REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU. zwany dalej Regulaminem"

Transkrypt

1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU MULTISPORT REALIZOWANEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 ROKU zwany dalej Regulaminem 1. Cele projektu MultiSport 1. Główne cele projektu Multisport realizowanego na terenie województwa pomorskiego (zwanego dalej Projektem ) i sposób ich realizacji: 1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia; 2) upowszechnienie sportu zwłaszcza wśród tych uczniów i uczennic szkół podstawowych województwa pomorskiego, którzy nie biorą udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe, poprzez zapewnienie organizacji, prowadzenia i koordynacji systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI. 2. Cele szczegółowe i sposób ich realizacji: 1) poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, w tym korygowanie wad postawy, poprzez zapewnienie dostępu do bezpiecznej, darmowej, dobrej jakościowo i dopracowanej pod względem merytorycznym oferty sportowej; 2) stworzenie lub poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej przyczyniającej się do rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, poprzez zapoznanie ich z różnymi dyscyplinami sportu oraz identyfikację i rozwijanie talentów sportowych. a) wyrównywanie szans dzieci w dostępie do sportu poprzez niwelowanie barier oraz przeciwdziałanie dyskryminacji (przede wszystkim ze względu na stopień zamożności i płeć); b) podniesienie poziomu wiedzy trenerów i przedstawicieli klubów nt. metody programu Multisport, roli klubów w rozwoju sportu powszechnego oraz zarządzania sportem powszechnym, m.in. poprzez optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej; c) budowanie wizerunku klubów i trenerów sportowych jako profesjonalnych instytucji, niezbędnych w rozwoju społeczności lokalnych, poprzez zaangażowanie ich w Projekt, skonsolidowanie ze środowiskiem oraz wzmocnienie ich relacji ze społecznością lokalną.

2 2. Operator Projektu Operatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku, adres: Lipowa 3, Puck, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS , NIP: Podmioty uprawnione do ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie 1. O zakwalifikowanie do udziału w Projekcie mogą ubiegać się posiadające osobowość prawną kluby sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn zm.). 2. Nie są uprawnione do ubiegania o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie związki sportowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie, niezależnie od formy ich działania (stowarzyszenie/związek stowarzyszeń). 3. Podmioty ubiegające się o zakwalifikowanie w Projekcie zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. 4. Podmioty zakwalifikowane do udziału w Projekcie w wyniku opisanej w niniejszym Regulaminie procedury kwalifikacyjnej zostaną uczestnikami Projektu (dalej jako Uczestnicy Projektu ). 4. Zadania przewidziane do realizacji przez Uczestników Projektu Zadaniami realizowanymi przez Uczestników Projektu będą w szczególności: 1) nawiązanie partnerstw lokalnych i przygotowanie koncepcji wdrożenia Projektu przez Uczestnika Projektu; 2) rekomendacja jednego lub dwóch trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia Multisport (dalej jako Trenerzy ); 3) prowadzenie nadzoru nad zajęciami organizowanymi przez Trenerów w ramach Projektu. 5. Zadania przewidziane do realizacji przez Trenerów Rekomendowani przez Uczestników Projektu i zaakceptowani przez Operatora Projektu Trenerzy zostaną zobowiązani do: 1) rekrutacji minimum 15-osobowej grupy naborowej dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej, niebiorących udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (wszystkie poziomy), przy czym:

3 a) w przypadku, gdyby dziecko członek grupy naborowej zostało wyselekcjonowane do uczestnictwa w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe, na jego miejsce możliwe będzie zrekrutowanie kolejnego dziecka do udziału w grupie naborowej, b) w przypadku zgłoszenia dzieci zgłoszonych do udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe, ale niebiorących udziału w tej rywalizacji, niezbędne jest oświadczenie klubu sportowego Uczestnika Projektu potwierdzające ten fakt; 2) organizacji zajęć sportowych, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w przewodniku MultiSport udostępnianym na stronie oraz ich przeprowadzenia w okresie od 15 lutego 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku, z przerwą wakacyjną zgodną z kalendarzem roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowego, przy czym plan zajęć sportowych powinien opierać się na następującej konstrukcji 3 bloków: a) blok 1 - zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość, b) blok 2 - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej, kształtujące umiejętność pracy w grupie oraz zasady fair play, c) blok 3 - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe, poszerzające wiedzę o regionie oraz poczucie tożsamości lokalnej z właściwym wykorzystaniem lokalnych zasobów. 3) prowadzenie bloga na stronie Projektu poprzez zamieszczanie, co najmniej raz w tygodniu, wpisów obejmujących m.in. opis prowadzonych zajęć i zdjęcia z zajęć; 4) przeprowadzenie testów w grupie naborowej i dokumentowanie wyników przeprowadzonych testów; 5) udziału w szkoleniach organizowanych przez Operatora; 6) prowadzenia, uzupełniania i dostarczenia, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki ( MSiT ), dziennika zajęć organizowanych i prowadzonych przez Trenera, a także pozostałej dokumentacji określonej wymaganiami operatora krajowego lub MSiT; 7) generowanie oraz przesyłanie Operatorowi raportów oraz rachunków, w celu rozliczenia wynagrodzenia należnego Trenerowi/Trenerce z tytułu zrealizowanych zajęć. 6. Wsparcie Uczestników Projektu Zakwalifikowanym do udziału w Projekcie Uczestnikom Projektu zostanie przyznane wsparcie, obejmujące:

4 1) przyznanie Uczestnikom Projektu, na zasadach określonych w 7. Regulaminu, dofinansowania przeznaczonego na organizację i przeprowadzenie przez Trenerów zajęć, o których mowa w 4. pkt. 1) Regulaminu; 2) zapewnienie ubezpieczenia dla dzieci członków grup naborowych; 3) użyczenie Uczestnikom Projektu biorącym po raz pierwszy udział w Projekcie sprzętu sportowego na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zajęć przez Trenerów, na zasadach określonych w 7. Regulaminu; 4) zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Trenerów; 5) dostarczanie Uczestnikom Projektu wyników monitoringu i badań, przeprowadzanych przez Operatora w ramach Projektu. 7. Warunki ubiegania się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie 1. W celu zgłoszenia wniosku o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie należy: 1) wypełnić i wygenerować wniosek o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie, udostępniany na stronie przy czym wraz z wnioskiem wygenerować należy również załączniki w postaci: a) deklaracji jednostki dysponenta infrastruktury sportowej o nieodpłatnym udostępnieniu infrastruktury sportowej niezbędnej do realizacji zajęć (regulacje Jednostek Samorządu Terytorialnego wymagające pobierania opłat w wysokości 1 zł nie stanowią przeszkody w realizacji Projektu, jednak opłata nie zostanie pokryta ze środków Projektu i musi stanowić wkład własny Uczestnika Projektu pokrywany ze środków tego Uczestnika Projektu lub np. lokalnej społeczności), b) zgody Trenera/Trenerki na przetwarzanie danych osobowych, c) deklaracji Trenera/Trenerki o niepobieraniu wynagrodzeń ze środków pochodzących z MSiT w ramach innych projektów oraz ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach innych projektów, d) zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dzieci w zajęciach oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych projektu Multisport ( w uzasadnionych przypadkach zgody te będzie można dostarczyć w terminie późniejszym, jednak nie później niż r.) 2) przesłać wygenerowany w sposób opisany w pkt. 1) powyżej wniosek wraz z załącznikami na adres Operatora (ul. Lipowa 3, Puck). 2. Wnioski należy przesyłać na adres Operatora do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). Niezachowanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkować będzie odrzuceniem wniosku, bez jego weryfikacji i oceny. 3. Wniosek podlega weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej.

5 4. W ramach weryfikacji formalnej, kontroli podlegać będzie przede wszystkim fakt złożenia kompletu wymaganych dokumentów, oświadczeń i załączników, poprawność i kompletność ich wypełnienia oraz poprawność podpisów złożonych na dokumentach/oświadczeniach/załącznikach (jeżeli to konieczne, podpisujący zobowiązany jest do załączenia do wniosku odpowiednich pełnomocnictw). 5. W ramach kryteriów merytorycznych oceniane będą: 1) plan realizacji działań w Projekcie, w tym zwłaszcza atrakcyjność i pomysłowość oferty zajęć; 2) różnorodność dyscyplin objętych planowanymi zajęciami; 3) prawidłowość oraz atrakcyjność działań realizowanych przez wnioskodawcę w ramach projektu Multisport w roku 2014; 4) plan zaangażowania wolontariuszy. 8. Zakres dofinansowania 1. Dofinansowanie przyznawane jest Uczestnikowi Projektu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie zajęć przez Trenera, jednak wypłacane bezpośrednio wskazanemu przez tego Uczestnika Projektu i zaakceptowanemu przez Operatora Trenerowi/Trenerce. 2. Dofinansowanie wypłacane będzie Trenerowi/Trenerce na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Trenera/Trenerkę z Operatorem, przy wykorzystaniu środków przekazanych na ten cel przez MSiT w łącznej ( tj. uwzględniającej koszty związane z powierzeniem wykonywania zadań Trenerowi/Trenerce - tzw. brutto brutto ) wysokości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych 00/100) za każdą przeprowadzoną jednostkę treningową zajęć. 3. Jednostka treningowa zajęć wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) minut zajęć. 4. Uczestnikom Projektu przyznane zostanie dofinansowanie do łącznej wysokości 6.720,00 zł (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100) umożliwiające zorganizowanie i przeprowadzenie 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) jednostek treningowych zajęć. 5. Uczestnikom Projektu biorącym po raz pierwszy udział w Projekcie zostanie użyczony sprzęt, zakupiony przez Operatora sprzęt przeznaczony dla realizacji zajęć, z uwzględnieniem założeń, o których mowa w 4. ust. 1 Regulaminu. 6. Planowana wartość sprzętu użyczonego każdemu z Uczestników Projektu biorącego po raz pierwszy udział w Projekcie wynosi 2.400,00 zł. Operator zastrzega, iż w przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie większej od zakładanej liczby Uczestników Projektu biorących po raz pierwszy udział w Projekcie, wartość sprzętu określona w zdaniu poprzedzającym może ulec zmianie. 7. Koszt dostarczenia sprzętu Uczestnikom Projektu poniesie Operator. 8. Przekazanie sprzętu Uczestnikowi Projektu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6 9. Informacja o wyborze wniosków Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie opublikowana na stronach oraz do dnia r. 10. Postanowienia końcowe 1. Zgłoszenie wniosku o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie równoznaczne jest z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, wyrażeniem zgody na jego brzmienie oraz zobowiązaniem do stosowania się do jego postanowień. 2. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Operatora nr 04/01/2015.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek.

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek. WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo