SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik Projekt współfinansowany ze środków: 1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG / Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 Zatwierdzam do użytku:... Rząśnik, dnia 18 kwietnia 2014 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 1 z 53

2 Spis treści ROZDZIAŁ A informacje dla Wykonawcy... 4 I. Zamawiający... 4 II. Informacje uzupełniające... 4 III. Przedmiot zamówienia IV. Wymogi formalne: V. Termin i miejsce wykonania zamówienia VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków VII. Dokumenty, których złożenia wymaga Zamawiający VIII. Wymagania dotyczące wadium IX. Sposób przygotowania oferty X. Opis sposobu obliczania ceny oferty XI. Kryteria wyboru oferty XII. Udzielanie wyjaśnień XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert XIV. Informacje w sprawie wykluczenia Wykonawców z postępowania XV. Informacje w sprawie odrzucenia oferty XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy XVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy XVIII. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XIX. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego z Wykonawcami XX. Miejsce i termin składania ofert XXI. Otwarcie i ocena ofert XXII. Termin związania ofertą XXIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym XXIV. Koszty udziału w postępowaniu XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach ROZDZIAŁ B Formularz ofertowy ROZDZIAŁ C Wzór umowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 2 z 53

3 I. Zamawiający Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa Rząśnik tel. (+48 29) BIP: NIP REGON Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ROZDZIAŁ A informacje dla Wykonawcy II. Informacje uzupełniające 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest numerem:zp Wykonawcy porozumiewający się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres podany powyżej. 3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). 4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 93 ustawy. 7. Niniejsze zamówienie dokonywane jest w związku z realizacją dwóch Projektów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn: a. Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 b. Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG / Ogłoszono: 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 2) na stronie: 3) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 9. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, na którą składają się między innymi: 1) Rozdział A - Informacje dla Wykonawcy, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 3 z 53

4 2) Rozdział B - Formularz ofertowy wraz z załącznikami, 3) Rozdział C - Wzór umowy załącznik, nr 8 do SIWZ, oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 4 z 53

5 III. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji dwóch komplementarnych i spójnych projektów pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik, która odbędzie się w ramach (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG / Budowa sieci dzieli się na niżej wymienione zadania: 1. Przygotowania dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci światłowodowej - Opracowanie założeń budowy sieci wraz z harmonogramem i planowaniem radiowym - Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy wież / masztów antenowych (wraz z branżami), oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) - Opracowanie projektu wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej - Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac 2. Budowa sieci szkieletowej - Budowa sieci światłowodowej - Budowa połączeń radioliniowych 3. Budowy wież, masztów antenowych i innych konstrukcji wsporczych - Budowa wież / masztów antenowych/konstrukcji wsporczych na wybranych obiektach gminy Rząśnik w ilości wynikających z projektu, zapewniających wymagane pokrycie sygnałem radiowym. - Instalacja szaf zewnętrznych lub wewnętrznych, w zależności od projektu oraz wykonanie instalacji okablowania sygnałowego i zasilającego pod potrzeby instalacji urządzeń radiowych i sieciowych 4. Budowy sieci dostępowej ( Stacji bazowych LTE oraz instalacja terminali odbiorczych) - Dostawa, instalacja i konfiguracja oraz rozbudowa elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stacji bazowych LTE - Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych oraz systemu potrzymania napięcia - Montaż szaf, wsporników antenowych oraz przygotowanie infrastruktury kablowej w obiektach węzłów dostępowych - Dostawa i instalacja i konfiguracja radiowych urządzeń odbiorczych dla BO 5. Wyposażenia Głównego węzła dystrybucyjnego i Centrum zarządzania siecią - Wykonanie adaptacji pomieszczenia w wybranej lokalizacji - Modernizacja sieci elektrycznej w pomieszczeniu. - Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych. - Zakup i instalacja klimatyzacji. - Montaż podłogi technicznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 5 z 53

6 - Montaż systemu alarmowego - Zakup, instalacja i konfiguracja oraz rozbudowa urządzeń i osprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum zarządzania siecią (przełącznika szkieletowego, urządzenia bezpieczeństwa, serwerów, ups oraz implementacja systemów do zarządzania użytkownikami i usługami sieci opisanych w dalszej części PFU ) 6. Dostarczenie i instalację terminali CPE do BO. - Dostawa i instalacja terminali odbiorczych w wybranych przez Zamawiającego dwóch grup po 350 uczestników każda, odpowiednio dla Projektów (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 znajdujących się na terenie objętym projektem w Gminie Rząśnik. 7. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i rozpoczęciem eksploatacji sieci internetowej. - Przeprowadzenie konfiguracji sieci, sprawdzenia jej funkcjonowania u każdego z użytkowników końcowych. - Przeprowadzenie testów dla urządzeń transmisyjnych warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej - Przygotowanie protokołu odbioru wykonanych w ramach realizacji projektu robót - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej - Przeprowadzenie szkolenie dla administratorów sieci ze strony Zamawiającego 8. Usługi utrzymania i serwisu infrastruktury sieciowej. - Serwis i utrzymywanie sprzętu radiowego u BO wraz z wsparciem technicznym. - Serwis i utrzymanie wybudowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej. 2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ Program Funkcjonalno- Użytkowy (dalej PFU). 4. Zgodnie z powyższym, Przedmiotem zamówienia jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i niniejszą umową, zadania obejmującego wybrane roboty budowlane oraz dostawy i usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik, które obejmuje: 1) I etap - Budowa infrastruktury sieciowej a) opracowanie projektów budowlanych w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, oraz: uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 6 z 53

7 opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż w wymaganym zakresie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do realizacji wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac; wykonanie dokumentacji powykonawczej; uzyskanie potwierdzenia o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu wydanego przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego, jeśli będzie wymagane odrębnymi przepisami, b) budowę sieci szerokopasmowej, w tym między innymi: budowa masztów / wież antenowych, budowa kanalizacji teletechnicznych instalacja konstrukcji wsporczych, instalacja szaf zewnętrznych lub wewnętrznych oraz wykonanie instalacji okablowania sygnałowego pod potrzeby instalacji urządzeń; c) budowę sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej, w tym między innymi: dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń szkieletowych punkt-punkt; dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń dystrybucyjnych punkt-punkt; dostawę, instalację oraz konfigurację urządzeń GEPON/PON d) budowę sieci dostępowej (Węzłów Dostępowych), w tym między innymi: dostawa, instalacja i konfiguracja elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie Węzłów Dostępowych, e) wyposażenie Głównego węzła dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania Siecią szerokopasmową, w tym między innymi: adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Zarządzania Siecią; dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń i elementów do budowy Głównego węzła dystrybucyjnego (GWD) oraz Centrum Zarządzania Siecią (CZS); 2) II etap Dostawa sprzętu: - dostawa i instalacja i konfiguracja urządzeń odbiorczych dla dwóch grup po 350 uczestników każda, odpowiednio dla Projektów (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 znajdujących się na terenie objętym projektem w Gminie Rząśnik.; 3) III etap Usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego, świadczenie usług gwarancyjno-serwisowych dla urządzeń sieci szerokopasmowej i sprzętu informatycznego oraz usługi wsparcia technicznego, obejmującej: serwis gwarancyjny oraz usługi wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego w gospodarstwach domowych; serwis gwarancyjny oraz usługi utrzymania dla zainstalowanych urządzeń i infrastruktury sieci szerokopasmowej. 5. W ramach opracowań projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oraz uzyskania podstawowych elementów koniecznych dla sporządzenia wielobranżowego projektu budowlanego, w szczególności: 1) wykonania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przed wystąpieniem o wszelkiego rodzaju uzgodnienia, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 7 z 53

8 2) uzyskania wszelkich wymaganych między innymi Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska i prawem ochrony zabytków, uzgodnień formalno prawnych, opinii, operatów, ekspertyz oraz decyzji na własny koszt (jeśli będą wymagane przepisami prawa) w tym m. in.: a) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile taki raport będzie wymagany, c) pozwoleń wodno-prawnych, warunków dostawy mediów itd.) umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów objętych dokumentacją projektową, przy użyciu własnych środków i na własny koszt, d) wskazania i sporządzenie mapy do celów projektowych (z uzupełnieniem topografii przyległego terenu oraz drzewostanu), e) nadzory archeologiczne wykopów, 3) uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją projektową, 4) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową (co najmniej dwie wizyty na budowie w miesiącu, w okresie wykonywania robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy). 6. W zakres jednego kompletu dokumentacji projektowej wchodzą: 1) Projekt budowlany opracowany zgodnie z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.); b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz ze zm.); c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz ze zm.); d) niezbędnymi uzgodnieniami, - w ilości 5 egz. w formie papierowej; 2) Projekty wykonawcze wszystkich branż z wskazanymi etapami realizacji robót budowlanych dla poszczególnych etapów realizacji robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) w ilości po 4 egz. w formie papierowej Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje z pełnym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający ryczałtową wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać: a) Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 8 z 53

9 identyfikację materiału, urządzenia, technologii; b) Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach); c) Informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu BIOZ (art. 21a ust. 3 prawo budowlane). 3) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz ze zm.) w ilości po 3 egz. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz ze zm.), dla potrzeb procedury przetargu nieograniczonego w ilości po 4 egz. w formie papierowej. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 5) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do w/w opracowań 2 egz. zapisane na nośniku elektronicznym CD w formacie umożliwiającym odczyt danych przez Zamawiającego przy użyciu powszechnie dostępnych programów komputerowych. 6) Wszelkie dokumenty, opracowania, dostawy, usługi i/lub roboty budowlane powinny jasno określać podział na zadania współfinansowane z: a) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 b) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 Nie dopuszcza się podwójnego finansowania żadnego z elementów przedmiotowego zamówienia. 7. Gwarancja: 1) Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji. 2) Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3) Warunki gwarancyjne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 9 z 53

10 4) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi: a) na budowę infrastruktury teletechnicznej i sieciowej bezpośrednio związanej z udostępnieniem usług Internetowych - na okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania przez Zamawiającego, 8. Wymagania ogólne: 1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Oferowany przez Wykonawcę urządzenia i sprzęt komputerowy muszą być dopuszczone do obrotu i do używania, spełniać wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego, spełniać wymagania jakościowe oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 2) Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2l sierpnia 2007 r, w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U nr 155 poz. 1089). W szczególności musi posiadać oznaczenie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem CE musi dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów składowych. 3) Dostarczone monitory muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U nr 148 poz. 973 ). 4) Wykonawca dostarczy łącznie z dostawą dokumentację w języku polskim, potwierdzającą spełnienie warunków i parametrów technicznych zaoferowanego sprzętu. 5) Zamawiający dopuszcza w charakterze dokumentacji, potwierdzone przez Wykonawcę, wydruki ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu, zawierające wszystkie parametry sprzętu wyszczególnione przez Zamawiającego. W przypadku zamieszczenia wydruków ze strony internetowej, Wykonawca poda adres strony, z której zostały pobrane wydruki. 6) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i ich parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tzn. powinien do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych urządzeń i funkcjonalności proponowanego oprogramowania) oraz zapewnić, że zaproponowane równoważne urządzenia i oprogramowanie po instalacji i SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 10 z 53

11 uruchomieniu oraz w czasie eksploatacji nie spowoduje utraty gwarancji oraz wsparcia producenta na urządzenia i oprogramowanie posiadane. 7) Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 8) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz wyprodukowany po 1 stycznia 2012 roku, chyba, że zapisy SIWZ dot. konkretnego sprzętu stanowią inaczej. 9) Wykorzystywane urządzenia spełniają, co najmniej jedną z następujących norm efektywności energetycznej, jeżeli tego rodzaju normy obowiązują: Energy Star, wspólnotowa etykieta energetyczna (klasa efektywności A) bądź [innych norm krajowych] lub równoważnych. 9. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót sporządzonym i uzgodnionym z Zamawiającym w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 10. Wspólny Słownik Zamówień Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania Wznoszenie masztów antenowych Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Sieć radiowa Sprzęt do przesyłu danych Serwery sieciowe Routery sieciowe Sieć internetowa Urządzenia sieciowe Awaryjne urządzenia energetyczne Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Montaż anten radiowych Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne elektryczne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Urządzenia komputerowe Instalacja wyposażenia Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej Usługi w zakresie wsparcia technicznego IV. Wymogi formalne: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 11 z 53

12 3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 i 7 ustawy nieprzekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. V. Termin i miejsce wykonania zamówienia. - Termin: Realizacja zamówienia zgodnie z harmonogramem, z podziałem na o Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 termin przedłożenia założeń budowy sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym do miesiąca od daty podpisania umowy termin przedłożenia założeń budowy sieci światłowodowej do 3 miesięcy od daty podpisania umowy termin przekazania dokumentacji projektowej do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin protokolarnego przekazania terenu budowy do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin wykonania dostaw do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych do 4 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia serwerowni - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia dostępu bezprzewodowego - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia sieci światłowodowej do 14 miesięcy do podpisania umowy, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy do dnia r usługi gwarancyjno-serwisowe oraz utrzymania urządzeń sieci szerokopasmowej - od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego usługi gwarancyjno-serwisowe oraz wsparcia technicznego dla użytkowników sprzętu komputerowego od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Rząśnik o Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 termin przedłożenia założeń budowy sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym do miesiąca od daty podpisania umowy termin przedłożenia założeń budowy sieci światłowodowej do 3 miesięcy od daty podpisania umowy termin przekazania dokumentacji projektowej do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin protokolarnego przekazania terenu budowy do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin wykonania dostaw do 6 miesięcy od podpisania umowy, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 12 z 53

13 termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych do 4 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia serwerowni - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia dostępu bezprzewodowego - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia sieci światłowodowej do 9 miesięcy do podpisania umowy, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy do dnia r usługi gwarancyjno-serwisowe oraz utrzymania urządzeń sieci szerokopasmowej - od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. usługi gwarancyjno-serwisowe oraz wsparcia technicznego dla użytkowników sprzętu komputerowego od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Rząśnik VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. Spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli: 1) Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2) Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 3) Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 4) Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż zł. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 5) Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 13 z 53

14 ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 6) Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż zł., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych zamówień i dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie oraz oświadczenia; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. Spełnią warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: Kierownik budowy (odpowiedzialny po stronie Wykonawcy za całość realizacji) co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych, imienny certyfikat z zakresu zarządzania projektami, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń Inżynier sieciowy co najmniej 1 osoba, posiadająca, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych polegających na budowie i wdrażaniu architektury sieciowej, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami producenta oferowanych urządzeń (załączyć do oferty), w tym: certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie projektowania systemów sieciowych. Architekt sieciowy min. 1 osoba, posiadająca, znajomość metodyki TOGAF lub równoważnej, potwierdzoną aktualnym na dzień składania ofert certyfikatem TOGAF 9 Certified lub równoważnym, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML oraz BPML/BPMN zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym: systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 14 z 53

15 wykorzystujących bazy danych, zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,w ciągu ostatnich 3 lat był odpowiedzialny w co najmniej 2 projektach za zaprojektowanie architektury IT systemu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych) Projektant telekomunikacyjny światłowodowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych światłowodowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych; o długości minimum 45 km każda Projektant radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych radiowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej trzech (3) dokumentacji projektowych; posiada certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w zakresie planowania radiowego sieci szerokopasmowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej jednej (1) dokumentacji planowania radiowego Kierownik telekomunikacyjny światłowodowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej dwoma (2) robotami budowlanymi; o długości minimum 45 km każda Kierownik telekomunikacyjny radiowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej jedną (1) robotą budowlaną; Specjalista ds. systemów radiowych min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów LTE min. 2 osoby, posiadające: minimum roczne doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych LTE i ich implementowaniu, tj. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 15 z 53

16 instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, CPE, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów światłowodowych min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów światłowodowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu telekomunikacyjnego typu jednostki nadawczo odbiorcze, OLT, ONU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie światłowodowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Instalator systemów radiowych min. 4 osoby, posiadające: minimum 3 letnie doświadczenie w budowie radiowych systemów szerokopasmowych, certyfikat ukończenia szkolenia pracy na wysokości oraz w polu mikrofalowym Specjalista ds. pomiarów min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywania spawów i pomiarów światłowodowych, certyfikat producenta, albo jego przedstawiciela, certyfikat wiodącego centrum szkoleniowego Zamawiający zaznacza, że Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób oraz oświadczenia; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4. Spełnią warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż PLN. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, na zasadzie spełnia/nie spełnia. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 16 z 53

17 5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów wskazanych w części VII SIWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej przedłożonych wraz z ofertą. VII. Dokumenty, których złożenia wymaga Zamawiający Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", Wykonawca przedstawi wraz z ofertą: a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszą niż PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli: Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 17 z 53

18 przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż zł. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż zł., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (druk formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Zamawiający wymaga przedstawienia informacji wyłącznie o robotach, które Wykonawcy wykonali i prawidłowo ukończyli, tj. co najmniej Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż zł. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 18 z 53

19 Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż zł., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów*, których mowa wyżej. Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: a) poświadczenie; b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), przy czym Wykonawca, w miejsce poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, zgodnie z zapisami 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 19 z 53

20 Kierownik budowy (odpowiedzialny po stronie Wykonawcy za całość realizacji) co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych, imienny certyfikat z zakresu zarządzania projektami, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń Inżynier sieciowy co najmniej 1 osoba, posiadająca, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych polegających na budowie i wdrażaniu architektury sieciowej, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami producenta oferowanych urządzeń (załączyć do oferty), w tym: certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie projektowania systemów sieciowych. Architekt sieciowy min. 1 osoba, posiadająca, znajomość metodyki TOGAF lub równoważnej, potwierdzoną aktualnym na dzień składania ofert certyfikatem TOGAF 9 Certified lub równoważnym, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML oraz BPML/BPMN zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym: systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i wykorzystujących bazy danych, zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,w ciągu ostatnich 3 lat był odpowiedzialny w co najmniej 2 projektach za zaprojektowanie architektury IT systemu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych) Projektant telekomunikacyjny światłowodowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych światłowodowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych; o długości minimum 45 km każda Projektant radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych radiowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej trzech (3) dokumentacji projektowych; posiada certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w zakresie planowania radiowego sieci szerokopasmowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej jednej (1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 20 z 53

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340393-2014:text:pl:html Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW)

Instrukcję dla Wykonawców (dalej zwaną IDW) CZĘŚĆ I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa. sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście

Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa. sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa: Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 150 /2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR 150 /2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR 150 /2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo