10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA"

Transkrypt

1 targi tekstyli w domowych 10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

2 agenda Godz Temat Wyk³adowca 9:00 10:00 Rejestracja, poczêstunek, zwiedzanie stoisk 10:00 10:30 Rozpoczêcie Forum z udzia³em wystawc w, Jerzy Osika, Promedia odwiedzaj¹cych i medi w 10:30 11:00 Trendy w wyposa eniu wnêtrz Jerzy Osika, Promedia na wiosnê i lato 2016 wg Fashion Snoops 11:00 11:30 Pod³ogi, kt re zdobi¹ wnêtrza Piotr Burczy ski, Interoom Artur Andrejowicz, Multicontract 11:30 12:00 Przerwa, zwiedzanie stoisk 12:00 12:20 Otul okno na zimê! Thermo Chenille i inne tkaniny Ma³gorzata Schoepp, ADO z najnowszej kolekcji ADO Modern Essentials 12:20 12:40 Karnisze i systemy aran acji okien i wnêtrz Tomasz Rawski, Marcin Dekor 12:40 13:00 Dob r odpowiednich tkanin do wnêtrza Magdalena Tomaszewska, Haft 13:00 13:20 Jak przyspieszyو i u³atwiو pracê sprzedawcy Marcin Kopczy ski, Stop Sun system w os³onowych 13:20 14:30 Przerwa, zwiedzanie stoisk 14:30 15:00 Jak skutecznie sprzedawaو w internecie? Bartosz Konieczny Aleksandra Krowicka Fast White Cat 15:00 15:30 Jak odnieœو sukces w negocjacjach cenowych? Jerzy Osika, Promedia 15:30 16:00 Loteria upominkowa, zako czenie Jerzy Osika, Promedia 16:00 17:00 Zwiedzanie stoisk Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy. Organizator: Wiêcej informacji na

3 prelegenci i wyk³ady Tren dy w wy po sa e niu wnêtrz na wio snê i la to 2016 wg Fa shion Sno ops Do wiedz siê, cze go ocze ku je klient, a po tem mu to sprze daj to spraw dzo na za sa da naj lep szych sprze daw - c w. Cze go bê d¹ ocze ki wa li klien ci od do staw c w z bran y wy po sa e nia wnêtrz wio sn¹ i la tem 2016 ro - ku? W od po wie dzi na to py ta nie po wi nien po m c wy k³ad o tren dach na przy sz³o rocz ny cie p³y se zon opra co wa nych przez œwia to w¹ agen cjê Fa shion Sno ops z No we go Jor ku. Je rzy Osi ka Je rzy Osi ka jest w³a œci cie lem i pre ze sem fir my Pro me dia, wy daw c¹ i re dak to rem na czel - nym piê ciu cza so pism bran o wych, w tym dw ch ty tu ³ w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (kra jo we go Am bien te i miê dzy na ro do we go Am bien te In ter na tio nal ). Jest wy k³a dow - c¹ na miê dzy na ro do wych tar gach i kon fe ren cjach po za Pol sk¹ (m. in. w Las Ve gas, To ron - to, Hong kon gu, Bom ba ju, Frank fur cie nad Me nem, Lip sku, Wa len cji, Por to, Ki jo wie), jak iwkra ju (dla uczest ni k w za gra nicz nych mi sji han dlo wych, kon fe ren cji, fo r w i kon gre - s w, miê dzy na ro do wych tar g w bran o wych, w tym wy po sa e nia wnêtrz, mo dy, mar ke tin gu). Pro wa dzi szko le nia z za kre su sprze da y, mar ke tin gu, vi su al mer chan di sin gu, tren d w oraz ryn k w za gra nicz nych. W ra mach rz¹ do we go Bran o we go Pro gra mu Pro mo cji szko li m.in. pro du cen t w me bli. Jest cz³on kiem ju - ry kon kur s w w Pol sce (m. in. Z³o ty Me dal Miê dzy na ro do wych Tar g w Po zna skich, Re ta il Mar ke ting Awards, Dia ment Me blar stwa) i za gra ni c¹ (m. in. Glo bal In no va tion Award w Chi ca go). Do ra dza przed siê - bior com w za kre sie za rz¹ dza nia, sprze da y, mar ke tin gu i tren d w. Fir ma Pro me dia od kil ku na stu lat do star cza fa cho wej wie dzy przed siê bior - com z bran y wy po sa e nia wnêtrz i mo dy. Wy da je cza so pi sma bran o we i fir - mo we, pro wa dzi dzia ³a nia con sul tin go we, ob s³u gu je fir my ja ko agen cja re kla mo wa i pu blic re la tions, re ali zu je ak cje pro mo cyj ne dla han dlu, two rzy stan dar dy ob s³u gi klien ta dla sie - ci de ta licz nych, szko li pra cow ni k w firm, m.in. w za kre sie sprze da y, mar ke tin gu, tren d w we wzor nic twie, vi su al mer chan di sin gu, kreu je ak tyw no œci firm w in ter ne cie. Pro me dia or ga ni zu je kon gre sy i kon fe ren cje (m. in. Kon gres Wy po sa e nia Wnêtrz, In te rior De sign Fo rum, In te rior Trends, E -com mer ce in no va tions, Re ta il Mar ke ting Fo rum), a tak e kon kur sy dla naj lep szych skle p w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (Glo bal In no va - tion Award) i mo dy (Re ta il Mar ke ting Awards). Jest te or ga ni za to rem kon kur s w dla naj lep szych stron i skle - p w in ter ne to wych (Fa shion We bsi te Awards). Pro me dia jest przed sta wi cie lem w Pol sce œwia to wej agen cji tren d w Fa shion Sno ops z No we go Jor ku, jak te glo bal ne go li de ra w za rz¹ dza niu ko lo rem, fir my Pan to ne i wio d¹ ce go do staw cy tren do ok w i ma ga zy n w o tren dach, fir my Mo de In for ma tion.

4 Pod ³o gi, kt re zdo bi¹ wnê trza Ka dy ma z pod ³o g¹ co dzien ny bez po œred ni kon takt po przez do tyk, wzrok, s³uch, wêch, a ci naj m³od si cza sa mi na wet smak. My chce my, aby kon takt ten po zy tyw nie wp³y wa³ na sa mo po czu cie po przez za - spo ko je nie wszyst kich zmy s³ w do bra ny mi ma te ria ³a mi, ³ad nym wzor nic twem, ci chym u yt ko wa niem, funk cjo nal no œci¹ i pew no œci¹, e tyl ko spraw dzo ne su row ce u y wa ne s¹ do pro duk cji te go ka wa³ ka pod - ³o gi. Na sza pro po zy cja to wy se lek cjo no wa ne pro duk ty naj wy szej ja ko œci ta kie, jak np. pa ne le LVT, dy - wa ny oraz wy k³a dzi ny: PCV i dy wa no we. Naj now sz¹ ofer tê sta no wi¹ p³yt ki dy wa no we ofe ro wa ne w kil ku wy mia rach. Wy r nia j¹ siê sze ro k¹ ga m¹ ko lo ry stycz n¹, wzor nic twem i struk tu r¹. S¹ po le ca ne przede wszyst kim do po miesz cze biu ro wych i obiek t w ko mer cyj nych bar dzo in ten syw nie u yt ko wa nych. S¹ chêt nie ku po wa ne ze wzglê du na pod nie sio n¹ od por noœو na wszel kie go ro dza ju pla my, œcie ra nie, znie - kszta³ ce nia, blak niê cie i uszko dze nia me cha nicz ne. Po nad to ich pa ra me try obej mu j¹ m.in. trud no za pal - noœو, ochro nê aku stycz n¹, elek tro sta tycz n¹ i an ty sta tycz n¹. Piotr Bur czy ski Ab sol went Aka de mii Wy - cho wa nia Fi zycz ne go. Od wie lu lat zwi¹ za ny z fir - ma mi: Mul ti -de cor (czo ³o wy im por ter i dys try bu tor po - kryو pod ³o go wych) i In te ro om (ofe ru je kom - plek so we roz wi¹ za nia dla pro jek tan t w czy ar chi tek t w w za kre sie pod ³ g i ar ty ku ³ w wy - ko cze nia wnêtrz). Ar tur An dre jo wicz Od po nad dwu dzie stu lat pra cu je w han dlu. Od piêt na stu lat jest zwi¹ - za ny z bran ¹ pod ³ g. Do œwiad cze - nie zdo by wa³ m.in. w fir mach Kom fort, Tar kett oraz w przed siê - bior stwach dys try bu cyj no -in sta la cyj nych bran y pod - ³o go wej. Je go naj bar dziej pre sti o w¹ re ali za cj¹ wy k³a dzin pod ³o go wych by ³o w 2002 ro ku przy wr ce - nie Zam ku Pre zy den ta RP w Wi œle do œwiet no œci (obiekt zo sta³ zbu do wa ny w la tach dla pre - zy den ta Igna ce go Mo œcic kie go). In te ro om to fir ma z po nad dwu dzie sto let nim do œwiad cze niem na pol skim ryn ku. Zaj mu je siê sprze da ¹ ar ty ku ³ w wy ko cze nia wnêtrz. Bo - gac two asor ty men tu, ko lo r w, wzo r w oraz roz mia r w po zwa la za spo ko iو r ne upodo ba - nia i po trze by klien t w. W In te ro om mo - na zna leںو ar ty ku ³y na ka d¹ kie sze a wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy po ma ga j¹ do - bry mi ra da mi i do œwiad cze niem, spra wia j¹c, e za ku py sta j¹ siê przy jem no œci¹. Mul ti con tract to fir ma, kt rej pa sj¹ s¹ pod ³o gi. Jej ofer ta de dy ko wa na jest ge ne ral nym wy ko naw com, ar - chi tek tom, biu rom pro jek to wym i klien tom in dy wi du - al nym w kra jach UE. W wy spe cja li zo wa nym asor ty men cie s¹ wy k³a dzi ny dy wa no we w rol kach, p³yt ki dy wa no we, wy k³a dzi ny PCV, pa ne le LVT, okle - iny œcien ne, wy cie racz ki sys te mo we i pro fe sjo nal - na che mia bu dow la na. Uzu pe³ nie nie ofer ty sta no wi¹ do radz two tech nicz ne, opra co wa nie wzor nic twa, opty ma li za cja od pa du, mon ta i ser wis po in sta la cyj ny.

5 Otul okno na zi mê! Ther mo Che nil le i in ne tka ni ny z naj now szej ko lek cji ADO Mo dern Es sen tials Esen cja sta no wi naj istot niej sz¹ czê œو da nej rze czy. No wa ko lek cja ADO Mo dern Es sen tials jest po œwiê - co na fa wo ry tom w de ko ra cji okna: tka ni nom g³ad kim, pa som i struk tu rom. Przy jem nie po wœci¹ gli we, umo - li wia j¹ r no ra kie kom bi na cje de se ni i wzo r w i po zwa la j¹ stwo rzyو cie p³e, har mo nij ne wnê trze. R w nie do dat ko we funk cje tka nin le ¹ ADO na ser cu: ³a twa pie lê gna cja wszyst kie tka ni ny z no wej ko lek cji prze - zna czo ne s¹ do pra nia oraz izo la cja cie p³a i zmniej sze nie po zio mu ha ³a su w po miesz cze niu. Re zul tat to kla sy ki, kt re sta n¹ siê na szy mi wier ny mi to wa rzy sza mi na d³u gi czas. Za sto so wa nie tka nin z se rii Ther mo Che nil le ADO po zwa la na re duk cjê kosz t w ogrze wa nia i zmniej sze nie po zio mu ha ³a su w po miesz cze niu. Ma³ go rza ta Scho epp Ab sol went ka ger ma ni sty ki i stu di w po dy plo mo wych han dlu za gra nicz ne go od po nad 20 lat pra cu j¹ ca w bran y tka nin. W 1998 ro ku zwi¹ za ³a siê z fir m¹ ADO, naj bar dziej roz - po zna wal n¹ mar k¹ w bran y fi ran na ryn ku nie miec kim i roz po czê ³a dys try bu cjê jej pro - duk t w po cz¹t ko wo na te re nie Pol ski, a p ں niej w kra jach Eu ro py Wschod niej. Du o po dr u je s³u bo wo, od wie dza j¹c tar gi, im pre zy bran o we oraz part ne r w ADO, dziê ki cze mu ma oka zjê do roz m w i mo li woœو do k³ad nej ob ser wa cji i ana li zy ryn ku. Pry wat - nie lu bi spê dzaو ak tyw nie czas z przy ja ci ³ mi na nar tach, ka ja kach i ro we rach. Na zwa ADO zo sta ³a utwo rzo na od na zwy miej sco wo œci AschenDOrf, w kt rej w 1954 ro ku po wsta ³a fa bry ka fi ran. Gold kan te cha rak te ry stycz ny z³o ty brzeg, czy li z³o ta niو opla ta j¹ ca ta œmê o³o wia n¹ jest sym bo lem ja ko œci miê dzy na ro do - wo uzna nej mar ki tek styl nej z Nie miec. Od stycz nia 2013 ro ku ADO na le y do gru py ZIMMER + ROHDE. ADO wno si do do mu tek styl n¹ har mo niê, lek koœو i czy st¹ ra doœو y cia. Nie zwy k³e de ta le, na tu ral ny chwyt i nie zli czo ne splo ty dba j¹ o przy tul noœو i po zwa la j¹ urze czy wist niaو ma rze nia o piêk nym do mu. Sze ro ka ga - ma wzo r w: od pu ry stycz nych i miej skich przez na tu ral ne, po ele ganc kie i gla mo ur ofe ru je od po wied ni wy - b r dla ka de go gu stu. Wa ne aspek ty jak ³a twoœو pie lê gna cji i mo li woœو nie zli czo nej kom bi na cji wzo r w s¹ wzmoc nio ne piê cio let ni¹ gwa ran cj¹. Tka ni ny ADO s¹ per fek cyj nym part ne rem w urz¹ dza niu wnê trza na ka dym eta pie y cia. Kar ni sze i sys te my aran a cji okien i wnêtrz Pod czas pre zen ta cji zo sta nie przed sta wio ny prze gl¹d pro duk t w ofe ro wa nych przez fir mê Mar cin De kor oraz ich mo li wo œci prak tycz ne go za sto so wa nia w de ko ra cjach okien nych. Po za przy po mnie niem do tych - cza so wej ofer ty za pre zen to wa ne zo sta n¹ no we pro duk ty, kt re nie daw no we sz³y do sprze da y lub ich

6 wpro wa dze nie pla no wa ne jest nie ba wem. Pre le gent za pre zen tu je no w¹ ko lek cjê kar ni szy w ko lek cji 35 mm, no w¹ prze lot kê do fi ran w œred ni cy 55 mm oraz no wy sys tem do ro let rzym skich Spring Cord, sys tem z na - pê dem sprê y no wo sznur ko wym. To masz Raw ski Dy rek tor han dlo wy w fir mie Mar cin De kor. Pra cu je w fir mie od 8 lat zaj mu j¹c siê spra - wa mi han dlo wy mi oraz wdra a niem no wych pro duk t w do ofer ty. Z ryn kiem de ko ra cji okien nych, sys te ma mi ich aran a cji oraz we wnêtrz ny mi sys te ma mi os³o no wy mi zwi¹ za - ny od 14 lat. Zdo by wa³ do œwiad cze nie w fir mach han dlo wych i us³u go wo pro duk cyj nych z bran y wy po sa e nia wnêtrz. Fir ma Mar cin De kor roz po czê ³a swo j¹ dzia ³al noœو w 1989 ro ku zaj mu j¹c siê han - dlem hur to wym ar ty ku ³a mi de ko ra cyj ny mi. Wsp ³ pra cu j¹c z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi za chod ni mi sys te ma tycz nie roz sze rza ³a ga mê swo ich pro duk t w o no we mo de le kar ni szy i no we roz wi¹ za nia sys te m w aran a cji okien. Od wie lu lat fir ma utrzy mu je wy so k¹ po zy cjê ryn ko w¹, dziê - ki do œwiad cze niu i in we sty cjom w no we pro duk ty, a przede wszyst kim lo jal nym klien tom, kt rzy do ce nia - j¹ ja koœو, funk cjo nal noœو oraz ory gi nal n¹ sty li sty kê po zwa la j¹ ca pod kre œliو in dy wi du al ny cha rak ter ka de go wnê trza. Do b r od po wied nich tka nin do wnê trza Ka de po miesz cze nie mo na spek ta ku lar nie od mie niو za po mo c¹ prze piêk nych tka nin. Od po wied nie do - bra nie ko lo ru do ka de go po miesz cze nia w na szym miesz ka niu lub do mu umo li wia bar dziej kom for to wy wy po czy nek i b³o gi re laks. Nie po trze ba d³u go trwa ³e go re mon tu, by po miesz cze nia na bra ³y in ne go wy ra - zu. Wy star cz¹ tka ni ny. Bo ga ta ofer ta ko lo r w i wzo r w po zwo li na wy bra nie tych, kt re naj bar dziej nam od po wia da j¹. W ja ki spo s b do braو od po wied nie ko lo ry, wzo ry i fak tu ry? Mag da le na To ma szew ska Jest kie row ni kiem Dzia ³u Kre acji Pro duk - tu w Fa bry ce Fi ra nek i Ko ro nek Haft S.A. Od lat uwa a, e wy - str j wnê trza do mu jest od zwier cie dle - niem oso bo wo œci je go w³a œci cie li, aocha rak te rze de ko ra cji œwiad cz¹ przede wszyst kim do brze skom po no wa ne ze so - b¹ de ta le. Jej pa sj¹ jest do bie ra nie do dat - k w do wnêtrz. Fa bry ka Fi ra nek i Ko ro nek Haft S.A. to li der na ryn ku fi ra nek i je dy ny na ska lê prze my s³o w¹ pro du cent wy ro b w ha - fto wa nych w Pol sce. Fir ma wcho dzi w sk³ad Gru py Ka pi ta - ³o wej Wi stil S. A., a jej sie dzi ba oraz park ma szy no wy miesz cz¹ siê w Ka li szu. W bo ga tej ofer cie fir my znaj du j¹ siê fi ra ny, lam bre ki ny i tka ni ny me tra o we, kon fek cja sto ³o wa i okien na oraz wy ro by ha fto wa ne do pro duk cji kon fek cji dam skiej i dzie ciê cej. Wy so ka ja koœو pro duk t w, in no wa - cyj noœو oraz du y po ten cja³ wzor ni czy sta no wi¹ istot ne war to œci przed siê bior stwa. Pro duk ty mar ki Haft do stêp ne s¹ na te re nie kra ju oraz m.in. w Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Ro sji, S³o wa cji i Cze chach.

7 Jak przy spie szyو i u³a twiو pra cê sprze daw cy sys te m w os³o no wych Wy k³ad ma na ce lu przed sta wie nie mo li wo œci wy ko rzy sta nia spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia u³a twia - j¹ ce go pre zen ta cjê, wy ce nê i re ali za cjê za m wie zwi¹ za nych z sys te ma mi os³o no wy mi do okien. Stwo rze - nie wir tu al nych cen ni k w i r ne go ro dza ju ma te ria ³ w wi zu al nych po zwa la na zwiêk sze nie asor ty men tu ofe ro wa nych pro duk t w i efek tyw no œci os b zaj mu j¹ cych siê ofe ro wa niem i sprze da ¹ r nych roz wi¹ - za do okien i nie tyl ko. Pre zen ta cja po ka e, jak mo na po ³¹ czyو ce chy skle pu sta cjo nar ne go i in ter ne to - we go w ce lu spraw niej szej i bar dziej wy daj nej ob s³u gi klien t w i lep szej ko mu ni ka cji po miê dzy do staw ca mi i od bior ca mi r ne go ro dza ju us³ug. Mar cin Kop czy ski Wsp ³ w³a œci ciel fir my Stop Sun, po my s³o daw ca i wsp ³ tw r ca sys te mu B2B wspo ma ga j¹ ce go sprze da sys te m w os³o no wych. Stop Sun od kil ku na stu lat zaj - mu je siê pro duk cj¹ i sprze da ¹ sys te m w os³o no wych, ta kich jak ro le ty, moski tie ry, wer ti ka le i pa ra wa ny. Od po - nad sied miu lat fir ma ak tyw nie funk cjo nu je w in ter ne cie wy ko rzy stu j¹c do te go r ne go ro dza ju na rzê dzia. Na zle - ce nie fir my Stop Sun po wsta ³o spe cja li stycz ne opro gra - mo wa nie B2B dla bran y okien nych sys te m w os³o no wych. Jak sku tecz nie sprze da waو w in ter ne cie? Go ogle AdWords: Dla cze go MUSISZ re kla mo waو sw j biz nes w Go ogle? Kil ka spo so b w jak re kla mo waو siê w Go ogle AdWords i jak ro biو to sku tecz nie zwiêk sza j¹c wskaں ni ki e -com mer ce. Al le gro: Jak za cz¹و sprze da waو na Al le gro? Po znaj spo so by, kt re wp³y n¹ na sku tecz noœو two ich au kcji. Bar tosz Ko niecz ny zaj mu je siê pro wa dze niem sku tecz - nych, za ra bia j¹ cych kam pa - nii re kla mo wych w Go ogle AdWords. Od kil ku lat Cer - ty fi ko wa ny Spe cja li sta Go - ogle AdWords oraz Go ogle Ana ly tics. Alek san dra Kro wic ka zaj mu je siê kom plek so w¹ opie k¹ nad skle pa mi in ter ne to wy mi, kre owa niem i wdra - a niem no wych roz wi¹ za pro wa - dz¹ cych do zwiêk sze nia sprze da y. Spe cja li zu je siê w mar ke tin gu w naj - wiêk szym pol skim por ta lu au kcyj - nym, szcze g l nie w Stre fie Ma rek Al le gro. Fast Whi te Cat SA to prê nie roz wi ja j¹ ca siê fir ma z bran y tech no lo gicz nej, kt rej ofer - ta skie ro wa na jest do firm han dlo wych i pro duk cyj nych za in te re so wa nych sprze da ¹ B2C lub B2B po przez ka na³ in ter ne to wy. Fast Whi te Cat ofe ru je swo im Part ne rom us³u gê

8 kom plek so we go za rz¹ dza nia skle pa mi in ter ne to wy mi, wy ko rzy stu j¹c in no wa cyj ne i za awan so wa ne roz wi¹ za - nia opar te o na rzê dzia Ma gen to. Fir ma za pew nia pe³ n¹ ob s³u gê pro ce s w zwi¹ za nych z pro wa dze niem biz ne - su w in ter ne cie, po cz¹w szy od ana li zy biz ne so wej i funk cjo nal nej, wdro e nia plat for my sprze da o wej, po przez mar ke ting sper so na li zo wa ny, pro gra my lo jal no œcio we, ob s³u gê sprze da o w¹ i po sprze da o w¹, call cen ter, a po lo gi sty kê. Wdra a ne e -skle py opar te s¹ o ideê omni chan nel, we d³ug kt rej wszyst kie dzia ³a nia pro wa dzo ne s¹ w ce lu za spo ko je nia in dy wi du al nych po trzeb klien ta, co prze k³a da siê na zwiêk sze nie sa tys fak cji klien t w, lo jal no œci, a na stêp nie war to œci i czê sto tli wo œci ich za ku p w (za r w no w ka na le in ter ne to wym, jak i off -li ne). Jak od nieœو suk ces w ne go cja cjach ce no wych? Ce na to nie od ³¹cz ny ele ment ka dych ne go cja cji. Jak pre zen to waو ce nê, by by ³a atrak cyj na dla klien ta, jak ustrzec siê ma ni pu la cji, jak ne go cjo waو, by sprze daو po swo jej ce nie? Je œli in te re su j¹ ciê od po wie dzi na te py ta nia, to wy k³ad ten jest w³a œnie dla cie bie. Je rzy Osi ka Je rzy Osi ka jest w³a œci cie lem i pre ze sem fir my Pro me dia, wy daw c¹ i re dak to rem na czel - nym piê ciu cza so pism bran o wych, w tym dw ch ty tu ³ w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (kra jo we go Am bien te i miê dzy na ro do we go Am bien te In ter na tio nal ). Jest wy k³a dow - c¹ na miê dzy na ro do wych tar gach i kon fe ren cjach po za Pol sk¹ (m. in. w Las Ve gas, To ron - to, Hong kon gu, Bom ba ju, Frank fur cie nad Me nem, Lip sku, Wa len cji, Por to, Ki jo wie), jak iwkra ju (dla uczest ni k w za gra nicz nych mi sji han dlo wych, kon fe ren cji, fo r w i kon gre - s w, miê dzy na ro do wych tar g w bran o wych, w tym wy po sa e nia wnêtrz, mo dy, mar ke tin gu). Pro wa dzi szko le nia z za kre su sprze da y, mar ke tin gu, vi su al mer chan di sin gu, tren d w oraz ryn k w za gra nicz nych. W ra mach rz¹ do we go Bran o we go Pro gra mu Pro mo cji szko li m.in. pro du cen t w me bli. Jest cz³on kiem ju - ry kon kur s w w Pol sce (m. in. Z³o ty Me dal Miê dzy na ro do wych Tar g w Po zna skich, Re ta il Mar ke ting Awards, Dia ment Me blar stwa) i za gra ni c¹ (m. in. Glo bal In no va tion Award w Chi ca go). Do ra dza przed siê - bior com w za kre sie za rz¹ dza nia, sprze da y, mar ke tin gu i tren d w. Fir ma Pro me dia od kil ku na stu lat do star cza fa cho wej wie dzy przed siê bior com z bran y wy po sa e nia wnêtrz i mo dy. Wy da je cza so pi sma bran o we i fir mo we, pro - wa dzi dzia ³a nia con sul tin go we, ob s³u gu je fir my ja ko agen cja re kla mo wa i pu blic re - la tions, re ali zu je ak cje pro mo cyj ne dla han dlu, two rzy stan dar dy ob s³u gi klien ta dla sie ci de ta licz nych, szko li pra cow ni k w firm, m.in. w za kre sie sprze da y, mar ke tin gu, tren d w we wzor nic twie, vi su al mer chan di sin - gu, kreu je ak tyw no œci firm w in ter ne cie. Pro me dia or ga ni zu je kon gre sy i kon fe ren cje (m. in. Kon gres Wy - po sa e nia Wnêtrz, In te rior De sign Fo rum, In te rior Trends, E -com mer ce in no va tions, Re ta il Mar ke ting Fo rum), a tak e kon kur sy dla naj lep szych skle p w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (Glo bal In no va tion Award) i mo dy (Re ta il Mar ke ting Awards). Jest te or ga ni za to rem kon kur s w dla naj lep szych stron i skle p w in - ter ne to wych (Fa shion We bsi te Awards). Pro me dia jest przed sta wi cie lem w Pol sce œwia to wej agen cji tren - d w Fa shion Sno ops z No we go Jor ku, jak te glo bal ne go li de ra w za rz¹ dza niu ko lo rem, fir my Pan to ne i wio d¹ ce go do staw cy tren do ok w i ma ga zy n w o tren dach, fir my Mo de In for ma tion.

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Pracowite dni 54 SYSTEMY ZARZ DZANIA Znaczenie systemu 14 Ostatnie targi Graph Expo odby y sií w szczegûlnej atmosferze. Narastajπcy kryzys gospodarczy spowodowa, øe mnoøy y sií

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

50 Wiemy co trzeba zmieniê Rozmowa z Robertem Za upskim, general managerem

50 Wiemy co trzeba zmieniê Rozmowa z Robertem Za upskim, general managerem SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 30 Rzeczywistość leasingowa 12 World Press Photo 51. edycja jednego z najwaøniejszych i najbardziej prestiøowych konkursûw fotograficznych zakoòczy a sií. Prezentujemy nagrodzone

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo