GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA"

Transkrypt

1 Okładka: ślady bobrów na tamie w Wielopolu Zdj.: M.Troszka Drodzy Rybniczanie! Dobiegł końca cykl spotkań wyborczych do rad rybnickich dzielnic. Bardzo liczny udział mieszkańców naszego miasta w zdecydowanej większości zebrań jest konkretnym dowodem na to, że poziom funkcjonowania komunikacji społecznej w Rybniku jest wysoki. Można śmiało stwierdzić, że w ogólnopolskim kontekście ciągłego kształtowania się demokratycznego systemu władzy, rybnicki przykład poczucia świadomości społecznej i udziału mieszkańców w życiu społeczności lokalnych jest wręcz wzorcowy. Oprócz postrzegania potrzeb własnej ulicy, widzicie też Państwo miasto globalnie, a to świadczy o dojrzałości Waszego zaangażowania w sprawy nie tylko swojego podwórka, ale i gminy. Pojawiały się jednak próby przekształcenia tych ważnych dla Państwa zebrań w wiece polityczne, ale świadczyły one przede wszystkim o bardzo małej lub wręcz wybujałej wyobraźni ich prowokatorów. Znajdujemy się więc w momencie oceny dokonań ustępujących rad dzielnic i wyboru nowych. Kilkunastoosobowe rady są umownie rzecz ujmując jednostkami pomocniczymi Rady Miasta. Mają jej służyć pomocą i wsparciem w celu prawidłowego rozwoju Rybnika. Mieszkańcy konkretnych dzielnic znają najlepiej potrzeby i możliwości swoich małych Ojczyzn. Potrzeby te zostały zebrane i opracowane kilka lat temu w formie strategii rozwoju dzielnic, a te są teraz uaktualniane. Dzielnicowe strategie powstały w oparciu o uchwaloną przez poprzednią Radę Miasta strategię rozwoju Rybnika. Jak więc tylko ukonstytuują się nowe zarządy RD, spotkam się z ich nowymi przewodniczącymi, by omówić bieżącą sytuację miasta i wręczyć im znowelizowane egzemplarze dzielnicowych strategii. Dalsze uaktualnianie tych dokumentów (a strategia jest dokumentem żywym, który wymaga systematycznej aktualizacji), powinno być oparte o rzetelną analizę w Radzie Dzielnicy, a ta wpisać się w strategię rozwoju miasta, bazującej na strategii regionu. Najważniejszym dokumentem jest jednak Narodowy Plan Rozwoju. Zawarte w nim priorytety muszą być de facto tożsame z zadaniami, które my chcemy realizować w Rybniku. Wszystko po to, by w sposób świadomy i zaplanowany prowadzić zadania inwestycyjne w naszym mieście, wykorzystując możliwość europejskiego dofinansowania. Budując nasze społeczeństwo obywatelskie nie sposób nie odnieść się do wykładu dr Jana Olbrychta, który miał miejsce podczas ostatnich Targów Edukacyjnych w Rybniku. Wymienił on trzy najważniejsze rzeczy, na które musi stawiać miasto, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mieszkańców i ich rozwój. To przede wszystkim edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Do niej należy dodać proinwestycyjny profil miasta, bo konieczne jest zachowanie istniejących miejsc pracy. Słowa byłego marszałka naszego województwa w sposób doskonały wpisują się w działania prowadzone w Rybniku. Mamy przecież Zespół Szkół Wyższych, a inwestycje to drugie imię Rybnika. O wiele taniej studiować młodemu rybniczaninowi w Rybniku niż we Wrocławiu i o wiele prościej uzupełniać na miejscu wykształcenie osobom pracującym czy mającym rodzinę. Poza tym nie trzeba być filozofem, by zrozumieć prostą zależność pomiędzy dobrym wykształceniem i stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji, a mobilnością na rynku pracy. Cały proces prawidłowej egzystencji mieszkańców oparty jest na stałym dialogu. Jeżeli zatraca się komunikacja międzyludzka i nie potrafimy się ze sobą porozumieć, to społeczeństwo przestaje się rozwijać. Jeżeli ktoś świadomie unika dialogu i za wszelką cenę stara się poróżnić mieszkańców, działa na ich niekorzyść. Czasem warto więc mieć choć trochę dobrej woli i pomyśleć o przyszłości swoich bliskich, a tym samym o swojej przyszłości. Z wyrazami szacunku Adam Fudali Prezydent Rybnika Poniedziałek środa od 7.30 do Czwartek od 7.30 do Piątek od 7.30 do NOWE GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA RYBNIKA Świąteczny numer GR będzie dostępny w Urzędzie Miasta i redakcji Gazety Rybnickiej w środę 16 kwietnia, w kościołach od Wielkiego Czwartku 17 kwietnia. Urząd Miasta dołączył tym samym do inicjatywy rybnickich handlowców, którzy właśnie w czwartki wydłużyli godziny pracy swoich lokali handlowo usługowych. Zmiany czasu pracy nie dotyczą jednak Wydziału Edukacji UM, 3 Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej.

2 Sesja Rady Miasta 19 lutego 2003 r. Nocne radnych rozmowy... Realizacja porządku obrad lutowej sesji Rady Miasta zabrała radnym wiele energii i jeszcze więcej czasu. Nim jednak tuż przed drugą w nocy rozjechali się do domów, musieli zeskrobać z szyb samochodów grubą warstwę lodu. Nie pomogła nawet wyniesiona z sali gorąca atmosfera... Dyskusję wywołał już punkt dotyczący porządku obrad. Radny Wiesław Zawadzki (SLD) zgłosił zastrzeżenia, co do sposobu informowania radnych o przedmiocie projektów uchwał, a chodziło mu konkretnie o punkt dotyczący zatwierdzenia nowych taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Radny skarżył się, że utrudniono mu dostęp do materiałów źródłowych, z których mógłby zapoznać się z kalkulacją przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski (BSR) stwierdził, że radny ma dostęp do wszystkich materiałów, natomiast nie wszystkie można powielać. Nawiązując do protokołu z poprzedniej sesji radny Józef Makosz (RIO) podniósł raz jeszcze sprawę zadłużenia miasta w momencie zakończenia swojej prezydentury. Do poprzedniej sesji nawiązała też radna Alicja Wrzoł (RIO), podkreślając, że nie wszystkie przychodnie zdrowia są wyremontowane, a dane na ten temat znaleźć można w protokóle z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia RM. Radna stwierdziła, że cztery rybnickie poradnie wymagają remontów dostosowawczych, zaś przeznaczona na te cele suma w budżecie jest zdecydowanie za mała. Przykładem niedostosowania do potrzeb sanitarno technicznych jest m.in. poradnia dziecięca NZOZ Medicar. Tak więc, według radnej, zapewnienia władz, że wszystkie przychodnie są dostosowane do wymogów, rozmijają się z prawdą. W swoim tradycyjnym wystąpieniu prezydent Adam Fudali poinformował m.in. o otwarciu w orzepowickim szpitalu oddziału intensywnej terapii (Szczegóły na str. 14) i środkach z kontraktu wojewódzkiego na kontynuację budowy szpitala. Mówił też o niedofinansowaniu urzędów pracy oraz o możliwościach pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE. Pieniądze i...emocje Minął zaledwie miesiąc od uchwalenia budżetu miasta na rok 2003, a już wymaga on zmian. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił skarbnik Bogusław Paszenda. Zmiany są głównie efektem uchwalenia przez Sejm budżetu państwa, a co za tym idzie informacji Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów samorządów w podatkach oraz przyznanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. I tak dochody budżetowe Rybnika zostały zmniejszone ogółem o łączną kwotę zł. Wyniknęło to m.in. ze zmniejszenia dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł, oraz zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę zł. Korekty budżetu wyniknęły też z przeniesienia wydatków, połączenia różnych zadań itp. Uchwała o zmianach w budżecie przeszła 18 głosami za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejny punkt porządku obrad wywołał kilkugodzinną (sic!) dyskusję. Szło mianowicie o wybór banku prowadzącego obsługę budżetu miasta. Jak wyjaśnił skarbnik B. Paszenda, poprzednia umowa wygasa w połowie marca, zgodnie więc z procedurą przeprowadzono nowy przetarg, w wyniku którego wyłoniony został Kredyt Bank SA I/Oddział w Rybniku. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, wybór ten musi zaakceptować Rada Miasta. Szkopuł w tym, że opozycja zaakceptować Kredyt Banku nie chciała. Józef Makosz wyraził zaniepokojenie, że (...) na wielkie pieniądze wchodzi maleńki bank, a wyrzuca się bank (PBK) o długich tradycjach. Radny wyraził też zdanie, że procedura przetargowa rozpoczęła się chyłkiem, jeszcze przed rozpoczęciem aktualnej kadencji RM. Miał zastrzeżenia również do faktu, że przed kilku laty związana z tym bankiem była Ewa Ryszka, dziś zastępca prezydenta. Zarzucił też, że w trakcie procedury przetargowej nie zastosowano kryteriów oceny ofert, które pozwoliłyby na wyłonienie banku gwarantującego swoim doświadczeniem i potencjałem na wyższą jakość usług. O braku wiedzy co do wysokości kapitału wybranego banku mówiła też radna Grażyna Potera (RIO), dla której to właśnie kryterium jest najbardziej obiektywne, bo zapewnia bezpieczeństwo miejskich pieniędzy. Pytanie o wysokość kapitału nurtowało również radnego Stanisława Stajera (RIO). Jednoznacznie odpowiedziała na nie naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Danuta Kolasińska, powołując się na zapisy ustawowe. Zgodnie z nimi kryterium wysokości kapitału nie wchodzi w rachubę, gdyż (...) kryteria ocen nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności technicznej, ekonomicznej i finansowej. Stwierdzenie to było również odpowiedzią na wątpliwości G. Potery, która przytoczyła dyskusję w Izbie Przemysłowo Handlowej na temat wysokiego ustawienia tzw. warunków podmiotowych, np. przy przetargach na roboty budowlane. Rybnickie firmy skarżyły się, że z tego właśnie powodu tracą zamówienia. D. Kolasińska tłumaczyła, że nie można brać pod uwagę kryteriów naruszających zasady równości. Przytoczyła też odpowiednie fragmenty ustawy ograniczającej skład komisji przetargowej wyłącznie do pracowników zamawiającego, w tym przypadku pracowników UM. A ten fakt również wzbudził wątpliwości opozycji. Wcześniej jednak prezydent A. Fudali zaapelował o dyskusję o faktach i liczbach. Przewodniczący komisji przetargowej, którym był zastępca prezydenta Jerzy Frelich, przedstawił procedurę przetargową, wymieniając pozostałych członków komisji, a byli nimi: skarbnik Bogusław 12 marca br. w Urzędzie Miasta podpisano umowę w sprawie bankowej obsługi budżetu miasta Rybnika. Podpisali ją prezydent Adam Fudali i skarbnik Bogusław Paszenda, a ze strony Kredyt Banku SA. dyrektor oddziału w Rybniku Leszek Maryański i jego zastępca Sławomir Żeleźniak. Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Paszenda, pracownicy pionu finansowego UM Dariusz Skaba i Alicja Kałuża oraz Marek Chrószcz z Biura Realizacji Projektu ISPA i Danuta Kolasińska naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Specyfikację pobrało 9 banków, oferty złożyło 6. Zdecydowanie najkorzystniejszą ofertę złożył Kredyt Bank I O/Rybnik, co uwidacznia tabela, będąca załącznikiem do projektu uchwały. Jak powiedziała D. Kolasińska, biorąc pod uwagę te liczby, komisja przetargowa nie mogła wybrać innego banku niż wybrała. Po ogłoszeniu wyniku przetargu ani jeden bank spośród pozostałych oferen- 4 Marzec 2003

3 Bitwa o...wodę 5 tów nie wniósł żadnych skarg, zażaleń ani protestów. na 1999 rok sprawozdaniem z wykonania Jak powiedział radny Michał Chmieliń- budżetu na 1998 rok, z którego wyraźnie wynika- Kolejnym trudnym problemem, przed ski (BSR), pracownik jednego z banków, który ło zadłużenie na dzień r. w kwocie którym stanęli radni, to podwyżka opłat za również złożył ofertę przetargową, procedura 18 mln zł. Kwotę tego zadłużenia należałoby też zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie była przygotowana i przeprowadzona bez zarzutu. powiększyć o dalszych 20 mln zł. Były to pożyczki ścieków, zaproponowana przez mia- Jednak dane liczbowe opozycji nie przeko- na modernizację oczyszczalni ścieków negocjosto oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów nały. G. Potera zauważyła, że ustawa o zamówieniach wane już za kadencji J. Makosza. Ich spłata prze- i Kanalizacji. Temat ten wzbudza co roku gowoływanie publicznych jest korupcjogenna i poszła na następną ekipę. J. Makosz twierdzi, że derące emocje, bo przecież podwyżki te dotyczą się na nią budzi zastrzeżenia. Zaś cyzji o kredycie jeszcze wtedy nie podjął, więc nowe wszystkich domowych gospodarstw. Referujący J. Makosz stwierdził, że oszczędności na obsłudze władze mogły go zaciągnąć lub nie. Faktem jed- projekt uchwały zastępca prezydenta Józef rachunku bankowego to niewiele, wobec nak jest, że inwestycja już była bardzo zaawanso- Cyran wystawił dokumentowi PWiK uzasadnia- ogromnych sum jakie przez wyłoniony bank wana, gdyż decyzję o jej rozpoczęciu podjęto już jącemu zmianę taryfy bardzo dobrą ocenę. Nim będą przechodziły. D. Kolasińska wyjaśniła, że za kadencji J. Makosza i przez niego podpisana propozycja trafiła na sesję RM, kalkulację PWiK przedmiotem przetargu była tylko obsługa bankowa została większa z dwu umów pożyczkowych. przeanalizowała specjalna komisja powołana budżetu. Radny Romuald Niewelt (BSR) Druga sprawa dotyczy obligacji gminnych przez prezydenta. Dokument PWiK jest bar- stwierdził, że sytuacja nie uprawnia opozycji do i wynikających z tego ogromnych, jak uważa dzo precyzyjny, a ekonomia nieubłagana mówił podejrzeń o jakiekolwiek manipulacje związane J. Makosz na podstawie prospektu emisyjnego, J. Cyran. Projekt uchwały zakłada podniesienie z wyborem banku. Zauważył też, że najlep- sum spłat kredytu w wys. 25 mln zł rocznie, aż do ceny dostarczanej wody dla gospodarstw domowych szym sposobem na kontrolę jest konkurencja, roku Radny J. Makosz uważa, że to zrujnuje i pozostałych odbiorców do wysokości 3,99 zł (brut- a właśnie taka istnieje na rynku bankowym. miasto, które znajdzie się na granicy wypłato) za 1 m 3 (poprzednio 3,63 zł), stawkę opłaty Powołał się też na fachowość skarbnika B. Paszendy, calności. Prezydent A. Fudali twierdzi, że pro- stałej ustalono na 5,89 zł (brutto, wcześniej 5,62 zł). który swoją funkcję pełnił zarówno za spekt emisyjny to dokument ulegający, podob- Za odprowadzenie 1 m 3 ścieków trzeba będzie kadencji prezydenckiej J. Makosza, jak i A. Fudalego. nie jak budżetowe prowizorium, zmianom zapłacić 3,73 zł (brutto, poprzednio 3,63 zł). Radny Józef Ibrom (BSR) stwierdził, w kolejnych latach budżetowych w zależności od Opłata stała w przypadku posiadania własnego że każdy przetarg wywołuje emocje, bo chodzi okoliczności, a jakie one będą np. w 2016 roku wodomierza (podlicznika), służącego do rozliczania o pieniądze. Zadał też retoryczne pytanie, jakie nikt nie wie. Prezydent jest zdziwiony, że radny ilości ścieków lub wody bezpowrotnie straco- byłyby reakcje opozycji, gdyby wygrał bank, którego J. Makosz, ojciec sukcesów miasta kadencji nej zaproponowano w wysokości 2,94 zł (brutto). pracownik, Michał Chmieliński jest rad , przedstawia miasto jakoby było ono Analizę składników ceny przedstawił prezes nym BSR, a do tego przewodniczącym Komisji na skraju katastrofy. To nieprawda twierdzi PWiK Janusz Karwot. Główną przyczyną pod- Finansów RM. Radny W. Zawadzki po kilkakrotnych A. Fudali. Miasto nie straci możliwości fiwyżki jest podwyższenie ceny zakupu wody od próbach zabrania głosu, oskarżył przewodniczącego nansowania. Skarbnik B. Paszenda uważa, że Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów RM o szykanowanie jego osoby, prospekt ma spory margines bezpieczeństwa, (z 1,25 zł na 1,39 zł za m 3 ). Argumentem za podnansowania. bagatelizowanie pytania i świadome wyłączanie a jeśli chodzi o odsetki od obligacji, należałoby wyżką są także, według PWiK, przedstawione mikrofonu. W końcu jednak owo pytanie padło, kierować się liczbami zawartymi w rocznym bu- za rocznikiem statystycznym zupełnie przyzwocedury a dotyczyło kwestii czasu rozpoczęcia prodżecie, a nie w prospekcie emisyjnym. Już dziś ite, średnie dochody rybniczan... Obszerna pre- przetargowej na obsługę bankową budżetu. wiadomo, że suma odsetek będzie mniejsza o ok. zentacja, w tym kolejne omówienie projektu buwinno Radny W. Zawadzki uważa, że nie po- 20 mln zł niż zakładał to prospekt emisyjny. dowy sieci z pomocą programu ISPA, części rad- to mieć miejsca na przełomie kadencji, W końcu długą, wzbogaconą obszernymi nych nie przekonały. Prezes J. Karwot oraz jego kiedy to jedna RM uchwala postępowanie przetargowe, dygresjami, dyskusję przerwano. Wniosek o jej współpracownicy wiceprezes Eugeniusz a następna akceptuje (lub nie) bank zakończenie poparło 13 radnych, a 10 wstrzy- Skrzypiec i z ca dyrektora ds. finansowych Ste- wyłoniony w przetargu. Skarbnik B. Paszenda mało się od głosu. Uchwałę o wyborze banku fania Markowicz, odpowiedzieli na dziesiątki wyjaśnił, że nie było wiadomo, czy nowa Rada prowadzącego obsługę budżetu miasta podjęto szczegółowych pytań. Radny Henryk Ryszka zdąży na czas podjąć uchwałę o wszczęciu procedury, 16 głosami za, radni RIO byli przeciw, wstrzy- (BSR) pytał o toczącą się właśnie procedurę a jest ona długa i skomplikowana, zaś mało się 3 radnych SLD. przetargową na pierwszy etap robót kanaliza- termin ważności starej umowy z bankiem mijał cyjnych, a także o modernizację istniejącej sieci 15 marca br. Na straży urzędniczych obowiązków wodociągowej i partycypację w tych pracach Przy okazji dyskusji o wyborze banku, Ministerialne rozporządzenie obliguje Rybnickiej Spółki Węglowej, gdyż przyczyną za sprawą radnego J. Makosza, pojawiły się dwa gminę do powołania na czas trwania kadencji awaryjności sieci są w głównej mierze szkody dodatkowe wątki, znane już zresztą z poprzednich komisji dyscyplinarnych orzekających górnicze. Awaryjność sieci była zresztą tematem sesji. Mimo, że problemy te nie dotyczyły przypadki naruszenia obowiązków przez pytań również innych radnych, gdyż to m.in. tematów sesji, polemika była gorąca, a emocje mianowanych pracowników samorządowych. awarie są powodem strat wody. Radni uważają, zdominowały meritum sprawy. Pierwszy dotyczył W skład I instancji wchodzą osoby wybrane że straty rzędu 25% to liczba alarmująca. Z ko- sporu na temat zadłużenia, jakie w 1998 spośród pracowników samorządowych, II instancji lei PWiK cieszy się, że zostały one zmniejszone roku, po kadencji prezydenckiej J. Makosza, (odwoławczej) radni. Kandydatów do I instancji z ponad 33% przed paru laty do aktualnej wysokości przejęła ekipa prezydenta A. Fudalego. J. Makosz przedstawił prezydent A. Fudali, a są to: Danuta Bie- 25,4%. Na osiedlu Wrębowa, gdzie wy- twierdzi, że pozostawił miasto z tys. nek - naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej mieniona została cała sieć, straty wynoszą 17%, zadłużenia, czego dowodem miały być dane zawarte i Inwestycji, Maria Goleń nacz. Wydziału Spraw a więc poniżej średniej krajowej. Wyjątkowo zła na przedłożonej radnym kartce, a przed- Obywatelskich, Jacek Reclik nacz. Wydziału Ad- sytuacja panowała w Niewiadomiu, gdzie sieć stawionej przez niego jako dokument urzędowy. ministracyjnego, Grażyna Dudzik nacz. Wydziału w większości już wymieniono. Źle jest w Niedo- Jak wyjaśnił skarbnik B. Paszenda, kartka Informatyki, Tadeusz Szostok nacz. Wydziału bczycach i Chwałowicach, bo kopalnie porzuciministracyjnego, ta była tytułową stroną projektu budżetu na 1999 Edukacji i Irena Kułach nacz. Wydziału Ekologii. ły setki metrów sieci w bardzo złym stanie technicznym. rok, na której znalazła się suma tys. zł, Kandydatami radnych do II instancji zostali: Roman Z odpowiedzi J. Karwota wynika, że będąca tylko częścią zadłużenia na koniec 1998 Berger i Andrzej Wojaczek BSR, Bolesław Korzeniowski udział RSW w odnawianiu sieci jest znikomy. i Kazimierz Zięba SLD oraz Graży- O wymianie rur na danym terenie decyduje sta- roku, przypadającą do spłaty na 1999 rok, co jasno wynika z całości projektu. Radny J. Makosz dysponował oprócz projektu budżetu jęto jednogłośnie. c.d. na stronie 6. na Potera i Stanisław Stajer RIO. Uchwałę przytystyka awarii, a więc ich ilość w danym czasie.

4 c.d. ze strony 5. W ciągu roku PWiK usuwa ok awarii. Radny Kazimierz Zięba przytoczył dane z pisma Wspólnota, z którego wynika, że zaproponowane w Rybniku podwyżki są wyjątkowo wysokie. Uważam, że podwyżka rzędu 46 groszy (razem woda i ścieki) jest nie do przyjęcia i namawiam radnych do odrzucenia uchwały mówił radny. Pytał też o możliwości obniżenia kosztów własnych PWiK, choćby poprzez zmniejszenie zatrudnienia i wydzierżawienie pomieszczeń w swojej siedzibie Pod Lasem. Ten nowoczesny budynek jest od dawna solą w oku nie tylko radnych. J. Karwot uważa jednak, że tak wielka inwestycja, jaką jest budowa kanalizacji, wymaga odpowiedniej kadry, zaś zwalnianie ludzi to zły sygnał dla przedsiębiorstwa, a rybnicki PWiK chce się rozwijać. Wynajęcie pomieszczeń nie miałoby zaś żadnego znaczenia finansowego. Radny W. Zawadzki stwierdził, że w ub. roku kalkulacja przygotowana przez PWiK była bardziej klarowna. Uważa on, że projekt podwyżek opłat przy minimalnej inflacji jest nieuzasadnione, tym bardziej, że w większości miast, na przykład w Raciborzu, podwyżki nie są aż tak drastyczne. J. Karwot wytłumaczył, że forma wniosku o zatwierdzenie taryf, a w nim uzasadnienie podwyżek, wynika z ustawy i rozporządzeń ministra infrastruktury. Racibórz zaś nie jest najlepszym przykładem, gdyż posiada własne ujęcie wody, a wtedy koszty są niższe. Radny Stanisław Lenert (SLD), będący równocześnie prezesem Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentującej 38 tys. mieszkańców Rybnika, miał do działań PWiK wiele zastrzeżeń. Spółdzielnia, płacąc za wodę za wszystkich odbiorców, a nie otrzymując w zamian rekompensaty w czynszu, gdyż duży odsetek mieszkańców nie płaci czynszu w ogóle, notuje wielkie straty finansowe. Radny zaapelował zatem do PWiK, by zlikwidować pośrednictwo spółdzielni i pobierać opłaty indywidualnie. Byłoby to pionierskie posunięcie w skali kraju! PWiK na taką rewolucję nie jest jednak przygotowane, bo liczniki, zgodnie z ustawą, musiałyby wtedy znajdować się na zewnątrz. Trzeba dodać, że w wypadku indywidualnych płatności, każdy z mieszkańców byłby zobowiązany do uiszczania opłaty stałej, która w tej chwili od spółdzielców nie jest pobierana. Nie wchodzi też w rachubę druga propozycja St. Lenerta o opuszczenie stawki o 1 2 grosze na m 3, dla tak strategicznego odbiorcy, jakim jest spółdzielnia. Przedstawiciele PWiK przypomnieli o wymianie sieci na Chabrowej i likwidacji hydroforni, co przyniosło spółdzielni wymierne oszczędności. Radny Kazimierz Salamon (BSR) podkreślił, że nie można dzielić mieszkańców Rybnika na tych z osiedli i domów jednorodzinnych, wywołując temat podlewania latem ogródków. J. Karwot przypomniał o możliwości założenia II licznika do wody tzw. bezpowrotnie straconej, by nie obciążać użytkowników zawyżonymi płatnościami za odprowadzenie ścieków. Trudny i ważny społecznie problem podniósł radny Andrzej Wojaczek (BSR). Z powodu zadłużenia kopalni Chwałowice względem PWiK, została przerwana na cztery godziny dostawa wody dla kopalni. Łatwo się domyślić, czym taki krok może skutkować, gdyby miało się to zdarzać częściej. Okazało się, że nikt nie czuje odpowiedzialności za zadłużenie ani będąca w likwidacji Rybnicka Spółka Węglowa, ani tworząca się Kompania Węglowa. Aktualnie sprawa nie jest do końca załatwiona. Jak poinformował prezes J. Karwot, jeżeli Kompania Węglowa, z którą były prowadzone rozmowy nie zapłaci należności w terminie (upływającym 21 marca br.), woda zostanie odcięta lub jej sprzedaż będzie dokonywana na przedpłaty. Jan Mura i Zygmunt Gajda (BSR) przypomnieli, że podwyżki są w dużym stopniu logiczną konsekwencją przyjętego w poprzedniej kadencji programu budowy sieci kanalizacyjnej, za którym głosowali także będący dziś w opozycji radni SLD. Z. Gajda przypomniał też politykę gospodarczą lat siedemdziesiątych, której efektem jest wielka awaryjność sieci. Zwracając się z owym stwierdzeniem do radnego W. Zawadzkiego, wywołał jego sprzeciw wobec sugestii, że dzisiejsi działacze SLD są spadkobiercami ówczesnej formacji politycznej. W. Zawadzki (działacz samorządowy Boguszowic Osiedla) starł się również z J. Murą (działaczem samorządowym Boguszowic Starych) twierdząc, że jego dzielnica jest traktowana po macoszemu i po raz kolejny wyraził oburzenie z powodu braku dla niej programu budowy kanalizacji w ramach programu ISPA. J. Mura przypomniał jednak, że w dzielnicy Boguszowice Osiedle, dzięki wymianie części sieci wodociągowej, znacznie lepsza jest jakość wody, o co W. Zawadzki zabiegał. Radny Bolesław Drabiniok (PO) zauważył, że powoływanie się PWiK na dochody rybniczan z wykorzystaniem danych GUS jest nadużyciem, gdyż ten dokument jest dla radnego niewiarygodny. Mając zaś na uwadze wysokie opłaty stałe radny uważa, że liczniki powinny być legalizowane co pięć lat. Wiele pytań do przedstawicieli PWiK mieli również radni RIO. Józef Makosz pytał, czy gdyby część środków, które miasto przeznacza na chybione, jego zdaniem, inwestycje (np. modernizacja stadionu przy Gliwickiej) przenieść na remonty sieci, podwyżka mogłaby być mniejsza. Prezes J. Karwot raczej taką możliwość wykluczył, gdyż tego typu rozwiązanie wymagałoby nowej inżynierii finansowej przy całkowicie nowych założeniach. Radny St. Stajer był zainteresowany planem wymiany sieci wodociągowej dla wszystkich dzielnic. Taki plan nie istnieje usłyszał w odpowiedzi. Roboty są prowadzone według statystyki awarii, a dane są weryfikowane co pół roku. Dyskusję wywołało też pytanie o kanalizację w Kłokocinie, który naturalnie ciąży do oczyszczalni znajdujący się na granicy tej dzielnicy i Żor. Jest ona jednak bardzo dla mieszkańców Kłokocina uciążliwa. Zastępca prezydenta J. Cyran zapewnił, że oczyszczalnia ta zostanie zmodernizowana, a sieć kanalizacyjna dla Kłokocina jest w fazie projektu. Radny St. Stajer stwierdził, że za podwyżkami nie idzie jakość wody są więc one nie do końca uzasadnione. Zbyt często z kranów płynie żółta lub brunatna ciecz o przykrym zapachu Trzeba wylać wiele litrów wody, by można jej było używać, a to wpływa na wysokość opłat. Według radnego PWiK nie może myśleć jedynie o wyniku ekonomicznym firmy. J. Karwot zapewnił, że woda w Rybniku odpowiada normom. Wyniki jej badań są upubliczniane i dostępne na stronie internetowej, a zakłócenia występują jedynie w przypadku awarii. R. Niewelt poinformował, że 98% mieszkańców miasta korzysta z wodociągu. Jeżeli tylko woda gdzieś nie dochodzi, jej doprowadzenie jest dla miasta priorytetem. Ostatnio do sieci podłączono 120 domów w Ochojcu. Wielogodzinna dyskusja bardzo chyba radnych zmęczyła, bo w końcu padł wniosek o jej zakończenie. Uchwałę dotyczącą zmiany taryfy przyjęto głosami 13 za BSR, 11 radnych RIO, SLD i PO było przeciw, 1 radny BSR wstrzymał się od głosu. Bez dłuższej dyskusji przeszła pokrewna uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata przedstawionego przez PWiK, przy czym 8 radnych opozycji wstrzymało się od głosu. Większą dyskusję wzbudziła uchwała podobna, ale dotycząca planu rozwoju i modernizacji przedstawionego przez Spółkę Best Eko, zajmującą się odprowadzaniem ścieków z dzielnicy Boguszowice do wspomnianej już oczyszczalni na granicy Żor. Dyskusja znów dotyczyła programu ISPA, uciążliwości oczyszczalni dla mieszkańców Kłokocina (radny St.Stajer), przykładu Ochojca, jako gminy preferowanej przez władze, co przeczy planowi zrównoważonego rozwoju miasta (radny J. Makosz). Uchwała przeszła 14 głosami za, 2. radnych było przeciw, 9. wstrzymało się od głosu. Elastyczny cennik Przyjęto też uchwałę upoważniającą prezydenta miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, a więc Bushido i MOSiR. Zmiana polega na tym, że określone zostały zasady ustalania opłat, a nie sztywne ceny, które będzie można negocjować. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Alkohol pod kontrolą Uchwalono zasady usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z zapisem uchwały, miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być zlokalizowane na terenie obiektów sportowych, ogródków jordanowskich oraz placów zabaw, a także w najbliższej okolicy szkół, innych placówek oświatowo wychowawczych, dworców autobusowych i kolejowych, domów dziecka lub miejsc kultu religijnego. Referująca projekt 6 Marzec 2003

5 7 zastępca prezydenta Ewa Ryszka wyjaśniła, nych w okresie letnim. Radny zwrócił również wanie tej kwoty w postaci określenia czy ma to co należy rozumieć pod pojęciem najbliższa uwagę na konieczność zapobiegania sprzedaży być maksymalnie 76 zł, czy też mniej, Rada przekazała okolica, określonym w ustawie o wychowaniu napojów alkoholowych młodzieży. Sprzedawzmowi. prezydentowi. Takie rozwiązanie obowią- w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholica nie ma prawa sprzedać alkoholu osobie niezuje od dwóch lat nie tylko w Rybniku. Warto do- E. Ryszka wspomniała również o prawidłowym letniej wyjaśniała E. Ryszka. Jeżeli takie dać, że pojawiają się próby, by na podstawie przewania usytuowaniu i zasadach funkcjono- zdarzenie ma miejsce, wówczas odbierana jest pisu upoważniającego Radę do określania zasad, ogródków gastronomicznych oraz o jednorazowych koncesja. Pozwala na to ustawodawca i takie kro- ustalać konkretną wysokość tego wynagrodzenia. zezwoleniach wydawanych przy ki są podejmowane. Oczywiście wiąże się to z pew- Twierdzę jednak, że przepis na to nie zezwala, gdyż okazji organizacji imprez masowych i festynów. nymi trudnościami, gdyż osoby te odwołują się Rada określa zasady wynagradzania, a nie jego Uchwałę przyjęto jednogłośnie. i procesują, wiadomo bowiem co dla lokalu ozna- konkretną wysokość. cza odebranie koncesji. Jednak z całą odpowiedzialnością Dalszą część dyskusji zdominowała sytuacja O alkoholu raz jeszcze zapewniam, że kontrole są przepro- Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psycho- Wiele czasu radni poświęcili tematowi wadzane, a w miejscach, w których stwierdza się edukacji oraz Terapii Uzależnienia od Alkoholu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i Współuzależnienia, mieszczącego się Problemów Alkoholowych na osobom nieletnim, koncesje są odbierane. Z ko- przy ul. Mikołowskiej w Rybniku, prowadzone- rok lei radny K. Zięba chciał wiedzieć czy wśród instytucji go przez W. Tarantowicza. Opozycja oskarży- Co roku Rada Gminy jest zobowiązana do mających realizować zadania programu ła władze miasta o prowadzenie świadomej pogo uchwalenia nowego programu Profilaktyki i Rozwiązywania znalazła się również fundacja Signum Magnum. lityki, mającej na celu utrudnienie działalności, Problemów Alkoholowych. Powsta- Jeżeli fundacja napisze odpowiedni program a nawet próby likwidacji tej placówki, m.in. je on w oparciu o zadania wynikające z Narodowego profilaktyczny, to nie ma żadnych przeciwwska- z powodu braku wsparcia finansowego ze stro- Programu Profilaktyki, zapisy ustawy zań, aby uzyskała dofinansowanie tłumaczyny miasta. Prezydent A. Fudali stanowczo temu o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu ła zastępca prezydenta. Zastrzeżenia do przedstawionego zaprzeczył. Rzecz idzie przede wszystkim o sy- alkoholizmowi, a także na podstawie doświadczeń, programu wniosła G. Potera, która tuację prowadzącej ośrodek osoby, która weszła zdobytych w trakcie realizacji programów na wstępie zaznaczyła, że Komisja Zdrowia RM z miastem w konflikt z powodu zaległości finansowych w latach minionych. Celem programu jest przeciwdziałanie zbyt późno otrzymała program i nie miała możnia względem gminy. Wyniknęły one z for- negatywnym skutkom nadużywaliwości zasięgnięcia dodatkowych opinii w tej malnego zakwestionowania przez Regionalną alkoholu, zmniejszanie ich rozmiaru oraz sprawie. Radna zarzuciła, że w programie nie Izbę Obrachunkową zawartej z tą osobą kilka bieżące rozwiązywanie problemów alkoholowych. zostały określone źródła finansowania: Nie lat temu umowy na cykl prelekcji dla młodziedzy Obowiązujący w tym roku program mię- jest tak, że tzw. korkowe to jedyne źródło, z któreży, czego skutkiem jest konieczność zwrotu tych innymi za zadanie zwiększyć dostępność pomocy go program może być finansowany. Prowadzenie pieniędzy do gminnej kasy. Mimo wielu roz- terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób działań związanych z rozwiązywaniem problemów mów, rozłożenia należności na raty i kilkukrotgo uzależnionych i ich rodzin oraz tworzyć i doskonalić alkoholowych jest zadaniem własnym gminy, nych prolongat, prowadzący ośrodek nie wywiący miejski system przeciwdziałania przemo- a ustawa mówi, że w celu pozyskania dodatkozał się do końca z finansowych zobowiązań. w rodzinach, w których występują problemy wych środków na finansowanie tych zadań, gminy W efekcie miasto wystąpiło z wnioskiem o na- alkoholowe. Ponadto podkreśla się konieczność pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na kaz egzekucji komorniczej. Dobrą wolę miasta wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń sprzedaż napojów alkoholowych. Tak więc jeżeli w tym konflikcie potwierdził radny Leszek Kuś- i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu ten program przyjmiemy i nie określimy dokładka, zajmujący się tą sprawą jako członek Za- problemów alkoholowych, ograniczania dostępności nie źródeł finansowania, pozbawimy go innych rządu Miasta w poprzedniej kadencji. Kierują- alkoholu, podejmowania interwencji możliwości finansowania, a takie również powincy placówką nie przedstawił też w odpowiednim w związku z naruszeniem przepisów ustawy, ny się tutaj znaleźć tłumaczyła G. Potera. Radna terminie wymaganego sprawozdania z działań a także występowania przed sądem w charakterze uważa, że w programie zabrakło określenia ośrodka, choć radny Tomasz Zejer (RIO) oskarżyciela publicznego. Zgodnie z zapisem celów priorytetowych, a wśród nich stworzenie stwierdził, że dysponuje takim sprawozdaniem uchwały, zadania programu realizować bę- lepszych warunków w Przytulisku dla kobiet za- z datą 6 stycznia br. Gdy nie pomożemy ośrod- dzie kilkanaście instytucji, w tym m.in. Miejska grożonych przemocą domową, wspieranie profesjonalnych kowi, trzeba będzie go zamknąć, a jest on jedyną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programów profilaktycznych dla poradnią przeciwalkoholową w 150 tysięcznym Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie młodzieży oraz pomoc dla ośrodka przy ul. Mi- mieście protestowała radna G. Potera. By Chorych, Ośrodek Pomocy Społecznej, kołowskiej. Wszystkie wymienione przez radną otrzymać środki z miasta, należy stworzyć realny Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, organizacje zagadnienia są wpisane w ten program wyja- program wpisujący się w założenia programu pozarządowe, placówki edukacyjne, śniała E. Ryszka. Nie ma obaw, że zabraknie miejskiego. Niestety, z ośrodka przy ul. Mikołow- świetlice i kluby socjoterapeutyczne. Dotacje na środków, ważne jest tylko, by istniały fachowo skiej dotąd taki program nie wpłynął tłumaczyła realizację zadań programu udzielane będą tym napisane programy. G. Potera skrytykowała również E. Ryszka. Poza tym wiemy, że ośrodek podmiotom, które przedstawią aktualny program wrzucenie do jednego worka, określone- podpisał kontrakt ze Śląską Kasą Chorych na wraz z kosztorysem, zgodny z celami programu go jako profilaktyka, propozycji finansowania 2003 rok na ponad 2200 porad, nie grozi mu więc oraz swoimi celami statutowymi. W chwili obecnej z części środków przeciwalkoholowych Sys- zamknięcie dodała. Ten człowiek ma proble- ustawodawca pozwala, by wnioski o programy temu Monitoringu Wizyjnego miasta, którym my na własne życzenie nie pisze programów, nie mogły składać również osoby fizyczne wyjaśniła władze mogą się co najwyżej pochwalić. Pytała rozlicza się, traci autorytet. Obawiam się, że spalił E. Ryszka. Program musi być tak napisany, aby także o wynagrodzenie za udział w posiedzeniu się na tym stanowisku mówił z kolei spełniał wszystkie warunki ustawy o wychowaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Czesław Tkocz (BSR). Henryk Frystacki w trzeźwości, a także był zapisany w Miejskim Alkoholowych oraz o jej skład. Sprawę wyjaśniła (BSR) stwierdził, że należy stosować te same Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów radca prawny Łucja Pierchała: Zgodnie kryteria dla wszystkich, a skoro istnieje wymóg Alkoholowych. To, czy będzie finansowany, z ustawą, Rada powinna określić zasady wynagradzania dostarczenia w określonym terminie sprawoz- czy też nie, oceni komisja. Dyskusję nad programem członków komisji. Ustala zatem kwotę dania za rok ubiegły, obowiązuje on wszystkich rozpoczął Zygmunt Gajda pytając o dotychczasowe maksymalną, która nie może przekroczyć 10% jednakowo. Z kolei Andrzej Wojaczek zaapelował, osiągnięcia w dziedzinie rozwiązy- najniższego wynagrodzenia w kraju, wynoszącze- by z podobną troską podchodzić do innych przy- wania problemów alkoholowych w mieście go aktualnie 760 zł (nie mylić z wynagrodzeniem chodni, np. w dzielnicy Chwałowice, gdzie zac.d. na stronie 8 i przestrzeganie godzin otwarcia ogródków piw- minimalnym, które wynosi 800 zł). Skonkretyzo-

6 c.d. ze strony 7 mknięto poradnię urazowo ortopedyczną mieszczącą się w suterenie. Z przepisów ustawy, wynika, że żaden NZOZ nie może mieć pomieszczeń, z wyjątkiem socjalnych, w piwnicach budynku. Poza tym w przychodni na Byłych Więźniów Politycznych wyremontowano i przystosowano nowoczesną poradnię urazowo ortopedyczną, a ta która mieściła się w Chwałowicach nie spełniała podstawowych wymogów wyjaśniła decyzję o zamknięciu poradni w Chwałowicach G. Potera. Do dyskusji na temat ośrodka na Mikołowskiej włączyli się również J. Makosz i A. Wrzoł, a T. Zejer przekonywał, że trzeba zrobić wszystko, by poradnia nadal istniała, niezależnie od... osoby ją prowadzącej. Ostatecznie T. Zejer złożył wniosek o zakończenie dyskusji, który poparto jednogłośnie. Całą uchwałę przyjmującą Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 przyjęto 17 głosami za (BSR, PO, RIO) i 7 wstrzymującymi się (SLD i RIO). Do tematu ośrodka przy Mikołowskiej powrócono w ostatnim punkcie sesji, kiedy to stanowisko w tej sprawie przedstawił prezydent miasta. Przytoczył on dokumentację sprawy, z której wynika, że to nie miasto, a raczej dłużnik nie wykazał się dobrą wolą. Pomimo tych faktów i innych, stawiających osobę prowadzącą ośrodek w niekorzystnym świetle pod względem etycznym, prezydent podjął decyzję o wstrzymaniu egzekucji komorniczej. Zaapelował jednak do radnych opozycji o nacisk na terapeutę, by wywiązał się on z zobowiązań finansowych względem gminy. Bliżej Grecji Radni upoważnili prezydenta miasta do podpisania umowy partnerskiej z greckim miastem Larissa. Już od kilku lat Rybnik i Larissa prowadzą nieformalną współpracę, przede wszystkim na płaszczyźnie kultury. Zaangażowało się w nią m.in. Rybnickie Centrum Kultury i Miejska Orkiestra Dęta Rybnik. Teraz wzajemne relacje zostaną poszerzone o nowe dziedziny, w tym wymianę młodzieży i współpracę sportową. Umowa partnerska ma być formalnym wyrażeniem woli obu stron i kolejnym etapem kontaktów pomiędzy miastami. Warto podkreślić, że występując o środki z zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z Komisji Europejskiej, Rybnik dokumentując swoją współpracę z zagranicznym partnerem, zwiększa szansę ich pozyskania. Jak wyjaśniła E. Ryszka, nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że podpisanie umowy z grecką Larissą w momencie przewodnictwa Grecji w Unii Europejskiej nadaje partnerstwu większego prestiżu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przedszkolaki w szkole Ustalone zostały kierunki zmian w organizacji przedszkoli prowadzonych przez miasto w celu zracjonalizowania wydatków publicznych na ich utrzymanie. To uchwała o znaczeniu intencyjnym, wyznaczająca pewne kierunki działań wyjaśnił referujący temat zastępca prezydenta Jerzy Frelich. W nadchodzącym roku szkolnym (2003/2004) zmiany w ustawie o systemie oświaty nałożą na gminy konieczność realizacji obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich, uczęszczających do przedszkoli. Dlatego też zaistniała potrzeba zracjonalizowania sieci przedszkoli w mieście i dostosowania ich do wymogów reformy. - Dziecko w przedszkolu jest jednocześnie uczniem, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, m.in. koniecznością realizowania obowiązku szkolnego. Ktoś musi zadbać o realizację tego obowiązku, a odpowiedzialnym za to będzie dyrektor szkoły podstawowej. Proponujemy więc, by tak jak w przypadku Niewiadomia i Wielopola tworzyć zespoły szkolno przedszkolne mówił J. Frelich. Z powodu niżu demograficznego zdarza się, że w jednym czy w drugim przedszkolu grupy sześciolatków są bardzo nieliczne. Należałoby je więc zgrupować w jednej placówce. Wspólna administracja szkoły i przedszkola ułatwi wywiązywanie się z obowiązków obu placówkom. Zgodnie z uchwałą, zainteresowane osoby fizyczne i prawne mogą przejmować na preferencyjnych warunkach obiekty obecnych przedszkoli publicznych, w celu prowadzenia w nich placówek niepublicznych. Poza tym prezydent jest zobowiązany do opracowania programu i harmonogramu działań organizacyjno technicznych na lata , zapewniających realizację przedstawionych ustaleń. Program zostanie uzgodniony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy udziale związków zawodowych i zostanie zaprezentowany RM na sesji w maju. Za uchwałą głosowało 18 osób (BSR, SLD-UP), a wstrzymało się od głosu 6 osób (RIO i PO). Teoria w życie W oparciu o poprzednią uchwałę zdecydowano o powstaniu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Ochojcu i Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Golejowie. Pierwsza placówka powstanie z połączenia Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 47 w Ochojcu, a rozpocznie swoją działalność 1 września tego roku. Oprócz nowej sali gimnastycznej, do budynku SP 37 zostaną dobudowane pomieszczenia dla przedszkola, które obecnie mieści się w budynku przy ul. Rybnickiej (O sprawie pisaliśmy również w poprzednim numerze GR ). Uchwałę przyjęto 17 głosami za (BSR, SLD) i 7 wstrzymującymi się (RIO, SLD, PO). Przy trzech głosach wstrzymujących się radni ustalili również, że od 1 września w Golejowie funkcjonować będzie Zespół Szkolno Przedszkolny powstały z połączenia Szkoły Podstawowej nr 29 i Przedszkola nr 33. Obecnie przedszkole to funkcjonuje w dwóch budynkach w Golejowie i Grabowni. Jedno przedszkole znajduje się przy ruchliwej drodze i zajmuje wiekowy, liczący ok. 200 lat budynek, a drugie małe, jednoodziałowe działa w niedalekiej Grabowni. Z kolei obok szkoły podstawowej nr 29 znajduje się dom nauczyciela, a w nim trzy mieszkania. Jednak nie mieszkają w nich nauczyciele uczący w tej szkole. Proponujemy zatem wyremontować dom nauczyciela z przeznaczeniem na przedszkole, które łatwo można będzie powiązać ze szkołą w Golejowie, i w ten sposób stworzyć czwarty Zespół Szkolno Przedszkolny. Oczywiście dwóm dotychczasowym mieszkankom domu nauczyciela zapewnimy równorzędny lokal w naszych zasobach wyjaśnił koncepcję powstania placówki J. Frelich. Czekając na własne M. Radni przyjęli program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Rybnik na lata Na terenie miasta znajduje się mieszkań. Najwięcej posiada ich Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , nieco mniej bo jest mieszkań komunalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum ma 2 tys. mieszkań, a Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe 1572 wyliczał J. Frelich Deficyt obliczamy na około 3,5 tys. mieszkań, zaś czas oczekiwania na mieszkanie komunalne na min. 6 lat. Przedstawiając program zastępca prezydenta mówił m.in. o nakładach na utrzymanie wiekowych w większości, zasobów mieszkaniowych i źródłach pozyskiwania pieniędzy. Wspomniał o polityce czynszowej, lokalach socjalnych, a także o eksmisjach orzeczonych i wykonanych, które wciąż wykazują tendencję zwyżkową. W wyniku wyroków eksmisyjnych musieliśmy przekwalifikować 487 mieszkań o najniższym standardzie, żeby nadać im status lokali socjalnych tłumaczył J. Frelich. Poinformował też o podejmowanych przez miasto kierunkach działań, takich jak rewitalizacje budynków (m.in. przy ul. Gliwickiej i w Śródmieściu przy ul. Kościuszki oraz Powstańców), termomodernizacje czy remonty, w tym m.in. wymiany okien, czy dachów. W trakcie dyskusji radny H. Ryszka pytał m.in. o budynki na osiedlu Andresa, możliwość zaadaptowania strychów starych budynków na potrzeby mieszkaniowe oraz podkreślił, że 50% mieszkań jest zadłużonych. Dobrze, że taki program powstaje, choć mógł być przygotowany już wcześniej mówił z kolei K. Zięba, który przypomniał o swoich wysiłkach na rzecz powstawania mieszkań socjalnych. Program należy przyjąći go stosować. W związku z głodem mieszkaniowym radni S. Stajer i J. Makosz pytali o opuszczone budynki przy ul. Dworek i Raciborskiej, wzbudzające emocje w związku z planem inwestycji Plaza Rybnik. Opozycja uważa, że przedwczesne opróżnienie budynków naraziło miasto na straty. Władze zaprzeczają, deklarując, że Plaza szkody wyrównała. Budynki te są przeznaczone do wyburzenia dlatego nie zostały ujęte w programie jako zasoby mieszkaniowe gminy odpowiadał J. Frelich. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych (BSR i SLD-UP, PO), dwóch było przeciw (RIO), a pięciu wstrzymało się od głosu (RIO i SLD- UP). Uchwała zobowiązała prezydenta do corocznego składania na sesji Rady sprawozdania z wykonania tego programu. 8 Marzec 2003

7 Będzie Centrum Hallera? Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na 20 lat terenu przeznaczonego do przekazania Stowarzyszeniu Kupców Targowych Miasta Rybnika. Powierzchnia obiektu: 2650 m 2, powierzchnia handlowa: 1600 m 2, zatrudnienie ok. 150 osób. Otwarte od godz do tak J. Frelich przedstawił projekt zespołu pawilonów o nawie Centrum Handlowe Hallera, które ma powstać na terenie targowiska miejskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Targowych (Temat ten poruszaliśmy także w październikowym numerze GR ). Za sprawą wizualizacji komputerowej radni zapoznali się z projektem i wyglądem obiektu. Środki na jego budowę będą pochodziły z wpłat samych kupców oraz kredytu bankowego poręczonego przez wykonawców: Inwestorzy nie otrzymają zezwolenia na budowę nim nie przedstawią umowy kredytowej z bankiem. Jest to dla nas sprawa podstawowa. Nauczeni kiepskimi przykładami z przeszłości, nie chcemy do nich więcej dopuścić wyjaśnił J. Frelich. Za uchwałą głosowało 15 radnych, 2 było przeciw, a wstrzymało się 6 osób. Komisja wciąż niepełna W programie sesji znalazł się punkt dotyczący uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej RM. Przypomnijmy: obecnie komisję tworzą 4 osoby (wszyscy z BSR u) choć powinno ich być 7. Sytuacja patowa trwa od drugiego posiedzenia RM, kiedy to kontrowersje wzbudził najpierw tryb głosowania (jawny czy tajny), a następnie kandydatura R. Niewelta na przewodniczącego tej komisji. Wówczas to radni RIO i SLD-UP powołali się na przedwyborcze zapowiedzi, w myśl których Komisja Rewizyjna miała należeć do opozycji. Jednak tak się nie stało. Nie zaakceptowano również propozycji, by to opozycja posiadała większość w tej komisji, a kandydatura R. Niewelta została przyjęta głosami BSR. Wtedy na znak protestu opozycja nie zgłosiła swoich kandydatów do komisji. Stanowisko to nie uległo zmianie i wciąż nikt z radnych SLD-UP i RIO nie wyraził zainteresowania pracą w komisji. Sesje wcześniej? Sprzedaż potrwa miesiąc, a obligacje będą mogły nabywać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Przypomnijmy: 30 grudnia 2002 r. miasto wyemitowało obligacje na okaziciela, objęte w całości przez bank PKO BP SA. Zostały one dopuszczone do obrotu publicznego i będą notowane na pozagiełdowym rynku regulowanym Centralnej Tabeli Ofert. Wartość sprzedawanych obligacji wynosi zł, a program emisji obejmuje trzy transze. W pierwszej transzy do obrotu weszło obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. II transza zaplanowana na ten rok obejmuje tysiączłotowych obligacji, a trzecia transza, w liczbie , wyemitowana zostanie w 2004 r. Sprzedaż oferowanych w tym roku obligacji prowadzona będzie w sieci Punktów Obsługi Klientów Bankowego Domu Maklerskiego. Jeden z takich punktów mieści się w Rybniku w Banku PKO BP SA., przy ul. J. F. Białych 3, drugi w ekspozyturze banku w Raciborzu, przy ul. Pracy 21. Obydwa punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Tak więc, osoba zainteresowana nabyciem obligacji musi zgłosić się do takiego punktu z gotówką lub potwierdzoną dyspozycją na rachunku: Nie jest nawet potrzebny dowód tożsamości, gdyż są to obligacje na okaziciela. Może je nabyć każdy kto wyrazi na to ochotę. Na tym etapie nie trzeba również zakładać rachunku w punkcie obsługi klienta. Tak więc nic poza pieniędzmi nie jest w tym momencie klientowi potrzebne wyjaśnia dyrektor rybnickiego oddziału PKO Bank Polski Władysław Sikora. Teoretycznie bank ma prawo, uznając, że zainteresowanie obligacjami jest duże, podnieść ich cenę nominalną, wynoszącą obecnie 1000 zł. Może też ją obniżyć. Jednak na dzień dzisiejszy nie przewiduje się, by bank skorzystał z takiej możliwości. Dla potencjalnego nabywcy najistotniejszą rzeczą jest opłacalność takiej formy lokaty kapitału. Dlatego warto odnotować, że oprocentowanie obligacji transzy 2002 na rok 2003 wynosi 7,033% (ze względu na zastosowaną formułę 360 dniowego roku odsetkowego, kupon odsetkowy tego roku to 71,31 zł). Sprzedaż obligacji będzie odbywała się według kolejności składania zapisów, po tzw. cenie dziennej. Oznacza to, że obligacje kupimy po cenie nominalnej, powiększonej jednak o odsetki liczone od pierwszego dnia sprzedaży: Skoro sprzedaż obligacji będzie dokonywana dokładnie trzy miesiące po emisji, to kupon odsetkowy będzie mniejszy od kwoty 71,31 zł o 1/4. Gdyby zatem przyjąć, że ktoś kupi obligację 31 marca, to zapłaci za nią 1000 zł plus 1/4 odsetek, czyli W najbliższym czasie każdy zainteresowany będzie mógł kupić obligacje komunalne miasta Rybnika. Obligacje na sprzedaż dodatkowo 17,19 zł, co stanowi właśnie 1/4 z kwoty 71,31 zł wyjaśnia W. Sikora. Zatem za obligację trzeba będzie zapłacić nie 1000 zł, a 1017,19 zł. Każdego kolejnego dnia obligacja będzie droższa o prawie 20 gr. Warto o tym pamiętać, by osoby nabywające obligacje nie były zaskoczone faktem, że muszą zapłacić drożej niż tysiąc złotych przypomina dyrektor banku. Obligacje pierwszej transzy wyemitowane są na 11 lat, czyli maksymalny okres ich wykorzystywania przez nabywcę wynosi 11 lat. Pozostałe są 13 letnie. Jednak z obligacji można będzie wycofać się już wcześniej. Jednym ze sposobów jest przedstawienie ich do przedterminowego wykupu. Datą takiego wykupu w każdym roku będzie ostatni dzień okresu odsetkowego. Pierwszy wykup na kwotę zł. nastąpi po upływie trzech lat od daty emisji, a więc dokładnie 31 grudnia 2005 r. Począwszy od 2005 r,. co roku obligacje można będzie zgłaszać do wykupu obserwując, jaki zysk jest możliwy do osiągnięcia. Na ten rok jest to 7,033%. W następnych latach oprocentowanie może być wyższe, ale może też być niższe. I to jest właśnie jedyne ryzyko albo przeciwnie korzyść, z nabywania takich papierów wartościowych przekonuje W. Sikora. Przedterminowy wykup obligacji rozpisany jest do 2017 r. i w zależności od zaistniałej sytuacji, będzie to wykup dobrowolny albo obligatoryjny. Obligacje będą wykupywane według wartości nominalnej jednocześnie z wypłatą odsetek za ostatni okres odsetkowy. Odsetki te będą oddawane do dyspozycji właściciela obligacji i według jego uznania mogą być przekazywane na rachunek w dowolnym banku lub też odbierane gotówkowo, gdyż jak wyjaśnia B. Sikora (...) odsetki są czystym zyskiem właściciela obligacji i nie pozostają na żadnym rachunku, ale są do odebrania. Innym sposobem wycofania się z obligacji jest sprzedaż papierów poprzez CTO: W takim przypadku chęć zbycia obligacji należy zgłosić w punkcie obsługi klientów i wtedy to przez Centralną Tabelę Ofert szukani są potencjalni nabywcy. Następnie między sprzedającym, a kupującym ustalana jest cena tłumaczy W. Sikora. Kiedy zdecydujemy się na taki krok musimy otworzyć rachunek w biurze maklerskim. Koszt obsługi rocznej takiego rachunku wynosi 40 zł. Zakup obligacji może okazać się korzystną formą lokaty własnych oszczędności. Jednak nie można wykluczyć, że mieszkańcy z różnych względów nie będą chcieli nabywać takich papierów wartościowych. Co zatem stanie się w sytuacji kiedy zainteresowanie obligacjami będzie znikome? Nie będę ukrywał, że bank nie będzie Posiedzenie zakończyło się tuż przed godziną 2.00 w nocy, stąd też w ostatnim punkcie wnioskach, oświadczeniach, interpelacjach i pytaniach radnych zastanawiano się nad możliwością zmiany tego stanu rzeczy. Radny K. Zięba w imieniu SLD-UP zaproponował, by posiedzenia rozpoczynały się wcześniej, np. o godz lub R. Niewelt poparł to stanowisko. Wiadomo już, że sugestie radnych zostaną częściowo uwzględnione i kolejna absolutoryjna sesja RM odbędzie się w sobotę (29.03) w godzinach przedpołudniowych. Następnie G. Potera poinformowała o regionalnym dniu protestu NSZZ Solidarność, 9 który zaplanowano na dzień 21 lutego. (r), (S) dokończenie na stronie 15

8 Boguszowice Osiedle Na zebranie do sali miejscowego Domu Wybory w dzielnicach Kultury przybyło prawie 200 osób. Obecni byli też radni miejscy: Alicja Wrzoł, Stanisław Stajer, Jan Mura, wytypowany do poprowadzenia Nic o nas bez nas... wyborów Leszek Kuśka oraz będący u siebie Wiesław Zawadzki. Najważniejsze z inwestycji ostatnich czterech lat w dzielnicy, przedstawione przez ustępującego przewodniczącego Zarządu RD Jana Kruka to: amfiteatr w parku przy ul. Bogusławskiego, dom pogrzebowy z kaplicą, oświetlenie ulic Pośpiecha i Rajskiej, remonty części nawierzchni ulic Patriotów, Bogusławskiego, Rajskiej, boiska do koszykówki i siatkówki w Gimnazjum nr 5 i na Osiedlu Południe, Kończy się trwający cały marzec cykl zebrań sprawozdawczo wyborczych we wszystkich dzielnicach Rybnika. Mieszkańcy, którym nieobojętne są problemy swojej małej Ojczyzny, decydują kto będzie reprezentował w Radzie Dzielnicy - najniższej, ale i najbliższej komórce samorządowej władzy. Sprawozdania ustępujących rad wywoływały dyskusje o sprawach dzielnic i bolączkach trapiących mieszkańców, zaś obecność na wyborczych spotkaniach prezydenta miasta, jego zastępców czy przewodniczącego Rady Miasta sprawiała, że ostre niekiedy polemiki wykraczały poza granice dzielnic, zawsze jednak dotykały ich społeczności. Duża frekwencja, wielka ilość zgłaszanych kandydatów i często burzliwy przebieg zebrań udowodnił, że mieszkańcy Rybnika wykorzystują zdobycze demokracji... przede wszystkim zaś budowa systemem gospodarczym kilkunastu parkingów z kostki betonowej, przydzielonej przez miasto. Dla mieszkańców ważne też były, choć zapewne niewystarczające, remonty bloków przy ul. Patriotów, Bogusławskiego, Śniadeckich, Czwartaków i Rejonu Osiedla. Przewodniczący podsumował też działanie pomocowe na rzecz osób biednych i samotnych oraz udział RD w organizacji zabaw i festynów. Przybyły na spotkanie prezydent Adam Fudali poinformował mieszkańców o faktycznej wysokości zadłużenia miasta, zawyżanej na nalepianych, również w Boguszowicach, przedwyborczych anonimowych plakatach. Mówił też o kierunkach rozwoju miasta, podkreślając wagę małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie dyskusji okazało się, że uruchomienie jednej linii autobusowej (nr 31) do szpitala w Orzepowicach mieszkańcy uważają za niewystarczające. Emocje wzbudziła też sprawa płatności za budowane na kopalnianym terenie rzony formą prowadzenia zebrania, zarzucając prezydentowi i J. Krukowi manipulację, gdyż ten ostatni oddał prowadzenie zebrania wyznaczonemu do tego L. Kuśce dopiero po odczytaniu sprawozdania. Część mieszkańców uważała, że wyjątkowa aktywność W. Zawadzkiego jest związana z wyborami, które właśnie miały się odbyć. Padła nawet propozycja by W. Zawadzki oraz J. Kruk zrezygnowali z kandydowania do RD. Tak się jednak nie stało. Spośród 36 kandydatów podanych z sali wyłoniono 15 osobowy skład Rady Dzielnicy, która w sposób tajny wybrała: przewodniczącego RD w osobie Mariusza Wiśniewskiego, wiceprzewodniczącą Jadwigę Siwiaszczyk, przewodniczącym Zarządu RD został ponownie Jan Kruk, jego zastępcą Piotr Kusz, zaś do Zarządu weszli również Gabriela Chroboł, Maria Rączka, Lidia Rosół, Waldemar Brzózka i Jan Woźniak. okien w SP 16. Mówił też o pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia i organizacji imprez integracyjnych jak choćby Festyn Farski. Prezydent A. Fudali omówił krótko finanse miasta, główne inwestycje i kierunki rozwoju Rybnika, zapewniając o podjęciu starań o pozyskanie środków zewnętrznych na ukończenie budowy krytego basenu. Wspólnie z M. Śmigielskim prezydent wręczył ustępującym członkom RD specjalne podziękowania. W czasie dyskusji szczególne emocje wzbudziła niedawna podwyżka podatku od nieruchomości. Prezydent zaprzeczył jakoby dochody miasta z tego tytułu zdecydowanie wzrosły część podatników zapłaci do miejskiej kasy znacznie mniej. Mieszkańcy dzielnicy są też zaniepokojeni pryzmą niezidentyfikowanych odpadów, rosnącą przy ul. Kolberga w strefie ochronnej, poza komunalnym składowiskiem odpadów. Firma Eko, która je garaże. Społeczny komitet, jaki w celu tam czasowo składuje, poinformowała nas, że budowy tychże garaży powstał, nie posiadał Boguszowice Stare jest to całkowicie nieszkodliwy materiał ze składowiska osobowości prawnej. Osobą fizyczną, która podpisała umowę dzierżawy z kopalnią był b. radny RM Piotr Kusz i został on pełnomocnikiem budujących. Niektórzy z nich zarzucili mu nierozliczenie się z płatności, czemu P. Kusz zaprzecza (nowo wybrana RD zapowiedziała wyjaśnienie sprawy). Mieszkańcy podnieśli jeszcze temat braku świątecznej iluminacji w dzielnicy, dewastacji obiektów użyteczności publicznej i związanym z tym zagrożeniem bezpieczeństwa, przepełnienia autobusów miejskich spowodowanych zbyt małą ilością kursów, pojawił się też odwieczny problem wałęsających się i zanieczyszczających dzielnicę psów. Najbardziej aktywną osobą na sali był radny W. Zawadzki, mieszkaniec Boguszowic, który zarzucił rządzącym spychanie dzielnicy na margines, brak koncepcji jej skanalizowania, złe wykonanie ścieżek rowerowych, a przede wszystkim brak zainteresowania władz straszącą ruiną niedokończonego krytego basenu niechcianego dziedzictwa po kopalni. Prezydent zapewnił (również na następnym zebraniu w Boguszowicach Starych), że ukończenie Na zebranie, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 16, przybyło ponad 200 osób, a uczestniczyli w nim również przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski, radny Zygmunt Gajda, prowadzący wybory Stanisław Stajer oraz prezydent Adam Fudali, który przyjechał bezpośrednio z zebrania w sąsiednich Boguszowicach Osiedlu. Dotychczasowy przewodniczący Zarządu RD Jan Mura zdał sprawozdanie z działań Rady w upływającej kadencji. Rozwiązano w końcu problem budynku starej gminy po jego rozebraniu w miejscu tym powstał parking i plac zabaw dla dzieci. Mieszkańcom bardzo zależy, by teren ten pozostał w rękach miasta i tak zapewnie się stanie. Warto wspomnieć o wycinkach drzew ze względów bezpieczeństwa na krętej ulicy Boguszowickiej, modernizacji skrzyżowania z ul. Małachowskiego, budowie sieci wodociągowej od ul. Gotartowickiej do parkingu, nowych chodnikach przy ulicy Małachowskiego oraz ul. Strażackiej i Spacerowej, powstaniu nowego przystanku autobusowego, kanalizacji sanitarnej dla części ul. Kłokocińskiej, sali gim- po przeróbce, wykorzystywany do przesypywania surowych odpadów oraz do rekultywacji. Będzie on stamtąd sukcesywnie wywożony. Mieszkańcy apelowali również o wycięcie kolejnych drzew rosnących na środku chodnika, poprawienie nawierzchni ul. Rajskiej, wyczyszczenie rowu odwadniającego przy Domu Nauczyciela, zgłosili też wiele innych, codziennych bolączek. Ilość kandydatów, jaką uczestnicy zebrania zgłosili do nowo wybieranej Rady Dzielnicy była imponująca - na tablicy pojawiło się aż 41 nazwisk. Wyłoniona 15 wybrała spośród siebie Zarząd RD, a w jego skład weszli: Jan Mura przewodniczący, jego zastępca Stanisław Przeliorz oraz członkowie: Stefan Pawelec, Amalia Tengler i Zdzisław Kuśka. Przewodniczącym RD został Jan Wengerski, wiceprzewodniczącą Sylwia Janicka. Meksyk Frekwencja na zebraniu miekszańców dzielnicy w Zespole Szkół Budowlanych przerosła oczekiwania organizatorów. Tylu osób na budowy basenu nastąpi w tej kadencji. nastycznej dla Gimnazjum nr 7 (d. SP 36), no- podobnym zebraniu jeszcze u nas nie było 10 W. Zawadzki dotknął też tematu podatków wej drodze łączącej Boguszowice Stare z Osiedlem. Planowana jest wymiana kolejnej partii Kotas, który podsumował 4 lata działalności Marzec stwierdził ustępujący przewodniczący Adam oraz podwyżki opłat za wodę. Był również obu- 2003

9 Rady. Przypomniał o pracach jakie przeprowadzono w dzielnicy, w tym m.in. o drogach wykonanych systemem gospodarczym, modernizacji chodników, montażu punktów oświetleniowych i spowalniaczy ruchu. Przedstawiciele Rady Dzielnicy zasiadali też w komisjach przetargowych, opiniowali niektóre projekty i interweniowali w sprawach dzikich wysypisk śmieci. Meksyk zajmował także czołowe lokaty w Korowodach Dzielnic (w 2001 czwarte miejsce, a w 2002 szóste), a mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w zabawach festynowych. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim za czteroletnią współpracę. Następnie rozpoczęła się dyskusja, która miała dotyczyć przedstawionego sprawozdania, jednak mieszkańcy zgłaszali uwagi związane nie tylko ze sprawami mijającej kadencji RD. Pytano m.in. o to, jak skontaktować się z dzielnicowym i dlaczego nie jest to osoba z tego terenu oraz jaka jest przyszłość zalewisk na ul. Prostej. Mieszkańcy krytykowali złą nawierzchnię ulicy Kowalczyka, stan tunelu pod dworcem kolejowym i przekonywali, że nie sposób dojść do porozumienia z władzami PKP. Meksyk to najbardziej zdewastowana dzielnica miasta i trudno mówić, że to zielone przedgórze Śródmieścia, jak próbowano nam udowadniać zapewniał jeden z rozgoryczonych mieszkańców. Mówiono również o zbiórkach śmieci, stanie dróg i szkodach górniczych. Uczestnicy spotkania narzekali także na podwyżki wody i wzrost podatków oraz wyrażali obawy, co do zbytniego zadłużania miasta. Kwestie te wyjaśnił goszczący na spotkaniu prezydent Adam Fudali, informując o kondycji miasta i omawiając sprawy uchwalonego budżetu. Prezydent przypomniał również o tzw. ratingu A (pol), czyli o wysokiej wiarygodności kredytowej, którą nadała miastu międzynarodowa agencja ratingowa. Rating ten odzwierciedla dotychczasowe wyniki budżetowe miasta oraz poziom i strukturę aktualnego i przyszłego zadłużenia. Miasto nie przejada pieniędzy, ale realizuje inwestycje, które mają wpływać na jego rozwój i zmniejszenie bezrobocia przekonywał prezydent. Najważniejszym punktem spotkania były oczywiście wybory, które w tej dzielnicy poprowadził Leszek Kuśka. Mieszkańcy zgłosili 18 kandydatów, z których do Rady weszło 15 osób. To oni wybrali spośród siebie przewodniczącego zarządu, którym został Roman Widerski (A. Kotas nie kandydował). Przewodniczącym Rady Dzielnicy wybrano Stanisława Kuźnika, kandydata na prezydenta miasta w ostatnich wyborach. Wiceprzewodniczącym został Henryk Sibila. Z najważniejszych inwestycji warto wymienić budowę sali gimnastycznej oraz remont sali kinowej, poczty, Caritasu i boiska GKS Pierwszy Chwałowice. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o motopompę i agregat, a w dzielnicy ułożono chodniki, wykonano parkingi i wiaty autobusowe, założono spowalniacze i systemem gospodarczym wyremontowano drogi. Przeprowadzono również prace w szkołach i przedszkolach. Na działalność RD otrzymała 9500 zł, ale kasę w ub. roku zasiliło dodatkowe 2000 zł, w nagrodę za uczestnictwo w Korowodzie Dzielnic. Zofia Marek z ustępującej Rady Dzielnicy poinformowała o pomocy dla osób starszych i ubogich rodzin. Dla najmłodszych organizowano wycieczki do Wapienicy, a w ub. roku 40 dzieci z najuboższych rodzin wzięło udział w półkoloniach. A. Wojaczek podziękował za owocną współpracę prezydentowi i poprzedniemu Zarządowi Miasta, firmom oraz dyrektorom placówek oświatowych a także kop. Chwałowice. W trakcie dyskusji mieszkańcy poruszyli sprawę nowej sali gimnastycznej i tamtejszej szatni, sygnalizacji świetlnej przy kopalni, korków ulicznych, wycinki topoli, wysokiej ceny wody oraz środków, jakie w dzielnicy wydano na remonty dróg: Ogólne wydatki na tę dzielnicę to 11 mln 315 tys., z czego 1 mln 200 tys. przeznaczono na drogi, 1 mln 760 tys. na salę gimnastyczną, 700 tys. na szkoły, a 520 tys. zł. to wydatek na opiekę społeczną mówił Adam Fudali, który wyjaśnił również kwestie związane z zadłużeniem miasta. Jak zwykle wiele uwag skierowano do goszczących na spotkaniu przedstawicieli policji i dyrektora kop. Chwałowice. Mówiono o szkodach górniczych i remoncie cmentarza oraz pytano, jak w Chwałowicach wprowadzić program Bezpieczny sąsiad dobra dzielnica, realizowany w Boguszowicach Osiedlu. Mieszkańcy nie szczędzili ciepłych słów pod adresem ustępującej Rady, nie dziwi zatem wybór jakiego dokonali. Spośród 30 kandydatów (mieszkańcy przegłosowali wniosek o zamknięcie listy, ale chętnych było znacznie więcej) wybrano 15. Najmłodszą w tym gronie okazała się 20 letnia studentka politologii, która zjednała sobie sympatię mieszkańców dzięki... skoczkowi z Wisły: Jeżeli nie wierzycie, że w tak młodym wieku można coś zrobić, przypomnijcie sobie Adama Małysza, w niego też nikt nie wierzył, a mimo to on wygrał. Młoda chwałowiczanka również wygrała i jak zapowiedziała pragnie zrobić coś dla tej dzielnicy, a nie tylko narzekać. Spośród 15 osobowej Rady wybrano przewodniczącego Zarządu, a został nim Andrzej Wojaczek, zaś jego zastępcą Hubert Rupik. Natomiast przewodniczącym Rady Dzielnicy został Wiesław Mańka, a wiceprzewodniczącym Jan Janowski. Wybory w Chwałowicach nadzorował radny Jan Kruk. i radny Henryk Frystacki, który miał poprowadzić wybory w tej dzielnicy, zmuszeni byli je odwołać. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć co najmniej dwukrotna liczba osób wybieranych w danej dzielnicy. W tym przypadku Rada ma liczyć 15 osób, a więc tego dnia na sali powinno zasiąść przynajmniej 30 osób. Jednak tak się nie stało. Na niską frekwencję z pewnością miała wpływ... Środa Popielcowa. Nowy termin spotkania ustali Rada Miasta Rybnika. Chwałęcice Na spotkanie w tej dzielnicy przyszło sporo osób, mimo iż miało ono poważnego konkurenta, a był nim mecz Wisły Kraków z Lazio Rzym. Jednak wielu mieszkańców uznało, że losy piłkarskiego spotkania nie są tak ważne jak współdecydowanie o swojej dzielnicy. Dotychczasowy przewodniczący Andrzej Gaszka zdał sprawozdanie z zakresu wykonanych prac, w tym m.in. utwardzanie dróg systemem gospodarczym, wykonanie kanalizacji przy ul. Rudzkiej, montaż punktów świetlnych oraz remonty w szkole i przedszkolu. Mówił również o wydatkach i dochodach tej dzielnicy oraz o organizacji festynów, spotkań z najstarszymi mieszkańcami i jubilatami obchodzącymi Złote Gody. A. Gaszka nie mógł pominąć najważniejszej inwestycji, ukończonej w Chwałęcicach w ubiegłym roku, jaką była budowa sali gimnastycznej przy SP 27. Zrealizowanie wszystkich zadań było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, TKKF i władz miasta. Niestety, nie udało się rozwiązać wszystkich zasygnalizowanych przez mieszkańców problemów. To zadania dla nowej Rady mówił A. Gaszka, dziękując wszystkim za współpracę. W trakcie krótkiej dyskusji powrócono do sprawy kanalizacji i faktu, że program ISPA nie objął Chwałęcic. Jak tłumaczył A. Gaszka (prezydent A. Fudali nie był obecny na spotkaniu), sprawę kanalizacji już wyjaśniano i przedstawiano powody, które zdecydowały o tym, że Chwałęcice nie zostały uwzględnione w tym projekcie. W tym celu zorganizowano nawet odrębne spotkanie mieszkańców z przedstawicielami władz miasta. Wówczas to poinformowano, że budowa kanalizacji rozpocznie się w Chwałęcicach w 2006 r., przy wykorzystaniu innych środków finansowych. W dalszej części dyskusji mieszkańcy mówili o skrzyżowaniu Rudzka Czecha, nielegalnych kąpielach na Pniowcu, złym stanie ul. Pniowskiej, a nawet o konieczności otwarcia w Chwałęcicach nowego ośrodka kultury czy też biblioteki. Jeden z mieszkańców skrytykował fakt, że dzielnica nie posiada swojego radnego w obecnej RM i zaapelował, by do RD wybrać takie osoby, które zastąpią radnych i będą skutecznie bronić interesów Chwałęcic. Kazimierz Zięba, który spotkanie prowadził, Chwałowice Takie tłumy do DK w Chwałowicach mógł przyciągnąć tylko największy przebój kinowy, jednak tym razem mieszkańcom nie chodziło o filmową rozrywkę, ale o udział w spotkaniu sprawozdawczo wyborczym. Na wstępie przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Wojaczek Do nowej remizy OSP, w której zaplanowa- Stodoły 11 poinformował o pracach jakie w trakcie tej no spotkanie przyszło tylko osób. W związku z tym przewodniczący RD Józef Sorychta c.d. na stronie 12. kadencji Rady wykonano w Chwałowicach.

10 c.d. ze strony 11. zapewnił, że w RM będzie sprzymierzeńcem tej dzielnicy. Kolejnym punktem spotkania był wybór kandydatów do RD, których zgłoszono 23. Po głosowaniu odpadło osiem osób z najmniejszą ilością głosów. Po kilkunastominutowym posiedzeniu Rada wybrała przewodniczącego Zarządu, a został nim ponownie Andrzej Gaszka. Jego zastępcą wybrano byłego radnego Wiktora Mandrysza. Natomiast Kazimierz Majka będzie pełnić funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy, a jego zastępczynią została Krystyna Wałach. Członkami zarządu RD Chwałęcice zostali Eugenia Holisz i Antoni Piecha. Ochojec Ochojec jest najmłodszą dzielnicą Rybnika, dlatego też kadencja ustępującej RD trwała najkrócej. Jednak w tym czasie udało się sporo zdziałać, czego dowodem był pokaźny skoroszyt, z którym na zebranie przybył przewodniczący RD Jan Porała. Znalazły się w nim bowiem wszystkie informacje na temat przeprowadzonych w dzielnicy inwestycji, czyli m.in. doprowadzenia wody do posesji, opracowania projektu kanalizacji sanitarnej, która będzie realizowana w ramach programu ISPA, wybudowania parkingu przed DK, przystanku na ul. Łukowej oraz kilku dróg systemem gospodarczym. Przewodniczący mówił również o budowie zespołu szkolno - przedszkolnego z zapleczem kuchennym i sali gimnastycznej, na której już od września będą ćwiczyć dzieci. Na swoją działalność RD w roku 2002 otrzymała od miasta 9 tys. zł, które wzbogacone o nagrodę pieniężną z korowodu dzielnic, wydano na opiekę społeczną, administrację publiczną i kulturę. Zorganizowano festyn, Dzień Seniora, dofinansowano pobyt uczniów na zielonej szkole oraz przejazdy juniorów LKS Płomień Ochojec, obdarowano paczkami świątecznymi najuboższe dzieci, a także zakupiono dla OSP... dwa mundury. Jeden z mieszkańców pytał czy przyznając pieniądze dzielnicy, miasto określa na co mają być wydatkowane i zaapelował, by nowa RD była hojniejsza dla sportu. Kończąc swoje sprawozdanie J. Porała podziękował wszystkim za współpracę i pomoc, na którą on i cała RD zawsze mogła liczyć. Od czasu przyłączenia Ochojca do Rybnika udało nam się tu zrobić wyjątkowo dużo potwierdził Adam Fudali, który poinformował ochojczan o dochodach (752 tys. zł) i wydatkach (ponad 4 mln zł) tej dzielnicy. Mieszkańcy, którzy licznie przybyli na spotkanie, chcieli wiedzieć, na co przeznaczono tak duże pieniądze. Jak się okazuje największy wydatek (ponad 2 mln zł) związany jest z salą gimnastyczna i budową zespołu przedszkolnego oraz wodociągu, na który wyasygnowano ponad 700 tys. zł. Inne wydatki związane były z dostawą betonitów, montażem oświetlenia, oznakowaniem i oczyszczaniem dróg, remontami w szkole i przedszkolu, a także z biblioteką, boiskiem sportowym, opieką społeczną i OSP. A. Fudali mówił również o sprawach miasta, zarzutach opozycji i oskarżeniu, jakie padło pod adresem skarbnika podczas posiedzenia komisji finansów. Nie możemy pozwolić, by opozycja przerodziła się w nienawiść mówił prezydent i zapewnił o podjęciu działań w tej sprawie. Ponadto dodał, że Rybnik jest miastem o dużej wiarygodności finansowej, a jego zadłużenie jest bezpieczne. Swoimi uwagami dzielili się również mieszkańcy. Jeden z uczestników spotkania pytał o ul. Chwałęcicką i skarżył się na zbytnie natężenie ruchu na tym odcinku, a inny chciał wyjaśnić czy jest możliwe, by zgodnie z zawartą umową, firma wywożąca śmieci obowiązkowo odbierała je raz w miesiącu, bez względu na to, czy istnieje taka potrzeba, czy też nie. Mieszkańcy Ochojca stwierdzili również, że płacą wyższe podatki, gdyż miasto spłaca zaciągnięty kredyt. Narzekali także na brak w ich dzielnicy poczty. W tej chwili pozostaje kwestia znalezienia pomieszczenia, gdyż musi ono spełniać określone wymogi. Być może uda się otworzyć pocztę w budynku, w którym obecnie mieści się przedszkole, ale wszystko będzie zależało od stanu technicznego tego budynku. Sprawa nie została jeszcze ostatecznie ustalona mówił J. Porała. Dyskusję zakończyły wybory, które poprowadził radny Henryk Frystacki. Nie miał on jednak wiele pracy, bowiem do 15-osobowej RD zgłoszono kandydatów. Po przegłosowaniu osoby te zostały członkami nowej RD, a następnie wybrały ze swego grona przewodniczącego Rady Dzielnicy. Został nim były rybnicki radny Jan Kowal, a jego zastępcą wybrano Stefana Bernackiego. Przewodniczącym zarządu został Jan Porała, a jego zastępcą Mieczysław Depczyński. W zarządzie zasiedli również Antoni Piecha, Rainhold Twardawa i Janusz Bernacki. Golejów Zebranie sprawozdawczo wyborcze w tej dzielnicy rozpoczęło się od odśpiewania Stu lat i wręczenia bukietu kwiatów prezydentowi Adamowi Fudalemu, który przyjechał do Golejowa w dniu swoich urodzin. Potem było już bardziej konwencjonalnie i zgodnie z przyjętym programem. Andrzej Goldberg przewodniczący Rady Dzielnicy poinformował o jej pracowitej działalności (120 zebrań zarządu, 60 posiedzeń całej RD) oraz o inwestycjach zrealizowanych w tej dzielnicy, w tym m.in. o przebudowie skrzyżowania na ul. Gliwickiej, KEN i Książenickiej, montażu inteligentnej sygnalizacji świetlnej, powstaniu 4 zatok autobusowych i wiat oraz o utwardzeniu 11 dróg systemem gospodarczym. Ponadto w Golejowie odwodniono ulice, zagospodarowano rejon Grzybówki, doprowadzono do powstania punktu dyżurów policji i Straży Miejskiej, a obok remizy wykonano parking. Mieszkańcy bawili się na 6 festynach i koncercie charytatywnym oraz rywalizowali w turniejach tenisa stołowego i skata. Zorganizowano również 4 spotkania z seniorami i wspólnie świętowano dzielnicowe jubileusze, w tym m.in. 90-lecie OSP i 40-lecie miejscowej szkoły podstawowej. Kończąc swoje wystąpienie przewodniczący podziękował wszystkim, którzy w trakcie mijającej kadencji wspierali działania Rady Dzielnicy. Czas, w którym komisja skrutacyjna podliczała głosy oddane na 20 zgłoszonych do RD kandydatów, wykorzystano na dyskusję. To miasto prowadzone jest wzorowo mówił A. Fudali, który wyjaśnił kwestię zadłużenia Rybnika, wspomniał o bezrobociu (obecnie na poziomie 13, 14%), ofertach przetargowych na kanalizację, konieczności istnienia w RM konstruktywnej opozycji, a także o planach poszerzenia ulicy Gliwickiej aż do Ochojca. Mówił również o przekraczających 3 mln 755 zł wydatkach na tę dzielnicę i jej dochodach wynoszących ponad 1 mln 100 tys. zł. Jedna z uczestniczek spotkania twierdziła, że Rybnik rozwija się tylko dzięki pożyczonym pieniądzom, a radni drastycznie podnieśli podatki od nieruchomości. Poruszamy się jedynie w granicach narzuconych nam przez uchwałę tłumaczył A. Fudali i radził, by mieszkanka Golejowa napisała wniosek o przekwalifikowanie gruntu. Sporo uwag i pytań dotyczyło kanalizacji. Rozmawiano na temat kosztów podłączeń cen projektów i wymaganych zezwoleń oraz prac z tym związanych. Jeden z mieszkańców był oburzony faktem, iż mając gotowy projekt przyłącza, musiał dodatkowo pisać do UM o pozwolenie. Inny z kolei skrytykował prace prowadzone na ul. Turystycznej, które jego zdaniem są partactwem, gdyż szczególnie w czasie roztopów woda zalewa jego posesję. W spotkaniu uczestniczyła również Halina Opoka, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zaapelowała, by RD przeznaczyła część środków na zakup książek i pochwaliła czytelnictwo mieszkańców Golejowa, którzy w minionym roku wypożyczyli ponad 9 tys. książek. Romuald Niewelt radny z tej dzielnicy podziękował za spore zaangażowanie instytucji, takich jak: chór Zorza, Związek Emerytów i Rencistów, klub skatowy oraz Klub Sportowy Jedność, czy OSP. Następnie Wiesław Zawadzki, który prowadził wybory w tej dzielnicy zapoznał mieszkańców z decyzją wybranej przez nich 15 osobowej Rady. I tak przewodniczącym zarządu został Ginter Zaik (A. Goldberg nie kandydował), a jego zastępcą Henryk Putko. Przewodniczącym RD wybrano Romana Latochę, a wiceprzewodniczącym Edwarda Piechę. Pełny skład zarządu zostanie ustalony w późniejszym terminie. Gotartowice Wybory w Gotartowicach odbyły się w miejscowej remizie OSP. Duża, niemal w całości pełna ludzi sala robiła wrażenie i skłaniała do oczywistego wniosku, że ludzie spraw swojej miejscowości (i dzielnicy Rybnika) nie zamierzają oddawać w przypadkowe ręce. Do wyborów nowej Rady wystarczyłoby zgodnie z ordynacją 30 osób, a tymczasem do głosowania zapisało się ich aż Marzec 2003

11 13 Mijającą kadencję RD podsumował jej przewodniczący Kłokocin datków na opiekę społeczna w Kłokocinie Leszek Kuśka. Złożył szczegóło- Spotkanie sprawozdawczo wyborcze miesz- można bowiem zaobserwować, że i tutaj żyje we sprawozdanie rzeczowo-finansowe za rok kańców Kłokocina miało miejsce w remizie OSP. się coraz trudniej. 2002, omawiając sposób rozdysponowania środków Sprawozdanie z pracy RD za okres mijającej ka- Mieszkańcy apelowali o wykonanie chod- (9000 zł), którymi Rada dysponowała dencji złożył jej przewodniczący Stanisław Staników przy ulicy Włościańskiej, nazywając tę z budżetu miasta i środków wygospodarowanych jer. Przedstawił swoją Radę jako jedną z nielicznych, inwestycję (...) tematem dyżurnym przed każ- przez siebie. Przybyło tu sporo koniecznego sprzętu w której udało się zgromadzić przedstawidymi wyborami od 12 lat. Pytano o parkingi jak podest drewniany na festyny czy aparatura cieli wszystkich organizacji działających w dzielnicy. w centrum, basen przy kop. Jankowice, nagłaśniająca, stół do ping-ponga czy komputer. Rada zajmowała się rozpatrywaniem pro- uporządkowanie kosmicznego terenu za po- Drugi punkt wystąpienia przewodniczącego blemów, które się na bieżąco pojawiały i zbierała ligonem. Nie wszystkie tereny parkingowe zajęło podsumowanie mijającej kadencji RD: się zawsze w czwartki w gościnnej remizie OSP. należą do miasta, basen będzie dokończony wymienił wszystkie inwestycje drogowe, chodniki S. Stajer wymienił imiennie wszystkie osoby, i złączony z halą sportową, porządkowaniem i wodociągi wykonane bądź naprawione które w mijającej kadencji wniosły największy terenów może zająć się przyszła RD od- w minionym czteroleciu oraz inwestycje przeprowadzone wkład w życie Kłokocina. Przypomniał też najpowiadał prezydent. Odpowiedź na jedno w SP nr 20. Z pewnością sukceważniejsze wydarzenia inwestycyjne oraz kultu- z ważniejszych pytań o przyszłość kanali- sem było powołanie nowego klubu sportowego ralne: oddanie kaplicy i domu przedpogrzebowezacji sanitarnej w dzielnicy nie jest obecnym Walka Gotartowice, który gra na odratowago, otwarcie sali gimnastycznej przy miejscowej nie do końca możliwa, gdyż Kłokocina i użyczanym boisku przy ul. Sygnały. szkole, spotkania z emerytami i dotowanie prezentów z przyczyn naturalnego ukształtowania tere- L. Kuśka przypomniał przygotowane przez cztery na Dzień Dziecka i św. Mikołaja, spotkanu nie można włączyć do miejskiego progra- lata imprezy kulturalno-oświatowe, wśród nia opłatkowe, wycieczki autokarowe, wizyty mu rozbudowy kanalizacji. Trzeba wykorzystać których wymieńmy tylko 3 festyny dzielnicowe, w dzielnicy orkiestr dętych z zagranicy czy udziały tę oczyszczalnię, która jest na miejscu, 3 baliki dla dzieci, po 4 spotkania dla seniorów w barwnych korowodach dzielnic, zwieńczone najprawdopodobniej wspólnie z Żorami. i spotkania opłatkowe, a także wydawanie biuletynu nagrodą przeznaczoną na zakup strojów dla dzie- Apelowano o ułatwienie mieszkańcom od- Gotartowickie Wieści (17 numerów przez cięcego zespołu folklorystycznego Kokotki, puległej od centrum dzielnicy wywózki śmieci cztery lata). Sympatyczne wrażenie wywarło char RD dla najlepszych hodowców gołębi. na miejskie wysypisko we własnym zakresie imienne wyliczenie osób najbardziej zaangażowanych Z głównych inwestycji drogowych wymienił 7 dróg (Doradźcie nam, jak to zrobić, jak obejść usta- na rzecz swojej dzielnicy oraz fakt, długości razem 2285 m wykonanych siłami wę? pytał z kolei prezydent). Obfitą w te- że szef odchodzącej RD nie zapomniał o żadnej mieszkańców z kostki dostarczonej przez miasto oraz maty rozmowę przerwał powrót nowo wyniała z dzielnicowych organizacji, która przyczy- wyłożenie placu przed remizą. Oświetlenie dróg nabranej RD, w której przewodniczącym Za- się do uatrakcyjniania życia mieszkańcom. stępowało planowo, a lokalna wywózka gruzu do rządu został ponownie Stanisław Stajer, dolinki za boiskiem następowała pod kontrolą RD. jego zastępcą Zygmunt Kula, przewodnistępowało Pytania z sali (z jednym mniej przyjemnym, Spośród wielu informacji padła także i ta: o zatrzymaniu czącym RD Marian Pytlik, a jego za- ale natury bardziej osobistej niż publicznej incydentem) na biurku wiceprezydenta J. Frelicha kandydastępcą Wiktor Hansdorfer. dotyczyły dalszych napraw ulic Buchalików tury na patrona szkoły w Kłokocinie miejscowego Spotkanie zakończono tuż przed i Szybowcowej oraz kanalizacji działacza społecznego Emila Pawlasa. Element spra- życzeniami dobrej współpracy na przyszłość. w dzielnicy. Znalazł się też czas na wysłuchanie prezydenta Adama Fudalego, który obie- mieszał się niekiedy z planowaniem. wozdawczy w wystąpieniu przewodniczącego RD Grabownia cał zebranym, że na kolejne zebranie wyborcze Zgromadzeni na sali mieszkańcy (81 osób Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad do Kłokocina tego samego dnia pojedzie uprawnionych do głosowania) wysłuchali wystą- pięćdziesięciu mieszkańców Grabowni od- ulicą Szybowcową, żeby osobiście sprawdzić pienia prezydenta Adama Fudalego, który tymczasem było się w remizie OSP. Poprowadził je rad- stan tej niedokończonej, a bardzo potrzebnej dojechał z Gotartowic ul. Szybowcową ny Romuald Niewelt, wyznaczony do tej obu dzielnicom inwestycji drogowej. Prezydent i pytał o potrzebę dokończenia remontu jej nawierzchni. funkcji przez Radę Miasta. On też wyjaśnił Rybnika docenił znakomitą organizację pracy Jeden z głosów mieszkańców był od- obecnym zasady wyborów do rady dzielnicy. w tej dzielnicy. Zarysował krótko główne kierunki powiedzią: Ludzie z niej korzystaliby, gdyby była Z krótkiego sprawozdania przewodniczące- rozwoju miasta (stawianie na rozwój w lepszym stanie. Prezydent Rybnika zakomunigo rady Tadeusza Kamyczka mieszkańcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykształcenie kował, że w mijającej kadencji RD na 2400 miesz- dowiedzieli się o najważniejszych sprawach mieszkańców), przypomniał o wykańców Kłokocina przeznaczono ponad 2,5 mln zrealizowanych w Grabowni w ostatnich sokiej pozycji Rybnika wśród polskich miast. zł na różnorakie inwestycje z budżetu miasta. czterech latach. Interesowało ich w jaki sposób Polemizował z opozycją samorządową na temat Następnie radny Michał Chmieliński poprodytów, zostały rozdysponowane środki finanso- wysokości zaciągniętych przez miasto krewadził z ramienia RM Rybnika wybory do Zawe, w tym środki przekazane na rzecz koła określając ją jako absolutnie bezpieczną. rządu i Rady Dzielnicy. W czasie, gdy piętnastka emerytów. Pytali również o to, w jaki sposób Poruszył temat bezrobocia w mieście i wyliczył, wybranych osób decydowała (już w tajnej części zostanie rozwiązany dojazd do szpitala że 3300 mieszkańców Gotartowic uzyskało wyborów) o wyborze Zarządu i przewodniczących mieszczącego się przy ul. Orzepowickiej w minionym czteroleciu inwestycje dzielnicowe RD, prezydent A. Fudali kontynuował przedsta- (w tej chwili, by dostać się do szpitala auto- za kwotę 2 milionów 400 tysięcy złotych. wianie spraw miasta oraz odpowiadał na pytania busami komunikacji miejskiej muszą do- Procedurę wyborczą z ramienia Rady Miasta mieszkańców. Omówił główne kierunki rozwoju jeżdżać do centrum Rybnika i następnie do Rybnika prowadził radny Henryk Frystacki. miasta (stawianie na rozwój małych i średnich Orzepowic). Obecny na spotkaniu prezydent Spośród 19 kandydatów do RD wybrano 15 osób. przedsiębiorstw oraz wykształcenie mieszkańców), Adam Fudali zaproponował, by spra- Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy został wybrany Również w tej dzielnicy wyjaśniał sprawy wa ta stała się jednym z pierwszych wyzwań Leszek Kuśka, jego zastępcą Grzegorz zadłużenia miasta. Mówił o drodze z Pszczyny do stojących przed nową radą dzielnicy. Prezydent Dworok, na przewodniczącą RD wybrano Elżbietę Raciborza jako o inwestycji marszałka wojewódzla mówił również o poszukiwaniu sposo- Musioł, a jej zastępczynią została Urszutwa śląskiego, która jeśli wejdzie w życie da bów skutecznej walki z bezrobociem. Takim Stajer. Mieszkańcy Gotartowic potrafili dostrzec możliwość zarobkowania naszym firmom i umoż- sposobem jest z pewnością rozwój sektora i docenić pracę tych oraz innych osób na liwi rozwój kłokocińskiej podstrefy specjalnej małych i średnich przedsiębiorstw, których rzecz podniesienia jakości życia w ich dzielnicy, strefy ekonomicznej: Gdy będą drogi i cała infrastruktura, znajdą się inwestorzy. Po wzroście wy- c.d. na stronie 14. w tej chwili jest w mieście około 12 tysięcy. dając im mandat na następne cztery lata.

12 Paruszowiec Piaski W czasie mijającej kadencji Rada Dzielnicy Paruszowiec Piaski spotykała się dwa razy w miesiącu, po to, by jak mówi jej przewodniczący Andrzej Oświecimski, bieżące sprawy, rozpatrywać... na bieżąco. A spraw tych było naprawdę sporo, co potwierdziło szczegółowe sprawozdanie przedstawione przez przewodniczącego. Z wielu wymienionych zadań jakie w minionym okresie zrealizowano na Paruszowcu Piaskach wymienić należy m.in.: remont przychodni zdrowia, powstanie parkingu obok poczty oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. Ponadto wybudowano dwie kotłownie gazowe i wyremontowano dwa familoki, opracowano projekt techniczny kanalizacji ul. Za Torem i przeprowadzono prace związane z TKKF Piaski. Wykonano kilka dróg systemem gospodarczym, zamontowano nowe punkty świetlne, a na ul. Za Torem powstały dodatkowe miejsca parkingowe. Na kilku drogach, m.in. na ul. Ptasiej i Orlej pojawiły się progi spowalniające, wy- c.d. ze strony 13. Pojawiły się również pytania w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy oraz możliwości przedłużenia ulicy Morwowej wzdłuż nasypu kolejowego. Mieszkańcy narzekali na stan dróg oraz na wysokie ceny wywozu nieczystości. Pytano także o to, kiedy dzielnica zostanie skanalizowana. Radny Romuald Niewelt odpowiedział, że zgodnie z zamierzeniami wybudowanie kanalizacji, w Grabowni będzie możliwe w 2005 roku. Spotkanie zakończyły wybory do Rady Dzielnicy. Chęć kandydowania wyraziło dziewiętnaście osób, spośród których wybrana została piętnastoosobowa Rada Dzielnicy. Przewodniczącym został Bolesław Zdrzałek, a jego zastępcą Stanisław Nieszporek. W skład zarządu weszli: Tadeusz Kamyczek (przewodniczący), Bogdan Kotyrba (zastępca przewodniczącego) oraz Barbara Gardyjas, Marta Setla i Stanisław Ibrom. Wielopole Spotkanie w Wielopolu zorganizowane zostało w oddanej do użytku we wrześniu ub. roku sali gimnastycznej, mieszczącej się przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1. Chociaż sala mogła pomieścić znacznie więcej osób, w spotkaniu wzięło udział około siedemdziesięciu mieszkańców dzielnicy. W sprawozdaniu z działalności Rady Dzielnicy, jej dotychczasowy przewodniczący Marian Balon wymienił najważniejsze inwestycje, jakie udało się zrealizować w Wielopolu w ciągu minionych czterech lat. Wspomniał o budowie dróg systemem gospodarczym i o pracach związanych z modernizacją kanalizacji burzowej. Dzięki środkom finansowym (20 tys. zł) przekazanym przez miasto oraz pozyskaniu sponsorów, udało się zainstalować w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej centralne ogrzewanie. W swoim sprawozdaniu M. Balon wspomniał również o utworzeniu placu zabaw przy OSP, oddaniu do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej, modernizacji sieci niskiego napięcia oraz o pracach prowadzonych na boisku sportowym, podkreślając w przypadku tego ostatniego zaangażowanie radnego Henryka Frystackiego. Nie zabrakło również podziękowań skierowanych w stronę mieszkańców, którzy angażowali się w wiele prac przeprowadzanych w dzielnicy oraz w stronę sponsorów, którzy wspierali działania podejmowane przez dzielnicowych działaczy. Mówiono również o budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także o utworzeniu Zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 (z połączenia przedszkola oraz Szkoły Podstawowej nr 8). Jak podkreślono, decyzja o utworzeniu placówki -początkowo niechętnie przyjęta przez część mieszkańców okazała się trafną. Warto dodać, że było to pierwsza tego typu placówka w mieście. Obecny na spotkaniu prezydent Rybnika Adam Fudali wspomniał o konieczności kontynuowania polityki mającej na celu zmianę gospodarczego modelu miasta i o największych inwestycjach przeprowadzanych w Rybniku. Uspokajał mieszkańców zaniepokojonych wysokością zadłużenia miasta, wskazując, że pozostaje ono na bezpiecznym poziomie. Jednak dyskusję zdominowała sprawa wzrostu podatku od nieruchomości. Prezydent podkreślał, ze jego poziom uzależniony jest od kategorii gruntów i zachęcał mieszkańców do uporządkowania spraw geodezyjnych, co w wielu przypadkach doprowadzi do realnego zmniejszenia opłat. Ostatnim, długo oczekiwanym punktem spotkania, były wybory nowych władz dzielnicy. Spośród osiemnastu kandydatów wybrana została piętnastoosobowa Rada Dzielnicy. Na jej czele stanął Bogusław Gamoń, a jego zastępcą została Lidia Dudek. Przewodniczącym zarządu został Marian Balon, a jego zastępcą Józef Walotka. W skład zarządu dzielnicy weszli również: Henryk Frystacki, Karol Lepich i Wacław Langer. Kamień Spotkanie, które odbywało się w sali gimnastycznej przy SP nr 28, cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że kilka osób musiało uczestniczyć w nim na stojąco. Jednak nie przeszkodziło to ani w wyborach, ani tym bardziej w wysłuchaniu sprawozdania Krystyny Burzawy, jedynej kobiety pełniącej funkcję przewodniczącej RD w naszym mieście. K. Burzawa przybliżyła działalność RD i omówiła szereg prac, jakie w trakcie minionej kadencji udało się zrealizować w Kamieniu. A było to m.in. wykonanie drogi dojazdowej do przedszkola i przychodni zdrowia oraz kilku ulic systemem gospodarczym, w tym dwóch dróg bocznych ul. Jodłowej. W dzielnicy zamontowano również 26 nowych punktów świetlnych, m.in. na ulicach Leszczyńskiej, T. Brzozy, Robotniczej czy Jodłowej, a dla zwiększenia bezpieczeństwa ul. Arki Bożka zamontowano progi spowalniające. Z najważniejszych inwestycji jakie ukończono w Kamieniu K. Burzawa wymieniła budowę sali gimnastycznej i modernizację kotłowni oraz budynku przychodni zdrowia, a także budowę kanalizacji deszczowej. Spore środki przeznaczono na remonty w szkole, w której wymieniono okna i przeprowadzono prace dekarskie. Mieszkańcy dzielnicy uczestniczyli także w spotkaniach opłatkowych, korowodzie dzielnic i festynach dożynkowych, a niektórzy z dużym zapałem rywalizowali w rozgrywkach par małżeńskich. Ze środków RD dofinansowano pobyt uczniów na zielonej szkole oraz półkolonie. Kończąc sprawozdanie K. Burzawa przedstawiła informację na temat rozdysponowania środków finansowych RD, a następnie podziękowała wszystkim za poświęcenie, poparcie, zaufanie i dobrą współpracę. Trudno sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, ale z pewnością, w czasie tych dwóch kadencji, kiedy byłam przewodniczącą sporo się w Kamieniu zmieniło mówiła ustępująca przewodnicząca RD. Jako, że nikt z mieszkańców nie wniósł żadnych zastrzeżeń do sprawozdania, rozpoczęto procedurę wyboru nowej RD, a nadzorował ją radny Stanisław Lenert. Już na początku pojawiły się komplikacje, gdyż mieszkańcy najpierw chcieli zgłaszać kandydatów do RD, a dopiero później zająć się wyborem komisji skrutacyjnej. Jednak po przedstawieniu stosownych wyjaśnień, zgodzono się z faktem, że komisja musi zostać wyłoniona w pierwszej kolejności. Kolejne kontrowersje wzbudził sposób zgłaszania kandydatów. Tym razem prowadzący wybory S. Lenert musiał poddać pod głosowanie wniosek, czy jeden mieszkaniec może zgłaszać tylko jednego, czy też dowolną ilość kandydatów do RD. Ostatecznie kilkoma głosami zwyciężyła druga opcja, z której od razu skorzystał jeden z mieszkańców i zgłosił swoich kandydatów. Kłopotliwe okazało się również liczenie głosów, a co bardziej dowcipni mieszkańcy sugerowali, by przy tej okazji skorzystać z systemu liczącego głosy podczas obrad sesyjnych. Kiedy na liście zgłoszonych kandydatów pojawiło się 29 nazwisko, jeden z mieszkańców wystąpił z wnioskiem o zamknięcie listy, który przegłosowano. Następnie odbyło się głosowanie nad każdą kandydaturą, a po podliczeniu okazało się, że dwie osoby mają taką samą liczbę głosów i o wejściu do grona 15 członków RD zdecydowała dogrywka. Procedura wyborów trwała tak długo, że goszczący na sali prezydent A. Fudali nie zdążył wziąć udziału w dyskusji i odpowiedzieć na pytania mieszkańców, gdyż musiał udać się na kolejne spotkanie wyborcze do Paruszowca Piasków. Ostatecznie w głosowaniu tajnym Rada Dzielnicy wybrała ze swojego grona przewodniczącą zarządu, a została nią Ewa Szpitalny. Jej zastępcą wybrano Józefa Piontka, natomiast przewodniczącą RD została Ewa Podolska. Funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Mieczysław Kobylec. Tak więc tradycyjnie już rządy w Kamieniu pozostały w rękach kobiet. 14 Marzec 2003

13 zrozpaczony, gdy nikt nie zechce kupić obligacji. Dla nas jest to bardzo dobry papier. W tej chwili to my jesteśmy właścicielami 65 tysięcznej puli obligacji, która może być sprzedana w całości lub częściowo lub też nie być sprzedana w ogóle. Wówczas to my będziemy przedstawiać obligacje do wykupu. Tak więc nie będzie żadnej tragedii, jeżeli ludzie nie zainteresują się obligacjami i ich nie kupią twierdzi dyrektor rybnickiego oddziału. Dlaczego zatem warto kupować obligacje? Zdaniem W. Sikory, 7,033% to bardzo dobra 15 stopa procentowa, która będzie się opierała odsyłamy również do Monitora Miejskiego, na str. 32. (S) o wartość pieniądza na rynku, czyli o 52 tygo- dokończenie ze strony 9 konano również plac zabaw, a z krajobrazu zniknęły uciążliwe topole. Mieszkańcy Paruszowca Piasków uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych, Nocy Świętojańskiej i bawili się wspólnie z grupą Łzy, która wsparła finansowo świetlicę środowiskową dla dzieci. Spora pomoc trafiła do najmłodszych mieszkańców dzielnicy. To dla nich przygotowano darmowe bilety na kąpielisko Ruda, 15 par butów i nart, paczki ze słodyczami, a nawet bezpłatny kurs języka angielskiego. Rada Dzielnicy wsparła również wyjazd na zieloną szkołę. A. Oświecimski mówił o dobrej współpracy z policją, Strażą Miejską, miastem i parafią i wspomniał o organizacji wielu spotkań, w tym z emerytami i rencistami Huty Sielsia, władzami miasta i przedstawicielami opieki społecznej. Tematy tych spotkań dotyczyły wielu spraw, w tym m.in. wspomnianej już świetlicy środowiskowej, ale również narkotyków i przestępczości nieletnich. Ponadto przewodniczący przedstawił także zadania, jakie stać będą przed nową Radą Dzielnicy. W nazwanym przez A. Oświecimskiego koncercie życzeń, znalazło się m.in. zagospodarowanie terenów po byłym basenie z przeznaczeniem na lodowisko, powstanie domu spokojnej starości i świetlicy dla mieszkańców, dalszy remont familoków, budowa kanalizacji z ISPY, walka z bezrobociem i wstrzymanie kwaterunku w lokalach socjalnych, utwardzanie dróg, czy oświetlenie ul. Stawowej. Na zakończenie sprawozdania przewodniczący podziękował wszystkim za współpracę, a nowej RD życzył, by tak jak ta, a nawet lepiej, pomagała w organizacji życia tej dzielnicy. Wiele ciepłych słów pod adresem ustępującej RD padło ze strony przedstawicielek szkoły oraz biblioteki, jednak nie brakowało także uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Wskazano m.in. na konieczność remontu starych bloków przy ul. Ogrodowskiego, zły stan przejazdów kolejowych na ul. Przemysłowej i K. Miarki oraz straszące budynki po Hucie Silesia. Jeden z mieszkańców proponował, by w rejonie ul. Kosynierów i Słonecznej stworzyć przystanek autobusowy, a inny zaapelował o utwardzenie i oświetlenie ulicy Żelaznej: Nie wolno mówić, że nie ma pieniędzy na małe inwestycje, kiedy wydaje się olbrzymie pieniądze na szkołę muzyczną czy kampus mówił. Rybnik musi się zmieniać i nie może być związany tylko z jedną gałęzią przemysłu, tak jak to miało miejsce dotychczas. Musimy postawić na małe i średnie firmy oraz inwestować we własne dzieci i wnuki odpowiadał A. Fudali. Mieszkańcy krytykowali również podwyżkę wody i podatków, kosztowne urządzenie sali obrad RM, cenę wywozu śmieci i sygnalizowali fakt, że organizacje pozarządowe z tej dzielnicy nie otrzymały grantów UM, co utrudnia im skuteczne działanie. Głos w dyskusji zabrał również mieszkaniec tej dzielnicy, radny Józef Makosz. W kilkunastominutowym wystąpieniu skrytykował bezmyślne inwestycje prowadzone w mieście i nazwał je fanaberiami. Mówił o niegospodarności władzy, zadłużeniu miasta oraz o powinnościach i zadaniach, które leżą w gestii gminy. Mam przed sobą jeszcze 3,5 roku kadencji, a potem ludzie osądzą mnie po uczynkach. I albo wywiozą mnie na taczkach, albo uznają, że to, co tutaj zostało powiedziane, jest kłamstwem. Poczekajmy odpowiadał A. Fudali. Prezydent mówił również o sytuacji Huty Silesia, nieudanych próbach rozmów z dyrekcją PKP, bezrobociu, kanalizacji oraz o wydatkach na tę dzielnicę, które wynoszą 5,5 mln zł., z czego na opiekę społeczną przeznaczono ponad pół miliona złotych. Objęła ona aż 250 rodzin. Najważniejszym punktem spotkania były wybory do RD, a nadzorował je radny Bronisław Drabiniok. Z grona kandydatów wybrano 15 osób, a wśród nich znalazło się 9 członków starego składu RD. Ukonstytuowanie się Rady Dzielnicy nastąpiło kilka dni później 17 marca (o szczegółach w następnym numerze). (r), (S), G.W., (D) Relacje z pozostałych zebrań w kwietniowej GR Obligacje na sprzedaż dniowy bon skarbowy. Dodatkowo jest jeszcze stała marża w wysokości 1,3%. W przypadku innych produktów bankowych marża ta jest dużo mniejsza bardzo dobrze gdy jest to 1%, ale bywa i tak, że jest to 0,5%, a nawet mniej. To pewna forma zabawy w inwestowanie. Wszystko zależy od tego, jak będzie reagował rynek podsumowuje W. Sikora. Warto dodać, że Rybnik jest pierwszą gminą w Polsce, która podjęła się bezpośredniej emisji obligacji komunalnych na rynku publicznym. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wydatków związanych z realizacją najważniejszych inwestycji dla miasta i całego regionu. O rybnickich obligacjach pisaliśmy m.in. w 8 i 11 numerze GR. Zainteresowanych Skrótem... Okienko bezpieczeństwa Od połowy marca, w piątkowych wydaniach Miejskiego Programu Informacyjnego na antenie Śląskiej Telewizji Kablowej ukazują się informacje z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku w mieście. W prezentowanych materiałach filmowych przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem mieszkańców Rybnika udzielają praktycznych rad i wskazówek związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem. Emisja Okienka bezpieczeństwa jest inicjatywą Komisji Porządku i Bezpieczeństwa działającej pod przewodnictwem prezydenta miasta. Informacja europejska Działalność zainaugurował Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej w Rybniku. Siedziba ośrodka, utworzonego w ramach rządowego programu Moja Gmina w Unii Europejskiej, znajduje się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Aż do referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE, pracownicy ośrodka będą udzielać informacji na tematy związane z przystąpieniem Polski do struktur europejskich. Zainteresowani problematyką unijną mogą otrzymać informacje osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta (III piętro, pokój 302) lub telefonicznie pod numerem wew Pracownicy rybnickiego ośrodka Bożena Kaźmierczak Wróbel oraz Dawid Buturla zostali wybrani spośród kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym (minimum z tytułem licencjata), uzyskanym na kierunkach humanistycznych. Przed przystąpieniem do pracy zostali przeszkoleni w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Nowe władze W końcu stycznia br. odbyły się wybory do władz Terenowej Komisji Koordynacyjnej przy Biurze Terenowym w Rybniku Zarządu Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Przewodniczącym został Stanisław Jaszczuk, pełniący aktualnie funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MKS NSZZ Solidarność przy Ryfamie. W skład Zarządu TKK weszli również Urszula Grzonka - przewodnicząca MKS Pracowników Oświaty i Bolesław Mazurek przewodniczący NSZZ Solidarność Ciepłowni Rydułtowy. Przypomnijmy, że poprzednio biurem kierował Ireneusz Zimon, przedwcześnie zmarły radny miasta Rybnika i działacz związkowy.

14 Mimo kryzysu w służbie zdrowia Nowe w szpitalu W kryzysowych dla lecznictwa czasach każda inwestycja w służbie zdrowia jest wydarzeniem. Tak zatem odebrać można oddanie do użytku nowoczesnego oddziału intensywnej terapii w orzepowickim szpitalu. Z drugiej jednak strony oddział jest efektem kontynuacji procesu inwestycyjnego, prowadzonego konsekwentnie, choć z dużym mozołem, od wielu lat. Kiedy uroczyste spotkanie miało miejsce, oddział, jak powiedział dyrektor szpitala Mariusz Marquardt, pracował już pełną parą. Wcześniej jednak nie udało się zebrać osób, które szpital zamierzał na uroczyste otwarcie zaprosić. A byli wśród nich: prof. dr hab. Anna Dyaczyńska Herman konsultant wojewódzki ds. anestezjologii i intensywnej terapii, poseł Bolesław Piecha członek sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawiciele władz miasta z prezydentem Adamem Fudalim i jego zastępcą Józefem Cyranem (zaangażowanym w budowę szpitala od wielu lat), przewodniczący RM Michał Śmigielski, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i in. Dyrektor M. Marquardt podkreślił zaangażowanie samorządu w realizację inwestycji, a także poprzedniego dyrektora, dziś posła B. Piechy. Historia rybnickiej intensywnej terapii sięga połowy lat '80. przypomniał kierujący nowym oddziałem dr Andrzej Pluta. Wtedy to, w związku z ciężką epidemią grypy, na oddziale pediatrycznym przy Rudzkiej powołano oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci. Ale to już historia... Liczący 11 łóżek nowy oddział intensywnej terapii jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Każde łóżko wyposażone jest w respirator, system monitorujący i system pomp infuzyjnych. Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 8 mln zł. Po zwiedzeniu szpitala, a szczególnie nowego oddziału, prof. Dyaczyńska-Herman oceniła, że placówka jest jedną z najnowocześniejszych w kraju, zaś w regionie może się równać tylko ze szpitalem pod Szyndzielnią w Bielsku Białej. Wcześniej, bez szczególnych fanfar, otwarto w Rybniku kolejny 11 stanowiskowy oddział sztucznej nerki. Jak, w kontekście kryzysu służby zdrowia i zawirowań wokół jej finansowania wygląda sytuacja rybnickiego szpitala? Czy nowy oddział ma szansę na funkcjonowanie bez przeszkód? Mówi dyrektor szpitala M. Marquard: Korzystamy z dwu źródeł finansowania. Środki na bieżącą działalność pochodzą w zdecydowanej większości z kontraktu ze Śl. Kasą Chorych, zaś na inwestycje z kontraktu regionalnego czyli budżetu państwa, poprzez samorząd wojewódzki. Nowy oddział sfinansowano oczywiście ze środków przyznanych na inwestycje i nie ma tu sprzeczności interesów z finansowaniem bieżącym. Obecny na uroczystości przedstawiciel Śl. Kasy Chorych miał sposobność zobaczyć oddział, zapewnił też, że nie powinno być problemów z finansowaniem jego bieżącego funkcjonowania. Dotąd nasz oddział intensywnej terapii był zasilany kwotą 8 tys. zł na jednego pacjenta, w sytuacji, kiedy w innych, nawet pobliskich szpitalach, suma ta wynosiła 12 tys. zł. Mam nadzieję, że w następnej umowie wynegocjujemy przynajmniej takie warunki finansowe dla naszego oddziału. Mniej optymizmu było w wypowiedzi byłego dyrektora szpitala, posła Bolesława Piechy, członka sejmowej Komisji Zdrowia, a zatem osoby nie tylko dobrze zorientowanej w sytuacji rybnickiego szpitala, ale mającego możliwość jej oceny w szerszym kontekście. Szansą dla rybnickiego szpitala jest pełne zakończenie tej inwestycji i zapewnienie placówce statusu profesjonalnego szpitala ratunkowego Kierujący oddziałem dr Andrzej Pluta przy jednym ze stanowisk. dla subregionu południowo zachodniego woj. śląskiego i taka decyzja została podjęta. Wtedy niezależnie od tego, co w służbie zdrowia będzie się działo i jaka będzie forma jej finansowania szpital przetrwa. Problemem jest natomiast finansowanie służby zdrowia w kontekście aktualnej sytuacji szpitali zadłużenia i braku jasnej koncepcji na przyszłość. Jeżeli nie uda się zamknąć słabszych pod względem lokalowym i wyposażenia szpitali, służba zdrowia nadal będzie kuleć. Rok 2003 to dla służby zdrowia rok przejściowy, rok zamętu. Problem tkwi nie w braku pieniędzy, bo one są ciągle zbierane, ale ich przepływu do konkretnych placówek. Uważam, że aneksowanie umów przez kasy chorych nie jest dobrym rozwiązaniem, zaś Narodowy Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie, możliwość ogłaszania konkursu ofert, ma szansę pojawić się dopiero od nowego roku. Sytuacja jest więc patowa... uważa B. Piecha. Mimo zawirowań związanych ze zmianą sposobu finansowania służby zdrowia, jest szansa, by w tym roku inwestycja w Orzepowicach posunęła się do przodu. Jeżeli tylko obiecane na ten rok 28 mln zł ze środków zapewnionych kontraktem wojewódzkim wpłyną do inwestora, plan prac będzie kontynuowany. Po remoncie wolno stojących pawilonów nr 6 i 7 przeniesione do nich zostaną oddziały onkologiczny, dermatologiczny oraz rehabilitacyjny i będzie to ich docelowe miejsce. Natomiast w dużym budynku znajdą się neurologia, neurochirurgia i urologia. Niestety, środki finansowe na ten rok są zbyt małe, by otworzyć oddział radioterapii. To zadanie na rok następny... (r) 16 Goście z zainteresowaniem słuchają szczegółów dotyczących funkcjonowania oddziału. Zdjęcia: Biuro Rzecznika Prasowego PM Marzec 2003

15 Jeszcze za wcześnie, by mówić o istnieniu w Rybniku centrum powiadamiania ratunkowego, gdyż jego zasady określa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, a ta dotychczas nie weszła w życie. Tym niemniej, powstało już wspólne stanowisko dyspozytorskie, które stanowi zalążek takiego centrum. A wszystko zaczęło się od przejęcia i przeprowadzki rybnickiego pogotowia ratunkowego z pomieszczeń przy ul. Klasztornej do budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3: Od 15 stycznia pogotowie funkcjonuje w specjalnie zaadaptowanych pomieszczeniach na terenie szpitala, a atutem takiej lokalizacji jest bliskość szpitala z dużymi możliwościami diagnostycznymi mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 Mariusz Marquardt. Przy okazji trzeba było również podjąć decyzję o organizacji obsługi dyspozytorskiej. Mimo, że wejście w życie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zostało decyzją parlamentu przesunięte w czasie, uznaliśmy, że nie możemy udawać, że jej nie ma. A ponieważ centra powiadamiania ratunkowego lokalizowane są zazwyczaj przy straży pożarnej, dzięki dobrej współpracy ze strażą udało się nam taką obsługę zaplanować i zrealizować. W ten sposób obok dyspozytora straży pożarnej powstało stanowisko dyspozytora pogotowia, a to stworzyło możliwość lepszej koordynacji działań: Skrócił się czas podjęcia akcji. Szczególnie dotyczy to nagłych zdarzeń i wypadków, do których czasami w pierwszej kolejności przyjeżdżała straż pożarna. Teraz informacja od razu dociera także do dyspozytora pogotowia lub odwrotnie mówi dyrektor. Wspólne stanowisko dyspozytorskie gwarantuje więc lepszą wymianę informacji w chwili wysyłania jednostek do zdarzeń, a także możliwość jednoczesnego dojazdu na miejsce zdarzenia obydwu służbom. O plusach tego rozwiązania przekonany jest również Erwin Jaworudzki, komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Rybniku: Tej koncepcji nie możemy oceniać źle, bo sami ją stworzyliśmy, pytanie tylko jak ją ocenią mieszkańcy. Stanowisko Służby ratownicze zintegrowane ma dawać wymierne korzyści w związku z tym, że dyspozytor pogotowia pracuje z dyspozytorem straży istnieje możliwość wzajemnej współpracy, która przejawia się w jednoczesnym alarmowaniu straży i pogotowia o wypadkach czy innych zdarzeniach, gdzie te służby są potrzebne. Ten cel został osiągnięty. W kosztach związanych z uruchomieniem stanowiska partycypowały miasto oraz powiat: Środki te wydatkowano na niezbędny sprzęt łączności m.in. na radiotelefony. Dysponujemy także programem komputerowym, który jest wciąż dostosowywany do naszych potrzeb. Będzie on wspomagał pracę dyspozytora pogotowia i współgrał z programem, którym posługuje się straż pożarna mówi dyrektor WSS nr 3. Dostawcą sprzętu i autorem oprogramowania jest firma Aksel z Rybnika, dzięki której praca służb ratunkowych staje się coraz sprawniejsza. Poprawia się szybkość i niezawodność przekazywania informacji, a tym samym skraca się czas, w jakim podejmowana jest akcja ratunkowa. Skoordynowane działanie jest niezwykle ważne, gdyż szanse przeżycia zagrożonego pacjenta zależą od momentu przyjęcia zgłoszenia o wypadku lub nagłym zachorowaniu. Dyspozytor powinien znać aktualną sytuację. To do niego spływają wszystkie informacje, musi zatem zgrać ze sobą poszczególne przypadki z możliwościami zespołów wyjazdowych czy są w drodze do chorego, Od połowy stycznia w Rybniku działa wspólne stanowisko dyspozytorskie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. To początek zmian, które mają zaowocować szybszym i skuteczniejszym niesieniem pomocy osobom poszkodowanym. czy z chorym do szpitala, a może w trakcie powrotu do stacji pogotowia i w gotowości do podjęcia akcji. Ponadto samochody wyposażone są w urządzenia pozwalające na wydrukowanie informacji, która zawiera podstawowe dane dotyczące zdarzenia mówi M. Marquardt. Program ma opcję, dzięki której dyspozytor będzie na bieżąco informowany o przebiegu akcji, gdyż całe postępowanie zespołu wyjazdowego będzie wymagało potwierdzania kolejnych etapów działania. System ma być cały czas doskonalony: Sprzęt radiowy, w który wyposażone są samochody, ma również opcję GPS. Z chwilą kiedy będziemy dysponowali bitową mapą Rybnika, na ekranie monitora można będzie na bieżąco śledzić, w którym miejscu dany zespół się znajduje. Oczywiście cały proces wymaga czasu i będzie się docierał krok po kroku twierdzi dyrektor WSS nr 3. Dostrzeżona została potrzeba dwóch stron straży pożarnej i pogotowia. Współpraca na tym polu, pomoc i zrozumienie jakie okazały miasto i powiat spowodowało, że jesteśmy w stanie dobrze z sobą współdziałać i zapewnić lepszą opiekę osobom poszkodowanym. (S) Nie tylko o służbie zdrowia... który mówił nie tylko o sytuacji w górnictwie, ale także o infrastrukturze i strategii rozwoju regionu. Frekwencja na spotkaniu była spora, a prezento rozmawiano podczas spotkania oddziałami wojewódzkimi. Oddziały mają zawierać wana tematyka wywołała ożywioną dyskusję. Pytano kontrakty z przychodniami, gabinetami lekarskimi o opinię na temat poziomu bezrobocia po wejściu Polski do UE, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość popie- w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece i szpitalami na podstawie planu zabezpieczenia usług Publicznej, w którym uczestniczył poseł medycznych oraz planu zdrowotnego poszczególnych ra integrację z Unią oraz co ugrupowanie to zmieniłoby PiS u Bolesław Piecha. Odbyło się ono samorządów. Jednak zdaniem B. Piechy, samorządy w rządowych negocjacjach. Wskazano również na dzień po podpisaniu przez prezydenta RP nie są przygotowane do opracowania takich planów pewną sprzeczność w tym, że PiS opowiada się za karą ustawy, powołującej do życia Narodowy i może sprawdzić się zasada jak sobie pościelisz, tak śmierci, a jednocześnie odwołuje się do zasad chrześcijaństwa, Fundusz Zdrowia. Jednak temat ten nie się wyśpisz. To trudny okres dla Śląska. Demontaż które takich rozwiązań nie uznaje. zdominował całego spotkania. tego systemu grozi cofnięciem się o cztery, pięć lat mówił W spotkaniu uczestniczyli również radni, przedstawiciele o zmianach w służbie zdrowia i powstaniu Narodowego władz samorządowych, służby zdrowia i mło- B. Piecha sporo miejsca poświęcił zagadnieniom Funduszu Zdrowia B. Piecha, a obecną sytuację dzież. To właśnie z jej inicjatywy odbyło się to spotka- związanym z wejściem Polski do UE i referendum akcesyjnym: przyrównał do wyrywania sobie krótkiej kołdry. Zdanie: - Zorganizowało go rybnickie koło Forum Młodych - Mamy mgliste pojęcie o Unii Europejskiej. niem posła, zastąpienie kas chorych scentralizowanym PiS, czyli organizacja zrzeszająca osoby w wieku od 16 Z jednej strony towarzyszy nam strach, a z drugiej optymizm funduszem nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż powie- do 28 lat. Celem forum jest stworzenie młodym ludziom mówił B. Piecha. PiS opowiedział się jednak la błędy, znane z wcześniejszych rozwiązań. Poza tym alternatywy dla spędzania wolnego czasu wyłącznie przed za głosowaniem na tak w trakcie zbliżającego się referendum. fundusz zaciemnia zasady przepływu środków finan- telewizorem, w pubie czy w towarzystwie ocierającym się Przykro nam tylko, że rząd nie przyłożył się nasowych, co może spowodować jeszcze większy chaos, o patologie mówił Łukasz Dwornik z Forum Mło- leżycie do prowadzonych negocjacji. Największe zainteresowanie a niewykluczone, że korupcyjne rozdawnictwo piedych PiS. Chcemy organizować szkolenia, kształcić wzbudził, jak można się było domyślić, niędzy. Poseł zwrócił również uwagę na inne zagad- kadry do przyszłego samorządu, a w najbliższym czasie temat służby zdrowia, szczególnie w kontekście decyzji nienia istotne dla Śląska, w tym na trudną sytuację ko- skupić się na aktywnej kampanii przed unijnym referenwa podjętej przez prezydenta RP. Przypomnijmy: ustapalń oraz firm z tzw. otoczenia górnictwa. Nieistdum. Wszystkich zainteresowanych Forum Młonienia o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu niejące już spółki węglowe zalegają firmom z płatnodych PiS odsyłamy do biura posła B. Piechy, Zdrowia, którą podpisał A. Kwaśniewski, weściami, a Kompania Węglowa nie zajęła w tej sprawie mieszczącego się w Rybniku przy ul. Sobieskiego szła w życie 1 marca. Tym samym zlikwidowane zostały kasy chorych, a w ich miejsce powstał fundusz z 16 że były wicewojewoda katowicki Eugeniusz Wróbel, (S) konkretnego stanowiska. Do dyskusji włączył się tak- 14 a (tel ).

16 Bliżej Unii Europejskiej... (13) Polskie tłumaczenie Traktatu Akcesyjnego określającego warunki integracji naszego kraju z Unią Europejską zostało przekazane z początkiem marca br. polskim dyplomatom w Brukseli. Jeszcze w połowie lutego dostarczono nam angielską wersję tego dokumentu. Treść traktatu dostępna jest na internetowej witrynie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pod adresem Kiedy jednak zostanie już podpisany i stanie się oficjalnym dokumentem europejskim, a Polska będzie państwem członkowskim UE, podzieli on losy innych traktatów akcesyjnych. A opasłe tomy poprzednich traktatów znajdują się nie gdzie, a... w Rzymie. Wszystkie nowe kraje członkowskie, w tym Polska, przekażą włoskim władzom oryginalny traktat. W zamian za to otrzymają kopie unijnych dokumentów, których zapisy staną się obowiązujące również w nowych krajach Unii. To właśnie Włochy są depozytariuszem unijnych traktatów. Wszystkie one są zmodyfikowanymi wersjami Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Oryginalne dokumenty znajdują się więc w archiwach włoskiego Ministerstrwa Spraw Zagranicznych przy Piazzale della Farnesina. Wszystkie te dokumenty zostały przełożone na każdy z oficjalnych języków UE. Każda wersja językowa jest tak samo ważna i posiada jednakową wartość prawną. Żeby jednak owe przekłady mogły być szczególnie precyzyjne, muszą być sporządzane przez rzeszę prawdopodobnie najlepszych na świecie tłumaczy i prawników. Chciałoby się więc powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jednak nic z tego. Nie wszystkie oficjalne europejskie dokumenty spoczywają w wiecznym mieście. Jest jeszcze kilka miejsc, w których można znaleźć najistotniejsze dokumenty prawne UE. Międzynarodowe porozumienia, których stroną jest Piętnastka znajdują się w budynku Rady Unii Europejskiej Justus Lipsius w Brukseli. Spoczywa tam na przykład oryginał porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu z Turcją, czy też zniesieniu wiz wobec mieszkańców krajów Ameryki Łacińskiej. Kolejne archiwa najważniejszych unijnych dokumentów znajdują się w Luksemburgu. W stolicy księstwa, w dzielnicy Kirchberg, swoje miejsce znalazła siedziba Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sam Trybunał wydaje na bieżąco setki wyroków interpretujących przepisy zawarte w traktatach. Można zadać pytanie, dlaczego Unia Europejska mająca podobny dochód narodowy jak Stany Zjednoczone nie może po prostu korzystać z amerykańskich wzorów i funkcjonować na bazie skromnej gabarytami konstytucji, zamiast produkować setki tysięcy stron wspólnych dokumentów. Nie jest to jednak takie proste. Unia Europejska, to po pierwsze wspólnota prawa, czyli wspólne regulacje prawne państw członkowskich; po drugie wspólna historia, między innymi wielu wojen; po trzecie brak jednego języka, kultury, obyczajów, itp. Brak wspólnej tradycji powoduje więc, że wszystko w Unii musi być wynegocjowane i zapisane z aptekarską wręcz dokładnością, a cały proces integracji wymaga spisania wszystkich tematów wenątrzunijnej współpracy. Sytuacja ta trochę śmieszna, bardzo skomplikowana, a w rezultacie niezrozumiała dla zwykłego obywatela spowodowała, że w ubiegłym roku powołany został w Brukseli specjalny konwent, który zajmuje się opracowaniem projektu tzw. europejskiej konstytucji (pracują w nim też przedstawiciele Polski). Zamiarem jest, aby powstająca ustawa zasadnicza zastąpiła wszystkie traktaty deponowane w Rzymie. Może jednak minąć sporo czasu zanim społeczeństwa europejskie zaakceptują powstający wspólny, unijny sytem władzy jakim by on nie był. Krzysztof Jaroch W Rybniku, znanym od wielu lat z bliskich kontaktów z miastami francuskimi, gościł Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Polsce Michel Raineri. Wizyta miała kurtuazyjny charakter, a złożyły się na nią m.in. spotkanie z prezydentem Wizyta konsula Adamem Fudalim, w trakcie którego rozmawiano o przemianach społeczno-gospodarczych w naszym mieście, nowych inwestycjach i miejskich przedsięwzięciach oraz współpracy z miastami partnerskimi. Konsul, który jest jednocześnie dyrektorem Instytutu Często zastanawiamy się jak to jest, że wybieramy ten produkt czy usługę, a nie inną? Zainteresowani odpowiedzią na te pytania są przede wszystkim producenci i usługodawcy. Powinni zatem zadać sobie kolejne: co zrobić, aby klient wybrał właśnie nas, a nie konkurencję? Odpowiedź na pytanie Jak skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji da zapewne konferencja organizowana w środę 9 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rybniku przez OS3 group. Ludzie kierują się bardzo różnymi kryteriami, mają różne oczekiwania wobec oferowanych im dóbr, ale zawsze coś ich łączy. W dzisiejszych czasach, kiedy istnieje nadprodukcja i możemy wybierać z dziesiątek ofert, kierujemy się coraz dziwniejszymi kryteriami. Skoro mamy do wyboru 10 rodzajów wiertarek, 25 rodzajów pralek i 100 rodzajów piwa, to według jakich kryteriów wybieramy najlepszy dla siebie produkt? Za pośrednictwem sześciu prelekcji przedstawimy rozwiązania na konkretnych przykładach i powiemy, jak trafić do świadomości Francuskiego w Krakowie, odwiedził też rybnicki ośrodek Alliance Française i zapoznał się z jego działalnością. Z ciekawością zwiedził też Zespół Szkół Wyższych, interesując się szczególnie lektoratami języka francuskiego. Konsula Michela Raineri przyjęli w Urzędzie Miasta prezydent Adam Fudali i przewodniczący RM Michał Śmigielski. Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego PM Michel Raineri pełni swoją funkcję od sierpnia ub. roku, wcześniej był radcą w ambasadzie Francji w Dakarze. Uprawia turystykę rowerową i jest mistrzem świata francuskiej odmiany skrabla w parach. Jak skutecznie się wyróżniać? klienta tak, aby był on nam wierny przez długie lata zapewnia Tomasz Pruszczyński, dyrektor zarządzający OS3 group. Szczegółowe informacje o organizowanej przez OS3 group konferencji znaleźć można na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu lub Patronat nad konferencją objęli prezydent Rybnika Adam Fudali oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. A oto tytuły prelekcji: 1. Budowanie wizerunku w firmie międzynarodowej. 2. Jak Cię widzą tak Cię piszą, czyli w jaki sposób materiały poligraficzne wpływają na wizerunek firmy. 3. Rola fotografii w reklamie. 4. Jak promować się w Internecie. 5. Kształtowanie wizerunku zewnętrznego firmy poprzez elementy reklamy i informacji wizualnej. 6. Czy PR się opłaca? Udział w konferencji jest płatny. 18 Marzec 2003

17 GAZETA Nowe władze Stowarzyszenia RYBNICKA Rybnik - Europa 19 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rybniku organizują jubileuszowe X Rybnickie Dni Promocji Zdrowia. Będą one miały miejsce od 3 do 6 kwietnia br. Duże zainteresowanie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej mieszkańców ofertą bezpłatnych badań oraz wykładami Rybnik Europa ma nowe władze, wy- połączonymi z degustacją zdrowej żywności sprawiło, że termin brane na walnym zebraniu sprawozdawczo tegorocznych X Dni... obejmie także sobotę i niedzielę tak, by jak wyborczym na początku lutego. największa liczba mieszkańców mogła skorzystać z propozycji. Przewodniczącą Zarządu została Halina Szczyrbowska, jej za- Jubileuszowe X Rybnickie Dni Promocji Zdrowia stępcą jest Marian Wolny, sekretarzem Arkadycznego, bezpłatne usługi kosmetyczne A oto szczegółowy program Dni... i fryzjerskie Studium Kosmetyczne. diusz Skowron, skarbni- Czwartek Państwowy Szpital dla Psychicznie kiem Urszula Grzonka, Park przy PCK i Nerwowo Chorych zaś członkiem zarządu 9 30 Zawody drużyn medyczno sanitarnych Spotkania edukacyjne dla młodzieży bez teki Gabriel Cyrulik. Stowarzyszenie, liczą- Państwowy Szpital dla Psychicznie szkół ponadgimnazjalnych. ce aktualnie ok. 80 osób, utrzymało nieformalny po- i Nerwowo Chorych Teatr Ziemi Rybnickiej dział na sekcje: niemiecką, francuską, angielską, Spotkanie informacyjne dla osób Happening Narkotykom NIE!, wschodnią, a dojdzie prawdopodobnie sekcja południowa, chętnych do współpracy w ramach wolontariatu występ zespołu Carrantuohill. zajmująca się kontaktami z Węgrami i Grecją. Klub Pacjenta. Greckie miasto Larissa będzie kolejnym miastem part- Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Sobota nerskim Rybnika. Przedsiębiorczości Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej W tym roku Stowarzyszenie włączy się w organizację Nieśmiałość i lęk jak sobie pomóc Przedsiębiorczości Dni Rybnika w Dorsten, jubileuszu 10 lecia kon- wykład Jagody Kwiecień. Ekspozy Osteoporoza dieta wykład taktów z francuskim Mazamét, a także wyjazdu dzie- cja prac konkursowych uczniów szkół podstawowych Zyty Zyman. ci na wypoczynek do Eurasburga w Bawarii. o tematyce zdrowotnej Degustacja zdrowej żywności. Po raz kolejny zorganizowano transport darów dla Badania wydolności mięśnia Niepełnosprawność w świetle orzecznictwa szkoły polskiej w Egliszkach w Rejonie Wileńskim na sercowego; badania palpacyjne piersi. o niepełnosprawności wykład Litwie. Tym razem w charytatywnym wyjeździe wzięli Plac przed Teatrem Ziemi Rybnickiej Józefy Hanak. udział Marian Uherek i Wiktor Mandrysz oraz kierowca Pokaz udzielania pierwszej pomocy Bóle krzyża chorobą cywilizacyjną Lech Dobrowolski, świadczący usługi trans- przedmedycznej Wydział Ratownictwa M.S.Z. pokaz ćwiczeń i innych metod fizjoterapeutycznychchodzone portowe dla ZGM. Rybniczanie trafili akurat na ob- i Państwowa Straż Pożarna w Rybniku. bardzo uroczyście w Rejonie Wileńskim Kaportowe Uroczyste rozpoczęcie X Rybnickich Sprawdź czy masz depresję test ziuki. Do położonych parę kilometrów od Wilna Egliszek Dni Promocji Zdrowia Rozwój psychoseksualny do samodzielnego rozwiązania. trafiły materiały piśmienne, artykuły szkolne, dzieci i młodzieży wykład Smutek czy depresja wykład Ja- środki czystości, odzież, książki, zabawki i słodycze. dr. Wiesława Sokoluka. gody Kwiecień. Dary pochodziły głównie ze zbiórki w rybnickich szkołach, Rybnickie szkoły ponadpodstawowe Punkt informacyjny Powiatowego a w sposób szczególny do akcji włączyły się Szko- Konkurs plastyczny Tolerancja wobec Zespołu ds. Orzekania o Stopniu ła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1, Zespół niepełnosprawności. Niepełnosprawności. Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 28 w Kamie- Piątek Bezpłatne i płatne badania niu, a także harcerze z rybnickiego Hufca ZHP. (patrz jak w piątek r.). Po raz drugi swoją pomoc okazały Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 11 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i Przedszkole ze Świerklanach Górnych oraz Turniej komunikacyjno zdrowotny Bezpłatne badania funkcji wzrokowych, Gimnazjum nr 2 ze Świerklanach Dolnych. Do Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna słuchu oraz badania i porady lo- zbiórki materiałów piśmiennych dołączyła hurtownia Profilaktyka HIV i AIDS wykład gopedyczne dla dzieci od 6 roku życia. Lenart Pol. Byli też darczyńcy pragnący zachować Barbary Pyrzyk Pawlik anonimowość. Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Niedziela Przypomnijmy, że państwo Irena i Wiktor Mandryszowie Przedsiębiorczości Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 opiekują się pochodzącą z Egliszek z pol Anoreksja i bulimia wykład lek Problemy wieku rozwojowego skiej rodziny Ireną Pawłową, która jest uczennicą Liceum med. Bożeny Szymik Iwaneckiej wykład dr. n. med. G.Góral; sióstr Urszulanek. Jej naukę i internat opłaca Bezpłatne badania: ciśnienia badania: wydolności płuc (spirometria), miasto. Drugą podopieczną Stowarzyszenia jest Weronika tętniczego, zawartości cukru we krwi, palpacyjne wad postawy, wzroku u dzieci; pierwsza pogicznej, Dejmarowicz, wytypowana na studia w Polsce piersi, słuchu w kabinie audiolomoc przedmedyczna. przez dyrektora szkoły w Egliszkach Zbigniewa Cze- logopedyczne, pamięci i skłonności BUSHIDO cha. Weronika jest studentką I roku teologii Uniwer- do depresji; Stoiska kosmetyczne i ze zdrową sytetu Opolskiego, a szczególnie wiele zrobił dla niej płatne badania: gęstości kości badania żywnością. Norbert Kwaśniok, prezes Towarzystwa Przyjaciół wydolności mięśnia sercowego, badanie Badania wad postawy, badania Rybnika. Od kilku miesięcy, za sprawą kilku hojnych stóp; wydolnościowe konsultacje lekarskie. członków Stowarzyszenia, Weronika otrzymuje kilkusetzłotowe porady dietetyczne, instruktaż pierwszej Pokaz udzielania pierwszej pomocy prywatne stypendium. pomocy przedmedycznej, ekspozycja przedmedycznej. Jednym z pierwszych kroków nowej przewodniczącej sprzętu dla pielęgnacji obłożnie chorego; Bóle krzyża chorobą cywilizacyjną był kontakt z senator Krystyną Doktorowicz, kiermasz wyrobów okolicznościowych pokaz ćwiczeń i innych metod fizjoterapeutycznych. Stowarzyszenia kierowane do Polaków na Wschodzie. która obiecała wspomóc kolejne akcje charytatywne Warsztaty Terapii Zajęciowej; kiermasz zdrowej żywności, sprzętu me- (r)

18 Na afiszu... Operetka Wiedeńska krew Johanna Straussa w wykonaniu Teatru Muzycznego w Gliwicach. Dyrygować będzie z batutą i humorem Maciej Niesiołowski, a w roli wiodącej zobaczymy primadonnę warszawskiego Teatru Muzycznego Roma Grażynę Brodzińską. TZR, sobota 29 marca, godz Opera Tosca G. Pucciniego, w wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu. TZR, 11 kwietnia, godz Koncert Michała Bajora pod tytułem Twarze w lustrach. TZR, 13 kwietnia, godz Piłowanie drewna, slalom z wózkami sklepowymi, kulanie klusek, tarcie ziemniaków na placki, pranie na rompli z użyciem proszku Comber Puszek to tylko niektóre konkurencje, w jakich tego dnia uczestniczyły goszczące na imprezie panie. Wzorowany na górniczych gwarkach Babski Comber opierał się na rywalizacji dwóch grup czerwonej i żółtej, odpowiadającej kolorom kwiatów otrzymanych przez uczestniczki zabawy. Nad przebiegiem Ponad 240 kobiet wzięło udział w Babskim Combrze, imprezie organizowanej od 4 lat przez Dom Kultury w Niedobczycach. Babski comber imprezy czuwały dwie podstoliny oraz wysokie jury w sprawach babskich nigdy nieomylne. Dla pań przygotowano poczęstunek oraz ciekawe nagrody, a impreza była tak udana, że żadnej z uczestniczek nie trzeba było zbyt długo namawiać do śpiewu, tańca i wspólnej zabawy. Tym samym panie udowodniły, że we własnym towarzystwie bawią się lepiej, a na pewno nie gorzej niż górnicza brać. (S) Jubileusz Bel Canta Chór Bel Canto z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich obchodzi jubileusz 15 lecia istnienia. Uroczyste obchody odbędą się 16 kwietnia o godz w Rybnickim Centrum Kultury. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich byłych członków chóru, którzy przyczynili się do jego sukcesów i budowania tradycji. Jubileuszowa msza św. zostanie odprawiona w niedzielę 27 kwietnia br. o godz w kościele pod wezw. św. Jadwigi w Rybniku. Uniwersytet III Wieku Aktywnie działa Rybnicki Klub Uniwersytetu III Wieku, a oto program zajęć na kwiecień 2.04 (środa) godz Kółko turystyczne 3.04 (czwartek) godz Zespół dyskusyjny Cogito ; godz Wykład dr Hanny Sąsiadek pt. Cukrzyca 9.04 (środa) godz Wykład pt. Czy i dlaczego Unia Europejska jest szansą na lepszą przyszłość Polski i jej obywateli prof. Jan Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego (czwartek) godz Zespół dyskusyjno literacki temat Zbrodnia i kara jako arcydzieło (środa) godz Kółko turystyczne; godz Spotkanie zajączkowo jajeczkowe, w programie występ zespołu Kurant z Cieszyna (piątek) godz wycieczka zwiedzanie pałacyków ziemi opolskiej. Konkurs jedzenia pączków bez użycia rąk. Znają Biblię... W Gimnazjum nr 7 odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego pod tytułem Jeżeli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z Rybnika, Czerwionki Leszczyn, Bełku, Jankowic, Żor, Jejkowic i Świerklan. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością listów Św. Pawła, a siedmiu najlepszych uczniów, w tym aż pięciu z Rybnika, awansowało do dalszego etapu, który zaplanowano na 24 kwietnia w Katowicach. A byli to: Ewelina Henek z Gimnazjum nr 1, Barbara Golec z Gimnazjum Sióstr Urszulanek, Szansa na laur poetycki Zdj. M.K. Marta Michalak z Gimnazjum nr 2, Przemysław Witek z Gimnazjum nr 2 z Żor, Anna Wenglarzy z Gimnazjum nr 1 oraz Damian Świerczak z Gimnazjum nr 9 i Paweł Skorupa z żorskiego Giumnazjum. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiła się rekordowa ilość uczestników, bo aż 74 mówi doradca metodyczny ds. nauczania religii Janusz Tum. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Wydział Katechetyczny Archidiecezji Katowickiej. Od minionego roku szkolnego organizowane są dwa oddzielne konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjów. Dotychczas każdy dotyczył kolejnej księgi Nowego Testamentu. (S) Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. St. Czernika, który ogłoszono już po raz piąty, dowodzi, że głód pisania wśród narodu jest wielki. W edycji w 2001 roku udział wzięło prawie 1800 osób, a jury przeczytało ponad 5 tys. wierszy... Wśród uczestników bywali też rybniczanie. Również w tym roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ostrzeszowie wraz ze współorganizatorami ogłosiła kolejny konkurs. Termin nadsyłania utworów poetyckich mija 30 marca 23 br. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne w redakcji Gazety Rybnickiej.

19 A wszystko zaczęło się w rodzinnej Czernicy. (Nota bene, miejscowości obfitującej w muzyczne talenty patrz: Henryk Mikołaj Górecki) Ojciec był muzykiem amatorem. Byłem szczęśliwy, kiedy pozwolił mi nieść skrzypce wspomina pan Leon. Widocznie rodzice zobaczyli błysk w oku syna na widok strun i smyczka, bo jeszcze przed wojną Leon Mielimąka trafił pod opiekę Antoniego Szafranka. To dzięki niemu kolejnym nauczycielem, już w Katowicach, był pochodzący ze Szwajcarii Dzień bez wiolonczeli to dzień stracony... Helmut Auer, podobnie jak A. Szafranek, absolwent Konserwatorium Berlińskiego. To był wspaniały pedagog i człowiek. Życzyłbym wszystkim, by takich ludzi spotykali na swojej drodze. Później też miałem dużo szczęścia... W 1948 roku, po pomyślnie zdanym egzaminie, Leon Mielimąka został członkiem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i trafił w bardzo dobre ręce znakomitego dyrygenta Grzegorza Fitelberga. To on wybitny muzyk i wielki romantyk, w dużej mierze ukształtował moją osobowość artystyczną zdradza L. Mielimąka. WOSPR i (później) TV była przez kilka dziesięcioleci najlepszym zespołem symfonicznym w Polsce. Współpracowali z nią najlepsi dyrygenci polscy, europejscy, a nawet światowa czołówka z Leonardem Bernsteinem. Do lat 70. żadna inna polska orkiestra nie została zaproszona do Wielkiej Brytanii. Londyński Royal Festival Hall to jedna z wielu sal koncertowych w jakich grał L. Mielimąka od 1968 roku wybrany w drodze konkursu na kierownika grupy wiolonczel. Razem z orkiestrą wystąpił w nowojorskiej Carnegie Hall, w legendarnej La Scali, w salach koncertowych Moskwy, Hong Kongu, Tai Pei, Tokio, Sydney, Melbourne, Sztokholmu, Kopenhagi, Irkucka i in. Wyjazd na Daleki Wschód w 1963 roku trwał aż 5 miesięcy. Wcześniej Leon Mielimąka ukończył katowicką Wyższą Szkołę Muzyczną w klasie prof. Józefa Drohomireckiego, a później przez wiele lat był w niej wykładowcą. Równolegle z pracą w orkiestrze prowadził działalność koncertową jako solista i kameralista. Kameralistyka zawsze mu była bardzo bliska. Był współzałożycielem Kwartetu Smyczkowego WOSPRiTV im. K. Szymanowskiego. Kunszt tego zespołu został doceniony i w kraju, i zagranicą. Kameralistyka to najwyższy szczebel sztuki wykonawczej. Wymaga od muzyka artyzmu, precyzji, perfekcji gry i ustawicznej kontroli oraz oddania swojej osobowości na usługi współpartnerów uważa L. Mielimąka. Również w rybnickiej szkole, gdzie jest pedagogiem do dzisiaj, tworzył zespoły kameralne 50 lat pracy pedagogicznej i twórczej Leona Mielimąki Trudno w ten jubileusz uwierzyć - przed nami pełen energii, pogodny mężczyzna z młodzieńczą swadą opowiada o miłości do żony i do wiolonczeli. W tej właśnie kolejności, choć... wiolonczela była pierwsza. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku składa podziękowanie dyrekcji Rybnickiego Centrum Kultury, Studiu Filmowemu Wideo Art, drukarni Allprint i dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, za okazaną pomoc w zorganizowaniu koncertu jubileuszowego z 50 lecia pracy pedagogicznej i twórczej Leona Mielimąki. Rodzinny duet: Leon Mielimąka z wnukiem Jackiem Francuzem. złożone z pedagogów i uczniów. Dla rybnickiego środowiska muzycznego zrobił jednak znacznie więcej. Przez wiele lat był członkiem Filharmonii ROW, a po jej rozpadzie, wspólnie z innymi przedstawicielami środowiska muzycznego, zabiegał o reaktywację orkiestry. I gra w niej do dziś... Muzyczną pasją zaraził swoje dzieci. Syn Grzegorz jest dziś kierownikiem artystycznym Koncertowej Orkiestry Wojska Polskiego im. St. Moniuszki w Warszawie, córka Maria Francuz pedagogiem w klasie fortepianu i akompaniatorką. Również drugi syn Ryszard, choć poszedł dalej inną drogą, ukończył średnią szkołę muzyczną. Uważam, że kontakt z muzyką jest podstawą wychowania mówi Leon Mielimąka. Uczy wrażliwości i systematyczności. I to się sprawdza... Muzyczne tradycje kontynuują wnuki dzieci Grzegorza i Marii. Wojtek student Akademii Muzycznej jest utalentowanym wiolonczelistą. Ania, również studentka, jest skrzypaczką, na wiolonczeli gra też Jacek Francuz, uczeń rybnickiej szkoły. L. Mielimąka przyznaje, że wnukom poświęcił najwięcej czasu i jest z ich sukcesów bardzo dumny. Spod profesorskiej ręki Leona Mielimąki wyszło prawie 40 uczniów. Prawie wszyscy kontynuowali studia muzyczne, wielu zrobiło prawdziwe muzyczne kariery. Jerzy Klocek jest koncertmistrzem zespołu Simfonia Varsovia, Anna Tyka solistką i koncertmistrzem orkiestry szwajcarskiej, Arkadiusz Tesarczyk podobnie, tyle, że w orkiestrze w Winnipeg w Kanadzie, Jacek Gwizdoń koncertmistrzuje w orkiestrze kameralnej w Katowicach, Mirosław Makowski jest muzykiem w Portugalii, Antoni Smołka dyrektorem i koncertmistrzem w Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków, Kasia Gerlach studiuje w klasie prof. Marii Kliegel w Kolonii. Wielki koncert z okazji jubileuszu, jaki miał miejsce w lutym w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zgromadził uczniów jubilata, jego przyjaciół oraz wielbicieli wyjątkowego instrumentu, jakim jest wiolonczela. Sylwetkę Leona Mielimąki przedstawiła dyrektorka rybnickiej Szkoły Muzycznej Romana Kuczera, a wcześniej przybliżył ją publiczności krótki film dokumentalny. Składając jubilatowi życzenia i wręczając mu medal VIII Wieków Rybnika prezydent Adam Fudali zapewnił, że już niedługo uczniowie szkoły muzycznej, nie tylko klasy wiolonczeli, będą uczęszczać do nowej szkoły. L. Mielimąka wyznał, że spełni się wtedy jego największe marzenie. Przyjaciółka szkoły, główny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Danuta Podgórska określiła jubilata jako żywą legendę czasów Szafranków, wspominając, że to tradycja jest głównym budulcem tożsamości. W czasie prawie trzygodzinnego koncertu zaprezentowali się nieomal wszyscy uczniowie jubilata, jak również pedagodzy rybnickiej szkoły: Eugeniusz Pawełek, Anna Mielimąka, Renata Mielimąka, Justyna Dzierbicka Przeliorz, Romana Kuczera, Olga Rumpel, Wojciech Mielimąka, Roman Huzior, najmłodszy z tej grupy Jakub Więcek, Jacek Francuz, Karolina Orzelska, Bogusława Dudek, Katarzyna Haligowska, Łukasz Żydziak, Aleksandra Tlałka, Anna Kuczok Młynarska, Joanna Habowska, Antoni Smołka, Halina Romańska, Józef Schindler, Aleksandra Stopa, 24 dokończenie na stronie 26. Marzec 2003

20 Galerie żywe Aktywna działalność galerii plastycznych w rybnickich placówkach kultury musi zadziwiać. Średnio zajęty, ale chętny bywalec kulturalnych wydarzeń i miłośnik sztuk plastycznych nie jest w stanie ogarnąć zmieniających się jak w kalejdoskopie ekspozycji. Podobnie jak my, wybieramy zatem tylko niektóre. Odnotować należałoby wystawę rysunku Jarosława Nietrzpiela w Domu Kultury w Chwałowicach, której tematem są...one. Wprawdzie niby nie lubimy Dnia Kobiet z powodu zadęcia, jakie nadawano mu w zamierzchłych czasach, ale data wernisażu w pobliżu 8 marca na pewno nie jest przypadkiem. Kobiety Nietrzpiela znajdujemy w bajkowym, fantasmagorycznym, symbolicznym otoczeniu, co nie tłumi jednak ich osobowości. Autor zdradza, że rozległość jego zainteresowań od jazdy rowerem, poprzez penetrację jaskiń aż do fascynacji filozofią i literaturą, stanowi doskonałą inspirację, poszerza wyobraźnię. I trudno mu nie wierzyć... Wystawa będzie czynna do końca kwietnia. W Galerii Oblicza w Rybnickim Centrum Kultury swoje kapliczki wystawia Kazimiera Drewniok, osoba nam bliska, choćby z powodu współpracy z GR. K. Drewniok jest budowlańcem z zawodu, zaś artystką w duszy. To połączenie zaowocowało serią rysunków przydrożnych kapliczek regionu rybnicko wodzisławskiego, które pani Kazia tropi od lat i w ten sposób ocala na papierze. Obok talentów plastycznych, K. Drewniok jest również żywą skarbnicą śląskich tradycji i obyczajów oraz wielbicielką śląskiej gwary. Jest osobą zdecydowanie kreatywną, a to powszechnie nadużywane ostatnio słowo wyjątkowo do niej pasuje... Szczególnym wydarzeniem plastycznym ostatnich miesięcy jest wystawa prac malarskich Zygmunta Stuchlika w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zatytułowana Axis mundi czyli oś świata. Ten urodzony w Katowicach artysta (rocznik 1937), mieszkaniec Orzesza, interesował się wieloma nurtami w sztuce, lecz prace z ostatniej ekspozycji to pastele wyrażające fascynację tzw. symetrią naturalną, będącą, według ich autora, świadectwem ingerencji Boga w świat chaosu. Delikatne, symboliczne pejzaże mają swoje drugie odbicie, coś na kształt wyniku testu plamowego zadawanego przez psychologów lub obrazu z kolorowych szkiełek w dziecięcym kalejdoskopie. Prace to niezwykłe, dzia- Zygmunt Stuchlik z gospodynią wernisażu Kornelią Delowicz. Obok: jedna z prac artysty. Zdj.: arch PiMBP łające na wyobraźnię, w bogatej kolorystyce, jakby z pogranicza jawy i snu. Rzadko tylko symetrię zakłóca element figuralny jak ptak, smok czy łódeczka na wielkiej, wodnej przestrzeni. Na wernisażu naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Michał Zorychta wręczył artyście w imieniu prezydenta Rybnika album o naszym mieście, a wśród licznych gości obecny był również prezes Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów plastyków Katowicach Henryk Bzdok. (r) Jednym z najstarszych zespołów śpiewaczych działających na Ziemi Rybnickiej jest chór Seraf. W tym roku ten wielopokoleniowy zespół obchodzi jubileusz 90 lecia swojego istnienia. Jubileusz chóru Seraf Chór powstał w 1913 roku, w czasach niewoli pruskiej. Śpiew w ojczystym języku był wtedy ważnym elementem działań na rzecz utrzymania narodowej tożsamości i śląskiej tradycji. Założycielami chóru była grupa rybnickich działaczy patriotycznych, w tym pierwszy prezes Maksymilian Basista oraz Władysław Weber, późniejszy burmistrz Rybnika. W czasie Powstań Śląskich i Plebiscytu, mimo szykan, chór występował w kościołach, dodając otuchy polskiej ludności. W 1922 roku witał pieśniami wkraczające do Rybnika polskie wojsko. Działalność chóru przerwana została jedynie na czas trwania obu wojen światowych, podczas których zginęło wielu jego działaczy i śpiewaków. Seraf działał przez cały okres PRL, w czasach kiedy podtrzymywanie przedwojennych tradycji nie było dobrze widziane. W 1997 roku chór przekształcił się w Stowarzyszenie, liczące obecnie 64 członków, w tym 30 śpiewających, zaś grono chórzystów stale się powiększa. nanie IX Symfonii Beethovena wspólnie z Filharmonią Rybnicką i innymi W chórze śpiewa już piąte pokolenie rybniczan, a zespół bierze udział miejscowymi chórami w bazylice św. Antoniego oraz koncerty muzyki Wojciecha Kilara w tym samym wykonaniu. Chór wystąpił także za granicą m.in. w wielu rocznicowych i okolicznościowych, zarówno świeckich jak i religijnych, uroczystościach. Chór prowadzi profesjonalny dyrygent Krystyna w Czechach, Austrii, na Litwie i w Chorwacji. Posiada bogatą bibliotekę Lubos, pracownik naukowy filii UŚl. w Cieszynie. Zespół bierze udział nutową, własny, drugi już sztandar oraz kronikę, z której często korzysta w licznych festiwalach, konkursach i przeglądach, zdobywając w nich często wysokie lokaty, zaś ostatnim osiągnięciem chóru jest zajęcie II miejsca również płytę CD z kolędami. kształcąca się w kierunkach muzycznych rybnicka młodzież. Chór nagrał 25 w konkursie chórów podczas XII Tyskich Wieczorów Kolędowych w styczniu br. Brał również udział w tak prestiżowych przedsięwzięciach jak wyko- tworzony przez lata wizerunek. (r) W roku jubileuszu życzymy, by tak zasłużony chór utrzymał swój

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie działa na podstawie Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIV/1107/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXXIV/1107/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR LXXXIV/1107/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Izby Wytrzeźwień w Krakowie i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku Podstawa prawna: Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 20 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku UCHWAŁA Nr XX/42/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Data utworzenia 2008-07-10 Numer aktu 42 Kadencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIII/232/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2014. Wójta Gminy Kwilcz. z dnia 1 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwilczu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/225/09 RADY GMINY WIERZBINEK Z DNIA 10 GRUDNIA 2009r.

UCHWAŁA NR XXXV/225/09 RADY GMINY WIERZBINEK Z DNIA 10 GRUDNIA 2009r. UCHWAŁA NR XXXV/225/09 RADY GMINY WIERZBINEK Z DNIA 10 GRUDNIA 2009r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 Na podstawie art.4' ust.1-2

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 88 UCHWAŁA NR L/926/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała 21/III/2002 Rady Gminy Kluki z dnia 30 grudnia 2002 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Uchwała 21/III/2002 Rady Gminy Kluki z dnia 30 grudnia 2002 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Uchwała 21/III/2002 Rady Gminy Kluki z dnia 30 grudnia 2002 r. : W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY BUDŻET - skórzany worek przeznaczony do przechowywania pieniędzy ( od słowa normandzkiego BOUGGETTE) Słowniczek pojęć Budżet plan finansowy, zestawienie dochodów

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 528/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 01.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr III/14/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok 1 Założenia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo