System Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta Bydgoszczy 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta Bydgoszczy 2008"

Transkrypt

1

2

3 System Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta Bydgoszczy 2008 Bydgoszcz wersja 2.00

4 Spis treści A.Element y z wyko rzys t ani em l og o Urzęd u Mias t a B ydg os zc zy A.1.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja p od staw ow a A1.1.Kolorystyka znaku A1.2.Wersja podstawowa znaku, kolor A1.3.Wersja podstawowa czarno biała, pozytyw A1.4.Wersja podstawowa czarno biała, negatyw A1.5.Wersja podstawowa znaku na białym polu, kolor A1.6.Wersja podstawowa znaku na białym polu, czarno biała A1.7.Wersja podstawowa znaku, jednokolorowa A.2.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca B (p ozi om a) A2.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A2.2.Wersja uzupełniająca czarno biała, pozytyw A2.3.Wersja uzupełniająca czarno biała, negatyw A2.4.Wersja uzupełniająca znaku na czarnym tle kolor A2.5.Wersja uzupełniająca znaku na białym polu, czarno biała A2.6.Wersja uzupełniająca znaku, jednokolorowa A.3.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca C (t ekst: b ąd ź mo im g ośc iem) A3.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A3.2.Wersja uzupełniająca czarno biała, A.4.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca D (t ekst: b e ou r g u est ) A4.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A4.2.Wersja uzupełniająca czarno biała A.5.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca E (t eks t : sei mei n gast ) A5.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A5.2.Wersja uzupełniająca czarno biała A.6.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca F (t ekst: si i mi o o sp i te ) A6.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A6.2.Wersja uzupełniająca czarno biała A.7.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca G (t ekst: Pol and ) A7.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.8.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca H (t ekst: w ww.by dg oszc z.p l) A8.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.9.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca I (t eks t: ww w.b yd go szcz.eu) A9.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.10.Lo go Urzęd u Mi as ta By dg oszc zy wer sj a u zup eł ni aj ąca J (Con ven t io n Bu reau ) A10.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.11.Pr op or cje l og o Urzęd u Miasta Byd go szczy do f o rmat u p ap ier u A11.1.Proporcje logotypu wersji A do formatu papieru A11.2.Proporcje logotypu wersji B do formatu papieru A.12.Li stown ik i z l og o Urzędu Mi asta Byd go szczy A12.1.Dane techniczne listownika A4 A12.2.Wzór listownika w formacie A4 wersja czarno biała fax A12.3.Wzór listownika w formacie A4 kolor

5 Spis treści A.13.Kop erty z lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy A13.1.Wzór koperty DL z okienkiem po str. lewej A13.2.Wzór koperty DL z okienkiem po str. prawej A13.3.Wzór koperty zwykłej C5 A13.4.Wzór koperty B4 A13.5.Wzór koperty B5 A.14.Wizy t ówk i z l og o Urzędu Mi asta Byd go szczy A14.1.Wzór wizytówki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy kolor A.15.Tec zka z l og o Urzęd u Mias t a B ydg oszc zy A15.1.Wzór pierwsza strona teczki A15.2.Wzór ostatnia strona teczki A.16.Tab l ica/b an er in f orm acyj na z lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy A16.1.Wzór tablicy informacyjnej A16.2.Wzór banera informacyjnego A16.3.Wzór znaku informacyjnego Wydarzenie współfinansowane przez miasto Bydgoszcz A.17.Id en t yfik at or A17.1. Wzór dla pracownika Urzędu Miasta Bydgoszczy A Wzór dla pracownika Urzędu Miasta Bydgoszczy specyfikacja A17.2.Wzór dla Gościa Urzędu A17.3.Wzór przepustka okresowa A.18.St op ka e mai l A.19.Ni edo zwo lo ne u ży ci a l og o Urzędu Mi asta Byd go szczy B.Elem ent y z w yko rzystani em her bu Mi asta Byd go szczy B.1.Herb Mi asta Byd go szczy B1.1.Kolorystyka herbu B1.2.Wersja podstawowa herbu B1.3.Wersja uzupełniająca z napisem B1.4.Wersja uzupełniająca czarno biała herbu pozytyw B1.5.Wersja uzupełniająca czarno biała herbu negatyw B1.6.Proporcje herbu do formatu papieru B1.7.Proporcje herbu do formatu papieru wersja z napisem B.2.Li stow ni ki z herbem Mi asta Byd go szczy (dl a Pr ezydent a Mias t a) B2.1.Wzór listownika w formacie A4 B2.2.Wzór listownika w formacie A4 ozdobny B.3.Kop erty z h erb em Mias t a By dg oszc zy (d la Prezyd en t a Mi asta) B3.1.Wzór koperty DL z okienkiem po str. lewej B3.2.Wzór koperty DL z okienkiem po str. prawej B3.3.Wzór koperty zwykłej C5 B3.4.Wzór koperty B4 B3.5.Wzór koperty B5

6 Spis treści B.4.Wizytówk i z h erb em Mi as t a By dg oszc zy (d la Prezy den t a Mi as ta) B4.1.Wzór wizytówki z herbem Miasta Bydgoszczy B.5.Tec zk a z herbem Mi asta Byd go szczy B5.1.Wzór pierwsza strona teczki B5.2.Wzór ostatnia strona teczki B.6.Li st gratu l acyj ny z herbem Mi asta Byd go szczy B6.1.Wersja A format A4 B6.2.Wersja B format A4 B6.3.Wersja C format A4 C.Pozo stał e elem ent y C.1.Fl ag a Mi asta Byd go szczy C1.1.Wersja pozioma C1.2.Wersja pionowa pojedyncza długość C1.3.Wersja pionowa długość podwójna C.2.Hej nał Byd go szczy C2.1.Zapis nutowy C.3.Czci on ka C3.1 Europa

7 Elementy z wykorzystaniem logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

8 A 1.1.K ol ory sty ka zn ak u A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa żółty biał y czerwony niebieski niebieski ciemny czarny CMYK C 0, M 10, Y 100, K 0 C 0, M 0, Y 0, K 0 C 0, M 100, Y 100, K 0 C 100, M 20, Y 0, K 0 C 90, M 50, Y 0, K 20 C 0, M 0, Y 0, K 100 PANTONE process color D S 5 4C WHITE DS 73 1C D S 225 1C DS 205 2C BLACK

9 A 1.2.Wer sj a po dst aw owa zn ak u, k ol or A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pelnobarwna do zastosowania na tle bialym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczaja obszar, który musi pozostac wolny od zadruku.

10 A 1.3.Wer sj a po dst aw owa czar no b iała, pozy tyw A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym jasnym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

11 A 1.4.Wer sj a po dst aw owa czar no b iała, negat yw A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna negatyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym ciemnym lub szarym powyżej 50% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

12 A 1.5.Wer sj a po dst aw owa zn ak u na c zar ny m tl e k ol or A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pełnobarwa na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

13 A 1.6.Wer sj a po dst aw owa zn ak u na b iały m pol u, c zar no bi ał a A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

14 A 1.7.Wer sj a po dst aw owa zn ak u, j ed noko lor owa A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja jednokolorowa, do zastosowania na tle białym. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

15 A 2.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pelnobarwna do zastosowania na tle bialym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczaja obszar, który musi pozostac wolny od zadruku.

16 A 2.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, pozyt yw A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym jasnym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

17 A 2.3.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, negat yw A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna negatyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym jasnym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

18 A 2.4.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u na c zar ny m tl e k olo r A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pełnobarwa na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

19 A 2.5.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u na bi ał ym polu, c zar no biała A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

20 A 2.6.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, j edn oko loro wa A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja jednokolorowa, do zastosowania na tle białym. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

21 A 3.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.3.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca C (tekst: bądź moim gościem ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

22 A 3.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, A.3.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca C (tekst: bądź moim gościem ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

23 A 4.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.4.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca D (tekst: be our guest ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

24 A 4.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, A.4.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca D (tekst: be our guest ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

25 A 5.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.5.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca E (tekst: sei mein gast ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

26 A 5.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a A.5.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca E (tekst: sei mein gast ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

27 A 6.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.6.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca F (tekst: sii mio ospite ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

28 A 6.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a A.6.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca F (tekst: sii mio ospite ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

29 A 7.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.7.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca G (tekst: Poland ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

30 A 8.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.8.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca H (tekst: Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

31 A 9.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.9.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca I (tekst: Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

32 A 10.1.Wer s ja uzupeł ni aj ąc a znaku, kol or A.10.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca J ( Convention Bureau ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

33 A 11.1.Pr opo r cj e l ogo w er sj i A do f ormatu papier u A.11.Proporcje logo Urzędu Miasta Bydgoszczy do formatu papieru Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. format papieru w mm A1 (594 x 840) A2 (420 x 594) A3 (297 x 420) A4 (210 x 297) DL (99 x 210) A5 (149 x 210) Wizytówka (50 x 90) wysokość znaku 50 mm 35 mm 25 mm 18 mm 16 mm 12 mm 10 mm Najmniejszy i największy rozmiar znaku wg tabeli

34 A 11.2.Pr opo r cj e l ogo w er sj i B do fo r m at u pap ier u A.11.Proporcje logo Urzędu Miasta Bydgoszczy do formatu papieru Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. format papieru w mm A1 (594 x 840) A2 (420 x 594) A3 (297 x 420) A4 (210 x 297) DL (99 x 210) A5 (149 x 210) Wizytówka (50 x 90) wysokość znaku 40 mm 26 mm 18 mm 12 mm 13 mm 10 mm 8 mm Najmniejszy i największy rozmiar znaku wg tabeli

35 A 12.1.Dane tec hni czne li sto wni ka A 4 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia k 80 k 80 Font: Europa 14pkt, wersaliki Font: Europa 11pkt, tekst linia 0,5 pkt k pkt 8 pkt Bydgoszcz xxxxxxx xxxx x Numer xxxxxxxx xxxxxx Treść pisana czcionką: Arial, Arial Narrow, Times New Roman, Verdena do lewego marginesu 12 pkt bold Pani Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx XX XXX Xxxxxxxx 12 pkt bold 12 pkt Temat: xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx Szanowna Pani 12 pkt 12 pkt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ac urna ac urna auctor bibendum. Vestibulum in augue id libero commodo congue. Ut neque. Nulla sodales. Duis ac dui sed enim laoreet eleifend. Curabitur bibendum massa eu lectus. Quisque pharetra. Sed aliquam volutpat justo. Nunc varius velit malesuada lacus. Integer massa ipsum, sollicitudin tempus, ultricies at, faucibus vel, risus. Vestibulum lacus neque, scelerisque id, eleifend sed, consequat et, tellus. Phasellus eleifend sodales sapien. Vivamus orci odio, viverra a, semper et, tempus vitae, ante. Vivamus eros. Nam justo libero, ultricies eget, vehicula quis, vulputate ac, lorem. Nulla rhoncus, ipsum id tempor posuere, libero sapien mattis libero, at vulputate dolor metus quis est. Curabitur sollicitudin bibendum quam. Praesent convallis. Vivamus id urna at massa suscipit varius. Sed aliquam mi ut magna. Aliquam sit amet odio. Nulla hendrerit, lorem ac mattis egestas, risus sapien pharetra neque, in porttitor lorem dui ut pede. Curabitur sed arcu eget ante pharetra rutrum. Pellentesque dolor. Duis venenatis fermentum sem. Nunc est. Vivamus dapibus aliquam arcu. Suspendisse pellentesque ligula vel erat. Ut in ipsum vel lacus euismod vestibulum. z poważaniem 10 pkt Załączniki: X xxxxx xx XX XXXX Xxxx Xxxx X xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xx xxxxxxxxxx X xxxxx xx XX XXXX Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx XX X xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Europa 8 pkt Europa 8 pkt Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel: (0..52) fax: (0..52) e mail: k 80 k 80 Zintegrowany System Zarządzania certyfikowany na zgodność z: PN EN ISO 9001:2001 PN EN ISO 14001:2005 PN N 18001:2004 PN :2005

36 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia A 12.2.Wzór l i sto wni ka w f ormac i e A 4 w er sj a czar no b iała fax A.12.Listowniki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel: (0..52) fax: (0..52) e mail: Zintegrow any System Zarządzania certyfikowany na zgodność z: PN EN ISO 9001:2001 PN EN ISO 14001:2005 PN N 18001:2004 PN :2005

37 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia A 12.3.Wzór l is tow ni ka w for m ac ie A4 k olo r A.12.Listowniki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel: (0..52) fax: (0..52) e mail: Zintegrowany System Zarządzania certyfik owany na zgodn ość z: PN EN ISO 9001:2001 PN EN ISO 14001:2005 PN N 18001:2004 PN :2005

38 A 13.1.Wzór k oper ty DL z ok ienk iem po st r. lewej A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

39 A 13.2.Wzór k oper ty DL z ok ienk iem po st r. praw ej A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

40 A 13.3.Wzór k oper ty zw yk łej C5 A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Nadzoru Właścicielskiego Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel. (0..52) , fax (0..52) e mail:

41 A 13.4.Wzór k oper ty B4 A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

42 A 13.5.Wzór k oper ty B5 A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

43 A 14.1.Wzór w i zy tów ki z l ogo Ur zęd u Mi as ta B y dgos zc zy k olo r A.14.Wizytówki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jan NOWAK Samodzielne Stanowisko ds. promocji Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 4, tel. (0..52) ; fax (0..52) , e mail: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jan NOWAK Samodzielne Stanowisko ds. promocji k 80 k 80 k 50 c 90 m 50 k 20 c 90 m 50 k 20 k 60 Font: Europa 10 pkt Font: Europa 7 pkt linia 0,5 pkt Font: Europa 12 pkt Font: Europa 7 pkt Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 4, tel. (0..52) ; fax (0..52) , e mail: k 60 k 60 k 60 Font: Europa 6 pkt Papier: 2 Opale 250 g/m gładki biały NITECH Wersja rozszerzona: Wykonać uwypuklenie następujących elementów: logotypu Miasta Bydgoszcz napis URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ imię i nazwisko

44 A 15.1.Wzór pier w sza s trona teczki A.15.Teczka z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

45 A 15.2.Wzór ost atn ia str ona t ec zk i A.15.Teczka z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, bezpłatna infolinia: ; e mail:

46 A 16.1.Wzór t abl i cy i nf ormac yj nej A.16.Tablica/baner informacyjna z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

47 A 16.2.Wzór b aner a i nfo r m ac yj nego A.16.Tablica/baner informacyjna z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

48 A 16.1.Wzór znaku i nfo r m ac yj nego A.16.Tablica/baner informacyjna z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydarzenie współfinansowane przez miasto

49 A Wzór dl a praco wni ka Ur zędu Miasta B ydgo szczy A.17.Identyfikator nr karty URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Jan STRANZ sekretarz miasta Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz Identyfikator wykonany z plastiku, zaokrąglone rogi, standard karty kredytowej Zdjęcie o wymiarach 25x25mm w odcieniach szarości Istnieje możliwość zróżnicowania stopnia zaszeregowania poprzez zmianę koloru imienia i nazwiska Jan KOWALSKI Jan KOWALSKI Jan KOWALSKI kolor NIEBIESKI kolor CZARNY dla: dla prezydenta, pełnomocnika, doradcy, dyrektora, gł ównego specjalisty kierownik a kolor CZERWONY dla pozostałych pracowników urzedu miejsce na rewersie zarezerwowane do wklejenia elektronicznego chip a np. do wprowadzenia certyfikatu (podpis elektroniczny, logowanie do systemu itp.)

50 A Wzór d la prac ow nik a Ur zędu Miast a B yd goszc zy sp ec yfi kacj a A.17.Identyfikator 27.5mm nr karty k 90 Font: Europa 6 pkt URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Nazwa Wydziału Urzędu k 90 Font: Europa 9 pkt c 90 m 50 k 20 Font: Europa 8 pkt c 90 m 50 k 20 Font: Europa 8 pkt Fotografia 25x25mm grey scale Imię NAZWISKO stanowisko c 90 m 50 k 20 Font: Europa 16 pkt c 90 m 50 k 20 Font: Europa 16 pkt k 90 Font: Europa 9 pkt Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 Font: Europa 6 pkt Font: Europa 6 pkt 12mm

51 A 17.2.Wzór d la Goś ci a Ur zęd u A.17.Identyfikator URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY CITY HALL OF BYDGOSZCZ GOŚĆ Visitor Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz Identyfikator wykonany z plastiku, zaokrąglone rogi, standard karty kredytowej Zdjęcie o wymiarach 25x25mm w odcieniach szarości Istnieje możliwość zróżnicowania stopnia zaszeregowania poprzez zmianę koloru imienia i nazwiska

52 A 17.3.Wzór przepu stk a ok r esow a A.17.Identyfikator nr karty URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY CITY HALL OF BYDGOSZCZ O OKRESOWA Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz Identyfikator wykonany z plastiku, zaokrąglone rogi, standard karty kredytowej Zdjęcie o wymiarach 25x25mm w odcieniach szarości Istnieje możliwość zróżnicowania stopnia zaszeregowania poprzez zmianę koloru imienia i nazwiska miejsce na rewersie zarezerwowane do wklejenia elektronicznego chip a np. do wprowadzenia certyfikatu (podpis elektroniczny, logowanie do systemu itp.)

53 A.18.St opka em ail Imię i nazwisko stanowisko Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy adres tel.: , fax: k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 Stopka powinna być stworzona jako podpis pod wiadomością posiada imie i nazwisko ososby, wydział w którym pracuje oraz jej adres i kontakt telefoniczny Poniżej dołączony powinien być plik graficzny z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy. Stopka może również zawierać dodatkowe informacje, takie jak: dotyczące bezpieczeństwa przesłanych danych, logo + informacja o niedrukowaniu e maila, itp.

54 A.19.Ni edozw olo ne uży ci a l ogo Ur zędu Miast a B ydg oszc zy Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. zamiana kolorów uwypuklanie, cieniowanie ściskanie rozciąganie WITA!!! obrót o niewielokrotność 90 stopni nadruk, poddruk

55 Elementy z wykorzystaniem herbu miasta Bydgoszczy

56 B 1.1.K ol ory sty ka her bu B.1.Herb Miasta Bydgoszczy złoty srebrny czerwony niebieski czarny CMYK C 0, M 100, Y 100, K 0 C 100, M 20, Y 0, K 0 C 0, M 0, Y 0, K 100 PANTONE process color DS 73 1C DS 225 1C BLACK UWAGA: Kolor żółty zastępuje nadruk w kolorze złotym, kolor biały zastępuje nadruk w kolorze srebrnym Kolory zastępcze CMYK złoty = żółty C 0, M 10, Y 100, K 0 srebrny = biel C 0, M 0, Y 0, K 0 PANTONE DS 5 4C WHITE

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved

Księga znaku. Copyright MARR S.A. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. All rights reserved Księga znaku Spis treści 1. Logotyp 1.1 Konstrukcja znaku 1.2 Pole ochronne znaku 1.3 Minimalne wielkości 1.4 Kontra 1.5 Opcjonalne wersje 1.6 Niedozwolone modyfikacje 2. Kolory 1.1 Logotyp - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW

METROPOLITALNE FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW 1. Geneza znaku przeniesienie treści na obraz + + OBSZAR/ TEREN CZĘŚĆ WSPÓLNA / NAKŁADANIE SIĘ WSPÓLNYCH INTERESÓW ENERGIA / RUCH PRZEZ WZAJEMNE WSPIERANIE 2. Opis budowy i proporcji znaku (wraz z siatką

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plik pdf do testowania załączników

Przykładowy plik pdf do testowania załączników Przykładowy plik pdf do testowania załączników Anonim 1 Pierwsza Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer pede et in natoque ut. Consectetuer commodo vitae consectetuer volutpat Vivamus ut elit sit nulla

Bardziej szczegółowo

byś cieszył się zielenią

byś cieszył się zielenią motyw Obrazem przewodnim jest napis / nazwa wraz z zielonym elementem ściętej trawy o grubości Wersja podstawowa elementów kroju pisma. Dopuszczalne, w przypadku bardzo małych rozmiarów bądź niemożności

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Swiss Contribution

Księga znaku Swiss Contribution Zasady stosowania znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa znaku 4. Kolory dla znaku kolorowego i monochromatycznego 5. Liternictwo w znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Swiss Contribution w ciągu

Bardziej szczegółowo

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA EKSPOZYCJA: Bezkresne bogactwo oceanów reprezentowane w logo przez największe ssaki morskie: Długopłetwiec (Megaptera novaeangliae), zwany też humbakiem. POKAZUJEMY UCZYMY ZASPAKAJAMY POTRZEBĘ POZNANIA

Bardziej szczegółowo

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL

Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL Księga znaku SWISSSTANDARDS.PL 1 KOLOR SKALA SZAROŚCI WARIANT 1 str. 2 / / str. 3 / / ZNAK POD, WARIANTY str. 4 / / str. 5 / / SKALO str. 6 / / KOLORY DLA KOLOROWEGO, MONOCHROMATYCZNEGO str. 7 / / str.

Bardziej szczegółowo

4. Materiały reklamowe

4. Materiały reklamowe 4. 4.1 Zasady konstrukcji layoutów - grid Nadrzędną, główna zasadą konstruowania przestrzeni poszczególnych projektów graficznych jest modułowy podział parzysty formatu. Wysokość i szerokość medium dzielona

Bardziej szczegółowo

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION

Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Książka znaku ADVERTISING/MEDIA/COMMUNICATION Spis treści 1. Godło 2. Wersja podstawowa znaku 3. Wersja czarno-biała 4. Wersja achromatyczna 5. Konstrukcja znaku 6. Pole ochronne znaku 7. Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

4. Druki i dokumenty

4. Druki i dokumenty 4. 4. z użyciem godła UMK 59 8x 7x System Identyfikacji Wizualnej y yy prof. dr hab. Andrzej Tretyn 3 REKTOR tel. +48 56 654 9 5 tel. kom.: +48 60 34 567 fax: +48 56 654 9 44 e-mail: rektor@umk.pl www.umk.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera

Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Porównanie efektywności algorytmu ewolucyjnego z metodą podziału i ograniczeń dla problemu komiwojażera Teodor Niżyński 14 listopada 2016 1 Wstęp teoretyczny Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution

Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution Księga identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Część 1 - Księga znaku Swiss Contribution 2 Zasady stosowania znaku 1. Filozofia znaku 2. Wersja podstawowa znaku 3. Forma i budowa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016

KSIĘGA ZNAKU CBSS POLISH PRESIDENCY 2015-2016 CBSS POLISH PRESIDENC CBSS POLISH PRESIDENC SPIS TREŚCI LOGO OPIS STOSOWANIE ZNAKU JAKO MOTWU GRAFICZNEGO WERSJE LOGO KONSTRUKCJA LOGO WERSJA ANGIELSKA KONSTRUKCJA LOGO WERSJA POLSKA POLE OCHRONNE WERSJA

Bardziej szczegółowo

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku

BRAND BOOK. Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku BRAND BOOK Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży w Kłodzku IDEA: Konstrukcja logo fundacji Jerzy dla Jeży jest zamierzona w taki sposób, aby łatwo kojarzyła się odbiorcy z przedmiotem działalności,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT

Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Identyfikacja Wizualna Pomorskiego Klastra ICT Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Logotyp Wersja podstawowa Godło logotypu oparte

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Księga znaku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 Spis Treści 1 Spis treści micza 2 Koperty 4 Wizytówka 6 Papier firmowy 11 Elementy kompozycji 12 Konstrukcja projektu 13 Pozycja logo 14 Pozycja logo jednostki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW Cz. 3 PODRĘCZNIK STOSOWANIA OZNACZEŃ Z UŻYCIEM LOGOTYPU NFOŚIGW DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2015 Spis treści. Cz. 3 A Cz. 3 B Artykuł sponsorowany w prasie. Siatka

Bardziej szczegółowo

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu

1.1 Logotyp. 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp Podstawowa wersja logotypu Podstawowe kolory występowania logo to ciemny błękit (100% cyan, 75% magenta), błękit (100%) i biel tła. Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej

Bardziej szczegółowo

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści

Szlak Piastowski. Księga znaku. Spis treści Szlak Piastowski Księga znaku Spis treści 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 podstawowa wersja znaku geneza znaku budowa i proporcje pole podstawowe znaku kolorystyka warianty achromatyczne warianty monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Imię Nazwisko Pełny tytuł pracy Praca licencjacka Promotor pracy: prof. dr. hab. Jan Nowak Oświadczam, że ta praca licencjacka została

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009

ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 ZARZĄDZENIE NR 73/09 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia wzorów druków i oznaczeń systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Szczecin Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU AS Progres ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU AS Progres 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego.

Wstęp. Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Wstęp Niniejsza Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Szlaku Piastowskiego. Przed rozpoczęciem pracy z identyfikacją Szlaku Piastowskiego należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU Com-Com Zone ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU Com-Com Zone 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot

ZASADY STOSOWANIA. LOGOTYPU SIEMACHA Spot ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU SIEMACHA Spot 1) LOGOTYP 2) TYPOGRAFIA 3) LAYOUT 4) KOLORYSTYKA LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA ZNAKU I ODWRÓCONA (W KONTRZE) STOWARZYSZENIE SIEMACHA 2016 strona 2 LOGOTYP FORMA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI

WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI WYMOGI REDAKCYJNE PUBLIKACJI Objętość artykułu min 20 tys. znaków tekstu głównego max 15 stron (wraz z bibliografią i streszczeniami) cały plik Układ strony Rozmiar:B5 Orientacja: Pionowa Marginesy: lewy

Bardziej szczegółowo

3. Druki i dokumenty

3. Druki i dokumenty 3. 3. Wzór wizytówki ogólnej UMK 8x 7x NIP: 879 07 7 9 Regon: 0000034 konto bankowe: 0 60 0 0000 0000 6090 894 y yy 7y Pozycja logo UMK (poziom) jest ściśle określona. Znak umieszczony jest na białym tle

Bardziej szczegółowo

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome

afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3. przykłady 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. afisze, plakat, billboardy afisze plakat billboardy 3.2. broszury 3.3. 3.3.1. 3.3.2. ogłoszenia prasowe ogłoszenie prasowe pionowe ogłoszenie prasowe poziome 3.4.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator

IDENTYFIKACJA WIZUALNA. 17 Wizytówka personalizowana 18 Teczka A4 19 Segregator IDENTYFIKACJA WIZUALNA. BRANDBOOK. SPIS TREŚCI WSTĘP 02 Podstawowe informacje LOGOTYP 03 Wersja podstawowa 04 Wersja podstawowa pozioma 05 Wersja monochromatyczna 06 Wersja w odcieniach szarości 07 Pole

Bardziej szczegółowo

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13.

POLE OCHRONNE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE 10. 11. KOPERTA 12. TECZKA 13. Księga IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA FIRMOWA 1. 2. TYPOGRAFIA KOLORYSTYKA LOGO 3. 4. 5. 6. 7. 8. ODMIANY KONSTRUKCJA POLE OCHRONNE SKALOWANIE WERSJE NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013

KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 KSIĘGA ZNAKU I SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ COP19 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI I. Księga znaku 1. Idea znaku 2. Logo wersja podstawowa 3. Logo wersja skrócona 4. Logo wersja skrócona, pozioma 5. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 3 05 1.1 Logotyp 1.1.1 1.1.1 logotyp Logotyp /miejsce pochodzenia 4 06 1.1.2 Logotyp/rodzina 5

Bardziej szczegółowo

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej

Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Struktur Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej AUTORZY: Jakub Lorek Michał Porada Jan Węcławik SPIS TREŚCI: logo 4 typografia 11 papier firmowy 13 wizytówka 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami!

LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! LaTeX to epub the easy way Wersja: 5 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2010-10-01 23:15:50 +0200 2 Spis treści 1 Jak powstawała ta książka 7 1.1 L A TEX to epub the easy way......... 8 1.2 Pliki........................

Bardziej szczegółowo

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013

OCTOPUS STREET KSIĘGA ZNAKU. Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 KSIĘGA ZNAKU Identyfikacja wizualna Globlife Justyna Kołodziejczak Luty 2013 1. LOGO SPIS TREŚCI X.X 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Wstęp... O MARCE... O ZNAKU... O LOGOTYPIE Logo podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Niezależnego Zrzeszenia Studentów opracowanie: Tomasz Ryś tomasz.rys@nzs.org.pl +48 55 329 63 współpraca: Jakub Pluta jakub.pluta@nzs.org.pl +48 62 518 356 spis treści znak...3 11 logotyp ogólnopolski...12 21 logotyp jednostki...22 32

Bardziej szczegółowo

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie

1.0 POLE OCHRONNE. pole ochronne i jego wyznaczanie 1.0 Średnica KOŁA z logotypu CELSIUM wyznacza podstawową jednostkę stosowaną przy pozycjonowaniu logo wewnątrz pola ochronnego. pole ochronne i jego wyznaczanie POLE OCHRONNE POMARAŃCZ Główny kolor SZAROŚĆ

Bardziej szczegółowo

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium

Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium Katalog Systemu Identyfikacji Wizualnej Planetarium Planetarium Niebo Kopernika jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Jako część Centrum Nauki Kopernik jego misją jest rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej Księga Identyfikacji Wizualnej Spis treści. Logotyp 5.. Logotyp budowa znaku 6.. Logotyp wersja podstawowa i dodatkowa 7.. Logotyp warianty kolorystyczne poziom 8.. Logotyp warianty kolorystyczne pion

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH

ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH KATALOG HANDLOWY 0/0 ALFABETYCZNY SPIS MAREK WĘDKARSKICH Marka Dystrybutor Strona Marka Dystrybutor Strona KATALOG HANDLOWY 0/0 Ulica zmyślona Tel. + Y, marka Z, marka X, marka Y, marka Z, marka Ulica

Bardziej szczegółowo

WZORNIK TABLIC TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE LGD TRZY KRAJOBRAZY

WZORNIK TABLIC TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE LGD TRZY KRAJOBRAZY WZORNIK TABLIC TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE LGD TRZY KRAJOBRAZY na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Niniejszy dokument określa standardy projektowania informacyjnych tablic turystycznych na obszarze Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8

Logo na siatce modułowej 4. Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7. Przykłady niepoprawnego zachowania pola ochronnego 8 KSIĘGA ZNAKU spis treści Symbolika znaku 2 Budowa znaku 3 Logo na siatce modułowej 4 Pole znaku 5 Pole ochronne znaku 6 Przykłady poprawnego zachowania pola ochronnego 7 Przykłady niepoprawnego zachowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... do czego służy CI?

Wprowadzenie... do czego służy CI? Wprowadzenie... do czego służy CI? System Identyfikacji Wizualnej posiada status dokumentu określającego normy i zasady stosowane w identyfikacji firmy Polskiej Federacji Squasha. Adresowany jest do firm

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek

Spis treści. Symbolika. System identyfikacji wizualnej. Słowniczek Księga tożsamości Księga tożsamości Spis treści Słowniczek Symbolika I. Znak graficzny I.1 znak graficzny I.2 wersja pełna znaku I.3 wersja uproszczona znaku I.4 wersja typograficzna znaku I.5 podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI

PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI PRZEWODNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI upaid Integrator płatności mobilnych i internetowych, partner MasterCard Mobile. Integrujemy firmy m-commerce i e-commerce, systemy płatności, banki, operatorów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014)

Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) Identyfikacja wizualna WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Luty 2014 r. (wersja 01-2014) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 3641 UCHWAŁA NR VII/4/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Miasta Bierunia oraz

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 05 WSTĘP Standaryzacja językowa BUDOWA ZNAKU Wersja podstawowa logo Budowa logotypu Siatka logotypu Kolorystyka znaku Pole ochronne logotypu Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Załącznik do Uchwały VI/46/13 Senatu PWSZ w Pile z dnia 17.01.2013 r. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WPROWADZENIE System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jest zestawem znaków, dozwolonych wzorców i reguł

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim

System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie. dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie dla Logotypu e-zdrowie w języku polskim 1 System Identyfikacji Wizualnej dla Projektu e-zdrowie zawiera opis konstrukcji podstawowych elementów identyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1

KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 KSIĘGA ZNAKU 2015 OPRACOWANIE DEEFORM STUDIO 1 Symbol zbudowany na bazie pierwszej litery nazwy miasta J. Dodatkowo, w górnej części ukryto fragment herbu, co jest odniesieniem do historii Jarocina. Znak

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Forum Uczelni Technicznych Spis treści Sygnet logo FUT 3 Elementy identyfikacji wizualnej FUT Konstrukcja sygnetu logo 4 Wizytówki 25 Logo FUT wersja pozioma 5 Papier firmowy

Bardziej szczegółowo

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle.

1.1. Logotyp Wersja podstawowa. Znak 8OO LAT OPOLA w wersji podstawowej występuje na jednolitym, białym tle. 1. L GOTYP 1.1 Wersja podstawowa 1.2 Wersja podstawowa na ciemnym tle 1.3 Wersja monochromatyczna 1.4 Wersja anglojęzyczna 1.5 Obszar minimalny 1.6 Obszar bezpieczny 1.7 Obszar minimalny 1.8 Wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji miasta

System identyfikacji miasta 475 13.08. System identyfikacji miasta Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 05 1.1 Logotyp 1.1.1 logotyp 06 1.1.2 czcionka logotypu 09 1.1.3 wielkości, typy czcionek stosowanych w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona

Spis treści. Szlak Piastowski Brand Manual. Marzec 2014. Wstęp. Kolorystyka Kolorystyka podstawowa Kolorystyka rozszerzona Szlak Piastowski Brand Manual Marzec 2014 Spis treści Wstęp Logo Logo Wersja podstawowa Geneza znaku Budowa i proporcje Kolorystyka Warianty achromatyczne Warianty monochromatyczne Pole ochronne Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania

DESIGN QUALITY TECHNOLOGY. Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania DESIGN QUALITY TECHNOLOGY Księga identyfikacji wizualnej wytyczne stosowania by DESIGN QUALITY TECHNOLOGY 1 LOGO 3 TYPOGRAFIA 2 Forma podstawowa z claimem 5 Forma uproszczona bez claimu 6 Forma podstawowa

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic

System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic System Identyfikacji Wizualnej Mysłowic SPIS TREŚCI /...czyli co, gdzie i jak MARKA MYSŁOWICE / w dwóch słowach o M... str. 03 / idea kolorów str. 04 ZNAK MARKI / podstawowy znak marki str. 06 / pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013)

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

Temat i cel konsultacji

Temat i cel konsultacji Interfejs urzędnika: NOWA KONSULTACJA Celem konsultacji jest określenie... Wymagane jeszcze 320 znaków Lista głównych pytań ID Treść pytania Inne jednostki UM [1] Lokalizacja przejazdu kolejowego Wydział

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej Jelenia Góra 2012 Opracowanie: BOOSTER. s.c. 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 13/1 office@booster.pl www.booster.pl Spis treści 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Artykuł branżowy (opcja bezpłatna)

Artykuł branżowy (opcja bezpłatna) Cennik reklamowy Artykuł branżowy (opcja bezpłatna) Materiał dedykowany danej tematyce branżowej, najchętniej mieszczący się w ramach poszczególnych działów wydania, z ograniczeniem niewymieniania nazw

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Identyfikacja wizualna

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Identyfikacja wizualna Identyfikacja wizualna 1. Znak podstawowy 1.1 Wersja kolorowa - pozytyw 1.2 Wersja monochromatyczna - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna - negatyw 2. Kolorystyka Wybrana

Bardziej szczegółowo

logo Elektronek Laboratorium Nauki i Zabawy ZAJĘCIA DLA DZIECI 18M 2 ZAJĘCIA DLA DZIECI 4 8 LAT ZAJĘCIA DLA DZIECI 2 4 LAT GALERIA O NAS KONTAKT ZAJĘĆ

logo Elektronek Laboratorium Nauki i Zabawy ZAJĘCIA DLA DZIECI 18M 2 ZAJĘCIA DLA DZIECI 4 8 LAT ZAJĘCIA DLA DZIECI 2 4 LAT GALERIA O NAS KONTAKT ZAJĘĆ DZIECI 18M 2 DZIECI 2 4 DZIECI 4 8 Witamy w Elektronku Laboratorium Nauki i Zabawy! metus, at faucibus lorem. Sed lobortis tempor vehicula... DZIECI 18M 2 czytaj więcej DZIECI 2 4 czytaj więcej DZIECI

Bardziej szczegółowo

Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik Instytut Badań Edukacyjnych

Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik Instytut Badań Edukacyjnych Barbara Ostrowska, Krzysztof Spalik Instytut Badań Edukacyjnych 2011 2014 Rozdźwięk między wiedzą szkolną a wiedzą praktyczną Przyczyny Nauczanie bierne bez obserwacji, i eksperymentów Nauczanie wiadomości,

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

IPMA Polska Księga logotypu

IPMA Polska Księga logotypu 01.2012 IPMA Polska Księga logotypu 1.0 I Spis treści Księga Logotypu IPMA Polska. Spis treści: 1. Znak Podstawowy 1.1 Znak podstawowy wprowadzenie 1.2 Znak podstawowy pole ochronne, wielkość minimalna

Bardziej szczegółowo

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2

Logo - wariant nr 1. Opis R. 02. str 2 Księga znaku R. 02 Logo - wariant nr 1 Nowe logo jest odświeżeniem starego znaku Gminy Tuszów Narodowy. Zawiera te same elementy, w podobnym układzie, narysowane od nowa dla poprawienia czytelności logo

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ SPIS TREŚCI I WSTĘP... 5 II LOGO... 8 1. Logo Politechniki Koszalińskiej... 9 budowa logo... 9 pole podstawowe logo... 9 wersja podstawowa logo...

Bardziej szczegółowo

2nośniki identyfikacji

2nośniki identyfikacji 2nośniki identyfikacji 2 s p i s t r e ś c i nośniki identyfikacji 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 typografia w materiałach Jubileuszowych wizytówka papier podstawowy / wersja polska papier podstawowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Zasady Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego

Podstawowe Zasady Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego Podstawowe Zasady Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego 2 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Aktualizacja założeń strategii marki zakreśliła nową perspektywę komunikacji marki także

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej 1.1 opis 1.2 forma podstawowa 1.3 pole podstawowe i pole ochronne 1.4 minimalna wielkość znaku graficznego 1.5 wariant w odcieniach szarości i achromatyczny, zarys 1.6 warianty

Bardziej szczegółowo

Europejski sektor e-commerce, e-fulfilment i nowe miejsca pracy

Europejski sektor e-commerce, e-fulfilment i nowe miejsca pracy Europejski sektor e-commerce, e-fulfilment i nowe miejsca pracy PAŹDZIERNIK 2015 Trwający od kilku lat rozwój sektora e-commerce wymusza na podmiotach działających w tym sektorze szereg działań służących

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji miasta

System identyfikacji miasta System identyfikacji miasta Spis treści 1. Charakterystyka budowy logotypu 05 1.1 Logotyp 1.1.1 logotyp 06 1.1.2 czcionka logotypu 09 1.1.3 wielkości, typy czcionek stosowanych w komunikacji 10 1.1.4 kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Gumieńce

Rada Osiedla Gumieńce Rada Osiedla Gumieńce Logo Rady Osiedla podstawowy wzór logo pole podstawowe i pole ochronne znaku sposób wyznaczania pola ochronnego kolorystyka logo typografia I 2 4 6 8 10 II bilet wizytowy karty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PERSONA Sp z.o.o. - Corporate Guideline 2015 PERSONA - Księga identyfikacji wizualnej 1. Identyfikacja wizualna 3 2. Podstawowe zasady i konstrukcja znaku 4 3. Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU ZASADY PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

KSIĘGA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU ZASADY PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KSIĘGA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA LOGOTYPU ZASADY PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1) TOŻSAMOŚĆ 2) LOGOTYP 3) KOLORYSTYKA 4) TYPOGRAFIA 5) LAYOUT TOŻSAMOŚĆ Tożsamość SIEMACHY opiera się na pięiu wartośiah:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA ZNAKU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Lotnisko Warszawa/Modlin to nowoczesny port lotniczy wyspecjalizowany w obsłudze przewoźników typu low-cost oraz połączeń czarterowych. Lotnisko spełnia wszelkie

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny z platformą Click4Mobile 2.0

Interfejs komunikacyjny z platformą Click4Mobile 2.0 Interfejs komunikacyjny z platformą Click4Mobile 2.0 Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Architektura rozwiązania.... 2 3 Sposoby komunikacji.... 3 4 Struktura dokumentu xml... 3 4.1 Publisher... 3 4.2 Settings...

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

System Identyfikacji Wizualnej Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Euro-Centrum LOGO - wersja podstawowa Logo Grupy Euro-Centrum składa się ze znaku graficznego oraz liternictwa. Znak graficzny zbudowany z dwóch dynamicznych form, które układają się w kształt

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS

IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS IDENTYFIKACJA WIZUALNA CORPORATE IDENTITY AGRO LAND GROUP & BRANDS 2016 SPIS ZAGADNIEŃ AGRO LAND GROUP & BRANDS / LOGOTYP AGRO-LAND GROUP IDEA / LOGOTYP PODSTAWOWY LOGOTYP KONFIGURACJE KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 1 Księga Znaku

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW. Cz. 1 Księga Znaku KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ NFOŚiGW Cz. 1 Księga Znaku 2015 Spis treści. Wstęp. 02 Warianty monochromatyczne. Forma uzupełniająca, układ poziomy, wyśrodkowany. 31 Forma podstawowa. Układ poziomy. 03

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI TAURON

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI TAURON SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI TAURON 1 SPIS TREŚCI 6. Teczka....55 7. Galanteria biurowa.... 57 7.1. Notatka ze spotkania.... 58 7.2. Bloczki biurowe.... 59 8. Pieczątka.... 60 3. Submarki i logo

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji. Wizualnej Katowic. Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations.

System Identyfikacji. Wizualnej Katowic. Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. System Identyfikacji Wizualnej Katowic 2012 Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. 01 Logo 04 01 Wprowadzenie do Systemu Identyfikacji Wizualnej

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW

Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW 2010 Ksi ga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU US UG DLA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSW Spis treêci Wst p 1.1 Wst p 3 1.2 Standaryzacja nazewnictwa 4 Logo 2.1 Charakterystyka, zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

LOGO. Eastern Partnership police cooperation programme. (12 stron)

LOGO. Eastern Partnership police cooperation programme. (12 stron) LOGO Eastern Partnership police cooperation programme (12 stron) LOGO Podstawowe i zamienne O ile jest to możliwe, wszelkie materiały i komunikaty nt. programu powinny być tworzone z użyciem logo Podstawowego.

Bardziej szczegółowo

Yellow Crocodiles W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE AGENCJA 360

Yellow Crocodiles W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE AGENCJA 360 Yellow Crocodiles W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE AGENCJA 360 STUDIO FOTO sesje zdjęciowe STRATEGIE kampanie reklamowe konkursy eventy VISUAL & OUTDOOR tablice i oznakowania litery przestrzenne LED billboardy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ DLA MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE

SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ DLA MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ DLA MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE I. KOLORYSTYKA. TYPOGRAFIA 3. MOTYWY DEKORACYJNE iały: kolor tła oraz motywów dekoracyjnych RAL 906 CMYK 0/0/0/0 Rodzina krojów pisma

Bardziej szczegółowo

Księga Marki System identyfikacji wizualnej

Księga Marki System identyfikacji wizualnej Księga Marki System identyfikacji wizualnej SPIS TREŚCI część A Księga Znaku część B Druki firmowe część C Oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz część A Księga Znaku SPIS ELEMENTÓW A A1 Logo A2 konstrukcja

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01

KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 01 SPIS TREŚCI KSIĘGA ZNAKU / KNOW KRAJOWY NAUKOWY OŚRODEK WIODĄCY 02 03. LOGO FILOZOFIA ZNAKU 04. LOGO WERSJA PODSTAWOWA 05. LOGO WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo