POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZOSTAŃ ZATRUDNIONY"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu POKL /13 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pozostań zatrudniony 2 Definicje Projekt należy przez to rozumieć projekt Pozostań zatrudniony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie Programu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /13 podpisanej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projektodawca jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do instytucji przyjmującej wnioski o dofinansowanie projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne, będące uczestnikami projektu, otrzymują wsparcie. Beneficjentem w projekcie Pozostań zatrudniony jest Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z siedzibą w Chodzieży, ul. Małachowskiego 2B. Biuro projektu należy przez to rozumieć biuro Projektodawcy mieszczące się w Warszawie, ul. Tytoniowa 20, Warszawa, Strona internetowa projektu strona znajdująca się pod adresem Kandydat osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu. Uczestnik/czka Projektu kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, i z którą Projektodawca podpisał umowę o udzielenie wsparcia. Dokumenty rekrutacyjne dokumenty o których mowa w 6 pkt. 3. Miejsce zamieszkania miejsce zamieszkania zgodne z zapisami Kodeksu Cywilnego tj. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Potwierdzeniem miejsca zamieszkania w ramach projektu jest oświadczenie podpisane przez Kandydata/tkę na etapie rekrutacji. Dzień przystąpienia do projektu oznacza dzień podpisania deklaracji udziału w Projekcie. Dotacja bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Uczestnikom Projektu w formie jednorazowego wsparcia ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez niego działalnością gospodarczą. W ramach Projektu udzielonych zostanie 25 dotacji w wysokości do zł. Pomoc de minimis pomoc udzielana Przedsiębiorcom, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

3 3 Informacje ogólne 1. Projekt Pozostań zatrudniony współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do r. 3. Głównym celem Projektu jest zwiększenie szans na zachowanie aktywności zawodowej 50 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne na terenie województwa mazowieckiego. 4. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: I. Każda osoba zostanie objęta następującym wsparciem: 1) Poradnictwo zawodowe (3 godziny/osoba); 2) Poradnictwo psychologiczne (3 godziny/osoba); 3) Szkolenia zawodowe otwarty katalog szkoleń zgodny z potrzebami uczestników zdiagnozowanymi na podstawie Indywidualnych Planów Działania: a. Ścieżka I (150 godzin/osoba * 2 grupy); b. Ścieżka II (60 godzin/osoba * 3 grupy); W przypadku ścieżki II długość szkolenia jest krótsza ze względu na dostosowanie jego tematyki do prowadzonej działalności gospodarczej oraz konieczność odbycia kolejnych kursów. 4) Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin/grupa) 6 modułów po 5 godzin (3 grupy * 10 osób) Moduły: a. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej b. Formalno-prawne procedury rejestracji działalności gospodarczej c. Opodatkowanie i prowadzenie księgowości d. Marketing i rozwój działalności gospodarczej e. Biznesplan f. Źródła dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy UE. II. Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w wyniku konkursu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego mającego na celu ocenę najlepszych pomysłów na biznes i biznesplanów zostanie wyłonione 25 osób, które otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do zł. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do konkursu jest ukończenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. III. Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci usług szkoleniowo-doradczych dla osób, które otrzymały wsparcie finansowe (25 osób) oraz wypłacanie co miesiąc pomocy finansowej na podstawie wniosku o wsparcie finansowe.

4 IV. Pośrednictwo pracy dla uczestników I ścieżki wsparcia 6 godzin indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 25 Uczestników Projektu. 5. Wszelkie informacje o Projekcie, dokumenty rekrutacyjne, informacje o terminach, wzory umów, wniosków, kart oceny oraz inne dokumenty zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 4 Warunki uczestnictwa 1. Grupę docelową projektów stanowić będzie 50 osób fizycznych pracujących na terenie województwa mazowieckiego przewidzianych do zwolnienia 1 lub zagrożonych zwolnieniem z pracy 2 z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 2. Beneficjentami pomocy nie mogą być osoby: - nie zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego; - poniżej 18 roku życia; - osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, działalność prowadzoną w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. - osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej; - osoby pozostające w ciągu ostatnich 2 lat, w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu, w tym również osoby, które łączy lub łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; - Karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; - Osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość 1 Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 2 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem kandydata do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczynie niedotyczących pracowników (Dz. U r. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21poz. 94 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

5 brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom: a) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; b) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; c) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem siec i dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanym z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem. e) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, h) które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), i) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, j) udzielana podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art.1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z , str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.

6 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej. k) które są podmiotami znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. l) Beneficjentem pomocy nie może być osoba, która rozpoczęłaby działalność gospodarczą bez wsparcia EFS. 5 Ogólne zasady rekrutacji do projektu 1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest zachowaniem zasady równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez równy dostęp do wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu oraz poprzez działania informacyjno-promocyjne skierowane do wszystkich, bez uwzględnienia podziału na płeć. 2. Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji do Projektu umieszczone będą na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu mieszczącym się przy Tytoniowej 20 w Warszawie. 6 Procedura rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu rozpocznie się dnia i trwać będzie do momentu pozytywnego zakwalifikowania maksymalnie 50 osób spełniających kryteria wymagane na etapie oceny formalnej. 2. Projektodawca na stronie internetowej Projektu będzie informował o postępach rekrutacji oraz o jej planowanym zamknięciu. 3. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie kompletu następujących dokumentów rekrutacyjnych (ich wzory zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu): a) Formularza zgłoszeniowego b) Deklaracji uczestnictwa w projekcie c) Oświadczeń: - Oświadczenie nr 1 o miejscu zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego; - Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; - Oświadczenie nr 3 o nie prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu; - Oświadczenie nr 4 o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; - Oświadczenie nr 5 o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Projektodawcą (Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji), Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz z Instytucjami wobec niej nadrzędnymi; - Oświadczenie nr 6 o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie; działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz innych projektów w ramach poddziałania lub działania 6.2;

7 - Oświadczenie nr 7 o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych lub o jej nie otrzymaniu; - Oświadczenie nr 8 o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis; - Oświadczenie nr 9 o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminem przyznawania dofinansowania; - Oświadczenie pracodawcy o przechodzeniu procesów modernizacyjnych/adaptacyjnych wraz z informacją o przyczynie wypowiedzenia umowy (dotyczy osób przewidzianych do zwolnienia) lub zaświadczeniem o zatrudnieniu (dotyczy osób zagrożonych zwolnieniem z pracy). 4. Na prośbę pracownika Biura Projektu, Kandydata/tka zobowiązany/a jest przedstawić do wglądu dowód osobisty, celem sprawdzenia poprawności danych. 5. Formularz zgłoszeniowy zależy wypełnić czytelnie, najlepiej elektronicznie lub drukowanymi literami. 6. Każdy dokument powinien być czytelnie podpisany przez Kandydata/tkę. Kserokopie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu, wysłać pocztą lub em. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową liczy się data wpływu do Biura Projektu. Osoby, których dokumenty zostały złożone po terminie trafią na listę rezerwową. W przypadku wysłania dokumentów pocztą Beneficjent zaleca wysłać list za potwierdzeniem odbioru. 8. Nabór będzie trwał minimum 10 dni roboczych, jednakże Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia procesu rekrutacji w momencie wpływu 150 zgłoszeń poprawnych formalnie. Termin zamknięcia procesu rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Projektu. 9. Istnieje możliwość uzupełnienia przez Kandydatów/tki złożonych dokumentów rekrutacyjnych w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia. 10. Każdy Kandydat/tka zostanie poinformowany/a o wyniku oceny formalnej złożonych dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru. 11. Dokumenty rekrutacyjne pozytywnie ocenione pod względem formalnym, poddane zostaną ocenie dokonywanej w formie punktowej. 12. Proces oceny merytorycznej składa się z następujących etapów: a) Etap I nabór zgłoszeń b) Etap II ocena formalna c) Etap III analiza predyspozycji i motywacji dla wszystkich uczestników prowadzona przez doradcę zawodowego i psychologa na podstawie testów kompetencyjnych i rozmów kwalifikacyjnych. Punktacja: a. testy (0-20 punktów) b. rozmowa kwalifikacyjna (0-50 punktów) - motywacja (0-20 punktów) - przedsiębiorczość i kreatywność (0-10 punktów) - samodzielność (0-10 punktów) - umiejętności organizacyjne i analityczne (0-10 punktów) d) Etap IV wybór form wsparcia a. Ścieżka I poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy;

8 b. Ścieżka II - poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe, dotację na otwarcie działalności gospodarczej. 13. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej wynosi 70 punktów osób, które uzyska największą liczbę punktów zostanie zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. W przypadku takiej samej liczby punktów zdecyduje niższy dochód netto na osobę w rodzinie. 15. Na podstawie testów, predyspozycji i zainteresowania Uczestników Projektu, psycholog i doradca zawodowy wyłonią 20 osób do I ścieżki wsparcia oraz 30 osób do II ścieżki wsparcia niezakwalifikowanych osób, z najlepszymi wynikami, zostanie umieszczone na liście rezerwowej. 17. Uczestnicy, których dokumenty przeszły pozytywnie ocenę formalną zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych. Informacja zostanie przekazana najpóźniej 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem testów. Niestawienie się w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia Projektodawcy oznacza rezygnację z udziału w Projekcie. 7 Kwalifikacja Uczestników/czek do Projektu 1. Liczba Kandydatów, którzy zostaną ostatecznie zakwalifikowani do udziału w Projekcie wynosi 50 osób, w tym 22 kobiety. 2. Projektodawca po przeprowadzeniu rekrutacji utworzy: a) listę rankingową z podziałem na płeć i ścieżki wsparcia; b) listę rezerwową osób spełniających kryteria i warunki udziału w projekcie; c) listę Kandydatów/tek niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 3. Lista rezerwowa zostanie utworzona po wyczerpaniu limitu miejsc na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 4. Osoby z listy rezerwowej zastępować będą osoby z listy podstawowej w przypadku ich rezygnacji lub skreślenia z listy Uczestników/czek. Na miejsce osoby z listy podstawowej wchodzić będą osoby z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów. 5. Listy, o których mowa w 7 pkt. 2 zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu. Kandydaci informację o wynikach otrzymają drogą telefoniczną, mailową lub pocztą. 6. Kandydaci mają prawo do wniesienia odwołania do etapu rekrutacji w ciągu 3 dni od publikacji listy osób zakwalifikowanych do Projektu. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej i zwierać wyczerpujące uzasadnienie powodu wniesienia odwołania od oceny. O wynikach rozpatrzenia odwołania Kandydat/tka zostanie poinformowany w terminie 5 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Kandydat/tka ponownie przechodzi proces rekrutacji obejmujący etap, którego dotyczyło odwołanie. Ponowna ocena zostanie dokonana przez innego Eksperta niż poprzednia. 7. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 8. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej ilości osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, Projektodawca zastrzega sobie prawo ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów rekrutacyjnych potencjalnych Uczestników/czek. Ogłoszenie o dodatkowym naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej Projektu.

9 9. Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie nie jest równoznaczne za zakwalifikowaniem do otrzymania środków finansowych. 8 Obowiązki Uczestników/czek Projektu 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków wynikających z Umów zawartych z Projektodawcą; b) stosowania się do zasad niniejszego Regulaminu; c) pełnego uczestnictwa w zajęciach; d) rzetelnego przygotowania do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów; e) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją; f) współpracy z Projektodawcą; g) dostarczania wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Projektodawcę; h) informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na status Uczestnika uprawniający go do udziału w Projekcie. 9 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Na wsparcie szkoleniowo-doradcze składają się: a) Poradnictwo zawodowe (3 godziny * 50 osób) indywidualne spotkania z doradcą, których celem będzie analiza ścieżki zawodowej, predyspozycji szkoleniowych, predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania Indywidualnego Planu Działania; b) Poradnictwo psychologiczne (3 godziny * 50 osób)- indywidualne konsultacje mające na celu podniesienie motywacji i samooceny oraz niwelowanie frustracji po stracie pracy. c) Otwarty katalog szkoleń zgodny z potrzebami uczestników zdiagnozowanymi w Indywidualnych Planach Działania i analizą kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców z terenów województwa mazowieckiego. Ścieżka I (2 grupy * 10 osób/grupę * 150 godzin) Ścieżka II (3 grupy *10 osób/grupę * 60 godzin) - ścieżka II przewiduje dodatkowo szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (6 modułów po 5 godzin * 3 grupy * 10 osób/grupę) 2. Realizowane szkolenia i doradztwo mają na celu przygotowanie Uczestników/czek do aplikowania o środki finansowe w ramach Projektu oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. 3. O miejscu i terminie realizacji wsparcia Uczestnicy dowiadywać się będą najpóźniej 7 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem świadczenia wsparcia. 4. Usługi świadczone będą na terenie województwa mazowieckiego. 5. Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe w skład których wchodzą: długopisy, teczka, notesy, płyta CD/DVD. 6. Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowo-doradczego jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin w ramach wszystkich form wsparcia wymienionych w 9 pkt. 1. Dopuszcza się maksymalnie 20% godzin nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionych w powodu choroby lub ważnych wypadków losowych. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności, Uczestnik/czka Projektu jest

10 zobowiązany powiadomić Projektodawcę najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia nieobecności na zajęciach. 7. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik/czka może zostać skreślony/a z listy Uczestników, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 8. Etap wsparcia szkoleniowo-doradczego zakończy się wydaniem certyfikatów potwierdzających ukończenie zaplanowanej ścieżki wsparcia. 9. Pozytywne ukończenie wsparcia szkoleniowo-doradczego jest obowiązkowym warunkiem w celu ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego w drodze wyboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. 10 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba, która zastąpiła Uczestnika/czkę otrzyma wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiła. 11 Zasady monitoringu Uczestników/czek 1. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej. 4. Uczestnicy mają prawo wpływać na profilowanie tematyki szkolenia poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Projektodawcy bądź wykładowcy prowadzącemu zajęcia. 12 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Projektodawcę. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu.

11 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu Zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem:. (Data i podpis kandydata)

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZANSA DLA AKTYWNYCH

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZANSA DLA AKTYWNYCH Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZANSA DLA AKTYWNYCH realizowanym przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. nr projektu POKL. POKL.08.01.02-14-015/12 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11 REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL.08.01.02-32-021/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,nowy zawód = Nowa praca realizowanym na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA Zał. 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA udziału w projekcie Zmiana szansa na rozwój (ścieżka 1A) Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie Pogłębianie kwalifikacji 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Pogłębianie kwalifikacji realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 1 Informacje o projekcie 1. EUROSULTIONS Jan Dymek realizuje Projekt nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora

REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Uprawnienia energetyczne dla instalatora realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik projektu osoba

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego do projektu OD POMYSŁU DO BIZNESU program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin Projektu @trakcyjna e-dukacja POKL.09.04.00-24-048/12 w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Realizator: O.K. centrum Języków Obcych sp. z o.o. Ul. Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE PONOWNY START W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE PONOWNY START W RAMACH PROJEKTU Załącznik 1 do Umowy udziału w projekcie Programie Ponowny start REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE PONOWNY START W RAMACH PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL Startuj z biznesem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr CZĘŚĆ I FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO DZIAŁANIA 6. PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo