Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu r w okresie między sesjami: od do roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku"

Transkrypt

1 Nowa Ruda, dnia r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu r w okresie między sesjami: od do roku Na ostatnich sesj ach w dniach r. i r. podjęto 46 uchwał: 25 września 2012r. : w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok zrealizowana, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bożków - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bieganów - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Bartnica - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Krajanów - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Czerwieńczyce - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś Kłodzka - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Włodowice - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wolibórz - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Sokolica - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Dzikowiec - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Przygórze - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Jugów - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Świerki - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Dworki - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Sokolec - w trakcie realizacji, zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszyn - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Bartnica - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Czerwieńczyce - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Dzikowiec - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Krajanów - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Nowa Wies Kłodzka - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Sokolica - w trakcie realizacji, uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Świerki - w trakcie realizacji, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 1 z 14

2 uchylajaca uchwałę w sprawie przekazania części mienia komunalnego sołectwu Wolibórz - w trakcie realizacji, w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw stanowiacych własnosć Gminy Nowa Ruda - w trakcie realizacji, w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w Dzikowcu - w trakcie realizacji, w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata zrealizowana, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosć Wójta Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, w sprawie opłaty targowej - w trakcie realizacji, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - w trakcie realizacji, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - w trakcie realizacji, 30 października 2012r. : w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok zrealizowana, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda - zrealizowana, w sprawie stawek podatku od srodków transportowych - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej - zrealizowana, w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso - zrealizowana, w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonywania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu dzieci - zrealizowana, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - zrealizowana, w sprawie podziału Gminy Nowa Ruda na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - zrealizowana, w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Nowa Ruda - w trakcie realizacji, w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Nowa Ruda przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie - zrealizowana. Zadania Budżetowo-Finansowe oraz informatyczne prowadzone przez Urząd Gminy: 1. Zadania Budżetowe: 1. Przygotowanie projektu budżetu na rok 2013: zrównoważenie budżetu oraz ustalenie limitów kwot wydatków dla poszczególnych jednostek oraz - w trybie art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych- przekazanie tych informacji dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda. 2. Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na rok 2013 i przekazanie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Nowa Ruda. 3. Wdrażanie ewidencji dochodów i wydatków z tytułu przekazanych do rozliczenia czynszów wcześniej naliczanych i nadzorowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. 4. Nadzór i pełna obsługa kontroli w zakresie ewidencji i rozliczania z tytułu podatku VAT w Gminie Nowa Ruda (kontrola trwała ponad dwa miesiące kalendarzowe). Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 2 z 14

3 5. stała współpraca z Deloitte w zakresie zwrotu podatku VAT należnego gminie z tytułu rozliczenia inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie. 6. Przygotowanie i złożenie sprawozdania budżetowego za III kwartał 2012 roku. Pełna analiza wykonania w zakresie dochodów i wydatków budżetu, analiza wykonania poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda. 7. Przygotowanie projektu zarządzenia porządkującego rozliczenia sołectw z tytułu najmu sal i świetlic wiejskich. 8. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. 9. Rozliczenie ostatniej raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, rozliczenie sołtysów z tytułu wpłat. PRACE WYKONYWANE NA BIEŻĄCO 1. Wydawanie decyzji dot. umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych. 2. Rozliczenie opłat należnych Gminie Nowa Ruda: wszczynanie procedury egzekucyjnej, przeprowadzenie postępowania w sprawie umorzeń czynszów. 3. Rozliczanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą Nowa Ruda, a jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowa Ruda: wystawianie not księgowych, przekazywanie dokumentacji wpływającej do Urzędu, 4. Kontrola wyciągów bankowych i wskazanie ich ujęcia w księgach rachunkowych. 5. Bieżące wprowadzanie do urządzeń księgowych dokumentów księgowych podlegających ewidencji. 6. Weryfikacja sald kont i zgodności ujęcia wg klasyfikacji budżetowej. 7. Udostępnianie danych finansowych celem ich wykorzystania w pracy innych referatów. 8. Naliczanie wynagrodzeń i innych należności umownych. 9. Rozliczanie ZUS i podatków : składanie deklaracji, przelewy, rozliczanie. 10. Finansowe rozliczanie prowadzonych inwestycji i remontów. 11. Bieżące dokonywanie wstępnej kontroli dokumentacji księgowej dokonywanie kontroli formalno rachunkowej faktur i rachunków. 12. Księgowanie na bieżąco dokonywanych wpłat z tyt. podatków, mienia komunalnego czynszu, wieczystego użytkowania, mandatów karnych 13. Przyjmowanie wpłat 14. Przygotowywanie danych do sprawozdań z podatków,czynszu dzierżawnego, mienia komunalnego, wieczystego użytkowania 15. Księgowanie dokonywanych wpłat 16. Przygotowanie dokumentów w celu wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej 17. Rozliczanie sołtysów i księgowanie przyjętych przez nich wpłat podatków i czynszu dzierżawnego działek rolnych 18. Dokonywanie przypisów z czynszów dzierżawnych. 2. Informatyzacja Urzędu: 1. Przygotowanie przeniesienia danych systemu alkohole do CEIDG. 2. Wdrożenie modułów systemu ADAS Karty kontowe, czynsze mieszkaniowe. 3. Prace nad wdrożeniem systemu ZMOK w ramach projektu pl.id (Wdrażanie Zintegrowanej Platformy Obsługi Końcowego Użytkownika): ustalenie lokalizacji na poziomie gminy Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności, ustalenia szczegółów wdrożenia na podstawie sugestii MSWiA, ustalenia wstępne na temat ponownych szkoleń osób z DO i EL w ramach systemu ZMOK. 4. Szkolenia związane z projektem umożliwiającym prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów wg. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 5. Prace nad wdrożeniem systemu ZSI - Zintegrowany System Informatyczny dla Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 3 z 14

4 Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska cd. a w tym: Elektroniczna skrzynka podawcza (e-interesant - e-urzednik) współpraca z systemem e-puap, przygotowanie do wdrożenia znaczników kodów paskowych, prace nad nowymi umowami serwisowymi z zakresu ZSI aplikacji na rok 2012 (Elektroniczny Portal, Elektroniczny Urząd, Centrum Certyfikacji, Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDok). 6. Prace bieżące polegające na bieżącym supporcie oprogramowania udostępnionych do użytkowania w UGNR do aktualnych wersji. 7. Bieżące prace nad dokumentacja przetargową (przygotowanie dokumentacji na zakup sprzętu i oprogramowania): aneksy do umów, opieka autorska nad systemami użytkowanymi w UGNR 8. Prace wdrożeniowe nad aplikacją przeznaczoną do wspomagania gmin w przygotowaniu podziału obszaru gminy na okręgi wyborcze oraz wspomagania komisarzy wyborczych w czynnościach nadzorczych nałożonych przepisami Kodeksu wyborczego nad podjętymi uchwałami w sprawie podziału na okręgi wyborcze. Aplikacja bazuje na rzeczywistych wyciągach adresowych z zasobów informatycznych gmin o ilościach mieszkańców z dokładnością do numeru domu - w skrajnych przypadkach do numeru lokalu lub wyciągach zapewnianych przez Krajowe Biuro Wyborcze wykonywanych w okresach kwartalnych na podstawie Rejestru PESEL prowadzonego przez ministra Spraw Wewnętrznych. 9. Prace związane z projektem realizującym bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego na boisku Orlik w Bożkowie i placu zabaw przy Gimnazjum w Jugowie. Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania zgody przezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat (art. 7 ust.1 ustawy) 3. Urząd Gminy poza podstawowymi zadaniami zajmował się nw. sprawami: 1. W dniu r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Bożków etap II. 2. W dniu r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Jabłońska dr 766, 768 w Jugowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych DROGMOST Sp. z o.o., wartość umowna robót wyniosła ,56 zł. brutto. Zadanie dofinansowane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości ,00 zł. 3. W dniu r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: Odbudowa muru oporowego na Potoku Jugowskim w rejonie budynków komunalnych nr 49 i 50 ul. Główna w Jugowie. Wykonawcą robót była firma SED-BUD Sebastian Kaszkowiak (lider konsorcjum), wartość umowna robót wyniosła ,12 zł. brutto. Zadanie dofinansowane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości ,00 zł. 4. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie. Wykonawcą robót została Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich. Wartość umowna robót wynosi ,61 zł. brutto. Zadanie uzyskało dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości ,00 zł. 5. W dniu r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: Modernizacja chodnika w Jugowie ul. Główna. Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowa MARKOP Marek Szafraniec, wartość umowna robót wyniosła ,00 zł. brutto. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w wysokości ,00 zł. 6. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Odbudowa 3 mostów na Potoku Bożkowskim. Wykonawcą robót została Firma Ogólnobudowlana Robert Matyszczyk. Wartość umowna robót wynosi ,55 zł. bruttu. Zadanie przewidziane do dofinansowania Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 4 z 14

5 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. 7. W dniu r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Gminna Liga Piłki Nożnej. Stworzenie warunków oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sportu jako metody spędzania wolnego czasu, w ramach rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Łączna wartość projektu wynosi ,00 zl., a wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł. 8. Aneksowano umowę na realizację zadania pn.: Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie. Wykonawcą robót jest firma CleanTerm Karol Sapalski, wartość umowna robót wynosi ,23 zł. brutto, planowany termin zakończenia realizacji zadania r. Gospodarka mieniem komunalnym: I. Sprzedaż mienia komunalnego: 1. Działki: - sprzedaż: - dz. nr 61 w Czerwieńczycach o pow. 0,56 ha ,00 zł, - dz. nr 213 w Bożkowie o pow. 0,07 ha 1 570,00 zł, - dz. nr 57/1 i 58 w Sokolcu o pow. 0,50 ha ,00 zł (z VAT), - dz. 240/6 w Świerkach zabudowana budynkiem byłej szkoły , zł 2. Lokale: - sprzedano na rzecz najemców 15 lokali mieszkalnych; 3. Ogłoszono przetargi : 4. Sporządzono wykazy nieruchomości do sprzedaży: - dz. nr 100/33 o pow. 0,6220 ha w Sokolcu - dz. nr 129/4 o pow. 2,45 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/5 o pow. 0,38 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/1 o pow. 0,17 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/12 o pow. 0,93 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/13 o pow. 0,32 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/17 o pow. 1,26 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/20 o pow. 0,49 ha w Dzikowcu, - dz. nr 129/22 o pow. 1,05 ha w Dzikowcu, 5. Regulacja stanów prawnych nieruchomości lokalowych: II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy: - nabyto nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego dz. 347/4 w Świerkach zabudowanej budynkiem dworca kolejowego w Bartnicy oraz dz. nr 237 w Bartnicy (droga do dworca). III. Dzierżawy. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 5 z 14

6 Sporządzono: - 51 umów dzierżawy gruntów nierolnych (ogrody przydomowe, budynki gosp. i garaże), - 0 umów dzierżawy gruntów rolnych, - 11 aneksów umów dzierżawy gruntów rolnych Ogłoszono: - wykaz 8 nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu w Bartnicy i Ludwikowicach. IV. Realizacja pozostałych zadań. 1. Przygotowanie dokumentacji do decyzji podziałowych (nieruchomości gminnych): - Bartnica 70 a i b, działka nr 316/3, - Bożków - Koszyn, dz. nr 10/9 i 10/11 9 (łączenie i podział do sprzedaży) kontynuacja, - Bożków podziały związane z regulacją stanu prawnego działki nr 57/2 (droga), - Bożków, dz. nr 60 (wydzielenie drogi), - Czerwieńczyce, dz 163 wydzielenie drogi, - Dzikowiec, dz. 161/6 kontynuacja, - Jugów ul. Sikorskiego 12, dz. nr 754 i 954/4 (zamiana drogi) - kontynuacja, - Jugów ul. Główna 155, dz. nr 161/4 (wydzielenie do sprzedaży lokali) - kontynuacja, - Jugów ul. Sikorskiego, dz. nr 57/4 (poszerzenie drogi) - Jugów ul. Małachowskiego 37, dz. nr 171/10 (poszerzenie drogi) - kontynuacja, - Jugów, dz. nr 696/14 (wydzielenie drogi) - kontynuacja, - Jugów ul. Spokojna, dz. 405/5 (regulacja stanu prawnego drogi) - kontynuacja, - Jugów ul. Grzybowska 16 (sprzedaż mieszkań), - kontynuacja - Jugów działka nr 314 (wydzielenie drogi) kontynuacja, - Jugów, dz. nr kontynuacja, - Jugów ul. Świętojańska 4, dz. nr kontynuacja, - Jugów, dz. nr 57/4 - kontynuacja, - Jugów ul. Główna 74, - Jugów ul. Kościelna 6, dz. nr Ludwikowice Kł., ul. Kasprowicza 35, dz. nr 409/2 (sprzedaż) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 40, dz. nr 1156/2 (wydzielenie części komunikacyjnej do działki nr 779/3) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 51, dz. nr 89/15 (poszerzenie drogi) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Główna 23, dz. nr 96/18 (parking) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 29, dz. nr 885/14 (wydzielenie drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz budynków garażowych - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna 27, dz. nr 916 (sprzedaż mieszkań) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 9, dz. nr 138/6 (sprzedaż mieszkań) - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. działka nr 57/4 wydzielenie części działki zajętej pod drogę gminną, - Ludwikowice Kł. działka nr 567/2 wydzielenie części działki zajętej pod drogę gminną, - Ludwikowice Kł., działka nr 845/3 wydzielenie części działki zajętej pod garaż, - Ludwikowice Kł. ul. Kościelna 6, działka nr 567/2 wydzielenie części pod drogę, - Przygórze, działka nr 194/1, - Sokolec, dz. 83/4 (wydzielenie działki do sprzedaży z prawem pierwokupu) - kontynuacja, - Świerki 70a, dz. 316/3, - Świerki, dz. nr 582 kontynuacja,, - Świerki, dz. nr 618/2 - wydzielenie zalesionej części działki, - Świerki, dz. nr 277/3 - wydzielenie zalesionej części działki, - Wolibórz, dz. nr 897 (wydzielenie drogi, wydzielenie działki do sprzedaży) kontynuacja, - Wolibórz, dz. 525/1 (sprzedaż) kontynuacja, - Wolibórz, dz. nr 625/1 - kontynuacja, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 6 z 14

7 - Wolibórz 3a, dz. nr kontynuacja, - Włodowice 27, dz. 227/1 (sprzedaż mieszkań) kontynuacja. 2. Przygotowanie dokumentacji do wznowienia i ustalenia granic działek przeznaczonych do sprzedaży oraz pod przewidziane inwestycje drogowe: - Bartnica, dz. 104/3 (dawna szkoła) - Bieganów, dz. 7/4, - Bożków, dz. 412/3, - Bożków, dz. nr 677/19, - Czerwieńczyce dz. nr 200/5 i 200/7 (dzierżawa ewentualna sprzedaż), - Dzikowiec, dz. nr 564/2 i 243 (sprzedaż) kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 600/1 (dzierżawa) - kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 502 (droga gminna) -kontynuacja, - Dzikowiec dz. nr 491, - Jugów, dz. nr 326/11, 326/12, 326/15, 167/22, 167/23 kontynuacja, - Jugów, dz. nr 804/2, 440/5 (sprzedaż) - kontynuacja, - Jugów dz. nr 817 ul. Koszykowa - kontynuacja, - Jugów dz. 440/5, - Jugów dz. 167/12, 167/22 i 167/23, - Ludwikowice Kł., dz. nr 452, oraz drogi 51, 55, 56/1, 91, 93 - kontynuacja, - Ludwikowice Kł. ul Główna 93, - Ludwikowice Kł. dz. nr 692 i 693, - Ludwikowice Kł. ul Główna 83, - Przygórze dz. nr 259 (droga do budynku 203) - kontynuacja - Sokolec dz. nr 243 (sprzedaż) kontynuacja (wykonano modernizację ewidencji gruntów), - Sokolec dz. nr 213 (droga) kontynuacja, - Sokolica, dz. nr 148, - Wolibórz, dz. nr 371, - Włodowice, dz. nr 297, 3. Modernizacja ewidencji gruntów: - Bożków, dz. nr 49/5, 134/4, 233, - Dzikowiec, dz. nr 29, 514 i Jugów, dz. nr 595/21, - Ludwikowice Kł., dz. nr 89/26, 540/1, - Świerki, dz. nr 381/11, - Włodowice, dz. nr 91/12, - Wolibórz, dz. nr Wykonanie i aktualizacja map do celów projektowych: - nie przygotowywano V. Sprawy bieżące: 1. Przygotowywanie: - decyzji podziałowych, - decyzji zezwalających na wycinkę drzew, - zaświadczeń, postanowień, Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 7 z 14

8 - umów dzierżawy, 2. Udział w czynnościach okazania granic, wizje w terenie, pomiary ogrodów przydomowych i garaży 3. Zakładanie ksiąg wieczystych zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 4. Wprowadzanie danych do programu mienie. Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym 1. Zawarto umowy najmu na lokale: mieszkalne 4 socjalne 2 zastępcze - 0 zamiana lokali mieszkalnych Nadano numery porządkowe nieruchomości : zawiadomienie 2 zaświadczenie 1 Ochrona środowiska: 1) Bieżące kontrole w związku z utrzymaniem czystości w Gminie. 2) Obsługa utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy. 3) Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów środowiskowych. 4) Opiniowanie programów gospodarki odpadami dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 5) Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych KSS Bartnica i Świerki dla UMWD we Wrocławiu oraz Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. 6) Ewidencja umów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie. Profilaktyka wykluczeń zawodowych: Aneksowano umowy o pracę dla 6 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres do 31 stycznia 2013 roku. Profilaktyka uzależnień i działalność gospodarcza : 1. Profilaktyka uzależnień. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie, a Wójt Gminy wydał 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stałych). 2. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nad uchwałą w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Harmonogramem Wydatków. 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła wnioski oraz przyznała środki finansowe na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 8 z 14

9 4. Bieżąca koordynacja pracy Punktów Konsultacyjnych oraz współpraca z Komisariatem Policji, Poradnią Odwykową,Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz biegłymi sądowymi 5. Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym w celu omówienia problemu przemocy i przygotowania nowelizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Nowa Ruda na rok Ewidencja działalności gospodarczej: Realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj: przyjmowanie, weryfikacja pod względem formalnym wniosków o wpis do CEIDG, potwierdzanie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcia wniosku, oraz przekształcenie wniosków na formę elektroniczną i przesłanie do CEIDG przetworzono 54 wnioski. 3. Sport i zdrowy styl życia. 1. Odbyło się posiedzenie Rady Sportu, podczas którego dokonano analizy działalności klubów sportowych oraz projektu podziału funduszy na działalność sportową na rok 2013, rozpatrzono propozycję nowelizacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Nowa Ruda, zgodnie z którą wnioski klubów sportowych o dotacje, powinny być złożone do 30 stycznia 2013 roku. 2. Udział Kierownika Referatu w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe o tematyce promocji zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach Promocja Gminy i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz współpraca z NGO: 1. Imprezy gminne i promocja regionu: 1. Przygotowanie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 oraz poddanie jej pod konsultacje społeczne. 2. Udział Kierownika Referatu w spotkaniu w Urzędzie Gminy w Świebodzicach o tematyce wspólnej promocji gmin członkowskich Aglomeracji Wałbrzyskiej. 3. Bieżąca aktualizacja wykazu gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda. 4. Częściowe i całościowe rozliczanie sprawozdań Sołtysów z realizacji zadań sportowo rekreacyjnych. 5. Imprezy kulturalne i uroczystości, które odbyły się na terenie Gminy Nowa Ruda w okresie sprawozdawczym: 22 październik konsekracja kościoła w Bartnicy 24 październik X Olimpiada Integracyjna w Dzikowcu 11 listopad I Marszobieg Niepodległości w Ludwikowicach Kłodzkich 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego: Rozliczanie umów z przekazania dotacji przez gminę na prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 9 z 14

10 Infrastruktura budowlana i wodno-kanalizacyjna: 1. Koordynacja prac przy odbiorach inwestycyjnych kanalizacji sanitarnej w Bożkowie. 2. Bieżące rozliczanie wydatków finansowych związanych z utrzymaniem boisk sportowych na terenie Gminy Nowa Ruda. 3. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na dokończenie prac remontowych sali operacyjnej na parterze budynku Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 zlecenie wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji kamiennej. 4. Prace remontowe korytarzy i sanitariatów budynku Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwięńczycach - zakup materiałów konserwacyjnych, konserwacja środkami grzybobójczymi przetartego drewna. 6. Przegląd i porządkowanie cmentarzy komunalnych w Jugowie i Bożkowie wywóz nieczystości po święcie listopadowym. 7. Nadzór nad basenem w Jugowie w sezonie 2012 r. - montaż czujników czasowych na instalacji oświetleniowej. 8. Wykonanie przez Firmę Budowlana MARKOP robót naprawczych piwnic budynku mieszkalnego zgodnie z orzeczeniem technicznym o stanie stropu w Ludwikowicach Kł. przy ul. Fabrycznej Naprawa dachu na budynku gospodarczym komórce w Ludwikowicach Kł. ul. Fabryczna Roboty budowlane przy przebudowie komórek lokatorskich w Świerkach 129: - rozbiórka dachu i poddasza budynku ; - wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu ; - pokrycie dachu płytami z blachy trapezowej na łatach drewnianych ; - uzupełnienie ubytków w elewacji budynku ; 11. Rozpoznanie porzuconych obiektów budowlanych, zabezpieczenie tablicami ostrzegawczymi i taśmami, zgłoszenie sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku: - budynek mieszkalny Ludwikowice Kł. ul. Głowna 105 ; - budynek mieszkalny Dworki 43 ; - budynki pokopalniane Ludwikowice Kł. ul. Fabryczna. 12. Przygotowania materiałów, rozpoznanie w terenie oraz zlecenie wykonania ekspertyzy dla budynku mieszkalnego we Włodowicach 13, który może stanowić zagrożenie dla lokatorów. 13. Przeprowadzenie oględzin instalacji ogrzewania elektrycznego Sali wiejskiej we wsi Świerki i przygotowanie możliwości przejścia na ogrzewanie okresowe opałem stałym, w celu zmniejszania kosztów ogrzewania obiektu. Obecnie roczny koszt ogrzewania sali wynosi około ,- zł. 14. Prace projektowe nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożkowie. 15. Przeprowadzono rozpoznanie w terenie i udzielono na piśmie opinii o stanie technicznym muru cmentarza w Ludwikowicach. Oświetlenie uliczne: 1. Prowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą Świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda. 2. Koordynacja prac projektowych budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sikorskiego w Jugowie. 3. Koordynacja prac projektowych oświetlenia ulicznego w Sokolcu. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 10 z 14

11 Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej i mostowej; I. Realizacja zadań inwestycyjnych 1. Koordynacja prac przy odbudowie muru oporowego na potoku Jugowskim w rejonie budynków 49 i 50 w Jugowie. 2. Koordynacja zadania Remont nawierzchni chodnika przy ul. Głównej na działkach 342/12, 342/19, 342/4, 342/6, 342/7, 342/8, 834 w Jugowie. 3. Koordynacja prac przy odbudowie ul. Jabłońskiej w Jugowie. 4. Przygotowanie zakresu prac dla zadania pn. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Przygórzu. 5. Koordynacja prac przy odbudowie trzech mostów i odcinka drogi w Bożkowie realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. II. Remonty - elementy ślusarskie, balustrady i poręcze, przepusty i inne: 1. Wykonanie i zamontowanie balustrady ochronnej, ul. Główna przy budynku nr 83 w miejscowości Jugów (obok siedziby Z.G.K i M). 2. Koordynacja prac przy regulacji koryta potoku Bożkowskiego przez pracowników robót publicznych. III. Realizacja remontów bieżących: 1. Koordynacja prac związanych z bieżącą konserwacją dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków materiałem kamiennym w drogach tłuczniowych w miejscowościach: Bożków, Dzikowiec, Wolibórz, Koszyn, Włodowice, Jugów, Świerki. IV. Realizacja pozostałych zadań: 1. Opiniowanie lokalizacji zjazdów, sieci uzbrojenia terenu w pasach dróg gminnych. 2. Oznakowanie dróg gminnych z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych przez Starostę Kłodzkiego. 3. Koordynacja wykonania przeglądu technicznego zbiornika wodnego w Dzikowcu. 4. Wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych i wewnętrznych odśnieżanych przez Gminę Nowa Ruda. 5. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2012/ Złożenie wniosku do Geodety Województwa Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie rekultywacyjne pn. przebudowa odcinka drogi ul. Małachowskiego i Berneńskiej w Jugowie. 7. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina z udziałem Gminy Nowa Ruda. Zadania z zakresu oświaty i edukacji: 1. Realizacja projektu "Równy start to równe szanse" w ramach systemowego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 11 z 14

12 i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej"; 2. Przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda. Skierowanie projektu uchwały do związków zawodowych celem uzgodnienia jego treści; 3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Woliborzu oraz rozpoczęcie procedury w celu powołania komisji konkursowej; 4. Powołanie komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosku nauczyciela o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Egzamin odbędzie się 26 listopada 2012 roku; 5. Realizacja zadań związanych z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej rejestracja placówek oświatowych w RSPO, nadawanie upoważnień dyrektorom jednostek oświatowych i podległym pracownikom; 6. Realizacja zadań z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych; 7. Realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna" we wszystkich szkołach na terenie Gminy Nowa Ruda; 8. Realizacja zadań z zakresu udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe; 9. Opracowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej na Sesji Rady Gminy Nowa Ruda w dniu r.; 10. Opracowanie informacji do projektu budżetu na 2013 rok dotyczących zadań planowanych do realizacji w 2013 roku. Nadzór nad dyrektorami placówek oświatowych w zakresie budowania planów finansowych jednostek oświatowych na 2013 rok. Zadania z zakresu remontów oświatowych: 1. Naprawa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Jugowie; 2. Przedszkole Samorządowe w Przygórzu częściowa wymiana opraw oświetleniowych oraz częściowa wymiana instalacji ciepłej wody ( prace wykonane przez pracowników przedszkola); 3. Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach Kł. - nadzór nad realizacją prac związanych ze zwiększeniem mocy oraz zabezpieczeniem p-poż, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia peryferyjne, które Gmina Nowa Ruda otrzymała w ramach projektu Dolnośląska E-szkoła (sprzęt przeniesiony ze zlikwidowanej szkoły podstawowej we Włodowicach); 4. Szkoła Podstawowa w Jugowie nadzór nad modernizacją elewacji budynku, nadzór nad wykonaniem zmiany zasilania budynku; 5. Współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach wykonania lub przesunięcia terminu wykonania zaleceń zawartych w decyzjach PPIS; 6. Współpraca z zakładem energetycznym TAURON w sprawie przepisania umów na energię elektryczną w reorganizowanych placówkach. 7. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą : Dostawa węgla,miału i koksu do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda. 8. Zawarcie umów na zadanie: Dostawa węgla, miału i koksu do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda. 9. Zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych, gimnazjów i hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda. 10. Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych, gimnazjów i hal sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 12 z 14

13 Zadania z zakresu Straży Gminnej, Reagowania Kryzysowego i ochr. ludności: I. Referat Straży Gminnej: Realizowano zadania w zakresie: - przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości - przestrzeganie ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach - realizacja zgłoszeń mieszkańców Gminy Nowa Ruda - współpraca ze Strażą Leśną - współpraca z Policją - akcja bezpieczna droga do szkoły II. Opracowanie zestawienia działalności Straży Gminnej w zakresie: - legitymowanie osób interwencje własne interwencje zlecone kontrole sanitarno porządkowe 3 - zabezpieczenie przestępstwa, katastrofy lub miejsca zagrożonego 0 - pouczenia 12 - wnioski do Sądu 1 - notatki urzędowo-służbowe ilość patroli 38 - patrole z Policją 0 - wspólne zadania z pracownikami Urzędu Gminy współpraca z Policją 2 - konwoje pieniężne współpraca z NUK 0 - współpraca z Pogotowiem Ratunkowym 0 - współpraca z Państwową Strażą Pożarną 2 - współpraca z innymi podmiotami 21 (Farmutil, GOPS, weterynarz, Insp. Ochr. Środ.) - dyżury ujawnione przestępstwa osoby ujęte i przekazane Policji zabezpieczenie imprez zabezpieczenie terenu zdarzenia - 1 ilość wykroczeń w poszczególnych rejonach działania: - rejon nr I (Jugów, Przygórze, Sokolec) rejon nr II (L-ce, Włodowice, Świerki, Bartnica, Dworki, Krajanów, Sokolica, Bieg.) rejon nr III (Bożków, Koszyn, Czerwieńczyce, Wolibórz, Dzikowiec, N.Wieś) 1 ilość nałożonych mandatów karnych 3 na łączną kwotę 300 zł. III. Pozostałe zadania: - współpraca z Policją i Strażą Leśną; - prowadzenie wyrywkowych kontroli przestrzegania postanowień ustawy o utrzymaniu porządku w miastach i gminach oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości; Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 13 z 14

14 - udział w zabezpieczeniu imprezy Sowiogórski Nordic Walking w Sokolcu w dniu r; - udział w zabezpieczeniu treningu samochodów rajdowych w dniu r.; - opracowanie sprawozdania mandatowego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za miesiące wrzesień i październik 2012r.; - prowadzenie akcji Bezpieczna droga do szkoły w rejonach szkół w Jugowie i Ludwikowicach Kłodzkich 9 akcji; - bieżące prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej - likwidacja składników majątkowych w sołectwach, OSP i urzędzie gminy; - przygotowywanie i wysyłanie informacji SMS-owych dla mieszkańców gminy. - prowadzenie kart drogowych Ochotniczych Straży Pożarnych. - uzupełnianie dokumentacji ochotniczych straży pożarnych. - wydawanie zaświadczeń dla kierowców zastępczych w OSP Gminy Nowa Ruda. - wyposażenie OSP Jugów w nowy system selektywnego alarmowania wraz z modułem sms-owym i systemem zabezpieczeń - przygotowanie dokumentacji na Zarząd OSP RP Gminy Nowa Ruda. - przygotowanie umów dla palaczy w remizach OSP Gminy Nowa Ruda. - przygotowanie umów dla kierowców w OSP Gminy Nowa Ruda. - wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony. - aktualizacja bazy sił i środków ARCUS. - przygotowanie dokumentacji do przeglądu gaśnic w budynkach Urzędu Gminy Nowa Ruda. - posiedzenie gminnego zespoły zarządzania kryzysowego w sprawie oględzin muru oporowego na ul. Kościelnej w Ludwikowicach Kłodzkich. Zabezpieczenie terenu, sporządzenie dokumentacji. - posiedzenie gminnego zespoły zarządzania kryzysowego w sprawie odkrycia szybu wentylacyjnego w miejscowości Wolibórz. Zabezpieczenie doraźne terenu wokół szybu, sporządzenie dokumentacji. Sprawozdanie z pracy wójta między sesjami strona 14 z 14

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo