RZECZPOSPOLITA POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERS'IWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-ZKRMC Protokół ustaleń nr 8/2014 z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 21 maja 2014 r. Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej KRMC) przewodniczyła Pani Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Wiceprzewodnicząca Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie KRMC oraz osoby zaproszone do udziału w pracach Komitetu, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2. l. Otwarcie posiedzenia. Przyjęto porządek obrad zgodny z agendą. Wiceprzewodnicząca KRMC poinformowała, że w trybie obiegowym Komitet przyjął następujące projekty dokumentów: a) projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, b) projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polskq Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów: 2.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnyc/t oraz niektórych innych ustaw- wnioskodawca Minister Sprawiedliwości. Projekt dokumentu skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem (uwagi MF, RCL). rozbieżności Do projektu dokumentu złożono uwagę Ministra Administracji i Cyfryzacji dokument z 20 maja 2014 r., znak: DI-WPIP (dot. listy kontrolnej osiągania interoperacyjności przez system regulowany przez projekt dokumentu). Pan Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, złożył ustną uwagę dot. art. 175a 3 projektu. Według GIODO to sądy powinny pełnić teł , tel. kom

2 funkcję administratora danych osobowych, natomiast Minister Sprawiedliwości - funkcję administratora systemu teleinformatycznego. Wiceprzewodnicząca Komitetu, poinformowała, że uwaga GIODO została złożona po upływie wyznaczonego terminu opiniowania. Członkowie KRMC nie podtrzymali uwagi GIODO. Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy. Uwaga MAC została wyjaśniona, zgodnie ze stanowiskiem MS wyrażonym w dokumencie z 21 maja 2014 r., znak: DPrC-IV /13. Uwagi znajdujące się w protokole rozbieżności, leżące poza właściwością Komitetu, nie zostały rozpatrzone. Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu ustawy Stałemu Komitetowi Rady Ministrów wraz z protokołem rozbieżności. ~rojekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw ~L- wnioskodawca Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Projekt dokumentu skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem (uwagi MG, MNiSW, RCL, MEN, KPRM, MZ, MF). rozbieżności Do projektu dokumentu uwagi złożył Minister Spraw Wewnętrznych, znak: DEP WAKOKK / Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy z następującym rozstrzygnięciem uwag: MSW - uwaga nr 2 została przyjęta, uwaga nr l została wyjaśniona, zgodnie ze stanowiskiem GUS wyrażonym w dokumencie z 20 maja 2014 r., znak: GP /112/2014, MNiSW nr 2 z protokołu rozbieżności została wyjaśniona, MNiSW przyjął stanowisko GUS, KPRM nr 7 z protokołu rozbieżności, w części dat. danych teleadresowych i daty urodzenia - KPRM przyjął wyjaśnienia GUS. Pozostałą część uwagi pozostawiono do rozstrzygnięcia pomiędzy GUS i KPRM, przed rozpatrzeniem projektu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów, MZ nr 1 O z protokołu rozbieżności skierowano do rozpatrzenia pomiędzy GUS i MZ przed rozpatrzeniem projektu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów. Uwagi: MEN, MG, RCL i MF, MNiSW nr 6, z protokołu rozbieżności, nieleżące we właściwości KRMC, nie zostały rozpatrzone. Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu dokumentu Stałemu Komitetowi Rady Ministrów wraz ze zmodyfikowanym protokołem rozbieżności Projekt dokumentu Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r. - wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji. Do projektu dokumentu złożono: uwagi Ministra Spraw Wewnętrznych, dokument znak: DEP.WAKOKK /2014, uwagi Ministra Spraw Zagranicznych, dokument z 28 kwietnia 2014 r., uwagi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, dokument z 23 kwietnia 2014 r., znak: DRC-IV MSZ/14, 2 teł , teł. kom

3 uwagi Ministra Edukacji Narodowej, dokument z 29 kwietnia 2014 r., znak: DJE.WPNT , autopoprawkę Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokument z 29 kwietnia 2014 r., znak: DFS /Ska. Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu wraz z autopoprawką. Uwagi MSW, MSZ i MIR nr 1-9 zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem MAC wyrażonym w dokumencie z29kwietnia 2014 r. znak: DFS /Ska. Uwagi MIR nr 10 i 11 oraz uwagi MEN zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem MAC wyrażonym w dokumencie z 16 maja 2014 r. znak: DFS /Ska. 3. Informacja nt. warunków brzegowych dla projektów POPC - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Informację przedstawił Pan Roman Dmowski, Wiceprzewodniczący Komitetu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W dyskusji udział wzięli: Pan Roman Dmowski, Wiceprzewodniczący Komitetu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Pani Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca Komitetu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pani Izabela Jakubowska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Piotr Gryska, Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji, Pan Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Rafał Magryś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Komitetu, Pani Iwona Wendel, zidentyfikowała ryzyko w zakresie gotowości legislacyjnej niezbędnej dla osiągnięcia funkcjonalności produktów projektu podczas potencjalnego naboru projektów we wrześniu br., z uwagi na wprowadzenie przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu ograniczenia liczby projektów dokumentów rządowych wpisywanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w 2014 r. Konkluzja: Komitet przyjął warunki brzegowe dla projektów POPC stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ustaleń, z rozbieżnością z MSW w sprawie warunku brzegowego dot. budżetu projektu oraz okresu realizacji projektu. 4. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG - pl./d -Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 5. Informacja nt. modelowania procesów w notacji BPMN - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 6. Podsumowanie pierwszego etapu zasilania zasobami informacyjnymi Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej -Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 3 teł , teł. kom

4 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie posiedzenia. Tennin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 4 czerwca br. o godz Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Wiceprzewodnicząca Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Iwona Wendei Załacznlki: 11 Załącznik nr l - Agenda posiedzenia, 2/ Załącznik nr 2- Lista obecności (dokument w postaci papierowej), 3/ Warunki brzegowe PO PC. 4/ Porostałe dokumenty wymienione w tekście są zamieszczone na portalu KRMC. 4 e-maił: tej , tej. kom

5 AGENDA POSIEDZENIA KOMITETU RADY MINISTRÓW DOSPRAW CYFRYZACJI 21 maja 2014 r., godzina Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, Sala 217 Załącznik nr l l. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów: 2.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw- wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, 2.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innyc/t ustaw - wnioskodawca Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 2.3. Projekt dokumentu Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r. - wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji. 3. Informacja nt. warunków brzegowych dla projektów POPC - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 4. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG -pl./d - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 5. Informacja nt. modelowania procesów w notacji BPMN - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 6. Podsumowanie pierwszego etapu zasilania zasobami informacyjnymi Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie posiedzenia. 5 tel , teł. kom

6 Warunki brzegowe przyjęte przez KRMC w dniu 21 maja br.: budżet EUR, projektu - liczony w oparciu o koszty kwalifikowane nie przekracza 50 mln - okres realizacji projektu - maksymalnie 36 miesięcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym dołączonym do wniosku o dofinasowanie, - logiczna kontynuacja - otrzymanie dofinansowania uwarunkowane od zakończenia wcześniejszego etapu (jeśli dotyczy). Do dofinansowania nie będą dopuszczone projekty, które w zakresie danego obszaru nie zostały zakończone w perspektywie UE , odpowiedzialność właściwego członka kierownictwa - dla projektów realizowanych przez ministerstwa lub przez jednostki im podległe wniosek składa właściwy członek kierownictwa ministerstwa; dla projektów realizowanych przez jednostki nadzorowane wniosek składa kierownik jednostki w porozumieniu z właściwym członkiem kierownictwa właściwego ministerstwa; dla projektów realizowanych przez jednostki nienadzorowane przez ministerstwo, wniosek składa kierownik jednostki. projekty wymagające zaangażowania innych resortów realizowane są w partnerstwie z wnioskodawcą (niezbędne porozumienie lub umowa konsorcjum), - gotowość legislacyjna niezbędna dla osiągnięcia funkcjonalności produktów projektu: w przypadku projektu ustawy - projekt założeń projektu ustawy zatwierdzony przez Radę Ministrów, w przypadku rozporządzenia RM - projekt przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. "jeden Jogin" - uwierzytelnianie obywatela za pomocą profilu zaufanego epuap, jako podstawowa lub uzupełniająca metoda uwierzytelniania przyjęcie strategii lub programu dla danego obszaru, którego dotyczy projekt i mapy "kompatybilności" projektów w tym obszarze (powinny być dołączone do wniosku o dofinasowanie ), każdy z systemów informatycznych projektu uruchomiony zostanie na wirtualnej platformie systemowej na etapie podpisania umowy o dofinansowanie powołano zespół projektowy do realizacji, - projekt będzie realizowany w wybranej przez wnioskodawcę metodyce projektowej.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. wrzesie grudzie 2013 r.

Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. wrzesie grudzie 2013 r. Plan pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wrzesie grudzie 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytuł Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 Wrzesień Projekt założeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 WARSZAWA 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POZYCJA USTROJOWA RADY MINISTRÓW

POZYCJA USTROJOWA RADY MINISTRÓW POZYCJA USTROJOWA RADY MINISTRÓW PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski WPiA UW Wprowadzenie Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd. Woody Allen Trójpodział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską OBWIESZCZENIE Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 24 kwietnia 2012 r. W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

I. W wyniku kontroli przeprowadzonej w MSWiA, NIK ocenia negatywnie:

I. W wyniku kontroli przeprowadzonej w MSWiA, NIK ocenia negatywnie: LWA-4101-16-02/11 P/11/169 Warszawa, dnia 02 lutego 2012 r. Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 27 lutego 2015 r. odbyło się dwudzieste posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400)

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) +12069803 12-18 stycznia 2015 r. AKTUALNOŚCI Wtorek, 13 stycznia KONFERENCJA: 10 LAT AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Podsekretarz stanu w MIiR Iwona

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013 Załącznik nr 1 do pisma nr SC5/0200/2/2/MVT/2011/5649 z dnia 04.10.2011 r. INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku Objaśnienia: Departament SC Departament

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo