Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku"

Transkrypt

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013

2 Spis treści 1. Informacje organizacyjne s Pomoc społeczna. s Zadania zlecone gminie.. s Zadania własne gminy. s Struktura zadań pomocy społecznej. s Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy społecznej... s Praca socjalna. s Zespół Interdyscyplinarny i procedura Niebieska Karta. s Projekt systemowy Aktywnie w Sierpcu s Świadczenia rodzinne.. s Fundusz alimentacyjny. s Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych s Dodatki mieszkaniowe. s Dzienny Dom Pomocy s Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. s Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach.. s. 27 2

3 1. Informacje organizacyjne W 2012 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu zatrudnione były łącznie 33 osoby, w ramach 32,75 etatów. Zatrudnienie 18 osób finansowane było ze środków Wojewody, natomiast pozostałe ze środków własnych Miasta. W ramach umowy podpisanej ze Starostą Sierpeckim zorganizowano staże dla 4 osób. Dwie osoby rozpoczęły ich realizację od , dwie kolejne od r. Po ich zakończeniu zatrudniono 2 osoby na okres 3 m-cy. Staże zorganizowano zarówno na stanowiskach urzędniczych, jak również na stanowiskach pomocniczych. Ponadto Ośrodek współpracuje w ramach umowy-zlecenia z 3 specjalistami-konsultantami (prawnik, pedagog, psycholog), świadczącymi poradnictwo na rzecz mieszkańców naszego miasta, radcę prawnego, który świadczy pomoc prawną pracownikom MOPS-u, a także pracowników przygotowujących i wydających posiłki w soboty i niedziele w okresie zimowym. Poniższa tabela obrazuje poziom wykształcenia kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu. Tabela nr 1 Poziom wykształcenia pracowników Liczba osób wyższe magisterskie 16 wyższe licencjackie 2 średnie 13 zawodowe 2 Źródło: opracowanie własne Wśród pracowników etatowych 18 osób legitymuje się wyższym wykształceniem, z tego 16 posiada tytuł magisterski; 13 osób posiada wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe (w tym również policealne i pomaturalne); 2 osoby zawodowe. Dane powyższe wskazują, że pracownicy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje. Podejmują oni studia, uzupełniają wykształcenie na studiach magisterskich, specjalizacjach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach zawodowych. Zadania statutowe Ośrodka realizują m.in.: pracownicy socjalni (7 os.), w tym trzech specjalistów pracy socjalnej; pielęgniarki (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2 os.); opiekunowie (świetlica 2 os.); pracownicy obsługi (kuchnia 3 os., świetlica 1 os, robotnik gospodarczy 3 os.); pracownicy administracyjni (dyrektor 1 os., świadczenia socjalne 3 os., rodzinne 4 os., księgowość 4 os., dodatki mieszkaniowe 1 os., intendent 1 os., sekretariat i kadry 1 os.). 3

4 Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców. W naszym mieście ten warunek nie jest spełniony, w Ośrodku powinno być zatrudnionych 10 pracowników socjalnych. W związku z tym Dyrektor MOPS wystąpił do Burmistrza Miasta z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie przynajmniej jednego dodatkowego pracownika socjalnego.. W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują działy: Pomocy Środowiskowej, Świadczeń Socjalnych, Świadczeń Rodzinnych, Finansowo-Księgowy oraz samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych. W strukturach Ośrodka działają również Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz Dzienny Dom Pomocy. ŚOW jest świetlicą, do której uczęszczają dzieci z sierpeckich szkół podstawowych oraz gimnazjum. DDP jest placówką o charakterze dziennym, do której uczęszczają emeryci i renciści, osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, nie mogące własnym staraniem zapewnić sobie posiłków. W ramach DDP funkcjonuje także stołówka z bezpłatnymi zupami przeznaczonymi dla najniżej uposażonych mieszkańców naszego miasta. 2. Pomoc społeczna 2.1 Zadania zlecone gminie. Tabela nr 2 przedstawia wykonanie zadań zleconych gminie za 2012 rok oraz dla porównania za Tabela nr 2 rok 2011 rok 2012 Rodzaje świadczeń l. osób kwota świadczeń l. osób kwota świadczeń składki zdrowotne specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd Źródło: opracowanie własne W 2012 roku wzrosła liczba osób, którym opłacano składkę zdrowotną. Jest ona opłacana za osoby otrzymujące zasiłek stały i niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów. Kwota wydatków także uległa zwiększeniu o 10,6%. Kolejnym zadaniem zleconym realizowanym przez gminę są specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą w tej formie objęliśmy 8 osób w tym 7 to osoby z chorobą psychiczną, natomiast 1 jest niepełnosprawna intelektualnie, 7 gospodaruje 4

5 samodzielnie, 1 zamieszkuje wspólnie z rodziną. Spośród osób z chorobą psychiczną, 5 z nich to kobiety, 2 mężczyźni. Osoba niepełnosprawna intelektualnie to mężczyzna. Struktura wiekowa przedstawia się następująco: lat 1 os., os. oraz powyżej 60 lat 4 osoby. W ramach tego zadania Ośrodek świadczył następujące rodzaje usług: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usługi pielęgnacyjne będące wsparciem procesu leczenia, rehabilitacja fizyczna, współpraca ze specjalistami w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego. Realizacją usług zajmowały się 2 pielęgniarki zatrudnione w MOPS. Koszt usług wyniósł zł. Wykonano 2952 godziny usług, koszt 1 godz. usługi wynosił 15,67 zł. Z tytułu odpłatności pobranej od klientów, zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3.863,06 zł. Innym zadaniem jakie realizowaliśmy na zlecenie administracji rządowej było wypłacanie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd. Wypłacono 16 świadczeń, dwóm opiekunom na kwotę zł. 2.2 Zadania własne gminy. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące realizacji zadań własnych gminy, zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne. Tabela nr 3 Rodzaje rok 2011 rok 2012 świadczeń l. osób kwota świadczeń l. osób kwota świadczeń zasiłki stałe (dotowane) posiłek zasiłki okresowe (dotowane) inne zasiłki celowe i w naturze w tym specjalne pobyt w dps poradnictwo specjalistyczne praca socjalna usługi opiekuńcze sprawienie pogrzebu schronienie

6 ubranie zdarzenie losowe Źródło: opracowanie własne Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Liczba świadczeniobiorców wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 3%. Wzrosły także wydatki na te zasiłki o 13,75%. Ważną pozycją w tabeli jest posiłek. Przedstawione są w niej wydatki związanie z programem rządowym Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W ub. roku skorzystało z niego osób, tj. mniej niż w 2011 roku o 120 osób (o 8,8%). Tym samym zmniejszyły się wydatki o 7,1% do kwoty zł. Z dotacji państwa wydatkowano środki w wys zł, natomiast ze środków własnych zł. W ramach Programu 397 osób skorzystało z posiłku, natomiast 844 z pomocy finansowej w formie zasiłku celowego. W stosunku do roku 2011, zauważalna jest zmiana formy udzielanych świadczeń, z pieniężnych na rzecz niepieniężnych. Pomoc w formie posiłku otrzymało o 8 osób więcej (2%), natomiast o 15,2% mniej osób otrzymało zasiłki celowe na zakupienie żywności. Wśród osób, którym zapewniono posiłek, 327 to były dzieci, natomiast 70 osób to dorośli. Całodzienne wyżywienie zapewniono 47 dzieciom, pełny obiad 248 dzieciom, jedno danie gorące 70 dorosłym oraz posiłek w postaci mleka, bułki/kanapki 32 dzieciom. Łącznie opłacono posiłków, na kwotę zł. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 3,11zł (w 2011 roku 3,12 zł). Ogółem dofinansowaliśmy posiłki w 11 punktach żywieniowych, w stołówkach szkolnych lub przedszkolnych, stołówce funkcjonującej w Dziennym Domu Pomocy przy MOPS-ie oraz w świetlicy ŚOW. W sprawach o zasiłki celowe wydano decyzje 345 osobom. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 844. Wypłacono świadczeń na łączną kwotę zł. Średni koszt 1 świadczenia wyniósł 152,35 zł i był niższy niż w 2011 roku (166,74 zł). W ub. roku objęto dożywianiem wszystkie zgłaszające się i wymagające tej formy pomocy osoby. Jedną z wielu form pomocy świadczonej przez MOPS jest zasiłek okresowy. Jest to świadczenie dotowane przez budżet państwa. Koszt tych zasiłków wyniósł zł, z czego ze środków własnych gminy wydatkowano oraz z dotacji zł. W stosunku do roku ubiegłego spadły zarówno wydatki, jak i liczba świadczeniobiorców. Najczęstszym powodem przyznania zasiłku okresowego było bezrobocie w rodzinie (171 rodz.) i kolejno niepełnosprawność (18 rodz.) oraz długotrwała choroba (8 rodz.). Kolejną pozycją w tabeli są zasiłki celowe i w naturze. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W ubiegłym roku udzielono pomocy 417 osobom na łączną kwotę zł tj. o 40 osób (8,75%) i o zł (13,8% ) mniej niż w roku ubiegłym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, których dochody przekraczają kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy i takich zasiłków udzieliliśmy w ub. roku 64 (mniej o 31,2%) rodzinom na kwotę zł (mniej o 38,9%). Opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej to kolejna przedstawiona pozycja. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w 6

7 codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Opłatę za pobyt w dps wnoszą w kolejności mieszkaniec domu (70% posiadanego świadczenia), małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina. Wydatki na rzecz osób korzystających z tej formy wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2,6%. Pomocy udzielono 10 osobom na kwotę zł. Nasi mieszkańcy kierowani byli do 3 Domów: w Szczutowie, w Miszewie Murowanym oraz w Bogurzynie. Koszt pobytu 1 osoby w tych placówkach wynosił odpowiednio: 2.939,18 zł, zł, 2.776,94 zł. Średni roczny koszt dopłaty do 1 osoby wyniósł zł, miesięczny zł. W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielano porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych. Skorzystało z nich ok. 108 osób z terenu naszego miasta. Porad udzielają specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik i są one nieodpłatne. W zakresie poradnictwa prawnego najczęściej udzielano porad z zakresu: prawa rodzinnego, zobowiązań, prawa małżeńskiego, cywilnego, postępowania cywilnego, pomocy społecznej a także prawa pracy, karnego, postępowania egzekucyjnego, ubezpieczeń społecznych. Osoby, które skorzystały z tej pomocy, uzyskiwały informacje o takiej możliwości przede wszystkim od pracowników MOPS-u oraz od innych osób. W ub. roku udzielano także pomocy w formie pracy socjalnej. Zgodnie z ustawową definicją jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Takiej pomocy udzielono 412 osobom. Ważną pozycją pod względem wielkości wydatkowanej kwoty są usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z pomocy skorzystało 89 osób na łączną kwotę zł. Realizacją usług opiekuńczych zajmują się 2 organizacje Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sierpcu. Koszt 1 godz. usługi wynosił 13 zł. Ze środków własnych Gminy sprawiono pogrzeb 4 osobom, koszt pochówku wyniósł zł. Zadaniem obowiązkowym Gminy jest udzielenie schronienia osobie go pozbawionej. Schronienia udziela się przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Koszt pomocy udzielonej 10 osobom (1.734 świadczenia) wyniósł zł. Ponadto udzielono pomocy na zakupienie ubrania (finansowej lub rzeczowej) 26 osobom za kwotę zł. Od roku Burmistrz Miasta upoważnił Dyrektor MOPS do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, przysługuje przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku lub dnia udzielenia świadczenia. Potwierdzenie (lub nie) prawa do wymienionego świadczenia wiąże się z podobnym trybem postępowania jak w przypadku świadczeń z pomocy społecznej tj. przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, ustalenie wysokości dochodu i stwierdzenie spełniania kryterium dochodowego określonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustalenie czy nie zachodzą dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny. 7

8 W 2012 roku wpłynęło 18 wniosków z prośbą o wydanie decyzji. Wydano 15 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 2 o umorzeniu postępowania oraz 1 odmowną. 2.3 Struktura zadań pomocy społecznej. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej. Poniższa tabela przedstawia świadczenia pomocy społecznej przyznane w 2012 roku z podziałem na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą z tych środków. Tabela nr 4 WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB, LICZBA OSÓB KTÓRYM PRZY- OGÓŁEM w tym: W RODZINACH ZNANO DECY- NA WSI * ZJĄ ŚWIAD Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych / bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania x 1571 w tym: świadczenia pieniężne x 1239 świadczenia niepieniężne x 873 Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych / bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę / x 9 Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych / bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę x 1564 Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 6 x 412 x

9 w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej 7 x 155 x 315 Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny Liczba kontraktów socjalnych Liczba osób objęta kontraktami socjalnymi Źródło: sprawozdania MOPS W 2012 roku o pomoc społeczną do MOPS zwróciło się 686 rodzin (bez pracy socjalnej). Było to mniej o 25 rodzin niż rok wcześniej. Tym samym zmniejszyła się liczba osób w rodzinach, którym udzielono pomocy o 43 osoby. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie zmniejszyła się w stosunku do roku 2011 o 99 osób. W ub. roku pracownicy socjalni spisali 8 kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej (w 2011 r.- 5) i były to osoby zaangażowane w realizację projektu systemowego Aktywnie w Sierpcu (punkt 2.7 niniejszego Sprawozdania). 2.4 Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy społecznej. Poniższe tabele przedstawiają szczegółową charakterystykę rodzin, które korzystają z pomocy społecznej. Pierwsza przedstawia przyczyny trudnej sytuacji życiowej, które powodują konieczność zwrócenia się o pomoc socjalną. Druga tabela zawiera szczegółowy podział na typy rodzin objęte pomocą społeczną. Tabela nr 5 LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB POWÓD TRUDNEJ W RODZINACH SYTUACJI ŻYCIOWEJ OGÓŁEM w tym: NA WSI* UBÓSTWO SIEROCTWO BEZDOMNOŚĆ POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA W TYM: WIELODZIETNOŚĆ BEZROBOCIE

10 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK- WYCH. I PROWADZENIA GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO OGÓŁEM W TYM: RODZINY NIEPEŁNE RODZINY WIELODZIETNE PRZEMOC W RODZINIE POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI ALKOHOLIZM NARKOMANIA TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ ZDARZENIE LOSOWE SYTUACJA KRYZYSOWA KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA Źródło: sprawozdania MOPS Najczęstszym powodem trudnej sytuacji życiowej jest ubóstwo. Z tej przyczyny z pomocy korzystało 526 rodzin tj. o 51 osób więcej niż w roku ubiegłym. Od kilku lat jedną z głównych przyczyn powodujących trudną sytuację życiową osób i rodzin jest bezrobocie. Liczba rodzin, w których jest przynajmniej 1 osoba bezrobotna, wynosi 320 i spadła w stosunku do roku ubiegłego o 71. Liczną grupą spośród naszych klientów są osoby niepełnosprawne. Z tego powodu udzielono pomocy 231 rodzinom tj. o 17 mniej niż w 2011 roku. 10

11 Jedną z częstych przyczyn udzielania pomocy społecznej jest długotrwała i ciężka choroba. Odnotowaliśmy 194 takie rodziny, ich ilość w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 69. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego to kolejna przyczyna trudnej sytuacji 156 rodzin. Dotyczy ona zarówno rodzin niepełnych (106 r.), jak i wielodzietnych (72 r.). Z powodu alkoholizmu przynajmniej jednego z członków rodziny udzielono pomocy 42 rodzinom, natomiast z powodu bezdomności 9 osobom. 39 rodzin, jako przyczynę trudnej sytuacji bytowej wskazało potrzebę ochrony macierzyństwa, 19 sieroctwo, po 6 przemoc w rodzinie i trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, natomiast 2 zdarzenie losowe. Tabela nr 6 LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM w tym: RODZINY OGÓŁEM NA WSI / wiersz / o liczbie osób i więcej w tym / z wiersza 1 / rodziny z dziećmi ogółem /wiersz / o liczbie dzieci i więcej

12 RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM /wiersz / RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM o liczbie dzieci i więcej /wiersz / o liczbie osób i więcej Źródło: sprawozdania MOPS Tabela nr 6 przedstawia typy rodzin objęte pomocą społeczną w 2012 roku. Ogółem z pomocy społecznej skorzystało 841 rodzin, które liczyły 1886 członków. Największą liczbę stanowiły gospodarstwa jednoosobowe (367), zaś najmniejszą rodziny liczące 6 i więcej osób (25 r.). Wśród nich 329 stanowiły rodziny z dziećmi na utrzymaniu: z jednym 159 r., z dwojgiem 88 r., z trojgiem 52 r., z czworgiem 22 r., z pięciorgiem 4 r., z sześciorgiem 2 oraz z siedmiorgiem 2 r. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 7 liczba rodzin niepełnych. Wśród nich największą grupę stanowią rodzice wychowujący 1 dziecko (42 r.), najmniejszą rodzice wychowujący czworo i więcej dzieci (13 r.). Zmniejszyła się także o 33 liczba rodzin emerytów i rencistów. 2.5 Praca socjalna. Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Udzielenia pomocy w formie pracy socjalnej nie poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, nie wymaga również prowadzenia postępowania administracyjnego, a tym samym wydania decyzji administracyjnej. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności 12

13 metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Istota pracy socjalnej polega głównie na niesieniu pomocy i wsparcia w uzyskaniu samodzielności poprzez poradnictwo, pomoc w załatwieniu indywidualnych spraw, motywowanie do wykorzystania własnych możliwości i uprawnień. Praca socjalna to także współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat utrzymujemy stały kontakt z Policją, zwłaszcza z dzielnicowymi, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia. Otrzymujemy informacje dot. interwencji domowych, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, nadużywania alkoholu, zwłaszcza przez rodziców mających pod opieką nieletnie dzieci. Współpracujemy również w ramach wszczętych procedur Niebieska Karta. Jest to postępowanie prowadzone w rodzinach, w których dochodzi do aktów przemocy czy to fizycznej, czy psychicznej. Osobom, którym założono Kartę udzielamy pomocy przewidzianej przepisami prawa oraz zgodnie z naszymi możliwościami (pomoc finansowa, rzeczowa, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, pomoc w umieszczeniu w ośrodkach wsparcia, zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży). W ubiegłym roku zgłoszono 63 przypadki przemocy w rodzinie. Od wielu lat bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołami, a przede wszystkim z pedagogami szkolnymi. Współpraca dotyczy szczególnie dożywiania w szkołach, niepokojących zachowań dzieci, absencji szkolnych, kłopotów wychowawczych czy z nauką, prowadzenia działań profilaktycznych. Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z Sądem, zwłaszcza kuratorami zawodowymi i społecznymi. Zgłaszamy niepokojące nas przypadki nieprawidłowego wykonywania obowiązków rodzicielskich, przyjmujemy zgłoszenia dotyczące udzielenia pomocy socjalnej, współdziałamy na rzecz poprawy funkcjonowania naszych podopiecznych w środowisku lokalnym. Występujemy także do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR z wnioskami o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich. Dyrektor Ośrodka ma także uprawnienia do występowania o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli. Utrzymujemy wieloletnią już współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie spraw będących przedmiotem naszego zainteresowania. Są to m. in. sprawy rodzin zastępczych, szkolenia pracowników a także organizacja wypoczynku letniego. Na prośbę PCPR-u skierowaliśmy 7 dzieci na wyjazd letni w ramach akcji Pogodne lato organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Łąkie Wybudowane n. morzem). Współpracujemy także ze służbą zdrowia: pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami rodzinnymi w zakresie prowadzonych spraw, Poradnią Leczenia Uzależnień. Ośrodek występuje do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskami o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu, a także rekrutuje dzieci na wypoczynek letni finansowany przez MKRPA. W ubiegłym roku skierowaliśmy 20 osób na obóz harcerski w Słupi. Od wielu lat współpracujemy z Caritas Diecezji Płockiej. Organizujemy zabawę choinkową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także dotkniętych różnymi uzależnieniami. W ub. r. wzięło w niej udział 220 dzieci z całego miasta, dzięki środkom pochodzącym z funduszu profilaktyki alkoholowej ( zł ) i sponsorów. Jest to dość duża impreza i w jej przygotowanie angażują się pracownicy i wolontariusze Caritas, pracownicy MOPS oraz Dyrekcja, pracownicy Domu Kultury, członkowie zespołów występujących w czasie zabawy. Dofinansowaliśmy również wyżywienie 15 dzieci na koloniach w Popowie. W trakcie wypoczynku opiekę nad dziećmi świadczyli pracownicy MOPS. Kierowaliśmy także do tej organizacji osoby potrzebujące pomocy rzeczowej. Caritas w ub. r. udzielała pomocy żywnościowej w postaci mleka, ryżu, makaronu i innych produktów. 13

14 Ośrodek współpracuje z Zarządami Osiedli, w zakresie pomocy rodzinom i osobom zamieszkującym na ich terenie. Pomoc często jest udzielana przez Ośrodek, jak i przez Zarządy. Wskazujemy najbardziej potrzebujące rodziny, dzieci, które otrzymują paczki choinkowe wręczane przez Zarządy Osiedli, korzystają z wypoczynku letniego i zimowego czy wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze. W 2011 roku zacieśniła się współpraca pomiędzy Zarządem Osiedla nr 4 a świetlicą ŚOW. Członkowie Zarządu, w tym także będący jednocześnie pracownikami MOPS-u, zaangażowali się w aktywizację społeczną mieszkańców osiedla i dzieci uczęszczających do świetlicy, organizując wiele ciekawych imprez. Dzieci świetlicowe korzystają z zajęć sportowych na Orliku, organizowanych przez Przewodniczącego Zarządu. Od lat kontynuujemy współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Polski Czerwony Krzyż, który realizuje usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta, organizuje zbiórki pieniężne na pomoc osobom potrzebującym. Z pomocy żywnościowej korzystają osoby korzystające z usług opiekuńczych, a także młodzież szkolna. PCK zajmuje się także zbiórką odzieży. Kierujemy tam zarówno darczyńców, jak i osoby potrzebujące. Polski Komitet Pomocy Społecznej w ubiegłym roku i w latach poprzednich zaangażował się w wydawanie żywności, finansowanej ze środków europejskich. PKPS prowadzi miejski magazyn żywności. Przy pomocy wolontariuszy wydano ok. 41,6 tony żywności ( ryż, mąka, cukier, ser, mleko, masło, makaron, kasze, płatki, konserwy) o wartości zł. Pracownicy socjalni Ośrodka przygotowali listy osób potrzebujących z terenu miasta, jednocześnie monitorując proces wydawania żywności. Działania te podjęto, aby udzielona pomoc nie była dublowana i aby nie korzystały z niej te same osoby. Od 2007 roku kontynuujemy współpracę z Fundacją Serce-sercu. Dzięki tej współpracy mieszkańcy naszego miasta mogli kilkakrotnie w kolejnym roku otrzymać dodatkową pomoc żywnościową w postaci mleka, serów, kasz, makaronów, płatków itp. W ciągu całego roku prowadzimy również zbiórkę odzieży używanej, sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, książek, które przekazywane są osobom potrzebującym. 2.6 Zespół Interdyscyplinarny i procedura Niebieska Karta. Przemoc w rodzinie to: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny osoba najbliższa w rozumieniu art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (wg definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. nr.180, poz ze zmianami ). Zadaniem własnym gminy jest m.in. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zespół Interdyscyplinarny w Sierpcu został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sierpca Nr 35/WSK/2012 z dnia 17 maja 2012 roku. W jego skład weszli przedstawiciele MOPS w Sierpcu, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, kuratorów sądowych, oświaty oraz ochrony zdrowia. Zadaniem Zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 14

15 b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Siedzibą Zespołu jest budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 12. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zostały określone w Uchwale Nr 140/XVIII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 listopada 2011 roku. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wypełnienia formularza Niebieska Karta dokonuje się w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W ramach procedury Niebieska Karta członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej: 1) udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 2) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; 3) zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; 4) opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych; 5) rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują również działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności: 1) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą; 2) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów; 3) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; 4) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków; 5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miejskim w Sierpcu. Zakończenie procedury następuje w przypadku: 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo 15

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, fax: (22) 611 99 94 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo