PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE"

Transkrypt

1 Tworzywo konstrukcyjne nowej generacji Reylan jest nazwà handlowà nowej generacji tworzyw konstrukcyjnych firmy KING-PLAST otrzymanych na bazie politereftalanu etylenu (PET) przeznaczonych do wtryskiwania i wyt aczania. Sà to techniczne tworzywa termoplastyczne, o strukturze semikrystalicznej, wzmacniane lub niewzmacniane w óknem szklanym oraz nape niane wype niaczem mineralnym. Produkowane sà równie gatunki niepalne Reylanów. Reylan ma wyjàtkowà twardoêç, sztywnoêç i bardzo du à odpornoêç chemicznà, a tak e odpornoêç na promieniowanie UV (lepszà od poliamidów). UdarnoÊç jest du a i stabilna w szerokim zakresie temperatury. Zakres temperaturowy stosowania wynosi od 40 do +72 C dla gatunku podstawowego. W ókno szklane i nape niacz mineralny zwi kszajà wytrzyma oêç mechanicznà i cieplnà Reylanu, co powoduje przesuni cie temperatury u ytkowania z 72 C do ponad 200 C. Dodatkowe zalety tworzywa to du a stabilnoêç kszta tów, ma a ch onnoêç wilgoci (< 0,2 %), dobra odpornoêç na czynniki atmosferyczne i korozj napr eniowà oraz pràdy pe zajàce (lepsza od poliamidów), dobre w aêciwoêci dielektryczne. Reylan jest odporny na dzia anie wielu czynników chemicznych, a zw aszcza alkoholi, t uszczów, smarów, paliw, w glowodorów alifatycznych, rozcieƒczonych soli i kwasów. Tworzywo to mo e byç stosowane: w przemyêle motoryzacyjnym na elementy uk adu paliwowego oraz hamulcowego, np. pompa paliwowa, filtry, kratka dop ywu powietrza oraz filtr powietrza. Wykonuje si z niego tak e wk ady odblaskowe reflektorów, os ony motocyklowe, pa àki wycieraczek szyb samochodowych, obudowy silników wycieraczek szyb, elementy pasów bezpieczeƒstwa, obudowy lusterek zewn trznych, spojlery, klamki do drzwi, elementy gaênika, nasadki Êwiec zap onowych oraz pokrywy zap onu, dêwignie gazu i sprz g a, w elektronice, elektrotechnice i technice Êwietlnej do produkcji m.in. uchwytów szczotek, cz Êci silników elektrycznych, podstaw urzàdzeƒ elektrycznych, obudów silników elektrycznych, przekaêników, elementów liczników, skrzynek bezpieczników samoczynnych, korpusów b bnów na kable, wtyków i gniazdek wtykowych, telefonicznych skrzynek rozdzielczych, elementów wy àczników, opraw lamp, coko ów arówek, lampek do podêwietlania lup, lamp promiennikowych, reflektorów podwodnych, obudów kondensatorów (odpornoêç na pràdy pe zajàce), w technice wyrobów precyzyjnych ( o yska, dêwignie, krzywki, ko a z bate (konkuruje z PA i POM), elementy maszyn liczàcych i maszyn do pisania, elementy komputerów, urzàdzeƒ kopiujàcych, cz Êci precyzyjne do aparatów fotograficznych i sprz tu optycznego, zawory termostatów), w produkcji sprz tu gospodarstwa domowego (cz Êci ekspresów do kawy, suszarki do w osów, lokówki, cz Êci opiekaczy do grzanek, elementy przyrzàdów do produkcji frytek, listwy uchwytów do piekarników, uchwyty elazek oraz elementy wyposa enia). Z Reylanu wykonuje si tak e: szpule do prz dzy w ókienniczej, zawory kurkowe, korpusy pistoletów do p ynnych klejów, elementy wiàzaƒ narciarskich. Tworzywo to mo na przetwarzaç na standardowych wtryskar- 3

2 kach. Zakres temperatur przetwórstwa dla gatunków niewzmocnionych wynosi od 240 do 260 C, temperatura formy C, ciênienie wtrysku MPa, dla gatunków wzmocnionych odpowiednio od 250 do 280 C, temperatura formy C oraz ciênienie wtrysku MPa. Z Reylanu mo na wykonaç elementy, których nie daje si otrzymaç ze standardowych poliamidów i innych tworzyw konstrukcyjnych. Przyk ady elementów wykonanych z tworzywa Reylan pokazane sà na fot Wdro ona na skal przemys owà w King-Plast Sp. z o.o. technologia i produkt by y wielokrotnie nagradzane na mi dzynarodowych wystawach innowacji (Norymberga, Genewa, Gdaƒsk, Budapeszt, Bruksela, Kuala Lumpur), w tym najwi kszà w Êwiecie nagrodà za wynalazczoêç z otym medalem WIPO (World Intellectual Property Organization) oraz Grand Prix VI Mi dzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PTS 2003 w Warszawie, wyró nienie podczas VI Mi dzynarodowych Targów Plastpol 2003 w Kielcach, wyró nienie VII edycji Konkursu Polski Produkt Przysz oêci. System ProCAST 2004 nowa wersja oprogramowania symulacyjnego dla odlewnictwa Symulacja procesów odlewniczych jest szeroko stosowana w przemyêle, poniewa pozwala na opracowanie technologii odlewania zapewniajàcych wysokà jakoêç odlewów. Zestaw programów wspomagajàcych projektowanie procesów odlewania, oferowanych przez grup ESI Group producenta oprogramowania symulacyjnego i pioniera w dziedzinie symulacji cyfrowej zachowania si prototypów i procesów produkcyjnych uwzgl dniajàcych w aêciwoêci fizyczne materia ów obejmuje ProCAST i CALCOSOFT do symulacji procesów odlewania ciàg- ego oraz PAM-CAST do analizy procesu nape niania i krzepni cia oparty na metodzie ró nic skoƒczonych. System ProCAST pozwala na szybkà optymalizacj wielu procesów odlewniczych, poczàwszy od nisko- i wysokociênieniowych, a koƒczàc na odlewach w formach piaskowych; umo liwia tak e symulacj procesów odlewania metodà traconego wosku. System ProCAST oferuje zaawansowane funkcje automatycznego generatora ProCAST symuluje odlewanie pod ciênieniem aluminiowej cz Êci samochodowej siatki metody elementów skoƒczonych, analiz termicznà, modelowanie p yni cia metalu, analiz napr eƒ i odkszta ceƒ, analiz struktury metalu oraz uwzgl dnia wymian ciep a przez promieniowanie. Wersja 2004 jest pierwszà wersjà systemu ProCAST rozpowszechnianà przez ESI Group i poddana zosta a weryfikacji oprogramowania zgodnie z procedurà ISO 9001 firmy ESI Group. W wersji 2004 wprowadzono wiele ulepszeƒ. Nowy interfejs graficzny zapewnia sprawne, intuicyjne Êrodowisko wizualizacji. Usprawniono równie obs ug procesu analizy poprzez wprowadzenie mo liwoêci oddzielnego uruchamiania poszczególnych modu ów programowych: generatora siatki MES, pre- i postprocesorów oraz modu- ów analizy termodynamicznej i przep ywowej. W celu usprawnienia przejmowania dokumentacji z innych programów komputerowych, generator siatki MES zosta wyposa ony w standardowe interfejsy wymiany danych, jak IGES, Step Parasolid i inne. W nowej edycji programu generator siatki MES jest dost pny na wszystkich platformach systemowych. Nowy algorytm zapewnia automatycznà optymalizacj siatki MES, gwarantujàc utrzymanie wymaganej dok adnoêci obliczeƒ przy rzadszej siatce MES. W efekcie czas obliczeƒ zosta znacznie skrócony. Nowy preprocesor oferuje uproszczone definiowanie analizowanych procesów odlewniczych, jak równie zawiera niezb dnà baz danych parametrów termodynamicznych. Nowy interfejs u ytkownika jest wyposa ony w menu oraz w przyciski ikonowe, co znacznie u atwia kontrol wizualizacji symulowanych procesów. Nowe mo liwe 4

3 Nowe urzàdzenie do pomiaru skrajni kolejowej Naukowcy z Instytutu Fraunhofera Fizycznych Technik Pomiarowych (Fraunhofer Institute for Physical Measurements Techniques) opracowali optyczne urzàdzenie do pomiarów skrajni kolejowej (minimalnej dopuszczalnej przez przepisy odleg oêci obiektów od torów kolejowych). Podstawowym elementem systemu pomiarowego CPS 201 (Clearance Profile System) jest czujnik zamocowany z przodu pojazdu, emitujàcy za pomocà obracajàcego si zwierciad a, wysokiej cz stotliwoêci modulowanà wiàzk laserowà. Âwiat o odbite przez otaczajàce obiekty jest skupiane przez soczewki i przesy ane do detektora za pomocà w ókien optycznych. Nast pnie w uk adzie pomiarowym porównywane jest przesuni cie fazowe wiàzki wchodzàcej i wychodzàcej, na podstawie którego wyznaczana jest odleg oêç mi dzy obiektami, np. dachem pociàgu a stropem tunelu. Korzystajàc z wyznaczonej odleg oêci oraz znajàc aktualne po o enie zwierciad a mo na wyznaczyç wspó rz dne punktów obiektów w postaci dwuwymiarowego obrazu graficznego. Elektroniczny uk ad pomiarowy znajduje si wewnàtrz pojazdu, co eliminuje koniecznoêç stosowania specjalnych zabezpieczeƒ przed wp ywami Êrodowiska zewn trznego. W celu dok adnoêci i szybkoêci pomiarów naukowcy z IPM opracowali nowà wersj istniejà- Dokoƒczenie z 4 str. obszary analizy wyników to predykcja nadrywania odlewów, wyznaczanie miejsc mo liwych p kni ç, sprz ona analiza stanu napr eƒ i porowatoêci odlewu. System Pro- CAST 2004 pozwala na lepsze prognozowanie stanu trwa oêci form. Oprogramowanie ProCAST 2004 mo e byç zainstalowane na platformach systemowych Windows NT, Windows 2000 i Windows XP, na platformach Linux autoryzowanych przez producentów sprz tu, jak równie na stacjach roboczych z systemem operacyjnym Unix firm HP-Compaq, IBM, SGI i Sun. Podczas ruchu pojazdu jego otoczenie jest skanowane za pomocà spiralnej wiàzki laserowej emitowanej przez czujnik (pr dkoêç obrotowa wiàzki 100 obr. na sekund ) (www. fraunhofer.de/researchnews) Metody doêwiadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych cego systemu pomiarowego pod nazwà High Speed Profiler HPS 302. Urzàdzenie umo liwia bezkontaktowy i szybki pomiar po o enia obiektów. Czujniki przesy ajà nieobrobione dane pomiarowe do komputera znajdujàcego si wewnàtrz pojazdu, gdzie sà przetwarzane w czasie rzeczywistym, za pomocà specjalnego oprogramowania na odleg- oêç, i ewentualnie przekazywane za poêrednictwem sieci komputerowej. Uk ad skanuje punkty pomiarowe z cz stotliwoêcià 600 Hz i zmierzy odleg oêç 3300 razy na 1 obrót zwierciad a. Daje to cz stotliwoêç pomiaru ok. 2 MHz. Ca kowity zakres pomiarowy wynosi ok. 40 m. RozdzielczoÊç pomiarowa 1 mm. Dok adnoêç pomiaru dla odleg oêci pomiarowych od 1 do 10 m wynosi 3 mm w przypadku obiektów o wspó czynniku odbicia równym 95% i 10 mm w przypadku obiektów o wspó czynniku odbicia 10%. Kàt skanowania wynosi 360. System HSP 302 mo e pracowaç w temperaturze od 20 C do +50 C. Dodatkowo urzàdzenie stwarza mo liwoêç zapisu na wideo trasy pojazdu równoczeênie z dokonywaniem pomiarów. Wydana w bie àcym roku nak adem WNT ksià ka prof. Stanis awa Ochelskiego pt. Metody doêwiadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych pokazuje znaczenie badaƒ eksperymentalnych w projektowaniu materia- ów kompozytowych. Czytelnik na wst pie ma okazj zapoznaç si z ogólnà charakterystykà kompozytów i ich sk adników. Nast pnie zg bia zagadnienia mechaniki ich struktury oraz procesów niszczenia podczas obcià enia, zachowanie si kompozytów w ró nych stanach napr enia. W ksià ce omówione sà zagadnienia reologii kompozytów, zm czenia, odpornoêci na p kanie i obcià enia udarowe. Przedstawione sà metody badaƒ nieniszczàcych materia ów kompozytowych oraz sposoby analizy statystycznej wyników badaƒ. Ksià ka polecana jest studentom wydzia ów in ynierii materia owej i mechaniki oraz pracownikom oêrodków naukowych zajmujàcych si problematykà badawczà z zakresu in ynierii materia owej. 5

4 Mi dzynarodowa Konferencja SIX SIGMA W dniach stycznia br. we Wroc awskim Centrum Transferu Technologii na Politechnice Wroc- awskiej odby a si pierwsza Mi dzynarodowa Konferencja Six Sigma. Konferencja by a niepowtarzalnà okazjà do wys uchania wybitnych ekspertów z zagranicy. WÊród zaproszonych goêci znaleêli si Roland Caulcutt (Caulcutt Associates, UK), Ronald Does (Univ. of Amsterdam, NL), Ron Kenett (KPA Ltd, Izrael), a tak e Alex Georgiev (Jaad Consulting, USA). Obok specjalistów z zagranicy, mo na by o wys uchaç wielu interesujàcych wystàpieƒ polskich praktyków Six Sigma. Swój czynny udzia wnios y tak uznane firmy, jak Philips, Glaxo- SmithKline, American Standards, Sauer Danfoss czy Bombardier. Warto równie podkreêliç, e zró nicowany program konferencji dawa uczestnikom mo liwoêç wzi cia udzia u w jednym z trzech warsztatów prowadzonych przez zagranicznych goêci oraz trenerów Akademii Six Sigma. Konferencja ta by a jednak przede wszystkim okazjà do wymiany doêwiadczeƒ, do zadania pytaƒ, sta a si zalà kiem ogólnopolskiego forum wymiany doêwiadczeƒ w zakresie Six Sigma, którego stworzenie jest intencjà wroc awskiej Akademii Six Sigma. Liczba uczestników (oko o 130), wêród których znaleêli si przedstawiciele przedsi biorstw ró nych bran, zarówno przemys u wytwórczego, jak i sektora us ug, Êwiadczy o rosnàcym zainteresowaniu Six Sigma w naszym kraju. Czym wi c jest Six Sigma? Jest bez wàtpienia koncepcjà prowadzenia biznesu. Jest d ugoterminowà strategià, pewnà filozofià i okreêlonym sposobem dzia ania. Six Sigma jest jednak przede wszystkim spójnym programem poprawy jakoêci, lub raczej, zyskownoêci. Od pierwszego du ego sukcesu, jaki odnios a strategia Six Sigma, up yn o 16 lat. By rok 1988, kiedy Êwiat przemys u i biznesu po raz pierwszy o niej us ysza. Wówczas to firma Motorola otrzyma a pierwszà w historii nagrod jakoêci imienia Malcolma Baldridge a (Malcolm Baldridge National Quality Award) w kategorii manufacturing. Ówczesny g ównodowodzàcy Motoroli, pan Robert Galvin, pytany o êród o tego sukcesu odpowiedzia, e g ównym czynnikiem, który pozwoli Motoroli wyjêç z kryzysu i osiàgnàç tak wysoki poziom jakoêci, by o stworzenie i implementacja nowej strategii strategii Six Sigma. Wówczas powszechne by o przekonanie, e wychwalana przez Boba Galvina nowa strategia jest niczym wi cej, jak tylko rozszerzeniem akceptowalnej zdolnoêci procesu z 3 na 6σ. Z ka dym rokiem jednak zacz o przybywaç organizacji, które otwarcie mówi y, e sà organizacjami Six Sigma. Dzisiaj grono organizacji Six Sigma stale si powi ksza, a sama strategia rozprzestrzenia si z niezwyk à pr dkoêcià trafiajàc nie tylko do zak adów produkcyjnych, ale te banków, szpitali czy firm internetowych. Wymienianie organizacji realizujàcych program Six Sigma szybko traci sens jest ich po prostu zbyt wiele. Zasadniczà rol w Six Sigma pe nià osoby odpowiedzialne za dzia- ania doskonalàce, tzw. Black Belts. Ich wysoka wiedza i umiej tnoêci pozwalajà im na realizacj projektów Six Sigma. Ka dy z tych projektów realizowany jest na podstawie metodologii DMAIC, która okreêla, co nale y zrobiç, jak nale y to zrobiç, a tak e jakich narz dzi nale y u yç. Realizowane projekty sà êród em niebagatelnych oszcz dnoêci. W przedsi biorstwach amerykaƒskich ka dy ze zrealizowanych projektów oznacza Êrednio tys. dolarów oszcz dnoêci rocznie. Ka dy Black Belt realizuje oko o czterech takich projektów rocznie. Wbrew przypuszczeniom niektórych strategia Six Sigma jest czymê zupe nie nowym, koncepcjà do tej pory niespotykanà i z wielu powodów unikalnà. Jest prawdà, e narz dzia Six Sigma nie sà pierwszej m odoêci (niektóre liczà sobie cz sto po 50 lat i wi cej). Jednak e sposób w adania nimi jest zupe nie nowy i sprawia, e strategia ta jest niezwykle skuteczna i uniwersalna zarazem. Jest ona nowà koncepcjà wartà najwy szego zainteresowania teoretyków i praktyków zarzàdzania jakoêcià. Praktyków szczególnie, gdy zasadnoêç tego zainteresowania zosta a ju potwierdzona przez liczne wdro enia. Utworzona przy Politechnice Wroc awskiej Akademia Six Sigma jest pierwszà w Polsce inicjatywà zajmujàcà si profesjonalnym przygotowaniem kadr na potrzeby implementacji i rozwoju strategii Six Sigma. Powo anie Akademii mo liwe by o dzi ki d ugofalowej wspó pracy naukowców z Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) z brytyjskimi specjalistami w dziedzinie Six Sigma ISRU (Industrial Statistics Research Unit; University of Newcastle). Akademia, jako pierwsza w Polsce, oferuje komercyjny, otwarty program umo liwiajàcy zdobycie certyfikatu Six Sigma Black Belt. Jest to rozbudowany, szeêciomiesi czny cykl szkoleniowy, którego celem jest przekazanie kandydatom wiedzy i umiej tnoêci niezb dnych do dzia ania jako Six Sigma Black Belt, w dowolnej organizacji. Wi cej informacji: lub lub w siedzibie Wroc awskiego Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego 48, Wroc aw, tel. (071)

5 Wysoko wytrzyma y nanomateria Nowy materia opracowany w firmie Sandvik Materials Technology o nazwie Nanoflex cechuje si wyjàtkowo wysokà wytrzyma- oêcià wytrzyma oêç na rozciàganie wynosi od 1600 do 3000 MPa, du à twardoêcià 60 HRC, du à udarnoêcià 27 J w temperaturze 20 C. Ponadto nowy materia jest odporny na korozj i zu ycie Êcierne, daje si atwo kszta towaç, podczas obróbki cieplnej wykazuje stabilnoêç wymiarowà oraz jest arowytrzyma y (tab.). Swoje Rys. 3. Quasi-kryszta y obecne w strukturze materia u Sandvik Nanoflex W aêciwoêci mechaniczne materia u Nanoflex HP200 na amortyzatory Wytrzyma oêç na rozciàganie R m, MPa Umowna granica plastycznoêci R 0,2, MPa Wyd u enie, % 8 6 Modu elastycznoêci, MPa TwardoÊç HV10, HRC TwardoÊç powierzchniowa 3000 HV10 UdarnoÊç (próba Charpy ego) w 20 C, J 27 nie wykazujà symetrii translacyjnej charakterystycznej dla typowych materia ów krystalicznych (rys. 4). Wydzielenia umacniajàce Nanoflex sà bardzo stabilne wymiarowo, a wi c mo liwe jest zachowanie w nich struktury quasikrystalicznej. Zastosowania Unikalne w aêciwoêci materia- u Nanoflex, a zw aszcza wysoka wytrzyma oêç sprawiajà, e jest on idealnym tworzywem do zastosowaƒ mechanicznych. Dodatkowym atutem jest niska waga tworzywa, co ma znaczenie w przypadku takich zastosowaƒ, szczególne w aêciwoêci Nanoflex zawdzi cza unikalnej mikrostrukturze (rys. 1). W osnowie stopu rozmieszczone sà umacniajàce Rys. 1. Obraz elektronomikroskopowy mikrostruktury stopu Nanoflex wydzielenia ró nych faz o rozmiarach nanometrycznych (1 10 nm) (rys. 2) powstajàce w procesie Rys. 2. Rozk ad Fe w strukturze stopu (jasne obszary), wydzielenia sà widoczne jako ciemne obszary z powodu ma ej zawartoêci Fe: wydzielenia zawierajà m.in. atomy Ni, Cu, Al, Ti (obraz z transmisyjnego mikroskopu elektronowego TEM z filtrem energii) utwardzania wydzieleniowego (starzenia) po ok. 2 h wy arzania w temperaturze 475 C. Cz Êç tych nanometrycznych wydzieleƒ ma struktur quasi-krystalicznà (rys. 3). Quasi-kryszta y sà to kryszta y o zabronionej 5-krotnej symetrii. Symetria pi ciokrotna nie wyst puje w naturze. W 1986 r. odkryto, e struktury o takiej symetrii mogà wyst powaç w przypadku kryszta ów o bardzo ma ych rozmiarach rz du nanometrów. Jednak gdy zaczynajà si one Rys. 4. Obraz dyfrakcyjny quasi-kryszta ów, widoczna jest 5-krotna symetria rotacyjna rozrastaç, zachowanie 5-krotnej symetrii sieci krystalicznej staje si niemo liwe. Quasi-kryszta y cechujà si wyst powaniem uporzàdkowania bliskiego zasi gu i Rys. 5. Amortyzatory wykonane z materia u Nanoflex HP200 jak: ró nego typu pojazdy (lekkie podwozia, amortyzatory, elementy cylindrów, t oczyska), elementy konstrukcji samolotów, sprz t sportowy (rys. 5). Niska waga pojazdów pozwala na zmniejszenie zu ycia paliwa i emisji CO 2 do atmosfery. atwoêç kszta towania, odpornoêç na Êcieranie i na korozj sà istotne w przypadkach, gdy istnieje niebezpieczeƒstwo kontaktu z wodà lub innymi Êrodkami chemicznymi, np. narz dzia stosowane w chirurgii oka. Nanoflex jest dost pny w postaci, rur, pr tów drutu, wydrà- onych pr tów. 7

6 Polscy in ynierowie na Êwiecie Naczelny zegarmistrz Stanów Zjednoczonych Ameryki Najdro szy zegarek, jaki mia w r ku, kosztowa 15 milionów dolarów. Kiedy w 1982 roku znalaz si z onà i kilkumiesi cznym synem w miasteczku Lebanon w stanie Missouri, gdzie reperowa tanie zegarki w tanim sklepie jubilerskim, nie przechodzi o mu przez myêl, i któregoê dnia znajdzie si w czo ówce amerykaƒskich zegarmistrzów. Dzisiaj Wit Jarochowski uczy zegarmistrzowskiej sztuki na Stanowym Uniwersytecie w Oklahomie, jednej z trzech szkó w ca ych Stanach Zjednoczonych akceptowanych przez szwajcarski przemys produkujàcy zegarki. A wszystko to przepowiedzia a moja mama, artuje Wit Jarochowski. Urodzi em si w 1941 roku i o zabawkach dla dzieci nikt wtedy nie marzy. Bawi em si wi c tym, co by o w domu: pude kami, guzikami, szpulkami. Moja mama obserwujàc, z jakà precyzjà uk adam guziki, mawia a nic tylko zostanie zegarmistrzem! Ale pasjà Wita Jarochowskiego by y nie tyle zegarki, ile mechanizmy precyzyjne. Po ukoƒczeniu Wydzia u Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej pracowa w Locie jako mechanik przyrzàdów pok adowych. I pewnie nigdy nie zosta by zegarmistrzem, gdyby nie stan wojenny. Wyjecha z onà do Austrii i tam zasta a ich ca a ta zawierucha. W Austrii urodzi nam si syn i tak naprawd czuliêmy si tam jak na znakomitych wakacjach. Ale chcieliêmy wyjechaç gdzieê daleko, na koniec Êwiata. MyÊleliÊmy o Australii, Nowej Zelandii. Stany Zjednoczone by y na ostatnim miejscu naszych marzeƒ. Ale okaza o si, e to w aênie Stany Zjednoczone pierwsze da y nam wizy imigracyjne, a sponsorujàca nas diecezja z Missouri zaproponowa a przyjazd do ma ego miasteczka Lebanon. Po cudownych chwilach w Austrii, przyjazd do tego miasteczka, a raczej wioski, gdzie nawet diabe nie mówi dobranoc, by dla nas szokiem wspomina Wit Jarochowski. KtoÊ, gdzieê êle przet umaczy zawód Jarochowskiego. Z konstruktora mechanizmów precyzyjnych zrobiono z niego kontraktora. Trafi wi c z onà i malutkim synem do farmerów, którzy mieli nadziej, i Êwie o upieczony emigrant pomo e im w budowie domu. Bez znajomoêci j zyka i amerykaƒskich realiów du o czasu zaj o im wyjaênienie tego nieporozumienia. Sponsorujàca ich diecezja znalaz a im miejsce w Springfield. I tam Wit Jarochowski rozpoczà swojà zegarmistrzowskà karier. To przedzieranie si przez Ameryk by o dla nas drogà przez m k. Moja ona nie wierzy a, e uda nam si kiedykolwiek stanàç na nogi. A ja, gdzieê przez skór czu em, e musi si udaç. Lato w Missouri jest piek em, a my mieszkaliêmy na poddaszu, bez klimatyzacji. Urodzi nam si drugi syn. Grosze, jakie zarabia em, ledwo starcza y na ycie. Ale mieliêmy szcz Êcie do ludzi. PoznaliÊmy tam rodzin lekarzy, którzy pomogli nam otrzymaç subsydiowane przez miasto mieszkanie. Kiedy zorientowali si, e nie mamy adnych mebli, niczego do domu, pojechali gdzieê na aukcje i kupili nam wszystko. Nie mieliêmy zielonego poj cia o Ameryce i dopiero oni otworzyli nam oczy. To pi kne, du e mieszkanie z klimatyzacjà i przyjaêni ludzie dodali nam wiary i si y. W aêciciel sklepu jubilerskiego, u którego pracowa em jako zegarmistrz, te by serdeczny i yczliwy, ale na podwy k nie mia em szansy. To przecie by o ma e miasteczko, biedna okolica. A zegarki, które reperowa em, nie by y ani drogie, ani wytworne. I któregoê dnia przyjecha komiwoja er, który od czasu do czasu przywozi towar. Prawie oniemia em, kiedy odezwa si do mnie po polsku. Tam nie by o Polaków! Od s owa do s owa i okaza o si, e jest polskim ydem. Kiedy dowiedzia si ile zarabiam, jakie mam wykszta cenie, machnà tylko r kà i powiedzia trzeba coê z tym zrobiç. Up yn o kilka miesi cy, a on za atwi mi prac w Kansas. Kolejna przeprowadzka. I tak to dzi ki niemu stan liêmy na nogi. ycie to zbieg przypadków, które odmieniajà nasz los. W piêmie dla zegarmistrzów, które przez przypadek wzià do r ki, s abo jeszcze wtedy mówiàcy po angielsku Wit Jarochowski, ukaza o si og oszenie, e Uniwersytet w Oklahomie poszukuje nauczyciela zegarmistrzostwa. Nie zastanawiajàc si d ugo wype ni ankiet i wysta. Po wst pnych rozmowach zaproponowano mu prac! Z 9 kandydatów, którzy starali si o t pozycj, wybrano polskiego emigranta. Zawód zegarmistrza nie jest popularny w USA. Niewiele miejsc kszta ci równie fachowców w tym kierunku. A zapotrzebowanie na specjalistów potrafiàcych reperowaç drogie, mechaniczne zegarki roênie. Kiedy Wit Jarochowski rozpoczà prac na Uniwersytecie w Oklahomie, wydzia kszta càcy zegarmistrzów by w powijakach. Trafiali tam przypadkowi studenci. Przypadkowi byli równie nauczyciele. Nauka odbywa a si chaotycznie, bez adnego sprecyzowanego programu. A koƒczàcy kurs ludzie nie byli w stanie otrzymaç pracy w wymagajàcych, profesjonalnych firmach, konserwujàcych i reperujàcych drogie zegarki. Krok po kroku, z zegarmistrzowskà precyzjà Wit Jarochowski budowa swojà koncepcj nauczania. A kiedy jego uczniowie zacz li znajdowaç prac w coraz lepszych firmach, jego dzia alnoêcià zacz li interesowaç si przedstawiciele najs ynniejszych firm produkujàcych zegarki. Uniwersytet w Oklahomie przyjà wtedy szwajcarski system nauczania WOSTER, który okaza si bardzo zbli ony do tego, który wprowadzi Wit Jarochowski. Przedstawiciele szwajcarskiego i mi dzynarodowego przemys u produkujàcego zegarki zacz li równie coraz bardziej doceniaç prace polskiego imigranta. To dzi ki niemu wydzia zegarmistrzowski na Uniwersytecie w Oklahomie znajduje si w stworzonym przez Szwajcarów networku najlepszych szkó zegarmistrzowskich na Êwiecie. WÊród grupy doradców na tym wydziale znajdujà si dziê przedstawiciele takich firm, jak Rolex, Richemont Group czy Swatch Group. Uniwersytet otrzyma pó miliona dolarów na rozwój zegarmistrzowskiego programu, na sprz t i stypendia. Wit Jarochowski cz sto bywa goêciem szwajcarskich producentów zegarków. Kiedy w 1997 roku szwajcarska Fundacja im. Abrahama Louisa Breguefa, z okazji 250. rocznicy urodzin tego wybitnego in yniera i zegarmistrza, og osi a mi dzynarodowy konkurs na wynalazek dotyczàcy zegarków mechanicznych, Wit Jarochowski wys a swój projekt. By a to propozycja po àczenia mechanicznego zegarka z technologià kwarcowà. Bowiem jedynà s aboêcià zegarków mechanicznych jest to, e nie sà tak dok adne jak zegarki kwarcowe mówi polski zegarmistrz z Oklahomy. Wit Jarochowski znalaz si w grupie 25 mi dzynarodowych finalistów z ca ego Êwiata. Ma gorzata Katu a-marcinlak Przedruk z Biuletynu Polonia Technica, wyd. specjalne nr 1/

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Temat: Badanie wpływu obciąŝenia (wysiłku fizycznego) na parametry fizjologiczne organizmu oraz na szybkość zuŝywania powietrza w aparatach powietrznych 1. Cel ćwiczenia: Celem

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 8 Ocena dokładności wskazań odbiornika MAGELLAN FX324 MAP COLOR Szczecin 2011 Temat: Ocena dokładności

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo