Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata i następne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004-2006 i następne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2004 roku Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata i następne

2 Spis treści: 1.WPROWADZENIE Misja i wizja rewitalizacji Wałbrzycha Waga rewitalizacji Cele rewitalizacji w Wałbrzychu Priorytety rewitalizacji Wałbrzycha Kompleksowość rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha Struktura projektu sporządzenia programu rewitalizacji Wałbrzycha Twórcy programu rewitalizacji Wałbrzycha DIAGNOZA FAKTOGRAFICZNA MIASTA WAŁBRZYCHA Aktualny stan rozwoju Wałbrzycha w skrócie Ogólna charakterystyka Gminy Wałbrzych Historia Miasta Zabytki wałbrzyskie (wybrane obiekty) Zagospodarowanie przestrzenne Charakterystyka struktury gruntów Powierzchnia terenów mieszkaniowych w Wałbrzychu Wielkość zasobów mieszkaniowych Charakterystyka zasobów mieszkaniowych Zakup lokalu na rynku wtórnym Granice stref ochrony konserwatorskiej Charakterystyka komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz zasad gospodarowania tym zasobem Infrastruktura techniczna Źródła energii Dostawa gazu Zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych Telekomunikacja Sieć drogowa Komunikacja zbiorowa Gminne inwestycje infrastrukturalne Restrukturyzacja zakładów budżetowych Ochrona środowiska Gospodarka zasobami wodnymi Gospodarka ściekowa w mieście Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego Ochrona zieleni Wsparcie finansowe Gminy dla działań proekologicznych Problemy związane z zakończeniem likwidacji kopalń wałbrzyskich Gospodarka Główni pracodawcy/ struktura i trendy Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON Pakiet PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości w Wałbrzychu Sfera społeczna

3 2.8.1Ludność Bezrobocie Inicjatywy i programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Budżet miasta i dochód na 1 mieszkańca Dodatki mieszkaniowe Przestępczość Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Stan zdrowia mieszkańców Pomoc społeczna Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu Kultura i sztuka Sport Struktura organizacji pozarządowych Wsparcie przez Miasto organizacji pozarządowych Aktualne programy społeczno-gospodarcze realizowane przez Urząd Miasta AKTYWNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W ZAKRESIE PROGRAMÓW POMOCOWYCH Projekty zrealizowane w latach ubiegłych Projekty realizowane w roku 2004 oraz w latach najbliższych KLUCZOWE PROBLEMY UTRUDNIAJĄCE MIASTU REALIZACJĘ CELU ZPORR WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI OBSZARÓW MIASTA Obszar gospodarczy Obszar społeczny Obszar przestrzenno-środowiskowy DIAGNOZA JAKOŚCIOWA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I INFRASTRUKTURALNEJ W WAŁBRZYCHU Mocne strony Miasta Obszar gospodarczy Obszar społeczny Obszar przestrzenno-środowiskowy Słabe strony Miasta Obszar gospodarczy Obszar społeczny Obszar przestrzenno-środowiskowy Szanse Miasta Obszar gospodarczy Obszar społeczny Obszar przestrzenno-środowiskowy Zagrożenia Miasta Obszar gospodarczy Obszar społeczny Obszar przestrzenny POWIĄZANIA LPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

4 6.1Strategiczne i długookresowe dokumenty planistyczne oddziałujące na rozwój społeczno-gospodarczy Wałbrzycha Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego Strategia Rozwoju Wałbrzycha na lata Polityka transportowa Miasta Wałbrzycha Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU (WYZNACZENIE GRANIC) WRAZ Z UZASADNIENIEM Wyznaczenie granic rewitalizowanego obszaru Wyznaczenie priorytetowych i pilotażowych projektów Miasta Wyniki sondażu społecznego mieszkańców Wałbrzycha Metodologia sondażu Wyniki sondażu dla ogółu respondentów Wyniki sondażu przeprowadzonego w grupie przedsiębiorców Wyniki sondażu przeprowadzonego w grupie młodzieży Wyniki sondażu przeprowadzonego w grupie bezrobotnych Sylwetka respondentów PODOKRESY PROGRAMOWANIA KLUCZOWE WIELOWĄTKOWE ZESPOŁY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH WAŁBRZYCHA Trakt Wałbrzyski KOPALNIA CASTELLAND KSIĄŻĘCY KAMIEŃ PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH I NASTĘPNYCH REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH Typ projektów: remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Typ projektów: remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej, kulturalnej i zdrowotnej, w tym mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym Typ projektów: remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych Typ projektów: remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji i integrację osób niepełnosprawnych

5 10.5Typ projektów: remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności opiekuńczej Typ projektów: przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych umożliwiających integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych Typ projektów: porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez wyburzenia i odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni Typ projektów: prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy Typ projektów: prace konserwatorskie i remonty zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy Typ projektów: poprawa warunków uprawiania turystyki i rekreacji wokół Wałbrzycha Typ projektów: poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych Typ projektów: remonty i modernizacja infrastruktury technicznej szczególnie w zakresie ochrony środowiska Typ projektów: tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH I NASTĘPNYCH REWITALIZACJA OBSZARÓW PO-PRZEMYSŁOWYCH Typ projektów: remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury w obiektach po-przemysłowych, umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Typ projektów: prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów po-przemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do zachowania dziedzictwa narodowego (udostępnienie obiektów muzealnych), rozwoju turystyki, działalności kulturalnej i społecznej oraz tworzenia stałych miejsc pracy Typ projektów: remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury obiektów po-przemysłowych umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji włączając osoby bezrobotne, a także podniesienie kwalifikacji i integrację osób niepełnosprawnych Typ projektów: poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych na terenach po-przemysłowych, budowa, przebudowa, remont infrastruktury transportowej Typ projektów: remonty i modernizacja infrastruktury technicznej obiektów po-przemysłowych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska Typ projektów: tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, likwidacja patologii społecznych na terenach po-przemysłowych Typ projektów: zagospodarowanie zdegradowanych gruntów pokopalnianych poprzez ich rekultywację, uporządkowanie, zalesienie i nadanie charakteru rekreacyjnego bądź sportowego PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI

6 12.1Przewidywane źródła finansowania zadań Plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach oraz następnych obciążenie budżetu Miasta Wałbrzycha WYBRANE NARZĘDZIA FINANSOWO-ORGANIZACYJNE WSPIERAJĄCE REWITALIZACJĘ Programy uzupełniające działania związane z wykorzystaniem środków UE Wieloletnie plany inwestycyjne SYSTEM WDRAŻANIA LPR SYSTEM OKRESOWEJ AKTUALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI Kategorie beneficjentów Procedura wyboru projektów do LPR projektów zgłaszanych przez zewnętrznych (w stosunku do gminy) beneficjentów Procedura wyboru i hierarchizacji w LPR projektów zgłaszanych przez gminę oraz podmioty zależne od gminy System okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społecznogospodarczymi SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Cele okresowej analizy i oceny realizacji LPR System okresowej analizy i monitorowania Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania Wskaźniki wkładu Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania Nowe wskaźniki Kanały komunikacji społecznej ZAŁĄCZNIKI Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania (działanie 3.3 ZPORR) Karta projektu do LPR Formularz oceny finansowej zgłoszenia projektu przez beneficjenta zewnętrznego do LPR Formularz oceny finansowej i merytorycznej zgłoszenia projektu przez gminę bądź jej jednostkę do LPR Słowniczek terminów

7 Spis najczęściej używanych skrótów EFRR EFS EQUAL INTERREG LPR MGiP MSP NPR OOŚ PARP PHARE PWW SIMIK SPO RZL SPO WKP SWOT UE WPG ZPORR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Inicjatywa wspólnotowa wspierająca realizację projektów transnarodowych skierowanych na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca współpracę obszarów przygranicznych dwóch państw członkowskich Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha Na Lata i Następne Ministerstwo Gospodarki i Pracy Małe i średnie przedsiębiorstwa Narodowy Program Rozwoju Ocena Oddziaływania na Środowisko Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej Podstawy Wsparcia Wspólnoty System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw Analiza czynników rozwojowych mocnych i słabych stron podmiotu analizy oraz szans i zagrożeń wynikających z wpływu otoczenia. Unia Europejska Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Szersze wytłumaczenie powyższych oraz definicje pozostałych skrótów zamieszczono w Słowniczku stanowiącym Załącznik nr 12 do LPR. 7

8 1. WPROWADZENIE 1.1 Misja i wizja rewitalizacji Wałbrzycha Rewitalizacja stanowi odpowiedź na skumulowany przez lata, kompleksowy proces równoległej degradacji materialnej, społecznej i ekonomicznej Wałbrzycha. Rewitalizacja jest zintegrowanym, świadomie inicjowanym przez Prezydenta Miasta procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach Wałbrzycha, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a także przywrócenia ładu przestrzennego Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranych obszarach miasta, bezpośrednio powiązanych z rozwojem gospodarczym i społecznym Wałbrzycha. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych wyburzeń, remontów, adaptacji, ulepszeń itp. z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących we wskazanych obszarach: bezrobociem, przestępczością, zanikiem więzi rodzinnych i ucieczką wykształconej młodzieży do innych, lepiej rozwiniętych gospodarczo miast. Rewitalizacja będzie realizowana z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.2 Waga rewitalizacji Harmonijny oraz trwały rozwój obszarów miejskich jest kluczem do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Dlatego też idea harmonijnego rozwoju miast i aglomeracji jest szeroko propagowana na forum wspólnotowym oraz poszczególnych Państw Członkowskich. Wychodząc na przeciw toczącej się debacie Komisja Europejska stwierdziła, iż: Kwestia rozwoju obszarów miejskich (...) jest sercem przemian gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Miasta są kluczowym czynnikiem dla prowadzenia strategii spójności i zrównoważonego rozwoju Problematykę harmonijnego rozwoju tkanki miejskiej zauważył również Parlament Europejski, który w swojej rezolucji dotyczącej Inicjatywy Wspólnotowej URBAN II zwrócił uwagę, iż: położenie znacznego nacisku na potrzebę zintegrowanego podejścia rozwoju polityki miejskiej jako bieżącej wygląda na jedyną drogę do zaakcentowania problemów gospodarczych, społecznych, i środowiskowych w strefach miejskich. Poza tym Komitet Regionów w opinii dotyczącej ram działań, podkreślił: decydującą rolę miast we wdrażaniu głównych celów UE - spójności gospodarczej i społecznej, zatrudnienia, konkurencyjności i równowagi środowiskowej. Zdaniem Komitetu Regionów (...) demonstruje to potrzebę bliższego zaan- 8

9 gażowania władz lokalnych i regionalnych w formułowaniu przyszłej polityki i poznania, że miasta (...) powinny być prawdziwymi partnerami w tym procesie. Problemy degradacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej obserwowane są zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i poszczególnych Państw Członkowskich. Dlatego też przygotowywanie kompleksowych programów rewitalizacji, łączących powyższe elementy jest nieuniknioną drogą w kierunku poprawy jakości życia oraz rozwoju lokalnego miast i aglomeracji w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 1.3 Cele rewitalizacji w Wałbrzychu Zasadniczym celem rewitalizacji Wałbrzycha jest: Ożywienie gospodarcze i społeczne miasta, a także jego zwiększony potencjał turystyczny i kulturalny, w tym nadane obiektom i terenom zdegradowanym nowe funkcje społeczno-gospodarcze Powyższy cel zasadniczy zostanie zrealizowany poprzez: odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych odnowę obiektów i terenów po-przemysłowych zmianę ich dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne zachęcanie lokalnej społeczności do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, roskę o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczopołeczny ć przy tym należy, iż rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia owiednich warunków do poprawy bytu tkanki społecznej znajdującej się na rewitalizowanym obze. ównież zauważyć, że nie będzie możliwe zakończenie procesu rewitalizacji w ciągu roku, czy dwóch lat. oce programu nie pojawią się od razu, dlatego tak ważnym jest przygotowanie długotrwałego programu, y mimo zmian kadrowych będzie konsekwentnie realizowany w trakcie nadchodzących kilkudziesięciu lat. 1.4 Priorytety rewitalizacji Wałbrzycha Priorytety projektu rewitalizacji Wałbrzycha zdefiniowano poprzez współpracę z lokalnymi partnerami w trakcie: 1) prac warsztatowych i badań ankietowych radnych, członków Zespołu Zadaniowego oraz Zespołu Doradczego, 2) sondażu społecznego wykonanego na przedstawicielach trzech krytycznych dla rewitalizacji miasta grupach społecznych młodzieży, przedsiębiorcach oraz bezrobotnych. 9

10 Wyniki powyższych działań wskazują na konieczność priorytetowego podejścia do następujących działań: Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych oraz tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej, kulturalnej i zdrowotnej, w tym mających za zadanie rozwój działalności społeczno-opiekuńczej oraz zdrowotnej, odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym Prace konserwatorskie i remonty zabytków, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju kultury, turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej mających za zadanie podniesienie kwalifikacji i integrację osób niepełnosprawnych Marketing i promocja wałbrzyskich atrakcji turystycznych 1.5 Kompleksowość rewitalizacji Celem realizacji rewitalizacji jest nie tylko na zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej, ale również i terytorialnej. Dlatego też tak ważnym jest włączenie w proces przygotowania programu rewitalizacji i rozwoju miasta nie tylko lokalnych parterów społeczno-gospodarczych, ale i sąsiadujące samorządy terytorialne (wspólne planowanie rozwoju przestrzennego). Oznacza to, iż rewitalizacja to kompleksowy program, który odnosi się do wybranych przez samorząd terytorialny obszarów w dawnych, często zabytkowych, lecz podupadłych dzielnicach mieszkaniowych, po-przemysłowych, czy po-wojskowych w miastach, a także poza nimi. Projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów poprzemysłowych powinny być wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich oraz SPO Rozwój Zasobów Ludzkich i SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata , a także Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wdrażanie projektów rewitalizacji miast i dzielnic miast, w ramach tego działania, wpłynie również na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. 10

11 Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych. Projekty wspierać będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego. 1.6 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha Kluczowym dokumentem strategicznym wyznaczającym zasady wykorzystania przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. II priorytetem ZPORR-u jest rozwój lokalny, który został opisany w działaniu 3.3 jako rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i powojskowych. Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Wzrost konkurencyjności regionów należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji województw w Polsce względem regionów europejskich w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej. Pod przeciwdziałaniem marginalizacji należy rozumieć podjęcie działań interwencyjnych na obszarach o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Odbywać się to powinno poprzez ograniczanie problemów społecznych takich jak bezrobocie w drodze wsparcia rozbudowy infrastruktury oraz zasobów ludzkich. Konkurencyjność regionów powinno budować się na bazie ich najmocniejszych stron, zaś przeciwdziałanie marginalizacji powinno być zwrócone w kierunku rozwiązania najbardziej bolących problemów i likwidacji najsłabszych stron gmin. W ramach Poddziałania 3.3 ZPORR wspierane są projekty, które wynikają ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych: dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach, (szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej), a także terenów po-przemysłowych i po-wojskowych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami. Zgodnie z rozporządzeniem ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. z r., Nr 200, Poz. 2051), Miasta, które chcą uzyskać wsparcie UE w ramach Poddziałania 3.3 muszą przygotować kilkuletni Lokalny Program Rewitalizacji (zwany w dalszej części opracowania LPR). 11

12 LPR wyznacza granice obszaru poddawanego rewitalizacji, bazując na podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz (w tym wniosków różnych podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania tego strategicznego z punktu widzenia Miasta dokumentu. Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata i następne obejmuje zarówno zdegradowane obszary miejskie, jak i obszary po-przemysłowe. LPR zawiera listę projektodawców oraz opis proponowanych przez nich działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego Miasta Wałbrzycha, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe i inwestycyjne Miasta dotyczące rewitalizacji. LPR podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej. Projekty inwestycji, które mają być współfinansowane przez UE muszą być uwzględnione w treści LPR, zarówno pod względem celów jakie w zamierzeniu projektodawców mają realizować, jak i udziału finansowego Miasta w ich realizacji. Warto zaznaczyć że wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosku o dofinansowanie rewitalizacji z Funduszy Strukturalnych UE, obok miasta występują również podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych, organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna oraz szkoły wyższe. 1.7Struktura projektu sporządzenia programu rewitalizacji Wałbrzycha Współpraca nad opracowaniem wersji LPR objęła realizację trzech etapów: etapu przygotowania, etapu diagnozowania i etapu projektowania. W trakcie etapu przygotowania Prezydent Miasta dokonał wyboru Pełnomocnika ds. Rewitalizacji. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta stworzono Zespół Zadaniowy, w skład którego weszli reprezentanci kluczowych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz komunalnych jednostek organizacyjnych. Zespół Zadaniowy odpowiedzialny był za zarządzanie procesem planowania strategicznego, którego efektem stało się opracowanie LPR. W trakcie etapu diagnozowania przeprowadzona została analiza faktograficzna oraz jakościowa aktualnej sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej w mieście. W trakcie etapu projektowania, na który złożyły się prace warsztatowe wszystkich zespołów, zebrano, dokonano analizy oraz hierarchizacji projektów i zadań związanych z rewitalizacją Miasta Wałbrzycha. Dodatkowo, przy współpracy z Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości wykonano sondaż społeczny, w trakcie którego zapytano przedstawicieli lokalnej społeczności młodzież, przedsiębiorców i bezrobotnych o ich preferencje związane z danym typem projektów rewitalizacji oraz chęć zaangażowania się w realizację danego projektu. 12

13 Zespół Zadaniowy na bieżąco współpracował z przedstawicielami mediów, przekazując informacje dotyczące prac projektowych m.in. w trakcie specjalnych konferencji prasowych Prezydenta Miasta. Zorganizowano również sesję informacyjną skierowaną do wałbrzyskich organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji zrzeszających lokalnych przedsiębiorców. Realizując politykę wspierania organizacji pozarządowych przez Urząd Miasta, zaproponowano stworzenie narzędzia pozwalającego zaangażować do pomocy na rzecz organizacji pozarządowych wykształconą młodzież studentów wyższych lat wałbrzyskich uczelni ekonomicznych. Prezydent Miasta Pan Piotr Kruczkowski ogłosił konkurs dla studentów, którzy nawiążą kontakt z jedną z wałbrzyskich organizacji pozarządowych i stworzą dla niej pełen wniosek kierowany pod EFS bądź EFRR. Prezydent Miasta skierował również apel w stronę większych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Wałbrzychu o zasponsorowanie nagrody dla tych studentów, których wnioski zostaną zaakceptowane przez UE. Poszukiwane są firmy, które zdecydują się ufundować zarówno nagrodę finansową, jak też zaproponują najlepszym studentom odbycie stażu zawodowego w swojej firmie. Rozwiązanie powyższe ma pozwolić na aktywne zaangażowanie młodzieży wałbrzyskiej w życie społeczne i gospodarcze Miasta. Jedną z bolączek Wałbrzycha jest ucieczka absolwentów wyższych uczelni do innych. Lepiej rozwiniętych gospodarczo miast. Organizacje pozarządowe cierpią na brak potencjału instytucjonalnego pozwalającego wykazać wystarczającą trwałość realizacji projektu i brak dostępu do wykwalifikowanych osób gotowych nie tylko napisał poprawny wniosek i studium wykonalności, ale również będą gotowe zaangażować się w realizację i rozliczenie projektu dotowanego przez Unię Europejską. Dodatkowo, nawiązano współpracę z zespołem przygotowującym aktualizację strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Wałbrzycha (projekt realizowany przez zespół UNDP). Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji włączyli się w prace warsztatowe nad aktualizacją strategii oraz na bieżąco informowali uczestników prac o postępach prac projektowych związanych z rewitalizacją Wałbrzycha. W efekcie kilkumiesięcznych, intensywnych prac opracowany został niniejszy dokument. Będzie on cyklicznie aktualizowany zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części opracowania. Pierwsza aktualizacja planowana jest już w trakcie pierwszego kwartału 2005 roku. 1.8 Twórcy programu rewitalizacji Wałbrzycha Lokalny Program rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata i następne powstał dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta Pana Piotra Kruczkowskiego, który zaproponował przedstawicielom lokalnej społeczności ponadpartyjne porozumienie jako niezbędną przesłankę rozpoczęcia i efektywnej realizacji trudnego i długotrwałego procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej Wałbrzycha. Koordynatorem projektu stworzenia programu rewitalizacji stał się powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Pan Jacek Kramnik, Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta. Program powstał dzięki pracy Zespołu Zadaniowego, którego pracami kierował Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Mirosław Bartolik. Do grona członków Zespołu zadaniowego zostały powołane następujące osoby: 13

14 1.1 Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta - Przewodniczący Zespołu 2.2 Jacek Kramnik Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta Pełnomocnik ds. Rewitalizacji 3.3 Alicja Rosiak Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha 4.4 Anna Adamkiewicz Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 5.5 Anna Porada Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji 6.6 Krystyna Bartoszyńska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7.7 Kazimierz Szewczyk Kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki 8.8 Grażyna Muszyńska -Szmaj Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. 9.9 Augustyn Skrętkowicz Prezes Zarządu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Franciszek Waśniowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Marian Stryjski Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu Ireneusz Zarzecki Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Teresa Wójcikowska Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zenon Matuszko Koordynator Koalicji Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta Bożena Dróżdż Zastępca Naczelnika Wydział Gospodarki Miasta Stanisław Rejman Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Miasta planowanie przestrzenne Anna Grzonkowska Inspektor w Wydziale Gospodarki Miasta planowanie przestrzenne Lilianna Wierzbicka Inspektor w Wydziale Gospodarki Miasta Biuro ds. Rewalidacji Pokopalnianej 14

15 Andrzej Gizka Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Miasta polityka gospodarcza Wiesław Zalas Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Dagmara Wodraszka Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Miasta Wartość programu rewitalizacji wynika również z zaangażowania do jego stworzenia szerokiej reprezentacji lokalnej społeczności. Do składu Zespołu Doradczego zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych grup społecznych liderzy lokalnej społeczności: 1. ks. Marek Babuśka Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha 2. dr hab. Andrzej Bator Prorektor Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 3. Sebastian Borecki Koalicja Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych 4. Eugenia Czajkowska Dyrektor biura Fundacja BIEDA 5. Janusz Dziewit Dyrektor Oddziału AG "TEST" Human Resources 6. mł. insp. mgr Janusz Figiel Z-ca Komendanta Miejskiego Policji 7. Ewa Frąckowiak Rzecznik prasowy Prezydenta Miasta 8. Mariusz Gawlik Dyrektor OSiR 9. Lidia Gibuła Dyrektor Inkubator Przedsiębiorczości Członek Zarządu Fundacji Wałbrzych Józef Gruszka Prezes Zarządu Fundacja Regionu Wałbrzyskiego 11. Bogumiła Harazińska-Pilch Licencjonowany Zarządca nieruchomości 15

16 12. Sławomir Hunek Prezes Zarządu DARR S.A. 13. Sławomir Jagiełło 14. Bożena Jaworska-Bodziony Prezes Zarządu Twój Dom Sp. z o.o. z. nieruchomościami 15. Piotr Jonek Stowarzyszenie Regionalne PRO SILESIA 16. Jerzy Karmiński Dyrektor Teatru Lalki i Aktora/Kolalicja Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych 17. Jerzy Karski Komendant Straży Miejskiej 18. Cezary Kasiborski Dyrektor Biblioteki pod Atlantami 19. Jerzy Kristen SM Podzamcze Zastępca Prezesa ds. Technicznych 20. Piotr Kruszczyński Dyrektor Artystyczny Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 21. Elżbieta Krzan Licencjonowany Zarządca Nieruchomości 22. Grzegorz Kruszyński WPWiK Sp. z o.o. 23. Elżbieta Łaganowska Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 24. bryg. mgr inż. Andrzej Marzęda Komenda Miejska PSP 25. Zbigniew Michurski SIDOM Zarządzanie nieruchomościami 26. Stanisław Paluch Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 27. Halina Pankanin Zastępca Prezydenta Miasta 28. Krzysztof Pączka Prezes Zarządu SM Górnik 29. Barbara Pisula Dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 30. Tadeusz Rojek 16

17 31. Marek Rząsowski Izba Gospodarcza w Wałbrzychu 32. Zofia Sikora PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej 33. Zbigniew Stanczewski Prezes Zarządu SM SKARBEK 34. Aleksander Szarapo 35. ks. Waldemar Szczugieł Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu 36. Marek Śpiewak Starosta Wałbrzyski 37. Cezariusz Tkaczyk Prezes SM Poniatów 38. Zdzisław Tomczak Prezes SM Podzamcze 39. dr Jerzy Tutaj Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia WWSZiP Prezes Zarządu Zamek Książ Sp. z o.o. 40. Krzysztof Wasilewski Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych 41. Grzegorz Ważny THERM-BUD 42. Andrzej Wieczorek Dyrektor biura Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług 43. Józef Wiłkomirski Dyrektor Filharmonii Sudeckiej 44. Iwona Żuk-Magierska Dyrektor PUP Prace zespołów śledzili przedstawiciele lokalnych mediów prasy, radia i telewizji. Projekt sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata i następne zaprogramował oraz koordynował, a także zaproponował finalny kształt dokumentu stanowiącego wyniki prac zespołów Maciej Tertelis reprezentujący firmę konsultingową Remarket Doradztwo Sp. z o.o. W projekcie wspierało go również dwoje konsultantów zewnętrznych Aleksandra Czyżewska, współautorka projektu ustawy o rewitalizacji oraz kształtu działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz dr Julian Kołodziej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ochrony dziedzictwa Przemysłowego TICCIH. Prace projektowe wsparło również szereg pozostałych osób przedstawicieli Urzędu Miasta Wałbrzycha, komunalnych jednostek organizacyjnych, potencjalnych beneficjentów, lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji kultury i sztuki, fascynacji historii i dziedzictwa kulturowego Wałbrzycha: 17

18 1) Jarosław Chołodecki konsultant UNDP 2) Robert Hadaś Skarbnik Miasta Wałbrzycha 3) Jerzy Kosmaty Kustosz Muzeum Przemysłu i Techniki 4) Marek Malinowski Redaktor i fotografik 5) Marek Małecki Naczelnik Wydziału Gospodarki Miasta Wałbrzycha 6) Alicja Młodecka Dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ 7) Michał Pacierpnik Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy 8) Zdzisław Rostkowski Agencja Reklamy ART AGORA 9) Bożena Smolnicka animator kultury, Wałbrzyska Mafia Towarzyska 10) Jacek Szynalski Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy 11) Wiesław Urbański Członek Zarządu, Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 12) Stanisław Zydlik Dyrektor Muzeum w Wałbrzychu 13) Barbara Nowak-Obelinda Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu 18

19 2. DIAGNOZA FAKTOGRAFICZNA MIASTA WAŁBRZYCHA 2.1 Aktualny stan rozwoju Wałbrzycha w skrócie Finanse miejskie. Na koniec 2004 roku uległy radykalnej poprawie w stosunku do analogicznego okresu w 2002 roku. Udokumentowane zobowiązania wymagalne w tamtym okresie to 35 mln zł, realne ze względu na nieoczekiwane faktury, pozwy do sądu oraz interwencje komornicze oszacowano na blisko 50 mln zł. Na koniec 2003 roku zobowiązania wymagalne zostały zredukowane do 8 mln zł, na pierwsze półrocze 2004 roku do 4 mln i to tylko wobec miejskich spółek. Obecnie Gmina w terminie reguluje należności. Nie ma też problemów z pozyskaniem kredytu, może też liczyć na wybór korzystniejszej oferty. Rynek pracy. Według statystyk na koniec września br. w Wałbrzychu rejestrowano osób pozostających bez pracy. To o 1719 osób mniej niż w momencie objęcia prezydentury przez Piotra Kruczkowskiego, czyli w listopadzie 2002 roku. W ciągu trzech kwartałów br. bezrobocie spadało szybciej tylko w czterech powiatach Dolnego Śląska (na 29 ogółem). W październiku stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim po raz pierwszy spadła poniżej 30%. Połączenie powiatów ziemskiego i grodzkiego wyeliminowało statytyki odnośnie stopy bezrobocia w Wałbrzychu, tym niemniej można ją oszacować na poziomie nie wyższym niż 25%. Gdyby Wałbrzych nadal był powiatem grodzkim, lokowałby się w pierwszej dziesiątce dolnośląskich powiatów o najniższej stopie bezrobocia. Ogólnopolski sukces Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i rosnące zatrudnienie w pewnej mierze jest też osiągnięciem Gminy uznawanej za przyjazną inwestorom, m.in. w związku z umarzaniem podatku od nieruchomości. Również takie firmy jak Wamag czy Zakłady Koksownicze podniosły zatrudnienie m.in. dzięki wsparciu Gminy. Walka z bezrobociem. Wałbrzyskie biedaszyby alternatywne miejsca pracy. Podstawową przesłanką powstania programu specjalnego Wałbrzyskie biedaszyby... było nie tylko nielegalne wydobycie zagrażające życiu i degradujące środowisko. Przede wszystkim dramatyczna sytuacja na rynku pracy, powstanie enklaw biedy i wykluczenia całych zbiorowości, niewykształconych, biernych zawodowo i społecznie. Program realizowany kosztem 6 mln zł pochodzących z Funduszu Pracy, współfinansowany przez Gminę Wałbrzych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pozwolił na zatrudnienie 620 osób, przy 20-procentowej fluktuacji kadr. Wciąż niedoceniany skutek programu, to m.in. doraźna niezależność finansowa pracowników i ich rodzin, przywrócenie wiary we własne możliwości, reintergracja społeczna i zawodowa. Skutki wymierne dla miasta, to m.in. rekultywacja ponad 10 hektarów po nielegalnych wyrobiskach węgla, rewaloryzacja ponad 12 ha zieleni miejskiej, naprawa 20 km dróg leśnych oraz kompleksowa renowacja systemu melioracyjnego miasta. Radykalnie zostało też ograniczone zjawisko biedaszybów początkowo liczbę biedaszybników szacowano na około 2 tys. osób, obecnie straż miejska wylicza około 180 osób zajmujących się nielegalnym wydobyciem głównie na terenach nie podległych Gminie Wałbrzych. Konsekwencją programu jest powstanie Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego, przy czym powodzenie przedsięwzięcia jest przede wszystkim uzależnione od niepewnych środków rządowych. WCZS jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką realizująca zadania na rzecz uniezależnienia społecznego i ekonomicznego osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Do zadań Centrum należy pomoc najsłabszym, najbardziej narażonym na ubóstwo. Przedsięwzięcie pozytywnie weryfikuje się w obliczu nagłej potrzeby wykorzystania środków na aktywizację rynku pracy. Miasta, które takiego zakładu nie posiadają, praktycznie nie mają 19

20 możliwości wykorzystania tych środków w krótkim czasie. Warunki inwestowania w Gminie określa również wprowadzony już Pakiet Przedsiębiorczość - zbiór uchwał ustalających preferencyjne stawki podatków i opłat lokalnych, a także zwalniania z podatku od nieruchomości. Ważną perspektywą rozwoju przedsiębiorczości jest też tworzona Strefa Aktywności Gospodarczej na Poniatowie, która skorzysta z elementów infrastruktury wspólnej ze Strefą Ekonomiczną i ułatwi poszukiwanie rynków zbytu. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wałbrzych na lata Program został opracowany siłami specjalistów od zarządzania mieniem, urzędników, pracowników MZB i radnych. Po raz pierwszy dokonano diagnozy faktograficznej i jakościowej struktury zasobów mieszkaniowych Gminy Wałbrzych, uwypuklając słabe i mocne strony, identyfikując potrzeby i kierunki działań koniecznych do realizacji racjonalnej gospodarki tymi zasobami. Program uchwalony w maju przez Radę Miejską jako Strategia Gospodarki Mieszkaniowej wychodzi naprzeciw podstawowej powinności Gminy, czyli trosce o zaspokojenie potrzeb najuboższych, racjonalizuje wydatki i zapobiega prywatyzacyjnemu chaosowi. Praktycznym przykładem racjonalizacji wydatków i wzrostu efektywności jest Miejski Zarząd Budynków, którego koszt działalności spadł o 5,5 mln zł (w latach ), natomiast rośnie liczba remontowanych mieszkań (150 w 2004, 140 w 2003, 85 w 2002) i dachów (41 w 2004, 37 w 2003), zaś w pierwszym kwartale przyszłego roku wodomierzowanie zostanie zakończone w całym zasobie mieszkaniowym Gminy. Ważnym wydarzeniem w dziejach miasta jest również powstała z inicjatywy Prezydenta Uchwała z 28 października w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe. Zgoda na 99-procentowe bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych i innych użytkowników wieczystych jest jedną z nielicznych w kraju prób tak radykalnego ułatwienia w nabywaniu gruntów i zapobiegania ryzyka wobec niemieckich roszczeń majątkowych. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata i następne. Program powstał przy współpracy 100-sobowego zespołu, w większości złożonego z szanowanych obywateli miasta zaproszonych przez Prezydenta. Celem tej pracy było określenie kierunku przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w Wałbrzychu, co w przyszłości doprowadzi do ożywienia gospodarczego, społecznego i nowego ładu przestrzennego. Program uwzględnia wiele projektów zmierzających m.in. do rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytku po-przemysłowym byłej kopalni Thorez, poprawy stanu technicznego wybranych fragmentów zabudowy śródmiejskiej (Waryńskiego, Dmowskiego, Słowackiego, Gdańska, Sienkiewicza, Kościuszki, Kościelna, Moniuszki, Rynek), stworzenia centrum informacji i obsługi ruchu turystycznego, stworzenie bazy danych o kwaterach włączonej do międzynarodowego systemu rezerwacji turystycznej oraz realizacji szeregu obiektów w Parku Sobieskiego, np. ścieżek rowerowych, całorocznego stoku narciarskiego, toru saneczkowego i bazy gastronomicznej. Program może liczyć na wsparcie z funduszy strukturalnych UE do 8 mln euro. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha. Strategia znajduje się w trakcie opracowania, prawdopodobnie w grudniu zostanie przyjęta przez Radę Miejską. Jej celem jest przyjęcie najważniejszych z punktu widzenia przyszłości miasta zadań oraz ustalenie zasad i metod ich realizacji. Ma charakter nowatorski ze względu na wsparcie finansowe PKN Orlen, wsparcie merytoryczne Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, założoną równowagę strategiczną rozwoju społeczeństwa, gospodarki i środowiska oraz powszechny udział w dyskusji przedstawicieli praktycznie wszystkich środowisk. W ten sposób strategię realizuje zaledwie 8 samorządów w Polsce. 20

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. O REWITALIZACJI Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji oraz przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r.

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r. Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w perspektywie 2013+ Katowice, 12 lutego 2009 r. Charakterystyka województwa śląskiego najwyŝsza w kraju

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku styczeń 2015 O dokumencie ZPROF wprowadzenie Dokument Zintegrowany Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja podsumowanie

Rewitalizacja podsumowanie Rewitalizacja podsumowanie 2007-2013 Na Rewitalizację Miasta Kluczborka składały się dwa projekty: I. Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA 2015-2023 REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777). Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 215-22 Legnica 15.11.216 rok I. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o programie: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo