ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2 ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2

3 Wstęp 4 1. Koncepcja kształcenia w modelu ideagora Na czym polega Program kształcenia w modelu ideagora? Do kogo jest kierowany Program kształcenia w modelu ideagora? Rola kadry naukowo-dydaktycznej w Programach kształcenia studentów i absolwentów Czym nie jest Program kształcenia w modelu kształcenia ideagora? Porównanie Programów kształcenia dla absolwentów i dla studentów Innowacyjność Programów kształcenia w modelu ideagora Docelowa postać Programów kształcenia ideagora Programy kształcenia ideagora Cel ogólny Programów kształcenia w modelu ideagora Przyporządkowanie modelu ideagora do obszarów kształcenia Ogólne cele kształcenia w modelu ideagora Uzasadnienie celowości prowadzenia programu warsztatów/szkoleń Cele szczegółowe w modelu ideagora Innowacyjny program kształcenia dla absolwentów Efekty kształcenia dla absolwentów w modelu ideagora Opis programu kształcenia dla absolwentów w modelu ideagora Tematyka szkoleń dla absolwentów w modelu ideagora Metody dydaktyczne wykorzystywane w Programie kształcenia ideagora Opis szkoleń dla absolwentów modelu ideagora Opis metod dydaktycznych modelu ideagora Doświadczenia z testowania metod dydaktycznych modelu ideagora 110 STRONA - 3

4 Wstęp Polskie uczelnie w procesie edukacji opierają się na opracowanych i zatwierdzonych programach kształcenia w obszarach i dziedzinach charakterystycznych dla kaŝdej uczelni. W klasycznym modelu nauczania uczelnie przekazują studentom wiedzę, która się dość szybko dezaktualizuje. Proponowane programy kształcenia pokazują nowe podejście, realizując załoŝenia modelu ideagora. Jest to wzbogacenie systemu edukacji niezaleŝnie od obszaru czy dyscypliny polegające na rozbudowaniu, a nie rezygnacji z wdroŝonych juŝ programów kształcenia. Model ideagora to sposób na przekazanie atrakcyjnych, w dobie gwałtownych przemian cywilizacyjnych, praktyk i umiejętności studentom i absolwentom potrzebnych do aktywnego włączania się w społeczność absolwentów i rozwijania tej społeczności, aby wspólnie osiągać swoje cele Ŝyciowe. W zamyśle taka społeczność będzie skupiona wokół uczelni i przez nią moderowana, ale główne efekty będą osiągane przede wszystkim dzięki współpracy między absolwentami. Działania moderatorów reprezentantów uczelni będą szczególnie waŝne, dopóki, uŝywając metafory, społeczność nie osiągnie masy krytycznej i nie będzie strukturą samonapędzającą się. WaŜną rolę w pracach nad przygotowaniem programu kształcenia ma umacnianie współpracy z biznesem w zakresie dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy. W ciągu trzynastu lat kształcenia studentów Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza wypracowała bardzo dobre relacje z otoczeniem, trwale wpisując się w rozwój miasta i regionu siedleckiego. W ramach działań promujących rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego Uczelnia wspiera organizacyjnie i materialnie wiele inicjatyw o charakterze społecznym, organizuje szkolenia i otwarte seminaria umoŝliwiające nauczycielom akademickim, studentom, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, a takŝe mieszkańcom Siedlec spotykanie się z ciekawymi postaciami i dyskusję nad podstawowymi problemami współczesności. Nauczyciele akademiccy Uczelni biorą aktywny udział w lokalnych warsztatach oŝywienia gospodarczego inicjatywie środowiska samorządowców oraz przedsiębiorców. Przedsiębiorczość środowiska akademickiego i absolwentów wspiera powołane na Uczelni Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Przykładem dobrej współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-kulturowym moŝe być takŝe organizowany od 13 lat Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz patronat naukowy i współorganizacja Olimpiady Wiedzy Technicznej. O wysokich standardach kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole WyŜszej mogą świadczyć bardzo dobre i dobre oceny jakości pracy wykonywanej przez studentów STRONA - 4

5 odbywających praktykę zawodową, jakie wystawiają pracodawcy, oraz wysoki poziom przygotowania zawodowego absolwentów Uczelni. Pracodawcy pełnią waŝną rolę w pracach nad przygotowaniami programów kształcenia. Co trzeci podjąłby się opiniowania nowych kierunków studiów oraz specjalności kształcenia. Podkreślić naleŝy, Ŝe Uczelnia od początku swojej działalności zawsze formułowała swoją ofertę edukacyjną po konsultacjach z pracodawcami. Potwierdzeniem tego są pozytywne opinie pracodawców zamieszczane we wnioskach składanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o uruchomienie nowych kierunków studiów. Akceptacja pracodawców dla oferty programowej Uczelni jest w duŝej mierze gwarancją, Ŝe absolwenci nowo utworzonych kierunków będą mogli odbyć praktyki zawodowe oraz znajdą zatrudnienie na rynku pracy. PoŜądaną płaszczyzną współpracy z punku widzenia efektów kształcenia, moŝe okazać się równieŝ opiniowanie przez pracodawców programów kształcenia realizowanych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole WyŜszej. W przeprowadzonej ankiecie 19% respondentów zadeklarowało gotowość współdziałania w tym zakresie. Na uwagę zasługuje opinia pracodawców na temat współpracy naukowo-badawczej. MoŜliwość prowadzenia badań na potrzeby pracodawców przez pracowników naukowych uczelni dostrzega 23,8% respondentów. Przedsiębiorcy widzą moŝliwość współpracy z Uczelnią w zakresie badań naukowych. Warunkiem takiej współpracy jest diagnoza potrzeb przedsiębiorców i zachęcenie zatrudnionych pracowników naukowych do współpracy z biznesem. Efektem wspólnych działań mogą być wdroŝenia wypracowanych rozwiązań do praktyki gospodarczej, publikacje wyników badań w postaci opracowań ksiąŝkowych oraz organizacja wspólnych konferencji naukowych. Pracodawcy są takŝe środowiskiem opiniotwórczym na temat kierunków rozwoju Uczelni oraz kształtu procesu dydaktycznego. Jest to waŝne ze względu na wzrost popytu na absolwentów o zasobie wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach mogących sprostać wymaganiom rynku. Ponad połowa badanych (54,8% wskazań) uwaŝa, Ŝe Uczelnia powinna uruchamiać nowe specjalności w ramach oferowanych kierunków kształcenia oraz podejmować starania o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich). Optymalnym rozwiązaniem byłoby wdroŝenie modelu ideagora w pełnym wymiarze godzinowym i zakresowym, jednakŝe moŝliwe jest traktowanie Programów kształcenia ideagora dla studentów i absolwentów jako fakultatywnych, dobrowolnie wybieralnych form rozszerzania oraz wzbogacania programów studiów obowiązujących na danym kierunku np.: o moduł kształcenia kompetencji społecznych. STRONA - 5

6 Opracowana i przedstawiona koncepcja kształcenia studentów w ramach projektu ideagora wpisuje się w misję Uczelni i strategię jej rozwoju. Aktywność Uczelni wykracza znacznie poza kształcenie studentów na poziomie studiów wyŝszych, jest zauwaŝana oraz wspierana przez władze samorządowe, środowisko akademickie i biznesowe. STRONA - 6

7 1 Koncepcja kształcenia w modelu ideagora 1.1 Na czym polega Program kształcenia w modelu ideagora? Program kształcenia ideagora jest fakultatywnym rozszerzeniem programów kształcenia natywnych dla dowolnych uczelni polskich i zagranicznych i jest od tych natywnych programów niezaleŝny. Rozszerzenie ma na celu uruchomienie aktywnego modelu ideagora, a później przygotowywanie do niego kolejnych roczników studentów i absolwentów poprzez wyrobienie w słuchaczach-studentach potrzeb (1) ciągłego doskonalenia się, (2) wzajemnej współpracy opierającej się na (3) długoterminowym związku z uczelnią, który zapewni i dodatkowo zwielokrotni osiągnięcie dwóch pierwszych celów. Schemat 1. Potrzeby postawy kształtowane w modelu ideagora Źródło: Opracowanie własne Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, Siedlce Programy te są niezbędnymi elementami dla wdroŝenia modelu ideagora. STRONA - 7

8 1.2 Do kogo jest kierowany Program kształcenia w modelu ideagora? Kompleksowy zestaw programów kształcenia kierowany jest do obecnych absolwentów i obecnych studentów. W załoŝeniu będzie on równieŝ wykorzystywany w przypadku przyszłych (nowych) roczników studentów. Program kształcenia ideagora przygotowuje studentów i absolwentów do wejścia w model, w którym juŝ po studiach będą mogli uzupełniać swoją wiedzę, umiejętności, kontakty tak, aby odnaleźć swoje miejsce pracy, zaplanować swoją karierę i być nadal otwartym na zmiany w świecie. Sposobem na to jest wyrobienie w studentach i absolwentach umiejętności kształcenia przez całe Ŝycie, umiejętności współdziałania w społeczności absolwentów, samoorganizowania się oraz czerpania korzyści z długoterminowego związku z uczelnią. Dopełnieniem będzie program dla kadry uczelni. Nauczyciele akademiccy będą przygotowywani do prowadzenia zajęć i warsztatów ze studentami i absolwentami. Wartością dodaną będzie moŝliwość włączania w toku prowadzenia własnych zajęć elementów nauczania zawartych w modelu ideagora. Schemat procesu kształcenia w modelu ideagora przedstawiony jest na rysunku 1. Jak widać, cały efekt końcowy to pozyskanie jak największej liczby studentów i absolwentów, którzy aktywnie będą działać w społeczności ideagora. Rysunek 1 Podmioty modelu ideagora w ujęciu czasowym Źródło: Opracowanie własne Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, Siedlce STRONA - 8

9 1.3 Rola kadry naukowo-dydaktycznej w Programach kształcenia studentów i absolwentów Na kaŝdym etapie proces ten jest wspierany przez kadrę uczelni, która, aby mogła dobrze wywiązywać się z tego zadania, wspierana jest dedykowanym dla niej programem szkolenia. Program pozwoli na skupieniu uwagi kadry na wszechstronnym rozwoju osobowości zgodnie z koncepcją Longlife Learning 1. Współcześnie miejsce nauczyciela akademickiego, który pełnił dotychczas rolę podstawowego źródła wiedzy, zajmie nauczyciel mentor (coach) tłumaczący zasady i reguły budowania wiedzy oraz zastosowania róŝnorodnych źródeł informacji. Nauczy studentów twórczego myślenia, rozbudzi zainteresowanie, rozwinie samodzielność, zachęci do intelektualnego wysiłku oraz innowacyjnego działania. Będzie moderatorem społeczeństwa uczącego się, w którym istotą jest odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kreatywnego potencjału jednostki. Do głównych zadań kadry naukowo-dydaktycznej naleŝy informowanie studentów o wdraŝaniu modelu ideagora oraz podjęcie wszelkich działań komunikacyjnych o wdroŝeniu modelu wśród wszystkich grup, które są zaangaŝowane albo zdecydują się na wdraŝanie modelu. Nauczyciele chcąc zachęcić studentów do udziału w zajęciach oraz u niektórych pokonać opór podkreślają warsztaty/szkolenia są prowadzone nowymi metodami. WaŜnym elementem jest w takiej sytuacji kształtowanie odpowiednich postaw wśród środowiska kadry naukowodydaktycznej, szczególnie w zakresie otwartości na nową wiedzę, nowe umiejętności, nowe metody dydaktyczne. Istotne z perspektywy pracowników naukowych i dydaktycznych jest zwrócenie uwagi na: adaptację poszczególnych elementów modelu ideagora na zajęciach w uczelni. NaleŜy podkreślić, Ŝe wprowadzenie programu ideagora powinno się odbywać w zaleŝności od potrzeb grup, tematu zajęć. Za szczególnie cenną naleŝy uznać moŝliwość wdroŝenia metod dydaktycznych ideagora na wszystkich kierunkach studiów, niezaleŝnie od rodzaju uczeni.. Rola kadry dydaktycznej nie ogranicza się do działalności wobec studentów. Kadra naukowo-dydaktyczna dba o dalsze rozwijanie relacji z absolwentem, komunikując mu,ŝe relacja z nim jest kardynalną relacją uczelni. Nauczyciele podkreślają waŝność koncepcji zaangaŝowania absolwentów, ich szczególne miejsce na uczelni, ich znaczenie dla współtworzenie uczelni, która jest miejscem nie tylko konstruowania wiedzy ale równieŝ praktycznej wymiany wiedzy. Propozycje zaproponowane z perspektywy kadry naukowo dydaktycznej traktujemy jako otwarte tzn. bierzemy pod uwagę dołączenie do modelu ideagora wartościowego, dydaktycznego 1 W dalszej części opracowania oznaczana skrótem LLL. STRONA - 9

10 wariantu dodatkowego wypracowanego przez inną uczelnię a takŝe wprowadzenie otwartej formuły sylabusa np. w zakresie literatury. Dobrym pomysłem jest równieŝ poszkoleniowy cykl warsztatów/konsultacji dla wykładowców modelu ideagora odpowiadający na pojawiające się problemy dotyczące wdraŝania modelu ideagora. 1.4 Czym nie jest Program kształcenia w oparciu o model ideagora? Program kształcenia nie przygotowuje bezpośrednio do bycia dobrym pracownikiem, efektywnym właścicielem firmy ani nie zapewnia zdobycia pracy czy zaplanowania własnej kariery. Nie przekazuje najnowszej wiedzy potrzebnej w obecnych warunkach. Program kształcenia nie jest cyklem zajęć dodatkowych, które wyrabiają w absolwentach umiejętności np. poruszania się po rynku pracy, dobrego prezentowania się na rozmowach kwalifikacyjnych czy wzbogacania wiedzy w jakiejś dziedzinie. Natomiast takiego rodzaju zajęcia mogą być organizowane poza Programem kształcenia, na przykład przez uczelnię albo właśnie przez samoorganizującą się społeczność absolwentów. Program kształcenia ideagora ma właśnie za zadanie przygotować przyszłych absolwentów do docenienia takiej społeczności i do aktywnego zaangaŝowania się w nią. 1.5 Porównanie programów kształcenia dla absolwentów i dla studentów W obu przypadkach w obszarze kształcenia są umiejętności interpersonalne oraz podstawowa wiedza z socjologii, psychologii i dydaktyki. Programy dla studentów i absolwentów opierają się o zajęcia warsztatowe obejmujące następującą tematykę: idea społeczeństwa opartego na wiedzy społeczeństwo informacyjne zaufanie społeczne i współpraca określenie własnej osobowości sieci społeczne i kapitał społeczny techniki komunikacji równość szans innowacyjność idea samodoskonalenia nowe trendy oparte na wikinomii. RóŜnice w realizacji programów kształcenia dla absolwentów i dla studentów są niewielkie i sprowadzają się do trochę innego podejścia ze względu na inne doświadczenie i dostępny dla słuchaczy czas. Tematyka będzie analogiczna. STRONA - 10

11 1.6 Innowacyjność Programów kształcenia w oparciu o model ideagora Eksperymentalność i innowacyjność programów polega na zmianie tradycyjnej pionowej kultury organizacyjnej uczelni, która pomija rolę absolwenta. Niezbędna jest zmiana paradygmatu szkoły wyŝszej na rzecz uczelni przez całe Ŝycie wyraŝająca się odpowiedzialnością za losy absolwentów (śledzenie kariery zawodowej) juŝ od momentu procesu rekrutacji studenta do kontynuacji jego kształcenia poprzez adekwatną do potrzeb rynku pracy organizację szkoleń/warsztatów. Zmiana dotyczy przede wszystkim podejścia do kształcenia studentów, absolwentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej z uwzględnieniem rozbudzania potrzeby nauki przez całe Ŝycie. Niezbędnym zatem wydaje się kształtowanie studenta do bycia absolwentem od momentu pierwszego kontaktu z uczelnią. Zwłaszcza w obecnych czasach przy dezaktualizacji wiedzy uczelnianej oraz szerokiej dostępności nowoczesnych form komunikacji międzyludzkiej i współpracy w ramach działań projektowych globalnej współpracy, która zamienia wszystko (wikinomia) aktualne i niezwykle waŝne jest gruntowne przewartościowanie umiejętności i kompetencji. Wszystkie działania uczelni wpisują się w piramidę A.T. Kearney a przedstawioną na rysunku 2. STRONA - 11

12 Rysunek 2 Piramida innowacji wg A.T. Kearney a Źródło: Diedrichs E., Engel K., Wagner K., European Innovation Management Landscape: IMP3ROVE: Assesment of current practices on Innovation Management Consulting Approaches and self-assesment tools in Europe to define the requirements for future best practices, European Comission, Directorate General Enterprise and Industry, Augsburg Projekt ideagora, między innymi poprzez realizację programów kształcenia, ma szanse wzbogacić współczesny system szkolnictwa wyŝszego o trzy istotne aspekty: 1. ukształtowanie postawy ustawicznego kształcenia się absolwentów nowe modele kształcenia przez całe Ŝycie (modelll), w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego (intlll ograniczoność zasobów i zdolność percepcji ludzi nakazuje wybrać tylko istotne składniki naszych doświadczeń Ŝyciowych) 2. zwiększenie innowacyjności projekty otwierające wyŝsze uczelnie na działania i innowacje społeczne ( ideagora) oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy (winet jego sensem jest Ŝywa wiedza co, gdzie, kiedy, jak? Oferta szkolenia Ŝyje tydzień, oferta pracy Ŝyje dni, okazje Ŝyją godziny. winet będzie Ŝywym strumieniem informacji STRONA - 12

13 profilowanym przez kaŝdego uŝytkownika zgodnie z jego potrzebą, zaś informacja musi mieć wymiar lokalny musi znajdować się na granicy płaszczyzny realnej i wirtualnej) 3. monitoring losów absolwentów prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogach rynku pracy (anet). Innowacyjność warsztatów/szkoleń w ramach projektu ideagora przejawia się m.in. w interdyscyplinarnym podejściu do kształcenia, w kształtowaniu umiejętności, kompetencji i postaw wykraczających poza standardy. Innowacyjne są równieŝ metody wykorzystywane na zajęciach, zaś internetowa platforma ideagora stosowana niemal w kaŝdej fazie projektu jest innowacyjną klamrą spinającą model. 1.7 Docelowa postać Programów kształcenia ideagora Szkoły, które wdroŝą innowacyjny Program kształcenia ideagora, będą mogły wzbogacić stosowane, natywne programy kształcenia w swoich obszarach o cele modelu ideagora. Powstanie wtedy nowy standard przygotowywania programów kształcenia uczelni wzbogacony właśnie o elementy ideagora. STRONA - 13

14 2. Programy kształcenia ideagora Programy kształcenia w oparciu o model ideagora są produktami wynikającymi bezpośrednio z uzasadnienia realizacji projektu ideagora. Mają stanowić podstawę wypracowania modelu współpracy w oparciu o relację uczelnia absolwent. Kształcenie w modelu ideagora to równieŝ nowoczesne podejście do dydaktyki. Programy kształcenia zostały opracowane dla studentów i absolwentów oraz kadry naukowo- -dydaktycznej Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej. Oryginalność i unikatowość kształcenia opartego na modelu ideagora polega zdecydowanie na jego interdyscyplinarności, bycia częścią większej społeczności: świetnie zorganizowanej, aktywnej, wzmacniającej więź łączącą poszczególne roczniki, jakŝe unikalnej w czasach wszechogarniającej konkurencji. 2.1 Cel ogólny Programu kształcenia modelu ideagora Kształtowanie postaw gotowości do kształcenia się przez całe Ŝycie oparte jest na fińskim modelu kształcenia i podejściu do kompetencji społecznych zakłada, Ŝe nasz rozwój składa się z kompletu naszych aktywności: nauki, pracy, rodziny, hobby, wszystkich doświadczeń. Według tego podejścia kompetencje społeczne naleŝy zdefiniować jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, dlatego teŝ za kluczowe kompetencje 2 uwaŝa się te, których potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, do integracji społecznej i zatrudnienia. Zgodnie z definicją kompetencje społeczne obejmują te formy zachowań, które jednostka musi opanować, aby sprawnie i konstruktywnie uczestniczyć w Ŝyciu społecznym i potrafić rozwiązać ewentualny konflikt. Są one niezbędne do owocnej interakcji z jednostkami, w ramach grupy, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Program daje ogromne moŝliwości wzmocnienia lokalnych więzi społecznych, nawiązywania współpracy, a tym samym budowania kapitału społecznego opartego na zaufaniu 3. Bazując na kompetencjach interpersonalnych, międzykulturowych i społecznych oraz obywatelskich 4, wyodrębnia się cele szczegółowe programu. 2 A. Jagiełło-Rusiłowski, Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyŝszego, publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011 r., s K. Maj, Zaufanie i nieufność wobec instytucji publicznych. Przyczyny, skutki oraz środki zaradcze. Edukacja ekonomistów i menedŝerów. Problemy. Innowacje. Projekty, Warszawa 2011 r., s Key Competences for Lifelong Learning, European Reference Framework, Education and Culture DG, European Communities, Belgia 2007 r., s. 18. STRONA - 14

15 2.1.1 Przyporządkowanie do obszarów kształcenia ideagora do obszarów kształcenia Innowacyjność warsztatów/szkoleń w ramach projektu ideagora przejawia się, jak juŝ wspomniano, m.in. w interdyscyplinarnym podejściu do kształcenia realizowane warsztaty/szkolenia wpisują się w róŝne obszary kształcenia: nauk społecznych (S), nauk ścisłych (X), nauk humanistycznych (H), nauk technicznych (T), nauk o sztuce (A), nauk przyrodniczych (P) Ogólne cele kształcenia modelu ideagora Taksonomie celów kształcenia jako narzędzia ułatwiające sztukę operacjonalizacji celów kształcenia tzn. hierarchicznego uporządkowania, klasyfikacji obejmują trzy dziedziny działalności człowieka: poznawczą (umiejętności intelektualne, wiedzę) psychomotoryczną (umiejętności praktyczne) afektywną (umiejętności komunikowania się, postawę) Do najbardziej znanych taksonomii celów kształcenia zalicza się klasyczną taksonomię B. S. Blooma i taksonomie P. Joya, Gyilforda, R. M. Gagn'ego, Cz. Nosala, M. Obora, B. Niemierko 5 oraz przydatne w zawodach medycznych taksonomie J. Wasyluka, J.J. Guilberta. 6.Dla potrzeb modelu ideagora przyjęto taksonomię B. Niemierko. Według taksonomii celów kształcenia 7 moŝna wskazać na cztery ich kategorie: 1. Zapamiętanie wiadomości jest to elementarny cel kształcenia, a jego realizacja wymaga od studenta umiejętności definiowania pojęć, zasad i teorii naukowych, bez mylenia ich ze sobą i zniekształcania. 2. Zrozumienie wiadomości student powinien nie tylko odtworzyć definicje (zasady, teorie), ale takŝe przedstawić je w innej formie, uporządkować i streścić, porównać ze sobą oraz podać przykłady prostego wnioskowania na podstawie posiadanej wiedzy. 3. Umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych student powinien umieć wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania prostych (typowych) zagadnień praktycznych według określonego wzorca postępowania. Realizacja tego celu kształcenia powinna przygotować studenta do przeprowadzania podstawowych obliczeń i analiz 5 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad.,,śak, Warszawa, J. Wasyluk, Podręcznik dydaktyki medycznej, WSiP, Warszawa B. Niemierko, Cele kształcenia [w:] Kruszewski K., Sztuka nauczania czynności nauczyciela, PWN, wydanie siódme zmienione, Warszawa 2008 r. STRONA - 15

16 słuŝących do charakterystyki zjawisk finansowych i oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz podejmowania standardowych decyzji finansowych. 4. Umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych oznacza to opanowanie umiejętności identyfikacji problemu, dokonania analizy i syntezy zjawisk charakteryzujących problem oraz na bazie posiadanej wiedzy modyfikacji podanego wzorca postępowania w celu rozwiązania problemu wraz z uzasadnieniem podjęcia decyzji. Innowacyjność programu polega na uwypukleniu czwartej kategorii celów kształtowaniu umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych przy załoŝeniu, iŝ pierwsze cele (A, B, C) są przedmiotem studiów w tradycyjnym podejściu Uzasadnienie celowości prowadzenia programu warsztatów/szkoleń Specyfiką programu kształcenia jest: eksponowanie interdyscyplinarności przy określaniu efektów, jakie mają być realizowane; wysoka ranga kompetencji miękkich w stosunku do umiejętności wynikających ze specyfiki branŝy (wśród najczęściej wymienianych kompetencji na rynku pracy coraz bardziej znaczące są kompetencje interpersonalne wyraŝające się umiejętnością skutecznej realizacji celów własnych i zespołowych oraz kompetencje osobiste, tzn. predyspozycje niezbędne do efektywnego zarządzania sobą); przygotowanie studenta do pełnienia roli mentora, moderatora, opiekuna nowych członków społeczności platformy. 2.2 Cele szczegółowe w modelu ideagora Kształtowanie określonych postaw Świadomość konieczności aktualizowania, uzupełniania, konstruowania zdobytej wiedzy Potrzeba ustawicznego rozwoju w sferze zawodowej i osobistej Otwartość na komunikowanie się ze społecznością akademicką (student absolwent kadra naukowo-dydaktyczna) z wykorzystaniem anetu Otwartość na przyjmowanie i tworzenie nowych rozwiązań i idei Budowanie zaufania społecznego Okazywanie zainteresowania i szacunku innym osobom Nastawienie na osiąganie kompromisu STRONA - 16

17 Spójność przekonań i zachowań/zintegrowana osobowość Poczucie przynaleŝności do społeczności lokalnej, otwartość na działania oparte na oddolnych inicjatywach organizacji pozarządowych, np. stowarzyszeń Kształtowanie postaw prospołecznych Świadomość wagi współpracy Nastawienie na stały rozwój (a nie trwałość kompetencji) Świadomość roli wsparcia społecznego i sposobu radzenia sobie z problemami oraz towarzyszącemu im stresowi Gotowość do angaŝowania się w wolontariat, uczestniczenie w inicjatywach obywatelskich na rzecz róŝnorodności i społecznej spójności Rozumienie róŝnic kulturowych (w systemach wartości grup etnicznych i religijnych) Rozpowszechnianie wśród lokalnej społeczności rodzina, przyjaciele, znajomi korzyści płynących z ideagora. Nabycie umiejętności: Korzystania z platformy ideagora Kreowania relacji społecznościowych na platformie Kreowania własnej ścieŝki kariery oraz doradzania w tym zakresie innym członkom społeczności ideagora Konstruktywnego porozumiewania się w róŝnych sytuacjach społecznych: tolerowanie odmiennych zachowań, współodpowiedzialność Wzbudzania zaufania Rozwijania empatii Oddzielania pracy od Ŝycia osobistego, nieprzenoszenia konfliktu zawodowego RozróŜniania toŝsamości narodowych w interakcjach międzykulturowych, łączenie róŝnic w poglądach z tradycjami i konstruktywne wnoszenie własnych perspektyw do danej kultury Posługiwania się kompetencjami międzykulturowymi Uczestnictwa w działaniach lokalnych i podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach Okazywania solidarności i pomocy w rozwiązywaniu problemów dotykających lokalną i dalszą społeczność Korzystania ze struktur sfery publicznej i współpraca z jej instytucjami Korzystania z okazji, jakie dają lokalne i unijne programy wsparcia rozwoju WyraŜania frustracji bez agresji, przemocy czy autodestruktywnych zachowań Rozwoju kompetencji społecznych i zdolności do dialogu społecznego STRONA - 17

18 Zdolności do radzenia sobie z trudnościom na rynku pracy (np. bezrobocie) Zdolności do twórczego podejścia do rozwiązywania problemów. Schemat 3 Cele modelu ideagora Źródło: Opracowanie własne Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, Siedlce STRONA - 18

19 Realizacja celów szczegółowych doprowadzi do nabycia kompetencji innowacyjności, które zgodnie z modelem fińskim 8 następują na trzech skalach: INDYWIDUALNEJ SPOŁECZNOŚCIOWEJ SIECIOWEJ krytyczne myślenie i autonomia podejmowania decyzji zadaniowość, spójność i konsekwencja w działaniu twórcze rozwiązywanie problemów i znajomość heurystyk autorefleksyjność i zdolność dopasowywania metod uczenia się do własnego stylu współpraca w interdyscyplinarnym zespole o zróŝnicowanych kompetencjach inicjowanie i poczucie odpowiedzialności za powodzenie badań rozwojowych oraz projektów zmian systemowych na rzecz rozwoju regionu wkład w praktykę działania opartą na etyce i odpowiedzialności społecznej zarządzanie projektami opartymi na komunikacji interaktywnej tworzenie i podtrzymywanie relacji (kontaktów) ze zróŝnicowanymi podmiotami Ŝyciowej praktyki doświadczenie pracy w sieciach społecznych i zawodowych współtworzenie wartości dodanej z podmiotami innej dziedziny oraz w środowisku wielokulturowym dialog ponadnarodowy i współrealizacja międzynarodowych przedsięwzięć Polskie KRK 9 ujmują nieco węŝszy zakres kompetencji społecznych, według których uczący się: rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŝne role potrafi odpowiednio określić priorytety słuŝące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 8 T. Penttilä, L. Kairisto-Mertanen, J. Kettunen, Innovation Pedagogy and desired learning outcomes in higher education, (in print), Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyŝszego, Dz.U. Nr 253 z 2011 r. STRONA - 19

20 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Przy uwzględnieniu wytycznych projektu ideagora realizacja celów kształcenia zawartych w programach pozwoli na osiągnięcie efektów kształcenia (będących kompilacją efektów w oparciu o Europejskie Ramy Kwalifikacji i wynikających z fińskiego podejścia do kompetencji społecznych). Szczegółowe cele programu kształcenia zostaną zrealizowane poprzez cykl warsztatów/szkoleń dla: studentów (Innowacyjny program kształcenia dla studentów) absolwentów (Innowacyjny program kształcenia dla absolwentów) kadry naukowo-dydaktycznej (Innowacyjny program kształcenia dla kadry naukowodydaktycznej). STRONA - 20

21 Innowacyjny program kształcenia dla absolwentów STRONA - 21

22 3 Program kształcenia dla absolwentów Program kształcenia absolwentów zakłada zmianę ich postawy z biernej do koncepcji kształcenia ustawicznego LLL wyraŝającej się gotowością do samokształcenia. Kształtowanie postawy ciągłości i systematyczności procesu kształcenia absolwenta będzie oparte na trwałej relacji z uczelnią budowaną na bazie społecznej platformy ideagora. Absolwenci jako część społeczności będą współtworzyli platformę stanowiącą miejsce wirtualnych spotkań, bazę ofert pracy, ofert współpracy, rozwiązywania problemów biznesowych i innych zgłoszonych. Cele szczegółowe: podnoszenie kompetencji zawodowych przez absolwentów w macierzystej uczelni rozpoznanie potrzeb zawodowych absolwentów; wsparcie kształcenia studentów absolwent mistrzem dla studenta: najlepszą nauką jest uczenie innych; wpływ na efekty kształcenia studentów to absolwenci, a nie uczelnia, określają efekty kształcenia (wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje). Realizacja projektu zakłada dwutorowe podejście do absolwentów: 1. obecni absolwenci, którzy zrealizują program kształcenia poszerzony o aspekty zawarte w programie kształcenia dla studentów; 2. absolwenci ukształtowani przez projekt ideagora, którzy będą realizowali cykl szkoleń wzbogacających umiejętności nabyte podczas studiów. Jednak w trakcie etapu testowania projektu program ten został skierowany do grupy studentów ostatniego roku (prawie absolwentów), którzy ze względu na ostatni semestr studiów, nie mieli moŝliwości przejścia programu podstawowego, czyli "studenckiego" zaplanowanego na 6 semestrów. Szczegółowy sposób wdraŝania programu dla absolwentów zawarto w części II. podręcznika Jak wdraŝać model ideagora. 3.1 Efekty kształcenia dla absolwentów w modelu ideagora Opis zakładanych efektów kształcenia Proces kształcenia ideagora uwzględnia rozwiązania koncepcji bolońskiej i zapewnia absolwentowi otrzymanie odpowiedniej wiedzy oraz wykształcenia umiejętności i kompetencji niezbędnych przyszłemu profesjonaliście realizującemu róŝnorodne zadania wynikające z przyjętej ścieŝki kariery i rozwoju osobistego. Proces kształcenia nastawiony jest na STRONA - 22

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e W y ż s z a S z k o ł a K u l t u r y F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e E f e k t y k s z t a ł c e n i a dla programu kształcenia na k

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Ministerstwo Edukacji Narodowej REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Jeśli chcemy obniŝyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment tys. 400 390 380 370 360 350 340 330 320 Liczba

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia)

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne, nauki społeczne 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą się kierunkowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia Forma kształcenia... (studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie/studia podyplomowe)

Studia drugiego stopnia Forma kształcenia... (studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie/studia podyplomowe) EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STIDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Studia drugiego stopnia Forma kształcenia... (studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/jednolite

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia.

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr... Senatu UW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika specjalna i edukacja społeczna EFEKTY KSZTAŁCENIA tabela odniesień efektów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Zmodyfikowana Koncepcja pracy szkoły zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną 13 stycznia 2011r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo