3.8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA"

Transkrypt

1 3.8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA W okresie sprawozdawczych w ramach uczelni działało 9 wydziałów: Wydział Architektury, Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii. Obecnie funkcjonuje 25 jednostek centralnych, 3 centra dydaktyczne, Centrum Usług Informatycznych i Centrum Morskich Technologii Militarnych. W roku dokonano następujących zmian organizacyjnych: 1) zatwierdzono regulamin organizacyjny Politechniki Gdaoskiej określającego organizację i zasady działania administracji Uczelni (zarządzenie rektora PG nr 4/ z 28 stycznia r.) 2) przekształcono Dział Promocji i Planowania Strategicznego w Dział Promocji. 3) Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: a) utworzono Katedrę Rachunku Prawdopodobieostwa i Biomatematyki, b) zlikwidowano Zakład Matematyki Dyskretnej i Zakład Modelowania Matematycznego, c) przekształcono Katedrę Algebry w Katedrę Analizy Nieliniowej, 4) Na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki utworzono laboratorium wydziałowe Centrum Doskonałości WiComm - Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej 5) Na Wydziale Architektury przekształcono Zakład Architektury Mieszkaniowej w Katedrę Architektury Mieszkaniowej. 6) Na Wydziale Mechanicznym przekształcono katedry: a) Ekoinżynierii i Aparatury Przemysłowej, Maszyn Wirnikowych i Mechaniki Płynów, Silników Spalinowych i Sprężarek oraz Techniki Cieplnej w Katedrę Energetyki i Aparatury Przemysłowej b) Inżynierii Materiałowej oraz Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa w Katedrę Inżynierii Materiałowej i Spajania c) Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Pojazdów i Maszyn Roboczych w Katedrę Konstrukcji Maszyn i Pojazdów d) Hydrauliki i Pneumatyki oraz Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów w Katedrę Mechaniki i Mechatroniki 7) Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii powołano a) Katedrę Analizy Ekonomicznej i Finansów b) Katedrę Inżynierii Zarządzania Operacyjnego c) Katedrę Marketingu d) Katedrę Nauk Ekonomicznych e) Katedrę Nauk Społecznych i Filozoficznych f) Katedrę Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego g) Katedrę Zarządzania h) Katedrę Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa i) Katedrę Zastosowao Informatyki w Zarządzaniu 8) Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki przekształcono Katedrę Wysokich Napięd i Aparatów Elektrycznych na Zakład Wysokich Napięd i Aparatów Elektrycznych 150

2 9) Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska przekształcono się Katedrę Inżynierii Kolejowej w Katedrę Transportu Szynowego. ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK CENTRALNYCH 1. W r. powołano nowych kierowników działów: a) Dział Biuro Rektora mgr Monika Bryczkowska b) Dział Eksploatacji mgr inż. Ewa Szymaoska Tabela Kontrole i audyty przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne na Politechnice Gdaoskiej w r. LP. DATA ROZPO- CZĘCIA KONTROLI DATA ZAKOŃ- CZENIA KONTROLI PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI 28/ i 29/ 35/p/ z HP/10 Postanowienie nr U/KN/ z dnia TEMAT KONTROLI Przestrzeganie przepisów O-Ś. z uwzględnieniem org. genet. zmod. Katedra Biologii Leków i Biochemii, Katedra Mikrobiologii. Stan ochrony radiologicznej Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa Nadzór nad warunkami pracy pracowników Centrum Sportu Akademickiego Prawidłowośd realizacji oraz wydatkowania środków fin. przeznaczonych na realizację projektu w ramach 6 PR Upoważnienia nr i / 28/ 70/ 70/ Postanowienie nr z dn DO /10 38/ 151 Kontrola NIK dot. wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe Kontrola realizacji projektu POKL /08 pod kątem zgodności realizacji z umową i harmonogramem Kontrola realizacji projektu POKL /08 pod kątem zgodności realizacji z umową i harmonogramem Kontrola Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną Kontrola Wydziału Zarządzania i Ekonomii przez Powiatową Stacje Sanitarno- Epidemiologiczną Kontrola projektu nr PKOL /08 wnioski o płatności PKOL /08 od 01 do 04 Kontrola realizacji projektu współfinansowanego z EFS nr PKOL /08 Kontrola Gmachu Głównego oraz Akademickiego Centrum Sportowego

3 LP. DATA ROZPO- CZĘCIA KONTROLI DATA ZAKOŃ- CZENIA KONTROLI PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI TEMAT KONTROLI Upoważnienie wydane przez MNiSW Kontrola projektów w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Upoważnienie 143//POKL Postanowienie nr 34/KN/ Upoważnienie 62/ Upoważnienie 20/ Upoważnienia 62/11 i 63/11 Kontrola kwalifikowalności VAT w Projekcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaoskiej Kontrola na zakooczenie projektu nr WND.RPPM /010/08 RPOWP Kontrola kwalifikowalności VAT w Projekcie Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdaoskiej Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym ochrony pracy kobiet oraz wynagrodzeo za pracę i innych świadczeo pracowniczych Kontrola Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Sporządzono protokół kontroli HDiM/21/92/10 Kontrola ogólnych przepisów BiHP, Protokół nr HP/8/84/ 1 egz. w/m Kontrola ogólnych przepisów BiHP, Protokół nr HP/8/86/ 1 egz. w/m Kontrola archiwum PG przez Archiwum Paostwowe w Gdaosku Kontrola doraźna projektu POKL Kontrola dot. pr. bad. Finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG nr PL 0085, Decyzja E007/P01/2007/01 Kontrola w zakresie GMO HP/8/90/ Kat. Chemii, Techn. Biotechn. Żywn. Kontrola dot. BHP w Katedrze Technologii Tłuszczów i Detergentów Kontrola dot. BHP w Katedrze Chemii Organicznej Tabela Kontrole i audyty przeprowadzone przez Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytora PG w r. LP. TEMAT KONTROLI/AUDYTU Wstępna analiza kontroli zarządczej w uczelni w aspekcie Standardów Kontroli Zarządczej wprowadzonych komunikatem Ministra Finansów nr 23 z dnia Ocena funkcjonowania studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich na Politechnice Gdaoskiej 2 Działania wyjaśniające w sprawie opóźnienia przekazania wniosku Wydziału Zarządzania 3 i Ekonomii do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Czynności doradcze dotyczące sprawozdawczości uczelnianej 152

4 LP. TEMAT KONTROLI/AUDYTU Informacja z czynności doradczych w zakresie dotyczącym rejestru i przeprowadzonych kontroli 5 i audytów zewnętrznych na PG 6 Racjonalnośd zakupu, dystrybucja i ewidencja sprzętu elektronicznego na Politechnice Gdaoskiej Tabela Uchwały senatu Politechniki Gdaoskiej w r. Numer Data W sprawie 188/ 20 stycznia wszczęcia postępowania o nadanie tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdaoskiej prof. Janowi D. Millerowi 189/ 20 stycznia mianowania na stanowiska profesora zwyczajnego w Politechnice Gdaoskiej 190/ 20 stycznia wyboru AB Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Gdaoskiej za 2009 r. 191/ 20 stycznia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok z 17 czerwca 2009 r. wraz ze zmianami z 16 grudnia 2009 r. 192/ 20 stycznia zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 193/ 17 lutego wprowadzenia regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Gdaoskiej. 194/ 17 lutego zasad podziału dotacji na działalnośd dydaktyczną 195/ 17 lutego wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu FosteRing Gdansk University of TechnoLogy s research in Prevenion, Detection and Chemotheraphy of Environmental Factors-related Human Diseases. 196/ 17 lutego wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu BalticOncoNet Baltic Network for Translational Research in Oncology. 197/ 17 lutego zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu. 198/ 17 marca mianowania na stanowisko profesora w PG 199/ 17 marca zgody Senatu PG na powierzenie prof. R. Cielątkowskiej przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. S. Gzellowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Poznaoskiej 200/ 17 marca zgody Senatu PG na powierzenie prof. Januszowi Rachoniowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 201/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 202/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 203/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 204/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 205/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 153

5 206/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 207/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 208/ 17 marca zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki 209/ 17 marca utworzenia na Wydziale Architektury kierunku studiów gospodarka przestrzenna 210/ 17 marca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Niskotemperaturowe technologie wytwarzania warstw funkcjonalnych / Low temperature Technologies for fabrication functional layers. 211/ 17 marca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Zawód: Inżynier fizyk. 212/ 17 marca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 213/ 21 kwietnia przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Janusza Rachonia w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 214/ 21 kwietnia mianowania na stanowisko profesora w PG 215/ 21 kwietnia zgody Senatu PG na powierzenie prof. Edmundowi Wittbrodtowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej 216/ 21 kwiecieo zgody Senatu PG na powierzenie prof. Jackowi Namieśnikowi przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Henrykowi Góreckiemu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej 217/ 21 kwietnia nadania tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdaoskiej prof. dr inż. Janowi D. Millerowi 218/ 21 kwietnia przyjęcia Zasad przyjęd kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Gdaoskiej na rok akademickim 2011/ / 21 kwietnia utworzenia studiów II stopnia na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym 220/ 21 kwietnia zatwierdzenia planu kosztów centrów dydaktycznych i Biblioteki Głównej na rok finansowanych z dotacji dydaktycznej 221/ 21 kwietnia zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 222/ 2 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Jacka Namieśnika w postępowaniu o nadanie prof. Henrykowi Góreckiemu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. 223/ 2 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Edmunda Wittbrodta w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wro- 154

6 cławskiej 224/ 2 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Romanę Cielątkowską w postępowaniu o nadanie prof. Sławomirowi Gzellowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Poznaoskiej 225/ 2 czerwca zgody Senatu PG na powierzenie prof. Ryszardowi Katulskiemu przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie dr. Hamadounowi Touré tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej 226/ 2 czerwca Zasad przyjęd kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdaoskiej na rok akademicki 2011/ / 2 czerwca utworzenia studiów I stopnia na kierunku transport na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa 228/ 2 czerwca utworzenia studiów II stopnia na kierunku transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 229/ 2 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL- Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej przestrzeni Badawczej. 230/ 2 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Sied kręgosłupowa nauki nowej generacji OPTINET. 231/ 2 czerwca zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok 232/ 2 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdaoskiej na rok 233/ 2 czerwca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu 234/ 23 czerwca przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. Ryszarda Katulskiego w postępowaniu o nadanie dr. Hamadounowi Touré tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej 235/ 23 czerwca mianowania na stanowisko profesora w PG 236/ 23 czerwca przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęd dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady i tryb powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęd dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin przewidzianych w art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w roku akademickim / / 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON Etap I: Kontener Usług Wspólnych. 238/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki 155

7 - NewMAN. 239/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich. 240/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez PG na realizację projektu euczelnia stworzenie i wdrożenie na Politechnice Gdaoskiej platformy udostępniającej eusługi dla społeczeostwa informacyjnego województwa pomorskiego. 241/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Opracowanie metody projektowania i wykonawstwa obwałowao z wykorzystaniem urobku z robót czerpalnych w połączeniu z innymi materiałami ziarnistymi lub geosyntetykami 242/ 23 czerwca wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Improving nitrogen removal in municipal wastewater treatment plants while reducing energy consumption and greenhouse gas emissions. 243/ 23 czerwca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 2 czerwca r. 244/ 14 lipca wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 245/ 14 lipca wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 246/ 14 lipca wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 247/ 14 lipca zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Politechniki Gdaoskiej w 2009 roku. 248/ 14 lipca utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii unikatowego kierunku studiów zarządzanie inżynierskie 249/ 14 lipca zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 23 czerwca r. 250/ 22 września mianowania na stanowisko profesora w Politechnice Gdaoskiej 251/ 22 września wyboru członków Senackiej Komisji ds. Etyki na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 252/ 22 września wyboru członków Senackiej Komisji ds. Budżetu na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 253/ 22 września wyboru członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 254/ 22 września utworzenia na Wydziale Chemicznym międzyuczelnianego unikatowego kierunku studiów chemia budowlana 255/ 22 września umieszczenia przed Salą Senatu PG tablicy poświęconej pracownikom i studentom Politechniki Gdaoskiej, którzy godną postawą w latach dawali świadectwo swojego patriotyzmu działając na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności 156

8 256/ 22 września nadania imienia Jana Heweliusza - Dziedziocowi Południowemu i imienia Daniela Gabriela Fahrenheita - Dziedziocowi Północnemu w Gmachu Głównym Politechniki Gdaoskiej 257/ 22 września zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 14 lipca r. 258/ 27 października mianowania na stanowisko profesora w Politechnice 259/ 27 października 260/ 27 października 261/ 27 października 262/ 27 października 263/ 27 października 264/ 27 października 265/ 27 października 266/ 27 października Gdaoskiej budowy budynku dydaktycznego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdaoskiej w Gdaosku- Wrzeszczu z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Development of innovative ceramic membranes for gas separation ( Nowe membrany ceramiczne do separacji gazów ) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Theoretical and experimental investigation of solitons and modulation instability in nonlinear fiber. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu InterCityPlan: Joint spatial and socio-economic planning of the historical city center for synergy and development of cross-border area potentials. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Implementation and development of ecological engineering towards to strategy of surface water protection. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu ENER- LIQ Energy conversion based on ionic liquids and novel SOLID technology ( ENERLIQ Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID ). wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Computational Knowledge Technology with Automatic Reasoning to Cancer Management: A Multidisciplinary Approach (LC-CDSS) ( Zastosowanie technologii komputerowego przetwarzania wiedzy jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji lekarskich w onkologii. Podejście wielodyscyplinarne LC-CDSS wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Next Generation Solid Oxide Fuel Cell System with Bio-gas for Distributed Energy Generation ( Nowej generacji tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem dla potrzeb ener- 157

9 getyki rozproszonej ). 267/ 27 października wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej PL-Grid. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 22 września r. 268/ 27 października 269/ 17 listopada mianowania na stanowisko profesora w PG 270/ 17 listopada uzupełnienia składu Senackiej Komisji Statutowej na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 271/ 17 listopada wyboru AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron sp. komandytowa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PG za r. 272/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Nanostructured Electroceramic Films. 273/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Fabryka przedsiębiorczości. 274/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez PG na realizację projektu Nanocrystalline electroceramic functional layers: basic science and applications. 275/ 17 listopada wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu HERO- ES Hazardous Environment first Responder by COoperative UnmannEd SAR. 276/ 17 listopada zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 27 października r. 277/ 15 grudnia uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Budżetu na kadencję do 31 sierpnia 2012 r. 278/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na okres do 31 grudnia 2011r. 279/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na okres do 31 grudnia 2011r. 280/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na okres do 31 grudnia 2011 r. 281/ 15 grudnia powołania studentów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na okres do 31 grudnia 2011 r. 282/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres do 31 grudnia 2011 r. 283/ 15 grudnia wyboru przedstawicieli doktorantów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na okres do 31 grudnia 2011 r. 284/ 15 grudnia powołania przedstawicieli studentów w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres do 31 grudnia 2011 r. 285/ 15 grudnia powołania przedstawicieli studentów w skład Senackiej Komisji ds. Remontów i Inwestycji na okres do 31 grudnia 158

10 2011 r. 286/ 15 grudnia powołania przedstawiciela studentów w skład Senackiej Komisji ds. Współpracy i Programów Międzynarodowych na okres do 31 grudnia 2011 r. 287/ 15 grudnia powołania przedstawiciela studentów w skład Senackiej Komisji Statutowej na okres do 31 grudnia 2011 r. 288/ 15 grudnia wyboru przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję do 31 grudnia 2011 r. 289/ 15 grudnia powołania przedstawiciela doktorantów w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres do 31 grudnia 2011 r. 290/ 15 grudnia powołania przedstawiciela doktorantów w skład Senackiej Komisji ds. Remontów i Inwestycji na okres do 31 grudnia 2011 r. 291/ 15 grudnia powołania przedstawiciela doktorantów w skład Senackiej Komisji ds. Współpracy i Programów Międzynarodowych na okres do 31 grudnia 2011 r. 292/ 15 grudnia wyboru przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję do 31 grudnia 2011 r. 293/ 15 grudnia modyfikacji treści misji Politechniki Gdaoskiej. 294/ 15 grudnia zmian w statucie Politechniki Gdaoskiej. 295/ 15 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok. 296/ 15 grudnia Zasady podziału dotacji na działalnośd stacjonarną w 2011r. 297/ 15 grudnia zatwierdzenia limitów przyjęd na studia stacjonarne i niestacjonarne na Politechnice Gdaoskiej na rok akademicki 2011/ / 15 grudnia wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu MI- RIAM Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management systems 299/ 15 grudnia wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Unmanned Airborne Search and Rescue Systems (USAR). 300/ 15 grudnia wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązao finansowych przez Politechnikę Gdaoską na realizację projektu Generation BALT: Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts. 301/ 15 grudnia zatwierdzenia protokołu z posiedzenia senatu, które odbyło się 17 listopada r. Tabela Wykaz zarządzeo rektora Politechniki Gdaoskiej w r. Numer Data W sprawie 1/ zasad i trybu wprowadzenia Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) w Politechnice Gdaoskiej. 159

11 2/ zmiany regulaminów Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległośd i Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdaoskiej 3/ zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 4/ zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdaoskiej określającego organizację i zasady działania administracji Uczelni 5/ zasad i trybu przygotowywania, wydawania, ogłaszania i rejestrowania aktów wewnętrznych Politechniki Gdaoskiej. 6/ zasad ustalania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 7/ nowelizacji zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 8/ czasu pracy w II i IV kwartale r. pracowników Politechniki Gdaoskiej niebędących nauczycielami akademickimi 9/ powołania studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy, Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE III, Prawno-menedżerskie, Rachunkowośd i finanse, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, Zarządzanie administracją publiczną oraz audyt wewnętrzny. 10/ wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych Politechniki Gdaoskiej 11/ zatwierdzenia regulaminu działania Rady Programowej Akademickiego Klubu Politechniki Gdaoskiej Kwadratowa 12/ utworzenia na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki laboratorium wydziałowego Centrum Doskonałości WiComm - Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej. 13/ zmian w Regulaminie zamówieo publicznych Politechniki Gdaoskiej 14/ nazw w językach obcych kierunków i specjalności, ocen, dat i tytułów stosowanych w odpisach dyplomów ukooczenia studiów wyższych w Politechnice Gdaoskiej 15/ zasad podziału dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania własne Politechniki Gdaoskiej. 16/ zatwierdzenia procedury zawierania umów w sprawie zamówieo publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (ustawa Pzp) finansowanych z projektów Unii Europejskiej. 17/ zatwierdzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Mechatronika na Politechnice Gdaoskiej w ramach projektu Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdaoskiej 18/ wzorów kart przedmiotów do Katalogu ECTS 160

12 19/ wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami paostw członkowskich Unii Europejskiej lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na Politechnice Gdaoskiej w roku akademickim / / zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 21/ zmian organizacyjnych na Wydziałach: Architektury, Mechanicznym oraz Zarządzania i Ekonomii 22/ ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, Bezpieczeostwa i Higieny Pracy, Podstawy energetyki jądrowej, Rachunkowośd i finanse, Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich, Standardy ISO i zarządzanie przez jakośd (TQM), Studium pedagogiczne, Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie rozwojem przestrzennym miasta i Zarządzanie zasobami ludzkimi. 23/ wprowadzenia wzoru umowy o studiach niestacjonarnych 24/ zmian organizacyjnych na Wydziałach: Elektrotechniki i Automatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska 25/ zmiany zarządzenia rektora Politechniki Gdaoskiej nr 22/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukooczenia studiów na Politechnice Gdaoskiej 26/ ochrony danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Gdaoskiej 27/ ustalenia wysokości opłat kursu przygotowawczego z matematyki do matury / utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie w organizacji pozarządowej i Lean Six Sigma Black Belt oraz ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe Bezpieczeostwa i Higieny Pracy, Lean Six Sigma Black Belt, Menedżerów personalnych, Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania, Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, Rachunkowośd i finanse, Zamówieo publicznych, Zarządzanie apteką, Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej, Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie w organizacji pozarządowej, Wyceny nieruchomości. 29/ zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice Gdaoskiej. 30/ zasad gospodarowania lokalami w budynkach Politechniki Gdaoskiej, z wyłączeniem domów i hoteli studenckich 161

13 Tabela Wykaz pism okólnych rektora Politechniki Gdaoskiej w r. Numer Data pisma wydania Treść 1/ powołania zespołu ds. opracowania projektu zarządzenia w sprawie zasad współdziałania i podziału kompetencji kierownictwa uczelni w zakresie dysponowania majątkiem 2/ powołania przedstawiciela Samorządu Studentów PG w skład Rady Bibliotecznej 3/ powołania komisji ds. polityki finansowej centrów dydaktycznych 4/ powołania komisji ds. oceny kosztów funkcjonowania jednostek centralnych 5/ powołania zespołu ds. opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych 6/ wprowadzenia godzin rektorskich 24 maja r. (poniedziałek) z okazji obchodów jubileuszu Politechniki Gdaoskiej 7/ powołania rad projektów strategicznych 8/ wnoszenia opłat przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Politechnice Gdaoskiej w roku akademickim / / wzoru opisu dokumentów finansowych 10/ organizacji roku akademickiego /2011 studiów stacjonarnych 11/ powołania redaktora Zeszytów Naukowych Politechniki Gdaoskiej serii Filozofia i monografii na okres do 31 sierpnia 2012 r. 12/ zmiany organizacji roku akademickiego /2011 studiów stacjonarnych 13/ zmiany czasu pracy w dniu 16 lipca r. 14/ wyjazdów służbowych pracowników oraz skierowao w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych 15/ powołania zespołu ds. przygotowania uregulowao prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w PG 16/ powołania Uczelnianego Koordynatora ds. ECTS w Politechnice Gdaoskiej 17/ zmiany w piśmie okólnym nr 14/ w sprawie wyjazdów służbowych pracowników oraz skierowao w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. 18/ wprowadzenia godzin rektorskich 4 października r. w związku z Inauguracją Roku Akademickiego / / wzorów decyzji o skreśleniu z listy studentów Politechniki Gdaoskiej 20/ zwiększania wynagrodzenia pracownikom rozwiązującym stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę w roku / ewidencji uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Gdaoskiej 22/ interpretacji 2 pkt.5 w zarządzeniu rektora PG nr 19/ z 16 czerwca r. 23/ wprowadzenia godzin rektorskich 17 grudnia r. 24/ zatrudnienia pracowników w formie telepracy w Politechnice Gdaoskiej 162

14 Numer Data pisma wydania Treść 25/ powołania przedstawiciela studentów w skład Zespołu ds. Umiędzynarodowienia Studiów na Politechnice Gdaoskiej. O ogromnym sukcesie uczelni i podejmowaniu prawidłowych działao w tym zakresie świadczą wyniki jakie uzyskuje Politechnika Gdaoska w wielu badaniach rankingowych, m.in.: II miejsce w rankingu uczelni wyższych przeprowadzonym przez tygodnik Wprost i magazyn studencki dlaczego? - ankieta badała kryteria interesujące przyszłego studenta w roku II pozycja w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod względem uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów w roku akademickim /2011 III miejsce na liście najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce w roku IV miejsce w ankiecie Rzeczpospolitej tzw. Kuźnia prezesów, badanie pod kątem liczby prezesów-absolwentów uczelni listopad V miejsce w rankingu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz edialog sp. z o.o. pod patronatem Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w roku V miejsce w rankingu Uczelni Technicznych 2011 przygotowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą. Mimo tego Władze Uczelni zobowiązane są do ciągłego myślenia o tym, w jakim kierunku należy rozwijad Politechnikę, by nie utracid dobrej pozycji. Dlatego dużą uwagę poświęcamy zagadnieniom elastyczności procesu kształcenia i zwiększenia oferty dydaktycznej poprzez rozszerzenie współpracy międzynarodowej, przygotowanie Uczelni do europejskich certyfikatów jakości oraz lepszego wykorzystania funduszy europejskich. 163

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

3.7 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

3.7 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 3.7 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 3.7.1 ZMIANY ORGANIZACYJNE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ W 2011 r. na Uczelni funkcjonowało dziewięć wydziałów: Wydział Architektury, Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat świadczone usługi edukacyjne dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 13.06.2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2016/2017 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 15.06.2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2015/2016 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 470 882,17

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 470 882,17 Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Informatyka Liczba semestrów*: 7 Średnia liczba studentów w semestrze: 43 Przewidywana liczba studentów ogółem: 300 Liczba godzin na 1 studenta* 1 380 Narzut

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ATH - CENTRALNE ORGANY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ CENTRALNE STANOWISKA SENAT organ kolegialny Komisja ds. Nauki i Budżetu Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Komisja

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 6/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska. S P R A W O Z D A N I E z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2012/2013

Politechnika Lubelska. S P R A W O Z D A N I E z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2012/2013 Politechnika Lubelska S P R A W O Z D A N I E z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2012/2013 Lublin, 2013 2 Opracowanie: Biuro Rektora i Organizacji Uczelni Opracowanie przygotowano

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 20/ 2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących i

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po Dział I. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 27/ 2015 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na

Bardziej szczegółowo

2. SGGW może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej określonej w ust.

2. SGGW może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej określonej w ust. Uchwała nr 15-2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r. w sprawie: zmiany zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 laureatów oraz finalistów niektórych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r. w sprawie: wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Gdańsk 2013 Niniejsze sprawozdanie, prezentujące ocenę mijającego roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo