DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 3 stycznia 011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 1 z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów prokuratorskich z dnia grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 grudnia 010 r. w sprawie metodologii kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 010 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Rady Polityki Penitencjarnej z dnia 17 grudnia 010 r. w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury z dnia grudnia 010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 7 z dnia 9 listopada 010 r. w sprawie wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47, 49 i 57a Kodeksu karnego ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów prokuratorskich Na podstawie 43 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 00 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 183 oraz z 006 r. Nr 60, poz. 48) w związku z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 stycznia 009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 6, poz. 157, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 187/10/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów prokuratorskich, zmienionym zarządzeniem nr 0/10/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 010 r., w 1 ust. otrzymuje brzmienie:. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: 1) Przewodniczący Komisji: Dariusz Korneluk Prokurator Apelacyjny w Warszawie; ) Sekretarz Komisji: Anna Ćwiklińska-Nowak prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, egzaminator z prawa administracyjnego; 3) Członkowie: a) Bogusław Michalski prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, egzaminator z prawa karnego materialnego, 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz i Nr 3, poz b) Danuta Drősler prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, egzaminator z prawa karnego procesowego, c) Piotr Wiśniewski prokurator Prokuratury Generalnej, egzaminator z prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego, d) Dariusz Kuberski prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, egzaminator z prawa gospodarczego, e) Małgorzata Bojanowska-Grabiec prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, egzaminator z zagadnień konstytucyjnych i ustrojowych, prawa europejskiego, ustawy o prokuraturze oraz organizacji prokuratur i innych organów ochrony prawnej, f) Monika Całkiewicz prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie, egzaminator z kryminalistyki, egzaminator z medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej; 4) Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości: Marek Jamrogowicz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości: Podsekretarz Stanu Jacek Czaja

2 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 Poz. i 3 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy z dnia 3 stycznia 009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 6, poz. 157 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości nr 35/09/BAiESP z dnia 4 kwietnia 009 r. w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w 1 pkt I otrzymuje brzmienie: I. Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości: 1. Ewa Ibrom sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,. Katarzyna Gonera sędzia Sądu Najwyższego, 3. Iwona Kujawa sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości: Podsekretarz Stanu Jacek Czaja 3 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 grudnia 010 r. w sprawie metodologii kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 140, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 010 r. Nr 8, poz.146, Nr 96, poz. 60, Nr 13, poz. 835 i Nr 15, poz W Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadza się do stosowania metodologię kontroli zarządczej, określoną w załączniku do zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski Metodologia kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 010 r. (poz. 3) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Kontrola zarządcza w Ministerstwie Sprawiedliwości zwanym dalej Ministerstwem stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.. Kontrola zarządcza stanowi podstawę efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizuje przypadki naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia i inne uchybienia związane z funkcjonowaniem jednostki.. Cele i zadania w Ministerstwie realizowane i osiągane są w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości, zarządzeniami Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz procedurami wewnętrznymi. 3. Niniejsza metodologia uwzględnia standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone w komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84 oraz wytyczne określone przez Ministra Sprawiedliwości w komunikacie z dnia 18 października 010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 11, poz Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; ) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem.

3 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 3 Poz System kontroli zarządczej w Ministerstwie stanowi zintegrowany zbiór elementów obejmujących: 1) środowisko wewnętrzne; ) cele i zarządzanie ryzykiem; 3) mechanizmy kontroli; 4) informację i komunikację; 5) monitorowanie i ocenę. DZIAŁ II ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Rozdział 1 Struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień Struktura organizacyjna oraz zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa są określane zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości ustalającym regulamin organizacyjny Ministerstwa.. Struktura organizacyjna poszczególnych departamentów i biur, podporządkowanie wydziałów i stanowisk pracy, szczegółowy zakres zadań wynikający z zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa oraz szczegółowy podział zadań między wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy są określane w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa. Wewnętrzny regulamin organizacyjny jest ustalany przez dyrektora danej komórki organizacyjnej i zatwierdzany po uprzedniej akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa. 3. Regulamin organizacyjny Ministerstwa oraz wewnętrzne regulaminy organizacyjne departamentów i biur podlegają przeglądom i aktualizacjom, w celu zapewnienia dostosowania struktury organizacyjnej Ministerstwa do aktualnych celów i zadań Zakres uprawnień i zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa oraz Dyrektora Generalnego określany jest w formie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości.. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności kwestie związane z delegowaniem uprawnień w ramach sprawowania stałego zastępstwa Ministra Sprawiedliwości przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu. 8. Zakres działań dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa wynika z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa oraz regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych Dla stanowisk w Ministerstwie zajmowanych przez członków korpusu służby cywilnej sporządza się opisy stanowisk.. Aktualny zakres czynności dla pracowników służby cywilnej z uwzględnieniem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności sporządzany jest w formie pisemnej, na podstawie opisu stanowiska pracy. 3. Zakres czynności sporządza się również dla osób wykonujących pracę w Ministerstwie niebędących członkami służby cywilnej. 4. Zapoznanie się z opisem stanowiska lub zakresem czynności jest potwierdzane podpisem pracownika. 5. Kwestie szczegółowe związane ze sporządzaniem opisów stanowisk reguluje procedura Systemu Zarządzania Jakością C..1.1 Sporządzanie opisów stanowisk pracy Delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji i czynności, niewynikających dla danego pracownika czy osoby wykonującej pracę w Ministerstwie z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej, opisu stanowiska lub zakresu czynności, następuje w drodze pisemnego upoważnienia.. Uprawnienia deleguje się w zakresie adekwatnym do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania, ryzyka z nimi związanego oraz zakresu ponoszonej odpowiedzialności. 3. Powierzenie uprawnień lub obowiązków dokonywane jest w formie pisemnej, a ich przyjęcie jest potwierdzane podpisem osoby przyjmującej. 4. Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa prowadzą ewidencję upoważnień dotyczących zakresu ich właściwości kompetencyjnej. 5. Rejestr osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach planu finansowego Ministerstwa prowadzi Biuro Administracyjno-Finansowe. Rozdział Kompetencje zawodowe 11. Podstawę funkcjonowania oraz prawidłowej realizacji zadań i celów Ministerstwa stanowią wysokie kompetencje zawodowe pracowników Ministerstwa Proces zatrudnienia nowych pracowników w Ministerstwie jest prowadzony w sposób transparentny i zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.. Dyrektor Generalny Ministerstwa, w ramach posiadanych środków, zapewnia możliwość rozwoju kompetencji zawodowych kadry zarządczej oraz pozostałych pracowników Ministerstwa. 3. Członkowie korpusu służby cywilnej w Ministerstwie podlegają ocenom okresowym, mającym na celu zdiagnozowanie stanu wykonywania obowiązków służbowych oraz stanowiącym podstawę planowania kierunków rozwoju zawodowego. 4. Pracownicy Ministerstwa, niebędący członkami korpusu służby cywilnej, podlegają ocenom przełożonych dokonywanym w ramach bieżącego wykonywania obowiązków służbowych. 13. Tryb i zasady związane z rekrutacją pracowników, podnoszeniem kompetencji zawodowych oraz prowadzeniem ocen okresowych regulują procedury Systemu Zarządzania Jakością, określone w ramach procesu C. Zarządzanie zasobami ludzkimi w MS.

4 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 4 Poz. 3 Rozdział 3 Przestrzeganie wartości etycznych Pracownicy oraz osoby wykonujące pracę w Ministerstwie zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i wartości etycznych.. Członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie obowiązuje Kodeks Etyki Służby Cywilnej. 15. Kwestie związane ze sposobem postępowania pracowników Ministerstwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, a także sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów, określa zarządzenie Ministra. 16. W Ministerstwie, w ramach Systemu Zarządzania Jakością zwanego dalej SZJ, funkcjonuje system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym W celu świadczenia kompleksowych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie etyki oraz unikania i rozwiązywania sytuacji konfliktu interesu zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi, jak również podejmowania działań przeciwdziałających oraz zwalczających korupcję w Ministerstwie utworzono funkcję Doradcy ds. Etyki w Ministerstwie Sprawiedliwości.. Jednemu z pracowników Ministerstwa powierzono funkcję Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w Zatrudnieniu i Przeciwdziałania Mobbingowi. DZIAŁ III CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Rozdział 1 Misja Cel funkcjonowania Ministerstwa jest określany w formie misji.. Misja Ministerstwa odnosi się do celów i zadań realizowanych w ramach działu administracji rządowej kierowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Rozdział Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji Struktura organizacyjna Ministerstwa i komórek organizacyjnych Ministerstwa jest powiązana z funkcjami i zadaniami realizowanymi przez jednostkę.. Kierownik każdej z komórek organizacyjnych odpowiada za realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa i wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek Cele określane na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, jako urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, realizującego zadania związane z koordynacją i nadzorem nad bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz planowaniem strategicznym i wyznaczaniem pożądanych kierunków rozwoju polityki państwa w obszarze szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, powinny być ustalane z uwzględnieniem i w sposób zapewniający ich zgodność z celami strategicznymi i celami głównymi dotyczącymi resortu sprawiedliwości, wynikającymi z dokumentów o charakterze strategicznym i programowym, tj. strategii rządowych, polityk rozwoju, programów reform, planów wieloletnich oraz rocznego planu działalności Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej sprawiedliwość.. Cele, o których mowa w ust. 1, powinny w miarę możliwości być: 1) precyzyjne (zdefiniowane) cel powinien być sformułowany w sposób zwięzły i jednoznaczny, informujący o przedmiocie lub stanie, które mają być wynikiem realizacji danego zadania; ) mierzalne (wymierne) cel powinien być sformułowany w taki sposób, aby stopień jego realizacji mógł być określony na etapie planowania i zmierzony w trakcie i po zakończeniu realizacji za pomocą właściwego miernika lub wskaźnika, którego wartość jest możliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych. Kryterium mierzalności obejmuje przy tym również uproszczone skale pomiaru umożliwiające jakościową ocenę stopnia realizacji celu (np. charakterystyka opisowa: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły); 3) realistyczne (osiągalne) cel powinien być osiągalny, przy uwzględnieniu danych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (w tym finansowych). W miarę możliwości cel powinien zakładać postęp wyników w obszarze danej działalności; 4) istotne (odpowiednie) cel powinien odnosić się do najważniejszych obszarów działalności jednostki/komórki, a jego realizacja powinna przyczyniać się w sposób istotny do osiągnięcia celów nadrzędnych (strategicznych); 5) określone w czasie należy precyzyjnie określić termin, w jakim planowane jest osiągnięcie zamierzonego celu. W przypadku celów określanych za pomocą wymiernych wskaźników i miar cel powinien się odnosić do planowanej w określonej perspektywie czasowej wartości w odniesieniu do wartości bazowej. 3. W komórkach organizacyjnych, w których został wdrożony SZJ, zasady określania celów, monitorowania realizacji celów i ich dokumentowania regulują procedury określone w ramach procesu C.4. Dokonywanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością oraz monitorowanie realizacji celów jakości Kierownicy komórek objętych SZJ w terminie do 10 grudnia każdego roku przesyłają Dyrektorowi Generalnemu zestawienie najważniejszych celów i mierników stopnia ich realizacji na rok następny, dotyczących zadań i procesów realizowanych w podległych komórkach.. Kierownicy komórek, w których nie wdrożono SZJ, w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku przesyłają Dyrektorowi Generalnemu zestawienie najważniejszych celów do osiągnięcia wraz ze wskazaniem mierników stopnia ich realizacji oraz zadań przewidywanych do realizacji na rok następny, pozostających w zakresie właściwości podległych komórek.

5 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 5 Poz Informacja przedstawiana Dyrektorowi Generalnemu, o której mowa w ust. 1 i, obejmuje zestawienie nie więcej niż trzech uszeregowanych według kryterium istotności celów na kolejny rok, przyczyniających się w największym stopniu do osiągnięcia celów określonych w Planie działalności Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej sprawiedliwość. Przedmiotowa informacja w odniesieniu do wskazanych przez poszczególne komórki organizacyjne celów zawiera dodatkowo: 1) syntetyczną charakterystykę opisową zadań służących realizacji poszczególnych celów; ) co najmniej jeden i nie więcej niż dwa mierniki stopnia realizacji dla każdego ze wskazanych celów wraz z podaniem ich wartości bazowej (wartość danego miernika za ostatni zakończony rok) i wartości docelowej na rok następny (wartość planowana do osiągnięcia na zakończenie roku, którego dotyczy zestawienie celów). 4. Dyrektor Generalny w terminie do 0 grudnia, na podstawie Planu działalności Ministra dla działu administracji rządowej sprawiedliwość oraz z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 1-3, opracowuje i przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości projekt planu działalności Ministerstwa na następny rok.. 1. Kierownicy komórek objętych SZJ monitorują realizację celów w sposób określony zapisami dokumentów SZJ.. Kierownicy komórek nieobjętych SZJ monitorują osobiście lub poprzez wyznaczone osoby przebieg realizacji zadań i stopień realizacji poszczególnych celów w podległej komórce za pomocą przyjętych mierników. 3. Kierownicy komórek, o których mowa w ust. 1 i, przesyłają Dyrektorowi Generalnemu w terminie do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie za rok poprzedni z realizacji celów i zadań, o których mowa w 1 ust. 1 i. 4. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informacje o stopniu osiągnięcia poszczególnych celów, wyrażonym osiągniętą wartością ustalonych uprzednio mierników wraz z odniesieniem do wielkości planowanych i wartości bazowych. W sprawozdaniu zawiera się również wyjaśnienie przyczyn ewentualnego niezrealizowania zakładanych celów, wystąpienia istotnych odchyleń od zaplanowanych wartości mierników lub podjęcia innych niż uprzednio planowane zadań służących realizacji celów. 5. Dyrektor Generalny w terminie do dnia 15 kwietnia przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie z realizacji planu działalności Ministerstwa za rok ubiegły. 6. Przyjęte przez Ministra Sprawiedliwości sprawozdanie z realizacji planu działalności Ministerstwa jest przekazywane do, pełniącego obowiązki koordynatora kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość, Departamentu Budżetu i Inwestycji, w celu uwzględnienia w sprawozdaniu z realizacji planu działalności Ministra. Rozdział 3 Zarządzanie ryzykiem identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko Zarządzanie ryzykiem opiera się na zestawie wzajemnie uzupełniających się oraz powiązanych na wszystkich szczeblach zarządzania celów, wyznaczanych w ramach systemu określonego w 19.. Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące procesy: identyfikację ryzyka, analizę ryzyka oraz reakcję na ryzyko Identyfikacja ryzyk w Ministerstwie jest procesem realizowanym w sposób planowy, systematyczny i udokumentowany.. Identyfikowane są zarówno ryzyka odnoszące się do każdego istotnego obszaru działalności poszczególnych komórek organizacyjnych, programów, projektów, jak i do całego Ministerstwa. 3. Identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności Ministerstwa jest prowadzona przez pracowników Stanowiska Pracy ds. Audytu Wewnętrznego w ramach wykonywania czynności związanych z planowaniem i realizacją zadań audytowych, zgodnie z procedurą SZJ B Realizacja audytu wewnętrznego. 4. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku kluczowych obszarów nie rzadziej niż raz na kwartał, dokonują identyfikacji ryzyk związanych z celami i zadaniami realizowanymi w podległych komórkach organizacyjnych. 5. Proces identyfikacji ryzyka polega na rozpoznaniu typów ryzyk i niepewności, które mogą wystąpić w Ministerstwie, a których wystąpienie zmniejsza prawdopodobieństwo osiągnięcia jego celów i realizacji jego zadań. 6. W trakcie procesu identyfikacji ryzyka uwzględnia się: 1) czynniki zewnętrzne sprzyjające wystąpieniu ryzyka wynikającego ze źródeł zewnętrznych (np. zakłócenia związane z transportem, komunikacją teleinformatyczną, dostawami usług, czy stanem finansów publicznych); ) ryzyka związane z systemem organizacji i jakością zespołu zarządzającego oraz z zarządzaniem zasobami ludzkimi; 3) ryzyka związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych, w szczególności z utrzymaniem ciągłości pracy, systemów, niekontrolowanym dostępem do zasobów informatycznych, wykorzystaniem infrastruktury informatycznej (np. awarie sprzętu, wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania, niedopasowanie systemów do bazy sprzętowej itp.), rozwojem i wdrożeniem nowych systemów (np. nieuprawnione wdrożenie zmian w oprogramowaniu i bazach danych). 7. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się w szczególności ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki kontroli, ocen i dokumentację SZJ Celem analizy ryzyka jest wieloaspektowe spojrzenie na czynniki ryzyka zmierzające do oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz wpływu (skutku, strat), jaki będzie miało ewentualne wystąpienie tego zdarzenia.. W procesie analizy ryzyka obowiązują następujące zasady: 1) określenie zasad ustalenia akceptowalnego poziomu ryzyka wymaga współudziału osób kompetentnych

6 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 6 Poz. 3 merytorycznie w analizowanych obszarach ryzyka i w sposobach jego pomiaru; ) analiza ryzyka, zarówno na poziomie Ministerstwa, jak również poszczególnych komórek organizacyjnych, jest dokumentowana, w szczególności poprzez prowadzenie rejestrów ryzyk dla wyznaczonych celów i zadań; 3) poziom istotności ryzyka stanowi iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz wyrażonego liczbowo wpływu, jaki będzie miało jego wystąpienie na osiągnięcie celów i zadań Wszelkie informacje o ryzyku ewidencjonuje się w rejestrach ryzyk obejmujących wszystkie zidentyfikowane rodzaje ryzyk oraz zmiany, które zaszły na przestrzeni roku.. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzone są odrębnie dla Ministerstwa i poszczególnych komórek organizacyjnych w formie papierowej lub elektronicznej. 3. Rejestr ryzyka dla Ministerstwa prowadzony jest przez kierownika komórki audytu wewnętrznego, natomiast rejestry ryzyk dla poszczególnych Departamentów/Biur przez osoby wyznaczone przez Dyrektorów tych komórek. 7. Dla zidentyfikowanych ryzyk, w zależności od poziomu ryzyka, określa się jeden z następujących sposobów reakcji: 1) akceptacja ryzyka; ) podjęcie działań prewencyjnych rozciągniętych w czasie; 3) podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zminimalizowanie skutków ryzyka o bardzo wysokim prawdopodobieństwie i eliminowanie potencjalnych, innych czynników ryzyka, które mogą pojawiać się jako następstwa faktu realizacji danego ryzyka; 4) wycofanie się z realizacji określonych działań, o ile ich realizacja nie jest obligatoryjna W komórkach organizacyjnych Ministerstwa objętych SZJ dodatkowy element analizy ryzyka stanowi identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości, które mogą wystąpić w trakcie realizacji poszczególnych procesów lub po ich zakończeniu oraz określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości, zgodnie z procedurami SZJ C Postępowanie z nieprawidłowościami oraz C Realizacja działań doskonalących.. W ramach funkcjonującego w Ministerstwie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym dla wszystkich procesów objętych SZJ przeprowadzana jest analiza ryzyka wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym, zgodnie z procedurą SZJ C Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego. DZIAŁ IV MECHANIZMY KONTROLI Rozdział 1 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej Dokumentację systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie stanowią w szczególności regulaminy, procedury, wytyczne, instrukcje oraz inne dokumenty wewnętrzne wymienione w załączniku nr 1 Dokumentacja systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości, określające sposób funkcjonowania Ministerstwa, zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.. Dokumentacja kontroli zarządczej jest udostępniana wszystkim pracownikom oraz osobom wykonującym pracę w Ministerstwie w formie informacji zamieszczanych w intranecie oraz w folderach publicznych. Rozdział Nadzór Zwierzchni nadzór nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa sprawują właściwi członkowie Kierownictwa Ministerstwa.. Podległość poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa określa się w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości regulującym zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obowiązki nadzorcze poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu określone są w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa oraz w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych Departamentów i Biur.. Zakresy czynności nadzorczo-kontrolnych poszczególnych pracowników, wykonywanych w ramach obowiązków nadzorczych macierzystej komórki, określane są w opisie stanowiska i zakresie czynności pracownika. 3. W ramach ustalonych obowiązków nadzorczo-kontrolnych poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników oraz osób wykonujących pracę w Ministerstwie funkcjonują mechanizmy kontrolne obejmujące: 1) samokontrolę; ) kontrolę funkcjonalną; 3) kontrolę instytucjonalną Istotą wspólną mechanizmów kontrolnych jest zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującą w badanym obszarze normą oraz ustalenie odchyleń od tej normy.. W trakcie wykonywania obowiązków związanych z nadzorem oraz przy przeprowadzaniu oceny stanu faktycznego w ramach czynności kontrolnych, w zależności od rodzaju kontroli, obowiązują w szczególności następujące kryteria: 1) legalności, tj. zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa, umowami oraz decyzjami w granicach przyznanych kompetencji; ) gospodarności, tj. ocena kontrolowanych zjawisk i procesów pod kątem zgodności z zasadami racjonalnego i oszczędnego wykorzystania środków materialnych i finansowych w sposób umożliwiający uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów; 3) skuteczności, tj. ocena stopnia zgodności pomiędzy zamierzonymi a faktycznymi wynikami działalności; 4) celowości, tj. ustalenia, czy podejmowane działania oraz zastosowane metody i środki realizacji były zgodne z założonymi celami i decyzjami kierownictwa; 5) rzetelności, tj. zgodności dokumentacji i sprawozdań ze stanem faktycznym. Kryterium to obejmuje również badanie, czy pracownicy na wszystkich szczeblach

7 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 7 Poz. 3 struktury organizacyjnej wykonują swoje obowiązki z należytą starannością i terminowo, czy przestrzegane są wewnętrzne procedury funkcjonowania Ministerstwa oraz czy poszczególne działania i ich rezultaty są udokumentowane zgodnie z rzeczywistością; 6) przejrzystości, tj. ocena prawidłowości klasyfikowania dochodów i wydatków publicznych, stosowanie zasad rachunkowości oraz prawidłowości sporządzania sprawozdań; 7) jawności, tj. ocena zakresu udostępniania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostki oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania jednostki i podejmowania decyzji Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz osoby wykonujące pracę w Ministerstwie bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych zadań w toku codziennego wykonywania obowiązków służbowych i polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez każdego z pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulacje i procedury wewnętrzne oraz obowiązki wynikające z zakresu czynności służbowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej metodologii. 3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości pracownik dokonujący samokontroli jest zobowiązany: 1) podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości; ) niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach. 4. Przełożony, który powziął informację o ujawnionych nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do przedmiotowych nieprawidłowości. 5. W przypadku komórek organizacyjnych objętych SZJ zastosowanie ma procedura C Postępowanie z nieprawidłowościami. 35. Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Kontrola funkcjonalna jest realizowana również przez osoby zatrudnione na innych stanowiskach biorących udział w realizacji określonych zadań, operacji i procesów, dla których obowiązki związane z kontrolą funkcjonalną zostały ustalone w zakresach czynności, bądź które do wykonywania tej kontroli zostały uprawnione na podstawie odrębnych przepisów i upoważnień Kontrola instytucjonalna w Ministerstwie przeprowadzana jest przez: 1) Wydział Kontroli w Biurze Ministra; ) komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie właściwości kompetencyjnej poszczególnych departamentów, wydziałów i stanowisk pracy określonej w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa.. Cel, zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej przez Wydział Kontroli określa procedura SZJ B Wykonywanie zadań kontrolnych przez Wydział Kontroli Biura Ministra. Rozdział 3 Ciągłość działalności W ramach realizowanych zadań, obejmujących m.in. administrowanie nieruchomościami, planowanie i realizację zadań inwestycyjno-remontowych, zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej, a także zapewnianie obsługi w zakresie łączności telefonicznej oraz dostępu do pozostałych mediów, Biuro Administracyjno-Finansowe zapewnia infrastrukturę techniczno-organizacyjną, gwarantującą ciągłość działania Ministerstwa.. W ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemów, baz danych, urządzeń i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie i resorcie sprawiedliwości, o których mowa w 4, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych zapewnia mechanizmy mające na celu zagwarantowanie ciągłości działania Ministerstwa i centralnych rejestrów sądowych, obejmujące m.in.: nadzór nad ośrodkami i elementami infrastruktury dla zapewnienia ciągłości działania i integralności baz danych, nadzór nad kopiami bezpieczeństwa i hasłami dostępowymi, działania związane z bezpieczeństwem sieciowym oraz usuwaniem awarii zasobów informatycznych W celu zapewnienia niezakłóconej i sprawnej realizacji zadań w Ministerstwie funkcjonuje system zastępstw.. Na szczeblu Kierownictwa Ministerstwa kwestie związane z odpowiedzialnością za poszczególne zadania w ramach sprawowania zastępstwa określone są w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości ustalającym zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa. 3. Na szczeblu kierownictwa poszczególnych Departamentów i Biur kwestie związane z zastępstwami regulują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych Ministerstwa. Dyrektor komórki organizacyjnej, w której funkcjonuje SZJ, odpowiedzialny jest za przygotowanie listy zastępstw, w myśl zapisów procedury C..1.1 Sporządzanie opisów stanowisk pracy w procesie C..1 Prowadzenie rekrutacji. 4. Na szczeblu Wydziału za praktyczne funkcjonowanie systemu zastępstw pracowników, gwarantującego ciągłość pracy podległej komórki organizacyjnej odpowiada Naczelnik W Ministerstwie sprawy prowadzone są zgodnie z instrukcją kancelaryjną, co pozwala na bieżące śledzenie toku sprawy oraz w miarę potrzeb jej przejęcie przez zastępującego pracownika.. Sprawy są rejestrowane, znakowane i archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz rzeczowym wykazem akt Ministerstwa. 3. Każdy pracownik jest zobowiązany do znakowania i przechowywania dokumentacji prowadzonych spraw w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do sprawy podczas jego nieobecności.

8 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 8 Poz. 3 Rozdział 4 Ochrona zasobów Zasoby Ministerstwa podlegają ochronie przed nieuprawnionym dostępem oraz ich utratą bądź uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracowników oraz osoby trzecie.. System bezpieczeństwa i ochrony zasobów w Ministerstwie obejmuje w szczególności: 1) zapewnienie fizycznej ochrony obiektów pozostających w dyspozycji Ministerstwa; ) zapewnienie poufności i integralności informacji prawnie chronionych, a w szczególności informacji niejawnych i danych osobowych; 3) zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych; 4) zapewnienie prawidłowej eksploatacji zasobów materialnych Ministerstwa Szczegółowe zasady i procedury związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony zasobów w Ministerstwie uregulowane są w zarządzeniach Dyrektora Generalnego Ministerstwa wymienionych w punkcie C ppkt 10 Załącznika nr 1.. Za zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa, w tym kontrolę ruchu osobowego w tych obiektach, odpowiada Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. 3. W zakresie ochrony mienia w Ministerstwie obowiązują procedury określone w ramach procesu SZJ: B.1.10 Ochrona fizyczna obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości. 4. W zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych wytworzonych w Ministerstwie obowiązują procedury określone w ramach procesu SZJ B.11 Gromadzenie i zabezpieczanie zasobu archiwalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (przekazywanie akt przez komórki organizacyjne do Archiwum Zakładowego) oraz eliminowanie dokumentacji zbędnej Za sprawne funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, zapewniającego przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, odpowiada Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Pełnomocnik kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych Biurem Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.. W zakresie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie obowiązują procedury i instrukcje określone w ramach procesów SZJ: B.14.1 Postępowanie sprawdzające, B.14. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, B.14.3 Wytwarzanie, ewidencja i nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oraz B.7.3 Kontrola ochrony informacji niejawnych Prawidłową eksploatację oraz bezpieczeństwo systemów, baz danych, urządzeń i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie i resorcie sprawiedliwości zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.. W zakresie eksploatacji i ochrony zasobów informatycznych w Ministerstwie obowiązują procedury i instrukcje określone w ramach procesów SZJ: B.4.1 Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie w ruchu Systemu Informatycznego (aspekt techniczny), B.4. Administracja oprogramowania (systemy informatyczne centralne), B.4.3 Helpdesk przyjmowanie, dystrybucja, realizacja i nadzór nad realizacją zgłoszeń, B.4.4 Zarządzanie POPD i ZOPD oraz B.4.5 Administrowanie zasobami informatycznymi. 3. Zasady gospodarowania zasobami informatycznymi Krajowego Rejestru Karnego określa odrębna procedura SZJ w ramach procesu B.19 Administracja zasobami informatycznymi KRK Odpowiedzialność za utrzymanie we właściwym stanie i gotowości technicznej składników majątku Ministerstwa spoczywa na właściwych komórkach organizacyjnych jednostki: 1) Biuro Administracyjno-Finansowe wykonuje zadania w zakresie administrowania nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Ministerstwa, jak również zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątkowych, z wyłączeniem sprzętu komputerowego; ) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych zobowiązany jest do administrowania i prowadzenia ewidencji sprzętu informatycznego.. W zakresie gospodarki nieruchomościami w Ministerstwie obowiązują procedury SZJ określone w ramach procesu B.1. Administrowanie nieruchomościami. 3. Zapewnienie właściwej ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzoru nad nimi reguluje procedura SZJ B.1.3. Ewidencja ilościowo-wartościowa rzeczowych składników majątkowych. 4. W zakresie gospodarki zasobami informatycznymi w Ministerstwie obowiązują procedury SZJ określone w ramach procesu B.4.5 Administrowanie zasobami informatycznymi. 5. Pracownicy, którym powierzono w użytkowanie sprzęt, potwierdzają własnoręcznym podpisem przyjęcie sprzętu na swój stan wraz z odpowiedzialnością za jego prawidłową eksploatację. Powierzenie pracownikom sprzętu informatycznego regulują procedury i instrukcje SZJ w ramach procesów grupy B.04 Eksploatacja systemów informatycznych. 45. W celu zapewnienia ochrony zasobów Ministerstwa pracownicy zobowiązują się do: 1) przestrzegania ustalonych w Regulaminie Pracy Ministerstwa Sprawiedliwości zasad porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych; ) zachowywania poufności i integralności informacji prawnie chronionych, a w szczególności informacji niejawnych i danych osobowych; 3) dbałości o powierzony w użytkowanie sprzęt. Rozdział 5 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz systemów informatycznych Zasady ewidencji operacji gospodarczych i finansowych oraz kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentacji finansowo-księgowej w Ministerstwie określa Polityka rachunkowości.

9 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 9 Poz. 3. Kontrolę operacji finansowych i gospodarczych w Ministerstwie z uwzględnieniem zasad ich dokumentacji oraz zasad zatwierdzania i weryfikowania regulują ponadto procedury SZJ określone w ramach procesu B.1.1 Pełnienie funkcji dysponenta środków budżetowych III stopnia dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz B.1.4 Zakup towarów i usług Bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie i obsługę systemów, baz danych, urządzeń i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie i resorcie sprawiedliwości zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.. W ramach nadzoru nad obsługą i eksploatacją elementów infrastruktury informatycznej wymienionych w ust. 1 Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych zapewnia funkcjonowanie właściwych i skutecznych mechanizmów kontroli, gwarantujących w szczególności ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą danych. DZIAŁ V INFORMACJA I KOMUNIKACJA Rozdział 1 Bieżąca informacja oraz komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Informacje niezbędne do realizacji zadań przez osoby zarządzające i pracowników Ministerstwa są udostępniane na bieżąco z wykorzystaniem ogólnodostępnych kanałów i narzędzi komunikacji.. Do narzędzi, o których mowa w ust. 1, zaliczają się: intranet, poczta elektroniczna, foldery publiczne, tablice informacyjne, pisma okólne oraz książka telefoniczna. 3. Kwestie związane z komunikacją wewnętrzną w Ministerstwie regulowane są procedurą SZJ A.1.0. Zarządzanie informacją wewnętrzną Pracownicy oraz osoby wykonujące pracę w Ministerstwie mają zapewniony dostęp do wewnętrznego systemu informacyjnego (intranet), w którym zamieszczane są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Ministerstwa, w tym m.in. zarządzenia Dyrektora Generalnego, statystyki resortowe, dane teleadresowe jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości, bieżące komunikaty organizacyjne.. Na wszystkich stanowiskach pracy związanych ze stosowaniem, analizą lub interpretacją obowiązujących przepisów prawnych zapewnia się dostęp do Systemu Informacji Prawnej Lex. 50. W Ministerstwie funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów Powszechny dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych przez Ministerstwo zapewniany jest poprzez uaktualnianą na bieżąco stronę internetową Ministerstwa, dostępną pod adresem: Na stronie internetowej Ministerstwa zamiesza się aktualne formularze, wzory pism, publikatory, rejestry i ewidencje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 3. W celu zapewnienia kompleksowej i płynnej obsługi interesantów informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące usług realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa obok korespondencji tradycyjnej są udzielane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa zobowiązane są również do przyjmowania i analizy uwag oraz informacji zwrotnych od klientów co do sposobu załatwienia sprawy (w tym skarg). 4. Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie regulują procedury SZJ określone dla procesu A.0 Rozpatrywanie skarg i wniosków. 5. Zasady udostępniania informacji podmiotom zewnętrznym reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie oraz procedura SZJ A Udostępnianie informacji publicznej. 6. Zasady i tryb udostępniania informacji statystycznych związanych z działalnością jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości określa procedura SZJ A Udzielanie informacji statystycznej. DZIAŁ VI MONITOROWANIE I OCENA Rozdział 1 Monitorowanie systemu kontroli zarządczej System kontroli zarządczej w Ministerstwie podlega bieżącemu monitorowaniu.. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej odbywa się podczas wykonywania bieżących obowiązków Kierownictwa Ministerstwa w ramach koordynacji i oceny realizacji zadań Ministerstwa. 3. Do bieżącej oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i jego poszczególnych elementów, w ramach wykonywania zadań przez podległe komórki, zobowiązani są również kierownicy poszczególnych Departamentów i Biur Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli funkcjonujących w Ministerstwie, w tym przeprowadzanie systematycznych ocen systemu kontroli zarządczej, dokonywane jest w ramach czynności związanych z audytem wewnętrznym.. Sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień należy również do właściwości Komitetu Audytu. 3. Monitorowanie, weryfikacja i doskonalenie funkcjonowania rozwiązań obowiązujących w systemie kontroli zarządczej, w zakresie procesów i procedur objętych SZJ, dokonywane jest w ramach działań związanych z przeprowadzanymi auditami wewnętrznymi oraz przeglądami SZJ. Rozdział Samoocena Raz w roku, nie później niż do końca miesiąca marca, dokonuje się samooceny systemu kontroli zarządczej

10 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 10 Poz. 3 w Ministerstwie na poziomie Dyrektorów Departamentów i Biur.. Samoocena jest odrębnym, udokumentowanym procesem, wydzielonym z bieżącej działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, przeprowadzanym w oparciu o uprzednio przygotowany jednolity kwestionariusz samooceny. 3. Komórką koordynującą przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników samooceny jest komórka audytu wewnętrznego w Ministerstwie. Rozdział 3 Audyt wewnętrzny Komórka audytu wewnętrznego dokonuje systematycznej, obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w Ministerstwie w ramach przeprowadzanych zadań audytowych.. Zadania audytowe przeprowadzane i dokumentowane są zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz standardami audytu wewnętrznego, ogłoszonymi przez Ministra Finansów. 3. Szczegółowe kwestie związane z planowaniem, przeprowadzaniem i sprawozdawczością z zadań audytowych określa procedura SZJ B Realizacja audytu wewnętrznego (zadań audytowych). Rozdział 4 Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Podstawę do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie stanowią: wyniki monitoringu realizacji celów i zadań, wyniki samooceny oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów.. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie może opierać się również na innych źródłach informacji, w tym m.in. na analizach, ewaluacjach i raportach przygotowywanych w resorcie sprawiedliwości, jak również opracowywanych przez uprawnione podmioty zewnętrzne. DZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Doskonalenie mechanizmów kontroli zarządczej w Ministerstwie jest procesem ciągłym, realizowanym w ramach i w oparciu o wnioski wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu.. Przeglądów systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie dokonuje Biuro Dyrektora Generalnego. 3. Zapisy niniejszej metodologii podlegają okresowym przeglądom oraz koniecznym uzupełnieniom, wynikającym z rozwoju systemu kontroli zarządczej Ministerstwie. Aktualizacji metodologii, na wniosek Dyrektora Generalnego, dokonuje Minister Sprawiedliwości. 4. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa zobowiązani są do aktualizacji wewnętrznych procedur i innych regulacji wewnętrznych, które składają się na system kontroli zarządczej w Ministerstwie Zobowiązuje się dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego dokumentu. Wszyscy pracownicy winni zapoznać się z jego treścią i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nich postanowień.. Ewentualne uwagi oraz wnioski w sprawie usprawnienia systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie należy składać w Biurze Dyrektora Generalnego, zgodnie z zapisami procedury SZJ C Realizacja działań doskonalących. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości Załącznik nr 1 do Metodologii kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych Kodeks Etyki Służby Cywilnej (Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 00 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, M.P. Nr 46, poz. 683), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, System Zarządzania Jakością (SZJ) w Ministerstwie Sprawiedliwości obejmuje zintegrowane wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:009 oraz wymagania dodatkowe Systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (zwanego dalej Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym); dokumentacja SZJ w procesie C.5 Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym.. Kompetencje zawodowe dokumentacja SZJ w ramach procesu C. Zarządzanie zasobami ludzkimi w MS: proces C..1 Prowadzenie rekrutacji, proces C..3. Prowadzenie oceny okresowej, proces C..4 Podnoszenie kompetencji zawodowych. 3. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości (Zarządzenie nr 33/10/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości), wewnętrzne regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości,

11 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 11 Poz. 3 opisy stanowisk lub zakresy czynności uwzględniające aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określone dla każdego pracownika; w SZJ proces C..1 Prowadzenie rekrutacji, w nim procedura C..1.1 Sporządzanie opisów stanowisk pracy. 4. Delegowanie uprawnień zarządzenie nr 35/10/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 010 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, opisy stanowisk lub zakresy czynności uwzględniające aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określone dla każdego pracownika; w SZJ proces C..1 Prowadzenie rekrutacji, w nim procedura C..1.1 Sporządzanie opisów stanowisk pracy. B. Cele i zarządzanie ryzykiem 5. Misja Misja Ministerstwa Sprawiedliwości określona została jako: sprawna obsługa Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w celu odpowiedniego wykonywania przez niego ustawowych zadań dotyczących resortu sprawiedliwości, zapewnianie resortowi sprawiedliwości warunków umożliwiających podnoszenie na wyższy poziom ochrony prawnej i bezpieczeństwa obywateli oraz dążenie do spełnienia wymagań klientów Ministerstwa. 6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji cele podstawowe i szczegółowe Ministerstwa Sprawiedliwości określone zostały planie strategicznym na lata , cele resortu sprawiedliwości zostały uwzględnione w projekcie dokumentu Wyzwania strategii Sprawne Państwo , procedury określone w ramach procesu C.4. Dokonywanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością oraz monitorowanie realizacji celów jakości, (procedura C.4..1 Dokonywanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością oraz monitorowanie realizacji celów jakości). 7. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko ww. punkty w pewnym zakresie regulowane są przez: procedury określone w ramach SZJ w procesach: C.4.3 Postępowanie z nieprawidłowościami (procedura C Postępowanie z nieprawidłowościami), C.4.4 Realizacja działań doskonalących (procedura C Realizacja działań doskonalących, w C.5 Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym (procedura C Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego). C. Mechanizmy kontroli 8. Nadzór procedury w ramach procesu B.07 Procesy kontroli i nadzoru jednostek resortu, proces B.7.1 Wykonywanie zadań kontrolnych przez Wydział Kontroli MS (B Wykonywanie zadań kontrolnych przez Wydział Kontroli Biura Ministra). 9. Ciągłość działalności procedura w procesie C..1 Prowadzenie rekrutacji C..1.1 Sporządzanie opisów stanowisk pracy w zakresie ustalenia zastępstw nieobecnych pracowników, zarządzenie nr 69/004 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Ministerstwie Sprawiedliwości. 10. Ochrona zasobów regulacje w zakresie ochrony informacji niejawnych proces B.14 Ochrona informacji niejawnych, proces B.14.1 Postępowanie sprawdzające (Instrukcja B Zwykłe postępowanie sprawdzające), proces B.14. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych (procedura B Organizacja i zarządzanie systemami teleinformatycznymi do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, proces B.14.3 Wytwarzanie, ewidencja i nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych (Instrukcja B Wytwarzanie i ewidencja niejawnych dokumentów wychodzących dokumenty wytwarzane na BSK, Instrukcja B Wytwarzanie i ewidencja niejawnych dokumentów wychodzących dokumenty wytwarzane techniką ksero, Instrukcja B Ewidencja i ekspedycja niejawnych dokumentów wychodzących, Instrukcja B Ewidencja i obieg niejawnych dokumentów wychodzących), proces B.7.3 Kontrola ochrony informacji niejawnych (Instrukcja B Okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych o klauzuli zastrzeżone, Instrukcja B Kontrola komputerów przetwarzających informacje niejawne o klauzuli zastrzeżone ), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 007 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Ministerstwie Sprawiedliwości, regulacje w zakresie eksploatacji i ochrony zasobów informatycznych: proces B.4.1 Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie w ruchu Systemu Informatycznego (aspekt techniczny (procedura B Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie w ruchu Systemu Informatycznego (aspekt techniczny) proces B.4. Administracja oprogramowania (systemy informatyczne centralne) (procedura B.4..1 Nadawanie użytkownikom uprawnień do systemów informatycznych, procedura B.4.. Obsługa zgłoszeń z helpdesku dotyczących wdrożonych aplikacji, procedura B.4..3 Odbiór nowej wersji oprogramowania, procedura B.4..4 Tworzenie instrukcji, standardów i wytycznych), proces B.4.4 Zarządzanie POPD i ZOPD (procedura B Zarządzanie Podstawowym i Zapasowym Ośrodkiem Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości (POPD i ZOPD MS) oraz proces B.4.5 Administrowanie zasobami informatycznymi (procedura B Administrowanie zasobami informatycznymi), uregulowania w zakresie ochrony zasobów KRK: proces B.19 Administracja zasobami informatycznymi KRK (procedura B Administracja zasobami informatycznymi i utrzymanie w ruchu Systemu Informatycznego Krajowego Rejestru Karnego),

12 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 1 Poz. 3 zarządzenie nr 33/007 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 007 r. w sprawie regulaminu pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, regulacje w zakresie gospodarki nieruchomościami: proces B.1. Administrowanie nieruchomościami (procedura B.1..1 Konserwacje wyposażenia, urządzeń i instalacji, procedura B.1.. Usuwanie awarii, naprawy urządzeń, wyposażenia i instalacji, remonty, procedura B.1..3 Kwaterowanie osób delegowanych do pracy w Ministerstwie, procedura B.1..4 Zarządzanie umowami i dokumentami dotyczącymi obiektów, powierzchni biurowej, mieszkalnej, archiwalnej i garażowej znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości), regulacje wewnętrzne w zakresie ruchu osobowego i ochrony mienia Ministerstwa Sprawiedliwości proces B.1.10 Ochrona fizyczna obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości (instrukcja B Wydawanie kart identyfikacyjnych, procedura B Nadzór nad ochroną obiektów MS, instrukcja B Pełnienie służby i postępowanie w sytuacjach awaryjnych), proces B.1.5 Transportowa gospodarka i obsługa MS (procedura B Obsługa transportowa M.S.), zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 3 marca 003 r. w sprawie wykonywania zadań przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oddelegowanych do pełnienia służby w Ministerstwie Sprawiedliwości, zarządzenie nr 67/006 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 października 006 r. w sprawie zasad ruchu osobowego, samochodowego i materiałowego na terenie siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości, zarządzenie nr 68/006 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 października 006 r. w sprawie zasad gospodarowania kluczami do pomieszczeń i wejść w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości (wraz z Książką ewidencji kluczy), zarządzenie nr 69/006 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 października 006 r. w sprawie zasad wewnętrznej organizacji w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Krasińskiego 65, zarządzenie nr 30 /008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 008 r. w sprawie warunków ustalania i zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy oraz zasad korzystania z pojazdów służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, zarządzenie nr 67/009 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 października 009 r. w sprawie zasad ruchu osobowego, samochodowego, materiałowego oraz gospodarowania kluczami do pomieszczeń budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 7/009 z dnia 5 marca 009 r. w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości, zarządzenie nr 4/003 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 003 r. w sprawie zasad kwaterowania w zasobach lokalowych będących w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, zarządzenie nr 16/005 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 005 r. w sprawie regulaminu Biblioteki Ministerstwa Sprawiedliwości, proces B.10 Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, regulacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych wytworzonych w MS: proces B.11 Gromadzenie i zabezpieczanie zasobu archiwalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (przekazywanie akt przez komórki organizacyjne do Archiwum Zakładowego) oraz eliminowanie dokumentacji zbędnej (B Instrukcja w sprawie zapewnienia właściwych warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego, w których jest przechowywana dokumentacja na nośniku papierowym), regulacje wewnętrzne w zakresie gospodarowania zużytymi i zbędnymi składnikami majątku ruchomego: zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 008 r. w sprawie powołania Komisji do Oceny Przydatności i Likwidacji Zużytych i Zbędnych Składników Majątku Ruchomego oraz ustalenia sposobu i trybu gospodarowania zużytymi i zbędnymi składnikami majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości, wraz z załącznikiem określającym sposób postępowania z dyskami twardymi sprzętu komputerowego, który będzie przedmiotem przekazania, darowizny, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę albo likwidacji, regulacje dotyczące ewidencjonowania środków trwałych i wyposażenia: proces B.1.3 Obsługa gospodarcza (procedura B.1.3. Ewidencja ilościowo-wartościowa rzeczowych składników majątkowych). 11. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych zarządzenie nr 79/009 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 009 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości, zarządzenie nr 7/009 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 009 r. w sprawie zasad klasyfikacji wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych i ich ewidencji oraz sporządzania sprawozdania Rb-WS, proces B.1.1 Pełnienie funkcji dysponenta środków budżetowych III stopnia dla Ministerstwa Sprawiedliwości (procedura B Planowanie budżetu oraz opracowanie projektu planu finansowego dla Centrali Ministerstwa Sprawiedliwości, procedura B.1.1. Realizacja budżetu Dokumentowanie operacji finansowo-księgowych w Centrali Ministerstwa Sprawiedliwości, procedura B Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, procedura B Ewidencja dochodów budżetowych i innych wpłat, procedura B Sprawozdawczość oraz analiza i monitoring wykonania budżetu w Centrali Ministerstwa Sprawiedliwości, B Zasady i tryb zawierania umów cywilnoprawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości),

13 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 13 Poz. 3 i 4 proces B.1.4 Zakup towarów i usług (procedura B Planowanie zamówień publicznych, procedura B.1.4. Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, procedura B Zakup towarów i usług bez konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), proces B.1.3 Obsługa gospodarcza (procedura B.1.3. Ewidencja ilościowo-wartościowa rzeczowych składników majątkowych), zarządzenie nr 1/010/BDG Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 010 r. w sprawie regulaminu administrowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, proces B.1.7 Świadczenie pomocy socjalnej (procedura B Planowanie środków finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla Ministerstwa Sprawiedliwości, planowanie wydatków, z podziałem na różne rodzaje świadczeń oraz opracowanie zasad przyznawania środków socjalnych, procedura B.1.7. Zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży, uprawnionym osobom dorosłym, rekreacji kulturalno-sportowej i dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej formie wychowania, procedura B Udzielanie zapomóg i pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Ministerstwa Sprawiedliwości, procedura B Przygotowanie dokumentacji i sporządzanie umów pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prezesów sądów apelacyjnych). 1. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych proces B.4. Eksploatacja systemów informatycznych. D. Informacja i komunikacja 13. Bieżąca informacja i komunikacja wewnętrzna proces A.1 Zarządzanie informacją publiczną i wewnętrzną (procedura A.1.0. Zarządzanie informacją wewnętrzną), elektroniczny system obiegu dokumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości EODMS, elektroniczny system informacji kadrowej EIK, foldery publiczne, w których zamieszczone zostały m.in. dokumentacja związana z Systemem Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości (dostępne wszystkie procedury, opis procesów, cele, informacje z auditów itd.), intranet z zakładkami zawierającymi wewnętrzne regulacje, regulaminy, zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, plan strategiczny, misję Ministerstwa, statystyki dotyczące resortu sprawiedliwości itd., strona internetowa MS gdzie zamieszczane są bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym również projekty aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie, statystyki resortowe itp., cykliczne, regularne posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. 14. Komunikacja zewnętrzna proces A.1 Zarządzanie informacją publiczną i wewnętrzną (procedura A Udostępnianie informacji publicznej), proces A.0 Rozpatrywanie skarg i wniosków (procedura A..0.1 Rozpatrywanie korespondencji wpływającej do Wydziału Skarg i Wniosków, procedura A..0. Opracowanie rocznego sprawozdania dotyczącego wpływu i sposobu załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości, procedura A..0.3 Przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Skarg i Wniosków i Członków Kierownictwa Ministerstwa), strona internetowa MS gdzie zamieszczane są bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym również projekty aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie, statystyki resortowe itp., konferencje prasowe. E. Monitorowanie i ocena 15. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, audyt wewnętrzny, uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej proces B.08 Audyt wewnętrzny (procedura B Realizacja audytu wewnętrznego (zadań audytowych). 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 grudnia 010 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Rady Polityki Penitencjarnej Na podstawie art. ust. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 53 i Nr 18, poz.18) zarządza się, co następuje: 1. Określa się regulamin organizacyjny Rady Polityki Penitencjarnej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

14 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 14 Poz. 4 i Regulamin określa tryb działania Rady Polityki Penitencjarnej, zwanej dalej Radą.. W skład Rady wchodzi: 1) dwóch przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości; ) dwóch przedstawicieli Służby Więziennej; 3) dziewięciu przedstawicieli nauki; 4) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych. 3. Kadencja Rady trwa cztery lata. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY POLITYKI PENITENCJARNEJ 4. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 010 r. (poz. 4) 3) zapraszanie do udziału w pracach Rady ekspertów, zgodnie z trybem określonym w 8 ust. 3 regulaminu; 4) przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie do dnia 31 marca danego roku, sprawozdania z działalności Rady za rok poprzedni. 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania przejmuje wyznaczony przez Przewodniczącego Rady zastępca Przewodniczącego Rady. 5. Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności przedstawianie opinii w sprawach niecierpiących zwłoki lub mniejszej wagi.. 1. Organami Rady są: 1) Przewodniczący Rady; ) Prezydium Rady, w którego skład wchodzi Przewodniczący Rady, zastępca Przewodniczącego Rady, dwóch członków Rady oraz sekretarz.. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu. 3. Zastępca Przewodniczącego Rady oraz dwaj członkowie Rady wchodzący w skład Prezydium Rady są wybierani spośród wszystkich członków Rady zwykłą większością głosów, na pierwszym posiedzeniu w kadencji, w obecności co najmniej dziewięciu członków Rady. 4. Sekretarz Rady jest wyznaczany imiennie zarządzeniem Przewodniczącego Rady na pierwszym posiedzeniu w kadencji. 3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy: 1) kierowanie pracami Rady; ) wyznaczanie terminów posiedzeń Rady oraz Prezydium Rady; 6. Do zadań sekretarza Rady należy prowadzenie dokumentacji Rady, w szczególności zawiadamianie o wyznaczonych terminach posiedzeń Rady, sporządzanie protokółów z posiedzeń Rady, przygotowywanie projektów uchwał oraz projektu sprawozdania z działalności Rady Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz na kwartał.. Termin pierwszego posiedzenia Rady w danej kadencji wyznacza Minister Sprawiedliwości Rada podejmuje stanowisko w sprawach należących do jej kompetencji w formie uchwały. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.. W pracach Rady może uczestniczyć ekspert zaproszony przez Przewodniczącego Rady na wniosek co najmniej trzech członków Rady. 9. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani inne świadczenia pieniężne. 10. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 010 r. w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury Na podstawie art. ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 10, poz. 690) zarządza się, co następuje: 1. Zarządzenie określa: 1) organizację i sposób działania studium zawodowego; ) szczegółowy program studium zawodowego; 3) zakres doskonalenia zawodowego; 4) tryb kierowania urzędników do studium zawodowego; 5) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie studium zawodowego.. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 9 maja 007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 10, poz. 690 ze zm.); ) urzędnik urzędnik sądu lub prokuratury, o którym mowa w art. ust. ustawy; 3) Krajowa Szkoła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury; 4) studium studium zawodowe, o którym mowa w art. ust. ustawy, prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

15 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 15 Poz Studium organizuje i prowadzi Krajowa Szkoła. 4. Krajowa Szkoła zapewnia: 1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć; ) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; 3) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia Za realizację programu kształcenia odpowiada kierownik studium wyznaczony przez Dyrektora Krajowej Szkoły.. Dyrektor Krajowej Szkoły na wniosek kierownika studium wyznacza sekretarza organizacyjnego studium. 3. Zakres obowiązków sekretarza organizacyjnego studium ustala kierownik studium Studium trwa dwa semestry i obejmuje 10 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów.. Dyrektor Krajowej Szkoły określa termin rozpoczęcia i zakończenia studium. 7. Obsługę administracyjną uczestników studium prowadzi sekretarz organizacyjny studium. 8. Zajęcia odbywają się co najmniej raz w miesiącu w soboty i niedziele Krajowa Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu studium.. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, stanowią: 1) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający m.in.: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, usprawiedliwienia nieobecności; ) protokół z egzaminu; 3) rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia studium. 10. Studium jest prowadzone odrębnie dla urzędników sądów oraz dla urzędników prokuratury. 11. Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w obrębie stosowanych przez urzędników przepisów, podniesienie profesjonalizmu wykonywanych czynności, doskonalenie organizacji pracy, a także umiejętności psychologicznych w relacjach interpersonalnych zarówno w kontaktach z interesantami, jak i w pracy zespołowej Tematyka zajęć jest dostosowana do specyfiki poszczególnych grup urzędników i obejmuje następujące piony: 1) w odniesieniu do urzędników sądów: a) pion karny, b) pion cywilny, c) pion administracyjno-kadrowy, d) pion finansowy; ) w odniesieniu do urzędników prokuratury: a) pion biurowości w sprawach prokuratorskich i z zakresu administracji, b) pion budżetowo-administracyjny.. Szczegółowy program studium dla poszczególnych pionów określają załączniki nr 1 i do zarządzenia. 13. Warunkiem uczestnictwa w studium jest spełnienie przesłanek, o których mowa w art. ust. ustawy Uczestnik studium jest obowiązany do uczestnictwa w zajęciach oraz do zdania egzaminu, co stanowi warunek ukończenia studium.. Uczestnika studium skreśla się z listy uczestników w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w trakcie czterech dni zajęć. 15. Urzędnika do uczestnictwa w studium kieruje właściwy prezes sądu lub prokurator. 16. Urzędnik jest obowiązany do przedłożenia za pośrednictwem właściwego prezesa sądu lub prokuratora podania o przyjęcie do studium zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres dla doręczeń, telefon kontaktowy, miejsce pracy, stanowisko, staż pracy w sądzie lub prokuraturze Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych przez uczestnika studium w zakresie określonym programem studium.. Dyrektor Krajowej Szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu, określa sposób jego przeprowadzenia, wyznacza termin egzaminu i zawiadamia o nim uczestników studium z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 3. Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje komisję egzaminacyjną. 4. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu końcowego uczestnik studium ma prawo do egzaminu popraw-kowego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Szkoły. 5. W przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych, Dyrektor Krajowej Szkoły może udzielić uczestnikowi studium, na jego wniosek złożony w terminie miesięcznym od ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu, nie później jednak niż rok od ukończenia studium, zezwolenia na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym. 6. Dyrektor Krajowej Szkoły określa wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu. 7. Dyrektor Krajowej Szkoły określa wysokość wynagrodzenia za przygotowanie pytań egzaminacyjnych. 18. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studium jest zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 19. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 009 r. w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury. 0. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. W zastępstwie Ministra Sprawiedliwości: Sekretarz Stanu Stanisław Chmielewski

16 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 16 Poz. 5 Załączniki do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 010 r. (poz. 5) Załącznik nr 1 Program studium zawodowego dla urzędników sądów Pion karny Lp. Przedmiot Liczba godzin I. II. III. Ogólne podstawy pracy sekretariatu wydziału w pionie karnym (przepisy niezbędne do pracy w sekretariacie) 1. Kodeks karny. Kodeks karny skarbowy 3. Kodeks postępowania karnego 4. Kodeks wykroczeń 5. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 6. Kodeks karny wykonawczy 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dz. U. Nr 38, poz. 49 z późniejszymi zmianami 8. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. z późniejszymi zmianami 9. Zasady funkcjonowania biura obsługi interesanta Biurowość w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia 1. Księgi biurowe: repertoria, wykazy, księgi pomocnicze, zbiory wokand, kartoteki (sposób zakładania, dokonywania wpisów, adnotacji i zakreśleń). Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym (system Currenda) 3. Sposób zakładania i prowadzenia akt sądowych 4. Zasady sporządzania protokołów z rozpraw i posiedzeń (w tym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz), z przyjęcia poręczenia 5. Czynności sekretariatu na etapie postępowania a) przygotowawczego b) sądowego c) wykonawczego 6. Biurowość kuratorskiej służby sądowej Ogólne zasady sporządzania sprawozdań statystycznych (ustawa o statystyce, wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości) 1. Rodzaje sporządzanych sprawozdań statystycznych, zasady sporządzania. Sposób zbierania informacji dla celów sporządzenia sprawozdań statystycznych dotyczących: a) oceny pracy wydziału/sądu (sprawozdania GUS, tabele statystyczne i porównawcze) b) oceny pracy sędziego do nominacji (dla potrzeb KRS) c) poleceń z Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

17 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 17 Poz. 5 Pion cywilny Lp. Przedmiot Liczba godzin I. II. III. Ogólne podstawy pracy sekretariatu wydziału w pionie cywilnym (przepisy niezbędne do pracy w sekretariacie) 1. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 5. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 6. Prawo prasowe 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 49 z późniejszymi zmianami 8. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. z późniejszymi zmianami 9. Zasady funkcjonowania biura obsługi interesanta Biurowość w sprawach cywilnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, rejestrowych 1. Księgi biurowe (repertoria, wykazy, księgi pomocnicze, zbiory wokand, kartoteki sposób zakładania, dokonywania wpisów, adnotacji i zakreśleń) a) wydziały cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracy i ubezpieczeń b) wydziały wieczystoksięgowe, rejestrowe. Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym 3. Sposób zakładania i prowadzenia akt sądowych 4. Zasady sporządzania protokołów rozpraw, posiedzeń (w tym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz) 5. Czynności sekretariatu w postępowaniu a) sądowym b) rejestrowym c) nakazowym i upominawczym d) wykonawczym 6. Biurowość kuratorskiej służby sądowej Ogólne zasady sporządzania sprawozdań statystycznych (ustawa o statystyce, wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości) 1. Rodzaje sporządzanych sprawozdań statystycznych, zasady sporządzania. Sposób zbierania informacji dla celów sporządzenia sprawozdań statystycznych dotyczących: a) oceny pracy wydziału/sądu (sprawozdania GUS) b) oceny pracy sędziego do nominacji (dla potrzeb KRS) c) poleceń z Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

18 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 18 Poz. 5 Pion administracyjno-kadrowy Lp. Przedmiot Liczba godzin Ogólne podstawy pracy i biurowości w sprawach administracyjnych i kadrowych 1. Podstawy prawoznawstwa. Działanie i współdziałanie instytucji prawnych 3. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych organizacja, struktura sądów, zarządzanie (ustawa z dnia r. Dz. U. Nr 98, poz z późniejszymi zmianami) 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dz. U. Nr 38, poz. 49 z późniejszymi zmianami 5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. z późniejszymi zmianami 6. Instrukcja kancelaryjna i wewnętrzny obieg dokumentów 7. Dokumentowanie czynności urzędowych, przygotowywanie projektów dokumentów i pism 8. Nowoczesne techniki wymiany informacji (współczesne techniki biurowe, wewnętrzna sieć, dokument elektroniczny) 9. Postępowanie administracyjne ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami; postępowanie skargowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. Dz. U. Nr 187, poz z późniejszymi zmianami w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów 10. Ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 96 z 00 r. z późniejszymi zmianami) 11. Ustawa z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. Nr 196, poz z 005 r. z późniejszymi zmianami) 1. Ustawa z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 11, poz z późniejszymi zmianami) 13. Ustawa Kodeks pracy z dnia r. (t.j. Dz. U. Nr 1, poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) 14. Ustawa z dnia r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 16, poz. 115 z późniejszymi zmianami) 15. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna urzędników 16. Archiwum zakładowe archiwizowanie akt, kryteria podziału dokumentacji, klasyfikacja akt (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych Dz. U. Nr 46, poz. 443; rozporządzenie Ministra Kultury z dnia r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Dz. U. Nr 167, poz. 1375, z późniejszymi zmianami) 17. Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych podstawowe zagadnienia (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 010 r. z późniejszymi zmianami)

19 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 19 Poz. 5 Pion finansowy (działalność finansowa i gospodarcza sądów powszechnych) Lp. Przedmiot Liczba godzin 1 I. II. III. Finansowanie działalności sądów powszechnych 1. Organy sądów odpowiedzialne za działalność finansową i gospodarczy aspekt działalności sądów powszechnych (Dyrektor Sądu, Kierownik Finansowy Sądu). Organizacja komórek i zakresy obowiązków urzędników odpowiedzialnych za finansowy i gospodarczy aspekt działalności sądów powszechnych (zakres działania Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy, Oddział Inwestycji i Remontów) 3. System gospodarki finansowej sądów powszechnych (budżet resortu sprawiedliwości, dysponenci finansowi I, II, III stopnia Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy; finansowanie bieżących zadań sądów powszechnych, działalność inwestycyjna sądów powszechnych, środki specjalne) System finansów publicznych 1. Organizacja sektora finansów publicznych z uwzględnieniem specyfiki resortu sprawiedliwości (formy organizacyjno-prawne jednostek sądy, prokuratury, gospodarstwa pomocnicze, ośrodki, zespoły, schroniska). Planowanie budżetowe (planowanie budżetu sądów powszechnych obowiązujące zasady i procedura) 3. Wykonywanie budżetu (plan finansowy, zatwierdzenie zmiany, zasady zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków) Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa sądów powszechnych 1. Pojęcie i zasady rachunkowości. Budżet i plan finansowy (budżet tradycyjny i zadaniowy) 3. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych a) ewidencja depozytów sądowych, rozliczanie odsetek od depozytów, likwidacja depozytów b) ewidencja kosztów sądowych, rozliczanie opłat sądowych, przyjmowanie i zwroty wpisów c) rozliczanie kar pieniężnych, grzywien d) rozliczanie kaucji e) rozliczanie kosztów biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych f) rozliczanie kosztów świadków g) rozliczanie kosztów delegacji i podróży służbowych h) naliczanie odsetek od należności i zobowiązań, odsetki ustawowe, odsetki podatkowe, rejestr not odsetkowych, wystawianie noty odsetkowej na dany dzień 4. Płace 5. Środki trwałe, inwentarz 6. Magazyn (rodzaje magazynów, dokumentacja obrotu magazynowego, przyjęcie i wydanie z magazynu) 7. Kasy (ewidencja wpłat i wypłat, rodzaje dokumentów kasowych i bankowych) 8. Znaki opłaty sądowej 9. Wymagania formalne dotyczące formy dowodów księgowych (dokumenty ścisłego zarachowania, przelewy bankowe, potwierdzenie wpłaty, faktura VAT, rachunki uproszczone) 10. Rozliczenia z zagranicą 11. Rodzaje sprawozdań finansowych 1. Inwentaryzacja

20 Ministra Sprawiedliwości Nr 1 0 Poz. 5 1 IV. V. VI. Skarb Państwa uprawnienia i obowiązki w odniesieniu do mienia i innych praw majątkowych 1. Skarb Państwa jako osoba prawna (osoby uprawnione i zasady reprezentacji Skarbu Państwa przez organy sądów powszechnych w sprawach majątkowych, reprezentacja materialna i procesowa Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna). Skarb Państwa jako właściciel mienia i innych praw majątkowych (sposoby nabywania i rozporządzania mieniem sądów powszechnych, sposoby zarządzania, obowiązki i uprawnienia wynikające z posiadania mienia Skarbu Państwa) 3. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (czynności prawne i czynności organizacyjno- -techniczne osób uprawnionych do dysponowania mieniem Skarbu Państwa) 4. Prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych i modernizacji obiektów budowlanych, zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych) 5. Administrowanie budynkami sądów (rodzaje obiektów będących w zarządzie sądów siedziby sądów, archiwa, budynki techniczne i magazyny; sposoby zarządzania, obowiązki związane z użytkowaniem obiektów użyteczności publicznej) Zamówienia publiczne 1. System zamówień publicznych podstawowe pojęcia i definicje (zamówienie publiczne, tryby przetargowe, komisja przetargowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamawiający, wykonawca, oferta, umowa o zamówienie publiczne, postępowanie protestacyjne, dokumentacja postępowań o udzielanie zamówień publicznych, progi kwotowe. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektywy unijne w zamówieniach publicznych). Zakres przedmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (rodzaje wydatków sądów powszechnych objęte obowiązkiem lub zwolnieniem z obowiązku stosowania ustawy) System kontroli działalności finansowej sądów powszechnych 1. Audyt finansowy zakres, cel, wykonawcy, podstawy prawne i standardy. Kontrola wewnętrzna zakres, cel, osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli, podstawy prawne, procedury 3. Rodzaje kontroli zewnętrznej (zakres przedmiotowy, organy uprawnione do przeprowadzania kontroli sądów powszechnych) 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (osoby podlegające odpowiedzialności, czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, procedura postępowania dyscyplinarnego) Zajęcia wspólne dla czterech pionów Lp. Przedmiot Liczba godzin 1 3 Kształtowanie wizerunku urzędnika sądowego jako urzędnika państwowego zasady etyki urzędniczej Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz w pracy zespołowej Problematyka wypalenia zawodowego techniki motywacyjne, sposoby przeciwdziałania stresowi

METODYKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ZAMOŚCIU DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

METODYKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ZAMOŚCIU DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 011-28/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 6 września 2012 r. METODYKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ZAMOŚCIU DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Kontrola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2015

Zarządzenie Nr 231/2015 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1 Załącznik nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefa Cezaka w Zgierzu z dnia 21.10.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 D/BK-K 02003 1 /11 Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Namysłowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. System kontroli wewnętrznej Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej opracowane

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR S.0152-0068/10 BURMISTRZA RADLINA z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w mieście Radlin

ZARZĄDZENIE NR S.0152-0068/10 BURMISTRZA RADLINA z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w mieście Radlin ZARZĄDZENIE NR S.0152-0068/10 BURMISTRZA RADLINA z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w mieście Radlin Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce i jednostkach

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 15 /12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 242

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 242 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie systemu stałych dyżurów Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontroli zarządczej

Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Załącznik do Pisma Okólnego Nr 19/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01. 2011 r. INSTRUKCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Zasady kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Krakowie tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2011r. uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia : - 9 grudnia 2011r. Zasady kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Krakowie Zasady kontroli zarządczej zostały

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach:

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach: REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach: Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z póź. zmianami oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/12 Burmistrza Barcina z dnia 3 kwietnia 2012 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN 1 1. Regulamin kontroli zarządczej w jednostkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2011 roku BR. 082-1/2011 Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu działania kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 31 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 31 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ZARZĄDZENIE NR 4 / 2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej.

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2010 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 31 grudnia 2010r. Procedury w sprawie funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli wg Standardów

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 1 Z A S A D Y K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W I E L K O P O L S K I U R Z Ą D WO J E W Ó D Z K I W P O Z N A N I U

Z A Ł Ą C Z N I K N R 1 Z A S A D Y K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W I E L K O P O L S K I U R Z Ą D WO J E W Ó D Z K I W P O Z N A N I U Z A ŁĄCZNIK NR 1 ZASADY KONTROLI ZARZĄDCZEJ WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 3) ochrony zasobów umożliwiających realizację zaplanowanych celów i zadań; 4) przestrzegania i promowania zasad etycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE. Rozdział I

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2010/E Dyrektora z dnia 08.09.2010 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W ŻARACH. A. Środowisko wewnętrzne

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W ŻARACH. A. Środowisko wewnętrzne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach z dnia 25.02.2014 r. STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 lutego 2013r. REGULAMIN kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Mława oraz zasady jej koordynacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Ustalenia

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo