PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na lata

2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 ANALIZA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W ZIELONEJ GÓRZE DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNO-WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACYJNA ZAPEWNIENIE ŁADU I PORZĄDKU BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE POLITYKA INFORMACYJNA, EDUKACYJNA, MEDIALNA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOŁACH SPOSÓB FINANSOWANIA I KATALOG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PLANOWANE EFEKTY KOŃCOWE DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADANIA/ KOORDYNATOR UWAGI KOŃCOWE

3 WSTĘP Profilaktyka, rozumiana jako zespół działań zapobiegających czynnikom wyrządzającym krzywdę jednostce, grupie, społeczności lokalnej, czy społeczeństwu, lub tym zjawiskom, które mogą pogłębić istniejące szkody zdrowotne, społeczne, ekonomiczne jest w obliczu rosnących zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku kwestią angażującą podmioty odpowiedzialne za ład i porządek w każdej społeczności terytorialnej. Jest także potrzebą społeczną werbalizowaną przez mieszkańców i w trakcie badań sondażowych. Nie dziwi, zatem fakt, że opracowanie zintegrowanej i wieloletniej strategii prewencji miejskiej jest działaniem priorytetowym, wynikającym z potrzeb tak społecznych, jak i politycznych. W każdym społeczeństwie obywatelskim wypracowanie projektu działań profilaktyczno-prewencyjnych, podejmowanych jednocześnie przez instytucje samorządowe, jak i pozarządowe z równoczesnym aktywizowaniem społeczności lokalnej, pozwala budować oczekiwania, iż tylko taki program spełnia niezbywalne warunki autentyczności, realności i skuteczności projektowanych działań. Włączanie wszystkich możliwych podmiotów, zwłaszcza obywateli, we wdrażaną strategię, zwiększa, bowiem nie tylko poczucie zaangażowania, ale skutkuje efektywnością podejmowanych form aktywności. Zintegrowany, wieloletni program strategii miejskiej w przedmiotowym zakresie wydaje się w tym kontekście wyznacznikiem bezpieczeństwa obywateli i gwarantem zintegrowanej polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym, integrującym rozproszone działania pojedynczych podmiotów w jeden zwarty nurt, angażując całą społeczność lokalną. Uwzględniając powyższe przesłanki Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Prezydenta Miasta zaktualizowała przyjęty w 2005 r. przez Radę Miasta w Zielonej Górze Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. Program zawiera w swej strukturze działania zorientowane wokół kwestii postrzeganych za najbardziej palące. Dokument powstał w wyniku współpracy wielu środowisk, zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa w mieście. Były wśród nich służby zawodowo zajmujące się tą problematyką, reprezentanci stowarzyszeń prowadzących działalność wychowawczą i profilaktyczną oraz przedstawiciele środowiska akademickiego. Program, którego koordynatorem jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, opracowany został na lata Za główne jego kierunki przyjęto działalność: prewencyjno-wychowawczą i resocjalizacyjną, zapewnienie ładu i porządku oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizację programów profilaktycznych przez zielonogórskie szkoły. Działaniem ściśle związanym z realizowanymi kierunkami jest polityka informacyjna, edukacyjna i medialna. Struktura programu oparta jest każdorazowo na prezentacji celów strategicznych i operacyjnych, wraz ze szczegółowym opisem celów i sposobów realizacji zadania, wykazem osób/instytucji odpowiedzialnych za jego wykonanie i podmiotów uczestniczących. ANALIZA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W ZIELONEJ GÓRZE W oparciu o raporty o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze stwierdzić należy, że do najczęściej występujących na terenie miasta zagrożeń zaliczana jest m.in.: demoralizacja i przestępczość nieletnich, alkoholizm, przemoc domowa, i narkomania oraz zagrożenia w ruchu drogowym. Demoralizacja i przestępczość nieletnich Dokonując analizy czynów karalnych z udziałem nieletnich stwierdzić należy, iż w roku 2008 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze 322 nieletnich dokonało 338 czynów karalnych. W analogicznym okresie roku 2007 odnotowano 454 czynów karalnych, których dopuściło się 431 nieletnich. W latach 2007 i 2008 odnotowano znaczną poprawę w ujawnianiu czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. Statystykę czynów karalnych z udziałem osób nieletnich na przestrzeni roku przedstawia poniższy wykres. 3

4 Przyjęte w Programie zadania mają na celu zapobieganie narastającym problemom związanym z demoralizacją i przestępczością przede wszystkim wśród osób młodych. Uznać należy, że jedynie skoordynowane działania różnych podmiotów (Komenda Miejska Policji, szkoły, świetlice terapeutyczne, Fundacja Bezpieczne Miasto, organizacje pozarządowe) mogą doprowadzić do redukcji czynników mających wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz do wzmocnienia czynników chroniących środowisko młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją. Przemoc w rodzinie W środowisku domowym spotykamy się z różnego rodzaju zagrożeniami: zaniedbywanie i przemoc wobec osób w podeszłym wieku, przemoc wobec rodziców, wobec małżonka, rodzeństwa, dziecka. Wśród form przemocy wyróżnić można: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualną, zaniedbywanie. Przemoc w ogólnym pojęciu przyczynia się przede wszystkim do: zaburzenia rozwoju mowy, depresji, kompleksu niższości, fobie, rozpadu rodziny, uszkodzenia ciała, prób samobójczych, zabójstw. Przemoc wobec rodziny (REALIZACJA PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY) 4

5 Obraz zjawiska przemocy domowej w Zielonej Górze jak i w powiecie zielonogórskim kształtuje się podobnie jak w całym kraju. Główną przyczyną agresywnych zachowań wobec bliskich pozostaje nadużywanie alkoholu. Spośród wszystkich sprawców przemocy wskazanych w Niebieskiej Karcie w 2008 roku 888 osób (2007r. 624),aż 566 (2007r. 406), czyli 64% znajdowało się pod wpływem alkoholu. Z roku na rok wzrasta też liczba kobiet wskazywanych jako sprawców przemocy, w roku 2008 było ich 70 (2007r. 48), z czego pod wpływem alkoholu 45 (2007r. 23). Wzrasta także liczba przypadków, w których konieczne było udzielenie pomocy medycznej zarówno ofiarom jak i sprawcom w 2008r. 42 (2007r. 11). Problem mimo tego, iż jest zidentyfikowany to jednak bardzo trudny do rozwiązania. Konieczna jest międzyinstytucjonalna współpraca i wypracowanie algorytmów postępowania z rodzinami, w których występuje przemoc. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze uczestniczy w pracach Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego Konieczna jest także edukacja społeczeństwa, aby nie pozostawało obojętne na występowanie tego zjawiska w otoczeniu. W 2008 roku wzrosła także liczba postępowań z art. 207 kk. W 2008 roku wszczęto 251 (2007r. 239) postępowań z art i 2 kk, z których zakończono 125 (2007r. 84) stwierdzając 119 (2007r. 109) przestępstw. Od marca 2008 roku wprowadzono procedurę postępowania mającą na celu zwiększenie nadzoru nad rodzinami gdzie świadkiem przemocy domowej są dzieci. Każda Niebieska Karta, w której wpisano jako świadków dzieci przekazywana jest do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji, który monitoruje działania dzielnicowego w procedurze Niebieskiej Karty. W przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej materiały przesyłane są do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w celu oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie oraz podjęcia odpowiednich działań. Coraz częstszym zjawiskiem występującym na terenie Zielonej Góry jest przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży, która przybiera coraz groźniejsze formy. Nie ma już wątpliwości, że przeciwdziałanie temu problemowi stało się wyzwaniem. Niepokojącym jest fakt, że dzieci będące ofiarami przemocy nie mówią nikomu o swojej sytuacji. Dlatego też w programie uwzględniono działania mające na celu realizację programów profilaktycznych oraz zajęć sportowych zmierzających do rozładowania negatywnych emocji wśród uczniów. 5

6 Alkoholizm Alkoholizm (podobnie jak w całym kraju) stanowi istotny problem społeczny w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim, jego obraz zmienia się w niepokojącym kierunku, ponieważ z roku na rok ujawnianych jest więcej kobiet nadużywających alkoholu a co istotne sprawujących opiekę nad dziećmi w stanie nietrzeźwości. Co rok rośnie także liczba ujawnianych przypadków nieletnich pod wpływem alkoholu. Coraz młodsze osoby sięgają po alkohol, a co za tym idzie popełniają w tym stanie wykroczenia i przestępstwa. Struktura demograficzna ujawnianych przypadków osób nietrzeźwych w miejscach publicznych wygląda podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej jest osób bezrobotnych i bezdomnych. Dominującą grupą osób nietrzeźwych ujawnianych w miejscach publicznych są osoby stanu wolnego. Natomiast zdecydowanie największą liczbę osób umieszczanych w Izbie Wytrzeźwień od lat stanowią osoby przywożone z interwencji domowych, następna grupa to osoby ujawniane w miejscach publicznych (np. leżące na chodniku, czy na ławce). Każdorazowy fakt ujawnienia osoby nietrzeźwej pod opieką, której znajdują się dzieci jest zgłaszany do Wydziału Prewencji KMP w Zielonej Górze, sprawdzana jest sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinie oraz powiadamiany jest Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Z art. 106 KW w 2008 roku skierowano do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 22 wnioski o ukaranie nietrzeźwych opiekunów dzieci. W 2008r. nie ujawniono przypadków łamania zakazu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych (art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Ilość nietrzeźwych podejrzanych (dorosłych) i nietrzeźwych nieletnich sprawców czynów karalnych w kategoriach przestępstw, w których badany jest stan trzeźwości na tle wszystkich podejrzanych w tych kategoriach przedstawia się nastepująco: zabójstwo: - dorośli podejrzani ogółem 5 w tym nietrzeźwi 2, co stanowi 40% - nieletni sprawcy ogółem 0 w tym nietrzeźwi 0, co stanowi 0%; uszczerbek na zdrowiu: - dorośli podejrzani ogółem 50 w tym nietrzeźwi 11, co stanowi 22%; - nieletni sprawcy ogółem 20 w tym nietrzeźwi 0, co stanowi 0%; udział w bójce lub pobiciu: - dorośli podejrzani ogółem 62 w tym nietrzeźwi 13, co stanowi 21%; - nieletni sprawcy ogółem 40 w tym nietrzeźwi 0, co stanowi 0%; zgwałcenie: - dorośli podejrzani ogółem 6 w tym nietrzeźwi 1, co stanowi 16%; - nieletni sprawcy ogółem 0 w tym nietrzeźwi 0, co stanowi 0%; kradzież cudzej rzeczy: - dorośli podejrzani ogółem 321 w tym nietrzeźwi 46, co stanowi 14,3%; - nieletni sprawcy ogółem 53 w tym nietrzeźwi 0, co stanowi 0%; kradzież z włamaniem: - dorośli podejrzani ogółem 107 w tym nietrzeźwi 9, co stanowi 8,4%; - nieletni sprawcy ogółem 34 w tym nietrzeźwi 1, co stanowi 3%; rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze: - dorośli podejrzani ogółem 58 w tym nietrzeźwi 19, co stanowi 32,7%; - nieletni sprawcy ogółem 30 w tym nietrzeźwi 2, co stanowi 6,6%; uszkodzenie rzeczy: - dorośli podejrzani ogółem 74 w tym nietrzeźwi 32, co stanowi 43,2%; - nieletni sprawcy ogółem 23 w tym nietrzeźwi 3, co stanowi 13%; 6

7 przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu: - dorośli podejrzani ogółem 62 w tym nietrzeźwi 53, co stanowi 85,5% - nieletni sprawcy ogółem 2 w tym nietrzeźwi 0, co stanowi 0%. Ogólna liczba osób podejrzanych w 2008 r , w tym nietrzeźwi 1341, co stanowi 35,5% (nieletni sprawcy: 256, w tym nietrzeźwi 13, co stanowi 5%). Ogółem w 2008 r. ujawniono nietrzeźwych nieletnich 133. Izolowano nietrzeźwych z miejsc publicznych ogółem 3320, w tym doprowadzono: do izb wytrzeźwień ogółem , w tym kobiet 109, nieletni - ogółem 27, z czego: chłopcy 25, dziewczęta 2, do Pomieszczeń Dla Osób Zatrzymanych :ogółem 20, do miejsca zamieszkania ogółem 975, do placówek służby zdrowia 86. Inicjatywy oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi - opis podejmowanych przedsięwzięć: Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Zielonej Górze przez cały 2008 rok wraz z członkami Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych monitorowali poprawność sprzedaży alkoholu w mieście poprzez wspólne kontrole. W okolicach placówek oświatowych kontrolowane były punkty sprzedaży alkoholu oraz lokale gastronomiczne pod kątem ujawniania przypadków sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze skierowała do Miejskiej i Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 179 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie sądowego nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w ramach procedury Niebieskich Kart oraz 16 wniosków dotyczących innych osób niż sprawcy przemocy domowej. Wobec osób nagminnie nadużywających alkoholu ujawnianych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w miejscach publicznych oraz umieszczanych w Izbie Wytrzeźwień (w przeważającej części osoby bezdomne), wystosowano 24 wnioski do MKRPA i GKRPA o przymusowe leczenie. KMP w Zielonej Górze uczestniczy w pracach Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z przedstawicielami innych instytucji. Zespół ten zajmuje się problemami rodzin patologicznych, również tych gdzie rodzice nadużywają alkoholu, ustalając sposób postępowania oraz kroki podejmowane w celu naprawy sytuacji oraz poprawienia opieki nad dziećmi w danej rodzinie. W czasie akcji prewencyjnych funkcjonariusze KMP rozdawali również ulotki kierowane do kierujących pojazdami Jedziesz nie pij - piłeś nie jedź. 7

8 Narkomania Zagrożenie narkomanią w Zielonej Górze jak i w powiecie zielonogórskim jest od wielu lat istotnym problemem społecznym. Otwarcie granicy ułatwiło przewożenie z Europy Zachodniej zakazanych substancji, głównie haszyszu i marihuany z Holandii. Z rozpoznania Wydziału Kryminalnego KMP w Zielonej Górze wynika, że już uczniowie gimnazjów sięgają po marihuanę, a obecnie także po coraz bardziej popularne tzw. dopalacze. Rozprowadzaniem narkotyków zajmują się osoby starsze letnie, odbywa się to głównie w dyskotekach, klubach oraz w umówionych miejscach w mieście. Najpopularniejszym z narkotyków od kilku lat pozostaje heroina. Wśród studentów popularne są marihuana i amfetamina. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze przez cały 2008 rok prowadziła Program Prewencyjny STOP NARKOTYKOM, w ramach, którego odbywały się warsztaty dla rodziców oraz dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Istotnym elementem programu był także konkurs artystyczny dla uczniów. W ramach programu zorganizowano także konferencję naukową na Uniwersytecie Zielonogórskim poświeconą profilaktyce uzależnień. Za województwa najbardziej zagrożone narkomanią należy uznać: lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Jest to, zatem (z wyjątkiem mazowieckiego) zachodnia i północna część kraju. W kontekście ogólnopolskich danych statystycznych województwo lubuskie, zwłaszcza rejon miasta Zielonej Góry postrzegany jest jako wymagający szczególnie nasilonych działań w ramach profilaktyki trójrzędowej. Problem używania przez młodzież nielegalnych substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie narkotykami, zyskiwał od początku lat dziewięćdziesiątych rangę priorytetową. Rosła liczba działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Przez mass media przetoczyły się liczne kampanie mające na celu zahamowanie wzrostu zjawiska. Wyniki omawianych badań świadczą jednak, że mimo tych działań stale mamy do czynienia ze zwiększaniem się zarówno podaży narkotyków, jak i popytu na nie. 8

9 Na podstawie danych uzyskanych z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze stwierdzić należy, że w latach obserwujemy systematyczny wzrost liczby pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych. O ile na początku omawianego okresu wzrost ten jest jeszcze nieznaczny, to od roku 2004 widoczna jest wyraźna tendencja zwyżkowa (Rys. 1). Liczba zarejestrowanych pacjentów w poszczególnych latach Liczbę pacjentów zarejestrowanych w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii LOPiT przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii Oddział Zielona Góra w latach oraz przewidywaną liczbę pacjentów w roku 2009 przedstawia poniższy wykres. 9

10 Liczba pacjentów zarejestrowana w poszczególnych latach Przewidywana liczba pacjentów w 2009 roku Warto dodać, iż aktualnie (koniec maja 2009) zjawisko narkomanii przypomina rok 2006, pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Można zauważyć, że liczba zarejestrowanych pacjentów w 2006 roku wynosiła 751, natomiast w roku 2009 (zaledwie 5 miesięcy br.) zarejestrowano już 373 pacjentów. Podobieństwa między omawianymi okresami dotyczą także rodzaju dominujących uzależnień. W grupie zarejestrowanych narkomanów przeważają uzależnienia mieszane, drugie pod względem powszechności są uzależnienia od opiatów. Na tej podstawie sądzić należy, iż do końca 2009 roku liczba narkomanów rejestrowanych w LOPiT wyniesie 820, przy utrzymującej się tendencji wzrostowej liczby pacjentów przyjmujących opiaty. W świetle przytoczonych danych uznać należy, że alkoholizm i narkomania należą do istotnych problemów występujących na terenie naszego miasta. Przyjęte w niniejszym programie zadania ściśle korelują z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i mają na celu zminimalizowanie występującego zjawiska. Prewencja ogólna Strategia działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa obywateli poprzez realizację zadań prewencyjnych, ciągłe ograniczanie skali przestępczości pospolitej, poprawę wskaźników wykrywalności sprawców, wzrost społecznego zaufania do policji. Ponadto zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie porządku w miejscach publicznych, przeciwdziałanie procesom demoralizacji, patologii i przestępczości nieletnich, rozwijanie formy współdziałania międzyinstytucjonalnego. 10

11 W celu wczesnego zapobieżenia przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich podejmowane są działania o charakterze prewencyjnym, których głównym celem jest oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież oraz tworzenie przy udziale specjalistów, lokalnych systemów pomocy. W 2008 r. KMP w Zielonej Górze realizowała przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym m.in. takie jak: - Program prewencyjny STOP NARKOTYKOM w ramach którego odbywały się warsztaty dla rodziców oraz dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konferencja O skuteczności prewencji wobec narkotyków przegląd dobrych praktyk skierowana do nauczycieli i pedagogów z placówek dydaktycznych i opiekuńczowych. dotycząca epidemiologii narkomanii na terenie Ziemi Lubuskiej, profilaktyki zjawiska oraz metod leczenia i terapii osób uzależnionych. - Działania prewencyjne pn. Handel ludźmi, pigułka gwałtu, prostytucja. - Działania pn. Bezpieczne Wakacje Bezpieczne kąpieliska, Bezpieczne Gimnazjum. - Działania profilaktycznego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach, którego spotkano się ze słuchaczami szkół ponadgimnazjalnych W ramach działań zapobiegawczych prewencji kryminalnej realizowano akcje pod nazwą: Chcemy, by żyli Państwo bezpiecznie poświęcone włamaniom do piwnic, kradzieżom rowerów, wandalizmowi, kradzieżom w miejscu pracy, włamaniom do samochodów, kradzieżom kieszonkowym, a także dotyczące zagrożeń oszustwami pn. Oszust nie ma szans. Realizowano akcję pod nazwą NOC STOP ukierunkowaną na ograniczenie liczby kradzionych pojazdów. Organizowano w marketach stoiska prewencyjne z materiałami wiktymologicznymi w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne oraz Święta Bożego Narodzenia. Bezpieczeństwo komunikacyjne Jednym z istotnych czynników poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, jest zapewnienie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przyczynić się to może zwłaszcza do ograniczenia negatywnych zdarzeń drogowych, zmniejszenia ilości ofiar i strat materialnych. Osiągniecie tych założeń nastąpi poprzez: montowanie dodatkowych punktów doświetlenia przejść dla pieszych, montaż progów zwalniających, organizację działań prewencyjnych dla młodzieży zielonogórskich szkół w Miasteczku Ruchu Drogowego na terenie Auchan, zwiększenie liczby i częstotliwości policyjnych akcji i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przestrzegania zasad ruchu drogowego, prowadzenie zajęć edukacyjnych, konkursów dla dzieci i młodzieży, w tym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzenie w ramach zajęć z wychowania komunikacyjnego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ruch drogowy Ilość wypadków Ziel.Góra Gminy Sulech. Ziel.Góra Gminy Sulech. Ziel.Góra Gminy Sulech Ilość rannych Liczba zabitych Ilość kolizji

12 W 2008 roku na terenie działania SRD KMP w Zielonej Górze doszło do 161 wypadków drogowych, w których 223 osoby doznały obrażeń ciała, a 26 z nich poniosło śmierć na miejscu zdarzenia. W porównaniu z rokiem ubiegłym gdzie doszło do 148 wypadków, w których 189 osób doznało obrażeń a 22 z nich poniosło śmierć, nastąpił wzrost zdarzeń o 13 tj. o 8,78%, wzrost liczby zabitych o 4 tj. o 18,2% oraz wzrost liczby rannych o 34 tj. 18,0%. Najczęstszymi sprawcami wypadków drogowych są kierowcy samochodów osobowych (w roku , tj.66,5%), piesi (w 2008 r. 21, tj. 13,0%), kierowcy samochodów ciężarowych (w 2008r. 19, tj. 11,8%). Głównymi przyczynami wypadków drogowych jest nie ustąpienie pierwszeństwa (w szczególności pieszym na wyznaczonym przejściu), nadmierna niebezpieczna prędkość oraz nieprawidłowe wyprzedzanie i błędy pieszych. Jak wynika z analizy danych statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych w 2008r. uległo pogorszenie bezpieczeństwa ich uczestników zarówno w Zielonej Górze, jak i całym powiecie zielonogórskim. W 2009 r. i latach następnych jednym z priorytetowych zadań Policji będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ukierunkowana na zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, ograniczanie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, które realizowane będą poprzez: - kontrole ruchu drogowego skierowane na ujawnianie nietrzeźwych kierowców, - walkę z piractwem drogowym, - inicjowanie zmian w infrastrukturze drogowej, wdrożenie systemów automatycznej kontroli ruchu drogowego, - realizowanie działań ukierunkowanych na bieżące zagrożenia, wynikające z wniosków analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - wnioskowanie do właściwych organów zarządzających o zmianę organizacji ruchu drogowego, - upowszechnianie bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - prowadzenie akcji i działań prewencyjnych ukierunkowanych na ujawnianie nietrzeźwych kierujących oraz ujawnianie kierujących znajdujących się pod wpływem środków podobnie działających do alkoholu, nieprawidłowych zachowań, niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz ujawnianie wykroczeń stanowiących najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. - wykorzystywanie video rejestratorów na odcinkach dróg o rzeczywistym zagrożeniu ustalonym na podstawie analizy przyczyn i okoliczności zaistniałych zdarzeń drogowych. 12

13 1. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNO-WYCHOWAWCZA I RESOCJALIZACYJNA W dziale Działalność prewencyjno-wychowawcza zapisanych zostało 17 celów strategicznych dotyczących realizacji zadań w zakresie: zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, rozwoju fizycznego i rekreacji, zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kompleksowej opieki nad rodziną i dzieckiem, bezpieczeństwo w szkole, działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych powstrzymujących rozwój zjawiska uzależnienia od środków psychoaktywnych, zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez młodzież i zmniejszenia śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu, prewencji ogólnej, edukacji prawnej i wiktymologicznej mieszkańców Zielonej Góry, przełamanie wśród mieszkańców miasta bierności i obojętności na zjawiska społeczne w tym przestępczość i patologie zwłaszcza narkomanię, alkoholizm, subkultury młodzieżowe, akty wandalizmu, oraz readaptację osób zagrożonych społecznie. 1. Cel strategiczny: Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Cel operacyjny: Ograniczenie zjawisk patologii społecznej, zagrożeń w miejscach gromadzenia się ludzi. Zagospodarowanie czasu wolnego i wypoczynku. Szczegółowy opis celu Prowadzenie edukacji, akcji i działań kontrolnych. Sposób realizacji zadania Kontrola warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Prowadzenie edukacji szkolnej z zakresu bezpiecznego zachowania w szkole, w domu i na ulicy. Kontrola dzikich kąpielisk. Realizacja działań prewencyjnych pn. Bezpieczny przedszkolak. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego, usprawnienie wymiany informacji o wagarujących oraz wzmożenie nadzoru. Zwiększenie dostępności do poradnictwa szkolne tablice ogłoszeń. Prowadzenie akcji i działań kontrolnych pod kryptonimem: Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Wagarowicz, Autobus - ferie, Autobus - wakacje, Pigułka gwałtu, Handel ludźmi, Kierowco idę do szkoły. Prowadzenie działań prewencyjnych pod nazwą Minimałolat. Informowanie instytucji oraz rodziców o naruszeniu porządku przez nieletnich. Objęcie nadzorem nieletnich sprawców czynów karalnych poprzez prowadzenie kart nieletniego. Realizacja programu prewencyjnego Policja bliżej dzieci LUPO poprzez spotkania z uczniami klas I-VI szkół podstawowych i organizację Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie dla uczniów klas IV VI szkół podstawowych, Realizacja programu prewencyjnego pod nazwą Bezpieczne gimnazjum. Spotkania z uczniami omawianie m.in. problematyki cyberprzemocy bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Organizowanie turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Organizowanie konkursów o tematyce przeciwpożarowej w środkach masowego przekazu. Inspirowanie działań kulturalnych i sportowych. Spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach z cyklem prelekcji Żyj bezpiecznie, Unikaj zagrożeń. Udział w festynach, konkursach i akcjach w celu propagowania zagadnień ochrony przeciwpożarowej (internet, pokazy sprawności działania, materiały propagandowe, informacyjne, edukacyjne itp.). Bieżąca współpraca ze środkami masowego przekazu na rzecz kształtowania świadomości obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Adresaci programu Dzieci i młodzież szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, pedagodzy szkolni, mieszkańcy Zielonej Góry. Jednostki odpowiedzialne za realizację/ Koordynator Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Bezpieczne Miasto, Komenda Straży Miejskiej, organizacje pozarządowe. 13

14 Podmioty uczestniczące Szkoły i placówki oświatowe, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundacja Bezpieczne Miasto, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ZHP spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i pożytku publ. 2. Cel strategiczny: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. Cel operacyjny: Ograniczenie zjawiska zagrożenia przestępczością pospolitą. Zapobieganie zjawiskom chuligańskim i patologicznym. Utrzymanie właściwego porządku publicznego. Zapobieganie skażeniom i epidemiom. Przeciwdziałanie zagrożeniom pochodzenia zwierzęcego. Szczegółowy opis celu Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa. Promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Patrolowanie miejsc szczególnie narażonych na łamanie prawa. Reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i zawodowych. Sposób realizacji zadania Stworzenie mapy zagrożeń miasta i systematyczna jej analiza. Rzetelna analiza stanu służby prewencyjnej Policji ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy ze Strażą Miejską i innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwiększenie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej oraz innych formacji (np. Straży Granicznej) w tych miejscach i czasie gdzie są najbardziej potrzebne. Współpraca w tym zakresie z placówką Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście. Zintensyfikowanie działań patrolowych w obrębie dyskotek, pubów. Promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych skorelowanego z Komendą Miejską Policji i Komendą Straży Miejskiej. Analiza i typowanie miejsc niebezpiecznych przeznaczonych do objęcia ich monitoringiem wizyjnym, realizacja jego obsługi. Wzmocnienie wizerunku aktywnego dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu, który identyfikuje lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarcza ważnych informacji wynikających z rozpoznania rejonu oraz inicjuje lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa. Organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów dla organizatorów imprez masowych oraz pomoc w zabezpieczaniu imprez masowych organizowanych na terenie miasta. Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej propagującej właściwe zachowania na stadionach. Promowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo publiczne. Uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne. Egzekwowanie należytego porządku na terenach targowisk i w handlu okrężnym. Przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych, wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców Miasta Zielona Góra. Kontrolowanie zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych. Kontrola miejsc gromadzenia się bezdomnych. Organizowanie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt. Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Miasta Zielona Góra. Nadzór zapobiegawczy i bieżący nad przestrzeganiem norm higieno-sanitarnych środowiska, higieny pracy, higieny w placówkach oświatowych i wychowawczych oraz zakładach pracy. 14

15 Adresaci Jednostki odpowiedzialne za realizację/ Koordynator Podmioty uczestniczące Nadzór nad przestrzeganiem norm żywnościowych oraz warunków zdrowotnych. Propagowanie idei zdrowotnych w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz ich monitoring. Nadzór nad jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Mieszkańcy Zielonej Góry. Komenda Miejska Policji, Komenda Straży Miejskiej, Urząd Miasta, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Weterynarii Fundacja Bezpieczne Miasto, Policja, Straż Graniczna, Urząd Miasta, szkoły, lokalne media, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe Okres realizacji zadania Cel strategiczny: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. Cel operacyjny: Pomoc ofiarom przestępstw. Szczegółowy opis celu Pomoc osobom, które padły ofiarą przestępstwa oraz ich rodzinom. Sposób realizacji zadania - Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. - Pomoc wolontariusza indywidualnego opiekuna ofiary. - Współpraca z sądami, kuratorami, policją, prokuratorami i OPS-ami. - Pomoc ofiarom przestępstw drogowych, pożarów i katastrof. Adresaci Mieszkańcy Zielonej Góry. Jednostki odpowiedzialne Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba za realizację/ Koordynator Podmioty uczestniczące Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Sądy, Prokuratura, Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Bezpieczne Miasto, organizacje pozarządowe Okres realizacji zadania Cel strategiczny: Rozwój fizyczny i rekreacja. Zagospodarowanie czasu wolnego i wypoczynku. Cel operacyjny: Ograniczenie zjawiska patologii społecznej, zagrożeń w miejscach gromadzenia się młodych ludzi. Szczegółowy opis celu Poprawa warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Sposób realizacji zadania Rozbudowa i budowa elementów infrastruktury sportowo-rekreracyjnych. Rozbudowa istniejących i budowa nowych boisk wielofunkcyjnych (ze środków własnych i Programów m.in. Moje Boisko Orlik Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy ul. Źródlanej, ul. Chopina, ul. Zachodniej, ul. Piastowskiej, ul. Wyspiańskiego, ul. Długiej, ul. Staszica, ul. Botanicznej oraz os. Zacisze/Działkowa. Rozbudowa istniejących i budowa nowych ścieżek rowerowych m.in. trasa rowerowa Zielona strzała oraz połączenie istniejących ścieżek rowerowych w zwarty system komunikacji rowerowej (współfinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej). Rozbudowa istniejących i budowa nowych terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych m.in. zagospodarowanie terenów przy ul. M.C.Skłodowskiej Wagmostaw, ul. J.Waszczyka, Al. Niepodległości Łabędzie, ul. Pod Topolami, Park Piastowski. 15

16 Adresaci Dzieci i młodzież oraz pozostali mieszkańcy miasta Jednostki odpowiedzialne za realizację/ Koordynator Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych UM, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki UM, Biuro Zarządzania Drogami UM, Komenda Miejska Policji. Komenda Straży Miejskiej Podmioty uczestniczące Szkoły, miejskie jednostki organizacyjne z terenu miasta, organizacje pozarządowe. 5. Cel strategiczny: Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Cel operacyjny: Utworzenie sieci placówek wspierających rodzinę w wychowaniu i opiece nad dzieckiem i młodzieżą. Szczegółowy opis celu Wzmacnianie istniejących i utworzenie na terenie miasta Zielonej Góry dodatkowych: - świetlic profilaktyczno-wychowawczych, - oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, - klubów młodzieżowych na bazie istniejących świetlic. Prowadzenie placówki oświatowo-wychowawczej oraz świetlicy profilaktyczno-wychowawczej KSM Arka. Sposób realizacji zadania Realizacja tego zadania nastąpi poprzez: - dostosowanie czasu pracy placówek do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, - doposażenie istniejących placówek w: sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny, materiały plastyczne, sprzęt AV i komputerowy, - powołanie nowych placówek, - stworzenie atrakcyjnej oferty programowej, - podnoszenie kwalifikacji kadry stałej i wolontariuszy pracujących w placówkach. - współpracę z rodzicami dzieci przebywającymi w placówkach, - prowadzenie zajęć Treningu Zastępowania Agresji - adaptację kolejnych powierzchni na potrzebny Klubu KSM Arka świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Adresaci Dzieci i młodzież. Jednostki odpowiedzialne za realizację/ Koordynator m. in. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Parafialne Zespoły Caritas, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Zielonej Górze, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko- Podmioty uczestniczące Gorzowskiej Szkoły, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Dom Harcerza, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, miejskie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Stowarzyszenie Pracownia Damy Radę, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe, parafie, kościoły i związki wyznaniowe. 6. Cel strategiczny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cel operacyjny: Uświadamienie społeczeństwa o występowaniu zjawiska przemocy. Szczegółowy opis celu Dotarcie do społeczeństwa z informacją o skutkach przemocy, uwrażliwienie na to zjawisko oraz możliwościach przeciwdziałania. Sposób realizacji Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności zadania: rozwiązywania konfliktów bez przemocy). 16

17 Jednostki odpowiedzialne za realizację/koordynator Adresaci programu Mieszkańcy miasta. Podmioty uczestniczące Organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie wśród personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej, pogotowia ratunkowego oraz szpitali. Organizacja spotkań, debat z mieszkańcami. Kampania informacyjna w prasie, radiu, telewizji, internecie pod hasłem Widzisz?! Zareaguj!!!. Wspieranie ofiar przemocy w dochodzeniu swoich praw, izolacja ofiar przemocy od sprawców, poradnictwo i terapia, organizacja konferencji. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie spotkania z rodzicami i kolportaż materiałów prewencyjnych. Przeprowadzanie spotkań i warsztatów z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych na temat przemocy. Prowadzenie Punktów Konsultacji dla młodzieży i rodziców na temat przemocy w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej. Organizowanie i przeprowadzanie spotkań-warsztatów dla rad pedagogicznych w zakresie przemocy i agresji szkolnej. Przeciwdziałanie przemocy seksualnej i handlowi kobietami. Organizacja warsztatów dla pedagogów pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Przemoc w rodzinie - koordynacja działań w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Działania prowadzone przez pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Informowanie społeczeństwa nt.: stanu bezpieczeństwa publicznego w zakresie zagrożenia przemocą domową, seksualną kobiet zasad bezpieczeństwa pozwalających ograniczyć zagrożenie przemocą domową u kobiet i dzieci, praw ofiary w toku postępowania przygotowawczego i przed sądem, skutków przemocy, możliwości uzyskania wszelkiej pomocy ze strony placówek publicznych i organizacji pozarządowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Komenda Straży Miejskiej, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Lubuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet BABA, organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, wolontariusze. 7. Cel strategiczny: Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem. Cel operacyjny: Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny spowodowanych spożywaniem alkoholu. Szczegółowy opis celu Wsparcie rodziny w wychowaniu i opiece wychowawczej nad dzieckiem. Pedagogizacja rodziców - osób uzależnionych od środków psychoaktywnych lub zagrożonych uzależnieniem - poprzez m.in. edukacje w zakresie konstruktywnych zachowań wobec dzieci i młodzieży uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. Profesjonalizacja kadr pracujących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych lub zagrożonych uzależnieniem w zakresie rozpoznawania symptomów świadczących o kontaktach dziecka ze środkami psychoaktywnymi i edukacja w zakresie sposobów postępowania z nimi. Objęcie fachową opieką i pomocą socjalną dzieci osób uzależnionych. Objęcie pomocą wychowawczą i socjoterapeutyczną dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniem od substancji psychoatywnych poprzez 17

18 organizację świetlicy socjoterapeutycznej przy Polskim Towarzystwie Zwalczania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze. Prowadzenie interwencji domowych wobec sprawców przemocy i w sytuacji dysfunkcji rodziny, objęcie opieką ofiary przemocy domowej. Sposób realizacji zadania Opracowywanie i prowadzenie poradnictwa, terapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych w ramach Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz NZOZ LOPiT (Lubuskiego Ośrodka dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych) przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze. Powołanie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem pod auspicją CARITAS z neofitami przygotowanymi do pracy korekcyjno-wychowawczej, pracującymi pod kierunkiem kadry Centrum. Prowadzenie szkoleń kadr pedagogicznych, sędziów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych w zakresie rozpoznawania symptomów uzależnienia i metod pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie i dziecku. Udostępnianie informacji na temat możliwości pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez założenie poradni internetowej. Współpraca z mediami w zakresie informowania o specyfice uzależnienia i sposobach zapobiegania im oraz ich skutkom. Zatrudnienie specjalistów do przeprowadzania procesów profilaktyczno-wychowawczych w środowisku lokalnym. Druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla różnych grup odbiorców dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i przemocy. Prowadzenie interwencji domowych w sytuacji przemocy w rodzinie, stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Współpraca dzielnicowych z Biurem Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie podejmowania działań wobec osób uzależnionych stosujących przemoc poprzez zgłaszanie ich do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dbałość o przestrzeganie praw osób doznających przemocy. Zapobieganie wtórnej wiktymizacji. Adresaci Mieszkańcy miasta Zielona Góra, a zwłaszcza: - członkowie rodzin z problemem alkoholowym, w których występuje przemoc, - dzieci osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, - rodziny (głównie rodzice) osób uzależnionych, - dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniem, wywodzące się z rodzin z problemem uzależnień, - kadra pedagogiczna i rodzice dzieci i młodzieży szkolnej, - przedstawiciele instytucji wychowawczych pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną. Jednostki odpowiedzialne Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Komenda Miejska za realizacji/koordynator Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Podmioty uczestniczące Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze, Schronisko dla Samotnej Matki, media, szkoły, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Stowarzyszenie Pracownia Damy Radę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, miejskie jednostki organizacyjne z terenu Miasta, organizacje pozarządowe 18

19 8. Cel strategiczny: Bezpieczeństwo w szkole. Cel operacyjny: Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym wśród uczniów m.in. przemoc, agresja. Szczegółowy opis celu Analiza i identyfikacja problemów występujących w szkołach i placówkach oświatowych. Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz w bezpośrednim ich otoczeniu. Zwiększenie skuteczności ochrony szkół i placówek oświatowych poprzez upowszechnienie monitorowania wizyjnego. Minimalizowanie przemocy i agresji w szkole oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów z nią związanych. Sposób realizacji zadania Zdiagnozowanie przez dyrekcje szkół i placówek oświatowych problemów występujących w szkole i placówce oświatowej. Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia występujących zjawisk poprzez: - edukację dotycząca problemu i konsekwentne reagowanie na patologie budowanie przekonania, że nie są one tolerowane; - współpracę nauczycieli i rodziców w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, w tym agresji i przemocy; - stworzenie dobrego klimatu wokół współpracy w redukowaniu rozmiarów przemocy w szkole, placówce oświatowej; - wprowadzenie praktyk zwiększonego nadzoru dorosłych (nauczycieli i rodziców,) na przerwach i w miejscach gdzie często występuje przemoc; - współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; - współpraca z Policją (zgłaszanie przez dyrekcje szkół incydentów mających znamiona czynów karalnych); - systematyczny udział przedstawicieli Policji i Prokuratury Rejonowej w naradach organizowanych przez organ nadzoru z dyrektorami szkół; - prowadzenie grup wsparcia, dyskusyjnych oraz terapeutycznych zarówno dla uczniów jak i rodziców (a także nauczycieli); - realizację programów profilaktycznych oraz zajęć sportowych zmierzających do rozładowanie negatywnych emocji wśród uczniów; - kontynuowanie programu profilaktycznego przeciw agresji i przemocy Słoneczniej, programu edukacyjnego Bezpieczny uczeń jak uniknąć zagrożeń, - przeprowadzanie ankietowania wśród uczniów od kl. IV SP i we wszystkich szkołach w mieście nt. Bezpieczeństwa w szkole ; - włączanie się szkół i placówek oświatowych w Ogólnopolski program przeciwdziałania przemocy Szkoła bez przemocy ; - kontynuacja cyklu spektakli profilaktycznych dotyczących agresji i przemocy z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; - wykorzystanie lokalnych środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowań; - systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa terenów szkół, placówek oświatowych i ich okolic. Adresaci Dzieci i młodzież zielonogórskich szkół i placówek oświatowych Jednostki odpowiedzialne Szkoły, placówki oświatowe z terenu miasta, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, za realizację/ Koordynator Podmioty uczestniczące Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja Bezpieczne Miasto, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Ochikara, Komenda Miejska Policji, Komenda Straży Miejskiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Prokuratura Rejonowa, organizacje pozarządowe, 9. Cel strategiczny: Ograniczenie zjawisk uzależnienia od środków psychoaktywnych. Cel operacyjny: Podtrzymywanie dotychczasowych i rozwój nowych form działań profilaktycznych i szkoleniowych, realizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze oraz inne organizacje i instytucje. Szczegółowy opis celu Uświadamianie społecznych i jednostkowych skutków stosowania środków psychoaktywnych w ramach profilaktyki pierwszorzędowej, realizowanej w placówkach edukacji. Objęcie pomocą wychowawczą i socjoterapeutyczną dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniem od substancji psychoatywnych poprzez organizację świetlicy socjoterapeutycznej przy PTZN Oddział w Zielonej Górze. 19

20 Sposób realizacji zadania Profesjonalizacja kadr pracujących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Ukazywanie skutków zażywania alkoholu oraz środków odurzających pedagogom, oraz rodzicom, opiekunom nieletnich. Prowadzenie działań kontrolnych z użyciem psa do wyszukiwania narkotyków. Prowadzenie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w szkołach, na spotkania z młodzieżą w Klubie KSM Arka Opracowywanie i prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych. Realizacja programu prewencyjnego Stop narkotykom. Aktywizacja grup dzieci i młodzieży do działalności na rzecz różnorodnych form aktywności. Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzieciom i młodzieży. Zdiagnozowanie zjawiska uzależnień przez profesjonalną kadrę, doświadczoną w prowadzeniu badań naukowych. Opracowywanie ekspertyz w zakresie uzależnień i strategii profilaktyki trójrzędowej. Prowadzenie szkoleń kadr pedagogicznych, sędziów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych. Upowszechnianie wśród uczniów zajęć warsztatowych i treningów zachowań, eliminujących potrzebę przyjmowania i alternatywnych w stosunku do działania środków psychoaktywnych, z wykorzystaniem elementów form pracy twórczej. Organizowanie szkolnych i środowiskowych imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej w celu upowszechniania modelu środowiskowej profilaktyki społecznej. Organizowanie kampanii i akcji oraz innych form programów profilaktycznych nastawionych na zapobieganie narkomanii. Włączanie młodzieży w działania profilaktyczne poprzez organizowanie grup liderów młodzieżowych. Udostępnianie informacji na temat możliwości pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez założenie poradni internetowej. Działania realizowane przez Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampani Wyhamuj w porę. Współpraca z mediami w zakresie informowania o specyfice, sposobach zapobiegania oraz skutkach uzależnień. Zatrudnienie specjalistów do przeprowadzania procesów profilaktyczno-wychowawczych w środowisku lokalnym. Druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla różnych grup odbiorców. Adresaci Mieszkańcy Zielonej Góry, a zwłaszcza: dzieci i młodzież szkolna, dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniem, kadra pedagogiczna i rodzice, przedstawiciele instytucji wychowawczych pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną. Jednostki odpowiedzialne Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze, Urząd Miasta, Komenda Miejska Policji, Katolickie Stowarzyszenie za realizację/koordynator Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Podmioty uczestniczące Szkoły, media, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieszkańcy Zielonej Góry, miejskie jednostki organizacyjne z terenu Miasta, organizacje pozarządowe. 10. Cel strategiczny: Działania terapeutyczne i resocjalizacyjne powstrzymujące rozwój zjawiska uzależnienia od środków psychoaktywnych. Cel operacyjny: Podtrzymywanie dotychczasowych i rozwój nowych form działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych, realizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze Szczegółowy opis celu Udzielanie pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i współuzależnionym poprzez: motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych, osadzonych w areszcie śledczym, zwiększenie dostępności do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez uruchomienie poradni internetowej dla osób 20

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT S P I S T R E Ś C I Wstęp Rozdział I Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik Nr2douchwały Nr XLIV/114./09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października r. w sprawie Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Bestwina na 2012 rok Rok 2012 to kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2014 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo