ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2 ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2

3 Wstęp 4 1. Koncepcja kształcenia w modelu ideagora Na czym polega Program kształcenia w modelu ideagora? Do kogo jest kierowany Program kształcenia w modelu ideagora? Rola kadry naukowo-dydaktycznej w Programach kształcenia studentów i absolwentów Czym nie jest Program kształcenia w modelu kształcenia ideagora? Porównanie Programów kształcenia dla absolwentów i dla studentów Innowacyjność Programów kształcenia w modelu ideagora Docelowa postać Programów kształcenia ideagora Programy kształcenia ideagora Cel ogólny Programów kształcenia w modelu ideagora Przyporządkowanie modelu ideagora do obszarów kształcenia Ogólne cele kształcenia w modelu ideagora Uzasadnienie celowości prowadzenia programu warsztatów/szkoleń Cele szczegółowe w modelu ideagora Innowacyjny program kształcenia dla absolwentów Efekty kształcenia dla absolwentów w modelu ideagora Opis programu kształcenia dla absolwentów w modelu ideagora Tematyka szkoleń dla absolwentów w modelu ideagora Metody dydaktyczne wykorzystywane w Programie kształcenia ideagora Opis szkoleń dla absolwentów modelu ideagora Opis metod dydaktycznych modelu ideagora Doświadczenia z testowania metod dydaktycznych modelu ideagora 110 STRONA - 3

4 Wstęp Polskie uczelnie w procesie edukacji opierają się na opracowanych i zatwierdzonych programach kształcenia w obszarach i dziedzinach charakterystycznych dla kaŝdej uczelni. W klasycznym modelu nauczania uczelnie przekazują studentom wiedzę, która się dość szybko dezaktualizuje. Proponowane programy kształcenia pokazują nowe podejście, realizując załoŝenia modelu ideagora. Jest to wzbogacenie systemu edukacji niezaleŝnie od obszaru czy dyscypliny polegające na rozbudowaniu, a nie rezygnacji z wdroŝonych juŝ programów kształcenia. Model ideagora to sposób na przekazanie atrakcyjnych, w dobie gwałtownych przemian cywilizacyjnych, praktyk i umiejętności studentom i absolwentom potrzebnych do aktywnego włączania się w społeczność absolwentów i rozwijania tej społeczności, aby wspólnie osiągać swoje cele Ŝyciowe. W zamyśle taka społeczność będzie skupiona wokół uczelni i przez nią moderowana, ale główne efekty będą osiągane przede wszystkim dzięki współpracy między absolwentami. Działania moderatorów reprezentantów uczelni będą szczególnie waŝne, dopóki, uŝywając metafory, społeczność nie osiągnie masy krytycznej i nie będzie strukturą samonapędzającą się. WaŜną rolę w pracach nad przygotowaniem programu kształcenia ma umacnianie współpracy z biznesem w zakresie dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy. W ciągu trzynastu lat kształcenia studentów Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza wypracowała bardzo dobre relacje z otoczeniem, trwale wpisując się w rozwój miasta i regionu siedleckiego. W ramach działań promujących rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego Uczelnia wspiera organizacyjnie i materialnie wiele inicjatyw o charakterze społecznym, organizuje szkolenia i otwarte seminaria umoŝliwiające nauczycielom akademickim, studentom, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, a takŝe mieszkańcom Siedlec spotykanie się z ciekawymi postaciami i dyskusję nad podstawowymi problemami współczesności. Nauczyciele akademiccy Uczelni biorą aktywny udział w lokalnych warsztatach oŝywienia gospodarczego inicjatywie środowiska samorządowców oraz przedsiębiorców. Przedsiębiorczość środowiska akademickiego i absolwentów wspiera powołane na Uczelni Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Przykładem dobrej współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-kulturowym moŝe być takŝe organizowany od 13 lat Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz patronat naukowy i współorganizacja Olimpiady Wiedzy Technicznej. O wysokich standardach kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole WyŜszej mogą świadczyć bardzo dobre i dobre oceny jakości pracy wykonywanej przez studentów STRONA - 4

5 odbywających praktykę zawodową, jakie wystawiają pracodawcy, oraz wysoki poziom przygotowania zawodowego absolwentów Uczelni. Pracodawcy pełnią waŝną rolę w pracach nad przygotowaniami programów kształcenia. Co trzeci podjąłby się opiniowania nowych kierunków studiów oraz specjalności kształcenia. Podkreślić naleŝy, Ŝe Uczelnia od początku swojej działalności zawsze formułowała swoją ofertę edukacyjną po konsultacjach z pracodawcami. Potwierdzeniem tego są pozytywne opinie pracodawców zamieszczane we wnioskach składanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o uruchomienie nowych kierunków studiów. Akceptacja pracodawców dla oferty programowej Uczelni jest w duŝej mierze gwarancją, Ŝe absolwenci nowo utworzonych kierunków będą mogli odbyć praktyki zawodowe oraz znajdą zatrudnienie na rynku pracy. PoŜądaną płaszczyzną współpracy z punku widzenia efektów kształcenia, moŝe okazać się równieŝ opiniowanie przez pracodawców programów kształcenia realizowanych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole WyŜszej. W przeprowadzonej ankiecie 19% respondentów zadeklarowało gotowość współdziałania w tym zakresie. Na uwagę zasługuje opinia pracodawców na temat współpracy naukowo-badawczej. MoŜliwość prowadzenia badań na potrzeby pracodawców przez pracowników naukowych uczelni dostrzega 23,8% respondentów. Przedsiębiorcy widzą moŝliwość współpracy z Uczelnią w zakresie badań naukowych. Warunkiem takiej współpracy jest diagnoza potrzeb przedsiębiorców i zachęcenie zatrudnionych pracowników naukowych do współpracy z biznesem. Efektem wspólnych działań mogą być wdroŝenia wypracowanych rozwiązań do praktyki gospodarczej, publikacje wyników badań w postaci opracowań ksiąŝkowych oraz organizacja wspólnych konferencji naukowych. Pracodawcy są takŝe środowiskiem opiniotwórczym na temat kierunków rozwoju Uczelni oraz kształtu procesu dydaktycznego. Jest to waŝne ze względu na wzrost popytu na absolwentów o zasobie wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach mogących sprostać wymaganiom rynku. Ponad połowa badanych (54,8% wskazań) uwaŝa, Ŝe Uczelnia powinna uruchamiać nowe specjalności w ramach oferowanych kierunków kształcenia oraz podejmować starania o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich). Optymalnym rozwiązaniem byłoby wdroŝenie modelu ideagora w pełnym wymiarze godzinowym i zakresowym, jednakŝe moŝliwe jest traktowanie Programów kształcenia ideagora dla studentów i absolwentów jako fakultatywnych, dobrowolnie wybieralnych form rozszerzania oraz wzbogacania programów studiów obowiązujących na danym kierunku np.: o moduł kształcenia kompetencji społecznych. STRONA - 5

6 Opracowana i przedstawiona koncepcja kształcenia studentów w ramach projektu ideagora wpisuje się w misję Uczelni i strategię jej rozwoju. Aktywność Uczelni wykracza znacznie poza kształcenie studentów na poziomie studiów wyŝszych, jest zauwaŝana oraz wspierana przez władze samorządowe, środowisko akademickie i biznesowe. STRONA - 6

7 1 Koncepcja kształcenia w modelu ideagora 1.1 Na czym polega Program kształcenia w modelu ideagora? Program kształcenia ideagora jest fakultatywnym rozszerzeniem programów kształcenia natywnych dla dowolnych uczelni polskich i zagranicznych i jest od tych natywnych programów niezaleŝny. Rozszerzenie ma na celu uruchomienie aktywnego modelu ideagora, a później przygotowywanie do niego kolejnych roczników studentów i absolwentów poprzez wyrobienie w słuchaczach-studentach potrzeb (1) ciągłego doskonalenia się, (2) wzajemnej współpracy opierającej się na (3) długoterminowym związku z uczelnią, który zapewni i dodatkowo zwielokrotni osiągnięcie dwóch pierwszych celów. Schemat 1. Potrzeby postawy kształtowane w modelu ideagora Źródło: Opracowanie własne Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, Siedlce Programy te są niezbędnymi elementami dla wdroŝenia modelu ideagora. STRONA - 7

8 1.2 Do kogo jest kierowany Program kształcenia w modelu ideagora? Kompleksowy zestaw programów kształcenia kierowany jest do obecnych absolwentów i obecnych studentów. W załoŝeniu będzie on równieŝ wykorzystywany w przypadku przyszłych (nowych) roczników studentów. Program kształcenia ideagora przygotowuje studentów i absolwentów do wejścia w model, w którym juŝ po studiach będą mogli uzupełniać swoją wiedzę, umiejętności, kontakty tak, aby odnaleźć swoje miejsce pracy, zaplanować swoją karierę i być nadal otwartym na zmiany w świecie. Sposobem na to jest wyrobienie w studentach i absolwentach umiejętności kształcenia przez całe Ŝycie, umiejętności współdziałania w społeczności absolwentów, samoorganizowania się oraz czerpania korzyści z długoterminowego związku z uczelnią. Dopełnieniem będzie program dla kadry uczelni. Nauczyciele akademiccy będą przygotowywani do prowadzenia zajęć i warsztatów ze studentami i absolwentami. Wartością dodaną będzie moŝliwość włączania w toku prowadzenia własnych zajęć elementów nauczania zawartych w modelu ideagora. Schemat procesu kształcenia w modelu ideagora przedstawiony jest na rysunku 1. Jak widać, cały efekt końcowy to pozyskanie jak największej liczby studentów i absolwentów, którzy aktywnie będą działać w społeczności ideagora. Rysunek 1 Podmioty modelu ideagora w ujęciu czasowym Źródło: Opracowanie własne Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, Siedlce STRONA - 8

9 1.3 Rola kadry naukowo-dydaktycznej w Programach kształcenia studentów i absolwentów Na kaŝdym etapie proces ten jest wspierany przez kadrę uczelni, która, aby mogła dobrze wywiązywać się z tego zadania, wspierana jest dedykowanym dla niej programem szkolenia. Program pozwoli na skupieniu uwagi kadry na wszechstronnym rozwoju osobowości zgodnie z koncepcją Longlife Learning 1. Współcześnie miejsce nauczyciela akademickiego, który pełnił dotychczas rolę podstawowego źródła wiedzy, zajmie nauczyciel mentor (coach) tłumaczący zasady i reguły budowania wiedzy oraz zastosowania róŝnorodnych źródeł informacji. Nauczy studentów twórczego myślenia, rozbudzi zainteresowanie, rozwinie samodzielność, zachęci do intelektualnego wysiłku oraz innowacyjnego działania. Będzie moderatorem społeczeństwa uczącego się, w którym istotą jest odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kreatywnego potencjału jednostki. Do głównych zadań kadry naukowo-dydaktycznej naleŝy informowanie studentów o wdraŝaniu modelu ideagora oraz podjęcie wszelkich działań komunikacyjnych o wdroŝeniu modelu wśród wszystkich grup, które są zaangaŝowane albo zdecydują się na wdraŝanie modelu. Nauczyciele chcąc zachęcić studentów do udziału w zajęciach oraz u niektórych pokonać opór podkreślają warsztaty/szkolenia są prowadzone nowymi metodami. WaŜnym elementem jest w takiej sytuacji kształtowanie odpowiednich postaw wśród środowiska kadry naukowodydaktycznej, szczególnie w zakresie otwartości na nową wiedzę, nowe umiejętności, nowe metody dydaktyczne. Istotne z perspektywy pracowników naukowych i dydaktycznych jest zwrócenie uwagi na: adaptację poszczególnych elementów modelu ideagora na zajęciach w uczelni. NaleŜy podkreślić, Ŝe wprowadzenie programu ideagora powinno się odbywać w zaleŝności od potrzeb grup, tematu zajęć. Za szczególnie cenną naleŝy uznać moŝliwość wdroŝenia metod dydaktycznych ideagora na wszystkich kierunkach studiów, niezaleŝnie od rodzaju uczeni.. Rola kadry dydaktycznej nie ogranicza się do działalności wobec studentów. Kadra naukowo-dydaktyczna dba o dalsze rozwijanie relacji z absolwentem, komunikując mu,ŝe relacja z nim jest kardynalną relacją uczelni. Nauczyciele podkreślają waŝność koncepcji zaangaŝowania absolwentów, ich szczególne miejsce na uczelni, ich znaczenie dla współtworzenie uczelni, która jest miejscem nie tylko konstruowania wiedzy ale równieŝ praktycznej wymiany wiedzy. Propozycje zaproponowane z perspektywy kadry naukowo dydaktycznej traktujemy jako otwarte tzn. bierzemy pod uwagę dołączenie do modelu ideagora wartościowego, dydaktycznego 1 W dalszej części opracowania oznaczana skrótem LLL. STRONA - 9

10 wariantu dodatkowego wypracowanego przez inną uczelnię a takŝe wprowadzenie otwartej formuły sylabusa np. w zakresie literatury. Dobrym pomysłem jest równieŝ poszkoleniowy cykl warsztatów/konsultacji dla wykładowców modelu ideagora odpowiadający na pojawiające się problemy dotyczące wdraŝania modelu ideagora. 1.4 Czym nie jest Program kształcenia w oparciu o model ideagora? Program kształcenia nie przygotowuje bezpośrednio do bycia dobrym pracownikiem, efektywnym właścicielem firmy ani nie zapewnia zdobycia pracy czy zaplanowania własnej kariery. Nie przekazuje najnowszej wiedzy potrzebnej w obecnych warunkach. Program kształcenia nie jest cyklem zajęć dodatkowych, które wyrabiają w absolwentach umiejętności np. poruszania się po rynku pracy, dobrego prezentowania się na rozmowach kwalifikacyjnych czy wzbogacania wiedzy w jakiejś dziedzinie. Natomiast takiego rodzaju zajęcia mogą być organizowane poza Programem kształcenia, na przykład przez uczelnię albo właśnie przez samoorganizującą się społeczność absolwentów. Program kształcenia ideagora ma właśnie za zadanie przygotować przyszłych absolwentów do docenienia takiej społeczności i do aktywnego zaangaŝowania się w nią. 1.5 Porównanie programów kształcenia dla absolwentów i dla studentów W obu przypadkach w obszarze kształcenia są umiejętności interpersonalne oraz podstawowa wiedza z socjologii, psychologii i dydaktyki. Programy dla studentów i absolwentów opierają się o zajęcia warsztatowe obejmujące następującą tematykę: idea społeczeństwa opartego na wiedzy społeczeństwo informacyjne zaufanie społeczne i współpraca określenie własnej osobowości sieci społeczne i kapitał społeczny techniki komunikacji równość szans innowacyjność idea samodoskonalenia nowe trendy oparte na wikinomii. RóŜnice w realizacji programów kształcenia dla absolwentów i dla studentów są niewielkie i sprowadzają się do trochę innego podejścia ze względu na inne doświadczenie i dostępny dla słuchaczy czas. Tematyka będzie analogiczna. STRONA - 10

11 1.6 Innowacyjność Programów kształcenia w oparciu o model ideagora Eksperymentalność i innowacyjność programów polega na zmianie tradycyjnej pionowej kultury organizacyjnej uczelni, która pomija rolę absolwenta. Niezbędna jest zmiana paradygmatu szkoły wyŝszej na rzecz uczelni przez całe Ŝycie wyraŝająca się odpowiedzialnością za losy absolwentów (śledzenie kariery zawodowej) juŝ od momentu procesu rekrutacji studenta do kontynuacji jego kształcenia poprzez adekwatną do potrzeb rynku pracy organizację szkoleń/warsztatów. Zmiana dotyczy przede wszystkim podejścia do kształcenia studentów, absolwentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej z uwzględnieniem rozbudzania potrzeby nauki przez całe Ŝycie. Niezbędnym zatem wydaje się kształtowanie studenta do bycia absolwentem od momentu pierwszego kontaktu z uczelnią. Zwłaszcza w obecnych czasach przy dezaktualizacji wiedzy uczelnianej oraz szerokiej dostępności nowoczesnych form komunikacji międzyludzkiej i współpracy w ramach działań projektowych globalnej współpracy, która zamienia wszystko (wikinomia) aktualne i niezwykle waŝne jest gruntowne przewartościowanie umiejętności i kompetencji. Wszystkie działania uczelni wpisują się w piramidę A.T. Kearney a przedstawioną na rysunku 2. STRONA - 11

12 Rysunek 2 Piramida innowacji wg A.T. Kearney a Źródło: Diedrichs E., Engel K., Wagner K., European Innovation Management Landscape: IMP3ROVE: Assesment of current practices on Innovation Management Consulting Approaches and self-assesment tools in Europe to define the requirements for future best practices, European Comission, Directorate General Enterprise and Industry, Augsburg Projekt ideagora, między innymi poprzez realizację programów kształcenia, ma szanse wzbogacić współczesny system szkolnictwa wyŝszego o trzy istotne aspekty: 1. ukształtowanie postawy ustawicznego kształcenia się absolwentów nowe modele kształcenia przez całe Ŝycie (modelll), w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego (intlll ograniczoność zasobów i zdolność percepcji ludzi nakazuje wybrać tylko istotne składniki naszych doświadczeń Ŝyciowych) 2. zwiększenie innowacyjności projekty otwierające wyŝsze uczelnie na działania i innowacje społeczne ( ideagora) oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy (winet jego sensem jest Ŝywa wiedza co, gdzie, kiedy, jak? Oferta szkolenia Ŝyje tydzień, oferta pracy Ŝyje dni, okazje Ŝyją godziny. winet będzie Ŝywym strumieniem informacji STRONA - 12

13 profilowanym przez kaŝdego uŝytkownika zgodnie z jego potrzebą, zaś informacja musi mieć wymiar lokalny musi znajdować się na granicy płaszczyzny realnej i wirtualnej) 3. monitoring losów absolwentów prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogach rynku pracy (anet). Innowacyjność warsztatów/szkoleń w ramach projektu ideagora przejawia się m.in. w interdyscyplinarnym podejściu do kształcenia, w kształtowaniu umiejętności, kompetencji i postaw wykraczających poza standardy. Innowacyjne są równieŝ metody wykorzystywane na zajęciach, zaś internetowa platforma ideagora stosowana niemal w kaŝdej fazie projektu jest innowacyjną klamrą spinającą model. 1.7 Docelowa postać Programów kształcenia ideagora Szkoły, które wdroŝą innowacyjny Program kształcenia ideagora, będą mogły wzbogacić stosowane, natywne programy kształcenia w swoich obszarach o cele modelu ideagora. Powstanie wtedy nowy standard przygotowywania programów kształcenia uczelni wzbogacony właśnie o elementy ideagora. STRONA - 13

14 2. Programy kształcenia ideagora Programy kształcenia w oparciu o model ideagora są produktami wynikającymi bezpośrednio z uzasadnienia realizacji projektu ideagora. Mają stanowić podstawę wypracowania modelu współpracy w oparciu o relację uczelnia absolwent. Kształcenie w modelu ideagora to równieŝ nowoczesne podejście do dydaktyki. Programy kształcenia zostały opracowane dla studentów i absolwentów oraz kadry naukowo- -dydaktycznej Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej. Oryginalność i unikatowość kształcenia opartego na modelu ideagora polega zdecydowanie na jego interdyscyplinarności, bycia częścią większej społeczności: świetnie zorganizowanej, aktywnej, wzmacniającej więź łączącą poszczególne roczniki, jakŝe unikalnej w czasach wszechogarniającej konkurencji. 2.1 Cel ogólny Programu kształcenia modelu ideagora Kształtowanie postaw gotowości do kształcenia się przez całe Ŝycie oparte jest na fińskim modelu kształcenia i podejściu do kompetencji społecznych zakłada, Ŝe nasz rozwój składa się z kompletu naszych aktywności: nauki, pracy, rodziny, hobby, wszystkich doświadczeń. Według tego podejścia kompetencje społeczne naleŝy zdefiniować jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, dlatego teŝ za kluczowe kompetencje 2 uwaŝa się te, których potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, do integracji społecznej i zatrudnienia. Zgodnie z definicją kompetencje społeczne obejmują te formy zachowań, które jednostka musi opanować, aby sprawnie i konstruktywnie uczestniczyć w Ŝyciu społecznym i potrafić rozwiązać ewentualny konflikt. Są one niezbędne do owocnej interakcji z jednostkami, w ramach grupy, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Program daje ogromne moŝliwości wzmocnienia lokalnych więzi społecznych, nawiązywania współpracy, a tym samym budowania kapitału społecznego opartego na zaufaniu 3. Bazując na kompetencjach interpersonalnych, międzykulturowych i społecznych oraz obywatelskich 4, wyodrębnia się cele szczegółowe programu. 2 A. Jagiełło-Rusiłowski, Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyŝszego, publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011 r., s K. Maj, Zaufanie i nieufność wobec instytucji publicznych. Przyczyny, skutki oraz środki zaradcze. Edukacja ekonomistów i menedŝerów. Problemy. Innowacje. Projekty, Warszawa 2011 r., s Key Competences for Lifelong Learning, European Reference Framework, Education and Culture DG, European Communities, Belgia 2007 r., s. 18. STRONA - 14

15 2.1.1 Przyporządkowanie do obszarów kształcenia ideagora do obszarów kształcenia Innowacyjność warsztatów/szkoleń w ramach projektu ideagora przejawia się, jak juŝ wspomniano, m.in. w interdyscyplinarnym podejściu do kształcenia realizowane warsztaty/szkolenia wpisują się w róŝne obszary kształcenia: nauk społecznych (S), nauk ścisłych (X), nauk humanistycznych (H), nauk technicznych (T), nauk o sztuce (A), nauk przyrodniczych (P) Ogólne cele kształcenia modelu ideagora Taksonomie celów kształcenia jako narzędzia ułatwiające sztukę operacjonalizacji celów kształcenia tzn. hierarchicznego uporządkowania, klasyfikacji obejmują trzy dziedziny działalności człowieka: poznawczą (umiejętności intelektualne, wiedzę) psychomotoryczną (umiejętności praktyczne) afektywną (umiejętności komunikowania się, postawę) Do najbardziej znanych taksonomii celów kształcenia zalicza się klasyczną taksonomię B. S. Blooma i taksonomie P. Joya, Gyilforda, R. M. Gagn'ego, Cz. Nosala, M. Obora, B. Niemierko 5 oraz przydatne w zawodach medycznych taksonomie J. Wasyluka, J.J. Guilberta. 6.Dla potrzeb modelu ideagora przyjęto taksonomię B. Niemierko. Według taksonomii celów kształcenia 7 moŝna wskazać na cztery ich kategorie: 1. Zapamiętanie wiadomości jest to elementarny cel kształcenia, a jego realizacja wymaga od studenta umiejętności definiowania pojęć, zasad i teorii naukowych, bez mylenia ich ze sobą i zniekształcania. 2. Zrozumienie wiadomości student powinien nie tylko odtworzyć definicje (zasady, teorie), ale takŝe przedstawić je w innej formie, uporządkować i streścić, porównać ze sobą oraz podać przykłady prostego wnioskowania na podstawie posiadanej wiedzy. 3. Umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych student powinien umieć wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania prostych (typowych) zagadnień praktycznych według określonego wzorca postępowania. Realizacja tego celu kształcenia powinna przygotować studenta do przeprowadzania podstawowych obliczeń i analiz 5 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad.,,śak, Warszawa, J. Wasyluk, Podręcznik dydaktyki medycznej, WSiP, Warszawa B. Niemierko, Cele kształcenia [w:] Kruszewski K., Sztuka nauczania czynności nauczyciela, PWN, wydanie siódme zmienione, Warszawa 2008 r. STRONA - 15

16 słuŝących do charakterystyki zjawisk finansowych i oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz podejmowania standardowych decyzji finansowych. 4. Umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych oznacza to opanowanie umiejętności identyfikacji problemu, dokonania analizy i syntezy zjawisk charakteryzujących problem oraz na bazie posiadanej wiedzy modyfikacji podanego wzorca postępowania w celu rozwiązania problemu wraz z uzasadnieniem podjęcia decyzji. Innowacyjność programu polega na uwypukleniu czwartej kategorii celów kształtowaniu umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych przy załoŝeniu, iŝ pierwsze cele (A, B, C) są przedmiotem studiów w tradycyjnym podejściu Uzasadnienie celowości prowadzenia programu warsztatów/szkoleń Specyfiką programu kształcenia jest: eksponowanie interdyscyplinarności przy określaniu efektów, jakie mają być realizowane; wysoka ranga kompetencji miękkich w stosunku do umiejętności wynikających ze specyfiki branŝy (wśród najczęściej wymienianych kompetencji na rynku pracy coraz bardziej znaczące są kompetencje interpersonalne wyraŝające się umiejętnością skutecznej realizacji celów własnych i zespołowych oraz kompetencje osobiste, tzn. predyspozycje niezbędne do efektywnego zarządzania sobą); przygotowanie studenta do pełnienia roli mentora, moderatora, opiekuna nowych członków społeczności platformy. 2.2 Cele szczegółowe w modelu ideagora Kształtowanie określonych postaw Świadomość konieczności aktualizowania, uzupełniania, konstruowania zdobytej wiedzy Potrzeba ustawicznego rozwoju w sferze zawodowej i osobistej Otwartość na komunikowanie się ze społecznością akademicką (student absolwent kadra naukowo-dydaktyczna) z wykorzystaniem anetu Otwartość na przyjmowanie i tworzenie nowych rozwiązań i idei Budowanie zaufania społecznego Okazywanie zainteresowania i szacunku innym osobom Nastawienie na osiąganie kompromisu STRONA - 16

17 Spójność przekonań i zachowań/zintegrowana osobowość Poczucie przynaleŝności do społeczności lokalnej, otwartość na działania oparte na oddolnych inicjatywach organizacji pozarządowych, np. stowarzyszeń Kształtowanie postaw prospołecznych Świadomość wagi współpracy Nastawienie na stały rozwój (a nie trwałość kompetencji) Świadomość roli wsparcia społecznego i sposobu radzenia sobie z problemami oraz towarzyszącemu im stresowi Gotowość do angaŝowania się w wolontariat, uczestniczenie w inicjatywach obywatelskich na rzecz róŝnorodności i społecznej spójności Rozumienie róŝnic kulturowych (w systemach wartości grup etnicznych i religijnych) Rozpowszechnianie wśród lokalnej społeczności rodzina, przyjaciele, znajomi korzyści płynących z ideagora. Nabycie umiejętności: Korzystania z platformy ideagora Kreowania relacji społecznościowych na platformie Kreowania własnej ścieŝki kariery oraz doradzania w tym zakresie innym członkom społeczności ideagora Konstruktywnego porozumiewania się w róŝnych sytuacjach społecznych: tolerowanie odmiennych zachowań, współodpowiedzialność Wzbudzania zaufania Rozwijania empatii Oddzielania pracy od Ŝycia osobistego, nieprzenoszenia konfliktu zawodowego RozróŜniania toŝsamości narodowych w interakcjach międzykulturowych, łączenie róŝnic w poglądach z tradycjami i konstruktywne wnoszenie własnych perspektyw do danej kultury Posługiwania się kompetencjami międzykulturowymi Uczestnictwa w działaniach lokalnych i podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach Okazywania solidarności i pomocy w rozwiązywaniu problemów dotykających lokalną i dalszą społeczność Korzystania ze struktur sfery publicznej i współpraca z jej instytucjami Korzystania z okazji, jakie dają lokalne i unijne programy wsparcia rozwoju WyraŜania frustracji bez agresji, przemocy czy autodestruktywnych zachowań Rozwoju kompetencji społecznych i zdolności do dialogu społecznego STRONA - 17

18 Zdolności do radzenia sobie z trudnościom na rynku pracy (np. bezrobocie) Zdolności do twórczego podejścia do rozwiązywania problemów. Schemat 3 Cele modelu ideagora Źródło: Opracowanie własne Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, Siedlce STRONA - 18

19 Realizacja celów szczegółowych doprowadzi do nabycia kompetencji innowacyjności, które zgodnie z modelem fińskim 8 następują na trzech skalach: INDYWIDUALNEJ SPOŁECZNOŚCIOWEJ SIECIOWEJ krytyczne myślenie i autonomia podejmowania decyzji zadaniowość, spójność i konsekwencja w działaniu twórcze rozwiązywanie problemów i znajomość heurystyk autorefleksyjność i zdolność dopasowywania metod uczenia się do własnego stylu współpraca w interdyscyplinarnym zespole o zróŝnicowanych kompetencjach inicjowanie i poczucie odpowiedzialności za powodzenie badań rozwojowych oraz projektów zmian systemowych na rzecz rozwoju regionu wkład w praktykę działania opartą na etyce i odpowiedzialności społecznej zarządzanie projektami opartymi na komunikacji interaktywnej tworzenie i podtrzymywanie relacji (kontaktów) ze zróŝnicowanymi podmiotami Ŝyciowej praktyki doświadczenie pracy w sieciach społecznych i zawodowych współtworzenie wartości dodanej z podmiotami innej dziedziny oraz w środowisku wielokulturowym dialog ponadnarodowy i współrealizacja międzynarodowych przedsięwzięć Polskie KRK 9 ujmują nieco węŝszy zakres kompetencji społecznych, według których uczący się: rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŝne role potrafi odpowiednio określić priorytety słuŝące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 8 T. Penttilä, L. Kairisto-Mertanen, J. Kettunen, Innovation Pedagogy and desired learning outcomes in higher education, (in print), Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyŝszego, Dz.U. Nr 253 z 2011 r. STRONA - 19

20 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Przy uwzględnieniu wytycznych projektu ideagora realizacja celów kształcenia zawartych w programach pozwoli na osiągnięcie efektów kształcenia (będących kompilacją efektów w oparciu o Europejskie Ramy Kwalifikacji i wynikających z fińskiego podejścia do kompetencji społecznych). Szczegółowe cele programu kształcenia zostaną zrealizowane poprzez cykl warsztatów/szkoleń dla: studentów (Innowacyjny program kształcenia dla studentów) absolwentów (Innowacyjny program kształcenia dla absolwentów) kadry naukowo-dydaktycznej (Innowacyjny program kształcenia dla kadry naukowodydaktycznej). STRONA - 20

21 Innowacyjny program kształcenia dla absolwentów STRONA - 21

22 3 Program kształcenia dla absolwentów Program kształcenia absolwentów zakłada zmianę ich postawy z biernej do koncepcji kształcenia ustawicznego LLL wyraŝającej się gotowością do samokształcenia. Kształtowanie postawy ciągłości i systematyczności procesu kształcenia absolwenta będzie oparte na trwałej relacji z uczelnią budowaną na bazie społecznej platformy ideagora. Absolwenci jako część społeczności będą współtworzyli platformę stanowiącą miejsce wirtualnych spotkań, bazę ofert pracy, ofert współpracy, rozwiązywania problemów biznesowych i innych zgłoszonych. Cele szczegółowe: podnoszenie kompetencji zawodowych przez absolwentów w macierzystej uczelni rozpoznanie potrzeb zawodowych absolwentów; wsparcie kształcenia studentów absolwent mistrzem dla studenta: najlepszą nauką jest uczenie innych; wpływ na efekty kształcenia studentów to absolwenci, a nie uczelnia, określają efekty kształcenia (wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje). Realizacja projektu zakłada dwutorowe podejście do absolwentów: 1. obecni absolwenci, którzy zrealizują program kształcenia poszerzony o aspekty zawarte w programie kształcenia dla studentów; 2. absolwenci ukształtowani przez projekt ideagora, którzy będą realizowali cykl szkoleń wzbogacających umiejętności nabyte podczas studiów. Jednak w trakcie etapu testowania projektu program ten został skierowany do grupy studentów ostatniego roku (prawie absolwentów), którzy ze względu na ostatni semestr studiów, nie mieli moŝliwości przejścia programu podstawowego, czyli "studenckiego" zaplanowanego na 6 semestrów. Szczegółowy sposób wdraŝania programu dla absolwentów zawarto w części II. podręcznika Jak wdraŝać model ideagora. 3.1 Efekty kształcenia dla absolwentów w modelu ideagora Opis zakładanych efektów kształcenia Proces kształcenia ideagora uwzględnia rozwiązania koncepcji bolońskiej i zapewnia absolwentowi otrzymanie odpowiedniej wiedzy oraz wykształcenia umiejętności i kompetencji niezbędnych przyszłemu profesjonaliście realizującemu róŝnorodne zadania wynikające z przyjętej ścieŝki kariery i rozwoju osobistego. Proces kształcenia nastawiony jest na STRONA - 22

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ JAKO JEDNA Z MOśLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY www.fundacja-proeuropa.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo