Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina. CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina. CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne Szczecin, grudzień

2 Wydawca: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina Koordynator publikacji: Maciej Patynowski Autorzy tekstów: Maciej Borowy Magdalena Kostulska Renata Nowak-Lewandowska Ewa Mazur-Wierzbicka Marta Młokosiewicz Maciej Patynowski Jakub Szumin Magdalena Woźniak-Miszewska Korekta językowa: Kamila Gębska Skład DTP: ATEKTURA/ Maciej Plater-Zyberk Publikacja opracowana w związku z konferencją CSR a pokolenie Y dofinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Miasta Szczecin oraz Narodowego Banku Polskiego. Publikacja bezpłatna Copyright by Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina Poglądy i opinie przedstawione w publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina, a jedynie stanowiska Autorów. ISBN Wydanie I Nakład 500 egzemplarzy Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej 2

3 Spis treści Wprowadzenie Z czym to się je, czyli CSR w pigułce Biznes za środowisko odpowiedzialny? Odpowiedzialna konsumpcja a odpowiedzialność wobec konsumenta Skuteczna Reklama Społeczna Ponad członków ze 135 krajów, czyli czym jest Inicjatywa Global Compact? Biznes - etyka - kapitał społeczny Inwestycje zagraniczne, jako nośnik zasad CSR do regionu Poziom znajomości idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów z województwa zachodniopomorskiego

4 4

5 Wprowadzenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) to swoisty rodzaj innowacji w relacjach biznes i jego szeroko rozumiane otoczenie. Koncepcja CSR zakłada, iż przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii rozwoju dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, dobro środowiska naturalnego, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podejmowanie przez biznes działań społecznie odpowiedzialnych niesie ze sobą konkretne i bardzo wymierne korzyści nie tylko wizerunkowe ale i finansowe. Niebagatelne jest także znaczenie oddolnych ruchów konsumenckich w wymuszaniu na firmach odpowiedzialnych działań. Niestety znajomość idei CSR wśród studentów zachodniopomorskich uczelni jest na dość niskim poziomie. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego w październiku 2012 r. przez instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina, jedynie 16% naszych studentów zetknęło z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki te winny stać się przyczynkiem do głębokiej refleksji oraz podjęcia systemowych działań na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy na temat CSR, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także (a może przede wszystkim?) konsumentów, to oni bowiem odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu bodźców skłaniających przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej postawy. Celowi temu służyła m.in. konferencja CSR a pokolenie Y zorganizowana przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina 6 grudnia 2012 r. Jej owocem jest niniejsza publikacja zawierająca siedem artykułów przygotowanych przez naszych prelegentów oraz przegląd wyników wspomnianego wyżej badania społecznego. Wyrażamy nadzieję, że materiał ten stanie się dla Państwa cenną inspiracją do dalszych pogłębionych rozważań oraz działań na rzecz ulepszania i poprawiania naszej małej ojczyzny. Tomasz Pąsik Prezes Zarządu Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina 5

6 6

7 Z czym to się je, czyli CSR w pigułce Ewa Mazur-Wierzbicka Uniwersytet Szczeciński Wstęp Współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest jedną z tych koncepcji, która zaczyna odrywać coraz istotniejszą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Jest ona niejako odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania stawiane przedsiębiorstwom, na nowe realia życia społecznego - gospodarczego, oczekiwania interesariuszy czy także trendy, programy, strategie polityczne. Jest ona obecnie w obszarze zainteresowań m.in. Komisji Europejskiej. Do Polski koncepcja ta została wprowadzona przez zachodnie korporacje. Obecnie zdobywa ona coraz większe grono zwolenników nie tylko wśród dużych przedsiębiorstw, ale zauważalne jest zwiększone nią zainteresowanie (chociaż jeszcze niewystarczające) przez przedsiębiorstwa sektora MŚP. Przedsiębiorstwa małe i średnie podchodzą do koncepcji CSR w sposób specyficzny. Przejawia się to w dwóch głównych aspektach. Po pierwsze są one skłonne wdrażać tylko wybrane zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to z reguły te, które pozwolą im na umacnianie ich pozycji konkurencyjnej, mniejszą wagę przywiązują zaś do tych, które dotyczą aspektów wizerunkowych (w odróżnieniu od np. korporacji). Po drugie przedsiębiorstwa sektora MŚP z uwagi na ograniczoność zasobów dla skutecznego wdrażania koncepcji CSR zawiązują pomiędzy sobą współpracę, do której włączają również inne podmioty. Bez wątpienia funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi koncepcji CSR przynosi przedsiębiorstwom szereg korzyści. Podkreślić należy, iż nie są to tylko korzyści ekonomiczne, ale także społeczne, ekologiczne. Wynika to m.in. z wielowymiarowości społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz szeregu kryteriów podziału tej koncepcji istnieje również wiele sposobów jej definiowania. Społeczna odpowiedzialność biznesu wzbudza także szereg skrajnych postaw, od całkowicie aprobujących po mocno krytyczne. 7

8 Złożoność zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu sprawia, że nie jest możliwym w jednym krótkim opracowaniu odnieść się nawet do części zagadnień dotyczących CSR. Dlatego też celem artykułu jest jedynie przybliżenie podstaw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu Podstaw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu należy szukać już na przełomie XVIII i XIX wieku pomimo, iż większości współczesnego społeczeństwa kojarzy się ona z nowoczesną koncepcją wprowadzoną pod koniec XX wieku. Pierwsza wersja doktryny CSR została zawarta w książce Andrew Carnegiego pt. Ewangelia bogactwa, w której istotną rolę odgrywały odniesienia do Biblii (Ryan, Sójka, 1997). Uznawano wówczas, iż moralnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest wspieranie działalności społecznej. Wynikało to m.in. z dwóch zasad: zasady dobroczynności oraz powierniczości. Przez dobroczynność rozumiano wypełnianie podstawowych zasad chrześcijańskich: miłości bliźniego, solidarności, miłosierdzia względem innych, zaś z powierniczości, wynikało to, iż ludzie majętni stają się niejako zarządcami wspólnego dobra w imieniu innych ludzi. Zaznaczyć należy, że wszelka działalność filantropijna ówczesnych przedsiębiorców nie była powiązana z ich działalnością gospodarczą, lecz wynikała niejako z powinności niesienia pomocy przez ludzi bogatszych tym, którzy żyją ubogo. Obecne rozumienie CSR ma swoje podłoże w doktrynach, teoriach, które rozwinęły się w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Za ojca koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu często uznaje się H. R. Bowen a, który w książce Social Responsibility of Businessmen po raz pierwszy użył terminu społeczna odpowiedzialność. Uznał on, iż pod pojęciem tym należy rozumieć obowiązek menedżerów do prowadzenia takiej polityki, podejmowania takich decyzji i do wytyczania takich kierunków działań biznesowych, które będą zgodne z celami i wartościami społeczeństwa. Od tego czasu po dziś dzień wiele osób, instytucji w charakterystyczny dla siebie sposób podejmuje próby definiowania społecznej odpowiedzialności biznesu. I tak dla przykładu w Zielonej Księdze zapisano, że społeczna odpowiedzialność to koncepcja dobrowolnego włączania przez firmy zadań społecznych z zakresu ochrony środowiska do swoich normalnych działań biznesowych oraz relacji ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami (COM (2002) 347) (Rok, 2004). Z kolei według Komisji Europejskiej jest to: Koncepcja, w ramach której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w działalności biznesowej oraz współdziałają z interesariuszami. Bank Światowy uznaje, iż społeczna odpowiedzialność biznesu to Zobowiązanie biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnionych, ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społeczeństwa, zmierzającej do poprawy jakości życia, co służy zarówno biznesowi, jak i rozwojowi 8

9 społecznemu. W nieco odmienny sposób podchodzą do definiowania CSR naukowcy, co związane jest interdyscyplinarnym charakterem tej koncepcji. I tak zdaniem L. Zbiegień - Maciąg Społeczna odpowiedzialność firmy oznacza, iż jest ona moralnie odpowiedzialna i zobowiązana do rozliczania się przed prawem i społeczeństwem ze swej działalności. Odpowiedzialna jest przed: właścicielami, pracownikami, akcjonariuszami, klientami, wierzycielami, bankami, ruchami ekologicznymi, dostawcami, kooperantami, administracją państwową. (Zbiegień - Maciąg, 1997). Według J. Korpusa Odpowiedzialność społeczna to nowy światowy kierunek zmian w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, który zobowiązuje firmy do zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem zasad ekonomii, ekologii i etyki (Korpus, 2006). Pomimo różnic w definiowaniu CSR etycy, psycholodzy, socjolodzy, ekonomiści, czy specjaliści zarządzania są zgodni co do samej istoty CSR (Rybak, 2007). Zestawianie szeregu definicji CSR pozwala wyłonić elementy je łączące, części wspólne (rys. 1). społeczna odpowiedzialność biznesu to równoważenie trzech wymiarów: ekonomicznego (gospodarczego), społecznego i środowiskowego organizacje wdrażające założenia CSR w podejmowanych działaniach kierują się zasadami etycznymi wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu jest dobrowolne CSR podejmowane działania w ramach CSR skierowane są do szerokiej grupy interesariuszy Rys. 1. Części wspólne różnych definicji społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: opracowanie własne. 9

10 Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu Kontrowersje wokół CSR pojawiły się już na w latach 60-tych XX wieku. Wówczas to zaczęło dochodzić do polemiki w tym zakresie pomiędzy H. R. Bowen em a M. Friedmanem. H. Bowen był zdania, że (Crabb, odczyt: ): menedżerowie mają etyczny obowiązek brać pod uwagę szeroki społeczny wpływ swoich decyzji, korporacje muszą dotrzymywać szeroko rozumianych umów społecznych, aby nie stracić legitymizacji dla swojego działania, poprawa życia społecznego leży w oświeconym interesie własnym przedsiębiorstw, dobrowolne działania przedsiębiorstw mogą przeciwdziałać negatywnym opiniom społecznym lub wprowadzaniu niepożądanych regulacji prawnych, przedsiębiorstwa stanowią rezerwuary umiejętności i energii potrzebnych do poprawienia jakości życia. Z kolei inny pogląd na temat CSR reprezentował M. Friedman. Uważał on, iż: społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja antyrynkowa, brak wiedzy i umiejętności menedżerów do rozwiązywania problemów społecznych może prowadzić do spadku zysków, społeczna odpowiedzialność biznesu to działalność bez zgody akcjonariuszy, poprzez wzrost cen nastąpi przerzucanie kosztów na klienta, społeczna odpowiedzialność biznesu prowadzi do niepożądanego wzrostu władzy korporacji, społeczna odpowiedzialność biznesu prowadzi do upolitycznienia decyzji. Szeroki dyskurs na temat CSR wywołało stwierdzenie M. Friedmana: Właściwym biznesem biznesu jest biznes, co według niego jednoznacznie wskazywało na rolę jaką odgrywa przedsiębiorstwo i miejsce jakie zajmuje w rzeczywistości gospodarczej. Nie mniej jednak oprócz argumentacji przeciwników społecznej odpowiedzialności biznesu istnieje obecnie także coraz większe grono zwolenników tej koncepcji, o czym świadczy ciągły jej rozwój i popularyzacja. Wybrane argumenty przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, jak też będących za tą koncepcją zaprezentowano w tabeli 1. 10

11 Tabela 1 Wybrane opinie na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw PRZECIW zysk - jedyny cel przedsiębiorstwa ukryte społeczne koszty odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw zbyt wielka władza w rękach przedsiębiorców brak umiejętności społecznych przejmowanie zysku stockholderów przedsiębiorstwo nie jest podmiotem moralnym - nie musi ponosić odpowiedzialności naprawianie rynku należy pozostawić rządom CSR to forma darmowej reklamy, PR, zabieg kosmetyczny, mydlenie oczu CSR jest ideą niemierzalną Źródło: (Kroik Bachorski-Rudnicki, 2011). ZA obowiązek rehabilitacji i ponoszenia odpowiedzialności za eksploatowanie zasobów naturalnych poprawa wizerunku firmy wzrost konkurencyjności firmy dostosowanie się do wymogów i potrzeb społeczeństwa odciążenie państwa od ustalania działań w obszarze społecznym możliwość ukazania postępowania etycznego zniwelowanie krótkookresowych kosztów przez długookresowe korzyści Teoria interesariuszy Teoria interesariuszy (ang. Stakeholders Theory) została po raz pierwszy sformułowana w 1984 r. przez R.E. Freemana. Wyróżnił on grupy mające interes lub roszczenia w stosunku do przedsiębiorstwa, czyli wpływ na działalność przedsiębiorstwa i właśnie je nazwał - interesariuszami (stakeholders). Teoria interesariuszy odgrywa bardzo istotną rolę w całej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazuje ona sposób prowadzenia działalności gospodarczej opartej na budowaniu przejrzystych, długoterminowych i trwałych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (interesariuszami). Przykładowych interesariuszy przedsiębiorstwa zaprezentowano na rysunku 2. Dla przedsiębiorstw ważne jest odpowiednie zarządzanie interesariuszami. Należy w tym przypadku skupić się na trzech podstwowych etapach. W etapie pierwszym trzeba określić interesariuszy organizacji, następnie dokonać wyboru interesariuszy organizacji, na końcu zaś tego etapu koniecznym jest ustalenie hierarchii ważności interesariuszy. Etap drugi składa się z następujących elementów: określenia relacji pomiędzy interesariuszami a organizacją, określenia oczekiwań organizacji i interesariuszy, ustalenia celów interesariuszy, identyfikacji treści i formy interakcji (relacji). I wreszcie etap trzeci, w którym dokonuje się oceny wpływu interesariuszy na organizację, syntezy ustaleń i wniosków, ustalenie kierunków dalszych działań (Lisiński, 2004). Po zidentyfikowaniu podmiotów o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, czyli zmapowaniu interesariuszy ważne jest ustalenie oczekiwań interesariuszy (Zwiech, 2006). Od stopnia ich rozpoznania zależy bowiem wypracowanie strategii i najskuteczniejszych sposobów postępowania wobec interesariuszy (tabela 2). 11

12 PRACOWNICY UCZELNIE AKCJONARIUSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KLIENCI DETALICZNI I HURTOWI ORGANIZACJE BRANŻOWE I KONSUMENCKIE KONTRAHENCI SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA KONKURENCJA MEDIA SKARB PAŃSTWA DOSTAWCY I PODWYKONAWCY ADMINISTRACJA PUBLICZNA I WŁADZE LOKALNE AJENCI Rys. 2. Przykładowi interesariusze przedsiębiorstwa - Mapa interesariuszy PKN ORLEN Źródło: (www.odpowiedzialnybiznes.orlen.pl, odczyt ). Tabela 2 Przykładowe oczekiwania interesariuszy Interesariusze Akcjonariusze/ Właściciele Przykłady oczekiwań wzrost wartości firmy maksymalizacja wartości akcji pełna i rzetelna informacja kompetentne organy zarządzające kształtowanie wizerunku firmy publiczne przestrzeganie zachowań firmy 12

13 Tabela 2 Przykładowe oczekiwania interesariuszy Menedżerowie/ Pracownicy Klienci Dostawcy/ Podwykonawcy /Sprzedawcy/ Kooperanci Społeczności lokalne Środowisko naturalne Konkurencja Instytucje finansowe Instytucje rządowe i społeczne Źródło: (Paliwoda-Matiolanska, 2009). satysfakcjonujące wynagrodzenie wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do pracowników pełna i rzetelna informacja zadowolenie z pracy możliwość samorozwoju sprawne zarządzanie firmą zadawalająca jakość i cena produktu bezpieczeństwo i niezawodność produktu jasna i rzetelna informacja ekonomiczne cechy produktu/usługi projekt produktu/usługi proces zakupu i obsługi klienta personifikacja relacji z klientem wizerunek firmy wiarygodność finansowa partnera wywiązywanie się ze zobowiązań opłacalność ekonomiczna etyka działania kultura i profesjonalizm działania współdziałanie jakość procesu komunikacyjnego kultura i profesjonalizm działania tworzenie miejsc pracy prowadzenie bezpiecznej działalności realizowanie i wspieranie działalności społecznej i charytatywnej, mecenat i sponsoring wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, przemian strukturalnych prowadzenie bezpiecznej działalności racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych stosowanie technologii przyjaznych środowisku uczciwa konkurencja przejrzystość i czytelność działań konkurencji kultura działań biznesowych zysk z tytułu wypożyczenia kapitału wiarygodne wyniki finansowe wywiązywanie się ze zobowiązań jawność, rzetelność i kompleksowość informacji kompetentne organy zarządzające przestrzeganie norm prawnych w zakresie zobowiązań publiczno-prywatnych wobec samorządów i państwa wpłaty na rzecz funduszy celowych współpraca w zakresie stymulacji rozwoju krajowego i lokalnego wspieranie instytucji zajmujących się dobroczynnością i działalnością społeczną wspomaganie działalności partii politycznych. 13

14 W literaturze przedmiotu można spotykać się z trzema sposobami spojrzenia na teorię interesariuszy (tabela 3). Tabela 3 Trzy sposoby spojrzenia na teorię interesariuszy Ujęcie interesariuszy normatywne deskryptywne instrumentalne Opis Źródło: (Paliwoda-Matiolanska, 2009). ustala reguły, normy postępowania informuje o tym, w jaki sposób menedżerowie powinni się zachowywać wzbudza najwięcej kontrowersji, ponieważ włącza elementy moralne i społecznie odpowiedzialne do natury istnienia firmy opisowe i doświadczalne, przedstawiające charakter działania organizacji mówi o tym, jak w rzeczywistości menedżerowie się zachowują informuje o tym, jakie będą rezultaty dla firm, gdy menedżerowie będą się zachowywać w określony sposób jest wciąż jeszcze w fazie badań, dlatego ciężko jest stwierdzić, czy przedsiębiorstwa, które będą działać przy uwzględnieniu interesariuszy, osiągną lepsze rezultaty Za podstawowe założenia teorii interesariuszy uznać można poniższe stwierdzenia (Paliwoda-Matiolanska, 2009): Przedsiębiorstwo ma związki z różnymi grupami, które są nazywane interesariuszami organizacji. Interesariusze wpływają na działalność organizacji i pozostają pod wpływem jej działalności. Teoria ta analizuje charakter tych relacji z punktu widzenia korzyści, jakie przynosi zarówno organizacji, jak i interesariuszom organizacji. Każdy z interesariuszy zabiega o wewnętrzną wartość. Jego starania przyjmują formę oczekiwań. Jednocześnie stara się, aby wewnętrzna wartość zdominowała oczekiwania innych interesariuszy i by ich wspólny interes był przekładany ponad interes innych. Teoria interesariuszy skupia się na procesie podejmowania decyzji. Różnorodność klasyfikacji CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, możliwości implementacji w różnorodnych organizacjach (np. różniących się pomiędzy sobą pod kątem prowadzonej działalności, wielkości) podlega wielu kryteriom podziału. Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać się możemy z podziałem m.in. na: zewnętrzny i wewnętrzny wymiar CSR, 14

15 wąskie i szerokie ujęcie CSR, trójwymiarowość CSR (tj. obszar ekonomiczny, społeczny i ekologiczny), świadomy i nieświadomy wymiar CSR. Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu związany jest z kształtowaniem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. W wymiarze zewnętrznym główny nacisk został położony na: obszar zarządzania zasobami ludzkimi; programy etyczne dla pracowników; bezpieczeństwo i higienę pracy; umiejętność dostosowywania się do zmian; zarządzanie ochroną środowiska; zasady nadzoru korporacyjnego. W wymiarze wewnętrznym uwaga przedsiębiorstwa skupiona jest na zagadnieniach dotyczących: społeczności lokalnej; partnerów handlowych, dostawców i klientów; praw człowieka; globalnych problemów ekologicznych (Rok, 2004). Wąskie i szerokie ujęcie CSR związane jest z postrzeganiem samej koncepcji, podkreślić należy, że jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych podziałów. W przypadku, gdy CSR utożsamiane jest jedynie z działalnością charytatywną mówimy o wąskim ujęciu społecznej odpowiedzialności biznesu, przy czym wiele osób zajmujących się problematyką CSR nie zgadza się z tym twierdząc, że działalność, która opiera się wyłącznie na inicjatywach charytatywnych nie może być utożsamiana z funkcjonowaniem zgodnym z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. W szerokim ujęciu CSR postrzega się jako współczesną filozofię prowadzenia działalności gospodarczej. Duży nacisk położony jest w tym ujęciu na dbałość o utrzymywanie jak najlepszych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest nastawione na otwarty, rzeczywisty dialog z interesariuszami. Wymiary ekonomiczny, społeczny i ekologiczny CSR wskazują na konieczność dbania przedsiębiorstwa o swoje wyniki ekonomiczne przy jednoczesnym zaangażowaniu społecznym oraz wykazywaniu troski o środowisko naturalne. Tylko dążenie do zapewniania harmonii pomiędzy tymi wymiarami pozwoli przedsiębiorstwu na rzeczywistą realizację koncepcji CSR. Ekonomiści są zadania, że istnieje synergiczna zależność pomiędzy działaniami uzasadnionymi ze względu na ekonomię, ekologię, etykę (Kunasz, 2006). To swoistego rodzaju symbioza, w wyniku której zyskują wszystkie podmioty: przedsiębiorstwo, środowisko naturalne, społeczeństwo (rys. 3). 15

16 Aspekt ekonomiczny Aspekt społeczny reputacja menedżerowie zarządzanie ryzykiem kapitał intelektualny udziały w rynku łańcuch dostawców inwestorzy klienci społeczności lokalne wpływy polityczne rząd środowisko pracownicy FIRMA eko efektywność dostawcy rozwój ekonomiczny prawa człowieka warunki pracy odpowiedzialny marketing środowisko natoralne zmiany klimatyczne Aspekt ekologiczny Rys. 3. Trójwymiarowość społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: (Rok, 2004). Kolejny istniejący podział pozwala na wyłonienie świadomego i nieświadomego CSR. Świadoma społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się głównie w celowych, intencjonalnych, przemyślanych działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwo w obszarze ponoszenia odpowiedzialności za wszystkich swoich interesariuszy. Działania te opierają się na wiedzy, doświadczeniu z zakresu CSR. W przypadku nieświadomej społecznej odpowiedzialności biznesu mamy do czynienia z takim podstępowaniem przedsiębiorstw, które jest etyczne, odpowiedzialne ekonomicznie, ekologicznie jednak przedsiębiorstwa nie wiążą ich z działaniami CSR, gdyż nie posiadają wiedzy na ten temat. Wszelkie podejmowane odpowiedzialne przedsięwzięcia wynikają niejako z intuicji tych, którzy je wprowadzają. Takie przedsiębiorstwa realizują zasady koncepcji CSR nie wiedząc o tym. W polskiej rzeczywistości gospodarczej - jak pokazują badania - jest wiele przedsiębiorstw, które funkcjonują właśnie w ten sposób. 16

17 Norma ISO Międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu Norma ISO stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji społecznej odpowiedzialności firm, przybliża kluczowe wartości i idee, definiuje ramy CSR organizacji. Została ona wypracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Przyjęcie jej ogłoszono 1 listopada 2010 r. Zawarte w normie treści pozwoliły usystematyzować wiedzę z zakresu CSR oraz ujednolicić stosowane definicje. Norma ma charakter uniwersalny co oznacza, że może być wdrażania przez organizacje prowadzące różnorodną działalność, o różnej wielkości, o zróżnicowanym obszarze występowania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż norma ISO jako jedna z nielicznych nie podlega procesowi certyfikacji. Norma ISO dostarcza wszystkim organizacjom wytycznych z zakresu (Norma ISO tłumaczenie, 2011): idei, terminologii i definicji dotyczących odpowiedzialności społecznej, źródeł, cech i kierunków rozwoju odpowiedzialności społecznej, zasad i procedur dotyczących odpowiedzialności społecznej, kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej, tworzenia, wdrażania i promowania zachowań odpowiedzialnych społecznie w samej organizacji, oraz - poprzez stosowane przez nią zasady i praktyki - w sferze jej wpływów, pogłębiania zaangażowania interesariuszy i ich identyfikacji z organizacją, przekazywania informacji o zaangażowaniu, wynikach i innych obszarach związanych z odpowiedzialnością społeczną. Tabela 4 Podział standardów i norm CSR wraz z przykładami Kompleksowe Dotyczące postępowania i zarządzania Dotyczące raportowania Dotyczące weryfikacji ISO 26000, Zasady Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, AA 1000, APS Tematyczne Miejsce pracy SA8000 Global Reporting Initiative Środowisko ISO 14001, EMAS ISAE 3000, AA1000 AS Bezpieczeństwo OHSAS Dotyczące dialogu AA1000SES Rynek UNPRI Źródło: (Stanek-Kowalczyk, 2012). 17

18 Istotną rolę odgrywają zdefiniowane w normie kluczowe obszary odpowiedzialności społecznej organizacji biznesowych (rys. 4), w ramach których organizacje uzyskują szereg korzyści. Oprócz normy ISO organizacje mogą stosować także inne narzędzia w ramach wdrożonej koncepcji CSR (tabela 4). 1. Ład organizacyjny Proces podejmowania decyzji w organizacji 2. Prawa człowieka Wszystkie niezbywalne prawa, które przysługują ludziom z samego faktu bycia osobami obdarzonymi godnością 3. Relacje z pracownikami Wszystkie występujące w praktyce organizacji relacje z pracownikami świadczącymi na jej rzecz prace, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji 4. Środowisko naturalne Wpływ decyzji i działań organizacji na środowisko przyrodnicze 5. Uczciwe praktyki rynkowe Etyczne postępowanie organizacji w stosunku do wszystkich innych podmiotów 6. Relacje z konsumentami Odpowiedzialność za dobra i usługi oferowane konsumentom 7. Zaangażowanie społeczne i rozwój Relacje organizacji z innymi organizacjami obecnymi na obszarze jej działań oraz przyczynianie się do poprawy jakości życia w jego wszystkich wymiarach Rys. 4. Obszary kluczowe CSR w rozumieniu ISO Źródło: opracowano na podstawie: (Gasiński, Piskalski, 2009). 18

19 Korzyści prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu Przedsiębiorstwo decydując się na wprowadzanie jakiejkolwiek koncepcji, zasad, programów liczy na uzyskiwane z tego tytułu korzyści. Tak samo jest w przypadku CSR. Przy czym tutaj korzyści uzyskuje nie tylko przedsiębiorstwo ale także wszyscy jego interesariusze. Tak, jak istnieje wiele podziałów CSR, tak też możemy podzielić korzyści jakich dostarcza społeczna odpowiedzialność biznesu (Zob. Mazur-Wierzbicka, 2008). Przykładowy podział korzyści na korzyści zewnętrzne i wewnętrzne zamieszczono w tabeli 5. Jednym z ciekawszych ujęć korzyści jakie stwarza przedsiębiorstwu CSR jest ich podział na finansowe i pozafinansowe (rys. 5), uzyskany przy zastosowaniu podziału wskaźników na jakościowe i ilościowe (Anam i in., 2012). TYP KORZYŚCI Wzrost wartości marki Zmniejszenie kosztów Zmniejszenie ryzyka Wzrost obrotów Zwiększenie udziału w rynku Pozafinansowy Finansowy Wzrost zaangażowania i motywacji wśród pracowników Innowacja Nowe, bardziej efektywne modele usług lub procesów Lepsza adaptacja do nowych regulacji i lepsza ich integracja z procesami Ulepszony dostęp do kapitału Lepsze relacje z inwestorami Społeczny mandat działania Poprawa reputacji Wzrost prouktywności pracowników Zmniejszenie rotacji pracowników Zmniejszenie absencji pracowników Zwiększenie liczby propozycji innowacji w firmie i rozwój nowych produktów Wzrost efektywności zużywania zasobów Wzrost wydajności produkcji Wzrost efektywności dystrybucji Jakościowy Ilościowy TYP WSKAŹNIKA Rys. 5. Podział korzyści CSR na finansowe i pozafinansowe Źródło: (Anam i in., 2012). 19

20 Tabela 5 Korzyści wewnętrzne i zewnętrzne CSR Korzyści wewnętrzne podniesienie poziomu kultury organizacyjnej wzrost innowacyjności poprawa atrakcyjności przedsiębiorstwa jako pracodawcy pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników doskonalenie jakości zarządzania zwiększenie produktywności zwiększenie sprzedaży lepsze przestrzeganie przepisów prawa zmniejszenie kosztów łatwiejszy dostęp do kapitału dobra informacja i komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa Źródło: (Filek, 2006). Korzyści zewnętrzne wzrost efektywności prowadzonej działalności gospodarczej wzrost zainteresowania inwestorów wzrost konkurencyjności na rynku pozyskiwanie nowych klientów i pogłębienie lojalności budowanie pozytywnego wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa wiarygodność misji łatwiejszy dostęp do mediów i upublicznienie działań wpływ na kształtowanie polityki państwa zrównoważony rozwój kraju lub regionu promowanie zasad rozwiazywania konfliktów społecznych ochrona środowiska 20

21 Zakończenie Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją ciągle ewoluującą. Przeszła już ona długą drogę rozwoju od chciwości poprzez filantropię, marketing, zarządzanie aż po obecnie akcentowaną odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Jaki będzie dalszy rozwój tej koncepcji, w jakim kierunku będzie ona zamierzać, co będzie w koncepcji CSR najmocniej akcentowane już w niedalekiej przyszłości - czas pokaże. Dzisiaj wiadomo, że z pewnością odegra ona znaczącą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ich interesariuszy. 21

22 Bibliografia Anam L., E. Szul-Skjoeldkrona, E. Zamościńska, Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych, Wyd. CSRinfo, Warszawa Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu - tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, UOKiK, Kraków Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony. biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wyd. Placet, Warszawa Kroik J., Bachorski-Rudnicki M., Przedsiębiorstwo, jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), Problemy Jakości 2011, Nr 3. Kunasz M., Effectiveness, competitiveness and sustainable development, w: B.Kryk (red.), Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin Lisiński M., Metody Planowania Strategicznego, PWE, Warszawa Mazur-Wierzbicka E., Polskie realia stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu - korzyści i przeszkody, w: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Norma ISO tłumaczenie wykonane w ramach projektu CSR - wspólna sprawa, Szczecin Paliwoda-Matiolanska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, Ryan L.V., Sójka J., Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wyd. W drodze, Poznań Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa Stanek-Kowalczyk A., Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu. Definicje i standardy a świadomość polskich firm, w: M. Cisek, M. Wakuła (red.), Odpowiedzialne zarządzanie: wybrane aspekty, Wyd. Studio Emka, www. odpowiedzialnybiznes.orlen.pl (odczyt ). Zbiegeń-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wyd. CiM, Warszawa Zwiech P., Cele i wartości menedżerek i menedżerów w świetle badań ankietowych, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego W dzisiejszych czasach wielokrotnie możemy usłyszeć, iż firma prowadzi biznes w sposób społecznie odpowiedzialny. Rodzi to jednak pytanie o co tak naprawdę chodzi i co to w ogóle oznacza? Najprościej ujmując

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK O słusznych lecz rzadkich aktach heroizmu moralnego w obliczu powszechnej polskiej nieodpowiedzialności. Czyli dlaczego zasady etyki w biznesie pozostają u nas na poziomie deklaracji? Prof. Bolesław Rok

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - wprowadzenie Anna Losa-Jonczyk Częstochowa, marzec 2013 CSR - wprowadzenie Być dobrym to dobry interes. Anita Roddick Gdyby nieuczciwość była najlepszą drogą do wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

[Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz]

[Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz] [Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz] Biznes a etyka Przedsiębiorczość - proaktywność, akceptacja ryzyka, innowacyjność, dobre wyniki ekonomiczne Cele działania firmy: -główne (zysk) -szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Dr Ewa Stawicka Mgr Marcin Ratajczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Cel

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

WITAM PAŃSTWA! 2012-12-06. *Eko - inwestycje przynoszą wymierne korzyści inwestorom i środowisku. Popyt na odpowiedzialne postawy przedsiębiorców:

WITAM PAŃSTWA! 2012-12-06. *Eko - inwestycje przynoszą wymierne korzyści inwestorom i środowisku. Popyt na odpowiedzialne postawy przedsiębiorców: WITAM PAŃSTWA! Prezentacja: Biznes za środowisko odpowiedzialny? Konferencja CSR a pokolenie Y Popyt na odpowiedzialne postawy przedsiębiorców: - ekonomika produkcji i recyklingu, - prawodawstwo, -kampanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Lublin 25 stycznia 2017 r. Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka?

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? dr Ewa Jastrzębska Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoła Główna Handlowa 1 liczne skandale korporacyjne, obecny kryzys społeczno-gospodarczy niski

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE.

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wstęp KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wśród jednakowo efektywnych firm lepszą jest ta firma, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo