SMART+ Newsletter #9 (luty 2013)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMART+ Newsletter #9 (luty 2013)"

Transkrypt

1 SMART+ Newsletter #9 (luty 2013) SMART+ : Wyniki z ostatnich warsztatów kapitalizacyjnych partnerów projektu 1. Województwo Małopolskie, Kraków, Polska Trzecie Warsztaty Kapitalizacyjne w Województwie Małopolskim 6 lutego w Krakowie odbyły się Trzecie Warsztaty Kapitalizacyjne. Ich głównym celem było zaprezentowanie rezultatów i osiągnięć w podprojektach prowadzonych przez beneficjentów w Województwie Małopolskim. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci regionalnych instytucji wdraŝających podprojekty - Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Jagiellońskiego Centrum Innowacji - a takŝe członkowie Strategicznego Komitetu Ekspertów oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - instytucji partnerskich SMART+ z obszaru Województwa Małopolskiego. Partnerzy podprojektów: Innofin, regionet i SMEGoNet zaprezentowali rezultaty prawie dwuletniej implementacji załoŝeń podprojektów w dziedzinie polityki klastrowej i rozwoju usług finansowych dla MŚP. 2. Region Macedonia Zachodnia, Kozani, Grecja 9 stycznia 2013 Regionalny Fundusz Rozwoju Macedonii Zachodniej i Region Macedonia Zachodnia zorganizowały Trzecie i ostatnie Warsztaty Kapitalizacyjne Smart+ w Kozani. W warsztatach wzięli udział reprezentanci instytucji partnerskich, doradcy techniczni oraz członkowie grupy projektowej Smart+. Doradca Techniczny Regionu ds. selekcji najlepszych praktyk na rzecz projektu przedstawił końcową ocenę praktyk, zgodnie z metodologią projektu. KaŜdy z partnerów działających w podprojektach wysłał wcześniej wybrane dobre praktyki (łącznie ze swoimi osiągnięciami w projektach), a takŝe zaprezentował je na dwóch poprzednich Warsztatach Kapitalizacyjnych, które odbyły się w grudniu 2012 i styczniu 1

2 Rada Okręgu KluŜ, KluŜ, Rumunia 4 grudnia 2012 Okręg KluŜ zorganizował 2. Warsztaty Kapitalizacyjne w ramach projektu SMART+. Regionalni koordynatorzy, członkowie Strategicznego Komitetu Ekspertów, beneficjenci regionalnych podprojektów i reprezentanci grup docelowych spotkali się w celu przedyskutowania i zanalizowania przykładów dobrych praktyk w dziedzinach innowacji, badań i rozwoju technologicznego w MŚP. Podczas spotkania reprezentanci podprojektów TREC, STP, IART TERRITORIES, regionet i SMEGoNet przedstawili zbiór dobrych praktyk zidentyfikowanych w podprojektach, które zwiększyły potencjał przedsiębiorczej innowacyjności i konkurencyjności. Zarówno rezultaty z obydwu edycji Warsztatów jak i dobre praktyki, które udało się zidentyfikować, staną się podstawą do stworzenia SME SMART+ Charta oraz regionalnych planów wdraŝania. 4. Krajowy Związek Gmin Republiki Bułgarii, Sofia, Bułgaria oraz finalizację działań podprojektowych. 5. FAMCP, Saragossa, Hiszpania 3-4 grudnia 2013 odbyło się Seminarium Kapitalizacyjne Projektu SMART+ dla członków grup podprojektowych oraz dla regionalnych ekspertów projektu. Omawiano następujące tematy: Kwestie strategiczne i zalecenia dotyczące wdraŝania projektu. Dorobek z konferencji EUREGIA, SMART+ Charter i plany regionalne, Prezentacje postępów w realizacji projektów, Zalecenia strategiczne i przyszłe działania. Przedstawiciele grup podprojektowych IART, STP i SMART TOURISM zarysowali ogólnie kolejne kroki Ostatnie Warsztaty Kapitalizacyjne w Aragonii były rozwijane w dwóch etapach w celu analizy sposobu wdraŝania innowacji dla rozwoju obszarów wiejskich. Główny cel SMART+ - zwiększanie potencjału innowacyjności MŚP oraz doświadczenie zdobyte podczas realizowania podprojektów prowadzi nas do jednoznacznego wniosku, iŝ przyciągnięcie działalności gospodarczej na tereny wiejskie jest kluczowe dla ich przetrwania. Na warsztatach, które miały miejsce 24 stycznia w siedzibie głównej FAMCP, przedstawiciele władz lokalnych, personel techniczny z obszarów wiejskich, MŚP, partnerzy regionalni zaanga- Ŝowani w proces innowacji oraz członkowie podprojektów i projektu SMART+ pracowali wspól- 2

3 nie na rzecz promowania innowacji. Najistotniejsze potrzeby jakie zostały zauwaŝone to: brak wiedzy na temat sposobu kreowania "kultury innowacji" przez partnerów regionalnych, ale takŝe na temat tego jak powinno się promować zakładanie przedsiębiorstw (m.in. jak zachęcić interesariuszy, jak otrzymać poŝądane efekty, jak tworzyć innowacyjną strategię dla kaŝdego z obszarów wiejskich). Jako moŝliwe rozwiązania problemu pojawiły się: wymiana doświadczeń, szukanie partnerów dąŝących do tych samych celów i dzielenie się efektami pracy z mniej doświadczonymi obszarami. 6. Aufbauwerk Region,, Lipsk, Niemcy 8 stycznia 2013 regionalny regionet był gospodarzem Drugich Warsztatów Kapitalizacyjnych w Saksonii. Po wprowadzającej prezentacji Aufbauwerk, odnoszącej się ogólnie do celów projektu i tłumaczącej waŝność oraz funkcjonalność programu INTERREG IVC, głównym punktem dyskusji stała się kapitalizacja tematu podprojektu, którym zajmuje się regionem. Konkluzje i dodatkowe informacje moŝna uzyskać kontaktując się z nami. (kontakt w linku poniŝej) 3

4 SMART+: Katalog i opis wybranych Dobrych Praktyk, które zostały poddane ewaluacji w toku projektu ze strony partnerów, we współpracy ze wszystkimi podprojektami. 1. Województwo Małopolskie, Kraków, Polska Województwo Małopolskie wybrało do oceny w projekcie 5 propozycji Dobrych Praktyk: 1. Europejskie Centrum Gier ECG to nowo utworzony klaster 23 wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw działających na polu IT, zajmujących się tworzeniem gier video i komputerowych, powstały w odpowiedzi na sukces jaki odniosły polskie gry na rynku międzynarodowym. 2. Fundusz Inwestycje Kapitałowe - Fundusz Inwestycje Kapitałowe jest pewną formą kapitału zaląŝkowego typu venture, która inwestuje w nowo utworzone przedsiębiorstwa wykorzystując i wdraŝając innowacyjne rozwiązania. 3. Wykorzystanie mediów społecznościowych w celu dotarcia do grup docelowych Wykorzystano popularne serwisy społecznościowe, aby szerzyć informacje o działalności sieci współpracy, a zwłaszcza o planowanych przez nią wydarzeniach, wśród docelowych grup odbiorców. 4. Dobre Praktyki P w zakresie Dobrych Praktykach - nowy sposób patrzenia na dobre praktyki powstały w Europejskiej Radzie Bioregionów (CEBR). Metoda obejmuje 10 kryteriów słuŝących ewaluacji kluczowych aspektów dobrych praktyk. 5. Perspektywa technologiczna: Kraków - Małopolska Projekt dotyczy optymalizacji programowania najbardziej obiecujących gałęzi edukacji, badań naukowych i polityk regionalnych w zgodzie z planowanym rozwojem kluczowych technologii przyszłości. 2. Region Macedonia Zachodnia, Kozani, Grecja Wszyscy partnerzy regionalni, którzy 13 stycznia 2013 wzięli udział w ostatnich Warsztatach Kapitalizacyjnych, dokonali wyboru Dobrych Praktyk, które zostaną zaproponowane partnerom w projekcie Smart+ jako reprezentatywne z Regionu Macedonii Zachodniej. W poniŝszej tabeli znajduje się 6 najlepszych 'Dobrych Praktyk': Innofin SMEGONet RWM Dobre Praktyki Venture Capital (VC) Krokos K SA Wspólne przedsięwzięcie Kozani, Crocus Cooperative, Korres natural products SA i Partnerów Capital Connect Ventur. Zmiana charakteru obszaru Cultural Triangle of Prespes jest lokalną organizacją pozarządową skupiającą się na granicach rejonu pomiędzy Grecją, Albanią i BJRM. MetalManu Budowa klastra w przemyśle wytwórczym. 4

5 Utrzymanie i ochrona przyrody - Domaine Karanika usytuowana jest na terenach wcześniej nie eksploatowanych. Szacunek dla natury poprzez podnoszenie świadomości turystów i miejscowych dzieci - Główną działalnością gospodarstwa jest prowadzenie Terapeutycznej Jazdy Konnej - terapii zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Tworzenie i organizowanie kulturowych i naturalnych tras dla turystów - Organizacja Culture 8 została stworzona w 2010 roku w celu wykorzystania bogactwa naturalnego i kulturowego dziedzictwa miasta i prefektury Kastoria. 3. Rada Okręgu KluŜ, KluŜ, Rumunia Podczas Drugich Warsztatów Kapitalizacyjnych w KluŜ wybrano 7 potencjalnych dobrych praktyk. PoniŜej moŝna znaleźć ich przekrój: IART TERRI- TORIES IART TERRI- TORIES IART TERRI- TORIES SMEGoNet RWM Dobrej Praktyki Budowa sieci współpracy w turystyce wiejskiej Sieć kontaktów turystyki wiejskiej, innowacyjne produkty turystyczne, marketing docelowy Głównym zadaniem agencji jest przyciąganie turystów na obszary wiejskie. Z tego względu, uczestnicząc w narodowych i międzynarodowych targach nie promuje poszczególnych ośrodków w danej miejscowości, ale ogólnie pojętą destynację turystyczną (Sâncraiu) i działalności rekreacyjne istniejące na całym jej obszarze. Treść zaproszenia kierowanego do turystów brzmi: Spędź swoje wakacje w jednym z najbardziej naturalnych tradycyjnych regionów w Europie. Zmiana wizerunku marki Mărisel poprzez włączenie do działania aktorów spo- łecznych w środowisku Cabana Motilor, marka, promocja, wieś, społeczność. Dolina Ariesului na talerzu gastronomia, obszar wiejski, widoki, regiony turystyczne Celem przewodników jest promocja naturalnych i sezonowych potraw lokalnych. Trasy promują lokalnego ducha przedsiębiorczości wspomagając rozwój małych, tradycyjnych przedsiębiorstw miejscowych. Narzędzia mediów społecznościowych dla poprawy wizerunku marki Poprawa wizerunku produktów firmy (Cosmetic Plant) poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. UŜycie mediów społecznościowych w celu poprawy jakości produktów i wizerunku firmy wśród klientów jest często spotykaną praktyką, ale przedsiębiorstwo dodało do niej elementy innowacyjne: blog w postaci forum w celu ułatwienia komunikacji z klientami, organizację kampanii reklamowych typu adwords, sesje testowania produktów dla blogerów i konta na portalach społecznościowych, zawierające ostatnie wydarzenia i promujące właściwości produktów. 5

6 RegioNet STP TREC Stworzenie efektywnych grup roboczych w celu zmaksymalizowania oddolnych inicjatyw innowacji Efektywne grupy robocze, trening zasobów ludzkich, oddolne inicjatywy innowacji. Klastry i sieci współpracy jako przewodniki regionów w dąŝeniu do konkurencyjności i innowacji. Tworzenie STP zarządzanie sieciami współpracy Celem projektu STP jest dzielnie się praktykami i zdobytą wiedzą z mniej doświaczonymi partnerami z Europy Wschodniej oraz Parku Technologicznego Walqa w Hiszpanii w celu przekazania wiedzy na temat tworzenia i zarządzania STP. Metody kooperacji między róŝnymi partnerami regionalnymi w sieciach współ- pracy Zarządzanie sieciami współpracy Celem jest rozwinięcie Klastra Energii Odnawialnej TREC tak, aby stał się funkcjonalną siecią współpracy i był w stanie zaproponować swoim członkom usługi o wysokiej wartości dodanej z jednej strony, a z drugiej zintegrowane usługi z ramienia klastra dla stron trzecich. 4. Krajowy Związek Gmin Republiki Bułgarii, Sofia, Bułgaria 6 najlepszych 'Dobrych Praktyk': NAMRB Dobre Praktyki Partnerstwo na Rzecz Utworzenia Parków Nauki i Technologicznych w Europie Wschodniej - Innowacyjny model popartej przez władze lokalne struktury zdecentralizowanego, proinnowacyjnego wsparcia dla nauki i technologii oraz STP Polityka lokalna dotycząca zapewnienia warunków do rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom oraz Ustanowienie nowego biura ds. transferu innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwach obszaru wschodniego. Innovative And Responsible Tourism Territories (Innowacyjne i Odpowiedzialne Obszary Turystyczne) Partnerstwo między władzami lokalnymi w celu promowania róŝnorodności dziedzictwa naturalnego, kulturowego i historycznego regionu. TURYSTYKA Rola Innowacyjnych nych Usług na Rynku Turystyki dla Wsparcia Rozwoju Regionalnee- go Innowacyjne Usługi na Rynku Turystyki dla Wsparcia Rozwoju Regionalnego oraz Zintegrowany system zarządzania turystyką w Burgas. 6

7 5. FAMCP, Saragossa, Hiszpania Wybrane w projekcie FAMCP 4 najlepsze 'Dobre Praktyki' znajdują się w poniŝszej tabeli: FAMCP Good Practices Fundación Aragón Invierte Innofin Mechanizmy finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Fundación Aragón Invierte została ustanowiona jako organizacja non-profit, której głównym celem jest rozwinięcie modelu pomagającego w stworzeniu porozumienia między inwestorem i przedsiębiorcą, wypełniając lukę, którą nie zajęła się jak do tej pory Ŝadna prywatna ani publiczna instytucja. Znaczenie Marki - SMEGONet korzyści z niej płynące mogą doprowadzić do zwiększenia zróŝnicowania regionalnych produktów, towarów i usług. W przeciwieństwie do znaków towarowych, prawdziwe marki mają swoją toŝsamość. Tworzenie Globalnej Sieci Innowacji (Global Innovation Network - GIN) Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez dzielenia się zasobami, najlepszymi praktykami i własnością intelektualną w celu budowania konkurencyjności. Mechanizmy przyciągania zagranicznych nych przedsiębiorstw i przyspieszania ich wzrostu w regionie Aragonii STP Wypływająca z doświadczeń WALQA Technological Park świadomość kluczowej roli przyciągnięcia, późniejszego rozwoju i integracji zagranicznych przedsiębiorstw w regionie Aragonii stała się wzorcem innowacji i rozwoju w zakresie Technologii Informacyjnej, Biotechnologii i Energii Odnawialnej. 6. Aufbauwerk Region,, Lipsk, Niemcy PoniŜej najlepsze praktyki wybrane w projekcie SMART+ w regionie Saksonii. W działanie zaangaŝowali się trzej partnerzy i trzy podprojekty. Dodatkowe informacje moŝna uzyskać kontaktując się z nami: (link poniŝej) RegioNet RegioNet Aufbauwerk Region Leipzig GmbH Dobre Praktyki Network Biomedical Logistics w Lipsku: Ta dobra praktyka obejmuje rozwój i wypuszczenie na rynek kompleksowych, zaawansowanych i elastycznych rozwiązań dla procesów logistycznych w biomedycynie. NetUs-Network Network Ultrasound: Celem tej sieci współpracy jest kombinacja umiejętności i wiedzy praktycznej na temat małych i średnich przedsiębiorstw, jak i ich działań badawczo-rozwojowych oraz wdroŝenie nowatorskich wyników badań niemieckich uniwersytetów. Technicznym celem sieci 7

8 RegioNet RegioNet TOURISM TREC jest wykreowanie modułowego systemu wyposaŝenia i narzędzi, łącznie z oprogramowaniem słuŝącym diagnozie i monitorowaniu procesów przemysłowych z uŝyciem technik i technologii ultradźwiękowych. Network DIALog - InŜynieria Tkankowa: InŜynieria tkankowa wymaga kooperacyjnych, interdyscyplinarnych działań w zakresie róŝnych gałęzi nauki w celu produkcji tkanek łącznych. Medycyna regeneracyjna obejmuje badania i pomiary technologii oraz instrumentów słuŝących technologiom diagnozy i instalacji, a takŝe odpowiadających im procesom logistycznym. Network Logistics Leipzig-Halle: Sieć słuŝy synergizacji wydajności 119 instytucji: podmiotów logistycznych, dostawczych, zaopatrzeniowych i ekspedycyjnych wszelkich rozmiarów i z wielu dziedzin (administracji publicznej, kancelarii i organizacji. Głównym zadaniem sieci jest poprawa jakości działań branŝowych i efektywności logistycznego regionu Leipzig- Halle. Obecność w sieci w połączeniu z uŝyciem Quick Response Codes: Połączenie obecności w sieci z moŝliwością uŝycia Quick Response Codes technologii, która prowadzi potencjalnego inwestora bezpośrednio do informacji na temat lokalizacji, w której aktualnie się znajduje. Umiędzynarodowienie regionalnego klastra energii odnawialnej: Regionalny klaster energii odnawialnej NEU e.v. (Netzwerk Energie & Umwelt e.v.) w Saksonii rozpocznie prawdopodobnie współpracę z podobnymi klastrami w Rumunii i Grecji. Ponadto w toku są działania mające na celu rozwinięcie kooperacji z klastrami w Polsce, Czechach i Słowacji. Działania te wspomogły pielęgnację regionalnych sieci, przyniosły nowe zasoby wiedzy i pomysłów, a kiedyś, być moŝe, umoŝliwią ustanowienie klastra europejskiego. Dodatkowe informacje o projekcie i doniesienia o bieŝących działaniach moŝna uzyskać na stronie internetowej SMART+ (www.smartplusinnovations.eu) bądź śledząc wiadomości na facebooku (http://www.facebook.com/pages/smart-plus/ ). Partner Wiodący: Partnerzy: FAMCP Aufbauwerk GmbH Urząd Marszałkowski Region Zachodniej Rada Okręgu KluŜ NAMBR Aragoński Związek Gmin Agencja Projektów Województwa Macedonii Narodowe Stowarzyszenie Regionów i Prowincji Europejskich Małopolskiego Regionów Bułgarii (Saragossa, Hiszpania) (Lipsk, Niemcy) (Kraków, Polska) (Kozani, Grecja) (KluŜ-Napoka, Rumunia) (Sofia, Bułgaria) 8

9 9

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk Autorzy publikacji Zespół Projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki

w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki Newsletter 1 Newsletter nr 1 W bieżącym wydaniu: Łącząc turystykę i technologię ICT 1 Rozpoczęcie projektu 2 Najlepsze praktyki z Grecji 3 Partner: Prowincja Turyn 4 NP: Projekt Arcipelago Campano 4 Partnerzy:

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET utworzonej przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005

RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo