R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/"

Transkrypt

1 Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Kierunki polityki społeczno-gospodarczej na 2009 r. zostały określone w formie zadań wyszczególnionych w załączniku do budżetu gminy na 2009 r., uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwała nr XXXI/188/08, z późniejszymi zmianami dot. zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów i wydatków, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Realizacja zadań dostosowana była, do możliwości finansowych budżetu, utrzymania jego równowagi. Zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego na wydatki majątkowe /inwestycje sala sportowo-widowiskowa, kanalizacja, drogi, oświetlenie uliczne/oraz pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / na budowę oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II gospod. osadowa, kanalizacja/ Część pierwsza sprawozdania zawiera szczegółowe dane liczbowe o wykonaniu budżetu. Poniżej informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku Z danych ogólnych liczba ludności gminy na koniec 2009 r. wynosiła osób i w ostatnich latach utrzymuje się prawie na tym samym poziomie. Aktualnie na terenie gminy jest 17 sołectw. Kontynuowano prace nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany te dot. m.in. przeznaczenia w niektórych miejscowościach gruntów prywatnych pod usługi, budownictwo mieszkaniowe, lokalizację elektrowni wiatrowych. Prace jeszcze przeszły na 2010 r Rada Gminy dokonywała także zmian w Wieloletnim Planie Finansowym i Inwestycyjnym dla Gminy Dobrzyca na lata /w roku 2009 podjęto 5 uchwał/. Potrzeba wnikała, w związku z wnioskami o środki UE / uaktualnie danych dot. planowanych zadań, których wnioski dotyczą/. W ramach planowanych działań zmierzających do odzyskania przez Dobrzycę praw miejskich przeprowadzono konsultacje społeczne. We wsiach / oprócz Dobrzycy/ konsultacje przeprowadzono na zebraniach wiejskich większość była za. Jeżeli chodzi o Dobrzycę to odbyły się w dniu 15 lutego 2009 r. w formie referendum. Po przeprowadzonym głosowaniu na Tak były 272 głosy na Nie 423 głosy, Nie mam zdania 14 głosów. Po wyniku referendum, gdzie większość mieszkańców Dobrzycy była przeciw zaprzestano obecnie dalszych działań w tym zakresie. Kontynuowano zakładanie ewidencji zabytków w gminie - wydatkując na ten cel zł. W roku 2009 systemem gospodarczym, wyremontowano pomieszczenie na cele magazynowe/ m.in.na art. biurowe/. Dla polepszenia obsługi interesantów rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczeń na cele biurowe. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej, zakupiono materiały budowlane na dalsze prace. Utrzymywano kontakty w ramach współpracy zagranicznej z Gminą Jampil Ukraina. W kwietniu 2009 odbywały warsztaty dla nauczycieli nauczania zintegrowanego 27

2 i wychowania przedszkolnego Kształcenie umiejętności matematycznych w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. W tygodniowych warsztatach wzięli udział nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły i przedszkola w Jampilu. Warsztaty miały ponadto na celu przybliżenie systemów edukacji w Polsce i Ukrainie. Organizatorem warsztatów była Szkoła Podstawowa w Dobrzycy i Przedszkole w Dobrzycy. Były także nieoficjalne kontakty zorganizowane przez Szkołę i Przedszkole w Jampilu. W roku 2009 zebrane społeczne środki przekazano na upominki świąteczne dla dzieci z Ukrainy. Realizacja zadań promocyjnych gminy odbywała się podobnie jak w poprzednich latach w ramach działalności sportowej, kulturalnej także poprzez Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Nową formą był udział w konkursach na Wójta Roku oraz HIT-2009 r. W konkursach: na Wójta Roku Wójt Gminy został Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Wójt Roku 2009 /znalazł się w pierwszej 10-tce/ natomiast w drugim konkursie Urzędowi Gminy w Dobrzycy nadano tytuł HIT-2009 za atrakcyjne formy promowania zbiorowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Ponadto promowano przez publikacje prasowe, zakup artykułów, pamiątek promujących gminę w regionie i za granicą. W roku 2009 wydatkowano na ten cel ,39 zł. Prywatna działalność gospodarcza na koniec 2009 r. w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy wpisane były podmioty, w tym wykreślonych 707. Na r. było 323 czynnych wpisów podmiotów / a aktywnych 306/, w tym w minionym roku wpisano do rejestru 46 nowe podmioty, wykreślono 46 podmioty. Wprowadzono w 224 podmiotach zmiany w istniejących wpisach w ewidencji działalności gospodarczej. Najwięcej podmiotów /czynnych/ jest w takich branżach jak: handel, usługi, budownictwo, produkcja wyrobów. W rolnictwie: - w ramach dokonanych zmian rozpoczęto realizację zadania budowa studni głębinowej na stacji w Karminku /drugiej/ z terminem realizacji w latach Wydatkowano jedynie 549 zł. Zadanie połączenia sieci stacji wodociągowej w Karminku z siecią stacji w Dobrzycy zostało odłożone w czasie. - opracowano dokumentację techniczną na modernizację stacji wodociągowej w Dobrzycy i wydatkowano na ten cel ,05 zł. - na utrzymanie hydrantów wydatkowano ,18 zł, - na Izby Rolnicze przekazano ,18 zł /odpis 2 % od wpływów uzyskanych z podatku rolnego/, - w ramach dotacji z budżetu Państwa dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkując na ten cel ,43 zł. Ponadto przeznaczono zł jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę zbiornika wodnego na rzece Lutyni /prace przygotowawcze tej inwestycji/. Na drogownictwo, ulice, chodniki, komunikację miejską wydatkowano ogółem ,51 zł, w tym na: inwestycje, zakupy ,11 zł, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,52 zł, przygotowanie przebudowy innych dróg 4.270,00 zł, remonty nawierzchni dróg ,32 zł, chodniki ,03 zł, dofinansowanie do budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych ,07 zł, zimowe utrzymanie dróg ,71 zł, komunikację miejską ,38 zł., inne zadania ,37 zł. 28

3 Rok 2009 był kolejnym bardzo dobrym rokiem w drogownictwie. Ważniejsze zrealizowane zadania, które przyczyniły się do dalszej poprawy stanu dróg i chodników w gminie to: 1. inwestycje, zakupy 1/ zakończono inwestycje pn. Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Kwiatowej w Fabianowie. W 2009 r. wykonano II etap robót, który obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów na odcinku 300 m. Wydatkowano środki w wysokości ,52 zł. Łącznie na inwestycję w latach wydatkowano ,34 zł. Wykonawcą robot wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA z Ostrowa Wlkp. 2/ rozpoczęto inwestycję pn. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku W roku 2009 wykonano kanalizację deszczową o dł. 357 m z separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem. Wydatkowano środki w wysokości ,56 zł Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA z Ostrowa Wlkp. 3/ w ramach inwestycji budowa ul. Krzywej, Mierosławskiego i Biernackiego w Dobrzycy wykonano wylot wód opadowych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj. remont stacji wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej w w/w ulicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z realizacją kanalizacji deszczowej w roku Wartość robót w zakresie kanalizacji deszczowej wynosi ,80 zł. Wartość planowanych inwestycji ujętych we wniosku wynosi ,43 zł w tym przyznane dofinansowanie wynosi zł W roku 2009 w ramach realizacji w/w inwestycji wydatkowano środki w wysokości: 3.183,03 zł 3/ Zakupiono 2 wiaty przystankowe, które ustawiono w Karmińcu i przy ul. Parkowej w Dobrzycy wydatkując na ten cel zł. 2. przebudowy i remonty dróg: 1/ przebudowa dróg gminnych - wykonano nawierzchnie tłuczniowe na drogach: w Polskich Olędrach 130 m, kosztem ,42 zł, Karmin Czarnuszka 150 m, kosztem ,75 zł, Karminiec Gustawów 270 m, kosztem ,76 zł - wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinkach dróg: w Trzebowie 260 m, kosztem ,07 zł, w Galewie 320 m, kosztem ,50 zł, w Strzyżewie 215 m kosztem ,69 zł, wydatkując ogółem ,19 zł. Ponadto wydatkowano na: - opracowanie kosztorysów i przedmiarów na zaplanowany zakres robót w Galewie, Trzebowie i Polskich Olędrach na podstawie posiadanych dokumentacji 2.525,40 zł, - opracowanie dokumentacji technicznych na pozostałe drogi ,40 zł / Karmin zł, Gustawów zł, Strzyżew 2.773,40 zł/, - nadzór inwestorski nad robotami 5.482,53 zł. 29

4 Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł. Ogółem na przebudowę w/w dróg wydatkowano ,52 zł /roboty, dokumenty do przetargu oraz nadzór inwestorski/ Ponadto ze środków budżetu gminy opracowano dokumentację na przebudowę ul. Targowej i Szkolnej w Dobrzycy drogi dojazdowej do budowanej hali widowiskowosportowej. Dokumentację opracowało SAN-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Oddział w Lesznie Koszt dokumentacji zł 2/ remonty nawierzchni bitumicznych Nowe nawierzchnie bitumiczne wykonano w następujących miejscowościach: - Czarnuszka 260 m, wartość zadania ,12 zł, - Lutynia 50 m, wartość zadania: 7.647,83 zł, - Galew 113 m, wartość zadania ,82 zł Razem na powyższe zadania wydatkowano ,77 zł Ponadto na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wydatkowano ,93 zł. 3/ remonty dróg tłuczniem wykonano na drogach: - na osiedlu w Dobrzycy, w Polskich Olędrach, Strzyżewie, Gustawowie i Koźmińcu Wartość robót na w/w drogach wyniosła ogółem: ,62 zł. Wykonawcą robót był Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak z Taczanowa. 3. chodniki Wykonano z kostki brukowej chodniki w miejscowościach: - Dobrzyca: ul. Walendowskiego 98 m kosztem ,75 zł ul. Klonów 16 m kosztem 4.478,47 zł - Lutynia 30,40 m - kosztem 4.647,81 zł Wartość robót ogółem ,03 zł. Dofinansowano do przebudowy chodników przy drogach powiatowych./ 50 % wartości zadania/. Roboty wykonano w miejscowościach: Koźminiec 200 m, Dobrzyca, ul. Jarocińska 47 m, Dobrzyca ul. Krotoszyńska 150 m. Ponadto dofinansowano opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Galewie - przekazano zł. Łącznie na drogi powiatowe przeznaczono kwotę ,07 zł 4. inne zadania: - wykonano ścinkę poboczy drogi w Lutyni za kwotę zł, a pracę wykonał RKS Nowy Świat, - wykonano oczyszczenie i konserwację rowów gminnych na łączna kwotę 9.996,12 zł w tym w Sośnicy 300m, Dobrzycy-Olesiu - 234m, Polskich Olędrach 150m, Karmińcu 200m, - profilowanie dróg wykonano na drogach: w Dobrzycy / osiedle, Olesie, Nowy Świat/, Karminie, Galewie, Galew-Trzebin, w Koźmińcu, Sośnicy, Gustawowie, Trzebowie, Strzyżew-Lutynia, Polskich Olędrach wartość prac, które wykonała firma FERD ze Środy Wlkp. wyniosła ,03 zł, - wykonano prace remontowe przy wiatach przystankowych w Lutyni, Czarnuszce, Polskich Olędrach, Dobrzycy - Nowy Świat i ul. Koźmińska, Sośnicy, - zakup znaków drogowych, - koszenie poboczy dróg gminnych, 30

5 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Walendowskiego i Cmentarnej w Dobrzycy, - zakup kostki brukowej w ilości 303 m ,45 zł 5. zimowe utrzymanie dróg Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg świadczyły 2 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego: SKR Dobrzyca oraz Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak z Taczanowa. Łącznie na te usługi wydatkowano ,71 zł. W I półroczu wydatkowano ,82 zł, w II półroczu ,89 zł 6. komunikacja miejska Dofinansowano komunikację miejską do Dobrzycy: MZK Ostrów Wlkp. /linia z Ostrowa Wlkp ,88 zł/ i Jarocińskie Linie Autobusowe / linia z Jarocina ,50 zł/ wydatkując łączną kwotę ,38 zł. W dziale gospodarka, komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska Podstawowe realizowane zadanie inwestycyjne w tym dziale to: 1/ Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II gospodarka osadowa. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROMET S. j. z Koźmina Wielkopolskiego. Termin realizacji zadania od września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r., W roku 2009 wydatkowano ,95 zł Ogółem wartość robót budowlano-montażowych łącznie z nadzorem inwestorskim wyniosła brutto ,00 zł. Na powyższy obiekt gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomoc finansową w formie pożyczki w wysokości zł z czego zł otrzymano w 2008 r. a pozostałą kwotę zł w roku / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Dobrzycy etap I w ul. Pleszewskiej, Jarocińskiej, Rynek, Cmentarnej i Wąskiej oraz tłoczni przy ul. Pleszewskiej. Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie r. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA w Ostrowie Wlkp. W roku 2009 r. na to zadanie wydatkowano kwotę ,14 zł wykonując sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pleszewskiej, Jarocińskiej, Rynek,Cmentarnej wraz z tłocznią przy ul. Pleszewskiej. Na w/w zadanie gmina otrzymała pomoc finansową w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości zł w tym na 2009 r zł i 2010 r zł. Inne zrealizowane zadania, poniesione wydatki: 1/ udział w działaniach w porozumieniu międzygminnym z gminą Jarocin dot. gospodarki odpadami, składka członkowska ,18 zł, 2/ ponadto w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie wydatkowano ,18 zł przeznaczono je m. in. na: - monitoring poeksploatacyjny zrekultywowanego składowiska odpadów w Strzyżewie, - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, - zakup koszy ulicznych - nagrody na konkursy ekologiczne, - przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy, 31

6 - zbiórkę i wywóz odpadów segregowanych, - utylizację odpadów, - serwis i wywóz nieczystości kabina sanitarna, W roku 2009 kontynuowano, w szerokim zakresie ulicznym, i m.in. realizację zadań w oświetleniu - na remont oświetlenia ulicznego przeznaczono ,69 zł. Wymieniono i dołożono oprawy oświetlenia ulicznego : w Sośnicy /2 szt./, Karminie /9 szt./, Dobrzycy, ul. Pleszewska /2 szt./, Nowym Karminie /1 szt./, Koźmińcu / 3 szt./ kosztem ,92 zł. Wykonano remont oświetlenia przy remizie OSP w Fabianowie 2.756,42 zł oraz montaż oświetlenia na boisku w Dobrzycy zł. Pozostała kwota 2.353,35 zł to koszty dzierżawy słupów energetycznych na potrzeby budowy oświetlenia ulicznego, koszty udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Ponadto w ramach inwestycji za kwotę ,69 zł zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego: - w Dobrzycy, na ul. Cmentarnej od cmentarza do ul. Jarocińskiej / 4 słupy z lampami, linia 167 m/ ,20 zł, - w Dobrzycy-Nowy Świat / 1 lampa przy placu zabaw, linia 26 m/ ,00 zł, - przy drodze Galew - Wilczyniec /3 lampy, linia 191 m/ ,71 zł, - Polskie Olędry - Sapieżyn /5 lamp linia 648 m/ ,31 zł, - Sośnica droga do Dobrzycy / 5 lamp linia 897 m/ ,51 zł, - Sośnica droga do kościoła / lampa na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej linia 240 m/ ,00 zł, - Trzebowa rejon fermy /1 słup z lampą, linia 96 m/ ,20 zł, - Koźminiec droga gminna w kierunku p.tatary / 7 lamp, linia 695 m/ ,51 zł Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Józef Niedbała z Krotoszyna. Ogółem na powyższe zadanie przeznaczono środki w wysokości ,19 zł / dokumentacje, roboty, nadzór, opłaty przyłączeniowe/ w tym wartość robót wyniosła ,97 zł. W budżecie planowano również budowę oświetlenia ulicznego w Trzebinie. Zadanie to wykonała spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu wybudowano linię oświetleniową na odcinku 198 m z 3 lampami z funduszu inwestycyjnego przyznanego gminie w wysokości zł. Po oszczędnościach przetargowych ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Mierosławskiego, Biernackiego, Krzywej i Promiennej w Dobrzycy. Powstała kablowa linia oświetleniowa o długości m z 32 lampami ulicznymi. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Elektryczny JANBUD Janusz Chmielarz z Rozdrażewa. Na zadanie to przeznaczono środki w wysokości ,50 zł w tym wartość robót wyniosła ,20 zł. Dokumentacja techniczna opracowana została w 2008 r. Za energię i koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego zapłacono ogółem ,13 zł - na utrzymanie porządku i czystości oraz terenów zieleni + wydatki związane z konkursem Piękna zieleń naszej gminy wydatkowano ,89 zł. W konkursie, w 10 jego edycji brało udział 60 uczestników, 32

7 - opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową na urządzenie 11 placów zabaw na co wydatkowano 1.985,10 zł w tym realizacja 6 placów zabaw została przesunięta na 2010 r. Na realizację 11 placów zabaw wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE zł/wstępnie pozytywna akceptacja/. Ponadto w 2009 r. wykonano bramę z furtką przy placu zabaw w Nowym Świecie kosztem zł. - opłaty za korzystanie ze środowiska i inne ,33 zł - na opracowania geodezyjne, szacunki związane z gospodarką nieruchomościami, podziały gruntów, przeznaczono ,34, - na wykup gruntów przeznaczono ,00 zł Były to przede wszystkim grunty pod drogi i parking. Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca Na działalność Zakładu przekazano dotację z budżetu w wysokości zł /w tym odprowadzono VAT 654,22 zł/, dochody własne ,44 zł, inne ,04 zł, ogółem przychody ,26 zł. W roku 2009 wydatkowano m.in. na : - utrzymanie stacji i sieci wodociągowej ,25 zł Wydatki obejmują m.in. koszty napraw oraz usuwania awarii, koszty energii, zakupów np. siarczanu glinu, opału, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonywania różnych badań, ubezpieczenia budynków, koszty dozoru technicznego. - na utrzymanie budynków komunalnych ,99 zł Oprócz wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie budynków wykonywano także prace remontowe w budynkach : Koźminiec 94 /wymiana 2 okien/, Karminiec 14/ wymiana 1 okna/, Dobrzyca, ul. Pleszewska 8 / wymiana 1 okna/, ul.targowa 4 / wymiana drzwi zewnętrznych/ ul. Koźmińska 52 /wymiana 1 okna/, Karminiec 11 / wymiana drzwi zewnętrznych 2, wyk.szamba, kapitalny remont mieszkania/, Polskie Olędry 19 /częściowy remont klatki schodowej/, Dobrzyca, ul. Bulsiewicza 1 i Pleszewska 27 /urządzenia wc/ ul. Cmentarna 3 /remont pieców kaflowych/, ul. Nowa 12 /wymiana drzwi wejściowych, rozpoczęcie budowy podjazdu/. Na stacjach wodociągowych wymieniano stolarkę okienną, dokonano zakupu i montażu odpowietrzników. Ponadto w Dobrzycy przeróbka płukania, a w Karminku remont silnika pompy tłocznej. - na utrzymanie kotłowni ,52 zł w tym w Dobrzycy przy ul. Ostrowskiej ,60 zł i przy ul. Nowej ,92 zł - na utrzymanie i remont sal wiejskich wydatkowano ,41 zł /bez podatku VAT/ Środki przeznaczone na sale wiejskie wykorzystano w zdecydowanej większości na ich bieżące utrzymanie tj. energia elektryczna, ubezpieczenia, opał i inne opłaty. W Trzebinie wymieniono 2 okna. W Izbicznie wykonano instalacje gazową. W Koźmińcu opracowano inwentaryzację z kosztorysem. W Polskich Olędrach wymieniono 2 okna, opracowano dokumentację na szambo.w Fabianowie wykonano remont sufitu w sali. W Galewie drzwi i schody /wejście boczne/. W Nowym Świecie wykonano przyłącze wodociągowe, zakupiono 7 okien, drzwi wewnętrzne, wykonywano prace elektryczne i wod.kanaliz. /nowe instalacje/, zakupywano materiały budowlane /pustaki, wełna mineralna, karton-gips, styropian/. - dopłata z budżetu na utrzymanie oczyszczalni ścieków ,98 zł. Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje opłata za pobór wody do celów socjalno-bytowych 2,10 zł za 1 m3 netto / poprzednio 1,80 zł/, a do celów przemysłowych 2,15 zł za 1 m3 netto/poprzednio 2,10 zł/ 33

8 Cena za 1 m3 ścieków wynosi od 1 kwietnia 2009 r. na 3,00 zł /netto / poprzednio 2,00 zł/. Stawka bazowa czynszu regulowanego wynosi od 1 lipca 2003 r. 3,00 zł za 1 m2 pow. użytk.. /lokale gospodarcze 50 % stawki za lokal mieszkalny/. Do w.w. stawki stosowane są obniżki do 20 %. Stawka czynszu za najem lokali użytkowych od 1 kwietnia 2003 r. wynosi 6,00 zł /lokale handlowo-usługowe, gastronomiczne, biurowe i magazynowe/. W roku 2009 wyżej wymienione stawki opłat i czynszu nie uległy zmianie. Zakład Komunalny zarządzał 16 lokalami użytkowymi i 44 lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 25 budynkach w 6 miejscowościach. Ponadto Zakład administrował 4 budynkami, w których są tylko sale wiejskie /Strzyżew, Trzebin, Polskie Olędry i Fabianów/. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego za rok 2009 zostanie przedłożone Radzie Gminy /komisje, sesja/ w m-cu kwietniu 2010 r. W roku 2009 sprzedano: Gospodarka nieruchomościami - 2 działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne poł. w miejscowości Dobrzyca przy ul. Pleszewskiej, o pow. ogólnej 1537 m2, - 1 działkę poł. w miejscowości Dobrzyca o pow. 24 m2 z przeznaczeniem pod budowę garażu, - 1 lokal mieszkalny w budynku w Strzyżewie na rzecz dotychczasowego najemcy o pow. użytkowej 41,39 m2. Ponadto gminny zasób nieruchomości uległ powiększeniu : - w miejscowości Dobrzyca o grunty nabyte na poszerzenie dróg gminnych /ul. Szkolna, Targowa / oraz budowę parkingu /ul. Cmentarna/ o pow m2, - w miejscowości Karmin, grunty przeznaczone pod budowę boiska sportowego o pow. - 1,98 ha przejęte bezpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych T/O w Poznaniu. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 1. Na terenie gminy w roku szkolnym 2008/2009 działało 6 szkół podstawowych 506 uczniów oraz 1 oddział O - 10 dzieci /Sośnica/ 1 gimnazjum 270 uczniów, 5 przedszkoli + 2 oddziały zamiejscowe /Nowy Świat/ dzieci oraz w tym w kl dzieci. 2. Z ogólnej kwoty ,65 zł na oświatę i wychowanie / bez inwestycji/ wydatkowano na utrzymanie: - szkół podstawowych 4.041,761,82 zł, w tym na płace i pochodne zł - przedszkoli ,08 zł, w tym na płace i pochodne zł, - gimnazjum ,48 zł w tym na płace i pochodne zł, - GZEAS-u ,56 zł, w tym na płace i pochodne zł.. Ponadto wydatkowano na: - dowozy dzieci do szkół ,24 zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,47 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zł - wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej 132,00 zł. 34

9 W ramach wydatków rzeczowych wykonano m.in. w Gimnazjum w Dobrzycy: wymieniono część okien w klasach na parterze, świetlicy, korytarzu na II piętrze, rozebrano i pobudowano nowy komin, wymieniono podłogi w stołówce i szatniach przy sali gimnastycznej i położono płytki ceramiczne, zamontowano rolety w klasach na parterze, wymieniono instalację elektryczną w szatniach przy sali gimnastycznej, zakupiono i zamontowano pojemniki na mydło i papier w ubikacjach, zakupiono nowe ławki i krzesła do dwóch sala lekcyjnych, naprawiono dach na części budynku, w ZSP w Galewie: wymieniono stolarkę okienną w korytarzy szkolnym na piętrze, przygotowano salę lekcyjna dla kl. I./wymiana wykładziny, montaż szafek szatniowych/, wymieniono rury kanalizacyjne od szkoły do zbiornika ścieków, wykonano prace malarskie w 1 sali lekcyjnej, na zewnątrz budynku /m.in. wejście, wnęki okienne/, ogrodzenia szkoły, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, odnowiono plac zabaw dla przedszkolaków, w SP w Koźmińcu przeprowadzono remont holu i pierwszego piętra/ pomalowano ściany, odnowiono schody, wymieniono posadzkę, a także położono gumolit na I piętrze/, ZSP w Karminie: wykonano remont schodów na klatce schodowej, remont podłogi w 2 klasach i malowanie w 2 klasach, rozebrano zabudowania gospodarcze przy szkole, w ZSP w Lutyni, wykonano remont korytarza /położenie płytek na posadzkę, gipsowanie i malowanie ścian, a także drzwi, wymiana lamp/ wymieniono 2 okna + parapety w salach lekcyjnych, wykonano kompleksowy remont 1 sali lekcyjnej i wyposażono w nowe meble. W ZSP w Dobrzycy: wymalowano i wykonano termomodernizację jednej sali lekcyjnej, w przedszkolu w Nowym Świecie, wykonano remont kapitalny kuchni z wyposażeniem oraz modernizację zewnętrznej klatki schodowej w przedszkolu w Nowym Świecie, ułożono 50 m2 glazury na korytarzach, zaadaptowano 2 pomieszczenia na bibliotekę szkolną, wymalowano korytarz i dwie szatnie przy salce korekcyjnej, w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej oraz przystosowano 3 sale lekcyjne do nowej podstawy programowej, rozebrano pomieszczenia gospodarcze w obiekcie szkolnym przy ul. Parkowej i założono trawnik rekreacyjny. 3. Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w roku ,05 zł z tego na: - świetlicę ,95 zł, w tym na płace i pochodne zł - pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ ,40 zł, - pomoc materialną o charakterze edukacyjnym / książki/ ,70 zł. 4. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy realizuje program popularyzacji muzyki poważnej we współpracy z Filharmonią Kaliską. Koncerty odbywają się w szkole, a finansuje je Rada Rodziców. 5. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy zorganizowała wzorem lat ubiegłych Dzień Europejczyka, gdzie młodzież poznawała kulturę, muzykę, literaturę, sport itp. charakterystyczne dla wybranego kraju członka Unii Europejskiej. W kulturze podstawowe placówki kulturalne na terenie gminy to: Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, w tym 3 biblioteki /z tego 2 filialne/ w Dobrzycy, Sośnicy, Koźmińcu, 1 oddział dla dzieci, 6 punktów bibliotecznych oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy /podległe samorządowi wojewódzkiemu/. Muzeum to wizytówka naszej gminy. W roku 2009 r w muzeum odbyły się m. in. majowe V Dobrzyckie Spotkania z Klasyką podczas, których m.in. otwarto wystawę Masoneria poznana, nie poznana, chciana czy nie chciana. Otwarciu towarzyszył wykład prof. Waldemara Łazugi z Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Wykład Czy bać się masona cieszył się bardzo dużą 35

10 popularnością. Ponadto uczestnicy imprezy mogli wysłuchać koncertu orkiestry dętej OSP z Krajenki i koncertu Wiesława Ochmana. Można było również zobaczyć na wystawie czasowej - malarstwo Wiesława Ochmana - Klimaty Śródziemnomorskie Na zakończenie na monopterze wystąpił z koncertem Jacek Kowalski. We wrześniu odbył się V Ogólnopolski Plener Malarski Dobrzyca 2009, a także od 27 września do 3 listopada wystawa poplenerowa. W roku 2009 odbyły się ponadto wystawy malarstwa Barbary Pierzgalskiej Gramns oraz prof. ASP dr hab. Sławomira Kuszczaka. W dniu 5 czerwca 2009 r. na terenie Muzeum odbyło się II Święto Platana impreza, której zadaniem jest propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Dla uczniów muzeum oferowało lekcje muzealne. Z nowych ofert zaproponowano pt. Symbolika wnętrz pałacowych, a w czasie Dni Platana Drzewa dobrzyckiego parku. W lekcjach muzealnych brało udział ok. 200 osób. Muzeum złożyło kilka wniosków mających na celu pozyskanie środków na dalsze przywracanie świetności zespołowi pałacowo-parkowemu, wzbogacaniu wyposażenia i zbiorów. Opracowano koncepcję działalności Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy i plan działań marketingowych dla tego muzeum. Także opracowano koncepcję historycznoarchitektoniczną rekonstrukcji oranżerii. Trwały prace przy remoncie Domu Ogrodnika. Przygotowano m.in. aktualną wersję folderu informacyjnego, pamiątkowych pocztówek, wydano katalog wystawy Masoneria poznana, nie poznana, chciana czy nie chciana W ciągu 2009 r. Muzeum odwiedziło osób. Muzeum w Dobrzycy zmieniło nazwę na Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy. Jak corocznie, aktywną działalność prowadziło również Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Ukazały się 2 kolejne numery Notatek Dobrzyckich nr 38 i 39. W ramach III Dni Ziemi Dobrzyckiej finansowanych przez TMZD z pozyskanych środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oprócz wymienionych już Notatek: - odsłonięto odnowione tablicę upamiętniające poległych w I wojnie światowej, Powstaniu Wielkopolskim, i wojnie polsko-bolszewickiej mieszkańców z terenu parafii Dobrzyca, - odbył się rajd rowerowy Osobliwości architektoniczne i przyrodnicze Gminy Dobrzyca na trasie Dobrzyca Strzyżew Ruda Lutynia Fabianów Sośnica i zakończony został w parku zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy, - zorganizowano wycieczkę Śladami rodu Turnów z Dobrzycy na trasie Dobrzyca - Turew Lubiń - Środa Wlkp. Winna Góra, w której wzięły udział 52 osoby, - odbył się plener malarski, w którym wzięło udział 30 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz wystawa poplenerowa, - we wrześniu odbyły się warsztaty oraz przegląd teatralny Prawda historyczna, a fikcja literacka w legendach ziemi dobrzyckiej. W przeglądzie wzięły udział szkoły podstawowe z Dobrzycy, Galewa, Koźmińca, Gimnazjum w Dobrzycy i grupa teatralna GCK w Dobrzycy. Zwyciężyła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, która przedstawiła - Legendę o herbie Dobrzycy. W swoich przedsięwzięciach w ramach otrzymanych środków z Urzędu Gminy Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej promowało gminę Dobrzyca. Jak corocznie współpracowało z GCK z Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrzycy, Muzeum w Dobrzycy, szkołami na terenie gminy. Podobnie jak w latach poprzednich do działalności kulturalnej włączały się samorządy wiejskie, organizacje społeczne jak OSP, KGW, koła KSM. Bardzo aktywną działalność prowadziły szkoły /m.in. festyny, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci Dziadka, Jasełka, Dni Seniora, okolicznościowe wieczornice, wieczorki taneczne itp./ 36

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. 2013 Biuletyn informacyjny gminy gdów Budowa obwodnicy Gdowa z lotu ptaka Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl 2013 2013 słowo wójta słowo wójta Szanowni Państwo, Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 6 roku GMINA CHOJNÓW marzec 7 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2009. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, 30.03.2011r. I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo