PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 2 II. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... III. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na 3 IV V VI terenie powiatu... Realizacja zadań i projektów oraz plan finansowy i lata następne Planowane projekty i zadania inwestycyjne w podokresie Planowane projekty i zadania inwestycyjne po roku... Powiązanie projektów z celami strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego gmin i powiatu... Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowane na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju... VII VIII Identyfikacja problemów i zadania polegające na poprawie sytuacji w powiecie aleksandrowskim Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego IX System wdrażania X Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

2 I. WSTĘP Rozpoczął się nowy okres programowania Unii Europejskiej. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, wychodząc naprzeciw tym zmianom, przystąpiło do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Aleksandrowskiego Podstawą do określenia priorytetów i działań Planu Rozwoju Lokalnego są przede wszystkim cele zapisane w Narodowej Strategii Spójności. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Aleksandrowskiego służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego. Jak każdy dokument planistyczny tak i ten analizuje obecną sytuację, identyfikuje problemy, diagnozuje potrzeby lokalnej społeczności, określa kierunki działań zmierzające do poprawy obecnej sytuacji Projekt Planu wywodzi się ze Strategii Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego oraz Strategii Rozwoju Gmin wchodzących w skład powiatu. Brano również pod uwagę Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata r. oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata (projekt z 6 lutego 2007r. r.). Plan Rozwoju Lokalnego służył będzie jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość dofinansowania z funduszy unijnych. 2

3 II. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W ujęciu terytorialnym Plan obejmuje Powiat Aleksandrowski, w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Aleksandrowskiego określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą realizowane na jego terenie w latach 2007 oraz ogólnie zakres zadań na lata następne. III. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ NA TERENIE POWIATU Podstawowe informacje o Powiecie Aleksandrowskim Powiat Aleksandrowski położony jest w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: sąsiaduje z takimi powiatami jak; toruńskim, lipnowskim, włocławskim, radziejowskim i inowrocławskim. Zajmuje powierzchnię 475,6 km 2, którą zamieszkuje ponad 56 tys. osób. W skład powiatu aleksandrowskiego wchodzi 9 jednostek terytorialnych: m. Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, gm. Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo. Powierzchnia gmin powiatu aleksandrowskiego w km Aleksandrów Kujawski m. Ciechocinek Nieszawa Aleksandrów Kujawski gm. Bądkowo Koneck Raciążek Wa ganiec Zakrzewo 3

4 Siedzibą władz powiatu jest miasto Aleksandrów Kujawski. Mapa Powiatu Aleksandrowskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie Środowisko przyrodnicze Powiat aleksandrowski położony jest w centralnej części województwa kujawsko pomorskiego. Obszar powiatu położonego na lewym brzegu Wisły obejmuje fragmenty dwóch subregionów geograficznych : Kotliny Toruńskiej i Równiny Inowrocławskiej ( Kujawskiej ). Kotlina Toruńska, stanowiąca fragment pradoliny Wisły, na wysokości Ciechocinka i Aleksandrowa rozszerza się do km, a na styku z Równiną Kujawską tworzy urokliwe kilkudziesięciometrowe tarasy wzdłuż lewego brzegu rzeki w okolicach Raciążka i Nieszawy. W części południowo-zachodniej powiatu występują szare i czarne gleby bagienne ( Czarne Kujawy), na północy dominują gleby piaszczyste i bielicowe ( Białe Kujawy). Mady znajdują się na najniższych tarasach Wisły, a osobliwością powiatu są niewielkie obszary gleb słonych, związanych z obecnością słonych wód gruntowych. Sieć hydrograficzną powiatu tworzą m.in.: Wisła-jako naturalna granica północno-wschodnia, a na przeciwległych krańcach powiatu również naturalną w większości granicę tworzy Kanał Bachorza 46 km, łączący Gopło i Zgłowiączkę. 4

5 Warto podkreślić, że jego wody zbierane z okolicznych mokradeł płyną w przeciwnych kierunkach. W pobliżu Otłoczyna wpada do Wisły rzeczka Tążyna, która w części 50 km biegu płynie na obszarze powiatu, tworząc malownicze lasy grądowe i łęgi, a także stanowi fragment jego północnej granicy. Na terenie powiatu usytuowane są oczka wodne i jeziora, a największe z nich Jezioro Ostrowąs ( gm.aleksandrów Kujawski ), jako naturalne kąpielisko i ośrodek rekreacji zyskuje coraz większą popularność ludności i turystów. Szczególnym bogactwem obszaru są występujące tu wody słone i solanki chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodowe, borowe i żelaziste. Warunki klimatyczne powiatu kształtowane są przez wpływy oceaniczne z zachodu i kontynentalne ze wschodu,powodujące częste zmiany mas powietrza. W okolicach Ciechocinka przeważają wiatry słabe i okresy bezwietrzne. Poziom opadów wynosi 540 mm, a średnia temperatura roczna 8,0 0 C, natomiast w lipcu 18,2 0 C a w najzimniejszym lutym 2,7 0 C. Mikroklimat okołotężniowy Ciechocinka pozwala na całoroczne korzystanie z leczniczego charakteru rozpylanej solanki. Gleby Gleby powiatu aleksandrowskiego, maja strukturę typową dla środkowoeuropejskiej strefy glebowej związanej z klimatem umiarkowanym o stosunkowo wyraźnie zaakcentowanym udziale wpływów morskich. Charakterystyczne dla tej strefy są: gleby brunatne i płowe, które powstały w środowisku wielogatunkowych lasów liściastych i mieszanych, obecnie przeważnie zastąpionych uprawami polowymi, oraz gleby rdzawe (skrytobielicowe) i bielice, związane z zespołami lasów iglastych (borów), które współcześnie zajmują jedynie najmniej przydatne dla rolnictwa obszary luźnych piasków. W granicach powiatu aleksandrowskiego gleby płowe, związane przede wszystkim z wysoczyzną morenową, rozciągają od doliny Wisły pomiędzy Nieszawą i Ciechocinkiem oraz na zachód od Aleksandrowa Kujawskiego. Gleby te tworzą na tych terenach przeważnie kompleksy żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre. 5

6 Dużą powierzchnię powiatu zajmują także gleby rdzawe występujące głównie między Ciechocinkiem, a Aleksandrowem Kujawskim i tworzące na terenach użytkowanych rolniczo głównie kompleks żytni słaby. Strefa występowania czarnych i szarych ziemi rozciąga się po obu stronach pradoliny Bachorza i na południe od Aleksandrowa Kujawskiego. Gleby te należą do najbardziej urodzajnych i reprezentują kompleks pszenny dobry i żytni słaby. Niewielkie płaty gleb hydromorficznych wiążą się z występowaniem den rynien lodowcowych oraz podmokłych obniżeń i zagłębień wytopiskowych. Towarzyszą one również pradolinie Bachorza i dolinie Zgłowiączki. Obszary ich występowania są wykorzystywane jako tereny trwałych użytków zielonych. Mady na obszarze powiatu są reprezentowane jedynie na najniżej położonych tarasach doliny Wisły, gdzie ciągną się wąskim pasem po obu jej stronach poczynając od Nieszawy do granic powiatu. Obszary ich występowania są przeważnie przeznaczane na tereny użytków zielonych, niektóre z nich użytkowane jako grunty orne reprezentują kompleks żytni dobry lub słaby. Osobliwością opisywanego terenu jest występowanie gleb słonych tzw. sołończaków, związanych z obecnością słonych wód gruntowych. Są one ograniczone przestrzennie do stref towarzyszących wysadom solnym i występują w Ciechocinku oraz Słońsku. Gleby te są porośnięte zespołami słonorośli. Struktura użytkowania gruntów Powiat cechuje wysoki wskaźnik rolniczego wykorzystania ziemi, co wynika zarówno z historycznych procesów rozwojowych, jak i korzystnych uwarunkowań środowiskowych, głównie morfologicznych i glebowych. Użytki rolne zdecydowanie dominują w strukturze użytkowania gruntów, stanowiąc 82% powierzchni powiatu. Udział gruntów ornych, w stosunku do ogólnej powierzchni, jest największy w gminie Bądkowo, gdzie wynosi aż 92,1% (w kraju 45,5%). 6

7 Nazwa wskaźnika Wartość Jedn. Powierzchnia użytków rolnych ogółem ha Grunty orne ogółem ha Sady ogółem 673 ha Łąki ogółem ha Pastwiska ogółem 840 ha Lasy i grunty leśne ogółem ha Pozostałe grunty i nieużytki ogółem ha Statystyka ogólna (dane GUS, 2005 r.) Na terenie powiatu Aleksandrów Kujawski przeważają gleby dobre do uprawy klas od I-IVb. Zajmują one ponad 70% gruntów ornych. Pozostałe grunty orne to gleby klas V i VI. Trzeba jednak podkreślić, że bonitacja gleb nie odzwierciedla w pełni żyzności gleb, która zależna jest nie tylko od właściwości fizyko-chemicznych gleby, ale także od m.in. warunków wodnych w glebach i ukształtowania terenu. Lasy Powiat aleksandrowski charakteryzuje się stosunkowo niewielką ilością lasów. Zajmują one 3624 ha, co stanowi 8 % powierzchni powiatu. Występują głównie w okolicy Aleksandrowa Kuj. Średnia lesistość w powiecie wynosi ok. 7,7 %. Na obszarze powiatu aleksandrowskiego znajduje się zaledwie kilka kompleksów leśnych o powierzchni powyżej 20 ha: - na północy powiatu gmina Aleksandrów Kuj. i miasto Ciechocinek - na zachodnim skraju powiatu, w gminie Aleksandrów Kuj., zajmują powierzchnię około 60 ha. - na zachodnim skraju powiatu, w gminie Koneck, trzy kompleksy leśne o łącznej powierzchni 120 ha, - na południowo zachodnim skraju powiatu, w gminie Zakrzewo, zwarty kompleks o powierzchni 180 ha, 7

8 - w centralnej części powiatu, w gminie Koneck, Las Konecki o powierzchni ok. 250 ha, - w południowo wschodnim sąsiedztwie powiatu położony jest duży kompleks leśny, którego zachodni fragment znajduje się w gminie Bądkowo. Stan gospodarki ściekowej Na terenie powiatu aleksandrowskiego istnieje 6 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, zlokalizowane są one w: Aleksandrowie Kujawskim, Nieszawie, Ciechocinku, Bądkowie, Wagańcu i Zakrzewie. W trzech przypadkach bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Wisła. Ścieki powstające w pozostałych gminach Powiatu kierowane są bezpośrednio do rowów melioracyjnych, a dalej do rzeki Tążyna ( Aleksandrów Kuj. ), bądź do Kanału Bachorze ( Bądkowo, Zakrzewo ). Na obszarach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych bądź oczyszczane są na oczyszczalniach przyzagrodowych. Znaczną ilość przydomowych oczyszczalni wykonano w gm. Koneck, około 32 szt. w ramach wsparcia z środków UE oraz w gm. Bądkowo 66 szt. z udziałem środków finansowych budżetu gminy. W poszczególnych gminach stan gospodarki ściekowej przedstawia się następująco: Aleksandrów Kuj.- miasto: w kanalizację ogólnospławną zaopatrzone jest około 60% miasta, przy zwodociągowaniu - 95%, brak kanalizacji rozdzielczej, istnieje mechanicznobiologiczna oczyszczalnia (w północno-wschodniej części miasta), która oczyszcza ścieki doprowadzane kanalizacją i dowożone z okolicznych miejscowości, odbiornikami oczyszczonych ścieków jest rzeka Tążyna, wykonano linię technologiczną do higienizacji osadów ściekowych powstających na oczyszczalni, powstające ścieki na obszarze nie skanalizowanym odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne Aleksandrów Kuj.- gmina brak gminnej oczyszczalni ścieków, częściowo ścieki kierowane są do oczyszczalni miasta Aleksandrów Kuj i m. Ciechocinek (przy zwodociągowaniu gminy - 80%) istnieje lokalna oczyszczalnia w Przybranowie obsługująca osiedle przyzakładowe 8

9 domków jednorodzinnych oraz zakład produkcyjny "Polo", powstające ścieki na obszarze nie skanalizowanym odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Bądkowo na terenie gminy istnieje kanalizacja we wsiach: Bądkowo, cz. Bądkówek, cz. Kujawka, cz. Słupy. Około 20% mieszkańców gminy obsługuje (przy zwodociągowaniu 95%) gminna oczyszczalnia ścieków znajdująca się w m. Kujawka. Wybudowanych jest 66 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - zlokalizowanych przy indywidualnych gospodarstwach rolnych. Powstające ścieki na obszarach nie skanalizowanych odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Ciechocinek istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, która pod względem obszarowym jest dość dobrze rozwinięta, oczyszczalnia ścieków dla ścieków sanitarnych i solankowych, wody opadowe odprowadzane są bezpośrednio do rowów melioracyjnych a następnie do rzeki Tążyny i do Wisły, istnieją zamknięte obiegi wód solankowych w 16 sanatoriach, istnieje przyzakładowa oczyszczalnia mechaniczno-chemiczna - przy Przedsiębiorstwie "Uzdrowisko Ciechocinek"; odbiorcą oczyszczonych ścieków jest pobliski rów melioracyjny, istnieje punkt zlewny ścieków zlokalizowany na terenie oczyszczalni Koneck istnieje 1600 m kanalizacji ściekowej na terenie gminy, w tym 1 km we wsi Koneck (przy zwodociągowaniu - 70%), brak jest gminnej oczyszczalni ścieków, istnieje około 40 oczyszczalni przyzagrodowych, zlokalizowanych przy większych gospodarstwach rolnych,ścieki płynące kanalizacją odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego, a dalej do Tążyny, powstające ścieki z obszaru nieskanalizowanego odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. 9

10 Nieszawa 60% powierzchni miasta posiada kanalizację sanitarną, brak jest kanalizacji w Kol. Nieszawa,w mieście istnieje kanalizacja deszczowa, od 1996 r. istnieje mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków, odbiorcą oczyszczonych ścieków jest rz. Wisła (poprzez rów melioracyjny). Raciążek istnieje kanalizacja burzowa wykonana w ul. Zamkowej (500 m), skąd wody uchodzą do rowu Opaskowego, a dalej płyną do Tążyny, brak jest kanalizacji sanitarnej (przy zwodociągowaniu- 80%), brak oczyszczalni ścieków, powstające na terenie gminy ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne. Waganiec rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej (przy zwodociągowaniu- 95%), w związku z uruchomieniem gminnej oczyszczalni ścieków, włączając osiedle mieszkaniowe w m. Waganiec i ścieki z m. Plebanka wraz z zakładem Agrofirma, powstające ścieki z obszaru nieskanalizowanego odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne i przewożone na gminną oczyszczalnię ścieków. Zakrzewo rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej (przy zwodociągowaniu- 100%), w związku z uruchomieniem oczyszczalni ścieków włączając osiedle mieszkaniowe w m. Zakrzewo, powstające ścieki z obszaru nieskanalizowanego odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne i przewożone na gminną oczyszczalnię ścieków. Stan gospodarki wodnej Głębokość występowania wody słodkiej o mineralizacji do 1 mg/dm 3 jest bardzo zróżnicowana (co związane jest z budową geologiczną tego terenu) i w całym regionie kujawsko-mazowieckim nie przekracza m. Głównymi użytkownikami wód są miasta, ale również większość gmin wiejskich powiatu ma rozbudowaną sieć wodociągową (stopień zwodociągowania gmin wynosi 10

11 od 80% do 100%). Nieliczne wsie pozbawione wodociągów korzystają ze studni kopanych. Krótką charakterystykę źródeł zaopatrzenia w wodę i stopnia zwodociągowania powiatu, w ujęciu gminnym, przedstawiono poniżej: Aleksandrów Kujawski - miasto ujęcie Miejskie eksploatujące wysokiej jakości wody podziemne piętra jurajskiego o zasobach 150 m 3 /h oraz zasoby czwartorzędowe w ilości 60 m 3 /h. Dla ujęcia wyznaczono i ustanowiono strefy ochronne-95% Aleksandrów Kujawski - gmina własne ujęcia w Ośnie, Grabiu i Służewie - 80% (wkrótce planuje się dokończenie zwodociągowania) Bądkowo nie posiada własnych ujęć wody, korzysta z ujęć zlokalizowanych w gminie Zakrzewo oraz w gminie Brześć Kujawski. We wsiach: Wysocin, Łowkowice istnieją lokalne odwierty - jako rezerwowe, awaryjne źródła wody. Ciechocinek własne ujęcia Kuczek o zatwierdzonych zasobach w kat. B w wysokości 400 m 3 /h i Siarzewo o zasobach 305 m 3 /h (eksploatacja z tą wydajnością nie jest możliwa z powodu znacznego zasolenia warstwy wodonośnej: obecne zasoby wynoszą 111 m 3 /h). Dla ujęć wyznaczono i ustanowiono strefy ochronne.-100% Koneck ujęcie gminne zlokalizowane jest w m. Koneck i Brzeżno- 70%, reszta (30%) korzysta ze studni przydomowych (wody podskórne zawierają azotyny); Nieszawa własne ujęcie miejskie wód podziemnych składające z 2 studni (brak stref ochronnych). Oprócz ujęcia komunalnego na terenie miasta znajduje się:ujęcie Przedsiębiorstwa "TAJA" - eksploatowane dla celów produkcji wód ;168 studni kopanych i wierconych (prywatnych) oraz dwa b. wydajne naturalne zdroje (studnie samowypływowe) położone przy ul. Browarnej i Zimnej-100%. Do ujęcia miejskiego 11

12 podłączonych jest w Nieszawie 247 budynków, a długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 21,6 km. Raciążek dwa ujęcia wód podziemnych: Siarzewo (5 studni) będące w eksploatacji MPWiK Ciechocinek i Raciążek (3 studnie) wybudowano zbiornik wyrównawczy o pojemności 150 m 3 /d - Długość sieci wodociągowej w 1995r. wynosiła 47,2 km wraz z przyłączami i obejmowała 80% terenu gminy. Waganiec własne ujęcie wód podziemnych (3 studnie). Ponieważ w wodach ujęcia obserwuje się ponad 7-krotne przekroczenia zawartości Fe planuje się budowę drugiego ujęcia w Brudnowie- 95% Zakrzewo ujęcia zlokalizowane są w miejscowościach Siniarzewo, Sędzin i Zakrzewo i bazują na czwartorzędowej warstwie wodonośnej Zasoby eksploatacyjne ww. ujęć wynoszą odpowiednio: Siniarzewo - 97,0 m 3 /h, Sędzin - 57,0 m 3 /h), Zakrzewo - 37,0 m 3 /h. Najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne czwartorzędowego poziomu wodonośnego występują w rejonie Siniarzewa-Seroczek. Tereny te powinny być wzięte pod uwagę w przyszłości jako rezerwa wody pitnej przy zwiększeniu zapotrzebowania wody przez gminę Zakrzewo. Południowo-środkowa część gminy Zakrzewo położona jest w obrębie GZWP nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna - 100% zwodociągowania, ale ujęcia wody zdekapitalizowane i brak na nich zbiorników wyrównawczych (Zakrzewo, Sędzin). System gospodarki odpadami Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie powiatu polega głównie na gromadzeniu w pojemnikach lub kontenerach niesegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, instytucji, punktów usługowych i zakładów, a następnie 12

13 wywożeniu ich i składowaniu na międzygminnym wysypisku zlokalizowanym we wsi Służewo w gminie Aleksandrów Kujawski. Część odpadów z gm. Bądkowo wywożona jest na składowisko odpadów w Brześciu Kujawskim. Odpady komunalne są w znacznej mierze wykorzystywane, jednak ich część deponowana jest na wysypisku międzygminnym. Na obszarze powiatu działają dwie firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Aleksandrowie Kujawskim - obsługujące miast i gminę Aleksandrów Kujawski, Ekociech sp. z o.o. - obsługujący pozostałe gminy. Odbierają one odpady z indywidualnych posesji oraz zajmują się oczyszczaniem terenów gminnych (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, utrzymanie zieleni, odśnieżanie ulic). Według informacji uzyskanych od firm wywozowych, na terenach miejskich ok. 90% mieszkańców posiada umowy na wywóz odpadów, zaś na terenach wiejskich zaledwie 40-50%. Usuwanie odpadów jest płatne, a jego koszty ponoszą właściciele posesji. Składowisko odpadów Budowa składowisko, podjęta z inicjatywy Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w oparciu o środki własne gmin tworzących związek oraz kredyty zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, zostało zakończona w 1997 roku. Obiekt położony jest na działce o powierzchni ha. Najbliższa zabudowa mieszkalno-gospodarcza występuje w odległości nie mniejszej niż 500 m. Wysypiskiem zarządza spółka z o.o. EKOSKŁAD, powołana przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Wysypisko zostało zaprojektowane przy założeniu, że roczna ilość niezagęszczonych odpadów odbieranych z terenu powiatu wyniesie 37 tys. m 3. Obecnie odpady składowane są na pierwszej kwaterze o docelowej pojemności m 3 (projektowany czas eksploatacji 10 lat). Przewiduje się budowę kolejnych 3 kwater (przybliżony okres użytkowania całego obiektu ma wynieść 32 lata). W roku 1998 z obszaru powiatu przyjęto na wysypisko ok. 8,5 tys. t odpadów komunalnych pochodzących, a w 1999 ok. 10 tys. t. Ze względu na wysokie koszty utrzymania obiektu i konieczność spłaty zaciągniętych kredytów dodatkowo przyjmowana jest znaczna ilość odpadów spoza powiatu (w 1999 roku - 8 tys. ton). 13

14 Szacuje się, że nagromadzenie odpadów od początku istnienia obiektu do końca 1999 roku sięgnęło ok. 28 tys. ton, co stanowi blisko 35% projektowej pojemności I kwatery. Oznacza to, że pojemność składowiska może ulec wyczerpaniu szybciej niż założono w projekcie, co w konsekwencji powoduje konieczność jego przyśpieszonej rozbudowy. Turystyka Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe naszego regionu zapewniają bardzo dobre warunki turystyki i rekreacji. Stwarzają możliwość uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa, wycieczek pieszych i rowerowych. Miłośnicy konnej jazdy znajdą tu stadniny koni. Można przejechać się bryczką, tramwajem konnym lub rikszą rowerową a nawet oryginalną angielską taksówką. Są tu nowoczesne urządzenia do odnowy biologicznej i regeneracji organizmu, a także komory niskich temperatur. Powiat aleksandrowski to szczególne miejsce, gdzie bogata przeszłość pozostawiła liczne ślady, gdzie przez wieki cała ta ziemia była ojczyzną dla wszystkich, którzy szukali tu gościnności, tolerancji i przyszłości, gdzie- jak pisał syn tej ziemi Edward Stachura- dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. To teren wyjątkowo atrakcyjny dla turystów z kraju i z zagranicy, zarówno pod względem cennych obiektów zabytkowych, jak i osobliwości przyrodniczych. Największą atrakcją turystyczną powiatu jest bez wątpienia miasto uzdrowiskowe Ciechocinek- Perła Kujaw. Tężnie ciechocińskie o wysokości 15,8 m i łącznej długości 1741m stanowią jedną z największych, nielicznych tego typu budowli na skalę europejską. Jedyna w Europie jest nadal czynna, pochodząca z przełomu XIX i XX wieku warzelnia soli. Wśród innych atrakcji Ciechocinka trzeba wymienić Pijalnię Wód Mineralnych, odrestaurowane Teatr Letni i dworek prezydentów, zegar kwiatowy oraz fontanny Grzyb i Jaś i Małgosia. Wyjątkowego uroku dodają parki ( m.in. Zdrojowy z muszlą koncertową) i dywany kwiatowe. Zabytkami architektury sakralnej są: XIX wieczna cerkiew prawosławna ( odrestaurowana) i neogotycki kościół parafialny. Aleksandrów Kujawski jako miasto pograniczne ( z zaborem pruskim) był siedzibą komory celnej i miejscem znanych wydarzeń historycznych. Na dworcu kolejowym konspiratorzy powstania styczniowego ujawnili tzw. konwencję 14

15 Alvenslebena, w 1879r. spotkali się tu cesarze Rosji i Niemiec, a w 1920r. w Aleksandrowie istniał obóz internowanych żołnierzy ukraińskich, którego pozostałością jest odrestaurowany cmentarz z kurhanem. Nieszawa- określana jako wędrujące miasto posiada niezwykłą historię, jest to bowiem trzecia jej lokalizacja, której dokonano w 1460r. W dzieje tego nadwiślańskiego miasta wpisana jest obecność prof. S. Noakowskiego, wybitnego architekta oraz o.maksymiliana Kolbe, przebywającego w miejscowym zabytkowym klasztorze franciszkanów. Późnogotycki kościół św. Jadwigi, klasyczny ratusz przy rynku i urokliwe kamieniczki przypominają motywy obrazów Canaletta, które można podziwiać dzięki przeprawie promowej, z drugiego brzegu Wisły. Godne pokazania turystom są także byłe miasta :Raciążek i Służewo. Muzeum parafialne w Raciążku ( posiadające m.in. w swych zbiorach ornat wykonany przez królową Jadwigę ) wraz z ruinami zamku biskupów włocławskich, gdzie prowadzono rokowania z Krzyżakami stanowią cenne pamiątki dziejów tej ziemi. Z kolei Służewo, miejsce sejmików szlachty kujawskiej, związane jest z rodziną Wodzińskich, a piękna Maria była obiektem westchnień F.Chopina. Również wartościowe świadectwa przeszłości stanowią przykłady architektury świeckiej i sakralnej na terenie innych miejscowości powiatu. Cechą charakterystyczną jest stosunkowo liczna zabytkowa architektura drewniana. Miejscem szczególnego kultu religijnego jest sanktuarium Matki Bożej- Pani Kujaw w Ostrowąsie wraz ze stacjami drogi różańcowej. Ciechocinek- miasto festiwali jest miejscem wyjątkowych imprez : Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Festiwalu Operowo-Operetkowego, festiwali piosenki strażackiej, kultury Kujaw i ziemi dobrzyńskiej oraz festiwali teatralnych. Ważnym dopełnieniem oferty kulturalnej jest Międzynarodowy Konkurs Malarski dla Dzieci i Młodzieży Człowiek i jego praca z udziałem ok.4 tyś. młodych twórców, a także niezwykle bogate cykliczne imprezy w Galerii pod Dachem Nieba. Cennym wydarzeniem na terenie Aleksandrowa Kujawskiego są Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne Aleksandrowska Gitariada oraz interdyscyplinarne przedsięwzięcia kulturalne Biała lokomotywa i Stachuriada inspirowane twórczością Edwarda Stachury. Coraz bardziej interesująco rozwijają się Ogólnopolskie Plenery Malarskie Kobieta w pastelu w Nieszawie i aleksandrowskie 15

16 Barwy Kujaw. Wśród innych, o dużym, znaczeniu warto wymienić organizowane w Raciążku: Ogólnopolski Turniej Tańca Disco-Rap, Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora, Wojewódzki Konkurs Plastyczny Gdybym był malarzem, i bądkowski Wojewódzki Przegląd Kapel Ludowych. Na mapie kulturalnej Polski powiat aleksandrowski zajmuje szczególne miejsce ze względu na liczną grupę wybitnych twórców kultury i mnogość imprez kulturalnych. Od kilku lat wyróżniający się miejscowi twórcy i animatorzy kultury nagradzani są statuetką starosty aleksandrowskiego Złota Muza. Niezwykle interesujące walory turystyczne, bogactwo pamiątek przeszłości i wyjątkowo atrakcyjna oferta kulturalna, połączona z bazą uzdrowiskowowypoczynkową oraz tradycyjną kujawską gościnnością, tworzą niepowtarzalny klimat szczególnego miejsca pod dachem nieba - powiatu aleksandrowskiego. Tradycje turystyczne Ciechocinka sięgają początków XIX wieku. Jeszcze kilkanaście lat temu dla przyjeżdżającego turysty najważniejsze było znalezienie miejsca. W tej chwili coraz istotniejsze staje się to, jakim standardom to miejsce odpowiada. Nowo powstające pensjonaty, hotele, domy wypoczynkowe są w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz kuracjuszy i turystów coraz licznej odwiedzających nasz powiat, Zarząd Powiatu podejmował szereg działań promocyjnych zmierzających do uatrakcyjnienia wizerunku naszego powiatu. Wspólnie z Gminą Miejską w Ciechocinku i licznymi sanatoriami uczestniczymy w targach Turystycznych w Berlinie i Poznaniu. Targi te są imprezą o zasięgu światowym. Obecność naszego Powiatu na tego typu targach są wspaniałą okazją do promocji naszego regionu i prezentacji jego walorów turystycznych. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim udostępniono nasze materiały promocyjne na targi turystyczne do Holandii oraz Katowic i Łodzi. Współpracowano z biurami i organizacjami turystycznymi z Włocławka i Torunia w zakresie przekazywania informacji dotyczących walorów turystycznych naszego powiatu celem jego szerszej popularyzacji. Dodatkowym walorem naszego powiatu są gospodarstwa agroturystyczne, które proponują aktywny wypoczynek w naturalnym środowisku wiejskim. W powiecie aleksandrowskim agroturystyka i turystyka wiejska zdobywa coraz 16

17 szersze grono zwolenników, co zmienia możliwości wykorzystania terenów wiejskich, zabudowań rolnych i lokalnej infrastruktury, a uzyskane dochody przyczyniają się do wzrostu zasobności poszczególnych gospodarstw. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 9 gospodarstw agroturystycznych, z którymi na co dzień współpracujemy i przedstawiamy ich oferty na wszelkiego typu imprezach turystycznych i promocyjnych. Oferty tej formy wypoczynku zamieszczone są na naszej stronie internetowej. Z inicjatywy Zarządu Powiatu i Wydawnictwa PWR z Torunia wydaliśmy informator promocyjno-informacyjny, album o naszym powiecie oraz mapę turystyczno-administracyjną powiatu aleksandrowskiego, które służyły nam jako materiał promocyjny na różnego rodzaju imprezach wystawienniczych i promocyjnych. Głównym celem obecności naszego powiatu na tego typu imprezach jest : poprawa atrakcyjności powiatu na rynku krajowym i zagranicznym, pokazanie wizerunku powiatu, jako regionu gościnnego, bezpiecznego, atrakcyjnego kulturowo, krajobrazowo i ekologicznie, zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do regionu, zwiększenie dochodów od turystów odwiedzających nasz region, promocja turystyki aktywnej, w tym wędkarstwo, jeździectwo, wycieczki rowerowe promocja gospodarstw agroturystycznych Niezbędna jest aktywna promocja najbardziej charakterystycznych produktów turystycznych naszego regionu, zarówno walorów rekreacyjno-uzdrowiskowych i turystyczno-krajoznawczych środowiska przyrodniczego powiatu, jego dziedzictwa kulturowego jak i bogatej oferty imprez kulturalnych. Działania władz samorządowych zmierzają do tego, aby Powiat Aleksandrowski stał się powiatem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających je kuracjuszy i turystów. Gospodarka Powiat Aleksandrowski jest obszarem typowo rolniczym. Stanowi zaplecze rolnicze dla lokalnych ośrodków miejskich i większych aglomeracji. Około 35% 17

18 ludności związanej jest z rolnictwem. Dominują uprawy buraka cukrowego, ziemniaków i zbóż oraz uprawy sadowniczo-warzywnicze. W hodowli zwierząt przeważa trzoda chlewna i drób, w mniejszym stopniu bydło i owce. Użytki rolne stanowią 82 % ogólnej powierzchni gruntów. W strukturze użytków rolnych największy jest odsetek klas Iii-IV-V, nieco mniejszy klasy VI, a najmniejszy stanowią gleby klas I-II. Produkcja rolna stanowi surowiec dla miejscowych firm przemysłu rolno-spożywczego. Największą jest Nieszawska Wytwórnia Spirytusu Jantur. Skupem i przetwarzaniem zboża zajmują się młyny w Wagańcu, Chromowoli, Sierzchowie i Bądkowie. Znacząca pomoc dla rolników indywidualnych i firm zajmujących się przechowalnictwem zbóż stanowią silosy produkowane przez Zakład Mechanizacji Rolnictwa BIN w Aleksandrowie Kujawskim. Produkcją owocowo-warzywną zajmuje się od wielu lat Spółdzielnia Sadowniczo-Warzywnicza w Plebance, Spółka Grados w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zakład w Chromowoli. Produkcją nasion roślin ozdobnych zajmuje się firma PLANTICO z Wagańca. W Bądkowie działa Zakład Masarsko Wędliniarski Smakosz, a przetwórstwem warzyw zajmuje się Kujawskie Przedsiębiorstwo Produkcyjne Przetwórstwa i Usług Rolnych Polsusz w Łówkowicach. Na terenie powiatu istnieje 9 prywatnych lecznic weterynaryjnych, które zabezpieczają całkowicie obsługę weterynaryjną naszego powiatu. Objęto nadzorem OSM w Aleksandrowie Kujawskim wraz z przynależnymi zlewniami mleka oraz 28 gospodarstw posiadających zbiorniki mleka i wszystkie 22 fermy i wylęgarnie drobiu. Struktura podmiotów gospodarczych w powiecie z uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników nie odbiega od wskaźników wojewódzkich. Większość firm-(4903) zatrudnia do 9 osób. Najliczniejszą grupę wśród placówek handlowousługowych stanowią sklepy. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na terenie powiatu w 2005r. wynosiły 42,2 mln zł. Przez aktywizację gospodarczą należy rozumieć wspólne działania: samorządu lokalnego, środowiska przedsiębiorców i instytucji rynku pracy, w wyniku których: wzrasta liczba stabilnych i rozwijających się podmiotów gospodarczych, działających na terenie gminy, wzrasta liczba trwałych miejsc pracy dla mieszkańców powiatu, 18

19 następuje nasycenie infrastrukturą techniczną i organizacyjną, zachęcających przyszłych inwestorów do tworzenia na terenie naszego powiatu nowych miejsc pracy, powiat nasz stanie się atrakcją dla inwestora. Podstawowym celem rozwoju powiatu w zakresie sfery gospodarczej jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości oraz poprawa konkurencyjności działających firm. Na poziomie lokalnym podstawowym celem jest pobudzenie lokalnej aktywności gospodarczej, a na szczeblu regionalnym ważny jest wzrost konkurencyjności regionu. Tworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego to jedno z zadań samorządu terytorialnego. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu wskazuje na konieczność powołania instytucji wspierających przedsiębiorczość, udzielania pomocy dla firm małych i średnich. Infrastruktura techniczna: Drogi Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg kolejowych i kołowych, częstotliwość połączeń kolejowych i autostradowych utrzymywanych z innymi miastami. Obsługę komunikacyjną Powiatu Aleksandrowskiego zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym Tranzytowy charakter województwa kujawsko-pomorskiego wyznacza międzynarodowy korytarz drogowy i transportowy na linii Skandynawia Bałkany (planowana budowa autostrady A-1 oraz drogi ekspresowej S-5), a ponadto na południu sąsiedztwo z międzynarodowym szlakiem transportowym Berlin Warszawa Moskwa (planowana budowa autostrady A-2). Przez wschodnią część powiatu aleksandrowskiego przebiega fragment drogi krajowej Nr 1: Gdańsk Świecie Toruń Łódź Katowice Cieszyn ( 21,110 km), która wchodzi w skład opisywanego wyżej szlaku komunikacyjnego północ - południe. Powiat aleksandrowski posiada wszystkie kategorie dróg publicznych tj. drogę krajową, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, w tym o nawierzchni twardej: gminne 188,4 km, powiatowe-186,4 km. 19

20 Występujący od wielu lat niedobór środków finansowych, malejące nakłady na drogownictwo, spowodowały załamanie się wykonawstwa robót drogowych i narastanie zaległości w remontach i modernizacji podstawowego układu drogowego powiatu. W 2006r. na drogach powiatowych zakresy rzeczowe tych prac niewiele zwiększyły się w stosunku do 2005 r. Inwestycje realizowane były ze środków budżetu powiatu,budżetu państwa jak i środków z UE. Odpowiedzialnym za drogi powiatowe- Zarząd Dróg Powiatowych otrzymuje środki na bieżące dokonywanie remontów nawierzchni oraz naprawę i uzupełnianie oznakowań pionowych dróg. Kolej Przez powiat aleksandrowski przebiega magistrala kolejowa Gdynia Warszawa Katowice Zebrzydowice. Najważniejszą linią kolejową w powiecie jest linia: (Szczecin) Piła Bydgoszcz Toruń Włocławek Kutno (Warszawa), które długość na obszarze powiatu wynosi około 35 km. Aktualnie jest to linia o znaczeniu państwowym, pierwszorzędna, zelektryfikowana, pasażersko towarowa. Jej odgałęzieniem jest 7 kilometrowy odcinek do Ciechocinka. Obserwuje się zmniejszenie udziału kolei w obsłudze transportowej i komunikacyjnej, zwłaszcza w ruchu lokalnym. Zasoby mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe powiatu aleksandrowskiego w 2006r. obejmowały 16,3 tys. mieszkań o 63,9 tys. izb i łącznej powierzchni 1245 tys. m 2. Budownictwo koncentrowało się głównie w miastach. Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia stanowi w powiecie aleksandrowskim jedną z lepiej rozwiniętych form usług społecznych. Powiat dysponuje wprawdzie tylko jednym szpitalem, lecz jest to placówka stosunkowo duża (232 łóżek), co sprawia, iż wskaźnik łóżek szpitalnych na tys. mieszkańców jest tutaj korzystniejszy niż przeciętnie w pozostałych powiatach ziemskich. Od 1 kwietnia 2004r. działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy utworzony wskutek 20

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 1 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Projekt STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, lipiec 2015 r. 2 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARZĘCZEW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARZĘCZEW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARZĘCZEW NA LATA 2009-2015 PARZĘCZEW, STYCZEŃ 2009 Spis treści 1. Obszar i czas realizacji Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew... 3 2. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza gminy...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU Wołów, 2006 1 Spis treści WSTĘP...3 I AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WOŁOWSKIEGO (DIAGNOZA)...5 I.1 Syntetyczna charakterystyka powiatu...5

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo