System Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta Bydgoszczy 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta Bydgoszczy 2008"

Transkrypt

1

2

3 System Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miasta Bydgoszczy 2008 Bydgoszcz wersja 2.00

4 Spis treści A.Element y z wyko rzys t ani em l og o Urzęd u Mias t a B ydg os zc zy A.1.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja p od staw ow a A1.1.Kolorystyka znaku A1.2.Wersja podstawowa znaku, kolor A1.3.Wersja podstawowa czarno biała, pozytyw A1.4.Wersja podstawowa czarno biała, negatyw A1.5.Wersja podstawowa znaku na białym polu, kolor A1.6.Wersja podstawowa znaku na białym polu, czarno biała A1.7.Wersja podstawowa znaku, jednokolorowa A.2.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca B (p ozi om a) A2.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A2.2.Wersja uzupełniająca czarno biała, pozytyw A2.3.Wersja uzupełniająca czarno biała, negatyw A2.4.Wersja uzupełniająca znaku na czarnym tle kolor A2.5.Wersja uzupełniająca znaku na białym polu, czarno biała A2.6.Wersja uzupełniająca znaku, jednokolorowa A.3.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca C (t ekst: b ąd ź mo im g ośc iem) A3.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A3.2.Wersja uzupełniająca czarno biała, A.4.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca D (t ekst: b e ou r g u est ) A4.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A4.2.Wersja uzupełniająca czarno biała A.5.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca E (t eks t : sei mei n gast ) A5.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A5.2.Wersja uzupełniająca czarno biała A.6.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca F (t ekst: si i mi o o sp i te ) A6.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A6.2.Wersja uzupełniająca czarno biała A.7.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca G (t ekst: Pol and ) A7.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.8.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca H (t ekst: w ww.by dg oszc z.p l) A8.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.9.Lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy wers ja u zup ełn i ająca I (t eks t: ww w.b yd go szcz.eu) A9.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.10.Lo go Urzęd u Mi as ta By dg oszc zy wer sj a u zup eł ni aj ąca J (Con ven t io n Bu reau ) A10.1.Wersja uzupełniająca znaku, kolor A.11.Pr op or cje l og o Urzęd u Miasta Byd go szczy do f o rmat u p ap ier u A11.1.Proporcje logotypu wersji A do formatu papieru A11.2.Proporcje logotypu wersji B do formatu papieru A.12.Li stown ik i z l og o Urzędu Mi asta Byd go szczy A12.1.Dane techniczne listownika A4 A12.2.Wzór listownika w formacie A4 wersja czarno biała fax A12.3.Wzór listownika w formacie A4 kolor

5 Spis treści A.13.Kop erty z lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy A13.1.Wzór koperty DL z okienkiem po str. lewej A13.2.Wzór koperty DL z okienkiem po str. prawej A13.3.Wzór koperty zwykłej C5 A13.4.Wzór koperty B4 A13.5.Wzór koperty B5 A.14.Wizy t ówk i z l og o Urzędu Mi asta Byd go szczy A14.1.Wzór wizytówki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy kolor A.15.Tec zka z l og o Urzęd u Mias t a B ydg oszc zy A15.1.Wzór pierwsza strona teczki A15.2.Wzór ostatnia strona teczki A.16.Tab l ica/b an er in f orm acyj na z lo go Ur zędu Mi asta Byd go szczy A16.1.Wzór tablicy informacyjnej A16.2.Wzór banera informacyjnego A16.3.Wzór znaku informacyjnego Wydarzenie współfinansowane przez miasto Bydgoszcz A.17.Id en t yfik at or A17.1. Wzór dla pracownika Urzędu Miasta Bydgoszczy A Wzór dla pracownika Urzędu Miasta Bydgoszczy specyfikacja A17.2.Wzór dla Gościa Urzędu A17.3.Wzór przepustka okresowa A.18.St op ka e mai l A.19.Ni edo zwo lo ne u ży ci a l og o Urzędu Mi asta Byd go szczy B.Elem ent y z w yko rzystani em her bu Mi asta Byd go szczy B.1.Herb Mi asta Byd go szczy B1.1.Kolorystyka herbu B1.2.Wersja podstawowa herbu B1.3.Wersja uzupełniająca z napisem B1.4.Wersja uzupełniająca czarno biała herbu pozytyw B1.5.Wersja uzupełniająca czarno biała herbu negatyw B1.6.Proporcje herbu do formatu papieru B1.7.Proporcje herbu do formatu papieru wersja z napisem B.2.Li stow ni ki z herbem Mi asta Byd go szczy (dl a Pr ezydent a Mias t a) B2.1.Wzór listownika w formacie A4 B2.2.Wzór listownika w formacie A4 ozdobny B.3.Kop erty z h erb em Mias t a By dg oszc zy (d la Prezyd en t a Mi asta) B3.1.Wzór koperty DL z okienkiem po str. lewej B3.2.Wzór koperty DL z okienkiem po str. prawej B3.3.Wzór koperty zwykłej C5 B3.4.Wzór koperty B4 B3.5.Wzór koperty B5

6 Spis treści B.4.Wizytówk i z h erb em Mi as t a By dg oszc zy (d la Prezy den t a Mi as ta) B4.1.Wzór wizytówki z herbem Miasta Bydgoszczy B.5.Tec zk a z herbem Mi asta Byd go szczy B5.1.Wzór pierwsza strona teczki B5.2.Wzór ostatnia strona teczki B.6.Li st gratu l acyj ny z herbem Mi asta Byd go szczy B6.1.Wersja A format A4 B6.2.Wersja B format A4 B6.3.Wersja C format A4 C.Pozo stał e elem ent y C.1.Fl ag a Mi asta Byd go szczy C1.1.Wersja pozioma C1.2.Wersja pionowa pojedyncza długość C1.3.Wersja pionowa długość podwójna C.2.Hej nał Byd go szczy C2.1.Zapis nutowy C.3.Czci on ka C3.1 Europa

7 Elementy z wykorzystaniem logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

8 A 1.1.K ol ory sty ka zn ak u A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa żółty biał y czerwony niebieski niebieski ciemny czarny CMYK C 0, M 10, Y 100, K 0 C 0, M 0, Y 0, K 0 C 0, M 100, Y 100, K 0 C 100, M 20, Y 0, K 0 C 90, M 50, Y 0, K 20 C 0, M 0, Y 0, K 100 PANTONE process color D S 5 4C WHITE DS 73 1C D S 225 1C DS 205 2C BLACK

9 A 1.2.Wer sj a po dst aw owa zn ak u, k ol or A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pelnobarwna do zastosowania na tle bialym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczaja obszar, który musi pozostac wolny od zadruku.

10 A 1.3.Wer sj a po dst aw owa czar no b iała, pozy tyw A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym jasnym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

11 A 1.4.Wer sj a po dst aw owa czar no b iała, negat yw A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna negatyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym ciemnym lub szarym powyżej 50% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

12 A 1.5.Wer sj a po dst aw owa zn ak u na c zar ny m tl e k ol or A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pełnobarwa na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

13 A 1.6.Wer sj a po dst aw owa zn ak u na b iały m pol u, c zar no bi ał a A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

14 A 1.7.Wer sj a po dst aw owa zn ak u, j ed noko lor owa A.1.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja podstawowa Marginesy h wysokosc logotypu x szerokosc logotypu margines lewy 0.15x margines prawy 0.15x margines gorny 0.15h margines dolny 0.15h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja jednokolorowa, do zastosowania na tle białym. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

15 A 2.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pelnobarwna do zastosowania na tle bialym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczaja obszar, który musi pozostac wolny od zadruku.

16 A 2.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, pozyt yw A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym jasnym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

17 A 2.3.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, negat yw A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna negatyw, do zastosowania na tle jednolitym, kolorowym jasnym lub szarym, jednolitym do 20% czerni. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

18 A 2.4.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u na c zar ny m tl e k olo r A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja pełnobarwa na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

19 A 2.5.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u na bi ał ym polu, c zar no biała A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja monochromatyczna pozytyw, na białym polu do zastosowania na tle niejednolitym, kolorowym lub szarym powyżej 20% czerni.

20 A 2.6.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, j edn oko loro wa A.2.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca B (pozioma) Marginesy h wysokosc logotypu margines lewy 0.6h margines prawy min. 0.6h koniec strony margines gorny 0.6h margines dolny 0.6h Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. Wersja jednokolorowa, do zastosowania na tle białym. Pasery wyznaczają obszar, który musi pozostać wolny od zadruku.

21 A 3.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.3.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca C (tekst: bądź moim gościem ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

22 A 3.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, A.3.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca C (tekst: bądź moim gościem ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

23 A 4.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.4.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca D (tekst: be our guest ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

24 A 4.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a, A.4.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca D (tekst: be our guest ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

25 A 5.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.5.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca E (tekst: sei mein gast ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

26 A 5.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a A.5.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca E (tekst: sei mein gast ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

27 A 6.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.6.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca F (tekst: sii mio ospite ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

28 A 6.2.Wer sj a uzupeł niająca czar n o bi ał a A.6.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca F (tekst: sii mio ospite ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

29 A 7.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.7.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca G (tekst: Poland ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

30 A 8.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.8.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca H (tekst: Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

31 A 9.1.Wer sj a uzupeł niająca zn ak u, k olo r A.9.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca I (tekst: Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

32 A 10.1.Wer s ja uzupeł ni aj ąc a znaku, kol or A.10.Logo Urzędu Miasta Bydgoszczy wersja uzupełniająca J ( Convention Bureau ) Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania.

33 A 11.1.Pr opo r cj e l ogo w er sj i A do f ormatu papier u A.11.Proporcje logo Urzędu Miasta Bydgoszczy do formatu papieru Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. format papieru w mm A1 (594 x 840) A2 (420 x 594) A3 (297 x 420) A4 (210 x 297) DL (99 x 210) A5 (149 x 210) Wizytówka (50 x 90) wysokość znaku 50 mm 35 mm 25 mm 18 mm 16 mm 12 mm 10 mm Najmniejszy i największy rozmiar znaku wg tabeli

34 A 11.2.Pr opo r cj e l ogo w er sj i B do fo r m at u pap ier u A.11.Proporcje logo Urzędu Miasta Bydgoszczy do formatu papieru Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. format papieru w mm A1 (594 x 840) A2 (420 x 594) A3 (297 x 420) A4 (210 x 297) DL (99 x 210) A5 (149 x 210) Wizytówka (50 x 90) wysokość znaku 40 mm 26 mm 18 mm 12 mm 13 mm 10 mm 8 mm Najmniejszy i największy rozmiar znaku wg tabeli

35 A 12.1.Dane tec hni czne li sto wni ka A 4 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia k 80 k 80 Font: Europa 14pkt, wersaliki Font: Europa 11pkt, tekst linia 0,5 pkt k pkt 8 pkt Bydgoszcz xxxxxxx xxxx x Numer xxxxxxxx xxxxxx Treść pisana czcionką: Arial, Arial Narrow, Times New Roman, Verdena do lewego marginesu 12 pkt bold Pani Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx XX XXX Xxxxxxxx 12 pkt bold 12 pkt Temat: xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx Szanowna Pani 12 pkt 12 pkt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse ac urna ac urna auctor bibendum. Vestibulum in augue id libero commodo congue. Ut neque. Nulla sodales. Duis ac dui sed enim laoreet eleifend. Curabitur bibendum massa eu lectus. Quisque pharetra. Sed aliquam volutpat justo. Nunc varius velit malesuada lacus. Integer massa ipsum, sollicitudin tempus, ultricies at, faucibus vel, risus. Vestibulum lacus neque, scelerisque id, eleifend sed, consequat et, tellus. Phasellus eleifend sodales sapien. Vivamus orci odio, viverra a, semper et, tempus vitae, ante. Vivamus eros. Nam justo libero, ultricies eget, vehicula quis, vulputate ac, lorem. Nulla rhoncus, ipsum id tempor posuere, libero sapien mattis libero, at vulputate dolor metus quis est. Curabitur sollicitudin bibendum quam. Praesent convallis. Vivamus id urna at massa suscipit varius. Sed aliquam mi ut magna. Aliquam sit amet odio. Nulla hendrerit, lorem ac mattis egestas, risus sapien pharetra neque, in porttitor lorem dui ut pede. Curabitur sed arcu eget ante pharetra rutrum. Pellentesque dolor. Duis venenatis fermentum sem. Nunc est. Vivamus dapibus aliquam arcu. Suspendisse pellentesque ligula vel erat. Ut in ipsum vel lacus euismod vestibulum. z poważaniem 10 pkt Załączniki: X xxxxx xx XX XXXX Xxxx Xxxx X xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xx xxxxxxxxxx X xxxxx xx XX XXXX Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx XX X xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx Europa 8 pkt Europa 8 pkt Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel: (0..52) fax: (0..52) e mail: k 80 k 80 Zintegrowany System Zarządzania certyfikowany na zgodność z: PN EN ISO 9001:2001 PN EN ISO 14001:2005 PN N 18001:2004 PN :2005

36 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia A 12.2.Wzór l i sto wni ka w f ormac i e A 4 w er sj a czar no b iała fax A.12.Listowniki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel: (0..52) fax: (0..52) e mail: Zintegrow any System Zarządzania certyfikowany na zgodność z: PN EN ISO 9001:2001 PN EN ISO 14001:2005 PN N 18001:2004 PN :2005

37 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia A 12.3.Wzór l is tow ni ka w for m ac ie A4 k olo r A.12.Listowniki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel: (0..52) fax: (0..52) e mail: Zintegrowany System Zarządzania certyfik owany na zgodn ość z: PN EN ISO 9001:2001 PN EN ISO 14001:2005 PN N 18001:2004 PN :2005

38 A 13.1.Wzór k oper ty DL z ok ienk iem po st r. lewej A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

39 A 13.2.Wzór k oper ty DL z ok ienk iem po st r. praw ej A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

40 A 13.3.Wzór k oper ty zw yk łej C5 A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Nadzoru Właścicielskiego Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel. (0..52) , fax (0..52) e mail:

41 A 13.4.Wzór k oper ty B4 A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

42 A 13.5.Wzór k oper ty B5 A.13.Koperty z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

43 A 14.1.Wzór w i zy tów ki z l ogo Ur zęd u Mi as ta B y dgos zc zy k olo r A.14.Wizytówki z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jan NOWAK Samodzielne Stanowisko ds. promocji Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 4, tel. (0..52) ; fax (0..52) , e mail: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jan NOWAK Samodzielne Stanowisko ds. promocji k 80 k 80 k 50 c 90 m 50 k 20 c 90 m 50 k 20 k 60 Font: Europa 10 pkt Font: Europa 7 pkt linia 0,5 pkt Font: Europa 12 pkt Font: Europa 7 pkt Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 4, tel. (0..52) ; fax (0..52) , e mail: k 60 k 60 k 60 Font: Europa 6 pkt Papier: 2 Opale 250 g/m gładki biały NITECH Wersja rozszerzona: Wykonać uwypuklenie następujących elementów: logotypu Miasta Bydgoszcz napis URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ imię i nazwisko

44 A 15.1.Wzór pier w sza s trona teczki A.15.Teczka z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

45 A 15.2.Wzór ost atn ia str ona t ec zk i A.15.Teczka z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, bezpłatna infolinia: ; e mail:

46 A 16.1.Wzór t abl i cy i nf ormac yj nej A.16.Tablica/baner informacyjna z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

47 A 16.2.Wzór b aner a i nfo r m ac yj nego A.16.Tablica/baner informacyjna z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy

48 A 16.1.Wzór znaku i nfo r m ac yj nego A.16.Tablica/baner informacyjna z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydarzenie współfinansowane przez miasto

49 A Wzór dl a praco wni ka Ur zędu Miasta B ydgo szczy A.17.Identyfikator nr karty URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Jan STRANZ sekretarz miasta Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz Identyfikator wykonany z plastiku, zaokrąglone rogi, standard karty kredytowej Zdjęcie o wymiarach 25x25mm w odcieniach szarości Istnieje możliwość zróżnicowania stopnia zaszeregowania poprzez zmianę koloru imienia i nazwiska Jan KOWALSKI Jan KOWALSKI Jan KOWALSKI kolor NIEBIESKI kolor CZARNY dla: dla prezydenta, pełnomocnika, doradcy, dyrektora, gł ównego specjalisty kierownik a kolor CZERWONY dla pozostałych pracowników urzedu miejsce na rewersie zarezerwowane do wklejenia elektronicznego chip a np. do wprowadzenia certyfikatu (podpis elektroniczny, logowanie do systemu itp.)

50 A Wzór d la prac ow nik a Ur zędu Miast a B yd goszc zy sp ec yfi kacj a A.17.Identyfikator 27.5mm nr karty k 90 Font: Europa 6 pkt URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Nazwa Wydziału Urzędu k 90 Font: Europa 9 pkt c 90 m 50 k 20 Font: Europa 8 pkt c 90 m 50 k 20 Font: Europa 8 pkt Fotografia 25x25mm grey scale Imię NAZWISKO stanowisko c 90 m 50 k 20 Font: Europa 16 pkt c 90 m 50 k 20 Font: Europa 16 pkt k 90 Font: Europa 9 pkt Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 Font: Europa 6 pkt Font: Europa 6 pkt 12mm

51 A 17.2.Wzór d la Goś ci a Ur zęd u A.17.Identyfikator URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY CITY HALL OF BYDGOSZCZ GOŚĆ Visitor Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz Identyfikator wykonany z plastiku, zaokrąglone rogi, standard karty kredytowej Zdjęcie o wymiarach 25x25mm w odcieniach szarości Istnieje możliwość zróżnicowania stopnia zaszeregowania poprzez zmianę koloru imienia i nazwiska

52 A 17.3.Wzór przepu stk a ok r esow a A.17.Identyfikator nr karty URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY CITY HALL OF BYDGOSZCZ O OKRESOWA Karta jest własnością URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY. Należy ją zwrócić na każde żądanie wystawiającego. Znalazca karty proszony jest o jej zwrot na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka Bydgoszcz Identyfikator wykonany z plastiku, zaokrąglone rogi, standard karty kredytowej Zdjęcie o wymiarach 25x25mm w odcieniach szarości Istnieje możliwość zróżnicowania stopnia zaszeregowania poprzez zmianę koloru imienia i nazwiska miejsce na rewersie zarezerwowane do wklejenia elektronicznego chip a np. do wprowadzenia certyfikatu (podpis elektroniczny, logowanie do systemu itp.)

53 A.18.St opka em ail Imię i nazwisko stanowisko Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy adres tel.: , fax: k 90 k 90 k 90 k 90 k 90 Stopka powinna być stworzona jako podpis pod wiadomością posiada imie i nazwisko ososby, wydział w którym pracuje oraz jej adres i kontakt telefoniczny Poniżej dołączony powinien być plik graficzny z logo Urzędu Miasta Bydgoszczy. Stopka może również zawierać dodatkowe informacje, takie jak: dotyczące bezpieczeństwa przesłanych danych, logo + informacja o niedrukowaniu e maila, itp.

54 A.19.Ni edozw olo ne uży ci a l ogo Ur zędu Miast a B ydg oszc zy Podstawowym źródłem do każdego wykorzystania logotypu miasta Bydgoszczy powinna być płyta CD, załączona do niniejszego opracowania. Wszelkie inne materiały, w tym rysunki i opisy zawarte w opracowaniu, mają charakter pomocniczy nie powinny być wykorzystywane za pomocą jakiegokolwiek kopiowania bądź odwzorowywania. zamiana kolorów uwypuklanie, cieniowanie ściskanie rozciąganie WITA!!! obrót o niewielokrotność 90 stopni nadruk, poddruk

55 Elementy z wykorzystaniem herbu miasta Bydgoszczy

56 B 1.1.K ol ory sty ka her bu B.1.Herb Miasta Bydgoszczy złoty srebrny czerwony niebieski czarny CMYK C 0, M 100, Y 100, K 0 C 100, M 20, Y 0, K 0 C 0, M 0, Y 0, K 100 PANTONE process color DS 73 1C DS 225 1C BLACK UWAGA: Kolor żółty zastępuje nadruk w kolorze złotym, kolor biały zastępuje nadruk w kolorze srebrnym Kolory zastępcze CMYK złoty = żółty C 0, M 10, Y 100, K 0 srebrny = biel C 0, M 0, Y 0, K 0 PANTONE DS 5 4C WHITE

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Księga znaku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 Spis Treści 1 Spis treści micza 2 Koperty 4 Wizytówka 6 Papier firmowy 11 Elementy kompozycji 12 Konstrukcja projektu 13 Pozycja logo 14 Pozycja logo jednostki

Bardziej szczegółowo

3. Druki i dokumenty

3. Druki i dokumenty 3. 3. Wzór wizytówki ogólnej UMK 8x 7x NIP: 879 07 7 9 Regon: 0000034 konto bankowe: 0 60 0 0000 0000 6090 894 y yy 7y Pozycja logo UMK (poziom) jest ściśle określona. Znak umieszczony jest na białym tle

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Księga identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Warszawa >> 1

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI

KSIĘGA IDENTYFIKACJI KSIĘGA IDENTYFIKACJI 0.00 INDEX 01 1.00 1.01 1.02 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 Wstęp Brand Story Charakter marki Znak Forma podstawowa Konstrukcja Pole

Bardziej szczegółowo

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI Projekt i wykonanie: Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w odzi 2007 r. SPIS TREŒCI Znak - standaryzacja nazwy Znak - wzór i konstrukcja symbolu Znak - pole

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30 Spis treêci Podstawowe elementy CI Podstawowe elementy CI 4 Restylizacja znaku 4 Podstawowe formy znaku firmowego 6 Uzupe niajàce formy znaku firmowego 8 Wersje kolorystyczne znaku firmowego 10 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4

AKADEMIA MORSKA. Identyfikacja. Wersja 1.1.4 AKADEMIA MORSKA Identyfikacja Wersja 1.1.4 Spis Treści Wstęp... 3 1 Logotyp / Godło Warianty... 5 Pole ochronne... 6 Wersje kolorystyczne i monochromatyczne... 7 Opcje zabronione... 8 Kolorystyka ogólna...

Bardziej szczegółowo

WEB DESIGN & DEVELOPMENT BRANDING BTL 3D VISUALIZATION ILLUSTRATION ANIMATION PHOTOGRAPHY PASSION IN A CUP

WEB DESIGN & DEVELOPMENT BRANDING BTL 3D VISUALIZATION ILLUSTRATION ANIMATION PHOTOGRAPHY PASSION IN A CUP Marzyliśmy o miejscu, w którym będziemy tworzyć rzeczy użyteczne i dobrze zaprojektowane. Zebraliśmy kilka osób, kilkanaście pomysłów, kilkaset projektów i stworzyliśmy je. Wall - walczymy o coś! Dla siebie,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5 1.1. Profil działalności firmy... 5 1.2. Logo firmy... 5 1.3. Podstawowy pakiet firmowy... 11 2. STRONA INTERNETOWA... 15 2.1. Multimedia

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014 Identyfikacja wizualna Bydgoszcz 2014 Spis treści 3 Wstęp A Logo. Identyfikacja marki B Wzory. Druki firmowe 2 Geneza 3 Opis słowny 4 Logo podstawowe 5 Oznaczenie submarki : KOLOR 6 Oznaczenie submarki

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA ZNAKU IDENTYFIKACJA Opis znaku 5-6 Ogólne

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Wprowadzenie 4 System a wartości marki 5 Część I: Podstawowe elementy współtworzące SIW Podstawowe elementy współtworzące SIW 1 Elka Czym jest Elka? 8 Jak jej

Bardziej szczegółowo

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 CI Corporate Księga identyfikacji wizualnej I d e n t i t y Nomax Trading sp. z o.o. 4 1-9 4 5 Pi e k a r y Ś l ą s k i e u l. C e r a m i k i 3 7 t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 e-mail: nt@nomaxtrading.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Elementy bazowe... 2 2.1. Barwy uniwersytetu... 3 2.1.1. Barwy wydziałowe... 4 2.2. Kroje pisma... 5 2.3. Nazwa uczelni... 6 2.4. Godło UPH... 7 2.5. Logo

Bardziej szczegółowo

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS WZORÓW DRUKÓW: odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego ŻW...49

SPIS WZORÓW DRUKÓW: odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego ŻW...49 SPIS WZORÓW DRUKÓW: Wzór nr 1 Wzór nr 2 Wzór nr 3 Wzór nr 4 Wzór nr 5 Wzór nr 6 Wzór nr 7 Wzór nr 8 Wzór nr 9 Wzór nr 10 Wzór nr 11 Wzór nr 12 Wzór nr 13 Wzór nr 14 Wzór nr 15 Wzór nr 16 strona legitymacja

Bardziej szczegółowo