CIĘŻARNE WALCZĄ O TRZY MIESIĄCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CIĘŻARNE WALCZĄ O TRZY MIESIĄCE"

Transkrypt

1 Janusz Piechociński nowym szefem PSL. Czy zmiana szefa ludowców oznacza kłopoty dla rządowej koalicji? * 3 dziś polityka Przemek Wierzchowski/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325 tys., nr 2442 Lady Pank ma już 30 lat Dlaczego nie zostali zespołem Madonny? * 6 Jarosław Kubalski/AG Czy dziś doj dzie do za wie sze nia bro ni? Nir Elias/REUTERS Mohammed Salem/REUTERS Strefa Gazy w ogniu * Prezydent USA Barack Obama potwierdził wczoraj, że Izrael ma prawo do samoobrony w konflikcie z Hamasem Żaden kraj na świecie nie tolerowałby rakiet wystrzeliwanych przeciwko jego obywatelom z zagranicy oświadczył wczoraj Obama na konferencji prasowej w Bangkoku. Zastrzegł, że początkiem każdej próby rozwiązania konfliktu musi być zaprzestanie ostrzału terytorium Izraela. Namówienie do zawieszenia broni Izraela zależy zdaniem Obamy od tego, czy przywódcom krajów bliskowschodnich uda się powstrzymać Hamas przed wystrzeliwaniem rakiet. Prezydent USA nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie, czy Stany Zjednoczone zaakceptowałyby wejście wojsk lądowych do Strefy Gazy. Zaznaczył, że Waszyngton zabiega o rozwiązanie konfliktu bez dalszej eskalacji. Zobaczmy, jakie postępy zostaną osiągnięte w ciągu najbliższych 24, 36 i 48 godzin dodał. * Więcej o konflikcie * 3 1 WA CIĘŻARNE WALCZĄ O TRZY MIESIĄCE Spotkały się w internecie, są w różnym wieku, ale zawsze w zaawansowanej ciąży. Domagają się, by na roczny urlop macierzyński można było przejść już w styczniu przyszłego roku. Dlaczego mamy mniej czasu spędzić z dzieckiem tylko dlatego, że rodzimy kilka miesięcy później pytają Jak mo żesz do łą czyć się do ape lu w spra wie dłuż szych ur lo pów ma cie rzyń skich: dys ku sja na Facebooku: ce bo ok.com/kan ce la ria - Pre ze sa Ra dy Mi ni strow dys ku - sja pod in for ma cją o po li ty ce pro ro dzin nej z 8 li sto pa da; mo żesz wy słać też jak wie le przy szłych mam e-ma il do re sor - tu pra cy: in Anita Karwowska * * Dziś urlop macierzyński trwa pół roku. Po zmianach zapowiadanych przez premiera Donalda Tuska urlop wydłuży się dwukrotnie. W zamian rodzic otrzymuje 80 proc. pensji. Nowe prawo zaczynie obowiązywać 1 września 2013 r. i zgodnie z założeniem Ministerstwa Pracy od tego dnia dwukrotnie dłuższy niż obecnie urlop macierzyński będzie mógł wziąć rodzic, który jeszcze jest na macierzyńskim. Dłuższe urlopy będą przysługiwały też tym osobom, które zostaną rodzicem po 1 września 2013 r. Natomiast mamy, które urodzą między styczniem a połową marca, skończą urlop macierzyński przed 1 września. Tracą więc szansę na dodatkowe pół roku z dzieckiem. Problem dotyczy rodziców ok. 80 tys. dzieci. W czym jestem gorsza od kobiet, które urodzą w drugim kwartale? Przecież nasze dzieci będą szły do przedszkola czy szkoły w tych samych latach. Dlaczego więc niektórym z nich odbiera się prawo do spędzenia z mamą dłuższego czasu? pyta pani Julia, która urodzi pod koniec stycznia. Do Metra przyszły w tej sprawie dziesiątki listów. Przyszłe mamy nie rozumieją, dlaczego z dłuższych urlopów nie mogą skorzystać wszystkie kobiety, które rodzą w przyszłym roku kalendarzowym. Dyskusja w tej sprawie toczy się na facebookowym profilu kancelarii premiera. Kobiety wysyłają też maile do Ministerstwa Pracy. Są z różnych miast, w różnym wieku, a łączy je zaawansowana ciąża. Z nadzieją słuchałam exposé premiera Tuska dotyczącego tej ustawy. Niestety, gdy okazało się, że nie zostanę nią objęta, pojawiło się rozgoryczenie. Ale kiedy zaczęłam czytać w sieci dziesiątki komentarzy osób w takiej samej sytuacji, uznałam, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce opowiada pani Joanna, inicjatorka akcji z Trójmiasta, która termin porodu ma wyznaczony na koniec stycznia. Na facebookowym profilu kancelarii premiera kobiety dostały na razie odpowiedź, że zawsze przy datach granicznych obowiązywania ustaw znajdą się grupy nie do końca zadowolone. Jeśli rząd wprowadzi takie zasady dla wszystkich rodzących w 2013 r., to z kolei osoby rodzące w ostatnich dniach grudnia 2012 r. też będą się czuć pokrzywdzone argumentują urzędnicy. Ale przyznają, że wszystko zależy od konsultacji społecznych. A te rozpoczęły się niedawno, 9 listopada. Panie protestujące w internecie będzie podczas nich wspierać i reprezentować Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Dłuższe urlopy macierzyńskie to rozwiązanie, z którego powinno móc skorzystać jak najwięcej matek. Przygotowuję w ramach konsultacji dla ministerstwa nasze uwagi i będę w nich zabiegać o objęcie reformą mam rodzących na początku roku deklaruje w Metrze Karolina Elbanowska, założycielka fundacji. Ministerstwo Pracy na razie żadnych deklaracji składać nie chce. Rzecznik resortu Janusz Sejmej tłumaczy jedynie, że wejścia w życie ustawy nie da się przyspieszyć. * Z listów do Metra Czy naprawdę chcę być chamem, skoro płacę? * Od daw na nie do sta liś my od Was tak wie lu li stów i nie wy wo ła liś my tak du żej dys ku sji. To wa sza re ak - cja na tekst Pła cę, więc mo gę być cham ski ( Me tro z 16 li sto pa da), w któ rym opi sa liś my za ska ku ją cy fi nał ak cji spo łecz nej. Na proś bę war szaw skie go ZTM, aby ustę po - wać miej sca star szym, mło dzi odpo wie dzie li: pła cę, więc sie dzę, a sta ry niech zo sta nie w do mu Wię kszość mło dych czy tel ni ków za pew - nia, że w autobusach ustę pu je miej sca cho rym i ko bie tom w cią ży. Ale bez żena dy przy zna ją, że nie ustę pu ją star szym. Wy rzu ca ją im nie grzecz ne za cho wa nie, al bo że bez waż ne go po wo du jeż dżą sobie w go dzi nach szczy tu, ro biąc tłok. Ska la złych emo cji, któ re mło dzi okaza li, jest wstrzą sa ją ca. Czy to kon flikt po ko leń? Czy na kul tu - ral ne za cho wa nie in ni mu szą so bie zasłu żyć? Czy na wet grzecz no ści nie chcemy dać za dar mo? Kil ka mie się cy te mu mło da mat ka zwar sza wy pro si ła na na szych ła mach, aby pa sa że ro wie me tra nie blo ko wa li wind, któ rych po trze bu ją nie peł no - spraw ni i ko bie ty z wóz ka mi. Wte dy dosta ło się cię żar nym i mło dym mat kom. Skąd ta agre sja wo bec wszyst kich, którzy nie są mło dzi, szczu pli, ład nie pachną cy, bez dziet ni, nie ma ją prob le mów ze słu chem i wzro kiem i śmią je chać tram wa jem ra no czy po po łud niu? * Wa sze przy kła do we li sty * 2 Piszcie:, dyskutujcie na: facebook.com/dziennik.metro

2 metro 2 Ale Historia poleca... Nazistowski dyrygent Karajan? Hit ler był wście kły. Po dy ry gen cie, któ rym tak za chwy cał się Goeb bels, spo dzie wał się zna ko mi te go wie czoru, a po wyj ściu z ber liń skiej Ope ry Pań stwo wej czuł nie smak. Śpie wa ków no rym ber skich, je dyną ko me dię wśród oper Ri char da Wa gne ra, Hit ler wiel bił szcze gól nie, ja ko że gło si ła chwa łę nie miec kiej kul tu ry. Tam te go dnia, 2 czer wca 1939 r., Wódz był zdu mio ny tym, co zo ba czył i usły szał. Uznał, że in ter pre ta cja mło de go dy ry gen ta nie jest wy starcza ją co nie miec ka i nie po do ba ło mu się też pro wa dze nie or kie stry z pa mię ci, bez par ty tu ry na pul pi cie. Je śli ten czło wiek jesz cze raz po jawi się za pul pi tem, to mo ja no ga ni g- dy tu nie po sta nie od gra żał się po przed sta wie niu Hit ler. W III Rze szy ta ka re cen zja za zwy czaj ozna cza ła ar ty stycz ną śmierć. Ale nie w przypad ku Her ber ta von Ka ra ja na. Był jed nym z naj wię kszych dy ry gentów XX wie ku, cza ro dzie jem i wizjonerem, eks cen try kiem uwiel bia jącym pi lo to wać od rzu tow ce i pę dzić z wiel ką pręd ko ścią spor to wy mi samo cho da mi. Sła by punkt? Przez trwa ją cą bli sko 40 lat po wo jen ną ka rie rę wlo kła się za nim nie zbyt hero icz na prze szłość z cza sów III Rzeszy. Ale czy był dy ry gen tem na zi stów? Czy taj w Ale Hi sto rii, dzi siej szym do dat ku do Ga ze ty Wy bor czej wydarzenia STUD NIÓW KA JAK ŚLUB PRE ZY DEN TÓW NY Mu si być ho tel, ro so łek, pię tro wy tort i wo dzi rej. Przy szło rocz ni ma tu rzy ści pla nu ją właś nie stud niów ki. Sa la gim na stycz na w szko le rzad ko ich za do wa la Łukasz Cynalewski/AG Alicja Bobrowicz * * Studniówka w szkole? A gdzie tam śmieje się Wiesław Włodarski, dyrektor warszawskiego Liceum im. Ruy Barbossy. W ubiegłym roku rodzice zadecydowali, że po raz pierwszy od dawna zorganizują zabawę w sali gimnastycznej. Uczniowie pisali protesty, przekonywali i postawili na swoim. Bawili się w sali... Pałacu Prymasowskiego na Starówce. W tym roku nikt już nie próbuje odwracać mody. Szkoła będzie się bawić w Sheratonie (350 zł uczeń, 230 zł osoba towarzysząca). Ma być na bogato, w wynajętej restauracji, najlepiej w dworku lub hotelu. Cały styczeń zabukowany ma już hotel Windsor w Jachrance, który zasłynął z wesela prezydentówny Oli Kwaśniewskiej. Tu urządzi studniówkę m.in. stołeczne Liceum im. Czarnieckiego (330 zł uczeń, 200 zł partner). Liceum im. Reytana wybrało salę Marmurową w Pałacu Kultury (400 zł uczeń, 250 zł partner), lubelskie LO I restaurację Etiuda (380 zł uczeń, 520 zł para), a Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Jeleniej Góry pojedzie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu (250 zł, 90 partner). Jak słyszymy w hotelu w Jachrance, menu i oprawa studniówki przypominają te z wesel. Choć są trochę skromniejsze. Zabawa trwa krócej, więc podajemy mniej ciepłych dań mówią w dziale marketingu. Niemal w każdym jadłospisie widnieje rosół lub żurek, kilka rodzajów mięs do wyboru, przekąski zimne i ciepłe. Standardem staje się też kilkupoziomowy tort, który wjeżdża na salę o północy. Niektóre restauracje kuszą fontanną z czekolady. Do tego obowiązkowo obsługa kelnerska i lampka szampana na początek. Uczniowie się buntują, rodzice liczą Szkoły bawiące się w salach gimnastycznych to mniejszość. Od zawsze bawimy się u siebie mówi Bogdan Mackiel, dyrektor stołecznego Liceum im. Górskiego. Dlaczego? Jest nawet dwukrotnie taniej i bezpieczniej. Przed nimi jeszcze wiele balów w restauracjach, a bal w szkole zdarza się raz w życiu dodaje. Szkoła co roku wymyśla motyw przewodni studniówki, który do ostatniej chwili trzymany jest w tajemnicy. W ubiegłym roku urządzili Wiejskie wesele (wcześniej były m.in. Kasyno i Starożytność ). Na sali stanęła m.in. krowa z papieru w skali 1:1, wypożyczony z Polskiego Związku Jeździeckiego model konia, koła do traktora. Uczniowie czasem się buntują. Ale kiedy rodzice porównają oferty i podliczą koszta, nie mają wątpliwości, co wybrać mówi dyrektor. Co robi wodzirej Przaśne zabawy ze znikającymi krzesełkami czy tańce z balonikiem odpadają zaznacza Patryk Sławiński, założyciel Wodzirej Collective. Przyznaje, że zainteresowanie wodzirejami na studniówkach bardzo się nasiliło. Przybywa firm specjalizujących się w pełnej obsłudze balów maturalnych, oferujących nie tylko wodzireja, ale też DJ-a i oświetlenie. Dawid Modrzejewski, z Projektu Wodzirej z Lublina zastrzega, że poza stolicą taka moda się dopiero rodzi. Ludziom ciągle kojarzymy się z filmowym wodzirejem wykreowanym przez Jerzego Stuhra mówi. Co mają w repertuarze? Głównie proste układy taneczne, które wszyscy powtarzają (do hitów jak Ai se tu pego czy Waka Waka, w tym roku przygotowują też Gangnam style ). Są też konkursy taneczne, np. nauczyciele kontra uczniowie. Dodatkowym bonusem jest taniec świetlisty, czyli tańczenie w parach ze świeczkami na moment przed podaniem tortu. Najczęściej goszczę na studniówkach w restauracjach, choć pamiętam szkołę, która została na sali gimnastycznej, ale z wystrojem w stylu Titanic mówi Radek Florczak, wodzirej z Warszawy. * Partner na studniówkę z ogłoszenia Z ogłoszenia: Studniówka 2013 coraz bliżej, a Ty nadal nie masz, z kim pójść? Rozrywkowy student UMK chętnie dotrzyma towarzystwa. Eleganckie imprezy to mój żywioł, czuję się na nich jak ryba w wodzie! I, co ważne, potrafię zarówno bawić się bez alkoholu, jak również dotrzymać towarzystwa w piciu. Ma te usz: Do pie ro się roz kręcam ja ko par tner stud niów ko wy. Da łem ogło sze nie dru gi raz. Pomysł pod po wie dział mi ko le ga, któ ry sam to wa rzy szył na studniów ce. Cze mu nie? Do bra za ba - wa za dar mo, coś in ne go niż zwy kły we e ken do wy club bing i moż na się od mło dzić (je stem na IV ro ku). Nie chcia łem za to za pła - ty (nie któ rzy tak ro bią). Na ra zie przy szło kil ka ma i li z pyta nia mi od dziew czyn, ale chy ba tyl ko son du ją te mat, bo z żad ną się jesz cze nie umó wi łem. Co cieka we, by do mnie na pi sać, po zakła da ły so bie no we skrzyn ki (w adre sach stud niów ka ). Mo - że się wsty dzą? Za pier wszym ra zem do sta łem ma i la od la ski. Mia ła iść z kimś in nym, ale się po kłó ci li. Za pła ci ła już za oso bę to wa rzy szą cą i nie chcia ła zmar no wać tej ka sy. Wszyst ko od by ło się w tem pie eks pre so wym. Na pi sa ła w czwar - tek, spot ka liś my się w pią tek, a w so bo tę po szliś my na studniów kę. Od ra zu zła pa liś my wspól - ny ję zyk. Dziew czy na by ła otwar ta i kon tak to wa. Z wy glą du prze cięt - na: żad na pięk ność, ale też nie stra szy ła. Waż ne by ło dla niej, jak się ubio rę. Dłu go dys ku to wa liś my, czy mo ja ko szu la ma być bia ła, czy czar na. W koń cu zgo dzi ła się na kla sy kę: bia ła ko szu la i czar ny kra wat. Usta li liś my też przy kryw - kę. Głu pio by ło po wie dzieć, że zna my się z in ter ne tu. Mó wi liś - my, że po zna liś my się na do mów - ce u wspól nych zna jo mych. Nie uda wa liś my pa ry. Tro chę się stre so wa łem, wia do - mo. Ale wy szło ele gan cko. Ba wi liś my się do pią tej ra no. Na par kie cie so bie ra dzę, choć nie trud no prze bić li ce a li stów. Nie są kró la mi par kie tu. Nic się nie zmie ni ło w kwe stii alko ho lu wiecz ne kom bi no wa nie, jak go wnieść. Tu aku rat ukry wa li bu tel ki w krza kach pod lo ka lem, wy cho dzi ło się po pi jać. A po tem, jak ochro nia rze stra ci li czuj ność, dziew czy ny wno si ły w to reb kach i do le wa ły do so ku. Chy ba się spraw dzi łem ja ko oso - ba to wa rzy szą ca. Mo ja par tner ka prze sła ła mi kil ka zdjęć na pamiąt kę i ma i la z po dzię ko wa niami. oprac. ab Z listów do Metra JAK PRZESTALIŚMY BYĆ UPRZEJMYMI PASAŻERAMI Dziś dwa listy: studentki, która uważa, że usprawiedliwia ją niegrzeczne zachowanie seniorów, oraz odpowiedź starszej czytelniczki. Wkrótce następne listy BO STARSI SĄ NIEKULTURALNI Pod wpływem podobnej dyskusji z grupą znajomych ze studiów zrobiliśmy eksperyment. Przez cztery tygodnie obserwowaliśmy i zapisywaliśmy zachowania starszych osób w stosunku do młodszych i otoczenia. Najczęstsze zachowanie to brak słowa przepraszam. Jeśli starsza osoba chce przejść, robi to taranem. Łokcie, laska idą w ruch, a przecież nie mamy oczu z tyłu głowy i często nie widzimy, że ktoś chce przejść. Słowo przepraszam zawsze podziała, ale trzeba je powiedzieć! Kolejne działanie: stanę nad siedzącą osobą i tak długo będę ją szturchała torbą, kolanem, aż zejdzie. No i obelgi i rozkazy. Starsza pani do siedzącej 30-latki: Zejdź mi. Starszy pan, ładnie ubrany, do mnie: Rusz się, gówniaro. Jesteśmy spoza Warszawy. Gdy tu przyjechaliśmy, zachowywaliśmy się tak jak nauczono nas w domu: ustąp miejsca, pomóż itd. Po 3-4 latach w warszawskiej komunikacji, po szturchnięciach, obelgach przestaliśmy być uprzejmi. Starość nie zwalnia z kultury! Jeśli chcemy być traktowani z kulturą, to sami musimy przestrzegać jej zasad. Joanna BO SAMI WYCHOWALIŚMY TYCH MŁODYCH EGOISTÓW Dwa przykłady z wrocławskiego tramwaju: wsiada babcia z wnuczkiem, młoda babcia podrywa się i ustępuje jej miejsca. Babcia sadza wnuczka, sama stoi obok. Ten dzieciak jest uczony, że jemu się wszystko należy. Inna babcia usiadła razem z wnuczkiem. Wnuczek zaczął marudzić, że mu ciasno i że chce siedzieć sam. Babcia łagodnym głosem tłumaczyła, że niestety nie ma więcej wolnych miejsc. Wnuczek marudził dalej, wówczas babcia zwróciła mu uwagę, że miejsce pani zrobiła dla niej, ona podzieliła się z nim, ale skoro mu to nie odpowiada, to może przecież stać obok niej. Proste! Zacznijmy od żłobka, przedszkola, szkoły. Dorosłych edukujmy poprzez filmy (w tym telenowele), żądajmy od artystów odpowiedniego zachowania, zwłaszcza w miejscach publicznych. Czytelniczka Adres redakcji: Warszawa, ul. Czerska 8/10; , tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Redaktor naczelny: Waldemar Paś, Redaktor prowadzący: Krzysztof Olszewski, Dyrektor artystyczny: Magdalena Mamajek-Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Reklama: tel , Ogłoszenia drobne: tel , Promocja: Urszula Kosik, tel , Kolportaż: Wojciech Piwoński, tel , ISSN , Druk: AGORA SA., Wydawca: AGORA SA Miasta, w których ukazuje się wydawany przez Agorę SA dziennik Metro : Aglomeracja Śląska, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra 1 RP

3 wydarzenia Janusz Piechociński, nowa broń w rękach PSL * Sen sa cja, za sko cze nie ko men - to wa no wy bór Pie cho ciń skie go na sze fa ludowców. Czy zmia na w PSL ozna cza re wo lu cję w rzą dzie Do nal - da Tu ska? Pie cho ciń ski prze bił Pa wla ka za led - wie 17 głosami. Wcześniej postraszył, że do kolejnego parlamentu partia może się nie do stać. Jak to zmie nić? No - wy szef PSL ma kon cep cję trzech dru - żyn, polegającą z grubsza na tym, że eksperci pracowaliby w parlamencie, Pa wlak w rzą dzie, a on szef PSL w te - renie. Te plany może jednak pokrzyżować Wal de mar Pa wlak. Nie zga dzam się fun da men tal nie z pro po zy cja mi Ja - nusza Piechocińskiego, w poniedziałek złożę rezygnację ze stanowiska wicepremiera i ministra gospodarki zapowiedział. Dziś jesteś wicepremierem i ministrem gospodarki i tak powinno pozostać odpowiedział Piechociński. Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprzewodnicząca klubu PO: Platforma za ak cep tu je każ dą oso bę, któ rą PSL zgło si, oczy wi ście mu si to być oso - ba, z któ rą pre mier bę dzie wi dział możliwość dobrej współpracy. Jak przyszłość PSL w koalicji może wyglądać? Metro zapytało politologów o trzy sce na riu sze. W czwar ty, czyli rozpad koalicji i przyspieszone wy bo ry nikt na ra zie nie wie rzy. Pa wlak od cho dzi, Pie cho ciń ski przy cho dzi do rzą du Prof. Ka zi mierz Kik, Aka de mia Świę to krzy ska: To naj bar dziej prawdopodobny scenariusz. Ze względu na charakter samego Pawlaka, jego upór i działanie pod wpły wem emo cji. Ale dla Ja nu sza Piechocińskiego to zła opcja. Dlaczego? Wykonuje rządową pracę i szyb ko się alie nu je od par tii. Wte - dy szybko zostanie wymieniony w PSL na ko goś in ne go. Dla PO to dobry scenariusz: koncyliacyjny Piechociński za nieprzewidywalnego Pawlaka, choć ludowcy będą zapewne renegocjować umowę koalicyjną. Najważniejsza sprawa to próba odsunięcia reformy sądownictwa. Po za tym wiel kich zmian nie przewiduję. PRZEMEK WIERZCHOWSKI / AG Dr Ra fał Chwe do ruk, Uni wersytet War szaw ski: Wybór Janusza Piechocińskiego miał na celu przygotowanie PSL do nowego politycznego rozdania. Waldemar Pawlak jest już tak mocno zrośnięty z działaniami rządu, że jakiekolwiek negocjacje innych par tii z kiero wa nym przez nie - go PSL-em sta ły się nie moż li we. Pie - cho ciń ski jest więc ska za ny na wy - wołanie konfliktu z PO. Wybrano go, by przywrócił podmiotowość partii, pokazał jej inność od rządzących libe ra łów. Na pier wszy ogień mo że pójść spór o są dy, po tem me dia pu - bliczne. Koalicja będzie coraz bardziej rozchwiana, bo dotychczas ważnym jej spoiwem była relacja Pawlak Tusk, opar ta na dwu dzie sto - letniej znajomości. Pa wlak zo sta je w rzą dzie, Pie cho ciń ski ja ko szef PSL Waldemar Pawlak rządził PSL-em w sumie 14 lat (w latach i ) Prof. Ka zi mierz Kik: Dla Waldemara Pawlaka byłoby to najlepsze wyjście. Bo ja ka jest te raz sy tu a cja w PSL? Rewolucji nie ma. Usunięto Pawlaka za jego błędy personalne i zagrywki. Wszystko inne w partii zostało po staremu. Zupełnie nie zmie nił się skład ra dy nad zor czej PSL. Piechocińskiemu nie udało się przeforsować do zarządu ani jednego swojego człowieka. Jeśli zatem Waldemar Pawlak nie zrezygnowałby z bycia wicepremierem, ci, którzy dokonali zamachu stanu, poczuliby się za gro że ni. To on da lej miał by do dyspozycji stanowiska, którymi można dzielić. Słaby Piechociński nie miał by nic. To on był by fi gu ran - tem. Żadnego sterowania z tylnego siedzenia nie będzie. Dr Ra fał Chwe do ruk: Po pu blicz - nej deklaracji dymisji Waldemara Pawlaka ten scenariusz wydaje się niemożliwy. Gdyby tak się jednak stało, oznaczałoby to, że wicepremier jest pe wien po par cia klu bu parlamentarnego. Janusz Piechociń ski, choć szef PSL, de fac to był by tylko rzecznikiem prasowym partii. Pa wlak od cho dzi, Pie cho ciń ski nie wcho dzi do rzą du Prof. Ka zi mierz Kik: Gdy by Pa wlak odszedł z rządu, nowy prezes mógłby na jego miejsce przeforsować swojego człowieka i spróbować wymienić in nych mi ni strów PSL. Sam móg łby nie wcho dzić do rzą du al bo zo stać wi - cepremierem bez teki. Miałby wtedy czas, by sku pić się na dzia łal no ści par - tyjnej. Dr Ra fał Chwe do ruk: Janusz Piechociń ski mu siał by wte dy ob sa dzić sta - no wi ska w rzą dzie kimś, ko mu ufa. Ty - le że w PSL frakcji Piechocińskiego nie ma. Ali cja Bo bro wicz Izraelsko- -palestyńska wojna o pokój * W wy mia nie ognia mię dzy Iz ra e - lem a Stre fą Ga zy od śro dy zgi nę - ło już po nad 50 osób, wię kszość to Pa le styń czy cy. Pre mier Iz ra e la Ben - ja min Ne tan ja hu ostrzegł, że jest go - to wy zna czą co zin ten sy fi ko wać ope - ra cję w Ga zie, choć dzień wcześ niej nie wy klu czał za wie sze nia ognia Ne tan ja hu groź nie brzmią ce sło wa wy po wie dział na co ty god nio wym po sie dze niu rzą du. Izraelskie wojsko jest gotowe rozsze rzyć ofen sy wę w Stre fie Ga zy. Żoł nie rze są go to wi na każ dą ewen - tu al ność. Ocze ku je my, że Ha mas i ter ro ry stycz ne or ga ni za cje za pła - cą wy so ką ce nę mó wił pre mier. Nie wiadomo, czy oznacza to możliwość ofen sy wy lą do wej. Na ra zie wal ka pro wa dzo na jest za po mo cą ra kiet i lot nic twa. Konflikt wybuchł z nową siłą w środę, kie dy iz ra el skie si ły za bi ły sze - fa woj sko we go skrzy dła rzą dzą ce go Stre fą Ga zy Ha ma su Ah me da al- -Dża ba rie go. Pa le styń scy bo jow ni cy od po wie - dzie li ostrza łem ra kie to wym. Od środy wystrzelili ok. 500 rakiet. Większość z nich została zneutralizowana przez iz ra el ski sy stem ob ron ny Że laz na ko pu ła. Re ak cja Iz ra e la by ła na tych mia sto wa roz po czę to ope ra cję Fi lar ob ro ny, pro wa dzo - Cud w Stry ko wie * To chy ba je dy ne miej sce w Pol - sce, gdzie bez ro bo cie spa dło pra wie o 10 proc. Wszyst ko to za spra wą no wo otwar - te go węz ła krzy żu ją ce go naj waż - niej sze dro gi w Pol sce au to stra dy A1 i A2 do no si ser wis TVN24.pl. Pod te re ny in we sty cyj ne wo kół miejscowości wytyczono tysiąc hekta rów grun tów, co przy cią gnę ło 40 po waż nych in we sto rów. Śred ni do - chód gmi ny na miesz kań ca wzrósł trzy krot nie. Bu dżet urósł z 10 do 50 mln zł i z każ dym ro kiem ma być wię kszy. TOMASZ STAŃCZAK / AG 3 ną z po wie trza i z mo rza. Dy spro - por cja w ofia rach jest ogromna zgi - nę ło tro je Iz ra el czy ków i po nad 50 Pa le styń czy ków. Mi mo wczo raj szej groź by Ne tan - ja hu po ja wia ją się gło sy da ją ce na - dzie ję na szyb kie za koń cze nie dzia - łań zbroj nych. Jesz cze w so bo tę dzien nik Ha a retz do no sił, że pre - mier roz ma wiał z Ba rac kiem Oba - mą i kan clerz Nie miec An ge lą Mer - kel. Miał wte dy za po wie dzieć, że Iz - ra el jest go tów przer wać ostrzał po - zy cji ter ro ry stów, je śli usta nie ostrzał rakietowy prowadzony przez nich ze Stre fy Ga zy. Wczo raj do po ko jo wych roz mów włą czy ła się tak że Fran cja do Iz ra - e la przy le ciał szef dy plo ma cji La u - rent Fa bius. Jest szan sa na ro zejm po wie - dział z ko lei pre zy dent Egip tu Mo - ham med Mur si na wspól nej kon fe - ren cji pra so wej z pre mie rem Tur cji. Iz ra el ski rząd nie po twier dził do - nie sień o swo im wy słan ni ku, któ ry ne go cju je w Ka i rze wa run ki ro zej - mu. Zro bił to jed nak rzecz nik Ha - ma su, któ ry przy znał, że przy wód - ca te go ugru po wa nia po je chał do sto li cy Egip tu roz ma wiać o za wie - sze niu bro ni. Ha mas go tów jest zgo - dzić się na ro zejm, je śli Iz ra el przer - wie ata ki na Stre fę Ga zy i otwo rzy przejście graniczne z Egiptem w Rafah. Przed sta wi ciel władz pa le styń - skich w Ga zie po wie dział wczo raj, że prowadzone są poważne rozmowy mię dzy zbroj ny mi gru pa mi pa - le styń ski mi i Iz ra e lem. We dług te - go źró dła ro zej my był by moż li wy już dziś. mat sza, wy bor cza.pl Według lokalnych włodarzy bezrobocie w gmi nie spa dło z 13 do 4 proc., a pra - cy nie ma tyl ko ten, kto nie chce jej mieć. Ich zdaniem już niedługo przestanie się mówić Stryków leżący koło Łodzi, a raczej Łódź koło Strykowa. kol na pew no waż ne No wy szef bia ło ru skie go Związ ku Po la ków Mie czy sław Jaś kie wicz, wi ce pre zes nie - uz na wa ne go przez wła dze w Miń sku Związ ku Po la ków na Bia ło ru si, zo stał wy - bra ny na zjeź dzie w Grod nie na no we go pre ze sa tej or ga ni za cji. Wcześ niej sza pre zes An dże li ka Bo rys wy co fa ła swo ją kan dy da tu rę. Abp stra szy in vi tro Me tro po li ta szcze ciń sko-ka mień ski abp An drzej Dzię ga w li ście do wier nych pod - kre ślił, że ka to lik nie mo że po pie rać pro - ce dur in vi tro. To re ak cja na pro jekt szcze - ciń skich rad nych PO ws. do fi nan so wa nia tej me to dy za płod nie nia z bu dże tu mia - sta. Gdy by ktoś z ka to li ków świa do mie pod pi sał się lub gło so wał za do pusz czal - no ścią in vi tro (...), niech pa mię ta, że wy - stę pu je prze ciw ko god no ści oso by ludz - kiej i prze ciw ko pra wu Bo że mu. Sam się wte dy od łą cza od peł nej wspól no ty z Koś - cio łem ka to lic kim na pi sał abp Dzię ga. pap Shell uczy ekonomicznej jazdy 57% pol skich kie row ców de kla ru je, że świadomie podejmuje działania na rzecz obniżenia kosztów paliwa. Niemal co dru gi sta ra się w tym ce lu ogra - ni czyć ko rzy sta nie z sa mo cho du wy ni ka z ba dań prze pro wa dzo nych przez Mil lward Brown SMG/KRC na zle ce nie Shell Pol ska. By wesprzeć kierowców, Shell uruchomił pro gram Cel Mi lion, kam pa nię edu ka cyj ną Shell Fu el Sa ve, któ ra ma pomóc milionowi kierowców na całym świecie poznać tajniki oszczędzania paliwa. Edukacyjna gra online Od 14 li sto pa da na swo jej stro nie in ter ne to wej Shell pre zen tu je mi ni grę pomagającą kierowcom zdobyć umiejęt no ści, któ rych po trze bu ją, by móc jeź dzić eko no micz nie i w ten spo sób ograniczyć koszty tankowania. Mi ni gra to za baw ny i szyb ki spo sób, by po dzie lić się z kie row ca mi pod sta - wo wy mi in for ma cja mi z za kre su eko - no micz nej ja zdy. Gra Wy zwa nie Shell FuelSave jest dostępna na stronie mi lion i sta no wi atrak cję dla wszyst kich, któ rzy chcą zmierzyć się z wirtualnym wyzwaniem, by stać się naj lep szym spoś ród mi lio - na. Zwy cię scy kie row cy bę dą mo gli cie szyć się za rów no ze zdo by tej wiedzy, jak i ufundowanych przez Shell nagród ipada, iphone a, ipoda Nano i 30 ipo dów Shuf fle. Pięć ko lej nych gier uka że się w naj bliż - szych mie sią cach. Osią gnię ty mi wy ni ka mi bę dzie moż na się po dzie lić się z przy ja ciół mi i z ca łym świa tem m.in. poprzez media społecznościowe. Bardziej ekonomiczne paliwa Cel Mi lion stanowi kolejny krok w nieu sta ją cych wy sił kach Shell ma ją cych na celu zapewnienie zaawansowanych i bar dziej efek tyw nych pro duk tów. Odpowiadając na potrzeby kierowców, w miej sce tra dy cyj nych pa liw Shell wprowadził paliwa Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel. Shell FuelSave to zaawansowane technologicznie paliwa stan dar do we, za wie ra ją ce bar dziej wydajną formułę. Zostały one zaprojekto wa ne, by zwię kszać efek tyw ność spalania już od pierwszego tankowania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 1 RP

4 4 Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn wydarzenia * Bo żo na ro dze nio we bom bki z Pol - ski znów po ja wia ją się w luk su so - wych ame ry kań skich skle pach. Wra - ca ją do łask, bo za oce a nem nikt nie chce ku po wać tań szych, ale znacz - niej gor szej ja ko ści ozdób z Chin Jeszcze pięć-sześć lat temu wysyłaliśmy do USA ozdo by cho in ko we za mln zł rocz nie, bo lu bu ją się tam w bogatych bożonarodzeniowych zdobie niach. To naj czę ściej luk su so we bom bki ręcz nie ma lo wa ne, z wi ze - runkami skrupulatnie nanoszonych pejzaży, pełnych szczegółów budowli czy po sta ci. Co kol wiek za gra nicz ny od bior ca chciał na bom bce mieć, na - sze fir my to ma lo wa ły. A że za pol skie rękodzieło płacono słono za bombkę nawet kilkadziesiąt dolarów wszyscy byli zadowoleni. Niestety, Polaków wykończyła konkurencja z Chin, drożejąca złotówka i pier wsza fa la kry zy su w Sta nach w 2008 r. Eksport naszych świątecznych dekoracji zamarł niemal całkowicie. Ofiarą kryzysu padły m.in. zakłady w Mili czu, gdzie pod ko niec lat 90. wy twa - rzano milion bombek rocznie, a pracę mia ło 300 osób. Woj ciech Sło dy - czka, szef firmy Silverado z Józefowa pod War sza wą, gdy w 2008 r. py ta liś - my go, jak odczuwa spadek amerykańskich zleceń, przyznawał, że sytuacja jest bar dzo zła i nie wie, czy uda się utrzymać biznes. Dziś też ma prob lem, ale tyl ko dla - te go, by wy mie nić jed nym tchem no - wych klien tów zza oce a nu, któ rzy zgła sza ją się po bom bki. Wil liams-so - no ma, Pier 1, J. C. Pen ney, Dil lard s, Sur la tab le, Nor thstrom, Cra te&bar - rel... to tylko niektóre amerykańskie sie ci skle pów z eks klu zyw nym wy - posażeniem dla domu, które złożyły zamówienia w Silverado na Boże Narodzenie przyszłego roku. Każda chce mieć na pół kach bom bki z Pol ski. Bombki kupują także agenci amerykań skich ce le bry tów. To są gwia zdy amerykańskiej telewizji śniadaniowej, Pol skie bom bki - re ak ty wa cja LUKASZ GIZA/AGENCJA GAZETA Bombki z zakładów w Miliczu, gdzie pod koniec lat. 90. produkowano nawet milion takich arcydzieł ale nie mo gę zdra dzić na zwisk, bo wciąż trwa ją roz mo wy. Naj waż niej - sze, że naj gor sze już za na mi do da je Wojciech Słodyczka. W tym roku jego firma wyprodukuje dla Ame ry ka nów tys. bom - bek (niektóre po kilkanaście dolarów za sztu kę). W przy szłym ro ku mo że być już pół mi lio na. Co chcą mieć na cho in ce ma jęt ni go - ście zza oce a nu? Po za chwy cie przaś - no zdobionymi bombkami przypominającymi jaja a la faberge, w tym roku mod ne są bom bki z nie co lżej szy mi geometrycznymi wzorami. Do nieodłącznych bożonarodzeniowych kolo rów jak zło to i czer wień, w tym ro - ku do łą cza brąz i tur kus opo wia da Słodyczka. Czy popularność polskich bombek ozna cza ko niec kry zy su w Sta nach? Na to py ta nie nikt nie chce od po wie - dzieć. Eko no mi ści przy zna ją, że Amerykanów do zakupów w naszym kra ju za chę ca sta bil ny i dość wy so - ki kurs do la ra utrzy mu ją cy się po - wy żej 3 zł (dzię ki te mu na sze bom - bki są dla nich atrak cyj ne ce no wo, oraz roz cza ro wa nie bom bka mi z Chin, któ re są co raz droż sze i co - raz gor szej ja ko ści. Mi chał Stan gret Al ko hol szko dzi na IQ * odkrycie dnia Spo ży wa nie w cią ży na wet nie - wiel kich ilo ści al ko ho lu od jed nej do kil ku lam pek wi na ty god nio wo, mo że nie ko rzyst nie od bić się na in - te li gen cji dziec ka Naukowcy z uniwersytetów w Bristolu i Oksfordzie prześledzili wyniki testów IQ 4 tys. dzie ci i po rów na li je z da - ny mi do ty czą cy mi te go, jak czę sto i w ja kich ilo ściach ich mat ki spo ży - wały alkohol w ciąży. Okazało się, że nawet umiarkowane picie może niekorzystnie wpłynąć na inteligencję potom ka pi szą w ma ga zy nie PLoS ONE autorzy badania. Wy ni ki wcześ niej szych pro jek tów dotyczących wpływu umiarkowanego pi cia w cza sie cią ży na jej prze bieg i późniejszy stan zdrowia dziecka dawały niejasne rezultaty. Głównie dlate go, iż na u kow cy mie li trud no ści z okre śle niem wpły wu in nych czyn - ni ków, jak np. wiek mat ki czy jej wy - kształcenie. Tym razem zespół kierowa ny przez dr. Ro na Gre ya z Ok sfor - du prze ko nu je, że omi nął tę trud ność, sku pia jąc się głów nie na ge nach od - powiedzialnych za przetwarzanie alko ho lu w or ga niz mie, na któ re wspomniane wyżej czynniki wpływu nie ma ją. wom, gw pod prąd Mul ti re kor dzi sta * Prze pły nię cie pod prąd kró lo wej pol skich rzek za ję ło mu 40 dni. Ku - ry ło to zna ny ma ra toń czyk i ultra - maratończyk. Jest la u re a tem pre - sti żo wej na gro dy Ko lo sa 2011 za wy czyn ro ku. Prze biegł wo kół ku - li ziem skiej, po ko nu jąc ok. 20 ty - się cy ki lo me trów. Biegł sa mot nie, w in ten cji po ko ju na świe cie. Za - ję ło mu to rok To niejedyny niezwykły wyczyn pana Pio tra. Prze biegł np. Pol skę ze wscho du na za chód oraz z pół no - cy na po łud nie. Po ko na nie pod prąd Wi sły też by - ło nie la da wy zwa niem. 7 paź dzier - nika wyruszył w trasę z Gdańska, chcąc zwró cić swo im wy czy nem uwagę na problemy osób niepełnospraw nych. Uda ło się. W so bo tę szczęśliwe pokonał ostatni odcinek trasy. fe, gw KA JA KIEM PO KO NAŁ WI SŁĘ TOMASZ FRITZ/AGENCJA GAZETA Unia do tu je pol skie no wo rod ki * Dzie ci uro dzo ne w Za chod nio po - mor skiem bę dą pod da ne ba da niom prze sie wo wym, któ re poz wo lą spraw - dzić, czy nie cho ru ją na któ rąś z 14 rzad kich cho rób ge ne tycz nych Dzięki tym badaniom będzie można zdiagnozować, a potem wprowadzić odpowiednią terapię dzieciom, które nieleczone, byłyby skazane na bardzo poważne następstwa choroby powiedzia ła dr hab. Ma ria Gi żew ska, ko or - dynatorka projektu. Program jest współfinansowany ze środków unijnych. Partnerami projektu są: Klinika Uniwersytecka w Gre if swal dzie, Uni - wersytet im. Er ne sta Ma u ry ce go Arndta w Gre if swal dzie, Po mor ski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Część ba dań wy ko ny wa nych jest w Greifswaldzie, dokąd pięć razy w tygodniu trafiają próbki z Polski. Już po kilku godzinach wyniki przesyłane są drogą elektroniczną. To niezmiernie istotne, ponieważ choroby, które dzięki tym badaniom możemy zidentyfikować, mogą nie dawać tuż po na ro dze niu dziec ka żad - nych ob ja wów. A wię kszość z nich gro - zi nie od wra cal ny mi, wie lo na rzą do - wymi uszkodzeniami lub nawet wczesnym zgo nem mó wi dr hab. Ma ria Gi - żewska. Pro gram obej mie rocz nie ok. 18 tys. noworodków z Zachodniopomorskiego. Lekarze szacują, że w około przypadkach trzeba będzie zweryfikować rozpoznanie, a dla niektórych chorób przeprowadzić badania genetycz ne w In sty tu cie Mat ki i Dziec ka w Warszawie. Ostatecznie, leczenie rzadkich chorób będzie prowadzone rocznie w około przy pad kach. pap KREDYTY BANKOWE także na oświadczenie akceptujemy wszystkie źródła dochodu DLA TAXI I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ REWELACYJNA OFERTA ul. Kondratowicza 25 (I p.) , , PSYCHOTERAPIA - pomoc psychologiczna - psychoterapia indywidualna - leczenie lęków, depresji, nerwic Tel Concilium Finance Kredyty bankowe i prywatne z Na dowolny cel dla osób prywatnych oraz firm, z Do 200 tys. zł bez zabezpieczenia, z Okres kredytowania bez zabezpieczenia do 10 lat, z Bez ZUS, US do 60 tys. z Zła historia w BIK - wymagane zabezpieczenie. ul. Kielecka 42 lok. 14 tel tel GOTÓWKA W 15 MIN. ægotówka CHWILÓWKA pożyczka 5000 zł bez BIK æczyścimy BIK ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: Tel , ul. Żelazna POGOTOWIE KREDYTOWE!!! ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ POMOŻEMY!!! KREDYTY TRUDNE PROFESJONALNIE!!! UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) , , Masz 2, 3 godziny na dodatkową pracę? Branża finansowa. Wysokie zarobki. Zadzwoń mile widziani emeryci, renciści, osoby pracujące, studenci, uczniowie KREDYTY BANKOWE zł w 60 minut zł na oświadczenie DLA FIRM - HIPOTEKA - SAMOCHODOWE POZABANKOWE I CHWILÓWKI tel.: ; Wilcza 11 (10-18); serwiskrsekspert KANCELARIA CZERNIAKOWSKA Porady z Prawa Gospodarczego od 49 zł. ul. Czerniakowska 145 lok / Wiele banków w jednym miejscu æ Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent æ Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki æ Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut WARSZAWA, UL. WILEŃSKA 7 TEL , PON.- PT.: PSYCHOLOG konsultacje psychologiczne pomoc w: depresji, nerwicy, kryzysie życiowym (rozwód, utrata pracy) wizyta: 60 min/90 PLN; 90 min/120 PLN Al. Jerozolimskie 44, lok tel NOWA PLATFORMA KREDYTOWA æ GOTÓWKOWY DO 100 TYS. æ KONSOLIDACYJNY 200 tys. na 120 m-cy, centrum redukcji rat Obniżymy twoje raty miesięczne o połowę æ HIPOTECZNY dużo ofert z różnych banków æ KREDYTY DLA FIRM Na Oświadczenie (Karta Podatkowa) ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: Tel , ul. Żelazna BEZPIECZNY KREDYT!!! 3 minimum formalności 3 kredyty na oświadczenie 3 długi okres kredytowania Warszawa, ul. Ogrodowa 37, tel , Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit POŻYCZKI CHWILÓWKI zł bez zaświadczeń tel Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit WA

5 metro 5 wydarzenia Karetka płatna jak taksówka * Dawny szpital wojskowy dziś uniwersytecki w Poznaniu pobierał od chorych bezpodstawnie opłaty za przewóz karetką do domu. Ile mogło być takich przypadków? To sprawdzi NFZ Ojciec Kaliny Bachowskiej trafił we wrześniu do szpitala przy Grunwaldzkiej z zawałem serca. Był po dwóch udarach. Od kilku lat nie wstawał z łóżka opowiada córka. Do domu przywiózł go szpitalny transport. Kilkanaście dni później dostaliśmy rachunek: 36 zł. Dyrekcja szpitala wystawiając rachunek, powołała się na rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z 2009 r., które w uzasadnionych przypadkach dopuszcza pobieranie od pacjentów częściowej opłaty za przewóz. Dotyczy to m.in. chorych po zawale, cierpiących na choroby psychiczne czy nowotworowe. Zgodnie z przepisami pokrywają oni 60 proc. kosztów transportu czyli w przypadku szpitala przy Grunwaldzkiej 36 zł. W tym przypadku ważniejsza jest jednak ustawa z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. A ta zwalnia całkowicie z opłat pacjentów, którzy nie są zdolni do samodzielnego poruszania się. Kalina Bachowska ostatecznie napisała skargę do NFZ. Do Funduszu napisał też Wiesław Chybski, syn 80-latki po trzech udarach, z ciężkim niedowładem, od której szpital zażądał również 36 zł za przewóz do domu. We wrześniu Fundusz zwrócił się do dyrekcji szpitala o anulowanie opłaty. W uzasadnieniu pisze: chorej należał się bezpłatny przejazd transportem sanitarnym po hospitalizacji. Myślałem, że sprawa jest zakończona mówi Chybski. Ale kilka dni temu dostał pismo nakazujące (podpisane przez dyrektorkę szpitala, Kornelię Cieślik) niezwłoczne uiszczenie rachunku. Szpitalne karetki z uniwersyteckiej lecznicy w październiku wykonały ponad pół tysiąca kursów. Za 412 zapłacił w całości Narodowy Fundusz Zdrowia. Za 117 w całości pacjenci lub pacjenci do podziału z NFZ. W ilu przypadkach opłata była nieuzasadniona? Wyjaśni to Fundusz. ssaw, gw Co raz bli żej in vi tro z re fun da cją * Wła dze Czę sto cho wy wy bra ły klini ki, któ re po mo gą mał żeń stwom zakwa li fi ko wa nym do pro gra mu do płat do za bie gów in vi tro Częstochowskie in vitro, czyli pierwszy w Pol sce miej ski pro gram fi nan - so we go wspar cia dla nie płod nych mał żeństw, wkra cza w fa zę re a li za - cji. Z sied miu kli nik, któ re się zgło siły, wy bra no sześć. Są to: Pro vi ta z Kato wic, Sal ve-me di ca z Ło dzi, In vi- Med-T z Warszawy, również warszawskie Invi-Med Europejskie Centrum Macierzyństwa (ale zabiegi będą wyko ny wa ne we Wroc ła wiu w kli ni ce Invimed), Centrum Ginekologii, Endo kry no lo gii i Me dy cy ny Roz ro du Artemida z Białegostoku oraz Centrum Me dycz ne Ma cie rzyń stwo z Krakowa. Li stę kli nik prze ka za no tak że parom, któ re się zgło si ły. W te go rocz - nym budżecie miasta na in vitro jest za pi sa nych 110 tys. zł. Do pła ty ma ją wy nieść po 3 tys. zł, więc wy star czy dla 36 par. Zgło si ły się do tej po ry tylko 34. ds, gw Mariana Bazo/REUTERS klik Miłosny skok Pla ża k. Li my wpe ru. Mężczyz na prze brany za za kon ni ka ska cze z 13-metro wej ska ły do wo dy, by przy pom nieć le gen dę sprzed 200 lat. Wte dy to z te go właś nie miej sca do wo dy miał rzu cić się za kocha ny w kobiecie za kon nik. Niebezpieczne wiadukty na A2 * Kierowcę pędzącego autostradą z Łodzi do Warszawy ktoś obrzucił grudkami ziemi Marek Dusio, czytelnik Gazety Stołecznej, listopadową podróż po A2 zapamięta na długo. Było już po zmroku ok. godz. 19. Kiedy przejeżdżał pod jednym z wiaduktów, nagle usłyszał huk. Coś uderzyło w szybę. Zatrzymał się, włączył światła awaryjne i wysiadł z auta. Okazało się, że ktoś rzucił grudę gliny, która spadła w sam środek przedniej szyby i zrobiła w niej dziurę. Był na 377. kilometrze autostrady. Wezwał policję. Pan Marek usłyszał od mundurowych, że nie pierwszy raz są wzywani do takiego zdarzenia. 377 km autostrady otwartej wiosną znajduje się na terenie województwa łódzkiego między Dmosinem a węzłem Łyszkowice. W tej okolicy nie odnotowano więcej podobnych przypadków. Jednak na całym łódzkim fragmencie autostrady (to razem 110 km) takich zdarzeń było od początku roku już 15. pm, gw BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 50+ REKRUTACJA OD h wsparcia w ramach projektu 3 Kompleksowe zarządzanie jakością modelowanie procesów 3 Program poprawy produktywności 3 Model ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie 3 Produktywności, metody poprawy produktywności 3 Komputerowe wspomaganie planowania i zarządzania Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 50 pracowników przedsiębiorstw, w 100% powyżej 50. roku życia z mikro i małych przedsiębiorstw, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych z obszaru woj. mazowieckiego zgłoszenia on-line: Infolinia: projekt Akademia Menedżera współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WA Szybciej do Gdańska * Z czteromiesięcznym opóźnieniem kończy się budowa południowej obwodnicy Gdańska. Wraz z początkiem grudnia do użytku oddany zostanie węzeł, który umożliwi sprawniejszy dojazd do centrum miasta Południowa obwodnica Gdańska połączyła drogę krajową nr 7 z Warszawy z obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1. Jej budowa ruszyła w październiku 2009 r. POG to pięć dużych węzłów komunikacyjnych, drogi dojazdowe i serwisowe, przebudowa kanalizacji, budowa 10 wiaduktów, jednego mostu i najdłuższej, liczącej 2,8 km, estakady w Polsce. Węzeł Lipce umożliwi kierowcom jadącym do i z Warszawy szybszy dojazd do centrum miasta. Po jego otwarciu nie będą już musieli korzystać z węzła Gdańsk Wschód w Przejazdowie i jechać 10 km starą siódemką. Dojazd z centrum do węzła Lipce to tylko 5 km. Wraz z otwarciem węzła i zakończeniem budowy obwodnicy dotychczasowa droga krajowa nr 7 od Koszwał do granicy Gdańska stanie się drogą gminną. mj, gw EKSPRES POŻYCZKA NA DOWÓD BEZ BIKU bez wychodzenia z domu, na telefon - do 2000 pln w 15 minut - od pln pod zastaw nieruchomości tel tel Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 Warszawa, ul. Noakowskiego 6 Nowy kurs maturalny Początek zajęć r KREDYTY SZYBKO I SKUTECZNIE, NAJLEPIEJ W MIEŚCIE kredyty na oświadczenie 3 kredyty gotówkowe w 2 h 3 kredyty konsolidacyjne do 10 lat (płacisz mniej o połowę niż płaciłeś 3 bez bik, bez zdolności 3 kredyty dla firm na oświadczenie do Zadzwoń i umów się z doradcą Al. Wilanowska 361, paw. 27 m lub % skuteczności Jesteśmy po to, by tobie było lżej

6 6 wydarzenia Człowiekdnia Jodie Foster koń czy 50 lat. Za czę ła od ról w re kla mach, ja ko 13-lat ka za gra ła już w Tak sów ka rzu Mar ti na Scor se se i do sta ła no mi na cję do Osca ra. Sta tu et ki przy nio sły jej ro le w Oskar żo nych i Mil cze niu owiec. Te raz pra cu je nad fil mem o Le ni Rie fen stahl. kultura Sko ro nie zo sta liś my gru pą Ma don ny... Gra ją ra zem od 30 lat. Uro dzi ny świę tu ją pły tą Sym fo nicz nie i se rią kon cer tów naj bliż szy 29 li sto pa da w Sa li Kon gre so wej. A Ja nusz Pa na se wicz opo wia da nam skró co ną hi sto rię La dy Pank o po cząt kach, wro gach, suk ce sach i zmar no wa nych szan sach Na zwa: Ma ła La dy Pank przy - szła i zo sta ła. W la tach 80. ka pe le wyrastały jak grzy by po desz czu. Lu - dzie do wcip ko wa li, wy my śla jąc dla zes po łów róż ne na zwy jak np.: Zjed - noczone Siły Natury-Mech. Ktoś w luźnej roz mo wie za pro po no wał na zwę Żu żel, mo że Iza be la Tro ja now ska, z którą akurat nagrywał Borysewicz. W każ dym ra zie na zwa po wsta ła od pierwszej piosenki Mała Lady Pank. Skąd się wzię liś my: Kry zy so wa na rze czo na pro sto z ko szar. W czasie służ by woj sko wej udzie la łem się w zespole reprezentacyjnym Desant. Mieliśmy próby w Lublinie, gdzie stacjonowała słynna Budka Suflera. Często wpadał tam Andrzej Mogielnicki, tekściarz Budki i przyszły współzałoży ciel La dy Pank, któ ry w De san cie po znał przy szłą żo nę. Przed sta wi ła nas sobie i tak zostałem wokalistą LP. Plot ki: Sło wa, sło wa, sło wa i myl ne sko ja rze nia. Utoż sa mia nie Mniej niż ze ro ze śmier cią Grze go - rza Przemyka to nieporozumienie. Nie mogliśmy przewidzieć, że paru idiotów zabije chłopaka. Przemyk zmarł w ma ju 1983 r., w tym sa mym cza sie trafiliśmy już z tą piosenką do radia. Zbieg oko licz no ści. Mniej niż ze ro funkcjonuje do dziś. Ten kawałek jest ponadczasowy. Wzo ry: Ta cy sa mi, choć z in nych estrad. Ja nek chciał za ło żyć trio w skła dzie: gi ta ra, bas, per ku sja, jak The Police, których kojarzyłem z wyko na nia Ro xan ne. Do pie ro kie dy usły sza łem ich Wal king On The Mo - on i na sze Mi nus 10 w Rio, na szły mnie sko ja rze nia. Tam nie ma me lo - dii są po dob ne przej ścia, bar wa. Ja - nek używał identycznego efektu gitarowego, flangera, co Andy Summers. Wro go wie: Zo staw cie Ti ta ni ca, bo li czy się mu zy ka. Nie było antagonizmów między muzykami Lady Pank i Republiki. Nasz niby-konflikt nakręca ły me dia. Raz zo ba czy łem zdję cie w gazecie dwóch nagich ciał odwróconych do sie bie ple ca mi i pod pis: Kto jest La dy Pank, a kto Re pub li ka?. My pokpiwaliśmy, widząc krowy z okien samochodu, że tam stoją fani Republiki [śmiech]. Ka rie ra: Ma ła woj na o za gra - nicz ny kon trakt. Nie zro bi liś my ka - riery na Zachodzie, nie znaliśmy języka, a Amerykanie kojarzyli Polskę tylko z papieżem i Wałęsą. Trochę otarliś my się o tam ten show-biz nes. Na przy ję cia wpa dał Tom Pet ty, a nasz ba - sista gawędził przy barze z Alice em Cooperem. Tam trzeba było harować, tu wy star czy ło za nieść pio sen kę do Trójki, by być bohaterem. CEZARY ASZKIEŁOWICZ / AG Zmar no wa na szan sa: Tańcz, głu pia, tańcz, ale bez nas za gra - liś my krót ki kon cert w stu diu w Los Angeles. Była tam jeszcze mało znana Ma don na, któ ra mia ła już pio sen - kę Ma te rial Girl i szu ka ła zes po - Janusz Panasewicz podczas koncertu z Lady Pank. Największe przeboje grupy usłyszymy niebawem w Sali Kongresowej, i to z orkiestrą łu. Pa dła pro po zy cja, abyś my zo sta - li na pół ro ku i po to wa rzy szy li jej na kon cer tach. Nas, po waż nych roc k - ma nów, ma ło raj co wa ła ja kaś panien ka... Dziś bym raczej nie pro - te sto wał. Kry zys: Wciąż bar dziej ob cy i znu żo ny gwia zdor 1 czer wca 1986 r. na stą pi ło prze si le nie. Dwa mie sią ce wcześniej na festiwalu w Tokio Janek Bo ry se wicz ode brał pre sti żo wą na - grodę, a we Wrocławiu podczas Dnia Dziecka publicznie się obnażył. To nie wzięło się z niczego byliśmy wypaleni, gra liś my non stop, do pa dła nas nu - da. Jed ni wy cho dzą z te go z twa rzą, inni z dupą [śmiech]. To się uda ło: Gi ga-gi gan ci w jed - nej dru ży nie Ta cy sa mi to faj na pły - ta, czę sto do niej wra cam, a mój ko le - ga ustawił sobie w telefonie Martwy po stój ja ko dzwo nek. Tek sty po peł - nili różni koledzy z branży, wielkie nazwiska Ciechowski, Dutkiewicz, Hołdys i Skubikowski. Jeszcze nie odważyłem się napisać piosenki, jeszcze nie wtedy De biut: Nie ma ocho ty na cu - dze tek sty Pier wszy swój tekst dla La dy Pank na pi sa łem na pły tę Na na. Bogdan Olewicz jest dżentelmenem i pi sze świet ne tek sty, ale dla Per fec tu, nie La dy Pank. To jest in na fi lo zo fia, choć zbli żo ne zes po ły. Ja - nek czytał jego propozycje i czerwieniał ze zło ści. W koń cu przy mu sił mnie do pi sa nia. Tak po wsta ły Mło - de or ły. wy słu chał Kon rad Woj cie chow ski Rezonans magnet., tomografia komp. pełen zakres, szybko, NFZ, Warszawa Internista wizyty domowe Super cena, koron. i mostów 450 zł za pkt, promocja na protetykę, Tel AG Masaże tylko dla Panów A Monika 35l.B,,9 prv. Bródno ANIA 48l masaż dla Panów; A-Z * masaż sama Targówek BABCIA - MASAŻ FILIGRANOWA MASAŻYSTKA FRANCUSKI MASAŻ INGA 20 masaż Bródno 40ka masaż full 100zł priv MASAŻ aktywny AG Masaże tylko dla Panów Masaże i nie tylko Mokotów *Masaż i nie tylko u Oli Mokot MASAŻ Kasia Bródno Masaż profesjonalny Ola 100zł MASAŻ-SUPER 120 zł Masażystki bez zahamowań Masaż 100 zł.centrum Masaż z niespodzianką MASZ PROBLEM MOBILNY - FRYZJER NIEZAPOWIEDZIANE SPOTKANIE DOJEŻDŻAMY DO DOMU I BIURA tel Mega relaks priv Ochota MŁODA MASAŻYSTKA NOWA DROBNA 35 tel Nowa 42l B,,5 Bródno f/k Odlotowy masaż Legionowo Odprężający masaż Początkująca Nastka B Rubensowska masażystka Super-masaż z Łotyszką szczupłe * puszyste Mokotów Zmysłowe odprężenie Mokotów Aaaaaaaaaaaaa DOM OPIEKI Aaaaaaaaaaaa a Dom Opieki Kupię każde auto za gotówkę z lat Miła obsługa KUPIĘ MERCEDESA "KACZKĘ" 208, 307, 310, 408, 608 itd. Stan obojętny Kupię Mercedes 124, 190, stan obojętny , Kupię: Polonez, Fiat 125P, Łada, KAŻDY stan obojętny, , KUPIĘ - złomowanie aut do 1 tyś zł , Octavia,06, 1,6 Iwł.136tys km, Renault Mascott 2006r. 3,5T 35tys.zł tel AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka zaświadczenie Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auta kupię KAŻDE całe i uszkodzone AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA ZAŚWIADCZENIA AAA AUTOKASACJA GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł ZAŚWIADCZENIE AaaAUTO SKUP WARSZAWA Auta drogie kupię,pilne, Auto kupię każde z lat 90/2012 Super ceny, gotówka Auto - skup po 1990 r. gotówka KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu i rocznika, także nieopłacone Kupię każde, zwalniam z OC, Uszkodzone, zniszczone, ANGIELSKI - NATIVE SPEAKER NIEMIECKI Tel Chemia nauczyciel matura Wola MAT - FIZ dojeżdżam, tel Mat-Fiz pedagog-dojazd KURS NA WÓZKI widłowe. Certyfikat UE. Cena promocyjna. tel BP 85 mă,chomiczówka, 499tys, pok. balkon Reymonta 282tys BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów pok.,53 mă, Stegny Tel., BP 148 mă 5 pok. Żytnia/ Skwer Wyszyńskiego 00r. IIp. 5900mĂ m 2 ggimielin, uu226 tys.u m Balkon 1p 5000zł/mĂ, BP Kawalerka 27mĂ Sopot górny BPUrsynów Puławska/Las/Żołny Dom piętrowy 190m 2, działka 2000m 2, Cyców woj. Lubelskie. OKAZJA 370 tys zł! Tel Jaktorów 2147mĂ Tel., działek budowlanych 50km od W-wy a45 zł/mă, prąd, woda, tel Mazury,tylko 120 tys za 7,6ha BP 40mĂ 1350zł Tarchomin, pok. od 1 grudnia, 1500zł, BP 2pok. 50m 2 Młynarska m 2pok blisko Centrum Kwatery 370zł/os/miesiąc. tel Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie Aaaaa dziś każde wynajmiemy Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, A Chcesz wynająć od Dziś? KUPIMY każde mieszkanie Pilnie wynajmę każde bez prowizji POSZUKUJEMY MIESZKAŃ do szybkiego wynajmu i sprzedaży ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie Mężczyzna poszukuje samodzielnego pokoju do wynajęcia od grudnia 2012roku. Tel: Mam do wynajęcia lub sprzedam pawilon 50mĂ+ogródek ul.bonifacego Wynajmę atrakcyjny lokal 60 m 2, Warszawa Nowy Świat, 9500zł netto+opłaty Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie Dojazd gratis, tanio GWARANCJA AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV SONY PHILIPS inne, tanio, AA GIPSY malowanie gwar.vat ABC REMONTY ANTENA montaż ; 22/ CA Cyklina bezpyłowo A-Z Cyklina*lakier*układam,bezpył., GLAZURA A-Z terakota gres, Glazura panele gipsy malow H GAZ, glazura, malowanie; HYD. GAZ PIECE CO KOMINY Malarskie ** Gładź ** Tapeta * MALARZ REMONT EKSPRES MALOWANIE gipsy gwaran. vat OKNA A-Z serwis NAPRAWA REMONTY OD A DOOZHH Drewno kominkowe Fortepian Bechstein XIXw OKAZJA!! Likwidacja hurtowni odzieży używanej USA 10zł/kg Używany kocioł CO KWD 1.7, żeliwny, 23,7 KW, CAMINO 3, , WYPRZEDAŻ-meble, dywany, lampy, lustra i inne. Komis ul. Poznańska 24, Antyki KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ, stare meble, obrazy, srebra, platery, monety, militaria, biżuteria złota i srebrna - również do naprawy. Tel Antykwariat, książki, dojazd, Antykwariat kupi książki i inne Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki militaria porcelana monety brązy Antykwariat ul. Dąbrowskiego , AAAAAAAAAAA Naprawa TV Philips, Sony, SKUP BIBELOTY, STAROCIE BP Kawalerka po rem.,meble, Grundig Dojazd GRATIS! TANIO SKUP KSIĄŻEK Aa Przeprowadzki małe duże BP2pok. 40mĂ Graniczna 1800zł TOKARKI frezarki obrabiarki Lodówek niedrogo ; BP 4 pok. NOWOGRODZKA ZŁOM piece kaloryfery, rury,wanny, wraki PRALKĘ LODÓWKĘ samochodowe, inne. Dojazd pok 40m2 Żelazna 1700zł Transport czyszczenie piwnic, Chwilówki Pożyczki. Bez BIK Konsolidacja Kredytów do zł, Specjalna oferta dla firm. Prometeusz Kredyty Warszawa, ul. Wolska 68/72 Tel KKUPIĘ książeczkę mieszk Oddłużenia. Masz Dług? Pomożemy Ci. Pożyczki Pozabankowe. Zadzwoń POŻYCZKA POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI (hipoteki) bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez przedpłat, z zadłużeniami. Tel Szczegółowe warunki: Pożyczki gotówkowe tel Trudne konsolidacje, pożyczki WEŹ SZYBKĄ POŻYCZKĘ NA NADCHODZCE ŚWIĘTA i WYGRAJ JEDEN z 3000 świątecznych koszy Provident: USŁUGI PRAWNE Tel.: Aaaaaa Przeprowadzki tanio AAAAAA Przeprowadzki tanio. Wywóz i utylizacja mebli, AGD. Tel: Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz piachu, czarnoziemu, tel., A transport meble AGD inne Kontener na gruz, śmieci, AAAAAAAAA SKUP KSIĄŻEK Połeć-Przeprowadzki, transport rzeczy, fortepianów, magazynowanie AAAAAAA ZNACZKI POCZT Przeprowadzki 24 h, tanio Tel., aaaaaantykwariat KSIĄŻKI aaaa SKUP KSIĄŻEK aaaa PRZEPROWADZKI!!! TANIO!!! Opróżnianie piwnic strychów garaży i innych wywóz mebli śmieci, gruzu PRANIE DYWANÓW tapicerki York strzyżenie psów ul. Bryły Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h DOJAZD 0zł SERWIS TANI AAAA 24h TANI SERWIS KOMPUTEROWY 18zł/h, pisemna gwar., dojazd 0zł Aaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY 24h DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł Studio Kopiowania,film,video,DVD, WA

7 Jaz zo wa Je sień: był so ul, gro o ve i te atr an tycz ny * Dzie sią ta Jaz zo wa Je sień przej dzie do hi sto rii z kil ku po wo dów. Na sce - nie wy stą pi li ar ty ści z du szą. To masz Stań ko przed sta wił no wy pro jekt. Ma ria Pia De Vi to od kry ła na no wo mu zy kę ba ro ku, a gru pa Ja mes Farm wy szła da le ko po za jazz Nieoficjalnie festiwal wystartował już w śro dę, gdy Big Band Chri sa Bar be - ra zaprezentował bielskiej publice namiastkę jazzu tradycyjnego. W czwartek tłu my ścią gnę ły na kon cert Ja na Gar bar ka (z bra ku miejsc trze ba by ło podpierać ściany), no a w piątek długo fetowano genialną Marię Pia De Vito. Pochodząca z Neapolu śpiewaczka przypomniała twórczość Giovanniego Battisty Pergolesiego. Przenoszenie mu zy ki daw nej na współ czes ny grunt jest zadaniem arcytrudnym, ale Włosz ka udźwi gnę ła cię żar ba ro ko - wych kom po zy cji. Pu blicz ność by ła zachwycona. Piąt ko wy wie czór za re zer wo wał dyrektor artystyczny Jazzowej Jesieni To masz Stań ko ze swo im Xte tem. Nasz zna ko mi ty trę bacz pod jął się trud ne go eks pe ry men tu po łą cze - nia sło wiań skiej me lan cho lii z la ty - no ską duszą. I nie za wiódł. Na sce nie toczyła się artystyczna batalia dwóch frak cji no wo jor skiej sek cji Stań ki z zaproszonymi gośćmi o kubańskobrazylijskim temperamencie. Intensyw ne gro o ve y sta no wi ły cie ka wy kon trast dla wy stu dzo nych, in te li - gentnych i uporządkowanych pochodów basowych, którym towarzyszyła prze my śla na gra na per ku sji. So - lo we wej ścia Stań ki pod no si ły tem - pe ra tu rę, a osz częd na gi ta ra Nel so - na Ve ra sa do da wa ła lek ko ści ca łej mu zy ce. MATERIALY PRASOWE Biel ski jazz zy skał no wych bo ha te rów Red ma na, Har lan da, Llo y da i Ma rię Pia De Vi to (na zdję ciu) kultura 7 Sobotnia odsłona festiwalu przyniosła dwa inne znakomite projekty. Pierwszy to Ja mes Farm aku stycz ny kwar tet jaz zo wy, któ re go fron tman Joshua Redman porywał dźwiękami swego saksofonu. Zespół zrobił furorę, zwłaszcza za sprawą fenomenalnego perkusisty Erika Harlanda, perfekcyjnie czującego klimat współczesnej muzyki. Kilkoma urozmaiconymi uderzeniami w werbel czy hi-hat potrafił ubrać jazz Redmana w funkowe szaty, do dać mu roc ko wy pa zur al bo blu - e so wą ener gię. Słu cha jąc kwar te tu, mia ło się wra że nie, że na sce nie stoi miniorkiestra, której żaden muzyczny ga tu nek nie jest strasz ny ani ob cy. Ludzie bili brawo na stojąco. Harland był pomostem między James Farm a formacją innego saksofonisty Charlesa Lloyda, który wystąpił później (perkusista wszedł w skład także je go gru py). Kon fe ran sjer wy stęp Llo y da za po wie dział ja ko kon cert ateński, bo helleńskich akcentów nie brakowało zwłaszcza za sprawą czarującej Marii Farantouri i jej podniosłe go śpie wu. Im pre sje wo kal ne ar - tyst ki (za sły nę ła ja ko głos grec kie go oporu przeciw wojskowej juncie), inteligentnie przetykane przez wyczerpujące wtręty Lloyda na flecie i saksofo nie, zy ski wa ły do dat ko wy po wab. Soul, groove i miękka barwa saksofonu za cza ro wa ły ki wa ją cą się w fo te - lach wi dow nię. Ca ły ten sek stet wy - glądał jak złożony z aktorów teatru antycznego, którzy próbują za pomocą dźwię ków wskrze sić du cha Kró la Edypa albo Antygony. Gdyby dziś żył Sofokles i mógł nakręcić swoje dramaty, zapewne napisanie muzyki do filmów zleciłby Lloydowi. Kon rad Woj cie chow ski re cen zja: książ ka metro patronat Clarkson: Plemnik w Qubo * Ku pu jesz sa - mo chód? Nie czy taj in ter ne - to wych fo rów, te stów, po rów - nań. Prze czy taj książ kę Je re - mie go Clar k - so na Spa la nie, przy śpie sze nie do set ki, kli - ma, po jem ność sil ni ka to te ma ty naj czę ściej po ja wia ją ce się wśród fa - nów mo to ry za cji, któ rzy my ślą/ma rzą (nie po trzeb ne skre ślić) o ku pie niu czte rech kó łek. Bran żo we ga ze ty peł - ne są kom plek so wych ze sta wień na te mat da ne go mo de lu au ta. W książ - ce Clar kso na o po dob nych dodatkach mo że my za pom nieć. Je den z naj go - ręt szych mo to fa nów na Wy spach ma - ło uwa gi po świę ca tech ni ce, bo on sa - mo cho dy ko cha, a cza sem wręcz nie - na wi dzi. To dla te go ze staw je go fe lie - to nów ze bra nych w książ ce pt. Wy - trą co ny z rów no wa gi to nie zwy kle cie - ka wa lek tu ra. Nie trze ba jej czy tać od de ski do de ski każ dy z fe lie to nów po świę co ny jest in ne mu mo de lo wi au - ta. Ja po szyb kiej lek tu rze In fi ni ti FX50s, na któ re go da li się na brać Ame ry ka nie, na tych miast prze sko - czy łem na Fia ta Pop, z któ re - go wnę trza nie wie le wi dać, ale jest za to bar dzo prak tycz ny. Po nim z dzi ką roz ko szą się gną łem po re cen zję Fia - ta Qu bo, jeż dżąc któ rym moż na po - czuć się jak plem nik. Jest i Land Ro - ve r Di sco ve ry, któ ry jest wspa nia łym sa mo cho dem. Nie ku puj cie go do - rzu ca w swo im sty lu Clar kson, chwa - ląc na ko lej nej stro nie znie na wi dzo ną przez pol skich in ter na u tów Sko dę. Bry tyj czyk nie za chwy ca się bo wiem tyl ko luk su so wy mi li mu zy na mi. Do kła - da każ de mu i za wszyst ko, ale po tra fi też po chwa lić za de ta le. Dzię ki te mu czy ta nie książ ki o mo to ry za cji, na wet dla osób, któ re nie ma ją o tym zie lo - ne go po ję cia, jest na praw dę cie ka we. Szcze gól nie te raz, gdy o sa mo cho dach czę ściej czy ta my, niż je ku pu je my. kol Sput nik już le ci! * Pre mie ry, ekra ni za cje wiel kiej li - te ra tu ry, su per pro duk cje, re tros - pek ty wa Wła di mi ra Cho ti nien ki, fil my o spor cie i dla dzie ci, kon cer - ty, spot ka nia z twór ca mi to pro - gram 6. Fe sti wa lu Fil mów Ro syj - skich Sput nik nad Pol ską, któ ry wy star to wał w pią tek i po trwa do nie dzie li. Pro gram tej naj wię kszej u nas pre - zen ta cji ki na ro syj skie go z ro ku na rok sta je się bo gat szy. Na pew no nie moż na prze ga pić sek cji kon kur so - wej. O sta tu et kę grand prix Sput ni - ka za wal czy 13 ty tu łów. W tym gro - nie m.in. Kon wój Alek sie ja Mi zgi - rio wa, ale też film Iwa na Wy ry pa je - wa Ta niec De lhi z Ka ro li ną Grusz - ką, wresz cie Żyć Wa si li ja Si ga rie - wa czy Bę dę przy To bie Pa wła Ru - mi no wa. Na je sien ne smut ki or ga ni za to rzy ser wu ją ze staw ko me dii: m.in. Bu - tel ka na ha czy ku Alek san dra Ro - goż ki na, Wy krę ta sy Le wa na Ga - bria dze oraz Iro nia lo su. Ciąg dal - szy Ti mu ra Biek mam bie to wa. No - wo ścią są ekra ni za cje ro syj skiej li - te ra tu ry bę dą m.in.: An na Ka re - ni na i Pie czo rin, a tak że adap ta - cje no wej pro zy. W War sza wie festiwalowe fil my moż na oglą dać w Ki no te ce, ki nach Kul tu ra i Pra ha. Po za sto li cą od wie - dzą one aż 40 miast w ca łej Pol sce. Wię cej: Fe sti wal sput nik.pl bk, pap 1 WA

8 8 kultura * W po je dyn ku dwóch naj po pu lar - niej szych pol skich pi sa rek Ka ta rzy - na Gro cho la z Ho u ston, ma my prob - lem no ka u tu je Mał go rza tę Ka li ciń - ską, któ ra z cór ką Bar ba rą Gra bow - ską na pi sa ła Ire nę Obie za czę ły pi sać po ży cio wym za - krę cie i obie o ży cio wym za krę cie. Bohaterka książki Katarzyny Grocholi Ni gdy w ży ciu! z 2001 ro ku po odej - ściu mę ża za miast siąść i pła kać zbu - dowała dom. Bohaterka Domu nad roz le wi skiem Mał go rza ty Ka li ciń - skiej z 2006 ucie kła z War sza wy na ma - zur ską wieś po tym, jak zwol nio no ją z pra cy. Obie uło ży ły so bie ży cie na no wo, obie zna laz ły wiel ką mi łość. U Grocholi więcej było dowcipu, u Kali ciń skiej wię cej wzru szeń. Od kil ku lat pisarki w wyścigu na popularność idą jed nak ra mię w ra mię. Ich ko lej ne książki ukazują się w podobnych terminach. Tak jest i z najnowszymi. Houston, mamy problem Grocholi i Irena Kalicińskiej i jej córki pojawiły się tak, by umilać czytelniczkom jesienne wieczory i służyć jako awaryjny prezent gwiazd ko wy dla ma my, cio ci, bab - ci czy te ścio wej. Tyl ko że mi ło spę dzić czas moż na je - dynie z Grocholą. Pisarka po tuzinie książek dla kobiet i o kobietach zdecydowała się na zabawną woltę i bohaterem Houston, mamy problem uczyniła mężczyznę, 32-letniego Jeremiasza. Ży cie ope ra to ra fil mo we go wy - wróciło się, oczywiście, do góry nogami: z powodu konfliktu z wpływowym filmowcem nie może pracować w zawo dzie, a uko cha na, z któ rą spę dził cztery lata, zdradziła go, więc wyrzucił ją z ser ca i z do mu. Za ra bia na ży - cie, zakładając kablówki i naprawiając sprzęt RTV i na rze ka na swój los. A wo - kół niego krążą, a jakże, liczne kobiety od mat ki, przez są siad kę i jej na - stoletnią córkę, uciążliwą sąsiadkę z dołu, kum pe lę z daw nych cza sów, po imi - grantkę-lesbijkę. Grochola pisze o swoim bohaterze i jego perypetiach z sympatią, mieszając stereotypy o mężczyznach z faktami. Momentami jest bardzo prawdziwie i dowcipnie, momenta mi nie co na si łę. Ale po nie waż wy - grywa jednak pierwsza opcja, książkę czy ta się bez przy kro ści. Co praw da wpleciony w nią przewodnik ornitolo gicz ny pta ki to pa sja Je re mia sza bywa nużący, ale posiadanie pasji jest ze wszech miar chwa leb ne, więc i to można znieść. Niestety w Irenie Małgorzaty Kalicińskiej i jej córki Barbary Grabowskiej jest od wrot nie. Książ ka jest nud - Grochola pisze o facetach. I dobrze! na i tylko jedna z trzech bohaterek jest w stanie wzbudzić jakieś emocje. Opowiedziana z dwóch perspektyw matki i córki historia pięćdziesięcioparoletniej Doroty i prawie trzydziestoletniej Ja gny oraz ich przy szy wa nej ciot - ki Ireny, która właśnie została wdową, razi nieporadnością. Na okładce książki Bar ba ra Gra bow ska pi sze, że jest dum na, że mat ka za pro si ła ją do pi - sarzenia. To okropne słowo najlepiej podsumowuje to rodzinne przedsięwzięcie. W Irenie matka z córką jakby za mie ni ły się miej sca mi ta pier - wsza jest infantylną zagubioną dziewczyn ką, ta dru ga su per-hi per-no wo - czes nym kor po ra cyj nym ro bo tem. Obie mają wielkie tajemnice, które wa żą nie tyl ko na ich ży ciu oso bi stym, ale i na wzajemnych relacjach, a które oka zu ją się mo że nie ba nal ne, ale zupełnie niepotrzebne. Jednak bez finałowej sceny obiadu, na którym docho dzi do wy znań, 400 wcześ niej - szych stron byłoby zupełnie zbędnych. Pozytywnie wyróżnia się postać Ireny, głos rozsądku w tym, także językowym, chaosie. Za miast mar no wać czas na sztucz - ną Irenę, lepiej porozmawiać. Z matką, córką, babcią, sąsiadką. Z tego może wy nik nąć coś do bre go. Z lek tu ry książki Kalicińskiej i jej córki niestety wynika niewiele. Ma ja Sta ni szew ska JAY MAIDMENT metro patronat Przy pad ki nie ist nie ją? * Na wet bła he de cy zje lu dzi z róż - nych epok i za kąt ków świa ta wpły - wa ją na przy szłość ludz ko ści. Jak? Zo bacz cie At las chmur Pasażer statku płynącego przez Pacyfik. Kompozytor-oszust pracujący nad arcydziełem. Dziennikarka na tropie afery z reaktorem jądrowym. Wydawca uwięziony w domu starców. Ludzki klon oczekujący na egzekucję w futurystycznej metropolii. Wreszcie jeden z ocalałych po apokalipsie. Sześć historii spla ta się w At la sie chmur, po ka - zując, jak jedna dusza może ewoluować z zabójcy w bohatera, a gest życzliwości stać się zalążkiem rewolucji. Twórcy Matrixa Lana i Andy Wachowscy połączyli siły z niemieckim reżyserem Tomem Tykwerem, by stworzyć ekranizację bestsellera Davida Mitchella. Grają sa me gwia zdy z To mem Han - ksem ihalle Berry na czele. Pojawiają się w kil ku tak róż nych wcie le niach, że nie - kiedy trudno ich rozpoznać. guszp po daj da lej Bar to szu z Po zna nia, pa mię tasz kwie ci - stą dziew czy nę po zna ną na pla ży w Na be - u lu? By łeś na wcza sach z ta tą, ja z przy ja - ciół mi. Był sier pień, ale ja koś nie mo gę za - pom nieć... Na pisz: la.le te ria.pl Szy mo nie! Spot ka liś my się w po cią gu do Czę sto cho wy na po cząt ku paź dzier ni - ka. Szu ka my cię od mie sią ca. Za czę liś - my roz ma wiać pod czas go dzin ne go po - sto ju mię dzy Gli wi ca mi a Za brzem. Po - wie dzia łeś, że stu diu jesz na Po li tech ni ce Ślą skiej. Odez wij się! W każ dy po nie dzia - łek jeź dzi my o Stu den ci pier - wsze go ro ku In ży nie rii Che micz nej. W pią tek w au to bu sie 128 (kier. Szczę - śli wi ce) ok. godz , wy sia da jąc na przy stan ku Dwo rzec Cen tral ny, zo sta wi łam sza rą czap kę z ko ci mi uszka mi, oczka mi i no skiem. Mia ła dla mnie ogromną war - tość. Dla zna laz cy na gro da! Ania: ryb - tel Ser decz ne po zdro wie nia dla dziew - czy ny roz da ją cej Me tro przy dwor cu za - chod nim w Po zna niu. Ko le ga, któ ry ży czy mi łe go dnia; -) Prze pra sza my wi dzów bo skie go Ed - war da Cul le na. W osta t ni pią tek, w so - poc kim ki nie, na sze nie po ha mo wa ne ję - ki, pi ski i wręcz sal wy śmie chu umi la ły oglą da nie pra wie set ce lu dzi. Prze pra - sza my za na sze dar cie pa py. Ma gda, Ania i Na ta lia 4 rząd (: Zna le zio no klucz do mit su bis hi z cha rak te ry stycz nym bre lo kiem w Szcze ci nie na ul. Na ru to wi cza przy pla cu Dziec ka. Tel.: W pią tek ok. godz w tram wa ju 10 na przy stan ku Fort Wo la, zgu bio no uży wa ne go ipod NA NO. Zna laz cę pro szę o kon takt: dra Uko cha na Ju sty no Gnia dzik! Ży czę Ci, aby ten ra dos ny dzień uro dzin sta - no wił po czą tek prze mian w Two im ży - ciu. Niech speł nią się Two je i po cie chy ma rze nia. Abyś mia ła wo kół sie bie przy - ja ciół. Z uśmie chem pro szę, abyś wy - ba czy ła mi i so bie. Prze pra szam. Mi - chał. Do mi ni ku, gdzie je steś? W czwar tek po zna liś my się w klu bie w War sza wie w dość nie ty po wym miej scu... póź niej Cię od na laz łam na sa li i tań czy liś my do bia łe - go ra na! Mu szę od dać Ci 2,5 zł za co lę. Ty le ener gii, te Two je ob ro ty w tań cu... Z te go wszyst kie go nie wy mie ni liś my się te le fo na mi: il.com. Dwa sło wa pły ną ce pro sto z ser ca dla mo jej My si KO CHAM CIĘ Kry stian. Po zdro wie nia dla I ro ku astro no mii UAM w Po zna niu. Vae Vic tis! 5 li sto pa da na ul. Kru czej zna le zio no ob rą czkę z gra we rem. Dzwoń, po da jąc treść gra we ru. Tel Chcesz po dać da lej? Pisz: me ra.pl adop tuj zwie rza ka horoskop krzyżówka Spa i ki to dwu let - ni pie sek. Zo stał zna le zio ny, gdy błą kał się w oko li - cach Kra ko wa. Jest bar dzo za - dba ny, do brze do - ga du je się za rów - no z psa mi, jak izko ta mi, jest ła god ny dla do ro słych i dzie ci. Praw do po dob nie kie dyś miesz kał w do - mu, obec nie cze ka jąc na no wy, miesz - ka w koj cu. Jest bar dzo smut ny, a na wi dok czło wie ka skam le, że by zwró cić na sie bie uwa gę. Gdy wy cho dzi na ze - wnątrz try ska ra do ścią. Nie nisz czy i jest na u czo ny czy sto ści. Kon takt: tel , Kra ków Więcej zwierzaków do adopcji: cafeanimal.pl BA RAN Pew na spra wa, któ - ra od tak daw na spędzała two jej ro dzi nie sen z po wiek, znaj dzie te raz swój fi nał. BYK Wszyst ko wska zu je na to, że udasz się ja ko gość ho no ro wy z wi zy - tą do ko goś, z kim łą czą cię uczu cia lub więzy krwi. BLIŹ NIĘ TA Bę dzie dziś o to - bie na praw dę głoś no. Nie ste ty, nie z po wo - du suk ce sów czy ży cio wych osią gnięć. RAK To, co na pier wszy rzut oka wy da je się ma ło atrak cyj ną ofer tą, po wni kli - wej ana li zie znacz nie zy ska na war to ści. LEW Wie le się mo że zmie nić w cią gu te go dnia. Ge ne ral nie two ja sy tu a - cja ule gnie po pra wie, cho ciaż nie któ re wy - da rze nia mo gą wy wo łać spo ro za mie sza - nia. PAN NA Szy ku ją się ko rzyst - ne zmia ny w two jej ka rie rze. Być mo że to bę - dzie awans al bo na wet no wa, lep sza pra ca. WA GA Ma jąc za pa tro na Ry - ce rza Mie czy nie mo żesz dnia za koń czyć na tar czy. Pa mię taj tyl ko o uczci wej wal ce. SKOR PION Jak my ślisz, kto z was jest bar dziej upar ty i nie re for mo wal - ny? Nie de cy duj po chop nie. STRZE LEC Kiep ski dzień na dłuż sze pod ró że. Zdro wie nie bę dzie ci do - pi sy wać, choć nie gro zi ci nic po waż ne go. KO ZIO RO ŻEC To, co dziś osią gniesz, wca le cię nie za do wo li. Mo żesz grać da lej, a chęć zy sku pew nie prze wa ży sza lę. WOD NIK Po dej mij się te go za da nia. W koń cu co dwie gło wy, to nie jed - na, a i ry zy ko po dzie li się na dwo je. Szczę - ście ci sprzy ja. RY BY Nie ucie kaj w sa mot - ność. Nie prze ży waj swo ich po ra żek, za my - ka jąc się w czte rech ścia nach. Po roz ma wiaj z za u fa ną oso bą. Poznaj szczegóły przepowiedni Wyślij SMS o treści METRO na numer (2,46 zł z VAT) Organizatorzy Targów: Partner Główny: listopada, Warszawa Pałac Kultury i Nauki SPOTKANIA Z ARTYSTAMI PŁYTY I PREMIERY KONCERTY GWIAZD Bilety na koncerty do nabycia na: Ticketpro.pl i ebilet.pl We współpracy z: Partnerzy Merytoryczni: Patroni medialni: Współorganizatorzy Konferencji: RP

9 Praca i Edukacja 9 w każdy poniedziałek Mam 21 lat, na ma wiam do ro bie nia biz ne su Kamil Sabatowski studiuje na Uniwersytecie Warszawskim europeistykę i indologię. Po maturze prowadził firmę sprzątającą groby, teraz nagrywa edukacyjne wywiady o biznesie i wrzuca je do sieci. Chciałbym dotrzeć do młodych, którzy nie chcą pracować dla kogoś, ale nie bardzo wiedzą, jak zacząć samemu tłumaczy Z Kamilem Sabatowskim rozmawia Agata Piasecka Skąd u cie bie to za in te re so wa nie biz - ne sem? Ja kiś czas te mu za sta na wia łem się dość in ten syw nie nad włas ną przy - szło ścią. Wpa dła mi w rę ce książ ka Roberta Kiyosaki Bogaty ojciec, biedny oj ciec, w któ rej au tor uczy pod - staw in te li gen cji fi nan so wej, wy jaś - nia pew ne me cha niz my rzą dzą ce współczesnym światem. To drogowskaz dla wie lu osób, któ re nie do koń - ca zga dza ją się z ra da mi ucz się pil - nie, idź na stu dia i znajdź sta łą, bez - piecz ną pra cę. Książ ka wy wró ci ła mój sy stem war to ści. Od ma rzeń o pracy w japońskiej korporacji przeszedłem do działania, które miało mi pozwolić zostać w przyszłości przedsię bior cą. Biz nes jest nie zwy kle cie - ka wy, to lu dzie, re la cje z ludź mi. No ADAM STEPIEN/AG Ka mil za czy nał od sprzą ta nia gro bów, te raz zaj mu je się mar ke tin giem sie cio wym. Biz nes jest nie zwy kle cie ka wy. To lu dzie, re la cje z ludź mi pod kre śla i prze pust ka do re a li za cji ma rzeń i zmia ny sty lu ży cia. Pra ca na eta cie nie zo sta ła stwo rzo na po to, byś my my by li bo ga ci, tyl ko po to, by wła ści - ciel fir my stał się bo ga ty. Dla te go, sko - ro do funkcjonowania potrzebujemy pie nię dzy, mu si my wie dzieć, w ja ki sposób działają. Twój pier wszy in te res? Opiekowałem się grobami. Od razu po liceum zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą, w prowadzeniu pomagała mi mama. Klientów szukałem przez internet i ogłoszenia na mie ście. Uda ło mi się tra fić w ni - szę. Moż na by ło do brze za ro bić, zwłasz cza przed Wszystkich Świętych. Współ pra co wa łem z bez ro bot ny mi kilku mężczyzn koło pięćdziesiątki. Firma działała trzy miesiące i przynosiła ok zł dochodu miesięcznie. Ale to nie by ła bran ża, któ ra poz wa la - ła by mi się roz wi jać. To jak się roz wi jasz te raz? Zajmuję się marketingiem sieciowym [sprzedaż produktów poza klasycznymi drogami, czyli siecią sklepów red.] we współ pra cy z fir mą FM Gro up. Oprócz tego realizuję dwa bezpłatne projekty edukacyjne: Akademię Biznesu i Otwarte Rynki. W obu nagrywam wideowywiady ze specjalistami z danej dziedziny, wcielam się w dziennikarza. Po co? Że by za chę cić mło dych lu dzi do po - dej mo wa nia dzia łal no ści na ryn ku. Chcę się dzie lić wie dzą, a przy tym oczy wi ście sam zdo by wam no we umie jęt no ści i do świad cze nie. Nasz aktualny system edukacji nie uczy ani na wet nie po ka zu je, jak stać się przed - się bior cą. Trze ba in spi ro wać spo łe - czeństwo do rozwoju, samokształcenia pozaakademickiego i zakładania cd. * 9 1 WA Aso Skoda zatrudni PRACOWNIKA MAGAZYNU z znajomością programu ETKA Tel Do pracy w myjni kobiety lub mężczyzn, ul. Suwak 4, wejście od ul. Domaniewskiej, tel.: MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH Cv na PRACOWNIK MAGAZYNU do obsługi działu blacharskiego Tel AA Firma zatrudni absolwentów szkół średnich i studentów zaocznych. Szkolimy 1800 zł/m-c. Praca od zaraz 22/ Ambitne młode osoby 15 zł/h Ambitnych, obsługa klienta, stała lub dodatkowa, lat, min. średnie Tel.: Biurowa,dodatkowa, studenci i pracujący Tel.: , , Dział handl.-menagerski Zatrudnimy INSPEKTORA NADZORU DO PRACY W Warszawie z możliwoscią częstych delegacji. Aplikacje na adres: z dopiskiem: INSPEKTOR ELEKTRYKA DO WYKONANIA INSTALACJI TEL: Elektryków, pomocników tel: Firma Styropmin zatrudni KOSZTORYSANTA z umiejętnością kosztorysowania i rozliczania inwestycji. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: KKUPIĘ książeczkę mieszk Murarzy, cieśli, zbrojarzy, tynkarzy gipsy i wylewki , SERWISANT, MONTER urządzeń grzewczych, palników, nagrzewnic, kat B, CV na mail: lub STOLARZ - wykończenia, tel Zlecę roboty elew. 6000m Bufetowe do kantyny studenckiej, Tel.: Kucharz do Cateringu Służew Zatrudnię najchętniej Panią z dośw. do pomocy w kuchni, (+ produkcja mączna) niepalącą do resturacji z kuchnią polską od zaraz tel ANKIETERÓW TELEFONICZNYCH poszukuje Firma TNS Polska Tel.: ; , Mokotów Dysp.Panią z samoch.do badań OSOBĘ DO TELEMARKETINGU Oferty proszę kierować na tel.: , Firma kurierska Viktorio przyjmie do pracy KURIERÓW i KURIERKI - posiadające skuter/motocykl/samochód do rozwożenia przesyłek po Warszawie i okolicach. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. (22) , (22) , KIEROWCĘ Z PRUSZKOWA KAT. C E TEL.: KIEROWCÓW KAT. C+E, WŁASNA DZIA- ŁALNOŚĆ, KARTA KIEROWCY Do roznoszenia ulotek Współpraca z zarób dodatkowe pieniądze bez konieczności codziennego "wychodzenia do pracy". Dzwoń od godz.10:00; , , Zatrudnimy osoby do rozdawania gazety METRO. Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 314, Warszawa. tel.: , kom Higienistce ortodoncyjnej do samodzielnej pracy przy aparatach stałych 22/ Do planowania zajęć. NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Z DOŚWIADCZENIEM, ANIN. Tel , Po matematyce. Spec. do dziekanatu. Agentów nieruchomości lub kandydatów na agentów, średnie zarobki 5570,- Śródmieście, Ursynów (tylko kobiety) AAAAAAAA pracowników ochrony na obiekty handlowe - Grójec. stawka netto od 7,50 zł AAAAAAAA z licencją na obiekt logistyczno magazynowy, również dowódcę zmiany z licencją II stopnia. Umowa o pracę, stawka od 7, AAAAAaa Poszukiwany pracownik ochrony na obiekt handlowy Ursynów AAAAAAA Pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ochrony obiektów stacjonarnych w rejonach: Nadarzyna, Mrokowa, Lesznowoli i Warszawy. Dodatkowo mile widziana licencja pracownika ochrony fizycznej. Umowa o prace i konkurencyjne stawki. tel , AAAAAA do ochrony z doświadczeniem w obsłudze monitoringu Rembertów, Wołomin, Milanówek AAAAAA pracowników ochrony na obiekty handlowe Pruszków. CV na adres: AAAAAA Pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ochrony obiektów w rejonach: Zaborowa, Wiktorowa i Zielonek Parceli. tel AAAAA z licencja oraz pozwoleniem na broń obiektową okolice Łowicza, Żyrardowa, Sochaczewa system 24/ AAAAA z licencją i pozwoleniem na broń obiektową Wołomin system 12 godzinny Do ochrony bez licencji - obiekty handlowe. W-wa i okolice, tel., do godz.17. Kurs na Licencje Ochrony ; Pracowników ochrony z licencją i uprawnieniami do broni obiektowej -z regionu mazowsza - zatrudnimy do pracy w grupach interwencyjnych.tel Z licencją POF - ochrona obiektów obowiązkowej ochrony - tel KUPIĘ książeczkę mieszk Drukarnia w Sulejówku zatrudni operatora składarko - sklejarki. Praca 3-zmianowa tel , Krawcowa poprawki, d. warunki Montarzysta samodzielny do monatrzu balustrad, ul. Połczyńska/Poznańska. Tel , Spawaczy TIG praca stała z tradyc. balustrady, schody, lekkie konstr. ogrodzenia ul. Połczyńska/Poznańska Tel , Zatrudnię PIEKARZA, Konstancin k/warszawy. Tel CARREFOUR w CH ARKADIA ZATRUDNI: - PRACOWNIKA DZIAŁU WARZYWA/OWOCE tel PRACOWNIKA DZIAŁU NABIAŁ/MROŻONKI tel Wymagana książeczka sanitarna. DO DYSTRYBUCJI KOSMETYKÓW. Warszawa - praca w terenie, codziennie wypłaty, darmowe szkolenie tel EKSPEDIENTKA - sklep spożywczy centrum W-wy, 1800zł/netto, tel., EKSPEDIENTKI do sklepu całodobowego na Ochocie, praca zmianowa,1800 zł netto, umowa o pracę, tel: HANDLOWCA ze znajomością rynku poligraficznego. Praca w Warszawie. HANDLOWCÓW do sprzedaży powierzchni reklamowych. Wynagrodzenie: podstawa + prowizja + premia. Nr ref.305 Handlowiec- kierowca z doświadczeniem, branża motoryzacja oleje i smary. CV na: Od zaraz zatrudnię do sklepu całodobowego, Al. Krakowska Okęcie. Tel ( 22) , PRACA NA STAŁE W SKLEPACH MARCPOL. NA TERENIE WARSZAWY, STARYCH BABIC, LASEK. KONTAKT: SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Praca w Warszawie. Cv na maila: Poszukujemy Kandydatów na stanowisko PRZEDSTAWICIELI FINANSOWO-UBEZP. Z możliwością rozwoju Tel: FRYZJERKĘ OCHOTA Fryzjerkę, uczennicę Masażystki bez doświadczenia, SUPER ZAROBKI, , PILNIE Do sprzątania w godz. rannych AAAAA Atrakcyjne masażystki na prywatkę od 1000zł dziennie HOSSTESĘ na prywat.z zamie Koleżankę prv,wys. zarobki PRACA PRZY SPRZĄTANIU MASZYNOWYM, OCHRONIE - OBIEKTY PRAGA POŁUDNIE Zadbaną, atrakcyjną masażystkę, super zarobki z zamieszkaniem ZADBANE PANIE 300 DZIEŃ

10 10 praca i edukacja Dokończenie * 10 dzia łal no ści gos po dar czej. Dla te go zresztą cenię marketing sieciowy to istny inkubator przedsiębiorczości. Ko go na mó wi łeś na wy wiad? Na ra zie zro bi łem dwa o ryn ku in - do ne zyj skim oraz o sprze da ży bez - pośredniej i marketingu sieciowym. Spotkałem się z dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej Mirosławem Luboniem, prezesem Studiów Polska Azja Radosławem Pyffelem i dyrektorem studiów Pol ska-azja Ser giu szem Pro ku ran - tem. Przed spotkaniami przygotowałem ofertę, w której wyszczególniłem, jakie korzyści ze współpracy płyną dla mnie i dla roz mów cy. Nie do sta ją żad - nego wynagrodzenia, ale mają okazję przybliżyć szerszej publiczności zagad nie nie, któ rym na co dzień się zaj - mują. Nie stu diu jesz eko no mii. Kto po ma - ga ci przy go to wać py ta nia? Sta ram się przy go to wy wać je sam, za glą dam do li te ra tu ry i cza so pism bran żo wych. Czę sto po pro stu idę do biblioteki. Do wywiadu o sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowym korzystałem z kwartalnika Network Magazyn, jedynego pisma branżowego w tym sek to rze. Spraw dzam też, cze go chciał by się do wie dzieć widz, np. podglądam, o czym się dyskutuje na Facebooku czy GoldenLine. W sie ci jest na ra zie je den wy wiad. Masz wi dzów? Tro chę uczę się na nim, jak ro bić ta - kie fil my. Wy szło, że jest tro chę za dłu gi, trwa pra wie 30 mi nut, nie każ - dy da je ra dę do trwać do koń ca. W po - rów na niu z ak tu al n ym hi tem in ter - netowym, czyli piosenką Gangnam Sty le [po nad 7 mi lio nów od słon red.] wideo o marketingu sieciowym cie szy się nie wiel kim za in te re so wa - niem ma po nad 1300 wy świet leń (śmiech). No, ale gru pa od bior ców jest znacz nie węż sza. Chciał bym do - trzeć do mło dych lu dzi, któ rzy wciąż nie wie dzą, czym chcie li by się zaj mo - wać w przy szło ści. Tych, któ rzy nie chcą pra co wać dla ko goś, ale nie za bar dzo wie dzą, jak za cząć dzia łać na własną rękę. Two je po my sły moż na do fi nan so wać, wpła ca jąc 5 zł. Co zro bisz z pie niędz - mi? Powiesiłem takie ogłoszenie na stro - nie Be es fund, plat for mie po ma ga ją - cej lu dziom wspie rać po wsta wa nie róż nych cie ka wych pro jek tów, czy li na zasadzie crowdfundingu. To w Polsce stosunkowo nowy pomysł. Jeden film zo stał już na gra ny, za nim za czą - Kamil: - Skoro do funkcjonowania potrzebujemy pieniędzy, musimy wiedzieć, w jaki sposób działają łem zbie rać fun du sze. Chcia łem ze - brać 500 zł, że by zwró ci ły mi się kosz - ty produkcji: wynajem dwóch profesjonalnych kamer, lamp doświetleniowych, mikrofonów krawatowych, honorarium dla operatora kamery i operatora światła, montaż materiału. Zebra łem 505 zł od 20 osób. 5 zł, któ re zo sta ło, prze zna czę na na stęp ne fil - my, przygotowuję już odcinek o Chinach. Na stęp na zbiór ka praw do po - dobnie w grudniu. Szu kasz spon so rów po za in ter ne tem? Tak, przy oka zji fil mi ku o In do ne - zji rozmawiałem z polskimi firmami han dlu ją cy mi tam i in do ne zyj ski mi han dlu ją cy mi u nas. W za mian za wspar cie ofe ru ję pa kie ty re kla mo - we, któ re mo gę za wrzeć w wi deo. Dwa ra zy uda ło mi się sprze dać ofer - tę war tą 1500 zł. A gdy byś nic nie uzbie rał? I tak umie ścił bym wy wiad w sie ci. Projektu nie zrobiłem tylko dla siebie. Pro wa dzisz też bez płat ne lek cje przed się bior czo ści w li ce ach. Na czym to po le ga? Z 200-osobowym zespołem organizu je my lek cje, za ję cia pro wa dzą lu - dzie, któ rzy mie li już stycz ność z biz - ne sem, przed sta wi cie le róż nych branż. Pro fe sjo na li ści, jak Pa weł Le - nar trener biznesowy, laureat Polish Na tio nal Sa les Awards w ka te go rii Menedżer branży MLM, przedsiębior cy ma ją cy swo je fir my. Są też amatorzy, którzy chcą rozwijać umiejęt no ści przy wód cze, prze ma wiać publicznie. Przygotowaliśmy 10 spotkań. Sa mi zgła sza my się do szkół i pro - ponujemy ofertę. Za chę cał byś stu den tów do dzia łal - no ści ta kiej jak two ja? Radziłbym zgłaszać się do organizacji stu den ckich, mi mo że to pra ca za dar mo. Sam przez dwa la ta dzia ła łem w AIESEC, pomagałam przy przygotowywaniu festiwalu kultury azjatyckiej FantAzja. Pozyskiwałem sponsorów i patronów medialnych i merytorycznych. W drugiej edycji byłem już koordynatorem całego projektu. Pracę w AIESEC śmiało mogę porównać do pra cy na sta no wi sku me ne dże ra ds. sprzedaży albo zarządzania zasobami ludzkimi. Uczymy się sprzedaży, budowania długotrwałych relacji z klientem albo partnerem, umawiamy spotkania, negocjujemy. To świetne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. A ja pro mu ję sta wa nie się przed - siębiorcą wykorzystanie wiedzy, jaką możemy nabyć w takiej organizacji i po szu ki wa nie al ter na tyw nych dla pra cy eta to wej spo so bów za ra - bia nia. Rozmawiała Agata Piasecka Doktorat z łyżew pier wszy na świe cie? * An na Łu ka no wa-ja ku bow ska, tre - ner ka opol skich łyż wia rzy, ob ro ni ła właś nie do kto rat. To pier wsza ta ka pra ca w Pol sce po świę co na shorttrac ko wi i mo że je dy na na świe cie Te mat pra cy jest skom pli ko wa ny: Struk tu ra ob cią żeń tre nin go wych w rocznym cyklu szkolenia a charakte ry sty ka zmian po zio mu wy trzy - ma ło ści tle no wej i bez tle no wej u za - wod ni ków upra wia ją cych short- -track. To pierwszy doktorat z łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze w naszym kra ju, a moż li we, że i na świe cie. Prze szu ka łam wszel kie do stęp ne materiały i nigdzie nie spotkałam się z kompleksowymi badaniami tego typu do ty czą cy mi short-trac ka. Je dy - ne, na co na tra fi łam, to pra ce tre ne - rów chiń skich, i z nich wie le sko rzy - stałam, ale nie obejmowały one całości tematu opowiada Łukanowa-Jaku bow ska, tre ner ka AZS-u KU Po li - tech ni ka Opol ska i wy kła dow czy ni Wy dzia łu Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Fizjoterapii PO. Szkoleniowcy z Kana dy swo je ba da nia na ten te mat trzy - mają w tajemnicy. W Polsce trafiłam je dy nie na książ kę o po dob nym te - macie, ale dotyczącą łyżwiarstwa na dłu gim to rze. Tak na praw dę więc wię - kszość pra cy opar łam na włas nych badaniach opowiada. Promotorem Łukanowej-Jakubowskiej był profesor warszawskiej AWF Tomasz Gabryś, wybitny fizjolog sportu, współpracujący m.in. z kadrą kolarzy górskich i zajmujący się hokeista mi na lo dzie. To właś nie na war - szawskiej uczelni broniła swój doktorat. Gru pa ba daw cza obej mo wa ła 19 po do piecz nych na szej tre ner ki, a ba da nia do ty czy ły ca łe go se zo nu treningowego od maja do kwietnia. Pra ca to swe go ro dza ju prze wod nik dla szko le niow ców tej dys cy pli ny sportu. Sprawdzałam m.in. wytrzyma łość tle no wą i bez tle no wą w róż - nych okre sach tre nin go wych, przy różnym natężeniu ćwiczeń. Same badania zajęły mi rok, ale wyciągnięcie i opi sa nie wnio sków oraz przy go to - wa nie do ob ro ny w su mie trzy la ta opo wia da. Co cie ka we, wy ni ki zo - stały już wdrożone w szkolenie i jak pod kre śla tre ner ka wi docz ne są pier wsze efek ty. Praca udowodniła także, że bezkrytyczne kopiowanie metod szkoleniowych z innych krajów niekoniecznie musi dać podobny rezultat w Polsce. Często trenerzy wprowadzają gotowe pla ny za jęć z Chin czy Ko rei, a póź - niej dzi wią się, że nie przy no si to efek - tów. Udo wod ni łam, że to zła dro ga, bo nasza fizjologia się różni, a gotowce np. z Azji nie są do bre dla na szych łyż - wia rzy pod kre śla Łu ka no wa-ja ku - bow ska. Co cie ka we, to nie ko niec jej naukowych planów, bowiem w przyszłości chciałaby habilitować się z tej tematyki. Ja cek Ko no pac ki, gw KULKONI Import + Export GmbH Libya Motors Co. Commercial Vehicles ENJOYNEERING Kulkoni Import + Export GmbH in Bremen / Germany with sister company Libya Motors Co. in Tripoli / Libya is the exclusive importer for Volkswagen, Audi and Seat vehicles in Libya. We want to expand our service network in Libya and need for our workshops each one Workshop manager all brands Volkswagen, Audi, Seat Spare parts manager all brands to support our technical staff in Libya. We expect qualified experience in a comparable position in a Volkswagen / Audi dealership including latest knowledge in ElsaPro, EtKA, Saga2 and other workshop software as well as good skills in English language. Candidates should be prepared to stay in Libya for longer periods. We offer an employment at our German company with adequate salary and long term contract. Please apply with letter and CV in English language - preferably by - at Kulkoni Import + Export GmbH Ölmühlenstrasse 11/ Bremen Attn. Mr. Andreas Heinzel RP

11 11 Liczbadnia 100 me czów z rzę du w Bar ce lo nie od pier wszej do osta t niej mi nu ty ro ze grał Lio nel Mes si. Ar gen tyń czyk ma ły ju bi le usz ob cho dził w so bot nim spot ka niu z Re a lem Sa ra gos sa (3:1), w któ rym strze lił dwa go le. sport Le gia roz bi ła Le cha W najważniejszym meczu tej kolejki T-Mobile Ekstraklasy, a być może i całej rundy jesiennej, Legia pokonała w Poznaniu Lecha 3:1. Z wielkimi problemami odbyło się spotkanie Polonii Warszawa z Górnikiem Zabrze * Ko sec ki raz, Wa wrzy niak dwa i Ra - do vić trzy pił ka rze Le gii w pół go - dzi ny roz strzy gnę li mecz w Po zna niu, roz bi li Le cha na je go bo i sku i za cho - wa li pier wsze miej sce w ta be li Czegoś takiego nie przewidziałby nawet ki bic Le gii wzdy chał w przer wie do telefonicznej słuchawki kibic w biało-niebieskim szaliku Lecha. Na boisku przy Buł gar skiej trwał właś nie kon - cert jednego zespołu, w zielonych koszulkach, dyrygentem był 21-letni Dominik Furman, który nigdy dotąd nie grał w pod sta wo wym skła dzie Le gii w ligowym meczu. Trener Jan Urban bardzo odważnie po sta wił na Fur ma na, któ ry w je de - nastce Legii występował tylko w dwóch meczach PP i Superpucharze. Szkole nio wiec war sza wian nie miał wyj - ścia Daniel Łukasik jest przemęczony, on grał na po cząt ku se zo nu, a Ivi - cę Vrdoljaka wyeliminował uraz ścięgna Achil le sa. Zna jo mym o tym, że gra w pier wszym skła dzie, Fur man po - chwa lił się już w so bo tę. Kluczowe w niedzielnym meczu było to, w ja ki spo sób prze ry wał ak cje po zna nia ków. Kil ka na ście ra zy nie dość, że ode brał pił kę, to jesz cze za - czynał akcje Legii. Momentów wybicia w aut czy prze cię cia po da nia miał dużo więcej. Dał drużynie spokój pod włas ną bram ką, a o emo cje pod po lem kar nym za dbał Ja kub Wa wrzy niak. Lewy obrońca Legii pauzował przed ŁUKASZ CYNALEWSKI Ja kub Ko sec ki (z le wej) roz po czął ostre strze la nie Le gii w Po zna niu dwo ma ty god nia mi, w po przed nim spot ka niu był tyl ko re zer wo wym. W Poznaniu w pięć minut popisał się kapitalną asystą do Koseckiego, a chwilę póź niej zro bił kil ku dzie się cio me - tro wy rajd i by ło 2:0. Le gio ni ści do przer wy pro wa dzi - li jed nak 3:0 po bram ce Mi ros la va Radovicia i teoretycznie było po meczu. Ale Lech tyl ko włas nej nie sku - tecz no ści za wdzię cza, że nie zdo łał do pro wa dzić do re mi su. Pa ru do - godnych okazji nie wykorzystali jeszcze w pierwszej połowie Bartosz Ślusarski i Vojo Ubiparip. Za marną formę pod bram ką ry wa li zre ha bi li to - wał się w koń ców ce spot ka nia Ślu - sar ski, ale zdo był tyl ko ho no ro we - go go la. Aż o półtorej godziny opóźniło się rozpoczęcie spotkania Polonia Górnik. Mimo że na stadionie świeciło światło i moż na by ło grać, prą du nie miał wóz trans mi syj ny tv. Po nad 6 tys. wi dzów marzło w oczekiwaniu na ostateczną decyzję organizatora rozgrywek Ekstra kla sy SA, czy mecz się od bę dzie, czy nie, ale w końcu piłkarze powtórnie wyszli na bo i sko. Mecz obej rza ło oko ło 20 skautów z europejskich klubów, większości niemieckich, ale też z Juventusu Turyn, Interu Mediolan, Olympique Marsylia. Przyglądali się szczególnie grze młodych reprezentantów Polski: Arkadiusza Milika, Łukasza Teodorczyka i Pawła Wszołka. Mieli prawo się roz cza ro wać, choć sam mecz był ży wy. Po lo nia nie wy ko rzy sta ło szan sy, by umocnić się na pozycji wicelidera. Przy stanie 1:1 Teodorczyk nie strzelił gola z rzu tu kar ne go. To już czwar ty ko lej - ny mecz w któ rym pił ka rze Po lo nii zmarnowali jedenastkę. Ro bert Błoń ski, ok WY NI KI 12. KO LEJ KI: KGHM Za głę bie Lu bin PGE GKS Beł cha - tów 1:0, Le chia Gdańsk Wi dzew Łódź 2:0, Piast Gli wi ce Pod be ski dzie Biel sko-bia ła 1:0, Ja giel lo nia Bia ły stok Ko ro na Kiel ce 0:0, Po lo nia War sza wa Gór nik Za brze 1:1, Lech Po znań Le gia War sza wa 1:3. Spot - ka nie Wi sła Kra ków Śląsk Wroc ław za koń - czy ło się po zam knię ciu wy da nia. Dziś mecz Po goń Szcze cin Ruch Cho rzów. 1. Le gia Po lo nia Lech Gór nik Le chia Śląsk Piast Wi dzew Ja giel lo nia Po goń Ruch Ko ro na Wi sła KGHM Za głę bie Pod be ski dzie PGE GKS RP Dru gie ży cie Woj cie cha Szczęs ne go * W ubieg łym ro ku zo stał pier wszym bram ka rzem Ar se na lu, je go pa ra da - mi za chwy ca ła się ca ła Eu ro pa. W tym po peł niał błę dy i dłu go le czył kon tu zje. Właś nie wró cił na bo i sko, ale mar kę bu do wać mu si nie mal od po cząt ku Co bę dzie, jak się nie uda? Nic, bo się uda mó wił przed Eu ro 2012 Szczęs - ny. A póź niej nie uda wa ło mu się nic. Mistrzostwa fatalnie zaczął (po jego błę dzie go la strze li li Gre cy) i szyb ko skończył (dostał czerwoną kartkę za faul w polu karnym). Z Czechami i Rosją nie za grał. Wró cił do bram ki na sierpniowy sparing z Estonią i w ostatniej minucie przepuścił strzał z rzutu wolnego, który mógł obronić. Przed wrześ nio wą ina u gu ra cją eli mi na cji mun dia lu wciąż był bli żej pier wszej jedenastki, ale Przemysława Tytonia wyprzedzał już tylko o centymetry. Na spotkania z Czarnogórą i Mołdawią nie do je chał, uszko dził że bro. Wró - cił po mie sią cu, po peł nił błąd w me - czu z Southampton i... znów wylądował u lekarza. Ból kostki wyeliminował go na osiem ty god ni. Słabo jak na bramkarza uważanego jeszcze rok temu za jednego z najzdolniejszych w Europie. Na taką opinię zasłużył w klubie gdyby nie jego interwencje, w tym obroniony rzut karny Antonio Di Natale, Arsenalu mogło zabrak nąć w Li dze Mi strzów. Ale też w re - prezentacji był bohaterem sparingu z Niemcami, chwalił go Oliver Kahn. Trud no wska zać mo ment, gdy wszyst ko za czę ło się psuć. Wios ną Szczęs ny nie po ko ją co czę sto prze - puszczał strzały zza pola karnego, w lidze zakończył sezon z 49 straconymi golami. To najgorszy wynik Arsenalu od 1984 r. O tym, że po zy cja Po la ka w klu bie osłabła, dowiedzieliśmy się od Brazylijczyka Júlio Césara, który twierdzi, że la tem ne go cjo wał z lon dyń czy ka - mi. Moż na się do my ślać, że po ro zu - mienia nie osiągnięto przez stratosferycz ne, na wet jak na stan dar dy Pre - mier League, oczekiwania finansowe by łe go gol ki pe ra In te ru. 80 tys. fun - tów tygodniowo (Szczęsny dostaje ok. 40 tys.) zapłaciło mu bogate Queens Park Ran gers. W ostatnich tygodniach trener Arsene Wen ger prze ko ny wał jed nak, że wciąż wierzy w 22-letniego Polaka. Gdy ten leczył kontuzję, trener publicznie zapewniał, że pozostaje numerem jeden. Je śli bę dziesz zmie niał bram ka - rza za każ dym ra zem, gdy po peł ni pro - sty błąd, skoń czysz z trze ma sła by mi golkiperami. Na tej pozycji ważne jest za u fa nie mó wi Wen ger. Nie ma zresz - tą wielkiego wyboru, bo Vito Mannone bro nił osta t nio prze cięt nie, a Łu - kasz Fabiański permanentnie się leczy. Dziś naj wię kszym wy zwa niem Szczęsnego jest przekonanie trenera, że w ka drze Ar se na lu jest już bram - karz kla sy świa to wej. Tak, by Wen ge - ro wi nie przy szło do gło wy szu kać no - wego w styczniu. Szans nie za brak nie, bo po le kar ne Arsenalu to okolice niezwykle gościnne dla napastników. Londyńczycy traci li go la w 14 z osta t nich 15 me czów. I z ty god nia na ty dzień tra cą je czę ściej. W dodatku Szczęsny wrócił na spotkania, które mogą zdecydować, czy sezon zo sta nie uzna ny na Emi ra tes za klęskę. Już w środę Arsenal podejmie w Li dze Mi strzów Mon tpel lier, je śli nie wy gra, mo że stra cić szan se na pier - wsze miej sce w gru pie. W Pre mier Le a gue Ar se nal za czął trudny okres od derbów północnego Londynu z Tottenhamem, wygranych 5:2 przy obu go lach go ści Po lak nie - wie le mógł zro bić, po za tym nie miał ani jednej okazji do interwencji. Je śli Szczęs ny wró ci do for my z po - czątku poprzedniego sezonu, stanie się pew nia kiem tak że w re pre zen ta - cji. Tomasz Kuszczak gra regularnie, ale w II li dze an giel skiej, nic nie wska - zu je też, by miej sce w bram ce PSV Ein - dhoven odzyskał Tytoń. Mi chał Szad kow ski Szyb ciej, wy żej, da lej PIŁ KA NOŻ NA. Dwa go le Le wan - dow skie go. Dwa go le strze lił Ro - bert Le wan dow ski w wy gra nym 3:1 me czu Bo rus sii Do rtmund z Gre u - ther Fu erth. Przy jed nej z bra mek asy sto wał Ja kub Błasz czy kow ski. Bo - rus sia zaj mu je po 12 ko lej kach czwar te miej sce, do pro wa dzą ce go Bay er nu Mo na chium tra ci dzie więć pun któw. NA RCIAR STWO BIE GO WE. Do bra for ma Ko wal czyk. Wza wo dach pu - cha ru FIS w fiń skim Mu o nio Ju sty na Ko - wal czyk nie mia ła so bie rów nych. Naj - lep sza pol ska bie ga czka wy gra ła sprint, bieg na 5 km kla sy kiem, a w nie dzie lę by ła naj szyb sza w wy ści gu na 10 km sty lem do wol nym. Ry wa li za cja w Pu cha - rze Świa ta roz pocz nie się 24 li sto pa da w szwedz kim Ga el li va re od bie gu na 10 km tech ni ką do wol ną. NA RCIAR STWO BIE GO WE. Jo ha ug de kla su je Bjoer gen. The re se Jo ha ug wy gra ła w nie dzie lę bieg na 10 ki lo - SPORT.PL osób lubi serwis Sport.pl na Facebooku me trów tech ni ką kla sycz ną w nor we - skim Be i to stoe len, po ko nu jąc aż o 52,5 se kun dy Ma rit Bjoer gen. Tre - ner nor we skich bie ga czek Egil Kri - stian sen stwier dził, że Jo ha ug po - bieg ła o kla sę le piej niż pod czas mi - strzostw świa ta w Os lo w ubieg łym ro ku, gdzie wy gra ła bieg na 30 ki lo - me trów tech ni ką do wol ną. KO SZY KÓW KA. Kry zys Phoe nix. Mar cin Gor tat zdo był tyl ko czte ry pun kty i miał sześć zbió rek, a je go Phoe nix Suns prze gra li w so bo tę 88:97 na włas nym par kie cie z bro - nią cy mi ty tu łu Mia mi He at. By ła to siód ma po raż ka ko szy ka rzy Słońc w ich je de na stym me czu li gi NBA. RAJ DY SA MO CHO DO WE. Zwy cię - stwo Ku bi cy. Ro bert Ku bi ca trium - fo wał we Wło szech w as fal to wym raj - dzie Tro feo di Co mo. Ja dą cy Ci troe - nem C4 WRC Po lak z po cho dzą cym z Ita lii pi lo tem Ema nu e lem In gle sim wy grał 8 z 11 od cin ków spe cjal nych. Lubię to! Dziekujemy Dołacz do nas na facebook.com/sportpl

12 REKLAMA

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11

Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 Bartosz Bobkowski/AG Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 dziś sport Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI?

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI? 39 lat po cudzie na Wembley znów gramy z Anglią. Pokonanie wyspiarzy otworzyłoby drużynie Waldemara Fornalika bramę do historii 19 dziś sport Mieczysław Michalak/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo