MSIG 218/2013 (4335) poz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 218/2013 (4335) poz. 15855"

Transkrypt

1 MSIG 218/2013 (4335) poz Poz Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. [BMSiG-10799/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 79, jest samorządową instytucją kultury i zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 10/2004 oraz w dniu 21 września 2005 r. Decyzją DDN-N/ PRM/81/05 Ministra Kultury zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Organizatorem Muzeum jest Miasto Stołeczne Warszawa. Organem sprawującym ogólny nadzór jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Rada Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Muzeum prowadzi swoją działalność w oparciu o stosowna przepisy zawarte między innymi w Ustawie o muzeach, Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie ze Statutem nadanym uchwałą Nr XXVI/492/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 marca 2004 r. Zasadniczym celem działalności Muzeum jest prowadzenie działalności o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z zakresu dziejów Powstania Warszawskiego 1944 roku oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego, w szczególności poprzez gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów dotyczących tej problematyki oraz ich upowszechnianie i popularyzację, a także prowadzenie działalności związanej z integrowaniem środowisk kombatanckich i żołnierskich oraz zmierzającej do wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku do tradycji narodowych. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, przy założeniu kontunuowania i rozwijania działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Muzeum działalności w najbliższym okresie. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z podziałem z na okresy sprawozdawcze: miesiące, na koniec których dokonywane są sumowania obrotów w dzienniku i na kontach księgi głównej. W zakresie gospodarki zapasami materiałowymi, prowadzona jest ewidencja analityczna ilościowo-wartościowa. Zapasy magazynowe materiałów wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu w wartości netto. Środki trwałe oraz wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji bilansowej środków trwałych według odpowiednich grup KŚT. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Dobra kultury (muzealia) pochodzące z zakupu wyceniane są według cen nabycia (cena netto), natomiast otrzymane dary na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Kierownik Działu Finansowego Joanna Kłopotowska Główny Księgowy Łucja Konopka Warszawa, dnia r. 12 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 67

2 MSIG 218/2013 (4335) poz Bilans sporządzony za rok 2012 AKTYWA Lp Wyszczególnienie Nr noty Stan na koniec okresu bieżącego w złotych Stan na koniec okresu ubiegłego w złotych A. Aktywa trwałe , ,73 I. Wartości niematerialne i prawne , ,47 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,47 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,26 1. Środki trwałe , ,26 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,13 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,98 d) środki transportu ,00 0,00 e) inne środki trwałe , ,15 2. Środki trwałe w budowie ,95 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,34 I. Zapasy , ,28 1. Materiały , ,28 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2013 R. 68

3 MSIG 218/2013 (4335) poz Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,00 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,88 do 12 miesięcy , ,88 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,12 c) inne , ,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,08 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,08 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,08 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,08 inne środki pieniężne 0,00 0,00 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,98 Aktywa razem , ,07 PASYWA Lp Wyszczególnienie Nr noty Stan na koniec okresu bieżącego w złotych Stan na koniec okresu ubiegłego w złotych A. Kapitał (fundusz) własny , ,94 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,34 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 12 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 69

4 MSIG 218/2013 (4335) poz III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto ( ,95) ( ,40) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,13 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 długoterminowa 0,00 0,00 krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy , ,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,13 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,78 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,84 do 12 miesięcy , ,84 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,00 h) z tytułu wynagrodzeń 2 343, ,62 i) inne , ,32 3. Fundusze specjalne , ,35 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2013 R. 70

5 MSIG 218/2013 (4335) poz Inne rozliczenia międzyokresowe , ,00 długoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe , ,00 Pasywa razem , ,07 Kierownik Działu Finansowego Joanna Kłopotowska Warszawa, r. Główny Księgowy Łucja Konopka Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień r. (wariant porównawczy) Lp. Wyszczególnienie Nr noty bieżący rok kwota ubiegły rok kwota A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,44 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,44 II. Dotacja , ,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,55 I. Amortyzacja , ,28 II. Zużycie materiałów i energii , ,49 III. Usługi obce , ,82 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,72 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,06 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,42 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,45 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,31 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , ,11 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,97 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 657,72 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,97 E. Pozostałe koszty operacyjne 4 749, ,10 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 4 749, ,10 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) , ,24 G. Przychody finansowe , ,38 12 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 71

6 MSIG 218/2013 (4335) poz I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,38 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 1 470, ,54 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 1 470, ,54 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H) , ,40 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/ J) , ,40 L. Podatek dochodowy 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K L M) , ,40 Kierownik Działu Finansowego Joanna Kłopotowska Warszawa, r. Główny Księgowy Łucja Konopka Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone na dzień r. (metoda pośrednia) Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,34 korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,34 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,92 a) zwiększenie (z tytułu) , ,73 zysk roku poprzedniego ,92 - amortyzacja od środków trwałych innych niż. środki własne ,81 muzealia, darowizna , ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,81 umorzenie środków trwałych innych niż środki własne ,81 strata roku poprzedniego ,40 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2013 R. 72

7 MSIG 218/2013 (4335) poz Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,34 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 12 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 73

8 MSIG 218/2013 (4335) poz Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto , ,40 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,94 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Kierownik Działu Finansowego Joanna Kłopotowska Warszawa, r. Główny Księgowy Łucja Konopka Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok obrotowy zakończony r. (metoda pośrednia) (w złotych) Wyszczególnienie Rok obrotowy poprzedni obrotowy A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , ,95 II. Korekty razem , ,40 1. Amortyzacja , ,64 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw ,00 0,00 6. Zmiana stanu zapasów , ,13 7. Zmiana stanu należności , ,56 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,94 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,41 III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) , ,45 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTY- CYJNEJ I. Wpływy 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2013 R. 74

9 MSIG 218/2013 (4335) poz b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki , ,40 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,40 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) , ,40 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy , ,67 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe , ,67 II. Wydatki 0,00 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) , ,67 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,28 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,08 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM , ,80 - o ograniczonej możliwości dysponowania Kierownik Działu Finansowego Joanna Kłopotowska Warszawa, r. Główny Księgowy Łucja Konopka 12 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 75

10 MSIG 218/2013 (4335) poz OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do sprawozdania finansowego za rok 2012 DLA PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY I DYREKTORA MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,80 zł 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., wykazujący stratę netto w wysokości ,95 zł, 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,95 zł, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,28 zł, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest Kierownik Jednostki. Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zpóźn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdanie finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, jednolity tekst z późniejszymi zmianami); 2. Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Jednostki na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia r. do dnia r., b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Jednostki. Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Kluczowy biegły rewident Przeprowadzający badanie w imieniu AUDIT CONSULTING Sp. z o.o. ul. Belgradzka 14 lok Warszawa Numer w rejestrze KIBR 481 Jadwiga Dobrowolska Licencja nr 664 Prezes Zarządu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2013 R. 76

11 MSIG 218/2013 (4335) poz URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Kultury KU-FP GPR Warszawa r. Pan Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa Na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pełnomocnictwa Nr GP-0158/2367/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku w przedmiocie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dn 29 września 1994 r. (Dz.U j.t.), zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, Warszawa, zgodnie z załącznikiem. Załącznik do pisma nr: KU-FP GPR Dot. sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Powstania Warszawskiego Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym. Opinia merytoryczna Z up. Prezydenta m.st. Warszawy Marek Kraszewski p.o. a Biura Kultury Główny Specjalista Grażyna Przasnek Biuro Kultury przedstawia pozytywną opinię odnośnie do działalności Muzeum Powstania Warszawskiego w 2012 r. Jak co roku Muzeum przygotowało ciekawą, innowacyjnie realizowaną ofertę, utrzymując, jeden z najwyższych wśród placówek muzealnych w Polsce wskaźnik zainteresowania i frekwencji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano założone plany wystawiennicze, rozwijano działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prowadzono zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla wojska i systematyczne szkolenia dla nauczycieli. Unowocześniono serwis internetowy rozwijając usługę Facebook.com, wydawano comiesięczny Newsletter. Centrum Wolontariatu działające przy MPW realizowało program warsztatowy i szkoleniowy adresowany do młodzieży, łączący edukację z pracą na rzecz instytucji. Program wolontariatu w MPW został bardzo pozytywnie oceniony w raporcie Instytutu Spraw Publicznych z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu. Najważniejszym przedsięwzięciem w 2012 roku była organizacja obchodów 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Jednym z ważniejszych działań Muzeum w 2012 roku była praca nad stworzeniem filmu o Powstaniu Warszawskim w reżyserii Jana Komasy. Film ten, wykorzystujący m.in. pokolorowane kroniki powstańcze, ma być produkcją w formule docu-drama, przeznaczoną do dystrybucji kinowej. Przed końcem roku rozpoczęto prace nad udźwiękowieniem materiału. Muzeum zainaugurowało nowe cykle spotkań: Słowackie filmy z wojną w tle. Przegląd słowackich filmów fabularnych poświęconych II wojnie światowej oraz Warszawa Dwóch Powstań. Z okazji Mistrzostw EURO 2012 MPW przygotowało projekt Muzeum na EURO otwierając podwoje dla kibiców drużyn grających na Stadionie Narodowym, oferując przewodniki drukowane i audio w ich językach. 12 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 77

12 MSIG 218/2013 (4335) poz W ramach edukacji kulturalnej Instytut Stefana Starzyńskiego kontynuował cykle wykładów, akcji i warsztatów muzycznych, fotograficznych, filmowych, komiksowych oraz architektonicznych. W omawianym okresie Muzeum wzbogaciło swe zbiory m.in. o wyjątkowy eksponat - Sp. Kfz 303 Goliath, czyli pojazd gąsienicowy do transportu ładunków wybuchowych. Zakończono dwa duże projekty wydawnicze. Pierwszym z nich jest Leksykon militariów Powstania Warszawskiego, pionierska publikacja stanowiąca kompendium wiedzy o umundurowaniu i uzbrojeniu Powstańców i ich przeciwników. Drugą pozycją jest Przewodnik po powstańczej Warszawie Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Urzykowskiego w wersji zaktualizowanej i rozszerzonej; współwydawcą drugiej edycji Przewodnika... jest Weltbild. Prowadzono działalność badawczą, konserwatorską, edukacyjną i wydawniczą, realizując cieszące się niezmiennym zainteresowaniem warszawiaków imprezy cykliczne, a także rozbudowując ekspozycję. Równolegle postępowały prace w piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W roku 2012 Muzeum Powstania Warszawskiego było aktywne na arenie międzynarodowej, m.in. jako członek-zatożyciel Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Suma bilansowa Wynik finansowy Proponowany podział zysku lub pokrycie straty Zatwierdzenie Warszawa, dn. 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie a Muzeum Powstania warszawskiego z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2012 Katarzyna Śliwińska Główny Specjalista ,80 zł ,95 zł Strata zostanie pokryta z funduszu instytucji. Marek Kraszewski p.o. a Biura Kultury Na podstawie art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r. Nr 13) zarządzam, co następuje: 1 Wskazana w sprawozdaniu Muzeum Powstania Warszawskiego strata netto w kwocie: ,95 zł (słownie: minus jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) za rok 2012 podlega pokryciu poprzez zmniejszenie funduszu instytucji Muzeum Powstania Warszawskiego. Zarządzenia wchodzi z dniem podpisania. 2 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 LISTOPADA 2013 R. 78

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo