Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie Warszawa, 2008

2 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA SYLWETKA ABSOLWENTA KONSTRUKCJA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA PLANY STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PUNKTY ECTS ZAŁĄCZNIK 1. MACIERZE KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW I PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

3 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE Program studiów zarządzania drugiego stopnia realizowany jest w Kolegium Zarządzania i Finansów. Został on stworzony z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia chcących pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w dziedzinie zarządzania, a takŝe zdobyć zaawansowaną, interdyscyplinarną i nowoczesną wiedzę w obszarze wybranej specjalności. Studia te są adresowane zarówno do młodych osób, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, mających ograniczone doświadczenie zawodowe, jak równieŝ do osób mogących się pochwalić szerokim doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy bądź w pracy na stanowisku menedŝerskim. W trosce o zapewnienie najwyŝszej jakości kształcenia oraz konkurencyjności absolwentów na międzynarodowym rynku pracy program studiów na kierunku zarządzanie ulegał modyfikacjom. Opracowywane i wdraŝane były programy nowych specjalności. Tak od 2000 roku stopniowo zostały wprowadzone Psychologia ekonomiczna, Zarządzanie jakością oraz Rozwój regionalny i pozyskiwanie funduszy europejskich. Łącznie na kierunku Zarządzanie studenci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności na ośmiu specjalnościach, w tym równieŝ Przedsiębiorczości, Zarządzaniu strategicznym, Marketingu, Zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz Rachunkowości. W 2004 roku wprowadzona została specjalność Psychologia w zarządzaniu, ciesząca się rosnącym zainteresowaniem studentów. Specjalność ta została stworzona z myślą o tych kandydatach, których interesują psychologiczne aspekty zjawisk rynkowych i praktyki zarządzania. Kluczowym załoŝeniem programu jest połączenie w procesie nauczania teorii i praktyki oraz wyników najnowszych światowych badań w celu wyposaŝenia studenta w aktualną wiedzę i umiejętności, a takŝe zmotywowania do samodzielnego doskonalenia kompetencji. Szczególny nacisk w programie jest połoŝony na kwestię związane z etyką menedŝerską, odpowiedzialnością społeczną biznesu, działaniem w wielokulturowym otoczeniu, a takŝe otwartością na podejmowanie inicjatyw badawczych. Studia są prowadzone zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. CEL PODSTAWOWY Celem studiów realizowanych na kierunku zarządzanie jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedŝerskiej oraz przedsiębiorców, gotowych do podejmowania wyzwań w dynamicznie zmieniającym się międzynarodowym środowisku. Celem programu jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu, przedsiębiorczości, a takŝe nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji znajdujących się na róŝnych etapach rozwoju oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Treści kształcenia zostały dobrane w sposób zapewniający rozwój umiejętności ogólnych, takich jak umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, uczenia się, stawiania i rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole, a takŝe menedŝerskich, takich jak umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska, przygotowania i podejmowania decyzji strategicznych, w tym związanych z rozwojem własnej działalności. 3

4 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Student kierunku zarządzanie w WSPiZ rozwija liczne, poszukiwane na rynkach pracy kompetencje, rozumiane, jako dynamiczna interakcja ogólnej i specjalistycznej wiedzy, zdolności jej rozumienia, konkretnych, profesjonalnych umiejętności oraz postaw. Student jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, by wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach. KOMPETENCJE OGÓLNE Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w WSPiZ: posiadać będzie wszechstronną a zarazem zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalającą na głębokie rozumienie problemów związanych z róŝnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. będzie potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę i zdolność rozumienia do rozwiązywania złoŝonych problemów, takŝe w nowych i dynamicznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych. Będzie posiadał umiejętności niezbędne do projektowania, usprawniania i zarządzania procesami, a takŝe skutecznego wdraŝania zmian i innowacyjnych rozwiązań biznesowych. będzie umiał przeprowadzać trafną diagnozę (analizę, interpretację i ocenę) w oparciu o złoŝone i niepełne dane uwzględniające szeroki kontekst podejmowanych działań biznesowych, w tym np. znajomość i rozumienie konsekwencji aktualnych wydarzeń lokalnych, europejskich i globalnych. Będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania i podejmowania decyzji strategicznych, jak równieŝ do formułowania i wdraŝania rozwiązań przedsiębiorczych. będzie rozumiał znaczenie i wagę zarządzania wiedzą w nowoczesnych organizacjach, a takŝe takie zagadnienia jak profesjonalizacja wiedzy, kreatywność indywidualna i grupowa, innowacyjność i transfer technologii. Będzie potrafił identyfikować kluczowe zasoby wiedzy i tworzyć podstawy systemu zarządzania wiedzą. będzie przedsiębiorczym obywatelem Polski, Europy i świata, świadomym odpowiedzialności społecznej i etycznej podejmowanych decyzji i działań oraz roli, jaką moŝe odegrać, jako wysoko wykwalifikowany menedŝer/przedsiębiorca w rozwoju gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym demokratycznego społeczeństwa wiedzy. W związku z tym będzie rozumiał potrzebę ustawicznego aktualizowania i podwyŝszania swoich kwalifikacji. 4

5 Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentowi studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie na obranie jednej z trzech podstawowych dróg. zostanie przedsiębiorcą, aktywnie poszukującym i realizującym szanse rynkowe pojawiające się w otoczeniu, zostanie wysoko wykwalifikowanym pracownikiem wyŝszego i średniego szczebla w róŝnego typu organizacjach. MoŜe w zaleŝności od ukończonej specjalności podjąć pracę w charakterze specjalisty ds. systemów zarządzania, menedŝera średniego i wyŝszego szczebla, jak równieŝ doradcy czy konsultanta w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych. podjęcie studiów trzeciego stopnia, czemu sprzyjać będzie posiadana wiedza i umiejętności, w tym podstawowe umiejętności badawcze i wysoko rozwinięte umiejętności samodzielnego uczenia się. Będzie równieŝ przygotowany do pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach wyŝszych lub w instytutach badawczych. KOMPETENCJE SPECYFICZNE Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie: posiadać będzie zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania i praktyczne umiejętności umoŝliwiające dokonywanie krytycznej analizy organizacji i jej otoczenia, identyfikację szans rynkowych pojawiających się w przestrzeni europejskiej i światowej, a takŝe ich realizację poprzez tworzenie innowacyjnych projektów w istniejących organizacjach lub zakładanie i rozwój własnych ambitnych biznesów. dysponować będzie wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania nietypowych problemów występujących w procesie zarządzania poprzez umiejętne stawianie pytań badawczych, konstruowanie procesu badawczego, dobór odpowiednich metod, gromadzenie materiału empirycznego, interpretację wyników oraz formułowanie wniosków. Profil docelowy absolwenta będzie uzaleŝniony od wybranej przez niego specjalności. MoŜna wyróŝnić szereg specyficznych elementów kompetencji, które są kształtowane na poszczególnych specjalnościach. Absolwent specjalności Marketing będzie posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług, a takŝe nowoczesnych narzędzi marketingu i ich zastosowania. Dysponować będzie praktycznymi umiejętnościami prowadzenia badań marketingowych, a takŝe umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia, jak równieŝ wdraŝania planów i strategii marketingowych. Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi będzie dysponował zaawansowaną wiedzą na temat najnowszych koncepcji i instrumentów zarządzania kapitałem ludzkim. Będzie posiadać kompetencje niezbędne do skutecznej realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach, a takŝe dysponować wiedzą na temat psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań w organizacji oraz metod kształtowania tych zachowań. Absolwent specjalności Psychologia ekonomiczna będzie specjalistą w zakresie zarządzania uwraŝliwionym na psychologiczne aspekty działania ludzi w gospodarce. Posiadać będzie podstawowe kompetencje konieczne dla zrozumienia psychologicznych procesów warunkujących zachowania uczestników gry rynkowej. Będzie dysponować wiedzą na temat zachowań organizacyjnych i przedsiębiorczych, rozwoju człowieka w organizacji, procesów podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, motywowania, kierowania i wpływania na pracowników, potrafi teŝ planować strategie komunikacji marketingowej i posiada podstawowe kompetencje w zakresie badań rynku. Absolwent specjalności Zarządzanie strategiczne będzie wyposaŝony w pogłębioną specjalistyczną wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji, a takŝe metod i narzędzi zarządzania strategicznego. Posiadać będzie umiejętność całościowego, strategicznego spojrzenia na organizację, a takŝe dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do dokonania analizy organizacji na tle jej 5

6 otoczenia oraz oceny skuteczności planowanych posunięć strategicznych. Będzie posiadać wiedzę na temat sposobów budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w firmach starających się zdobyć pozycję na wysoce konkurencyjnych rynkach, w tym rynkach międzynarodowych. Absolwent specjalności Rozwój regionalny i pozyskiwanie funduszy europejskich będzie posiadać umiejętności związane z pozyskiwaniem środków, realizacją, rozliczaniem oraz ewaluacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Będzie wykazywać się znajomością teorii oraz tendencji w zakresie rozwoju regionalnego z uwzględnieniem środków wzmacniania konkurencyjności terytorialnej oraz będzie posiadać umiejętności stosowania narzędzi strategicznego planowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Absolwent będzie rozumiał kwestie związane z koncepcją spójności terytorialnej Unii Europejskiej zasadami polityki regionalnej oraz jej głównymi narzędziami funduszami strukturalnymi. Absolwent specjalności Przedsiębiorczość będzie posiadać umiejętności w zakresie planowania i realizacji nowych przedsięwzięć, zarówno w ramach istniejących organizacji, jak i tworzonych od podstaw nowych przedsiębiorstw, a takŝe dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z realizacją pomysłu na nowe przedsięwzięcia, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej. Posiadać będzie wiedzę dotyczącą mechanizmów wdraŝania innowacyjnych projektów w organizacjach, a takŝe wiedzą dotyczącą transakcji eksportowych oraz zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych. Absolwent specjalności Zarządzanie jakością będzie wykazywać się znajomością europejskich regulacji w zakresie normalizacji, certyfikacji i oceny zgodności, a takŝe będzie posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia ustanowienia, wdroŝenia i utrzymywania procesów niezbędnych w systemie zarządzania jakością wg ISO Będzie posiadać wiedzę na temat zasad kompleksowego zarządzania jakością TQM, technik i narzędzi wspomagających TQM, benchmarkingu, moŝliwości zastosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością. Będzie przygotowany do egzaminu na asystenta i pełnomocnika systemu zarządzania jakością, a takŝe do objęcia roli pełnomocnika kierownictwa ds. sytemu zarządzania jakością w organizacji. Absolwent specjalności Rachunkowość będzie posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (uwzględniającej przepisy ustawy o rachunkowości i międzynarodowe standardy), a takŝe rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. Będzie wykazywać się znajomością narzędzi rachunkowości zarządczej pozwalających na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, usprawnienie pracy menedŝerów róŝnych komórek organizacyjnych. Będzie posiadać umiejętności planowania i budŝetowania oraz wykorzystania nowoczesnych technik oceny działalności jednostek w praktyce, a takŝe dysponować umiejętnościami w zakresie wykorzystywania programów komputerowych do prowadzenia ksiąg. Absolwent specjalności Psychologia w zarządzaniu realizowanej na kierunku zarządzanie od semestru pierwszego otrzyma wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy w dziedzinach, w których przydatne jest rozumienie z jednej strony tego, jak funkcjonuje rynek i organizacje, a z drugiej strony tego, jak myśli, decyduje i zachowuje się człowiek: reklamie, badaniach rynku, HR. Będzie posiadać obszerną i multidyscyplinarną wiedzę obejmującą pełny akademicki kurs zarządzania i psychologii. Będzie dysponować wiedzą i praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi praktyki działania organizacji, zachowań konsumenckich, zachowań pracowników, inwestorów i decydentów. Będzie wyposaŝony w wiedzę na temat zachowań organizacyjnych i przedsiębiorczych, rozwoju człowieka w organizacji, procesów podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, rozwiązywania konfliktów społecznych, motywowania, kierowania i wpływania na pracowników, potrafi teŝ planować strategie komunikacji reklamowej i posiada kompetencje w zakresie badań rynku i diagnozy organizacji. 6

7 3. KONSTRUKCJA PLANÓW STUDIÓW I PROGRAMU NAUCZANIA Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie są realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają cztery semestry. Liczba godzin zajęć w roku akademickim 2008/2009 wynosi 965 dla studiów stacjonarnych i 676 dla studiów niestacjonarnych. Na specjalności Psychologia w zarządzaniu liczba godzin wynosi 948 i 659, odpowiednio dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Liczba punktów ECTS wynosi 120. Struktura planów studiów i programu nauczania na kierunku zarządzanie Lp. Kategoria przedmiotów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 1 Podstawowe Kierunkowe Specjalnościowe Inne Ogółem Struktura planów studiów i programu nauczania na kierunku zarządzanie, specjalności Psychologia w zarządzaniu Lp. Kategoria przedmiotów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 1 Podstawowe Kierunkowe Specjalnościowe Inne Ogółem Przedmioty realizowane w ramach programu są podzielone na cztery grupy: podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe oraz inne. W pierwszym semestrze studenci otrzymują bazową wiedzę, pozwalającą na naukę bardziej zaawansowanych treści, a takŝe dokonanie wyboru jednej z ośmiu specjalności, które są prowadzone od drugiego semestru. Wyjątek stanowi specjalność Psychologia w zarządzaniu, w ramach której przedmioty specjalnościowe zaczynają się od pierwszego semestru studiów. Seminarium magisterskie rozpoczyna się w semestrze II, a kończy w semestrze IV. Realizacja załoŝeń programowych następuje w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów. Tak skonstruowany program znajduje swoje odzwierciedlenie w planie studiów drugiego stopnia. 7

8 4. PLANY STUDIÓW PoniŜej przedstawione zostały plany studiów kierunku zarządzanie Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie studia stacjonarne PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I II III IV Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą W Z Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie międzynarodowe W E Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny W Z Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: Społeczna odpowiedzialność biznesu W Z Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Strategie e-biznesu Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PREDMIOTY KIERUNKOWE II Metodologia badań społecznych W Z Public relations W E Międzynarodowe stosunki gospodarcze W E Polityki regionalne UE W Z PRZEDMIOTY INNE Wykłady do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE II INNE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 240 GODZINY OGÓŁEM

9 MARKETING Polityka produktu W Z Badania marketingowe W Z Metody ilościowe w badaniach marketingowych Ć E Zachowania nabywców W Z Marketing bezpośredni W Z Promocja W Z Marketing usług W Z Marketing dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych W E System dystrybucji i logistyka W E ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Współczesne kierunki ZZL W E Pozyskiwanie i rozwój pracowników W Z Wartościowanie pracy i zarządzanie płacami W Z Techniki badań społecznych W E Socjologia ekonomiczna W E Międzynarodowe ZZL W Z Kierowanie ludźmi W E Ekonomia pracy W Z PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA Psychologia podejmowania decyzji W E Psychologia kierowania ludźmi W Z Rekrutacja, selekcja, rozwój i kariera W E Metody psychologiczne w badaniach marketingowych W Z Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka W Z Zachowania konsumenckie W Z Reklama i twórczość W Z Teoria motywacji i wynagradzanie pracowników W E Zachowania organizacyjne W E Psychologia róŝnic indywidualnych W Z ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Finansowanie strategiczne W E Klasyczne problemy strategii studia przypadków K, Ć Z Gra strategiczna TOP SiM K, Ć Z Negocjacje strategiczne K, Ć Z Marketing strategiczny W E Zarządzanie w skali międzynarodowej W, K Z

10 Strategie i PR W, K Z Korzystanie z szans strategiczny projekt doradczy W, K Z ROZWÓJ REGIONALNY I POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Rozwój regionalny W E Fundusze europejskie w latach 2007/2013 W E Rola administracji publicznej i samorządów w planowaniu rozwoju regionalnego W E Pozyskiwanie funduszy przez MSP W/Ć Z Realizacja inwestycji samorzadowych w oparciu o fundusze unijne W/Ć Z Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i sprawozdawczość z realizacji projektu - rozliczanie projektów unijnych Ewaluacja programów i projektów finansowanych ze środków UE W/Ć Z K E W E PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Warsztaty z przedsiębiorczości K Z Przedsiębiorczość korporacyjna K Z Kultura przedsiębiorczości K E Finansowanie przedsiębiorczości W Z Przedsiębiorczość społeczności lokalnych W E Przedsiębiorczość międzynarodowa W Z Jak uruchomić własny biznes Warszt Z Jakość a przedsiębiorczość K Z ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Podstawy zarządzania jakością K E Międzynarodowe regulacje w zakresie zarządzania jakością WdraŜanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO WdraŜanie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskiem wg ISO oraz bezpieczeństwem wg PN ISO K Z K E K E Auditowanie systemów zarządzania jakością K E Statystyczna kontrola procesów, narzędzia wspomagające zarządzanie jakością K Z Ocena efektywności i skuteczności systemu zarządzania jakością K Z Badanie satysfakcji klientów K Z

11 HACCP K Z AQAP K Z 4 4 Model doskonałości w biznesie według EFQM, nagrody jakości K Z 4 4 Powtórka przed testami PCBC K Z RACHUNKOWOŚĆ Projektowanie systemów rachunkowości zarzadczej K Z Rachunkowość finansowa K E Rachunkowość i sprawozdawczość grupy kapitałowej K Z Międzynarodowe standardy rachunkowości K E Rewizja sprawozdań finansowych K Z Analiza sprawozdań finansowych K E Rachunkowość komputerowa Ć Z Prawo podatkowe W Z Rachunkowość podatkowa K Z

12 4.2. Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie studia niestacjonarne PRZEDMIOT Rodzaj zajęć Forma zal Ogółem SEMESTRY I II III IV PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Koncepcje zarządzania I: W Z Zarządzanie wiedzą Koncepcje zarządzania II: W E Zarządzanie międzynarodowe Koncepcje zarządzania III: Nadzór W Z korporacyjny Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: społeczna W Z odpowiedzialność biznesu Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Zarządzanie strategiczne Ć Z Zarządzanie strategiczne II Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE II Metodologia badań społecznych W Z Public relations W E Międzynarodowe stosunki W E gospodarcze Polityki regionalne UE W Z INNE PRZEDMIOTY Wykłady do wyboru (3x20) W Z Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE II PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE MARKETING Polityka produktu W Z Badania marketingowe W Z Metody ilościowe w badaniach K E marketingowych Zachowania nabywców W Z Marketing bezpośredni W Z

13 Promocja W Z Marketing usług W Z Marketing dóbr W E zaopatrzeniowych i inwestycyjnych System dystrybucji i logistyka W E RACHUNKOWOŚĆ Projektowanie systemów K Z rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa K E Rachunkowość i K Z sprawozdawczość grupy kapitałowej Międzynarodowe standardy K E rachunkowości Rewizja sprawozdań finansowych K Z Analiza sprawozdań finansowych K E Rachunkowość komputerowa Ć Z Prawo podatkowe W Z Rachunkowość podatkowa K Z ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Współczesne kierunki ZZL W E Pozyskiwanie i rozwój W Z pracowników Wartościowanie pracy i W Z zarządzania płacami Techniki badań społecznych W E Socjologia ekonomiczna W E Międzynarodowe ZZL W Z Kierowanie ludźmi W E Ekonomia pracy W Z PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Warsztaty z przedsiębiorczości i k Z przedsiębiorczości korporacyjnej Jak uruchomić własny biznes K Z Kultura przedsiębiorczości K E Finansowanie przedsiębiorczości W Z Przedsiębiorczość społeczności W E lokalnych Jakość a przedsiębiorczość K Z Przedsiębiorczość W Z międzynarodowa PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA Psychologia podejmowania W E decyzji Psychologia kierowania ludźmi W Z Rekrutacja, selekcja, rozwój i K E kariera Metody psychologiczne w Ć Z badaniach marketingowych Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka W Z

14 Zachowania konsumenckie W Z Reklama i twórczość W Z Teoria motywacji i wynagradzanie W E pracowników Zachowania organizacyjne K E Psychologia róŝnic W Z indywidualnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Podstawy zarządzania jakością K E Międzynarodowe regulacje w K Z zakresie zarządzania jakością WdraŜanie i utrzymywanie K E systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO WdraŜanie i utrzymywanie K E systemu zarządzania środowiskiem wg ISO oraz bezpieczeństwem wg PN ISO Auditowanie systemów K E zarządzania jakością Statystyczna kontrola procesów, K Z narzędzia wspomagające zarządzanie jakością Ocena efektywności i skuteczności systemu zarządzania jakością K Z Badanie satysfakcji klientów K Z 8 8 HACCP K Z AQAP K Z 4 4 Model doskonałości w biznesie według EFQM, nagrody jakości K Z 4 4 Powtórka przed testami PCBC K Z ROZWÓJ REGIONALNY I POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Rozwój regionalny W E Fundusze europejskie w latach W E /2013 Rola administracji publicznej i W E samorządów w planowaniu rozwoju regionalnego Pozyskiwanie funduszy przez K Z MSP Realizacja inwestycji K Z samorządowych w oparciu o fundusze unijne Realizacja i rozliczanie projektów K Z współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i sprawozdawczość z K Z realizacji projektu - rozliczanie projektów unijnych Ewaluacja programów i projektów finansowanych ze środków UE W E

15 4.3. Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie, specjalność Psychologia w zarządzaniu studia stacjonarne PRZEDMIOT PRZEDMIOTY PODSTAWOWE RODZAJ ZAJĘĆ FORMA ZAL GODZ. OGÓŁEM SEMESTRY I II III IV Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą W Z Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie międzynarodowe-strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny W E W Z Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: Społeczna odpowiedzialność biznesu W Z Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Zarządzanie strategiczne:strategie e-biznesu Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Psychologia podejmowania decyzji W,Ć E Psychologia kierowania ludźmi K Z Socjologia ekonomiczna W E Konsulting personalny K Z Metody psychologiczne w badaniach W,Ć E marketingowych Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka W,Ć Z Zachowania konsumenckie W,Ć E Reklama i twórczość W,Ć Z Komunikacja społeczna W Z Motywowanie i wynagradzanie pracowników W E Psychologia rynków finansowych W Z PRZEDMIOTY INNE Wykłady do wyboru W,Ć E Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE GODZINY OGÓŁEM

16 4.4. Plan studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie, specjalność Psychologia w zarządzaniu studia niestacjonarne PRZEDMIOT Rodzaj zajęć Forma zal. Ogółem SEMESTRY I II III IV PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą W Z Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie W E międzynarodowe Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny W Z Prawo cywilne W E Makroekonomia W E Etyka w zarządzaniu: społeczna odpowiedzialność W Z biznesu Statystyka matematyczna Ć Z PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Zarządzanie strategiczne Ć Z Zarządzanie strategiczne II Ć Z Marketing międzynarodowy K Z Przedsiębiorczość K Z Badania operacyjne W E Logistyka W Z Zarządzanie procesami W Z PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE Psychologia podejmowania decyzji W, Ć E Psychologia kierowania ludźmi K Z Socjologia ekonomiczna W E Konsulting personalny K Z Metody psychologiczne w badaniach marketingowych W, Ć E Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka K Z Zachowania konsumenckie W/Ć E Reklama i twórczość Ć Z Komunikacja społeczna W Z Motywowanie i wynagradzanie pracowników W E Psychologia rynków finansowych W Z INNE PRZEDMIOTY Wykład do wyboru W Z Seminarium magisterskie S Z PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE INNE PRZEDMIOTY GODZINY OGÓŁEM

17 5. PROGRAM NAUCZANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Koncepcje zarządzania I: Zarządzanie wiedzą Ewolucja podejścia do kreowania wiedzy w organizacji: od zarządzania naukowego do zarządzania wiedzą. Społeczeństwo wiedzy. Rodzaje wiedzy i bariery związane z przepływem informacji i tworzeniem wiedzy w przedsiębiorstwie. Zasady i narzędzia budowania systemów zarządzania wiedzą. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Najlepsze praktyki zarządzania wiedzą Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: pozyskanie wiedzy na temat najnowszych teorii zarządzania wiedzą oraz kapitałem intelektualnym. Poznanie zasad i narzędzi tworzenia systemów zarządzania wiedzą w organizacji, pomiaru kapitału intelektualnego, implikacji powstawania gospodarki opartej na wiedzy dla współczesnych organizacji i społeczeństw. Zrozumienie wagi zarządzania wiedzą w kontekście rozwoju zasobów ludzkich. 1. Dobija, D. (2003) Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Warszawa: WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. 2. Nonaka I., Takeushi H. (2002) Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: POLTEXT. 1. Drucker, P. F. (2004) Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa: EMKA. 2. Witkowska M. (tłum.) (2006) Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą, Gliwice: One Press. 3. Drucker, P. F. (1999) Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: PWN. 2. Koncepcje zarządzania II: Zarządzanie międzynarodowe Umiędzynarodowienie operacji gospodarczych geneza i skala zjawiska: zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne po II wojnie światowej. Teorie międzynarodowego podziału pracy. Teorie przestrzeni międzynarodowej : umiędzynarodowienie aktywności gospodarstw domowych i firm. Teorie wymiany międzynarodowej. Wychodzenie w przestrzeń międzynarodową: Geografia korporacyjna, przewagi organizacyjne vs. przewagi lokalne. Korporacje transnarodowe w działaniu: strategia, korporacje lokalne, regionalne i globalne: struktura i organizacja, produkcja, logistyka, polityka personalna, problemy zarządzania finansami korporacji. 17

18 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: poznanie najnowszych pojęć i koncepcji związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni międzynarodowej. Zdobycie wiedzy na temat specyfiki zarządzania w środowisku międzynarodowym, źródeł potencjalnych problemów i moŝliwych rozwiązań niezbędnej do operowania na rynkach światowych. 1. Rozkwitalska, M. (2007) Zarządzanie międzynarodowe, Warszawa: Difin. 2. Koźmiński, A. K. (1999) Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa: PWE. 1. Rugman, A.; Collinson, S. (2003) International Business 3th edition, FT Prentice Hall. 2. Czinkota, M. R.; Ronkainen, I. A.; Moffett. M. H. (2002) International Business, Harcourt College Publishers. 3. Zorska, A. (2006) Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa: PWE. 3. Koncepcje zarządzania III: Nadzór korporacyjny System nadzoru korporacyjnego - charakterystyka poszczególnych składowych: struktura własności, toŝsamość akcjonariuszy oraz moŝliwości wywierania przez nich wpływu na decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą. Inwestor instytucjonalny jako waŝny aktor systemu nadzoru korporacyjnego aktywizm inwestorów instytucjonalnych. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych. Relacje inwestorskie. Struktura instytucji nadzorujących rady nadzorcze i rady dyrektorów. Rynek kontroli przedsiębiorstw wrogie przejęcie jako mechanizm dyscyplinujący zachowania kadry zarządzającej. Nadzór korporacyjny a faza rozwoju organizacji główne źródła problemów. Dobre praktyki i ratingi Corporate Governance. Nadzór korporacyjny w Polsce. Tendencje zmian współczesnych systemów nadzoru korporacyjnego. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: pozyskanie wiedzy na temat problematyki nadzoru korporacyjnego jako waŝnej składowej współczesnego zarządzania. Zdobycie kompetencji umoŝliwiających analizę relacji pomiędzy akcjonariuszami, radą nadzorczą i zarządem, określenie czynników warunkujących skuteczność działania rady nadzorczej jak równieŝ czynników determinujących efektywną komunikację spółki publicznej z rynkiem. 1. Lis, K.A., Sterniczuk, H. (2005) Nadzór korporacyjny, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 2. Koładkiewicz, I. (opr. i tłum.) (1999) Nadzór korporacyjny. Perspektywa Międzynarodowa, Seria EUROMANAGEMENT, Warszawa: Poltext. 1. Rudolf, S., Janusz, T., Stos, D., Urbanek, P. (2002) Efektywny nadzór korporacyjny, Warszawa: PWE. 2. Demb, A., Neubauer F-Friedrich (2002) Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, Warszawa: PWN. 18

19 4. Prawo cywilne Pojęcie i źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Podmioty prawa cywilnego i zasady ich reprezentacji w obrocie cwyilnoprawnym. Stosunek cywilnoprawny. Podmioty, przedmiot i treść stosunku cywilnoprawnego. Prawo podmiotowe, naduŝycie prawa. Obowiązki menedŝerów w świetle prawa. Przedstawicielstwo. Rodzaje i forma pełnomocnictw. Czynności prawne pojęcie i rodzaje. Umowa jako rodzaj czynności prawnej. Składanie i wykładnia oświadczeń woli. Forma oświadczenia woli. Sposoby zawarcia umowy. Pojęcie i rodzaje rzeczy: charakterystka praw rzeczowych. Prawo własności treść i sposoby nabycia prawa własności. Ochrona prawa własności. Pojęcie i rodzaje współwłasności. Ograniczone prawa rzeczowe: rodzaje praw rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa hipoteki i zastawu. Księga wieczysta pojęcie zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych. Pojęcie zobowiązania. Źródła powstawania zobowiązań. Strony, przedmiot i treść stosunku zobowiązaniowego. Zobowiązania solidarne. Zasada swobody umów i jej ograniczenia. Umowy nazwane i nienazwane. Wykonanie zobowiązania uprawnienia i obowiązki wierzycieli i dłuŝników. Wybrane rodzaje umów i ich charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem umowy sorzedaŝy. Specyfika zawierania umów z udziałem konsumentów, problematyka ochrony konkurencji i konsumentów. Skutki niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umów. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dłuŝnika. Bezpodstawne wzbogacenie i czyny niedozwolone pojęcie i zasady odpowiedzialności. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: rozumienie roli prawa cywilnego w obrocie prawnym i gospodarczym, poznanie podstawowych zasad i instytucji prawa cywilnego. Wykształcenie umiejętności samodzielnej pracy z normami kodeksu cywilnego oraz posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi. Nabycie umiejętności formułowania problemu prawnego powstałego w związku z zawarciem umowy lub oceną prawidłowości jej wykonania, a takŝe umiejętności formułowania w negocjacjach podstwowych zagadnień prawnych, które powinna uwzględniać zawierana umowa. 1. Gniewek, E. (2005) Podstawy prawa cywilnego, Warszawa: C.H. Beck. 2. Kodeks Cywilny 1. Mojak, J., Widło, J. (2005) Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa: Lexis Nexis. 2. Rajski, J., Kocot, W., Zaradkiewicz, K. (2007) Prawo kontraktów handlowych, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis. 5. Makroekonomia Narzędzia i metody analizy makroekonomicznej. Ruch okręŝny w gospodarce i pomiar aktywności gospodarczej. PKB a inne miary dobrobytu. Równowaga makroekonomiczna na rynku dóbr i usług. Inwestycje planowane i faktyczne. Dostosowania na rynku dóbr i usług w warunkach lepkości cen. MnoŜnik inwestycyjny. 19

20 Deficyt budŝetowy i dług publiczny. Polityka fiskalna i jej skuteczność. MnoŜnik zrównowaŝonego budŝetu. Krzywa Laffera Pieniądz, jego funkcje i formy. Mechanizm kreacji pieniądza. Bank Centralny i polityka pienięŝna. Rynek pieniądza a rynki finansowe. Funkcjonowanie rynku pracy. Rodzaje i przyczyny bezrobocia. Inflacja. Przyczyny inflacji wg róŝnych szkół makroekonomicznych. Związek pomiędzy bezrobociem a poziomem inflacji. Inflacja bazowa, bezrobocie naturalne, krzywa Philipsa w krótkim i długim okresie. Spór o neutralność pieniądza w gospodarce. Wprowadzenie do zagadnień gospodarki otwartej. Korzyści z handlu międzynarodowego, przewagi komparatywne. Bilans handlowy i płatniczy, nominalny i realny kurs walutowy, międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce otwartej w systemie płynnego i stałego kursu walutowego model Mundella - Fleminga Podstawowe dylematy makroekonomiczne, modele i szkoły makroekonomiczne Keynesizm, Neokeynesism, Monetaryzm, Nowa Ekonomia Klasyczna, Teoria Realnego Cyklu Koniunkturalnego. Wprowadzenie do zagadnień cykli koniunkturalnych. Deterministyczne i stochastyczne cykle koniunkturalne. Model mnoŝnika- akceleratora. Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii rola czynnika czasu w gospodarowanie - elementy wyboru międzyokresowego, mechanizm formułowania oczekiwań, międzyokresowe ograniczenie budŝetowe dla sektora prywatnego i publicznego, równowaŝność Ricarda. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: zrozumienie związku pomiędzy takimi zjawiskami jak cykle koniunkturalne, dynamika długu publicznego, wzrost gospodarczy a uwarunkowaniami gospodarowania w sferze mikro. Nabycie umiejętności oceny i przewidywania skutków ekonomicznych i społecznych prowadzenia określonej polityki gospodarczej. Nabycie umiejętności interpretacji danych statystycznych i wykorzystywania narzędzi graficznych i algebraicznych. 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2007) Makroekonomia, Warszawa: PWE. 1. Burda,M., Wyplosz, C. (2004) Makroekonomia, Podręcznik Europejski, Warszawa: PWE. 2. red. Noga, A. (2003) Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, Warszawa: PTE. 6. Etyka w zarządzaniu: społeczna odpowiedzialność biznesu Przedmiot etyki, etyka a prawo. Wartości, normy, ideały i sankcje moralne. System aksjonormatywny. Konflikty wartości w procesie zarządzania - dylematy etyczne. Etyczny lider style przywództwa opartego na wartościach. Etyka jako element kultury organizacyjnej. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w polityce gospodarczej UE. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Chrześcijaństwo i inne religie a etyka biznesu i zarządzania. Kultura etyczna i etyka w wybranych krajach. Etyka organizacji, zarządzania i gospodarki. Etyka pracy. Etyczne otoczenie rynku kapitałowego; etyczne aspekty konkurencji. Etyka marketingu i reklamy. Odpowiedzialne strategie w marketingu i komunikacji. Społeczna odpowiedzialność w polityce personalnej. WdraŜanie kodeksów i programów etycznych. 20

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 7 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA STACJONARNE specjalności: Kompetencje menedżerskie Business Management

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo