Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Warszawa, Al. Niepodległości 190 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego dla systemu harmonogramu realizacji projektu oraz analizy ryzyka wraz z usługami konsultingowymi dla Projektu - Utrzymanie i Usługi Rejestru Referencyjnego Rolników, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Spis treści: Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Rozdział II - FORMULARZ OFERTY Rozdział III - WZÓR UMOWY Warszawa, marzec 2010r. (znak sprawy: ZP-2310/5-9/10)

2 2 DEFINICJE: Dokumentacja - Materiały opracowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy tj. projekt funkcjonalno użytkowy, analiza ryzyka dla Projektu oraz harmonogram prac dla Projektu; Dni Robocze - Oznacza dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Wdrażająca Władza Wdrażająca Programy Europejskie; PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ; Pre-umowa Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach POIG dla projektu pn. - Utrzymanie i usługi Rejestru Referencyjnego Rolników zawarta w dniu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i KRUS; Projekt - Projekt POIG Utrzymanie i usługi Rejestru Referencyjnego Rolników realizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa Elektronicznej Administracji R3 (system Rejestr Referencyjny Rolników tj. centralny rejestr osób obsługiwanych przez KRUS; Umowa umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zawarta w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Wniosek - wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu Utrzymanie i usługi Rejestru Referencyjnego Rolników w ramach 7 osi priorytetowej Budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

3 3 Rozdział I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego na podstawie Pre-umowy dla Projektu pod nazwą - Utrzymanie i usługi Rejestru Referencyjnego Rolników podpisanej pomiędzy KRUS a Instytucją Pośredniczącą dla 7 osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego dla systemu 2. opracowanie harmonogramu realizacji Projektu, 3. opracowanie analizy ryzyka, 4. świadczenie usług konsultingowych na etapie oceny formalnej i/lub merytorycznej Wniosku Informacje ogólne cel Projektu: Celem systemu Rejestru Referencyjnego Rolników zwanego jest stworzenie i udostępnienie centralnego rejestru referencyjnego osób obsługiwanych przez KRUS. Stworzenie rejestru R3 pozwoli na łatwy dostęp i weryfikację danych znajdujących się rejestrze i połączenie informacji pochodzących z systemów dziedzinowych a dotyczących tej samej osoby. Rejestr Referencyjny Rolników będzie stanowił element zintegrowanej, ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej jako podstawy spójnej realizacji usług elektronicznych administracji publicznej. Informacje szczegółowe 1. Projekt funkcjonalno użytkowy docelowo ma obejmować opis realizowanego zadania, jakim jest system w opisie tym podane będzie przeznaczenie projektowanego systemu oraz stawiane wymagania użytkowe, architektoniczne oraz wymagania dotyczące infrastruktury techniczno-systemowej.

4 4 Opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego dla R3, powinno zawierać co najmniej następujące opisy funkcjonalności R3: a) oprogramowanie R3 powinno umożliwiać konsolidację danych (consolidate) tzn. pobranie danych z różnych źródeł i umieszczenie ich w jednym rejestrze. Konsolidacja powinna umożliwiać identyfikację danych opisujących tą samą osobę, tak żeby nie tworzyć duplikatów rekordów. Konsolidowane dane powinny także zawierać informację o źródle ich pochodzenia i historii, b) wprowadzanie danych do R3 będzie się odbywało w miejscu przyjmowania lub powstawania tych danych; w szczególności rejestracja osoby (rolnika) w R3 odbywać się będzie w placówce terenowej KRUS, c) osoba zarejestrowana w R3 będzie mieć przypisany unikalny, niezmienny numer identyfikacyjny, który nie będzie zależał od aktualnego statusu osoby w systemie ubezpieczeń społecznych rolników, d) w celu efektywnego podwyższania jakości danych (cleanse) oprogramowanie wykorzystywane do wprowadzania danych do R3 powinno zawierać odpowiednie algorytmy, które pozwolą zidentyfikować np. próbę wprowadzenia duplikatu rekordu, niezgodność logiczną danych, nieprawidłowe relacje między nimi itp. e) zmiany zawartości R3 będą odbywać się tylko poprzez wykorzystanie zdefiniowanych usług rejestru wywoływanych przez odpowiednie procesy biznesowe, f) jedynym źródłem danych o rolnikach dla systemów dziedzinowych, systemów zewnętrznych i usług dla ludności będzie R3; docelowo systemy dziedzinowe nie powinny w ogóle przechowywać informacji już zgromadzonych w R3, g) udostępnianie danych i usług dla systemów zewnętrznych (share) musi odbywać się z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, h) dane gromadzone w R3 będą danymi referencyjnymi, tj KRUS będzie gwarantowała ich poprawność i zgodność ze stanem faktycznym; w szczególności możliwe będzie wystawianie różnego rodzaju zaświadczeń na podstawie zawartości rejestru, i) dane przechowywane w R3 będą obejmować wszystkie istotne cechy związane z osobą, np. fakt, że osoba jest domownikiem rolnika, fakt, że osoba jest małżonkiem rolnika, niepełnoletnim dzieckiem itp., j) R3 umożliwi analizę danych wykorzystywanych przez KRUS pod kątem ich spójności i poprawności, k) R3 będzie dostępny we wszystkich placówkach KRUS, przy czym dostęp do pewnych operacji na rejestrze będzie ograniczony do upoważnionych użytkowników, l) oprogramowanie R3 powinno zawierać narzędzia wspierające zarządzanie danymi (govern), w tym nadawanie praw dostępu uprawnionym użytkownikom, określanie praw dostępu do danych, zarządzanie cyklem życia danych, oraz ich archiwizację, m) każda operacja zmieniająca zawartość R3 będzie zapisywana (ślad audytowy) i będzie opatrzona identyfikatorem pracownika wykonującego daną czynność; identyfikatory i uprawienia pracowników będą przechowywane w systemie zarządzania tożsamością użytkowników, n) zawartość R3 będzie weryfikowana z bazą PESEL oraz innymi dostępnymi bazami (np. bazą ZUS), o) R3 będzie zawierał wskaźniki do dokumentów źródłowych przechowywanych w postaci elektronicznej oraz papierowej,

5 5 p) zawartość informacyjna rejestru umożliwi realizację zasadniczych procesów biznesowych KRUS bez konieczności sięgania do dokumentacji pierwotnej (teczek i akt) 2. Harmonogram realizacji projektu, zawierać powinien co najmniej: a) czynności/zadania objęte Projektem i czas ich trwania, b) graficzne przedstawienie czynności/zadań i istniejących pomiędzy nimi zależności przyczynowo - skutkowych, c) określenie kamieni milowych projektu, 3. Analiza ryzyka, powinna zawierać co najmniej: a) grupy ryzyka, b) przykładowe formy wystąpienia ryzyka w poszczególnych grupach, c) możliwe sposoby przeciwdziałania, d) poziom ryzyk. 4. Świadczenie usług konsultingowych obejmować będzie: a) udzielanie Zamawiającemu pomocy na etapie oceny formalnej i/lub merytorycznej Wniosku w zakresie przygotowywania odpowiedzi dla Instytucji Wdrażającej dotyczących opracowanych Dokumentów, b) wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym do opracowanych Dokumentów stosowanych korekt wynikających z zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej na etapie oceny formalnej i/lub merytorycznej Wniosku. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, w języku polskim, w formie papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz na elektronicznym nośniku danych CD lub DVD (w dwóch kopiach) w formacie pliku umożliwiającym jego otwarcie przy użyciu Microsoft Word 2003, a następnie wydrukowanie w postaci zgodnej z przekazanym dokumentem papierowym. 6. Wykonawca, w chwili przekazania, przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowej opłaty, własność wyżej wymienionych nośników. 7. Wykonawca bez dodatkowej opłaty, przeniesie na Zamawiającego na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszelkiej Dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy wraz z prawami pokrewnymi do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania oraz udzieli Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na następujących polach eksploatacji: a) wprowadzanie do obrotu elektronicznego; b) umieszczanie w zasobach komputerów; c) wykorzystywanie podczas pokazów publicznych; d) przesyłanie przy wykorzystywaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku; e) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach; f) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej; g) rozpowszechnianie; h) użyczanie. Kod CPV: usługi doradcze w zakresie systemów

6 III. Termin wykonania zamówienia Wykonanie prac, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia punkty 1, 2 i 3 rozpocznie się w dniu podpisania Umowy i zakończy nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy. Usługi konsultingowe, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia punkt 4 rozpoczną się od momentu odebrania przez Zamawiającego Dokumentów i zakończą się w dniu 30 czerwca 2010 roku. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie b. posiadania wiedzy i doświadczenia Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują łącznie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na: wykonaniu co najmniej 5 usług w zakresie analizy wymagań funkcjonalnych odnośnie systemu informatycznego w organizacjach zatrudniających nie mniej niż 300 osób. wykonaniu co najmniej trzech usług doradczych spełniających następujące wymagania: o każda z usług obejmowała następujące elementy: wykonanie analizy procesów, analizy techniczno-funkcjonalnej systemu informatycznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego nadzór nad wdrożeniem systemu o przynajmniej jedna z nich miała wartość powyżej 500 tys. zł brutto o przynajmniej jedna usługa została zrealizowana dla jednostki administracji publicznej wykonaniu usług doradczych związanych z systemami informatycznymi, realizowanych z wykorzystaniem metodyk: o BPMN dla analizy procesów o PRINCE2 lub równoważnej w zakresie zarządzania projektem wykonaniu usługi doradczej dla jednostki administracji publicznej o strukturze wielooddziałowej, w której konieczna była znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku której została zawarta umowa na wdrożenie systemu informatycznego o wartości co najmniej 10 mln zł brutto. c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni udział i przedstawi wykaz udziału: analityka z wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu informatyki lub zarządzania, posiadający wiedzę w zakresie audytu systemów informatycznych 6

7 7 udokumentowaną certyfikatem CISA lub równoważnym i posiadający doświadczenie w zakresie analizy wymagań użytkowników i modelowania procesów (wymagane jest, by wykazał się udokumentowanym doświadczeniem w realizacji co najmniej pięciu usług polegających na wykonaniu analizy potrzeb użytkownika pod kątem wymagań odnośnie systemów informatycznych w organizacjach zatrudniających nie mniej niż 300 osób) konsultanta z wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu informatyki lub zarządzania, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami ze znajomością metodyki PRINCE2 lub równoważnej udokumentowane certyfikatem wydanym przez uznaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą oraz doświadczenie w zakresie nadzoru nad wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych (wymagane jest, by wykazał się udokumentowanym doświadczeniem w realizacji co najmniej pięciu usług polegających na zewnętrznym tj. jako strona trzecia nie będąca wykonawcą wdrożenia - ciągłym nadzorze nad wdrożeniem systemu informatycznego lub na usługach audytu projektów wdrożenia systemu informatycznego w organizacjach zatrudniających nie mniej niż 300 osób) d. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt. 1 lit. a - d będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 3. Jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, iż polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt V li A. ppkt 1 i lit. B. ppkt 5 do 8. Jednocześnie w tym celu przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Metoda oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt V.

8 V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć 1. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ), 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.: doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług w zakresie analizy wymagań funkcjonalnych odnośnie systemu informatycznego w organizacjach zatrudniających nie mniej niż 300 osób. doświadczenie w realizacji co najmniej trzech usług doradczych spełniających następujące wymagania: o każda z usług obejmowała następujące elementy: wykonanie analizy procesów, analizy techniczno-funkcjonalnej systemu informatycznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego nadzór nad wdrożeniem systemu o przynajmniej jedna z nich miała wartość powyżej 500 tys. zł brutto o przynajmniej jedna usługa została zrealizowana dla jednostki administracji publicznej o przynajmniej jedna była realizowana dla organizacji zajmującej się ubezpieczeniami społecznymi doświadczenie w realizacji usług doradczych związanych z systemami informatycznymi, realizowanych z wykorzystaniem metodyk: o BPMN dla analizy procesów o PRINCE2 lub równoważnej w zakresie zarządzania projektem doświadczenie w realizacji usługi doradczej dla jednostki administracji publicznej o strukturze wielooddziałowej, w której konieczna była znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku której została zawarta umowa na wdrożenie systemu informatycznego o wartości co najmniej 10 mln. zł brutto. 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: - analityk z wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu informatyki lub zarządzania, posiadający wiedzę w zakresie audytu systemów informatycznych udokumentowaną 8

9 9 certyfikatem CISA lub równoważnym i posiadający doświadczenie w zakresie analizy wymagań użytkowników i modelowania procesów (wymagane jest, by wykazał się udokumentowanym doświadczeniem w realizacji co najmniej pięciu usług polegających na wykonaniu analizy potrzeb użytkownika pod kątem wymagań odnośnie systemów informatycznych w organizacjach zatrudniających nie mniej niż 300 osób), - konsultant z wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu informatyki lub zarządzania, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami ze znajomością metodyki PRINCE2 lub równoważnej udokumentowane certyfikatem wydanym przez uznaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą oraz doświadczenie w zakresie nadzoru nad wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych (wymagane jest, by wykazał się udokumentowanym doświadczeniem w realizacji co najmniej pięciu usług polegających na zewnętrznym tj. jako strona trzecia nie będąca wykonawcą wdrożenia - ciągłym nadzorze nad wdrożeniem systemu informatycznego lub na usługach audytu projektów wdrożenia systemu informatycznego w organizacjach zatrudniających nie mniej niż 300 osób). 4. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. B. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: 5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 6. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

10 postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 10 C. dokumenty podmiotów zagranicznych 9. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 10. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt 9 stosuje się odpowiednio. D. Inne dokumenty: 11. wypełniony formularz oferty według wzoru określonego w SIWZ, Rozdział II Formularz Oferty, 12. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy, 13. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp (SIWZ, Rozdział II, pkt X formularz oferty - składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców)). VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie

11 11 pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 4. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faxu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień i informacji Wykonawcom ze strony Zamawiającego jest: - p. Elżbieta Bylina Główny Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych tel.: (0-22) , , fax: (22) , od poniedziałku do piątku w godz Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12 12 IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim i złożona w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. 5. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I, pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w SIWZ Rozdział I pkt IV ppkt 3, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 8. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone. 11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 12. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 13. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę

13 uznaje się za odrzuconą. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia 19 marca 2010r. do godz. 9:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości Warszawa Oferta na opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego dla systemu Otwiera komisja przetargowa 2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 3. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 4. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2010r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A - parter. 8. Oferty otwiera Komisja przetargowa. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 11. Informacje, o których mowa w ppkt 9 i 10 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób wskazany w Formularzu oferty (według wzoru określonego w SIWZ, Rozdział II Formularz Oferty). 1. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN ~L ~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014 ul ~~stytut - ~m. M. Nenckiego PAN biologii doświadczalnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo