INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"

Transkrypt

1 INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, grudzień 2012 rok

2

3 SPIS TREŚCI JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA?... 4 ZAKRES POMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZYMI... 5 POMOC MEDYCZNA... 6 ZASADY PRZYZNAWANIA RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY... 6 ZASADY PRZYZNAWANIA RENTY SOCJALNEJ... 7 ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI... 8 ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ POMOC SPOŁECZNA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Środowiskowe domy samopomocy Specjalistyczne usługi opiekuńcze Domy pomocy społecznej Mieszkanie chronione PORADNICTWO ZAWODOWE I AKTYWIZACJA ZAWODOWA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI POWIAT GORZOWSKI M.NP.P. GORZÓW WIELKOPOLSKI POWIAT KROŚNIEŃSKI POWIAT MIĘDZYRZECKI POWIAT NOWOSOLSKI POWIAT SŁUBICKI POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI POWIAT SULĘCIŃSKI POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI POWIAT WSCHOWSKI POWIAT ZIELONOGÓRSKI M.NP.P. ZIELONA GÓRA POWIAT ŻAGAŃSKI POWIAT ŻARSKI ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WYKAZ STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI... 75

4 JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA? Przewodnik zawiera o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla każdego powiatu w województwie lubuskim. Poszczególnym powiatom przyporządkowano dostępne na ich obszarze jednostki ochrony zdrowia, instytucje pomocy społecznej, instytucje zajmujące się aktywizacją zawodową oraz dane właściwego terenowo Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także stowarzyszenia i fundacje udzielające wsparcia i opieki osobom. Powyższe jednostki zostały podzielone na kategorie: pomoc społeczna, opieka zdrowotna, aktywizacja zawodowa. W pierwszej kolejności wymienione zostały instytucje pomocy społecznej, których zadaniem jest udzielanie wsparcia, w tym wsparcia finansowego oraz oferujące pomoc poza miejscem zamieszkania. Do tej kategorii zaliczono: Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będące pierwszym miejscem kontaktu w przypadku zamiaru uzyskania świadczeń opiekuńczych, pomocy poza miejscem zamieszkania czy wsparcia w życiu codziennym, Domy Pomocy Społecznej świadczące pomoc poza miejscem zamieszkania, Oddziały ZUS decydujące o przyznaniu renty, właściwy dla danego powiatu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który przyznaje ulgi i uprawnienia, mieszkanie chronione, stowarzyszenia i fundacje udzielające wsparcia i opieki. W kategorii opieka zdrowotna zamieszczono podmioty lecznicze, które w 2012 roku zawarły Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień ze wskazaniem zakresu świadczeń. Trzecia w kolejności kategoria - aktywizacja zawodowa, zawiera o: Powiatowych Urzędach Pracy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Pracy Chronionej, Klubach Integracji Społecznej, Centrach Integracji Społecznej. Informator zawiera dane teleadresowe, umożliwiające wyszukanie właściwej formy wsparcia i pomocy. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 4

5 Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze opracował przedmiotowy informator na podstawie materiałów Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Powiatowych Urzędów Pracy. ZAKRES POMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZYMI Według definicji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) zdrowie psychiczne jest stanem dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie i owocnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Można je ujmować poprzez dwa wymiary: pozytywne zdrowie psychiczne to dobrostan jednostki i takie zasoby, które umożliwiają radzenie sobie z trudnościami i unikanie załamania stanu zdrowia. Przykładowe zmienne charakteryzujące ten wymiar: wysoka samoocena, poczucie panowania nad sytuacją (mastery), optymizm, poczucie koherencji, poczucie skuteczności, odporność (hardiness). negatywne zdrowie psychiczne wiąże się z objawami negatywnymi określanymi jako psychologiczny dystres i występowaniem zaburzeń psychicznych (klasyfikowanych według ICD-10 lub DSM-IV). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128.) oraz Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 1994 roku Nr 111 poz. 535, z późn. zm.) określają działania, jakie powinny być realizowane na rzecz osób przez instytucje do tego powołane oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Do zadań tych zalicza się m.in.: promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowanie wobec osób właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. W realizacji powyższych zadań uczestniczyć mogą również organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 138, poz.1328 z późn. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 5

6 zm.) osobom przysługuje prawo do wielu ulg i uprawnień, a także renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej. POMOC MEDYCZNA System psychiatrycznej ochrony zdrowia w województwie lubuskim tworzą publiczne i niepubliczne podmioty realizujące świadczenia zdrowotne w zakresie opieki ambulatoryjnej, stacjonarnej i dziennej dla osób, uzależnionych od alkoholu oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych. Obok tradycyjnych form specjalistycznej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi ambulatoryjnej i stacjonarnej, funkcjonują także pośrednie formy opieki, do których zalicza się zespoły leczenia środowiskowego, odziały dzienne i hostele. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz,1027 z późn. zm.) osobom z zaburzeniami psychicznymi przysługują nieodpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców, którzy zawarli kontrakt z NFZ. W celu uzyskania pomocy lekarskiej osoby powinny zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego. Korzystanie ze świadczeń poradni dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży nie wymaga skierowania od lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. ZASADY PRZYZNAWANIA RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Według Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst z 2009 r., Dz. U. nr 153 poz.1227 z późn. zm.) prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego do pracy, ma wymagany stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 6

7 została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym. W celu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik powinien złożyć na piśmie lub ustnie wniosek do protokołu (druk ZUS Rp-1R). Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy może być zgłoszony u płatnika składek lub w innej jednostce uprawnionej do przyjmowania wniosków, a następnie przekazany do odpowiedniego organu rentowego. Może też być zgłoszony bezpośrednio w organie rentowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, który zobowiązany jest wydać decyzję. Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) lub legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków, zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku, inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10), kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Druki potrzebne do wystąpienia o ustalenie renty z tytułu niezdolności do pracy dostępne są nieodpłatnie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej ZASADY PRZYZNAWANIA RENTY SOCJALNEJ Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz z póżn. zm.) od 1 października 2003 r. organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach ten rodzaj renty wypłacany jest także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS. Renta socjalna przysługuje osobom spełniającym następujące kryteria: pełnoletniość, Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 7

8 o o o całkowita niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, która powstała: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Podstawę do przyznania renty socjalnej, na wniosek zgłoszony po raz pierwszy po dniu r., stanowi także: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniu do ulg oraz organizację Zespołów ds. Orzekania regulują następujące przepisy: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz 92 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 23 grudnia 1998r., w sprawie wykazu powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1148), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r., w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). Wśród rodzajów orzecznictwa o niepełnosprawności wyróżnia się: Orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych - regulowane Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) realizowane przez: o Lekarzy Orzeczników i Komisje Lekarskie ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), o Lekarzy Rzeczoznawców i Komisje Lekarskie KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)- dotyczy rolników i ich rodzin, Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 8

9 o Komisje Lekarskie MON (Ministerstwa Obrony Narodowej) i MSWiA (Ministerstwa Służb Wewnętrznych i Administracji - dotyczy pracowników tzw. służb mundurowych (żołnierze, policjanci, celnicy) oraz ich rodzin. Orzecznictwo o niepełnosprawności do celów pozarentowych - regulowane ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.) realizowane przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dwuinstancyjność orzecznictwa obowiązuje od 1997 roku. Osoby posiadające ważne, wydane przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.) orzeczenia ustalone przez: Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (o jednej z trzech grup inwalidzkich), Lekarzy Orzeczników ZUS (o niezdolności do pracy), Lekarzy Rzeczoznawców KRUS (o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym) mogą, lecz nie muszą, wystąpić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności, który w dużym stopniu ułatwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień, gdyż orzeczenia lekarzy wyżej wymienionych Orzeczników nie zawierają tych informacji. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znaczny stopień niepełnosprawności umiarkowany stopień niepełnosprawności lekki stopień niepełnosprawności Zakład Ubezpieczenia Społecznego (ZUS) całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stała lub długotrwała niezdolność do pracy z prawem do zasiłku nie występuje długotrwała niezdolność do pracy bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Źródło: Orzekania_o_Niepelnosprawnosci/ Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (dawny system orzekania) I grupa inwalidzka II grupa inwalidzka III grupa inwalidzka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych, umożliwiających: znalezienie zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, aktywności zawodowej, znajdujących się na otwartym rynku pracy i posiadających stanowiska przystosowane do niepełnosprawności, Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 9

10 podjęcia szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania ulg w opłatach za bilety PKP, PKS MZK oraz w zakresie opłat za abonament radiowo - telewizyjny i abonament telefoniczny, dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, dofinansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzyskania ulg podatkowych, uzyskania wskazania do dodatkowej powierzchni oraz wskazania do otrzymania karty parkingowej. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poza ustaleniem niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia bądź stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia, określa również wskazania dotyczące: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, w tym specjalistycznego, zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, spełnienia przez osobę z niepełnosprawnością przesłanek określonych w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908 tekst jedn. z późn.zm) dotyczy karty parkingowej, prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 10

11 ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Pomoc społeczna dla osób opiera się głównie na: podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia, organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji, udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego organami powołanymi do niesienia pomocy społecznej są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, których zadaniem jest kierowanie do środowiskowego domu samopomocy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podejmowanie działań na rzecz wspierania osób. Poza wskazanymi ustawowo formami pomocy, jak skierowanie do środowiskowego domu samopomocy czy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jednostki te zobowiązane są podejmować inne działania służące realizacji wyżej wskazanych celów pomocy społecznej. W celu skorzystania z tej formy pomocy dla osób, zainteresowani zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z pomocy społecznej. Organ udzielający wsparcia, w celu określenia jego zakresu zobowiązany jest do wysłania do osoby, która stara się o przyznanie opieki pracownika socjalnego w celu oceny jej sytuacji życiowej POMOC SPOŁECZNA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Do dostępnych form pomocy społecznej poza miejscem zamieszania w województwie lubuskim należą: środowiskowe domy samopomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej oraz mieszkania chronione. Środowiskowe domy samopomocy Działalność środowiskowych domów samopomocy ma na celu zwiększenie zaradności, samodzielności oraz integracji osób, które w wyniku upośledzenia niektórych Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 11

12 funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w przystosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze Do tej formy pomocy społecznej należą usługi dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznym, które świadczone są przez osoby wykwalifikowane w tym zakresie. Specjaliści ci uczą i rozwijają umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, świadczą usługi z zakresu rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu oraz usługi pielęgnacyjne. Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej jest miejscem, w którym świadczone są usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz edukacyjne. Oferta tej pomocy przeznaczona jest dla osób, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tych osób nie są dla nich wystarczającą formą wsparcia. Osoby, które spełniają powyższe kryteria kierowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Domu Pomocy Społecznej znajdującego się jak najbliżej miejsca ich zamieszkania, w którym czas oczekiwania na wolne miejsce jest krótszy niż 3 miesiące. Decyzję o umieszczeniu wydaje organ prowadzący Dom Pomocy Społecznej. Osoby w województwie lubuskim mogą korzystać z placówek o określonych typach: dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualni oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W celu skorzystania z tej formy pomocy osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej powinna złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt tej osoby w dniu jej kierowania. Do złożenia wniosku uprawnione są: osoba ubiegająca się o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej, przedstawiciel ustawowy powyższej osoby, inna osoba fizyczna lub prawna, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy rodzinie za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawicznego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane w 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 964). Obowiązkiem Ośrodka Pomocy Społecznej jest przyjęcie wniosku o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz zakończenie wszczętej sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której można Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 12

13 złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem jednostki wydającej wyżej wymienioną decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny i nie przekracza wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Od 1 stycznia 2004r. obowiązuje w Polsce trójskładowy system odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w następującej kolejności: mieszkaniec nie więcej niż 70% dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi (oraz inne osoby)- zgodnie z umową zawartą pomiędzy kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, a osobą zobowiązaną do opłat (jeśli spełniają określone kryteria dochodowe) w formie dobrowolnej umowy stron, jeśli spełnia kryteria wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. ustawie o pomocy społecznej (art. 61 cyt. ustawy), gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i osoby zobowiązane do opłat. W województwie lubuskim działają 24 Domy Pomocy Społecznej, oferujące łącznie 2340 miejsc - wszystkie posiadają zezwolenie Wojewody Lubuskiego tzn. spełniają wymagany standard usług. Mieszkanie chronione Celem tworzenia mieszkań chronionych jest przygotowanie osób korzystających z tej formy pomocy społecznej do prowadzenia samodzielnego życia, zastąpienia pobytu w placówce z całodobową opieką. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o możliwości przebywania pełnoletnich osób w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony. Tylko w uzasadnionych przypadkach tj. niezdolność do pracy z tytułu wieku, niepełnosprawność, stwierdzone zaburzenie psychiczne jest podstawą do wydania decyzji o pobycie na czas nieokreślony. W województwie lubuskim funkcjonuje obecnie jedno mieszkanie chronione przy ul. Sulęcińskiej 51 w Gorzowie Wlkp. prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie Wlkp. (tel ). Osoby mają ponadto prawo ubiegać się o pomoc na ogólnych zasadach pomocy społecznej. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 13

14 PORADNICTWO ZAWODOWE I AKTYWIZACJA ZAWODOWA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z uwagi na szczególną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy podejmuje się szereg działań ułatwiających osobom podjęcie pracy. W celu zainteresowania pracodawców, ale również przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, zatrudnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, został opracowany program kampanii szkoleniowo informacyjnej promującej zatrudnienie tych osób. Bardzo istotnym okazuje się bowiem dostarczenie pracodawcom informacji na temat specyfiki chorób psychicznych. Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata zajmują się aktywizacją zawodową osób poprzez: 1. Organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu polegających na: realizowaniu usług na rzecz osób bezrobotnych, dających możliwość przeanalizowania problemu zawodowego i zapoznania się z ofertą skierowaną do takich osób: poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, zajęcia aktywizacyjne, wsparcie ze strony doradców zawodowych, pośredników pracy oraz lidera klubu pracy, realizowaniu instrumentów na rzecz osób bezrobotnych: staże, prace interwencyjne, szkolenia (zawodowe i z zakresu umiejętności poszukiwania pracy), 2. Pozyskiwanie środków PFRON i EFS na aktywizację zawodową, w tym staże, szkolenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, studia podyplomowe. 3. Upowszechnianie informacji na stronie internetowej urzędu i tablicach ogłoszeń o realizowanych usługach. 4. Udostępnianie materiałów informacyjnych osobom niepełnosprawnym (ulotki, czasopisma np. INTEGRACJA, informatory), a także udzielanie informacji o ich prawach (m.in. prawie do dodatkowych dni urlopu, krótszego czasu pracy) wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 5. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, zachęcanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych (wydawanie skierowań do pracy, szkolenia, organizowanie giełd pracy) oraz działania informacyjne pośredników pracy adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym, a także przedstawienie korzyści Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 14

15 wynikających z zatrudnienia takich osób np. możliwości ubiegania się o środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. 6. Udzielanie wsparcia finansowego poprzez: dokonywanie zwrotów kosztów: - poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznawaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb, - zatrudnienia osób pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, - poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, - na usługi i instrumenty określone w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), w tym m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych, badania lekarskie lub psychologiczne, studia podyplomowe. dofinansowanie do 50% wysokości oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej, udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 7. Realizację lokalnych programów w zakresie wspierania zawodowego. Kolejnym działaniem zmierzającym do aktywizacji osób chorych psychicznie jest wspieranie ich i informowanie o dostępnych możliwościach rozwoju zawodowego. Pracownicy świadczący usługi na rynku pracy mogą podnosić umiejętności poszukiwania zatrudnienia, nabycia umiejętności związanych z korzystaniem z sieci teleinformatycznych oraz udzielać indywidualnych porad, ułatwiając w ten sposób wybór zawodu, zmianę kwalifikacji czy podjęcie zatrudnienia. Możliwe jest także zapewnienie osobom zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz objęcie ich Indywidualnym Planem Działania (IPD). Plan ten określa w sposób szczegółowy działania urzędu oraz tej osoby zmierzające do podjęcia zatrudnienia. W ramach lokalnych programów rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób oraz lokalnego rozwoju form wspomagania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centrum Integracji Społecznej (CIS), Zakłady Aktywności Zawodowej Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 15

16 (ZAZ), Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh) i Spółdzielnie Socjalne. W województwie lubuskim działalność powyższych podmiotów wpisuje się w realizację założeń ekonomii społecznej, mających na celu dążenie do aktywizacji osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również osób niepełnosprawnych, poprzez reintegrację zawodową oraz społeczną. Najczęściej zakładanym podmiotem ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne, które można zdefiniować jako: podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne. Wg Ustawy o Spółdzielniach Socjalnych tworzą je w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność itp. Członkowie spółdzielni tworzą dla siebie miejsca pracy, zapewniając sobie oraz swoim najbliższym zaplecze finansowe a co najważniejsze uczą się wspólnego działania, odpowiedzialności oraz czują się potrzebni. Doskonałym przykładem ukazującym działalność spółdzielni socjalnej w woj. lubuskim jest Odrzańska Spółdzielnia Socjalna. Kolejnym przykładem działalności podmiotów ekonomii społecznej są Centra Integracji Społecznej (CIS), które nie prowadzą działalności gospodarczej, a jedynie wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Działalność Centrów Integracji Społecznych to przede wszystkim reintegracja zawodowa i społeczna. Reintegracja zawodowa to przede wszystkim nauka w jednej z kilu grup zawodowych o określonym profilu. Bardzo często są to grupy: gastronomiczne, porządkowe, remontowo budowlane, krawieckie oraz wiele innych w zależności od placówki. Podczas zajęć w ww. grupach uczestnicy nabywają nowych umiejętności, doskonalą już posiadane lub podwyższają kwalifikacje zawodowe. Reintegracja społeczna odbywa się w różny sposób. Bardzo często są to wszelkie działania skierowane na kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie prawidłowych ról społecznych oraz uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym (kino, teatr). Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 16

17 POWIAT GORZOWSKI POMOC SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Leśna 11, Bogdaniec nr 23A, Deszczno Kościelna 10, Kłodawa Niepodległości 17, Kostrzyn o usługach opiekuńczych zasiłkach, rodzajach pomocy poza miejscem zamieszkania Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 17

18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Dworcowa 30F, Lubiszyn Gorzowska 19, Santok Miejsko - Gminny Ośrodek Rutkowskiego 9, Witnica Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Pankiewicza 5-7, Rodzinie Gorzów Wielkopolski do Dom Pomocy Społecznej Seniora Narutowicza 4a; Typ: Kostrzyn nad Odrą dla kobiet i mężczyzn, dla osób w podeszłym wieku. Dom Pomocy Społecznej Stawowa 40, Witnica w Kamieniu Wielkim Typ: dla kobiet i mężczyzn, dla osób przewlekle psychicznie chorych. Mieszkanie chronione patrz strona 13 ZUS Oddział w Gorzowie Sikorskiego 42, Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski Zasięg terytorialny: , Miasto: Gorzów Wielkopolski, , Gminy: Bogdaniec, Deszczno, , Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica. Powiatowy Zespół ds. Orzekania Walczaka 110, o Niepełnosprawności nr Gorzów Wielkopolski o usługach opiekuńczych zasiłkach, rodzajach pomocy poza miejscem zamieszkania co zrobić, aby otrzymać rentę Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 18

19 stowarzyszenia i fundacje patrz strona o orzecznictwie pozarentowym wsparcie i opiekę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Specjalista" Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Ośrodek Dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,,Nowy Dworek" Program Leczenia Substytucyjnego. Powiatowy Urząd Pracy Filia w Witnicy Powiatowy Urząd Pracy Filia w Kostrzynie nad Odrą Centrum Integracji Społecznej Rozwój w Lubiszynie Klub Integracji Społecznej w Lubiszynie OPIEKA ZDROWOTNA Wyszyńskiego 23A, Kostrzyn nad Odrą Wyszyńskiego 23, Kostrzyn nad Odrą wewn. 11 AKTYWIZACJA ZAWODOWA Kosynierów Mirosławskich 1, Witnica Graniczna 4, Kostrzyn Łazienki 6, Gorzów Wielkopolski Dworcowa 30f, Lubiszyn , Tu otrzymasz pomoc medyczną o możliwościach zatrudnienia Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 19

20 Klub Integracji Społecznej w Kostrzynie nad Odrą Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej Zakłady Pracy Chronionej Niepodległości 17, Kostrzyn nad Odrą Stawna 40, Kamień Wielki Lipowa 38, Chwalęcice patrz strona o możliwościach zatrudnienia Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 20

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI INFORMATOR O DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM FORMACH OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, grudzień 2012 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Gmina Zbąszynek informuje! Nazwa Świadczeniodawcy Specjalność Powiat Miasto Ulica Telefon Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą gorzowski

Bardziej szczegółowo

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Nazwa Gmina ulica kod miejscowość telefon fax e-mail Gminny Do Spraw Świebodzin PLAC WOLNOŚCI 14 66-200 Świebodzin 684750823 684750834 ops_swiebodzin@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS L.p Miejscowość Powiat Nazwa instytucji Nazwa placówki Deklaracja przystapienia do projektu w 2011r opiekun 1 Babimost zielonogórski Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy 2 Bledzew międzyrzecki 3 Bobrowice krośnieński

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie

Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie Lp. Nr i data wydania zezwolenia/ zezwolenia na prowadzenie domu Podmiot prowadzący: siedziba, adres i Nr telefonu Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie Nazwa, adres Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo do celów pozarentowych

Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie do tzw. celów pozarentowych, czyli do celów dających możliwość: znalezienia odpowiedniego zatrudnienia: w zakładach pracy chronionej (ZPCh), zakładach aktywności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r. ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO z a 29 grua 2005r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu, powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z a 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 Mammobus firmy Data postoju Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od 15.01.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 9.03.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 4.03.2015 GORZOWSKI WITNICA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax www 1. MGOPS Babimost

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax  www 1. MGOPS Babimost OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www 1. MGOPS Babimost Pl.Powst. Wielkopolski 11A 66-110 Babimost 68 351-24-44 68 351-24-44 2. GOPS Bledzew Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulują następujące przepisy: Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski 2 Bledzew Urząd Gminy 3 Bobrowice Urząd Gminy 4 Bogdaniec Urząd Gminy 5 Bojadła Gmina Bojadła 6 Brody Urząd Gminy 7 Brzeźnica Gmina Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda-Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 3 Bobrowice Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 4

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim - Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI

ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES PRAKTYKI - MIEJSCOWOŚĆ ADRES PRAKTYKI - ULICA POWIAT TELEFON DO REJSTRACJI PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEK.MED.JANINA JOACHIMIAK DESZCZNO LUBUSKA 109 GORZOWSKI 95 751 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. Lp. Wyszczególnienie Powiatowy Urząd Pracy GORZÓW (grodzki) GORZÓW KROSNO ODRZAŃSKIE MIĘDZYRZECZ NOWA SÓL SŁUBICE STRZELCE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów pozarentowych Procedury przyznawania stopnia niepełnosprawności w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1136 WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1136 WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, dnia czerwca 15 r. Poz. 1136 Lp Nr i data wydania zezwolenia/ zezwolenia warunkowego na prowadzenie Domu WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansow ania Wartość ogółem Data zawarcia umowy Poddziałanie 1. 001/08 00 Międzyrzeczu Międzyrzecz osób bezrobotnych przez

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 24.02.2014 r.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan na dzień 24.02.2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Województwo LUBUSKIE - stan

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Adres punktu konsultacyjnego WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH, W KTÓRYCH DYŻUROWAĆ BĘDĄ POLICJANCI WOJ. LUBUSKIEGO 24.02.2014 1.03.2014 TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Data dyżuru Telefon

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych województwa lubuskiego stan na dzień: 30 września 2015 r. Lp. Nazwa placówki

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie m ul. Jagiellończyka 8 WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lp Nr i data wydania zezwolenia/ zezwolenia warunkowego na prowadzenie Domu Podmiot

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r.

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r. Lp. Powiat Gmina Adres Telefon Faks E-mail 1 gorzowski Bogdaniec ul. Leśna 11, 66-460

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html Ośrodki Pomocy Społecznej OBSŁUGA KLIENTA W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Przedstawiamy Raport z

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

66-400 ul. Młyńska 3 Tel. (095) 722-40-64. 66-400 ul. Sulęcińska 51 Tel. (095) 723-99-13. 66-400 ul. Teatralna 26

66-400 ul. Młyńska 3 Tel. (095) 722-40-64. 66-400 ul. Sulęcińska 51 Tel. (095) 723-99-13. 66-400 ul. Teatralna 26 5 6 MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Dom im. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 66-00 ul. Strażacka 66 Alberta) Noclegownia dla bezdomnych, Hostel miejsca noclegowe dla osób

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail Załącznik nr 6 Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 95 71 15 271 95 72 88 777 609 796 508 95 72 88 778 95 72 88 779 centrumkryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r.

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. Lp. Powiat Gmina Adres Telefon Faks E-mail 1 gorzowski Bogdaniec ul. Leśna 11, 66-460

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku:

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku: Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.3.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Walczaka 23 E Gorzów Wielkopolski

Walczaka 23 E Gorzów Wielkopolski Lp. Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 561 2004-06-28 Pracownia Diagnostyki 2 802 2004-08-02 Oddział Mikrobiologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Nazwa jednostki, miejscowość

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Nazwa jednostki, miejscowość MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI Jadłodajnia (Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. 66-400 ul. Chodkiewicza 0 Tel. (095) 70-4-75 Brata Krystyna) Jadłodajnia (Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe

Kwota przeznaczona na dotacje 10 655 000. Część A - Drogi powiatowe ZATWIERDZAM Wojewoda LUBUSKI Jerzy Ostrouch WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Rok dofinansowania 2014 Gorzów Wlkp., dnia 31 października 2013 roku Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności O niepełnosprawności orzekają: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja; Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. Program pilotażowy Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Orzekanie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Tryb kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej

Tryb kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej Tryb kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2 Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 14 PZOON.8321.1..

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 1. 0002/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo