Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu r w okresie między sesjami: od do roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku"

Transkrypt

1 Nowa Ruda, dnia r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu r w okresie między sesjami: od do roku Na ostatnich sesj ach w dniach r. i r. podjęto 46 uchwał: 25 września 2012r. : w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok zrealizowana, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bożków - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bieganów - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bartnica - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Krajanów - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Czerwieńczyce - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś Kłodzka - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Włodowice - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wolibórz - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Sokolica - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Dzikowiec - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Przygórze - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Jugów - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Świerki - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Dworki - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Sokolec - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszyn - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Bartnica - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Czerwieńczyce - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Dzikowiec - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Krajanów - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Nowa Wies Kłodzka - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Sokolica - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Świerki - w trakcie realizacji, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 1 z 14

2 uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Wolibórz - w trakcie realizacji, w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw stanowiacych własnosć Gminy Nowa Ruda - w trakcie realizacji, w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w Dzikowcu - w trakcie realizacji, w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata zrealizowana, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosć Wójta Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, w sprawie opłaty targowej - w trakcie realizacji, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - w trakcie realizacji, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - w trakcie realizacji, 30 października 2012r. : w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok zrealizowana, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, w sprawie stawek podatku od srodków transportowych - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej - zrealizowana, w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso - zrealizowana, w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonywania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu dzieci - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - zrealizowana, w sprawie podziału Gminy Nowa Ruda na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - zrealizowana, w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Nowa Ruda - w trakcie realizacji, w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Nowa Ruda przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie - zrealizowana. Zadania Budżetowo-Finansowe oraz informatyczne prowadzone przez Urząd Gminy: 1. Zadania Budżetowe: 1. Przygotowanie projektu budżetu na rok 2013: zrównoważenie budżetu oraz ustalenie limitów kwot wydatków dla poszczególnych jednostek oraz - w trybie art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych- przekazanie tych informacji dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda. 2. Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na rok 2013 i przekazanie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Nowa Ruda. 3. Wdrażanie ewidencji dochodów i wydatków z tytułu przekazanych do rozliczenia czynszów wcześniej naliczanych i nadzorowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. 4. Nadzór i pełna obsługa kontroli w zakresie ewidencji i rozliczania z tytułu podatku VAT w Gminie Nowa Ruda (kontrola trwała ponad dwa miesiące kalendarzowe). Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 2 z 14

3 5. stała współpraca z Deloitte w zakresie zwrotu podatku VAT należnego gminie z tytułu rozliczenia inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie. 6. Przygotowanie i złożenie sprawozdania budżetowego za III kwartał 2012 roku. Pełna analiza wykonania w zakresie dochodów i wydatków budżetu, analiza wykonania poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda. 7. Przygotowanie projektu zarządzenia porządkującego rozliczenia sołectw z tytułu najmu sal i świetlic wiejskich. 8. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. 9. Rozliczenie ostatniej raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, rozliczenie sołtysów z tytułu wpłat. PRACE WYKONYWANE NA BIEŻĄCO 1. Wydawanie decyzji dot. umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych. 2. Rozliczenie opłat należnych Gminie Nowa Ruda: wszczynanie procedury egzekucyjnej, przeprowadzenie postępowania w sprawie umorzeń czynszów. 3. Rozliczanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą Nowa Ruda, a jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowa Ruda: wystawianie not księgowych, przekazywanie dokumentacji wpływającej do Urzędu, 4. Kontrola wyciągów bankowych i wskazanie ich ujęcia w księgach rachunkowych. 5. Bieżące wprowadzanie do urządzeń księgowych dokumentów księgowych podlegających ewidencji. 6. Weryfikacja sald kont i zgodności ujęcia wg klasyfikacji budżetowej. 7. Udostępnianie danych finansowych celem ich wykorzystania w pracy innych referatów. 8. Naliczanie wynagrodzeń i innych należności umownych. 9. Rozliczanie ZUS i podatków : składanie deklaracji, przelewy, rozliczanie. 10. Finansowe rozliczanie prowadzonych inwestycji i remontów. 11. Bieżące dokonywanie wstępnej kontroli dokumentacji księgowej dokonywanie kontroli formalno rachunkowej faktur i rachunków. 12. Księgowanie na bieżąco dokonywanych wpłat z tyt. podatków, mienia komunalnego czynszu, wieczystego użytkowania, mandatów karnych 13. Przyjmowanie wpłat 14. Przygotowywanie danych do sprawozdań z podatków,czynszu dzierżawnego, mienia komunalnego, wieczystego użytkowania 15. Księgowanie dokonywanych wpłat 16. Przygotowanie dokumentów w celu wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej 17. Rozliczanie sołtysów i księgowanie przyjętych przez nich wpłat podatków i czynszu dzierżawnego działek rolnych 18. Dokonywanie przypisów z czynszów dzierżawnych. 2. Informatyzacja Urzędu: 1. Przygotowanie przeniesienia danych systemu alkohole do CEIDG. 2. Wdrożenie modułów systemu ADAS Karty kontowe, czynsze mieszkaniowe. 3. Prace nad wdrożeniem systemu ZMOK w ramach projektu pl.id (Wdrażanie Zintegrowanej Platformy Obsługi Końcowego Użytkownika): ustalenie lokalizacji na poziomie gminy Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności, ustalenia szczegółów wdrożenia na podstawie sugestii MSWiA, ustalenia wstępne na temat ponownych szkoleń osób z DO i EL w ramach systemu ZMOK. 4. Szkolenia związane z projektem umożliwiającym prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów wg. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 5. Prace nad wdrożeniem systemu ZSI - Zintegrowany System Informatyczny dla Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 3 z 14

4 Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska cd. a w tym: Elektroniczna skrzynka podawcza (e-interesant - e-urzednik) współpraca z systemem e-puap, przygotowanie do wdrożenia znaczników kodów paskowych, prace nad nowymi umowami serwisowymi z zakresu ZSI aplikacji na rok 2012 (Elektroniczny Portal, Elektroniczny Urząd, Centrum Certyfikacji, Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDok). 6. Prace bieżące polegające na bieżącym supporcie oprogramowania udostępnionych do użytkowania w UGNR do aktualnych wersji. 7. Bieżące prace nad dokumentacja przetargową (przygotowanie dokumentacji na zakup sprzętu i oprogramowania): aneksy do umów, opieka autorska nad systemami użytkowanymi w UGNR 8. Prace wdrożeniowe nad aplikacją przeznaczoną do wspomagania gmin w przygotowaniu podziału obszaru gminy na okręgi wyborcze oraz wspomagania komisarzy wyborczych w czynnościach nadzorczych nałożonych przepisami Kodeksu wyborczego nad podjętymi uchwałami w sprawie podziału na okręgi wyborcze. Aplikacja bazuje na rzeczywistych wyciągach adresowych z zasobów informatycznych gmin o ilościach mieszkańców z dokładnością do numeru domu - w skrajnych przypadkach do numeru lokalu lub wyciągach zapewnianych przez Krajowe Biuro Wyborcze wykonywanych w okresach kwartalnych na podstawie Rejestru PESEL prowadzonego przez ministra Spraw Wewnętrznych. 9. Prace związane z projektem realizującym bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego na boisku Orlik w Bożkowie i placu zabaw przy Gimnazjum w Jugowie. Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania zgody przezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat (art. 7 ust.1 ustawy) 3. Urząd Gminy poza podstawowymi zadaniami zajmował się nw. sprawami: 1. W dniu r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Bożków etap II. 2. W dniu r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Jabłońska dr 766, 768 w Jugowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych DROGMOST Sp. z o.o., wartość umowna robót wyniosła ,56 zł. brutto. Zadanie dofinansowane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości ,00 zł. 3. W dniu r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: Odbudowa muru oporowego na Potoku Jugowskim w rejonie budynków komunalnych nr 49 i 50 ul. Główna w Jugowie. Wykonawcą robót była firma SED-BUD Sebastian Kaszkowiak (lider konsorcjum), wartość umowna robót wyniosła ,12 zł. brutto. Zadanie dofinansowane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości ,00 zł. 4. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie. Wykonawcą robót została Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich. Wartość umowna robót wynosi ,61 zł. brutto. Zadanie uzyskało dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości ,00 zł. 5. W dniu r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: Modernizacja chodnika w Jugowie ul. Główna. Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowa MARKOP Marek Szafraniec, wartość umowna robót wyniosła ,00 zł. brutto. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w wysokości ,00 zł. 6. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Odbudowa 3 mostów na Potoku Bożkowskim. Wykonawcą robót została Firma Ogólnobudowlana Robert Matyszczyk. Wartość umowna robót wynosi ,55 zł. bruttu. Zadanie przewidziane do dofinansowania Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 4 z 14

5 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. 7. W dniu r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Gminna Liga Piłki Nożnej. Stworzenie warunków oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sportu jako metody spędzania wolnego czasu, w ramach rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Łączna wartość projektu wynosi ,00 zl., a wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł. 8. Aneksowano umowę na realizację zadania pn.: Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie. Wykonawcą robót jest firma CleanTerm Karol Sapalski, wartość umowna robót wynosi ,23 zł. brutto, planowany termin zakończenia realizacji zadania r. Gospodarka mieniem komunalnym: I. Sprzedaż mienia komunalnego: 1. Działki: - sprzedaż: - dz. nr 61 w Czerwieńczycach o pow. 0,56 ha ,00 zł, - dz. nr 213 w Bożkowie o pow. 0,07 ha 1 570,00 zł, - dz. nr 57/1 i 58 w Sokolcu o pow. 0,50 ha ,00 zł (z VAT), - dz. 240/6 w Świerkach zabudowana budynkiem byłej szkoły , zł 2. Lokale: - sprzedano na rzecz najemców 15 lokali mieszkalnych; 3. Ogłoszono przetargi : 4. Sporządzono wykazy nieruchomości do sprzedaży: - dz. nr 100/33 o pow. 0,6220 ha w Sokolcu - dz. nr 129/4 o pow. 2,45 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/5 o pow. 0,38 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/1 o pow. 0,17 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/12 o pow. 0,93 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/13 o pow. 0,32 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/17 o pow. 1,26 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/20 o pow. 0,49 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/22 o pow. 1,05 ha w Dzikowcu, 5. Regulacja stanów prawnych nieruchomości lokalowych: II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy: - nabyto nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego dz. 347/4 w Świerkach zabudowanej budynkiem dworca kolejowego w Bartnicy oraz dz. nr 237 w Bartnicy (droga do dworca). III. Dzierżawy. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 5 z 14

6 Sporządzono: - 51 umów dzierżawy gruntów nierolnych (ogrody przydomowe, budynki gosp. i garaże), - 0 umów dzierżawy gruntów rolnych, - 11 aneksów umów dzierżawy gruntów rolnych Ogłoszono: - wykaz 8 nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu w Bartnicy i Ludwikowicach. IV. Realizacja pozostałych zadań. 1. Przygotowanie dokumentacji do decyzji podziałowych (nieruchomości gminnych): - Bartnica 70 a i b, działka nr 316/3, - Bożków - Koszyn, dz. nr 10/9 i 10/11 9 (łączenie i podział do sprzedaży) kontynuacja, - Bożków podziały związane z regulacją stanu prawnego działki nr 57/2 (droga), - Bożków, dz. nr 60 (wydzielenie drogi), - Czerwieńczyce, dz 163 wydzielenie drogi, - Dzikowiec, dz. 161/6 kontynuacja, - Jugów ul. Sikorskiego 12, dz. nr 754 i 954/4 (zamiana drogi) - kontynuacja, - Jugów ul. Główna 155, dz. nr 161/4 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Jugów ul. Sikorskiego, dz. nr 57/4 (poszerzenie drogi) - Jugów ul. Małachowskiego 37, dz. nr 171/10 (poszerzenie drogi) - kontynuacja, - Jugów, dz. nr 696/14 (wydzielenie drogi) - kontynuacja, - Jugów ul. Spokojna, dz. 405/5 (regulacja stanu prawnego drogi) - kontynuacja, - Jugów ul. Grzybowska 16 (sprzedaż mieszkań), - kontynuacja - Jugów działka nr 314 (wydzielenie drogi) kontynuacja, - Jugów, dz. nr kontynuacja, - Jugów ul. Świętojańska 4, dz. nr kontynuacja, - Jugów, dz. nr 57/4 - kontynuacja, - Jugów ul. Główna 74, - Jugów ul. Kościelna 6, dz. nr Ludwikowice Kł., ul. Kasprowicza 35, dz. nr 409/2 (sprzedaż) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 40, dz. nr 1156/2 (wydzielenie części komunikacyjnej do działki nr 779/3) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 51, dz. nr 89/15 (poszerzenie drogi) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 23, dz. nr 96/18 (parking) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 29, dz. nr 885/14 (wydzielenie drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz budynków garażowych - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 27, dz. nr 916 (sprzedaż mieszkań) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 9, dz. nr 138/6 (sprzedaż mieszkań) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. działka nr 57/4 wydzielenie części działki zajętej pod drogę gminną, - Ludwikowice Kł. działka nr 567/2 wydzielenie części działki zajętej pod drogę gminną, - Ludwikowice Kł., działka nr 845/3 wydzielenie części działki zajętej pod garaż, - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 6, działka nr 567/2 wydzielenie części pod drogę, - Przygórze, działka nr 194/1, - Sokolec, dz. 83/4 (wydzielenie działki do sprzedaży z prawem pierwokupu) - kontynuacja, - Świerki 70a, dz. 316/3, - Świerki, dz. nr 582 kontynuacja,, - Świerki, dz. nr 618/2 - wydzielenie zalesionej części działki, - Świerki, dz. nr 277/3 - wydzielenie zalesionej części działki, - Wolibórz, dz. nr 897 (wydzielenie drogi, wydzielenie działki do sprzedaży) kontynuacja, - Wolibórz, dz. 525/1 (sprzedaż) kontynuacja, - Wolibórz, dz. nr 625/1 - kontynuacja, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 6 z 14

7 - Wolibórz 3a, dz. nr kontynuacja, - Włodowice 27, dz. 227/1 (sprzedaż mieszkań) kontynuacja. 2. Przygotowanie dokumentacji do wznowienia i ustalenia granic działek przeznaczonych do sprzedaży oraz pod przewidziane inwestycje drogowe: - Bartnica, dz. 104/3 (dawna szkoła) - Bieganów, dz. 7/4, - Bożków, dz. 412/3, - Bożków, dz. nr 677/19, - Czerwieńczyce dz. nr 200/5 i 200/7 (dzierżawa ewentualna sprzedaż), - Dzikowiec, dz. nr 564/2 i 243 (sprzedaż) kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 600/1 (dzierżawa) - kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 502 (droga gminna) -kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 491, - Jugów, dz. nr 326/11, 326/12, 326/15, 167/22, 167/23 kontynuacja, - Jugów, dz. nr 804/2, 440/5 (sprzedaż) - kontynuacja, - Jugów dz. nr 817 ul. Koszykowa - kontynuacja, - Jugów dz. 440/5, - Jugów dz. 167/12, 167/22 i 167/23, - Ludwikowice Kł., dz. nr 452, oraz drogi 51, 55, 56/1, 91, 93 - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul Główna 93, - Ludwikowice Kł. dz. nr 692 i 693, - Ludwikowice Kł. ul Główna 83, - Przygórze dz. nr 259 (droga do budynku 203) - kontynuacja - Sokolec dz. nr 243 (sprzedaż) kontynuacja (wykonano modernizację ewidencji gruntów), - Sokolec dz. nr 213 (droga) kontynuacja, - Sokolica, dz. nr 148, - Wolibórz, dz. nr 371, - Włodowice, dz. nr 297, 3. Modernizacja ewidencji gruntów: - Bożków, dz. nr 49/5, 134/4, 233, - Dzikowiec, dz. nr 29, 514 i Jugów, dz. nr 595/21, - Ludwikowice Kł., dz. nr 89/26, 540/1, - Świerki, dz. nr 381/11, - Włodowice, dz. nr 91/12, - Wolibórz, dz. nr Wykonanie i aktualizacja map do celów projektowych: - nie przygotowywano V. Sprawy bieżące: 1. Przygotowywanie: - decyzji podziałowych, - decyzji zezwalających na wycinkę drzew, - zaświadczeń, postanowień, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 7 z 14

8 - umów dzierżawy, 2. Udział w czynnościach okazania granic, wizje w terenie, pomiary ogrodów przydomowych i garaży 3. Zakładanie ksiąg wieczystych zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 4. Wprowadzanie danych do programu mienie. Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym 1. Zawarto umowy najmu na lokale: mieszkalne 4 socjalne 2 zastępcze - 0 zamiana lokali mieszkalnych Nadano numery porządkowe nieruchomości : zawiadomienie 2 zaświadczenie 1 Ochrona środowiska: 1) Bieżące kontrole w związku z utrzymaniem czystości w Gminie. 2) Obsługa utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy. 3) Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów środowiskowych. 4) Opiniowanie programów gospodarki odpadami dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 5) Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych KSS Bartnica i Świerki dla UMWD we Wrocławiu oraz Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. 6) Ewidencja umów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie. Profilaktyka wykluczeń zawodowych: Aneksowano umowy o pracę dla 6 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres do 31 stycznia 2013 roku. Profilaktyka uzależnień i działalność gospodarcza : 1. Profilaktyka uzależnień. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, a Wójt Gminy wydał 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stałych). 2. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nad uchwałą w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Harmonogramem Wydatków. 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła wnioski oraz przyznała środki finansowe na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 8 z 14

9 4. Bieżąca koordynacja pracy Punktów Konsultacyjnych oraz współpraca z Komisariatem Policji, Poradnią Odwykową,Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz biegłymi sądowymi 5. Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym w celu omówienia problemu przemocy i przygotowania nowelizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Nowa Ruda na rok Ewidencja działalności gospodarczej: Realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj: przyjmowanie, weryfikacja pod względem formalnym wniosków o wpis do CEIDG, potwierdzanie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcia wniosku, oraz przekształcenie wniosków na formę elektroniczną i przesłanie do CEIDG przetworzono 54 wnioski. 3. Sport i zdrowy styl życia. 1. Odbyło się posiedzenie Rady Sportu, podczas którego dokonano analizy działalności klubów sportowych oraz projektu podziału funduszy na działalność sportową na rok 2013, rozpatrzono propozycję nowelizacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Nowa Ruda, zgodnie z którą wnioski klubów sportowych o dotacje, powinny być złożone do 30 stycznia 2013 roku. 2. Udział Kierownika Referatu w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe o tematyce promocji zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach Promocja Gminy i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz współpraca z NGO: 1. Imprezy gminne i promocja regionu: 1. Przygotowanie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 oraz poddanie jej pod konsultacje społeczne. 2. Udział Kierownika Referatu w spotkaniu w Urzędzie Gminy w Świebodzicach o tematyce wspólnej promocji gmin członkowskich Aglomeracji Wałbrzyskiej. 3. Bieżąca aktualizacja wykazu gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda. 4. Częściowe i całościowe rozliczanie sprawozdań Sołtysów z realizacji zadań sportowo rekreacyjnych. 5. Imprezy kulturalne i uroczystości, które odbyły się na terenie Gminy Nowa Ruda w okresie sprawozdawczym: 22 październik konsekracja kościoła w Bartnicy 24 październik X Olimpiada Integracyjna w Dzikowcu 11 listopad I Marszobieg Niepodległości w Ludwikowicach Kłodzkich 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego: Rozliczanie umów z przekazania dotacji przez gminę na prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 9 z 14

10 Infrastruktura budowlana i wodno-kanalizacyjna: 1. Koordynacja prac przy odbiorach inwestycyjnych kanalizacji sanitarnej w Bożkowie. 2. Bieżące rozliczanie wydatków finansowych związanych z utrzymaniem boisk sportowych na terenie Gminy Nowa Ruda. 3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na dokończenie prac remontowych sali operacyjnej na parterze budynku Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 zlecenie wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji kamiennej. 4. Prace remontowe korytarzy i sanitariatów budynku Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwięńczycach - zakup materiałów konserwacyjnych, konserwacja środkami grzybobójczymi przetartego drewna. 6. Przegląd i porządkowanie cmentarzy komunalnych w Jugowie i Bożkowie wywóz nieczystości po święcie listopadowym. 7. Nadzór nad basenem w Jugowie w sezonie 2012 r. - montaż czujników czasowych na instalacji oświetleniowej. 8. Wykonanie przez Firmę Budowlana MARKOP robót naprawczych piwnic budynku mieszkalnego zgodnie z orzeczeniem technicznym o stanie stropu w Ludwikowicach Kł. przy ul. Fabrycznej Naprawa dachu na budynku gospodarczym komórce w Ludwikowicach Kł. ul. Fabryczna Roboty budowlane przy przebudowie komórek lokatorskich w Świerkach 129: - rozbiórka dachu i poddasza budynku ; - wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu ; - pokrycie dachu płytami z blachy trapezowej na łatach drewnianych ; - uzupełnienie ubytków w elewacji budynku ; 11. Rozpoznanie porzuconych obiektów budowlanych, zabezpieczenie tablicami ostrzegawczymi i taśmami, zgłoszenie sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku: - budynek mieszkalny Ludwikowice Kł. ul. Głowna 105 ; - budynek mieszkalny Dworki 43 ; - budynki pokopalniane Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna. 12. Przygotowania materiałów, rozpoznanie w terenie oraz zlecenie wykonania ekspertyzy dla budynku mieszkalnego we Włodowicach 13, który może stanowić zagrożenie dla lokatorów. 13. Przeprowadzenie oględzin instalacji ogrzewania elektrycznego Sali wiejskiej we wsi Świerki i przygotowanie możliwości przejścia na ogrzewanie okresowe opałem stałym, w celu zmniejszania kosztów ogrzewania obiektu. Obecnie roczny koszt ogrzewania sali wynosi około ,- zł. 14. Prace projektowe nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożkowie. 15. Przeprowadzono rozpoznanie w terenie i udzielono na piśmie opinii o stanie technicznym muru cmentarza w Ludwikowicach. Oświetlenie uliczne: 1. Prowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą Świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda. 2. Koordynacja prac projektowych budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sikorskiego w Jugowie. 3. Koordynacja prac projektowych oświetlenia ulicznego w Sokolcu. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 10 z 14

11 Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej i mostowej; I. Realizacja zadań inwestycyjnych 1. Koordynacja prac przy odbudowie muru oporowego na potoku Jugowskim w rejonie budynków 49 i 50 w Jugowie. 2. Koordynacja zadania Remont nawierzchni chodnika przy ul. Głównej na działkach 342/12, 342/19, 342/4, 342/6, 342/7, 342/8, 834 w Jugowie. 3. Koordynacja prac przy odbudowie ul. Jabłońskiej w Jugowie. 4. Przygotowanie zakresu prac dla zadania pn. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Przygórzu. 5. Koordynacja prac przy odbudowie trzech mostów i odcinka drogi w Bożkowie realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. II. Remonty - elementy ślusarskie, balustrady i poręcze, przepusty i inne: 1. Wykonanie i zamontowanie balustrady ochronnej, ul. Główna przy budynku nr 83 w miejscowości Jugów (obok siedziby Z.G.K i M). 2. Koordynacja prac przy regulacji koryta potoku Bożkowskiego przez pracowników robót publicznych. III. Realizacja remontów bieżących: 1. Koordynacja prac związanych z bieżącą konserwacją dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków materiałem kamiennym w drogach tłuczniowych w miejscowościach: Bożków, Dzikowiec, Wolibórz, Koszyn, Włodowice, Jugów, Świerki. IV. Realizacja pozostałych zadań: 1. Opiniowanie lokalizacji zjazdów, sieci uzbrojenia terenu w pasach dróg gminnych. 2. Oznakowanie dróg gminnych z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych przez Starostę Kłodzkiego. 3. Koordynacja wykonania przeglądu technicznego zbiornika wodnego w Dzikowcu. 4. Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych i wewnętrznych odśnieżanych przez Gminę Nowa Ruda. 5. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2012/ Złożenie wniosku do Geodety Województwa Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie rekultywacyjne pn. przebudowa odcinka drogi ul. Małachowskiego i Berneńskiej w Jugowie. 7. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina z udziałem Gminy Nowa Ruda. Zadania z zakresu oświaty i edukacji: 1. Realizacja projektu "Równy start to równe szanse" w ramach systemowego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 11 z 14

12 i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej"; 2. Przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda. Skierowanie projektu uchwały do związków zawodowych celem uzgodnienia jego treści; 3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Woliborzu oraz rozpoczęcie procedury w celu powołania komisji konkursowej; 4. Powołanie komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku nauczyciela o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Egzamin odbędzie się 26 listopada 2012 roku; 5. Realizacja zadań związanych z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej rejestracja placówek oświatowych w RSPO, nadawanie upoważnień dyrektorom jednostek oświatowych i podległym pracownikom; 6. Realizacja zadań z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych; 7. Realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna" we wszystkich szkołach na terenie Gminy Nowa Ruda; 8. Realizacja zadań z zakresu udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe; 9. Opracowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej na Sesji Rady Gminy Nowa Ruda w dniu r.; 10. Opracowanie informacji do projektu budżetu na 2013 rok dotyczących zadań planowanych do realizacji w 2013 roku. Nadzór nad dyrektorami placówek oświatowych w zakresie budowania planów finansowych jednostek oświatowych na 2013 rok. Zadania z zakresu remontów oświatowych: 1. Naprawa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Jugowie; 2. Przedszkole Samorządowe w Przygórzu częściowa wymiana opraw oświetleniowych oraz częściowa wymiana instalacji ciepłej wody ( prace wykonane przez pracowników przedszkola); 3. Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach Kł. - nadzór nad realizacją prac związanych ze zwiększeniem mocy oraz zabezpieczeniem p-poż, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia peryferyjne, które Gmina Nowa Ruda otrzymała w ramach projektu Dolnośląska E-szkoła (sprzęt przeniesiony ze zlikwidowanej szkoły podstawowej we Włodowicach); 4. Szkoła Podstawowa w Jugowie nadzór nad modernizacją elewacji budynku, nadzór nad wykonaniem zmiany zasilania budynku; 5. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach wykonania lub przesunięcia terminu wykonania zaleceń zawartych w decyzjach PPIS; 6. Współpraca z zakładem energetycznym TAURON w sprawie przepisania umów na energię elektryczną w reorganizowanych placówkach. 7. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą : Dostawa węgla,miału i koksu do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda. 8. Zawarcie umów na zadanie: Dostawa węgla, miału i koksu do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda. 9. Zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych, gimnazjów i hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda. 10. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych, gimnazjów i hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 12 z 14

13 Zadania z zakresu Straży Gminnej, Reagowania Kryzysowego i ochr. ludności: I. Referat Straży Gminnej: Realizowano zadania w zakresie: - przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości - przestrzeganie ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach - realizacja zgłoszeń mieszkańców Gminy Nowa Ruda - współpraca ze Strażą Leśną - współpraca z Policją - akcja bezpieczna droga do szkoły II. Opracowanie zestawienia działalności Straży Gminnej w zakresie: - legitymowanie osób interwencje własne interwencje zlecone kontrole sanitarno porządkowe 3 - zabezpieczenie przestępstwa, katastrofy lub miejsca zagrożonego 0 - pouczenia 12 - wnioski do Sądu 1 - notatki urzędowo-służbowe ilość patroli 38 - patrole z Policją 0 - wspólne zadania z pracownikami Urzędu Gminy współpraca z Policją 2 - konwoje pieniężne współpraca z NUK 0 - współpraca z Pogotowiem Ratunkowym 0 - współpraca z Państwową Strażą Pożarną 2 - współpraca z innymi podmiotami 21 (Farmutil, GOPS, weterynarz, Insp. Ochr. Środ.) - dyżury ujawnione przestępstwa osoby ujęte i przekazane Policji zabezpieczenie imprez zabezpieczenie terenu zdarzenia - 1 ilość wykroczeń w poszczególnych rejonach działania: - rejon nr I (Jugów, Przygórze, Sokolec) rejon nr II (L-ce, Włodowice, Świerki, Bartnica, Dworki, Krajanów, Sokolica, Bieg.) rejon nr III (Bożków, Koszyn, Czerwieńczyce, Wolibórz, Dzikowiec, N.Wieś) 1 ilość nałożonych mandatów karnych 3 na łączną kwotę 300 zł. III. Pozostałe zadania: - współpraca z Policją i Strażą Leśną; - prowadzenie wyrywkowych kontroli przestrzegania postanowień ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości; Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 13 z 14

14 - udział w zabezpieczeniu imprezy Sowiogórski Nordic Walking w Sokolcu w dniu r; - udział w zabezpieczeniu treningu samochodów rajdowych w dniu r.; - opracowanie sprawozdania mandatowego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za miesiące wrzesień i październik 2012r.; - prowadzenie akcji Bezpieczna droga do szkoły w rejonach szkół w Jugowie i Ludwikowicach Kłodzkich 9 akcji; - bieżące prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej - likwidacja składników majątkowych w sołectwach, OSP i urzędzie gminy; - przygotowywanie i wysyłanie informacji SMS-owych dla mieszkańców gminy. - prowadzenie kart drogowych Ochotniczych Straży Pożarnych. - uzupełnianie dokumentacji ochotniczych straży pożarnych. - wydawanie zaświadczeń dla kierowców zastępczych w OSP Gminy Nowa Ruda. - wyposażenie OSP Jugów w nowy system selektywnego alarmowania wraz z modułem sms-owym i systemem zabezpieczeń - przygotowanie dokumentacji na Zarząd OSP RP Gminy Nowa Ruda. - przygotowanie umów dla palaczy w remizach OSP Gminy Nowa Ruda. - przygotowanie umów dla kierowców w OSP Gminy Nowa Ruda. - wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. - aktualizacja bazy sił i środków ARCUS. - przygotowanie dokumentacji do przeglądu gaśnic w budynkach Urzędu Gminy Nowa Ruda. - posiedzenie gminnego zespoły zarządzania kryzysowego w sprawie oględzin muru oporowego na ul. Kościelnej w Ludwikowicach Kłodzkich. Zabezpieczenie terenu, sporządzenie dokumentacji. - posiedzenie gminnego zespoły zarządzania kryzysowego w sprawie odkrycia szybu wentylacyjnego w miejscowości Wolibórz. Zabezpieczenie doraźne terenu wokół szybu, sporządzenie dokumentacji. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 14 z 14

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 19.02.2013 r w okresie między sesjami: od 27.11.2012 do 01.02.2013 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 19.02.2013 r w okresie między sesjami: od 27.11.2012 do 01.02.2013 roku Nowa Ruda, dnia 01.02.2013r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 19.02.2013 r w okresie między sesjami: od 27.11.2012 do 01.02.2013 roku Na ostatnich sesjach w dniach 27 listopada,

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 25.09.2012 r w okresie między sesjami: od 24.05.2012 do 24.09.2012 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 25.09.2012 r w okresie między sesjami: od 24.05.2012 do 24.09.2012 roku Nowa Ruda, dnia 24.09.2012r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 25.09.2012 r w okresie między sesjami: od 24.05.2012 do 24.09.2012 roku Na ostatnich sesj ach w dniach 24.05.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Nowa Ruda, dnia 23.08.2010r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Na ostatniej sesji w dniu 30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI 67 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI Budżet Gminy - po stronie wydatków na rok 2015 planuje się w wysokości 40 084 615,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2015 planuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku

UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku 1 UCHWAŁA NR 214/XXXVIII / 06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 314/XLI/10

UCHWAŁA NR 314/XLI/10 UCHWAŁA NR 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 210.090,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 250.653,00 zł Dział 710 Działalność usługowa (+) 300,00 zł Rozdział 71015 + 300,00 zł

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI

58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI 58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI Budżet gminy - po stronie wydatków na rok 2013 planuje się w wysokości 31 859 509,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2013 planuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2016 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wartość 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Druk nr 885 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/166/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 grudnia 2013 r. PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014 I KWARTAŁ 1. Analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO informacje : o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DW Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku

DW Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku DW.0057.9.2016 Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku W okresie od 21 października do 20 listopada 2016 roku pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda wykonywali

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

,64 zł. 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały )

,64 zł. 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały ) Uchwała Nr XV / 9 / 201 Rady Gminy Gniezno z dnia 1 grudnia 201 r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 201 rok. Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia marca o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku Uchwała Nr XXXV/275/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2010. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpowiedzi na pytania. 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP

Wykaz odpowiedzi na pytania. 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP Wykaz odpowiedzi na pytania I. Zwrot dotacji 1. Zwrot dotacji pobranej nienależnie, otrzymanej na zakup sprzętu inwestycyjnego dla OSP II. Podstawy udzielania ulg 1. Możliwość umorzenia należności z urzędu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo