Regulamin I. ZASADY OGÓLNE. Definicje wyrazy pisane w niniejszym regulaminie wielką literą należy - jeżeli zostały w tym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin I. ZASADY OGÓLNE. Definicje wyrazy pisane w niniejszym regulaminie wielką literą należy - jeżeli zostały w tym"

Transkrypt

1 Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego glognet.com, umieszczonego pod adresem internetowym glognet.com oraz glognet.pl (dalej: Serwis ). Niniejszy regulamin oraz wszelkie załączniki i dodatki wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu. I. ZASADY OGÓLNE Definicje wyrazy pisane w niniejszym regulaminie wielką literą należy - jeżeli zostały w tym 1. paragrafie zdefiniowane rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN niniejszy regulamin, w brzmieniu uwzględniającym wszystkie dokonane zmiany, określający zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. SERWIS zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona i prowadzona przez Administratora Serwisu, o charakterze otwartym, w ramach której Użytkownicy Serwisu mogą zakładać Konto i tworzyć Glogi oraz korzystać z Glogów utworzonych przez innych Użytkowników. ADMINISTRATOR SERWISU podmiot zarządzający i prowadzący Serwis tj. spółka pod firmą NASPÓŁKĘ.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS pod numerem KRS: , adres do korespondencji: ul.rakowiecka 30, Warszawa UŻ YTKOWNIK każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. ZAREJESTROWANY UŻ YTKOWNIK każda osoba, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto. UŻ YTKOWNICY SERWISU Użytkownicy i Zarejestrowani Użytkownicy. REJESTRACJA procedura zakładania Konta. Rejestracji mogą dokonać tylko osoby pełnoletnie, zaś osoby niepełnoletnie tylko w razie ukończenia przez nie 15 roku życia i wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Rejestracja obejmuje również zalogowanie się Użytkownika do Serwisu za pomocą funkcji Facebook Connect. KONTO prowadzone dla Zarejestrowanego Użytkownika przez Administratora Serwisu pod unikalną nazwą (login- nazwa użytkownika ) konto będące zbiorem Zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz umieszczone przez niego informacje.

2 LOGIN ( NAZWA UŻYTKOWNIKA ) - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana podczas Rejestracji. Login dotyczy również danych podanwanych przy logowaniu w serwisie Facebook, jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu za pomocą funkcji Facebook Connect. ZASOBY dane osobowe, dane teleadresowe i inne informacje oraz dane wprowadzone do Serwisu przez Zarejestrowanego Użytkownika przy Rejestracji oraz zakładaniu i korzystaniu z Glogów. DANE OSOBOWE imiona, nazwisko, wiek, oraz inne informacje osobiste podane przez Zarejestrowanego Użytkownika. DANE TELEADRESOWE adres pocztowy, telefon, Zarejestrowanego Użytkownika. ROZPOCZ Ę CIE KORZYSTANIA Z SERWISU każda czynność Użytkownika skutkująca udostępnieniem lub zmianą zasobów informacji zgromadzonych przez Serwis i tworzących Serwis. GLOG główna funkcja Serwisu oznaczająca zestaw narzędzi internetowych do współpracy i komunikacji grupowej, umożliwiająca udostępnianie przez Zarejestrowanego Użytkownika innym Użytkownikom plików (w szczególności oprogramowania, dokumentów tekstowych, graficznych, dźwiękowych, filmowych i multimedialnych), jak również umożliwiająca modyfikację na zasadzie wersjonowanie plików wprowadzonych przez Użytkownika przez innych Użytkowników, wspólne pisanie dokumentów tekstowych na edytorze on-line typu wiki, wspólny kalendarz, funkcję czatu, forum oraz pytań i odpowiedzi. ZAŁOŻ ENIE GLOGA użycie Serwisu w celu stworzenia możliwości korzystania z jednostkowego Gloga. ADMINISTRATOR GLOGA Użytkownik, który dokonał założenia Gloga. KORZYSTANIE Z GLOGA użycie Serwisu w celu zapoznania się z Zasobami zgromadzonymi w danym Glogu, w szczególności poznania, modyfikacji i zapisania na dowolnym nośniku pamięci plików wprowadzonych do systemu za pomocą Gloga. 2. Rozpoczęcie korzystania z serwisu oznacza akceptację Regulaminu, w szczególności wszelkich wynikających z niego obowiązków. 3. Administrator Serwisu może jednostronnie zmieniać Regulamin, a wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać od chwili ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu i od tej chwili mają skutek wobec wszystkich dotychczasowych i nowych Użytkowników Serwisu, w szczególności zaś

3 dają prawo do usuwania lub zmieniania Zasobów wprowadzonych do Serwisu przed zmianami Regulaminu. 4. Celem niniejszego serwisu jest umożliwienie Użytkownikom Serwisu zakładania Glogów i korzystania z nich. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z wyjątkiem opłat za transfer danych oparty na systemie kredytowym, wyjaśnionym na głównej stronie glognet.pl w zakładce Zasady opłat Wszystkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i PHP, skrypty JavaScript i linki, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom Serwisu, podlegają ochronie prawnej ze względu na prawa autorskie przysługujące Administratorowi Serwisu. 7. Administrator Serwisu zapewnia każdemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do jego Zasobów w celu ich aktualizacji, modyfikacji lub też usunięcia. 8. Administrator Serwisu ma prawo do zawieszenia w każdej chwili działania Serwisu lub jego poszczególnych części. 9. Administrator Serwisu ma prawo do natychmiastowego usunięcia z Serwisu Kont, Glogów i innych treści naruszających prawo, Regulamin oraz dobre obyczaje. II. OBOWI ĄZKI UŻYTKOWNIKOW SERWISU 10. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 11. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do powstrzymania się od następujących czynności:. wykorzystywania Serwisu do czynności sprzecznych z prawem,

4 . uporczywego nagabywania innych Użytkowników Serwisu,. podszywania się pod innych Użytkowników Serwisu lub Administratora Serwisu, pracowników Administratora Serwisu lub osoby upoważnione przez Administratora Serwisu,. zamieszczania cudzych danych osobowych i teleadresowych,. zamieszczania w jakiejkolwiek części Serwisu treści naruszających prawo, dobre obyczaje, czyjekolwiek dobra osobiste lub wprowadzających w błąd, mających charakter groźby bezprawnej, rasistowskich, seksistowskich, naruszających uczucia religijne, pornograficznych, obscenicznych, nawołujących do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, czy ideologicznym, symboliki faszystowskiej, nazistowskiej i komunistycznej i treści pochwalających te ideologie,. naruszania przy użyciu Serwisu dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych,. wypełniania formularzy treściami do tego nie przeznaczonymi (np. umieszczanie linków lub haseł reklamowych),. podejmowania prób jakiegokolwiek kontaktu z Użytkownikami Serwisu, którzy w jakiejkolwiek formie zażądali powstrzymania się od takich prób,. podejmowania prób jakiegokolwiek kontaktu z Użytkownikami Serwisu w celach innych niż określone przez adresatów,. bezprawnego naruszania praw własności intelektualnej poprzez wykorzystywanie lub modyfikację znaków towarowych i innych informacji udostępnianych przez Serwis,. bezprawnego naruszania praw własności intelektualnej w szczególności poprzez wykorzystywanie w Glogach przedmiotów cudzej własności intelektualnej bez zgody podmiotów uprawnionych do udzielania takiej zgody,. upubliczniania uzyskanych dzięki Serwisowi zdjęć, danych osobowych i teleadresowych Zarejestrowanych Użytkowników, bez zgody osób, których dane te dotyczą,. dokonywania zmian struktury Serwisu, jak też podejmowania prób dokonania tych zmian,. działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających działanie Serwisu,. łamania zabezpieczeń Serwisu (w szczególności cracking), jak też podejmowania prób łamania tych zabezpieczeń,. korzystania z oprogramowania służącego pobieraniu informacji z Internetu do śledzenia struktury i sposobu działania Serwisu,. rozpowszechniania z użyciem Serwisu szkodliwego oprogramowania takiego jako wirusy komputerowe, trojany, robaki itp.,

5 . przechowywania bez zgody Administratora Serwisu kopii całości lub części Serwisu,. masowego wysyłania do Użytkowników Serwisu niezamówionych wiadomosci pocztą elektroniczną wewnętrznego systemu wiadomosci (spamu),. rozsyłania niezamówionej informacji handlowej. 12 Użytkownik staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem po dokonaniu Rejestracji. 13 Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora Serwisu. 14 Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje Dane Osobowe i Dane Teleadresowe niezwłocznie po ich zmianie. 15 Rejestracja stanowi oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na określone w Regulaminie prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora Serwisu, a także stanowi zgodę na określone w Regulaminie skutki Rejestracji. 16 Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na:. przechowywanie jego Zasobów przez Serwis,. udostępnianie jego Zasobów Użytkownikom Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie,. usuwanie z Serwisu oraz modyfikowanie znajdujących się w Serwisie jego Zasobów przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia Regulaminu lub w innych uzasadnionych przypadkach,. otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Administratora Serwisu,. usunięcie jego Konta z Serwisu przez Administratora Serwisu w przypadku nie logowania się na to Konto przez okres ponad 3 lat lub naruszenia regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach,. wyświetlanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług, wyświetlanych jako bannery i jako linki z sieci Google AdWords, jak również korespondencji elektronicznej z treściami reklamowymi. 17

6 W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Serwisu, odnośnie naruszania dóbr osobistych osób trzecich oraz praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. III. GLOG 18 Zarejestrowany Użytkowników może zakładać Glogi oraz korzystać z Glogów założonych przez innych Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu. 19 W celu założenia Gloga Zarejestrowany Użytkownik loguje się przy pomocy jego loginu w Serwisie i odpowiada na pytania zawarte w formularzu uzupełniając go. 20 Administrator Serwisu nie zapoznaje się z danymi zawartymi w formularzach ani nie sprawdza prawdziwości danych zawartych w tych formularzach. 21 Zarejestrowany Użytkownik zamieszczając w Serwisie zdjęcie lub inny plik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zdjęcia lub innego pliku w zakresie niezbędnym do zezwolenia na jego rozpowszechnianie w Serwisie. 22 Zasoby umieszczane w Glogu będą automatycznie publikowane w Serwisie. 23 Dane osobowe i Dane Teleadresowe będą udostępnianie tylko Zarejestrowanym Użytkownikom, po wyrażeniu na to zgody przez Zarejestrowanego Użytkownika. 24 Założenie Gloga jest bezpłatne. Odpłatny jest transfer danych umieszczanych przez użytkowników na Glogu oraz transfer danych pobieranych z Gloga. 25

7 Z Gloga mają prawo korzystać: Administrator Gloga oraz Użytkownicy, którzy zgłosili swój udział do danego Gloga i zostali zaakceptowani przez Administratora Gloga. 26. Wprowadzając poprzez Serwis do Gloga jakiekolwiek Zasoby, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie tych Zasobów przez podmioty, które zgodnie z niniejszym Regulaminem mają prawo korzystać z tego Gloga. 27. Wprowadzając poprzez Serwis do Gloga jakiekolwiek Zasoby, Użytkownik wyraża zgodę na dowolną modyfikację tych Zasobów przez podmioty, które zgodnie z niniejszym Regulaminem mają prawo korzystać z tego Gloga. 28. Następstwa prawne modyfikacji Zasobów wprowadzonych poprzez Serwis do Glogów, jak też wykorzystywania tych Zasobów przez Użytkowników określają przepisy prawa powszechnego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 29. Administratorowi Serwisu nie przysługują żadne prawa do dóbr niematerialnych wytworzonych lub zmodyfikowanych przy pomocy Glogów lub w związku z korzystaniem z Glogów. 30. Administrator Serwisu może w każdym czasie usunąć z Serwisu Gloga założonego z naruszeniem prawa powszechnego bądź Regulaminu lub wykorzystywaną z naruszeniem prawa powszechnego bądź Regulaminu. 31. Administrator Serwisu może w każdym czasie usunąć z Serwisu Gloga, jeśli otrzyma informację, iż przy założeniu tego Gloga lub w trakcie korzystania z tego Gloga doszło do naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych lub praw podmiotowych, w szczególności własności intelektualnej. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 32. Osoba umieszczająca Zasoby na Serwisie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, w tym słowną, graficzną i dźwiękową, zwłaszcza za zgodność z prawem, Regulaminem i prawdą.

8 33. Administrator Serwisu nie gwarantuje zgodności Zasobów z prawdą i stanem faktycznym oraz prawnym. 34. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu i osób trzecich za jakiekolwiek naruszenia prawa, dóbr osobistych, praw do dóbr niematerialnych, takich jak prawa autorskie, znaki towarowe itd. dokonane w związku z korzystaniem przez Użytkowników Serwisu z Serwisu, w szczególności Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, które stanowiły naruszenie Regulaminu. 35. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Zasobów Użytkowników Serwisu, jeśli udostępnienie to nastapiło zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. 36. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Zasobów do użytku planowanego przez Użytkowników Serwisu. 37. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Administratorowi Serwisu z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkowników Serwisu jej praw podmiotowych, dóbr osobistych, prawa, lub Regulaminu, Użytkownik Serwisu, z którego działaniem związane są te roszczenia, zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu, wstąpić w miejsce Administratora Serwisu i doprowadzić do zwolnienia Administratora Serwisu z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej. 38. W przypadku, o którym mowa w paragrafie powyżej Użytkownik Serwisu, z którego działaniem związane są roszczenia osób trzecich, zobowiązany jest ponadto naprawić Administratorowi Serwisu wszelkie poniesione przez nią szkody, zarówno w zakresie damnum emergens jak i lucrum cessans, oraz zwrócić wszelkie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem roszczeń przez osobę trzecią. Do tego samego zobowiązany jest Użytkownik Serwisu, gdy na skutek jego działania wszczęto wobec członków Zarządu Administratora Serwisu lub pracowników Administratora Serwisu bądź osób wykonujących czynności na zlecenie Administratora Serwisu postępowanie karne, karno-skarbowe lub administracyjne.

9 42. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zawieszenia działania Serwisu lub jego części oraz usunięcia lub modyfikacji treści Serwisu, Kont oraz Glogów. 43. W sprawie reklamacji należy skontaktować się niezwłocznie z pracownikami Administratora Serwisu pod adresem poczty elektronicznej:

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady i warunki korzystania z portalu funkcjonującego pod nazwą Kluby Sportowe Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego MOSiR Gdańsk. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego MOSiR Gdańsk. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego MOSiR Gdańsk 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: http://www.respectbalticum.eu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A.

Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A. Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A. Definicje: TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo