UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP , REGON ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP , REGON , reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław powołanej uchwałą nr XLIX/1221/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013 roku, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia nr 2/III/JO/14 z dnia 2 stycznia 2014 roku przy kontrasygnacie Ewy Koleszko - Głównej Księgowej Centrum Usług Informatycznych, zwaną dalej Zamawiającym, a , zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej Stronami. Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego (znak: CUI/ZP/PN/.../2014) i finansowana jest ze środków budżetowych. 1 Definicje pojęć Poniższe pojęcia powołane będą w treści niniejszej umowy w następującym znaczeniu: 1. awaria Awaria Krytyczna lub Awaria Niekrytyczna; 2. Awaria Krytyczna wada Systemu uniemożliwiająca realizację przez System podstawowych funkcjonalności będących Wymaganiami Funkcjonalnymi; 3. Awaria Niekrytyczna każda wada Systemu nie będąca Awarią Krytyczną; w szczególności stan, w którym System realizuje podstawowe funkcjonalności, lecz może pracować z mniejszą wydajnością, z wykorzystaniem rozwiązań zastępczych zaproponowanych przez Wykonawcę; 4. dni robocze przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 5. HelpDesk system informatyczny działający u Zamawiającego, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie zgłaszał wszystkie awarie i uwagi do działania Systemu. Wykonawca będzie miał wgląd do systemu Helpdesk i będzie realizował zadania w nim zgłoszone; 6. Licencja prawo korzystania z Systemu Informatycznego; 7. Odbiór Końcowy odbiór realizacji przez System funkcjonalności będących Wymaganiami Funkcjonalnymi; 8. Projekt całokształt prac podjętych przez Wykonawcę i Zamawiającego, których celem jest samodzielna eksploatacja Systemu Informatycznego przez osoby wskazane przez Zamawiającego; 9. Protokół Odbioru protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, stanowi potwierdzenie wykonania prac w nim określonych; 10. Protokół Odbioru Końcowego formalne pisemne przyjęcie przez Zamawiającego realizacji przez System funkcjonalności będących Wymaganiami Funkcjonalnymi; Strona 1 z 15

2 11. Reklamacja żądanie ponownego rozpatrzenia zadania wcześniej zgłoszonego w systemie HelpDesk i rozwiązanego przez Wykonawcę - w sytuacji, gdy podane rozwiązanie nie jest wystarczające dla Zamawiającego; 12. Serwis lub Serwis Gwarancyjny serwis prowadzony na warunkach opisanych w Załączniku nr 4; 13. Sieć Wewnętrzna Zamawiającego - miejska sieć komputerowa (MAN) łącząca wszystkie podmioty Gminy Wrocław z Centrum Przetwarzania Danych; 14. system zbiór urządzeń oraz oprogramowania tworzący spójny zestaw współdziałających ze sobą elementów służących do realizacji określonych funkcjonalności; 15. System lub System Informatyczny system System Obsługi Rady Miejskiej (SORM) spełniający wymagania funkcjonalne określone w Załączniku nr 2 do Umowy, zainstalowany na serwerze Zamawiającego, z którego użytkownicy korzystają poprzez przeglądarkę internetową; 16. Umowa niniejsza umowa; 17. Użytkownik Kluczowy - osoba aktywnie uczestnicząca w pracach wdrożeniowych, bezpośrednio współpracująca z konsultantami Wykonawcy, w przyszłości stanowiąca bezpośrednie wsparcie merytoryczne użytkowników zwykłych; 18. wada każda wada fizyczna (a w odniesieniu do utworów każda usterka) oraz każda wada prawna przedmiotu materialnego lub niematerialnego (w szczególności: programu komputerowego); 19. Wymagania Funkcjonalne wymagania Systemu zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy, stanowiące wraz z dodatkowymi ustaleniami wynikającymi z analizy przedwdrożeniowej kryterium odbioru wdrożonego Systemu; 20. Zespół Wdrożeniowy wyznaczone osoby ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, których zadaniem jest nadzorowanie realizacji wdrożenia Systemu zgodnie z postanowieniami Umowy. Przewodniczącym zespołu jest osoba wyznaczona przez Zamawiającego; 21. zgłoszenie serwisowe - zgłoszenie Wykonawcy wystąpienia awarii. 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest: a) udzielenie Zamawiającemu 56 Licencji na System Informatyczny, b) wdrożenie obejmujące wykonanie analizy przedwdrożeniowej, instalację i konfigurację Systemu na serwerze Zamawiającego, c) przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania i administracji wdrożonego Systemu, d) zapewnienie Serwisu Gwarancyjnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik Nr 1 do Umowy. 3. Opis Wymagań Funkcjonalnych dla Systemu zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu Gwarancyjnego oraz pełnienia w ramach Serwisu nadzoru autorskiego na warunkach określonych w Załączniku Nr 4 do Umowy. 3 Warunki ogólne 1. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią, zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem Umowy terminowo oraz z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz zasadami dostępnej wiedzy technicznej. 3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie prowadził w związku z wykonywaniem niniejszej umowy jakichkolwiek działań naruszających prawa autorskie i licencyjne osób trzecich. 4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy jak najkorzystniejsze warunki realizacji Umowy oraz wykonać wszelkie czynności niezbędne w trakcie prowadzenia prac informatycznych związanych z Projektem, w sposób umożliwiający terminową realizację postanowień Umowy. Strona 2 z 15

3 5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących zasad BHP i ppoż. i ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie. Zamawiający zobowiązuje się zapoznać Wykonawcę z przepisami w zakresie BHP i ppoż. obowiązującymi w lokalizacjach, w których będzie realizowany przedmiot Umowy. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w 6 ust. 7 lit. a kserokopii list osób realizujących zadanie pracujących na terenie Urzędu Miejskiego Wrocławia lub w innych lokalizacjach pozostających w dyspozycji Zamawiającego, w których realizowany będzie przedmiot Umowy - celem przekazania służbom bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe listy powinny jednocześnie zawierać podpisy tych osób potwierdzające fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywania prac w ww. lokalizacjach. 6. Wdrożenie Systemu powinno odbywać się bez dezorganizacji bieżącej pracy u Zamawiającego. 7. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy w miejscu wdrożenia odpowiednie warunki do wykonania Umowy. 4 Termin wykonania 1. Na termin wykonania całości przedmiotu Umowy określonego w 2 Umowy składają się czasy trwania następujących etapów realizacji Umowy: 1) Etap I najpóźniej w terminie... dni od daty podpisania umowy wdrożenie Systemu wraz z udzieleniem Licencji, 2) Etap II najpóźniej w terminie 45 dni od daty odbioru etapu I eksploatacja próbna Systemu wraz z dodatkowym dostosowaniem do potrzeb pracowników Biura Rady Miejskiej i Radnych, Po odbiorze wszystkich prac przewidzianych w Etapie I i II Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego, stosownie do postanowień 10 Umowy. 3) Przeprowadzenie szkoleń: a) wstępnych w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w ustępie 2, b) zasadniczych w terminie 30 dni od daty ukonstytuowania się Rady Miejskiej (listopad-grudzień 2014 roku). 4) Etap III 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego - świadczenie Serwisu Gwarancyjnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. W ramach Etapu I, przedstawiciele Zespołu Wdrożeniowego po stronie Zamawiającego, o których mowa w 6 ust. 3, po konsultacji z przedstawicielami Zespołu Wdrożeniowego po Stronie Wykonawcy, o których mowa w 6 ust. 2, w oparciu o analizę przedwdrożeniową, stworzą w formie pisemnej harmonogram wdrożenia funkcjonalności określonych w Wymaganiach Funkcjonalnych i szkoleń. Zamawiający ustali w harmonogramie daty lub terminy/okresy w jakich nastąpi wdrożenie poszczególnych funkcjonalności oraz daty szkoleń. 3. Harmonogram, wskazany w ust. 2, po jego sporządzeniu zostanie podpisany przez osobę, o której mowa w 6 ust. 7 pkt a i doręczony Wykonawcy (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego) w dwóch egzemplarzach. Wykonawca potwierdzi otrzymanie harmonogramu poprzez podpisanie jednego z egzemplarzy harmonogramu przez osobę, o której mowa w 6 ust. 7 pkt b w terminie 14 dni od dnia doręczenia harmonogramu Wykonawcy i doręczy podpisany egzemplarz harmonogramu osobie, o której mowa w 6 ust. 7 pkt a (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego). Niepodpisanie harmonogramu przez Wykonawcę nie zwalnia go z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy. 4. Po podpisaniu przez osoby wskazane w 6 ust. 7 harmonogram, wskazany w ust. 2, stanie się integralną częścią Umowy, jako jej załącznik nr 6, z tym że Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot umowy stosownie do terminów określonych w harmonogramie już od momentu doręczenia mu harmonogramu podpisanego przez osobę, o której mowa w 6 ust. 7 pkt a, zgodnie z ust. 3. Strona 3 z 15

4 5. Za datę zakończenia wdrożenia Systemu przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Strony. 5 Warunki udzielenia Licencji Szczegółowe warunki udzielenia Licencji na System zostały opisane w Załączniku nr 3 do Umowy. 6 Wdrożenie Systemu 1. Do koordynacji prac wynikających z realizacji Umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, zostanie powołany Zespół Wdrożeniowy składający się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Do składu Zespołu Wdrożeniowego Wykonawca powoła przynajmniej trzy następujące osoby: 1) Kierownika Projektu minimum 2 - letnie doświadczenie, kierowanie co najmniej dwoma wdrożeniami Systemu. 2) Projektanta - programistę minimum 2 - letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla Systemu. 3) Konsultanta minimum 2 - letnie doświadczenie w zakresie prac prowadzonych w ramach wdrożenia Systemu. 3. Do składu Zespołu Wdrożeniowego Zamawiający powoła przynajmniej cztery następujące osoby: 1) Kierownika Projektu, 2) Koordynatora Merytorycznego, 3) Użytkownika Kluczowego w zależności od podziału Systemu na moduły, może być potrzeba powołania kilku osób pełniących taką funkcję, 4) Administratora Systemu. 4. Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przedmiotu Umowy należy do przedstawicieli Zespołu Wdrożeniowego po stronie Zamawiającego. 5. Zmiana członka Zespołu Wdrożeniowego będącego przedstawicielem jednej ze Stron nie wymaga zgody drugiej Strony. O każdej zmianie składu Zespołu Wdrożeniowego Strony zobowiązują się powiadomić na piśmie przed podjęciem pierwszej czynności w obecności nowego członka Zespołu. Nowy członek Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy winien posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w ust. 2 odpowiednio do funkcji pełnionej przez nowego członka. 6. W ramach wdrożenia Wykonawca wykona prace zgodnie z postanowieniem 2 ust. 1 lit. b Umowy oraz Załącznikiem Nr 1 do Umowy i przekaże do eksploatacji System, który w całości spełnia Wymagania Funkcjonalne. 7. Osobami odpowiedzialnymi za należytą realizację Umowy i upoważnionymi do podpisywania protokołów odbioru poszczególnych prac są Kierownicy Projektu: a) ze strony Zamawiającego:... b) ze strony Wykonawcy:... 7 Integracja Systemu Informatycznego 1. Wykonawca dokona integracji wdrażanego Systemu z kalendarzem obowiązującym u Zamawiającego w standardzie icalendar (RFC 2445) oraz na poziomie poczty poprzez uniwersalny interfejs imap. 2. Szczegóły integracji zostaną uzgodnione podczas wdrożenia Systemu. 3. Wykonawca po wykonaniu całości integracji przeprowadzi testy Systemu pod kątem poprawności ich funkcjonowania oraz prawidłowości wyświetlanych danych i przedstawi wyniki tych testów Zamawiającemu. Strona 4 z 15

5 4. Zamawiający wymaga, by System wymieniał pliki z systemem Biuletynu Informacji Publicznej oraz systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w formatach: doc, docx, xls, xlsx, xml i pdf poprzez określone foldery wymiany danych dostępne dla użytkowników Systemu. Wskazani użytkownicy obsługujący System sami będą zarządzali ręcznie tymi plikami poza Systemem. 5. Zamawiający wymaga, by System przekazywał w trybie on-line do systemu aktów prawnych treści aktów, które zostały oznaczone w Systemie jako przewidziane do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z załącznikami do nich oraz metadanymi wymaganymi przez system aktów prawnych. 8 Szkolenia 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń osób wyznaczonych przez Zamawiającego: 1) użytkownicy Systemu szkoleni będą w zakresie użytkowania Systemu w następujący sposób: - szkolenia wstępne: 3 grupy max. 15-osobowe, - szkolenia zasadnicze: 3 grupy max. 15-osobowe. Szkolenia te będą płatne zgodnie z 14. 2) 2 osoby administratorzy Systemu w zakresie technicznym i merytorycznym umożliwiającym zarządzanie wdrożonym Systemem. Szkolenia ta będą bezpłatne. 2. Wykonawca przygotuje plan szkoleń użytkowników i administratorów, uwzględniając, że użytkownikami Systemu będą obecni i przyszli radni (różne terminy szkoleń). Szkolenia dla każdej z grup będą obejmowały: a) prezentację Systemu w zakresie wystarczającym do zapoznania się z jego funkcjonalnością, b) udostępnienia e-learningu przez cały okres obowiązywania Umowy. Wyżej wymieniony plan szkoleń musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 3. Czas trwania szkoleń musi być wystarczający, aby użytkownicy potrafili posługiwać się Systemem w zakresie pełnionych przez siebie ról, a administratorzy potrafili Systemem administrować. 4. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zapewni właściwą organizację przebiegu szkoleń oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców, gwarantujących opisanym grupom przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie wdrożenia na jak najwyższym poziomie oraz pozwalającej na sprawne posługiwanie się Systemem. 6. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) zorganizowania pracy w sposób umożliwiający przeszkolenie wyznaczonych użytkowników Systemu, zgodnie w ustalonym planem szkoleń; 2) zapewnienia, aby wszystkie osoby objęte szkoleniem z obsługi Systemu posiadały podstawową wiedzę dotyczącą obsługi komputera (PC), drukarek i systemu operacyjnego z rodziny MS WINDOWS oraz obsługi tabletu, na którym uruchamiana będzie aplikacja. 7. Koszty przygotowania Systemu oraz udostępnienie Systemu w wersji szkoleniowej, zapewnienia materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca. 8. W trakcie trwania wdrożenia, w ramach samodoskonalenia Użytkownicy Kluczowi oraz administratorzy Systemu mogą na bieżąco konsultować swoją wiedzę o Systemie z konsultantami Wykonawcy oddelegowanymi do wdrożenia Systemu. 9. Każde przeprowadzone szkolenie zakończy się odrębnym Protokołem Odbioru wykonania szkolenia. 9 Dokumentacja Strona 5 z 15

6 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji użytkownika, technicznej i administracyjnej. 2. Dokumentacja powinna spełniać następujące wymogi: 1) Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej. Wersja elektroniczna powinna być dostarczona dla: a) dokumentów tekstowych w formacie PDF z możliwością przeszukiwania, również wyrazów z polskimi znakami i możliwością zaznaczania kopiowania treści, b) dokumentów tekstowych w formacie DOC (lub innym ogólnie dostępnym formacie edytowalnym). 2) W przypadku diagramów, schematów dostarczonych w ramach dokumentacji powinny one być dostarczone w narzędziu zgodnym z notacjami UML, BPMN, Archimate i zapisane w formacie umożliwiającym ich przeglądanie w dostępnych publicznie i darmowych narzędziach, wraz ze wskazaniem źródła ich pobrania lub poprzez dostarczenie niezbędnego do przeglądania oprogramowania w ramach Projektu. 3) Dokumentacja powinna uwzględniać środowisko produkcyjne jak też testowe/szkoleniowe i deweloperskie Systemu, o ile zostaną one powołane. 4) Dokumentacja powinna zawierać informację dotyczącą przechowywania lub przetwarzania danych osobowych lub wrażliwych. W przypadku przetwarzania w Systemie danych osobowych wymagane są elementy dokumentacji określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności: a) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, b) opis struktury zbiorów danych wraz ze schematem wskazującym zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; minimalny zakres powinien zawierać: schemat, nazwę tablicy, nazwę pola, właściwości pola, opisany klucz główny i/lub obcy, c) sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, d) określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. 5) Zawartość dokumentacji powinna być czytelna (dotyczy grafik, wykresów, diagramów). 6) W odniesieniu do wymagań edytorskich Wykonawca dołoży wszelkich starań, by dostosować się do poniższych wymogów: a) szablon dokumentu zgodny z obowiązującym u Zamawiającego, b) preferowany format dokumentacji (wielkość strony) A4, c) zastosować czcionkę o kroju Verdana, d) zapewnić wersjonowanie dokumentacji format wersji n.xx gdzie n oznacza numer kolejnej zatwierdzonej wersji dokumentu, xx numer kolejnej wersji opiniowanej, roboczej. 7) W razie braku możliwości spełnienia wymogów określonych w pkt 6, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formacie MS Word umożliwiającym jej edytowanie przez Zamawiającego oraz wyraża zgodę na opracowanie jej przez Zamawiającego w celu dostosowania do wymogów określonych w pkt 6. 8) W ramach dokumentacji dostarczone powinny być: a) zestawienie wszystkich uzgodnień i protokołów podpisanych na etapie realizacji, b) globalny rejestr zmian dotyczący dokumentacji powykonawczej (tj. dokumentacja użytkownika, dokumentacja techniczna, dokumentacja administracyjna z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Projektu), 9) Zamawiający przekaże Wykonawcy obowiązujące u niego szablony i standardowe formaty dokumentów, o których mowa w pkt 6 i Dokumentacja użytkownika w zakresie kolejno uruchamianych funkcjonalności zostanie przekazana najpóźniej w dniu przeprowadzenia szkolenia z tych funkcjonalności. Całość Strona 6 z 15

7 dokumentacji użytkownika musi być przekazana przed podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego. 4. Dokumentacja techniczna i administracyjna zostanie dostarczona przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 5. Dokumentacja użytkownika - dokument powinien w przystępny sposób pokazywać jak użytkownik ma posłużyć się aplikacją, aby obsłużyć wszystkie procesy, jakie System może realizować. Minimalna zawartość dokumentacji dla użytkownika powinna obejmować: 1) Instrukcję użytkownika zawierającą opis wykonywania zadań w Systemie z uwzględnieniem różnych wariantów ich wykonania, 2) szczegółowy opis funkcjonalności Systemu, 3) opis ścieżek obsługi procesów, 4) dokładny opis raportów generowanych w Systemie. Opis powinien zawierać informacje dotyczące parametryzacji, filtrowania i innych elementów personalizacyjnych dostępnych dla użytkownika oraz proces eksportowania raportów do narzędzi zewnętrznych, 5) opis komunikatów błędu wraz z podaniem rozwiązań, 6) przedstawienie systemu pomocy. 6. Dokumentacja techniczna dokument zawierający informację o budowie oraz konfiguracji Systemu, który powinien być skierowany do administratorów i użytkowników kluczowych Systemu. W szczególności dokumentacja powinna zawierać: 1) schemat blokowy Systemu wraz z opisem jego składowych oraz przepływu i przetwarzania danych w Systemie; 2) zestawienie serwerów fizycznych i wirtualnych, które są wykorzystywane przez System, obejmujące: nazwę serwera (HOSTNAME), adres sieciowy (IP), specyfikację/konfigurację sprzętową, funkcję serwera w architekturze systemu (np. serwer bazodanowy, aplikacyjny, komunikacyjny, webowy itp.); 3) opis konfiguracji składowych Systemu na serwerach obejmujący: a) opis organizacji zasobów na serwerach, w szczególności konfigurację przydziału zasobów na fizycznych lub programowych platformach wirtualizacji; b) zrzut zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych serwerach, w tym wersji i włączonych opcji, c) opis konfiguracji, w tym rozlokowania składowych oprogramowania, sposobu logowania błędów, mechanizmów bezpieczeństwa i niezawodnościowych, d) włączone/skonfigurowane niedomyślne parametry i funkcje urządzeń i oprogramowania, e) zrzut plików/rejestrów konfiguracyjnych wraz z opisem; 4) Opis konfiguracji podsystemu bazodanowego obejmujący: a) listę instancji baz danych wykorzystywanych przez System, b) listę kont i schematów bazodanowych wykorzystywanych przez System, c) opis włączonych opcji i konfiguracji oprogramowania silnika bazodanowego, d) zrzut konfiguracji uruchomieniowej poszczególnych instancji baz danych oraz powiązanych procesów i usług (np. nasłuchu, monitorowania, archiwizacji, klastrów); 5) zrzut inicjalnego stanu Systemu, w szczególności: wykorzystanie/zajętość zasobów dyskowych w warstwie sprzętowej (macierzy, serwerów), systemów plików oraz wewnętrznie baz danych, uruchomione procesy/usługi, obciążenie systemów i kanałów transmisji danych. 7. Dokumentacja administracyjna - dokument zawierający przynajmniej następujące elementy: 1) opis konfiguracji Systemu oraz parametrów Systemu w warstwie aplikacyjnej, w tym: a) specyfikacja parametrów Systemu wraz z ich opisem, b) opis wpływu parametrów na działanie Systemu, c) procedurę restartu umożliwiająca bezpieczne wyłączenie (zablokowanie) i włączenie (odblokowanie) Systemu wraz z informacją o wpływie restartu na pozostałe elementy/moduły Systemu, Strona 7 z 15

8 d) opis dotyczący diagnozowania błędów programowych, sposoby śledzenia działania Systemu, e) opis logów powstających podczas pracy, wskazanie sposobu interpretacji informacji zawartej w zapisach, f) wykaz komunikatów błędów, ostrzeżeń oraz ich opisy; 2) opis zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w systemie w warstwie aplikacyjnej zawierający: a) proces tworzenia i usuwania użytkowników oraz modyfikacji i odbierania uprawnień (w formie instrukcji) w warstwie oprogramowania funkcjonalnego Systemu, b) wykaz ról, profili użytkownika i przywilejów zdefiniowanych w Systemie wraz z opisem, c) raportowanie uprawnień użytkowników, d) opis dotyczący implementacji audytu historii aktywności użytkownika; 3) opis słowników wykorzystywanych w Systemie, zawierający: a) listę wszystkich słowników. b) opis zarządzania danymi słownikowymi, c) opis procedury aktualizacji danych słownikowych; 4) opis konfiguracji stacji roboczej lub urządzenia klienckiego dla użytkownika Systemu zawierający: a) wymagania sprzętowe, b) wymagania dotyczące systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania ze wskazaniem wersji minimalnej. 8. Zamawiający ma w szczególności prawo: 1) udostępnić dokumentację wymienioną w ust. 1 w Sieci Wewnętrznej Zamawiającego, na stanowiskach związanych z użytkowaniem Systemu, 2) sporządzić dowolną ilość kopii/egzemplarzy dokumentacji wymienionej w ust. 1 w dowolnej technice (m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) dla własnych potrzeb w celach związanych z Umową, 3) udostępnić dokumentację innym podmiotom w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także w przypadku konieczności zapewnienia integracji Systemu z innymi systemami informatycznymi. 9. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji wymienionej w ust. 1 oraz na wprowadzanie w niej zmian koniecznych ze względów technicznych. 10. Wykonawca przekaże dokumentacje, o których mowa w ust.1 Kierownikowi Projektu Zamawiającego w formie elektronicznej (na nośniku CD). W razie wątpliwości poczytuje się, że z chwilą przekazania nośnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający nabywa jego własność. 11. Dokumentacja powinna zostać dostarczona w języku polskim. 12. Odbiór dokumentacji będzie dokonany na podstawie odrębnych Protokołów Odbioru dla każdej dokumentacji. 13. W przypadku braku odmiennych postanowień dla odbioru dokumentacji analogiczne zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 10 Umowy. 10 Odbiór Końcowy 1. Zamawiający przystąpi do Odbioru Końcowego po zgłoszeniu Systemu do odbioru przez Wykonawcę. Podstawą Odbioru Końcowego będzie realizacja przez System wszystkich funkcjonalności będących Wymaganiami Funkcjonalnymi. 2. Wymaganymi załącznikami do Protokołu Odbioru Końcowego są: 1) wszystkie sporządzone w czasie wykonywania Umowy Protokoły Odbioru, w tym przekazania Licencji; 2) dokumentacja wymieniona w 9 Umowy; 3) Protokoły Odbioru przeprowadzonych szkoleń. Strona 8 z 15

9 3. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy. 4. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego nienależytego wykonania Umowy lub wad Systemu Zamawiający zgłosi stosowne zastrzeżenia w treści Protokołu Odbioru Końcowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest należycie wykonać Umowę oraz usunąć wady, o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w treści Protokołu Odbioru Końcowego. 6. Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez Wykonawcę o należytym wykonaniu Umowy i usunięciu wad, o których mowa w ust. 5. W przypadku powtórnego stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy lub istnienia Wad Zamawiający przekazuje zastrzeżenia Wykonawcy zgodnie z ust Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad w terminie wskazanym w ust Zamawiający przystąpi do kolejnego (trzeciego i ostatniego) odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez Wykonawcę o należytym wykonaniu Umowy i usunięciu wad. 9. W sytuacji, gdy również przy trzecim odbiorze Zamawiający stwierdzi istnienie wad pomimo dwukrotnego usuwania wad przez Wykonawcę, a wady będą istotne, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy obniżenia należnego mu wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wartości stwierdzonych wad lub odstąpić od umowy zgodnie z 16 ust. 1 pkt Protokoły odbiorów częściowych i Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego). 11. Potwierdzeniem dokonanego Odbioru Końcowego jest podpisany przez strony Protokół Odbioru Końcowego. 12. Wszelkie powiadomienia przez Strony, w trakcie odbioru, odbywać się będą w formie elektronicznej na adresy podane w 6 ust Gwarancja i Serwis Gwarancyjny 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poprawne wykonanie i funkcjonowanie Systemu na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w 10 ust. 11 Umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie nośniki oprogramowania i System są odpowiedniej jakości, reprezentują najnowsze wersje, działają poprawnie i nie posiadają wad. 3. Zakres Serwisu Gwarancyjnego Systemu zawiera Załącznik Nr 4 do Umowy. 12 Gwarancja poufności danych 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy oraz uzyskanych przy okazji jej wykonywania i nie ujawniania ich osobom trzecim, poza odpowiednimi członkami Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, że wszelkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego należy traktować jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do ich zwrotu. 3. Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zostanie opracowana zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych i aktów prawnych z nią powiązanych. Minimalne zobowiązania stron, które będzie regulować powyższa umowa zostały wymienione w 13 Umowy. Wykonawca gwarantuje podpisanie umowy powierzenia przetwarzania Strona 9 z 15

10 danych osobowych w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia jej Wykonawcy przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od członków Zespołu Wdrożeniowego, przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją Umowy, pisemne zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych. Zobowiązania te zostaną przedłożone Zamawiającemu. 5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4 nie ma zastosowania do informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych oraz do informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich bez zobowiązania Wykonawcy do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania tych informacji innym podmiotom. 6. Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Wykonawcę w czasie realizacji Umowy oraz po jej wykonaniu przez okres 5 lat. 13 Powierzenie przetwarzania danych osobowych 1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu poprawnej realizacji Umowy Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 2. Szczegółowy zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych zostanie określony po podpisaniu Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią przepisów powyższej ustawy dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych, w szczególności z treścią zasad ogólnych przetwarzania danych i prawach osób, których dane dotyczą oraz treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 4. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz oświadcza, że posiada przyjętą i wdrożoną dokumentację, w której skład wchodzi: 1) polityka bezpieczeństwa danych osobowych, 2) instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca oświadcza, że dokumenty wymienione w ust. 4 są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 6. Wykonawca oświadcza, iż system, jaki wykorzystywany będzie w procesie przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 7. Strony niniejszej umowy zobowiązują się ponadto do: 1) zachowania tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji Umowy, 2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami pisemnymi dokonanymi przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje, o których mowa w pkt 1, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej zgody na piśmie Zamawiającego. Strona 10 z 15

11 4) ujawniania informacji, o których mowa w pkt 1 jedynie pracownikom, dla których będą one konieczne do wykonywania powierzonych im czynności w ramach prac wymienionych w zawartej umowie i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celu realizacji Umowy. 5) nie powielania i nie kopiowania oraz w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania części lub całości informacji, o których mowa w pkt 1, 6) w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby wykonywania Umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych postanowieniami Umowy, 7) nie sporządzania kopii ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi prawnie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją Umowy, 8) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji, które Wykonawca otrzymał od Zamawiającego na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust.1, jedynie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym w umowie powierzenia danych. 14 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż netto... zł (słownie:... złotych) powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego w wysokości... zł (słownie:... złotych) co stanowi łącznie brutto... zł (słownie:... złotych) w tym za: 1) udzielenie Licencji na System za łączną kwotę... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT, tj.... zł brutto (słownie:... złotych). 2) wdrożenie Systemu za łączną kwotę... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT, tj.... zł brutto (słownie:... złotych). 3) przeprowadzenie szkoleń maksymalnie 6-ciu grup użytkowników, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 1 kwotę... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT, tj.... zł brutto (słownie:... złotych) za każdą grupę. W razie wątpliwości poczytuje się, że liczba grup może być mniejsza niż 6 i w takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za przeszkolone grupy. 4) Serwis Gwarancyjny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy kwotę... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT, tj.... zł brutto (słownie:... złotych), w rozbiciu na dwanaście rat po... zł netto (słownie:... złotych) każda plus podatek VAT, tj.... zł brutto (słownie:... złotych). 5) zapewnienie dodatkowego Serwisu Gwarancyjnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy w godzinach 16:00-18:00 w dni robocze w wymiarze nie przekraczającym 60 dni roboczych w całym okresie gwarancyjnym, o którym mowa w 11 ust. 1 kwotę... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT, tj.... zł brutto (słownie:... złotych) za każdy dzień roboczy, w którym świadczono Serwis Gwarancyjny. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za dni, w których Zamawiający prosił o zapewnienie Serwisu Gwarancyjnego, stosownie do postanowień ust. 5. Strona 11 z 15

12 6) zapewnienie dodatkowego Serwisu Gwarancyjnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy w godzinach 10:00-15:00 w dni nie będące dniami roboczymi w wymiarze nie przekraczającym 30 dni nie będących dniami roboczymi w całym okresie gwarancyjnym, o którym mowa w 11 ust. 1 kwotę... zł netto (słownie:... złotych) plus podatek VAT, tj.... zł brutto (słownie:... złotych), za każdy dzień nie będący dniem roboczym, w którym świadczono Serwis Gwarancyjny. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za dni, w których Zamawiający prosił o zapewnienie Serwisu Gwarancyjnego, stosownie do postanowień ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym stosownym Protokołem Odbioru Końcowego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem przeprowadzenia szkolenia danej grupy lub grup. 4. Zapłata za Serwis Gwarancyjny określona w ust.1 pkt 4 następować będzie z dołu, po Odbiorze Końcowym, na podstawie faktur Wykonawcy wystawianych po zakończeniu każdego kwartału, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie to płatne będzie w 12 równych częściach. 5. Jeśli Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy z prośbą o zapewnienie dodatkowego Serwisu Gwarancyjnego określonego w ust. 1 pkt 5 lub 6, to zapłata za dodatkowy Serwis kwoty określonej w ust. 1 pkt 5 lub 6 zostanie doliczona do faktury, o której mowa w ust Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, NIP: W przypadku zmiany adresu siedziby przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Po otrzymaniu informacji o zmianie adresu od Zamawiającego, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na nowy adres wskazany w powiadomieniu. 9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Jeżeli w czasie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 15 Odpowiedzialność stron 1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu prac przewidzianych jako Etap I realizacji Umowy, opisanych w 4 ust.1 pkt 1 Umowy: 1) w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki - jeżeli zwłoka nie przekracza 10 dni roboczych; 2) w wysokości 500 zł za jedenasty i każdy następny dzień zwłoki, b) za zwłokę w wykonaniu prac przewidzianych jako Etap II realizacji Umowy w odniesieniu do terminów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w 4 ust. 2 Umowy, Strona 12 z 15

13 1) w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki - jeżeli zwłoka nie przekracza 10 dni roboczych; 2) w wysokości 250 zł za jedenasty i każdy następny dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu Awarii Niekrytycznej w okresie gwarancyjnym - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie Awarii Niekrytycznej, d) za zwłokę w usunięciu Awarii Krytycznej w okresie gwarancyjnym - w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie Awarii Krytycznej, e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w 14 ust. 1 Umowy, f) za niedotrzymanie zobowiązania do podpisania umowy powierzenia danych, w myśl postanowień 12 ust. 3 Umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w 14 ust. 1 Umowy, g) za niepodpisanie przez osobę o której mowa w 6 ust. 7 lit. b Umowy, egzemplarza harmonogramu, o którym mowa w 4 ust. 2 i 3 Umowy, w terminie określonym w 4 ust. 3 Umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w 14 ust. 1 Umowy, 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu, w którym odbiór miał być zakończony, b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w 14 ust. 1 Umowy. 2. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy. 3. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi winy. 4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Stronę nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% wynagrodzenia brutto określonego 14 ust. 1 Umowy. 5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią art. 471 i n. Kodeksu cywilnego. 16 Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli: 1) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia nie rozpoczął prac objętych umową w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego wezwania. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia bezskutecznego upływu 3-dniowego terminu do rozpoczęcia prac, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 2) pomimo trzykrotnego usuwania przez Wykonawcę wad wdrożony System nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego, a wady są istotne. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dokonania przez Wykonawcę trzeciej z ww. napraw, która nie doprowadziła do usunięcia wad istotnych i spełnienia przez System wymagań Zamawiającego. Strona 13 z 15

14 3) Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi lub zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu postanowień Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (w szczególności Wykonawcy nie może żądać zapłaty kary umownej o której mowa w 15 ust. 1 pkt 2 lit. b). 3. Odstąpienie od Umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutki z chwilą doręczenia. Dla zachowania 60- dniowych i 30-dniowych terminów do odstąpienia, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie, wystarczy wysłanie pisma przesyłką rejestrowaną na adres Strony 4. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanego zakresu przedmiotu Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane do dnia doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy prace i zakupione materiały niezbędne do ich wykonania. 5. Podstawą do wyceny wykonanych prac i materiałów będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania prac, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace wykonane do dnia doręczenia mu oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy. 6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy:: a) odstąpienie nie obejmuje przekazanych Zamawiającemu części Systemu, w szczególności: dostarczonego Zamawiającemu oprogramowania oraz Licencji. b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, i inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia. 7. W zakresie prawa do odstąpienia uregulowanego w niniejszym paragrafie Strony według swojego wyboru mają prawo do odstąpienia od części Umowy lub od całej Umowy. 17 Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie Umowy zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie zdarzeń na zaistnienie, których żadna ze Stron nie miała wpływu, ani nie mogła ich przewidzieć lub zapobiec, a w szczególności: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, strajki, działania władzy lub działania innych sił natury nie wymienionych w niniejszym ustępie. 3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia sił wyższych, o ile będzie to możliwe, niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na wykonanie Umowy, powiadomi drugą Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy, a także ma obowiązek zawiadomić o ustaniu przyczyny opóźnienia. 4. Na mocy postanowień niniejszego paragrafu zaistnienie siły wyższej zwalnia Stronę nie wykonującą swoich zobowiązań wobec drugiej Strony z obowiązku zapłaty odszkodowania lub kar umownych przewidzianych Umową za okres objęty siłą wyższą. Strona 14 z 15

15 5. Każda ze Stron może zachować świadczenia otrzymane od drugiej Strony z tytułu wykonania obowiązków zrealizowanych przed wystąpieniem siły wyższej. Każda Strona musi rozliczyć się z drugą Stroną w zakresie wszelkich wynagrodzeń wynikających z powyższych świadczeń. Płatności wynikające z ostatecznego rozliczenia dokonywane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od drugiej Strony. 18 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 2013 poz.907 z późn. zm), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, tekst jednolity), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz inne, właściwe dla przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć w skutek zaniechania. 4. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy winien być co najmniej tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w przetargu. 6. Ewentualne kwestie sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla Wykonawcy i 2 (dwa) dla Zamawiającego. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 1.1 Załącznik nr 1 Szczegółowy przedmiot Umowy 1.2 Załącznik nr 2 Wymagania Funkcjonalne do Systemu Informatycznego 1.3 Załącznik nr 3 Warunki udzielenia Licencji na System Informatyczny 1.4 Załącznik nr 4 Zakres usług Serwisu Gwarancyjnego 1.5 Załącznik nr 5 Model opisujący procesy w Systemie 1.6 Załącznik nr 6 Haromonogram (zgodnie z 4 ust. 4) ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Sprawdzono pod względem legalności, gospodarności i celowości. Strona 15 z 15

UMOWA NR XXXXXXXXXXXXX/2014

UMOWA NR XXXXXXXXXXXXX/2014 Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska ul. Grunwaldzka 15, 35-969 Rzeszów Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt) UMOWA NR XXXXXXXXXXXXX/2014 zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CUI/ZP/PN/13/2014. zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy:

UMOWA nr CUI/ZP/PN/13/2014. zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: UMOWA nr CUI/ZP/PN/13/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz, której działa Centrum

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware CUI/ZP/PN/.../2014

Projekt umowy na przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware CUI/ZP/PN/.../2014 Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu...2014 we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz, której działa Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w Załącznik nr.. Umowa (WZÓR) zawarta w Gdańsku dniu... pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową )

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, NIP:896-000-54-08, REGON 000001301,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-004/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-004/022/U/2015 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-004/022/U/2015 na przeprowadzenie szkolenia Certyfikowany Tester ISTQB Poziom Podstawowy w ramach realizacji projektu Zawarta w dniu......2015 r. w Gdańsku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOU.DO/272/.../2016/DT z dnia

UMOWA NR WOU.DO/272/.../2016/DT z dnia Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR WOU.DO/272/.../2016/DT z dnia... 2016 We Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu /kod: 50-141/ przy pl. Nowy Targ 1-8, NIP: 897-13-83-551,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CUI/ZP/PN/2/2014 zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa nr CUI/ZP/PN/2/2014 zawarta w dniu... pomiędzy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr CUI/ZP/PN/2/2014 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo