OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

2 SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy? Usługi konsultingowe Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a) Szkolenia z zarządzania... 5 b) Szkolenia z zarządzania wiedzą Knowledge Management... 7 c) Szkolenia z zarządzania zmianą Change Management... 8 d) Szkolenia z zarządzania procesami biznesowymi e) Szkolenia z komunikacji f) Szkolenia z zakresu zarządzania projektami g) Szkolenia z zakresu perfekcyjnej obsługi Klienta Customer Care Coaching Analiza Extended DISC Maria Wolińska... 15

3 1. Czym się zajmujemy? PRO Consulting jest firmą świadczącą profesjonalne usługi w zakresie: 1) prowadzenia programów zarządzania zmianą; 2) doradztwa biznesowego w zakresie budowy Modelu Obsługi Klienta; 3) budowania i doskonalenia procesów biznesowych; 4) wsparcia w zakresie zarządzania programami i projektami; 5) wdrażania systemów zarządzania jakością; 6) prowadzenia szkoleń, warsztatów biznesowych oraz moderowanie sesji problemowych; 7) coachingu biznesowego i indywidualnego. 2. Usługi konsultingowe Ad 1.1) PRO Consulting oferuje prowadzenie programów zarządzania zmianą: prowadzenie procesu Zarządzania Zmianą w organizacji; zarządzanie projektowe; szkolenia z zarządzania zmianą; szkolenia z zarządzania projektowego; coaching indywidualny i grupowy. Ad 1.2) PRO Consulting oferuje doradztwo biznesowe w zakresie budowy Modelu Obsługi Klienta: analizę podejścia Customer Care w organizacji; projekty podnoszące poziom obsługi Klienta;

4 stworzenie Modelu Obsługi Klienta; stworzenie systemu badań satysfakcji Klientów zewnętrznych i wewnętrznych; wdrożenia i/lub ocenę sposobu funkcjonowania Call Centre; szkolenia Customer Care dostosowane do aktualnych potrzeb organizacji. Ad 1.3) PRO Consulting oferuje budowanie i doskonalenie procesów biznesowych: definiowanie i tworzenie map procesów; zarządzanie procesami (mierniki, standardy procesowe, raporty); usprawnianie procesów (skracanie czasu, obniżanie kosztów, redukcja zatrudnienia w procesie); budowanie systemu zarządzania procesami w organizacji; szkolenia z zarządzania procesami. Ad 1.4) PRO Consulting oferuje wsparcie w zakresie zarządzania programami i projektami: zbudowanie w organizacji systemu zarządzania projektami, programami i portfelem projektowym; tworzenie Project Management Office; szkolenia z zarządzania projektami i programami. Ad 1.5) PRO Consulting oferuje wdrażanie systemów zarządzania jakością: zdefiniowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o cele strategiczne organizacji; dokonanie analizy sytuacji w kluczowych obszarach (tzw. gap analysis ); opracowanie założeń Programu Rozwoju Organizacji na bazie przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz warsztatów z kadrą menadżerską i pracownikami. Koncepcja współpracy PRO Consulting z organizacją opiera się na miękkim podejściu polegającym na udzielaniu wsparcia w realizowanych inicjatywach przy jednoczesnym konsekwentnym monitorowaniu osiągania pożądanych rezultatów od pracowników i menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary i projekty.

5 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń PRO Consulting oferuje dostosowanie programów szkoleniowych do aktualnych potrzeb Firmy. PRO Consulting jest gotowe do przeprowadzenia modułów szkoleniowych i warsztatów w tematyce: zarządzanie; zarządzanie wiedzą; zarządzanie zmianą; zarządzanie procesami; komunikacja; zarządzanie projektami; perfekcyjna obsługa Klienta. W trakcie zajęć wykorzystujemy interaktywne formy pracy z grupą takie jak: dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach i małych 2-3 osobowych zespołach, zadania indywidualne, odgrywanie scenek i różne ćwiczenia. Grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 12 osób. a) Szkolenia z zarządzania Dobrzy liderzy i menedżerowie posiadają różnorodne umiejętności, które pozwalają im prowadzić ludzi ku efektywnej realizacji strategicznych celów organizacji. Rozpoczynają od włączenia ludzi w podejmowanie decyzji jak osiągnąć wizję organizacji. To przekonuje podwładnych o możliwości własnego wpływu na sposób jej realizacji. Równocześnie udzielają wsparcia dla wysiłków pracowników przez dobre stawianie celów, prawidłowy feedback, tworzenie i pokazywanie najlepszych praktyk i wzorów zachowań oraz coaching, co pozwala ludziom rozwijać ich potencjał zawodowy jak i wzrastać we własnej samoocenie. W końcu dobrzy liderzy doceniają i celebrują sukcesy, co daje ludziom nie tylko poczucie satysfakcji, ale też poczucie silnej przynależności do organizacji, która dba o nich. Dzisiejsze organizacje funkcjonują w ciągle zmieniającym się środowisku, co wymusza na ich liderach umiejętność radzenia sobie z zarządzaniem zmianą i przezwyciężaniem oporu podwładnych, który w naturalny sposób towarzyszy zmianie. Wszystkie te tematy są poruszane w czasie szkoleń, których opis znajduje się poniżej.

6 1. Wprowadzenie do obowiązków menedżerskich 2 dni Szkolenie przeznaczone dla osób, które od niedawna zajmują stanowisko kierownicze, lub obejmą je w najbliższej przyszłości. Omówione zostaną modelowe zachowania, wartości i kompetencje menedżerskie. Uczestnicy zrozumieją istotę transformacji, której podlegają przejście od roli eksperta do świadomego zarządzania ludźmi. 2. Menedżer czy lider 2 dni Przegląd kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz omówienie różnic między nimi. Zrozumienie zasad dobrego stawiania celów (SMART) i ich oceny. Jak prawidłowo udzielać pracownikom informacji zwrotnej. Uczestnicy poznają czynniki wpływające na sukces przywódcy. Pokrótce omówiona zostanie rola liderów w zmianie. 3. Motywowanie podwładnych 1 dzień - warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia Menedżer czy lider Co motywuje ludzi? Co robić, aby mieć zaangażowanych pracowników? 4. Wprowadzenie do coachingu dla menedżerów 2 dni Coaching wydaje się być obecnie najbardziej zaawansowaną i efektywną metodą wpływania na realizację celów biznesowych podwładnych. Dorośli ludzie najchętniej wdrażają w życie własne pomysły i rozwiązania dobry menedżer potrafi to wykorzystać w codziennych kontaktach ze swoim zespołem. 5. Tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie 1 dzień (dla menedżerów) - warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia Menedżer czy lider Szkolenie powinno być poprzedzone warsztatami z Zarządem, które określą podstawowe założenia do szkolenia, pożądane wartości, normy zachowań, rolę liderów ½ dnia. 6. Tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie 1 dzień (dla pracowników)

7 b) Szkolenia z zarządzania wiedzą Knowledge Management Zarządzanie wiedzą opiera się na przekonaniu, że najcenniejszym zasobem organizacji jest wiedza i doświadczenie jej pracowników. Dlatego uważa się, że duży wpływ na osiągane rezultaty ma efektywność z jaką pracownicy są w stanie pozyskiwać, gromadzić i dzielić się wiedzą z innymi oraz wykorzystywać ją w możliwie najlepszy sposób. Strategiczne znaczenie ma wiedza innowacyjna, pozwalająca tworzyć przewagę konkurencyjną na rynku oraz wiedza produktowo-procesowa niezbędna do dobrego funkcjonowania firmy tu i teraz. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej i HR od których oczekuje się tworzenia organizacji uczącej się i właściwej dla niej kultury organizacyjnej. Szkolenie omawia sposoby zarządzania i aktywnego oddziaływania na zespoły w ramach jednego pionu/funkcji oraz na międzyfunkcyjne zespoły projektowe. Nie do przecenienia jest rola świadomego kierownictwa HR wdrażającego systemy ocen i wynagradzania wspierające nowatorskie cele organizacji uczącej się. Szkolenie w zależności od potrzeb organizacji może być modyfikowane i przygotowywane z myślą o najwyższym kierownictwie firmy i menedżerach kolejnych szczebli zarządzania. PRO Consulting oferuje również w kolejnym kroku po szkoleniach możliwość przeprowadzenia warsztatów wypracowujących zespołowo konkretne rozwiązania Knowledge Management w Państwa organizacji. 1. Zarządzanie wiedzą tworzenie organizacji uczącej się 2 dni (dla menedżerów) 2. Tworzenie organizacji uczącej się warsztaty ilość dni do uzgodnienia

8 c) Szkolenia z zarządzania zmianą Change Management Większość organizacji dokonuje nieustannych zmian. Niestety tylko mniej niż połowa z realizowanych projektów zmian osiąga wyznaczone cele w określonym czasie. Warto jest zaplanować modelowy proces zmian indywidualnych (szkolenia, rozwój pracowni ków) oraz zmian organizacyjnych związanych z nowymi lub usprawnionymi sposobami wykonywania pracy i tworzenia relacji z Klientami. Wprowadzenie zarządzania zmianą dla projektów strategicznych powinno w krótkim okresie przynieść znaczącą poprawę wyniku finansowego i pozycji konkurencyjnej na rynku. Sukces zależy od ustrukturyzowanego, systematycznego i konsekwentnego działania w następujących obszarach: ciągłego rozwoju liderów, aby efektywnie wdrażać zmiany; powiązania zmiany ze strategią firmy, tak aby zmiana stała się naturalnym elementem, a nie jednostkowym wydarzeniem; tworzenia wspólnej, odczuwalnej przez wszystkich potrzeby zmian; angażowania menedżerów i pracowników w proces zachodzących zmian; monitorowania i uczenia się z zachodzących zmian poprzez funkcjonujący w firmie system mierzenia osiąganych efektów. Źle zaplanowana zmiana organizacyjna powoduje, że zmiana na poziomie indywidualnym jest bardziej bolesna. Z kolei brak zarządzania zmianą indywidualną sprawia, że trwała zmiana organizacyjna jest mniej prawdopodobna. Ludzki aspekt zmian jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na porażkę lub sukces całego przedsięwzięcia. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach z zarządzania zmianą: aby dowiedzieć się, jak uniknąć realizacji projektu i przeprowadzenia zmiany ogniem i mieczem ; aby poznać całościowe i pragmatyczne podejście do przygotowania i przeprowadzania zmian w organizacji, łączące: aspekty miękkie zarządzanie zmianą, aspekty projektowe system zarządzania projektami, aspekty procesowe związane z wprowadzaniem zarządzania procesowego; aby nauczyć się, jak skorzystać z najlepszych praktyk zarządzania zmianą; aby umieć przygotować siebie i innych do nieuchronnie nadchodzących zmian; aby poznać najważniejsze zagadnienia zarządzania zmianą w projektach i procesach.

9 1. Zarządzanie zmianą dla menedżerów 2 dni Szkolenie pozwoli menedżerom zrozumieć zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą oraz przygotować się do lepszego zarządzania i utrwalania zmiany w organizacji. Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej kształtować odpowiednie postawy podwładnych wobec nowych elementów i zjawisk w organizacji. 2. Rola Sponsorów w zarządzaniu zmianą 1 dzień - warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia Zarządzanie zmianą dla menedżerów Szkolenie przeznaczone dla poziomu Executive i Top Management, skąd w sposób naturalny wywodzą się Sponsorzy projektów i programów zarządzania zmianą. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia dla menedżerów (ad 1). Szkolenie pozwoli Dyrektorom przygotować się dobrze do pełnienia roli Sponsora projektu zarządzania zmianą tak, aby projekt zakończył się sukcesem. Szkolenie pokazuje również jak istotne jest przywództwo i zastosowanie praktyki zarządzania projektami w skuteczniejszym wprowadzaniu zarządzania procesowego. 3. Zarządzanie zmianą dla Ciebie 2 dni (dla pracowników) Program szkolenia obejmuje psychologię zmian, przegląd najlepszych praktyk międzynarodowych, model indywidualnej zmiany oraz różne możliwe scenariusze reakcji na zmiany. Szkolenie pozwoli pracownikom zaakceptować nieuchronność zmian i nauczy szukania w nich pozytywnych dla siebie aspektów. 4. Jak zintegrować zarządzanie projektowe z zarządzaniem zmianą organizacyjną? 2 dni Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie całościowego podejścia do strategicznego realizowanego na poziomie kadry zarządzającej zarządzania projektowego, oraz z drugiej strony zaprezentowanie metodycznego zarządzania ludzką stroną zmian. Omawiamy również wielkie znaczenie trzeciego niezbędnego składnika recepty na sukces zmiany w organizacji. Jest nim aktywny, świadomy przywódca - sponsor projektu zmiany. Podczas szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia: zarządzanie portfelem przedsięwzięć, zarządzanie programem oraz zarządzanie projektem; podstawowe zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą; narzędzia i sposoby na lepsze zarządzanie zmianą i jej utrwalanie w organizacji.

10 Szkolenie odpowiada na pytanie jak zmieniać skutecznie organizację minimalizując szanse na porażkę zaplanowanych działań i jednocześnie odnieść najwięcej korzyści z prawidłowego zarządzania projektowego połączonego z zarządzaniem zmianą. Miarą sukcesu będą osiągnięte efekty wdrożenia decyzji biznesowych na czas i zgodnie z zaplanowanym budżetem. 5. Zarządzanie zmianą związaną z wprowadzaniem zarządzania procesowego 2 dni (dla menedżerów) Szkolenie pozwoli menedżerom zrozumieć zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą oraz przygotować się do lepszego zarządzania zmianą w podległych jednostkach organizacyjnych. Szkolenie będzie koncentrować się na zmianie związanej z wprowadzaniem orientacji na procesy i ich ciągłe doskonalenie. Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej kształtować odpowiednie postawy podwładnych wobec nowych elementów i zjawisk w organizacji oraz stać się przywódcą w kształtowaniu prawidłowego podejścia procesowego. 6. Zmiana w organizacji - wprowadzanie podejścia procesowego. Co jest w tym dla mnie? 2 dni (dla pracowników) Program szkolenia obejmuje psychologię zmian, przegląd najlepszych praktyk międzynarodowych, model indywidualnej zmiany oraz różne możliwe scenariusze reakcji na zmiany. Szkolenie pozwoli pracownikom zaakceptować nieuchronność zmian procesowych i nauczy ich szukania pozytywnych dla siebie aspektów. Sukces wprowadzania orientacji na procesy w organizacji zależy w dużej mierze od tego na ile pracownicy uczestniczący w procesach rozumieją swoje nowe role i dobrze się w nich odnajdują. Jawny lub ukryty opór pracowników nie może towarzyszyć zmianie na stałe, gdyż zagraża sukcesowi całego przedsięwzięcia. d) Szkolenia z zarządzania procesami biznesowymi Zarządzanie procesowe w organizacji Doskonałe organizacje projektują swoje procesy, zarządzają nimi i doskonalą je w celu pełnego zaspokojenia potrzeb i zapewnienia coraz większej wartości dla Klientów oraz innych zainteresowanych stron (EFQM). Do głównych zadań zarządzania procesowego należy: spełnianie oczekiwań Klientów; optymalizacja procesów end-to-end, czyli takich które rozpoczynają się od pierwszego kontaktu z Klientem i kończą na dostarczeniu Klientowi gotowego produktu lub usługi;

11 bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników procesów; szybka identyfikacja i rozwiązywanie problemów; systemowe ciągłe doskonalenie. 1. Wprowadzanie podejścia procesowego w organizacji 2 dni (dla menedżerów) Celem szkolenia jest podniesienie aktualnych umiejętności i poziomu wiedzy uczestników przez: 1) zrozumienie, jak kluczowe dla organizacji jest prawdziwe zorientowanie na Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych; 2) zdefiniowanie zasad prawidłowego zarządzania jakością; 3) zrozumienie zasad zarządzania procesowego; 4) zrozumienie zależności i powiązań pomiędzy architekturą procesów a celami zarządczymi jednostki organizacyjnej; 5) wstępne zapoznanie się z różnymi metodami usprawniania procesów (optymalizacja przebiegu procesów i kosztów); 2. Definiowanie i mapowanie dowolnie wybranego procesu biznesowego warsztaty z uczestnikami procesu ilość dni zależy od stopnia skomplikowania procesu i jego długości; 3. Usprawnianie dowolnie wybranego procesu biznesowego warsztaty z uczestnikami procesu ilość dni zależy od stopnia skomplikowania procesu i jego długości. Punktem wyjścia jest istniejący proces i jego szczegółowa analiza. Następny krok to zespołowe tworzenie nowego doskonalszego procesu Should Be, który odpowiada na oczekiwania Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych organizacji. Kolejny etap to nadzór nad skutecznym wdrożeniem nowego procesu w życie. e) Szkolenia z komunikacji 1. Komunikacja interpersonalna w życiu zawodowym i prywatnym 2 dni Program szkolenia przybliża wiedzę o sposobach komunikowania się i roli jaką odgrywa prawidłowe komunikowanie się w życiu firmy i w życiu prywatnym.

12 f) Szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRO Consulting oferuje szkolenia z zarządzania projektami dla początkujących i zaawansowanych uczestników. Zakres szkolenia jest dostosowywany za każdym razem do aktualnej sytuacji i potrzeb organizacji. g) Szkolenia z zakresu perfekcyjnej obsługi Klienta Customer Care Customer Care to umiejętność sprostania rosnącym oczekiwaniom Klientów. Jest to zadanie nie dla jednego, lecz dla wielu działów firmy, których dobra współpraca jest widoczna z perspektywy Klientów i budzi ich uznanie. Jednak nie zawsze tak jest wiele firm zmaga się z rosnącym odsetkiem niezadowolonych Klientów. Szkolenie przybliża metody wpływania na pozytywną percepcję Klientów. 1. Perfekcyjna obsługa Klienta - 2 dni Uczestnicy przypomną sobie, że Klient płaci pensje wszystkim zatrudnionym osobom w firmie. Zrozumienie całościowych doświadczeń Klienta z firmą jest kluczem do perfekcyjnej obsługi przekraczającej jego oczekiwania. Kontakt z Klientem musi być budowaniem związku opartego na dobrych emocjach. Słowa klucze to zaufanie, troska, szacunek i traktowanie z godnością. Klient jest darmowym konsultantem, zwłaszcza gdy składa reklamację, warto to umieć docenić i wykorzystać. 2. Rozmowy z trudnym Klientem ćwiczenia praktyczne - 1 dzień lub więcej (zależnie od potrzeb) Szkolenie jest zdominowane przez ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy będą mogli zastosować nowo nabyte umiejętności (ze szkolenia ad. 1) w praktyce, odgrywając scenki dotyczące ich największych trudności w kontaktach z Klientami. PRO Consulting zapewnia w szkoleniach uwzględnienie specyfiki firmy (o ile uzyska takie informacje).

13 4. Coaching Definicja i cel coachingu Coaching jest specyficzną metodą inspirowania ludzi do rozwijania i pełniejszego wykorzystywania swoich potencjalnych zdolności i umiejętności. Zadaniem coacha jest pomóc w odkrywaniu rozwiązań zwiększających efektywność w różnych sferach życia osobistego i zawodowego osoby korzystającej z coachingu. Coaching jest inspirowaniem ludzi do rozwoju, do lepszej realizacji ich celów zawodowych i życiowych przy wykorzystaniu ich własnych zdolności i umiejętności. Coaching wspiera rozwój menedżerów na ich drodze do uzyskiwania ciągle lepszych rezultatów biznesowych. Coach dysponuje wiedzą jak efektywnie odkrywać i rozwijać talenty oraz jak wspierać Klientów w pokonywaniu barier i przeszkód stojących na drodze do ich celów. Proces coachingu Dla przeprowadzenia pełnego procesu coachingu w jednym temacie czy obszarze potrzebna jest wspólna praca 2-3 miesięcy. Zazwyczaj tyle trwa proces przeprowadzania zmiany indywidualnej. W tym czasie spotkania odbywają się co tydzień lub 10 dni. Jedna sesja trwa najczęściej od godziny do 1,5 godziny. Coaching jest również metodą wykorzystywaną w pracy z zespołami. Każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi z pomocą Team coacha, dojść własną drogą do pożądanych efektów.

14 5. Analiza Extended DISC Służy do obserwacji i analizy stylów zachowań (nie bada osobowości). Model pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji zachowań. Model w praktycznym ujęciu jest w pełni zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi diagnostycznych opierających się na pracach Carla G. Junga. Jest z powodzeniem stosowany w ponad 40 krajach na świecie. System wykorzystuje jednorodną terminologię, eliminując konieczność uczenia się nowych pojęć przy używaniu kolejnych narzędzi. Badana osoba poświęca tylko 15 minut na wypełnienie w Internecie testu. Punktem wyjścia jest Analiza Indywidualna, która opisuje styl funkcjonowania, mocne strony badanej osoby, czynniki ją motywujące oraz reakcje na sytuacje stresowe i obawy. Raport przedstawia również dotychczasowe preferencje w sposobie działania i określa wskazówki rozwojowe. Interpretacja wyników jest szczegółowo omawiana z badaną osobą w czasie rozmowy prezentującej rezultaty, co daje możliwość lepszego zrozumienia siebie i swoich reakcji w życiu zawodowym i osobistym. Można zamówić dodatkowy moduł do Analizy Indywidualnej wykres preferencji szczegółowych (np. Obsługa Klienta, Administracja i Nadzór, Przywództwo, Sprzedaż, Szkolenie, Przedsiębiorca, Zarządzanie, Projekt, Informatyka). Kolejne zastosowania modelu to: określenie możliwości współpracy dwóch osób; ocena każdej osoby w zespole w realizacji zadań związanych z zarządzaniem, administracją oraz budowaniem relacji międzyludzkich. Extended DISC Analiza Zespołu łączy indywidualne wyniki członków zespołu w spójny raport, pozwalający na pracę nad budową zespołu. Umożliwia lepszą komunikację, dostarcza informacji, dzięki którym decyzje dotyczące zespołu lub firmy (zespół do 16 osób) podejmowane są efektywniej. Extended DISC pozwala podejmować lepsze decyzje rekrutacyjne i biznesowe dotyczące budowania skutecznego zespołu do wykonywania określonych celów organizacyjnych oraz przydzielania konkretnych zadań właściwym osobom. Pozwala również zadbać o pracownika w obszarze planowania dla niego najbardziej trafionej ścieżki kariery i optymalnych warunków pracy.

15 Maria Wolińska Erickson Professional Coach, Certyfikowany Menedżer d/s Zarządzania Zmianą (PROSCI), Certyfikowany Menedżer ds. Jakości (American ASQC), Facilitator Doskonalenia Procesów Biznesowych, Citigroup Quality Black Belt Czarny Pas w Jakości, Six Sigma Black Belt (Czarny Pas) Maria Wolińska, mgr ekonomii, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W swojej profesjonalnej karierze związana przede wszystkim z zarządzaniem Customer Care, jakością i zmianą. Uczestniczyła we wprowadzaniu na polski rynek firmy Readers Digest współtworzyła pierwsze w Polsce Call Center oraz wypracowała zasady funkcjonowania marketingu bezpośredniego. Praktyk wprowadzania zmian strategicznych, zarządzania zmianą i zarządzania poprzez jakość przede wszystkim w sektorze usług finansowych (9 lat pracy na stanowiskach dyrektorskich w Citibank Handlowy ostatnio jako Dyrektor Departamentu Strategii i Jakości, 1,5 roku w Raiffeisen Bank jako Dyrektor ds. Zarządzania Zmianą oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością i Projektami). Wielokrotnie uzyskała międzynarodowe ewaluacje menedżerskie i przywódcze (z czego najważniejsze to: Center of Creative Leadership 1997, 2005), odbyła wiele międzynarodowych szkoleń oraz uzyskała szereg certyfikacji z zakresu Leadership, zarządzania zmianą, zarządzania jakością, zarządzania procesami biznesowymi oraz prowadzenia projektów strategicznych. Zdobytą wiedzę miała okazję zastosować w praktyce zarządzania w korporacjach finansowych jako Dyrektor Departamentu podlegający bezpośrednio Prezesowi Banku. Od 2006 roku prowadzi własną firmę zajmując się działalnością szkoleniową, projektową i coachingiem. Posiada uprawnienia trenerskie, facilitatora zarządzania procesowego oraz międzynarodowe uprawnienia w coachingu. Posiada unikalne w Polsce umiejętności jest certyfikowanym w USA przez PROSCI Menedżerem ds. Zarządzania Zmianą.

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo