Podsumowanie 2009 roku...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie 2009 roku..."

Transkrypt

1

2 Podsumowanie 2009 roku... Miniony rok był okresem, w którym po raz pierwszy od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się liczba osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia poszybowała wysoko w górę. Na koniec grudnia bez pracy pozostawało blisko osób to o ponad więcej aniżeli w grudniu 2008 roku. Przyczyn wzrostu bezrobocia w ostatnich miesiącach jest wiele główną z nich jest oczywiście słynny już europejski kryzys gospodarczy, który mimo wszystko dał się odczuć również w naszym powiecie. Brak nowych - znaczących inwestycji, likwidacja miejsc pracy w regionach ościennych, kiepska sytuacja na europejskich rynkach pracy, spowodowały, że bezrobocie w naszym powiecie systematycznie rośnie. Jednak ubiegły rok to także informacje pozytywne. Powiatowy Urząd Pracy w 2009 roku pozyskał z różnych źródeł (Ministerstwo Pracy, Marszałek woj. opolskiego, Europejski Fundusz Społeczny) ponad 30 milionów złotych na aktywizację rynku pracy i wspieranie przedsiębiorczości. Dzięki tym pieniądzom powstało kilkaset nowych firm, setki młodych ludzi odbyło staże zawodowe, a kilka tysięcy osób uzyskało nowe kwalifikacje lub zdobyło zatrudnienie. Gospodarki do reprezentowania Polski w konkursie: europejskie nagrody przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że obecny rok będzie rokiem lepszym rokiem, w którym osobom bezrobotnym łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie, a pracodawcy na dobre zapomną o skutkach kryzysu i zaczną tworzyć nowe miejsca pracy Dynamika bezrobocia W ubiegłym roku nyski urząd pracy został nagrodzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za dwa projekty, które zostały uznane za jedne z 15 najlepszych w Polsce. Z kolei nasz sztandarowy projekt: budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych został nominowany przez Ministerstwo

3 3 90 lat publicznych służb zatrudnienia w Polsce W tym roku obchodzimy 90 lecie publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Na początek prezentujemy Państwu trochę historii Polska była jednym z pierwszych krajów powołujących państwową ( publiczną ) służbę zatrudnienia w Europie. W dniu roku Naczelnik Państwa na wniosek Premiera podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Był to pierwszy dokument stanowiący o tworzeniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy (i opieki na wychodźcami), które miały podlegać ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej - w celu ułatwienia wyszukiwania pracy. Wśród zadań wymieniano: pośrednictwo pracy, porady przy wyborze lub zmianie zawodu oraz udzielanie informacji o krajowych i zagranicznych stosunkach zarobkowych, zbieranie i zestawianie danych statystycznych. Po II wojnie światowej zniesiono prywatne i społeczne pośrednictwo pracy, a przed publicznymi służbami zatrudniania postawiono prócz klasycznych zadań również łagodzenie stałych niedoborów siły roboczej. W ramach sowietyzacji kraju zmieniło się również bezpośrednie podporządkowanie organizacyjne służb zatrudnienia, które przekształcono w komórki organizacyjne rad narodowych. Od roku po dokonanej reformie podziału administracyjnego Polski struktura publicznych służb zatrudnienia przedstawiała się w sposób następujący: KUP - spełniający funkcję centralnego koordynatora działalności programowej, finansowej i organizacyjnej; WUP (Wojewódzki Urząd Pracy) PUP (Powiatowy Urząd Pracy) Zgodnie z ustawami wdrażającymi reformę ustrojową państwa z dniem 01 stycznia 2000 r. System Urzędów Pracy przestaje istnieć jako administracja specjalna wydzielona. Powiatowy urząd pracy został podporządkowany samorządowi powiatowemu. W myśl nowych uregulowań prawnych organem zajmującym się realizacją problematyki rynku pracy na terenie powiatu został starosta. I tak jest do dziś

4 Bezrobocie w statystyce Poziom i stopa bezrobocia Według szacunków Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie na koniec 2009 roku stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 18,0% (stopa bezrobocia w kraju wynosiła 11,9%, a w województwie opolskim 12,7%). Ilość bezrobotnych w stosunku do listopada 2009 zwiększyła się o 733 osoby. Liczba osób skierowanych w ramach aktywnych form pomocy od stycznia 2009 roku Struktura osób bezrobotnych (wybrane kategorie) długotrwale bezrobotni = osób bezrobotni bez prawa do zasiłku = osób bezrobotni powyżej 50 roku życia = osób bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych = osób Lokalne rynki pracy bezrobotni bez doświadczenia zawodowego = osób samotni rodzice = 715 osób młodzież w wieku do 25 lat = osób bezrobotni bez wykształcenia średniego = osób

5 3 Migawki z rynku pracy Koniec legitymacji Z dniem 1 stycznia 2010 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestał wydawania legitymacji ubezpieczeniowych. Dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Nysie także nie wydaje już nowych legitymacji. Potwierdzenie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej odbywa się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez PUP w Nysie. Zaświadczenie ważne jest do końca terminu ważności. Zazwyczaj jest to okres 30 dni. Osoby bezrobotne posiadające legitymację ubezpieczeniową mogą ją uaktualniać w Urzędzie Pracy. Okres jej ważności również wynosi 30 dni. Obowiązek przedstawiania zaświadczeń dotyczy także członków rodziny osoby ubezpieczonej. Stosowane zaświadczenie, także ważne 30 dni, wydaje PUP. Warto pamiętać, że obowiązek przedstawiania potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6-go miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL. Nowa fabryka Alsecco Dobiega końca budowa nowej fabryki okien znanej nyskiej firmy Alsecco. W nowym zakładzie budowanym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Nysie zatrudnienie znajdzie część załogi ze starej fabryki oraz blisko 30 nowych pracowników. Zakład będzie się specjalizował w produkcji okien wykorzystujących gięte profile. Aldi w Nysie Już w lutym w Nysie zostanie otwarty nowy dyskont spożywczy firmy ALDI. Pod koniec roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pozyskał od pracodawcy ofertę dla 6 sprzedawców i na zastępcę kierownika. Pracodawca nie stawiał szczególnych kryteriów dla chętnych. Obsługa kasy fiskalnej, komunikatywność i chęci do pracy to wymagania jakie trzeba było spełnić, aby móc ubiegać się o pracę. Oferta była realizowana w ramach giełdy pracy, która odbyła się 7 stycznia w nyskim klubie pracy. Na giełdę zgłosiło się 186 osób, które mogły wysłuchać od przedstawiciela firmy na jakich warunkach pracy i płacy nastąpi zatrudnienie. Na zakończenie giełdy prawie wszyscy obecni pozostawili swoje c.v. do dalszego etapu rekrutacji. Planowane inwestycje W tym roku włoski inwestor powinien rozpocząć budowę zakładu produkcyjnego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Gmina Nysa zbudowała już drogę dojazdową do działki. W zakładzie ma być zatrudnionych 50 osób, które będą się zajmować produkcją materiałów izolacyjnych. Nowy zakład produkcyjny chce także wybudować nyski producent słodyczy firma Dagny sp. z o.o. Zakład dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych pozwoli na poszerzenie asortymentu.

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nagrodziło Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Projekty: Jaskółka zwiastun zmian na rynku pracy oraz Nyski projekt inwestycyjny znalazły się w gronie 15 najlepszych projektów w Polsce. Tym samym nyski PUP otrzymał prawo do posługiwania się tytułem: najlepsza inwestycja w człowieka. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 grudnia 2009 r. w Warszawie w trakcie konferencji efekty i wyzwania EFS w Polsce. Ministerstwo nagrodziło najlepsze projekty, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konkursu było pokazanie, w jaki sposób unijne środki trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Konkurs skierowany był do Projektodawców realizujących przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przy ocenie projektów pod uwagę brane były takie kryteria, jak: jakość opisu projektu, zawartych w nim opinii oraz jakość nadesłanych materiałów - zdjęć, filmów, prezentacji, publikacji itp., stopień realizacji założonych celów projektu i osiągniętych wskaźników, opinia Instytucji Pośredniczącej Wdrażającej działanie Programu Operacyjnego, z którego dofinansowywany jest projekt, dot. jakości współpracy z projektodawcą, stopnia wypełniania przez niego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, braku bądź występowania nieprawidłowości w okresie realizacji projektu. Kierując się w/w kryteriami eksperci Ministerstwa spośród kilkuset projektów wybrali piętnaście najlepszych w Polsce. Ponadto opisy projektów (jako dobre praktyki) zrealizowane przez nyski urząd pracy zostały wydane i opublikowane w formie książkowej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Nagrody indywidualne zostały przyznane także dwóm koordynatorom naszych projektów, dla których Ministerstwo w przyszłym roku organizuje wyjazd studyjny do jednego z państw UE.

7 Dyrekcja PUP w Nysie, Kordian Kolbiarz i Małgorzata Pliszka odbierają nagrodę dla projektu Jaskółka Wystąpienie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Czesławy Ostrowskiej W skrócie o zwycięskich projektach: Jaskółka zwiastun zmian Głównym celem projektu była poprawa i ułatwienie dostępu do informacji o usługach rynku pracy w powiecie nyskim poprzez utworzenie sieci punktów informacyjno-doradczych Jaskółka - po jednym w poszczególnych gminach powiatu nyskiego oraz świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjno-doradczych przez odpowiednio przeszkolonych konsultantów. Zakładane w projekcie działania miały przyczynić się do zwiększenia aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu nyskiego, pozwolić zdiagnozować bariery utrudniające powrót na rynek pracy oraz potrzeby i oczekiwania osób bezrobotnych, a także poprawić i poszerzyć współpracę PUP z pracodawcami, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami rynku pracy i innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Nowatorska forma docelowo miała przyczynić się do poprawy dostępu oraz szerokiego upowszechnienia informacji o usługach świadczonych na terenie powiatu nyskiego przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt miał charakter długofalowy, gdyż wiedza i doświadczenie, jakie zdobyli konsultanci były i wciąż są wykorzystywane podczas kontaktów z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami i innymi partnerami. Realizacja projektu wzmocniła i zdynamizowała system rozpowszechniania informacji z zakresu usług rynku pracy w powiecie nyskim. Przemawia Wiceminister Rozwoju Regionalnego Jarosław Pawłowski 3 Nyski Projekt Inwestycyjny Głównym celem projektu było przekazanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy w formie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej. Celem operacyjnym projektu było zatem aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Rezultaty projektu: objęcie usługami doradczymi 60 uczestników projektu, przeszkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 60 osób. Powyższe zajęcia dobywały się w siedzibie PUP ilośc grup szkoleniowych IV. udzielenie 35 osobom jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do PLN, udzielenie osobom prowadzącym działalność gospodarczą w wyniku działań przewidzianych w niniejszym projekcie tzw. wsparcia pomostowego w wysokości comiesięcznego dofinansowania w wysokości 700 zł przez okres 6 miesięcy. W projekcie wzięły udział osoby fizyczne nie, zarejestrowane jako bezrobotne, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe)z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r. Dyskusja panelowa

8 Pracodawca roku 2009 Gala Biznesu Powiatu Nyskiego Powiatowy Urząd Pracy w Nysie współpracuje z blisko pracodawców prowadzących działalność na terenie Powiatu Nyskiego. Najlepsi z najlepszych są zrzeszeni w Klubie 100. I Gala Biznesu Powiatu Nyskiego pod patronatem Starosty Nyskiego odbyła się 18 listopada 2009 roku w Muzeum w Nysie. Uczestniczyli w niej Klubowicze oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Teresa Karol Marszałek Województwa Opolskiego, Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Mirosław Aranowicz Przewodniczący Rady Powiatu, Kazimierz Cebrat Wójt Gminy Kamiennik oraz Jarosław Nosal Wójt Gminy Pakosławice. Pracodawcy zrzeszeni w Klubie 100 otrzymują bieżące informacje z zakresu aktualnych usług rynku pracy i realizowanych programów, pomoc w uzyskiwaniu informacji o dostępnych środkach finansowych z funduszy europejskich, bezpłatny udział w imprezach organizowanych przez PUP w Nysie, bezpłatne umieszczenie linków do stron internetowych na serwisie PUP, a także indywidualnego konsultanta odpowiedzialnego za współpracę z urzędem. Pani Małgorzata Radziewicz, Dyrektor Muzeum w Nysie, która przedstawiła gwiazdę gali Joannę Lewandowską, piosenkarkę, aktorkę występującą m.in. w musicalu Metro oraz współpracującą z wybitnym polskim kompozytorem Jerzym Satanowskim. Recital Moje podwórko był wyrazem talentu Joanny Lewandowskiej w czasie którego potwierdziła, że należy do ścisłego grona artystów, których śpiew przenika ludzkie serca i umysły. Długie owacje na koniec godzinnego recitalu potwierdziły, iż artystka podbiła publiczność zebraną w muzeum. W czasie przerwy, która nastąpiła po recitalu, pracodawcy oraz zaproszeni goście oddawali głosy na Pracodawcę Roku 2009 Powiatu Nyskiego. Czesław Woźniak, Zbigniew Marek, właściciele Z.C. Wacuś Nominowanymi do nagrody byli pracodawcy członkowie Klubu 100. Wyjątkowość nagrody polega na tym, iż nagroda przyznawana jest przez pracodawców, którzy najlepiej znają środowisko lokalnego biznesu. Tak więc wyróżniony zaszczytem pracodawca cieszy się największym uznaniem samych pracodawców, którzy doceniają jego sukcesy, pozycję oraz wkład w kształtowanie lokalnej przestrzeni gospodarczej. Po przerwie, Adam Fujarczuk, Starosta Nyski, ogłosił wyniki głosowania. Tytuł Pracodawcy Roku 2009 Powiatu Nyskiego po raz pierwszy w historii otrzymał Zakład Cukierniczy Wacuś sp. jawna, Czesław Woźniak, Zbigniew Marek. Wraz z kryształową statuetką potwierdzającą zdobycie tytułu, Starosta Nyski przyznał pracodawcy prawo do posługiwania się tytułem w celach marketingowych. Popularny Wacuś to uznany producent słodyczy, który zatrudnia blisko 50 osób (sylwetkę pracodawcy przedstawiona jest w osobnym artykule). Następnie pracodawcom przedstawiono usługi Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich działającego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie i głos oddano prelegentom. Pierwszym była Pani Maria Chmielowiec, Prezes Cukrów Nyskich, która poruszyła w swoim wy-

9 3 stąpieniu problem rewitalizacji rynku, promocji miasta oraz nyskiej riwiery, stanu jeziora nyskiego i budowy obwodnicy. Przewodniczący Ruchu Rozwoju Regionu, Pan Antoni Hasenbeck w swoim wystąpieniu nawiązał do budowy obwodnicy oraz do problemu długotrwałych zwolnień lekarskich. Z kolei Prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej, Pan Piotr Liniewski skoncentrował się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w eksporcie towarów i usług. Zaznaczył, iż sektor MŚP jest podstawą rozwoju naszego powiatu i należy mu tworzyć jak najbardziej korzystne warunki. Pan Dariusz Nasiborski, Prezes Dagny sp. z o.o., poruszył temat przychylności władz samorządowych w zakresie obsługi inwestorów, braku centrum logistycznego na Opolszczyźnie oraz powrotu do pomysłu Doliny Słodyczy - jako miejsca skupiającego producentów słodyczy oraz ewentualnego utworzenie klastra wspólnie realizującego politykę gospodarczą. Ostatnim z prelegentów był Pan Wiesław Wójcik, Prezes Wójcik International, właściciel Corpo, a także Wice Prezes Związku Producentów Odzieży i Tekstyliów LEWIATAN oraz twórca Forum Odbudowy Szkolnictwa Odzieżowego. Przedstawił wizję rewitalizacji kształcenia młodzieży oraz utworzenia w Paczkowie inkubatora przedsiębiorczości, gdzie uzdolniona młodzież Starosta Nyski Adam Fujarczuk wręcza statuetkę Pracodawca roku 2009 z całej Polski mogłaby doskonalić się w zawodach odzieżowych i uczyć się prowadzenia biznesu. Ponadto podkreślił walory turystyczne Powiatu Nyskiego. Na zakończenie gali głos zabrał Bogusław Wierdak, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił zaawansowanie prac nad przygotowaniem budowy obwodnicy Nysy oraz podkreślił Foyer nyskiego muzeum jak ważne są pozytywne relacje samorządu lokalnego z pracodawcami. Gala zakończyła się o godzinie 19, ale wielu pracodawców pozostało jeszcze na terenie Muzeum prowadząc kuluarowe rozmowy. W opinii uczestników gali pomysł wyboru Pracodawcy Roku Powiatu Nyskiego jest godny uwagi i z pewnością wart kontynuowania. Dlatego też członkowie Klubu 100, zrzeszającego najlepszych pracodawców Powiatu Nyskiego mogą być pewni, że w przyszłym roku ponownie (zapewne w szerszym gronie) będą mogli uczestniczyć w uroczystej gali. Organizatorzy dziękują Bankowi Spółdzielczemu w Otmuchowie oraz Muzeum w Nysie za pomoc okazaną przy organizacji gali. Gwiazda Gali - Joanna Lewandowska

10 Historia firmy Wacuś Zakład Cukierniczy WACUŚ sp. j. istnieje od 1984 roku. Początkowo funkcjonował jako Wytwórnia Wafli WACUŚ s.c. Zbigniew Marek i Czesław Woźniak z siedzibą w Nysie przy ul. Chełmońskiego 19. Pomieszczenia produkcyjne były dzierżawione a ich powierzchnia całkowita wynosiła zaledwie 45 m². W początkowym okresie działalności firma zatrudniała tylko 4 osoby i oferowała jedynie wafle suche. Wafle te były produkowane na urządzeniu charakteryzującym się dużym stopniem mechanizacji i wysoką wydajnością. W wyniku dobrej koniunktury rynkowej firma mogła w 1988 roku kupić teren, na którym wybudowała zakład o powierzchni ok. 450m². Nowy zakład znajdował się w Nysie przy ul. Michałowskiego 1a. Inwestycja ta pozwoliła na szybki rozwój firmy. Poszerzono ofertę firmy o nowe wyroby, tj. wafle przekładane kremem o różnych smakach i wafle w polewie. W wyniku zwiększenia produkcji wzrosło zatrudnienie do 25 osób. Jednak z czasem i ten nowo wybudowany obiekt stał się za mały do wciąż wzrastającego zapotrzebowania na wyroby Wacusia. W wyniku długich poszukiwań w 1996 roku zakupiono w drodze przetargu nieograniczonego odpowiedni teren. Były to budynki po nieistniejącej stolarni znajdującej się w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 14. W ciągu dwóch lat wybudowano nowy zakład, w którego skład wchodzą: budynek socjalno - biurowy, hala produkcyjna i pomieszczenia magazynowe, a ich łączna powierzchnia wynosiła 1770 m². Po oddaniu nowych obiektów, (w 2000r.) urządzenia i maszyny zostały przeniesione na nowe miejsce. Ponadto w ramach rozwoju firmy zakupiona została nowa linia do produkcji ciastek. W 2001 roku Wytwórnia Wafli WACUŚ s.c., przekształciła się w Zakład Cukierniczy WACUŚ sp.j. W 2003 roku firma zakupiła nowoczesny piec do wypieku wafli. Inwestycje ta pozwoliły na zwiększenie produkcji, co pociągnęło za sobą wzrost zatrudnienia. Od maja 2004r zakład wprowadził i stosuje system HACCP w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż wafli i ciastek, certyfikowany przez RWTÜV Polska sp. z o. o. Ze względu na stały wzrost sprzedaży oraz zatrudnienia na jesieni 2006 rozpoczęto rozbudowę zakładu. Zwiększono powierzchnie magazynowe (dobudowano nowy magazyn wyrobów gotowych o powierzchni 410 m2) oraz dobudowano nową hale produkcyjną (o powierzchni 182 m2), które zostały oddane do użytku wiosną 2007 roku. W sierpniu 2007 roku zakład wprowadził normę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000:2005 w zakresie produkcji wafli i ciastek certyfikowaną przez TÜV NORD CERT. Głównym celem Firmy jest ciągła rozbudowa zakładu oraz dbałość o utrzymanie dobrych stosunków z dostawcami oraz odbiorcami. WYRÓŻNIENIA I NAGODY Za całokształt wkładu w rozwój Nysy, znaczącą pozycję gospodarczą na lokalnym rynku oraz pomoc charytatywną na rzecz lokalnej społeczności Kapituła Trytona nagrodziła zakład statuetką Trytona Nyskiego w kategorii Biznes i przedsiębiorczość za rok Za rzetelną współpracę z rolnikami, wiarygodność i solidność oraz partnerskie stosunki handlowe zakład zdobył II nagrodę w wojewódzkim konkursie AGROLIGA 2002 W 2003 roku zakład otrzymał wyróżnienie od Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w konkursie PRACO- DAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ W 2005 roku zakład został laureatem konkursu pod patronatem Ministra Gospodarki Piotra Grzegorza Woźniaka w kategorii: Produkt, sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W 2006 roku zakład po raz kolejny zdobył II nagrodę w wojewódzkim konkursie AGROLIGA za rzetelną współpracę z rolnikami, wiarygodność i solidność oraz partnerskie stosunki handlowe. W 2008 roku zakład zajął III miejsce w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej w kategorii zakłady małe do 50 osób

11 3 Na roboczo o pieniądzach z Unii Kilkudziesięciu pracodawców z powiatu nyskiego uczyło się jak skutecznie sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej. Drugiego dnia przedstawiono zasady wypełniania wniosku i przygotowania niezbędnych załączników, zasady konstruowania biznesplanu, najczęściej popełniane błędy, obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie oraz zasady wdrażania i rozliczania projektu inwestycyjnego. W dniach 30 września i 26 listopada 2009 r. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Nysie zorganizował spotkania informacyjne dla mikroprzedsiębiorców i przedstawicieli MSP. W spotkaniach uczestniczyło 61 i 45 osób (przedsiębiorców i ich przedstawicieli z terenu powiatu). Tematem przeprowadzonych prelekcji była możliwość dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rezultatem przeprowadzonych spotkań było zorganizowanie warsztatów, pt.: Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Warsztaty dla przedsiębiorców, które odbyły się 17 i 18 grudnia 2009 roku w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Podczas pierwszego dnia warsztatów omówione zostały rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia, warunki szczegółowe ubiegania się o wsparcie, kryteria wyboru projektu, wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, podstawowe dokumenty i wytyczne niezbędne do opracowania projektu oraz procedura oceny formalnej i merytorycznej wniosków aplikacyjnych. Warsztaty prowadzili specjaliści z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata pracownicy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO Pani Milena Gołąbek i Pan Marcina Kula. W warsztatach udział wzięło 23 przedsiębiorców z terenu Powiatu Nyskiego. Uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy potwierdzający ich ukończenie. Wszystkim uczestnikom warsztatów życzymy wytrwałości i sukcesów w pozyskiwaniu wsparcia z Unii Europejskiej.

12 Rok 2009 w poradnictwie zawodowym Minął rok Doradcy zawodowi w minionym roku poprzez spotkania indywidualne pomogli ponad 2 tysiącom bezrobotnym. Ponad 40% osób korzystając z pomocy doradcy zawodowego podjęło zatrudnienie, ponad 17% osób podjęło staż zawodowy, a ponad 38% osób ukończyło szkolenie zawodowe. Tak wysoka efektywność 95% - świadczy o wysokim poziomie nyskich doradców. Miniony rok to był okres wytężonej pracy doradców zawodowych. Oprócz porad indywidualnych, grupowych oraz zajęć aktywizacyjnych doradcy angażowali się w zadania pozwalające na wychodzenie z utartych, urzędowych szablonów świadczonych usług. Jednym z nich były seminaria dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dnia 17 i 20 kwietnia 2009 roku doradcy zorganizowali konferencję na temat: Sytuacja młodzieży na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania obok ujęcia statystycznego przedstawiającego młodzież zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie został również przedstawiony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie nyskim oraz oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji zawodowych kandydatów do pracy. Omówione zostały także szanse zatrudnienia na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych. Doradcy wychodzili także poza obszar Urzędu. W dniu 18 maja 2009 roku przeprowadzili zajęcia aktywizacyjne w Zakładzie Karnym w Nysie. Osoby skazane przed wyjściem na wolność zostały zapoznane z technikami i metodami poszukiwania pracy oraz z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych tj. życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego. Podczas zajęć zostały też przedstawione usługi PUP Nysa świadczone dla osób bezrobotnych. Z wachlarzem usług rynku pracy oraz z zasadami rejestracji oraz zasadami przyznawania zasiłku dla osób bezrobotnych zostali też zapoznani skazani biorący udział w zorganizowanym spotkaniu informacyjnym na terenie Zakładu Karnego w Nysie w dniu 18 września 2009 roku. Ważnym wydarzeniem dla doradztwa zawodowego w Nysie była organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Wraz z Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie doradcy zorganizowali imprezę o zasięgu powiatowym, która odbyła się w dniach 5-7 października Odbiorcami Dni Kariery byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego, studenci oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów m. in. Psychologia ciała - dr Wiesława Sikorskiego - pracownika naukowego PWSZ oraz Znaczenie poradnictwa zawodowego od dzieciństwa do dorosłości - Pani Haliny Łojek - kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Opolu. W zakresie działań standardowych doradcy zawodowi zorganizowali w ubiegłym roku 17 grupowych spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W spotkaniach informacyjnych uczestniczyło 205 osób, którym zostały przedstawione usługi i instrumenty rynku pracy, a także zasady profesjonalnego przygotowania się do poszukiwania pracy. Ponadto osoby bezrobotne w minionym roku brały czynny udział w grupowych warsztatach, dzięki którym m.in. rozwinęli swoje indywidualne cechy ułatwiające zatrudnienia, poznali tajniki autoprezentacji, podnieśli swój poziom motywacji, zbudowali swój indywidualny profil osobowości zawodowej. W sumie podczas 19 kilkudniowych warsztatów grupowych swój potencjał zawodowy budowało 137 osób bezrobotnych. Na szeroką skalę w 2009 roku doradcy stosowali badanie testowe pomagające określić preferencje i zainteresowania zawodowe osób bezrobotnych. Badaniem zostało objętych 565 osób. Ponadto z pozostałych testów dostępnych w PUP Nysa, takich jak: Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych skorzystało 515 osób bezrobotnych oraz 50 gimnazjalistów. Osoby badane miały możliwość wypełnienia testu w wersji komputerowej oraz papierowej. Wszystkie osoby otrzymały interpretację wyników co pomogło im podjąć decyzję dotyczącą wyboru zawodu. Mamy nadzieję, że w 2010 roku każdy klient, który będzie współpracował z doradcą zawodowym zostanie przywrócony na rynek pracy. Dlatego też wypada życzyć doradcom jak największej ilości klientów. Natalia Wielgus, doradca zawodowy

13 3 Przygotowanie zawodowe dorosłych Nowe możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych Przygotowanie zawodowe dorosłych powinno stać się głównym orężem w skutecznej aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji zawodowych. u siebie lub kierując uczestnika przygotowania do instytucji szkoleniowej wskazanej przez Starostę. Skierowana na przygotowanie zawodowe osoba posiada przez okres kształcenia status osoby bezrobotnej. W zamian za kształcenie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie będzie wypłacał uczestnikowi przygotowania stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe może być realizowane w 2 formach: 1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego, okres realizacji od 12 do 18 miesięcy. 2. Przyuczenie do pracy dorosłych umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, kwalifikacje potwierdzane są egzaminem sprawdzającym, okres realizacji od 3 do 6 miesięcy. Pracodawca otrzymuje refundację z tytułów poniesionych kosztów (odzież robocza, posiłki regeneracyjne, eksploatacja maszyn, itp.) w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Ponadto dla pracodawcy przewidziana jest specjalna premia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych. Maksymalna wysokość premii może więc wynieść zł. Warunkiem otrzymania premii jest pomyślnie zdany przez uczestnika szkolenia egzamin kwalifikacyjny. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu przygotowania zawodowego. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio W ramach przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca wyznacza opiekuna, pełniącego nadzór nad poprawnym przebiegiem kształcenia. Od opiekunów osób odbywających praktyczną naukę zawodu dorosłych wymagane jest posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu. Z kolei od opiekunów osób uczestniczących w przyuczeniu do pracy dorosłych wymagane jest posiadanie co najmniej: wykształcenia średniego; 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia; rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami. Szczegółowych informacji na temat nowego instrumentu udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego tel ;

14 Rewolucja w zasiłkach Wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych miał być bodźcem do aktywniejszego poszukiwania pracy życie pokazało, że stał się atrakcyjną zachętą do zostania bezrobotnym. Z dniem 1 stycznia 2010r. weszły w życie przepisy ustalające nowe zasady przyznawania zasiłku dla osób bezrobotnych. Istotą zmian jest zastosowanie regresywności wysokości wypłacanego zasiłku. W pierwszych 3 miesiącach jego pobierania podstawowy zasiłek będzie wynosił 717 zł brutto, po czym zostanie obniżony do 563 zł brutto. Zmiana polegająca na obniżeniu wysokości zasiłku mam być dodatkową motywacją dla osób bezrobotnych do poszukiwana pracy. Nadal pozostają 3 poziomy wysokości zasiłku, tj. 80% - dla osób posiadających staż pracy do 5 lat, 100% - dla osób posiadających staż pracy od 5 do 20 lat, 120% - dla osób posiadających co najmniej 20 lat stażu pracy. Wysokość zasiłku brutto w poszczególnych poziomach przestawia się następująco: w Polsce, co daje wskaźnik na poziomie 144,33%. Jednocześnie: osoby powyżej 50 roku życia oraz posiadające jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, a jej małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez zainteresowanego, mają przyznawany zasiłek na okres 12 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wypłaca zasiłki i pozostałe świadczenia w dwóch formach: za pośrednictwem poczty, przelew na konto bankowe. Zasiłki wypłacane są w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Osoby, które zdecydują się przelewanie zasiłków na konto mogą liczyć na szybsze otrzymywanie świadczeń niż korzystający z pośrednictwa poczty. Od 1 stycznia 2010r. podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 miesięcy. Wysokość zasiłku ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia na dzień 30 czerwca. Jeśli stopa w powiecie nie przekroczy 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju to zasiłek przyznawany jest na okres 6 miesięcy. W Powiecie Nyskim stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca 2009r. wynosiła 15,3% przy 10,6% Współpraca transgraniczna W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w dniu 12 stycznia 2010 odbyło się spotkanie robocze grupy partnerskiej EURES-T Beskidy. Partnerstwo zrzesza przygranicze urzędy pracy i instytucje rynku pracy z Polski, Czech i Słowacji. Celem partnerstwa jest dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym. Na terenie Unii Europejskiej istnieją tylko 22 partnerstwa transgraniczne skupiające się na rynku pracy. W ramach spotkania, w którym uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, przygotowywano plan pracy partnerstwa na lata W nadchodzącym okresie mieszkańcy powiatów wchodzących w skład partnerstwa będą mogli z wielu imprez przybliżających im warunki życia i pracy w Polsce, Czechach i na Słowacji, w tematycznych targach pracy, forach gospodarczych, konferencjach poświęconych zabezpieczeniu społecznemu. Zostaną także wydane liczne publikacje oraz poradniki. Zasiłek dla bezrobotnych za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. Ponadto rozbudowana zostanie funkcjonalność serwisu internetowego partnerstwa. Osoby zainteresowane informacjami na temat partnerstwa zapraszamy na

15 3 Z cyklu dobre praktyki Idea Wsi tematycznej Tworzenie wsi tematycznych to jeden ze sposobów ożywiania gospodarki wiejskiej. Zaletą tego programu jest to, że nie wymaga dużych pieniędzy, przynajmniej na początku i angażuje wielu mieszkańców. Można go wprowadzić w większości wsi, nawet tam, gdzie nie ma nic ciekawego. Stworzenie wsi tematycznej to sposób na wypłynięcie na szersze wody, na znajdowanie nowych sposobów zarabiania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i globalizacji. Wadą tego rozwiązania jest to że odbiega daleko od przyzwyczajeń ludzi mieszkających na wsi. Dlatego nie pieniądze, a bariery natury psychologicznej i socjologicznej są główną przeszkoda w jego wprowadzaniu. Tworzenie wsi tematycznej dotyczy wszystkich mieszkańców wsi, pobudza ich aktywność i daje nadzieję na poprawę losu. Z drugiej jednak strony zaburza istniejące układy, budzi lęki i obawy. Co będzie, jeśli się nie uda, co powiedzą sąsiedzi? Wieś tematyczna jest wsią, która ma własny, jedyny w swoim rodzaju, pomysł na rozwój. Wokół niego tworzone są sposoby na zarabianie pieniędzy. Nie chodzi tu jednak o nowy rodzaj upraw, ogrodnictwo czy hodowlę, nie chodzi też o patenty na produkcję. To oczywiście nadal jest ważne, jednak we wsi tematycznej pomysły są nieco oryginalniejsze. Chodzi o coś więcej. Tworząc taką wieś, zaczynamy inaczej myśleć o sobie, o swojej rodzinie, sąsiadach, o miejscu w którym mieszkamy. Okazuje się, że możemy mieć marzenia, że posiadamy wiedzę i umiejętności, że nie wszystko zależy od kogoś z Warszawy, gminy, województwa, że nie musimy czekać na inwestora, na inicjatywę urzędów pracy, na pieniądze z Unii Europejskiej. Nagle widzimy, że potrafimy współpracować, uczyć się, a nasza wieś staje się bardzo atrakcyjnym miejscem. Pojawiają się nowe możliwości, których przedtem nie dostrzegaliśmy. Twórcom wsi tematycznych najbardziej potrzebne są marzenia, szersze spojrzenie, umiejętność łączenia różnych zjawisk, zdarzeń i informacji, na pozór bardzo odległych (...). Wsie tematyczne kierują się w stronę nowej gospodarki. Nawet gdy zajmują się makiem, chlebem czy hodowlą owiec, szukają nowych możliwości zarabiania poza rolnictwem. Nie ograniczają się przy tym do zwykłej turystyki. Na to mogą pozwolić sobie wsie mające po temu warunki: malownicza okolicę, zabytki, osobliwości. We wsiach leżących w mało atrakcyjnych miejscach, magnesem staje się możliwość niecodziennych przeżyć (przygoda na trasie gry terenowej w wiosce Hobbitów, poznanie obyczajów Celtów) i zdobywanie nietypowych umiejętności (różdżkarstwo, kowalstwo, pieczenie chleba, strzyżenie owiec). Wioski tematyczne coraz częściej podejmują współpracę z naukowcami i studentami, potrzebna jest ona do nasycenia wiedzą i informacjami produktu wsi. Jeśli wsie mają uczyć i działać na emocje, ich mieszkańcy też powinni się uczyć, podpatrywać konkurencję, badać nowe trendy, zbierać informacje. Foto: Jarmark Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim

16 Więcej niż urząd pracy...

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych:

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Przygotowanie zawodowe dorosłych Przygotowanie zawodowe dorosłych - jest to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. nowy instrument rynku pracy

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. nowy instrument rynku pracy PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH nowy instrument rynku pracy 1 SPIS TREŚCI Wstęp I. Pracodawca 1. Wniosek 2. Umowa 3. Obowiązki pracodawcy 4.Kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca projekt Obrotny Kaszeba zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja doradcy klienta

Nowa funkcja doradcy klienta Nowa funkcja doradcy klienta Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27.05.2014r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Do nowych zadań doradcy zawodowego należy pełnienie funkcji doradcy klienta

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Branżowe Pracodawców. Mława, 17 marzec 2016

Spotkanie Branżowe Pracodawców. Mława, 17 marzec 2016 Spotkanie Branżowe Pracodawców Mława, 17 marzec 2016 Tematyka Spotkania 1. Środki dostępne w 2016 roku. 2. Formy wsparcia Pracodawców. 3. Poradnictwo zawodowe dla Pracodawców. 4. Pośrednictwo pracy dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Informator opracowano na podstawie: - art. 53a 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.,

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Informator opracowano na podstawie: - art. 53a 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2015r., poz.149) -

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Formy wsparcia dla pracodawców: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 112 poz.979 z 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 112 poz.979 z 2002 r.) Przygotowanie zawodowe dorosłych Podstawa prawna: 1. 20 kwietnia 2004r roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) 2.Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008r. z póź.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy Głównym celem programu specjalnego będzie ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGORZELCU W 2013 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGORZELCU W 2013 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZGORZELCU W 2013 ROKU 1 Liczba osób bezrobotnych według gmin w powiecie zgorzeleckim Miasto Zawidów Miasto Zgorzelec Miasto i Gmina Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo