Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie Warszawa, 2008

2 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA SYLWETKA ABSOLWENTA KONSTRUKCJA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA PLANY STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PUNKTY ECTS ZAŁĄCZNIK 1. MACIERZE KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW I PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

3 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE Program studiów zarządzania drugiego stopnia realizowany jest w Kolegium Zarządzania i Finansów. Został on stworzony z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia chcących pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w dziedzinie zarządzania, a takŝe zdobyć zaawansowaną, interdyscyplinarną i nowoczesną wiedzę w obszarze wybranej specjalności. Studia te są adresowane zarówno do młodych osób, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, mających ograniczone doświadczenie zawodowe, jak równieŝ do osób mogących się pochwalić szerokim doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy bądź w pracy na stanowisku menedŝerskim. W trosce o zapewnienie najwyŝszej jakości kształcenia oraz konkurencyjności absolwentów na międzynarodowym rynku pracy program studiów na kierunku zarządzanie ulegał modyfikacjom. Opracowywane i wdraŝane były programy nowych specjalności. Tak od 2000 roku stopniowo zostały wprowadzone Psychologia ekonomiczna, Zarządzanie jakością oraz Rozwój regionalny i pozyskiwanie funduszy europejskich. Łącznie na kierunku Zarządzanie studenci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności na ośmiu specjalnościach, w tym równieŝ Przedsiębiorczości, Zarządzaniu strategicznym, Marketingu, Zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz Rachunkowości. W 2004 roku wprowadzona została specjalność Psychologia w zarządzaniu, ciesząca się rosnącym zainteresowaniem studentów. Specjalność ta została stworzona z myślą o tych kandydatach, których interesują psychologiczne aspekty zjawisk rynkowych i praktyki zarządzania. Kluczowym załoŝeniem programu jest połączenie w procesie nauczania teorii i praktyki oraz wyników najnowszych światowych badań w celu wyposaŝenia studenta w aktualną wiedzę i umiejętności, a takŝe zmotywowania do samodzielnego doskonalenia kompetencji. Szczególny nacisk w programie jest połoŝony na kwestię związane z etyką menedŝerską, odpowiedzialnością społeczną biznesu, działaniem w wielokulturowym otoczeniu, a takŝe otwartością na podejmowanie inicjatyw badawczych. Studia są prowadzone zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. CEL PODSTAWOWY Celem studiów realizowanych na kierunku zarządzanie jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedŝerskiej oraz przedsiębiorców, gotowych do podejmowania wyzwań w dynamicznie zmieniającym się międzynarodowym środowisku. Celem programu jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu, przedsiębiorczości, a takŝe nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji znajdujących się na róŝnych etapach rozwoju oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Treści kształcenia zostały dobrane w sposób zapewniający rozwój umiejętności ogólnych, takich jak umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, uczenia się, stawiania i rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole, a takŝe menedŝerskich, takich jak umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska, przygotowania i podejmowania decyzji strategicznych, w tym związanych z rozwojem własnej działalności. 3

4 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Student kierunku zarządzanie w WSPiZ rozwija liczne, poszukiwane na rynkach pracy kompetencje, rozumiane, jako dynamiczna interakcja ogólnej i specjalistycznej wiedzy, zdolności jej rozumienia, konkretnych, profesjonalnych umiejętności oraz postaw. Student jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, by wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach. KOMPETENCJE OGÓLNE Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w WSPiZ: posiadać będzie wszechstronną a zarazem zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalającą na głębokie rozumienie problemów związanych z róŝnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. będzie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę i zdolność rozumienia do rozwiązywania złoŝonych problemów, takŝe w nowych i dynamicznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych. Będzie posiadał umiejętności niezbędne do projektowania, usprawniania i zarządzania procesami, a takŝe skutecznego wdraŝania zmian i innowacyjnych rozwiązań biznesowych. będzie umiał przeprowadzać trafną diagnozę (analizę, interpretację i ocenę) w oparciu o złoŝone i niepełne dane uwzględniające szeroki kontekst podejmowanych działań biznesowych, w tym np. znajomość i rozumienie konsekwencji aktualnych wydarzeń lokalnych, europejskich i globalnych. Będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania i podejmowania decyzji strategicznych, jak równieŝ do formułowania i wdraŝania rozwiązań przedsiębiorczych. będzie rozumiał znaczenie i wagę zarządzania wiedzą w nowoczesnych organizacjach, a takŝe takie zagadnienia jak profesjonalizacja wiedzy, kreatywność indywidualna i grupowa, innowacyjność i transfer technologii. Będzie potrafił identyfikować kluczowe zasoby wiedzy i tworzyć podstawy systemu zarządzania wiedzą. będzie przedsiębiorczym obywatelem Polski, Europy i świata, świadomym odpowiedzialności społecznej i etycznej podejmowanych decyzji i działań oraz roli, jaką moŝe odegrać, jako wysoko wykwalifikowany menedŝer/przedsiębiorca w rozwoju gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym demokratycznego społeczeństwa wiedzy. W związku z tym będzie rozumiał potrzebę ustawicznego aktualizowania i podwyŝszania swoich kwalifikacji. 4

5 Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentowi studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie na obranie jednej z trzech podstawowych dróg. zostanie przedsiębiorcą, aktywnie poszukującym i realizującym szanse rynkowe pojawiające się w otoczeniu, zostanie wysoko wykwalifikowanym pracownikiem wyŝszego i średniego szczebla w róŝnego typu organizacjach. MoŜe w zaleŝności od ukończonej specjalności podjąć pracę w charakterze specjalisty ds. systemów zarządzania, menedŝera średniego i wyŝszego szczebla, jak równieŝ doradcy czy konsultanta w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych. podjęcie studiów trzeciego stopnia, czemu sprzyjać będzie posiadana wiedza i umiejętności, w tym podstawowe umiejętności badawcze i wysoko rozwinięte umiejętności samodzielnego uczenia się. Będzie równieŝ przygotowany do pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach wyŝszych lub w instytutach badawczych. KOMPETENCJE SPECYFICZNE Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie: posiadać będzie zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania i praktyczne umiejętności umoŝliwiające dokonywanie krytycznej analizy organizacji i jej otoczenia, identyfikację szans rynkowych pojawiających się w przestrzeni europejskiej i światowej, a takŝe ich realizację poprzez tworzenie innowacyjnych projektów w istniejących organizacjach lub zakładanie i rozwój własnych ambitnych biznesów. dysponować będzie wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania nietypowych problemów występujących w procesie zarządzania poprzez umiejętne stawianie pytań badawczych, konstruowanie procesu badawczego, dobór odpowiednich metod, gromadzenie materiału empirycznego, interpretację wyników oraz formułowanie wniosków. Profil docelowy absolwenta będzie uzaleŝniony od wybranej przez niego specjalności. MoŜna wyróŝnić szereg specyficznych elementów kompetencji, które są kształtowane na poszczególnych specjalnościach. Absolwent specjalności Marketing będzie posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług, a takŝe nowoczesnych narzędzi marketingu i ich zastosowania. Dysponować będzie praktycznymi umiejętnościami prowadzenia badań marketingowych, a takŝe umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia, jak równieŝ wdraŝania planów i strategii marketingowych. Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi będzie dysponował zaawansowaną wiedzą na temat najnowszych koncepcji i instrumentów zarządzania kapitałem ludzkim. Będzie posiadać kompetencje niezbędne do skutecznej realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach, a takŝe dysponować wiedzą na temat psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań w organizacji oraz metod kształtowania tych zachowań. Absolwent specjalności Psychologia ekonomiczna będzie specjalistą w zakresie zarządzania uwraŝliwionym na psychologiczne aspekty działania ludzi w gospodarce. Posiadać będzie podstawowe kompetencje konieczne dla zrozumienia psychologicznych procesów warunkujących zachowania uczestników gry rynkowej. Będzie dysponować wiedzą na temat zachowań organizacyjnych i przedsiębiorczych, rozwoju człowieka w organizacji, procesów podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, motywowania, kierowania i wpływania na pracowników, potrafi teŝ planować strategie komunikacji marketingowej i posiada podstawowe kompetencje w zakresie badań rynku. Absolwent specjalności Zarządzanie strategiczne będzie wyposaŝony w pogłębioną specjalistyczną wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji, a takŝe metod i narzędzi zarządzania strategicznego. Posiadać będzie umiejętność całościowego, strategicznego spojrzenia na organizację, a takŝe dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do dokonania analizy organizacji na tle jej 5

6 otoczenia oraz oceny skuteczności planowanych posunięć strategicznych. Będzie posiadać wiedzę na temat sposobów budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w firmach starających się zdobyć pozycję na wysoce konkurencyjnych rynkach, w tym rynkach międzynarodowych. Absolwent specjalności Rozwój regionalny i pozyskiwanie funduszy europejskich będzie posiadać umiejętności związane z pozyskiwaniem środków, realizacją, rozliczaniem oraz ewaluacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Będzie wykazywać się znajomością teorii oraz tendencji w zakresie rozwoju regionalnego z uwzględnieniem środków wzmacniania konkurencyjności terytorialnej oraz będzie posiadać umiejętności stosowania narzędzi strategicznego planowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Absolwent będzie rozumiał kwestie związane z koncepcją spójności terytorialnej Unii Europejskiej zasadami polityki regionalnej oraz jej głównymi narzędziami funduszami strukturalnymi. Absolwent specjalności Przedsiębiorczość będzie posiadać umiejętności w zakresie planowania i realizacji nowych przedsięwzięć, zarówno w ramach istniejących organizacji, jak i tworzonych od podstaw nowych przedsiębiorstw, a takŝe dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z realizacją pomysłu na nowe przedsięwzięcia, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej. Posiadać będzie wiedzę dotyczącą mechanizmów wdraŝania innowacyjnych projektów w organizacjach, a takŝe wiedzą dotyczącą transakcji eksportowych oraz zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych. Absolwent specjalności Zarządzanie jakością będzie wykazywać się znajomością europejskich regulacji w zakresie normalizacji, certyfikacji i oceny zgodności, a takŝe będzie posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia ustanowienia, wdroŝenia i utrzymywania procesów niezbędnych w systemie zarządzania jakością wg ISO Będzie posiadać wiedzę na temat zasad kompleksowego zarządzania jakością TQM, technik i narzędzi wspomagających TQM, benchmarkingu, moŝliwości zastosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością. Będzie przygotowany do egzaminu na asystenta i pełnomocnika systemu zarządzania jakością, a takŝe do objęcia roli pełnomocnika kierownictwa ds. sytemu zarządzania jakością w organizacji. Absolwent specjalności Rachunkowość będzie posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (uwzględniającej przepisy ustawy o rachunkowości i międzynarodowe standardy), a takŝe rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. Będzie wykazywać się znajomością narzędzi rachunkowości zarządczej pozwalających na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, usprawnienie pracy menedŝerów róŝnych komórek organizacyjnych. Będzie posiadać umiejętności planowania i budŝetowania oraz wykorzystania nowoczesnych technik oceny działalności jednostek w praktyce, a takŝe dysponować umiejętnościami w zakresie wykorzystywania programów komputerowych do prowadzenia ksiąg. Absolwent specjalności Psychologia w zarządzaniu realizowanej na kierunku zarządzanie od semestru pierwszego otrzyma wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w dziedzinach, w których przydatne jest rozumienie z jednej strony tego, jak funkcjonuje rynek i organizacje, a z drugiej strony tego, jak myśli, decyduje i zachowuje się człowiek: reklamie, badaniach rynku, HR. Będzie posiadać obszerną i multidyscyplinarną wiedzę obejmującą pełny akademicki kurs zarządzania i psychologii. Będzie dysponować wiedzą i praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi praktyki działania organizacji, zachowań konsumenckich, zachowań pracowników, inwestorów i decydentów. Będzie wyposaŝony w wiedzę na temat zachowań organizacyjnych i przedsiębiorczych, rozwoju człowieka w organizacji, procesów podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, rozwiązywania konfliktów społecznych, motywowania, kierowania i wpływania na pracowników, potrafi teŝ planować strategie komunikacji reklamowej i posiada kompetencje w zakresie badań rynku i diagnozy organizacji. 6

7 3. KONSTRUKCJA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie są realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają cztery semestry. Liczba godzin zajęć w roku akademickim 2008/2009 wynosi 965 dla studiów stacjonarnych i 676 dla studiów niestacjonarnych. Na specjalności Psychologia w zarządzaniu liczba godzin wynosi 948 i 659, odpowiednio dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Liczba punktów ECTS wynosi 120. Struktura planów studiów i programu nauczania na kierunku zarządzanie Lp. Kategoria przedmiotów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 1 Podstawowe Kierunkowe Specjalnościowe Inne Ogółem Struktura planów studiów i programu nauczania na kierunku zarządzanie, specjalności Psychologia w zarządzaniu Lp. Kategoria przedmiotów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 1 Podstawowe Kierunkowe Specjalnościowe Inne Ogółem Przedmioty realizowane w ramach programu są podzielone na cztery grupy: podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe oraz inne. W pierwszym semestrze studenci otrzymują bazową wiedzę, pozwalającą na naukę bardziej zaawansowanych treści, a takŝe dokonanie wyboru jednej z ośmiu specjalności, które są prowadzone od drugiego semestru. Wyjątek stanowi specjalność Psychologia w zarządzaniu, w ramach której przedmioty specjalnościowe zaczynają się od pierwszego semestru studiów. Seminarium magisterskie rozpoczyna się w semestrze II, a kończy w semestrze IV. Realizacja załoŝeń programowych następuje w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów. Tak skonstruowany program znajduje swoje odzwierciedlenie w planie studiów drugiego stopnia. 7

8 4. PLANY STUDIÓW PoniŜej przedstawione zostały plany studiów kierunku zarządzanie Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie studia stacjonarne PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I II III IV Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą W Z Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie międzynarodowe W E Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny W Z Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: Społeczna odpowiedzialność biznesu W Z Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Strategie e-biznesu Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PREDMIOTY KIERUNKOWE II Metodologia badań społecznych W Z Public relations W E Międzynarodowe stosunki gospodarcze W E Polityki regionalne UE W Z PRZEDMIOTY INNE Wykłady do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE II INNE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 240 GODZINY OGÓŁEM

9 MARKETING Polityka produktu W Z Badania marketingowe W Z Metody ilościowe w badaniach marketingowych Ć E Zachowania nabywców W Z Marketing bezpośredni W Z Promocja W Z Marketing usług W Z Marketing dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych W E System dystrybucji i logistyka W E ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Współczesne kierunki ZZL W E Pozyskiwanie i rozwój pracowników W Z Wartościowanie pracy i zarządzanie płacami W Z Techniki badań społecznych W E Socjologia ekonomiczna W E Międzynarodowe ZZL W Z Kierowanie ludźmi W E Ekonomia pracy W Z PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA Psychologia podejmowania decyzji W E Psychologia kierowania ludźmi W Z Rekrutacja, selekcja, rozwój i kariera W E Metody psychologiczne w badaniach marketingowych W Z Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka W Z Zachowania konsumenckie W Z Reklama i twórczość W Z Teoria motywacji i wynagradzanie pracowników W E Zachowania organizacyjne W E Psychologia róŝnic indywidualnych W Z ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Finansowanie strategiczne W E Klasyczne problemy strategii studia przypadków K, Ć Z Gra strategiczna TOP SiM K, Ć Z Negocjacje strategiczne K, Ć Z Marketing strategiczny W E Zarządzanie w skali międzynarodowej W, K Z

10 Strategie i PR W, K Z Korzystanie z szans strategiczny projekt doradczy W, K Z ROZWÓJ REGIONALNY I POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Rozwój regionalny W E Fundusze europejskie w latach 2007/2013 W E Rola administracji publicznej i samorządów w planowaniu rozwoju regionalnego W E Pozyskiwanie funduszy przez MSP W/Ć Z Realizacja inwestycji samorzadowych w oparciu o fundusze unijne W/Ć Z Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i sprawozdawczość z realizacji projektu - rozliczanie projektów unijnych Ewaluacja programów i projektów finansowanych ze środków UE W/Ć Z K E W E PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Warsztaty z przedsiębiorczości K Z Przedsiębiorczość korporacyjna K Z Kultura przedsiębiorczości K E Finansowanie przedsiębiorczości W Z Przedsiębiorczość społeczności lokalnych W E Przedsiębiorczość międzynarodowa W Z Jak uruchomić własny biznes Warszt Z Jakość a przedsiębiorczość K Z ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Podstawy zarządzania jakością K E Międzynarodowe regulacje w zakresie zarządzania jakością WdraŜanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO WdraŜanie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskiem wg ISO oraz bezpieczeństwem wg PN ISO K Z K E K E Auditowanie systemów zarządzania jakością K E Statystyczna kontrola procesów, narzędzia wspomagające zarządzanie jakością K Z Ocena efektywności i skuteczności systemu zarządzania jakością K Z Badanie satysfakcji klientów K Z

11 HACCP K Z AQAP K Z 4 4 Model doskonałości w biznesie według EFQM, nagrody jakości K Z 4 4 Powtórka przed testami PCBC K Z RACHUNKOWOŚĆ Projektowanie systemów rachunkowości zarzadczej K Z Rachunkowość finansowa K E Rachunkowość i sprawozdawczość grupy kapitałowej K Z Międzynarodowe standardy rachunkowości K E Rewizja sprawozdań finansowych K Z Analiza sprawozdań finansowych K E Rachunkowość komputerowa Ć Z Prawo podatkowe W Z Rachunkowość podatkowa K Z

12 4.2. Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie studia niestacjonarne PRZEDMIOT Rodzaj zajęć Forma zal Ogółem SEMESTRY I II III IV PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Koncepcje zarządzania I: W Z Zarządzanie wiedzą Koncepcje zarządzania II: W E Zarządzanie międzynarodowe Koncepcje zarządzania III: Nadzór W Z korporacyjny Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: społeczna W Z odpowiedzialność biznesu Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Zarządzanie strategiczne Ć Z Zarządzanie strategiczne II Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE II Metodologia badań społecznych W Z Public relations W E Międzynarodowe stosunki W E gospodarcze Polityki regionalne UE W Z INNE PRZEDMIOTY Wykłady do wyboru (3x20) W Z Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE II PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE MARKETING Polityka produktu W Z Badania marketingowe W Z Metody ilościowe w badaniach K E marketingowych Zachowania nabywców W Z Marketing bezpośredni W Z

13 Promocja W Z Marketing usług W Z Marketing dóbr W E zaopatrzeniowych i inwestycyjnych System dystrybucji i logistyka W E RACHUNKOWOŚĆ Projektowanie systemów K Z rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa K E Rachunkowość i K Z sprawozdawczość grupy kapitałowej Międzynarodowe standardy K E rachunkowości Rewizja sprawozdań finansowych K Z Analiza sprawozdań finansowych K E Rachunkowość komputerowa Ć Z Prawo podatkowe W Z Rachunkowość podatkowa K Z ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Współczesne kierunki ZZL W E Pozyskiwanie i rozwój W Z pracowników Wartościowanie pracy i W Z zarządzania płacami Techniki badań społecznych W E Socjologia ekonomiczna W E Międzynarodowe ZZL W Z Kierowanie ludźmi W E Ekonomia pracy W Z PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Warsztaty z przedsiębiorczości i k Z przedsiębiorczości korporacyjnej Jak uruchomić własny biznes K Z Kultura przedsiębiorczości K E Finansowanie przedsiębiorczości W Z Przedsiębiorczość społeczności W E lokalnych Jakość a przedsiębiorczość K Z Przedsiębiorczość W Z międzynarodowa PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA Psychologia podejmowania W E decyzji Psychologia kierowania ludźmi W Z Rekrutacja, selekcja, rozwój i K E kariera Metody psychologiczne w Ć Z badaniach marketingowych Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka W Z

14 Zachowania konsumenckie W Z Reklama i twórczość W Z Teoria motywacji i wynagradzanie W E pracowników Zachowania organizacyjne K E Psychologia róŝnic W Z indywidualnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Podstawy zarządzania jakością K E Międzynarodowe regulacje w K Z zakresie zarządzania jakością WdraŜanie i utrzymywanie K E systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO WdraŜanie i utrzymywanie K E systemu zarządzania środowiskiem wg ISO oraz bezpieczeństwem wg PN ISO Auditowanie systemów K E zarządzania jakością Statystyczna kontrola procesów, K Z narzędzia wspomagające zarządzanie jakością Ocena efektywności i skuteczności systemu zarządzania jakością K Z Badanie satysfakcji klientów K Z 8 8 HACCP K Z AQAP K Z 4 4 Model doskonałości w biznesie według EFQM, nagrody jakości K Z 4 4 Powtórka przed testami PCBC K Z ROZWÓJ REGIONALNY I POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Rozwój regionalny W E Fundusze europejskie w latach W E /2013 Rola administracji publicznej i W E samorządów w planowaniu rozwoju regionalnego Pozyskiwanie funduszy przez K Z MSP Realizacja inwestycji K Z samorządowych w oparciu o fundusze unijne Realizacja i rozliczanie projektów K Z współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i sprawozdawczość z K Z realizacji projektu - rozliczanie projektów unijnych Ewaluacja programów i projektów finansowanych ze środków UE W E

15 4.3. Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie, specjalność Psychologia w zarządzaniu studia stacjonarne PRZEDMIOT PRZEDMIOTY PODSTAWOWE RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY I II III IV Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą W Z Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie międzynarodowe-strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny W E W Z Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: Społeczna odpowiedzialność biznesu W Z Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Zarządzanie strategiczne:strategie e-biznesu Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Psychologia podejmowania decyzji W,Ć E Psychologia kierowania ludźmi K Z Socjologia ekonomiczna W E Konsulting personalny K Z Metody psychologiczne w badaniach W,Ć E marketingowych Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka W,Ć Z Zachowania konsumenckie W,Ć E Reklama i twórczość W,Ć Z Komunikacja społeczna W Z Motywowanie i wynagradzanie pracowników W E Psychologia rynków finansowych W Z PRZEDMIOTY INNE Wykłady do wyboru W,Ć E Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM

16 4.4. Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie, specjalność Psychologia w zarządzaniu studia niestacjonarne PRZEDMIOT Rodzaj zajęć Forma zal. Ogółem SEMESTRY I II III IV PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą W Z Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie W E międzynarodowe Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny W Z Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: społeczna odpowiedzialność W Z biznesu Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Zarządzanie strategiczne Ć Z Zarządzanie strategiczne II Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Psychologia podejmowania decyzji W, Ć E Psychologia kierowania ludźmi K Z Socjologia ekonomiczna W E Konsulting personalny K Z Metody psychologiczne w badaniach marketingowych W, Ć E Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka K Z Zachowania konsumenckie W/Ć E Reklama i twórczość Ć Z Komunikacja społeczna W Z Motywowanie i wynagradzanie pracowników W E Psychologia rynków finansowych W Z INNE PRZEDMIOTY Wykład do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE PRZEDMIOTY GODZINY OGÓŁEM

17 5. PROGRAM NAUCZANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą Ewolucja podejścia do kreowania wiedzy w organizacji: od zarządzania naukowego do zarządzania wiedzą. Społeczeństwo wiedzy. Rodzaje wiedzy i bariery związane z przepływem informacji i tworzeniem wiedzy w przedsiębiorstwie. Zasady i narzędzia budowania systemów zarządzania wiedzą. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Najlepsze praktyki zarządzania wiedzą Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: pozyskanie wiedzy na temat najnowszych teorii zarządzania wiedzą oraz kapitałem intelektualnym. Poznanie zasad i narzędzi tworzenia systemów zarządzania wiedzą w organizacji, pomiaru kapitału intelektualnego, implikacji powstawania gospodarki opartej na wiedzy dla współczesnych organizacji i społeczeństw. Zrozumienie wagi zarządzania wiedzą w kontekście rozwoju zasobów ludzkich. 1. Dobija, D. (2003) Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Warszawa: WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. 2. Nonaka I., Takeushi H. (2002) Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: POLTEXT. 1. Drucker, P. F. (2004) Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa: EMKA. 2. Witkowska M. (tłum.) (2006) Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą, Gliwice: One Press. 3. Drucker, P. F. (1999) Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: PWN. 2. Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie międzynarodowe Umiędzynarodowienie operacji gospodarczych geneza i skala zjawiska: zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne po II wojnie światowej. Teorie międzynarodowego podziału pracy. Teorie przestrzeni międzynarodowej : umiędzynarodowienie aktywności gospodarstw domowych i firm. Teorie wymiany międzynarodowej. Wychodzenie w przestrzeń międzynarodową: Geografia korporacyjna, przewagi organizacyjne vs. przewagi lokalne. Korporacje transnarodowe w działaniu: strategia, korporacje lokalne, regionalne i globalne: struktura i organizacja, produkcja, logistyka, polityka personalna, problemy zarządzania finansami korporacji. 17

18 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: poznanie najnowszych pojęć i koncepcji związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni międzynarodowej. Zdobycie wiedzy na temat specyfiki zarządzania w środowisku międzynarodowym, źródeł potencjalnych problemów i moŝliwych rozwiązań niezbędnej do operowania na rynkach światowych. 1. Rozkwitalska, M. (2007) Zarządzanie międzynarodowe, Warszawa: Difin. 2. Koźmiński, A. K. (1999) Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa: PWE. 1. Rugman, A.; Collinson, S. (2003) International Business 3th edition, FT Prentice Hall. 2. Czinkota, M. R.; Ronkainen, I. A.; Moffett. M. H. (2002) International Business, Harcourt College Publishers. 3. Zorska, A. (2006) Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa: PWE. 3. Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny System nadzoru korporacyjnego - charakterystyka poszczególnych składowych: struktura własności, toŝsamość akcjonariuszy oraz moŝliwości wywierania przez nich wpływu na decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą. Inwestor instytucjonalny jako waŝny aktor systemu nadzoru korporacyjnego aktywizm inwestorów instytucjonalnych. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych. Relacje inwestorskie. Struktura instytucji nadzorujących rady nadzorcze i rady dyrektorów. Rynek kontroli przedsiębiorstw wrogie przejęcie jako mechanizm dyscyplinujący zachowania kadry zarządzającej. Nadzór korporacyjny a faza rozwoju organizacji główne źródła problemów. Dobre praktyki i ratingi Corporate Governance. Nadzór korporacyjny w Polsce. Tendencje zmian współczesnych systemów nadzoru korporacyjnego. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: pozyskanie wiedzy na temat problematyki nadzoru korporacyjnego jako waŝnej składowej współczesnego zarządzania. Zdobycie kompetencji umoŝliwiających analizę relacji pomiędzy akcjonariuszami, radą nadzorczą i zarządem, określenie czynników warunkujących skuteczność działania rady nadzorczej jak równieŝ czynników determinujących efektywną komunikację spółki publicznej z rynkiem. 1. Lis, K.A., Sterniczuk, H. (2005) Nadzór korporacyjny, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 2. Koładkiewicz, I. (opr. i tłum.) (1999) Nadzór korporacyjny. Perspektywa Międzynarodowa, Seria EUROMANAGEMENT, Warszawa: Poltext. 1. Rudolf, S., Janusz, T., Stos, D., Urbanek, P. (2002) Efektywny nadzór korporacyjny, Warszawa: PWE. 2. Demb, A., Neubauer F-Friedrich (2002) Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, Warszawa: PWN. 18

19 4. Prawo cywilne Pojęcie i źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Podmioty prawa cywilnego i zasady ich reprezentacji w obrocie cwyilnoprawnym. Stosunek cywilnoprawny. Podmioty, przedmiot i treść stosunku cywilnoprawnego. Prawo podmiotowe, naduŝycie prawa. Obowiązki menedŝerów w świetle prawa. Przedstawicielstwo. Rodzaje i forma pełnomocnictw. Czynności prawne pojęcie i rodzaje. Umowa jako rodzaj czynności prawnej. Składanie i wykładnia oświadczeń woli. Forma oświadczenia woli. Sposoby zawarcia umowy. Pojęcie i rodzaje rzeczy: charakterystka praw rzeczowych. Prawo własności treść i sposoby nabycia prawa własności. Ochrona prawa własności. Pojęcie i rodzaje współwłasności. Ograniczone prawa rzeczowe: rodzaje praw rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa hipoteki i zastawu. Księga wieczysta pojęcie zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych. Pojęcie zobowiązania. Źródła powstawania zobowiązań. Strony, przedmiot i treść stosunku zobowiązaniowego. Zobowiązania solidarne. Zasada swobody umów i jej ograniczenia. Umowy nazwane i nienazwane. Wykonanie zobowiązania uprawnienia i obowiązki wierzycieli i dłuŝników. Wybrane rodzaje umów i ich charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem umowy sorzedaŝy. Specyfika zawierania umów z udziałem konsumentów, problematyka ochrony konkurencji i konsumentów. Skutki niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umów. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dłuŝnika. Bezpodstawne wzbogacenie i czyny niedozwolone pojęcie i zasady odpowiedzialności. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienie roli prawa cywilnego w obrocie prawnym i gospodarczym, poznanie podstawowych zasad i instytucji prawa cywilnego. Wykształcenie umiejętności samodzielnej pracy z normami kodeksu cywilnego oraz posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi. Nabycie umiejętności formułowania problemu prawnego powstałego w związku z zawarciem umowy lub oceną prawidłowości jej wykonania, a takŝe umiejętności formułowania w negocjacjach podstwowych zagadnień prawnych, które powinna uwzględniać zawierana umowa. 1. Gniewek, E. (2005) Podstawy prawa cywilnego, Warszawa: C.H. Beck. 2. Kodeks Cywilny 1. Mojak, J., Widło, J. (2005) Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa: Lexis Nexis. 2. Rajski, J., Kocot, W., Zaradkiewicz, K. (2007) Prawo kontraktów handlowych, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis. 5. Makroekonomia Narzędzia i metody analizy makroekonomicznej. Ruch okręŝny w gospodarce i pomiar aktywności gospodarczej. PKB a inne miary dobrobytu. Równowaga makroekonomiczna na rynku dóbr i usług. Inwestycje planowane i faktyczne. Dostosowania na rynku dóbr i usług w warunkach lepkości cen. MnoŜnik inwestycyjny. 19

20 Deficyt budŝetowy i dług publiczny. Polityka fiskalna i jej skuteczność. MnoŜnik zrównowaŝonego budŝetu. Krzywa Laffera Pieniądz, jego funkcje i formy. Mechanizm kreacji pieniądza. Bank Centralny i polityka pienięŝna. Rynek pieniądza a rynki finansowe. Funkcjonowanie rynku pracy. Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Inflacja. Przyczyny inflacji wg róŝnych szkół makroekonomicznych. Związek pomiędzy bezrobociem a poziomem inflacji. Inflacja bazowa, bezrobocie naturalne, krzywa Philipsa w krótkim i długim okresie. Spór o neutralność pieniądza w gospodarce. Wprowadzenie do zagadnień gospodarki otwartej. Korzyści z handlu międzynarodowego, przewagi komparatywne. Bilans handlowy i płatniczy, nominalny i realny kurs walutowy, międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce otwartej w systemie płynnego i stałego kursu walutowego model Mundella - Fleminga Podstawowe dylematy makroekonomiczne, modele i szkoły makroekonomiczne Keynesizm, Neokeynesism, Monetaryzm, Nowa Ekonomia Klasyczna, Teoria Realnego Cyklu Koniunkturalnego. Wprowadzenie do zagadnień cykli koniunkturalnych. Deterministyczne i stochastyczne cykle koniunkturalne. Model mnoŝnika- akceleratora. Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii rola czynnika czasu w gospodarowanie - elementy wyboru międzyokresowego, mechanizm formułowania oczekiwań, międzyokresowe ograniczenie budŝetowe dla sektora prywatnego i publicznego, równowaŝność Ricarda. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zrozumienie związku pomiędzy takimi zjawiskami jak cykle koniunkturalne, dynamika długu publicznego, wzrost gospodarczy a uwarunkowaniami gospodarowania w sferze mikro. Nabycie umiejętności oceny i przewidywania skutków ekonomicznych i społecznych prowadzenia określonej polityki gospodarczej. Nabycie umiejętności interpretacji danych statystycznych i wykorzystywania narzędzi graficznych i algebraicznych. 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2007) Makroekonomia, Warszawa: PWE. 1. Burda,M., Wyplosz, C. (2004) Makroekonomia, Podręcznik Europejski, Warszawa: PWE. 2. red. Noga, A. (2003) Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, Warszawa: PTE. 6. Etyka w zarządzaniu: społeczna odpowiedzialność biznesu Przedmiot etyki, etyka a prawo. Wartości, normy, ideały i sankcje moralne. System aksjonormatywny. Konflikty wartości w procesie zarządzania - dylematy etyczne. Etyczny lider style przywództwa opartego na wartościach. Etyka jako element kultury organizacyjnej. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w polityce gospodarczej UE. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Chrześcijaństwo i inne religie a etyka biznesu i zarządzania. Kultura etyczna i etyka w wybranych krajach. Etyka organizacji, zarządzania i gospodarki. Etyka pracy. Etyczne otoczenie rynku kapitałowego; etyczne aspekty konkurencji. Etyka marketingu i reklamy. Odpowiedzialne strategie w marketingu i komunikacji. Społeczna odpowiedzialność w polityce personalnej. WdraŜanie kodeksów i programów etycznych. 20

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo