Pierwszy dzwonek na Ostródzkiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy dzwonek na Ostródzkiej"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 8 (12) wrzesień ISSN Pierwszy dzwonek na Ostródzkiej września gimnazjum przy ul. 1Ostródzkiej, na które czekali mieszkańcy wschodnich rejonów Białołęki, otworzyło swoje pod woje dla chcących zdobywać wie dzę uczniów. Nowoczesny budy nek ma 3 kondygnacje, na których znajduje się 15 sal lekcyjnych i aż 8 pracowni, m.in. fizyczna, che miczna i biologiczna, sztuki i kom puterowa. Nowa szkoła posiada także halę sportową z boiskami do koszykówki, siatkówki i kort teni sowy. Wokół budynku znajdują się tereny zielone, boisko do piłki nożnej oraz bieżnia. Rozpoczęcie roku szkolnego miało uroczystą oprawę. Wśród gości był m.in. wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyń ski, przedstawiciele Zarządu Dziel nicy burmistrz Jacek Kaznowski oraz z ca burmistrza Andrzej Opol ski, dzielnicowi radni, dyrektorzy białołęckich placówek oświato wych oraz ks. arcybiskup Henryk Hoser, który poświęcił nowy budy nek. Przybyły również poczty sztandarowe z pozostałych biało łęckich szkół oraz przedstawiciele firmy Dorbud wykonawcy bu dynku. Zaproszeni goście oraz władze dzielnicy dziękowali za trud w realizacji budowy szkoły oraz wy rażali radość z powodu otwarcia gimnazjum. Ciszę się, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego możemy otworzyć tę nowoczesną i piękną szkołę. Zda jemy sobie sprawę, że południo wo wschodnia Białołęka cierpi na Debata w sprawie przebudowy Trasy Toruńskiej apraszamy mieszkańców w dniu Z23 września o godzinie do Urzędu Dzielnicy (Sala Konfe rencyjna na I piętrze) na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto strad. Spotkanie poświęcone będzie przebudowie i przystosowaniu Trasy Toruńskiej do parametrów drogi ekspresowej S 8. Przedsta wiciele GDDiK, czyli podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania, przedstawią planowaną brak placówek oświatowych. Cały czas staramy się, aby powstawały nowe obiekty i modernizujemy również już istniejące stwier dził Burmistrz Dzielnicy podczas uroczystości. Wyraził on również nadzieję, że nowa szkoła wraz z przyległymi do niej boiskami sportowymi będzie spełniała rolę centrum integracyjnego i służyła mieszkańcom. Wiceprezydent Pa szyński życzył natomiast uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Po części oficjalnej zebrani na szkolnym dziedzińcu obejrzeli program artystyczny przygotowa ny przez uczniów. Duże wrażenie wywarł na zebranych pięknie wy konany przez pierwszoklasistów polonez. Uczniowie ze starszych klas przygotowali udaną insceni zację wiersza Jana Brzechwy pt. Pchła Szachrajka. W szkole rozpoczęło naukę ok. 110 gimnazjalistów, podzielonych na 4 klasy. W tym roku są to je dynie pierwszoklasiści. Z czasem nowe gimnazjum przywita kolejne roczniki i otworzy kolejne klasy mówi dyrektor gimnazjum Krys tyna Sosnowska. Jednocześnie w nowym budynku będą miały lek cje dzieci uczęszczające dotych czas do szkoły przy ul. Berensona, ponieważ placówka ta będzie mo dernizowana. W klasach I VI wraz z zerówkami nowy rok szkolny rozpoczęło ok. 650 ucz organizację ruchu i ewentualne utrudnienia, które mogą wystąpić w związku z remontem trasy. Na zakończenie spotkania przewi dziana jest dyskusja oraz możli wość zadawania pytań i wyrażania opinii. Red. niów. Z tego też powodu nauka w szkole przy ul. Ostródzkiej będzie odbywała się w systemie zmiano wym, tak aby wszyscy uczniowie mogli się pomieścić. W pobliżu kompleksu znajduje się także nowo otwarte przed szkole, które również od 1 wrześ nia sprawuje opiekę nad 150 ma łymi podopiecznymi. Odpowied nio do swojego wieku dzieci są przypisane do jednego z sześciu oddziałów placówki. Każda grupa ma osobną salę dydaktyczną, zes pół sanitarny, szatnię, skład leża ków oraz bezpośrednie wyjście na taras. Cały obiekt przystosowany jest także do potrzeb dzieci niepeł nosprawnych. JP Pierwsze urodziny Właśnie minął rok odkąd trzyma liście Państwo w rękach pierwszy numer gazety. Jest nam niezmier nie miło, że wytrwale sięgacie po każde następne wydanie. Szcze gólnie miłe jest to, że otrzymuje my od Państwa podziękowania za ciekawą lekturę. Mamy nadzieję, że nadal będziemy gościć w Wa szych domach. Redakcja SAMORZĄD INWESTYCJE SPORT KULTURA Wakacyjne sesje zmiany w budżecie str. 2 Boisko przy ul. Picassa można już korzystać str. 3 Imprezy sportowe zapraszamy na wyścig kolar ski i bieg przełajowy str. 5 Powstanie Warszawskie w Białołęce uroczystości upamiętniające i koncert str. 6

2 S A M O R Z Ą D 2 Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa ul. Modlińska 197 tel tel adres internetowy: e mail: Godziny pracy urzędu poniedziałek piątek: W poniedziałki Wydział Obsługi Mieszkańców dyżuruje w godz Wydział Obsługi Rady ul. Modlińska 197, pok. 123 tel faks: e mail: Telefony pomocne przy załatwianiu następujących spraw: Sprawy meldunkowe tel do 11 Dowody osobiste tel do 14 Rejestracja pojazdów tel do 07 Prawa jazdy tel Ochrona środowiska tel Pozwolenia na budowę, zmia na sposobu użytkowania, zgło szenie robót budowlanych tel lub Ewidencja gruntów, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów tel Podziały nieruchomości, dzier żawy, nabywanie/zbywanie nieruchomości tel Urząd Stanu Cywilnego (reje stracja urodzeń, małżeństw i zgonów, udzielanie ślubów) tel Świadczenia rodzinne, opie kuńcze i alimentacyjne ul. Milenijna 2a tel lub Wakacyjne sesje Rady Dzielnicy Podczas XLV Sesji Rady Dzielnicy Białołęka radni rozpatrywali m.in. nadanie nazw ulicom w okolicy mających powstać hal targowych przy ul. Marywilskiej. Proponowane nazwy Kupiecka i Merkurego spotkały się z różny mi ocenami. Nazwa Kupiecka zos tała zaopiniowana pozytywnie. Dru ga z ulic wzbudziła więcej kontro wersji. Innym projektem nazwy dla tej drogi była Kaczorowa, która zo stała pozytywnie zaopiniowana na XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Ra dy Dzielnicy. Radni, którzy zapro ponowali tę nazwę dla ulicy pod trzymali swoją propozycję argu mentując, że w przyszłości ulica będzie kojarzona z pobliskim Kana łem Żerańskim. W przypadku naz wy Merkurego radni nie byli jedno myślni. Ostatecznie nazwa została zaopiniowana negatywnie. Jednogłośnie natomiast zdecydo wano o zaliczeniu ulicy Frachtowej do kategorii dróg gminnych na tere nie Dzielnicy Białołęka. Ulica Frachtowa zlokalizowana jest w północnej części dzielnicy i łączy Kobiałkę m.in. ze Stanisławowem. Następnym i jednocześnie naj ważniejszym punktem obrad było zaopiniowanie projektu zmian w budżecie na rok Radni mieli wiele uwag co do kształtu budżetu. Z powodu kryzysu konieczne są cię cia budżetowe, jednak radni nie zgodzili się m.in. na zmniejszenie środków finansowych na oświatę w planie wydatków bieżących, argu mentując, że oświata oraz infra struktura drogowa to priorytetowe sprawy dla Białołęki. która ciągle rozwija się i której stale przybywa nowych mieszkańców. Dyskutowa no również nad kwestią przesunię cia środków na budowę ulic Srebr nogórskiej i Nowodworskiej oraz na budowę Centrum Multimedialnego. Ostatecznie Rada nie przyjęła pro jektu uchwały. Współpraca zagraniczna wakacyjna wymiana młodzieży uż po raz kolejny Białołęka goś Jciła podczas wakacji młodzież z naszych partnerskich dzielnic Lichtenberg (Berlin) oraz Budafok Teteny (Budapeszt). Wizyta ta była częścią międzynarodowej wymiany, w której uczestniczyli uczniowie z białołęckich gimnazjów. Udział w wymianie był nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce mówi Jus tyna, jedna z uczennic. Na początku lipca miała miejsce wizyta młodzieży w Berlinie. Ra zem z grupą niemiecką uczniowie realizowali projekt Berlin oblicza miasta. Justyna stwierdziła, że było bardzo fajnie i że ze wszystkimi się dogadywała oraz dodała, że tego ro dzaju wymiany wiele dają, zwłasz cza w pogłębianiu znajomości języ ka. Mam nawet koleżankę, która po niemiecku nie umiała mówić, a teraz zna podstawowe zwroty i już może się porozumiewać. Młodzież chodziła do muzeów i parków, zwiedzała zabytki, jeździ ła na wycieczki, po czym robiła do kumentację w formie plakatów ze zdjęciami, opisem i protokołem. Był też czas na odpoczynek. Dwa dni poświęcone były zajęciom rekrea cyjnym i sportowym. Szymon, który po wakacjach idzie do 3 klasy gimnazjum, tak mó wi o wymianie: Taki projekt to bar dzo fajna sprawa, można poznać wielu ciekawych ludzi z innego kraju. O gospodarzach też wyraża się bardzo pozytywnie: Byli na prawdę mili i gościnnie nastawieni. Warto było pojechać. Celem projektu jest poznanie in nej kultury, nauka konstruktywnego myślenia, odpowiedzialnego działa nia oraz współpracy w grupie. W lipcu do Białołęki przybyła młodzież z Berlina i Budapesztu. Burmistrz Jacek Kaznowski przy witał gości, opowiedział o dzielnicy oraz życzył udanego pobytu i po głębienia nawiązanych znajomości. Co robili w Warszawie? Pojechali do Sękocina pod Warszawą, gdzie przez 7 dni kontynuowali rozpoczę ty w Berlinie projekt oraz pokazy wali nowym znajomym Warszawę. My też włączyliśmy się w układa nie programu. Zaproponowaliśmy program wieczorny: dyskoteki, ka raoke, idola, podchody i ognisko mówi Justyna. JP W dniu 27 sierpnia radni ponow nie zebrali się, aby dyskutować nad projektem budżetu, tym razem na sesji nadzwyczajnej. Debatowano głównie nad przesunięciami środ ków finansowych ze względu na ko nieczność realizacji inwestycji już rozpoczętych. W projekcie znalazł się również zapis o zwiększeniu środków na budowę dróg dojazdo wych do Hal Kupieckich przy ul. Marywilskiej. Tym razem radni, większością głosów, pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie. Na zakończenie obrad, w inter pelacjach, radni pytali o stan remon tów w placówkach oświatowych. Otrzymali dobrą wiadomość wszystkie remonty zostały wyko nane zgodnie z planem. Jedynie w Szkole Podstawowej nr 314 trwają prace termomodernizacyjne, które jednak nie były realizowane w ra mach wakacyjnych remontów szkół. Prace zakończą się na jesieni. JP/DN Nowe usługi w punkcie Urzędu Skarbowego przy ul. Porajów Trzy nowe stanowiska obsługi w punkcie Urzędu Skarbowego na terenie Białołęki zostały urucho mione w czasie wakacji. Już od lutego podatnicy z Białołęki mog li składać tam PIT y. Teraz w filii można załatwić kwestie podat ków majątkowych od spadków i darowizn i od czynności cywil no prawnych. Przedsiębiorcy i mikrofirmy mogą w innym okienku złożyć wniosek o wydanie zaświadcze nia o niezaleganiu w podatkach, potrzebne do przyznania kredytu hipotecznego czy przy zakupach ratalnych. Zaświadczenia takie mogą przydać się także byłym wspólnikom lub rozwiedzionym współmałżonkom, jeśli podczas trwania wspólności majątkowej powstały zaległości podatkowe. W trzecim okienku zostaną ob służeni ci, którzy chcieliby uregu lować kwestie podatku dochodo wego od osób fizycznych oraz po datku od towarów i usług. JP M.Wierszycka

3 3 I N W E S T Y C J E Boisko przy ul. Picassa otwarte Można już korzystać z nowo wybudowanego boiska piłkarskiego przy ul. Picassa. Młodzi piłkarze grają na nim już od początku września. To już siódma Syrenka w Warszawie. Z boiska mogą korzystać wszyscy chętni, zwłaszcza mieszkańcy dzielnicy. Chcemy aby było ono miejscem spotkań dzieci z rodzi cami, gry w piłkę chłopców z osiedli, zajęć sportowych i roz grywek mówi burmistrz Jacek Kaznowski. Planowane jest rów nież udostępnianie boiska za op łatą dla firm i innych podmiotów na zasadach komercyjnych. Nie przypadkowo wybrana została również lokalizacja boiska. Przy lega ono do Parku Picassa, do któ rego przychodzi zrelaksować się wielu mieszkańców okolicznych osiedli. Teraz będą mogli również aktywnie wypoczywać dodaje burmistrz. Płyta boiska ma wymiary 90 x 45 m, czyli zgodnie z wymogami FIFA można na niej przeprowa dzać rozgrywki i turnieje junior skie. Sama płyta została wykona na w dwóch odcieniach syntetycz nej trawy, co pozwoliło na wyzna czenie obszarów boisk treningo wych o wymiarach 45 x 30 m. Dzięki temu nie było koniecznoś ci wyznaczania na nich linii. Boisko jest też oświetlone, by można było korzystać z niego tak że wieczorami mówi Roman Stachurski, naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji. Po obu stro nach boiska znajdują się częścio wo zadaszone trybuny dla widzów oraz zadaszone wiaty dla zawod ników z wydzielonym aneksem do przebierania się. Infrastrukturę boiska stanowią również murowa ne wiaty magazynowe do prze chowywania sprzętu sportowego. Dodatkowo w rejonie wejścia na teren boiska ustawiono stojaki na rowery. Cały teren jest ogrodzony i będzie dozorowany. Nowe boisko zostało wybudo wane w ramach miejskiego projek a tych, którzy wrócili dopiero Nz wakacji czeka nowy widok ulicy Obrazkowej i terenów, na których powstanie trasa Mostu Północnego. Już od ulicy Modliń skiej, w miejscu gdzie dotychczas stały budynki, widać pustą przest rzeń. Przez okres wakacji wymie niono grunt w ramach dynamicz nej wymiany. Już niebawem bę dzie można zobaczyć powstającą platformę pod przyczółki mostu, w postaci 7 metrowego nasypu. Tymczasem na Wiśle dobiegły prace geologów. Firma POL AQUA S.A., która jest wyko nawcą projektu, zleciła dodatkową liczbę wierceń i pomiarów, żeby precyzyjnie wykonać palowanie i osadzić podpory mostu. tu Syrenka, zakładającego budo wę wielofunkcyjnych obiektów sportowo rekreacyjnych. Inwesto rem był Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast ad ministracją nowego boiska zajmie się Białołęcki Ośrodek Sportu. DN Budowa Mostu Północnego z innej perspektywy Komunikacja miejska po wakacjach e wrześniu Zarząd Transpor Wtu Miejskiego wprowadził zmiany tras autobusów kursują cych w dzielnicy, przywrócił kur sowanie linii, które w okresie wa kacyjnym były zawieszone oraz uruchomił nowe linie autobusowe. Powróciły do kursowania w szczycie popołudniowym auto busy linii ekspresowych E 4 i E 8. Uruchomiona została także nowa linia 304 w związku z otwarciem nowej szkoły przy ul. Ostródzkiej. Autobus kursuje w dni nauki szkolnej na trasie: Osiedle Derby Skarbka z Gór Berensona Ostródzka Mochtyńska Ko białka Olesin. Na wybranych kursach linia 304 jeździ na trasie Osiedle Derby Oknicka Le wandów Głębocka Olesin. Z kolei trasa autobusu linii 204 została skrócona. Z pętli PKP Pra ga jeździ na Targówku m.in. uli cami: Pożarową, Odrowąża, Rem bielińską, Kondratowicza, zaś na Białołęce ulicami: Kopijników, Juranda ze Spychowa, Ostródzką Berensona i kończy kurs na osied lu Derby. Duże zmiany dotyczą trasy linii 186. ZTM postanowił połączyć ją ze skasowaną linią 404. Tak więc od 1 września autobusem linii 186 z pętli Tarchomin jeździmy tylko na pętlę Szczęśliwice, a nie jak do tej pory do stacji metra Wilanow ska. Po skróceniu trasy częstotliwo ści kursowania linii 186 wzrośnie do 6 minut w szczycie. Odcinek tra sy między Służewcem i Ochotą obsługują linie 136 i 504. MW K.Lusar/J.Wolańczyk Prace budowlane na tym terenie zainteresowały dwóch mieszkań ców naszej dzielnicy Karola Lu sara oraz Jacka Wolańczyka. Obaj pasjonaci wspinaczki i fotografii wystąpili z inicjatywą dokumen towania postępów prac przy budo wie jednej z najważniejszych in westycji w naszej dzielnicy. Ich zdjęcia, wykonane z dachu jedne go z osiedlowych bloków, można oglądać na stronie urzędu www. bialoleka.waw.pl w specjalnie utworzonej w tym celu galerii. Co miesiąc, przez cały okres budowy, będziemy zamieszczali w niej no we zdjęcia. Warto nadmienić, że Panowie są wolontariuszami i swo je zdjęcia udostępniają mieszkań com nieodpłatnie. JP M.Wierszycka

4 S P R A W Y S P O Ł E C Z N E Wakacje z profilaktyką ydział Spraw Społecznych Wi Zdrowia dla Dzielnicy Bia łołęka zorganizował w te wakacje kolejny już letni wypoczynek dla 135 dzieci i młodzieży. Na obozie sportowym szkole przetrwa nia z elementami programu pro filaktyki uzależnień w Serpeli cach nad Bugiem odpoczywało 45 uczestników. Oprócz obozu odby ły się również dwa turnusy profi laktyczne z realizacją programu profilaktyki uzależnień: w Poro ninie i w Kłącznie w wojewódz twie pomorskim. Każdy z wyjaz dów trwał 14 dni. W programie turnusów znalazły się: zajęcia in tegracyjne prezentacja siebie i wzajemnie poznanie uczestni ków, blok zajęć dotyczących środ ków odurzających, korekta nie właściwych zachowań oraz rozwi janie radzenia sobie w sytuacjach trudnych: stres, zmęczenie, presja grupy, konflikty. Obóz sportowy szkoła przetr wania był aktywną formą wypo czynku. Organizator turnusu za pewnił m.in. zajęcia z zakresu terenoznawstwa zajęcia alpinis tyczne, strzeleckie, kajakarskie oraz wiele innych atrakcji. Uczest nicy musieli wykazać się dużą sprawnością fizyczną oraz umie jętnościami współpracy w grupie. Natomiast popołudniami młodzież spędzała czas wolny na dyskote kach i ogniskach. Podczas turnusu profilaktycznego w Poroninie dzieci odbyły pieszą D.Pasiński wycieczkę szlakiem turystycznym na Harendę, wycieczkę autokarową do Zakopanego, a także wycieczkę autokarowo pieszą z przewodni kiem nad Morskie Oko. Ponadto odbywały się zajęcia na basenie. Podczas pobytu w Kłącznie uczestnicy spędzali czas w ośrod ku położonym wśród sosnowych lasów Pojezierza Bytowskiego w pobliżu jeziora. Oprócz różno rodnych zajęć na miejscu dzieci uczestniczyły w trzech wyciecz kach: do Kościerzyny i Bedomina, a także do Łeby oraz Bytowa. Dzieci brały udział w konkursach z nagrodami, dyskotekach oraz innych zabawach integracyjnych. Wszystkie trzy wyjazdy zostały sfinansowane ze środków Lokal nego Programu Profilaktyki Uza leżnień dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, którego realiza torem jest Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za poś rednictwem Wydziału Spraw Spo łecznych i Zdrowia. Daniel Pasiński D.Pasiński Klub Seniora informacje Wydarzenia kulturalne Zapraszamy na kolejne ob chody Dnia Seniora, które odbędą się 19 października 2009 r. o godz w Bia łołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1. W programie: część oficjalna, występy zaproszonych gości śpiewaczki operowej Joanny Białek i Witolda Matulki. Zaproszenia można odebrać w siedzibie Centrum Aktyw ności Seniora przy ul. Pora jów 14, w godz. od od dnia 5 października 2009 r. Zapraszają: Burmistrz Dziel nicy Białołęka m. st. Warsza wy oraz Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Wydarzenia W dniu 14 października 2009 r. o godz w Sali Konferencyjnej Urzędu Dziel nicy Białołęka m. st. Warsza wy przy ul. Modlińskiej 192 odbędzie się Walne Zebranie w celu wybrania władz do nowo powstającego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencis tów i Inwalidów Warszawa Białołęka. Centrum Aktywności Seniora 4 E D U K A C J A Lato w mieście zakończone obiegła końca akcja Lato w Dmieście 2009 adresowana do dzieci i młodzieży spędzającej wa kacje w Warszawie. Czas pełen wrażeń i oddechu od szkolnych obowiązków pożegnaliśmy ofic jalnie w piątek 21 sierpnia na Podzamczu podczas finałowej imprezy. Na zgromadzonych cze kało wiele atrakcji, takich jak po kazy sprawności strażaków i poli cjantów oraz koncert gwiazd. W ramach wakacyjnej akcji Lato w mieście 2009 organiza torzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. wycieczki po stolicy, rejsy po Wiśle, zajęcia muzyczne, spor towe i plastyczne. W naszej dziel nicy największym powodzeniem cieszyły się organizowane w szko łach półkolonie. Chętnych było zdecydowanie więcej niż w po przednich latach. Dzieci i mło dzież brały również udział w róż nych zajęciach sportowych w po szczególnych placówkach zaanga żowanych w przedsięwzięcie. Białołęcki Ośrodek Sportu przy ul. Strumykowej udostępnił basen, dzięki czemu uczestnicy akcji Lato w mieście mogli korzystać z zajęć pływania rekreacyjnego. Natomiast w placówce przy ul. Strumykowej można było w ra mach akcji skorzystać z hali i boisk, na których prowadzone były rozgrywki sportowe. Bogatą ofertę przygotował również w ra mach akcji Lato w mieście 2009 Białołęcki Ośrodek Kultury. Na sali widowiskowej przygotowano dla dzieci projekcje filmów fabu larnych i animowanych. Również biblioteki publiczne włączyły się w organizację akcji. W bibliotece multimedialnej Nauti lus prowadzone były zajęcia z cyk lu Podróże z książką, podczas których dzieci poznawały poszcze gólne kraje świata, ich kulturę i obyczaje. Drugi cykl tematyczny Badacze przyrody dotyczył sprawdzenia i pogłębiania wiedzy o otaczającej nas przyrodzie. To tylko niektóre z atrakcji, ja kie czekały na dzieci i młodzież podczas tegorocznej akcji Lato w mieście A już za niespeł na 10 miesięcy znów będą wa kacje! MW E.Paszke

5 5 S P O R T Jesień pod znakiem imprez sportowych sobotę 19 września, Biało Włęcki Ośrodek Sportu orga nizuje imprezę dla amatorów dwóch kółek. Wystartuje bowiem I Indywidualny Wyścig Kolarski na czas dla młodzieży klas IV VI szkół podstawowych. Dla najlep szych zawodników przewidziano nagrody w postaci koszulek kolar skich, akcesoriów rowerowych, dyplomów i statuetek. 3 października BOS zaprasza na siódmą już edycję Biegu Przeła jowego, który rozpocznie się o godz. 11. Trasa została wyzna czona na terenach leśnych przy Szkole Podstawowej nr 154 (ul. Leśnej Polanki). Tradycyjnie w imprezie wezmą udział dzieci z klas I VI szkoły podstawowej oraz trzyosobowe zespoły rodzinne w biegu sztafe towym. Zgłoszenia do udziału w imprezie można przesyłać drogą elektroniczną na adres e mail: Zapisy bę dą również prowadzone w dniu imprezy. Osoby niepełnoletnie, chcące wziąć udział w biegu mu szą posiadać zgodę opiekunów (do pobrania na stronie org.pl). Nagrodą dla najlepszych zawodników jest m.in. sprzęt sportowo rekreacyjny. Niezależnie od pogody zapra szamy do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Spędźmy wspólnie czas na wesoło i spor towo. DN Ostatnie dni kursowania promu apraszamy do korzystania z Zbezpłatnej przeprawy promo wej Białołęka Łomianki. To już ostatnie dni, kiedy możemy prze prawić się przez Wisłę. Z promu Turkawka będzie można się korzystać tylko do 27 września. Przypominamy, że we wrześniu Turkawka kursuje tylko w wee kendy w godzinach co pół godziny. Prom wypływa z przystani na wysokości osiedla przy ul. Odkrytej i przybija po stro nie gminy Łomianki na przedłuże niu ul. Pastewnej w Burakowie. Jednorazowo prom zabiera na pok ład 12 osób wraz z rowerami. DN Zbiory BOS M A T E R I A Ł S P O N S O R O W A N Y Wideo na żądanie (VoD): najszybciej rosnący rynek telewizji ideo na żądanie (VoD), to Wdomowa wypożyczalnia fil mów, z której filmy wypożycza się za pomocą pilota do dekodera. Ceny za wypożyczenie filmu po równywalne są z ofertą tradycyj nych wypożyczalni lub nawet niż sze, od kilku do kilkunastu złotych za 1 lub 2 doby, w czasie których trzeba obejrzeć film. Zaletą tego systemu jest możliwość szybkiego przejrzenia listy filmów podzielo nej na kilka kategorii tematycz nych i to bez wychodzenia z do mu. Można przeczytać ich opisy oraz zobaczyć zwiastuny. Niepo trzebny jest do tego odtwarzacz. Nie ma też kar za spóźnienie, gdyż film zwraca się sam. Ale naj większą chyba zaletą jest to, że nikt nam w deszczowy weekend nie sprzątnie sprzed nosa ostatniej dostępnej kopii wybranego hitu. W Polsce usługę VoD oferują niektóre platformy cyfrowe, a tak że operator telewizji kablowej Multimedia Polska. Ten ostatni posiada największą ofertę VoD, która obejmuje około 600 pozycji filmowych. Opłata za wypożyczo ne filmy wliczona jest do rachun ku za telewizję kablową. Oferowanie usługi wideo na żą danie możliwe jest za sprawą interaktywnej telewizji. Interak tywna telewizja kablowa na dobre ruszy w tym roku w Stanach Zjed noczonych. Najwięksi operatorzy kablowi w USA, jak Time Warner czy Comcast, mają zamiar wypo sażyć 20 milionów swoich abo nentów w dekodery, umożliwiają ce używanie w telewizorach inter aktywnych programów. Dadzą one możliwość głosowania w kon kursach i teleturniejach, a także pobierania darmowych zajawek filmów, które planujemy obejrzeć. Już w 2010 roku kablowe telewiz je w USA chcą wyprodukować 3 tysiące programów, w których bę dzie możliwy kontakt między ich uczestnikami i telewidzami. Nie znaczy to, że interaktywna telewizja to wynalazek amerykań ski. Z niektórych jej możliwości korzystają już abonenci telewizji kablowych z Wielkiej Brytanii, Australii i Malezji. W naszym kra ju prace nad interaktywną telewiz ją kablową prowadzi operator Multimedia Polska. Wideo na żądanie (VoD): naj szybciej rosnący rynek telewizji to domowa wypożyczalnia filmów, z której filmy wypożycza się za pomocą pilota do dekodera. Licz ba filmów i programów ogląda nych w systemie VoD (Video on Demand wideo na żądanie) do 2015 roku wzrośnie w Wielkiej Brytanii o 400%. Interaktywna telewizja umożliwia głosowanie w konkursach i teleturniejach oraz pobieranie darmowych zwiastu nów filmów. (Wykorzystano blog o technologiach cyfrowych: LOGO MULTI BLOG.PL) Zuzanna Wolska

6 K U L T U R A 6 Białołęka. Kawałek codzienności konkurs fotograficzny Trwa tegoroczna edycja konkursu fotograficznego pn. Białołęka. Kawałek codzienności. Na konkurs można przesłać mak symalnie 3 zdjęcia. Jest o co wal czyć. W tym roku nagrodą główną jest 2000 zł ufundowane przez sponsora Multimedia Polska SA. Na zdobywcę drugiego i trzeciego miejsca czekają gadżety fotogra ficzne. Najciekawsze prace zosta ną opublikowane w galerii na stro nie internetowej urzędu, w Czasie Białołęki oraz wystawie pokon kursowej, o której napiszemy wkrótce na łamach naszego biule tynu. Regulamin konkursu, oświad czenie i zgoda opiekuna na udział w konkursie osoby niepełnoletniej są dostępne na stronie interneto wej Urzędu Dzielnicy Białołęka Na Państwa zdjęcia czekamy do 15 października br. Jesteśmy cie kawi, czy potraficie Państwo po kazać innym urok własnych ulic, osiedli, podwórek i domów. Prze każcie za pomocą fotografii praw dę o mieszkańcach naszej dzielni cy, o ich codziennym życiu ra dościach i smutkach. DN Święto plonów w naszej dzielnicy zorem lat ubiegłych, 8 wrześ Wnia w dzielnicy odbyły się Białołęckie Dożynki Do żynki, czyli Święto Plonów, to w Białołęce długoletnia tradycja. Sięga ona czasów, kiedy więk szość gruntów w okolicy była użytkowana przez rolników. Na sza dzielnica jako jedna z ostat nich w Warszawie nadal obchodzi to starosłowiańskie święto. Tegoroczne dożynki rozpoczęła uroczysta msza św. w parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Płudach, która obchodzi właśnie 60 lecie swojego istnienia. W uro czystościach wzięli udział rolnicy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz dzielnicy. Podczas Mszy św. dziękowano Bogu za plony oraz proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Jak każe tradycja na ołtarzu zostały złożone dary dożynkowe, w tym wieniec do żynkowy, kosze owoców i wa rzyw oraz snopy zbóż. Po uro czystej procesji wszyscy obecni podzielili się chlebem dożynko wym. Po części oficjalnej odbył się występ Orkiestry Koncertowej Victoria wraz z solistami Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Orkiestra wykonała m.in. utwory poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, w tym Stente Lestel le oraz Zostań z nami. DN Piotr Sobczyk Obchody 65. rocznicy Powstania Warszawskiego apraszamy na dzielnicowe uro Zczystości upamiętniające 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i śmierci Żołnie rzy AK "Obroża", którzy brali udział m.in. w walkach w Legio nowie, Truskawiu i Kampinosie. Dnia 29 września 1944 zostali po konani przez wroga w bohater skiej walce pod Jaktorowem. Z tej racji właśnie dlatego na Białołęce obchodzimy uroczyście rocznicę Powstania Warszawskiego dopie ro we wrześniu. 21 września o godz ks. kanonik Józef Górecki, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła (ul. Mehof fera) będzie celebrował Mszę świętą za poległych. W uroczys tości wezmą udział kombatanci, przedstawiciele władz dzielnicy i młodzież z białołęckich szkół. Oprawę muzyczną zapewni dzia łający przy Centrum Aktywności Seniora Zespół Poetycko Śpiewa czy Kantata. Po nabożeństwie ok. godziny 14 nastąpi wyprowadzenie pocztów sztandarowych, a uroczystości przeniosą się na Cmentarz Tar chomiński przy ul. Mehoffera. W Kwaterze Żołnierzy AK odbędzie się Apel Poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej WP, która odda salwę honorową. Zło żone zostaną również wieńce i wiązanki od Rady Kombatantów i środowisk kombatanckich, władz Warszawy, Rady i Zarządu Dziel nicy, Klubów Radnych oraz w imieniu mieszkańców Białołęki. Na tę religijno patriotyczną uro czystość zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Na Cmentarzu Tarchomińskim spoczywają prochy żołnierzy Ar mii Krajowej, którzy brali udział w walkach i w owym czasie za mieszkiwali osiedla wchodzące w skład dzisiejszej Białołęki. Natomiast w niedzielę 4 paź dziernika zapraszamy na koncert poświęcony 65. rocznicy upadku Powstania Warszawskiego. Kon cert odbędzie się w kościele św. Jakuba o godzinie Na kon cert złożą się XVIII wieczne pieś ni żałobne i pokutne. Teksty sko dyfikowano w Śpiewniku Pelpliń skim z 1863 roku. Wystąpią: Adam Strug (śpiew), który zebrał warianty melodyczne oraz Bartosz Izbicki (organy), który opracował je i rozwinął instrumentalnie. DN

7 7 Z B I A Ł O Ł Ę C K I E G O O Ś R O D K A K U L T U R Y Nastrojowa jesień olska jesień maluje za oknami Ppiękne pejzaże. Niestety, po czątkowo bogaty wachlarz inten sywnie nasyconych barw stopnio wo zubożeje. Przyroda oczekując końca, zacznie przygotowywać się do snu. W takim czasie trudno oprzeć się głębszym refleksjom. Także w BOK zagości nastrój me lancholii w dojrzałym repertu arze zamiast liści i kasztanów pa dać będą egzystencjalne pytania. Muzyka i poezja Poetyckie i pełne zadumy, nie które wesołe, wręcz rubaszne pieśni Jaromira Nohavicy wyko Mirosław Czyżykiewicz wystąpi w programie Świat wg Nohavicy nają Elżbieta Wojnowska, Paweł Orkisz, Mirosław Czyżykiewicz, Tadeusz Woźniak, Andrzej Ozga, Antoni Muracki, Aleksandra i Ku ba Muraccy podczas pierwszego w tym sezonie spotkania w ra mach Saloniku z kulturą. Płyty czeskiego barda należące do ga tunku poezji śpiewanej należą do najlepiej sprzedających się w Cze chach. W 2008 roku ukazał się album Świat według Nohavicy z jego piosenkami w polskim tłu maczeniu i w wykonaniu polskich artystów. Opatrzony oryginalnymi aranżacjami spektakl jest częścią tej płyty. Program różnorodny w swej warstwie muzycznej i literac kiej składa się w dramaturgiczną całość, która opowiada piosenka mi historię człowieka z przełomu wieków. Co się z nami stało? Co się z na mi stało, że jak pisze poeta Er nest Bryll nawet letni być nie umiemy, że już nie wiemy, kim jesteśmy, bo sfałszowano nas bardzo dokładnie, że kiedyś chcieliśmy być wolni jak ptaki, a teraz zamieniliśmy skrzydła na fraki? Co się z nami stało, że już nawet płakać nie umiemy, bo za pomnieliśmy, że łzy muszą być szczere? W tych pytaniach za warta jest refleksja nad współczes nym światem, którą podzielą się: znany współczesny poeta Ernest Bryll, a także pieśniarz młodego pokolenia Marcin Styczeń. Wspólnie wystąpią podczas poe tyckiego koncertu pn. Bryllowa nie, przygotowanego dla uczcze nia 50 lecia pracy twórczej poety. Koncert utrzymany w stylistyce balladowo rockowej ma charakter spotkania, w którym artyści nale żący do różnych pokoleń rozma wiają ze sobą, a ponadto wzboga cony jest o wiersze czytane przez samego autora. Na tym nie koniec muzycznych wieczorów z poezją, ponieważ już w pierwszy weekend października wystąpi w BOK inny zespół, który współczesną poezję łączy z muzy ką rockową. Jego skład tworzą muzycy średniego pokolenia Adam Nowak, Grzegorz Szwałek, Jacek Olejarz, Jarosław Treliński i Mirosław Kowalik. Raz Dwa Trzy bo o nich mowa to zespół z 19 letnim stażem. W BOK za grają już po raz trzeci. Znowu padną pytania o sens egzystencji. A gdzie szukać odpowiedzi? Mo że właśnie w takich znanych utworach tej grupy jak: Trudno nie wierzyć w nic, Jutro może my być szczęśliwi albo po prostu: I tak warto żyć? W teatrze W repertuarze teatralnym końca września i pierwszej połowy paź dziernika znajdą się dojrzałe pro dukcje, które swoje premiery miały w minionym sezonie. W ostatnią niedzielę września i 2 października Teatr Działań Twórczych przypomni sztukę Dziki Zachód Cywilizowany Wschód na podstawie Sztuki o mało co teatralnej Władysława Sikory. Ten zabawny utwór kaba retowy wyreżyserowała Aneta Muczyń. Powodów do refleksji dostarczy Teatr 13. Komedia obyczajowa,,bolero Artura Pavla Kohouta w reżyserii Tomasza Służewskie Kubuś, czyli uległość powróci w październiku go, którą w październiku będzie można obejrzeć dwukrotnie, poru sza temat niewierności w związ kach. Do tej pory obejrzało ją po nad tysiąc widzów, a każde wzno wienie przyciąga tłumy. Zaraz później Kubuś, czyli uległość Eugene a Ionesco. Jej premiera odbyła się na zakończenie sezonu w czerwcu, a teraz powróci w zmienionej obsadzie. Dzieło awangardowego twórcy francus kiego w niezwykle oryginalny sposób prezentuje osaczenie i sa motność człowieka we współczes nym świecie. Jeżeli ta dawka zadumy i nostal gii kogoś zanadto przytłoczy, to lekiem na sezonową depresję bę dzie farsa Petera Shaffera,,Czarna Komedia, która premierę miała w lutym tego roku. Jak bardzo może się skomplikować życie w sytuacji braku prądu i jakie sekrety wyjdą na jaw w ciemnościach? Przeko namy się w trzeci weekend paź dziernika na spektaklu Kompanii Teatralnej Mamro. Ciepło dla dzieci Dzieciom dla poprawy nastroju w okresie szarości i pluchy daruje my odrobinę słońca. W muzyczną podróż do Meksyku zabiorą naj młodszych El Mariachi Los Amigos. To jedyny w Polsce ory ginalny zespół grający tradycyjną, żywiołową, autentyczną i pozba El Mariachi Los Amigos zagrają dla dzieci wioną jakichkolwiek elektronicz nych wspomagaczy muzykę mek sykańską. Wyróżnia ich wirtuo zowskie opanowanie tradycyjnych instrumentów: violi, wihuelli i gi tarronu, wspaniale zestrojone gło sy oraz repertuar, w którym każdy utwór jest przebojem. Występ wzbogacają krótkie opowieści o muzykach, muzyce, instrumen tach, strojach i obyczajach maria chi. W repertuarze zespołu znaj dują się melodie i rytmy pocho dzące z całego kręgu kultury laty noamerykańskiej. Usłyszymy m.in. znane przeboje: La cucara cha, La bamba, Cucurrucucu paloma, a w repertuarze tanecz nym: Guantanamera, Bambo leo, Un, dos tres, un pasito pa lante Maria i Tequila. Zapraszamy do smakowania jesieni w BOK na van Gogha. Anna Słabosz Ernest Bryll i Marcin Styczeń w poetyckim koncercie Bryllowanie Repertuar BOK 20.09, godz Salonik z kulturą: Świat wg Nohavicy piosenki Jaromira Nohavicy w wykonaniu: Elżbiety Wojnowskiej, Pawła Orkisza, Mirosława Czyżykie wicza, Tadeusza Woźniaka, Andrzeja Ozgi, Antoniego Mu rackiego oraz Aleksandry i Ku by Murackich bilety 20 pln 26.09, godz Koncert Marcina Stycznia Bryllowanie wieczór poezji śpiewanej z udziałem Ernesta Brylla bilety 20 i 15 pln 27.09, godz Białołęcka Scena dla Dzieci: El Mariachi Los Amigos bilety 15 i 12 pln i 2.10, godz Dziki Zachód Cywilizowany Wschód na podstawie Sztuki o mało co teatralnej Władysła wa Sikory Teatr Działań Twórczych, reż. Aneta Muczyń wstęp wolny 3.10, godz Koncert zespołu Raz Dwa Trzy bilety 40 i 35 pln 10.10, godz Bolero Artura Pavla Kohouta Teatr 13, reż. Tomasz Służewski wstęp za zaproszeniami 11.10, godz Kubuś, czyli uległość Eugene`a Ionesco Teatr 13, reż. Tomasz Służewski wstęp za zaproszeniami 17 i 18.10, godz Czarna Komedia Petera Shaffera Kompania Teatralna Mamro, reż. Grzegorz Reszka obowiązuje wcześniejsza rezer wacja miejsc Tekst i zdjęcia BOK

8 Czas Białołęki bezpłatny miesięcznik Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Adres redakcji: ul. Modlińska 197, Warszawa, tel e mail: Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych z zastrzeżeniem prawa do ich redagowania i skracania oraz zmiany tytułów. Redaguje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej: Bernadeta Włoch Nagórny, Dorota Nowakowska, Joanna Pernal, Małgorzata Wierszycka Skład i łamanie: Bronowski Studio. Druk: Żak Sp. z o.o. Korekta: Wojciech Tomkiel

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie

Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie Numer 1 wrzesień 2015 Adres redakcji: ul. Wapienna 2, Pruszków Zespół redakcyjny: grupa I, II, Opracowanie graficzne: zespół redakcyjny

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r.

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Niniejsza prezentacja przedstawia projekt zmian w komunikacji na

Bardziej szczegółowo

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w NR. 33 - czerwiec 2008 - Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w UWAGA DZIECI I RODZICE!!! Akcja Lato 2008 Zbliża się lato i jak co roku podczas wakacji Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie. OFERTA PARTNERSKA Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie. Misją Białołęckiego Ośrodka Sportu jest przede wszystkim zaspakajanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj:

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: Muzeum Historyczne w Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: M A J 21 23/24 30 31 Otwarcie wystawy archeologicznej pt. Wandalowie. mentarzysko kultury przeworskiej w. Noc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie Termin realizacji: I turnus 27. 06. 08. 07. 2016 r. II turnus 11. 07. 22. 07.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR Tak to się zaczęło. Pan dyrektor Wyskiel Obchody 1-majowe Jedna z sal w latach 70-tych Zabawa karnawałowa Pani Morawiec z uczniami w czasie zabawy noworocznej Wybieramy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NIE MUSI BYĆ NUDNE Od lat wychowanie patriotyczne w naszej szkole zajmuje ważne miejsce. Od 2011 roku uroczystości szkolne ( Święto Niepodległości oraz Rocznica Konstytucji 3 Maja)

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przystąpił do Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności 2007

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przystąpił do Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności 2007 ul. Józefa Antalla 4, 03-126 Warszawa, tel./fax: 022 614-70-00 NIP 524-106-54-00 REGON 010751916 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przystąpił do Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA I. WAKACYJNE TURNIEJE 6 PIŁKARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROPOZYCJE KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA I. WAKACYJNE TURNIEJE 6 PIŁKARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROPOZYCJE KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA WAKACJE LETNIE 2017 I. WAKACYJNE TURNIEJE 6 PIŁKARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I TURNIEJ 15.07.2017 sobota godz. 16:00 ORLIK K. Wielkiego II TURNIEJ

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec

Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS Część 4 wyjazd do Niemiec Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015 KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE 15 lipiec 28 lipiec 2015 DZIEŃ 1 15.07.2015 PRZYJAZD DO ŻERKOWA I ORGANIZOWANIE SIĘ 1. Przejazd z miejsca zbiórki do Żerkowa 2. W Żerkowie: podział dzieci na grupy; zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/304/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/304/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/304/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r.

Akcja Lato w mieście 2003 w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r. Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów Bezpośredni organizator i miejsce zajęć, osoba odpowiedzialna, telefon dni i godziny prowadzenia zajęć Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski ( UNBA ),

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2016

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2016 KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2016 SOBOTNIE SPOTKANIA DLA DZIECI Terminy: Zabawy, gry, zajęcia teatralne i co tam, komu w duszy gra. 12, 16, 30 kwietnia 14, 28 maja 4, 11, 25 czerwca 2, 9 lipca

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy CELE: zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku, wzajemnego poznania się;

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1 Organizator: Małgorzata Pielecka-Sikorska NIP: 712-168-66-32, REGON

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Gimnazjum nr 1 w Pasłęku Przez cały okres wakacyjny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 będzie czynny kompleks boisk sportowych Orlik, gdzie odbywać się będą zajęcia sportowe

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r.

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. SIERPIEŃ 2013 DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 10.00 Turnieje siatkówki plażowej Boisko do siatkówki plażowej na os. Słoneczne regionu chełmskiego Gry i zagadki

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na półkolonie w naszym mieście Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie organizuje półkolonie letnie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA WAKACJE 2013

PROPOZYCJE KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA WAKACJE 2013 PROPOZYCJE KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA WAKACJE 2013 I. WAKACYJNE TURNIEJE SZÓSTEK PIŁKARSKICH I TURNIEJ 13.07.2013 sobota godz. 10:00 ORLIK K.Wielkiego II TURNIEJ 03.08.2013 sobota godz.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka Sulechów 23.09.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 52 tel. 68 385 27 69 e-mail: zs_sul@op.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: Stadion Miejski w Legionowie. Gimnazjum nr 3 w Le- Miejski Ośrodek Kultury ul.

Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: Stadion Miejski w Legionowie. Gimnazjum nr 3 w Le- Miejski Ośrodek Kultury ul. Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: 21 czerwca Miejski Ośrodek Kultury Park im. Jana Pawła II 21 czerwca Noc Świętojańska 2008 Fiesta Latino, Siesta Mexico 21 czerwca Legionowie Start Stadion Miejski

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dom Kultury Rembertów.

Dom Kultury Rembertów. Dom Kultury Rembertów. 7 października 2015 r. godz. 17:30 Poczytaj mi ciociu bajki dla dzieci czyta Grażyna Majkowska, wykładowca UW. 8 października 2015 r. godz. 16:00 Jesienne róże z kolorowych liści

Bardziej szczegółowo

Pożyteczne wakacje: Małe i duże podróże ze Stasiem i Nel , godz Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-12 lat

Pożyteczne wakacje: Małe i duże podróże ze Stasiem i Nel , godz Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-12 lat Pożyteczne wakacje: Małe i duże podróże ze Stasiem i Nel 27.06-8.07.2016, godz. Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-12 lat Data: Godzina: Tytuł: Miejsce realizacji: 27.06.2016 8.50 Poznajmy się! 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kosztów dodatkowych - maj 2012 rok

Zestawienie kosztów dodatkowych - maj 2012 rok Zestawienie kosztów dodatkowych - maj 2012 rok Klasyfikacja Grupa Podgrupa Rodzaj kosztu Wartość Działania merytoryczne Dni Podzamcza Druk plakatów, ulotek, widokówek i QSL 1 479,69 # # Koszulki z nadrukami

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator MAJ Spotkanie ewangelizacyjne, Wejherowska Majówka czasem nowej ewangelizacji Turniej otwarcia sezonu 2015 tenisa ziemnego Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Bardziej szczegółowo

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 Lp. Formy i miejsce wypoczynku 1 Zajęcia pt. Poznajmy się zabawy zapoznawczointegracyjne. Miejsce: 2 Kto się boi duchów zajęcia literackie Miejsce: 3 Zwiedzamy świat czyli Biblioteczne Biuro Podróży zajęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ ORGANIZOWANEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3 IM. 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W ŁAŃCUCIE W dniach 27.06.2016 r. 08.07.2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE

PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE PÓŁKOLONIE W SP W KŁODAWIE Wakacje to czas wolny od obowiązków szkolnych. Czas ten powinno się przeznaczać na odpoczynek czynny, rozrywkę oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień. Nie wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ Lp. Nazwa Opis Miejsce Organizator Termin 1. Koncert w ramach Wiosennych Wariacji Muzycznych- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Hołdzie Kolejowej

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje I - II 2015 KONKURS RECYTATORSKI Nasze recytacje Uwaga Koncert 04.02.2015r. w bibliotece Zespołu Szkół w Postominie odbył się doroczny konkurs recytatorski dla klas I III i IV VI Szkoły Podstawowej oraz

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO NA ZIELONEJ SZKOLE. KLASY III.

PROGRAM WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO NA ZIELONEJ SZKOLE. KLASY III. PROGRAM WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO NA ZIELONEJ SZKOLE. KLASY III. Charakterystyka programu. Głównym zadaniem,,zielonej Szkoły jest połączenie wypoczynku z nauką. Program nauczania jest wówczas realizowany

Bardziej szczegółowo

Sobota 11 lipca 14:00 00:00 Bal Seniora

Sobota 11 lipca 14:00 00:00 Bal Seniora Poniedziałek 6 lipiec 11:00 13:00 Gry i zabawy na placu GOKiS dla dzieci 6-9 lat (zabawy z piłką, badminton, skakanka, hula-hop, itp.), opiekun M. Muzyczak, M. 15:00 17:00 Rozgrywki w Tenisa Stołowego

Bardziej szczegółowo

Program akcji Zima w Mieście 2012

Program akcji Zima w Mieście 2012 Program akcji Zima w Mieście 2012 Dzielnica: Mokotów Koordynator: Ewa Marczak tel. (022) 56 51 914; 510 205 691; e-mail: ewa.marczak@mokotow.waw.pl Zastępca koordynatora: Jacek Karczmarek tel. (022) 56

Bardziej szczegółowo