R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/"

Transkrypt

1 Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Kierunki polityki społeczno-gospodarczej na 2009 r. zostały określone w formie zadań wyszczególnionych w załączniku do budżetu gminy na 2009 r., uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwała nr XXXI/188/08, z późniejszymi zmianami dot. zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów i wydatków, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Realizacja zadań dostosowana była, do możliwości finansowych budżetu, utrzymania jego równowagi. Zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego na wydatki majątkowe /inwestycje sala sportowo-widowiskowa, kanalizacja, drogi, oświetlenie uliczne/oraz pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / na budowę oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II gospod. osadowa, kanalizacja/ Część pierwsza sprawozdania zawiera szczegółowe dane liczbowe o wykonaniu budżetu. Poniżej informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku Z danych ogólnych liczba ludności gminy na koniec 2009 r. wynosiła osób i w ostatnich latach utrzymuje się prawie na tym samym poziomie. Aktualnie na terenie gminy jest 17 sołectw. Kontynuowano prace nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany te dot. m.in. przeznaczenia w niektórych miejscowościach gruntów prywatnych pod usługi, budownictwo mieszkaniowe, lokalizację elektrowni wiatrowych. Prace jeszcze przeszły na 2010 r Rada Gminy dokonywała także zmian w Wieloletnim Planie Finansowym i Inwestycyjnym dla Gminy Dobrzyca na lata /w roku 2009 podjęto 5 uchwał/. Potrzeba wnikała, w związku z wnioskami o środki UE / uaktualnie danych dot. planowanych zadań, których wnioski dotyczą/. W ramach planowanych działań zmierzających do odzyskania przez Dobrzycę praw miejskich przeprowadzono konsultacje społeczne. We wsiach / oprócz Dobrzycy/ konsultacje przeprowadzono na zebraniach wiejskich większość była za. Jeżeli chodzi o Dobrzycę to odbyły się w dniu 15 lutego 2009 r. w formie referendum. Po przeprowadzonym głosowaniu na Tak były 272 głosy na Nie 423 głosy, Nie mam zdania 14 głosów. Po wyniku referendum, gdzie większość mieszkańców Dobrzycy była przeciw zaprzestano obecnie dalszych działań w tym zakresie. Kontynuowano zakładanie ewidencji zabytków w gminie - wydatkując na ten cel zł. W roku 2009 systemem gospodarczym, wyremontowano pomieszczenie na cele magazynowe/ m.in.na art. biurowe/. Dla polepszenia obsługi interesantów rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczeń na cele biurowe. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej, zakupiono materiały budowlane na dalsze prace. Utrzymywano kontakty w ramach współpracy zagranicznej z Gminą Jampil Ukraina. W kwietniu 2009 odbywały warsztaty dla nauczycieli nauczania zintegrowanego 27

2 i wychowania przedszkolnego Kształcenie umiejętności matematycznych w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. W tygodniowych warsztatach wzięli udział nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły i przedszkola w Jampilu. Warsztaty miały ponadto na celu przybliżenie systemów edukacji w Polsce i Ukrainie. Organizatorem warsztatów była Szkoła Podstawowa w Dobrzycy i Przedszkole w Dobrzycy. Były także nieoficjalne kontakty zorganizowane przez Szkołę i Przedszkole w Jampilu. W roku 2009 zebrane społeczne środki przekazano na upominki świąteczne dla dzieci z Ukrainy. Realizacja zadań promocyjnych gminy odbywała się podobnie jak w poprzednich latach w ramach działalności sportowej, kulturalnej także poprzez Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Nową formą był udział w konkursach na Wójta Roku oraz HIT-2009 r. W konkursach: na Wójta Roku Wójt Gminy został Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Wójt Roku 2009 /znalazł się w pierwszej 10-tce/ natomiast w drugim konkursie Urzędowi Gminy w Dobrzycy nadano tytuł HIT-2009 za atrakcyjne formy promowania zbiorowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Ponadto promowano przez publikacje prasowe, zakup artykułów, pamiątek promujących gminę w regionie i za granicą. W roku 2009 wydatkowano na ten cel ,39 zł. Prywatna działalność gospodarcza na koniec 2009 r. w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy wpisane były podmioty, w tym wykreślonych 707. Na r. było 323 czynnych wpisów podmiotów / a aktywnych 306/, w tym w minionym roku wpisano do rejestru 46 nowe podmioty, wykreślono 46 podmioty. Wprowadzono w 224 podmiotach zmiany w istniejących wpisach w ewidencji działalności gospodarczej. Najwięcej podmiotów /czynnych/ jest w takich branżach jak: handel, usługi, budownictwo, produkcja wyrobów. W rolnictwie: - w ramach dokonanych zmian rozpoczęto realizację zadania budowa studni głębinowej na stacji w Karminku /drugiej/ z terminem realizacji w latach Wydatkowano jedynie 549 zł. Zadanie połączenia sieci stacji wodociągowej w Karminku z siecią stacji w Dobrzycy zostało odłożone w czasie. - opracowano dokumentację techniczną na modernizację stacji wodociągowej w Dobrzycy i wydatkowano na ten cel ,05 zł. - na utrzymanie hydrantów wydatkowano ,18 zł, - na Izby Rolnicze przekazano ,18 zł /odpis 2 % od wpływów uzyskanych z podatku rolnego/, - w ramach dotacji z budżetu Państwa dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkując na ten cel ,43 zł. Ponadto przeznaczono zł jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę zbiornika wodnego na rzece Lutyni /prace przygotowawcze tej inwestycji/. Na drogownictwo, ulice, chodniki, komunikację miejską wydatkowano ogółem ,51 zł, w tym na: inwestycje, zakupy ,11 zł, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,52 zł, przygotowanie przebudowy innych dróg 4.270,00 zł, remonty nawierzchni dróg ,32 zł, chodniki ,03 zł, dofinansowanie do budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych ,07 zł, zimowe utrzymanie dróg ,71 zł, komunikację miejską ,38 zł., inne zadania ,37 zł. 28

3 Rok 2009 był kolejnym bardzo dobrym rokiem w drogownictwie. Ważniejsze zrealizowane zadania, które przyczyniły się do dalszej poprawy stanu dróg i chodników w gminie to: 1. inwestycje, zakupy 1/ zakończono inwestycje pn. Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Kwiatowej w Fabianowie. W 2009 r. wykonano II etap robót, który obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów na odcinku 300 m. Wydatkowano środki w wysokości ,52 zł. Łącznie na inwestycję w latach wydatkowano ,34 zł. Wykonawcą robot wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA z Ostrowa Wlkp. 2/ rozpoczęto inwestycję pn. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku W roku 2009 wykonano kanalizację deszczową o dł. 357 m z separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem. Wydatkowano środki w wysokości ,56 zł Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA z Ostrowa Wlkp. 3/ w ramach inwestycji budowa ul. Krzywej, Mierosławskiego i Biernackiego w Dobrzycy wykonano wylot wód opadowych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj. remont stacji wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej w w/w ulicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z realizacją kanalizacji deszczowej w roku Wartość robót w zakresie kanalizacji deszczowej wynosi ,80 zł. Wartość planowanych inwestycji ujętych we wniosku wynosi ,43 zł w tym przyznane dofinansowanie wynosi zł W roku 2009 w ramach realizacji w/w inwestycji wydatkowano środki w wysokości: 3.183,03 zł 3/ Zakupiono 2 wiaty przystankowe, które ustawiono w Karmińcu i przy ul. Parkowej w Dobrzycy wydatkując na ten cel zł. 2. przebudowy i remonty dróg: 1/ przebudowa dróg gminnych - wykonano nawierzchnie tłuczniowe na drogach: w Polskich Olędrach 130 m, kosztem ,42 zł, Karmin Czarnuszka 150 m, kosztem ,75 zł, Karminiec Gustawów 270 m, kosztem ,76 zł - wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinkach dróg: w Trzebowie 260 m, kosztem ,07 zł, w Galewie 320 m, kosztem ,50 zł, w Strzyżewie 215 m kosztem ,69 zł, wydatkując ogółem ,19 zł. Ponadto wydatkowano na: - opracowanie kosztorysów i przedmiarów na zaplanowany zakres robót w Galewie, Trzebowie i Polskich Olędrach na podstawie posiadanych dokumentacji 2.525,40 zł, - opracowanie dokumentacji technicznych na pozostałe drogi ,40 zł / Karmin zł, Gustawów zł, Strzyżew 2.773,40 zł/, - nadzór inwestorski nad robotami 5.482,53 zł. 29

4 Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł. Ogółem na przebudowę w/w dróg wydatkowano ,52 zł /roboty, dokumenty do przetargu oraz nadzór inwestorski/ Ponadto ze środków budżetu gminy opracowano dokumentację na przebudowę ul. Targowej i Szkolnej w Dobrzycy drogi dojazdowej do budowanej hali widowiskowosportowej. Dokumentację opracowało SAN-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Oddział w Lesznie Koszt dokumentacji zł 2/ remonty nawierzchni bitumicznych Nowe nawierzchnie bitumiczne wykonano w następujących miejscowościach: - Czarnuszka 260 m, wartość zadania ,12 zł, - Lutynia 50 m, wartość zadania: 7.647,83 zł, - Galew 113 m, wartość zadania ,82 zł Razem na powyższe zadania wydatkowano ,77 zł Ponadto na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wydatkowano ,93 zł. 3/ remonty dróg tłuczniem wykonano na drogach: - na osiedlu w Dobrzycy, w Polskich Olędrach, Strzyżewie, Gustawowie i Koźmińcu Wartość robót na w/w drogach wyniosła ogółem: ,62 zł. Wykonawcą robót był Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak z Taczanowa. 3. chodniki Wykonano z kostki brukowej chodniki w miejscowościach: - Dobrzyca: ul. Walendowskiego 98 m kosztem ,75 zł ul. Klonów 16 m kosztem 4.478,47 zł - Lutynia 30,40 m - kosztem 4.647,81 zł Wartość robót ogółem ,03 zł. Dofinansowano do przebudowy chodników przy drogach powiatowych./ 50 % wartości zadania/. Roboty wykonano w miejscowościach: Koźminiec 200 m, Dobrzyca, ul. Jarocińska 47 m, Dobrzyca ul. Krotoszyńska 150 m. Ponadto dofinansowano opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Galewie - przekazano zł. Łącznie na drogi powiatowe przeznaczono kwotę ,07 zł 4. inne zadania: - wykonano ścinkę poboczy drogi w Lutyni za kwotę zł, a pracę wykonał RKS Nowy Świat, - wykonano oczyszczenie i konserwację rowów gminnych na łączna kwotę 9.996,12 zł w tym w Sośnicy 300m, Dobrzycy-Olesiu - 234m, Polskich Olędrach 150m, Karmińcu 200m, - profilowanie dróg wykonano na drogach: w Dobrzycy / osiedle, Olesie, Nowy Świat/, Karminie, Galewie, Galew-Trzebin, w Koźmińcu, Sośnicy, Gustawowie, Trzebowie, Strzyżew-Lutynia, Polskich Olędrach wartość prac, które wykonała firma FERD ze Środy Wlkp. wyniosła ,03 zł, - wykonano prace remontowe przy wiatach przystankowych w Lutyni, Czarnuszce, Polskich Olędrach, Dobrzycy - Nowy Świat i ul. Koźmińska, Sośnicy, - zakup znaków drogowych, - koszenie poboczy dróg gminnych, 30

5 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Walendowskiego i Cmentarnej w Dobrzycy, - zakup kostki brukowej w ilości 303 m ,45 zł 5. zimowe utrzymanie dróg Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg świadczyły 2 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego: SKR Dobrzyca oraz Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak z Taczanowa. Łącznie na te usługi wydatkowano ,71 zł. W I półroczu wydatkowano ,82 zł, w II półroczu ,89 zł 6. komunikacja miejska Dofinansowano komunikację miejską do Dobrzycy: MZK Ostrów Wlkp. /linia z Ostrowa Wlkp ,88 zł/ i Jarocińskie Linie Autobusowe / linia z Jarocina ,50 zł/ wydatkując łączną kwotę ,38 zł. W dziale gospodarka, komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska Podstawowe realizowane zadanie inwestycyjne w tym dziale to: 1/ Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II gospodarka osadowa. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROMET S. j. z Koźmina Wielkopolskiego. Termin realizacji zadania od września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r., W roku 2009 wydatkowano ,95 zł Ogółem wartość robót budowlano-montażowych łącznie z nadzorem inwestorskim wyniosła brutto ,00 zł. Na powyższy obiekt gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomoc finansową w formie pożyczki w wysokości zł z czego zł otrzymano w 2008 r. a pozostałą kwotę zł w roku / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Dobrzycy etap I w ul. Pleszewskiej, Jarocińskiej, Rynek, Cmentarnej i Wąskiej oraz tłoczni przy ul. Pleszewskiej. Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie r. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA w Ostrowie Wlkp. W roku 2009 r. na to zadanie wydatkowano kwotę ,14 zł wykonując sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pleszewskiej, Jarocińskiej, Rynek,Cmentarnej wraz z tłocznią przy ul. Pleszewskiej. Na w/w zadanie gmina otrzymała pomoc finansową w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości zł w tym na 2009 r zł i 2010 r zł. Inne zrealizowane zadania, poniesione wydatki: 1/ udział w działaniach w porozumieniu międzygminnym z gminą Jarocin dot. gospodarki odpadami, składka członkowska ,18 zł, 2/ ponadto w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie wydatkowano ,18 zł przeznaczono je m. in. na: - monitoring poeksploatacyjny zrekultywowanego składowiska odpadów w Strzyżewie, - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, - zakup koszy ulicznych - nagrody na konkursy ekologiczne, - przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy, 31

6 - zbiórkę i wywóz odpadów segregowanych, - utylizację odpadów, - serwis i wywóz nieczystości kabina sanitarna, W roku 2009 kontynuowano, w szerokim zakresie ulicznym, i m.in. realizację zadań w oświetleniu - na remont oświetlenia ulicznego przeznaczono ,69 zł. Wymieniono i dołożono oprawy oświetlenia ulicznego : w Sośnicy /2 szt./, Karminie /9 szt./, Dobrzycy, ul. Pleszewska /2 szt./, Nowym Karminie /1 szt./, Koźmińcu / 3 szt./ kosztem ,92 zł. Wykonano remont oświetlenia przy remizie OSP w Fabianowie 2.756,42 zł oraz montaż oświetlenia na boisku w Dobrzycy zł. Pozostała kwota 2.353,35 zł to koszty dzierżawy słupów energetycznych na potrzeby budowy oświetlenia ulicznego, koszty udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Ponadto w ramach inwestycji za kwotę ,69 zł zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego: - w Dobrzycy, na ul. Cmentarnej od cmentarza do ul. Jarocińskiej / 4 słupy z lampami, linia 167 m/ ,20 zł, - w Dobrzycy-Nowy Świat / 1 lampa przy placu zabaw, linia 26 m/ ,00 zł, - przy drodze Galew - Wilczyniec /3 lampy, linia 191 m/ ,71 zł, - Polskie Olędry - Sapieżyn /5 lamp linia 648 m/ ,31 zł, - Sośnica droga do Dobrzycy / 5 lamp linia 897 m/ ,51 zł, - Sośnica droga do kościoła / lampa na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej linia 240 m/ ,00 zł, - Trzebowa rejon fermy /1 słup z lampą, linia 96 m/ ,20 zł, - Koźminiec droga gminna w kierunku p.tatary / 7 lamp, linia 695 m/ ,51 zł Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Józef Niedbała z Krotoszyna. Ogółem na powyższe zadanie przeznaczono środki w wysokości ,19 zł / dokumentacje, roboty, nadzór, opłaty przyłączeniowe/ w tym wartość robót wyniosła ,97 zł. W budżecie planowano również budowę oświetlenia ulicznego w Trzebinie. Zadanie to wykonała spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu wybudowano linię oświetleniową na odcinku 198 m z 3 lampami z funduszu inwestycyjnego przyznanego gminie w wysokości zł. Po oszczędnościach przetargowych ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Mierosławskiego, Biernackiego, Krzywej i Promiennej w Dobrzycy. Powstała kablowa linia oświetleniowa o długości m z 32 lampami ulicznymi. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Elektryczny JANBUD Janusz Chmielarz z Rozdrażewa. Na zadanie to przeznaczono środki w wysokości ,50 zł w tym wartość robót wyniosła ,20 zł. Dokumentacja techniczna opracowana została w 2008 r. Za energię i koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego zapłacono ogółem ,13 zł - na utrzymanie porządku i czystości oraz terenów zieleni + wydatki związane z konkursem Piękna zieleń naszej gminy wydatkowano ,89 zł. W konkursie, w 10 jego edycji brało udział 60 uczestników, 32

7 - opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową na urządzenie 11 placów zabaw na co wydatkowano 1.985,10 zł w tym realizacja 6 placów zabaw została przesunięta na 2010 r. Na realizację 11 placów zabaw wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE zł/wstępnie pozytywna akceptacja/. Ponadto w 2009 r. wykonano bramę z furtką przy placu zabaw w Nowym Świecie kosztem zł. - opłaty za korzystanie ze środowiska i inne ,33 zł - na opracowania geodezyjne, szacunki związane z gospodarką nieruchomościami, podziały gruntów, przeznaczono ,34, - na wykup gruntów przeznaczono ,00 zł Były to przede wszystkim grunty pod drogi i parking. Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca Na działalność Zakładu przekazano dotację z budżetu w wysokości zł /w tym odprowadzono VAT 654,22 zł/, dochody własne ,44 zł, inne ,04 zł, ogółem przychody ,26 zł. W roku 2009 wydatkowano m.in. na : - utrzymanie stacji i sieci wodociągowej ,25 zł Wydatki obejmują m.in. koszty napraw oraz usuwania awarii, koszty energii, zakupów np. siarczanu glinu, opału, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonywania różnych badań, ubezpieczenia budynków, koszty dozoru technicznego. - na utrzymanie budynków komunalnych ,99 zł Oprócz wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie budynków wykonywano także prace remontowe w budynkach : Koźminiec 94 /wymiana 2 okien/, Karminiec 14/ wymiana 1 okna/, Dobrzyca, ul. Pleszewska 8 / wymiana 1 okna/, ul.targowa 4 / wymiana drzwi zewnętrznych/ ul. Koźmińska 52 /wymiana 1 okna/, Karminiec 11 / wymiana drzwi zewnętrznych 2, wyk.szamba, kapitalny remont mieszkania/, Polskie Olędry 19 /częściowy remont klatki schodowej/, Dobrzyca, ul. Bulsiewicza 1 i Pleszewska 27 /urządzenia wc/ ul. Cmentarna 3 /remont pieców kaflowych/, ul. Nowa 12 /wymiana drzwi wejściowych, rozpoczęcie budowy podjazdu/. Na stacjach wodociągowych wymieniano stolarkę okienną, dokonano zakupu i montażu odpowietrzników. Ponadto w Dobrzycy przeróbka płukania, a w Karminku remont silnika pompy tłocznej. - na utrzymanie kotłowni ,52 zł w tym w Dobrzycy przy ul. Ostrowskiej ,60 zł i przy ul. Nowej ,92 zł - na utrzymanie i remont sal wiejskich wydatkowano ,41 zł /bez podatku VAT/ Środki przeznaczone na sale wiejskie wykorzystano w zdecydowanej większości na ich bieżące utrzymanie tj. energia elektryczna, ubezpieczenia, opał i inne opłaty. W Trzebinie wymieniono 2 okna. W Izbicznie wykonano instalacje gazową. W Koźmińcu opracowano inwentaryzację z kosztorysem. W Polskich Olędrach wymieniono 2 okna, opracowano dokumentację na szambo.w Fabianowie wykonano remont sufitu w sali. W Galewie drzwi i schody /wejście boczne/. W Nowym Świecie wykonano przyłącze wodociągowe, zakupiono 7 okien, drzwi wewnętrzne, wykonywano prace elektryczne i wod.kanaliz. /nowe instalacje/, zakupywano materiały budowlane /pustaki, wełna mineralna, karton-gips, styropian/. - dopłata z budżetu na utrzymanie oczyszczalni ścieków ,98 zł. Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje opłata za pobór wody do celów socjalno-bytowych 2,10 zł za 1 m3 netto / poprzednio 1,80 zł/, a do celów przemysłowych 2,15 zł za 1 m3 netto/poprzednio 2,10 zł/ 33

8 Cena za 1 m3 ścieków wynosi od 1 kwietnia 2009 r. na 3,00 zł /netto / poprzednio 2,00 zł/. Stawka bazowa czynszu regulowanego wynosi od 1 lipca 2003 r. 3,00 zł za 1 m2 pow. użytk.. /lokale gospodarcze 50 % stawki za lokal mieszkalny/. Do w.w. stawki stosowane są obniżki do 20 %. Stawka czynszu za najem lokali użytkowych od 1 kwietnia 2003 r. wynosi 6,00 zł /lokale handlowo-usługowe, gastronomiczne, biurowe i magazynowe/. W roku 2009 wyżej wymienione stawki opłat i czynszu nie uległy zmianie. Zakład Komunalny zarządzał 16 lokalami użytkowymi i 44 lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 25 budynkach w 6 miejscowościach. Ponadto Zakład administrował 4 budynkami, w których są tylko sale wiejskie /Strzyżew, Trzebin, Polskie Olędry i Fabianów/. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego za rok 2009 zostanie przedłożone Radzie Gminy /komisje, sesja/ w m-cu kwietniu 2010 r. W roku 2009 sprzedano: Gospodarka nieruchomościami - 2 działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne poł. w miejscowości Dobrzyca przy ul. Pleszewskiej, o pow. ogólnej 1537 m2, - 1 działkę poł. w miejscowości Dobrzyca o pow. 24 m2 z przeznaczeniem pod budowę garażu, - 1 lokal mieszkalny w budynku w Strzyżewie na rzecz dotychczasowego najemcy o pow. użytkowej 41,39 m2. Ponadto gminny zasób nieruchomości uległ powiększeniu : - w miejscowości Dobrzyca o grunty nabyte na poszerzenie dróg gminnych /ul. Szkolna, Targowa / oraz budowę parkingu /ul. Cmentarna/ o pow m2, - w miejscowości Karmin, grunty przeznaczone pod budowę boiska sportowego o pow. - 1,98 ha przejęte bezpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych T/O w Poznaniu. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 1. Na terenie gminy w roku szkolnym 2008/2009 działało 6 szkół podstawowych 506 uczniów oraz 1 oddział O - 10 dzieci /Sośnica/ 1 gimnazjum 270 uczniów, 5 przedszkoli + 2 oddziały zamiejscowe /Nowy Świat/ dzieci oraz w tym w kl dzieci. 2. Z ogólnej kwoty ,65 zł na oświatę i wychowanie / bez inwestycji/ wydatkowano na utrzymanie: - szkół podstawowych 4.041,761,82 zł, w tym na płace i pochodne zł - przedszkoli ,08 zł, w tym na płace i pochodne zł, - gimnazjum ,48 zł w tym na płace i pochodne zł, - GZEAS-u ,56 zł, w tym na płace i pochodne zł.. Ponadto wydatkowano na: - dowozy dzieci do szkół ,24 zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,47 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zł - wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej 132,00 zł. 34

9 W ramach wydatków rzeczowych wykonano m.in. w Gimnazjum w Dobrzycy: wymieniono część okien w klasach na parterze, świetlicy, korytarzu na II piętrze, rozebrano i pobudowano nowy komin, wymieniono podłogi w stołówce i szatniach przy sali gimnastycznej i położono płytki ceramiczne, zamontowano rolety w klasach na parterze, wymieniono instalację elektryczną w szatniach przy sali gimnastycznej, zakupiono i zamontowano pojemniki na mydło i papier w ubikacjach, zakupiono nowe ławki i krzesła do dwóch sala lekcyjnych, naprawiono dach na części budynku, w ZSP w Galewie: wymieniono stolarkę okienną w korytarzy szkolnym na piętrze, przygotowano salę lekcyjna dla kl. I./wymiana wykładziny, montaż szafek szatniowych/, wymieniono rury kanalizacyjne od szkoły do zbiornika ścieków, wykonano prace malarskie w 1 sali lekcyjnej, na zewnątrz budynku /m.in. wejście, wnęki okienne/, ogrodzenia szkoły, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, odnowiono plac zabaw dla przedszkolaków, w SP w Koźmińcu przeprowadzono remont holu i pierwszego piętra/ pomalowano ściany, odnowiono schody, wymieniono posadzkę, a także położono gumolit na I piętrze/, ZSP w Karminie: wykonano remont schodów na klatce schodowej, remont podłogi w 2 klasach i malowanie w 2 klasach, rozebrano zabudowania gospodarcze przy szkole, w ZSP w Lutyni, wykonano remont korytarza /położenie płytek na posadzkę, gipsowanie i malowanie ścian, a także drzwi, wymiana lamp/ wymieniono 2 okna + parapety w salach lekcyjnych, wykonano kompleksowy remont 1 sali lekcyjnej i wyposażono w nowe meble. W ZSP w Dobrzycy: wymalowano i wykonano termomodernizację jednej sali lekcyjnej, w przedszkolu w Nowym Świecie, wykonano remont kapitalny kuchni z wyposażeniem oraz modernizację zewnętrznej klatki schodowej w przedszkolu w Nowym Świecie, ułożono 50 m2 glazury na korytarzach, zaadaptowano 2 pomieszczenia na bibliotekę szkolną, wymalowano korytarz i dwie szatnie przy salce korekcyjnej, w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej oraz przystosowano 3 sale lekcyjne do nowej podstawy programowej, rozebrano pomieszczenia gospodarcze w obiekcie szkolnym przy ul. Parkowej i założono trawnik rekreacyjny. 3. Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w roku ,05 zł z tego na: - świetlicę ,95 zł, w tym na płace i pochodne zł - pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ ,40 zł, - pomoc materialną o charakterze edukacyjnym / książki/ ,70 zł. 4. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy realizuje program popularyzacji muzyki poważnej we współpracy z Filharmonią Kaliską. Koncerty odbywają się w szkole, a finansuje je Rada Rodziców. 5. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy zorganizowała wzorem lat ubiegłych Dzień Europejczyka, gdzie młodzież poznawała kulturę, muzykę, literaturę, sport itp. charakterystyczne dla wybranego kraju członka Unii Europejskiej. W kulturze podstawowe placówki kulturalne na terenie gminy to: Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, w tym 3 biblioteki /z tego 2 filialne/ w Dobrzycy, Sośnicy, Koźmińcu, 1 oddział dla dzieci, 6 punktów bibliotecznych oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy /podległe samorządowi wojewódzkiemu/. Muzeum to wizytówka naszej gminy. W roku 2009 r w muzeum odbyły się m. in. majowe V Dobrzyckie Spotkania z Klasyką podczas, których m.in. otwarto wystawę Masoneria poznana, nie poznana, chciana czy nie chciana. Otwarciu towarzyszył wykład prof. Waldemara Łazugi z Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Wykład Czy bać się masona cieszył się bardzo dużą 35

10 popularnością. Ponadto uczestnicy imprezy mogli wysłuchać koncertu orkiestry dętej OSP z Krajenki i koncertu Wiesława Ochmana. Można było również zobaczyć na wystawie czasowej - malarstwo Wiesława Ochmana - Klimaty Śródziemnomorskie Na zakończenie na monopterze wystąpił z koncertem Jacek Kowalski. We wrześniu odbył się V Ogólnopolski Plener Malarski Dobrzyca 2009, a także od 27 września do 3 listopada wystawa poplenerowa. W roku 2009 odbyły się ponadto wystawy malarstwa Barbary Pierzgalskiej Gramns oraz prof. ASP dr hab. Sławomira Kuszczaka. W dniu 5 czerwca 2009 r. na terenie Muzeum odbyło się II Święto Platana impreza, której zadaniem jest propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Dla uczniów muzeum oferowało lekcje muzealne. Z nowych ofert zaproponowano pt. Symbolika wnętrz pałacowych, a w czasie Dni Platana Drzewa dobrzyckiego parku. W lekcjach muzealnych brało udział ok. 200 osób. Muzeum złożyło kilka wniosków mających na celu pozyskanie środków na dalsze przywracanie świetności zespołowi pałacowo-parkowemu, wzbogacaniu wyposażenia i zbiorów. Opracowano koncepcję działalności Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy i plan działań marketingowych dla tego muzeum. Także opracowano koncepcję historycznoarchitektoniczną rekonstrukcji oranżerii. Trwały prace przy remoncie Domu Ogrodnika. Przygotowano m.in. aktualną wersję folderu informacyjnego, pamiątkowych pocztówek, wydano katalog wystawy Masoneria poznana, nie poznana, chciana czy nie chciana W ciągu 2009 r. Muzeum odwiedziło osób. Muzeum w Dobrzycy zmieniło nazwę na Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy. Jak corocznie, aktywną działalność prowadziło również Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Ukazały się 2 kolejne numery Notatek Dobrzyckich nr 38 i 39. W ramach III Dni Ziemi Dobrzyckiej finansowanych przez TMZD z pozyskanych środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oprócz wymienionych już Notatek: - odsłonięto odnowione tablicę upamiętniające poległych w I wojnie światowej, Powstaniu Wielkopolskim, i wojnie polsko-bolszewickiej mieszkańców z terenu parafii Dobrzyca, - odbył się rajd rowerowy Osobliwości architektoniczne i przyrodnicze Gminy Dobrzyca na trasie Dobrzyca Strzyżew Ruda Lutynia Fabianów Sośnica i zakończony został w parku zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy, - zorganizowano wycieczkę Śladami rodu Turnów z Dobrzycy na trasie Dobrzyca - Turew Lubiń - Środa Wlkp. Winna Góra, w której wzięły udział 52 osoby, - odbył się plener malarski, w którym wzięło udział 30 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz wystawa poplenerowa, - we wrześniu odbyły się warsztaty oraz przegląd teatralny Prawda historyczna, a fikcja literacka w legendach ziemi dobrzyckiej. W przeglądzie wzięły udział szkoły podstawowe z Dobrzycy, Galewa, Koźmińca, Gimnazjum w Dobrzycy i grupa teatralna GCK w Dobrzycy. Zwyciężyła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, która przedstawiła - Legendę o herbie Dobrzycy. W swoich przedsięwzięciach w ramach otrzymanych środków z Urzędu Gminy Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej promowało gminę Dobrzyca. Jak corocznie współpracowało z GCK z Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrzycy, Muzeum w Dobrzycy, szkołami na terenie gminy. Podobnie jak w latach poprzednich do działalności kulturalnej włączały się samorządy wiejskie, organizacje społeczne jak OSP, KGW, koła KSM. Bardzo aktywną działalność prowadziły szkoły /m.in. festyny, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci Dziadka, Jasełka, Dni Seniora, okolicznościowe wieczornice, wieczorki taneczne itp./ 36

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku Zaniemyśl, dnia 31.07.2015r WÓJT GMINY ZANIEMYŚL Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku 1. Działalność GOKiR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Do ustalenia 2. Liga Gminna i Powiatowa siatkówki, piłki nożnej wtorek, sobota, niedziela

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 1 ROZDZIAŁ I Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I W Ł A S N E

W Y D A T K I W Ł A S N E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. W Y D A T K I W Ł A S N E HARMONOGRAM wydatków według planu na dzień 30.12.2005 r. w zł. Plan Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo