Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz t.j.) składam Radzie Powiatu w Legionowie sprawozdanie z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" (zwanej w dalszej części Komisją) za 2014 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Legionowskim działała na podstawie: art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 tekst jednolity); zarządzenia Nr 8 Starosty Legionowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Legionowskim; zarządzenia Nr 10 Starosty Legionowskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Legionowskim. Do podstawowych zadań i kompetencji Komisji (określonych w art. 38a ust. 2 ww. ustawy) należy m.in.: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu; opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; wspomaganie realizacji Powiatowego Programu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Obywateli i Zapobiegania Przestępczości w Powiecie Legionowskim na lata (przyjęty uchwałą Nr 43/IV/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2011 r.) oraz stanowiący dokument wykonawczy do w/w programu, powiatowy program Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim na lata (przyjęty uchwałą Nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 maja 2011 r.); opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa wyżej. W skład Komisji wchodzą: Starosta, przedstawiciele Rady Powiatu, Policji, Prokuratury oraz osoby reprezentujące samorząd gminny, organizacje pozarządowe i przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie z przywołanym powyżej zarządzeniem Starosty Legionowskiego w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Legionowskim (do czasu powołania nowego składu Komisji) obowiązujący skład osobowy Komisji przedstawia się następująco: Przewodniczący Komisji Jan Grabiec - Starosta Legionowski.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Członkowie: Mirosław Kado - Radny delegowany przez Radę Powiatu; Sławomir Osiwała - Radny delegowany przez Radę Powiatu; Agata Zaklika - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miasta Legionowo; Dorota Świątko - Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Jabłonna; Anna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Ireneusz Ważny - Prokurator Rejonowy w Legionowie wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie; kom. Artur Cegiełka - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie; nadkom. Grzegorz Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Prewencji delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie; Osoby z głosem doradczym w pracach Komisji: Adam Nadworski - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie; Katarzyna Greśkiewicz - Kierownik Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Wieliszew; st. kpt. Grzegorz Jakubowski - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; Joanna Mizerska - Komendant Straży Gminnej w Nieporęcie; Cezary Tudek - Komendant Straży Miejskiej w Serocku; Krzysztof Jaworski - Prezes Legionowskiego WOPR. W dniu 12 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Legionowskim, którego przedmiotem były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na terenie Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem: bezpieczeństwa na drogach Powiatu; bezpieczeństwa na wodach Jeziora Zegrzyńskiego w okresie ferii zimowych w 2014 r.; planowanych inwestycjach na terenie Powiatu. Posiedzenie Komisji miało na celu podjęcie działań związanych z ustaleniem najistotniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Powiatu Legionowskiego w 2014 r. oraz określenie sposobów działania podmiotów uczestniczących w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Powiatu Legionowskiego. W oparciu o powiatowy program Bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości na lata oraz dokument wykonawczy programu Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim na lata i wytyczne Wojewody Mazowieckiego kontynuowano i koordynowano współpracę i współdziałanie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Legionowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Strażami Miejskimi i Gminnymi, WOPR em, Sanepidem oraz Nadzorem Budowlanym. W 2014 r. Komisja wspierała działania realizowane przez Starostę w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze Powiatu Legionowskiego. Wg Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przy ocenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego do podstawowych czynników mających wpływ w roku 2014 na podległym terenie należy zaliczyć: bezpośrednią bliskość Warszawy; - rozległy teren rekreacyjny wokół Jeziora Zegrzyńskiego: - ponad 30 tysięcy działek letniskowych, około 50 ośrodków wypoczynkowych;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz około 150 tysięcy osób wypoczywających w sezonie letnim; rozbudowę miasta Legionowa oraz pozostałych Gmin Powiatu legionowskiego, gdzie diametralnie zwiększa się liczba placówek użyteczności publicznej, lokali gastronomicznych, pubów, sklepów całodobowych, dyskotek; przebieganie przez rejon podległy dróg: krajowej nr 61 oraz wojewódzkiej nr 633, będących trasami wyjazdowymi z Warszawy na Mazury. W 2014 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Legionowie podejmowali działania prewencyjne na podległym terenie skupiając się na ochronie bezpieczeństwa obywateli, utrzymaniem ładu i porządku publicznego oraz zapewnieniem spokoju w miejscach publicznych jak również inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi. Do zadań Wydziału Prewencji należały między innymi: analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego; organizowanie i kontrolowanie służb prewencji; nadzorowanie działań dzielnicowych w rejonach służbowych; współpraca z samorządem, administracją rządową oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich i patologiom społecznym; nadzór nad sprawami w postępowaniach o wykroczenia, działania związane z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych i ważnych osobistości; przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących pracę Policji na rzecz dzieci i młodzieży; utrzymywanie stałego kontaktu z sądami rodzinnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci; uczestniczenie w pracach zespołów, komisji, których działalność ma na celu skoordynowanie działań na rzecz profilaktyki i resocjalizacji nieletnich; uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, opiekunami prawnymi, pedagogami celem omawiania istotnych aspektów dotyczących szeroko pojętej problematyki związanej z demoralizacją, przestępczością i zjawiskami patologicznymi wśród nieletnich; prowadzenie bezpośredniej pracy rozpoznawczej i profilaktycznej w środowisku nieletnich zdemoralizowanych; opracowywanie analiz dotyczących nieletnich, przestępczości i innych zjawisk patologicznych wśród nieletnich; prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w tym również w ruchu drogowym oraz uczestniczenie w charakterze oskarżycieli publicznych przed Sądami I i II instancji; współpraca dzielnicowych z instytucjami pozarządowymi w zakresie przemocy w rodzinie i problemu bezdomności tj. spółdzielniami mieszkaniowymi, ośrodkiem pomocy społecznej, noclegowniami, domami dziennego pobytu, szkołami i innymi placówkami kulturalno - oświatowymi na terenie Powiatu. Powyższe zadania realizują między innymi funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowi oraz policjanci z zespołu ds. wykroczeń, nieletnich i patologii. Zespół ds. Nieletnich i Patologii w 2014 roku realizował następujące zadania: prawidłowe załatwianie spraw nieletnich i dobór odpowiednich form oddziaływania prewencyjnego; przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących pracę Policji na rzecz dzieci i młodzieży; utrzymywanie stałego kontaktu z sądami rodzinnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci; uczestniczenie w pracach zespołów, komisji, których działalność ma na celu skoordynowanie działań na rzecz profilaktyki i resocjalizacji nieletnich;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, opiekunami prawnymi, pedagogami celem omawiania istotnych aspektów dotyczących szeroko pojętej problematyki związanej z demoralizacją, przestępczością i zjawiskami patologicznymi wśród nieletnich; prowadzenie bezpośredniej pracy rozpoznawczej i profilaktycznej w środowisku nieletnich zdemoralizowanych; opracowywanie analiz dotyczących nieletnich, przestępczości i innych zjawisk patologicznych wśród nieletnich. Ponadto dzielnicowi aktywnie współpracowali z szeregiem instytucji pozarządowych w zakresie przemocy w rodzinie i problemu bezdomności tj. spółdzielniami mieszkaniowymi, ośrodkiem pomocy społecznej, noclegowniami, domami dziennego pobytu, szkołami i innymi placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie Powiatu. Wydział Ruchu Drogowego to wyspecjalizowana komórka Policji, która zajmuje się kontrolą ruchu drogowego, jego nadzorem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach. Policjanci w/w Wydziału, to funkcjonariusze, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia w zakresie ruchu drogowego uprawniające ich do: kierowania ruchem drogowym; kontroli stanu technicznego pojazdów silnikowych; obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych. Zadania podejmowane przez Wydział Ruchu Drogowego: analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych w powiecie, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych; współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z organizacjami i instytucjami takimi jak: Zarząd Dróg (miejskich, powiatowych i wojewódzkich), Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Inspekcja Transportu Drogowego, służby ratownicze; planowanie i organizowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg; współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, w szczególności przestępczości samochodowej; inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie spotkań, pogadanek, konkursów, przygotowań do egzaminów na kartę rowerową lub motorowerową, a także współpracę ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja); prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym oraz uczestniczenie w charakterze oskarżycieli publicznych przed sądami I i II instancji; prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych oraz ewidencji kierujących pojazdami, popełniających przestępstwa lub wykroczenia drogowe podlegające rejestracji; zabezpieczenie imprez na drogach, które wykorzystywane są w sposób szczególny - rajdy samochodowe, wyścigi kolarskie, biegi uliczne, przemarsze itp. Ponadto Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w roku 2014 brali udział w zabezpieczeniu 30 imprez masowych, 1 zgromadzeniu publicznym oraz 1 proteście społecznym. Jednocześnie zabezpieczali imprezy o charakterze niemasowym (zawody sportowe). Prowadzona była również współpraca z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, która skierowana była na wymianę wspólnych doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Do Prokuratury Rejonowej w Legionowie wpłynęło 3117 spraw, z czego załatwionych zostało Jednocześnie skierowano 919 aktów oskarżenia przeciwko 1021 osobom. W toczących się postępowaniach przygotowawczych Sąd zastosował na wniosek Prokuratury tymczasowe aresztowanie wobec 60 osób. Ponadto zastosowano dozór Policji wobec 74 osób i poręczenie majątkowe wobec 6 osób. Na skutek skierowanych przez Prokuraturę aktów oskarżenia, Sądy skazały 983 osoby.w 362 sprawach prokuratorzy odmówili

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz wszczęcia postępowania, natomiast w 1306 sprawach postępowanie przygotowawcze zostało umorzone, w tym 471 wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Wskaźnikwykrywalności wyniósł W ocenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na terenie powiatu występują następujące źródła zagrożeń: Wodociąg Północny - zgodnie z ustawą o ochronnie środowiska został uznany za zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z powodu magazynowania chloru, w wyniku planowych działań zakładu systematyczne zmniejsza się jego ilość i aktualnie wynosi około 9 ton chloru; tłocznie gazu w Rembelszczyźnie, gdzie oprócz tłoczonego gazu składowany jest również kwas solny; Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. zakład w Stanisławowie, w którym magazynuje się około 1,5 tony amoniaku; rurociągi gazowe: Radzymin Płock, Rembelszczyzna Zegrze, Nieporęt Poddębie, Nieporęt Okunin oraz Rembelszczyzna Buchnik; ropociąg Wólka Radzymińska Orzechów oraz rurociąg benzynowy Choszczówka Wólka Radzymińska; stacje benzynowe i stacje tankowania gazem propan-butan; katastrofy i awarie środków transportu kolejowego i drogowego. Ponadto na terenie Powiatu istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego spowodowanego zatorami lodowymi na Wiśle, Narwi i Bugu oraz katastrofalnego zatopienia w wyniku uszkodzenia zapory Zalewu Zegrzyńskiego, poprzez zniszczenie jednej części zapory czołowej w m. Dębe lub zapór bocznych lewego brzegu w połączeniu z falą stulecia na Wiśle. W wyniku zatorów lodowych zagrożenie powodziowe może wystąpić na terenie Gmin Jabłonna, Serock, natomiast katastrofalne zatopienie może wystąpić głównie na terenie Gminy Wieliszew oraz m. Zegrze Płd., Białobrzegi i Rynia w Gminie Nieporęt. Najgroźniejsze dla bezpieczeństwa mieszkańców byłoby wystąpienie obu zjawisk jednocześnie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w zakresie kontroli stanu bezpieczeństwa nieruchomości w 2014 r., kontrolowała następujące grupy obiektów: obiekty mieszkalne wielorodzinne w szczególności socjalne; obiekty użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, domy wczasowe, pensjonaty), w których w latach ubiegłych stwierdzono nieprawidłowości; obiekty wskazane do kontroli przez KW PSP w Warszawie (m.in.; obiekty wyznaczone do zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, kontrole drogowe przewozu materiałów niebezpiecznych etc.); obiekty przemysłowe (produkcyjne i magazynowe), oraz instalacje technologiczne poza budynkami; obiekty magazynowe, hurtownie i punkty sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych; obiekty nowobudowane i modernizowane w zakresie zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach z wymogami obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zawartych w projektach budowlanych. W zakresie kontrolno-rozpoznawczym przeprowadzono łącznie 125 czynności kontrolnych w 140 obiektach, w tym skontrolowano: 87 obiektów zamieszkania zbiorowego; 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych; 27 obiektów produkcyjnych i magazynowych; 2 gospodarstwa rolne oraz przeprowadzono 3 kontrole lasu. Ponadto w roku 2014 przeprowadzono 45 kontroli odbiorowych, 49 kontroli podstawowych oraz 31 kontroli sprawdzających. Przeprowadzono również 12 kontroli stacji paliw i gazu płynnego, w tym 2 kontrole odbiorowe.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz W czerech przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej w przypadku, których podjęto stosowne działania administracyjne. Niemniej nie stwierdzono przypadków występowania nielegalnych przepompowni gazu. W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach stwierdzono występowanie 221 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. W zakresie realizacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Legionowskiego organ: wydał 64 decyzje administracyjne, w tym 57 w sprawie usunięcia uchybień; siedmiokrotnie wystąpił do innych organów; wystawił dwa mandaty karne; wydał 32 opinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów; zaopiniował 21 imprez masowych, w tym cyklicznych; zajął 45 stanowisk w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych; wydał dwa upomnienia w sprawie braku realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi; wydał 6 postanowień w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach ochrony przeciwpożarowej; rozpatrzył cztery skargi. W ramach realizacji akcji Bezpieczne Wakacje 2014 r., na terenie Powiatu Legionowskiego przeprowadzono postępowania kontrolne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach wypoczynku letniego takich jak: baza WOPR w Zegrzu przy ul. Warszawskiej; Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie; Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni; Exploris - OSW w Serocku; Klub Mila Zegrzynek, położony w Jadwisinie; Integracyjne Centrum Opieki Wychowania i Terapii w Serocku; Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZETOM w Jachrance. Jednocześnie prowadzono działalność edukacyjno-szkoleniową w zakresie edukacji przeciwpożarowej. Komendę Powiatową PSP w Legionowie zarejestrowano na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej do udziału w przeprowadzaniu akcji edukacyjnych, pogadanek i pokazów organizowanych przez Straż Pożarną dla dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego. Straż Miejska w Legionowie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Legionowie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Legionowo, a Komendantem Powiatowym Policji w Legionowie. Do pracy z Policją zostało oddelegowanych na stałe 4 strażników do pełnienia służby w patrolach mieszanych z policjantami. Straż Miejska zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z Policją brała udział w zabezpieczeniu następujących wydarzeń: zawodów sportowych; imprez kulturalno-rozrywkowych; uroczystości religijnych; kolizji i wypadków drogowych. Ponadto Straż Miejska w Legionowie kontroluje place zabaw, tereny przyszkolne, targowisko miejskie oraz miejsca gromadzenia się elementu chuligańskiego. Ogółem strażnicy udzielili 8927 pouczeń, wystawili 766 mandatów karnych i skierowali do Sądu Rejonowego w Legionowie 145 wniosków o ukaranie.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz W ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie przeprowadzono: w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych - pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznych wakacji, bezpiecznych ferii; w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci (cyberprzemoc). Oprócz powyższego, Straż Miejska organizowała różnego rodzaju konkursy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz nad wodą. Przeprowadzono 2 bezpłatne kursy samoobrony dla kobiet, zaś w ramach imprezy plenerowej zorganizowano bezpłatny przegląd stanu technicznego rowerów oraz rozdawano elementy odblaskowe, opaski, breloki itp. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz t.j.) przeprowadzał kontrole na podstawie wykazu zarejestrowanego w elektronicznej bazie wypoczynku, utworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, organizowanego na terenie Powiatu Legionowskiego oraz na podstawie zgłoszeń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie. Kontrole przeprowadzano pod kątem oceny warunków sanitarno-higienicznych i technicznych, których zakres obejmował następujące zagadnienia: budynek i jego wyposażenie techniczne, mikroklimat pomieszczeń, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia porządkowe, opiekę medyczną, system pierwszej pomocy, pokoje chorych, stan zdrowia uczestników, żywienie uczestników wypoczynku, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, teren obiektu wypoczynku, gromadzenie odpadów stałych, dostępu do kąpieliska oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu. Prowadzone działania kontrolne uwzględniały również zapewnienie bezpieczeństwa nad kąpieliskami, w tym nadzór nad odpowiednim oznakowaniem kąpielisk i kontrole jakości wody (pobór wody do badań). W oparciu o wyniki badań prowadzonych w miesiącach letnich 2014 roku wód Jeziora Zegrzyńskiego, na bieżąco informowano o dopuszczeniu kąpielisk do kąpieli poprzez wydawanie komunikatów. Przez cały czas trwania sezonu kąpielowego, jakość wody przeznaczonej do kąpieli była odpowiadająca wymaganiom, w związku, z czym nie wydano żadnej decyzji o zakazie kąpieli. Obiekty, w których zorganizowano wypoczynek zapewniły uczestnikom odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne. Opiekę medyczną uczestnikom zapewniały miejscowe ośrodki zdrowia. W czasie prowadzonych kontroli nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości. Wg Powiatowego Urzędu Pracyw Legionowie nastąpił spadek ilości bezrobotnych z 5051 w 2013 r. do 4633 w 2014 r. we wszystkich kategoriach pozostających bez pracy. Zanotowano spadek bezrobocia w stosunku do: kobiet z 2378 w 2013 r. do 2220 w 2014 r. mężczyzn z 2673 w 2013 r. do 2413 w 2014 r. Powyższe jest m.in. konsekwencją sytuacji ekonomicznej kraju, w tym również lokalnego rynku pracy. Bardzo dobrze układała się współpraca i współdziałanie Legionowskiego WOPR-u z Komisariatem Policji Rzecznejw Warszawie - Ogniwo III Nieporęt, co miało istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z akwenu Jeziora Zegrzyńskiego. Działania podejmowane w ramach programu Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim oraz sposoby ich realizacji: edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zdarzeń najczęściej występujących w czasie korzystania z plaży i wód Zalewu Zegrzyńskiego, nauka pływania; przeciwdziałanie kłusownictwu, spożywaniu alkoholu na wodzie, kradzieży sprzętu wodnego; zwiększenie ilości patroli pieszych szczególnie w miejscach biwakowania oraz plaż niestrzeżonych; zabezpieczenie kąpielisk przez odpowiednie służby; organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży; umieszczanie informacji w internecie oraz lokalnych mediach; akcja skierowana do dzieci i młodzieży pod nazwą Bezpiecznie na wodzie i lądzie z Kapitanem Wyderką.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Zestawienie działań ratowniczych przeprowadzonych przez LWOPR w 2014 r. oraz zdarzeń: liczba i rodzaj podejmowanych działań: - akcja ratunkowa i poszukiwawcza: 208; - akcja techniczna: 32; liczba osób, którym udzielono pomocy: 240; liczba utonięć: 3. Działania podejmowane w zakresie profilaktyki i edukacji w formie spotkań edukacyjno-prewencyjnych dla młodzieży prowadzonych w bazie LWOPR w Zegrzu oraz w placówkach oświatowych obejmowały: bezpieczne dziecko na lodzie (spotkania edukacyjno-prewencyjne z młodzieżą w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz bazie LWOPR w Zegrzu ogółem 6 spotkań, 120 osób przeszkolonych); bezpiecznie nad wodą (spotkania edukacyjno-prewencyjne z młodzieżą w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz bazie LWOPR w Zegrzu ogółem 38 spotkań, 3077 osób przeszkolonych; plakaty informacyjne (plakaty Ostrożnie na lodzie zawierające wszystkie niezbędne informacje i ostrzeżenia, umieszczane w miejscach uczęszczanych przez młodzież i turystów w okresie zimowym); program Pływaj jak Kapitan Wyderka (kontynuacja prowadzonej w zeszłym roku akcji prowadzonej z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie, promująca naukę pływania i zdobywania w trakcie wakacji karty pływackiej, kartę pływacką można było zdobyć na plażach jeziora Zegrzyńskiego oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym); bezpieczne wakacje nad wodą (w okresie wakacyjnym ratownicy Legionowskiego WOPR prowadzili zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa nad wodą i bezpieczeństwa żeglugi, zajęcia były prowadzone dla młodzieży spędzającej wakacje nad Jeziorem Zegrzyńskim na różnego rodzaju obozach, uczestniczyło w nich 150 osób); warsztaty dla młodzieży z zakresu kształtowania postawy proekologicznej w celu ochrony wód Jeziora Zegrzyńskiego i terenów przyległych oraz organizmów tam żyjących (w spotkaniach brała udział młodzież z terenu Powiatu Legionowskiego, zajęcia teoretyczne odbywały się w Bazie LWOPR w Zegrzu Południowym, zajęcia praktyczne na wodzie przeprowadzono z użyciem sprzętu motorowodnego Legionowskiego WOPR, natomiast zajęcia na pływalni prowadzono z użyciem sprzętu ABC umożliwiającego obserwację środowiska podwodnego); warsztaty dla młodzieży z zakresu segregacji śmieci, odpadów pozostawianych na plażach, zachowania nad wodą nieszkodzącego ptactwu nad Jeziorem; ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; program edukacyjny z zakresu ratownictwa wodnego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z terenu Powiatu Legionowskiego i sąsiednich Powiatów. W 2014 roku ratownicy Legionowskiego WOPR zorganizowali cykl systematycznych zajęć edukacyjnotreningowych z zakresu ratownictwa dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, niebędącej członkami organizacji. W ramach szkoleń prowadzono niezależne zajęcia dla grupy młodzieży młodszej (13-16 lat) i starszej (17-19 lat). Szkoleniami objęto 30 osób z pierwszej grupy i 40 z grupy drugiej. W ramach zajęć uczestnicy szkoleń przyswajali umiejętności i wiedzę z zakresu: doskonalenia technik pływackich; ratownictwa wodnego i auto ratownictwa na wodach płynących; pierwszej pomocy przedmedycznej; ratownictwa lodowego i zimowego; podstawowych umiejętności z zakresu technik wysokościowych;

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz podstawowych umiejętności motorowodnych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzał niezależnie od różnych sezonowych akcji, kontrole oraz przeglądy pod względem stanu technicznego placów zabaw, gminnych ośrodków kultury, gminnych centrów sportu i rekreacji, szkół, hal sportowych, przedszkoli, ośrodków przewidzianych na zorganizowany letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, hoteli, domów wypoczynkowych, restauracji zajazdów, sklepów, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy i magazynów na terenie Powiatu. W 2014 roku przeprowadzono 122 kontrole, w tym 7 kontroli inwestycji budowlanych. Dwukrotnie w ciągu roku został sprawdzany stan techniczny 60 obiektów wielkopowierzchniowych. Poza wyżej wymienionymi podmiotami również samorządy lokalne prowadziły szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Legionowskim. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jak turystom odwiedzającym Powiat, samorządy lokalne realizowały między innymi w oparciu o Powiatowy Program Bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości dla Powiatu Legionowskiego na lata oraz stanowiący dokument wykonawczy do w/w programu, powiatowy program Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim na lata Program ma za zadanie poszukiwanie i wdrażanie skutecznych formi metod profilaktycznych w kierunku zapobiegania przestępczości, wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, przełamaniu bariery strachu, a w konsekwencji stworzeniu bezpiecznych miast, gmin, wsi i osiedli. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Jest on oparty na stałym i partnerskim współdziałaniu służb, inspekcji, straży oraz samorządów lokalnych ze społeczeństwem i innymi podmiotami mogącymi mieć istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Powiatu. Starostwo Powiatowe w Legionowie w 2014 roku podjęło szereg przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu, między innymi dofinansowało w kwocie zł zakup radiowozu oznakowanego dla KP Policji w Legionowie. Ponadto doposażyło komisariat Policji w jednorazowe środki ochrony indywidualnej, odporne na działanie czynników biologicznych i chemicznych, na wypadek wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej lub ataku bioterrorystycznego. W ramach promocji i ochrony zdrowia w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli doposażyło Zespoły Ratownictwa Medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla. Wspierało również działalność PSP w Legionowie w zakresie bezpieczeństwa. Na niezbędny sprzęt strażacki udzieliło łącznej dotacji finansowej w kwocie zł. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Legionowie w 2014 roku bardzo mocno wspierało działania prewencyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i porządku. Swoim patronatem objęło dwie edycje konkursu Bezpieczna Podróż oraz turniej wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom - fundując laureatom nagrody rzeczowe. Ponadto wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zorganizowało konkurs Bezpieczna droga do szkoły. W ramach kontynuacji Powiatowego Programu Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim, wspierało Młodzieżową Grupę Ratownictwa Wodnego Legionowskiego WOPR, dofinansowując wypoczynek zimowy i letni w/w grupy. W kwestii inwestycji drogowych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie Powiatu, zrealizowało w: Legionowie; - budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna; - budowę sygnalizacji świetlno-ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej Nr 1825W ul. Krakowska; Gminie Nieporęt; - budowę sygnalizacji świetlno-ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska; - przebudowę mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W ul. Brukowa w miejscowości Czarna Struga wraz przebudową drogi powiatowej Nr 1815W ul. Szkolna i ul. Małołęcka;

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz przebudowę drogi powiatowej Nr 1816W ul. Królewska ul. Zwycięstwa; - modernizację nawierzchni drogi 4303W w miejscowości Beniaminów ul. Fortowa; Gminie Serock; - przebudowę drogi powiatowej Nr 1809W ul. Bindugi w miejscowości Kania Polska; Gminie Wieliszew; - przebudowę drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelna; Gminie Jabłonna; - przebudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W. W Gminie Miejskiej Legionowo przeznaczono zł na służby ponadnormatywne Policji. Jednocześnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta wsparł zakup sprzętu do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej w kwocie zł oraz medycznego zestawu szkoleniowego w kwocie zł dla KP PSP. Ponadto udzielił dotacji celowej dla OSP w Legionowie w wysokości zł. Dofinansowano również dwa radiowozy (oznakowany i nieoznakowany) w kwocie zł dla KP Policji w Legionowie. Natomiast w ramach działań informacyjno-edukacyjnych związanych z zagrożeniami ze strony środków psychoaktywnych oraz występowaniem przemocy, w trakcie 13 wyjazdów przeszkolono łącznie 508 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Na ten cel Gmina Miejska Legionowo przeznaczyła kwotę zł. W ramach inwestycji, które przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa należy wspomnieć o przebudowie kilku dróg gminnych, wybudowaniu ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, przebudowaniu oświetlenia na osiedlu przy ul. Piaskowej, rozbudowaniu monitoringu miejskiego oraz wybudowaniu kanalizacji sanitarnych i deszczowych w ciągu ulic znajdujących się na terenie Gminy. W Gminie Wieliszew podjęto wiele przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu. Urząd Gminy Wieliszew dofinansował służby ponadnormatywne Policji, co pozwoliło zwiększyć liczbę patroli w rejonie zbiorników wodnych oraz zwyczajowego przebywania młodzieży. Dzielnicowi przeprowadzali pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego i zimowego. Oprócz tego, Gmina, wraz z Zarządem Powiatowym OSP zorganizowała dla 17 dzieci z młodszych drużyn pożarniczych obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Mikoszewie. Na terenie gminy przeprowadzono także ćwiczenia z zakresu ratownictwa i ewakuacji ludności oraz zwierząt KLUCZ W ćwiczeniu uczestniczyło 98 strażaków OSP i PSP, ratownicy medyczni oraz Policja. Patronat nad ćwiczeniem objął Polski Związek Jeździecki. Ponadto gminne jednostki OSP wraz z Policją zabezpieczały wszystkie lokalne imprezy i festyny, na których przeprowadzano konkursy i zabawy dla dzieci, pogłębiające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. W kwestii inwestycji drogowych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, poprawiono w wielu miejscach organizację ruchu drogowego oraz zamontowano progi zwalniające. W Gminie Nieporęt również zawarto porozumienie pomiędzy Urzędem Gminy, a Policją (Komisariatem Policji) w sprawie dyżurów ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów wraz ze Strażą Gminną (zrealizowano 800 osobogodzin na kwotę zł). W ramach służb ponadnormatywnych wylegitymowano 578 osób, nałożono 52 mandaty karne oraz zatrzymano 10 przestępców. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nieporęcie prowadzili wspólnie ze strażnikami gminnymi, między innymi akcje pod hasłem Bezpieczne wakacje, Bezpieczny Zalew Ponadto rejon akwenu Jeziora Zegrzyńskiego z pasem nadbrzeża całorocznie był patrolowany przez Komisariat Rzeczny Policji z Warszawy - III Ogniwo KRP w Nieporęcie. Dla bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne Urząd Gminy zawarł umowę z Legionowskim WOPR do prowadzenia w sezonie letnim kąpieliska w ramach obiektu rekreacyjnowypoczynkowego Dzika Plaża (kąpielisko Dzika Plaża przez całe wakacje było dopuszczone do kąpieli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie - regularne badanie jakości wody przeprowadzało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. Zakład Laboratoriów w Warszawie na ul. Koszykowej).

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Straż Gminna realizowała również działania doraźne między innymi pod kątem: Bezpieczna kąpiel, Bezpieczne boisko, Bezpieczny plac zabaw, Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, Jestem widoczny jestem bezpieczny, Razem bezpieczniej. Prowadziła działania w zakresie bezpieczeństwa w rejonie Dzikiej Plaży nad Jeziorem Zegrzyńskim, na obszarach wodnych Gminy Nieporęt, w strefach parkowania, na osiedlach mieszkaniowych, pętlach autobusowych (Białobrzegi, Zegrze Południowe, Rynia) pod kątem bezpieczeństwa podróżujących i porządku publicznego. Sprawdzała również infrastrukturę drogową, oświetlenie uliczne. Ponadto monitorowała poziom wód na terenie gminy pod kątem zagrożenia powodziowego. Ponadto na terenie Gminy Nieporęt prowadzono szereg przedsięwzięć propagujących bezpieczne zachowania takich jak: organizacja obozów edukacyjnych (udział wzięło ponad 200 dzieci i młodzieży); wspieranie działań prewencyjnych podejmowanych przez jednostki Policji, Straży Gminnej, WOPR, organizacji społecznych i kościelnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa; propagowanie bezpiecznych zachowań w lokalnych gazetach, mediach społecznościowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych. W kwestii inwestycji mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa Gmina Nieporęt, w 2014 roku zrealizowała 17 przedsięwzięć drogowych. W Gminie Jabłonna w roku 2014 niewątpliwie najważniejszym przedsięwzięciem związanym z podniesieniem bezpieczeństwa było wybudowanie komisariatu Policji w Jabłonnie. Podjęto szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego, między innymi dofinansowano służby ponadnormatywnych Policji, co pozwoliło na zwiększenie liczby patroli. Monitorowano działania mające na celu modernizację wału przeciwpowodziowego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji modernizacji wału przeciwpowodziowego). Realizowano dalszą rozbudowę sieci monitoringu gminnego poprzez przeniesienie obsługi kamer do komisariatu Policji w Jabłonnie. Prowadzono akcje związane z wypoczynkiem zimowym i letnim dzieci i młodzieży. Ponadto wraz z Kołami Łowieckimi podjęto czynności związane odławianiem, przepędzaniem i odstraszaniem dzików z terenu Gminy Jabłonna. W Gminie Serock w celu poprawy bezpieczeństwa realizowane były działania kontrolne prowadzone między innymi przez Komisariat Policji oraz Straż Miejską w Serocku. Działania te obejmowały bieżącą i doraźną kontrolę obiektów, placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, plaży miejskiej jedynego oznakowanego kąpieliska na terenie Gminy, tras pieszo-rowerowych, dzikich kąpielisk, terenów przyległych do ośrodków wypoczynkowych i hoteli, miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, w tym również okolic szkół itp. W ramach współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i Komisariatem Policji w Serocku dokonywano w okresie 2014 roku na bieżąco kontroli autokarów wiozących dzieci na wycieczki oraz wypoczynek zimowy i letni. W trakcie organizowanych imprez plenerowych, jak również w miejscach zorganizowanego wypoczynku sprawdzano warunki i przestrzegano zasad ochrony przeciwpożarowej. Podejmowano działania mające na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego podczas imprez kulturalnych, sportowych i religijnych, odbywających się na terenie miasta Serock oraz okolicznych sołectw. Realizowane działania prewencyjne dotyczyły głównie problemu zapobiegania zjawiskom patologicznym (narkotyki i alkohol) oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w miejscach ogólnodostępnych. W trakcie służby strażnicy miejscy, policjanci zespołów dzielnicowych, patrolowo-interwencyjnych oraz kryminalnych dokonywali kontroli sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim, przeprowadzali rozmowy z właścicielami sklepów i pracownikami ochrony na temat zapobiegania czynom karalnym popełnianym przez młodzież. Jednocześnie w roku 2014 roku Straż Miejska rozpoczęła cykl szkoleń w grupach 10 osobowych pod nazwą I Ty bądź pomocny z zakresu pierwszej pomocy w ramach kursu podstawowego połączonych z pokazem multimedialnym o skutkach wypadków drogowych. Kursy kończyły się sporządzeniem ankiety, w której

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz uczestnicy ocenili przebieg szkoleń bardzo pozytywnie i wskazali potrzebę uzupełnienia wiadomości w tym zakresie oraz nabycia umiejętności praktycznych. W treści ankiet wykazywano duże zadowolenie z uczestnictwa i wskazywano na wyczerpujący zakres szkolenia. Informacje o kursach propagowano na stronie internetowej Urzędu. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedmiotowe szkolenie będzie kontynuowane również w 2015 roku. W 2014 roku Straż Miejska w Serocku realizowała także działania prewencyjne w zakresie Bezpieczna droga do szkoły. Zabezpieczanie przejść dla pieszych w okolicy szkół miało na celu poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego przez dzieci oraz młodzież, utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwijanie wyobraźni i myślenia. Założone cele zostały zrealizowane gdyż przyczyniono się do poprawy stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie szkół (nie odnotowano w tych miejscach wypadków drogowych). W ramach projektu Bezpieczny Serock kontynuowano całodobowe monitorowanie ulic, placów zabaw, okolic szkół i plaży, co spowodowało ujawnienie sprawców kradzieży mienia, kierujących, którzy oddalili się z miejsca kolizji drogowych, sprawców czynów chuligańskich i innych wykroczeń. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, wspólnie z innymi podmiotami (np. OSP, oświatą, parafiami) organizowały kolonie, obozy i wyjazdy dla dzieci i młodzieży. W kwestii inwestycji mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Serock, w 2014 roku zrealizowano 12 przedsięwzięć drogowych (przebudowa i remonty dróg, wybudowanie oświetlenia drogowego). Przedstawione powyżej informacje wyczerpują zakres spraw, którymi zajmowała się Komisja w 2014 roku. Starosta: Jan Grabiec

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 1741

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 1741 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 1741 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI "KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO" ZA ROK 2012 Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na jego organ szereg zadań publicznych, a jednym z nich jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Czad i ogień obudź czujność.

Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Działania Powiatu Poznańskiego na rzecz mieszkańców w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 987 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO. z dnia 5 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 987 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO. z dnia 5 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 987 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 62 / VI / 2007 z dnia 22.01.2007r. MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r.

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i prawa miejscowego. Straż Miejska w 2015 roku pracowała w 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/.../14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIII/.../14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 marca 2014 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR LXIII/.../14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA /-/ PLAN DZIAŁANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA DOTYCZĄCY UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży 4. Harmonogram realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 lutego 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE NR OC Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 3 lutego 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE NR OC Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 897 SPRAWOZDANIE NR OC-01.5510.01.01.2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2016 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego,

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego, Nieporęt, czerwiec 2011 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Jest wewnętrzna komórką organizacyjną Urzędu Gminy; Podlega Wójtowi Gminy z wyłączeniem spraw w zakresie bhp i ppoż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE Sosnowiec, dnia 10.01.2005r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r. I DANE OGÓLNE 1\ Status prawny oraz zakres kompetencji. Straż Miejska w Sosnowcu została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR / /15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 roku Projekt uchwały przygotowany przez Starostę Pabianickiego UCHWAŁA NR / /15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r STRAŻ GMINNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r Czystość i porządek w Gminie Ochrona spokoju i porządku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bezpieczeństwo i porządek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2009 Województwa Wielkopolskiego Nr 61 6666 Poz. 1329 1329 SPRAWOZDANIE STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2009 (Podstawa prawna: art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 3288 SPRAWOZDANIE Nr 1 z dnia 8 lutego 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku. Od 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014 Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

4. Kierunkowe działania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

4. Kierunkowe działania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego Planowane przerwy w odbywaniu zajęć szkolnych tj. zimowa przerwa świąteczna w okresie od 22 grudnia 2008 r. do 1 stycznia 2009 r., a następnie ferie zimowe, które w województwie zachodniopomorskim trwać

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Plan działania Gminy w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji.

Plan działania Gminy w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji. URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA Renata PIETKIEWICZ CHMYŁKOWSKA /-/ Plan działania Gminy w zakresie utrzymania stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2011

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2011 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Marcin Zydorowicz Szczecin, dnia 7 stycznia 2011 r. BZK.II.68.1-2.2011.U BEZPIECZNE FERIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015

Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 1068 Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

,, BEZPIECZNE WAKACJE - cele i zasadnicze zadania programu

,, BEZPIECZNE WAKACJE - cele i zasadnicze zadania programu ,, BEZPIECZNE WAKACJE - cele i zasadnicze zadania programu Podczas letniego i wakacyjnego wypoczynku wzrasta ryzyko zagrożeń z udziałem dzieci i młodzieży, dotyczy to zwłaszcza obszarów ; 1. Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

działania organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego,

działania organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego, Województwo zachodniopomorskie tradycyjnie, ze względu na posiadane warunki geograficzno-przyrodnicze, jak: nadmorskie położenie, atrakcyjność obszarów śródlądowych ( jeziora, lasy, parki krajobrazowe)

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kąpielisk w Gminie Nieporęt Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych:

I. Wykaz kąpielisk w Gminie Nieporęt Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: EWIDENCJA KĄPIELISK W GMINIE NIEPORĘT I. Wykaz kąpielisk w Gminie Nieporęt Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: 1408032 Powiat: legionowski Województwo:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach

BEZPIECZNI NA DROGACH. Starostwo Powiatowe w Starachowicach BEZPIECZNI NA DROGACH Starostwo Powiatowe w Starachowicach HISTORIA CZYLI ZREALIZOWANE PROJEKTY Bezpieczna Droga I Bezpieczna Droga II Bezpieczna Droga 2007 BEZPIECZNI NA DROGACH BEZPIECZNI NA DROGACH

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/485,uchwala-nr-59005.html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 02:22 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 03.03.2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Ad. 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2016. BRZ.0012.3.21.2017 Protokół Nr 21/2017 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego, odbytego dnia 20 lutego 2017 r. Posiedzenie otworzyła o godz. 10.30 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo