SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pn. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik Projekt współfinansowany ze środków: 1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG / Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 Zatwierdzam do użytku:... Rząśnik, dnia 18 kwietnia 2014 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 1 z 53

2 Spis treści ROZDZIAŁ A informacje dla Wykonawcy... 4 I. Zamawiający... 4 II. Informacje uzupełniające... 4 III. Przedmiot zamówienia IV. Wymogi formalne: V. Termin i miejsce wykonania zamówienia VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków VII. Dokumenty, których złożenia wymaga Zamawiający VIII. Wymagania dotyczące wadium IX. Sposób przygotowania oferty X. Opis sposobu obliczania ceny oferty XI. Kryteria wyboru oferty XII. Udzielanie wyjaśnień XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert XIV. Informacje w sprawie wykluczenia Wykonawców z postępowania XV. Informacje w sprawie odrzucenia oferty XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy XVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy XVIII. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XIX. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego z Wykonawcami XX. Miejsce i termin składania ofert XXI. Otwarcie i ocena ofert XXII. Termin związania ofertą XXIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym XXIV. Koszty udziału w postępowaniu XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach ROZDZIAŁ B Formularz ofertowy ROZDZIAŁ C Wzór umowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 2 z 53

3 I. Zamawiający Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa Rząśnik tel. (+48 29) BIP: NIP REGON Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ROZDZIAŁ A informacje dla Wykonawcy II. Informacje uzupełniające 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest numerem:zp Wykonawcy porozumiewający się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres podany powyżej. 3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). 4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 93 ustawy. 7. Niniejsze zamówienie dokonywane jest w związku z realizacją dwóch Projektów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn: a. Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 b. Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG / Ogłoszono: 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych, 2) na stronie: 3) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 9. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, na którą składają się między innymi: 1) Rozdział A - Informacje dla Wykonawcy, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 3 z 53

4 2) Rozdział B - Formularz ofertowy wraz z załącznikami, 3) Rozdział C - Wzór umowy załącznik, nr 8 do SIWZ, oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 4 z 53

5 III. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji dwóch komplementarnych i spójnych projektów pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik, która odbędzie się w ramach (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG / Budowa sieci dzieli się na niżej wymienione zadania: 1. Przygotowania dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci światłowodowej - Opracowanie założeń budowy sieci wraz z harmonogramem i planowaniem radiowym - Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy wież / masztów antenowych (wraz z branżami), oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) - Opracowanie projektu wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej - Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac 2. Budowa sieci szkieletowej - Budowa sieci światłowodowej - Budowa połączeń radioliniowych 3. Budowy wież, masztów antenowych i innych konstrukcji wsporczych - Budowa wież / masztów antenowych/konstrukcji wsporczych na wybranych obiektach gminy Rząśnik w ilości wynikających z projektu, zapewniających wymagane pokrycie sygnałem radiowym. - Instalacja szaf zewnętrznych lub wewnętrznych, w zależności od projektu oraz wykonanie instalacji okablowania sygnałowego i zasilającego pod potrzeby instalacji urządzeń radiowych i sieciowych 4. Budowy sieci dostępowej ( Stacji bazowych LTE oraz instalacja terminali odbiorczych) - Dostawa, instalacja i konfiguracja oraz rozbudowa elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stacji bazowych LTE - Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych oraz systemu potrzymania napięcia - Montaż szaf, wsporników antenowych oraz przygotowanie infrastruktury kablowej w obiektach węzłów dostępowych - Dostawa i instalacja i konfiguracja radiowych urządzeń odbiorczych dla BO 5. Wyposażenia Głównego węzła dystrybucyjnego i Centrum zarządzania siecią - Wykonanie adaptacji pomieszczenia w wybranej lokalizacji - Modernizacja sieci elektrycznej w pomieszczeniu. - Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych. - Zakup i instalacja klimatyzacji. - Montaż podłogi technicznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 5 z 53

6 - Montaż systemu alarmowego - Zakup, instalacja i konfiguracja oraz rozbudowa urządzeń i osprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum zarządzania siecią (przełącznika szkieletowego, urządzenia bezpieczeństwa, serwerów, ups oraz implementacja systemów do zarządzania użytkownikami i usługami sieci opisanych w dalszej części PFU ) 6. Dostarczenie i instalację terminali CPE do BO. - Dostawa i instalacja terminali odbiorczych w wybranych przez Zamawiającego dwóch grup po 350 uczestników każda, odpowiednio dla Projektów (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 znajdujących się na terenie objętym projektem w Gminie Rząśnik. 7. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i rozpoczęciem eksploatacji sieci internetowej. - Przeprowadzenie konfiguracji sieci, sprawdzenia jej funkcjonowania u każdego z użytkowników końcowych. - Przeprowadzenie testów dla urządzeń transmisyjnych warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej - Przygotowanie protokołu odbioru wykonanych w ramach realizacji projektu robót - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej - Przeprowadzenie szkolenie dla administratorów sieci ze strony Zamawiającego 8. Usługi utrzymania i serwisu infrastruktury sieciowej. - Serwis i utrzymywanie sprzętu radiowego u BO wraz z wsparciem technicznym. - Serwis i utrzymanie wybudowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej. 2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ Program Funkcjonalno- Użytkowy (dalej PFU). 4. Zgodnie z powyższym, Przedmiotem zamówienia jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i niniejszą umową, zadania obejmującego wybrane roboty budowlane oraz dostawy i usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik, które obejmuje: 1) I etap - Budowa infrastruktury sieciowej a) opracowanie projektów budowlanych w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, oraz: uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 6 z 53

7 opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż w wymaganym zakresie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do realizacji wszystkich robót budowlanych wskazanych w PFU, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac; wykonanie dokumentacji powykonawczej; uzyskanie potwierdzenia o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu wydanego przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego, jeśli będzie wymagane odrębnymi przepisami, b) budowę sieci szerokopasmowej, w tym między innymi: budowa masztów / wież antenowych, budowa kanalizacji teletechnicznych instalacja konstrukcji wsporczych, instalacja szaf zewnętrznych lub wewnętrznych oraz wykonanie instalacji okablowania sygnałowego pod potrzeby instalacji urządzeń; c) budowę sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej, w tym między innymi: dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń szkieletowych punkt-punkt; dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń dystrybucyjnych punkt-punkt; dostawę, instalację oraz konfigurację urządzeń GEPON/PON d) budowę sieci dostępowej (Węzłów Dostępowych), w tym między innymi: dostawa, instalacja i konfiguracja elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie Węzłów Dostępowych, e) wyposażenie Głównego węzła dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania Siecią szerokopasmową, w tym między innymi: adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Zarządzania Siecią; dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń i elementów do budowy Głównego węzła dystrybucyjnego (GWD) oraz Centrum Zarządzania Siecią (CZS); 2) II etap Dostawa sprzętu: - dostawa i instalacja i konfiguracja urządzeń odbiorczych dla dwóch grup po 350 uczestników każda, odpowiednio dla Projektów (24) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 oraz (151) nr Umowy o dofinansowanie POIG /12-00 znajdujących się na terenie objętym projektem w Gminie Rząśnik.; 3) III etap Usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego, świadczenie usług gwarancyjno-serwisowych dla urządzeń sieci szerokopasmowej i sprzętu informatycznego oraz usługi wsparcia technicznego, obejmującej: serwis gwarancyjny oraz usługi wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego w gospodarstwach domowych; serwis gwarancyjny oraz usługi utrzymania dla zainstalowanych urządzeń i infrastruktury sieci szerokopasmowej. 5. W ramach opracowań projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oraz uzyskania podstawowych elementów koniecznych dla sporządzenia wielobranżowego projektu budowlanego, w szczególności: 1) wykonania i przedstawienia do uzgodnienia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przed wystąpieniem o wszelkiego rodzaju uzgodnienia, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 7 z 53

8 2) uzyskania wszelkich wymaganych między innymi Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska i prawem ochrony zabytków, uzgodnień formalno prawnych, opinii, operatów, ekspertyz oraz decyzji na własny koszt (jeśli będą wymagane przepisami prawa) w tym m. in.: a) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile taki raport będzie wymagany, c) pozwoleń wodno-prawnych, warunków dostawy mediów itd.) umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów objętych dokumentacją projektową, przy użyciu własnych środków i na własny koszt, d) wskazania i sporządzenie mapy do celów projektowych (z uzupełnieniem topografii przyległego terenu oraz drzewostanu), e) nadzory archeologiczne wykopów, 3) uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją projektową, 4) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową (co najmniej dwie wizyty na budowie w miesiącu, w okresie wykonywania robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy). 6. W zakres jednego kompletu dokumentacji projektowej wchodzą: 1) Projekt budowlany opracowany zgodnie z: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zm.); b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz ze zm.); c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz ze zm.); d) niezbędnymi uzgodnieniami, - w ilości 5 egz. w formie papierowej; 2) Projekty wykonawcze wszystkich branż z wskazanymi etapami realizacji robót budowlanych dla poszczególnych etapów realizacji robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) w ilości po 4 egz. w formie papierowej Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje z pełnym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający ryczałtową wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać: a) Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 8 z 53

9 identyfikację materiału, urządzenia, technologii; b) Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach); c) Informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu BIOZ (art. 21a ust. 3 prawo budowlane). 3) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz ze zm.) w ilości po 3 egz. 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz ze zm.), dla potrzeb procedury przetargu nieograniczonego w ilości po 4 egz. w formie papierowej. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawca opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 5) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do w/w opracowań 2 egz. zapisane na nośniku elektronicznym CD w formacie umożliwiającym odczyt danych przez Zamawiającego przy użyciu powszechnie dostępnych programów komputerowych. 6) Wszelkie dokumenty, opracowania, dostawy, usługi i/lub roboty budowlane powinny jasno określać podział na zadania współfinansowane z: a) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 b) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion pod nazwą: Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 Nie dopuszcza się podwójnego finansowania żadnego z elementów przedmiotowego zamówienia. 7. Gwarancja: 1) Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji. 2) Termin gwarancji liczy się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3) Warunki gwarancyjne zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 9 z 53

10 4) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi: a) na budowę infrastruktury teletechnicznej i sieciowej bezpośrednio związanej z udostępnieniem usług Internetowych - na okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia i odbioru tego zadania przez Zamawiającego, 8. Wymagania ogólne: 1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Oferowany przez Wykonawcę urządzenia i sprzęt komputerowy muszą być dopuszczone do obrotu i do używania, spełniać wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego, spełniać wymagania jakościowe oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 2) Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2l sierpnia 2007 r, w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U nr 155 poz. 1089). W szczególności musi posiadać oznaczenie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem CE musi dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów składowych. 3) Dostarczone monitory muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U nr 148 poz. 973 ). 4) Wykonawca dostarczy łącznie z dostawą dokumentację w języku polskim, potwierdzającą spełnienie warunków i parametrów technicznych zaoferowanego sprzętu. 5) Zamawiający dopuszcza w charakterze dokumentacji, potwierdzone przez Wykonawcę, wydruki ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu, zawierające wszystkie parametry sprzętu wyszczególnione przez Zamawiającego. W przypadku zamieszczenia wydruków ze strony internetowej, Wykonawca poda adres strony, z której zostały pobrane wydruki. 6) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i ich parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tzn. powinien do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych urządzeń i funkcjonalności proponowanego oprogramowania) oraz zapewnić, że zaproponowane równoważne urządzenia i oprogramowanie po instalacji i SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 10 z 53

11 uruchomieniu oraz w czasie eksploatacji nie spowoduje utraty gwarancji oraz wsparcia producenta na urządzenia i oprogramowanie posiadane. 7) Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 8) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz wyprodukowany po 1 stycznia 2012 roku, chyba, że zapisy SIWZ dot. konkretnego sprzętu stanowią inaczej. 9) Wykorzystywane urządzenia spełniają, co najmniej jedną z następujących norm efektywności energetycznej, jeżeli tego rodzaju normy obowiązują: Energy Star, wspólnotowa etykieta energetyczna (klasa efektywności A) bądź [innych norm krajowych] lub równoważnych. 9. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym robót sporządzonym i uzgodnionym z Zamawiającym w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 10. Wspólny Słownik Zamówień Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania Wznoszenie masztów antenowych Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Sieć radiowa Sprzęt do przesyłu danych Serwery sieciowe Routery sieciowe Sieć internetowa Urządzenia sieciowe Awaryjne urządzenia energetyczne Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Montaż anten radiowych Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne elektryczne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Urządzenia komputerowe Instalacja wyposażenia Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej Usługi w zakresie wsparcia technicznego IV. Wymogi formalne: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 11 z 53

12 3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 i 7 ustawy nieprzekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. V. Termin i miejsce wykonania zamówienia. - Termin: Realizacja zamówienia zgodnie z harmonogramem, z podziałem na o Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (24) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 termin przedłożenia założeń budowy sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym do miesiąca od daty podpisania umowy termin przedłożenia założeń budowy sieci światłowodowej do 3 miesięcy od daty podpisania umowy termin przekazania dokumentacji projektowej do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin protokolarnego przekazania terenu budowy do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin wykonania dostaw do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych do 4 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia serwerowni - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia dostępu bezprzewodowego - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia sieci światłowodowej do 14 miesięcy do podpisania umowy, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy do dnia r usługi gwarancyjno-serwisowe oraz utrzymania urządzeń sieci szerokopasmowej - od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego usługi gwarancyjno-serwisowe oraz wsparcia technicznego dla użytkowników sprzętu komputerowego od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Rząśnik o Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151) nr Umowy o dofinansowanie: POIG /12-00 termin przedłożenia założeń budowy sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym do miesiąca od daty podpisania umowy termin przedłożenia założeń budowy sieci światłowodowej do 3 miesięcy od daty podpisania umowy termin przekazania dokumentacji projektowej do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin protokolarnego przekazania terenu budowy do 3 miesięcy od podpisania umowy, termin wykonania dostaw do 6 miesięcy od podpisania umowy, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 12 z 53

13 termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych do 4 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia serwerowni - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia dostępu bezprzewodowego - do 6 miesięcy od podpisania umowy, termin uruchomienia sieci światłowodowej do 9 miesięcy do podpisania umowy, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy do dnia r usługi gwarancyjno-serwisowe oraz utrzymania urządzeń sieci szerokopasmowej - od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. usługi gwarancyjno-serwisowe oraz wsparcia technicznego dla użytkowników sprzętu komputerowego od daty instalacji przez 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Rząśnik VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. Spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli: 1) Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2) Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 3) Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 4) Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż zł. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 5) Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 13 z 53

14 ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 6) Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż zł., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych zamówień i dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie oraz oświadczenia; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. Spełnią warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: Kierownik budowy (odpowiedzialny po stronie Wykonawcy za całość realizacji) co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych, imienny certyfikat z zakresu zarządzania projektami, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń Inżynier sieciowy co najmniej 1 osoba, posiadająca, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych polegających na budowie i wdrażaniu architektury sieciowej, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami producenta oferowanych urządzeń (załączyć do oferty), w tym: certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie projektowania systemów sieciowych. Architekt sieciowy min. 1 osoba, posiadająca, znajomość metodyki TOGAF lub równoważnej, potwierdzoną aktualnym na dzień składania ofert certyfikatem TOGAF 9 Certified lub równoważnym, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML oraz BPML/BPMN zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym: systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 14 z 53

15 wykorzystujących bazy danych, zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,w ciągu ostatnich 3 lat był odpowiedzialny w co najmniej 2 projektach za zaprojektowanie architektury IT systemu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych) Projektant telekomunikacyjny światłowodowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych światłowodowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych; o długości minimum 45 km każda Projektant radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych radiowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej trzech (3) dokumentacji projektowych; posiada certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w zakresie planowania radiowego sieci szerokopasmowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej jednej (1) dokumentacji planowania radiowego Kierownik telekomunikacyjny światłowodowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej dwoma (2) robotami budowlanymi; o długości minimum 45 km każda Kierownik telekomunikacyjny radiowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie potwierdzone kierowaniem co najmniej jedną (1) robotą budowlaną; Specjalista ds. systemów radiowych min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów LTE min. 2 osoby, posiadające: minimum roczne doświadczenie w projektowaniu systemów radiowych LTE i ich implementowaniu, tj. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 15 z 53

16 instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu radiowego typu jednostki nadawczo odbiorcze, IDU, ODU, CPE, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie radiowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Specjalista ds. systemów światłowodowych min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu systemów światłowodowych i ich implementowaniu, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu telekomunikacyjnego typu jednostki nadawczo odbiorcze, OLT, ONU, uzyskane w zadaniu/zadaniach polegających na budowie światłowodowych systemów szerokopasmowych; posiadającymi ważne certyfikaty producenta oferowanych urządzeń lub certyfikaty potwierdzające zdanie, w autoryzowanej przez producenta oferowanych szerokopasmowych systemów radiowych jednostce certyfikującej, egzaminów z zakresu konfiguracji tych urządzeń Instalator systemów radiowych min. 4 osoby, posiadające: minimum 3 letnie doświadczenie w budowie radiowych systemów szerokopasmowych, certyfikat ukończenia szkolenia pracy na wysokości oraz w polu mikrofalowym Specjalista ds. pomiarów min. 2 osoby, posiadające: minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywania spawów i pomiarów światłowodowych, certyfikat producenta, albo jego przedstawiciela, certyfikat wiodącego centrum szkoleniowego Zamawiający zaznacza, że Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób oraz oświadczenia; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4. Spełnią warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż PLN. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, na zasadzie spełnia/nie spełnia. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 16 z 53

17 5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów wskazanych w części VII SIWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej przedłożonych wraz z ofertą. VII. Dokumenty, których złożenia wymaga Zamawiający Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", Wykonawca przedstawi wraz z ofertą: a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszą niż PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli: Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 17 z 53

18 przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż zł. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż zł., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (druk formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Zamawiający wymaga przedstawienia informacji wyłącznie o robotach, które Wykonawcy wykonali i prawidłowo ukończyli, tj. co najmniej Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej LTE składającej się z minimum 2 stacji bazowych LTE każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy (w tym projekt, instalacja i konfiguracja) szerokopasmowej sieci światłowodowej o łącznej długości min. 45 km każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci FTTH wraz z budową przyłączy abonenckich dla minimum 500 abonentów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Minimum dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu pomiarów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż zł. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Jednej roboty budowlanej w zakresie wykonania projektu i budowy co najmniej 5 masztów lub wież telekomunikacyjnych o wysokości min. 20 m każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 18 z 53

19 Jedno zamówienie w zakresie dostawy urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż zł., w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów*, których mowa wyżej. Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: a) poświadczenie; b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), przy czym Wykonawca, w miejsce poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, zgodnie z zapisami 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 19 z 53

20 Kierownik budowy (odpowiedzialny po stronie Wykonawcy za całość realizacji) co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych, imienny certyfikat z zakresu zarządzania projektami, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń Inżynier sieciowy co najmniej 1 osoba, posiadająca, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych polegających na budowie i wdrażaniu architektury sieciowej, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami producenta oferowanych urządzeń (załączyć do oferty), w tym: certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi systemów sieciowych, certyfikat potwierdzający podstawowe umiejętności w zakresie projektowania systemów sieciowych. Architekt sieciowy min. 1 osoba, posiadająca, znajomość metodyki TOGAF lub równoważnej, potwierdzoną aktualnym na dzień składania ofert certyfikatem TOGAF 9 Certified lub równoważnym, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat, nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML oraz BPML/BPMN zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,nie mniej niż 6 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania architektury - Enterprise Architecture (EA) w tym: systemów zorientowanych na usługi (SOA) oraz systemów w architekturze wielowarstwowej, o wysokiej wydajności, niezawodności i wykorzystujących bazy danych, zgromadzone w ciągu ostatnich 5 lat,w ciągu ostatnich 3 lat był odpowiedzialny w co najmniej 2 projektach za zaprojektowanie architektury IT systemu obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych; wartość co najmniej jednego z tych projektów była nie mniejsza niż PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych) Projektant telekomunikacyjny światłowodowy min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych światłowodowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych; o długości minimum 45 km każda Projektant radiowy - min. 1 osoba, posiadająca: uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych radiowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej trzech (3) dokumentacji projektowych; posiada certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w zakresie planowania radiowego sieci szerokopasmowych, potwierdzone sporządzeniem w ostatnich 3 latach co najmniej jednej (1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA strona 20 z 53

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Page 1 of 5 Iłża: Zaprojektowanie i budowa sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego, usługami serwisowymi i dostępu do Internetu oraz przeszkoleniem uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Eliminacja wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl. Bydgoszcz: wykonanie bezprzewodowej sieci WLAN dla magazynu wielkopowierzchniowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina. 1 z 5 2014-03-12 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.pl Ulan-Majorat: Dostawa komputerów, drukarek oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy BPM.ZZP.271.540.2014 Nowy Sącz: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń informatycznych w ramach projektu pn.: Internet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych.

Ogłoszenie. Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych. Świdnik, dnia 08.02.2016r. Ogłoszenie O przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 144463-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 4 2015-04-21 11:20 Tuchola: Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi Numer ogłoszenia: 55869-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl 1 z 6 2015-10-02 11:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl Klembów: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, Brzesko, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowackiego 1, Brzesko, woj. małopolskie, tel , faks Brzesko: Remont budynku socjalnego i części biurowej na Bazie przy ul. Przemysłowej 11 Numer ogłoszenia: 6595-2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Oznaczenie sprawy: AO-JBK-381-7/2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Remont pomieszczenia serwerowni w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bieg2012.pl Gdańsk: Przebudowa stadionu Energa Gdańsk wraz ze zmianą sposobu użytkowania części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gdynia/pl/bip/roboty%20budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gdynia/pl/bip/roboty%20budowlane mhtml:file://i:\si.271.x.2015\12_przetarg_siec_szkieletowa\ogłoszenie 24.03.2015... Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gdynia/pl/bip/roboty%20budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Rakoniewice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl 1 z 6 2014-10-01 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Dostawa wyposażenia niezbędnego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 6 2016-05-05 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sienvia.pl Nowy Dwór Mazowiecki: Wykonanie placu, dróg oraz zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krastudy-Nowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 326264-2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gliwice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji pomieszczeń znajdujących się w budowanym budynku użyteczności publicznej tj. Ośrodka Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lech.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lech.net.pl 1 z 6 2015-01-29 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lech.net.pl Białystok: Dostawa fabrycznie nowej obrotowej maszyny przeładunkowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj. 1 z 7 2011-10-31 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.canea.com.pl; bip.sejmik.kielce.pl/zamowienia-publiczne--,417.html; Kielce:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionków.pl Radzionków: BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W RADZIONKOWIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: GCE/ZP-1/2014 Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Oznaczenie sprawy: GCE/ZP-1/2014 Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice Oznaczenie sprawy: GCE/ZP-1/2014 Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R- Page 1 of 6 Wrocław: 01320 - Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-114 Leśnica R-144 Długa na odcinku od R-112

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Modernizacja węzła cieplnego w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 79277-2015;

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: WYKONANIE WYMIANY I MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ZESTAWU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI C.O. W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. Leszno: Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna- II etap Numer ogłoszenia: 158349-2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: TERMOMODERNIZACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW IITD PAN Numer ogłoszenia: 168978-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: SVA K:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej UPRP zawierającej kurs e-learningowy oraz wyszukiwarkę Numer ogłoszenia: 232158-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo