Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych"

Transkrypt

1 Piotr Grudowski * Aleksander Czarnacki ** Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych Wstęp Blisko 30 lat temu, w połowie lat 80. XX wieku w firmie Motorola zaprojektowano i wdrożono innowacyjną metodykę doskonalenia jakości, którą nazwano Six Sigma. Jak słusznie zauważyli twórcy koncepcji Six Sigma Bob Galvin i Bill Smith wszelkie wady i błędy produktu finalnego wynikają z niewłaściwego podejścia procesowego, w związku z czym należy je eliminować na każdym etapie procesu produkcyjnego [Gupta, 2004]. Strategia Six Sigma okazała się dobrym rozwiązaniem, ponieważ jej ideą było i jest działanie prewencyjne. Bogactwo narzędzi, którymi dysponuje niniejsza metodyka pozwala na doskonalenie procesów na każdym etapie, przy czym największy nacisk kładziony jest na eliminowanie wad już w fazie projektu. Schyłek XX i początek XXI wieku to okres intensywnego rozwoju narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie organizacją. Pojawienie się komputerów zrewolucjonizowało współczesny przemysł, powodując m.in. znaczący postęp technologiczny. Okazało się, że zaletą informatyzacji jest jej adaptacyjność i uniwersalność, a więc możliwość wykorzystania w każdej dziedzinie gospodarki. Narzędzia informatyczne mają niebagatelny wpływ na efektywność współczesnych metod zarządzania. Zaobserwować można pojawianie się coraz większej liczby aplikacji dostosowanych do wspierania konkretnej dziedziny zarządzania, przy czym najistotniejszym trendem jest wdrażanie zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania. Odnosząc się do dziedziny zarządzania jakością można zauważyć coraz większy popyt na aplikacje wspierające poszczególne metody zarządzania jakością, czyli * Dr hab. inż., prof. nadzw. PG, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ** Mgr inż., Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska,

2 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 71 QFD, FMEA, SPC. Jednym z najbardziej aktualnych efektów pracy informatyków w zakresie zarządzania produkcją jest opracowanie komputerowych programów, wspierających metodykę Six Sigma. Normatywne systemy zarządzania oparte na kryterium jakości są rozpowszechnione w dużych firmach, bez względu na ich branżę, umożliwiając lepsze zarządzanie procesami przedsiębiorstwa, skoncentrowanie na uzyskaniu wysokiej satysfakcji klienta. W przypadku MŚP stosowanie elementów koncepcji Six Sigma jest znacznie mniej powszechne, o czym świadczy uboga literatura na ten temat. Analiza przypadków wdrażania Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego ujawnia typowe bariery, jakie napotykają te firmy stosując tę koncepcję. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie uwarunkowań dotyczących metodyki nadzorowania i doskonalenia procesów w sektorze MŚP bazującej na koncepcji Six Sigma ze szczególnym uwzględnieniem aspektu jej wsparcia informatycznego. 1. Charakterystyka metodyki 6 Sigma Koncepcja Six Sigma bazuje na podejściu procesowym. Jej celem jest ograniczenie zmienności procesów i związanej z tym wadliwości do 3,4 wyrobów wadliwych na milion wyrobów wytworzonych [Levine, 2006]. Jednym z aspektów podejścia Six Sigma jest skupienie się na osiągnięciu pożądanego skutku w możliwie najkrótszym czasie. Sposób osiągnięcia tego celu został określony przez twórców Six Sigma jako proces poprawy biznesu, który skupia organizację na wymaganiach klienta, usprawnieniu procesu, analitycznej dokładności i na czasie wykonania [Gupta, 2004]. W ramach koncepcji Six Sigma jako metoda wdrażania udoskonaleń biznesowych i redukowania kosztów używana jest metodyka DMAIC, której istotę przedstawiono w podrozdziale. Cykl DMAIC obejmuje działania prowadzące do optymalizacji procesów, umożliwiające obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie poprzez zastosowanie analizy statystycznej bazującej na faktach co należy zrobić żeby takie usprawnienie stało się faktem. Akronim DMAIC złożony jest z pierwszych liter angielskich słów Define (Zdefiniuj) Measure (Zmierz) Analyze (Analizuj) Improve (Popraw) Control (Sprawdzaj) [Basu, Wright, 2003], określających fazy procesu doskonalenia. W każdej z tych faz zespół projektowy wykonuje zestaw czynności / zadań, które w metodyczny sposób prowadzą do osiągnięcia pożądanego rozwiązania.

3 72 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki Rysunek 1.Schemat strategii DMAIC Źródło: [Basu, Wright, 2003]. Pierwszy etap, czyli definiowanie, ma wyraźnie opisać problem i jego wpływ na satysfakcję klienta, wspólników, pracowników, i opłacalność przedsięwzięcia [Gupta, 2004]. W trakcie tego etapu definiuje się [Basu, Wright, 2003]: wymagania klientów, główne cele przedsięwzięcia/ projektu, zakres odpowiedzialności poszczególnych zespołów, zasoby niezbędne do zrealizowania projektu, mapę rozwoju, dostawców, wejścia, procesy, produkcję i klientów (SIPOC), przebiegi procesów. Drugi etap metodyki DMAIC (Measure) polega na ocenie funkcjonowania planu i parametrów procesów. Kluczowe kroki tego elementu zawierają [Basu, Wright, 2003]: decyzje dotyczące oceny wejść, procesów i wyjść, plan gromadzenia danych, walidację skutków i analiza możliwości, ocenę zdolności procesu. Kolejnym etapem jest analizowanie (Analyse) możliwości wprowadzenia usprawnień poprzez identyfikację kluczowych przyczyn i wyznaczników procesu. Odbywają się tutaj takie procesy, jak [Basu, Wright, 2003]: analiza wejście proces wyjście (IPO),

4 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 73 analiza strumienia procesu w celu identyfikacji problemów występujących w trakcie danego procesu, poprawa procesu w celu wyeliminowania błędów, zatwierdzenie zmian w procesie. Czwarty element metodyki DMAIC (Improve) oparty jest na praktycznym wprowadzeniu koniecznych zmian w celu optymalizacji Funkcjonowania procesu. Zawiera on takie czynności, jak: [Basu, Wright, 2003]: określenie kolejnych rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania procesu, prezentacja zaleceń dotyczących wprowadzania poszczególnych rozwiązań, wprowadzenie zmian w życie. Ostatnią, często określaną jako najważniejszą fazą strategii DMAIC jest kontrolowanie procesu. Podczas etapu sprawdzania monitoruje się wyniki osiągnięte w poprzednim etapie [McCarty, Bremer, Gupta, 2004 ]. 2. Narzędzia i metody zawarte w strategii DMAIC Strategia Six Sigma powstała na bazie dorobku w dziedzinie zarządzania jakością. Każdy etap podejścia Six Sigma realizowany jest przy użyciu metod i narzędzi zarządzania jakością. Tak więc podczas realizacji pierwszego kroku metodyki DMAIC, czyli definiowania problemu, wykorzystuje się między innymi różnego rodzaju diagramy (podobieństwa, wykresy Pareta) oraz analizę FMEA. Podczas pomiarów wykorzystywane są metody MSA i SPC oraz wykresy trendów, a podczas wdrażania zmian (Improve) diagramy procesów czy macierze działań korygujących. Przyporządkowanie metod i narzędzi zarządzania jakością do konkretnego etapu cyklu DMAIC powinno być optymalne do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Przedstawione powyżej przykłady przyporządkowań nie są danymi wytycznymi, ponieważ dowolne narzędzie lub metodę można wykorzystać w kilku etapach metodyki Six Sigma. Przykładowo metody SPC można wykorzystać podczas pomiarów, jak i podczas kontroli procesów. Diagramy Pareta można zastosować zarówno podczas etapu definiowania problemu, jak i podczas etapu wprowadzania zmian. Można zatem stwierdzić, że oparta na strategii DMAIC metodyka Six Sigma jest narzędziem elastycznym, pozwalającym na optymalne wykorzystanie istniejących narzędzi zarządzania w każdym etapie realizacji procesu [Statistica a metodyka Sześć Sigma,

5 74 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki Przykłady zastosowania poszczególnych metod w strategii DMAIC zamieszczono w tablicy 1. Tablica 1. Przykłady zastosowań poszczególnych metod zarządzania jakością Etap DMAIC Narzędzia i metody diagramy Pareto diagramy podobieństwa Define (D) schematy przebiegu procesu analiza FMEA MSA Measure (M) SPC wykresy trendów diagram Ishikawy histogramy Analyse (A) metoda 5-why DOE (Design of Experiments) analiza regresji burza mózgów Poka Yoke Improve (I) diagramy procesów macierze działań korygujących plany kontroli metodyka SPC Control (C) metoda FMEA 5s Źródło: Opracowanie własne. 3. Zastosowanie metodyki 6 Sigma w sektorze MŚP Wdrożenie metodyki Six Sigma jest postrzegane przez przedsiębiorców z sektora MŚP w kategoriach szans, ale także zagrożeń. Istnieje ciągle jeszcze przekonanie, że koncepcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Taki punkt widzenia stał się hamulcem w implementacji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Należy podkreślić, że Six Sigma jest narzędziem elastycznym, pozwalającym na dostosowanie pakietu narzędzi do potrzeb nie tylko dużego przedsiębiorstwa [Gupta, 2004]. Celem wdrożenia Six Sigma jest poprawa procesów (w tym procesów zarządzania) na podstawie zgromadzonych i przeanalizowanych wcześniej danych. W małych organizacjach nie istnieje zazwyczaj przydział odpowiedzialności za poprawę procesów, ponieważ przedsiębiorstwa te

6 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 75 nie posiadają rozbudowanej struktury organizacyjnej, przez co ograniczają liczbę tzw. pracowników umysłowych do minimum. Bardzo często małe i średnie przedsiębiorstwa są podwykonawcami dla dużych koncernów, co implikuje wymóg wdrażania pewnych systemów zarządzania w celach integracyjnych. Jest to spowodowane koniecznością poprawy funkcjonowania podwykonawcy, poprawą efektywności jego poczynań a także szybszym i skuteczniejszym eliminowaniem błędów w procesach wytwórczych [Gupta, 2004]. Do korzyści wdrożenia Six Sigma w małym/średnim przedsiębiorstwie można zaliczyć poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa dbającego o jakość procesów i wyrobów finalnych. Z drugiej jednak strony odbywa się to zazwyczaj kosztem konieczności przeprowadzenia przemian strukturalnych, zatrudnienia dodatkowego personelu, czy też konieczności realizacji szkoleń dla kadry pracowniczej [Brue, 2006]. 4. Komputerowe wspomaganie metodyki 6 Sigma Powszechna komputeryzacja i informatyzacja pozytywnie wpłynęła na skuteczność i efektywność istniejących metod, technik i narzędzi zarządzania. Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiegokolwiek systemu zarządzania bez wsparcia komputerów, bez specjalnie przygotowanych do tego celu aplikacji. Również w metodyce Six Sigma informatyzacja odgrywa ważną, jeśli nie kluczową rolę. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka aplikacji wspomagających metodykę Six Sigma, z których najpopularniejsze to m.in. STATISTICA, Minitab oraz JMP. Cechą wspólną wymienionych wyżej aplikacji jest bogaty zestaw narzędzi, które można dowolnie konfigurować. W przypadku pakietu STATISTICA, pasek narzędzi Six Sigma złożony jest z pięciu elementów, które odpowiadają poszczególnym krokom metodyki DMAIC (rysunek 2): Każdy etap metodyki DMAIC realizowany jest przy użyciu wybranych narzędzi, o czym wspomniano w p.1. Funkcjonalność oprogramowania STATISTICA w obszarze Six Sigma polega na możliwości dodawania kolejnych narzędzi bądź usuwania zbędnych, przez co interfejs aplikacji jest w prosty sposób dopasowywany do potrzeb użytkownika. Można zatem przyporządkować wybraną metodę lub narzędzie do konkretnego kroku w cyklu DMAIC i, co ważne, każdą metodę można powielić i wykorzystywać we wszystkich etapach metodyki DMAIC. Samo dostosowywa-

7 76 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki nie menu programu polega na prostym przeciąganiu opcji pomiędzy poszczególnymi paskami narzędzi. Rysunek 2. Narzędzia programu STATISTICA Źródło: [http://www.statsoft.pl]. Programami o bardzo zbliżonej do STATISTICA funkcjonalności są wspomniane wcześniej JMP oraz Minitab. Menu programu JMP przedstawiono na rysunku 3, natomiast narzędzia Minitab pokazano na rysunku 4. Rysunek 3. Narzędzia programu JMP Źródło: [http://www.jmp.com].

8 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 77 Rysunek 4. Metodyka DMAIC w programie Minitab Źródło: [http://www.lidersoftwares.com.br/]. Jak wynika z przedstawionych przykładów, programy komputerowe wiernie odwzorowują rzeczywisty kształt systemu, przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcjonalności i zwiększeniu efektywności działania. Dzięki zinformatyzowaniu procesów zarządzania zbędne jest ręczne wypełnianie dużej ilości formularzy, bowiem oprogramowanie umożliwia drukowanie gotowych formularzy i raportów na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Należy również wspomnieć o istotnie szybszej realizacji metod statystycznych. Nie trzeba określać zakłóceń procesów przy użyciu wzorów matematycznych, ponieważ oprogramowanie automatycznie generuje np. wybrany rodzaj karty kontrolnej po uprzednim wprowadzeniu do komputera danych niezbędnych do wygenerowania danej karty. W menu aplikacji wspierających metodykę Six Sigma znajduje się również wiele narzędzi graficznych takich, jak diagramy, histogramy czy wykresy. Uniwersalność i elastyczność przedstawionych wyżej programów może być szansą dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładowo twórcy oprogramowania STATISTICA reklamują swój produkt jako dobrą podstawę funkcjonowania Sześć Sigma, zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i w największych korporacjach. Wynika to między innymi z wspomnianej wcześniej elastyczności oprogramowania STATI- STICA. Konfiguracja aplikacji robiona jest zgodnie z wymaganiami klienta, a więc zawiera tylko narzędzia najbardziej jemu potrzebne. Zakończenie Celem niniejszego opracowania było przedstawienie koncepcji związanej z metodyką Six Sigma oraz analiza wpływu wsparcia informatycznego na możliwości zastosowania tej koncepcji. Szczególny nacisk położono na uwarunkowania związane z sektorem MŚP.

9 78 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki Przeprowadzone analizy dowodzą, że coraz większa liczba producentów informatycznych systemów zarządzania i pakietów oprogramowania specjalistycznego kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców z sektora MŚP. Współczesne narzędzia informatyczne wyraźnie wspierają optymalizację procesów związanych z metodyką Six Sigma, dzięki czemu zachowana jest płynność i stabilność funkcjonowania poszczególnych sektorów przedsiębiorstw. Metodykę Six Sigma należy promować jako zbiór narzędzi uniwersalnych, wspomagających doskonalenie procesów zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach, które stanowią bazę dostawców i kooperantów dla większych organizacji i muszą skoordynować swoje systemy zarządzania z wymogami klientów. Literatura 1. Basu R., Wright J. (2003), Quality Beyond Six Sigma, Butterworth- Heinemann, Oxford. 2. Brue G. (2006), Six Sigma for Small Business, Entrepreneur Media. 3. Gupta P. (2004), Six Sigma Business Scorecard, The McGraw-Hill Companies, NY ( ). 6. ( ). 7. Levine D.M. (2006), Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP, Pearson Education, New Jersey. 8. McCarty Th., Bremer M., Daniels L., Gupta P. (2004), The Six Sigma Black Belt Handbook, The McGraw-Hill Companies, NY. Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie współczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w celu usprawnienia funkcjonowania metodyki Six Sigma ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich adaptację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opracowanie zawiera szczegółowy opis metod i narzędzi wykorzystywanych przez zespoły zajmujące się problematyką zarządzania i funkcjonowaniem Six Sigmy w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono wybrane aplikacje komputerowe, wspomagające funkcjonowanie metodyki Six Sigma oraz uzasadniono zastosowanie tych aplikacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dla uzupełnienia informacji dołączono rysunki przedstawiające wygląd okien opisywanych aplikacji komputerowych.

10 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 79 Słowa kluczowe Six Sigma, wsparcie informatyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, oprogramowanie Conditions for use Six Sigma methodology in the SME sector including the possibilities of using computer applications (Summary) This paper presents the current solutions for the strategy Six Sigma and for Lean. The main objective of this article is the discussion of characteristics and problems concerning implementation of Six Sigma and computer systems in SME sector. The article presents key methods and tools used by Six Sigma methodology and Lean management. Additionally authors describe the most popular computer applications, which aided Six Sigma and present various computer applications to demonstrate the value of IS/IT in this methodology, and finally, present an actual case where some of these applications were used to help a enterprise to achieve significant cost savings. For better present, how the applications work, authors placed a lot of screens from computer programs. Every picture illustrates examples of tools and models, which are using for Six Sigma. Keywords Six Sigma, small and medium business sector, computer programs

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 45-58 Oryginalny artykuł naukowy: Studium przypadku Original Article: Case study Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Rozprawa doktorska METODYKA LEAN SIX SIGMA W DOSKONALENIU PROCESÓW W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATSOFT DO ANALIZY DANYCH W PRZEMYŚLE Rafał Wajda, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa stosują narzędzia analizy danych, aby optymalizować działania i spełnić wymagania norm.

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki e-mail: ajurczuk@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE KONTEKSTOWE W ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PODEJŚCIE KONTEKSTOWE W ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 216 2015 Informatyka i Ekonometria 1 Edyta Abramek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

URSZULA KOBYLIŃSKA ORIENTACJA NA JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

URSZULA KOBYLIŃSKA ORIENTACJA NA JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ URSZULA KOBYLIŃSKA ORIENTACJA NA JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STRESZCZENIE W ciągu ostatniej dekady, w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej dokonano znaczących reform usług dostarczanych przez

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo