10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA"

Transkrypt

1 targi tekstyli w domowych 10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

2 agenda Godz Temat Wyk³adowca 9:00 10:00 Rejestracja, poczêstunek, zwiedzanie stoisk 10:00 10:30 Rozpoczêcie Forum z udzia³em wystawc w, Jerzy Osika, Promedia odwiedzaj¹cych i medi w 10:30 11:00 Trendy w wyposa eniu wnêtrz Jerzy Osika, Promedia na wiosnê i lato 2016 wg Fashion Snoops 11:00 11:30 Pod³ogi, kt re zdobi¹ wnêtrza Piotr Burczy ski, Interoom Artur Andrejowicz, Multicontract 11:30 12:00 Przerwa, zwiedzanie stoisk 12:00 12:20 Otul okno na zimê! Thermo Chenille i inne tkaniny Ma³gorzata Schoepp, ADO z najnowszej kolekcji ADO Modern Essentials 12:20 12:40 Karnisze i systemy aran acji okien i wnêtrz Tomasz Rawski, Marcin Dekor 12:40 13:00 Dob r odpowiednich tkanin do wnêtrza Magdalena Tomaszewska, Haft 13:00 13:20 Jak przyspieszyو i u³atwiو pracê sprzedawcy Marcin Kopczy ski, Stop Sun system w os³onowych 13:20 14:30 Przerwa, zwiedzanie stoisk 14:30 15:00 Jak skutecznie sprzedawaو w internecie? Bartosz Konieczny Aleksandra Krowicka Fast White Cat 15:00 15:30 Jak odnieœو sukces w negocjacjach cenowych? Jerzy Osika, Promedia 15:30 16:00 Loteria upominkowa, zako czenie Jerzy Osika, Promedia 16:00 17:00 Zwiedzanie stoisk Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy. Organizator: Wiêcej informacji na

3 prelegenci i wyk³ady Tren dy w wy po sa e niu wnêtrz na wio snê i la to 2016 wg Fa shion Sno ops Do wiedz siê, cze go ocze ku je klient, a po tem mu to sprze daj to spraw dzo na za sa da naj lep szych sprze daw - c w. Cze go bê d¹ ocze ki wa li klien ci od do staw c w z bran y wy po sa e nia wnêtrz wio sn¹ i la tem 2016 ro - ku? W od po wie dzi na to py ta nie po wi nien po m c wy k³ad o tren dach na przy sz³o rocz ny cie p³y se zon opra co wa nych przez œwia to w¹ agen cjê Fa shion Sno ops z No we go Jor ku. Je rzy Osi ka Je rzy Osi ka jest w³a œci cie lem i pre ze sem fir my Pro me dia, wy daw c¹ i re dak to rem na czel - nym piê ciu cza so pism bran o wych, w tym dw ch ty tu ³ w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (kra jo we go Am bien te i miê dzy na ro do we go Am bien te In ter na tio nal ). Jest wy k³a dow - c¹ na miê dzy na ro do wych tar gach i kon fe ren cjach po za Pol sk¹ (m. in. w Las Ve gas, To ron - to, Hong kon gu, Bom ba ju, Frank fur cie nad Me nem, Lip sku, Wa len cji, Por to, Ki jo wie), jak iwkra ju (dla uczest ni k w za gra nicz nych mi sji han dlo wych, kon fe ren cji, fo r w i kon gre - s w, miê dzy na ro do wych tar g w bran o wych, w tym wy po sa e nia wnêtrz, mo dy, mar ke tin gu). Pro wa dzi szko le nia z za kre su sprze da y, mar ke tin gu, vi su al mer chan di sin gu, tren d w oraz ryn k w za gra nicz nych. W ra mach rz¹ do we go Bran o we go Pro gra mu Pro mo cji szko li m.in. pro du cen t w me bli. Jest cz³on kiem ju - ry kon kur s w w Pol sce (m. in. Z³o ty Me dal Miê dzy na ro do wych Tar g w Po zna skich, Re ta il Mar ke ting Awards, Dia ment Me blar stwa) i za gra ni c¹ (m. in. Glo bal In no va tion Award w Chi ca go). Do ra dza przed siê - bior com w za kre sie za rz¹ dza nia, sprze da y, mar ke tin gu i tren d w. Fir ma Pro me dia od kil ku na stu lat do star cza fa cho wej wie dzy przed siê bior - com z bran y wy po sa e nia wnêtrz i mo dy. Wy da je cza so pi sma bran o we i fir - mo we, pro wa dzi dzia ³a nia con sul tin go we, ob s³u gu je fir my ja ko agen cja re kla mo wa i pu blic re la tions, re ali zu je ak cje pro mo cyj ne dla han dlu, two rzy stan dar dy ob s³u gi klien ta dla sie - ci de ta licz nych, szko li pra cow ni k w firm, m.in. w za kre sie sprze da y, mar ke tin gu, tren d w we wzor nic twie, vi su al mer chan di sin gu, kreu je ak tyw no œci firm w in ter ne cie. Pro me dia or ga ni zu je kon gre sy i kon fe ren cje (m. in. Kon gres Wy po sa e nia Wnêtrz, In te rior De sign Fo rum, In te rior Trends, E -com mer ce in no va tions, Re ta il Mar ke ting Fo rum), a tak e kon kur sy dla naj lep szych skle p w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (Glo bal In no va - tion Award) i mo dy (Re ta il Mar ke ting Awards). Jest te or ga ni za to rem kon kur s w dla naj lep szych stron i skle - p w in ter ne to wych (Fa shion We bsi te Awards). Pro me dia jest przed sta wi cie lem w Pol sce œwia to wej agen cji tren d w Fa shion Sno ops z No we go Jor ku, jak te glo bal ne go li de ra w za rz¹ dza niu ko lo rem, fir my Pan to ne i wio d¹ ce go do staw cy tren do ok w i ma ga zy n w o tren dach, fir my Mo de In for ma tion.

4 Pod ³o gi, kt re zdo bi¹ wnê trza Ka dy ma z pod ³o g¹ co dzien ny bez po œred ni kon takt po przez do tyk, wzrok, s³uch, wêch, a ci naj m³od si cza sa mi na wet smak. My chce my, aby kon takt ten po zy tyw nie wp³y wa³ na sa mo po czu cie po przez za - spo ko je nie wszyst kich zmy s³ w do bra ny mi ma te ria ³a mi, ³ad nym wzor nic twem, ci chym u yt ko wa niem, funk cjo nal no œci¹ i pew no œci¹, e tyl ko spraw dzo ne su row ce u y wa ne s¹ do pro duk cji te go ka wa³ ka pod - ³o gi. Na sza pro po zy cja to wy se lek cjo no wa ne pro duk ty naj wy szej ja ko œci ta kie, jak np. pa ne le LVT, dy - wa ny oraz wy k³a dzi ny: PCV i dy wa no we. Naj now sz¹ ofer tê sta no wi¹ p³yt ki dy wa no we ofe ro wa ne w kil ku wy mia rach. Wy r nia j¹ siê sze ro k¹ ga m¹ ko lo ry stycz n¹, wzor nic twem i struk tu r¹. S¹ po le ca ne przede wszyst kim do po miesz cze biu ro wych i obiek t w ko mer cyj nych bar dzo in ten syw nie u yt ko wa nych. S¹ chêt nie ku po wa ne ze wzglê du na pod nie sio n¹ od por noœو na wszel kie go ro dza ju pla my, œcie ra nie, znie - kszta³ ce nia, blak niê cie i uszko dze nia me cha nicz ne. Po nad to ich pa ra me try obej mu j¹ m.in. trud no za pal - noœو, ochro nê aku stycz n¹, elek tro sta tycz n¹ i an ty sta tycz n¹. Piotr Bur czy ski Ab sol went Aka de mii Wy - cho wa nia Fi zycz ne go. Od wie lu lat zwi¹ za ny z fir - ma mi: Mul ti -de cor (czo ³o wy im por ter i dys try bu tor po - kryو pod ³o go wych) i In te ro om (ofe ru je kom - plek so we roz wi¹ za nia dla pro jek tan t w czy ar chi tek t w w za kre sie pod ³ g i ar ty ku ³ w wy - ko cze nia wnêtrz). Ar tur An dre jo wicz Od po nad dwu dzie stu lat pra cu je w han dlu. Od piêt na stu lat jest zwi¹ - za ny z bran ¹ pod ³ g. Do œwiad cze - nie zdo by wa³ m.in. w fir mach Kom fort, Tar kett oraz w przed siê - bior stwach dys try bu cyj no -in sta la cyj nych bran y pod - ³o go wej. Je go naj bar dziej pre sti o w¹ re ali za cj¹ wy k³a dzin pod ³o go wych by ³o w 2002 ro ku przy wr ce - nie Zam ku Pre zy den ta RP w Wi œle do œwiet no œci (obiekt zo sta³ zbu do wa ny w la tach dla pre - zy den ta Igna ce go Mo œcic kie go). In te ro om to fir ma z po nad dwu dzie sto let nim do œwiad cze niem na pol skim ryn ku. Zaj mu je siê sprze da ¹ ar ty ku ³ w wy ko cze nia wnêtrz. Bo - gac two asor ty men tu, ko lo r w, wzo r w oraz roz mia r w po zwa la za spo ko iو r ne upodo ba - nia i po trze by klien t w. W In te ro om mo - na zna leںو ar ty ku ³y na ka d¹ kie sze a wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy po ma ga j¹ do - bry mi ra da mi i do œwiad cze niem, spra wia j¹c, e za ku py sta j¹ siê przy jem no œci¹. Mul ti con tract to fir ma, kt rej pa sj¹ s¹ pod ³o gi. Jej ofer ta de dy ko wa na jest ge ne ral nym wy ko naw com, ar - chi tek tom, biu rom pro jek to wym i klien tom in dy wi du - al nym w kra jach UE. W wy spe cja li zo wa nym asor ty men cie s¹ wy k³a dzi ny dy wa no we w rol kach, p³yt ki dy wa no we, wy k³a dzi ny PCV, pa ne le LVT, okle - iny œcien ne, wy cie racz ki sys te mo we i pro fe sjo nal - na che mia bu dow la na. Uzu pe³ nie nie ofer ty sta no wi¹ do radz two tech nicz ne, opra co wa nie wzor nic twa, opty ma li za cja od pa du, mon ta i ser wis po in sta la cyj ny.

5 Otul okno na zi mê! Ther mo Che nil le i in ne tka ni ny z naj now szej ko lek cji ADO Mo dern Es sen tials Esen cja sta no wi naj istot niej sz¹ czê œو da nej rze czy. No wa ko lek cja ADO Mo dern Es sen tials jest po œwiê - co na fa wo ry tom w de ko ra cji okna: tka ni nom g³ad kim, pa som i struk tu rom. Przy jem nie po wœci¹ gli we, umo - li wia j¹ r no ra kie kom bi na cje de se ni i wzo r w i po zwa la j¹ stwo rzyو cie p³e, har mo nij ne wnê trze. R w nie do dat ko we funk cje tka nin le ¹ ADO na ser cu: ³a twa pie lê gna cja wszyst kie tka ni ny z no wej ko lek cji prze - zna czo ne s¹ do pra nia oraz izo la cja cie p³a i zmniej sze nie po zio mu ha ³a su w po miesz cze niu. Re zul tat to kla sy ki, kt re sta n¹ siê na szy mi wier ny mi to wa rzy sza mi na d³u gi czas. Za sto so wa nie tka nin z se rii Ther mo Che nil le ADO po zwa la na re duk cjê kosz t w ogrze wa nia i zmniej sze nie po zio mu ha ³a su w po miesz cze niu. Ma³ go rza ta Scho epp Ab sol went ka ger ma ni sty ki i stu di w po dy plo mo wych han dlu za gra nicz ne go od po nad 20 lat pra cu j¹ ca w bran y tka nin. W 1998 ro ku zwi¹ za ³a siê z fir m¹ ADO, naj bar dziej roz - po zna wal n¹ mar k¹ w bran y fi ran na ryn ku nie miec kim i roz po czê ³a dys try bu cjê jej pro - duk t w po cz¹t ko wo na te re nie Pol ski, a p ں niej w kra jach Eu ro py Wschod niej. Du o po dr u je s³u bo wo, od wie dza j¹c tar gi, im pre zy bran o we oraz part ne r w ADO, dziê ki cze mu ma oka zjê do roz m w i mo li woœو do k³ad nej ob ser wa cji i ana li zy ryn ku. Pry wat - nie lu bi spê dzaو ak tyw nie czas z przy ja ci ³ mi na nar tach, ka ja kach i ro we rach. Na zwa ADO zo sta ³a utwo rzo na od na zwy miej sco wo œci AschenDOrf, w kt rej w 1954 ro ku po wsta ³a fa bry ka fi ran. Gold kan te cha rak te ry stycz ny z³o ty brzeg, czy li z³o ta niو opla ta j¹ ca ta œmê o³o wia n¹ jest sym bo lem ja ko œci miê dzy na ro do - wo uzna nej mar ki tek styl nej z Nie miec. Od stycz nia 2013 ro ku ADO na le y do gru py ZIMMER + ROHDE. ADO wno si do do mu tek styl n¹ har mo niê, lek koœو i czy st¹ ra doœو y cia. Nie zwy k³e de ta le, na tu ral ny chwyt i nie zli czo ne splo ty dba j¹ o przy tul noœو i po zwa la j¹ urze czy wist niaو ma rze nia o piêk nym do mu. Sze ro ka ga - ma wzo r w: od pu ry stycz nych i miej skich przez na tu ral ne, po ele ganc kie i gla mo ur ofe ru je od po wied ni wy - b r dla ka de go gu stu. Wa ne aspek ty jak ³a twoœو pie lê gna cji i mo li woœو nie zli czo nej kom bi na cji wzo r w s¹ wzmoc nio ne piê cio let ni¹ gwa ran cj¹. Tka ni ny ADO s¹ per fek cyj nym part ne rem w urz¹ dza niu wnê trza na ka dym eta pie y cia. Kar ni sze i sys te my aran a cji okien i wnêtrz Pod czas pre zen ta cji zo sta nie przed sta wio ny prze gl¹d pro duk t w ofe ro wa nych przez fir mê Mar cin De kor oraz ich mo li wo œci prak tycz ne go za sto so wa nia w de ko ra cjach okien nych. Po za przy po mnie niem do tych - cza so wej ofer ty za pre zen to wa ne zo sta n¹ no we pro duk ty, kt re nie daw no we sz³y do sprze da y lub ich

6 wpro wa dze nie pla no wa ne jest nie ba wem. Pre le gent za pre zen tu je no w¹ ko lek cjê kar ni szy w ko lek cji 35 mm, no w¹ prze lot kê do fi ran w œred ni cy 55 mm oraz no wy sys tem do ro let rzym skich Spring Cord, sys tem z na - pê dem sprê y no wo sznur ko wym. To masz Raw ski Dy rek tor han dlo wy w fir mie Mar cin De kor. Pra cu je w fir mie od 8 lat zaj mu j¹c siê spra - wa mi han dlo wy mi oraz wdra a niem no wych pro duk t w do ofer ty. Z ryn kiem de ko ra cji okien nych, sys te ma mi ich aran a cji oraz we wnêtrz ny mi sys te ma mi os³o no wy mi zwi¹ za - ny od 14 lat. Zdo by wa³ do œwiad cze nie w fir mach han dlo wych i us³u go wo pro duk cyj nych z bran y wy po sa e nia wnêtrz. Fir ma Mar cin De kor roz po czê ³a swo j¹ dzia ³al noœو w 1989 ro ku zaj mu j¹c siê han - dlem hur to wym ar ty ku ³a mi de ko ra cyj ny mi. Wsp ³ pra cu j¹c z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi za chod ni mi sys te ma tycz nie roz sze rza ³a ga mê swo ich pro duk t w o no we mo de le kar ni szy i no we roz wi¹ za nia sys te m w aran a cji okien. Od wie lu lat fir ma utrzy mu je wy so k¹ po zy cjê ryn ko w¹, dziê - ki do œwiad cze niu i in we sty cjom w no we pro duk ty, a przede wszyst kim lo jal nym klien tom, kt rzy do ce nia - j¹ ja koœو, funk cjo nal noœو oraz ory gi nal n¹ sty li sty kê po zwa la j¹ ca pod kre œliو in dy wi du al ny cha rak ter ka de go wnê trza. Do b r od po wied nich tka nin do wnê trza Ka de po miesz cze nie mo na spek ta ku lar nie od mie niو za po mo c¹ prze piêk nych tka nin. Od po wied nie do - bra nie ko lo ru do ka de go po miesz cze nia w na szym miesz ka niu lub do mu umo li wia bar dziej kom for to wy wy po czy nek i b³o gi re laks. Nie po trze ba d³u go trwa ³e go re mon tu, by po miesz cze nia na bra ³y in ne go wy ra - zu. Wy star cz¹ tka ni ny. Bo ga ta ofer ta ko lo r w i wzo r w po zwo li na wy bra nie tych, kt re naj bar dziej nam od po wia da j¹. W ja ki spo s b do braو od po wied nie ko lo ry, wzo ry i fak tu ry? Mag da le na To ma szew ska Jest kie row ni kiem Dzia ³u Kre acji Pro duk - tu w Fa bry ce Fi ra nek i Ko ro nek Haft S.A. Od lat uwa a, e wy - str j wnê trza do mu jest od zwier cie dle - niem oso bo wo œci je go w³a œci cie li, aocha rak te rze de ko ra cji œwiad cz¹ przede wszyst kim do brze skom po no wa ne ze so - b¹ de ta le. Jej pa sj¹ jest do bie ra nie do dat - k w do wnêtrz. Fa bry ka Fi ra nek i Ko ro nek Haft S.A. to li der na ryn ku fi ra nek i je dy ny na ska lê prze my s³o w¹ pro du cent wy ro b w ha - fto wa nych w Pol sce. Fir ma wcho dzi w sk³ad Gru py Ka pi ta - ³o wej Wi stil S. A., a jej sie dzi ba oraz park ma szy no wy miesz cz¹ siê w Ka li szu. W bo ga tej ofer cie fir my znaj du j¹ siê fi ra ny, lam bre ki ny i tka ni ny me tra o we, kon fek cja sto ³o wa i okien na oraz wy ro by ha fto wa ne do pro duk cji kon fek cji dam skiej i dzie ciê cej. Wy so ka ja koœو pro duk t w, in no wa - cyj noœو oraz du y po ten cja³ wzor ni czy sta no wi¹ istot ne war to œci przed siê bior stwa. Pro duk ty mar ki Haft do stêp ne s¹ na te re nie kra ju oraz m.in. w Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Ro sji, S³o wa cji i Cze chach.

7 Jak przy spie szyو i u³a twiو pra cê sprze daw cy sys te m w os³o no wych Wy k³ad ma na ce lu przed sta wie nie mo li wo œci wy ko rzy sta nia spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia u³a twia - j¹ ce go pre zen ta cjê, wy ce nê i re ali za cjê za m wie zwi¹ za nych z sys te ma mi os³o no wy mi do okien. Stwo rze - nie wir tu al nych cen ni k w i r ne go ro dza ju ma te ria ³ w wi zu al nych po zwa la na zwiêk sze nie asor ty men tu ofe ro wa nych pro duk t w i efek tyw no œci os b zaj mu j¹ cych siê ofe ro wa niem i sprze da ¹ r nych roz wi¹ - za do okien i nie tyl ko. Pre zen ta cja po ka e, jak mo na po ³¹ czyو ce chy skle pu sta cjo nar ne go i in ter ne to - we go w ce lu spraw niej szej i bar dziej wy daj nej ob s³u gi klien t w i lep szej ko mu ni ka cji po miê dzy do staw ca mi i od bior ca mi r ne go ro dza ju us³ug. Mar cin Kop czy ski Wsp ³ w³a œci ciel fir my Stop Sun, po my s³o daw ca i wsp ³ tw r ca sys te mu B2B wspo ma ga j¹ ce go sprze da sys te m w os³o no wych. Stop Sun od kil ku na stu lat zaj - mu je siê pro duk cj¹ i sprze da ¹ sys te m w os³o no wych, ta kich jak ro le ty, moski tie ry, wer ti ka le i pa ra wa ny. Od po - nad sied miu lat fir ma ak tyw nie funk cjo nu je w in ter ne cie wy ko rzy stu j¹c do te go r ne go ro dza ju na rzê dzia. Na zle - ce nie fir my Stop Sun po wsta ³o spe cja li stycz ne opro gra - mo wa nie B2B dla bran y okien nych sys te m w os³o no wych. Jak sku tecz nie sprze da waو w in ter ne cie? Go ogle AdWords: Dla cze go MUSISZ re kla mo waو sw j biz nes w Go ogle? Kil ka spo so b w jak re kla mo waو siê w Go ogle AdWords i jak ro biو to sku tecz nie zwiêk sza j¹c wskaں ni ki e -com mer ce. Al le gro: Jak za cz¹و sprze da waو na Al le gro? Po znaj spo so by, kt re wp³y n¹ na sku tecz noœو two ich au kcji. Bar tosz Ko niecz ny zaj mu je siê pro wa dze niem sku tecz - nych, za ra bia j¹ cych kam pa - nii re kla mo wych w Go ogle AdWords. Od kil ku lat Cer - ty fi ko wa ny Spe cja li sta Go - ogle AdWords oraz Go ogle Ana ly tics. Alek san dra Kro wic ka zaj mu je siê kom plek so w¹ opie k¹ nad skle pa mi in ter ne to wy mi, kre owa niem i wdra - a niem no wych roz wi¹ za pro wa - dz¹ cych do zwiêk sze nia sprze da y. Spe cja li zu je siê w mar ke tin gu w naj - wiêk szym pol skim por ta lu au kcyj - nym, szcze g l nie w Stre fie Ma rek Al le gro. Fast Whi te Cat SA to prê nie roz wi ja j¹ ca siê fir ma z bran y tech no lo gicz nej, kt rej ofer - ta skie ro wa na jest do firm han dlo wych i pro duk cyj nych za in te re so wa nych sprze da ¹ B2C lub B2B po przez ka na³ in ter ne to wy. Fast Whi te Cat ofe ru je swo im Part ne rom us³u gê

8 kom plek so we go za rz¹ dza nia skle pa mi in ter ne to wy mi, wy ko rzy stu j¹c in no wa cyj ne i za awan so wa ne roz wi¹ za - nia opar te o na rzê dzia Ma gen to. Fir ma za pew nia pe³ n¹ ob s³u gê pro ce s w zwi¹ za nych z pro wa dze niem biz ne - su w in ter ne cie, po cz¹w szy od ana li zy biz ne so wej i funk cjo nal nej, wdro e nia plat for my sprze da o wej, po przez mar ke ting sper so na li zo wa ny, pro gra my lo jal no œcio we, ob s³u gê sprze da o w¹ i po sprze da o w¹, call cen ter, a po lo gi sty kê. Wdra a ne e -skle py opar te s¹ o ideê omni chan nel, we d³ug kt rej wszyst kie dzia ³a nia pro wa dzo ne s¹ w ce lu za spo ko je nia in dy wi du al nych po trzeb klien ta, co prze k³a da siê na zwiêk sze nie sa tys fak cji klien t w, lo jal no œci, a na stêp nie war to œci i czê sto tli wo œci ich za ku p w (za r w no w ka na le in ter ne to wym, jak i off -li ne). Jak od nieœو suk ces w ne go cja cjach ce no wych? Ce na to nie od ³¹cz ny ele ment ka dych ne go cja cji. Jak pre zen to waو ce nê, by by ³a atrak cyj na dla klien ta, jak ustrzec siê ma ni pu la cji, jak ne go cjo waو, by sprze daو po swo jej ce nie? Je œli in te re su j¹ ciê od po wie dzi na te py ta nia, to wy k³ad ten jest w³a œnie dla cie bie. Je rzy Osi ka Je rzy Osi ka jest w³a œci cie lem i pre ze sem fir my Pro me dia, wy daw c¹ i re dak to rem na czel - nym piê ciu cza so pism bran o wych, w tym dw ch ty tu ³ w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (kra jo we go Am bien te i miê dzy na ro do we go Am bien te In ter na tio nal ). Jest wy k³a dow - c¹ na miê dzy na ro do wych tar gach i kon fe ren cjach po za Pol sk¹ (m. in. w Las Ve gas, To ron - to, Hong kon gu, Bom ba ju, Frank fur cie nad Me nem, Lip sku, Wa len cji, Por to, Ki jo wie), jak iwkra ju (dla uczest ni k w za gra nicz nych mi sji han dlo wych, kon fe ren cji, fo r w i kon gre - s w, miê dzy na ro do wych tar g w bran o wych, w tym wy po sa e nia wnêtrz, mo dy, mar ke tin gu). Pro wa dzi szko le nia z za kre su sprze da y, mar ke tin gu, vi su al mer chan di sin gu, tren d w oraz ryn k w za gra nicz nych. W ra mach rz¹ do we go Bran o we go Pro gra mu Pro mo cji szko li m.in. pro du cen t w me bli. Jest cz³on kiem ju - ry kon kur s w w Pol sce (m. in. Z³o ty Me dal Miê dzy na ro do wych Tar g w Po zna skich, Re ta il Mar ke ting Awards, Dia ment Me blar stwa) i za gra ni c¹ (m. in. Glo bal In no va tion Award w Chi ca go). Do ra dza przed siê - bior com w za kre sie za rz¹ dza nia, sprze da y, mar ke tin gu i tren d w. Fir ma Pro me dia od kil ku na stu lat do star cza fa cho wej wie dzy przed siê bior com z bran y wy po sa e nia wnêtrz i mo dy. Wy da je cza so pi sma bran o we i fir mo we, pro - wa dzi dzia ³a nia con sul tin go we, ob s³u gu je fir my ja ko agen cja re kla mo wa i pu blic re - la tions, re ali zu je ak cje pro mo cyj ne dla han dlu, two rzy stan dar dy ob s³u gi klien ta dla sie ci de ta licz nych, szko li pra cow ni k w firm, m.in. w za kre sie sprze da y, mar ke tin gu, tren d w we wzor nic twie, vi su al mer chan di sin - gu, kreu je ak tyw no œci firm w in ter ne cie. Pro me dia or ga ni zu je kon gre sy i kon fe ren cje (m. in. Kon gres Wy - po sa e nia Wnêtrz, In te rior De sign Fo rum, In te rior Trends, E -com mer ce in no va tions, Re ta il Mar ke ting Fo rum), a tak e kon kur sy dla naj lep szych skle p w z bran y wy po sa e nia wnêtrz (Glo bal In no va tion Award) i mo dy (Re ta il Mar ke ting Awards). Jest te or ga ni za to rem kon kur s w dla naj lep szych stron i skle p w in - ter ne to wych (Fa shion We bsi te Awards). Pro me dia jest przed sta wi cie lem w Pol sce œwia to wej agen cji tren - d w Fa shion Sno ops z No we go Jor ku, jak te glo bal ne go li de ra w za rz¹ dza niu ko lo rem, fir my Pan to ne i wio d¹ ce go do staw cy tren do ok w i ma ga zy n w o tren dach, fir my Mo de In for ma tion.

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

ئwiczenia hatha jogi program autorski

ئwiczenia hatha jogi program autorski BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA DANUTA PALICA ئwiczenia hatha jogi program autorski Hatha joga 1 jest czêœci¹ sk³adow¹ systemu wychowawczo-higieniczno- -leczniczego, kt rego korzenie tkwi¹ w kulturze i tradycji

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

XI EDYCJA FASHION WEBSITE AWARDS JESIE 2013

XI EDYCJA FASHION WEBSITE AWARDS JESIE 2013 X XI EDYCJA FASHION WEBSITE AWARDS JESIE 2013 Przedstawiamy Paƒstwu jurorów XI edycji konkursu na najlepsze sklepy internetowe w bran y mody Jurorzy Dy rek tor za rzà dza jà cy In spi ra tion Trend Ana

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października ANTWERPIA PO POLSKU MIESIĘCZNIK ANTWERPSKIEJ POLONII Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października W NUMERZE m.in.: n Piotr Wojtczak

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

PLACE ARTUR ROJEK. Muzyczna Mapa Miejsc

PLACE ARTUR ROJEK. Muzyczna Mapa Miejsc PLACE W ENKLAWIE KRYSZTAŁOWEJ WKRÓTCE ZAMIESZKAJĄ SENIORZY PRZEDSTAWIAMY MIESZKANIE POKAZOWE I SALON KLUBOWY / DZIELNICA BAŻANTOWO CZAS NA NOWĄ DZIELNICĘ KATOWIC? ZAPYTALIŚMY RADNEGO KRZYSZTOFA PIECZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo