FILOZOFIA SIX SIGMA JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FILOZOFIA SIX SIGMA JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Władysław POPŁAWSKI Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt Polish Six Sigma Academy FILOZOFIA SIX SIGMA JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W artykule przedstawiono w bardzo skrótowej formie historię powstania Programu Six Sigma, oraz jego podstawy teoretyczne. Przedstawiono przesłanki jakimi kierowali się jego twórcy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Przedstawiono efekty jakościowe i finansowe zastosowania tej koncepcji w Motoroli a następnie w General Electric potwierdzające jej skuteczność. Co zaś dotyczy podstaw teoretycznych to przedstawiono interpretację matematyczną poziomu jakości sześciu sigma oraz narzędzia, techniki i metody jego osiągnięcia. W końcowej części artykułu zaprezentowano działania i oczekiwania wielu businessów związane z wdrożeniem Filozofii Six Sigma. 1. WSTĘP Zgodnie ze strategią wielu koncernów, jednym z podstawowych obszarów na których należy w najbliższym czasie skupić główny wysiłek jest poprawa jakości. Wszystkie zakłady tych koncernów mają przestrzegać określonego standardu jakości, a wszyscy dyrektorzy, kadra kierownicza, specjaliści z dziedziny sterowania jakością oraz cała załoga koncentrują się na osiągnięciu wyznaczonych celów, z których podstawowym jest,,pełne zaspokojenie potrzeb Klienta z zyskiem. Aby to osiągnąć podejmowane są działania mające na celu wdrożenie i certyfikowanie systemów zarządzania jakością i środowiskiem zgodnych z normami serii ISO. Ale nie tylko. Filozofią zarządzania znaną w świecie mniej więcej od trzydziestu lat ale dopiero od niedawna budzącą zainteresowanie polskich managerów i wdrażaną w niektórych zakładach (szczególnie w polskich ramionach międzynarodowych koncernów) jest koncepcja zarządzania zwana "Six Sigma Initiative" dająca się w olbrzymim skrócie opisać jako pełne odwrócenie się twarzą do Klienta (zwiększenie udziału w rynku) oraz stały wzrost zdolności procesów biznesowych do spełniania zidentyfikowanych potrzeb i wymagań klientów (Zero Defektów czyli dobrze za pierwszym razem co daje się bezpośrednio przełożyć na redukcją kosztów własnych). 2. ODROBINA HISTORII Pod koniec lat siedemdziesiątych, zaniepokojone wzrastającą konkurencyjnością na rynkach światowych tanich wyrobów japońskich, firmy amerykańskie, zmuszone zostały do poszukiwania sposobów podniesienia jakości swoich produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów własnych. Zjednoczone w swych wysiłkach firmy motoryzacyjne; General Motors, Ford i Chrysler zastosowały na szeroką skalę Statystyczną Kontrolę Procesu (SPC - Statistical Process Control), dającą im możliwość ciągłego monitorowania procesu w punktach newralgicznych dla jakości i kosztów. Motorola zaś, wypierana z rynku przez tanie, lecz o wysokim poziomie jakości produkty firm japońskich, skupiła w swych ośrodkach badawczych grupę wybitnych matematyków statystyków, specjalistów z zakresu projektowania oraz specjalistów zapewnienia jakości, którzy opracowali spójny system ciągłej poprawy jakości zwany "Six Sigma Initiative". System ten dawał możliwość ciągłego obniżania kosztów własnych, poprzez redukcję kosztów złej jakości (COPQ - Cost of Poor Quality).

2 Rys. 1. Jakość niektórych produktów japońskiego przemysłu (DPO*** - Defects Per Opportunity) Twórcy tej spójnej koncepcji z zakresu biznesu, firma Motorola, w przeciągu kilku lat jej wdrażania zredukowała swe koszty złej jakości z około 40% wartości sprzedanej do około 1%, a jakość wyrobów tej firmy to tylko 3.4 błędu na milion możliwości jego popełnienia. Rys. 2. Droga Motoroli do aktualnego stanu jakości i kosztów Obalone zostało obiegowe mniemanie, że wyższa jakość kosztuje więcej. Przekonanie to opierało się na błędnej koncepcji, że aby zapewnić klientom wyższą jakość, trzeba przed dostawą wykonać więcej prób, analiz i kontroli a) b) U s t e r k i / K o s z t Koszt Usterki U s t e r k i / K o s z t Koszt Usterki Czas Czas Rys. 3. Pojmowanie jakości: a),,tradycyjne ; b),,globalne - współczesne Nie potwierdziła się też uaktualniona wersja wymienionej obiegowej sentencji, opierająca się na klasycznej teorii optymalnego kosztu jakości, która mówiła, że inwestowanie w poprawę jakości jest rekompensowane z nawiązką przez

3 zmniejszenie wewnętrznych i zewnętrznych kosztów uszkodzeń - aż do pewnej granicy. Optymalny koszt jakości jest zatem punktem, w którym koszty działań prewencyjnych i oceny są równe całkowitym kosztom uszkodzeń. Doświadczenia Motoroli podważają ten punkt widzenia i wykazują, że im wyższa jakość (lub mniej wad), tym mniejsze koszty zapobiegania i oceny, jak również koszty uszkodzeń, co znaczy, że wytwórca najlepszy jest jednocześnie najtańszym. Zachęconych takimi rezultatami, wielu światowych potentatów przemysłowych zaczęło wdrażać filozofię Six Sigma. Są między nimi; Texas Instruments, Kodak, Xerox, ABB, oraz z wręcz szokującymi rezultatami efektywnościowymi General Electric który rozwinął program implementowany z Motoroli zamieniając go nie tylko w rzeczywistą filozofię zarządzania lecz wręcz w sposób w jaki się w GE pracuje (The Way we Work) Jest to już system w pełni ukształtowany i sprawdzony w działaniu, a co nie jest bez znaczenia, może on być wdrażany równolegle z innymi już istniejącymi w zakładach systemami zarządzania jakości, takimi jak Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem spełniający wymogi norm serii ISO 9000 i ISO 14000, czy jeszcze innymi będąc ich uzupełnieniem i rozwinięciem. 3. CO TO JEST,,FILOZOFIA SIX SIGMA? Założyciel Akademii Six Sigma przy Uniwersytecie Motorola, jeden z twórców tego systemu, a jednocześnie człowiek odpowiedzialny za jego wdrożenie i przebieg w Motoroli, dr Mikel J. Harry mówi parafrazując Lorda Kelvina: "Jeżeli nie mierzymy, to nic nie wiemy, Jeżeli nie wiemy, to nie możemy działać, Jeżeli nie działamy to narażamy się na straty". Start do Six Sigma to przede wszystkim start z pomiarami i zbieraniem ich wyników. Ustalamy parametry, miejsca pomiarów i ich metodologię. Miejsca - to punkty newralgiczne dla jakości procesu i jego kosztów, zaś metodologia - to jak najdokładniejsze odzwierciedlenie stanu faktycznego. Zebrane wyniki pomiarów stanowią podstawę do analizy jakości procesu w badanym punkcie. Wnioski wysnute z analizy pozwalają na przeprowadzenie działań korygujących proces i jego poprawę. Całość cyklu powtarza się dając w sumie ciągły postęp. Rys. 4. Mapa drogowa Six Sigmy Czyż nie jest to zbieżne z dobrze znanym kołem Deminga (P-D-C-A) gdzie poszczególne elementy cyklu udoskonalania obejmują czynności: ACT działać PLAN planowa ć CHECK sprawdzać DO wykonywa ć

4 Rys. 5. Stały cykl udoskonalania (Continous Improvement Cycle) Planować - proces, który ma zapewnić przygotowanie dokumentacji dla spełnienia założeń wymiernie określonych celów przedsięwzięcia, Wykonywać - realizacja zaplanowanych w procesie czynności i zbieranie potrzebnych informacji o jego przebiegu, Sprawdzać - kontrola wyników wykonania zadań w porównaniu z planem, Działać - zrealizowanie przedsięwzięcia; w przypadku wykrycia rozbieżności podczas sprawdzania uruchomić postępowanie zapobiegawcze prowadzące do zrealizowania przedsięwzięcia. Stwierdzenie uzyskania celów pozwala na kontynuację kolejnego cyklu. Taki jest start, pierwszy etap wdrożenia, rozumiany jako działania w kierunku redukcji błędów produkcyjnych. Następne etapy to doskonalenie w obszarze zarządzania kadrami, finansach, marketingu i innych. Pełna powtarzalność procesu jest tylko założeniem projektowym, zaś w praktyce konieczna jest ocena jego zmienności i to niezależnie czy proces przebiega w sferze produkcji, planowania, zaopatrzenia czy marketingu.,,six Sigma wprowadza miernik poziomu jakości procesu pozwalający porównać nieporównywalne dotąd, ze względu na swój odrębny charakter, obszary naszej działalności na terenie przedsiębiorstwa. Jest nim DPMO (Defect per Million Oportunities), określający nam liczbę błędów w stosunku do miliona możliwości jego popełnienia. Matematyczną interpretację poziomu jakości Six Sigma przedstawia poniższy rysunek. Rys. 5. Six Sigma dopuszcza jedynie 3.4 wady na 1 milion sposobności ± 1.5 σ - niestabilność procesu ( wyznaczona empirycznie ) C P - wskaźnik zdolności, wymiar rozrzutu procesu w stosunku do wymaganych tolerancji, C PK - wskaźnik zdolności, wymiar rozrzutu oraz położenia, zdolności procesu w stosunku do wymaganych tolerancji.

5 Zmienność każdego procesu określa się liczbowo poprzez oszacowanie wartości średniego odchylenia kwadratowego (σ) dla określonej wielkości próbki losowej pobranej z procesu (pomiar newralgicznego parametru decydującego o jakości i kosztach procesu). Poziom jakości Six Sigma w danym miejscu procesu oznacza, że odchylenie standardowe pomiarów mieści się w założonym przedziale specyfikacji 12 razy. Uwzględniając empirycznie wyznaczoną zmienność procesów produkcyjnych na ± 1.5 σ odchylenia od wartości średniej, otrzymujemy przy poziomie Six Sigma minimalną odległość wartości średniej z próbki do którejkolwiek granicy specyfikacji. Odległość ta wynosi 4.5 σ, co oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w analizowanym miejscu procesu wynosi Dla większości przedsiębiorstw takie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów to nierealny świat marzeń. Większość tabel współczynników w normach i tablic statystycznych ogranicza się do prezentowania trzech poziomów odchyleń standardowych, przez co stają się bezużytecznymi dla metodologii Six Sigma. Rozważmy więc czy 99% pewności, że efekt procesu w badanym miejscu jest pozytywny, to wielkość nas zadawalająca? Otóż jeżeli proces składa się z więcej niż jednego etapu o 99% pewności każdy, to efekt końcowy takiego procesu wynosi: liczba etapów prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo procesu pozytywnego efektu pozytywnego efektu pojedynczego etapu procesu = = = = = = Widzimy, że przy bardziej skomplikowanych procesach, składających się z około 1500 kroków, dopiero 3.4 błędu na milion możliwości jego popełnienia (6 σ) w każdym kroku, daje nam efekt końcowy 99.5% wyrobów dobrych. Osiągnięcie poziomu Six Sigma wymaga dogłębnego zrozumienia przyczyn zmienności procesów, przeprowadzenia analizy tych przyczyn i kosztów usterek zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Zastosowania narzędzi i technik analitycznych zmniejszających prawdopodobieństwo powstania błędu już w fazie projektowania procesu (DOE, FMEA) W naszą działalność musi zostać wbudowana nowa filozofia systematycznego usprawniania, a nie zajmowanie się tylko sytuacjami wymagającymi doraźnej interwencji. W tym celu stale winna być prowadzona identyfikacja obszarów wymagających długofalowej poprawy, oraz bezzwłocznie podejmowane czynności usprawniające. Jak z powyższego widać Six Sigma nie zajmuje się działaniem na gotowym wyrobie (kontrolą wyrobu, eliminującą produkty wadliwe), lecz skupia się na działaniach prewencyjnych (w procesach) zmniejszających prawdopodobieństwo powstania wyrobu niezgodnego ze specyfikacją, w szerokim rozumieniu słowa wyrób. Jako kompleksowy system sterowania jakością znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie naszej działalności na terenie przedsiębiorstwa. 4. SZKOLENIA - PIERWSZY ETAP WDRAŻANIA Business, który założył sobie, że osiągnie poziom jakości 6σ, w odniesieniu do produktu finalnego jako cel strategiczny w konkretnym roku musi zdawać sobie

6 sprawę, że wymagać to będzie aktywnego włączenia się do wdrożenia i realizacji projektu wszystkich pracowników, na każdym stanowisku pracy, a także systemu szkoleń wyjaśniających cele tego działania, oraz uczących sposobów korzystania z narzędzi pracy zespołowej, narzędzi technik i metod Six Sigma oraz czasami bardzo wyrafinowanych matematycznych narzędzi analizy, Całość zagadnień związanych z narzędziami, technikami i metodami oferowanymi przez Six Sigme ujęte być musi. w cykl szkoleń uczących ich wykorzystania w realizowanych projektach oraz codziennej pracy jako części kultury przedsiębiorstwa W zależności od jakościowego poziomu procesów, wyrażonego w Z B (liczbowy wskaźnik jakości procesu), program Six Sigma zaleca skupić główny nacisk na: Rys. 6. Gdzie skierowany jest główny wysiłek Jeśli chodzi o szkolenie ludzi - to celem powinien być poziom wiedzy załogi, a nie liczba godzin przeznaczonych na kształcenie. Każdy z pracowników powinien umieć udzielić odpowiedzi na kilka podstawowych pytań dotyczących wyrobu i procesu, w którym uczestniczy, świadczących o znajomości tych zagadnień. Kadra kierownicza zaś powinna umieć posługiwać się w swej pracy narzędziami wspomagającymi procesy decyzyjne. Six Sigma wykorzystuje wszystkie zdobycze z zakresu narzędzi statystycznych, oraz wszystko co prowadzi do jak najgłębszej analizy procesu i pozwala na podjęcie trafnych i skutecznych kroków poprawiających proces.

7 5. ASPEKTY EKONOMICZNE WDROŻENIA Six Sigma to przyszłość w walce o jakość i finansową efektywność. W businessach wdrażających Six Sigmę mówi się, nie bezzasadnie, że wymierne zyski finansowe jakie przyniesie wdrożenie Six Sigmy, to około 20% wartości sprzedanej (taka jest szacowana wielkość COPQ w zakładach, w których monitorowane są wszystkie koszty złej jakości) plus do tego wielka niewiadoma, jaką są korzyści, które mogą być uzyskane dzięki poprawie jakości, a mające wpływ na powiązania z klientami. Utrzymanie zadowolonego z naszego wyrobu lub usługi klienta jest pięciokrotnie tańsze niż pozyskanie nowego. Jest więc w sumie o co walczyć. Poprzez zastosowanie Six Sigma uzyskujemy redukcję kosztów własnych (redukcja COPQ) w trzech obszarach: oszczędności w wyniku wyższego poziomu jakości (zmniejszeniu możliwości powstawania defektów) skracaniu długości cyklu procesu, w wyniku lepszych własności i większej niezawodności wyrobu. W pierwszym obszarze - oszczędności te, to redukcja kosztów związanych z defektami. Liczne pomyłki, błędy i niezgodności z oczekiwaniami klientów w poszczególnych etapach procesu lub nie spełniania gwarantowanych własności. Ocenia się, że wady te mogą stanowić około 8% wartości sprzedaży. Większość kosztów stanowi praca, ale obejmują one również: koszty godzin nadliczbowych, koszty powtórnych prób, koszty spowodowane przez opóźnienie dostaw i w niektórych przypadkach kary za niedotrzymanie terminów, koszty wynikające z niespełnienia parametrów kontraktowych wyrobu czy usługi, kary i upusty cenowe, zwiększone koszty produkcji w toku, opóźnienia, powiązania z klientami, które mogą wpłynąć na przyszłe transakcje. W drugim obszarze - dzięki zastosowaniu Six Sigma procesy można znacznie lepiej zaplanować, przez co skrócona zostanie długość cyklu procesu, co w efekcie zapewni zmniejszenie udziału inwentarza. Jak wykazały doświadczenia wielu koncernów, skrócenie cyklu produkcyjnego o połowę zmniejszy inwentarz o 30%. I wreszcie trzeci obszar - w którym redukcja kosztów następuje poprzez tzw. Mocny Projekt (Robust Design). Własności użytkowe naszego wyrobu lub usługi podawane są w formie gwarantowanych pewnych wielkości. W wyniku niestabilności procesów wartości zmierzone podczas monitorowania procesu różnią się od obliczonych, co zmusza nas do projektowania z pewnym marginesem

8 bezpieczeństwa, oczywiście to kosztuje. Wprowadzenie Six Sigma z jej narzędziami (DOE, Surface Response Methodology, TLF itp), dzięki którym będziemy mogli analizować proces i poprawiać go, zmniejszy w dużym stopniu te odchyłki dzięki czemu w procesie projektowania wyrobu będziemy stosować mniejsze marginesy bezpieczeństwa i uzyskamy znaczne oszczędności materiałowe i czasowe. 6. ZAKOŃCZENIE Na zakończenie tego artykułu chciałbym Ci drogi czytelniku zadać jedno pytanie. Patrząc i analizując poniższy rysunek spróbuj odgadnąć: Kiedy General Electric rozpoczął implementację Six Sigmy z zakładach swego Koncernu? No i jak? Czy już wiesz? No to do nauki i pracy. LITERATURA 1. Harry Mikel, The Vision of Six Sigma - Tools and Methods for Breakthrough. Sigma Publishing Company, Phoenix, Arizona, USA Harry Mikel, The Vision of Six Sigma - A Roadmap for Breakthrough. Sigma Publishing Company, Phoenix, Arizona, USA Magnusson Kjell, Six Sigma - a Quantium Improvement in Operating Performance, ABB BATPT, Magnusson Kjell, Problems to Work, ABB BATPT, Thomas Pyzdek, The Six Sigma Handbook McGrowHill, Materiały szkoleniowe Koncernu GE,. THE SIX SIGMA PHILOSOPHY SUMMARY In the paper the history of Six Sigma project and its theoretical background were presented in a very consist form. The rationale behind the origin of it was presented with a special emphasis being put on economic aspects. Quantitative and financial effects of

9 implementing this concept in Motorola Company conforming its effectiveness were shown. As regards theoretical background, the mathematical interpretation of the quality level of Six Sigma was presented as well as tools, techniques and methods of achieving this level. In the final part of the paper the actions and expectations of businesses connected with implementation of Six Sigma were presented. O AUTORZE Autor tego artykułu swą zawodową przygodę z Six Sigma Philosophy rozpoczął w 1992 roku w ABB gdzie po terminowaniu w Academy Six Sigma Mikela Harrego był Koordynatorem wdrażania Six Sigma Initiative w Segmencie Dystrybucji i Przesyłu Energii Koncernu ABB, następnie w General Electric Corporation jako Quality Manager w sektorze finansowym GE Capital, gdzie uzyskał Certyfikację Master Black Belta oraz certyfikacje trenerskie jako trener Center of Learning and Educational Excellence w Stamford w DMAIC; DFSS; CAP & Facilitation Skills; ESfMP; Work-Outa i kilku innych specjalnościach Przez półtora roku był Dyrektorem Raiffeisen Banku Polska, Dyrektorem Productivity Management Department odpowiedzialnym za budowę infrastruktury Six Sigma zaś obecnie nadal zajmuje się upowszechnianiem i implementacją Filozofii Zarządzania Six Sigma tym razem jako właściciel, trener i coach Polish Six Sigma Academy.

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 45-58 Oryginalny artykuł naukowy: Studium przypadku Original Article: Case study Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Artykuł autorski, XI Forum Inżynierskie ProCAx cz. II, Kraków, 16-18 października 2012r.

Artykuł autorski, XI Forum Inżynierskie ProCAx cz. II, Kraków, 16-18 października 2012r. Artykuł autorski, XI Forum Inżynierskie ProCAx cz. II, Kraków, 16-18 października 2012r. Mgr inż. Marcin Paprocki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BANKACH KOMERCYJNYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NORM SERII

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Rozprawa doktorska METODYKA LEAN SIX SIGMA W DOSKONALENIU PROCESÓW W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo