POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZOSTAŃ ZATRUDNIONY"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu POKL /13 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pozostań zatrudniony 2 Definicje Projekt należy przez to rozumieć projekt Pozostań zatrudniony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie Programu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /13 podpisanej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projektodawca jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca wniosek do instytucji przyjmującej wnioski o dofinansowanie projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne, będące uczestnikami projektu, otrzymują wsparcie. Beneficjentem w projekcie Pozostań zatrudniony jest Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z siedzibą w Chodzieży, ul. Małachowskiego 2B. Biuro projektu należy przez to rozumieć biuro Projektodawcy mieszczące się w Warszawie, ul. Tytoniowa 20, Warszawa, Strona internetowa projektu strona znajdująca się pod adresem Kandydat osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu. Uczestnik/czka Projektu kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, i z którą Projektodawca podpisał umowę o udzielenie wsparcia. Dokumenty rekrutacyjne dokumenty o których mowa w 6 pkt. 3. Miejsce zamieszkania miejsce zamieszkania zgodne z zapisami Kodeksu Cywilnego tj. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Potwierdzeniem miejsca zamieszkania w ramach projektu jest oświadczenie podpisane przez Kandydata/tkę na etapie rekrutacji. Dzień przystąpienia do projektu oznacza dzień podpisania deklaracji udziału w Projekcie. Dotacja bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Uczestnikom Projektu w formie jednorazowego wsparcia ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez niego działalnością gospodarczą. W ramach Projektu udzielonych zostanie 25 dotacji w wysokości do zł. Pomoc de minimis pomoc udzielana Przedsiębiorcom, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

3 3 Informacje ogólne 1. Projekt Pozostań zatrudniony współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do r. 3. Głównym celem Projektu jest zwiększenie szans na zachowanie aktywności zawodowej 50 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne na terenie województwa mazowieckiego. 4. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: I. Każda osoba zostanie objęta następującym wsparciem: 1) Poradnictwo zawodowe (3 godziny/osoba); 2) Poradnictwo psychologiczne (3 godziny/osoba); 3) Szkolenia zawodowe otwarty katalog szkoleń zgodny z potrzebami uczestników zdiagnozowanymi na podstawie Indywidualnych Planów Działania: a. Ścieżka I (150 godzin/osoba * 2 grupy); b. Ścieżka II (60 godzin/osoba * 3 grupy); W przypadku ścieżki II długość szkolenia jest krótsza ze względu na dostosowanie jego tematyki do prowadzonej działalności gospodarczej oraz konieczność odbycia kolejnych kursów. 4) Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin/grupa) 6 modułów po 5 godzin (3 grupy * 10 osób) Moduły: a. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej b. Formalno-prawne procedury rejestracji działalności gospodarczej c. Opodatkowanie i prowadzenie księgowości d. Marketing i rozwój działalności gospodarczej e. Biznesplan f. Źródła dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy UE. II. Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w wyniku konkursu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego mającego na celu ocenę najlepszych pomysłów na biznes i biznesplanów zostanie wyłonione 25 osób, które otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do zł. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do konkursu jest ukończenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. III. Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci usług szkoleniowo-doradczych dla osób, które otrzymały wsparcie finansowe (25 osób) oraz wypłacanie co miesiąc pomocy finansowej na podstawie wniosku o wsparcie finansowe.

4 IV. Pośrednictwo pracy dla uczestników I ścieżki wsparcia 6 godzin indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 25 Uczestników Projektu. 5. Wszelkie informacje o Projekcie, dokumenty rekrutacyjne, informacje o terminach, wzory umów, wniosków, kart oceny oraz inne dokumenty zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 4 Warunki uczestnictwa 1. Grupę docelową projektów stanowić będzie 50 osób fizycznych pracujących na terenie województwa mazowieckiego przewidzianych do zwolnienia 1 lub zagrożonych zwolnieniem z pracy 2 z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 2. Beneficjentami pomocy nie mogą być osoby: - nie zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego; - poniżej 18 roku życia; - osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, działalność prowadzoną w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. - osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej; - osoby pozostające w ciągu ostatnich 2 lat, w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Projektodawcą, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu, w tym również osoby, które łączy lub łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; - Karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; - Osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość 1 Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 2 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem kandydata do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczynie niedotyczących pracowników (Dz. U r. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21poz. 94 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

5 brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom: a) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; b) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; c) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem siec i dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanym z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem. e) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, h) które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), i) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, j) udzielana podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art.1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z , str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.

6 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej. k) które są podmiotami znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. l) Beneficjentem pomocy nie może być osoba, która rozpoczęłaby działalność gospodarczą bez wsparcia EFS. 5 Ogólne zasady rekrutacji do projektu 1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest zachowaniem zasady równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez równy dostęp do wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu oraz poprzez działania informacyjno-promocyjne skierowane do wszystkich, bez uwzględnienia podziału na płeć. 2. Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji do Projektu umieszczone będą na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu mieszczącym się przy Tytoniowej 20 w Warszawie. 6 Procedura rekrutacji 1. Rekrutacja do Projektu rozpocznie się dnia i trwać będzie do momentu pozytywnego zakwalifikowania maksymalnie 50 osób spełniających kryteria wymagane na etapie oceny formalnej. 2. Projektodawca na stronie internetowej Projektu będzie informował o postępach rekrutacji oraz o jej planowanym zamknięciu. 3. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie kompletu następujących dokumentów rekrutacyjnych (ich wzory zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu): a) Formularza zgłoszeniowego b) Deklaracji uczestnictwa w projekcie c) Oświadczeń: - Oświadczenie nr 1 o miejscu zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego; - Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; - Oświadczenie nr 3 o nie prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu; - Oświadczenie nr 4 o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; - Oświadczenie nr 5 o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Projektodawcą (Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji), Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz z Instytucjami wobec niej nadrzędnymi; - Oświadczenie nr 6 o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie; działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz innych projektów w ramach poddziałania lub działania 6.2;

7 - Oświadczenie nr 7 o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych lub o jej nie otrzymaniu; - Oświadczenie nr 8 o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis; - Oświadczenie nr 9 o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminem przyznawania dofinansowania; - Oświadczenie pracodawcy o przechodzeniu procesów modernizacyjnych/adaptacyjnych wraz z informacją o przyczynie wypowiedzenia umowy (dotyczy osób przewidzianych do zwolnienia) lub zaświadczeniem o zatrudnieniu (dotyczy osób zagrożonych zwolnieniem z pracy). 4. Na prośbę pracownika Biura Projektu, Kandydata/tka zobowiązany/a jest przedstawić do wglądu dowód osobisty, celem sprawdzenia poprawności danych. 5. Formularz zgłoszeniowy zależy wypełnić czytelnie, najlepiej elektronicznie lub drukowanymi literami. 6. Każdy dokument powinien być czytelnie podpisany przez Kandydata/tkę. Kserokopie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu, wysłać pocztą lub em. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową liczy się data wpływu do Biura Projektu. Osoby, których dokumenty zostały złożone po terminie trafią na listę rezerwową. W przypadku wysłania dokumentów pocztą Beneficjent zaleca wysłać list za potwierdzeniem odbioru. 8. Nabór będzie trwał minimum 10 dni roboczych, jednakże Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia procesu rekrutacji w momencie wpływu 150 zgłoszeń poprawnych formalnie. Termin zamknięcia procesu rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Projektu. 9. Istnieje możliwość uzupełnienia przez Kandydatów/tki złożonych dokumentów rekrutacyjnych w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia. 10. Każdy Kandydat/tka zostanie poinformowany/a o wyniku oceny formalnej złożonych dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru. 11. Dokumenty rekrutacyjne pozytywnie ocenione pod względem formalnym, poddane zostaną ocenie dokonywanej w formie punktowej. 12. Proces oceny merytorycznej składa się z następujących etapów: a) Etap I nabór zgłoszeń b) Etap II ocena formalna c) Etap III analiza predyspozycji i motywacji dla wszystkich uczestników prowadzona przez doradcę zawodowego i psychologa na podstawie testów kompetencyjnych i rozmów kwalifikacyjnych. Punktacja: a. testy (0-20 punktów) b. rozmowa kwalifikacyjna (0-50 punktów) - motywacja (0-20 punktów) - przedsiębiorczość i kreatywność (0-10 punktów) - samodzielność (0-10 punktów) - umiejętności organizacyjne i analityczne (0-10 punktów) d) Etap IV wybór form wsparcia a. Ścieżka I poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy;

8 b. Ścieżka II - poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe, dotację na otwarcie działalności gospodarczej. 13. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej wynosi 70 punktów osób, które uzyska największą liczbę punktów zostanie zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. W przypadku takiej samej liczby punktów zdecyduje niższy dochód netto na osobę w rodzinie. 15. Na podstawie testów, predyspozycji i zainteresowania Uczestników Projektu, psycholog i doradca zawodowy wyłonią 20 osób do I ścieżki wsparcia oraz 30 osób do II ścieżki wsparcia niezakwalifikowanych osób, z najlepszymi wynikami, zostanie umieszczone na liście rezerwowej. 17. Uczestnicy, których dokumenty przeszły pozytywnie ocenę formalną zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych. Informacja zostanie przekazana najpóźniej 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem testów. Niestawienie się w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia Projektodawcy oznacza rezygnację z udziału w Projekcie. 7 Kwalifikacja Uczestników/czek do Projektu 1. Liczba Kandydatów, którzy zostaną ostatecznie zakwalifikowani do udziału w Projekcie wynosi 50 osób, w tym 22 kobiety. 2. Projektodawca po przeprowadzeniu rekrutacji utworzy: a) listę rankingową z podziałem na płeć i ścieżki wsparcia; b) listę rezerwową osób spełniających kryteria i warunki udziału w projekcie; c) listę Kandydatów/tek niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 3. Lista rezerwowa zostanie utworzona po wyczerpaniu limitu miejsc na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 4. Osoby z listy rezerwowej zastępować będą osoby z listy podstawowej w przypadku ich rezygnacji lub skreślenia z listy Uczestników/czek. Na miejsce osoby z listy podstawowej wchodzić będą osoby z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów. 5. Listy, o których mowa w 7 pkt. 2 zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu. Kandydaci informację o wynikach otrzymają drogą telefoniczną, mailową lub pocztą. 6. Kandydaci mają prawo do wniesienia odwołania do etapu rekrutacji w ciągu 3 dni od publikacji listy osób zakwalifikowanych do Projektu. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej i zwierać wyczerpujące uzasadnienie powodu wniesienia odwołania od oceny. O wynikach rozpatrzenia odwołania Kandydat/tka zostanie poinformowany w terminie 5 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Kandydat/tka ponownie przechodzi proces rekrutacji obejmujący etap, którego dotyczyło odwołanie. Ponowna ocena zostanie dokonana przez innego Eksperta niż poprzednia. 7. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 8. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej ilości osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, Projektodawca zastrzega sobie prawo ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów rekrutacyjnych potencjalnych Uczestników/czek. Ogłoszenie o dodatkowym naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej Projektu.

9 9. Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie nie jest równoznaczne za zakwalifikowaniem do otrzymania środków finansowych. 8 Obowiązki Uczestników/czek Projektu 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków wynikających z Umów zawartych z Projektodawcą; b) stosowania się do zasad niniejszego Regulaminu; c) pełnego uczestnictwa w zajęciach; d) rzetelnego przygotowania do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów; e) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją; f) współpracy z Projektodawcą; g) dostarczania wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Projektodawcę; h) informowania Projektodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na status Uczestnika uprawniający go do udziału w Projekcie. 9 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Na wsparcie szkoleniowo-doradcze składają się: a) Poradnictwo zawodowe (3 godziny * 50 osób) indywidualne spotkania z doradcą, których celem będzie analiza ścieżki zawodowej, predyspozycji szkoleniowych, predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania Indywidualnego Planu Działania; b) Poradnictwo psychologiczne (3 godziny * 50 osób)- indywidualne konsultacje mające na celu podniesienie motywacji i samooceny oraz niwelowanie frustracji po stracie pracy. c) Otwarty katalog szkoleń zgodny z potrzebami uczestników zdiagnozowanymi w Indywidualnych Planach Działania i analizą kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców z terenów województwa mazowieckiego. Ścieżka I (2 grupy * 10 osób/grupę * 150 godzin) Ścieżka II (3 grupy *10 osób/grupę * 60 godzin) - ścieżka II przewiduje dodatkowo szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (6 modułów po 5 godzin * 3 grupy * 10 osób/grupę) 2. Realizowane szkolenia i doradztwo mają na celu przygotowanie Uczestników/czek do aplikowania o środki finansowe w ramach Projektu oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. 3. O miejscu i terminie realizacji wsparcia Uczestnicy dowiadywać się będą najpóźniej 7 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem świadczenia wsparcia. 4. Usługi świadczone będą na terenie województwa mazowieckiego. 5. Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe w skład których wchodzą: długopisy, teczka, notesy, płyta CD/DVD. 6. Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowo-doradczego jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin w ramach wszystkich form wsparcia wymienionych w 9 pkt. 1. Dopuszcza się maksymalnie 20% godzin nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionych w powodu choroby lub ważnych wypadków losowych. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności, Uczestnik/czka Projektu jest

10 zobowiązany powiadomić Projektodawcę najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia nieobecności na zajęciach. 7. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik/czka może zostać skreślony/a z listy Uczestników, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 8. Etap wsparcia szkoleniowo-doradczego zakończy się wydaniem certyfikatów potwierdzających ukończenie zaplanowanej ścieżki wsparcia. 9. Pozytywne ukończenie wsparcia szkoleniowo-doradczego jest obowiązkowym warunkiem w celu ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego w drodze wyboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. 10 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba, która zastąpiła Uczestnika/czkę otrzyma wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiła. 11 Zasady monitoringu Uczestników/czek 1. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej. 4. Uczestnicy mają prawo wpływać na profilowanie tematyki szkolenia poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Projektodawcy bądź wykładowcy prowadzącemu zajęcia. 12 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Projektodawcę. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu.

11 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu Zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem:. (Data i podpis kandydata)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo