Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych"

Transkrypt

1 Piotr Grudowski * Aleksander Czarnacki ** Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych Wstęp Blisko 30 lat temu, w połowie lat 80. XX wieku w firmie Motorola zaprojektowano i wdrożono innowacyjną metodykę doskonalenia jakości, którą nazwano Six Sigma. Jak słusznie zauważyli twórcy koncepcji Six Sigma Bob Galvin i Bill Smith wszelkie wady i błędy produktu finalnego wynikają z niewłaściwego podejścia procesowego, w związku z czym należy je eliminować na każdym etapie procesu produkcyjnego [Gupta, 2004]. Strategia Six Sigma okazała się dobrym rozwiązaniem, ponieważ jej ideą było i jest działanie prewencyjne. Bogactwo narzędzi, którymi dysponuje niniejsza metodyka pozwala na doskonalenie procesów na każdym etapie, przy czym największy nacisk kładziony jest na eliminowanie wad już w fazie projektu. Schyłek XX i początek XXI wieku to okres intensywnego rozwoju narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie organizacją. Pojawienie się komputerów zrewolucjonizowało współczesny przemysł, powodując m.in. znaczący postęp technologiczny. Okazało się, że zaletą informatyzacji jest jej adaptacyjność i uniwersalność, a więc możliwość wykorzystania w każdej dziedzinie gospodarki. Narzędzia informatyczne mają niebagatelny wpływ na efektywność współczesnych metod zarządzania. Zaobserwować można pojawianie się coraz większej liczby aplikacji dostosowanych do wspierania konkretnej dziedziny zarządzania, przy czym najistotniejszym trendem jest wdrażanie zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania. Odnosząc się do dziedziny zarządzania jakością można zauważyć coraz większy popyt na aplikacje wspierające poszczególne metody zarządzania jakością, czyli * Dr hab. inż., prof. nadzw. PG, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ** Mgr inż., Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska,

2 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 71 QFD, FMEA, SPC. Jednym z najbardziej aktualnych efektów pracy informatyków w zakresie zarządzania produkcją jest opracowanie komputerowych programów, wspierających metodykę Six Sigma. Normatywne systemy zarządzania oparte na kryterium jakości są rozpowszechnione w dużych firmach, bez względu na ich branżę, umożliwiając lepsze zarządzanie procesami przedsiębiorstwa, skoncentrowanie na uzyskaniu wysokiej satysfakcji klienta. W przypadku MŚP stosowanie elementów koncepcji Six Sigma jest znacznie mniej powszechne, o czym świadczy uboga literatura na ten temat. Analiza przypadków wdrażania Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego ujawnia typowe bariery, jakie napotykają te firmy stosując tę koncepcję. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie uwarunkowań dotyczących metodyki nadzorowania i doskonalenia procesów w sektorze MŚP bazującej na koncepcji Six Sigma ze szczególnym uwzględnieniem aspektu jej wsparcia informatycznego. 1. Charakterystyka metodyki 6 Sigma Koncepcja Six Sigma bazuje na podejściu procesowym. Jej celem jest ograniczenie zmienności procesów i związanej z tym wadliwości do 3,4 wyrobów wadliwych na milion wyrobów wytworzonych [Levine, 2006]. Jednym z aspektów podejścia Six Sigma jest skupienie się na osiągnięciu pożądanego skutku w możliwie najkrótszym czasie. Sposób osiągnięcia tego celu został określony przez twórców Six Sigma jako proces poprawy biznesu, który skupia organizację na wymaganiach klienta, usprawnieniu procesu, analitycznej dokładności i na czasie wykonania [Gupta, 2004]. W ramach koncepcji Six Sigma jako metoda wdrażania udoskonaleń biznesowych i redukowania kosztów używana jest metodyka DMAIC, której istotę przedstawiono w podrozdziale. Cykl DMAIC obejmuje działania prowadzące do optymalizacji procesów, umożliwiające obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie poprzez zastosowanie analizy statystycznej bazującej na faktach co należy zrobić żeby takie usprawnienie stało się faktem. Akronim DMAIC złożony jest z pierwszych liter angielskich słów Define (Zdefiniuj) Measure (Zmierz) Analyze (Analizuj) Improve (Popraw) Control (Sprawdzaj) [Basu, Wright, 2003], określających fazy procesu doskonalenia. W każdej z tych faz zespół projektowy wykonuje zestaw czynności / zadań, które w metodyczny sposób prowadzą do osiągnięcia pożądanego rozwiązania.

3 72 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki Rysunek 1.Schemat strategii DMAIC Źródło: [Basu, Wright, 2003]. Pierwszy etap, czyli definiowanie, ma wyraźnie opisać problem i jego wpływ na satysfakcję klienta, wspólników, pracowników, i opłacalność przedsięwzięcia [Gupta, 2004]. W trakcie tego etapu definiuje się [Basu, Wright, 2003]: wymagania klientów, główne cele przedsięwzięcia/ projektu, zakres odpowiedzialności poszczególnych zespołów, zasoby niezbędne do zrealizowania projektu, mapę rozwoju, dostawców, wejścia, procesy, produkcję i klientów (SIPOC), przebiegi procesów. Drugi etap metodyki DMAIC (Measure) polega na ocenie funkcjonowania planu i parametrów procesów. Kluczowe kroki tego elementu zawierają [Basu, Wright, 2003]: decyzje dotyczące oceny wejść, procesów i wyjść, plan gromadzenia danych, walidację skutków i analiza możliwości, ocenę zdolności procesu. Kolejnym etapem jest analizowanie (Analyse) możliwości wprowadzenia usprawnień poprzez identyfikację kluczowych przyczyn i wyznaczników procesu. Odbywają się tutaj takie procesy, jak [Basu, Wright, 2003]: analiza wejście proces wyjście (IPO),

4 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 73 analiza strumienia procesu w celu identyfikacji problemów występujących w trakcie danego procesu, poprawa procesu w celu wyeliminowania błędów, zatwierdzenie zmian w procesie. Czwarty element metodyki DMAIC (Improve) oparty jest na praktycznym wprowadzeniu koniecznych zmian w celu optymalizacji Funkcjonowania procesu. Zawiera on takie czynności, jak: [Basu, Wright, 2003]: określenie kolejnych rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania procesu, prezentacja zaleceń dotyczących wprowadzania poszczególnych rozwiązań, wprowadzenie zmian w życie. Ostatnią, często określaną jako najważniejszą fazą strategii DMAIC jest kontrolowanie procesu. Podczas etapu sprawdzania monitoruje się wyniki osiągnięte w poprzednim etapie [McCarty, Bremer, Gupta, 2004 ]. 2. Narzędzia i metody zawarte w strategii DMAIC Strategia Six Sigma powstała na bazie dorobku w dziedzinie zarządzania jakością. Każdy etap podejścia Six Sigma realizowany jest przy użyciu metod i narzędzi zarządzania jakością. Tak więc podczas realizacji pierwszego kroku metodyki DMAIC, czyli definiowania problemu, wykorzystuje się między innymi różnego rodzaju diagramy (podobieństwa, wykresy Pareta) oraz analizę FMEA. Podczas pomiarów wykorzystywane są metody MSA i SPC oraz wykresy trendów, a podczas wdrażania zmian (Improve) diagramy procesów czy macierze działań korygujących. Przyporządkowanie metod i narzędzi zarządzania jakością do konkretnego etapu cyklu DMAIC powinno być optymalne do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Przedstawione powyżej przykłady przyporządkowań nie są danymi wytycznymi, ponieważ dowolne narzędzie lub metodę można wykorzystać w kilku etapach metodyki Six Sigma. Przykładowo metody SPC można wykorzystać podczas pomiarów, jak i podczas kontroli procesów. Diagramy Pareta można zastosować zarówno podczas etapu definiowania problemu, jak i podczas etapu wprowadzania zmian. Można zatem stwierdzić, że oparta na strategii DMAIC metodyka Six Sigma jest narzędziem elastycznym, pozwalającym na optymalne wykorzystanie istniejących narzędzi zarządzania w każdym etapie realizacji procesu [Statistica a metodyka Sześć Sigma,

5 74 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki Przykłady zastosowania poszczególnych metod w strategii DMAIC zamieszczono w tablicy 1. Tablica 1. Przykłady zastosowań poszczególnych metod zarządzania jakością Etap DMAIC Narzędzia i metody diagramy Pareto diagramy podobieństwa Define (D) schematy przebiegu procesu analiza FMEA MSA Measure (M) SPC wykresy trendów diagram Ishikawy histogramy Analyse (A) metoda 5-why DOE (Design of Experiments) analiza regresji burza mózgów Poka Yoke Improve (I) diagramy procesów macierze działań korygujących plany kontroli metodyka SPC Control (C) metoda FMEA 5s Źródło: Opracowanie własne. 3. Zastosowanie metodyki 6 Sigma w sektorze MŚP Wdrożenie metodyki Six Sigma jest postrzegane przez przedsiębiorców z sektora MŚP w kategoriach szans, ale także zagrożeń. Istnieje ciągle jeszcze przekonanie, że koncepcja ta przeznaczona jest wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Taki punkt widzenia stał się hamulcem w implementacji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Należy podkreślić, że Six Sigma jest narzędziem elastycznym, pozwalającym na dostosowanie pakietu narzędzi do potrzeb nie tylko dużego przedsiębiorstwa [Gupta, 2004]. Celem wdrożenia Six Sigma jest poprawa procesów (w tym procesów zarządzania) na podstawie zgromadzonych i przeanalizowanych wcześniej danych. W małych organizacjach nie istnieje zazwyczaj przydział odpowiedzialności za poprawę procesów, ponieważ przedsiębiorstwa te

6 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 75 nie posiadają rozbudowanej struktury organizacyjnej, przez co ograniczają liczbę tzw. pracowników umysłowych do minimum. Bardzo często małe i średnie przedsiębiorstwa są podwykonawcami dla dużych koncernów, co implikuje wymóg wdrażania pewnych systemów zarządzania w celach integracyjnych. Jest to spowodowane koniecznością poprawy funkcjonowania podwykonawcy, poprawą efektywności jego poczynań a także szybszym i skuteczniejszym eliminowaniem błędów w procesach wytwórczych [Gupta, 2004]. Do korzyści wdrożenia Six Sigma w małym/średnim przedsiębiorstwie można zaliczyć poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa dbającego o jakość procesów i wyrobów finalnych. Z drugiej jednak strony odbywa się to zazwyczaj kosztem konieczności przeprowadzenia przemian strukturalnych, zatrudnienia dodatkowego personelu, czy też konieczności realizacji szkoleń dla kadry pracowniczej [Brue, 2006]. 4. Komputerowe wspomaganie metodyki 6 Sigma Powszechna komputeryzacja i informatyzacja pozytywnie wpłynęła na skuteczność i efektywność istniejących metod, technik i narzędzi zarządzania. Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiegokolwiek systemu zarządzania bez wsparcia komputerów, bez specjalnie przygotowanych do tego celu aplikacji. Również w metodyce Six Sigma informatyzacja odgrywa ważną, jeśli nie kluczową rolę. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka aplikacji wspomagających metodykę Six Sigma, z których najpopularniejsze to m.in. STATISTICA, Minitab oraz JMP. Cechą wspólną wymienionych wyżej aplikacji jest bogaty zestaw narzędzi, które można dowolnie konfigurować. W przypadku pakietu STATISTICA, pasek narzędzi Six Sigma złożony jest z pięciu elementów, które odpowiadają poszczególnym krokom metodyki DMAIC (rysunek 2): Każdy etap metodyki DMAIC realizowany jest przy użyciu wybranych narzędzi, o czym wspomniano w p.1. Funkcjonalność oprogramowania STATISTICA w obszarze Six Sigma polega na możliwości dodawania kolejnych narzędzi bądź usuwania zbędnych, przez co interfejs aplikacji jest w prosty sposób dopasowywany do potrzeb użytkownika. Można zatem przyporządkować wybraną metodę lub narzędzie do konkretnego kroku w cyklu DMAIC i, co ważne, każdą metodę można powielić i wykorzystywać we wszystkich etapach metodyki DMAIC. Samo dostosowywa-

7 76 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki nie menu programu polega na prostym przeciąganiu opcji pomiędzy poszczególnymi paskami narzędzi. Rysunek 2. Narzędzia programu STATISTICA Źródło: [http://www.statsoft.pl]. Programami o bardzo zbliżonej do STATISTICA funkcjonalności są wspomniane wcześniej JMP oraz Minitab. Menu programu JMP przedstawiono na rysunku 3, natomiast narzędzia Minitab pokazano na rysunku 4. Rysunek 3. Narzędzia programu JMP Źródło: [http://www.jmp.com].

8 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 77 Rysunek 4. Metodyka DMAIC w programie Minitab Źródło: [http://www.lidersoftwares.com.br/]. Jak wynika z przedstawionych przykładów, programy komputerowe wiernie odwzorowują rzeczywisty kształt systemu, przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcjonalności i zwiększeniu efektywności działania. Dzięki zinformatyzowaniu procesów zarządzania zbędne jest ręczne wypełnianie dużej ilości formularzy, bowiem oprogramowanie umożliwia drukowanie gotowych formularzy i raportów na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Należy również wspomnieć o istotnie szybszej realizacji metod statystycznych. Nie trzeba określać zakłóceń procesów przy użyciu wzorów matematycznych, ponieważ oprogramowanie automatycznie generuje np. wybrany rodzaj karty kontrolnej po uprzednim wprowadzeniu do komputera danych niezbędnych do wygenerowania danej karty. W menu aplikacji wspierających metodykę Six Sigma znajduje się również wiele narzędzi graficznych takich, jak diagramy, histogramy czy wykresy. Uniwersalność i elastyczność przedstawionych wyżej programów może być szansą dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładowo twórcy oprogramowania STATISTICA reklamują swój produkt jako dobrą podstawę funkcjonowania Sześć Sigma, zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i w największych korporacjach. Wynika to między innymi z wspomnianej wcześniej elastyczności oprogramowania STATI- STICA. Konfiguracja aplikacji robiona jest zgodnie z wymaganiami klienta, a więc zawiera tylko narzędzia najbardziej jemu potrzebne. Zakończenie Celem niniejszego opracowania było przedstawienie koncepcji związanej z metodyką Six Sigma oraz analiza wpływu wsparcia informatycznego na możliwości zastosowania tej koncepcji. Szczególny nacisk położono na uwarunkowania związane z sektorem MŚP.

9 78 Piotr Gradowski, Aleksander Czarnacki Przeprowadzone analizy dowodzą, że coraz większa liczba producentów informatycznych systemów zarządzania i pakietów oprogramowania specjalistycznego kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców z sektora MŚP. Współczesne narzędzia informatyczne wyraźnie wspierają optymalizację procesów związanych z metodyką Six Sigma, dzięki czemu zachowana jest płynność i stabilność funkcjonowania poszczególnych sektorów przedsiębiorstw. Metodykę Six Sigma należy promować jako zbiór narzędzi uniwersalnych, wspomagających doskonalenie procesów zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach, które stanowią bazę dostawców i kooperantów dla większych organizacji i muszą skoordynować swoje systemy zarządzania z wymogami klientów. Literatura 1. Basu R., Wright J. (2003), Quality Beyond Six Sigma, Butterworth- Heinemann, Oxford. 2. Brue G. (2006), Six Sigma for Small Business, Entrepreneur Media. 3. Gupta P. (2004), Six Sigma Business Scorecard, The McGraw-Hill Companies, NY ( ). 6. ( ). 7. Levine D.M. (2006), Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP, Pearson Education, New Jersey. 8. McCarty Th., Bremer M., Daniels L., Gupta P. (2004), The Six Sigma Black Belt Handbook, The McGraw-Hill Companies, NY. Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie współczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w celu usprawnienia funkcjonowania metodyki Six Sigma ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich adaptację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opracowanie zawiera szczegółowy opis metod i narzędzi wykorzystywanych przez zespoły zajmujące się problematyką zarządzania i funkcjonowaniem Six Sigmy w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono wybrane aplikacje komputerowe, wspomagające funkcjonowanie metodyki Six Sigma oraz uzasadniono zastosowanie tych aplikacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dla uzupełnienia informacji dołączono rysunki przedstawiające wygląd okien opisywanych aplikacji komputerowych.

10 Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma w sektorze MŚP 79 Słowa kluczowe Six Sigma, wsparcie informatyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, oprogramowanie Conditions for use Six Sigma methodology in the SME sector including the possibilities of using computer applications (Summary) This paper presents the current solutions for the strategy Six Sigma and for Lean. The main objective of this article is the discussion of characteristics and problems concerning implementation of Six Sigma and computer systems in SME sector. The article presents key methods and tools used by Six Sigma methodology and Lean management. Additionally authors describe the most popular computer applications, which aided Six Sigma and present various computer applications to demonstrate the value of IS/IT in this methodology, and finally, present an actual case where some of these applications were used to help a enterprise to achieve significant cost savings. For better present, how the applications work, authors placed a lot of screens from computer programs. Every picture illustrates examples of tools and models, which are using for Six Sigma. Keywords Six Sigma, small and medium business sector, computer programs

Automatyzacja procesów pomiarowych w metodyce Six Sigma w sektorze MŚP

Automatyzacja procesów pomiarowych w metodyce Six Sigma w sektorze MŚP Piotr Grudowski * Aleksander Czarnacki ** Automatyzacja procesów pomiarowych w metodyce Six Sigma w sektorze MŚP Wstęp Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metrologicznych aspektów metodyki Six

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA champion executive

Lean SIX SIGMA champion executive Lean SIX SIGMA champion executive Opis Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie personelu kierowniczego z możliwościami stosowania metodologii Six Sigma, mając za cel wzrost wydajności i stabilności procesu

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Opis OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT: - szacunkowe oszczędności z projektu powinny być powyżej 100k PLN rocznie. - problem powinien być widoczny w głównych

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 32 Measure 24 Analyse 32 Improve 24 Control 32 Sesje przeglądu projektów 16 Obrona projektów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/28/7223/18513 Cena netto 8 400,00 zł Cena brutto 10 332,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania narzędzi IT w systemach zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP

Możliwości wykorzystania narzędzi IT w systemach zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP Piotr Grudowski * Aleksander Czarnacki ** Możliwości wykorzystania narzędzi IT w systemach zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP Wstęp Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Upgrade od poziomu Green Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 24 Measure 8 Analyse 16 Improve 8 Control 16 Sesje przeglądu

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA green belt

Lean SIX SIGMA green belt Lean SIX SIGMA green belt Terminy szkolenia 18-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 16-18 grudzień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 8-9 luty 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH W USA metodologia Six Sigma

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS. Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce.

SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS. Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce. SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA ZIELONY PAS Najbardziej logiczne i przejrzyste szkolenie z prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt w Polsce. Podczas szkolenia kaŝdy kandydat na tytuł Zielonego

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012

W 30 C 30 Rodzaj : Symbol : Semestr : Grupa : Nr w siatce studiów : Data opracowania : 2012 Nr karty: 1/5 KARTA PROGRAMU RAMOWEGO PRZEDMIOTU PW - IOSP Narzędzia i metody jakością Quality Management Methods and Tools 1. Identyfikator przedmiotu: Rodzaj studiów : Studia I-go stopnia (inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Jakie korzyści przynosi optymalizacja 4 Jak podejść do optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Klucz do procesu doskonalenia dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Co to jest Green Belt? Dobrze wyszkolony Green Belt wie jak działają procesy

Bardziej szczegółowo

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Statystyczne Zarządzanie Jakością Statystyczne Zarządzanie Jakością Opis Obecnym wyzwaniem dla większości procesów produkcyjnych jest utrzymanie powtarzalnej jakość zgodnie z oczekiwaniami klientów nie dla partii pięciu sztuk ale dla serii

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, pod red. E. Skrzypek, Wy. UMCS, Lublin 2006, t. I, ss. 399-405 URSZULA BALON Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Poprawa procesów W sektorze usług

Poprawa procesów W sektorze usług Poprawa procesów W sektorze usług Użycie Lean Six Sigma Black Belt w sektorze usług Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co robi Black Belt w sektorze usług? Dobrze wyszkolony

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu zarządzania jakością w dużym projekcie informatycznym zgodnie z normą ISO/IEC 9001:2008

Koncepcja systemu zarządzania jakością w dużym projekcie informatycznym zgodnie z normą ISO/IEC 9001:2008 Koncepcja systemu zarządzania jakością w dużym projekcie informatycznym zgodnie z normą ISO/IEC 9001:2008 Autor: Kinga Lewandowska Promotor: dr inż. Szymon Supernak Zakres pracy CZĘŚĆ TEORETYCZNA Przegląd

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem Terminy szkolenia 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis W latach osiemdziesiątych XX wieku duże korporacje zaczęły szukać lepszych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

System informacji o brd

System informacji o brd System informacji o brd - doświadczenia warmińsko - mazurskie Joanna Żukowska Politechnika Gdańska Krzysztof Piskorz WORD Olsztyn System bezpieczeństwa transportu obszary zarządzania (Źródło: Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Informacje o projekcie Czas trwania projektu: 03.01.2011 r. 31.12.2013 r. Cele projektu: Rozwinięcie przez minimum 800 przedsiębiorstw w województwie łódzkim, w okresie 2011 2013 r., potencjału w zakresie

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając Seminarium doktoranckie Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji Mgr Radosław Zając 1 Zarządzanie wiedzą i zarządzanie komunikacją Stan aktualny w świetle najnowszych

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

DESIGN JAM. Blue Owl KONTAKT. Adres Telefon Online. tel office: tel PM:

DESIGN JAM. Blue Owl KONTAKT. Adres Telefon Online. tel office: tel PM: Blue Owl DESIGN JAM KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 690 900 344 Email office: info@blueowl.pl Email PM: k.stola@blueowl.pl Strona: www.blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

DMAIC I DMADV JAKO METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI

DMAIC I DMADV JAKO METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 21 Marian Gołębiowski Zamierzając przedstawić metody: DMAIC (akronim od pierwszych liter angielskich słów Defi ne Measure Analyze Improve Control),

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI Streszczenie rozprawy doktorskiej Rezultaty realizacji inwestycji publicznych budzą emocje społeczne

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo