Podsumowanie 2009 roku...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie 2009 roku..."

Transkrypt

1

2 Podsumowanie 2009 roku... Miniony rok był okresem, w którym po raz pierwszy od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się liczba osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia poszybowała wysoko w górę. Na koniec grudnia bez pracy pozostawało blisko osób to o ponad więcej aniżeli w grudniu 2008 roku. Przyczyn wzrostu bezrobocia w ostatnich miesiącach jest wiele główną z nich jest oczywiście słynny już europejski kryzys gospodarczy, który mimo wszystko dał się odczuć również w naszym powiecie. Brak nowych - znaczących inwestycji, likwidacja miejsc pracy w regionach ościennych, kiepska sytuacja na europejskich rynkach pracy, spowodowały, że bezrobocie w naszym powiecie systematycznie rośnie. Jednak ubiegły rok to także informacje pozytywne. Powiatowy Urząd Pracy w 2009 roku pozyskał z różnych źródeł (Ministerstwo Pracy, Marszałek woj. opolskiego, Europejski Fundusz Społeczny) ponad 30 milionów złotych na aktywizację rynku pracy i wspieranie przedsiębiorczości. Dzięki tym pieniądzom powstało kilkaset nowych firm, setki młodych ludzi odbyło staże zawodowe, a kilka tysięcy osób uzyskało nowe kwalifikacje lub zdobyło zatrudnienie. Gospodarki do reprezentowania Polski w konkursie: europejskie nagrody przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że obecny rok będzie rokiem lepszym rokiem, w którym osobom bezrobotnym łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie, a pracodawcy na dobre zapomną o skutkach kryzysu i zaczną tworzyć nowe miejsca pracy Dynamika bezrobocia W ubiegłym roku nyski urząd pracy został nagrodzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za dwa projekty, które zostały uznane za jedne z 15 najlepszych w Polsce. Z kolei nasz sztandarowy projekt: budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych został nominowany przez Ministerstwo

3 3 90 lat publicznych służb zatrudnienia w Polsce W tym roku obchodzimy 90 lecie publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Na początek prezentujemy Państwu trochę historii Polska była jednym z pierwszych krajów powołujących państwową ( publiczną ) służbę zatrudnienia w Europie. W dniu roku Naczelnik Państwa na wniosek Premiera podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Był to pierwszy dokument stanowiący o tworzeniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy (i opieki na wychodźcami), które miały podlegać ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej - w celu ułatwienia wyszukiwania pracy. Wśród zadań wymieniano: pośrednictwo pracy, porady przy wyborze lub zmianie zawodu oraz udzielanie informacji o krajowych i zagranicznych stosunkach zarobkowych, zbieranie i zestawianie danych statystycznych. Po II wojnie światowej zniesiono prywatne i społeczne pośrednictwo pracy, a przed publicznymi służbami zatrudniania postawiono prócz klasycznych zadań również łagodzenie stałych niedoborów siły roboczej. W ramach sowietyzacji kraju zmieniło się również bezpośrednie podporządkowanie organizacyjne służb zatrudnienia, które przekształcono w komórki organizacyjne rad narodowych. Od roku po dokonanej reformie podziału administracyjnego Polski struktura publicznych służb zatrudnienia przedstawiała się w sposób następujący: KUP - spełniający funkcję centralnego koordynatora działalności programowej, finansowej i organizacyjnej; WUP (Wojewódzki Urząd Pracy) PUP (Powiatowy Urząd Pracy) Zgodnie z ustawami wdrażającymi reformę ustrojową państwa z dniem 01 stycznia 2000 r. System Urzędów Pracy przestaje istnieć jako administracja specjalna wydzielona. Powiatowy urząd pracy został podporządkowany samorządowi powiatowemu. W myśl nowych uregulowań prawnych organem zajmującym się realizacją problematyki rynku pracy na terenie powiatu został starosta. I tak jest do dziś

4 Bezrobocie w statystyce Poziom i stopa bezrobocia Według szacunków Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie na koniec 2009 roku stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 18,0% (stopa bezrobocia w kraju wynosiła 11,9%, a w województwie opolskim 12,7%). Ilość bezrobotnych w stosunku do listopada 2009 zwiększyła się o 733 osoby. Liczba osób skierowanych w ramach aktywnych form pomocy od stycznia 2009 roku Struktura osób bezrobotnych (wybrane kategorie) długotrwale bezrobotni = osób bezrobotni bez prawa do zasiłku = osób bezrobotni powyżej 50 roku życia = osób bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych = osób Lokalne rynki pracy bezrobotni bez doświadczenia zawodowego = osób samotni rodzice = 715 osób młodzież w wieku do 25 lat = osób bezrobotni bez wykształcenia średniego = osób

5 3 Migawki z rynku pracy Koniec legitymacji Z dniem 1 stycznia 2010 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestał wydawania legitymacji ubezpieczeniowych. Dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Nysie także nie wydaje już nowych legitymacji. Potwierdzenie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej odbywa się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez PUP w Nysie. Zaświadczenie ważne jest do końca terminu ważności. Zazwyczaj jest to okres 30 dni. Osoby bezrobotne posiadające legitymację ubezpieczeniową mogą ją uaktualniać w Urzędzie Pracy. Okres jej ważności również wynosi 30 dni. Obowiązek przedstawiania zaświadczeń dotyczy także członków rodziny osoby ubezpieczonej. Stosowane zaświadczenie, także ważne 30 dni, wydaje PUP. Warto pamiętać, że obowiązek przedstawiania potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6-go miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL. Nowa fabryka Alsecco Dobiega końca budowa nowej fabryki okien znanej nyskiej firmy Alsecco. W nowym zakładzie budowanym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Nysie zatrudnienie znajdzie część załogi ze starej fabryki oraz blisko 30 nowych pracowników. Zakład będzie się specjalizował w produkcji okien wykorzystujących gięte profile. Aldi w Nysie Już w lutym w Nysie zostanie otwarty nowy dyskont spożywczy firmy ALDI. Pod koniec roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pozyskał od pracodawcy ofertę dla 6 sprzedawców i na zastępcę kierownika. Pracodawca nie stawiał szczególnych kryteriów dla chętnych. Obsługa kasy fiskalnej, komunikatywność i chęci do pracy to wymagania jakie trzeba było spełnić, aby móc ubiegać się o pracę. Oferta była realizowana w ramach giełdy pracy, która odbyła się 7 stycznia w nyskim klubie pracy. Na giełdę zgłosiło się 186 osób, które mogły wysłuchać od przedstawiciela firmy na jakich warunkach pracy i płacy nastąpi zatrudnienie. Na zakończenie giełdy prawie wszyscy obecni pozostawili swoje c.v. do dalszego etapu rekrutacji. Planowane inwestycje W tym roku włoski inwestor powinien rozpocząć budowę zakładu produkcyjnego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Gmina Nysa zbudowała już drogę dojazdową do działki. W zakładzie ma być zatrudnionych 50 osób, które będą się zajmować produkcją materiałów izolacyjnych. Nowy zakład produkcyjny chce także wybudować nyski producent słodyczy firma Dagny sp. z o.o. Zakład dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych pozwoli na poszerzenie asortymentu.

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nagrodziło Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Projekty: Jaskółka zwiastun zmian na rynku pracy oraz Nyski projekt inwestycyjny znalazły się w gronie 15 najlepszych projektów w Polsce. Tym samym nyski PUP otrzymał prawo do posługiwania się tytułem: najlepsza inwestycja w człowieka. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 11 grudnia 2009 r. w Warszawie w trakcie konferencji efekty i wyzwania EFS w Polsce. Ministerstwo nagrodziło najlepsze projekty, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konkursu było pokazanie, w jaki sposób unijne środki trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Konkurs skierowany był do Projektodawców realizujących przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przy ocenie projektów pod uwagę brane były takie kryteria, jak: jakość opisu projektu, zawartych w nim opinii oraz jakość nadesłanych materiałów - zdjęć, filmów, prezentacji, publikacji itp., stopień realizacji założonych celów projektu i osiągniętych wskaźników, opinia Instytucji Pośredniczącej Wdrażającej działanie Programu Operacyjnego, z którego dofinansowywany jest projekt, dot. jakości współpracy z projektodawcą, stopnia wypełniania przez niego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, braku bądź występowania nieprawidłowości w okresie realizacji projektu. Kierując się w/w kryteriami eksperci Ministerstwa spośród kilkuset projektów wybrali piętnaście najlepszych w Polsce. Ponadto opisy projektów (jako dobre praktyki) zrealizowane przez nyski urząd pracy zostały wydane i opublikowane w formie książkowej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Nagrody indywidualne zostały przyznane także dwóm koordynatorom naszych projektów, dla których Ministerstwo w przyszłym roku organizuje wyjazd studyjny do jednego z państw UE.

7 Dyrekcja PUP w Nysie, Kordian Kolbiarz i Małgorzata Pliszka odbierają nagrodę dla projektu Jaskółka Wystąpienie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Czesławy Ostrowskiej W skrócie o zwycięskich projektach: Jaskółka zwiastun zmian Głównym celem projektu była poprawa i ułatwienie dostępu do informacji o usługach rynku pracy w powiecie nyskim poprzez utworzenie sieci punktów informacyjno-doradczych Jaskółka - po jednym w poszczególnych gminach powiatu nyskiego oraz świadczenie usług informacyjnych i konsultacyjno-doradczych przez odpowiednio przeszkolonych konsultantów. Zakładane w projekcie działania miały przyczynić się do zwiększenia aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu nyskiego, pozwolić zdiagnozować bariery utrudniające powrót na rynek pracy oraz potrzeby i oczekiwania osób bezrobotnych, a także poprawić i poszerzyć współpracę PUP z pracodawcami, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami rynku pracy i innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Nowatorska forma docelowo miała przyczynić się do poprawy dostępu oraz szerokiego upowszechnienia informacji o usługach świadczonych na terenie powiatu nyskiego przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt miał charakter długofalowy, gdyż wiedza i doświadczenie, jakie zdobyli konsultanci były i wciąż są wykorzystywane podczas kontaktów z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami i innymi partnerami. Realizacja projektu wzmocniła i zdynamizowała system rozpowszechniania informacji z zakresu usług rynku pracy w powiecie nyskim. Przemawia Wiceminister Rozwoju Regionalnego Jarosław Pawłowski 3 Nyski Projekt Inwestycyjny Głównym celem projektu było przekazanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy w formie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej. Celem operacyjnym projektu było zatem aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Rezultaty projektu: objęcie usługami doradczymi 60 uczestników projektu, przeszkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 60 osób. Powyższe zajęcia dobywały się w siedzibie PUP ilośc grup szkoleniowych IV. udzielenie 35 osobom jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do PLN, udzielenie osobom prowadzącym działalność gospodarczą w wyniku działań przewidzianych w niniejszym projekcie tzw. wsparcia pomostowego w wysokości comiesięcznego dofinansowania w wysokości 700 zł przez okres 6 miesięcy. W projekcie wzięły udział osoby fizyczne nie, zarejestrowane jako bezrobotne, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe)z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r. Dyskusja panelowa

8 Pracodawca roku 2009 Gala Biznesu Powiatu Nyskiego Powiatowy Urząd Pracy w Nysie współpracuje z blisko pracodawców prowadzących działalność na terenie Powiatu Nyskiego. Najlepsi z najlepszych są zrzeszeni w Klubie 100. I Gala Biznesu Powiatu Nyskiego pod patronatem Starosty Nyskiego odbyła się 18 listopada 2009 roku w Muzeum w Nysie. Uczestniczyli w niej Klubowicze oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Teresa Karol Marszałek Województwa Opolskiego, Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Mirosław Aranowicz Przewodniczący Rady Powiatu, Kazimierz Cebrat Wójt Gminy Kamiennik oraz Jarosław Nosal Wójt Gminy Pakosławice. Pracodawcy zrzeszeni w Klubie 100 otrzymują bieżące informacje z zakresu aktualnych usług rynku pracy i realizowanych programów, pomoc w uzyskiwaniu informacji o dostępnych środkach finansowych z funduszy europejskich, bezpłatny udział w imprezach organizowanych przez PUP w Nysie, bezpłatne umieszczenie linków do stron internetowych na serwisie PUP, a także indywidualnego konsultanta odpowiedzialnego za współpracę z urzędem. Pani Małgorzata Radziewicz, Dyrektor Muzeum w Nysie, która przedstawiła gwiazdę gali Joannę Lewandowską, piosenkarkę, aktorkę występującą m.in. w musicalu Metro oraz współpracującą z wybitnym polskim kompozytorem Jerzym Satanowskim. Recital Moje podwórko był wyrazem talentu Joanny Lewandowskiej w czasie którego potwierdziła, że należy do ścisłego grona artystów, których śpiew przenika ludzkie serca i umysły. Długie owacje na koniec godzinnego recitalu potwierdziły, iż artystka podbiła publiczność zebraną w muzeum. W czasie przerwy, która nastąpiła po recitalu, pracodawcy oraz zaproszeni goście oddawali głosy na Pracodawcę Roku 2009 Powiatu Nyskiego. Czesław Woźniak, Zbigniew Marek, właściciele Z.C. Wacuś Nominowanymi do nagrody byli pracodawcy członkowie Klubu 100. Wyjątkowość nagrody polega na tym, iż nagroda przyznawana jest przez pracodawców, którzy najlepiej znają środowisko lokalnego biznesu. Tak więc wyróżniony zaszczytem pracodawca cieszy się największym uznaniem samych pracodawców, którzy doceniają jego sukcesy, pozycję oraz wkład w kształtowanie lokalnej przestrzeni gospodarczej. Po przerwie, Adam Fujarczuk, Starosta Nyski, ogłosił wyniki głosowania. Tytuł Pracodawcy Roku 2009 Powiatu Nyskiego po raz pierwszy w historii otrzymał Zakład Cukierniczy Wacuś sp. jawna, Czesław Woźniak, Zbigniew Marek. Wraz z kryształową statuetką potwierdzającą zdobycie tytułu, Starosta Nyski przyznał pracodawcy prawo do posługiwania się tytułem w celach marketingowych. Popularny Wacuś to uznany producent słodyczy, który zatrudnia blisko 50 osób (sylwetkę pracodawcy przedstawiona jest w osobnym artykule). Następnie pracodawcom przedstawiono usługi Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich działającego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie i głos oddano prelegentom. Pierwszym była Pani Maria Chmielowiec, Prezes Cukrów Nyskich, która poruszyła w swoim wy-

9 3 stąpieniu problem rewitalizacji rynku, promocji miasta oraz nyskiej riwiery, stanu jeziora nyskiego i budowy obwodnicy. Przewodniczący Ruchu Rozwoju Regionu, Pan Antoni Hasenbeck w swoim wystąpieniu nawiązał do budowy obwodnicy oraz do problemu długotrwałych zwolnień lekarskich. Z kolei Prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej, Pan Piotr Liniewski skoncentrował się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w eksporcie towarów i usług. Zaznaczył, iż sektor MŚP jest podstawą rozwoju naszego powiatu i należy mu tworzyć jak najbardziej korzystne warunki. Pan Dariusz Nasiborski, Prezes Dagny sp. z o.o., poruszył temat przychylności władz samorządowych w zakresie obsługi inwestorów, braku centrum logistycznego na Opolszczyźnie oraz powrotu do pomysłu Doliny Słodyczy - jako miejsca skupiającego producentów słodyczy oraz ewentualnego utworzenie klastra wspólnie realizującego politykę gospodarczą. Ostatnim z prelegentów był Pan Wiesław Wójcik, Prezes Wójcik International, właściciel Corpo, a także Wice Prezes Związku Producentów Odzieży i Tekstyliów LEWIATAN oraz twórca Forum Odbudowy Szkolnictwa Odzieżowego. Przedstawił wizję rewitalizacji kształcenia młodzieży oraz utworzenia w Paczkowie inkubatora przedsiębiorczości, gdzie uzdolniona młodzież Starosta Nyski Adam Fujarczuk wręcza statuetkę Pracodawca roku 2009 z całej Polski mogłaby doskonalić się w zawodach odzieżowych i uczyć się prowadzenia biznesu. Ponadto podkreślił walory turystyczne Powiatu Nyskiego. Na zakończenie gali głos zabrał Bogusław Wierdak, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił zaawansowanie prac nad przygotowaniem budowy obwodnicy Nysy oraz podkreślił Foyer nyskiego muzeum jak ważne są pozytywne relacje samorządu lokalnego z pracodawcami. Gala zakończyła się o godzinie 19, ale wielu pracodawców pozostało jeszcze na terenie Muzeum prowadząc kuluarowe rozmowy. W opinii uczestników gali pomysł wyboru Pracodawcy Roku Powiatu Nyskiego jest godny uwagi i z pewnością wart kontynuowania. Dlatego też członkowie Klubu 100, zrzeszającego najlepszych pracodawców Powiatu Nyskiego mogą być pewni, że w przyszłym roku ponownie (zapewne w szerszym gronie) będą mogli uczestniczyć w uroczystej gali. Organizatorzy dziękują Bankowi Spółdzielczemu w Otmuchowie oraz Muzeum w Nysie za pomoc okazaną przy organizacji gali. Gwiazda Gali - Joanna Lewandowska

10 Historia firmy Wacuś Zakład Cukierniczy WACUŚ sp. j. istnieje od 1984 roku. Początkowo funkcjonował jako Wytwórnia Wafli WACUŚ s.c. Zbigniew Marek i Czesław Woźniak z siedzibą w Nysie przy ul. Chełmońskiego 19. Pomieszczenia produkcyjne były dzierżawione a ich powierzchnia całkowita wynosiła zaledwie 45 m². W początkowym okresie działalności firma zatrudniała tylko 4 osoby i oferowała jedynie wafle suche. Wafle te były produkowane na urządzeniu charakteryzującym się dużym stopniem mechanizacji i wysoką wydajnością. W wyniku dobrej koniunktury rynkowej firma mogła w 1988 roku kupić teren, na którym wybudowała zakład o powierzchni ok. 450m². Nowy zakład znajdował się w Nysie przy ul. Michałowskiego 1a. Inwestycja ta pozwoliła na szybki rozwój firmy. Poszerzono ofertę firmy o nowe wyroby, tj. wafle przekładane kremem o różnych smakach i wafle w polewie. W wyniku zwiększenia produkcji wzrosło zatrudnienie do 25 osób. Jednak z czasem i ten nowo wybudowany obiekt stał się za mały do wciąż wzrastającego zapotrzebowania na wyroby Wacusia. W wyniku długich poszukiwań w 1996 roku zakupiono w drodze przetargu nieograniczonego odpowiedni teren. Były to budynki po nieistniejącej stolarni znajdującej się w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 14. W ciągu dwóch lat wybudowano nowy zakład, w którego skład wchodzą: budynek socjalno - biurowy, hala produkcyjna i pomieszczenia magazynowe, a ich łączna powierzchnia wynosiła 1770 m². Po oddaniu nowych obiektów, (w 2000r.) urządzenia i maszyny zostały przeniesione na nowe miejsce. Ponadto w ramach rozwoju firmy zakupiona została nowa linia do produkcji ciastek. W 2001 roku Wytwórnia Wafli WACUŚ s.c., przekształciła się w Zakład Cukierniczy WACUŚ sp.j. W 2003 roku firma zakupiła nowoczesny piec do wypieku wafli. Inwestycje ta pozwoliły na zwiększenie produkcji, co pociągnęło za sobą wzrost zatrudnienia. Od maja 2004r zakład wprowadził i stosuje system HACCP w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż wafli i ciastek, certyfikowany przez RWTÜV Polska sp. z o. o. Ze względu na stały wzrost sprzedaży oraz zatrudnienia na jesieni 2006 rozpoczęto rozbudowę zakładu. Zwiększono powierzchnie magazynowe (dobudowano nowy magazyn wyrobów gotowych o powierzchni 410 m2) oraz dobudowano nową hale produkcyjną (o powierzchni 182 m2), które zostały oddane do użytku wiosną 2007 roku. W sierpniu 2007 roku zakład wprowadził normę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000:2005 w zakresie produkcji wafli i ciastek certyfikowaną przez TÜV NORD CERT. Głównym celem Firmy jest ciągła rozbudowa zakładu oraz dbałość o utrzymanie dobrych stosunków z dostawcami oraz odbiorcami. WYRÓŻNIENIA I NAGODY Za całokształt wkładu w rozwój Nysy, znaczącą pozycję gospodarczą na lokalnym rynku oraz pomoc charytatywną na rzecz lokalnej społeczności Kapituła Trytona nagrodziła zakład statuetką Trytona Nyskiego w kategorii Biznes i przedsiębiorczość za rok Za rzetelną współpracę z rolnikami, wiarygodność i solidność oraz partnerskie stosunki handlowe zakład zdobył II nagrodę w wojewódzkim konkursie AGROLIGA 2002 W 2003 roku zakład otrzymał wyróżnienie od Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w konkursie PRACO- DAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ W 2005 roku zakład został laureatem konkursu pod patronatem Ministra Gospodarki Piotra Grzegorza Woźniaka w kategorii: Produkt, sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W 2006 roku zakład po raz kolejny zdobył II nagrodę w wojewódzkim konkursie AGROLIGA za rzetelną współpracę z rolnikami, wiarygodność i solidność oraz partnerskie stosunki handlowe. W 2008 roku zakład zajął III miejsce w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej w kategorii zakłady małe do 50 osób

11 3 Na roboczo o pieniądzach z Unii Kilkudziesięciu pracodawców z powiatu nyskiego uczyło się jak skutecznie sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej. Drugiego dnia przedstawiono zasady wypełniania wniosku i przygotowania niezbędnych załączników, zasady konstruowania biznesplanu, najczęściej popełniane błędy, obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie oraz zasady wdrażania i rozliczania projektu inwestycyjnego. W dniach 30 września i 26 listopada 2009 r. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Nysie zorganizował spotkania informacyjne dla mikroprzedsiębiorców i przedstawicieli MSP. W spotkaniach uczestniczyło 61 i 45 osób (przedsiębiorców i ich przedstawicieli z terenu powiatu). Tematem przeprowadzonych prelekcji była możliwość dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rezultatem przeprowadzonych spotkań było zorganizowanie warsztatów, pt.: Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Warsztaty dla przedsiębiorców, które odbyły się 17 i 18 grudnia 2009 roku w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Podczas pierwszego dnia warsztatów omówione zostały rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia, warunki szczegółowe ubiegania się o wsparcie, kryteria wyboru projektu, wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, podstawowe dokumenty i wytyczne niezbędne do opracowania projektu oraz procedura oceny formalnej i merytorycznej wniosków aplikacyjnych. Warsztaty prowadzili specjaliści z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata pracownicy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO Pani Milena Gołąbek i Pan Marcina Kula. W warsztatach udział wzięło 23 przedsiębiorców z terenu Powiatu Nyskiego. Uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy potwierdzający ich ukończenie. Wszystkim uczestnikom warsztatów życzymy wytrwałości i sukcesów w pozyskiwaniu wsparcia z Unii Europejskiej.

12 Rok 2009 w poradnictwie zawodowym Minął rok Doradcy zawodowi w minionym roku poprzez spotkania indywidualne pomogli ponad 2 tysiącom bezrobotnym. Ponad 40% osób korzystając z pomocy doradcy zawodowego podjęło zatrudnienie, ponad 17% osób podjęło staż zawodowy, a ponad 38% osób ukończyło szkolenie zawodowe. Tak wysoka efektywność 95% - świadczy o wysokim poziomie nyskich doradców. Miniony rok to był okres wytężonej pracy doradców zawodowych. Oprócz porad indywidualnych, grupowych oraz zajęć aktywizacyjnych doradcy angażowali się w zadania pozwalające na wychodzenie z utartych, urzędowych szablonów świadczonych usług. Jednym z nich były seminaria dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dnia 17 i 20 kwietnia 2009 roku doradcy zorganizowali konferencję na temat: Sytuacja młodzieży na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania obok ujęcia statystycznego przedstawiającego młodzież zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie został również przedstawiony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie nyskim oraz oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji zawodowych kandydatów do pracy. Omówione zostały także szanse zatrudnienia na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych. Doradcy wychodzili także poza obszar Urzędu. W dniu 18 maja 2009 roku przeprowadzili zajęcia aktywizacyjne w Zakładzie Karnym w Nysie. Osoby skazane przed wyjściem na wolność zostały zapoznane z technikami i metodami poszukiwania pracy oraz z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych tj. życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego. Podczas zajęć zostały też przedstawione usługi PUP Nysa świadczone dla osób bezrobotnych. Z wachlarzem usług rynku pracy oraz z zasadami rejestracji oraz zasadami przyznawania zasiłku dla osób bezrobotnych zostali też zapoznani skazani biorący udział w zorganizowanym spotkaniu informacyjnym na terenie Zakładu Karnego w Nysie w dniu 18 września 2009 roku. Ważnym wydarzeniem dla doradztwa zawodowego w Nysie była organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Wraz z Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie doradcy zorganizowali imprezę o zasięgu powiatowym, która odbyła się w dniach 5-7 października Odbiorcami Dni Kariery byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego, studenci oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów m. in. Psychologia ciała - dr Wiesława Sikorskiego - pracownika naukowego PWSZ oraz Znaczenie poradnictwa zawodowego od dzieciństwa do dorosłości - Pani Haliny Łojek - kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Opolu. W zakresie działań standardowych doradcy zawodowi zorganizowali w ubiegłym roku 17 grupowych spotkań informacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W spotkaniach informacyjnych uczestniczyło 205 osób, którym zostały przedstawione usługi i instrumenty rynku pracy, a także zasady profesjonalnego przygotowania się do poszukiwania pracy. Ponadto osoby bezrobotne w minionym roku brały czynny udział w grupowych warsztatach, dzięki którym m.in. rozwinęli swoje indywidualne cechy ułatwiające zatrudnienia, poznali tajniki autoprezentacji, podnieśli swój poziom motywacji, zbudowali swój indywidualny profil osobowości zawodowej. W sumie podczas 19 kilkudniowych warsztatów grupowych swój potencjał zawodowy budowało 137 osób bezrobotnych. Na szeroką skalę w 2009 roku doradcy stosowali badanie testowe pomagające określić preferencje i zainteresowania zawodowe osób bezrobotnych. Badaniem zostało objętych 565 osób. Ponadto z pozostałych testów dostępnych w PUP Nysa, takich jak: Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji oraz Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych skorzystało 515 osób bezrobotnych oraz 50 gimnazjalistów. Osoby badane miały możliwość wypełnienia testu w wersji komputerowej oraz papierowej. Wszystkie osoby otrzymały interpretację wyników co pomogło im podjąć decyzję dotyczącą wyboru zawodu. Mamy nadzieję, że w 2010 roku każdy klient, który będzie współpracował z doradcą zawodowym zostanie przywrócony na rynek pracy. Dlatego też wypada życzyć doradcom jak największej ilości klientów. Natalia Wielgus, doradca zawodowy

13 3 Przygotowanie zawodowe dorosłych Nowe możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych Przygotowanie zawodowe dorosłych powinno stać się głównym orężem w skutecznej aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji zawodowych. u siebie lub kierując uczestnika przygotowania do instytucji szkoleniowej wskazanej przez Starostę. Skierowana na przygotowanie zawodowe osoba posiada przez okres kształcenia status osoby bezrobotnej. W zamian za kształcenie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie będzie wypłacał uczestnikowi przygotowania stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe może być realizowane w 2 formach: 1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego, okres realizacji od 12 do 18 miesięcy. 2. Przyuczenie do pracy dorosłych umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, kwalifikacje potwierdzane są egzaminem sprawdzającym, okres realizacji od 3 do 6 miesięcy. Pracodawca otrzymuje refundację z tytułów poniesionych kosztów (odzież robocza, posiłki regeneracyjne, eksploatacja maszyn, itp.) w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Ponadto dla pracodawcy przewidziana jest specjalna premia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych. Maksymalna wysokość premii może więc wynieść zł. Warunkiem otrzymania premii jest pomyślnie zdany przez uczestnika szkolenia egzamin kwalifikacyjny. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu przygotowania zawodowego. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio W ramach przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca wyznacza opiekuna, pełniącego nadzór nad poprawnym przebiegiem kształcenia. Od opiekunów osób odbywających praktyczną naukę zawodu dorosłych wymagane jest posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu. Z kolei od opiekunów osób uczestniczących w przyuczeniu do pracy dorosłych wymagane jest posiadanie co najmniej: wykształcenia średniego; 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia; rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami. Szczegółowych informacji na temat nowego instrumentu udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego tel ;

14 Rewolucja w zasiłkach Wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych miał być bodźcem do aktywniejszego poszukiwania pracy życie pokazało, że stał się atrakcyjną zachętą do zostania bezrobotnym. Z dniem 1 stycznia 2010r. weszły w życie przepisy ustalające nowe zasady przyznawania zasiłku dla osób bezrobotnych. Istotą zmian jest zastosowanie regresywności wysokości wypłacanego zasiłku. W pierwszych 3 miesiącach jego pobierania podstawowy zasiłek będzie wynosił 717 zł brutto, po czym zostanie obniżony do 563 zł brutto. Zmiana polegająca na obniżeniu wysokości zasiłku mam być dodatkową motywacją dla osób bezrobotnych do poszukiwana pracy. Nadal pozostają 3 poziomy wysokości zasiłku, tj. 80% - dla osób posiadających staż pracy do 5 lat, 100% - dla osób posiadających staż pracy od 5 do 20 lat, 120% - dla osób posiadających co najmniej 20 lat stażu pracy. Wysokość zasiłku brutto w poszczególnych poziomach przestawia się następująco: w Polsce, co daje wskaźnik na poziomie 144,33%. Jednocześnie: osoby powyżej 50 roku życia oraz posiadające jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, a jej małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez zainteresowanego, mają przyznawany zasiłek na okres 12 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wypłaca zasiłki i pozostałe świadczenia w dwóch formach: za pośrednictwem poczty, przelew na konto bankowe. Zasiłki wypłacane są w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Osoby, które zdecydują się przelewanie zasiłków na konto mogą liczyć na szybsze otrzymywanie świadczeń niż korzystający z pośrednictwa poczty. Od 1 stycznia 2010r. podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 miesięcy. Wysokość zasiłku ustalana jest na podstawie stopy bezrobocia na dzień 30 czerwca. Jeśli stopa w powiecie nie przekroczy 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju to zasiłek przyznawany jest na okres 6 miesięcy. W Powiecie Nyskim stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca 2009r. wynosiła 15,3% przy 10,6% Współpraca transgraniczna W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w dniu 12 stycznia 2010 odbyło się spotkanie robocze grupy partnerskiej EURES-T Beskidy. Partnerstwo zrzesza przygranicze urzędy pracy i instytucje rynku pracy z Polski, Czech i Słowacji. Celem partnerstwa jest dostarczanie i wymiana informacji oraz porad nt. ofert pracy i podań o pracę, jak również warunków życia i pracy i innych odpowiednich informacji związanych z rynkami pracy w regionie transgranicznym. Na terenie Unii Europejskiej istnieją tylko 22 partnerstwa transgraniczne skupiające się na rynku pracy. W ramach spotkania, w którym uczestniczył przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, przygotowywano plan pracy partnerstwa na lata W nadchodzącym okresie mieszkańcy powiatów wchodzących w skład partnerstwa będą mogli z wielu imprez przybliżających im warunki życia i pracy w Polsce, Czechach i na Słowacji, w tematycznych targach pracy, forach gospodarczych, konferencjach poświęconych zabezpieczeniu społecznemu. Zostaną także wydane liczne publikacje oraz poradniki. Zasiłek dla bezrobotnych za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. Ponadto rozbudowana zostanie funkcjonalność serwisu internetowego partnerstwa. Osoby zainteresowane informacjami na temat partnerstwa zapraszamy na

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku.

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. 0 Poznań, 13 lutego 2013 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2012 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO Kwartalnik Mławski Świat Pracy Egzemplarz bezpłatny Styczeń 2015/8 ISSN 2300-4002 SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU NOWY ROK NOWE PERSPEKTYWY BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo