miasteczko otwartych serc - to właśnie my

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miasteczko otwartych serc - to właśnie my"

Transkrypt

1 K u r i e r I n t e g r a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne czerwiec 2009 r. miasteczko otwartych serc - to właśnie my PRezentacja organizacji pozarządowych Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Mapa powiatu kościerskiego Powiat kościerski - Serce Kaszub położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które terytorialnie zajmuje środkowo południową część województwa pomorskiego. Powiat Kościerski stanowi lokalną wspólnotę samorządową, obejmującą miasto Kościerzyna i gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, i Stara Kiszewa. Rozwój Powiatu Kościerskiego i poprawa warunków życia jego mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem samorządu Powiatu Kościerskiego. Ważną rolę w rozwoju powiatu odgrywają organizacje pozarządowe. Ich aktywna działalność jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Szanowni Państwo, Oddajemy w Wasze ręce Kurier Integracyjny Powiatu Kościerskiego. Publikacja ta prezentuje organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Kościerskiego oraz przybliża ich ofertę., działające społecznie i z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, stały się po 1989 roku ważnym elementem w życiu wspólnot lokalnych. Ich aktywna działalność jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Gmina Miejska Kościerzyna Gmina Nowa Karczma Przepisy prawa nakładają na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Powiat Kościerski traktuje jednak współpracę z tymi podmiotami nie jako wypełnianie przypisanych prawem obowiązków, ale jako oczywistą działalność, służącą rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców naszego Powiatu. Gmina Lipusz Gmina Dziemiany Gmina Kościerzyna Gmina Karsin Gmina Stara Kiszewa Gmina Liniewo Przykładami tej współpracy mogą być chociażby coroczne konkursy ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszane przez Powiat czy wsparcie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Wspólna realizacja tych zadań odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Ponadto Powiat udziela organizacjom pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wymiernym przykładem tej współpracy jest realizacja projektu Miasteczko otwartych serc to właśnie MY, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działalnie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem głównym tego projektu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Kościerskiego w życiu społecznym oraz rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych poprzez, wydanie niniejszego Kuriera Integracyjnego oraz prezentację organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na Stadionie Miejskim podczas Dni Powiatu Kościerskiego w dniu 13 czerwca br. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią Kuriera. Jestem przekonany, że lektura ta przybliży działalność organizacji pozarządowych i będzie jednym z elementów na drodze dalszego budowania społeczeństwa obywatelskiego Powiatu Kościerskiego Serca Kaszub. Starosta Kościerski Wiesław Baryła 3

3 PUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętojańska 5d Tel. (058) e-mial: PUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Karsin, Cisewie 35 Tel. (058) Sylwia Diedrich - dyrektor Marzena Hinca - wicedyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. W Centrum utworzono: Ośrodek Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia osoby niepełnosprawne. Wspiera rodziny zamieszkujące teren powiatu w procesie wychowania dzieci w celu zapobiegania przemocy i patologii. Ściśle współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. z policją, sądem, szkołami, ośrodkami pomocy itp. Pomaga wypełniać wnioski o dofinansowanie zadań z PFRON, udziela informacji, doradza, informuje o zmianach przepisów. Poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Irena Trzcińska - p.o. dyrektora Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu istnieje od 1970 r. Dom jest jednostką o charakterze ponadlokalnym, przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 90 miejsc koedukacyjnych. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kościerskiego. Wyspecjalizowana kadra opiekuńczo-medyczna zapewnia troskliwą opiekę swoim podopiecznym oraz stara się stworzyć atmosferę domowego ciepła i bezpieczeństwa. Piękny Park Krajobrazowy, na terenie którego znajduje się placówka, sprzyja wypoczynkowi mieszkańców. W 2008 r. z inicjatywy pracowników powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, by jeszcze sprawniej działać dla dobra mieszkańców. Do zadań realizowanych przez placówkę należy między innymi: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób. Realizujemy projekt systemowy, który skierowany jest do dwóch grup beneficjentów: osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej oraz osób usamodzielniających się. Do zadań realizowanych przez placówkę należy m. in. zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki Zadania dodatkowe realizowane przez Placówkę: działalność na rzecz mieszkańca, integracja z innymi Domami Pomocy Społecznej, organizowanie spotkań rodzin mieszkańców Spotkania bliskie sercu, atrakcje: wycieczki, grzybobranie, ognisko, grill, udział w zawodach sportowych wyjazd do sali gimnastycznej, kulig, jasełka, spotkania urodzinowe, zabawy okolicznościowe, wprowadzenie nowych form terapii: artterapia, dramatoterapia, choreoterapia, estetoterapia, sylwoterapia, kinezyterapia, ludoterapia, współpraca ze szkołami.

4 PUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka, ul. Krasickiego 4 Tel. (058) Aleksandra Pozorska - p.o. dyrektora Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka jest publiczną placówką o charakterze socjalizacyjnym dla dzieci i młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki własnej rodziny. Podstawowym zadaniem placówki jest zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspakajania potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego. ZOW Wesoła Gromadka dysponuje 64 miejscami, gdzie działają 3 grupy rodzinkowe liczące od 12 do 14 osób oraz grupa usamodzielnienia licząca 12 osób. Do zadań realizowanych przez placówkę należy m. in.: zapewnienie całodobowej opieki, wychowania oraz zaspakajania niezbędnych potrzeb, zapewnienie dziecku doraźnej opieki na czas trwania sytuacji kryzysowej, pomocy w nauce i organizowania czasu wolnego, zapewnienie dostępu do kształcenia dostosowanego do rozwoju i możliwości dziecka, do wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, zapewnienie dostępu do zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, zapewnienie dostępu do pomocy psychologiczno pedagogicznej odpowiednio do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się, działania mające na celu reintegrację rodziny lub umieszczenie w zastępczej opiece rodzinnej. Zadania dodatkowe realizowane przez Placówkę to: aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi, stała współpraca z instytucjami wspomagającymi działalność placówki, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ludzi niepełnosprawnych, współpraca ze Stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci z placówek socjalizacyjnych. PLACÓWKI WSPARCIA Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 1 Tel. (058) Michał Gurowski - dyrektor Karolina Mikołajewska - kierownik Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką organizacyjną Fundacji Sprawni Inaczej w Gdańsku oddział. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 rok życia, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapeutycznych. Zajęcia w Warsztacie odbywają się zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii uczestników oraz harmonogramem zajęć w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, technik różnych, poligraficzno komputerowej, artterapii, rehabilitacyjno rekreacyjnej i psychologiczno pedagogicznej. Do zadań realizowanych przez placówkę należy między innymi: ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życia codziennego, kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, korzystania ze środków komunikacji publicznej, wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach rozwój zainteresowań, przygotowanie do procesu rekrutacji, przygotowanie do pełnienia roli pracownika w określonych zawodach. Zadania dodatkowe realizowane przez Placówkę: warsztaty zawodowe, wizyty studyjne, organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncerty, do kawiarni itp., organizowanie wystaw artystycznych, kiermaszy i aukcji prac wykonywanych w WTZ, prowadzenie kół zainteresowań i innych działań uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników, innych działań. 7

5 Fundacja Sprawni Inaczej w Gdańsku, Oddział Gdańska Fundacja Dobroczynności ul. Wodna 14, tel. (058) Fundacja Sprawni Inaczej powstała w 1989 roku i realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez m.in.: prowadzenie ośrodków wsparcia, promowanie twórczości osób niepełnosprawnych, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz prowadzenie Punktu Informacji i Poradnictwa. Kościerski Oddział Fundacji, który powstał w 1990 roku, prowadzi na terenie Powiatu Kościerskiego Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Rehabilitacji Psychoruchowej w Lubieszynie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. W placówkach tych z systematycznej rehabilitacji psychoruchowej korzysta codziennie ponad 60 osób niepełnosprawnych. Oddział za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in.: wyróżnienie Wojewody Gdańskiego za pracę na rzecz regionu gdańskiego w 1996 roku, dyplom uznania za realizację programu w ramach Phare Dialog Społeczny w 1998 roku, Medal im. Matki Teresy z Kalkuty za służbę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w 2004 roku, nagrodę Bursztynowego Mieczyka za całokształt działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2006 roku. Oddział Fundacji zatrudnia ponad 20 pracowników. Fundacja Burego Misia im. Bogdana Jańskiego Gdańsk, ul. Ogarna 29/30 Tel.: (058) Fundacja powstała w 1992 r. Działa na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, z upośledzeniem umysłowym, uzależnionych. Realizuje cele społecznie użyteczne, wchodzące w zakres ochrony zdrowia, pomocy społecznej i usług społecznych. Fundacja prowadzi Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Stawiska, Dom Pomocy Społecznej Kaszub oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Jesteśmy dla Ciebie. Cyklicznie organizuje kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich z Białorusi, turnusy rehabilitacyjne, kursy komputerowe dla seniorów, zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, pomoc w wyposażeniu placówek oświatowych województwa pomorskiego. Najistotniejszymi dokonaniami Fundacji są: Akcja Radość Życia zbiórka pieniędzy dla pacjenta AMG na przeszczep szpiku kostnego, opracowanie programu Przeciw Społecznemu Wykluczeniu: Starość, opracowanie kampanii telewizyjnej Przeciw Społecznemu Wykluczeniu, prowadzenie na terenie szkół gdańskich programu socjalnego Dajmy dzieciom równe szanse, organizowanie akcji wspólnie z Prezydentem Miasta Gdańsk Wigilijna paczka na rzecz dzieci z ubogich rodzin. W 1995 i w 1996 r. Fundacja uhonorowana została wyróżnieniem i nagrodą Bursztynowego Mieczyka przyznaną przez Wojewodę, w 2001 r. Fundacja otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Kościerzyna w uznaniu działalności dla miasta w roku 2000, w 2006 r. Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał Medal im. Matki Teresy z Kalkuty, w 2007 r. GFD otrzymała nagrodę Bursztynowego Mieczyka za całokształt działalności. Gdańska Fundacja Dobroczynności zatrudnia 41 pracowników i zrzesza 5 wolontariuszy. Gminne Towarzystwo Sportowe Kasztelania Nowy Klincz, ul. Wentfie 1 (058) Fundacja powstała w 1989 r. Celem organizacji jest tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej służącej do udzielania schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji dla ludzi upośledzonych umysłowo i fizycznie. Fundacja działa na rzecz osób z rożnym stopniem niepełnosprawności często z dodatkowymi dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami sprzężonymi. Fundacja w ramach opieki całodobowej prowadzi dom stałej opieki wraz z gospodarstwem w Nowym Klinczu Osada Burego Misia. W miesiącach zimowych fundacja organizuje warsztaty, podczas których tworzona jest m.in. galanteria drewniana. Wśród osiągnięć organizacji należy wymienić otrzymanie w 1996 r. przez Ks. Czesława Marchewicza CR (Kuba) Założyciela, Prezesa Zarządu Fundacji odznaczenia Kawalera Orderu Uśmiechu, w 2001 r. przez opiekunów nagrody Złotego Maka nagrody wolontariuszy roku w woj. gdańskim, w 2001 r. Ks. Kuba otrzymał nagrodę polonii Australiskiej (Ashoka). Osiągnięcia organizacji to również zakończenie projektu Budowa Domu Burego Misia dof. PFRON (2005 r.), uczestnictwo w Festiwalu Przedmiotów Artystycznych na MTO w Poznaniu ( 2006 r. i 2007 r.), zakup busa dof. PFRON (2005 r. i 2008 r.) Liniewo, Garczyn Tel. (058) Gminne Towarzystwo Sportowe Kasztelania powstało w 2001 r. Celem organizacji jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w środowisku wiejskim. Jako stowarzyszenie kultury fizycznej organizacja koncentruje swoją działalność na następujących działaniach: organizowanie masowych zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Liniewo, prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla uzdolnionych grup dzieci i młodzieży, zarządzanie posiadanymi urządzeniami sportowymi, opieka lekarska nad sportowcami. Towarzystwo kontynuuje kilkudziesięcioletnią działalność Ludowego Zespołu Sportowego w Garczynie. Dysponuje bogatą i dobrze wyposażoną bazą rekreacyjno-sportową, w tym: obiektem sportowym w Garczynie, pomostem rekreacyjno-wypoczynkowym na jeziorze Dużym w Garczynie. Wśród osiągnięć Towarzystwa należy wymienić organizację spotkań integracyjnych z młodzieżą (2002 r.) i Turnieju o Puchar 750-lecia Garczyna (2008 r.), promocję rożnych form kultury fizycznej oraz turystyki w środowisku wiejskim (2004 r.), realizację programu upowszechniania i rozwoju piłki nożnej w środowisku wiejskim (2005 r.) oraz programu Piłkarska szansa 2006 (2006 r.) Organizacja liczy 25 członków. 8 9

6 Kaszubska Fundacja Podaruj Dzieciom Nowe Życie Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata ul. Skłodowskiej 19 www: kafund.pl Fundacja powstała w 2003 r. Działalność statutowa ukierunkowana jest na poprawę warunków opieki medycznej nad chorymi i warunków rehabilitacji oraz na działania zmierzające do powrotu do pełnego zdrowia osób potrzebujących. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: pomoc chorym w poszukiwaniu dawców szpiku, finansowanie badań i zakup leków, udzielanie pomocy finansowej ośrodkom w których świadczona jest opieka nad pacjentami, zwłaszcza przy zakupie specjalistycznej aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń hematologicznych, udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań, doradztwo i konsultacje, współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami nierządowymi w zakresie objętymi celami fundacji. Osiągnięciem organizacji jest pozyskanie funduszy na działalność statutową fundacji w ramach akcji TVP 1 TV Dzieciom (pozyskano łącznie 40 tys. złotych środki na leczenie 4 dzieci). We współpracy z Fundacją Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz pozyskano ponad 530 Dawców Szpiku, podczas akcji przeprowadzanej co roku wśród młodzieży, jedna osoba oddała już szpik, pozostałe są zarejestrowane w Światowym Banku Dawców Szpiku. Całodobowo 7 dni w tygodniu działa warszawski numer telefonu gdzie udzielane są porady chorym i ich rodzinom. Kaszubski Instytut Rozwoju, Kaliska 34 A Tel. (058) Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Głównym celem organizacji jest promocja Ziemi Kaszubskiej, w tym Ziemi Kościerskiej poprzez udział w targach, giełdach i kiermaszach turystycznych, organizację Pikników Agroturystycznych. Ponadto stowarzyszenie promuje tradycyjną kuchnię kaszubską, organizuje spotkania doradcze kwaterodawców i innych osób zainteresowanych podjęciem działalności agroturystycznej. Sukcesem stowarzyszenia jest otrzymanie dyplomu uznania za pracę włożoną w promocję Gminy Kościerzyna i Ziemi Kościerskiej, integracje środowiska turystyki wiejskiej oraz działania podejmowane na rzecz zachowania tradycji kaszubskiej (2005 r.), druga nagroda w konkursie Nasze dziedzictwo kulinarne Smaki regionów w Oliwie za potrawkę z kurczaka i zupę rybną (maj 2008 r.), I miejsce w kategorii smak za zupę z brukwi w Lęborku (październik 2008 r.), wyróżnienie w konkursie kulinarnym Festiwal Pomuchla za zupę z dorsza oraz dorsza w warzywach (grudzień 2008 r.), nagroda Starosty Kościerskiego dla Haliny Rogińskiej za propagowanie kultury i tradycji kaszubskiej oraz promocję powiatu kościerskiego Serca Kaszub (czerwiec 2008 r.), wyróżnienie Prezesa Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dla Haliny Rogińskiej Kościerska Chata za współpracę na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub (wrzesień 2008 r.), zorganizowanie wraz ze Starostwem Powiatowym stoiska, które podczas dożynek we wrześniu 2006 r. otrzymało I miejsce za najpiękniejsze stoisko. W 2008 r. Stowarzyszenie wydało ksiązkę kucharską pt. Szlakiem Kuchni Kaszubskiej. Promowało też region Kaszubski w programie TVP Pytanie na śniadanie. W stowarzyszeniu działa 48 członków i 15 wolontariuszy. Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne, ul. Świętojańska 10 A, tel. (058) Ośrodek Wypoczynkowy Szarlota 11 e-mial: Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) powstał w 2002 r. Działania swe koncentruje na inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej, projektach edukacyjnych, wspierających osoby starsze, młodzież. Dąży do osiągnięcia misji: Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego. Sukcesami KIRu są m.in.: organizacja Zjazdu Kaszubów, prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza, uratowanie starodrzewia Alei Jaworowej. Pod patronatem Instytutu działa Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku miejsce spotkań i nauki seniorów. Organizacja realizuje też działania sportowe i kulturalne, jak upowszechnianie muzyki folkowej, zorganizowanie kilku edycji Ogólnopolskich Spotkań z Teatrem i Filmem, promocja kultury kaszubskiej w kraju i za granicą. Prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych. KIR jest laureatem Mecenasa Kultury Miasta Kościerzyna, Nagrody Burmistrza Miasta Kościerzyna za prowadzenie aktywnej działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Kaszub, Nagrody Starosty Kościerskiego za organizację VI Międzynarodowego Zjazdu Kaszubów, Nagrody Polsko- Amerykańskiej Fundacji w konkursie Opowiedz za zorganizowanie I edycji Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizacja powstała w 1995r. jako Klub Czyste Sudomie i okolice przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, a w 2002r. przekształciła się w niezależne Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne. Celem działalności jest ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz dbałość o zdrowie człowieka. Główne działania to edukacja ekologiczna w ramach prowadzonych projektów tematycznych oraz organizowanych corocznie międzynarodowych obozów naukowych i wymian młodzieży, a także seminariów, warsztatów oraz konferencji. Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne rozpoczęło szeroką dyskusję nt. zanieczyszczenia powietrza. Czuje się też pionierem wprowadzenia siatek z materiału w sklepach w czasie projektu Fruwające plastiki. Prowadzony był razem z 10 szkołami powiatu oraz Zarządem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Osiągnięciem członków stowarzyszenia jest usunięcie mogilnika w Skorzewie i wcześniejsza budowa oczyszczalni ścieków w Łubianie, gdyż działania rozpoczęły się z inicjatywy stowarzyszenia. Znaczącym wyróżnieniem było reprezentowanie Polski na Międzynarodowej Konferencji w USA dotyczącej programu REACH (nt. substancji i preparatów chemicznych), organizacja warsztatu ekologicznego w ramach V Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych w Gdyni i inne inicjatywy w tym międzynarodowe. Aktualnie stowarzyszenie zrzesza 28 członków

7 Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych Kościerzyna Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach ul. Świętojańska Borsk Górki, ul. Długa 20 Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych założono w 1957 r. Koło zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji i zatrudnienia. Koło było współorganizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Niewidomych w 2007 r. Wzięło w niej udział 2.5 tys. niewidomych i słabowidzących z całej Polski. Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych zrzesza 97 osób dorosłych i 13 dzieci. Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 2007 r. Działalność statutowa Koła koncentruje się na utrwaleniu własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych, równoprawnym traktowaniu zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi, obronie praw interesów zawodowych, materialnych, socjalnych, kulturalnych rolników i ich rodzin, rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych, wzroście ich produktywności, poprawie warunków pracy i życia rolniczej. Kółko organizuje czas wolny mieszkańcom wsi poprzez: zabawy, festyny, wycieczki rowerowe i autokarowe, spływy kajakowe, spotkania kabaretowe. Osiągnięciem Koła jest zajęcie I miejsca w konkursie na potrawę za wrzeciona kaszubskie (2007 r.), I miejsce za Gruszkę Gdańczonkę - Sztum Nasze Kulinarne Dziedzictwo (2008 r.), I miejsce za Kiełbasę Jałowiecką - Gdańsk Oliwa Nasze Kulinarne Dziedzictwo, realizacja w 2007 r. projektu Agro Smak pt. Odbudowa gatunków rodzimych drzew owocowych. Koło Gospodyń zrzesza 37 członków. Kościerski Klub Karate DO SEIUNCHIN Lions Club Kościerzyna Ul. Heykego 1 E ul. Rynek 8 Stowarzyszenie działa od 1995 r. Jego celem jest organizowanie oraz tworzenie Stowarzyszenie Lions Club, jest największą na świecie pozarządowa organizacją charytatywną. akredytowaną odpowiednio dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i rozwoju przy ONZ, działającą poprzez Kluby w 202 krajach świata. Lions Club Kościerzyna powstało 31 maja 2003 roku, Karate Tradycyjnego wśród szerokich rzesz społeczeństwa. Klub jest członkiem jest jednym z 54 klubów działających w Polsce. Klub każdego roku w styczniu, organizuje Bal Charytatywny zrzeszonym w Polskim Związku Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi. z którego dochód przeznaczony jest na działalność statutową pomoc finansową i rzeczową ludziom chorym, Stowarzyszenie prowadzi zajęcia z zakresu sztuki walk wschodnich. Członkowie niepełnosprawnym, będącym w potrzebie. Inną formą działalności charytatywnej jest organizacja Gwiazdki dla dzieci stowarzyszenia uczestniczą w licznych seminariach karate z udziałem światowej z najuboższych rodzin powiatu kościerskiego każdego roku, przekazujemy Dzieciom 250 paczek. W ramach klasy instruktorów karate tradycyjnego m.in. z prezesem Światowego Związku współpracy z Klubami z Trójmiasta, wyposażona została w specjalistyczny sprzęt Sala Widzenia Świata w Ośrodku Karate Tradycyjnego. Zarząd wraz z sympatykami corocznie od 1996 r. dla dzieci niewidomych w Sobieszewie. Nasz klub, bierze też udział w realizacji światowego programu,,sight First organizuje turniej pt. Otwarte Mistrzostwa Kościerzyny Okręgu Pomorskiego programu pomocy osobom niewidomym. Lions Club Kościerzyna jak i jego członkowie posiadają wyróżnienia w Karate Tradycyjnym, otrzymując dużo pozytywnych opinii co do sprawności i odznaczenia za dotychczasowe osiągnięcia przyznane przez organizację światową Lions Clubs w Oak Brook organizacyjnych. W zawodach uczestniczy przeciętnie osób w trzech w Stanach Zjednoczonych. Naszym hasłem jest We Serve! Pomagamy. Stowarzyszenie zrzesza 27 członków. grupach zaawansowania. Stowarzyszenie zrzesza 125 członków

8 Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nodzeja Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Lipusz ul. Lipowa 5 ul. Jeziorna 3 Tel. (058) Stowarzyszenie powstało 1996 r. Celem organizacji jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej oraz wspieranie i popieranie inicjatyw gospodarczych osób niepełnosprawnych będących członkami stowarzyszenia. Ogromną rolę w integracji osób niepełnosprawnych odgrywają organizowane spotkania, które są doskonałą formą wzmocnienia poczucia własnej tożsamości i wartości. Stowarzyszenie liczy 50 członków. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny powstał w 1947 r. Organizacja udziela pomocy żywnościowej poprzez rozprowadzanie żywności otrzymanej z Unii Europejskiej, pomocy odzieżowej współpraca z darczyńcą z Holandii. Ponadto Komitet prowadzi 8 klubów Seniora, które organizują wolny czas swoim podopiecznym, organizuje zajęcia kulturalno-oświatowe, spotkania z lekarzami, kluby gimnastyczne, prowadzi cykliczne imprezy integracyjne, takie jak: Dzień Seniora, Noc Świętojańska, Spotkanie Wigilijne, Turnusy Rehabilitacyjne dla Seniorów. W województwie pomorskim na 18 zarządów powiatowych zajmuje 4 miejsce. Organizacja w 2006 r. była nominowana do Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty. Polski Komitet Pomocy Społecznej zrzesza 200 członków i 5 wolontariuszy. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Osiedle 1000-lecia 1/8 ul. M. C. Skłodowskiej 30 A Tel. (058) Polski Czerwony Krzyż działa nieprzerwanie od 1919 r. Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu Stowarzyszenie powstało w 1947 r. Wśród zadań można bezstronności oraz bez jakichkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do wymienić: udzielanie porad prawnych, organizowanie spotkań grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych. Działalność PCK integracyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, to: opieka i pomoc potrzebującym, promocja zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa, szkolenia Dzień Seniora, spartakiad Osób Niepełnosprawnych, spartakiad z zakresu I pomocy, poszukiwanie zaginionych, upowszechnianie idei, Podstawowych Zasad Ruchu sportowo-rekreacyjnych emerytów i rencistów, Klubów Seniora. i międzynarodowego prawa humanitarnego, konfliktów zbrojnych, udział w międzynarodowych akcjach W roku 2007 i 2009 stowarzyszenie było nominowane do humanitarnych. Osiągnięcia organizacji to m.in.: stała wystawa PCK jedyna w Polsce, Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty, otrzymało też podziękowania trzecia w Europie, szósta na świecie, pierwsza przyznana Pokojowa Nagroda Nobla w 1901 r. twórca idei Marszałka Województwa Pomorskiego w 2007 r. i Wojewody Czerwonego Krzyża Henri Dunant, Międzynarodowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi, listopadowe Dni Pomorskiego w 2008 r. HDK PCK, Światowy Dzień Walki Żywienia i Walki z Głodem, Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Dawców Krwi, Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwsze Pomocy PCK. Do Polskiego Czerwonego Krzyża przy zrzesza 631 członków i 3 wolontariuszy. Zarządzie Rejonowym należy 1000 członków i 50 wolontariuszy

9 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (sekcja Kościerzyna) Okręg Gdańsk Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło ul. Michałowicza 3 ul. Szkolna 2 tel. (058) Stowarzyszenie powstało w 1948 r. Działalność statutowa stowarzyszenia to organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji, zrzeszenie hodowców, szkolenia nt. ptaków, działalność wychowawcza. Stowarzyszenie organizuje loty sportowe (gonitwy) gołębi na dystansach km, wystawy gołębi i szkolenia z zakresu żywienia i profilaktyki zdrowia ptaków oraz sport dla wszystkich zwłaszcza dla emerytów i rencistów jako sposób na życie. Osiągnięcia organizacji to zajęcie 97, 276, 298 miejsca w Polsce w gonitwach sportowych gołębi za rok 2008, organizacja co roku wystawy i targów gołębi. Jeden z członków posiada Złotą Odznakę PZHGP, a dwunastu Srebrną Odznakę PZHGP. Stowarzyszenie zrzesza 97 członków. Polski Związek Wędkarski Koło Costerina Stowarzyszenie powstało w 1988 r. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym. Stowarzyszenie organizuje spotkania integracyjne osób upośledzonych i ich rodzin, okresowe imprezy, wycieczki rowerowe oraz comiesięczne Msze Św. w Kościele SS. Niepokalanych. W stowarzyszeniu działa 31 członków i 3 wolontariuszy. Polskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Na Zawsze ul. Osiedle Tysiąclecia 1 ul. Derdowskiego 11 Stowarzyszenie powstało w 1948 r. i jest jednym z najstarszych na Pomorzu. Zajmuje się organizowaniem i promowaniem wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, ochroną i użytkowaniem wód, popularyzowaniem i upowszechnianiem wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej młodzieży. Działa także na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej oraz w sferze kultury i oświaty. Stowarzyszenie jest dostępne dla każdego bez ograniczeń wiekowych. Zrzesza 248 członków oraz 14 wolontariuszy. Stowarzyszenie powstało w 2008 r. Celem organizacji jest: m.in.: upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, wspieranie i tworzenie placówek prowadzących działalność usługową (szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.), inspirowanie terapeutów, lekarzy oraz innych specjalistów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych, szczególnie w zakresie promocji zdrowia, inicjowanie współpracy środowisk naukowych, lekarzy i innych pracowników medycznych w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania m.in. poprzez: edukację z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia organizowaną w formie wykładów, szkoleń, kursów, konsultacji, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych, współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowego stylu życia, współpracę z placówkami prowadzącymi działalność z zakresu ochrony zdrowia, działalność usługową (szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.), prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Wśród osiągnięć organizacji należy wymienić w szczególności przeprowadzenie wykładów dla ponad 100 osób. Stowarzyszenie liczy 20 członków

10 Samorządność Ziemi Kościerskiej Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo ul. Kasztanowa 4 A/8 Tel. (058) Liniewo ul. Dworcowa 3 Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Promuje działania i inicjatywy lokalne zmierzające do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, edukacyjnego i sportowego Ziemi Kościerskiej, integracji społeczności gmin poprzez aktywny udział w życiu społeczno politycznym regionu. Wspiera inicjatywy zmierzające do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu, w szczególności poprzez promowanie działań w zakresie ekologii i turystyki, organizację festynów rodzinnych na terenie powiatu pod hasłem Święto Latawca, koncertów muzycznych i międzynarodowych plenerów artystycznych. Stowarzyszenie zrzesza 48 członków. Schola Canticorum Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego Stowarzyszenie powstało w 2007 r. Działalność statutowa ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój lokalny, działania na rzecz różnych grup społecznych, w szczególności skierowanych do kobiet, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie opiera swe działania na prawie 100-letniej tradycji istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Liniewo. Skupia w swoich szeregach przedstawicielki 10 istniejących na terenie gminy kół. Osiągnięcia organizacji to realizacja projektu: Chcemy więcej, chcemy lepiej, Kobiety Gminy Liniewo, Uzależnieniom, mówię nie. Stowarzyszenie zrzesza 28 członków. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem ul. Świętojańska Lipusz, ul. Wybickiego 27 tel./fax (058) www:lgdstolem.pl Schola Canticorum rozpoczęła działalność w 1999 r. Należy do niej 30 dziewcząt, zespół muzyczny, który tworzy 6 instrumentalistów w wieku od 9 do 22 lat uczniów kościerskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także studentek uczelni trójmiejskich. Miejscem stałych występów Scholi Canticorum jest Kościół Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie zespół występuje na mszach świętych dla dzieci, a także na ważnych dla życia parafii uroczystościach. Schola swoim śpiewem uświetnia wiele uroczystości organizowanych na terenie powiatu kościerskiego. Ze szczególnym uznaniem spotkały się koncerty dedykowane Pamięci Jana Pawła II w rocznice rozpoczęcia pontyfikatu oraz kolejną rocznicę śmierci papieża Polaka, Bożonarodzeniowe i Patriotyczne z okazji 70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół od wielu lat godnie promuje Kościerzynę występując w kraju i za granicą. W swoim dorobku Schola ma 4 płyty: Do nieba, Spotkajmy się w raju, Gwiazdka do nieba, Patriotyczne szlify. Stowarzyszenie powstało w 2006 r. i zostało powołane głównie do wdrażania działań osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata Najważniejsze cele jakie stawia sobie Lokalna Grupa Działania Stolem to: 1) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 2) Aktywizowanie ludności wiejskiej; 3) Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Właśnie realizując LSR na terenie gmin Kościerzyna, Nowa Karczma, Karsin, Dziemiany i Lipusz, gdzie do dyspozycji organizacji jest prawie 5 mln złotych, Stowarzyszenie chce zrealizować swoją misję: Sprawienie, aby obszar LGD stał się regionem atrakcyjnym turystycznie, zapewniającym komfortowe warunki do Życia jego mieszkańcom. LGD Stolem dysponuje pieniędzmi dla rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, JST i innych podmiotów z terenu w/w gmin na cztery działania PROW na lata Stowarzyszenie zrzesza 74 członków i zatrudnia 3 pracowników

11 Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Karsin Cisewie 35 Tel. (058) ul. Piechowskiego 36 Tel.: (058) Stowarzyszenie powstało w 2008 r. i działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności mieszkańców DPS w Cisewiu, dąży do poprawy warunków bio-psycho-społecznych oraz dba o integrację ze środowiskiem lokalnym. W 2009 r. stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pt.: Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych. Stowarzyszenie zrzesza 19 członków. Stowarzyszenie powstało w 2004 r. i jest dobrowolnym zrzeszeniem osób i instytucji, którego ideą są wartości humanitarne skierowane na drugiego człowieka - jego potrzeby, ból, cierpienie. Celem działania organizacji jest poprawa jakości życia terminalnie chorych na miarę swoich możliwości, uśmierzanie bólu i innych objawów towarzyszących, niesienie ulgi w cierpieniu natury psycho duchowej i społeczno socjalnej, prowadzenie edukacji dla rodzin do sprawowania opieki nad chorymi i przygotowanie ich do radzenia sobie z żałobą. Stowarzyszenie zrzesza 22 członków. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie Lipusz, ul. Młyńska 12 tel. (058) Wysin Ul. Wyzwolenia 4/6 Stowarzyszenie powstało w 2001 r. Działalność statutowa organizacji ukierunkowana jest na rozwój społecznogospodarczy Gminy Lipusz. Stowarzyszenie prowadzi działania z zakresu edukacji i wychowania, ekologii, ochrony dziedzictwa kultury ludowej, pomocy socjalnej, aktywizacji osób niepełnosprawnych, promocji aktywnego trybu życia poprzez sport i rekreację. Wśród osiągnięć organizacji należy wymienić prowadzenie programu stypendialnego Pomoc dla ambitnych, współorganizacja festynów ekologicznych połączonych z selektywną zbiórką odpadów oraz badanie źródeł wody pitnej, wspieranie zespołu folklorystycznego STOPKA, utworzenie Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego oraz oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy Lipusz w ramach projektu Ocalić od zapomnienia, a także utworzenie wypożyczalni rowerów w ramach projektu Na rowery do Lipusza. Prowadzi również działania dążace do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy, dzięki organizacji pokazów bojowo-gaśniczych wspólnie z OSP Lipusz. Stowarzyszenie liczy 34 członków. Stowarzyszenie powstało w Statutowa działalność organizacji to: kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, opieka wychowawcza i społeczna, działalność sportowa, rekreacyjna, artystyczna, rozrywkowa i wydawnicza. Działalność stowarzyszenia skupia się wokół uczynienia ze Szkoły Podstawowej w Wysinie centrum działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i społecznej wsi. Organizacja aktywnie włącza się w życie szkoły m.in. we współpracę w realizacji zadań związanych z ciekawymi i bezpiecznymi feriami, w realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych finansowanych przez MEN i inne projekty i programy związane z integracją i rozwojem mieszkańców Wysina, Chróstów Wysińskich, Rymanowca i Starego Wieca. Od kilku lat stowarzyszenie włącza się też w organizację Pikników Rodzinnych. Osiągnięciem organizacji jest utworzenie i działanie z małymi przerwami Małego Przedszkola w Wysinie oraz Teatru Pokoleń. Stowarzyszenie zrzesza 41 członków i 4 wolontariuszy

12 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Integracja Soni Stowarzyszenie Przyjaźni Kaszubsko-Niemieckiej ul. Piechowskiego 36 Tel. (058) ul. Kasztanowe 4 A/8 Tel. (058) Stowarzyszenie działa od 1998 r. Zrzesza osoby niepełnosprawne, pełnosprawne i poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji oraz wspiera inicjatywy osób niepełnosprawnych. Prowadzi działalność informacyjną (spotkania z pracownikami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), organizuje spotkania integracyjne, imprezy plenerowe, wycieczki. W 2006 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Integracja Soni zostało wyróżnione Medalem im. Matki Teresy z Kalkuty. Stowarzyszenie zrzesza 80 członków. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych Stowarzyszenie powstało w 2003 roku. Głównym jego celem jest organizacja i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do ułatwiania kontaktów między społecznościami zaprzyjaźnionych samorządów, m.in.: Marburga, Colbe, Getyngi i Sanary sur Mer. Do największych osiągnięć organizacji zaliczyć można przeprowadzenie trzech międzynarodowych plenerów artystycznych, zorganizowanie sześciu międzynarodowych obozów letnich dla młodzieży (cztery na terenie Niemiec oraz dwa w Polsce) i kilku wyjazdów w ramach wymiany doświadczeń dla różnych grup zawodowych. W stowarzyszeniu działa 25 osób. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Lech ul. Krasickiego 4 Tel. (058) ul. Dworcowa 29/1 Tel. (058) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych z Kościerzyny jest młodą organizacją pozarządową działającą od 2008 roku na terenie Kościerzyny, głównie w zakresie pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Mimo krótkiej działalności Stowarzyszenie angażowało się w akcje kulturalno sportowe rozpowszechniające rodzinną formę opieki zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom z placówek. Stowarzyszenie było partnerem w projekcie Ruszamy na Garczyn organizowanym w 2007 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, współorganizowało Bal Mikołajkowy dla dzieci z placówki socjalizacyjnej i rodzin zastępczych, jak też w maju 2009 r. było współorganizatorem pikniku Wielkie grillowanie z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. Członkowie stowarzyszenia czynnie uczestniczą w organizacji imprez kulturalno oświatowych dla dzieci z Zespołu Opiekuńczo -Wychowawczego Wesoła Gromadka. Podejmowane do tej pory działania odnosiły się do zadań statutowych związanych z organizowaniem dla dzieci pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, dzięki którym dzieci mogły rozwijać umiejętności w nawiązywaniu kontaktów społecznych i jednocześnie przyjemnie spędzić czas wolny. Również poprzez uczestnictwo w tego typu imprezach o charakterze integracyjnym dzieci z obu środowisk uczą się zdrowego stylu życia i organizowania czasu wolnego. Uśmiech dzieci w trakcie zabawy jest dla członków Stowarzyszenia motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań. Liczy 25 członków Stowarzyszenie powstało w 2004 r. Celem organizacji jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych dla wzajemnej pomocy w zakresie realizowania i organizowania imprez sportowych, obozów rehabilitacyjnosportowych, współdziałanie z klubami sportowymi osób niepełnosprawnych, organami administracji państwowej, jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych, jak również kształtowanie właściwych postaw. Działalność stowarzyszenia przyczynia się do: integracji społecznej osób niepełnosprawnych, edukacji osób pełnosprawnych o możliwościach i ograniczeniach osób niepełnosprawnych, a także zachęca do aktywnego uprawniania różnych dyscyplin sportowych. Organizacja została wyróżniona Medalem im. Matki Teresy z Kalkuty. Stowarzyszenie zrzesza 27 członków.

13 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin Uczniowski Klub Sportowy Lipusz Wysin ul. Polna Lipusz Bałachy 1 I Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Celem działania organizacji jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie kieruje działania do całej społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób starszych. Osiągnięcia organizacji to realizacja projektu : Świetlica integracyjna w Wysinie, Edukacja z radością, Dyplom z Marzeń stypendia pomostowe 2007/2008/2009, Poznając wzbogacamy siebie 2007/2008, Bądźmy razem świetlica w Wysinie, Warsztaty plastyczno muzyczne w Wysinie, Seniorzy są z nami. Stowarzyszenie zrzesza 26 członków. Towarzystwo Kaszubskie Centrum Uczniowski Klub Sportowy w Lipuszu założono w 2005 r. Klub prowadzi działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje i bierze udział w zawodach sportowych i sportowo rekreacyjnych. Osiągnięciem organizacji są czołowe miejsca i zdobyte medale na zawodach powiatowych, wojewódzkich, międzywojewódzkich, udział w Mistrzostwach Polski w konkurencjach lekkoatletycznych. Stowarzyszenie zrzesza 62 członków, 15 wolontariuszy i zatrudnia 8 pracowników. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Partyzantów 1 Tel. (058) ul. Traugutta 6 Tel. (058) Stowarzyszenie działa od 2004 r. Działalność organizacji ukierunkowana jest na: ochronę i promocję zdrowia, krajoznawstwo, turystykę, poznawanie najbliższej okolicy podczas wędrówek rowerowych, propagowanie bezpiecznej turystyki hotelarskiej, promocję Kościerzyny i regionu, zachęcanie do aktywności fizycznej, ochronę środowiska lokalnego. Osiągnięcia organizacji to organizacja i udział w Rajdzie Dookoła Polski i Woj. Pomorskiego, Kolarskiej Odznace Turystycznej oraz w Rajdzie na odznakę Pensjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Stowarzyszenie zrzesza 47 członków. Stowarzyszenie powstało w 1999 r. Prowadzi podstawowe szkolenia ratownicze dla członków zwyczajnych OSP powiatu, organizuje młodzieżowe i kobiece drużyny pożarnicze, zawody sportowe pożarnicze i imprezy propagujące kulturę fizyczną. Osiągnięciem organizacji jest współorganizacja Powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież Zapobiega Pożarom i Powiatowych zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych, obozów w okresie letnim, udział w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu. Stowarzyszenie zrzesza 2025 członków

14 Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody, ul. Strzelnica 2 Tel. (058) Stowarzyszenie powstało w 1928 r. Działalność statutowa ukierunkowana jest na: organizację i prowadzenie seminariów, warsztatów, obozów, kolonii, wycieczek przyrodniczych, sympozjów, uniwersytetów wiedzy ekologicznej, zielonych szkół, podejmowanie działań zmierzających do ograniczania ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego, podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym i innych form działań na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony, współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności z komisjami i radami powołanymi przez nie, w celu wykonywania zadań zleconych przez te organy, wchodzących w zakres działania Ligi, utrzymywanie współpracy z organizacjami ochrony przyrody istniejącymi za granicą, organizowanie konkursów, klubów zainteresowań, wystaw, spotkań, konferencji, olimpiad oraz akcji społecznoużytecznych np. zalesianie. Wizytówką stowarzyszenia jest organizacja Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, Akcji sprzątania Świata, sejmików ekologicznych, Alertów ekologicznych, konferencji dla opiekunów szkolnych, Kół LOP i leśników, wystaw prac konkursowych, obozów międzynarodowych. LOP opiekuje się także kasztanowcami, prowadzi monitoring środowiska, badania biologiczne i chemiczne wody, organizuje spotkania i warsztaty dla różnych grup wiekowych, warsztaty z gospodarowania odpadami, papieru czerpanego i zanieczyszczeniami powietrza. Stowarzyszenie zrzesza 45 członków dorosłych, 20 leśników i 800 uczniów. Zespół Tańca Nowoczesnego Paradise INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu Dziemiany Trzebuń 23 Tel. (058) Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym upośledzonych umysłowo, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz umożliwia uczestnikom korzystanie ze wszystkich możliwości, które mogą pomóc im zaistnieć w środowisku lokalnym i przyczynić się do zapewnienia im godziwego miejsca w społeczności z której się wywodzą. Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu zrzesza 18 członków. Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Karsin ul. Strażacka 1 www: paradise-taniec.pl Zespól Tańca Nowoczesnego Paradise to amatorska grupa taneczna, działająca przy Domu Kultury w Karsinie, którą wspiera Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Karsinie. Zespół powstał w 2001 r. i ma na swoim koncie liczne sukcesy o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od września 2005 r. jest członkiem Polskiej Federacji Tańca i uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Zespół rozwija swoje umiejętności taneczne w kilku kategoriach tanecznych: disco dance, hip hop, street dance show, jazz, taniec współczesny. Współpracuje i szkoli się pod okiem wielu wysokiej klasy choreografów z całej Polski. Zespól Tańca Nowoczesnego Paradise w chwili obecnej liczy 150 tancerzy. Najważniejsze sukcesy zespołu to m.in. Grand Prix Warmii i Mazur w Tańcu Sportowym Lidzbark Warmiński 2007, Międzynarodowym Festiwalu Tańca Malbork 2007, Międzynarodowych Konfrontacjach Tanecznych Elbląg 2007, Grand Prix Międzynarodowym Festiwalu Małego Dominika Gdańsk 2008, Grand Prix Festiwalu Tańca w Lęborku Tańcz razem z Lęborkiem 2008, Grand Prix Ogólnopolskim Turnieju Tańca Brodnica 2009, II Europejskich Dniach Tańca Malbork 2008, III Europejskich Dniach Tańca Malbork 2009, Pucharze Polski w Tańcu Nowoczesnym Innowrocław Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 (058) www: sos.oliwa.prv.pl Stowarzyszenie powstało w 2004 r. i działa głównie na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Od początku swej działalności SOS skupia się na prawidłowym zagospodarowaniu wolnego czasu dzieciom i młodzieży m. in. poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego, ale także na profesjonalnym organizowaniu koncertów i festynów rodzinnych integrujących lokalną społeczność, osoby niepełnosprawne i samotne. SOS nie jest obojętne na los osób starszych, dla których, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Gdańsku, zorganizowało w Słonecznej Akademii Internetowej, szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Stowarzyszenie organizuje takie akcje jak: Majówka z SOS, w ramach której dzieci z rodzin dysfunkcyjnych odwiedziły Warszawę, Francję, Austrię, Niemcy, Słowację, Szwajcarię, Lwów i Belgię, a także SOS na morzu, rejsy dzieci z ubogich środowisk do Szwecji, SOS pod żaglami, rejsy jachtami dalekomorskimi po Bałtyku, Słoneczny Gość, spotkania z postaciami znanymi i lubianymi. Od marca 2006 r. stowarzyszenie wznowiło współpracę z polskimi sierocińcami na Litwie i Białorusi. W czasie wakacji organizowany jest chociaż jeden wypoczynek dla grupy dzieci z sierocińca w Vielucions. Atrakcją są organizowane całodzienne imprezy oraz koncerty z cyklu GWIAZDY DZIECIOM integrujące niepełnosprawnych i lokalną społeczność, promujące polską kulturę, odbywające się z udziałem gwiazd polskiej estrady. Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko zrzesza 23 członków i 30 wolontariuszy.

15 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO Nazwa Organizacji 1 Anestezjologia Kaszubska Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Adres, ul. Piechowskiego 36 tel. /058/ , fax /058/ Akademia Europa Nostra Nowa Karczma, Lubieszynek 2, 3 Nasza Ziemia Kaszubska Lipusz, ul. Rogali 6 4 Nowa Karczma-Nasz Dom Nowa Karczma, Horniki Górne 5 Pediatra XXI Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego, ul. Piechowskiego 36, tel. /058/ , 6 Wspólnota Ziemi Kościerskiej, ul. Cegielnia 39 7 Fundacja Sprawni Inaczej w Gdańsku, Oddział, ul. Wodna 14, tel. /058/ , 8 Fundacja Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, ul. Wentfie 1, Wielki Klincz, tel. /058/ , 9 Gdańska Fundacja Dobroczynności Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73, tel. /058/ , gdanskafundacja.pl 10 Gminne Koło Wędkarskie Kormoran przy GOKSiR w Nowej Karczmie Nowa Karczma, GOSiR, tel. /058/ Gminne Koło Wędkarskie Żuraw w Głodowie Głodowo 2 12 Gminne Towarzystwo Sportowe Kasztelania Liniewo, Garczyn, tel. /058/ , 13 Kaszubska Fundacja Podaruj Dzieciom Nowe Życie, ul. Skłodowskiej 19, 14 Kaszubski Instytut Rozwoju, ul. Świętojańska 10 A, tel. /058/ , 15 Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata, Kaliska 34 A, tel. /058/ , 16 Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne, Ośrodek Wypoczynkowy Szarlota 11, 17 Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze Korne Dz. Nr 256, 18 Klub Demokratycznej Unii Kobiet, ul. Długa 16, 19 Klub Kościerzyna Coelbe, Rotembark 37, tel. /058/ , /058/ Klub Sportowy Hades, ul. Topolowa 2/A/10 21 Klub Sportowy Kaszubia, ul. Sikorskiego 1, tel. /058/ Klub Sportowy SANTANA w Wielkim Klinczu Wielki Klincz, ul. Kościerska 2/1 23 Klub Sportowy Sokół, ul. Skłodowskiej 19, tel. /058/ Klub Sportowy Wda Lipusz w Lipuszu Lipusz, ul. Sosnowa 1 25 Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych, ul. Świętojańska 5, Nazwa Organizacji Adres 26 Kościerski Klub Karate - Do SEIUNCHIN, ul. Heykego 1 E, 27 Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus, ul.3. Maja 9A, tel. /058/ Kościerskie Stowarzyszenie Rowerowe Kaszubski Szlak, ul. Szkolna 5 29 Kółko Rolnicze Kłobuczyno Szymbark, Kłobuczyno Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich Górki Górki, ul. Długa 20, 31 Kółko Rolnicze w Chwarzenku Stara Kiszewa, Chwarzenko Kółko Rolnicze w Grabowskiej Hucie Grabowo, Grabowska Huta 22, 33 Kurkowe Bractwo Strzeleckie, ul. Strzelnica nr 2 34 Lions Club Kościerzyna, Rynek 8, 35 Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nodzeja Lipusz, ul. Lipowa 5 36 Ludowy Klub Piłkarski Przy GOKSiR w Nowej Karczmie Nowa Karczma 3, tel. /058/ Ludowy Klub Sportowy Ceramik w Łubianie Łubiana, ul. Krótka 1 38 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach Dziemiany, Trzebuń 23, tel. /058/ Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. Osiedle 1000-lecia 1/8, 40 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny 41 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Jeziorna 3, tel. /058/ , ul. M. C. Skłodowskiej 30 A, tel. /058/ Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, ul. Michałowicz 3, 43 Polski Związek Wędkarski Koło Costerina 44 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Koło Miejskie im. Św. Łukasza 45 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 46 Polskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Na Zawsze, ul. Osiedle Tysiąclecia 1, ul M. C. Skłodowskiej 7, ul. Szkolna 2, tel. /058/ , ul. H. Derdowskiego 11, 47 Pomorska Liga Jeździecka w Dziemianach Dziemiany, ul. Górna 3 48 Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła Ras Mięsnych Nowy Barkoczyn, Lubań 53, tel. /058/ Samorządność Ziemi Kościerskiej, ul. Kasztanowa 4 A/8, tel. /058/ Parafia Rzymsko-Katolicka Zmartwychwstania Pańskiego - Schola Canticorum, ul. Świętojańska

16 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO Nazwa Organizacji 51 Społeczny Komitet Ochrony Krajobrazu Ziemi Kościerskiej Adres, ul. Strzelecka 30 B, 52 Sportowy Klub Jeździecki Dworek Zielenin Nowy Barkoczyn, Zielenin 5, 53 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wiela i Okolic Wiele,ul. Dąbrowska 32, tel. /058/ Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Mazurek w Lubaniu Nowy Barkoczyn, Lubań, 55 Stowarzyszenie Bliżej Do Edukacji Cisewie Karsin, Cisewie 16, tel. /058/ Stowarzyszenie Dragon, ul. Piłsudskiego 16, tel. 058/ Stowarzyszenie Korporacja Przedsiębiorstw Rolnych Nowy Barkoczyn, Lubań 58 Stowarzyszenie Kaszubska Nadzieja, ul. Kartuska 16A/2 59 Stowarzyszenie Klub Abstynenta Mistrzostwo Świata, ul. Skłodowskiej 7, tel. /058/ , 60 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo Liniewo, ul. Dworcowa 3, 61 Stowarzyszenie Kupców Kaszubsko-Pomorskich Gryf, ul. Klasztorna 16, tel. /058/ , fax /058/ , 62 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem, ul. Wybickiego 27, tel. /058/ , 63 Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie Wysin, ul. Wyzwolenia 4/6. 64 Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu 65 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany 66 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kościerzyna 67 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz 68 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Miejscowości Głodowo Lepsze Jutro Karsin, Cisewie 35, tel. /058/ , Dziemiany, ul. 8 Marca 3, tel. /058/ , fax /058/ Łubiana, ul. Szkolna 1, tel. /058/ , fax /058/ Lipusz, ul. Młyńska 12, tel. /058/ , Głodowo, Głodowo Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej Stara Kiszewa, ul. Wyzwolenia 7 70 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej, ul. Piechowskiego 36, tel. /058/ , 71 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych INTEGRACJA - SONI, ul. Piechowskiego 36, tel. /058/ Stowarzyszenie Pomocowe Atena, ul. M. C. Skłodowskiej 8/10, tel. /058/ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych, ul. Krasickiego 4, tel. /058/ Stowarzyszenie Przyjaciół Sobącza Liniewo, Sobącz Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz Wąglikowice, Wdzydze 32, tel. / , fax /058/ Nazwa Organizacji Adres 76 Stowarzyszenie Przyjaźni Kaszubsko-Niemieckiej, ul. Kasztanowa 4 A/8, tel. /058/ Stowarzyszenie Ratowników Medycznych Pomorza Stara Kiszewa, Wilcze Błota 36, tel Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Lech, ul. Dworcowa 29/1, tel. /058/ , 79 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko Łubiana, Gostomko 12, tel Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Razem w Dziemianach Dziemiany, ul. 3 Maja Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin Wysin, ul. Polna, 82 Stowarzyszenie Skansen Parowozownia Kościerzyna, ul. Towarowa 7, tel Stowarzyszenie Społeczne Użytkowników Telewizji Lokalnej Dziemiany 84 Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego Chorn 85 Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego Urologia XXI Dziemiany, ul. 8 Marca 3, ul. Piechowskiego 36, tel. /058/ , fax. / , ul. Piechowskiego, tel. /058/ Towarzystwo Kaszubskie Centrum, ul. Partyzantów 1, tel. /058/ , 87 Towarzystwo Kultury Fizycznej Gryf Wąglikowice Towarzystwo Kultury Fizycznej KORNER Korne Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego Nowy Barkoczyn, Będomin 90 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich Wąglikowice, Wdzydze Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Budowlanka, ul. Wybickiego1 92 Towarzystwo Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego w Garczynie Łubiana, skr. Poczt Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kościerskiej, ul. Konopnickiej 1, tel. /058/ Trójmiejski Klub Piłki Stołowej, ul. Strzelecka 9 95 Uczniowski Klub Sportowy Lis, ul. 3.Maja 9/c 96 Uczniowski Klub Sportowy Wda w Lipuszu Lipusz, GOKiR w Lipuszu, ul. Młyńska 12, tel. /058/ Uczniowski Klub Sportowy Wodniacy Garczyn, Garczyn 1 98 Uczniowski Klub Sportowy SP2 Gryf-Prymus przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Strzelecka 1 99 Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Skorzewo, Skorzewo, ul. Peplińskiego 6, tel./fax /058/ Uczniowski Klub Sportowy Wybicki przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Krasickiego

17 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO Nazwa Organizacji Adres 101 Uczniowski Klub Sportowy Lipusz Lipusz, Bałachy Uczniowski Klub Sportowy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Karczmie 103 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karsinie 104 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej we Wielu Nowa Karczma, Gminny Ośrodek Kultury Karsin, ul. Długa 167 tel. /058/ Wiele, ul. W. Rogali 4/7 105 Uniwersytet Ludowy, ul. Mała Młyńska 10, tel. /058/ Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy 107 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 108 Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody 109 Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział 110 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Nowej Karczmie, ul. Marchewicza 16, ul. Traugutta 6, tel. /058/ , ul. Strzelnica 2, tel. /058/ , ul. Strzelnica Nowa Karczma, Liniewko Kaszubskie nr 5, 111 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Wiele-Karsin Wiele, ul. W. Rogali Zrzeszenie Transportowców TAXI, ul. Heykiego 1e X lat STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE ul. 3-go Maja 9C tel , fax Starostwo Powiatowe nie odpowiada za treść informacji uzyskanych od podmiotów, których oferta zamieszczona jest w Kurierze Integracyjnym. 32

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.]

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.] Wykaz ofert, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego w dniu 07 kwietnia 0 roku przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 0 roku w obszarze:. OCHRONA I PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia..

Uchwała Nr.../.../06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia.. /projekt/ Uchwała Nr.../.../06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia.. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2009/2010 HASŁO PRZEWODNIE: TWÓRCZY NAUCZYCIEL TWÓRCZE OGNISKO opracowany na podstawie: 1. statutu placówki; 2. zaleceń władz oświatowych; 3. zaleceń władz samorządowych; 4. założeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2005 roku. Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 SPS.520.1.2016.KW SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brodnica 63-112 Brodnica, Brodnica 41 województwo: wielkopolskie, powiat: Śrem tel. +48 61 2823527, fax +48 61 2823558 e-mail: ug@brodnica.net.pl, http: www.brodnica.net.pl NIP: 785-12-94-531,

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

sp2monki@poczta.onet.pl

sp2monki@poczta.onet.pl Lp. Nazwa/Władze organizacji 1. Ochotnicza Straż Pożarna Andrzej Beczko 2. Ludowy Klub "Promień Mońki" Andrzej Purta 3. Uczniowski Klub "OLIMPIK" Adres tel./fax Strona www/ e-mail Mickiewicza 18 Sportowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca Gminy Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Gminy Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi Współpraca Gminy Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi Wieloletni program współpracy Gminy Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014 Cele Programu Celem głównym programu jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ujazd

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ujazd Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ujazd Lp. Nazwa organizacji Podstawa działania Cele i zadania organizacji Uwagi 1. Uczniowski Klub Sportowy Orlik 7. 04. 1989r., Prawo o 18.01.1996r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r.

Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. Uchwała Nr XXXV/408/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność Niepełnosprawność 1 Polski Związek Niewidomych - Koło w Cieszynie Rehabilitacja społeczna członków Koła Cieszyn -prowadzenie świetlicy I - XII 7.500,00 Projekt skierowany został do 249 członków Koła PZN

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 5/27/2015 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2014 PO KOŃCOWEJ OCENIE FORMALNEJ

WYKAZ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2014 PO KOŃCOWEJ OCENIE FORMALNEJ WYKAZ OFERT złożonych w ramach OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2014 PO KOŃCOWEJ OCENIE FORMALNEJ Lp. OBSZAR NR ZADANIA 1 1. PRZEDSIĘWZIĘCIA I KAMPANIE SPOŁECZNOŚCIOWE, WSPIERAJĄCE POMOC SPOŁECZNĄ, W TYM POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Kultury fizycznej i sportu: 1. organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, 1

SPRAWOZDANIE. Kultury fizycznej i sportu: 1. organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, 1 SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. Przyjęty uchwałą Nr XXXVII/338/13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Nowego Domu. Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej.

Dobre praktyki Nowego Domu. Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej. Dobre praktyki Nowego Domu Kim jesteśmy? Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w sferze opieki zastępczej. Misją naszego Stowarzyszenia jest;..aby dzieci miały dom Nasze Stowarzyszenia działa od

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1711/10 Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego kalendarza konkursów na zlecanie w 2011 roku realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009 Uchwała Nr 182 /XXXIII/ 2009 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GMINA SUSZ STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRS Lista organizacji STOWARZYSZENIE TAKA SZKOŁA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W REDAKACH STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PRZEDSIEBIORCZOŚCI ZIEMI SUSKIEJ STOWARZYSZENIE NA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ilekroć w niniejszym programie mówi się o: 1) ustawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Powiatu Hrubieszowskiego. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi S t a r o s t w o P o w i a t o w e w H r u b i e s z o w i e Załącznik do uchwały Nr XIII/128/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 17 maja 2012 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszeni a Daty wpisów do ewidencji 1. Cel/cele działania 2. Teren działania 3. Środki działania Adres siedziby Reprezentacja Organ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III SPRAWOZDANIE z realizacji współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2011 r. Wstęp Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub. Gmina Popielów l.p. 1. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY W FORMIE KÓŁ TERENOWYCH numer w nazwa Stowarzyszenia lub adres siedziby obszar działania ze jednostki

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności. Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU

WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU WSPÓŁPRACA POWIATU GIŻYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 ROKU 24 kwietnia 2013 roku mija 10 lat funkcjonowania ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wprowadziła regulacje

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r.

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r. Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi Szczecin 12.06.2014 r. Gmina Dobra Gmina Nowe Warpno 8 1 3 0 3 Gmina Police 86 21 6 1 19 8 Gmina 12 9 6 10 Kołbaskowo 16 6 4 3 3 Mapa organizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Załącznik do Zarządzenia nr 528/2011 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 listopada 2011 r. OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel/fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania- Wokół Łysej Góry ul. Partyzantów 3 tel. 41

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 HASŁO PRZEWODNIE: PASJA+WIZJA+DZIAŁANIE=SUKCES opracowany na podstawie: 1. statutu placówki; 2. zaleceń władz oświatowych; 3. zaleceń władz samorządowych; 4. założeń

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo