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD DECYZJI KOMITETU OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSROR... 87

4 S t r o n a PLANOWANE DZIAŁANIA LGR ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM LSROR, W TYM PODANIE TERMINÓW KONKURSÓW NA WYBÓR OPERACJI DO REALIZACJI, W RAMACH WDRAŻANIA LSROR ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WŁASNEJ FUNKCJONOWANIA LGR SPÓJNOŚĆ LSROR Z DZIAŁANIAMI I OPERACJAMI PLANOWANYMI DO REALIZACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW I STRATEGII ZASADY POSTĘPOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCE NAKŁADANIE SIĘ POMOCY W PRZYPADKU, GDY LGR PLANUJE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ INFORMACJA O DOŁĄCZONYCH DO LSROR ZAŁĄCZNIKACH ZAŁĄCZNIK 1 OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH I LOKALOWYCH BIURA LGR ZAŁĄCZNIK 2 OPISY STANOWISK PRACOWNIKÓW LGR ZAŁĄCZNIK 3 ZESTAWIENIE TABEL ZAŁĄCZNIK 4 DODATKOWE MAPY I RYSUNKI ZAŁĄCZNIK 5 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW I WYKRESÓW

5 S t r o n a 5 WSTĘP Niniejszy dokument jest rezultatem prac planistycznych, konsultacyjnych i warsztatowych prowadzonych w okresie, od początku października 2009 r. do 30 stycznia 2010 r. - przez mieszkańców obszaru działania LGR Rybacka Brać Mierzei obejmującego obszar 7 gmin Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo. Autorstwo niniejszej strategii należy w szczególności do przedstawicieli lokalnej społeczności w postaci Lokalnej Grupy Rybackiej, jakkolwiek na każdym etapie ustaleń diagnostycznych oraz strategicznych prowadzone były bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami, w tym w szczególności z osobami związanymi z sektorem rybactwa w poszczególnych gminach, gwarantujące zgodność zapisanych w dokumencie wniosków z opinią mieszkańców. Opinię mieszkańców pozyskano także poprzez przeprowadzenie badania sondażowego mającego na celu m.in. identyfikację problemów obszaru, potrzeb i pomysłów na realizację projektów w przyszłości z uwzględnieniem sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Podczas sporządzania niniejszego opracowania, kierowano się wytycznymi i rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności dotyczącymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) w zakresie sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, dotyczącymi struktury i zawartości opracowania, zatem jest ono zgodne z wymienionymi tam ustaleniami. Struktura dokumentu posiada następujący układ: I. Charakterystyka stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR w ramach LGR jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację LSROR II. III. Jako pierwszy umieszczono rozdział charakteryzujący powstałe partnerstwo - Lokalną Grupę Rybacką Rybacka Brać Mierzei. W tym rozdziale opisano proces tworzenia się LGR, członków partnerstwa, sposób działania oraz władze Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei. W dalszej części przedstawiono kwalifikacje i doświadczenie Komitetu, jako organu decyzyjnego w zakresie oceny i wyboru operacji oraz doświadczenie członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszaru. Opis obszaru objętego LSROR Opis obszaru koncentruje się na charakterystyce demograficznych czynników obszaru, położenia i uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych i potencjale gospodarczym. Ponadto, istotną część opisu obszaru stanowi informacja o sektorze rybackim, charakterystyka jego obecnego stanu oraz opis jego tradycji przenikających historię tych terenów. Charakterystyce obszaru, przyświeca koncentracja na tych jego aspektach, które stanowią bazę do jego dalszego rozwoju, w tym szczególnie dotyczy to sektora rybackiego, od którego losów dalszy rozwój obszaru jest silnie uzależniony. Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR (Analiza SWOT) Analiza SWOT stanowi efekt pracy warsztatowo-konsultacyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz przedstawicieli społeczności lokalnej będących uczestnikami spotkań z mieszkańcami a następnie konsultacji wypracowanych wcześniej rozwiązań. W tym znaczeniu posłużyła ona za syntetyczną metodę weryfikacji powstałego opisu - diagnozy obszaru, stanowiąc jednocześnie bazę dla określania kierunków strategicznych rozwoju obszaru realizacji LSROR. Analiza SWOT przedstawia obszar działania LGR, z punktu widzenia jego potencjału strategicznego, wskazując na jego najważniejsze mocne i słabe strony. Dzięki zestawieniu zidentyfikowanych słabych i silnych stron obszaru z barierami rozwoju płynącymi z dalszego i bliższego otoczenia, możliwe było takie ukierunkowanie dalszych planów rozwoju tak, aby w długim okresie następowało stopniowe wzmocnienie mocnych stron i sukcesywna niwelacja słabych, przy uwzględnieniu możliwości jakie stwarza otoczenie.

6 S t r o n a 6 IV. Wnioski wynikające z opisu obszaru i z analizy SWOT ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa Rozdział ten zawiera podsumowanie opisu obszaru oraz analizy SWOT. Koncentruje się on na pokazaniu tych aspektów obszaru, które decydują o jego spójności i stanowią podstawę budowy wspólnych działań na rzecz jego rozwoju. V. Cele ogólne i szczegółowe LSROR, środki służące do osiągnięcia zakładanych celów oraz rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR a także ich przewidywany wpływ na środowisko VI. VII. VIII. IX. Ta część strategii obejmuje: wizję rozwoju obszaru, charakteryzującą jego pożądany stan docelowy, powstałą w rezultacie spotkań z mieszkańcami i warsztatów w gronie LGR, cele ogólne cele szczegółowe środki służące realizacji celów w postaci zadań rodzaje operacji przewidywany wpływ zadań i operacji na środowisko Związek i spójność przyjętych w LSROR celów i środków z wnioskami wynikającymi z opisu obszaru i analizy SWOT, oraz z celami osi priorytetowej 4 zawartymi w programie operacyjnym W punkcie tym wykazano powiązanie obranych kierunków strategicznych i działań operacyjnych z cechami obszaru oraz jej syntetycznym ujęciem w postaci metody SWOT. Oceniono i potwierdzono również spójność przyjętych celów i środków z celami osi 4 PO RYBY. Misja Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei Punkt ten zawiera precyzyjne i skrótowe sformułowanie roli, jaką przyjmuje LGR w zakresie wspierania rozwoju obszaru Rybacka Brać Mierzei Plan budżetu LSROR z podziałem na dwuletnie okresy, uwzględniający środki finansowe przeznaczone na finansowanie poszczególnych rodzajów operacji. Punkt ten zawiera informacje o budżecie na najbliższy okres programowania. Opis procedur oceny operacji przez Komitet Punkt ten zawiera procedurę oceny zgodności operacji z LSROR, procedurę wyboru operacji przez LGR, odwołania od rozstrzygnięć Komitetu oraz tryb i sposób wyłączenia członka Komitetu w sytuacjach uniemożliwiających jego bezstronną pracę nad wyborem operacji. Powyższe procedury są zgodne z charakterystyką obszaru, Analizą SWOT i kierunkami jego rozwoju. Ich wdrożenie w życie przyczyni się do planowanego wykorzystania środków zgodnie z założeniami rozwoju obszaru Rybacka Brać Mierzei X. Kryteria oceny operacji XI. W punkcie tym przedstawione zostały szczegółowe kryteria wyboru operacji uwzględniające szczególne wsparcie dla operacji, których rezultaty przyczynią się do realizacji celów LSROR, w tym w zakresie wsparcia dla sektora rybactwa. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR Przytoczono tu, w jaki sposób prowadzone zostały poszczególne etapy prac zmierzających do wygenerowania ustaleń strategicznych oraz planu działań na poziomie operacyjnym na najbliższe lata. Skoncentrowano się tu na opisie sposobów komunikacji ze społecznością, pozyskiwania informacji, ich przetwarzania podczas warsztatów grupy inicjatywnej oraz konsultacji wyników rybactwa. Przedstawiona tutaj została metodyka włączania wyników pracy z mieszkańcami w formę ostatecznego dokumentu LSROR.

7 S t r o n a 7 XII. XIII. XIV. XV. XVI. Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR, w tym podanie terminów konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR Rozdział ten zawiera wstępny plan uruchamiania naborów przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie wdrażania LSROR Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR W rozdziale tym scharakteryzowano pokrótce elementy podlegające ocenie, kryteria oceny działania LGR oraz stopnia realizacji LSROR a także sposobów pomiaru tych elementów. Spójność LSROR z działaniami i operacjami planowanymi do realizacji na obszarze objętym LSROR w ramach innych programów i strategii. Punkt ten zawiera skrótową analizę LSROR w relacji do założeń nadrzędnych i równoległych dokumentów regionalnych i krajowych wyznaczających kierunki rozwoju na najbliższe lata. Określenie zasad postępowania uniemożliwiających nakładanie się pomocy w przypadku, gdy LGR planuje realizację operacji działań w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Rozdział ten zawiera opis instrumentów mających na celu zabezpieczenie przed nakładaniem się pomocy w sytuacji ewentualnego aplikowania i realizacji przez LGR projektów finansowanych ze środków innych niż Oś 4 PO RYBY. Informacja o załącznikach Punkt ten zawiera informację o załączonych do LSROR dokumentach i zestawieniach.

8 S t r o n a 8 1. CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZENIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYBÓR DO REALIZACJI LSROR W RAMACH LGR JAKO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ LSROR 1.1 Nazwa stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Tabela 1 Nazwa LGR, Status prawny, data wpisu do KRS, numer KRS Oficjalna nazwa brzmi: Stowarzyszenie LGR Rybacka Brać Mierzei Nazwa LGR Obrana nazwa odzwierciedla cechy obszaru geograficznego, a także cechy jego mieszkańców dążących wspólnie do harmonijnego rozwoju danego obszaru. LGR Rybacka Brać Mierzei posiada status prawny stowarzyszenia, dostosowanego do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów Status prawny LGR wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VII Wydział KRS, z dnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Data wpisu do KRS Mierzei" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Numer KRS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS Opis procesu powstawania stowarzyszenia Historia LGR Rybacka Brać Mierzei Przedstawiciele lokalnej społeczności rybackiej obserwując rozwój inicjatywy oraz możliwości, jakie przyniósł dla obszaru Program Leader, już od czasu utworzenia się Lokalnej Grupy Działania, byli zainteresowani stworzeniem analogicznego podmiotu wspierania rozwoju obszaru ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sektora rybackiego dla obszaru. Wskutek zawarcia w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) specjalnego narzędzia wsparcia sektora rybactwa przy udziale społeczności lokalnych w postaci OSI 4 społeczność gmin Mierzei Wiślanej (Stegna, Sztutowo, Krynica Morska) i Północnych Żuław (Cedry Wielkie, Ostaszewo i Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański) postanowili zawiązać stowarzyszenie na rzecz wszechstronnego rozwoju tego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rybołówstwa i rybactwa oraz rozwiniętej na tym obszarze turystyki. Pierwsze spotkania budowani partnerstwa typu Leader pod kątem możliwości ubiegania się o środki z PPL + odbyły się w pierwszym kwartale W dwóch zorganizowanych w tym okresie spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele sektora samorządowego, społeczność rybacka, przedsiębiorcy i przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych. Na bazie posiadanych informacji dotyczących możliwości utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej zgromadzeni zdecydowali o konieczności utworzenia Stowarzyszenia, które w przyszłości mogłoby się ubiegać o środki w ramach osi 4 PO RYBY. Ze względu na brak szczegółowych zapisów zdecydowano się na utworzenie stowarzyszenia zwykłego, w którym sektor publiczny przystąpił w roli członków wspierających. Początkowo działalność stowarzyszania obejmowała swym zasięgiem 3 gminy Krynica Morska, Stegna i Sztutowo. Pierwsze próby rejestracji Stowarzyszenie odbyły się w 2008 roku jednak skończyły się one niepowodzeniem z przyczyn proceduralnych. Dlatego też w dniu 9 stycznia 2009 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia. Na zebraniu tym wybrano organy statutowe stowarzyszenia i przyjęto Statut. Ostatecznie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu Kolejnym etapem prac nad tworzeniem Partnerstwa były szkolenia organizowane w miesiącach wrzesień - listopad przez

9 S t r o n a 9 stowarzyszenie Agrolinia. Szkolenia te przyczyniły się do wzrostu wiedzy członków stowarzyszenia na temat Osi 4 PO RYBY i działalności partnerstwa trójsektorowego. Spotkania odbywały się w Siedzibie Domu Pomocy Społecznej Mors w Stegnie, Urzędach Gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo. Szczegółowe miejsca i daty spotkań przedstawiono w poniższej tabeli: Nazwa i cel spotkania I Zebranie Założycielskie zakończone sformułowaniem I wersji Statutu Data II Zebranie Założycielskie wynikające z konieczności wniesienia zmian do Statutu zgodnie z uwagami organu nadzorującego Walne Zebranie członków stowarzyszenia Omówienie projektu zmian w Statucie celem dostosowania zapisów do wymogów Lokalnej Grupy Rybackiej Walne Zebranie celem przyjęcia Statutu w nowym brzmieniu Szkolenia dla LGR prowadzone przez Stowarzyszenie Agrolinia z zakresu: Osi 4 PO RYBY I Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami 3-4 października 2009 wszystkich gmin I dwudniowe warsztaty LGR na rzecz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) w października 2009 Krynicy Morskiej II Konsultacje społeczne kluczowych (strategicznych) elementów listopada 2009 Lokalnej Strategii Rozwoju II Dwudniowe warsztaty LGR na rzecz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) w 7-8 listopada Stegnie i Cedrach Wielkich (w szczególności procedur funkcjonowania LGR) Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe w Pruszczu Gdańskim Walne Zgromadzenie członków LGR Krynica Morska W dniu 12 listopada 2009 roku odbyło się walne zebranie członków które, zatwierdziło zmiany w statucie dostosowujące ten dokument do wymagań jakim powinna sprostać Lokalna Grupa Rybacka. Tego samego dnia podjęto również uchwałę o wyborze składu Komitetu ds. LSROR. Wniosek o zmiany w KRS został złożony w dniu W okresie od 18 września do 18 grudnia 2009 poszczególne gminy podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei. Miało to miejsce w następujących terminach: Rada Gminy Miasta Krynica Morska uchwała z nr XXX/249/09 Rada Gminy Sztutowo uchwała z nr XXVIII/253/09 Rada Gminy Stegna uchwała z nr XXXI/305/09 Rada Gminy Cedry Wielkie z nr XXVII/215/09 Rada Gminy Ostaszewo z nr XXXVII/169/2009 Rady Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański z nr 287/XXXV/2009 Rada Gminy Pruszcz Gdański z nr XLIII/106/2009 Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 114 członków w tym 7 gmin, 58 osób reprezentujących sektor społeczny i 49 przedsiębiorców.

10 S t r o n a 10 Równolegle do działań mających na celu utworzenie formalnej organizacji Partnerstwa, od początku października 2009 rozpoczęły się prace nad strategią (LSROR), mające początkowo charakter badania opinii, problemów i potrzeb mieszkańców w postaci spotkań konsultacyjnych i badania sondażowego a następnie szeregu warsztatów dla członków partnerstwa, które w tym czasie zostało zawiązane. Statut partnerstwa został utworzony r.; następnie r. uległ zmianom. Partnerstwo zostało zarejestrowane r. wpisem do KRS. Komitet został wybrany , natomiast podjęto uchwałę o przyjęciu do niego przedstawiciela Gminy Pruszcz Gdański. Początkowo w inicjatywie uczestniczyli głównie przedstawiciele sektora rybackiego mieszkający i prowadzący działalność na Mierzei Wiślanej. Po włączeniu się do współpracy Pana Wojciecha Miłosza, obecnego Prezesa LGR, rozmowy objęły również 3 sąsiednie gminy Północnych Żuław. Uznano, że wspólne działanie będzie bardziej skuteczne ze względu na większą skalę i bardziej wszechstronny i zintegrowany charakter prac. W wyniku wspólnych ustaleń zawiązane zostało Stowarzyszenie LGR Rybacka Brać Mierzei, które wkrótce rozpoczęło prace nad sporządzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Przy dużym udziale ekspertów i osób z organizacji pozarządowych zadbano jednocześnie o udział społeczności lokalnej w tworzeniu strategii, tak aby nie powstał dokument oderwany od specyficznych potrzeb sektora rybackiego i punktu widzenia wszystkich mieszkańców obszaru. Włączenie sektora społecznego umożliwiło skuteczną komunikacje ze społecznością lokalną, której najbardziej aktywni przedstawiciele zostali zaangażowani do prac. W działaniach tych uczestniczyli także przedstawiciele patronujących inicjatywie instytucji publicznych, takich jak Urząd Marszałkowski, którego Wicemarszałek zaszczycił swoją obecnością uczestników jednych z warsztatów na rzecz opracowania LSROR. W toku prac nad strategią w każdej z gmin jedna osoba (oddelegowany pracownik urzędu gminy) była odpowiedzialna za koordynowanie prac nad strategią. W każdym urzędzie gminy powstał punkt kontaktowy odpowiedzialny za informowanie społeczności lokalnej i zbieranie uwag i propozycji. Dzięki tak szerokiemu gronu osób włączonych w pracę nad strategią udało się uwzględnić potrzeby i dążenia lokalnej społeczności. Prace nad LSROR w świetle procesu aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa w Osi 4 PO RYBY Poniżej opisane zostały wybrane kluczowe sposoby pracy nad strategią tj. szkolenia informacyjne, warsztatowa forma pracy a także konsultacje z mieszkańcami. Obrana metodologia prac pozwoliła na uzyskanie rozwiązań zgodnie z zasadą oddolności inicjatyw. W pracy brały czynny udział osoby reprezentujące różne sektory, punkty widzenia i zarazem grupy interesów, co stanowi unikalny wkład w budowanie strategii. Seminaria o charakterze informacyjno-warsztatowym Celem głównym prowadzonych spotkań informacyjnych było zapoznanie przedstawicieli lokalnej społeczności z Osią 4 Programu Operacyjnego oraz korzyściami dla regionu płynącymi z podjętej inicjatywy. Wśród celów szczegółowych tych spotkań znajdowało się natomiast: wyłonienie najbardziej aktywnych osób posiadających wysoką motywację do zaangażowania się w prace nad Strategią oraz działalność w ramach powstającej LGR, rozpoznanie problemów, potrzeb i pomysłów mieszkańców na rozwój tego obszaru, ugruntowanie współpracy przedstawicieli sektora rybackiego oraz zwiększenie jego motywacji do dalszych działań w obrębie Partnerstwa LGR. Warsztaty moderacyjne z LGR Warsztaty moderacyjne stanowiły kluczowy etap przygotowania pierwszej odsłony LSROR tj. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Forma ta stworzyła możliwość wypracowania - pod kierownictwem moderatorów wspólnego stanowiska dla nawet bardzo zróżnicowanej grupy partnerów. Umożliwiła zwerbalizowanie wiedzy społeczności lokalnej na temat obecnej sytuacji, jak też pożądanych kierunków rozwoju. Wiedza ta w toku warsztatów ulega konfrontacji ze stanowiskiem innych osób oraz modyfikacji celem uzyskania najlepszego możliwego rozwiązania. Warsztaty odbyły się dwukrotnie, przy czym pierwsze dwudniowe warsztaty miały na celu ocenę potencjału obszaru (w postaci analizy SWOT), problemów i ustaleń strategicznych kierunków rozwoju.

11 S t r o n a 11 Drugie warsztaty dwudniowe natomiast miały za zadanie analizę przewidywanych operacji, powiązanie ich z celami w postaci zadań oraz prace nad kryteriami wyboru operacji i regulaminem działania Komitetu LGR. Konsultacje LSROR z mieszkańcami Zasadniczym celem tych konsultacji społecznych było zaznajomienie mieszkańców gmin objętych projektem Rybacka Brać Mierzei z przebiegiem prac i dotychczas otrzymanymi wynikami oraz weryfikacja treści tych wyników. Dodatkowo, ich celem było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących uczestnictwa w Osi 4 PO RYBY a także promowanie aktywności społecznej w ramach LGR. Uczestnicy spotkań to przede wszystkim mieszkańcy miejscowości, w których były spotkania realizowane, ale też często okolicznych wsi oraz pobliskich gmin. Trzon uczestników stanowili, szczególnie w czasie spotkań na Mierzei Wiślanej, przedstawiciele sektora rybackiego. Spotkania realizowano korzystając z dostępnej na obszarze infrastruktury (salki konferencyjne urzędów gmin, domy kultury). Dynamika konsultacji często wiodła do gorących dyskusji, jakkolwiek seminaria typowo informacyjne również pobudzały do rozmów i częstokroć bardzo konstruktywnych uwag. Efektem spotkań było przede wszystkim, obok wartości merytorycznych, zbudowanie się zalążka współpracy różnych osób. Fakt, że ludzie aktywni mogli się poznać (czasem po raz pierwszy zobaczyć) i wymienić poglądami. Dnia 9 lipca 2009 r. Lokalna Grupa Rybacka została zarejestrowana w KRS pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei. 1.3 Charakterystyka członków LGR i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGR Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkujące lub posiadające siedzibę na terenie Partnerstwa obejmującego gminy: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo. Członkowie Stowarzyszenia reprezentują wszystkie trzy sektory: publiczny, w skład którego wchodzą: gminy, gminne ośrodki kultury społeczny, w skład którego wchodzą: stowarzyszenia, towarzystwa, osoby fizyczne, organizacje zrzeszające rybaków gospodarczy, na który składają się: przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego Ponad 50 członków LGR stanowią przedstawiciele sektora rybackiego, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Członkowie stowarzyszenia to w większości osoby, które społecznie działają w swoich miejscach pracy i zamieszkania. Dążą do rozwoju swoich małych społeczności lokalnych, integrują i aktywizują innych mieszkańców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Członkami Stowarzyszenia są także wszystkie gminy, jako osoby prawne wchodzące w skład LGR tj. Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo. Poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie członków LGR Rybacka Brać Mierzei Łącznie liczba członków Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei wynosi 114 osób fizycznych/prawnych, w tym w ramach poszczególnych sektorów: Przedstawiciele sektora społecznego 58 Przedstawiciele sektora gospodarczego 49 Przedstawiciele sektora publicznego 7 Poziom rybackości natomiast wynosi 118,81

12 S t r o n a 12 Sposób rozszerzania i zmiany składu LGR oraz informowanie i angażowanie społeczności lokalnych we wdrażanie LSROR Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach dzieli członków na zwyczajnych i wspierających. W przyjętym statucie w par. 10 za członka zwyczajnego stowarzyszenia uważa się: osobę fizyczną, osobę prawną, w tym jednostkę samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą: 1) deklarację przystąpienia do LGR 2) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGR. Budowanie Lokalnej Grupy Rybackiej traktowane jest jako proces ciągły, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Obecnie Stowarzyszenie Rybacka Brać Mierzei ma za sobą pewien etap powstawania Grupy Partnerskiej m.in.: dokonano identyfikacji partnerów i inicjatyw lokalnych, określono wspólne problemy i cele z nich wynikające a także został ustalony zakres i możliwości działań, co zawarto w opracowanej przy szerokim udziale miejscowego społeczeństwa i przyjętej przez LGR Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. LGR w toku swojego dalszego rozwoju planuje dalsze rozszerzenie skali działania, a co za tym idzie również liczby członków, którzy będą brali udział w inicjatywach na rzecz rozwoju obszaru ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb sektora rybactwa oraz obszarów uzależnionych od tego sektora. Należy również wziąć pod uwagę możliwość rezygnacji z pracy w LGR niektórych jej członków. Powoduje to konieczność realizacji stałych sukcesywnych działań mających na celu pozyskanie nowych członków. LGR Rybacka Brać Mierzei jest otwarta na rozszerzanie składu o nowe gminy, które jeszcze nie przystąpiły do budowania partnerstwa w ramach Osi 4 PO RYBY bądź o te, które z jakichś przyczyn zrezygnują z uczestnictwa w innej LGR. Partnerstwo planuje na bieżąco informować i zachęcać do skorzystania z możliwości przyłączenia się do działania w ramach LGR Rybacka Brać Mierzei. Kampania informacyjno-promocyjna obejmie m.in. rozpowszechnianie idei współpracy w ramach Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei, informowania o kierunkach rozwoju, założonej i realizowanej misji Stowarzyszenia oraz dotychczasowych osiągnięciach. Planuje się również podejmowanie z sąsiednimi gminami bezpośrednich rozmów mających na celu poinformowanie o możliwości podjęcia współpracy w ramach Partnerstwa. Inicjatywy, mające na celu poszerzenie składu LGR oraz poinformowanie i zaangażowanie mieszkańców, w tym środowiska rybackich w proces wdrażania LSROR, będą realizowane równolegle do innych działań LGR i będą obejmowały m.in.: Organizację spotkań informacyjnych dla miejscowej ludności oraz innych podmiotów. Uczestnicy tych spotkań będą na bieżąco informowani o zasadach uczestnictwa w LGR, jej roli i celach, zakresie możliwości i odpowiedzialności członków Partnerstwa; Zaplanowanie działań animacyjnych i aktywizacyjnych dla społeczności lokalnych celem przełamania bierności i włączenia mieszkańców w działania na rzecz rozwoju obszaru i realizacji LSROR Bezpośrednią komunikację z lokalnymi organizacjami rybackimi mającą na celu poinformowanie ich o bieżących działaniach LGR, ogłaszanych konkursach oraz zaangażowanie do współpracy Stałe informowanie o przedsięwzięciach podejmowanych przez LGR, priorytetach LSROR i zasadach jej wdrażania. Ważnym elementem będzie przekazywanie informacji o efektach realizacji programu, o osiągniętych sukcesach, oraz o możliwościach rozszerzenia zakresu programu i pojawiających się instrumentach wsparcia; informowanie będzie miało miejsce w szczególności podczas organizowanych przez LGR spotkań z mieszkańcami,ale również w toku większości podejmowanych inicjatyw;

13 S t r o n a 13 Informowanie społeczności o działalności LGR i możliwościach przyłączenia się do Partnerstwa poprzez materiały informacyjno-promocyjne w postaci ulotek, folderów, kalendarzy, a także za pośrednictwem lokalnych mediów: prasa, radio czy telewizja; Organizację spotkań informacyjno-promocyjnych dla sąsiednich gmin (nie należących do LGR) oraz zapraszanie ich do udziału w podejmowanych inicjatywach, w tym w szczególności działaniach kulturalnych celem zachęcenia ich do przyłączenia się do Lokalnej Grupy Działania Rybacka Brać Mierzei ; Otwartość na zgłaszanie nowych projektów, także przez osoby dotychczas spoza LGR; Realizowanie działań zintegrowanych, przy realizacji których współpracować dla dobra regionu będą różne podmioty oraz miejscowa społeczność; promowanie regionu poprzez udostępnianie informacji na temat Lokalnej Grupy Rybackiej; wszystkie informacje na temat podejmowanych przez LGR działań dostępne będą na stronie internetowej LGR która zapewni dwustronną komunikację z mieszkańcami (możliwość przesłania uwag do biura LGR). Wdrażanie LSROR poprzez opiniowanie i ocenę zgłaszanych przez społeczności lokalne na terenie działania LGR operacji (projektów). Powyższe działania spowodują, iż zapewniony będzie udział lokalnej społeczności w tym w szczególności sektora rybackiego w realizacji działań na rzecz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Lokalna Grupa Rybacka postrzegana będzie w środowisku jako organizacja wiarygodna i otwarta na kolejnych partnerów i kolejne pomysły zgłaszane przez lokalne środowiska. Zapewni także oddolność realizacji Strategii uwzględniającej potrzeby miejscowego społeczeństwa. 1.4 Struktura Komitetu LGR Rybacka Brać Mierzei, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 16 ust. 1 p. 4) Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 1 oraz par. 1 ust. 8 Rozporządzenia 2 W skład Komitetu wchodzą 24 osoby, reprezentujące 7 gmin Partnerstwa. Każda z gmin posiada w Komitecie swoją reprezentację. Członkowie rekrutujący się z sektora rybackiego 3 stanowią powyżej 50% Komitetu. Ponad 1/3 składu Komitetu posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 uzyskaną w trakcie szkoleń zorganizowanych przez Agrolinię, jako instytucję upoważnioną przez organy nadrzędne. 4 Powyżej 75% składu Komitetu stanowią osoby zameldowane na obszarze LSROR na dzień 31 grudnia 2008 r. Żaden z członków Komitetu nie jest pracownikiem biura lub członkiem innych władz Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) 1 O wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zgodnie z Puntem 1., pp 2) Szczegółowych kryteriów wyboru LGR oraz LSROR

14 S t r o n a 14 Lp. Tabela 2 Dane członków Komitetu Nazwisko i imię/imiona członka komitetu Informacja czy dany członek posiada wiedzę z zakresu Osi 4 PO RYBY potwierdzoną szkoleniem Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek komitetu Informacja, czy członek Komitetu spełnia warunki, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia 1 MONIKA CZAJKOWSKA TAK KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY NIE 2 MAGDALENA WOŻNIAK TAK CEDRY WIELKIE PUBLICZNY NIE 3 EWELINA PARACKA TAK CEDRY WIELKIE SPOŁECZNY NIE 4 KATARZYNA KRAMEK TAK KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY NIE 5 IWONA CHLEBOWSKA TAK SZTUTOWO SPOŁECZNY NIE 6 ŁUKASZ PTASZNIK TAK NOWY DWÓR GDAŃSKI SPOŁECZNY NIE 7 STANISŁAW BARSZCZ NIE OSTASZEWO PUBLICZNY NIE 8 STANISŁAW KOCHANOWSKI TAK SZTUTOWO PUBLICZNY NIE 9 ADAM OSTROWSKI NIE KRYNICA MORSKA PUBLICZNY NIE 10 TOMASZ RUSINOWICZ NIE NOW DWÓR SPOŁECZNY NIE GDAŃSKI 11 DARIUSZ LABUDA TAK KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY NIE 12 ZBIGNIEW PYRA TAK STEGNA SPOŁECZNY TAK 13 ADAM JAWORSKI TAK KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK 14 MIROSŁAW DANILUK TAK SZTUTOWO GOSPODARCZY TAK 15 STANISŁAW CIECHANOWICZ TAK STEGNA SPOŁECZNY TAK 16 ZBIGNIEW GAJEWSKI TAK KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK 17 PIOTR BANACH TAK STEGNA GOSPODARCZY TAK 18 JACEK DZIUBA NIE SZTUTOWO GOSPODARCZY TAK 19 RYSZARD MADEJ TAK KĄTY KYBACKIE GOSPODARCZY TAK 20 SEBASTIAN KORDECKI NIE STEGNA SPOŁECZNY TAK

15 S t r o n a ROBERT KRAMEK NIE KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK 22 WALDEMAR GOTKOWSKI 23 KRZYSZTOF GOTKOWSKI NIE KRYNICA MORSKA GOSPODARCZY TAK NIE KRYNICA MORSKA SPOŁECZNY TAK 24 BEATA REMBISZ NIE PRUSZCZ GDAŃSKI SPOŁECZNY NIE 15 Liczba członków Komitetu: 24 Przedstawiciele sektora publicznego: 6 Przedstawiciele sektora społecznego: 10 Przedstawiciele sektora gospodarczego: 8 Członkowie Komitetu w wieku poniżej 30 roku życia: 7 Członkowie Komitetu płci żeńskiej: 6 12 osób, tj. 50% członków Komitetu LGR spełnia warunki, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich czyli partnerów z sektora rybackiego. 1.5 Zasady i procedury funkcjonowania LGR oraz Komitetu Procedura naboru pracowników LGR - rozpoczęcie Procedura naboru nowych pracowników w LGR obejmie następujące czynności, dokumenty towarzyszące i zdarzenia: I Czynność 1: zamieszczenie na stronie internetowej na tablicy ogłoszeń, w siedzibie LGR Rybacka Brać Mierzei, w Urzędach Gmin na obszarze Partnerstwa a także dodatkowo w Powiatowych Urzędach Pracy i gazetach lokalnych - ogłoszenia rekrutacyjnego zawierającego spis wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów do pracy w LGR, pozwalających na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę organów LGR i beneficjentów Dokumentacja towarzysząca 1: spis wymagań (sformułowany następnie w postaci ogłoszenia rekrutacyjnego zawierającego też informację o sposobie i terminie składania aplikacji) Zdarzenie 1: udostępniony spis wymagań na dane stanowisko w postaci ogłoszenia II Czynność 2: przyjmowanie i weryfikacja formalna otrzymanej dokumentacji aplikacyjnej oraz ogłoszenie listy kandydatów Dokumentacja towarzysząca 2: komplet dokumentacji aplikacyjnej kandydata, oraz zestaw wymagań, lista kandydatów Zdarzenie 2: ustalony termin rozmów kwalifikacyjnych III Czynność 3: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami Dokumentacja towarzysząca 3: zestaw pytań do kandydata oraz jego odpowiedzi Zdarzenie 3: decyzja o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu kandydata

16 S t r o n a 16 IV Czynność 4: poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji oraz podpisanie umowy z wybranym kandydatem (w przypadku nie wybrania kandydata obowiązuje Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne ) Dokumentacja towarzysząca: protokół z przeprowadzonego naboru, umowa o pracę Zdarzenie 4: zatrudniony pracownik biura LGR Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne. Po niepowodzeniu w zatrudnieniu pracownika rekrutacja zostanie powtórzona w niezmienionej formie lub podjęta zostanie uchwała o zmianie kryteriów naboru: V Czynność 5: decyzja o utrzymaniu lub zmianie kryteriów a następnie powtórne zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej na tablicy ogłoszeń, w siedzibie LGR Rybacka Brać Mierzei, w Urzędach Gmin na obszarze Partnerstwa a także dodatkowo w Powiatowych Urzędach Pracy i gazetach lokalnych Dokumentacja towarzysząca 5: spis wymagań (sformułowany następnie w postaci ogłoszenia rekrutacyjnego zawierającego też informację o sposobie i terminie składania aplikacji) Zdarzenie 5: udostępniony spis wymagań na dane stanowisko w postaci ogłoszenia VI Czynność 6: przyjmowanie i weryfikacja formalna otrzymanej dokumentacji aplikacyjnej, a w przypadku zmiany kryteriów także analiza wcześniej otrzymanej dokumentacji pod kątem spełniania nowych wymogów oraz ogłoszenie listy kandydatów Dokumentacja towarzysząca 6: komplet dokumentacji aplikacyjnej kandydata, oraz zestaw wymagań, lista kandydatów Zdarzenie 6: ustalony termin rozmów kwalifikacyjnych VII Czynność 7: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami Dokumentacja towarzysząca 7: zestaw pytań do kandydata oraz jego odpowiedzi Zdarzenie 7: decyzja o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu kandydata VIII Czynność 8: poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji oraz podpisanie umowy z wybranym kandydatem (w przypadku nie wybrania kandydata obowiązuje Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne ) Dokumentacja towarzysząca 8: protokół z przeprowadzonego naboru, umowa o pracę Zdarzenie 8: zatrudniony pracownik biura LGR Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. Bieżący okres programowania stawiał będzie przed Lokalną Grupą Rybacką szereg wyzwań. Sprawne pełnienie roli jednostki aktywizującej społeczność lokalną, działalność na rzecz rozwoju sektora rybactwa oraz przejrzyste dysponowanie środkami publicznymi wymaga niezwykle sprawnej organizacji. Wymaga jej również nowa funkcja LGR jednostki dysponującej czterema środkami z Osi 4 PO RYBY na rzecz wdrażania LSROR oraz środkami na rzecz aktywizacji mieszkańców, funkcjonowania LGR i podejmowania współpracy międzynarodowej, wskutek czego LGR stworzy coś na kształt instytucji wdrażającej. Niewątpliwa złożoność funkcji LGR powoduje konieczność podziału realizowanych zadań pomiędzy wyodrębnione stanowiska, z precyzyjnie wyznaczonymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności.

17 S t r o n a 17 W związku z tym, Partnerstwo Rybacka Brać Mierzei planuje utworzenie w biurze LGR 3 stanowisk pracy: kierownik biura specjalista ds. projektów pracownik ds. organizacyjnych Aby sprawnie realizować stojące przed nimi zadania, pracownicy LGR muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Poniżej zamieszczono wymagania konieczne i pożądane, które będą stawiane podczas rekrutacji na dane stanowiska. Są one spójne z zakresem obowiązków zawartych w opisach poszczególnych stanowisk. Opisy te zawierają informację o obowiązkach pracowniczych, merytorycznych, uprawnieniach i zakresach odpowiedzialności i przedstawione są w załączniku nr 2 LSROR (Opisy stanowisk pracowników LGR). Tabela 3 Opisy stanowisk Obowiązki Zakres odpowiedzialności kierownik biura Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR specjalista ds. projektów Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR pracownik ds. organizacyjnych Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR Tabela 4 Zakładane wymagania wobec pracowników LGR Wymagania konieczne: Wymagania pożądane (mile widziane): kierownik biura Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR specjalista ds. projektów Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR pracownik ds. organizacyjnych Podano w załączniku 2 LSROR Podano w załączniku 2 LSROR W związku z szerokim zakresem zadań, jakie będzie pełnić LGR w nowym okresie programowania, Stowarzyszenie musi zadbać o odpowiednie warunki techniczne i lokalowe biura. Biuro Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei będzie umiejscowione w Krynicy Morskiej, przy ul. Górników 15/A w pomieszczeniu nr 5 przekazanym na mocy umowy użyczenia na funkcjonowanie Biura Lokalnej Grupy Rybackiej. Siedzibą biura będzie specjalnie przeznaczone na ten cel pomieszczenie. Zostało ono tak zaplanowane, aby mogło zapewnić przede wszystkim sprawną obsługę interesantów w tym m.in. szybki dostęp do najnowszych wiadomości, możliwość złożenia wniosku w wyznaczonych terminach. Wszystkie stanowiska pracy będą wyposażone w Internet oraz sprzęt biurowy, z którego będą mogli korzystać również interesanci. Stowarzyszenie zapewni siedzibę do posiedzeń Komitetu- niezależne pomieszczenie, gdzie Komitet będzie mógł pracować w wybranych przez siebie godzinach, będzie miał dostęp do wszystkich dokumentów potrzebnych do wyboru operacji, możliwość organizacji prezentacji multimedialnych, zaproszenia innych osób w toku swojej działalności. W biurze będzie również wydzielone miejsce na archiwizowanie dokumentów, zabezpieczone zgodnie z przepisami. Dokładny opis warunków technicznych i lokalowych stanowi załącznik do LSROR.

18 S t r o n a 18 Zasady powołania członków/ osób reprezentujących członków Komitetu, uregulowane zapisami statutowymi. Komitet jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Brać Mierzei spośród członków tego zebrania (Statut par. 17) będących przedstawicielami siedmiu gmin obszaru LGR. Członek Komitetu nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy rybackiej ani jej zarządu i biura. Komitet w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna podlegać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnego grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna podlegać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich czyli partnerów z sektora rybackiego. (Regulamin Komitetu par. 3) Szczegółowe informacje na temat powoływania członków władz znajdują się w załączonym do Wniosku Statucie LGR Rybacka Brać Mierzei. Zasady odwołania poszczególnych członków/ osób reprezentujących członków Komitetu, uregulowane zapisami statutowymi. Odwołanie członka Komitetu może nastąpić w przypadku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia zgodnie z zgodnie z 13 statutu, tj.: pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi; wykluczenia przez Zarząd; za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; śmierci lub likwidacji osoby prawnej; Poza powyższymi przypadkami, odwołanie członka Komitetu może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

19 S t r o n a Opis obszaru objętego LSROR Wykaz gmin wchodzących w skład LGR rybacka brać mierzei Obszar, dla którego sporządzana jest Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin: Cedry Wielkie ( ), Krynica Morska ( ), Nowy Dwór Gdański ( ), Ostaszewo ( ), Pruszcz Gdański ( ) Stegna ( ) i Sztutowo ( ). Krynica Morska jest gminą miejską, Nowy Dwór Gdański miejsko-wiejską, a pozostałe to gminy typu wiejskiego. Cedry Wielkie oraz Pruszcz Gdański leżą w powiecie gdańskim, natomiast pozostałe gminy wchodzą w skład powiatu nowodworskiego. Dane dotyczące liczby mieszkańców oraz gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 5. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz gęstość zaludnienia wg stanu na r. Gmina Liczba mieszkańców (osoby) Gęstość zaludnienia (osoby/km2) Cedry Wielkie ,4 Krynica Morska ,5 Nowy Dwór Gdański ,3 Ostaszewo ,6 Pruszcz Gdański ,1 Źródło: Dane GUS Stegna ,0 Sztutowo ,9 RAZEM ,6 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru Uwarunkowania przestrzenne i geograficzne Obszar realizacji LSROR znajduje się w jednym obrysie i jest spójny pod względem przestrzennym. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR Rybacka Brać Mierzei wynosi łącznie 940 km2. Obszar poszczególnych gmin kształtuje się następująco: Cedry Wielkie 124 km2, Krynica Morska 116 km2, Nowy Dwór Gdański 213 km2, Pruszcz Gdański 144 km2, Ostaszewo 61 km2, Stegna 170 km2, Sztutowo 112 km2. Opisywany obszar położony jest w północnej Polsce, we wschodniej części województwa pomorskiego, na granicy z województwem warmińsko-mazurskim. W obrębie województwa pomorskiego graniczny on z gminami znajdującymi się w powiatach gdańskim i malborskim oraz miastem Gdańsk (Mapa 1). 9 Identyfikator gminy

20 S t r o n a 20 Mapa 1. Mapa obszaru LGR Rybacka Brać Mierzei Źródło: Opracowanie własne Obszar LGR zlokalizowany jest prawie w całości w obrębie dwóch krain geograficznych: Mierzei Wiślanej i północnej części Żuław Wiślanych. Znajdująca się we wschodniej części obszaru Mierzeja Wiślana stanowi pas lądu o szerokości 1-2 km i długości ok. 60 km, ciągnący się od Gdańska w kierunku północnowschodnim (po Bałtyjsk w Federacji Rosyjskiej) i oddzielający Zalew Wiślany od wód Zatoki Gdańskiej. W części zachodniej Mierzeja przylega do Żuław Wiślanych, które tworzą nisko położoną równinę delty Wisły. Jest to specyficzny płaski teren z lokalnymi depresjami, który stanowi jedyny w Polsce obszar w tak dużym stopniu przekształcony przez człowieka w wyniku działalności melioracyjnej. Zachodnia część gminy Pruszcz Gdański, która wyznacza zarazem zachodnią granicę całego obszaru LGR, położona jest natomiast na skraju Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Starogardzkiego. Uwarunkowania przyrodnicze Klimat Obszar gmin wchodzących w skład LGR położony jest w bałtyckiej strefie klimatycznej, obejmującej pas nadmorski wzdłuż wybrzeża oraz deltę Wisły. Region ten cechuje się przewagą wpływów oceanicznych oraz bezpośrednim wpływem Morza Bałtyckiego, co sprawia, że amplitudy temperatur są małe, zimy stosunkowo ciepłe i łagodne, a lata chłodniejsze niż w innych częściach kraju. Charakterystyczne są dość silne częste wiatry. Opady roczne kształtują się na poziomie mm. Klimat równiny deltowej Wisły wyróżnia się też szczególnie dużą wilgotnością powietrza i gruntu wynikającą z płytkiego zalegania wód gruntowych, gęstej sieci wypełnionych wodą kanałów i rowów odwadniających, licznych podmokłości, szczególnie w obniżeniach depresyjnych oraz bliskim sąsiedztwie morza. Unikalnym mikroklimatem o dużym nasłonecznieniu cechuje się pas Mierzei Wiślanej, gdzie liczba dni pogodnych jest największa na polskim wybrzeżu, a temperatura wody Bałtyku wyższa niż na wielu innych polskich plażach. Gleby Obszar działania LGR jest jednym z najlepszych pod względem warunków glebowych w Polsce. Dotyczy to gł. gmin: Nowy Dwór Gdański, Cedry Wielkie, Ostaszewo oraz żuławskiej części gmin Pruszcz Gdański, Sztutowo i Stegna, gdzie występują bardzo żyzne gleby - mady (II III klasa bonitacyjna). Pozostałe gleby to piaszczyste bielice, gleby torfowe i brunatne. Prawidłowe i efektywne wykorzystanie zasobów zależy w dużym stopniu od sprawności technicznej funkcjonującego tutaj rozbudowanego systemu melioracji oraz systemu przeciwpowodziowego, co wiąże się z relatywnie wysokimi nakładami na uprawę gleb.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Załącznik nr 7 do uchwały 3/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Wschodnia

Wielkopolska Wschodnia Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Wielkopolska Wschodnia obejmującego gminy: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. opracowana przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 11/2011 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin /CZARNA DĘBICA IWIERZYCE ROPCZYCE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI/ Ropczyce,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru działania PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich dla obszaru działania PÓŁNOCNOKASZUBSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Załącznik do Uchwały nr 1/I/2010 Komitetu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 22.02.2010 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Gmina Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Skąpe Gmina Lubrza ŚWIEBODZIN, 27 listopada 2008 1 Motto dla naszych działań. Jeśli możesz

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna Przygotowanie Lokalnej strategii Rozwoju dofinansowane jest przez Województwo Małopolskie Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Powiatowy Program na rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE SEKTOROWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO "Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: KWIDZYN, RYJEWO, GARDEJA, SADLINKI, PRABUTY POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kwidzyn, Kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: I. Charakterystyka lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY Październik 2013 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Podstawa formalno-prawna... 5 2. Metodyka prac... 6 3. Zasięg przestrzenny...

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na GMINA KALISZ POMORSKI Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrocław Kalisz Pomorski 2014 1 Spis treści WSTĘP... 4 I. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Grudzień 2008 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr Z/II/5/2012 Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo