PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 II. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... III. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na 3 IV V VI terenie powiatu... Realizacja zadań i projektów oraz plan finansowy i lata następne Planowane projekty i zadania inwestycyjne w podokresie Planowane projekty i zadania inwestycyjne po roku... Powiązanie projektów z celami strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego gmin i powiatu... Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowane na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju... VII VIII Identyfikacja problemów i zadania polegające na poprawie sytuacji w powiecie aleksandrowskim Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego IX System wdrażania X Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

2 I. WSTĘP Rozpoczął się nowy okres programowania Unii Europejskiej. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, wychodząc naprzeciw tym zmianom, przystąpiło do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Aleksandrowskiego Podstawą do określenia priorytetów i działań Planu Rozwoju Lokalnego są przede wszystkim cele zapisane w Narodowej Strategii Spójności. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Aleksandrowskiego służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego. Jak każdy dokument planistyczny tak i ten analizuje obecną sytuację, identyfikuje problemy, diagnozuje potrzeby lokalnej społeczności, określa kierunki działań zmierzające do poprawy obecnej sytuacji Projekt Planu wywodzi się ze Strategii Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego oraz Strategii Rozwoju Gmin wchodzących w skład powiatu. Brano również pod uwagę Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata r. oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata (projekt z 6 lutego 2007r. r.). Plan Rozwoju Lokalnego służył będzie jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość dofinansowania z funduszy unijnych. 2

3 II. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W ujęciu terytorialnym Plan obejmuje Powiat Aleksandrowski, w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Aleksandrowskiego określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą realizowane na jego terenie w latach 2007 oraz ogólnie zakres zadań na lata następne. III. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ NA TERENIE POWIATU Podstawowe informacje o Powiecie Aleksandrowskim Powiat Aleksandrowski położony jest w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: sąsiaduje z takimi powiatami jak; toruńskim, lipnowskim, włocławskim, radziejowskim i inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 475,6 km 2, którą zamieszkuje ponad 56 tys. osób. W skład powiatu aleksandrowskiego wchodzi 9 jednostek terytorialnych: m. Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, gm. Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo. Powierzchnia gmin powiatu aleksandrowskiego w km Aleksandrów Kujawski m. Ciechocinek Nieszawa Aleksandrów Kujawski gm. Bądkowo Koneck Raciążek Wa ganiec Zakrzewo 3

4 Siedzibą władz powiatu jest miasto Aleksandrów Kujawski. Mapa Powiatu Aleksandrowskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie Środowisko przyrodnicze Powiat aleksandrowski położony jest w centralnej części województwa kujawsko pomorskiego. Obszar powiatu położonego na lewym brzegu Wisły obejmuje fragmenty dwóch subregionów geograficznych : Kotliny Toruńskiej i Równiny Inowrocławskiej ( Kujawskiej ). Kotlina Toruńska, stanowiąca fragment pradoliny Wisły, na wysokości Ciechocinka i Aleksandrowa rozszerza się do km, a na styku z Równiną Kujawską tworzy urokliwe kilkudziesięciometrowe tarasy wzdłuż lewego brzegu rzeki w okolicach Raciążka i Nieszawy. W części południowo-zachodniej powiatu występują szare i czarne gleby bagienne ( Czarne Kujawy), na północy dominują gleby piaszczyste i bielicowe ( Białe Kujawy). Mady znajdują się na najniższych tarasach Wisły, a osobliwością powiatu są niewielkie obszary gleb słonych, związanych z obecnością słonych wód gruntowych. Sieć hydrograficzną powiatu tworzą m.in.: Wisła-jako naturalna granica północno-wschodnia, a na przeciwległych krańcach powiatu również naturalną w większości granicę tworzy Kanał Bachorza 46 km, łączący Gopło i Zgłowiączkę. 4

5 Warto podkreślić, że jego wody zbierane z okolicznych mokradeł płyną w przeciwnych kierunkach. W pobliżu Otłoczyna wpada do Wisły rzeczka Tążyna, która w części 50 km biegu płynie na obszarze powiatu, tworząc malownicze lasy grądowe i łęgi, a także stanowi fragment jego północnej granicy. Na terenie powiatu usytuowane są oczka wodne i jeziora, a największe z nich Jezioro Ostrowąs ( gm.aleksandrów Kujawski ), jako naturalne kąpielisko i ośrodek rekreacji zyskuje coraz większą popularność ludności i turystów. Szczególnym bogactwem obszaru są występujące tu wody słone i solanki chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodowe, borowe i żelaziste. Warunki klimatyczne powiatu kształtowane są przez wpływy oceaniczne z zachodu i kontynentalne ze wschodu,powodujące częste zmiany mas powietrza. W okolicach Ciechocinka przeważają wiatry słabe i okresy bezwietrzne. Poziom opadów wynosi 540 mm, a średnia temperatura roczna 8,0 0 C, natomiast w lipcu 18,2 0 C a w najzimniejszym lutym 2,7 0 C. Mikroklimat okołotężniowy Ciechocinka pozwala na całoroczne korzystanie z leczniczego charakteru rozpylanej solanki. Gleby Gleby powiatu aleksandrowskiego, maja strukturę typową dla środkowoeuropejskiej strefy glebowej związanej z klimatem umiarkowanym o stosunkowo wyraźnie zaakcentowanym udziale wpływów morskich. Charakterystyczne dla tej strefy są: gleby brunatne i płowe, które powstały w środowisku wielogatunkowych lasów liściastych i mieszanych, obecnie przeważnie zastąpionych uprawami polowymi, oraz gleby rdzawe (skrytobielicowe) i bielice, związane z zespołami lasów iglastych (borów), które współcześnie zajmują jedynie najmniej przydatne dla rolnictwa obszary luźnych piasków. W granicach powiatu aleksandrowskiego gleby płowe, związane przede wszystkim z wysoczyzną morenową, rozciągają od doliny Wisły pomiędzy Nieszawą i Ciechocinkiem oraz na zachód od Aleksandrowa Kujawskiego. Gleby te tworzą na tych terenach przeważnie kompleksy żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre. 5

6 Dużą powierzchnię powiatu zajmują także gleby rdzawe występujące głównie między Ciechocinkiem, a Aleksandrowem Kujawskim i tworzące na terenach użytkowanych rolniczo głównie kompleks żytni słaby. Strefa występowania czarnych i szarych ziemi rozciąga się po obu stronach pradoliny Bachorza i na południe od Aleksandrowa Kujawskiego. Gleby te należą do najbardziej urodzajnych i reprezentują kompleks pszenny dobry i żytni słaby. Niewielkie płaty gleb hydromorficznych wiążą się z występowaniem den rynien lodowcowych oraz podmokłych obniżeń i zagłębień wytopiskowych. Towarzyszą one również pradolinie Bachorza i dolinie Zgłowiączki. Obszary ich występowania są wykorzystywane jako tereny trwałych użytków zielonych. Mady na obszarze powiatu są reprezentowane jedynie na najniżej położonych tarasach doliny Wisły, gdzie ciągną się wąskim pasem po obu jej stronach poczynając od Nieszawy do granic powiatu. Obszary ich występowania są przeważnie przeznaczane na tereny użytków zielonych, niektóre z nich użytkowane jako grunty orne reprezentują kompleks żytni dobry lub słaby. Osobliwością opisywanego terenu jest występowanie gleb słonych tzw. sołończaków, związanych z obecnością słonych wód gruntowych. Są one ograniczone przestrzennie do stref towarzyszących wysadom solnym i występują w Ciechocinku oraz Słońsku. Gleby te są porośnięte zespołami słonorośli. Struktura użytkowania gruntów Powiat cechuje wysoki wskaźnik rolniczego wykorzystania ziemi, co wynika zarówno z historycznych procesów rozwojowych, jak i korzystnych uwarunkowań środowiskowych, głównie morfologicznych i glebowych. Użytki rolne zdecydowanie dominują w strukturze użytkowania gruntów, stanowiąc 82% powierzchni powiatu. Udział gruntów ornych, w stosunku do ogólnej powierzchni, jest największy w gminie Bądkowo, gdzie wynosi aż 92,1% (w kraju 45,5%). 6

7 Nazwa wskaźnika Wartość Jedn. Powierzchnia użytków rolnych ogółem ha Grunty orne ogółem ha Sady ogółem 673 ha Łąki ogółem ha Pastwiska ogółem 840 ha Lasy i grunty leśne ogółem ha Pozostałe grunty i nieużytki ogółem ha Statystyka ogólna (dane GUS, 2005 r.) Na terenie powiatu Aleksandrów Kujawski przeważają gleby dobre do uprawy klas od I-IVb. Zajmują one ponad 70% gruntów ornych. Pozostałe grunty orne to gleby klas V i VI. Trzeba jednak podkreślić, że bonitacja gleb nie odzwierciedla w pełni żyzności gleb, która zależna jest nie tylko od właściwości fizyko-chemicznych gleby, ale także od m.in. warunków wodnych w glebach i ukształtowania terenu. Lasy Powiat aleksandrowski charakteryzuje się stosunkowo niewielką ilością lasów. Zajmują one 3624 ha, co stanowi 8 % powierzchni powiatu. Występują głównie w okolicy Aleksandrowa Kuj. Średnia lesistość w powiecie wynosi ok. 7,7 %. Na obszarze powiatu aleksandrowskiego znajduje się zaledwie kilka kompleksów leśnych o powierzchni powyżej 20 ha: - na północy powiatu gmina Aleksandrów Kuj. i miasto Ciechocinek - na zachodnim skraju powiatu, w gminie Aleksandrów Kuj., zajmują powierzchnię około 60 ha. - na zachodnim skraju powiatu, w gminie Koneck, trzy kompleksy leśne o łącznej powierzchni 120 ha, - na południowo zachodnim skraju powiatu, w gminie Zakrzewo, zwarty kompleks o powierzchni 180 ha, 7

8 - w centralnej części powiatu, w gminie Koneck, Las Konecki o powierzchni ok. 250 ha, - w południowo wschodnim sąsiedztwie powiatu położony jest duży kompleks leśny, którego zachodni fragment znajduje się w gminie Bądkowo. Stan gospodarki ściekowej Na terenie powiatu aleksandrowskiego istnieje 6 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, zlokalizowane są one w: Aleksandrowie Kujawskim, Nieszawie, Ciechocinku, Bądkowie, Wagańcu i Zakrzewie. W trzech przypadkach bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wisła. Ścieki powstające w pozostałych gminach Powiatu kierowane są bezpośrednio do rowów melioracyjnych, a dalej do rzeki Tążyna ( Aleksandrów Kuj. ), bądź do Kanału Bachorze ( Bądkowo, Zakrzewo ). Na obszarach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych bądź oczyszczane są na oczyszczalniach przyzagrodowych. Znaczną ilość przydomowych oczyszczalni wykonano w gm. Koneck, około 32 szt. w ramach wsparcia z środków UE oraz w gm. Bądkowo 66 szt. z udziałem środków finansowych budżetu gminy. W poszczególnych gminach stan gospodarki ściekowej przedstawia się następująco: Aleksandrów Kuj.- miasto: w kanalizację ogólnospławną zaopatrzone jest około 60% miasta, przy zwodociągowaniu - 95%, brak kanalizacji rozdzielczej, istnieje mechanicznobiologiczna oczyszczalnia (w północno-wschodniej części miasta), która oczyszcza ścieki doprowadzane kanalizacją i dowożone z okolicznych miejscowości, odbiornikami oczyszczonych ścieków jest rzeka Tążyna, wykonano linię technologiczną do higienizacji osadów ściekowych powstających na oczyszczalni, powstające ścieki na obszarze nie skanalizowanym odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne Aleksandrów Kuj.- gmina brak gminnej oczyszczalni ścieków, częściowo ścieki kierowane są do oczyszczalni miasta Aleksandrów Kuj i m. Ciechocinek (przy zwodociągowaniu gminy - 80%) istnieje lokalna oczyszczalnia w Przybranowie obsługująca osiedle przyzakładowe 8

9 domków jednorodzinnych oraz zakład produkcyjny "Polo", powstające ścieki na obszarze nie skanalizowanym odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Bądkowo na terenie gminy istnieje kanalizacja we wsiach: Bądkowo, cz. Bądkówek, cz. Kujawka, cz. Słupy. Około 20% mieszkańców gminy obsługuje (przy zwodociągowaniu 95%) gminna oczyszczalnia ścieków znajdująca się w m. Kujawka. Wybudowanych jest 66 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - zlokalizowanych przy indywidualnych gospodarstwach rolnych. Powstające ścieki na obszarach nie skanalizowanych odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Ciechocinek istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, która pod względem obszarowym jest dość dobrze rozwinięta, oczyszczalnia ścieków dla ścieków sanitarnych i solankowych, wody opadowe odprowadzane są bezpośrednio do rowów melioracyjnych a następnie do rzeki Tążyny i do Wisły, istnieją zamknięte obiegi wód solankowych w 16 sanatoriach, istnieje przyzakładowa oczyszczalnia mechaniczno-chemiczna - przy Przedsiębiorstwie "Uzdrowisko Ciechocinek"; odbiorcą oczyszczonych ścieków jest pobliski rów melioracyjny, istnieje punkt zlewny ścieków zlokalizowany na terenie oczyszczalni Koneck istnieje 1600 m kanalizacji ściekowej na terenie gminy, w tym 1 km we wsi Koneck (przy zwodociągowaniu - 70%), brak jest gminnej oczyszczalni ścieków, istnieje około 40 oczyszczalni przyzagrodowych, zlokalizowanych przy większych gospodarstwach rolnych,ścieki płynące kanalizacją odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego, a dalej do Tążyny, powstające ścieki z obszaru nieskanalizowanego odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. 9

10 Nieszawa 60% powierzchni miasta posiada kanalizację sanitarną, brak jest kanalizacji w Kol. Nieszawa,w mieście istnieje kanalizacja deszczowa, od 1996 r. istnieje mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków, odbiorcą oczyszczonych ścieków jest rz. Wisła (poprzez rów melioracyjny). Raciążek istnieje kanalizacja burzowa wykonana w ul. Zamkowej (500 m), skąd wody uchodzą do rowu Opaskowego, a dalej płyną do Tążyny, brak jest kanalizacji sanitarnej (przy zwodociągowaniu- 80%), brak oczyszczalni ścieków, powstające na terenie gminy ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Waganiec rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej (przy zwodociągowaniu- 95%), w związku z uruchomieniem gminnej oczyszczalni ścieków, włączając osiedle mieszkaniowe w m. Waganiec i ścieki z m. Plebanka wraz z zakładem Agrofirma, powstające ścieki z obszaru nieskanalizowanego odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne i przewożone na gminną oczyszczalnię ścieków. Zakrzewo rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej (przy zwodociągowaniu- 100%), w związku z uruchomieniem oczyszczalni ścieków włączając osiedle mieszkaniowe w m. Zakrzewo, powstające ścieki z obszaru nieskanalizowanego odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne i przewożone na gminną oczyszczalnię ścieków. Stan gospodarki wodnej Głębokość występowania wody słodkiej o mineralizacji do 1 mg/dm 3 jest bardzo zróżnicowana (co związane jest z budową geologiczną tego terenu) i w całym regionie kujawsko-mazowieckim nie przekracza m. Głównymi użytkownikami wód są miasta, ale również większość gmin wiejskich powiatu ma rozbudowaną sieć wodociągową (stopień zwodociągowania gmin wynosi 10

11 od 80% do 100%). Nieliczne wsie pozbawione wodociągów korzystają ze studni kopanych. Krótką charakterystykę źródeł zaopatrzenia w wodę i stopnia zwodociągowania powiatu, w ujęciu gminnym, przedstawiono poniżej: Aleksandrów Kujawski - miasto ujęcie Miejskie eksploatujące wysokiej jakości wody podziemne piętra jurajskiego o zasobach 150 m 3 /h oraz zasoby czwartorzędowe w ilości 60 m 3 /h. Dla ujęcia wyznaczono i ustanowiono strefy ochronne-95% Aleksandrów Kujawski - gmina własne ujęcia w Ośnie, Grabiu i Służewie - 80% (wkrótce planuje się dokończenie zwodociągowania) Bądkowo nie posiada własnych ujęć wody, korzysta z ujęć zlokalizowanych w gminie Zakrzewo oraz w gminie Brześć Kujawski. We wsiach: Wysocin, Łowkowice istnieją lokalne odwierty - jako rezerwowe, awaryjne źródła wody. Ciechocinek własne ujęcia Kuczek o zatwierdzonych zasobach w kat. B w wysokości 400 m 3 /h i Siarzewo o zasobach 305 m 3 /h (eksploatacja z tą wydajnością nie jest możliwa z powodu znacznego zasolenia warstwy wodonośnej: obecne zasoby wynoszą 111 m 3 /h). Dla ujęć wyznaczono i ustanowiono strefy ochronne.-100% Koneck ujęcie gminne zlokalizowane jest w m. Koneck i Brzeżno- 70%, reszta (30%) korzysta ze studni przydomowych (wody podskórne zawierają azotyny); Nieszawa własne ujęcie miejskie wód podziemnych składające z 2 studni (brak stref ochronnych). Oprócz ujęcia komunalnego na terenie miasta znajduje się:ujęcie Przedsiębiorstwa "TAJA" - eksploatowane dla celów produkcji wód ;168 studni kopanych i wierconych (prywatnych) oraz dwa b. wydajne naturalne zdroje (studnie samowypływowe) położone przy ul. Browarnej i Zimnej-100%. Do ujęcia miejskiego 11

12 podłączonych jest w Nieszawie 247 budynków, a długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 21,6 km. Raciążek dwa ujęcia wód podziemnych: Siarzewo (5 studni) będące w eksploatacji MPWiK Ciechocinek i Raciążek (3 studnie) wybudowano zbiornik wyrównawczy o pojemności 150 m 3 /d - Długość sieci wodociągowej w 1995r. wynosiła 47,2 km wraz z przyłączami i obejmowała 80% terenu gminy. Waganiec własne ujęcie wód podziemnych (3 studnie). Ponieważ w wodach ujęcia obserwuje się ponad 7-krotne przekroczenia zawartości Fe planuje się budowę drugiego ujęcia w Brudnowie- 95% Zakrzewo ujęcia zlokalizowane są w miejscowościach Siniarzewo, Sędzin i Zakrzewo i bazują na czwartorzędowej warstwie wodonośnej Zasoby eksploatacyjne ww. ujęć wynoszą odpowiednio: Siniarzewo - 97,0 m 3 /h, Sędzin - 57,0 m 3 /h), Zakrzewo - 37,0 m 3 /h. Najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne czwartorzędowego poziomu wodonośnego występują w rejonie Siniarzewa-Seroczek. Tereny te powinny być wzięte pod uwagę w przyszłości jako rezerwa wody pitnej przy zwiększeniu zapotrzebowania wody przez gminę Zakrzewo. Południowo-środkowa część gminy Zakrzewo położona jest w obrębie GZWP nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna - 100% zwodociągowania, ale ujęcia wody zdekapitalizowane i brak na nich zbiorników wyrównawczych (Zakrzewo, Sędzin). System gospodarki odpadami Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie powiatu polega głównie na gromadzeniu w pojemnikach lub kontenerach niesegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, instytucji, punktów usługowych i zakładów, a następnie 12

13 wywożeniu ich i składowaniu na międzygminnym wysypisku zlokalizowanym we wsi Służewo w gminie Aleksandrów Kujawski. Część odpadów z gm. Bądkowo wywożona jest na składowisko odpadów w Brześciu Kujawskim. Odpady komunalne są w znacznej mierze wykorzystywane, jednak ich część deponowana jest na wysypisku międzygminnym. Na obszarze powiatu działają dwie firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Aleksandrowie Kujawskim - obsługujące miast i gminę Aleksandrów Kujawski, Ekociech sp. z o.o. - obsługujący pozostałe gminy. Odbierają one odpady z indywidualnych posesji oraz zajmują się oczyszczaniem terenów gminnych (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, utrzymanie zieleni, odśnieżanie ulic). Według informacji uzyskanych od firm wywozowych, na terenach miejskich ok. 90% mieszkańców posiada umowy na wywóz odpadów, zaś na terenach wiejskich zaledwie 40-50%. Usuwanie odpadów jest płatne, a jego koszty ponoszą właściciele posesji. Składowisko odpadów Budowa składowisko, podjęta z inicjatywy Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w oparciu o środki własne gmin tworzących związek oraz kredyty zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, zostało zakończona w 1997 roku. Obiekt położony jest na działce o powierzchni ha. Najbliższa zabudowa mieszkalno-gospodarcza występuje w odległości nie mniejszej niż 500 m. Wysypiskiem zarządza spółka z o.o. EKOSKŁAD, powołana przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Wysypisko zostało zaprojektowane przy założeniu, że roczna ilość niezagęszczonych odpadów odbieranych z terenu powiatu wyniesie 37 tys. m 3. Obecnie odpady składowane są na pierwszej kwaterze o docelowej pojemności m 3 (projektowany czas eksploatacji 10 lat). Przewiduje się budowę kolejnych 3 kwater (przybliżony okres użytkowania całego obiektu ma wynieść 32 lata). W roku 1998 z obszaru powiatu przyjęto na wysypisko ok. 8,5 tys. t odpadów komunalnych pochodzących, a w 1999 ok. 10 tys. t. Ze względu na wysokie koszty utrzymania obiektu i konieczność spłaty zaciągniętych kredytów dodatkowo przyjmowana jest znaczna ilość odpadów spoza powiatu (w 1999 roku - 8 tys. ton). 13

14 Szacuje się, że nagromadzenie odpadów od początku istnienia obiektu do końca 1999 roku sięgnęło ok. 28 tys. ton, co stanowi blisko 35% projektowej pojemności I kwatery. Oznacza to, że pojemność składowiska może ulec wyczerpaniu szybciej niż założono w projekcie, co w konsekwencji powoduje konieczność jego przyśpieszonej rozbudowy. Turystyka Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe naszego regionu zapewniają bardzo dobre warunki turystyki i rekreacji. Stwarzają możliwość uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa, wycieczek pieszych i rowerowych. Miłośnicy konnej jazdy znajdą tu stadniny koni. Można przejechać się bryczką, tramwajem konnym lub rikszą rowerową a nawet oryginalną angielską taksówką. Są tu nowoczesne urządzenia do odnowy biologicznej i regeneracji organizmu, a także komory niskich temperatur. Powiat aleksandrowski to szczególne miejsce, gdzie bogata przeszłość pozostawiła liczne ślady, gdzie przez wieki cała ta ziemia była ojczyzną dla wszystkich, którzy szukali tu gościnności, tolerancji i przyszłości, gdzie- jak pisał syn tej ziemi Edward Stachura- dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. To teren wyjątkowo atrakcyjny dla turystów z kraju i z zagranicy, zarówno pod względem cennych obiektów zabytkowych, jak i osobliwości przyrodniczych. Największą atrakcją turystyczną powiatu jest bez wątpienia miasto uzdrowiskowe Ciechocinek- Perła Kujaw. Tężnie ciechocińskie o wysokości 15,8 m i łącznej długości 1741m stanowią jedną z największych, nielicznych tego typu budowli na skalę europejską. Jedyna w Europie jest nadal czynna, pochodząca z przełomu XIX i XX wieku warzelnia soli. Wśród innych atrakcji Ciechocinka trzeba wymienić Pijalnię Wód Mineralnych, odrestaurowane Teatr Letni i dworek prezydentów, zegar kwiatowy oraz fontanny Grzyb i Jaś i Małgosia. Wyjątkowego uroku dodają parki ( m.in. Zdrojowy z muszlą koncertową) i dywany kwiatowe. Zabytkami architektury sakralnej są: XIX wieczna cerkiew prawosławna ( odrestaurowana) i neogotycki kościół parafialny. Aleksandrów Kujawski jako miasto pograniczne ( z zaborem pruskim) był siedzibą komory celnej i miejscem znanych wydarzeń historycznych. Na dworcu kolejowym konspiratorzy powstania styczniowego ujawnili tzw. konwencję 14

15 Alvenslebena, w 1879r. spotkali się tu cesarze Rosji i Niemiec, a w 1920r. w Aleksandrowie istniał obóz internowanych żołnierzy ukraińskich, którego pozostałością jest odrestaurowany cmentarz z kurhanem. Nieszawa- określana jako wędrujące miasto posiada niezwykłą historię, jest to bowiem trzecia jej lokalizacja, której dokonano w 1460r. W dzieje tego nadwiślańskiego miasta wpisana jest obecność prof. S. Noakowskiego, wybitnego architekta oraz o.maksymiliana Kolbe, przebywającego w miejscowym zabytkowym klasztorze franciszkanów. Późnogotycki kościół św. Jadwigi, klasyczny ratusz przy rynku i urokliwe kamieniczki przypominają motywy obrazów Canaletta, które można podziwiać dzięki przeprawie promowej, z drugiego brzegu Wisły. Godne pokazania turystom są także byłe miasta :Raciążek i Służewo. Muzeum parafialne w Raciążku ( posiadające m.in. w swych zbiorach ornat wykonany przez królową Jadwigę ) wraz z ruinami zamku biskupów włocławskich, gdzie prowadzono rokowania z Krzyżakami stanowią cenne pamiątki dziejów tej ziemi. Z kolei Służewo, miejsce sejmików szlachty kujawskiej, związane jest z rodziną Wodzińskich, a piękna Maria była obiektem westchnień F.Chopina. Również wartościowe świadectwa przeszłości stanowią przykłady architektury świeckiej i sakralnej na terenie innych miejscowości powiatu. Cechą charakterystyczną jest stosunkowo liczna zabytkowa architektura drewniana. Miejscem szczególnego kultu religijnego jest sanktuarium Matki Bożej- Pani Kujaw w Ostrowąsie wraz ze stacjami drogi różańcowej. Ciechocinek- miasto festiwali jest miejscem wyjątkowych imprez : Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Festiwalu Operowo-Operetkowego, festiwali piosenki strażackiej, kultury Kujaw i ziemi dobrzyńskiej oraz festiwali teatralnych. Ważnym dopełnieniem oferty kulturalnej jest Międzynarodowy Konkurs Malarski dla Dzieci i Młodzieży Człowiek i jego praca z udziałem ok.4 tyś. młodych twórców, a także niezwykle bogate cykliczne imprezy w Galerii pod Dachem Nieba. Cennym wydarzeniem na terenie Aleksandrowa Kujawskiego są Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne Aleksandrowska Gitariada oraz interdyscyplinarne przedsięwzięcia kulturalne Biała lokomotywa i Stachuriada inspirowane twórczością Edwarda Stachury. Coraz bardziej interesująco rozwijają się Ogólnopolskie Plenery Malarskie Kobieta w pastelu w Nieszawie i aleksandrowskie 15

16 Barwy Kujaw. Wśród innych, o dużym, znaczeniu warto wymienić organizowane w Raciążku: Ogólnopolski Turniej Tańca Disco-Rap, Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora, Wojewódzki Konkurs Plastyczny Gdybym był malarzem, i bądkowski Wojewódzki Przegląd Kapel Ludowych. Na mapie kulturalnej Polski powiat aleksandrowski zajmuje szczególne miejsce ze względu na liczną grupę wybitnych twórców kultury i mnogość imprez kulturalnych. Od kilku lat wyróżniający się miejscowi twórcy i animatorzy kultury nagradzani są statuetką starosty aleksandrowskiego Złota Muza. Niezwykle interesujące walory turystyczne, bogactwo pamiątek przeszłości i wyjątkowo atrakcyjna oferta kulturalna, połączona z bazą uzdrowiskowowypoczynkową oraz tradycyjną kujawską gościnnością, tworzą niepowtarzalny klimat szczególnego miejsca pod dachem nieba - powiatu aleksandrowskiego. Tradycje turystyczne Ciechocinka sięgają początków XIX wieku. Jeszcze kilkanaście lat temu dla przyjeżdżającego turysty najważniejsze było znalezienie miejsca. W tej chwili coraz istotniejsze staje się to, jakim standardom to miejsce odpowiada. Nowo powstające pensjonaty, hotele, domy wypoczynkowe są w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz kuracjuszy i turystów coraz licznej odwiedzających nasz powiat, Zarząd Powiatu podejmował szereg działań promocyjnych zmierzających do uatrakcyjnienia wizerunku naszego powiatu. Wspólnie z Gminą Miejską w Ciechocinku i licznymi sanatoriami uczestniczymy w targach Turystycznych w Berlinie i Poznaniu. Targi te są imprezą o zasięgu światowym. Obecność naszego Powiatu na tego typu targach są wspaniałą okazją do promocji naszego regionu i prezentacji jego walorów turystycznych. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim udostępniono nasze materiały promocyjne na targi turystyczne do Holandii oraz Katowic i Łodzi. Współpracowano z biurami i organizacjami turystycznymi z Włocławka i Torunia w zakresie przekazywania informacji dotyczących walorów turystycznych naszego powiatu celem jego szerszej popularyzacji. Dodatkowym walorem naszego powiatu są gospodarstwa agroturystyczne, które proponują aktywny wypoczynek w naturalnym środowisku wiejskim. W powiecie aleksandrowskim agroturystyka i turystyka wiejska zdobywa coraz 16

17 szersze grono zwolenników, co zmienia możliwości wykorzystania terenów wiejskich, zabudowań rolnych i lokalnej infrastruktury, a uzyskane dochody przyczyniają się do wzrostu zasobności poszczególnych gospodarstw. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 9 gospodarstw agroturystycznych, z którymi na co dzień współpracujemy i przedstawiamy ich oferty na wszelkiego typu imprezach turystycznych i promocyjnych. Oferty tej formy wypoczynku zamieszczone są na naszej stronie internetowej. Z inicjatywy Zarządu Powiatu i Wydawnictwa PWR z Torunia wydaliśmy informator promocyjno-informacyjny, album o naszym powiecie oraz mapę turystyczno-administracyjną powiatu aleksandrowskiego, które służyły nam jako materiał promocyjny na różnego rodzaju imprezach wystawienniczych i promocyjnych. Głównym celem obecności naszego powiatu na tego typu imprezach jest : poprawa atrakcyjności powiatu na rynku krajowym i zagranicznym, pokazanie wizerunku powiatu, jako regionu gościnnego, bezpiecznego, atrakcyjnego kulturowo, krajobrazowo i ekologicznie, zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do regionu, zwiększenie dochodów od turystów odwiedzających nasz region, promocja turystyki aktywnej, w tym wędkarstwo, jeździectwo, wycieczki rowerowe promocja gospodarstw agroturystycznych Niezbędna jest aktywna promocja najbardziej charakterystycznych produktów turystycznych naszego regionu, zarówno walorów rekreacyjno-uzdrowiskowych i turystyczno-krajoznawczych środowiska przyrodniczego powiatu, jego dziedzictwa kulturowego jak i bogatej oferty imprez kulturalnych. Działania władz samorządowych zmierzają do tego, aby Powiat Aleksandrowski stał się powiatem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających je kuracjuszy i turystów. Gospodarka Powiat Aleksandrowski jest obszarem typowo rolniczym. Stanowi zaplecze rolnicze dla lokalnych ośrodków miejskich i większych aglomeracji. Około 35% 17

18 ludności związanej jest z rolnictwem. Dominują uprawy buraka cukrowego, ziemniaków i zbóż oraz uprawy sadowniczo-warzywnicze. W hodowli zwierząt przeważa trzoda chlewna i drób, w mniejszym stopniu bydło i owce. Użytki rolne stanowią 82 % ogólnej powierzchni gruntów. W strukturze użytków rolnych największy jest odsetek klas Iii-IV-V, nieco mniejszy klasy VI, a najmniejszy stanowią gleby klas I-II. Produkcja rolna stanowi surowiec dla miejscowych firm przemysłu rolno-spożywczego. Największą jest Nieszawska Wytwórnia Spirytusu Jantur. Skupem i przetwarzaniem zboża zajmują się młyny w Wagańcu, Chromowoli, Sierzchowie i Bądkowie. Znacząca pomoc dla rolników indywidualnych i firm zajmujących się przechowalnictwem zbóż stanowią silosy produkowane przez Zakład Mechanizacji Rolnictwa BIN w Aleksandrowie Kujawskim. Produkcją owocowo-warzywną zajmuje się od wielu lat Spółdzielnia Sadowniczo-Warzywnicza w Plebance, Spółka Grados w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zakład w Chromowoli. Produkcją nasion roślin ozdobnych zajmuje się firma PLANTICO z Wagańca. W Bądkowie działa Zakład Masarsko Wędliniarski Smakosz, a przetwórstwem warzyw zajmuje się Kujawskie Przedsiębiorstwo Produkcyjne Przetwórstwa i Usług Rolnych Polsusz w Łówkowicach. Na terenie powiatu istnieje 9 prywatnych lecznic weterynaryjnych, które zabezpieczają całkowicie obsługę weterynaryjną naszego powiatu. Objęto nadzorem OSM w Aleksandrowie Kujawskim wraz z przynależnymi zlewniami mleka oraz 28 gospodarstw posiadających zbiorniki mleka i wszystkie 22 fermy i wylęgarnie drobiu. Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie z uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników nie odbiega od wskaźników wojewódzkich. Większość firm-(4903) zatrudnia do 9 osób. Najliczniejszą grupę wśród placówek handlowousługowych stanowią sklepy. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na terenie powiatu w 2005r. wynosiły 42,2 mln zł. Przez aktywizację gospodarczą należy rozumieć wspólne działania: samorządu lokalnego, środowiska przedsiębiorców i instytucji rynku pracy, w wyniku których: wzrasta liczba stabilnych i rozwijających się podmiotów gospodarczych, działających na terenie gminy, wzrasta liczba trwałych miejsc pracy dla mieszkańców powiatu, 18

19 następuje nasycenie infrastrukturą techniczną i organizacyjną, zachęcających przyszłych inwestorów do tworzenia na terenie naszego powiatu nowych miejsc pracy, powiat nasz stanie się atrakcją dla inwestora. Podstawowym celem rozwoju powiatu w zakresie sfery gospodarczej jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości oraz poprawa konkurencyjności działających firm. Na poziomie lokalnym podstawowym celem jest pobudzenie lokalnej aktywności gospodarczej, a na szczeblu regionalnym ważny jest wzrost konkurencyjności regionu. Tworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego to jedno z zadań samorządu terytorialnego. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu wskazuje na konieczność powołania instytucji wspierających przedsiębiorczość, udzielania pomocy dla firm małych i średnich. Infrastruktura techniczna: Drogi Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg kolejowych i kołowych, częstotliwość połączeń kolejowych i autostradowych utrzymywanych z innymi miastami. Obsługę komunikacyjną Powiatu Aleksandrowskiego zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym Tranzytowy charakter województwa kujawsko-pomorskiego wyznacza międzynarodowy korytarz drogowy i transportowy na linii Skandynawia Bałkany (planowana budowa autostrady A-1 oraz drogi ekspresowej S-5), a ponadto na południu sąsiedztwo z międzynarodowym szlakiem transportowym Berlin Warszawa Moskwa (planowana budowa autostrady A-2). Przez wschodnią część powiatu aleksandrowskiego przebiega fragment drogi krajowej Nr 1: Gdańsk Świecie Toruń Łódź Katowice Cieszyn ( 21,110 km), która wchodzi w skład opisywanego wyżej szlaku komunikacyjnego północ - południe. Powiat aleksandrowski posiada wszystkie kategorie dróg publicznych tj. drogę krajową, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, w tym o nawierzchni twardej: gminne 188,4 km, powiatowe-186,4 km. 19

20 Występujący od wielu lat niedobór środków finansowych, malejące nakłady na drogownictwo, spowodowały załamanie się wykonawstwa robót drogowych i narastanie zaległości w remontach i modernizacji podstawowego układu drogowego powiatu. W 2006r. na drogach powiatowych zakresy rzeczowe tych prac niewiele zwiększyły się w stosunku do 2005 r. Inwestycje realizowane były ze środków budżetu powiatu,budżetu państwa jak i środków z UE. Odpowiedzialnym za drogi powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych otrzymuje środki na bieżące dokonywanie remontów nawierzchni oraz naprawę i uzupełnianie oznakowań pionowych dróg. Kolej Przez powiat aleksandrowski przebiega magistrala kolejowa Gdynia Warszawa Katowice Zebrzydowice. Najważniejszą linią kolejową w powiecie jest linia: (Szczecin) Piła Bydgoszcz Toruń Włocławek Kutno (Warszawa), które długość na obszarze powiatu wynosi około 35 km. Aktualnie jest to linia o znaczeniu państwowym, pierwszorzędna, zelektryfikowana, pasażersko towarowa. Jej odgałęzieniem jest 7 kilometrowy odcinek do Ciechocinka. Obserwuje się zmniejszenie udziału kolei w obsłudze transportowej i komunikacyjnej, zwłaszcza w ruchu lokalnym. Zasoby mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe powiatu aleksandrowskiego w 2006r. obejmowały 16,3 tys. mieszkań o 63,9 tys. izb i łącznej powierzchni 1245 tys. m 2. Budownictwo koncentrowało się głównie w miastach. Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia stanowi w powiecie aleksandrowskim jedną z lepiej rozwiniętych form usług społecznych. Powiat dysponuje wprawdzie tylko jednym szpitalem, lecz jest to placówka stosunkowo duża (232 łóżek), co sprawia, iż wskaźnik łóżek szpitalnych na tys. mieszkańców jest tutaj korzystniejszy niż przeciętnie w pozostałych powiatach ziemskich. Od 1 kwietnia 2004r. działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy utworzony wskutek 20

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/105/ 2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2007 r.

UCHWAŁA Nr VII/105/ 2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. UCHWAŁA Nr VII/105/ 2007 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2007-. Na podstawie art.4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020 REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH W LATACH 2012-2013 Gliwice, 23.10.2014 r. Monitoring przeprowadzony przez zespół złożony z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12

SPIS TREŚCI 2. Przebudowa ulicy Mickiewicza 11 ZAKOŃCZENIE..12 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 2 WSTĘP..3 MAPA I OPIS TRASY.4 PROJEKTY: Stacja wodociągowa.....5 Składowisko odpadów.... 6 Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej.....7 Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo