Six Sigma Black Belt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Six Sigma Black Belt"

Transkrypt

1 Operational Excellence Six Sigma Black Belt Z nami zrozumiesz czym jest filozofia Six Sigma Poznasz podstawowe koncepcje i narzędzia pozwalające na samodzielną pracę w projekcie Zobaczysz wiele przykładów praktycznego zastosowania prezentowanych koncepcji i narzędzi Dzięki licznym dwiczeniom własnymi rękami odkryjesz praktyczne zastosowanie wiedzy, którą przekazujemy Z naszą pomocą przeprowadzisz swój pierwszy projekt Six Sigma Black Belt

2 Operational Excellence Six Sigma Black Belt Informacje ogólne Szkolenie Operational Excellence Black Belt jest szkoleniem na poziomie zaawansowanym. Nauka narzędzi statystycznych nie jest głównym celem szkolenia. Podstawą do użycia jakichkolwiek z nich są bowiem filozofia i koncepcje, które za nimi stoją. Krytyczne Myślenie i umiejętnośd zadawania właściwych pytao są podstawą do efektywnego (nie efektownego) wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w takim zakresie i na takim poziomie praktycznym, aby umożliwid kandydatom na Black Beltów samodzielną pracę w projektach Six Sigma jak również aktywne wspieranie Green Beltów w ich pracy projektowej. Szkolenie Black Belt składa się z 4 tygodni szkoleniowych i zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli praktykowad poznawane koncepcje oraz narzędzia pomiędzy poszczególnymi tygodniami. Jeden tydzieo szkoleniowy, wymaga 3-4 tygodniowej pracy w projekcie przed przystąpieniem do kolejnego. Metodyka Szkolenie Black Belt bazuje przede wszystkim na dwiczeniach praktycznych, podczas których uczestnicy własnymi rękami odkrywają wiedzę, która w przyszłości pozwoli im rozwiązywad problemy organizacji w bardziej efektywny sposób. Jedynie takie podejście gwarantuje pełne zrozumienie filozofii Operational Excellence Six Sigma. W trakcie szkolenia dzielimy się również zdobytym doświadczeniem. Do każdego poruszanego tematu posiadamy własne przykłady, co jeszcze bardziej podkreśla możliwośd praktycznego zastosowania prezentowanych na szkoleniu narzędzi i koncepcji.

3 Operational Excellence Six Sigma Black Belt Oczekiwane rezultaty szkolenia Adresaci szkolenia Po zakooczeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili: Planowad zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów Analizowad zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy na poziomie zaawansowanym Używad Kart Kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie) Zbadad i w razie potrzeby usprawnid System Pomiarowy Planowad Eksperyment (wybór czynników ich poziomów oraz odpowiedniej do sytuacji strategii eksperymentu) na poziomie ekspert Przeprowadzid i przeanalizowad eksperyment (na poziomie zaawansowanym) oraz na tej podstawie wyciągnąd praktyczne wnioski Przeprowadzid swój pierwszy projekt Black Belt Szkolenie adresowane jest w szczególności do: Inżynierów Procesu Inżynierów Jakości Technologów Liderów Menadżerów (szczególnie średniego szczebla, którzy chcą dowiedzied się czegoś więcej o metodologii Six Sigma) Projekty Black Belt Integralną częścią szkolenia są projekty prowadzone przez każdego z uczestników. Takie podejście pozwala na bieżąco stosowad nabytą wiedzę w praktyce. Projekty muszą zostad zdefiniowane przed rozpoczęciem szkolenia.

4 Plan Sesji I Przed rozpoczęciem szkolenia Po konsultacji z trenerem OperationalExcellence.pl, zdefiniowanie projektu Black Belt dla każdego z uczestników szkolenia Sesja I: Przykłady projektów, w których zastosowano filozofię Operational Excellence Six Sigma Wprowadzenie do tematyki Six Sigma Y= f(x) + zakłócenia, Krytyczne Myślenie, rola pytao, Mapa Myśli (ang. Thought Map) Wprowadzenie do zmienności i podstawowe statystyki Quincunx - dlaczego krytyczne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną i specjalną Mapa Procesu (ang. Process Map), Mapa Produktu (ang. Product Map) oraz Tabela Źródeł Zmienności (ang. Rate of Change Table) jako podstawa racjonalnego próbkowania Wprowadzenie do próbkowania: Drzewa Próbkowania, analiza praktyczna, graficzna i ilościowa Próbkowanie: jak często próbkowad? jaka jest optymalna wielkośd próbki? Pasywne zbieranie danych, monitorowanie wyników procesu Analiza Sytemu Pomiarowego dla danych ciągłych Analiza Sytemu pomiarowego dla danych dyskretnych i oceny wizualnej Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt Przegląd Projektów - indywidualne dwugodzinne konsultacje dla każdego z uczestników szkolenia

5 Plan Sesji II Pomiędzy Sesją I a Sesją II Indywidualna praca w projekcie Black Belt praktyka koncepcji i narzędzi poznanych podczas Sesji I. Możliwośd konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem OperationalExcellence.pl Sesja II: Badanie Składników Zmienności (ang. Components of Variation Study, COV): aktywne zbieranie danych odpowiadających na konkretne pytania dotyczące procesu Badanie Składników Zmienności: Drzewa Próbkowania, analiza praktyczna, graficzna, ilościowa (szacowanie wpływu źródła zmienności na proces) Wprowadzenie do Projektowania Eksperymentów (ang. Design of Experiments, DOE): założenia i podstawy, porównanie metod eksperymentowania Planowanie Eksperymentu: wybór czynników i poziomów Eksperyment Pełno-czynnikowy (ang. Full Factorial Design): konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa), Macierzy Eksperymentu Eksperyment Ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design): konstrukcja, rezolucja eksperymentu i jej konsekwencje, analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa) Eksperymentowanie sekwencyjne Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt

6 Plan Sesji III Pomiędzy Sesją II a Sesją III Indywidualna praca w projekcie Black Belt praktyka koncepcji i narzędzi poznanych podczas Sesji II. Możliwośd konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem OperationalExcellence.pl Sesja III: Eksperymentowanie w szerokim zakresie warunków, dlaczego wnioski wyciągnięte na podstawie eksperymentu nie sprawdzają się w praktyce Wprowadzenie Zakłóceo do eksperymentu Diagram Zależności Czynników (ang. Factor Relationship Diagram, FRD) jako podstawowe narzędzie zarządzania zakłóceniami w eksperymencie Ograniczenie w randomizacji, konsekwencje dla wyciąganych wniosków, sposób analizy Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie - podstawowe strategie: Powtórki (ang. Repeats), Powtórzenia (ang. Replicates), Blokowanie (ang. Blocking) Analysis of Variance (ANOVA): Fully Nestet Anova vs. Crossed ANOVA Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt

7 Plan Sesji IV Pomiędzy Sesją III a Sesją IV Indywidualna praca w projekcie Black Belt praktyka koncepcji i narzędzi poznanych podczas Sesji III. Możliwośd konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem OperationalExcellence.pl Sesja IV: Badanie Składników Zmienności - strategie próbkowania: Nested, Systematic, Crossed: sposób analizy w zależności od wybranej strategii próbkowania Zarządzanie Zakłóceniami w eksperymencie kontynuacja: Repeats vs. Replicates (co jeżeli podczas analizy pomylimy jedną strategię z drugą, ANOVA w DoE) Blokowanie Kompletne (ang. Complete Randomized Block Design) i Blokowanie Niekompletne (ang. Incomplete Randomized Block Design): jak wybrad odpowiednią strategię blokowania? Whole Plot Split Plot Design CoV w DoE Badanie Składników Zmienności wewnątrz poszczególnych przebiegów eksperymentu Przyczyny Specjalne w Eksperymencie: diagnostyka, sposób postępowania Transformacja danych z eksperymentu: kiedy jest potrzebna? która jest najlepsza? jak ją przeprowadzid? Budowanie Modeli (ang. Model Building), opis y= f (x)+zakłócenia Analiza Reszt (ang. Residuals Analysis) Przegląd Projektów, definiowanie kolejnych kroków w projektach kandydatów na Black Belt Po spełnieniu wymagao możliwa certyfikacja na Six Sigma Black Belt.

8 Najbliższe szkolenia Six Sigma Black Belt Klasa PL/O/BB/01/2012: Klasa PL/O/BB/02/2012: Sesja I: II Sesja I: IX Sesja II: III Sesja II: X Sesja III: IV Sesja III: XI Sesja IV: V Sesja IV: XII Miejsce szkolenia: Wrocław Miejsce szkolenia: Wrocław Cena szkolenia: PLN Cena szkolenia obejmuje: Komplet materiałów szkoleniowych Książkę Zrozumied Zmiennośd Donald J. Wheeler tłumaczenie polskie Login i hasło do Strefy Klienta na aby bezpłatnie korzystad z wielu materiałów dodatkowych Pomoc trenera przy wyborze i definiowaniu projektu BB Bezpłatne konsultacje w sprawie projektu i możliwośd konsultacji z trenerem także w przerwie pomiędzy tygodniami szkoleniowymi oraz przez 2 miesiące po zakooczeniu szkolenia Przerwy kawowe oraz lunch Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

9 Warunki uczestnictwa w szkoleniu Oferta szkoleniowa skierowana jest do firm i nie dotyczy osób prywatnych, konsultantów i trenerów. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zapisu na szkolenie bez podania przyczyny Aby wziąd udział w szkoleniu, po dokonaniu wyboru terminu i miejsca szkolenia należy: Skontaktowad się mailowo lub telefonicznie z OperationalExcellence.pl. Wyślemy do Paostwa formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnid i odesład. Po otrzymaniu formularza prześlemy Paostwu drogą mailową potwierdzenie wraz ze wszystkimi szczegółami uczestnictwa Wnieśd opłatę za szkolenie przelewem na konto OperationalExcellence.pl do 7 dni od daty przesłania zgłoszenia, nie później niż na 14 dniprzed planowanym terminem szkolenia Rezygnacja ze szkolenia może nastąpid jedynie w formie pisemnej. Należy ją przesład na adres OperationalExcellence.pl najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa zastrzegamy sobie prawo obciążenia zgłaszającego kosztami w wysokości 50% ceny szkolenia. Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku zgromadzenia wymaganej liczby uczestników, najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, OperationalExcellence.pl zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego. OperationalExcellence.pl Ul. Ruska 18/ Wrocław Tel: , Mail: WWW: OperationalExcellence.pl

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Upgrade: Green to Black!

Six Sigma Upgrade: Green to Black! Wrocław, 5 sierpnia 2015 Trudniejsze problemy, większa odpowiedzialność, lepsze uzbrojenie Six Sigma Upgrade: Green to Black! edycja 2. 12 dniowe szkolenie uzupełniające dla absolwentów kursu Six Sigma

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Project Management 2015/2016

Project Management 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Project Management 2015/2016 www.luqam.com/pm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Project Management to kierunek, na którym w ciągu 20 dni uczestnicy mają szansę poznać koncepcje zarządzania

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M R O Z W O J U

P R O G R A M R O Z W O J U Strona1 P R O G R A M R O Z W O J U L I D E R Ó W I N N O W A C J I a u t o r s t w a p r o f. M a r i o R a i c h a w L e t i a B u s i n e s s C e n t e r w L e g n i c y L E G N I C A 2 0 1 3 Strona2

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA GREEN BELT

SIX SIGMA GREEN BELT WROCŁAW, 22 czerwca 2011 Oferta szkolenia SIX SIGMA GREEN BELT wrzesieo 2011-styczeo 2012 Akademia Białego Kruka Sp z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Edycja 2015/2016 Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy

Syllabus. REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao. Poziom Podstawowy Syllabus REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagao Wersja 1.3 2011 Prawa autorskie do tej edycji syllabusa dla wszystkich języków należą do Global Association for Software Quality, gasq Historia

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

PRACTITIONER OF ART OF NLP

PRACTITIONER OF ART OF NLP PRACTITIONER OF ART OF NLP Trenerzy firmy ITEM zapraszają na jesienną edycję programu Practitioner of Art of NLP Dla kariery, rozwoju i osobistych planów. Poszukuj, odkrywaj, szukaj połączeń i inspiracji,

Bardziej szczegółowo