Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina. CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina. CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne Szczecin, grudzień

2 Wydawca: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina Koordynator publikacji: Maciej Patynowski Autorzy tekstów: Maciej Borowy Magdalena Kostulska Renata Nowak-Lewandowska Ewa Mazur-Wierzbicka Marta Młokosiewicz Maciej Patynowski Jakub Szumin Magdalena Woźniak-Miszewska Korekta językowa: Kamila Gębska Skład DTP: ATEKTURA/ Maciej Plater-Zyberk Publikacja opracowana w związku z konferencją CSR a pokolenie Y dofinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Miasta Szczecin oraz Narodowego Banku Polskiego. Publikacja bezpłatna Copyright by Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina Poglądy i opinie przedstawione w publikacji nie muszą odzwierciedlać stanowiska Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina, a jedynie stanowiska Autorów. ISBN Wydanie I Nakład 500 egzemplarzy Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej 2

3 Spis treści Wprowadzenie Z czym to się je, czyli CSR w pigułce Biznes za środowisko odpowiedzialny? Odpowiedzialna konsumpcja a odpowiedzialność wobec konsumenta Skuteczna Reklama Społeczna Ponad członków ze 135 krajów, czyli czym jest Inicjatywa Global Compact? Biznes - etyka - kapitał społeczny Inwestycje zagraniczne, jako nośnik zasad CSR do regionu Poziom znajomości idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów z województwa zachodniopomorskiego

4 4

5 Wprowadzenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) to swoisty rodzaj innowacji w relacjach biznes i jego szeroko rozumiane otoczenie. Koncepcja CSR zakłada, iż przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii rozwoju dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, dobro środowiska naturalnego, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podejmowanie przez biznes działań społecznie odpowiedzialnych niesie ze sobą konkretne i bardzo wymierne korzyści nie tylko wizerunkowe ale i finansowe. Niebagatelne jest także znaczenie oddolnych ruchów konsumenckich w wymuszaniu na firmach odpowiedzialnych działań. Niestety znajomość idei CSR wśród studentów zachodniopomorskich uczelni jest na dość niskim poziomie. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego w październiku 2012 r. przez instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywni dla Szczecina, jedynie 16% naszych studentów zetknęło z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki te winny stać się przyczynkiem do głębokiej refleksji oraz podjęcia systemowych działań na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy na temat CSR, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także (a może przede wszystkim?) konsumentów, to oni bowiem odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu bodźców skłaniających przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej postawy. Celowi temu służyła m.in. konferencja CSR a pokolenie Y zorganizowana przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina 6 grudnia 2012 r. Jej owocem jest niniejsza publikacja zawierająca siedem artykułów przygotowanych przez naszych prelegentów oraz przegląd wyników wspomnianego wyżej badania społecznego. Wyrażamy nadzieję, że materiał ten stanie się dla Państwa cenną inspiracją do dalszych pogłębionych rozważań oraz działań na rzecz ulepszania i poprawiania naszej małej ojczyzny. Tomasz Pąsik Prezes Zarządu Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina 5

6 6

7 Z czym to się je, czyli CSR w pigułce Ewa Mazur-Wierzbicka Uniwersytet Szczeciński Wstęp Współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest jedną z tych koncepcji, która zaczyna odrywać coraz istotniejszą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Jest ona niejako odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania stawiane przedsiębiorstwom, na nowe realia życia społecznego - gospodarczego, oczekiwania interesariuszy czy także trendy, programy, strategie polityczne. Jest ona obecnie w obszarze zainteresowań m.in. Komisji Europejskiej. Do Polski koncepcja ta została wprowadzona przez zachodnie korporacje. Obecnie zdobywa ona coraz większe grono zwolenników nie tylko wśród dużych przedsiębiorstw, ale zauważalne jest zwiększone nią zainteresowanie (chociaż jeszcze niewystarczające) przez przedsiębiorstwa sektora MŚP. Przedsiębiorstwa małe i średnie podchodzą do koncepcji CSR w sposób specyficzny. Przejawia się to w dwóch głównych aspektach. Po pierwsze są one skłonne wdrażać tylko wybrane zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to z reguły te, które pozwolą im na umacnianie ich pozycji konkurencyjnej, mniejszą wagę przywiązują zaś do tych, które dotyczą aspektów wizerunkowych (w odróżnieniu od np. korporacji). Po drugie przedsiębiorstwa sektora MŚP z uwagi na ograniczoność zasobów dla skutecznego wdrażania koncepcji CSR zawiązują pomiędzy sobą współpracę, do której włączają również inne podmioty. Bez wątpienia funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi koncepcji CSR przynosi przedsiębiorstwom szereg korzyści. Podkreślić należy, iż nie są to tylko korzyści ekonomiczne, ale także społeczne, ekologiczne. Wynika to m.in. z wielowymiarowości społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz szeregu kryteriów podziału tej koncepcji istnieje również wiele sposobów jej definiowania. Społeczna odpowiedzialność biznesu wzbudza także szereg skrajnych postaw, od całkowicie aprobujących po mocno krytyczne. 7

8 Złożoność zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu sprawia, że nie jest możliwym w jednym krótkim opracowaniu odnieść się nawet do części zagadnień dotyczących CSR. Dlatego też celem artykułu jest jedynie przybliżenie podstaw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu Podstaw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu należy szukać już na przełomie XVIII i XIX wieku pomimo, iż większości współczesnego społeczeństwa kojarzy się ona z nowoczesną koncepcją wprowadzoną pod koniec XX wieku. Pierwsza wersja doktryny CSR została zawarta w książce Andrew Carnegiego pt. Ewangelia bogactwa, w której istotną rolę odgrywały odniesienia do Biblii (Ryan, Sójka, 1997). Uznawano wówczas, iż moralnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest wspieranie działalności społecznej. Wynikało to m.in. z dwóch zasad: zasady dobroczynności oraz powierniczości. Przez dobroczynność rozumiano wypełnianie podstawowych zasad chrześcijańskich: miłości bliźniego, solidarności, miłosierdzia względem innych, zaś z powierniczości, wynikało to, iż ludzie majętni stają się niejako zarządcami wspólnego dobra w imieniu innych ludzi. Zaznaczyć należy, że wszelka działalność filantropijna ówczesnych przedsiębiorców nie była powiązana z ich działalnością gospodarczą, lecz wynikała niejako z powinności niesienia pomocy przez ludzi bogatszych tym, którzy żyją ubogo. Obecne rozumienie CSR ma swoje podłoże w doktrynach, teoriach, które rozwinęły się w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Za ojca koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu często uznaje się H. R. Bowen a, który w książce Social Responsibility of Businessmen po raz pierwszy użył terminu społeczna odpowiedzialność. Uznał on, iż pod pojęciem tym należy rozumieć obowiązek menedżerów do prowadzenia takiej polityki, podejmowania takich decyzji i do wytyczania takich kierunków działań biznesowych, które będą zgodne z celami i wartościami społeczeństwa. Od tego czasu po dziś dzień wiele osób, instytucji w charakterystyczny dla siebie sposób podejmuje próby definiowania społecznej odpowiedzialności biznesu. I tak dla przykładu w Zielonej Księdze zapisano, że społeczna odpowiedzialność to koncepcja dobrowolnego włączania przez firmy zadań społecznych z zakresu ochrony środowiska do swoich normalnych działań biznesowych oraz relacji ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami (COM (2002) 347) (Rok, 2004). Z kolei według Komisji Europejskiej jest to: Koncepcja, w ramach której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w działalności biznesowej oraz współdziałają z interesariuszami. Bank Światowy uznaje, iż społeczna odpowiedzialność biznesu to Zobowiązanie biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnionych, ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społeczeństwa, zmierzającej do poprawy jakości życia, co służy zarówno biznesowi, jak i rozwojowi 8

9 społecznemu. W nieco odmienny sposób podchodzą do definiowania CSR naukowcy, co związane jest interdyscyplinarnym charakterem tej koncepcji. I tak zdaniem L. Zbiegień - Maciąg Społeczna odpowiedzialność firmy oznacza, iż jest ona moralnie odpowiedzialna i zobowiązana do rozliczania się przed prawem i społeczeństwem ze swej działalności. Odpowiedzialna jest przed: właścicielami, pracownikami, akcjonariuszami, klientami, wierzycielami, bankami, ruchami ekologicznymi, dostawcami, kooperantami, administracją państwową. (Zbiegień - Maciąg, 1997). Według J. Korpusa Odpowiedzialność społeczna to nowy światowy kierunek zmian w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, który zobowiązuje firmy do zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem zasad ekonomii, ekologii i etyki (Korpus, 2006). Pomimo różnic w definiowaniu CSR etycy, psycholodzy, socjolodzy, ekonomiści, czy specjaliści zarządzania są zgodni co do samej istoty CSR (Rybak, 2007). Zestawianie szeregu definicji CSR pozwala wyłonić elementy je łączące, części wspólne (rys. 1). społeczna odpowiedzialność biznesu to równoważenie trzech wymiarów: ekonomicznego (gospodarczego), społecznego i środowiskowego organizacje wdrażające założenia CSR w podejmowanych działaniach kierują się zasadami etycznymi wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu jest dobrowolne CSR podejmowane działania w ramach CSR skierowane są do szerokiej grupy interesariuszy Rys. 1. Części wspólne różnych definicji społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: opracowanie własne. 9

10 Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu Kontrowersje wokół CSR pojawiły się już na w latach 60-tych XX wieku. Wówczas to zaczęło dochodzić do polemiki w tym zakresie pomiędzy H. R. Bowen em a M. Friedmanem. H. Bowen był zdania, że (Crabb, odczyt: ): menedżerowie mają etyczny obowiązek brać pod uwagę szeroki społeczny wpływ swoich decyzji, korporacje muszą dotrzymywać szeroko rozumianych umów społecznych, aby nie stracić legitymizacji dla swojego działania, poprawa życia społecznego leży w oświeconym interesie własnym przedsiębiorstw, dobrowolne działania przedsiębiorstw mogą przeciwdziałać negatywnym opiniom społecznym lub wprowadzaniu niepożądanych regulacji prawnych, przedsiębiorstwa stanowią rezerwuary umiejętności i energii potrzebnych do poprawienia jakości życia. Z kolei inny pogląd na temat CSR reprezentował M. Friedman. Uważał on, iż: społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja antyrynkowa, brak wiedzy i umiejętności menedżerów do rozwiązywania problemów społecznych może prowadzić do spadku zysków, społeczna odpowiedzialność biznesu to działalność bez zgody akcjonariuszy, poprzez wzrost cen nastąpi przerzucanie kosztów na klienta, społeczna odpowiedzialność biznesu prowadzi do niepożądanego wzrostu władzy korporacji, społeczna odpowiedzialność biznesu prowadzi do upolitycznienia decyzji. Szeroki dyskurs na temat CSR wywołało stwierdzenie M. Friedmana: Właściwym biznesem biznesu jest biznes, co według niego jednoznacznie wskazywało na rolę jaką odgrywa przedsiębiorstwo i miejsce jakie zajmuje w rzeczywistości gospodarczej. Nie mniej jednak oprócz argumentacji przeciwników społecznej odpowiedzialności biznesu istnieje obecnie także coraz większe grono zwolenników tej koncepcji, o czym świadczy ciągły jej rozwój i popularyzacja. Wybrane argumenty przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu, jak też będących za tą koncepcją zaprezentowano w tabeli 1. 10

11 Tabela 1 Wybrane opinie na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw PRZECIW zysk - jedyny cel przedsiębiorstwa ukryte społeczne koszty odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw zbyt wielka władza w rękach przedsiębiorców brak umiejętności społecznych przejmowanie zysku stockholderów przedsiębiorstwo nie jest podmiotem moralnym - nie musi ponosić odpowiedzialności naprawianie rynku należy pozostawić rządom CSR to forma darmowej reklamy, PR, zabieg kosmetyczny, mydlenie oczu CSR jest ideą niemierzalną Źródło: (Kroik Bachorski-Rudnicki, 2011). ZA obowiązek rehabilitacji i ponoszenia odpowiedzialności za eksploatowanie zasobów naturalnych poprawa wizerunku firmy wzrost konkurencyjności firmy dostosowanie się do wymogów i potrzeb społeczeństwa odciążenie państwa od ustalania działań w obszarze społecznym możliwość ukazania postępowania etycznego zniwelowanie krótkookresowych kosztów przez długookresowe korzyści Teoria interesariuszy Teoria interesariuszy (ang. Stakeholders Theory) została po raz pierwszy sformułowana w 1984 r. przez R.E. Freemana. Wyróżnił on grupy mające interes lub roszczenia w stosunku do przedsiębiorstwa, czyli wpływ na działalność przedsiębiorstwa i właśnie je nazwał - interesariuszami (stakeholders). Teoria interesariuszy odgrywa bardzo istotną rolę w całej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazuje ona sposób prowadzenia działalności gospodarczej opartej na budowaniu przejrzystych, długoterminowych i trwałych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (interesariuszami). Przykładowych interesariuszy przedsiębiorstwa zaprezentowano na rysunku 2. Dla przedsiębiorstw ważne jest odpowiednie zarządzanie interesariuszami. Należy w tym przypadku skupić się na trzech podstwowych etapach. W etapie pierwszym trzeba określić interesariuszy organizacji, następnie dokonać wyboru interesariuszy organizacji, na końcu zaś tego etapu koniecznym jest ustalenie hierarchii ważności interesariuszy. Etap drugi składa się z następujących elementów: określenia relacji pomiędzy interesariuszami a organizacją, określenia oczekiwań organizacji i interesariuszy, ustalenia celów interesariuszy, identyfikacji treści i formy interakcji (relacji). I wreszcie etap trzeci, w którym dokonuje się oceny wpływu interesariuszy na organizację, syntezy ustaleń i wniosków, ustalenie kierunków dalszych działań (Lisiński, 2004). Po zidentyfikowaniu podmiotów o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, czyli zmapowaniu interesariuszy ważne jest ustalenie oczekiwań interesariuszy (Zwiech, 2006). Od stopnia ich rozpoznania zależy bowiem wypracowanie strategii i najskuteczniejszych sposobów postępowania wobec interesariuszy (tabela 2). 11

12 PRACOWNICY UCZELNIE AKCJONARIUSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE KLIENCI DETALICZNI I HURTOWI ORGANIZACJE BRANŻOWE I KONSUMENCKIE KONTRAHENCI SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA KONKURENCJA MEDIA SKARB PAŃSTWA DOSTAWCY I PODWYKONAWCY ADMINISTRACJA PUBLICZNA I WŁADZE LOKALNE AJENCI Rys. 2. Przykładowi interesariusze przedsiębiorstwa - Mapa interesariuszy PKN ORLEN Źródło: (www.odpowiedzialnybiznes.orlen.pl, odczyt ). Tabela 2 Przykładowe oczekiwania interesariuszy Interesariusze Akcjonariusze/ Właściciele Przykłady oczekiwań wzrost wartości firmy maksymalizacja wartości akcji pełna i rzetelna informacja kompetentne organy zarządzające kształtowanie wizerunku firmy publiczne przestrzeganie zachowań firmy 12

13 Tabela 2 Przykładowe oczekiwania interesariuszy Menedżerowie/ Pracownicy Klienci Dostawcy/ Podwykonawcy /Sprzedawcy/ Kooperanci Społeczności lokalne Środowisko naturalne Konkurencja Instytucje finansowe Instytucje rządowe i społeczne Źródło: (Paliwoda-Matiolanska, 2009). satysfakcjonujące wynagrodzenie wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do pracowników pełna i rzetelna informacja zadowolenie z pracy możliwość samorozwoju sprawne zarządzanie firmą zadawalająca jakość i cena produktu bezpieczeństwo i niezawodność produktu jasna i rzetelna informacja ekonomiczne cechy produktu/usługi projekt produktu/usługi proces zakupu i obsługi klienta personifikacja relacji z klientem wizerunek firmy wiarygodność finansowa partnera wywiązywanie się ze zobowiązań opłacalność ekonomiczna etyka działania kultura i profesjonalizm działania współdziałanie jakość procesu komunikacyjnego kultura i profesjonalizm działania tworzenie miejsc pracy prowadzenie bezpiecznej działalności realizowanie i wspieranie działalności społecznej i charytatywnej, mecenat i sponsoring wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, przemian strukturalnych prowadzenie bezpiecznej działalności racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych stosowanie technologii przyjaznych środowisku uczciwa konkurencja przejrzystość i czytelność działań konkurencji kultura działań biznesowych zysk z tytułu wypożyczenia kapitału wiarygodne wyniki finansowe wywiązywanie się ze zobowiązań jawność, rzetelność i kompleksowość informacji kompetentne organy zarządzające przestrzeganie norm prawnych w zakresie zobowiązań publiczno-prywatnych wobec samorządów i państwa wpłaty na rzecz funduszy celowych współpraca w zakresie stymulacji rozwoju krajowego i lokalnego wspieranie instytucji zajmujących się dobroczynnością i działalnością społeczną wspomaganie działalności partii politycznych. 13

14 W literaturze przedmiotu można spotykać się z trzema sposobami spojrzenia na teorię interesariuszy (tabela 3). Tabela 3 Trzy sposoby spojrzenia na teorię interesariuszy Ujęcie interesariuszy normatywne deskryptywne instrumentalne Opis Źródło: (Paliwoda-Matiolanska, 2009). ustala reguły, normy postępowania informuje o tym, w jaki sposób menedżerowie powinni się zachowywać wzbudza najwięcej kontrowersji, ponieważ włącza elementy moralne i społecznie odpowiedzialne do natury istnienia firmy opisowe i doświadczalne, przedstawiające charakter działania organizacji mówi o tym, jak w rzeczywistości menedżerowie się zachowują informuje o tym, jakie będą rezultaty dla firm, gdy menedżerowie będą się zachowywać w określony sposób jest wciąż jeszcze w fazie badań, dlatego ciężko jest stwierdzić, czy przedsiębiorstwa, które będą działać przy uwzględnieniu interesariuszy, osiągną lepsze rezultaty Za podstawowe założenia teorii interesariuszy uznać można poniższe stwierdzenia (Paliwoda-Matiolanska, 2009): Przedsiębiorstwo ma związki z różnymi grupami, które są nazywane interesariuszami organizacji. Interesariusze wpływają na działalność organizacji i pozostają pod wpływem jej działalności. Teoria ta analizuje charakter tych relacji z punktu widzenia korzyści, jakie przynosi zarówno organizacji, jak i interesariuszom organizacji. Każdy z interesariuszy zabiega o wewnętrzną wartość. Jego starania przyjmują formę oczekiwań. Jednocześnie stara się, aby wewnętrzna wartość zdominowała oczekiwania innych interesariuszy i by ich wspólny interes był przekładany ponad interes innych. Teoria interesariuszy skupia się na procesie podejmowania decyzji. Różnorodność klasyfikacji CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, możliwości implementacji w różnorodnych organizacjach (np. różniących się pomiędzy sobą pod kątem prowadzonej działalności, wielkości) podlega wielu kryteriom podziału. Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać się możemy z podziałem m.in. na: zewnętrzny i wewnętrzny wymiar CSR, 14

15 wąskie i szerokie ujęcie CSR, trójwymiarowość CSR (tj. obszar ekonomiczny, społeczny i ekologiczny), świadomy i nieświadomy wymiar CSR. Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu związany jest z kształtowaniem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa. W wymiarze zewnętrznym główny nacisk został położony na: obszar zarządzania zasobami ludzkimi; programy etyczne dla pracowników; bezpieczeństwo i higienę pracy; umiejętność dostosowywania się do zmian; zarządzanie ochroną środowiska; zasady nadzoru korporacyjnego. W wymiarze wewnętrznym uwaga przedsiębiorstwa skupiona jest na zagadnieniach dotyczących: społeczności lokalnej; partnerów handlowych, dostawców i klientów; praw człowieka; globalnych problemów ekologicznych (Rok, 2004). Wąskie i szerokie ujęcie CSR związane jest z postrzeganiem samej koncepcji, podkreślić należy, że jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych podziałów. W przypadku, gdy CSR utożsamiane jest jedynie z działalnością charytatywną mówimy o wąskim ujęciu społecznej odpowiedzialności biznesu, przy czym wiele osób zajmujących się problematyką CSR nie zgadza się z tym twierdząc, że działalność, która opiera się wyłącznie na inicjatywach charytatywnych nie może być utożsamiana z funkcjonowaniem zgodnym z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. W szerokim ujęciu CSR postrzega się jako współczesną filozofię prowadzenia działalności gospodarczej. Duży nacisk położony jest w tym ujęciu na dbałość o utrzymywanie jak najlepszych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Oznacza to, że przedsiębiorstwo jest nastawione na otwarty, rzeczywisty dialog z interesariuszami. Wymiary ekonomiczny, społeczny i ekologiczny CSR wskazują na konieczność dbania przedsiębiorstwa o swoje wyniki ekonomiczne przy jednoczesnym zaangażowaniu społecznym oraz wykazywaniu troski o środowisko naturalne. Tylko dążenie do zapewniania harmonii pomiędzy tymi wymiarami pozwoli przedsiębiorstwu na rzeczywistą realizację koncepcji CSR. Ekonomiści są zadania, że istnieje synergiczna zależność pomiędzy działaniami uzasadnionymi ze względu na ekonomię, ekologię, etykę (Kunasz, 2006). To swoistego rodzaju symbioza, w wyniku której zyskują wszystkie podmioty: przedsiębiorstwo, środowisko naturalne, społeczeństwo (rys. 3). 15

16 Aspekt ekonomiczny Aspekt społeczny reputacja menedżerowie zarządzanie ryzykiem kapitał intelektualny udziały w rynku łańcuch dostawców inwestorzy klienci społeczności lokalne wpływy polityczne rząd środowisko pracownicy FIRMA eko efektywność dostawcy rozwój ekonomiczny prawa człowieka warunki pracy odpowiedzialny marketing środowisko natoralne zmiany klimatyczne Aspekt ekologiczny Rys. 3. Trójwymiarowość społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: (Rok, 2004). Kolejny istniejący podział pozwala na wyłonienie świadomego i nieświadomego CSR. Świadoma społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się głównie w celowych, intencjonalnych, przemyślanych działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwo w obszarze ponoszenia odpowiedzialności za wszystkich swoich interesariuszy. Działania te opierają się na wiedzy, doświadczeniu z zakresu CSR. W przypadku nieświadomej społecznej odpowiedzialności biznesu mamy do czynienia z takim podstępowaniem przedsiębiorstw, które jest etyczne, odpowiedzialne ekonomicznie, ekologicznie jednak przedsiębiorstwa nie wiążą ich z działaniami CSR, gdyż nie posiadają wiedzy na ten temat. Wszelkie podejmowane odpowiedzialne przedsięwzięcia wynikają niejako z intuicji tych, którzy je wprowadzają. Takie przedsiębiorstwa realizują zasady koncepcji CSR nie wiedząc o tym. W polskiej rzeczywistości gospodarczej - jak pokazują badania - jest wiele przedsiębiorstw, które funkcjonują właśnie w ten sposób. 16

17 Norma ISO Międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu Norma ISO stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji społecznej odpowiedzialności firm, przybliża kluczowe wartości i idee, definiuje ramy CSR organizacji. Została ona wypracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Przyjęcie jej ogłoszono 1 listopada 2010 r. Zawarte w normie treści pozwoliły usystematyzować wiedzę z zakresu CSR oraz ujednolicić stosowane definicje. Norma ma charakter uniwersalny co oznacza, że może być wdrażania przez organizacje prowadzące różnorodną działalność, o różnej wielkości, o zróżnicowanym obszarze występowania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż norma ISO jako jedna z nielicznych nie podlega procesowi certyfikacji. Norma ISO dostarcza wszystkim organizacjom wytycznych z zakresu (Norma ISO tłumaczenie, 2011): idei, terminologii i definicji dotyczących odpowiedzialności społecznej, źródeł, cech i kierunków rozwoju odpowiedzialności społecznej, zasad i procedur dotyczących odpowiedzialności społecznej, kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej, tworzenia, wdrażania i promowania zachowań odpowiedzialnych społecznie w samej organizacji, oraz - poprzez stosowane przez nią zasady i praktyki - w sferze jej wpływów, pogłębiania zaangażowania interesariuszy i ich identyfikacji z organizacją, przekazywania informacji o zaangażowaniu, wynikach i innych obszarach związanych z odpowiedzialnością społeczną. Tabela 4 Podział standardów i norm CSR wraz z przykładami Kompleksowe Dotyczące postępowania i zarządzania Dotyczące raportowania Dotyczące weryfikacji ISO 26000, Zasady Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, AA 1000, APS Tematyczne Miejsce pracy SA8000 Global Reporting Initiative Środowisko ISO 14001, EMAS ISAE 3000, AA1000 AS Bezpieczeństwo OHSAS Dotyczące dialogu AA1000SES Rynek UNPRI Źródło: (Stanek-Kowalczyk, 2012). 17

18 Istotną rolę odgrywają zdefiniowane w normie kluczowe obszary odpowiedzialności społecznej organizacji biznesowych (rys. 4), w ramach których organizacje uzyskują szereg korzyści. Oprócz normy ISO organizacje mogą stosować także inne narzędzia w ramach wdrożonej koncepcji CSR (tabela 4). 1. Ład organizacyjny Proces podejmowania decyzji w organizacji 2. Prawa człowieka Wszystkie niezbywalne prawa, które przysługują ludziom z samego faktu bycia osobami obdarzonymi godnością 3. Relacje z pracownikami Wszystkie występujące w praktyce organizacji relacje z pracownikami świadczącymi na jej rzecz prace, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji 4. Środowisko naturalne Wpływ decyzji i działań organizacji na środowisko przyrodnicze 5. Uczciwe praktyki rynkowe Etyczne postępowanie organizacji w stosunku do wszystkich innych podmiotów 6. Relacje z konsumentami Odpowiedzialność za dobra i usługi oferowane konsumentom 7. Zaangażowanie społeczne i rozwój Relacje organizacji z innymi organizacjami obecnymi na obszarze jej działań oraz przyczynianie się do poprawy jakości życia w jego wszystkich wymiarach Rys. 4. Obszary kluczowe CSR w rozumieniu ISO Źródło: opracowano na podstawie: (Gasiński, Piskalski, 2009). 18

19 Korzyści prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu Przedsiębiorstwo decydując się na wprowadzanie jakiejkolwiek koncepcji, zasad, programów liczy na uzyskiwane z tego tytułu korzyści. Tak samo jest w przypadku CSR. Przy czym tutaj korzyści uzyskuje nie tylko przedsiębiorstwo ale także wszyscy jego interesariusze. Tak, jak istnieje wiele podziałów CSR, tak też możemy podzielić korzyści jakich dostarcza społeczna odpowiedzialność biznesu (Zob. Mazur-Wierzbicka, 2008). Przykładowy podział korzyści na korzyści zewnętrzne i wewnętrzne zamieszczono w tabeli 5. Jednym z ciekawszych ujęć korzyści jakie stwarza przedsiębiorstwu CSR jest ich podział na finansowe i pozafinansowe (rys. 5), uzyskany przy zastosowaniu podziału wskaźników na jakościowe i ilościowe (Anam i in., 2012). TYP KORZYŚCI Wzrost wartości marki Zmniejszenie kosztów Zmniejszenie ryzyka Wzrost obrotów Zwiększenie udziału w rynku Pozafinansowy Finansowy Wzrost zaangażowania i motywacji wśród pracowników Innowacja Nowe, bardziej efektywne modele usług lub procesów Lepsza adaptacja do nowych regulacji i lepsza ich integracja z procesami Ulepszony dostęp do kapitału Lepsze relacje z inwestorami Społeczny mandat działania Poprawa reputacji Wzrost prouktywności pracowników Zmniejszenie rotacji pracowników Zmniejszenie absencji pracowników Zwiększenie liczby propozycji innowacji w firmie i rozwój nowych produktów Wzrost efektywności zużywania zasobów Wzrost wydajności produkcji Wzrost efektywności dystrybucji Jakościowy Ilościowy TYP WSKAŹNIKA Rys. 5. Podział korzyści CSR na finansowe i pozafinansowe Źródło: (Anam i in., 2012). 19

20 Tabela 5 Korzyści wewnętrzne i zewnętrzne CSR Korzyści wewnętrzne podniesienie poziomu kultury organizacyjnej wzrost innowacyjności poprawa atrakcyjności przedsiębiorstwa jako pracodawcy pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników doskonalenie jakości zarządzania zwiększenie produktywności zwiększenie sprzedaży lepsze przestrzeganie przepisów prawa zmniejszenie kosztów łatwiejszy dostęp do kapitału dobra informacja i komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa Źródło: (Filek, 2006). Korzyści zewnętrzne wzrost efektywności prowadzonej działalności gospodarczej wzrost zainteresowania inwestorów wzrost konkurencyjności na rynku pozyskiwanie nowych klientów i pogłębienie lojalności budowanie pozytywnego wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa wiarygodność misji łatwiejszy dostęp do mediów i upublicznienie działań wpływ na kształtowanie polityki państwa zrównoważony rozwój kraju lub regionu promowanie zasad rozwiazywania konfliktów społecznych ochrona środowiska 20

21 Zakończenie Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją ciągle ewoluującą. Przeszła już ona długą drogę rozwoju od chciwości poprzez filantropię, marketing, zarządzanie aż po obecnie akcentowaną odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Jaki będzie dalszy rozwój tej koncepcji, w jakim kierunku będzie ona zamierzać, co będzie w koncepcji CSR najmocniej akcentowane już w niedalekiej przyszłości - czas pokaże. Dzisiaj wiadomo, że z pewnością odegra ona znaczącą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ich interesariuszy. 21

22 Bibliografia Anam L., E. Szul-Skjoeldkrona, E. Zamościńska, Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych, Wyd. CSRinfo, Warszawa Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu - tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, UOKiK, Kraków Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony. biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wyd. Placet, Warszawa Kroik J., Bachorski-Rudnicki M., Przedsiębiorstwo, jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), Problemy Jakości 2011, Nr 3. Kunasz M., Effectiveness, competitiveness and sustainable development, w: B.Kryk (red.), Competition, Competitiveness and sustainable development, Printgroup, Szczecin Lisiński M., Metody Planowania Strategicznego, PWE, Warszawa Mazur-Wierzbicka E., Polskie realia stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu - korzyści i przeszkody, w: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Norma ISO tłumaczenie wykonane w ramach projektu CSR - wspólna sprawa, Szczecin Paliwoda-Matiolanska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, Ryan L.V., Sójka J., Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wyd. W drodze, Poznań Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa Stanek-Kowalczyk A., Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu. Definicje i standardy a świadomość polskich firm, w: M. Cisek, M. Wakuła (red.), Odpowiedzialne zarządzanie: wybrane aspekty, Wyd. Studio Emka, www. odpowiedzialnybiznes.orlen.pl (odczyt ). Zbiegeń-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wyd. CiM, Warszawa Zwiech P., Cele i wartości menedżerek i menedżerów w świetle badań ankietowych, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Anna Żelazna-Blicharz Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Lublin 2013 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Gdańsk 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Warszawa 2012 Wydawca / Publisher Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych Przygotowany na zlecenie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo