3.8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA"

Transkrypt

1 3.8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA W okresie sprawozdawczych w ramach uczelni działało 9 wydziałów: Wydział Architektury, Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii. Obecnie funkcjonuje 25 jednostek centralnych, 3 centra dydaktyczne, Centrum Usług Informatycznych i Centrum Morskich Technologii Militarnych. W roku dokonano następujących zmian organizacyjnych: 1) zatwierdzono regulamin organizacyjny Politechniki Gdaoskiej określającego organizację i zasady działania administracji Uczelni (zarządzenie rektora PG nr 4/ z 28 stycznia r.) 2) przekształcono Dział Promocji i Planowania Strategicznego w Dział Promocji. 3) Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: a) utworzono Katedrę Rachunku Prawdopodobieostwa i Biomatematyki, b) zlikwidowano Zakład Matematyki Dyskretnej i Zakład Modelowania Matematycznego, c) przekształcono Katedrę Algebry w Katedrę Analizy Nieliniowej, 4) Na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki utworzono laboratorium wydziałowe Centrum Doskonałości WiComm - Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej 5) Na Wydziale Architektury przekształcono Zakład Architektury Mieszkaniowej w Katedrę Architektury Mieszkaniowej. 6) Na Wydziale Mechanicznym przekształcono katedry: a) Ekoinżynierii i Aparatury Przemysłowej, Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów, Silników Spalinowych i Sprężarek oraz Techniki Cieplnej w Katedrę Energetyki i Aparatury Przemysłowej b) Inżynierii Materiałowej oraz Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa w Katedrę Inżynierii Materiałowej i Spajania c) Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Pojazdów i Maszyn Roboczych w Katedrę Konstrukcji Maszyn i Pojazdów d) Hydrauliki i Pneumatyki oraz Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów w Katedrę Mechaniki i Mechatroniki 7) Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii powołano a) Katedrę Analizy Ekonomicznej i Finansów b) Katedrę Inżynierii Zarządzania Operacyjnego c) Katedrę Marketingu d) Katedrę Nauk Ekonomicznych e) Katedrę Nauk Społecznych i Filozoficznych f) Katedrę Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego g) Katedrę Zarządzania h) Katedrę Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa i) Katedrę Zastosowao Informatyki w Zarządzaniu 8) Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki przekształcono Katedrę Wysokich Napięd i Aparatów Elektrycznych na Zakład Wysokich Napięd i Aparatów Elektrycznych 150

2 9) Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska przekształcono się Katedrę Inżynierii Kolejowej w Katedrę Transportu Szynowego. ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK CENTRALNYCH 1. W r. powołano nowych kierowników działów: a) Dział Biuro Rektora mgr Monika Bryczkowska b) Dział Eksploatacji mgr inż. Ewa Szymaoska Tabela Kontrole i audyty przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne na Politechnice Gdaoskiej w r. LP. DATA ROZPO- CZĘCIA KONTROLI DATA ZAKOŃ- CZENIA KONTROLI PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 28/ i 29/ 35/p/ z HP/10 Postanowienie nr U/KN/ z dnia TEMAT KONTROLI Przestrzeganie przepisów O-Ś. z uwzględnieniem org. genet. zmod. Katedra Biologii Leków i Biochemii, Katedra Mikrobiologii. Stan ochrony radiologicznej Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa Nadzór nad warunkami pracy pracowników Centrum Sportu Akademickiego Prawidłowośd realizacji oraz wydatkowania środków fin. przeznaczonych na realizację projektu w ramach 6 PR Upoważnienia nr i / 28/ 70/ 70/ Postanowienie nr z dn DO /10 38/ 151 Kontrola NIK dot. wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe Kontrola realizacji projektu POKL /08 pod kątem zgodności realizacji z umową i harmonogramem Kontrola realizacji projektu POKL /08 pod kątem zgodności realizacji z umową i harmonogramem Kontrola Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną Kontrola Wydziału Zarządzania i Ekonomii przez Powiatową Stacje Sanitarno- Epidemiologiczną Kontrola projektu nr PKOL /08 wnioski o płatności PKOL /08 od 01 do 04 Kontrola realizacji projektu współfinansowanego z EFS nr PKOL /08 Kontrola Gmachu Głównego oraz Akademickiego Centrum Sportowego

3 LP. DATA ROZPO- CZĘCIA KONTROLI DATA ZAKOŃ- CZENIA KONTROLI PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI TEMAT KONTROLI Upoważnienie wydane przez MNiSW Kontrola projektów w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Upoważnienie 143//POKL Postanowienie nr 34/KN/ Upoważnienie 62/ Upoważnienie 20/ Upoważnienia 62/11 i 63/11 Kontrola kwalifikowalności VAT w Projekcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaoskiej Kontrola na zakooczenie projektu nr WND.RPPM /010/08 RPOWP Kontrola kwalifikowalności VAT w Projekcie Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdaoskiej Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym ochrony pracy kobiet oraz wynagrodzeo za pracę i innych świadczeo pracowniczych Kontrola Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Sporządzono protokół kontroli HDiM/21/92/10 Kontrola ogólnych przepisów BiHP, Protokół nr HP/8/84/ 1 egz. w/m Kontrola ogólnych przepisów BiHP, Protokół nr HP/8/86/ 1 egz. w/m Kontrola archiwum PG przez Archiwum Paostwowe w Gdaosku Kontrola doraźna projektu POKL Kontrola dot. pr. bad. Finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG nr PL 0085, Decyzja E007/P01/2007/01 Kontrola w zakresie GMO HP/8/90/ Kat. Chemii, Techn. Biotechn. Żywn. Kontrola dot. BHP w Katedrze Technologii Tłuszczów i Detergentów Kontrola dot. BHP w Katedrze Chemii Organicznej Tabela Kontrole i audyty przeprowadzone przez Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytora PG w r. LP. TEMAT KONTROLI/AUDYTU Wstępna analiza kontroli zarządczej w uczelni w aspekcie Standardów Kontroli Zarządczej wprowadzonych komunikatem Ministra Finansów nr 23 z dnia Ocena funkcjonowania studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich na Politechnice Gdaoskiej 2 Działania wyjaśniające w sprawie opóźnienia przekazania wniosku Wydziału Zarządzania 3 i Ekonomii do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Czynności doradcze dotyczące sprawozdawczości uczelnianej 152

4 LP. TEMAT KONTROLI/AUDYTU Informacja z czynności doradczych w zakresie dotyczącym rejestru i przeprowadzonych kontroli 5 i audytów zewnętrznych na PG 6 Racjonalnośd zakupu, dystrybucja i ewidencja sprzętu elektronicznego na Politechnice Gdaoskiej Tabela Uchwały senatu Politechniki Gdaoskiej w r. Numer Data W sprawie 188/ 20 stycznia wszczęcia postępowania o nadanie tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdaoskiej prof. Janowi D. Millerowi 189/ 20 stycznia mianowania na stanowiska profesora zwyczajnego w Politechnice Gdaoskiej 190/ 20 stycznia wyboru AB Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Gdaoskiej za 2009 r. 191/ 20 stycznia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok z 17 czerwca 2009 r. wraz ze zmianami z 16 grudnia 2009 r. 192/ 20 stycznia zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 193/ 17 lutego wprowadzenia regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Gdaoskiej. 194/ 17 lutego zasad podziału dotacji na działalnośd dydaktyczną 195/ 17 lutego wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu FosteRing Gdansk University of TechnoLogy s research in Prevenion, Detection and Chemotheraphy of Environmental Factors-related Human Diseases. 196/ 17 lutego wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu BalticOncoNet Baltic Network for Translational Research in Oncology. 197/ 17 lutego zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu. 198/ 17 marca mianowania na stanowisko profesora w PG 199/ 17 marca zgody Senatu PG na powierzenie prof. R. Cielątkowskiej przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. S. Gzellowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Poznaoskiej 200/ 17 marca zgody Senatu PG na powierzenie prof. Januszowi Rachoniowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 201/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 202/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 203/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 204/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 205/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 153

5 206/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 207/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 208/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 209/ 17 marca utworzenia na Wydziale Architektury kierunku studiów gospodarka przestrzenna 210/ 17 marca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Niskotemperaturowe technologie wytwarzania warstw funkcjonalnych / Low temperature Technologies for fabrication functional layers. 211/ 17 marca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Zawód: Inżynier fizyk. 212/ 17 marca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 213/ 21 kwietnia przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Janusza Rachonia w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 214/ 21 kwietnia mianowania na stanowisko profesora w PG 215/ 21 kwietnia zgody Senatu PG na powierzenie prof. Edmundowi Wittbrodtowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej 216/ 21 kwiecieo zgody Senatu PG na powierzenie prof. Jackowi Namieśnikowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Henrykowi Góreckiemu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej 217/ 21 kwietnia nadania tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdaoskiej prof. dr inż. Janowi D. Millerowi 218/ 21 kwietnia przyjęcia Zasad przyjęd kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Gdaoskiej na rok akademickim 2011/ / 21 kwietnia utworzenia studiów II stopnia na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym 220/ 21 kwietnia zatwierdzenia planu kosztów centrów dydaktycznych i Biblioteki Głównej na rok finansowanych z dotacji dydaktycznej 221/ 21 kwietnia zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 222/ 2 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Jacka Namieśnika w postępowaniu o nadanie prof. Henrykowi Góreckiemu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 223/ 2 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Edmunda Wittbrodta w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wro- 154

6 cławskiej 224/ 2 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Romanę Cielątkowską w postępowaniu o nadanie prof. Sławomirowi Gzellowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Poznaoskiej 225/ 2 czerwca zgody Senatu PG na powierzenie prof. Ryszardowi Katulskiemu przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie dr. Hamadounowi Touré tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej 226/ 2 czerwca Zasad przyjęd kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdaoskiej na rok akademicki 2011/ / 2 czerwca utworzenia studiów I stopnia na kierunku transport na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa 228/ 2 czerwca utworzenia studiów II stopnia na kierunku transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 229/ 2 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL- Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej przestrzeni Badawczej. 230/ 2 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Sied kręgosłupowa nauki nowej generacji OPTINET. 231/ 2 czerwca zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok 232/ 2 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdaoskiej na rok 233/ 2 czerwca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 234/ 23 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Ryszarda Katulskiego w postępowaniu o nadanie dr. Hamadounowi Touré tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej 235/ 23 czerwca mianowania na stanowisko profesora w PG 236/ 23 czerwca przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęd dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady i tryb powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęd dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin przewidzianych w art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w roku akademickim / / 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON Etap I: Kontener Usług Wspólnych. 238/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki 155

7 - NewMAN. 239/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich. 240/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez PG na realizację projektu euczelnia stworzenie i wdrożenie na Politechnice Gdaoskiej platformy udostępniającej eusługi dla społeczeostwa informacyjnego województwa pomorskiego. 241/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Opracowanie metody projektowania i wykonawstwa obwałowao z wykorzystaniem urobku z robót czerpalnych w połączeniu z innymi materiałami ziarnistymi lub geosyntetykami 242/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Improving nitrogen removal in municipal wastewater treatment plants while reducing energy consumption and greenhouse gas emissions. 243/ 23 czerwca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 2 czerwca r. 244/ 14 lipca wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 245/ 14 lipca wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 246/ 14 lipca wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 247/ 14 lipca zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Politechniki Gdaoskiej w 2009 roku. 248/ 14 lipca utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii unikatowego kierunku studiów zarządzanie inżynierskie 249/ 14 lipca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 23 czerwca r. 250/ 22 września mianowania na stanowisko profesora w Politechnice Gdaoskiej 251/ 22 września wyboru członków Senackiej Komisji ds. Etyki na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 252/ 22 września wyboru członków Senackiej Komisji ds. Budżetu na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 253/ 22 września wyboru członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 254/ 22 września utworzenia na Wydziale Chemicznym międzyuczelnianego unikatowego kierunku studiów chemia budowlana 255/ 22 września umieszczenia przed Salą Senatu PG tablicy poświęconej pracownikom i studentom Politechniki Gdaoskiej, którzy godną postawą w latach dawali świadectwo swojego patriotyzmu działając na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności 156

8 256/ 22 września nadania imienia Jana Heweliusza - Dziedziocowi Południowemu i imienia Daniela Gabriela Fahrenheita - Dziedziocowi Północnemu w Gmachu Głównym Politechniki Gdaoskiej 257/ 22 września zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 14 lipca r. 258/ 27 października mianowania na stanowisko profesora w Politechnice 259/ 27 października 260/ 27 października 261/ 27 października 262/ 27 października 263/ 27 października 264/ 27 października 265/ 27 października 266/ 27 października Gdaoskiej budowy budynku dydaktycznego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdaoskiej w Gdaosku- Wrzeszczu z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Development of innovative ceramic membranes for gas separation ( Nowe membrany ceramiczne do separacji gazów ) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Theoretical and experimental investigation of solitons and modulation instability in nonlinear fiber. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu InterCityPlan: Joint spatial and socio-economic planning of the historical city center for synergy and development of cross-border area potentials. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Implementation and development of ecological engineering towards to strategy of surface water protection. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu ENER- LIQ Energy conversion based on ionic liquids and novel SOLID technology ( ENERLIQ Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID ). wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Computational Knowledge Technology with Automatic Reasoning to Cancer Management: A Multidisciplinary Approach (LC-CDSS) ( Zastosowanie technologii komputerowego przetwarzania wiedzy jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji lekarskich w onkologii. Podejście wielodyscyplinarne LC-CDSS wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Next Generation Solid Oxide Fuel Cell System with Bio-gas for Distributed Energy Generation ( Nowej generacji tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem dla potrzeb ener- 157

9 getyki rozproszonej ). 267/ 27 października wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej PL-Grid. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 22 września r. 268/ 27 października 269/ 17 listopada mianowania na stanowisko profesora w PG 270/ 17 listopada uzupełnienia składu Senackiej Komisji Statutowej na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 271/ 17 listopada wyboru AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron sp. komandytowa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PG za r. 272/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Nanostructured Electroceramic Films. 273/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Fabryka przedsiębiorczości. 274/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez PG na realizację projektu Nanocrystalline electroceramic functional layers: basic science and applications. 275/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu HERO- ES Hazardous Environment first Responder by COoperative UnmannEd SAR. 276/ 17 listopada zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 27 października r. 277/ 15 grudnia uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Budżetu na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 278/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na okres do 31 grudnia 2011r. 279/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na okres do 31 grudnia 2011r. 280/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na okres do 31 grudnia 2011 r. 281/ 15 grudnia powołania studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na okres do 31 grudnia 2011 r. 282/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres do 31 grudnia 2011 r. 283/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli doktorantów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres do 31 grudnia 2011 r. 284/ 15 grudnia powołania przedstawicieli studentów w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres do 31 grudnia 2011 r. 285/ 15 grudnia powołania przedstawicieli studentów w skład Senackiej Komisji ds. Remontów i Inwestycji na okres do 31 grudnia 158

10 2011 r. 286/ 15 grudnia powołania przedstawiciela studentów w skład Senackiej Komisji ds. Współpracy i Programów Międzynarodowych na okres do 31 grudnia 2011 r. 287/ 15 grudnia powołania przedstawiciela studentów w skład Senackiej Komisji Statutowej na okres do 31 grudnia 2011 r. 288/ 15 grudnia wyboru przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję do 31 grudnia 2011 r. 289/ 15 grudnia powołania przedstawiciela doktorantów w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres do 31 grudnia 2011 r. 290/ 15 grudnia powołania przedstawiciela doktorantów w skład Senackiej Komisji ds. Remontów i Inwestycji na okres do 31 grudnia 2011 r. 291/ 15 grudnia powołania przedstawiciela doktorantów w skład Senackiej Komisji ds. Współpracy i Programów Międzynarodowych na okres do 31 grudnia 2011 r. 292/ 15 grudnia wyboru przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję do 31 grudnia 2011 r. 293/ 15 grudnia modyfikacji treści misji Politechniki Gdaoskiej. 294/ 15 grudnia zmian w statucie Politechniki Gdaoskiej. 295/ 15 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok. 296/ 15 grudnia Zasady podziału dotacji na działalnośd stacjonarną w 2011r. 297/ 15 grudnia zatwierdzenia limitów przyjęd na studia stacjonarne i niestacjonarne na Politechnice Gdaoskiej na rok akademicki 2011/ / 15 grudnia wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu MI- RIAM Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management systems 299/ 15 grudnia wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Unmanned Airborne Search and Rescue Systems (USAR). 300/ 15 grudnia wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Generation BALT: Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts. 301/ 15 grudnia zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 17 listopada r. Tabela Wykaz zarządzeo rektora Politechniki Gdaoskiej w r. Numer Data W sprawie 1/ zasad i trybu wprowadzenia Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) w Politechnice Gdaoskiej. 159

11 2/ zmiany regulaminów Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległośd i Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdaoskiej 3/ zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 4/ zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdaoskiej określającego organizację i zasady działania administracji Uczelni 5/ zasad i trybu przygotowywania, wydawania, ogłaszania i rejestrowania aktów wewnętrznych Politechniki Gdaoskiej. 6/ zasad ustalania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 7/ nowelizacji zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 8/ czasu pracy w II i IV kwartale r. pracowników Politechniki Gdaoskiej niebędących nauczycielami akademickimi 9/ powołania studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy, Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE III, Prawno-menedżerskie, Rachunkowośd i finanse, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, Zarządzanie administracją publiczną oraz audyt wewnętrzny. 10/ wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych Politechniki Gdaoskiej 11/ zatwierdzenia regulaminu działania Rady Programowej Akademickiego Klubu Politechniki Gdaoskiej Kwadratowa 12/ utworzenia na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki laboratorium wydziałowego Centrum Doskonałości WiComm - Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej. 13/ zmian w Regulaminie zamówieo publicznych Politechniki Gdaoskiej 14/ nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukooczenia studiów wyższych w Politechnice Gdaoskiej 15/ zasad podziału dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania własne Politechniki Gdaoskiej. 16/ zatwierdzenia procedury zawierania umów w sprawie zamówieo publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (ustawa Pzp) finansowanych z projektów Unii Europejskiej. 17/ zatwierdzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Mechatronika na Politechnice Gdaoskiej w ramach projektu Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdaoskiej 18/ wzorów kart przedmiotów do Katalogu ECTS 160

12 19/ wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami paostw członkowskich Unii Europejskiej lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na Politechnice Gdaoskiej w roku akademickim / / zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 21/ zmian organizacyjnych na Wydziałach: Architektury, Mechanicznym oraz Zarządzania i Ekonomii 22/ ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy, Podstawy energetyki jądrowej, Rachunkowośd i finanse, Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich, Standardy ISO i zarządzanie przez jakośd (TQM), Studium pedagogiczne, Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie rozwojem przestrzennym miasta i Zarządzanie zasobami ludzkimi. 23/ wprowadzenia wzoru umowy o studiach niestacjonarnych 24/ zmian organizacyjnych na Wydziałach: Elektrotechniki i Automatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska 25/ zmiany zarządzenia rektora Politechniki Gdaoskiej nr 22/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukooczenia studiów na Politechnice Gdaoskiej 26/ ochrony danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Gdaoskiej 27/ ustalenia wysokości opłat kursu przygotowawczego z matematyki do matury / utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie w organizacji pozarządowej i Lean Six Sigma Black Belt oraz ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe Bezpieczeostwa i Higieny Pracy, Lean Six Sigma Black Belt, Menedżerów personalnych, Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania, Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, Rachunkowośd i finanse, Zamówieo publicznych, Zarządzanie apteką, Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej, Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie w organizacji pozarządowej, Wyceny nieruchomości. 29/ zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice Gdaoskiej. 30/ zasad gospodarowania lokalami w budynkach Politechniki Gdaoskiej, z wyłączeniem domów i hoteli studenckich 161

13 Tabela Wykaz pism okólnych rektora Politechniki Gdaoskiej w r. Numer Data pisma wydania Treść 1/ powołania zespołu ds. opracowania projektu zarządzenia w sprawie zasad współdziałania i podziału kompetencji kierownictwa uczelni w zakresie dysponowania majątkiem 2/ powołania przedstawiciela Samorządu Studentów PG w skład Rady Bibliotecznej 3/ powołania komisji ds. polityki finansowej centrów dydaktycznych 4/ powołania komisji ds. oceny kosztów funkcjonowania jednostek centralnych 5/ powołania zespołu ds. opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych 6/ wprowadzenia godzin rektorskich 24 maja r. (poniedziałek) z okazji obchodów jubileuszu Politechniki Gdaoskiej 7/ powołania rad projektów strategicznych 8/ wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdaoskiej w roku akademickim / / wzoru opisu dokumentów finansowych 10/ organizacji roku akademickiego /2011 studiów stacjonarnych 11/ powołania redaktora Zeszytów Naukowych Politechniki Gdaoskiej serii Filozofia i monografii na okres do 31 sierpnia 2012 r. 12/ zmiany organizacji roku akademickiego /2011 studiów stacjonarnych 13/ zmiany czasu pracy w dniu 16 lipca r. 14/ wyjazdów służbowych pracowników oraz skierowao w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych 15/ powołania zespołu ds. przygotowania uregulowao prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w PG 16/ powołania Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS w Politechnice Gdaoskiej 17/ zmiany w piśmie okólnym nr 14/ w sprawie wyjazdów służbowych pracowników oraz skierowao w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. 18/ wprowadzenia godzin rektorskich 4 października r. w związku z Inauguracją Roku Akademickiego / / wzorów decyzji o skreśleniu z listy studentów Politechniki Gdaoskiej 20/ zwiększania wynagrodzenia pracownikom rozwiązującym stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę w roku / ewidencji uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Gdaoskiej 22/ interpretacji 2 pkt.5 w zarządzeniu rektora PG nr 19/ z 16 czerwca r. 23/ wprowadzenia godzin rektorskich 17 grudnia r. 24/ zatrudnienia pracowników w formie telepracy w Politechnice Gdaoskiej 162

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zarządzenie Rektora nr 38/2012 z 1.12.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Rozdział 1 Postanowienia i przepisy ogólne 1 1. Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne IV kadencja/druk nr 2720 1 Projekt USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo