Pierwszy dzwonek na Ostródzkiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy dzwonek na Ostródzkiej"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 8 (12) wrzesień ISSN Pierwszy dzwonek na Ostródzkiej września gimnazjum przy ul. 1Ostródzkiej, na które czekali mieszkańcy wschodnich rejonów Białołęki, otworzyło swoje pod woje dla chcących zdobywać wie dzę uczniów. Nowoczesny budy nek ma 3 kondygnacje, na których znajduje się 15 sal lekcyjnych i aż 8 pracowni, m.in. fizyczna, che miczna i biologiczna, sztuki i kom puterowa. Nowa szkoła posiada także halę sportową z boiskami do koszykówki, siatkówki i kort teni sowy. Wokół budynku znajdują się tereny zielone, boisko do piłki nożnej oraz bieżnia. Rozpoczęcie roku szkolnego miało uroczystą oprawę. Wśród gości był m.in. wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyń ski, przedstawiciele Zarządu Dziel nicy burmistrz Jacek Kaznowski oraz z ca burmistrza Andrzej Opol ski, dzielnicowi radni, dyrektorzy białołęckich placówek oświato wych oraz ks. arcybiskup Henryk Hoser, który poświęcił nowy budy nek. Przybyły również poczty sztandarowe z pozostałych biało łęckich szkół oraz przedstawiciele firmy Dorbud wykonawcy bu dynku. Zaproszeni goście oraz władze dzielnicy dziękowali za trud w realizacji budowy szkoły oraz wy rażali radość z powodu otwarcia gimnazjum. Ciszę się, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego możemy otworzyć tę nowoczesną i piękną szkołę. Zda jemy sobie sprawę, że południo wo wschodnia Białołęka cierpi na Debata w sprawie przebudowy Trasy Toruńskiej apraszamy mieszkańców w dniu Z23 września o godzinie do Urzędu Dzielnicy (Sala Konfe rencyjna na I piętrze) na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad. Spotkanie poświęcone będzie przebudowie i przystosowaniu Trasy Toruńskiej do parametrów drogi ekspresowej S 8. Przedsta wiciele GDDiK, czyli podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania, przedstawią planowaną brak placówek oświatowych. Cały czas staramy się, aby powstawały nowe obiekty i modernizujemy również już istniejące stwier dził Burmistrz Dzielnicy podczas uroczystości. Wyraził on również nadzieję, że nowa szkoła wraz z przyległymi do niej boiskami sportowymi będzie spełniała rolę centrum integracyjnego i służyła mieszkańcom. Wiceprezydent Pa szyński życzył natomiast uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Po części oficjalnej zebrani na szkolnym dziedzińcu obejrzeli program artystyczny przygotowa ny przez uczniów. Duże wrażenie wywarł na zebranych pięknie wy konany przez pierwszoklasistów polonez. Uczniowie ze starszych klas przygotowali udaną insceni zację wiersza Jana Brzechwy pt. Pchła Szachrajka. W szkole rozpoczęło naukę ok. 110 gimnazjalistów, podzielonych na 4 klasy. W tym roku są to je dynie pierwszoklasiści. Z czasem nowe gimnazjum przywita kolejne roczniki i otworzy kolejne klasy mówi dyrektor gimnazjum Krys tyna Sosnowska. Jednocześnie w nowym budynku będą miały lek cje dzieci uczęszczające dotych czas do szkoły przy ul. Berensona, ponieważ placówka ta będzie mo dernizowana. W klasach I VI wraz z zerówkami nowy rok szkolny rozpoczęło ok. 650 ucz organizację ruchu i ewentualne utrudnienia, które mogą wystąpić w związku z remontem trasy. Na zakończenie spotkania przewi dziana jest dyskusja oraz możli wość zadawania pytań i wyrażania opinii. Red. niów. Z tego też powodu nauka w szkole przy ul. Ostródzkiej będzie odbywała się w systemie zmiano wym, tak aby wszyscy uczniowie mogli się pomieścić. W pobliżu kompleksu znajduje się także nowo otwarte przed szkole, które również od 1 wrześ nia sprawuje opiekę nad 150 ma łymi podopiecznymi. Odpowied nio do swojego wieku dzieci są przypisane do jednego z sześciu oddziałów placówki. Każda grupa ma osobną salę dydaktyczną, zes pół sanitarny, szatnię, skład leża ków oraz bezpośrednie wyjście na taras. Cały obiekt przystosowany jest także do potrzeb dzieci niepeł nosprawnych. JP Pierwsze urodziny Właśnie minął rok odkąd trzyma liście Państwo w rękach pierwszy numer gazety. Jest nam niezmier nie miło, że wytrwale sięgacie po każde następne wydanie. Szcze gólnie miłe jest to, że otrzymuje my od Państwa podziękowania za ciekawą lekturę. Mamy nadzieję, że nadal będziemy gościć w Wa szych domach. Redakcja SAMORZĄD INWESTYCJE SPORT KULTURA Wakacyjne sesje zmiany w budżecie str. 2 Boisko przy ul. Picassa można już korzystać str. 3 Imprezy sportowe zapraszamy na wyścig kolar ski i bieg przełajowy str. 5 Powstanie Warszawskie w Białołęce uroczystości upamiętniające i koncert str. 6

2 S A M O R Z Ą D 2 Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa ul. Modlińska 197 tel tel adres internetowy: e mail: Godziny pracy urzędu poniedziałek piątek: W poniedziałki Wydział Obsługi Mieszkańców dyżuruje w godz Wydział Obsługi Rady ul. Modlińska 197, pok. 123 tel faks: e mail: Telefony pomocne przy załatwianiu następujących spraw: Sprawy meldunkowe tel do 11 Dowody osobiste tel do 14 Rejestracja pojazdów tel do 07 Prawa jazdy tel Ochrona środowiska tel Pozwolenia na budowę, zmia na sposobu użytkowania, zgło szenie robót budowlanych tel lub Ewidencja gruntów, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów tel Podziały nieruchomości, dzier żawy, nabywanie/zbywanie nieruchomości tel Urząd Stanu Cywilnego (reje stracja urodzeń, małżeństw i zgonów, udzielanie ślubów) tel Świadczenia rodzinne, opie kuńcze i alimentacyjne ul. Milenijna 2a tel lub Wakacyjne sesje Rady Dzielnicy Podczas XLV Sesji Rady Dzielnicy Białołęka radni rozpatrywali m.in. nadanie nazw ulicom w okolicy mających powstać hal targowych przy ul. Marywilskiej. Proponowane nazwy Kupiecka i Merkurego spotkały się z różny mi ocenami. Nazwa Kupiecka zos tała zaopiniowana pozytywnie. Dru ga z ulic wzbudziła więcej kontro wersji. Innym projektem nazwy dla tej drogi była Kaczorowa, która zo stała pozytywnie zaopiniowana na XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Ra dy Dzielnicy. Radni, którzy zapro ponowali tę nazwę dla ulicy pod trzymali swoją propozycję argu mentując, że w przyszłości ulica będzie kojarzona z pobliskim Kana łem Żerańskim. W przypadku naz wy Merkurego radni nie byli jedno myślni. Ostatecznie nazwa została zaopiniowana negatywnie. Jednogłośnie natomiast zdecydo wano o zaliczeniu ulicy Frachtowej do kategorii dróg gminnych na tere nie Dzielnicy Białołęka. Ulica Frachtowa zlokalizowana jest w północnej części dzielnicy i łączy Kobiałkę m.in. ze Stanisławowem. Następnym i jednocześnie naj ważniejszym punktem obrad było zaopiniowanie projektu zmian w budżecie na rok Radni mieli wiele uwag co do kształtu budżetu. Z powodu kryzysu konieczne są cię cia budżetowe, jednak radni nie zgodzili się m.in. na zmniejszenie środków finansowych na oświatę w planie wydatków bieżących, argu mentując, że oświata oraz infra struktura drogowa to priorytetowe sprawy dla Białołęki. która ciągle rozwija się i której stale przybywa nowych mieszkańców. Dyskutowa no również nad kwestią przesunię cia środków na budowę ulic Srebr nogórskiej i Nowodworskiej oraz na budowę Centrum Multimedialnego. Ostatecznie Rada nie przyjęła pro jektu uchwały. Współpraca zagraniczna wakacyjna wymiana młodzieży uż po raz kolejny Białołęka goś Jciła podczas wakacji młodzież z naszych partnerskich dzielnic Lichtenberg (Berlin) oraz Budafok Teteny (Budapeszt). Wizyta ta była częścią międzynarodowej wymiany, w której uczestniczyli uczniowie z białołęckich gimnazjów. Udział w wymianie był nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce mówi Jus tyna, jedna z uczennic. Na początku lipca miała miejsce wizyta młodzieży w Berlinie. Ra zem z grupą niemiecką uczniowie realizowali projekt Berlin oblicza miasta. Justyna stwierdziła, że było bardzo fajnie i że ze wszystkimi się dogadywała oraz dodała, że tego ro dzaju wymiany wiele dają, zwłasz cza w pogłębianiu znajomości języ ka. Mam nawet koleżankę, która po niemiecku nie umiała mówić, a teraz zna podstawowe zwroty i już może się porozumiewać. Młodzież chodziła do muzeów i parków, zwiedzała zabytki, jeździ ła na wycieczki, po czym robiła do kumentację w formie plakatów ze zdjęciami, opisem i protokołem. Był też czas na odpoczynek. Dwa dni poświęcone były zajęciom rekrea cyjnym i sportowym. Szymon, który po wakacjach idzie do 3 klasy gimnazjum, tak mó wi o wymianie: Taki projekt to bar dzo fajna sprawa, można poznać wielu ciekawych ludzi z innego kraju. O gospodarzach też wyraża się bardzo pozytywnie: Byli na prawdę mili i gościnnie nastawieni. Warto było pojechać. Celem projektu jest poznanie in nej kultury, nauka konstruktywnego myślenia, odpowiedzialnego działa nia oraz współpracy w grupie. W lipcu do Białołęki przybyła młodzież z Berlina i Budapesztu. Burmistrz Jacek Kaznowski przy witał gości, opowiedział o dzielnicy oraz życzył udanego pobytu i po głębienia nawiązanych znajomości. Co robili w Warszawie? Pojechali do Sękocina pod Warszawą, gdzie przez 7 dni kontynuowali rozpoczę ty w Berlinie projekt oraz pokazy wali nowym znajomym Warszawę. My też włączyliśmy się w układa nie programu. Zaproponowaliśmy program wieczorny: dyskoteki, ka raoke, idola, podchody i ognisko mówi Justyna. JP W dniu 27 sierpnia radni ponow nie zebrali się, aby dyskutować nad projektem budżetu, tym razem na sesji nadzwyczajnej. Debatowano głównie nad przesunięciami środ ków finansowych ze względu na ko nieczność realizacji inwestycji już rozpoczętych. W projekcie znalazł się również zapis o zwiększeniu środków na budowę dróg dojazdo wych do Hal Kupieckich przy ul. Marywilskiej. Tym razem radni, większością głosów, pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie. Na zakończenie obrad, w inter pelacjach, radni pytali o stan remon tów w placówkach oświatowych. Otrzymali dobrą wiadomość wszystkie remonty zostały wyko nane zgodnie z planem. Jedynie w Szkole Podstawowej nr 314 trwają prace termomodernizacyjne, które jednak nie były realizowane w ra mach wakacyjnych remontów szkół. Prace zakończą się na jesieni. JP/DN Nowe usługi w punkcie Urzędu Skarbowego przy ul. Porajów Trzy nowe stanowiska obsługi w punkcie Urzędu Skarbowego na terenie Białołęki zostały urucho mione w czasie wakacji. Już od lutego podatnicy z Białołęki mog li składać tam PIT y. Teraz w filii można załatwić kwestie podat ków majątkowych od spadków i darowizn i od czynności cywil no prawnych. Przedsiębiorcy i mikrofirmy mogą w innym okienku złożyć wniosek o wydanie zaświadcze nia o niezaleganiu w podatkach, potrzebne do przyznania kredytu hipotecznego czy przy zakupach ratalnych. Zaświadczenia takie mogą przydać się także byłym wspólnikom lub rozwiedzionym współmałżonkom, jeśli podczas trwania wspólności majątkowej powstały zaległości podatkowe. W trzecim okienku zostaną ob służeni ci, którzy chcieliby uregu lować kwestie podatku dochodo wego od osób fizycznych oraz po datku od towarów i usług. JP M.Wierszycka

3 3 I N W E S T Y C J E Boisko przy ul. Picassa otwarte Można już korzystać z nowo wybudowanego boiska piłkarskiego przy ul. Picassa. Młodzi piłkarze grają na nim już od początku września. To już siódma Syrenka w Warszawie. Z boiska mogą korzystać wszyscy chętni, zwłaszcza mieszkańcy dzielnicy. Chcemy aby było ono miejscem spotkań dzieci z rodzi cami, gry w piłkę chłopców z osiedli, zajęć sportowych i roz grywek mówi burmistrz Jacek Kaznowski. Planowane jest rów nież udostępnianie boiska za op łatą dla firm i innych podmiotów na zasadach komercyjnych. Nie przypadkowo wybrana została również lokalizacja boiska. Przy lega ono do Parku Picassa, do któ rego przychodzi zrelaksować się wielu mieszkańców okolicznych osiedli. Teraz będą mogli również aktywnie wypoczywać dodaje burmistrz. Płyta boiska ma wymiary 90 x 45 m, czyli zgodnie z wymogami FIFA można na niej przeprowa dzać rozgrywki i turnieje junior skie. Sama płyta została wykona na w dwóch odcieniach syntetycz nej trawy, co pozwoliło na wyzna czenie obszarów boisk treningo wych o wymiarach 45 x 30 m. Dzięki temu nie było koniecznoś ci wyznaczania na nich linii. Boisko jest też oświetlone, by można było korzystać z niego tak że wieczorami mówi Roman Stachurski, naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji. Po obu stro nach boiska znajdują się częścio wo zadaszone trybuny dla widzów oraz zadaszone wiaty dla zawod ników z wydzielonym aneksem do przebierania się. Infrastrukturę boiska stanowią również murowa ne wiaty magazynowe do prze chowywania sprzętu sportowego. Dodatkowo w rejonie wejścia na teren boiska ustawiono stojaki na rowery. Cały teren jest ogrodzony i będzie dozorowany. Nowe boisko zostało wybudo wane w ramach miejskiego projek a tych, którzy wrócili dopiero Nz wakacji czeka nowy widok ulicy Obrazkowej i terenów, na których powstanie trasa Mostu Północnego. Już od ulicy Modliń skiej, w miejscu gdzie dotychczas stały budynki, widać pustą przest rzeń. Przez okres wakacji wymie niono grunt w ramach dynamicz nej wymiany. Już niebawem bę dzie można zobaczyć powstającą platformę pod przyczółki mostu, w postaci 7 metrowego nasypu. Tymczasem na Wiśle dobiegły prace geologów. Firma POL AQUA S.A., która jest wyko nawcą projektu, zleciła dodatkową liczbę wierceń i pomiarów, żeby precyzyjnie wykonać palowanie i osadzić podpory mostu. tu Syrenka, zakładającego budo wę wielofunkcyjnych obiektów sportowo rekreacyjnych. Inwesto rem był Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast ad ministracją nowego boiska zajmie się Białołęcki Ośrodek Sportu. DN Budowa Mostu Północnego z innej perspektywy Komunikacja miejska po wakacjach e wrześniu Zarząd Transpor Wtu Miejskiego wprowadził zmiany tras autobusów kursują cych w dzielnicy, przywrócił kur sowanie linii, które w okresie wa kacyjnym były zawieszone oraz uruchomił nowe linie autobusowe. Powróciły do kursowania w szczycie popołudniowym auto busy linii ekspresowych E 4 i E 8. Uruchomiona została także nowa linia 304 w związku z otwarciem nowej szkoły przy ul. Ostródzkiej. Autobus kursuje w dni nauki szkolnej na trasie: Osiedle Derby Skarbka z Gór Berensona Ostródzka Mochtyńska Ko białka Olesin. Na wybranych kursach linia 304 jeździ na trasie Osiedle Derby Oknicka Le wandów Głębocka Olesin. Z kolei trasa autobusu linii 204 została skrócona. Z pętli PKP Pra ga jeździ na Targówku m.in. uli cami: Pożarową, Odrowąża, Rem bielińską, Kondratowicza, zaś na Białołęce ulicami: Kopijników, Juranda ze Spychowa, Ostródzką Berensona i kończy kurs na osied lu Derby. Duże zmiany dotyczą trasy linii 186. ZTM postanowił połączyć ją ze skasowaną linią 404. Tak więc od 1 września autobusem linii 186 z pętli Tarchomin jeździmy tylko na pętlę Szczęśliwice, a nie jak do tej pory do stacji metra Wilanow ska. Po skróceniu trasy częstotliwo ści kursowania linii 186 wzrośnie do 6 minut w szczycie. Odcinek tra sy między Służewcem i Ochotą obsługują linie 136 i 504. MW K.Lusar/J.Wolańczyk Prace budowlane na tym terenie zainteresowały dwóch mieszkań ców naszej dzielnicy Karola Lu sara oraz Jacka Wolańczyka. Obaj pasjonaci wspinaczki i fotografii wystąpili z inicjatywą dokumen towania postępów prac przy budo wie jednej z najważniejszych in westycji w naszej dzielnicy. Ich zdjęcia, wykonane z dachu jedne go z osiedlowych bloków, można oglądać na stronie urzędu www. bialoleka.waw.pl w specjalnie utworzonej w tym celu galerii. Co miesiąc, przez cały okres budowy, będziemy zamieszczali w niej no we zdjęcia. Warto nadmienić, że Panowie są wolontariuszami i swo je zdjęcia udostępniają mieszkań com nieodpłatnie. JP M.Wierszycka

4 S P R A W Y S P O Ł E C Z N E Wakacje z profilaktyką ydział Spraw Społecznych Wi Zdrowia dla Dzielnicy Bia łołęka zorganizował w te wakacje kolejny już letni wypoczynek dla 135 dzieci i młodzieży. Na obozie sportowym szkole przetrwa nia z elementami programu pro filaktyki uzależnień w Serpeli cach nad Bugiem odpoczywało 45 uczestników. Oprócz obozu odby ły się również dwa turnusy profi laktyczne z realizacją programu profilaktyki uzależnień: w Poro ninie i w Kłącznie w wojewódz twie pomorskim. Każdy z wyjaz dów trwał 14 dni. W programie turnusów znalazły się: zajęcia in tegracyjne prezentacja siebie i wzajemnie poznanie uczestni ków, blok zajęć dotyczących środ ków odurzających, korekta nie właściwych zachowań oraz rozwi janie radzenia sobie w sytuacjach trudnych: stres, zmęczenie, presja grupy, konflikty. Obóz sportowy szkoła przetr wania był aktywną formą wypo czynku. Organizator turnusu za pewnił m.in. zajęcia z zakresu terenoznawstwa zajęcia alpinis tyczne, strzeleckie, kajakarskie oraz wiele innych atrakcji. Uczest nicy musieli wykazać się dużą sprawnością fizyczną oraz umie jętnościami współpracy w grupie. Natomiast popołudniami młodzież spędzała czas wolny na dyskote kach i ogniskach. Podczas turnusu profilaktycznego w Poroninie dzieci odbyły pieszą D.Pasiński wycieczkę szlakiem turystycznym na Harendę, wycieczkę autokarową do Zakopanego, a także wycieczkę autokarowo pieszą z przewodni kiem nad Morskie Oko. Ponadto odbywały się zajęcia na basenie. Podczas pobytu w Kłącznie uczestnicy spędzali czas w ośrod ku położonym wśród sosnowych lasów Pojezierza Bytowskiego w pobliżu jeziora. Oprócz różno rodnych zajęć na miejscu dzieci uczestniczyły w trzech wyciecz kach: do Kościerzyny i Bedomina, a także do Łeby oraz Bytowa. Dzieci brały udział w konkursach z nagrodami, dyskotekach oraz innych zabawach integracyjnych. Wszystkie trzy wyjazdy zostały sfinansowane ze środków Lokal nego Programu Profilaktyki Uza leżnień dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, którego realiza torem jest Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za poś rednictwem Wydziału Spraw Spo łecznych i Zdrowia. Daniel Pasiński D.Pasiński Klub Seniora informacje Wydarzenia kulturalne Zapraszamy na kolejne ob chody Dnia Seniora, które odbędą się 19 października 2009 r. o godz w Bia łołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1. W programie: część oficjalna, występy zaproszonych gości śpiewaczki operowej Joanny Białek i Witolda Matulki. Zaproszenia można odebrać w siedzibie Centrum Aktyw ności Seniora przy ul. Pora jów 14, w godz. od od dnia 5 października 2009 r. Zapraszają: Burmistrz Dziel nicy Białołęka m. st. Warsza wy oraz Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Wydarzenia W dniu 14 października 2009 r. o godz w Sali Konferencyjnej Urzędu Dziel nicy Białołęka m. st. Warsza wy przy ul. Modlińskiej 192 odbędzie się Walne Zebranie w celu wybrania władz do nowo powstającego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencis tów i Inwalidów Warszawa Białołęka. Centrum Aktywności Seniora 4 E D U K A C J A Lato w mieście zakończone obiegła końca akcja Lato w Dmieście 2009 adresowana do dzieci i młodzieży spędzającej wa kacje w Warszawie. Czas pełen wrażeń i oddechu od szkolnych obowiązków pożegnaliśmy ofic jalnie w piątek 21 sierpnia na Podzamczu podczas finałowej imprezy. Na zgromadzonych cze kało wiele atrakcji, takich jak po kazy sprawności strażaków i poli cjantów oraz koncert gwiazd. W ramach wakacyjnej akcji Lato w mieście 2009 organiza torzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. wycieczki po stolicy, rejsy po Wiśle, zajęcia muzyczne, spor towe i plastyczne. W naszej dziel nicy największym powodzeniem cieszyły się organizowane w szko łach półkolonie. Chętnych było zdecydowanie więcej niż w po przednich latach. Dzieci i mło dzież brały również udział w róż nych zajęciach sportowych w po szczególnych placówkach zaanga żowanych w przedsięwzięcie. Białołęcki Ośrodek Sportu przy ul. Strumykowej udostępnił basen, dzięki czemu uczestnicy akcji Lato w mieście mogli korzystać z zajęć pływania rekreacyjnego. Natomiast w placówce przy ul. Strumykowej można było w ra mach akcji skorzystać z hali i boisk, na których prowadzone były rozgrywki sportowe. Bogatą ofertę przygotował również w ra mach akcji Lato w mieście 2009 Białołęcki Ośrodek Kultury. Na sali widowiskowej przygotowano dla dzieci projekcje filmów fabu larnych i animowanych. Również biblioteki publiczne włączyły się w organizację akcji. W bibliotece multimedialnej Nauti lus prowadzone były zajęcia z cyk lu Podróże z książką, podczas których dzieci poznawały poszcze gólne kraje świata, ich kulturę i obyczaje. Drugi cykl tematyczny Badacze przyrody dotyczył sprawdzenia i pogłębiania wiedzy o otaczającej nas przyrodzie. To tylko niektóre z atrakcji, ja kie czekały na dzieci i młodzież podczas tegorocznej akcji Lato w mieście A już za niespeł na 10 miesięcy znów będą wa kacje! MW E.Paszke

5 5 S P O R T Jesień pod znakiem imprez sportowych sobotę 19 września, Biało Włęcki Ośrodek Sportu orga nizuje imprezę dla amatorów dwóch kółek. Wystartuje bowiem I Indywidualny Wyścig Kolarski na czas dla młodzieży klas IV VI szkół podstawowych. Dla najlep szych zawodników przewidziano nagrody w postaci koszulek kolar skich, akcesoriów rowerowych, dyplomów i statuetek. 3 października BOS zaprasza na siódmą już edycję Biegu Przeła jowego, który rozpocznie się o godz. 11. Trasa została wyzna czona na terenach leśnych przy Szkole Podstawowej nr 154 (ul. Leśnej Polanki). Tradycyjnie w imprezie wezmą udział dzieci z klas I VI szkoły podstawowej oraz trzyosobowe zespoły rodzinne w biegu sztafe towym. Zgłoszenia do udziału w imprezie można przesyłać drogą elektroniczną na adres e mail: Zapisy bę dą również prowadzone w dniu imprezy. Osoby niepełnoletnie, chcące wziąć udział w biegu mu szą posiadać zgodę opiekunów (do pobrania na stronie org.pl). Nagrodą dla najlepszych zawodników jest m.in. sprzęt sportowo rekreacyjny. Niezależnie od pogody zapra szamy do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Spędźmy wspólnie czas na wesoło i spor towo. DN Ostatnie dni kursowania promu apraszamy do korzystania z Zbezpłatnej przeprawy promo wej Białołęka Łomianki. To już ostatnie dni, kiedy możemy prze prawić się przez Wisłę. Z promu Turkawka będzie można się korzystać tylko do 27 września. Przypominamy, że we wrześniu Turkawka kursuje tylko w wee kendy w godzinach co pół godziny. Prom wypływa z przystani na wysokości osiedla przy ul. Odkrytej i przybija po stro nie gminy Łomianki na przedłuże niu ul. Pastewnej w Burakowie. Jednorazowo prom zabiera na pok ład 12 osób wraz z rowerami. DN Zbiory BOS M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y Wideo na żądanie (VoD): najszybciej rosnący rynek telewizji ideo na żądanie (VoD), to Wdomowa wypożyczalnia fil mów, z której filmy wypożycza się za pomocą pilota do dekodera. Ceny za wypożyczenie filmu po równywalne są z ofertą tradycyj nych wypożyczalni lub nawet niż sze, od kilku do kilkunastu złotych za 1 lub 2 doby, w czasie których trzeba obejrzeć film. Zaletą tego systemu jest możliwość szybkiego przejrzenia listy filmów podzielo nej na kilka kategorii tematycz nych i to bez wychodzenia z do mu. Można przeczytać ich opisy oraz zobaczyć zwiastuny. Niepo trzebny jest do tego odtwarzacz. Nie ma też kar za spóźnienie, gdyż film zwraca się sam. Ale naj większą chyba zaletą jest to, że nikt nam w deszczowy weekend nie sprzątnie sprzed nosa ostatniej dostępnej kopii wybranego hitu. W Polsce usługę VoD oferują niektóre platformy cyfrowe, a tak że operator telewizji kablowej Multimedia Polska. Ten ostatni posiada największą ofertę VoD, która obejmuje około 600 pozycji filmowych. Opłata za wypożyczo ne filmy wliczona jest do rachun ku za telewizję kablową. Oferowanie usługi wideo na żą danie możliwe jest za sprawą interaktywnej telewizji. Interak tywna telewizja kablowa na dobre ruszy w tym roku w Stanach Zjed noczonych. Najwięksi operatorzy kablowi w USA, jak Time Warner czy Comcast, mają zamiar wypo sażyć 20 milionów swoich abo nentów w dekodery, umożliwiają ce używanie w telewizorach inter aktywnych programów. Dadzą one możliwość głosowania w kon kursach i teleturniejach, a także pobierania darmowych zajawek filmów, które planujemy obejrzeć. Już w 2010 roku kablowe telewiz je w USA chcą wyprodukować 3 tysiące programów, w których bę dzie możliwy kontakt między ich uczestnikami i telewidzami. Nie znaczy to, że interaktywna telewizja to wynalazek amerykań ski. Z niektórych jej możliwości korzystają już abonenci telewizji kablowych z Wielkiej Brytanii, Australii i Malezji. W naszym kra ju prace nad interaktywną telewiz ją kablową prowadzi operator Multimedia Polska. Wideo na żądanie (VoD): naj szybciej rosnący rynek telewizji to domowa wypożyczalnia filmów, z której filmy wypożycza się za pomocą pilota do dekodera. Licz ba filmów i programów ogląda nych w systemie VoD (Video on Demand wideo na żądanie) do 2015 roku wzrośnie w Wielkiej Brytanii o 400%. Interaktywna telewizja umożliwia głosowanie w konkursach i teleturniejach oraz pobieranie darmowych zwiastu nów filmów. (Wykorzystano blog o technologiach cyfrowych: LOGO MULTI BLOG.PL) Zuzanna Wolska

6 K U L T U R A 6 Białołęka. Kawałek codzienności konkurs fotograficzny Trwa tegoroczna edycja konkursu fotograficznego pn. Białołęka. Kawałek codzienności. Na konkurs można przesłać mak symalnie 3 zdjęcia. Jest o co wal czyć. W tym roku nagrodą główną jest 2000 zł ufundowane przez sponsora Multimedia Polska SA. Na zdobywcę drugiego i trzeciego miejsca czekają gadżety fotogra ficzne. Najciekawsze prace zosta ną opublikowane w galerii na stro nie internetowej urzędu, w Czasie Białołęki oraz wystawie pokon kursowej, o której napiszemy wkrótce na łamach naszego biule tynu. Regulamin konkursu, oświad czenie i zgoda opiekuna na udział w konkursie osoby niepełnoletniej są dostępne na stronie interneto wej Urzędu Dzielnicy Białołęka Na Państwa zdjęcia czekamy do 15 października br. Jesteśmy cie kawi, czy potraficie Państwo po kazać innym urok własnych ulic, osiedli, podwórek i domów. Prze każcie za pomocą fotografii praw dę o mieszkańcach naszej dzielni cy, o ich codziennym życiu ra dościach i smutkach. DN Święto plonów w naszej dzielnicy zorem lat ubiegłych, 8 wrześ Wnia w dzielnicy odbyły się Białołęckie Dożynki Do żynki, czyli Święto Plonów, to w Białołęce długoletnia tradycja. Sięga ona czasów, kiedy więk szość gruntów w okolicy była użytkowana przez rolników. Na sza dzielnica jako jedna z ostat nich w Warszawie nadal obchodzi to starosłowiańskie święto. Tegoroczne dożynki rozpoczęła uroczysta msza św. w parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Płudach, która obchodzi właśnie 60 lecie swojego istnienia. W uro czystościach wzięli udział rolnicy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz dzielnicy. Podczas Mszy św. dziękowano Bogu za plony oraz proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Jak każe tradycja na ołtarzu zostały złożone dary dożynkowe, w tym wieniec do żynkowy, kosze owoców i wa rzyw oraz snopy zbóż. Po uro czystej procesji wszyscy obecni podzielili się chlebem dożynko wym. Po części oficjalnej odbył się występ Orkiestry Koncertowej Victoria wraz z solistami Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Orkiestra wykonała m.in. utwory poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, w tym Stente Lestel le oraz Zostań z nami. DN Piotr Sobczyk Obchody 65. rocznicy Powstania Warszawskiego apraszamy na dzielnicowe uro Zczystości upamiętniające 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i śmierci Żołnie rzy AK "Obroża", którzy brali udział m.in. w walkach w Legio nowie, Truskawiu i Kampinosie. Dnia 29 września 1944 zostali po konani przez wroga w bohater skiej walce pod Jaktorowem. Z tej racji właśnie dlatego na Białołęce obchodzimy uroczyście rocznicę Powstania Warszawskiego dopie ro we wrześniu. 21 września o godz ks. kanonik Józef Górecki, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła (ul. Mehof fera) będzie celebrował Mszę świętą za poległych. W uroczys tości wezmą udział kombatanci, przedstawiciele władz dzielnicy i młodzież z białołęckich szkół. Oprawę muzyczną zapewni dzia łający przy Centrum Aktywności Seniora Zespół Poetycko Śpiewa czy Kantata. Po nabożeństwie ok. godziny 14 nastąpi wyprowadzenie pocztów sztandarowych, a uroczystości przeniosą się na Cmentarz Tar chomiński przy ul. Mehoffera. W Kwaterze Żołnierzy AK odbędzie się Apel Poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej WP, która odda salwę honorową. Zło żone zostaną również wieńce i wiązanki od Rady Kombatantów i środowisk kombatanckich, władz Warszawy, Rady i Zarządu Dziel nicy, Klubów Radnych oraz w imieniu mieszkańców Białołęki. Na tę religijno patriotyczną uro czystość zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Na Cmentarzu Tarchomińskim spoczywają prochy żołnierzy Ar mii Krajowej, którzy brali udział w walkach i w owym czasie za mieszkiwali osiedla wchodzące w skład dzisiejszej Białołęki. Natomiast w niedzielę 4 paź dziernika zapraszamy na koncert poświęcony 65. rocznicy upadku Powstania Warszawskiego. Kon cert odbędzie się w kościele św. Jakuba o godzinie Na kon cert złożą się XVIII wieczne pieś ni żałobne i pokutne. Teksty sko dyfikowano w Śpiewniku Pelpliń skim z 1863 roku. Wystąpią: Adam Strug (śpiew), który zebrał warianty melodyczne oraz Bartosz Izbicki (organy), który opracował je i rozwinął instrumentalnie. DN

7 7 Z B I A Ł O Ł Ę C K I E G O O Ś R O D K A K U L T U R Y Nastrojowa jesień olska jesień maluje za oknami Ppiękne pejzaże. Niestety, po czątkowo bogaty wachlarz inten sywnie nasyconych barw stopnio wo zubożeje. Przyroda oczekując końca, zacznie przygotowywać się do snu. W takim czasie trudno oprzeć się głębszym refleksjom. Także w BOK zagości nastrój me lancholii w dojrzałym repertu arze zamiast liści i kasztanów pa dać będą egzystencjalne pytania. Muzyka i poezja Poetyckie i pełne zadumy, nie które wesołe, wręcz rubaszne pieśni Jaromira Nohavicy wyko Mirosław Czyżykiewicz wystąpi w programie Świat wg Nohavicy nają Elżbieta Wojnowska, Paweł Orkisz, Mirosław Czyżykiewicz, Tadeusz Woźniak, Andrzej Ozga, Antoni Muracki, Aleksandra i Ku ba Muraccy podczas pierwszego w tym sezonie spotkania w ra mach Saloniku z kulturą. Płyty czeskiego barda należące do ga tunku poezji śpiewanej należą do najlepiej sprzedających się w Cze chach. W 2008 roku ukazał się album Świat według Nohavicy z jego piosenkami w polskim tłu maczeniu i w wykonaniu polskich artystów. Opatrzony oryginalnymi aranżacjami spektakl jest częścią tej płyty. Program różnorodny w swej warstwie muzycznej i literac kiej składa się w dramaturgiczną całość, która opowiada piosenka mi historię człowieka z przełomu wieków. Co się z nami stało? Co się z na mi stało, że jak pisze poeta Er nest Bryll nawet letni być nie umiemy, że już nie wiemy, kim jesteśmy, bo sfałszowano nas bardzo dokładnie, że kiedyś chcieliśmy być wolni jak ptaki, a teraz zamieniliśmy skrzydła na fraki? Co się z nami stało, że już nawet płakać nie umiemy, bo za pomnieliśmy, że łzy muszą być szczere? W tych pytaniach za warta jest refleksja nad współczes nym światem, którą podzielą się: znany współczesny poeta Ernest Bryll, a także pieśniarz młodego pokolenia Marcin Styczeń. Wspólnie wystąpią podczas poe tyckiego koncertu pn. Bryllowa nie, przygotowanego dla uczcze nia 50 lecia pracy twórczej poety. Koncert utrzymany w stylistyce balladowo rockowej ma charakter spotkania, w którym artyści nale żący do różnych pokoleń rozma wiają ze sobą, a ponadto wzboga cony jest o wiersze czytane przez samego autora. Na tym nie koniec muzycznych wieczorów z poezją, ponieważ już w pierwszy weekend października wystąpi w BOK inny zespół, który współczesną poezję łączy z muzy ką rockową. Jego skład tworzą muzycy średniego pokolenia Adam Nowak, Grzegorz Szwałek, Jacek Olejarz, Jarosław Treliński i Mirosław Kowalik. Raz Dwa Trzy bo o nich mowa to zespół z 19 letnim stażem. W BOK za grają już po raz trzeci. Znowu padną pytania o sens egzystencji. A gdzie szukać odpowiedzi? Mo że właśnie w takich znanych utworach tej grupy jak: Trudno nie wierzyć w nic, Jutro może my być szczęśliwi albo po prostu: I tak warto żyć? W teatrze W repertuarze teatralnym końca września i pierwszej połowy paź dziernika znajdą się dojrzałe pro dukcje, które swoje premiery miały w minionym sezonie. W ostatnią niedzielę września i 2 października Teatr Działań Twórczych przypomni sztukę Dziki Zachód Cywilizowany Wschód na podstawie Sztuki o mało co teatralnej Władysława Sikory. Ten zabawny utwór kaba retowy wyreżyserowała Aneta Muczyń. Powodów do refleksji dostarczy Teatr 13. Komedia obyczajowa,,bolero Artura Pavla Kohouta w reżyserii Tomasza Służewskie Kubuś, czyli uległość powróci w październiku go, którą w październiku będzie można obejrzeć dwukrotnie, poru sza temat niewierności w związ kach. Do tej pory obejrzało ją po nad tysiąc widzów, a każde wzno wienie przyciąga tłumy. Zaraz później Kubuś, czyli uległość Eugene a Ionesco. Jej premiera odbyła się na zakończenie sezonu w czerwcu, a teraz powróci w zmienionej obsadzie. Dzieło awangardowego twórcy francus kiego w niezwykle oryginalny sposób prezentuje osaczenie i sa motność człowieka we współczes nym świecie. Jeżeli ta dawka zadumy i nostal gii kogoś zanadto przytłoczy, to lekiem na sezonową depresję bę dzie farsa Petera Shaffera,,Czarna Komedia, która premierę miała w lutym tego roku. Jak bardzo może się skomplikować życie w sytuacji braku prądu i jakie sekrety wyjdą na jaw w ciemnościach? Przeko namy się w trzeci weekend paź dziernika na spektaklu Kompanii Teatralnej Mamro. Ciepło dla dzieci Dzieciom dla poprawy nastroju w okresie szarości i pluchy daruje my odrobinę słońca. W muzyczną podróż do Meksyku zabiorą naj młodszych El Mariachi Los Amigos. To jedyny w Polsce ory ginalny zespół grający tradycyjną, żywiołową, autentyczną i pozba El Mariachi Los Amigos zagrają dla dzieci wioną jakichkolwiek elektronicz nych wspomagaczy muzykę mek sykańską. Wyróżnia ich wirtuo zowskie opanowanie tradycyjnych instrumentów: violi, wihuelli i gi tarronu, wspaniale zestrojone gło sy oraz repertuar, w którym każdy utwór jest przebojem. Występ wzbogacają krótkie opowieści o muzykach, muzyce, instrumen tach, strojach i obyczajach maria chi. W repertuarze zespołu znaj dują się melodie i rytmy pocho dzące z całego kręgu kultury laty noamerykańskiej. Usłyszymy m.in. znane przeboje: La cucara cha, La bamba, Cucurrucucu paloma, a w repertuarze tanecz nym: Guantanamera, Bambo leo, Un, dos tres, un pasito pa lante Maria i Tequila. Zapraszamy do smakowania jesieni w BOK na van Gogha. Anna Słabosz Ernest Bryll i Marcin Styczeń w poetyckim koncercie Bryllowanie Repertuar BOK 20.09, godz Salonik z kulturą: Świat wg Nohavicy piosenki Jaromira Nohavicy w wykonaniu: Elżbiety Wojnowskiej, Pawła Orkisza, Mirosława Czyżykie wicza, Tadeusza Woźniaka, Andrzeja Ozgi, Antoniego Mu rackiego oraz Aleksandry i Ku by Murackich bilety 20 pln 26.09, godz Koncert Marcina Stycznia Bryllowanie wieczór poezji śpiewanej z udziałem Ernesta Brylla bilety 20 i 15 pln 27.09, godz Białołęcka Scena dla Dzieci: El Mariachi Los Amigos bilety 15 i 12 pln i 2.10, godz Dziki Zachód Cywilizowany Wschód na podstawie Sztuki o mało co teatralnej Władysła wa Sikory Teatr Działań Twórczych, reż. Aneta Muczyń wstęp wolny 3.10, godz Koncert zespołu Raz Dwa Trzy bilety 40 i 35 pln 10.10, godz Bolero Artura Pavla Kohouta Teatr 13, reż. Tomasz Służewski wstęp za zaproszeniami 11.10, godz Kubuś, czyli uległość Eugene`a Ionesco Teatr 13, reż. Tomasz Służewski wstęp za zaproszeniami 17 i 18.10, godz Czarna Komedia Petera Shaffera Kompania Teatralna Mamro, reż. Grzegorz Reszka obowiązuje wcześniejsza rezer wacja miejsc Tekst i zdjęcia BOK

8 Czas Białołęki bezpłatny miesięcznik Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Adres redakcji: ul. Modlińska 197, Warszawa, tel e mail: Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych z zastrzeżeniem prawa do ich redagowania i skracania oraz zmiany tytułów. Redaguje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej: Bernadeta Włoch Nagórny, Dorota Nowakowska, Joanna Pernal, Małgorzata Wierszycka Skład i łamanie: Bronowski Studio. Druk: Żak Sp. z o.o. Korekta: Wojciech Tomkiel

Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku. Zbiory Redakcji. Sylwester 2008 SPORT. Sezon na ślizgawkę

Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku. Zbiory Redakcji. Sylwester 2008 SPORT. Sezon na ślizgawkę B E Z P Ł A T N Y Nr 10 (14) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y listopad 2009 U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Najmłodsi mieszkańcy Białołęki

Bardziej szczegółowo

Nowe samochody dla policji

Nowe samochody dla policji B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 1 (5) styczeń 2009 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Nowe samochody dla policji W piątek,

Bardziej szczegółowo

Most pod lupą. Nr 3 (18) kwiecień 2010 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259. Najlepsi sportowcy Białołęki. Zapisy do przedszkoli.

Most pod lupą. Nr 3 (18) kwiecień 2010 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259. Najlepsi sportowcy Białołęki. Zapisy do przedszkoli. B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 3 (18) kwiecień 2010 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Most pod lupą Ta budowa jest

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, Warszawo! Dzień dobry, Białołęko!

Dzień dobry, Warszawo! Dzień dobry, Białołęko! B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 4 grudzień 2008 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Dzień dobry, Warszawo! Dzień dobry,

Bardziej szczegółowo

Historia wyryta w kamieniu

Historia wyryta w kamieniu B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y Nr 8 (43) październik-listopad 2012 ISSN 1899-8259 Historia wyryta w kamieniu Cmentarze to nie tylko miejsce

Bardziej szczegółowo

na święto niepodległości

na święto niepodległości Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja 2008 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

Podczas prac robotnicy odkopali trzy żelbetonowe płyty, które nie były uwzględnione w pla nach. Były to praw dopodobnie funda menty pod plano

Podczas prac robotnicy odkopali trzy żelbetonowe płyty, które nie były uwzględnione w pla nach. Były to praw dopodobnie funda menty pod plano Trwa remont przejœcia podziemnego Od 20 wrzeœnia Polskie Linie Kolejowe przeprowadzaj¹ remont przejœæ podziemnych przy stacjach kolejowych w Ursusie i we W³ochach. W zwi¹zku z remontem powa nym zmianom

Bardziej szczegółowo

Szybciej i sprawniej w Wydziale Obsługi Mieszkańców

Szybciej i sprawniej w Wydziale Obsługi Mieszkańców B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y Nr 3 (58) kwiecień 2014 ISSN 1899-8259 Szybciej i sprawniej w Wydziale Obsługi Mieszkańców W kwietniu sala

Bardziej szczegółowo

Otwarto kirkut str. 2, 7. Sejmik na lotnisku str. 2, 7. Nowodworzanin Mistrzem Polski str. 23. Miesięcznik Samorządowy

Otwarto kirkut str. 2, 7. Sejmik na lotnisku str. 2, 7. Nowodworzanin Mistrzem Polski str. 23. Miesięcznik Samorządowy FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXVII / VII 2011 Otwarto kirkut str. 2, 7 Sejmik na lotnisku str. 2, 7 Nowodworzanin Mistrzem Polski str. 23 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż MARZEC Nr 03/2001 (117) 10 lat samorządności Spełnienie kosmicznych marzeń 2 kwietnia 1991 roku Bieruń, Bojszowy i Lędziny, Wyry i Kobiór po długiej walce, odzyskały samodzielność. Bieruń ponownie stał

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI

INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI INFORMACJE Uwaga na barszcz Sosnowskiego Wójt Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki, a w szczególności w miejscowościach Garlica Murowana i Bibice w ostatnich latach nasiliło się występowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Wielkie święto naszego miasta

Wielkie święto naszego miasta KWIECIEŃ Nr 04/2001 (118) Wesołych Wesołych Świąt Świąt 10 lat samorządności Wielkie święto naszego miasta Nasi licealiści laureatami ogólnopolskiego konkursu Ku wolnej Polsce Nagrody na Zamku Królewskim

Bardziej szczegółowo

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia BIBLIOTEK@SKOROSZE Biblioteka Publiczna w Ursusie, dziêki yczliwoœci w³adz dzielnicy i miasta, otworzy wkrótce swoj¹ drug¹ filiê przy ul. Dzieci Warszawy 27A na osiedlu Skorosze. Pierwsza filia dzia³a

Bardziej szczegółowo

Nowolazurowa w terminie!

Nowolazurowa w terminie! nr 3 (55) maj-czerwiec 2012 bezpłatny biuletyn informacyjny ISSN 1734-7378 www.dzielnicawlochy.blogspot.com Foto Włochy Tworzymy internetowy album włochowskich fotografii. W pierwszej połowie maja na terenie

Bardziej szczegółowo

Nasze najlepsze. Wielka renowacja. UWAGA CZYTELNICY! Następne wydanie biuletynu ukaże się ok. 10 września

Nasze najlepsze. Wielka renowacja. UWAGA CZYTELNICY! Następne wydanie biuletynu ukaże się ok. 10 września ISSN 1732 6818 7 8 (75 76) Lipiec sierpień 2009 Wielka renowacja Władze miasta i dyrektor Miejskiej Biblio teki Publicznej zamierzają doprowadzić do odtworzenia pierwotnego, barokowego wy glądu zabytkowego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2007 ROKU

INWESTYCJE 2007 ROKU PISMO URZÊDU DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY 31 I 2008 NR 1/171 (Rok XIV) BEZP ATNY Ekologiczny Ursus Molesta W dniu 9 stycznia 2008 roku w sali kameralnej Oœrodka Ewenement Kultury Arsus odby³o siê spotkanie

Bardziej szczegółowo

Ursus ma najlepsze place zabaw

Ursus ma najlepsze place zabaw Ursus ma najlepsze place zabaw Place zabaw dla dzieci nie s¹ obiektami, o których czêsto siê mówi. Jednak e nasza dzielnica mo e spokojnie chwaliæ siê nimi wszem i wobec, a niejedna dzielnica czy gmina

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 KWIETNIA 2011 NR 2 (59) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka 2 maja o godz. 16.00 ruszy Bieg z flagą organizowany przez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY www.konstancinjeziorna.pl nr 1, wrzesień 2014 SPEŁNIONE MARZENIA otwarcie kompleksu sportowego s. 12 Żłobek już gotowy 03 Święto plonów w Słomczynie 08 Nowy ratusz w 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek?

Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek? Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek? W sejmie trwaj¹ prace nad ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ obni enie wieku szkolnego. Z obecnego kszta³tu dokumentu wynika, e ten proces mo e rozpocz¹æ siê od 1 wrzeœnia

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie 3 Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie mogliśmy wcześniej napisać o sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 23 kwietnia gazeta była już w drukarni.

Bardziej szczegółowo