Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013"

Transkrypt

1 ZMIANY W SYSTEMACH GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W PUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH WYNIKI BADAŃ CHANGES IN THE SYSTEMS OF WASTEWATER MANAGEMENT IN PUBLIC HEALTH PROTECTION INSTITUTIONS OF LUBUSKIE VOIVODSHIP RESEARCH RESULTS Aneta BRYŁKOWSKA, Maciej GAWRON, Anna ROGIŃSKA, Jagoda ZBOROWSKA Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania gospodarką ściekową w wojewódzkich samorządowych jednostkach ochrony zdrowia regionu lubuskiego, w latach Na podstawie przeprowadzonych badań, wśród 65% funkcjonujących publicznych jednostek ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, ukazuje zmiany kondycji finansowej tych jednostek determinowane przez systemy gospodarki ściekowej. Słowa kluczowe: gospodarka ściekowa, ścieki, jednostki ochrony zdrowia 1. WPROWADZENIE Sytuacja wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia regionu lubuskiego ukazuje potrzebę dogłębnej analizy sytuacji finansowej, ukierunkowanej na poznanie przyczyny osiąganie przez nie ujemnych wyników finansowych. Obecny poziom zadłużenia szpitali w województwie lubuski kształtuje się na poziomie 350 mln złotych. Wymaga on poszukiwania działań racjonalizatorskich w obszarze zarządzania ukierunkowanych przede wszystkim na oszczędności ekonomiczne. W trakcie analizy sytuacji finansowej, organy zarządzające jednostkami ochrony zdrowia, powinny skupić się przede wszystkim na poszukiwaniu przyczyn wciąż rosnących kosztów globalnych, przy jednoczesnym spadku ilości wytwarzanych ścieków. Dlatego też niniejszy artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania systemów zarządzania gospodarką ściekową w wojewódzkich samorządowych jednostkach ochrony zdrowia regionu lubuskiego w latach Koncentruje się na ukazaniu endogenicznych zmian w nich zachodzących determinowanych kondycją finansową sektora usług medycznych. Artykuł ukazuje również problem ekologiczny jakim jest nieprawidłowa praktyka odprowadzania ścieków, zwłaszcza w przypadku szpitali posiadających oddziały zakaźne. Problem ten jest istotny nie tylko z punktu ekologiczno-sanitarnego, ale także ekonomicznego, ponieważ niestosowanie sie do obecnych przepisów i dyrektyw ustanowionych przez Unię Europejską będzie skutkować ogromnymi konsekwencjami finansowymi w postaci kar pieniężnych. Na cele artykułu przebadano 65% funkcjonujących publicznych jednostek ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w latach , a także wykorzystano materiały dostępne w bazie statystyki publicznej udostępnionej przez Ośrodek Badań Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. 1

2 2. PROBLEMATYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WE WSPÓŁCZESNYCH JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA Nadmierna eksploatacja wody i kurczące się jej zasoby, ale również niewłaściwe zarządzanie ściekami powodują, że gospodarka wodno-ściekowa w XXI wieku jest coraz częściej poruszanym problemem. Jak podaje literatura przedmiotu gospodarka wodnościekowa obejmuje całokształt zagadnień dotyczących zasobów wodnych, sporządzania bilansów, ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków wraz z zagospodarowaniem osadów [1]. Omawiane zagadnienie reguluje ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Obecnie największym problemem w tym zakresie stanowią ścieki pochodzące z jednostek ochrony zdrowia. Zgodnie z przepisami, można je zakwalifikować do ścieków bytowych odprowadzanych do miejskich kanalizacji. Według ustawy poprzez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków [2]. W świetle rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 3 mówi, że obiekty przeznaczone dla opieki zdrowotnej są budynkami użyteczności publicznej [3]. Z uwagi jednak na to, że część ścieków pochodzących z jednostek ochrony zdrowia zawiera mikroorganizmy niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego powoduje, iż nie powinny być odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych. Dlatego też, również to zagadnienie regulują przepisy ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego albo szczególnego korzystania z wód powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą: zawierać chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne [4]. 3. ORGANIZACJA SYSTEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W JEDNOSTKACH SŁUŻBY ZDROWIA Nie lada wyzwaniem dla świata i Polski jest gospodarka ściekowa w jednostkach ochrony zdrowia, ponieważ placówki te dostarczają jednych z bardziej skażonych ścieków. Odprowadzane nieczystości zawierają miedzy innymi pozostałości leków, niebezpieczne bakterie czy patogenne wirusy [5]. Nieoczyszczone ścieki są zagrożeniem nie tylko dla życia ludzkiego, ale również dla środowiska naturalnego. Z uwagi na to owe zanieczyszczenia wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Najbardziej istotnym problemem z punktu widzenia gospodarki ściekowej szpitali jest odprowadzanie skażonych ścieków, bez uprzedniego unieszkodliwiania i dezynfekcji, do kanalizacji komunalnych lub bezpośrednio do środowiska. Zdarza się również, że nieczystości te trafiają prosto do rzek. Oczywistym jest fakt, potrzeby neutralizacji niebezpiecznych szpitalnych nieczystości, lecz często w jednostkach ochrony zdrowia ze względu na wysokie koszty, działania te nie są realizowane. Zbyt duże nakłady finansowe nie pozwalają szpitalom na regularne badania nieczystości, wskutek czego często ścieki niespełniające wymaganych norm trafiają np. do miejskich kanalizacji. Niemożliwe jest uniknięcie wytwarzania szkodliwych nieczystości w jednostkach służby zdrowia, stąd też priorytetem powinno być znalezienie optymalnego ekonomicznie i bezpiecznego dla środowiska rozwiązania tej sytuacji. Jednym ze sposobów rozwikłania tego problemu może być budowa przyszpitalnych oczyszczalni ścieków, które pozwolą na neutralizację nieczystości na miejscu. Jest to sposób niewątpliwie kosztowny aczkolwiek bardzo skuteczny. Realizacja takiego przedsięwzięcia sięga kosztów rzędu kilku milionów złotych. Niestety realia finansowe polskich jednostek 2

3 służby zdrowia powodują, że nie są w stanie sprostać takiej inwestycji. Z tego też powodu w kraju istnieje bardzo niewiele przyszpitalnych oczyszczalni. Ważną sferą z punktu widzenia nie tylko zagrożeń epidemiologicznych i ochrony środowiska jest aspekt ekonomiczny zarządzania gospodarką ściekową. Zła kondycja finansowa służby zdrowia, brak chęci do działania ze strony społeczeństwa, a także brak pomocy ze strony państwa i jednostek samorządu terytorialnego, to najistotniejsze problemy z jakimi borykają się polskie jednostki ochrony zdrowia. Naprzeciw tym trudnościom wychodzi Unia Europejska, której przedmiotem zainteresowania coraz częściej staje się środowisko i jego ochrona. W tym celu stworzony został jeden z priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki któremu szpitale mogą pozyskać fundusze potrzebne np. na zbudowanie przyszpitalnych oczyszczalni ścieków. 4. FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Województwo lubuskie na swoim terytorium posiada 15 wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia, przy czym 14 funkcjonuje, jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a jeden Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu od r. działa jako Spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest województwo lubuskie [6]. Szpital w Torzymiu jest przykładem zasadności przekształceń szpitali w spółki, ponieważ w zależności od tego jak duży jest dług szpitala jego część bądź całość jest przejmowana przez samorząd regionu, oprócz tego spółka w przeciwieństwie do szpitali publicznych może świadczyć odpłatne usługi medyczne [7] jednocześnie nie rezygnując z usług refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Daje to duże większe możliwości rozwoju szpitala, a tym samym pozwala na zmniejszanie długu, który w przypadku lubuskich szpitali publicznych wynosi aż 350 mln złotych. Dlatego w kolejce do przekształceń ustawiają się kolejne szpitale. Są to m.in. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. z ogromnym długiem 271 mln złotych, który w przekształceniu szuka ostatniej deski ratunku, ponieważ przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego da szansę na uzyskanie dotacji z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zadłużenia [8]. Zadłużenia szpitali lubuskich nie są jedynym problemem tych jednostek, ogromnym problemem jest ujemny wynik finansowy w większości szpitali, który uniemożliwia zmniejszanie owych długów. Tabela 1 przedstawia kształtowanie się wyników finansowych w przykładowych szpitalach województwa lubuskiego. 3

4 Tabela 1 Wynik finansowy wybranych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia za okres r r. [dane w tys. zł] Jednostka ochrony zdrowia SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. SP Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze Woj. Szpital Spec. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu Szpital Spec. dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny w Świebodzinie Lubuski Szpital Spec. Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Plan na 2010 rok Wynik finansowy na Wynik finansowy na Wynik finansowy na RAZEM Źródło: opracowanie Departamentu Ochrony Zdrowia Województwa Lubuskiego. Samorząd województwa, jako podmiot tworzący wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia sprawuje nad nimi nadzór zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. [9] oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej [10]. Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy tworzenie, przekształcanie i likwidacja oraz wyposażanie jednostek w majątek art. 18 pkt. 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa [11], a także zatwierdzanie statutów i zmian w statutach tych zakładów dokonywanych. Na dzień 10 kwietnia 2013 r. w skład jednostek podległych Samorządowi Województwa wchodzi 15 jednostek ochrony zdrowia tj.: 1. Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ 3. w Ciborzu 4. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 5. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie SPZOZ 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 7. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 8. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 4

5 9. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze 12. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. 14. Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 15. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze 16. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 5. ANALIZA SYSTEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W PUBLICZNYCH, SAMODZIELNYCH JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA PODLEGŁYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH WYNIKI BADAŃ Badania przeprowadzono w I kwartale 2012 roku wśród 65% Samodzielnych Publicznych Jednostek Ochrony Zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego za okres W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety. Na podstawie badań ustalono, że tylko 20% z przebadanych jednostek medycznych potwierdziło w tym czasie posiadanie własnej oczyszczalni ścieków (stosując najczęściej biologiczne oczyszczanie ścieków), zaś 40% odprowadzało ścieki bezpośrednio do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie stosując żadnej formy ich oczyszczania bądź pod oczyszczania. Stanowić to mogło potencjalne zagrożenia bakteriologiczne co w efekcie mogło doprowadzić nawet do epidemii. Pozostałe jednostki zrzucały w tym czasie ścieki do szamb przyszpitalnych. 20% 15% 10% 18% Przyrost 5% 0% 5% 10% 15% % 12% Rys. 1. Dynamika przyrostu ścieków wytwarzanych przez jednostki służby zdrowia Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Koła Naukowego Eko-Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego W wyniku badań ustalono równocześnie, że globalna ilość wszystkich ścieków powstających w badanych jednostkach służby zdrowia systematycznie maleje aż do końca roku Natomiast w 2010 jednostki odnotowały spory wzrost wyżej wymienionej ilości ścieków. Zależności te pokazuje wykres dynamiki przyrostu ścieków (rys. 1). 5

6 Jednocześnie globalne koszty związane z gospodarką ściekami w latach posiadały systematyczną tendencję wzrostową. Zależności te zestawiono w tabeli 2. Tabela 2 Przybliżony koszt (globalny) funkcjonowania wszystkich systemów gospodarki ściekowej w jednostkach ochrony zdrowia podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w latach Koszty w poszczególnych latach [w PLN] Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Koła Naukowego Eko-Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego Analiza zmienności kosztów, w przeliczeniu na koszt jednostkowy zagospodarowania 1 m 3 ścieków, ukierunkowana de facto na określenie efektywności ekonomicznej systemu dostarczają niezwykle interesujących informacji (rys. 2). 35% 30% 28% 31% 25% Przyrost 20% 15% 10% 5% 0% % Rys. 2 Dynamika przyrostu średniego kosztu gospodarki ściekowej w przeliczeniu na 1 m 3 wytworzonych ścieków Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Koła Naukowego Eko-Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego Otóż, w latach średni koszt unieszkodliwiania 1 m 3 ścieków systematycznie rośnie co powoduje wzrost kosztów globalnych funkcjonujących systemów gospodarki ściekowej przy jednoczesnym spadku ich produkcji co prezentuje wykres rys. 3. Rosnący koszt jednostkowy zagospodarowania 1 m 3 ścieków, powodujący wzrost kosztów globalnych funkcjonujących systemów gospodarki ściekowej, mógł być spowodowany obserwowaną w całej gospodarce narodowej presją inflacyjną, w wyniku podwyżki kosztów pośrednich związanych np. z kosztami energii czy transportu. Jednakże wymagało by to przeprowadzenia pogłębionych badan w tym zakresie. 6

7 Ilość wytworzonych ściekóó w m Koszty globalne w poszczególnych latach [w PLN] Rys. 3 Zależność ilości wyprodukowanych ścieków do kosztów globalnych funkcjonujących ystemów gospodarki ściekowej w okresie Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Koła Naukowego Eko-Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego PODSUMOWANIE Problematyka gospodarowania ściekami w lubuskich jednostkach ochrony zdrowia (i nie tylko), z uwagi na rodzaj zagrożeń z nimi związanych, to temat stale ważny i aktualny a w perspektywie przyszłości nabierać będzie jeszcze większego znaczenia. Świadczyć o tym mogą zmienny w sposób ciągły wolumen ich produkcji, w analizowanym okresie, który określił pewien długookresowy trend oraz systematycznie zwiększające się w latach globalny koszty ich unieszkodliwiania. Wszystko to połączone z trudną sytuacją finansową całego polskiego systemu ochrony zdrowia stanowi i stanowić będzie nie lada wyzwanie stojące przed nimi w perspektywie najbliższych lat. Badania wykazały, że analizowane Samodzielne Publiczne Jednostki Ochrony Zdrowia działające w czasach złej sytuacji finansowej sektora ochrony zdrowia nie podnosiły w latach efektywność swoich systemów gospodarki ściekowej, przez co średni koszt jednostkowy zagospodarowania 1 m 3 ścieków systematycznie w tym okresie się zwiększał. Stanowić to mogło brak poszukiwania działań racjonalizatorskich w tym obszarze ukierunkowanych na oszczędności finansowe biorąc pod uwagę stale malejące w latach ilości produkowanych ścieków. W 2010 roku odnotowano wzrost wyprodukowanych ścieków, co przez brak owych działań racjonalizatorskich spowodowało ogromny wzrost kosztów globalnych w postaci ponad 600 tys. złotych. Analiza pokazała także, w jaki sposób zewnętrzna presja inflacyjna, związana prawdopodobnie z obserwowanymi wzrostami cen jednostkowych w gospodarce narodowej w 2010 roku, mogła wpłynąć na spadek efektywności ekonomicznej funkcjonujących systemów gospodarki ściekowej. Stąd też na władzach publicznych, określających ramy funkcjonowania takich jednostek, spoczywa obowiązek uwzględniania tych kwestii w trakcie tworzenia programów gospodarki ściekowej oraz instrumentów wsparcia restrukturyzacji i udoskonalania systemów tej gospodarki, w jednostkach tworzących polski sektor usług medycznych. 7

8 7. LITERATURA [1] Denczew S.: Podstawy gospodarki komunalnej Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, s. 17. [2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz [4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz [5] Michałkiewicz M., Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Sozański M.: Dezynfekcja ścieków. Inżynieria ekologiczna 2011, nr 24, [6] Departament Ochrony Zdrowia Województwa Lubuskiego, Samorządowe jednostki ochrony zdrowia r. [7] Ustawa z dnia 4 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U Nr 173 poz z późn. zm. [8] Gazeta.pl, Przychodzi komornik do szpitala, r. [9] Ustawa z dnia 15 Kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. [10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego Dz. U. Nr 94, poz [11] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm. 8

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 4 http://piz.sanedu.pl Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia Redakcja Roman Lewandowski Łódź 2012 Koszt wydania Zeszytu 4 refundowany

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2387/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE...

WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE... Plan pracy WSTĘP... 4 1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE... 9 1.1. PROBLEMATYKA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI... 9 1.2. KLASYFIKACJA I OGÓLNA SPECYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI... 17 1.3. MIEJSCE GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji środowiskowych

Finansowanie inwestycji środowiskowych Finansowanie inwestycji środowiskowych Spis treści Metodologia badania... 3 Cel i zakres badania... 3 Wstęp... 4 Uwarunkowania determinujące elastyczność podejścia w stosowaniu kryteriów... 7 Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo