Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz t.j.) składam Radzie Powiatu w Legionowie sprawozdanie z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" (zwanej w dalszej części Komisją) za 2014 rok. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Legionowskim działała na podstawie: art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 tekst jednolity); zarządzenia Nr 8 Starosty Legionowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Legionowskim; zarządzenia Nr 10 Starosty Legionowskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Legionowskim. Do podstawowych zadań i kompetencji Komisji (określonych w art. 38a ust. 2 ww. ustawy) należy m.in.: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu; opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; wspomaganie realizacji Powiatowego Programu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Obywateli i Zapobiegania Przestępczości w Powiecie Legionowskim na lata (przyjęty uchwałą Nr 43/IV/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2011 r.) oraz stanowiący dokument wykonawczy do w/w programu, powiatowy program Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim na lata (przyjęty uchwałą Nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 maja 2011 r.); opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa wyżej. W skład Komisji wchodzą: Starosta, przedstawiciele Rady Powiatu, Policji, Prokuratury oraz osoby reprezentujące samorząd gminny, organizacje pozarządowe i przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie z przywołanym powyżej zarządzeniem Starosty Legionowskiego w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Legionowskim (do czasu powołania nowego składu Komisji) obowiązujący skład osobowy Komisji przedstawia się następująco: Przewodniczący Komisji Jan Grabiec - Starosta Legionowski.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Członkowie: Mirosław Kado - Radny delegowany przez Radę Powiatu; Sławomir Osiwała - Radny delegowany przez Radę Powiatu; Agata Zaklika - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miasta Legionowo; Dorota Świątko - Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Jabłonna; Anna Kaczmarek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Ireneusz Ważny - Prokurator Rejonowy w Legionowie wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie; kom. Artur Cegiełka - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie; nadkom. Grzegorz Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Prewencji delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie; Osoby z głosem doradczym w pracach Komisji: Adam Nadworski - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie; Katarzyna Greśkiewicz - Kierownik Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Wieliszew; st. kpt. Grzegorz Jakubowski - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; Joanna Mizerska - Komendant Straży Gminnej w Nieporęcie; Cezary Tudek - Komendant Straży Miejskiej w Serocku; Krzysztof Jaworski - Prezes Legionowskiego WOPR. W dniu 12 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Legionowskim, którego przedmiotem były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na terenie Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem: bezpieczeństwa na drogach Powiatu; bezpieczeństwa na wodach Jeziora Zegrzyńskiego w okresie ferii zimowych w 2014 r.; planowanych inwestycjach na terenie Powiatu. Posiedzenie Komisji miało na celu podjęcie działań związanych z ustaleniem najistotniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Powiatu Legionowskiego w 2014 r. oraz określenie sposobów działania podmiotów uczestniczących w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Powiatu Legionowskiego. W oparciu o powiatowy program Bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości na lata oraz dokument wykonawczy programu Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim na lata i wytyczne Wojewody Mazowieckiego kontynuowano i koordynowano współpracę i współdziałanie pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Legionowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Strażami Miejskimi i Gminnymi, WOPR em, Sanepidem oraz Nadzorem Budowlanym. W 2014 r. Komisja wspierała działania realizowane przez Starostę w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze Powiatu Legionowskiego. Wg Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przy ocenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego do podstawowych czynników mających wpływ w roku 2014 na podległym terenie należy zaliczyć: bezpośrednią bliskość Warszawy; - rozległy teren rekreacyjny wokół Jeziora Zegrzyńskiego: - ponad 30 tysięcy działek letniskowych, około 50 ośrodków wypoczynkowych;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz około 150 tysięcy osób wypoczywających w sezonie letnim; rozbudowę miasta Legionowa oraz pozostałych Gmin Powiatu legionowskiego, gdzie diametralnie zwiększa się liczba placówek użyteczności publicznej, lokali gastronomicznych, pubów, sklepów całodobowych, dyskotek; przebieganie przez rejon podległy dróg: krajowej nr 61 oraz wojewódzkiej nr 633, będących trasami wyjazdowymi z Warszawy na Mazury. W 2014 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Legionowie podejmowali działania prewencyjne na podległym terenie skupiając się na ochronie bezpieczeństwa obywateli, utrzymaniem ładu i porządku publicznego oraz zapewnieniem spokoju w miejscach publicznych jak również inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządami i organizacjami społecznymi. Do zadań Wydziału Prewencji należały między innymi: analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego; organizowanie i kontrolowanie służb prewencji; nadzorowanie działań dzielnicowych w rejonach służbowych; współpraca z samorządem, administracją rządową oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich i patologiom społecznym; nadzór nad sprawami w postępowaniach o wykroczenia, działania związane z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych i ważnych osobistości; przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących pracę Policji na rzecz dzieci i młodzieży; utrzymywanie stałego kontaktu z sądami rodzinnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci; uczestniczenie w pracach zespołów, komisji, których działalność ma na celu skoordynowanie działań na rzecz profilaktyki i resocjalizacji nieletnich; uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, opiekunami prawnymi, pedagogami celem omawiania istotnych aspektów dotyczących szeroko pojętej problematyki związanej z demoralizacją, przestępczością i zjawiskami patologicznymi wśród nieletnich; prowadzenie bezpośredniej pracy rozpoznawczej i profilaktycznej w środowisku nieletnich zdemoralizowanych; opracowywanie analiz dotyczących nieletnich, przestępczości i innych zjawisk patologicznych wśród nieletnich; prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w tym również w ruchu drogowym oraz uczestniczenie w charakterze oskarżycieli publicznych przed Sądami I i II instancji; współpraca dzielnicowych z instytucjami pozarządowymi w zakresie przemocy w rodzinie i problemu bezdomności tj. spółdzielniami mieszkaniowymi, ośrodkiem pomocy społecznej, noclegowniami, domami dziennego pobytu, szkołami i innymi placówkami kulturalno - oświatowymi na terenie Powiatu. Powyższe zadania realizują między innymi funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowi oraz policjanci z zespołu ds. wykroczeń, nieletnich i patologii. Zespół ds. Nieletnich i Patologii w 2014 roku realizował następujące zadania: prawidłowe załatwianie spraw nieletnich i dobór odpowiednich form oddziaływania prewencyjnego; przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących pracę Policji na rzecz dzieci i młodzieży; utrzymywanie stałego kontaktu z sądami rodzinnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci; uczestniczenie w pracach zespołów, komisji, których działalność ma na celu skoordynowanie działań na rzecz profilaktyki i resocjalizacji nieletnich;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, opiekunami prawnymi, pedagogami celem omawiania istotnych aspektów dotyczących szeroko pojętej problematyki związanej z demoralizacją, przestępczością i zjawiskami patologicznymi wśród nieletnich; prowadzenie bezpośredniej pracy rozpoznawczej i profilaktycznej w środowisku nieletnich zdemoralizowanych; opracowywanie analiz dotyczących nieletnich, przestępczości i innych zjawisk patologicznych wśród nieletnich. Ponadto dzielnicowi aktywnie współpracowali z szeregiem instytucji pozarządowych w zakresie przemocy w rodzinie i problemu bezdomności tj. spółdzielniami mieszkaniowymi, ośrodkiem pomocy społecznej, noclegowniami, domami dziennego pobytu, szkołami i innymi placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie Powiatu. Wydział Ruchu Drogowego to wyspecjalizowana komórka Policji, która zajmuje się kontrolą ruchu drogowego, jego nadzorem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach. Policjanci w/w Wydziału, to funkcjonariusze, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia w zakresie ruchu drogowego uprawniające ich do: kierowania ruchem drogowym; kontroli stanu technicznego pojazdów silnikowych; obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych. Zadania podejmowane przez Wydział Ruchu Drogowego: analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych w powiecie, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych; współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z organizacjami i instytucjami takimi jak: Zarząd Dróg (miejskich, powiatowych i wojewódzkich), Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Inspekcja Transportu Drogowego, służby ratownicze; planowanie i organizowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg; współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, w szczególności przestępczości samochodowej; inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie spotkań, pogadanek, konkursów, przygotowań do egzaminów na kartę rowerową lub motorowerową, a także współpracę ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja); prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym oraz uczestniczenie w charakterze oskarżycieli publicznych przed sądami I i II instancji; prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych oraz ewidencji kierujących pojazdami, popełniających przestępstwa lub wykroczenia drogowe podlegające rejestracji; zabezpieczenie imprez na drogach, które wykorzystywane są w sposób szczególny - rajdy samochodowe, wyścigi kolarskie, biegi uliczne, przemarsze itp. Ponadto Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w roku 2014 brali udział w zabezpieczeniu 30 imprez masowych, 1 zgromadzeniu publicznym oraz 1 proteście społecznym. Jednocześnie zabezpieczali imprezy o charakterze niemasowym (zawody sportowe). Prowadzona była również współpraca z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, która skierowana była na wymianę wspólnych doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Do Prokuratury Rejonowej w Legionowie wpłynęło 3117 spraw, z czego załatwionych zostało Jednocześnie skierowano 919 aktów oskarżenia przeciwko 1021 osobom. W toczących się postępowaniach przygotowawczych Sąd zastosował na wniosek Prokuratury tymczasowe aresztowanie wobec 60 osób. Ponadto zastosowano dozór Policji wobec 74 osób i poręczenie majątkowe wobec 6 osób. Na skutek skierowanych przez Prokuraturę aktów oskarżenia, Sądy skazały 983 osoby.w 362 sprawach prokuratorzy odmówili

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz wszczęcia postępowania, natomiast w 1306 sprawach postępowanie przygotowawcze zostało umorzone, w tym 471 wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Wskaźnikwykrywalności wyniósł W ocenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na terenie powiatu występują następujące źródła zagrożeń: Wodociąg Północny - zgodnie z ustawą o ochronnie środowiska został uznany za zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z powodu magazynowania chloru, w wyniku planowych działań zakładu systematyczne zmniejsza się jego ilość i aktualnie wynosi około 9 ton chloru; tłocznie gazu w Rembelszczyźnie, gdzie oprócz tłoczonego gazu składowany jest również kwas solny; Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. zakład w Stanisławowie, w którym magazynuje się około 1,5 tony amoniaku; rurociągi gazowe: Radzymin Płock, Rembelszczyzna Zegrze, Nieporęt Poddębie, Nieporęt Okunin oraz Rembelszczyzna Buchnik; ropociąg Wólka Radzymińska Orzechów oraz rurociąg benzynowy Choszczówka Wólka Radzymińska; stacje benzynowe i stacje tankowania gazem propan-butan; katastrofy i awarie środków transportu kolejowego i drogowego. Ponadto na terenie Powiatu istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego spowodowanego zatorami lodowymi na Wiśle, Narwi i Bugu oraz katastrofalnego zatopienia w wyniku uszkodzenia zapory Zalewu Zegrzyńskiego, poprzez zniszczenie jednej części zapory czołowej w m. Dębe lub zapór bocznych lewego brzegu w połączeniu z falą stulecia na Wiśle. W wyniku zatorów lodowych zagrożenie powodziowe może wystąpić na terenie Gmin Jabłonna, Serock, natomiast katastrofalne zatopienie może wystąpić głównie na terenie Gminy Wieliszew oraz m. Zegrze Płd., Białobrzegi i Rynia w Gminie Nieporęt. Najgroźniejsze dla bezpieczeństwa mieszkańców byłoby wystąpienie obu zjawisk jednocześnie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w zakresie kontroli stanu bezpieczeństwa nieruchomości w 2014 r., kontrolowała następujące grupy obiektów: obiekty mieszkalne wielorodzinne w szczególności socjalne; obiekty użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (hotele, domy wczasowe, pensjonaty), w których w latach ubiegłych stwierdzono nieprawidłowości; obiekty wskazane do kontroli przez KW PSP w Warszawie (m.in.; obiekty wyznaczone do zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, kontrole drogowe przewozu materiałów niebezpiecznych etc.); obiekty przemysłowe (produkcyjne i magazynowe), oraz instalacje technologiczne poza budynkami; obiekty magazynowe, hurtownie i punkty sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych; obiekty nowobudowane i modernizowane w zakresie zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach z wymogami obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zawartych w projektach budowlanych. W zakresie kontrolno-rozpoznawczym przeprowadzono łącznie 125 czynności kontrolnych w 140 obiektach, w tym skontrolowano: 87 obiektów zamieszkania zbiorowego; 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych; 27 obiektów produkcyjnych i magazynowych; 2 gospodarstwa rolne oraz przeprowadzono 3 kontrole lasu. Ponadto w roku 2014 przeprowadzono 45 kontroli odbiorowych, 49 kontroli podstawowych oraz 31 kontroli sprawdzających. Przeprowadzono również 12 kontroli stacji paliw i gazu płynnego, w tym 2 kontrole odbiorowe.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz W czerech przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej w przypadku, których podjęto stosowne działania administracyjne. Niemniej nie stwierdzono przypadków występowania nielegalnych przepompowni gazu. W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach stwierdzono występowanie 221 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. W zakresie realizacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Legionowskiego organ: wydał 64 decyzje administracyjne, w tym 57 w sprawie usunięcia uchybień; siedmiokrotnie wystąpił do innych organów; wystawił dwa mandaty karne; wydał 32 opinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów; zaopiniował 21 imprez masowych, w tym cyklicznych; zajął 45 stanowisk w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych; wydał dwa upomnienia w sprawie braku realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi; wydał 6 postanowień w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach ochrony przeciwpożarowej; rozpatrzył cztery skargi. W ramach realizacji akcji Bezpieczne Wakacje 2014 r., na terenie Powiatu Legionowskiego przeprowadzono postępowania kontrolne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach wypoczynku letniego takich jak: baza WOPR w Zegrzu przy ul. Warszawskiej; Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie; Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni; Exploris - OSW w Serocku; Klub Mila Zegrzynek, położony w Jadwisinie; Integracyjne Centrum Opieki Wychowania i Terapii w Serocku; Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZETOM w Jachrance. Jednocześnie prowadzono działalność edukacyjno-szkoleniową w zakresie edukacji przeciwpożarowej. Komendę Powiatową PSP w Legionowie zarejestrowano na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej do udziału w przeprowadzaniu akcji edukacyjnych, pogadanek i pokazów organizowanych przez Straż Pożarną dla dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego. Straż Miejska w Legionowie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Legionowie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Legionowo, a Komendantem Powiatowym Policji w Legionowie. Do pracy z Policją zostało oddelegowanych na stałe 4 strażników do pełnienia służby w patrolach mieszanych z policjantami. Straż Miejska zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z Policją brała udział w zabezpieczeniu następujących wydarzeń: zawodów sportowych; imprez kulturalno-rozrywkowych; uroczystości religijnych; kolizji i wypadków drogowych. Ponadto Straż Miejska w Legionowie kontroluje place zabaw, tereny przyszkolne, targowisko miejskie oraz miejsca gromadzenia się elementu chuligańskiego. Ogółem strażnicy udzielili 8927 pouczeń, wystawili 766 mandatów karnych i skierowali do Sądu Rejonowego w Legionowie 145 wniosków o ukaranie.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz W ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie przeprowadzono: w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych - pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznych wakacji, bezpiecznych ferii; w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci (cyberprzemoc). Oprócz powyższego, Straż Miejska organizowała różnego rodzaju konkursy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz nad wodą. Przeprowadzono 2 bezpłatne kursy samoobrony dla kobiet, zaś w ramach imprezy plenerowej zorganizowano bezpłatny przegląd stanu technicznego rowerów oraz rozdawano elementy odblaskowe, opaski, breloki itp. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz t.j.) przeprowadzał kontrole na podstawie wykazu zarejestrowanego w elektronicznej bazie wypoczynku, utworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, organizowanego na terenie Powiatu Legionowskiego oraz na podstawie zgłoszeń do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie. Kontrole przeprowadzano pod kątem oceny warunków sanitarno-higienicznych i technicznych, których zakres obejmował następujące zagadnienia: budynek i jego wyposażenie techniczne, mikroklimat pomieszczeń, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia porządkowe, opiekę medyczną, system pierwszej pomocy, pokoje chorych, stan zdrowia uczestników, żywienie uczestników wypoczynku, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, teren obiektu wypoczynku, gromadzenie odpadów stałych, dostępu do kąpieliska oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu. Prowadzone działania kontrolne uwzględniały również zapewnienie bezpieczeństwa nad kąpieliskami, w tym nadzór nad odpowiednim oznakowaniem kąpielisk i kontrole jakości wody (pobór wody do badań). W oparciu o wyniki badań prowadzonych w miesiącach letnich 2014 roku wód Jeziora Zegrzyńskiego, na bieżąco informowano o dopuszczeniu kąpielisk do kąpieli poprzez wydawanie komunikatów. Przez cały czas trwania sezonu kąpielowego, jakość wody przeznaczonej do kąpieli była odpowiadająca wymaganiom, w związku, z czym nie wydano żadnej decyzji o zakazie kąpieli. Obiekty, w których zorganizowano wypoczynek zapewniły uczestnikom odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne. Opiekę medyczną uczestnikom zapewniały miejscowe ośrodki zdrowia. W czasie prowadzonych kontroli nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości. Wg Powiatowego Urzędu Pracyw Legionowie nastąpił spadek ilości bezrobotnych z 5051 w 2013 r. do 4633 w 2014 r. we wszystkich kategoriach pozostających bez pracy. Zanotowano spadek bezrobocia w stosunku do: kobiet z 2378 w 2013 r. do 2220 w 2014 r. mężczyzn z 2673 w 2013 r. do 2413 w 2014 r. Powyższe jest m.in. konsekwencją sytuacji ekonomicznej kraju, w tym również lokalnego rynku pracy. Bardzo dobrze układała się współpraca i współdziałanie Legionowskiego WOPR-u z Komisariatem Policji Rzecznejw Warszawie - Ogniwo III Nieporęt, co miało istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z akwenu Jeziora Zegrzyńskiego. Działania podejmowane w ramach programu Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim oraz sposoby ich realizacji: edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zdarzeń najczęściej występujących w czasie korzystania z plaży i wód Zalewu Zegrzyńskiego, nauka pływania; przeciwdziałanie kłusownictwu, spożywaniu alkoholu na wodzie, kradzieży sprzętu wodnego; zwiększenie ilości patroli pieszych szczególnie w miejscach biwakowania oraz plaż niestrzeżonych; zabezpieczenie kąpielisk przez odpowiednie służby; organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży; umieszczanie informacji w internecie oraz lokalnych mediach; akcja skierowana do dzieci i młodzieży pod nazwą Bezpiecznie na wodzie i lądzie z Kapitanem Wyderką.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Zestawienie działań ratowniczych przeprowadzonych przez LWOPR w 2014 r. oraz zdarzeń: liczba i rodzaj podejmowanych działań: - akcja ratunkowa i poszukiwawcza: 208; - akcja techniczna: 32; liczba osób, którym udzielono pomocy: 240; liczba utonięć: 3. Działania podejmowane w zakresie profilaktyki i edukacji w formie spotkań edukacyjno-prewencyjnych dla młodzieży prowadzonych w bazie LWOPR w Zegrzu oraz w placówkach oświatowych obejmowały: bezpieczne dziecko na lodzie (spotkania edukacyjno-prewencyjne z młodzieżą w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz bazie LWOPR w Zegrzu ogółem 6 spotkań, 120 osób przeszkolonych); bezpiecznie nad wodą (spotkania edukacyjno-prewencyjne z młodzieżą w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz bazie LWOPR w Zegrzu ogółem 38 spotkań, 3077 osób przeszkolonych; plakaty informacyjne (plakaty Ostrożnie na lodzie zawierające wszystkie niezbędne informacje i ostrzeżenia, umieszczane w miejscach uczęszczanych przez młodzież i turystów w okresie zimowym); program Pływaj jak Kapitan Wyderka (kontynuacja prowadzonej w zeszłym roku akcji prowadzonej z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie, promująca naukę pływania i zdobywania w trakcie wakacji karty pływackiej, kartę pływacką można było zdobyć na plażach jeziora Zegrzyńskiego oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym); bezpieczne wakacje nad wodą (w okresie wakacyjnym ratownicy Legionowskiego WOPR prowadzili zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa nad wodą i bezpieczeństwa żeglugi, zajęcia były prowadzone dla młodzieży spędzającej wakacje nad Jeziorem Zegrzyńskim na różnego rodzaju obozach, uczestniczyło w nich 150 osób); warsztaty dla młodzieży z zakresu kształtowania postawy proekologicznej w celu ochrony wód Jeziora Zegrzyńskiego i terenów przyległych oraz organizmów tam żyjących (w spotkaniach brała udział młodzież z terenu Powiatu Legionowskiego, zajęcia teoretyczne odbywały się w Bazie LWOPR w Zegrzu Południowym, zajęcia praktyczne na wodzie przeprowadzono z użyciem sprzętu motorowodnego Legionowskiego WOPR, natomiast zajęcia na pływalni prowadzono z użyciem sprzętu ABC umożliwiającego obserwację środowiska podwodnego); warsztaty dla młodzieży z zakresu segregacji śmieci, odpadów pozostawianych na plażach, zachowania nad wodą nieszkodzącego ptactwu nad Jeziorem; ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; program edukacyjny z zakresu ratownictwa wodnego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z terenu Powiatu Legionowskiego i sąsiednich Powiatów. W 2014 roku ratownicy Legionowskiego WOPR zorganizowali cykl systematycznych zajęć edukacyjnotreningowych z zakresu ratownictwa dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, niebędącej członkami organizacji. W ramach szkoleń prowadzono niezależne zajęcia dla grupy młodzieży młodszej (13-16 lat) i starszej (17-19 lat). Szkoleniami objęto 30 osób z pierwszej grupy i 40 z grupy drugiej. W ramach zajęć uczestnicy szkoleń przyswajali umiejętności i wiedzę z zakresu: doskonalenia technik pływackich; ratownictwa wodnego i auto ratownictwa na wodach płynących; pierwszej pomocy przedmedycznej; ratownictwa lodowego i zimowego; podstawowych umiejętności z zakresu technik wysokościowych;

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz podstawowych umiejętności motorowodnych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzał niezależnie od różnych sezonowych akcji, kontrole oraz przeglądy pod względem stanu technicznego placów zabaw, gminnych ośrodków kultury, gminnych centrów sportu i rekreacji, szkół, hal sportowych, przedszkoli, ośrodków przewidzianych na zorganizowany letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, hoteli, domów wypoczynkowych, restauracji zajazdów, sklepów, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy i magazynów na terenie Powiatu. W 2014 roku przeprowadzono 122 kontrole, w tym 7 kontroli inwestycji budowlanych. Dwukrotnie w ciągu roku został sprawdzany stan techniczny 60 obiektów wielkopowierzchniowych. Poza wyżej wymienionymi podmiotami również samorządy lokalne prowadziły szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Legionowskim. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jak turystom odwiedzającym Powiat, samorządy lokalne realizowały między innymi w oparciu o Powiatowy Program Bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony obywateli i zapobiegania przestępczości dla Powiatu Legionowskiego na lata oraz stanowiący dokument wykonawczy do w/w programu, powiatowy program Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim na lata Program ma za zadanie poszukiwanie i wdrażanie skutecznych formi metod profilaktycznych w kierunku zapobiegania przestępczości, wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, przełamaniu bariery strachu, a w konsekwencji stworzeniu bezpiecznych miast, gmin, wsi i osiedli. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Jest on oparty na stałym i partnerskim współdziałaniu służb, inspekcji, straży oraz samorządów lokalnych ze społeczeństwem i innymi podmiotami mogącymi mieć istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Powiatu. Starostwo Powiatowe w Legionowie w 2014 roku podjęło szereg przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu, między innymi dofinansowało w kwocie zł zakup radiowozu oznakowanego dla KP Policji w Legionowie. Ponadto doposażyło komisariat Policji w jednorazowe środki ochrony indywidualnej, odporne na działanie czynników biologicznych i chemicznych, na wypadek wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej lub ataku bioterrorystycznego. W ramach promocji i ochrony zdrowia w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli doposażyło Zespoły Ratownictwa Medycznego w indywidualne detektory tlenku węgla. Wspierało również działalność PSP w Legionowie w zakresie bezpieczeństwa. Na niezbędny sprzęt strażacki udzieliło łącznej dotacji finansowej w kwocie zł. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Legionowie w 2014 roku bardzo mocno wspierało działania prewencyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i porządku. Swoim patronatem objęło dwie edycje konkursu Bezpieczna Podróż oraz turniej wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom - fundując laureatom nagrody rzeczowe. Ponadto wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zorganizowało konkurs Bezpieczna droga do szkoły. W ramach kontynuacji Powiatowego Programu Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim, wspierało Młodzieżową Grupę Ratownictwa Wodnego Legionowskiego WOPR, dofinansowując wypoczynek zimowy i letni w/w grupy. W kwestii inwestycji drogowych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie Powiatu, zrealizowało w: Legionowie; - budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalna; - budowę sygnalizacji świetlno-ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej Nr 1825W ul. Krakowska; Gminie Nieporęt; - budowę sygnalizacji świetlno-ostrzegawczej w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W ul. Izabelińska; - przebudowę mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W ul. Brukowa w miejscowości Czarna Struga wraz przebudową drogi powiatowej Nr 1815W ul. Szkolna i ul. Małołęcka;

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz przebudowę drogi powiatowej Nr 1816W ul. Królewska ul. Zwycięstwa; - modernizację nawierzchni drogi 4303W w miejscowości Beniaminów ul. Fortowa; Gminie Serock; - przebudowę drogi powiatowej Nr 1809W ul. Bindugi w miejscowości Kania Polska; Gminie Wieliszew; - przebudowę drogi powiatowej Nr 1818W ul. Kościelna; Gminie Jabłonna; - przebudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W. W Gminie Miejskiej Legionowo przeznaczono zł na służby ponadnormatywne Policji. Jednocześnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta wsparł zakup sprzętu do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej w kwocie zł oraz medycznego zestawu szkoleniowego w kwocie zł dla KP PSP. Ponadto udzielił dotacji celowej dla OSP w Legionowie w wysokości zł. Dofinansowano również dwa radiowozy (oznakowany i nieoznakowany) w kwocie zł dla KP Policji w Legionowie. Natomiast w ramach działań informacyjno-edukacyjnych związanych z zagrożeniami ze strony środków psychoaktywnych oraz występowaniem przemocy, w trakcie 13 wyjazdów przeszkolono łącznie 508 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Na ten cel Gmina Miejska Legionowo przeznaczyła kwotę zł. W ramach inwestycji, które przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa należy wspomnieć o przebudowie kilku dróg gminnych, wybudowaniu ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, przebudowaniu oświetlenia na osiedlu przy ul. Piaskowej, rozbudowaniu monitoringu miejskiego oraz wybudowaniu kanalizacji sanitarnych i deszczowych w ciągu ulic znajdujących się na terenie Gminy. W Gminie Wieliszew podjęto wiele przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu. Urząd Gminy Wieliszew dofinansował służby ponadnormatywne Policji, co pozwoliło zwiększyć liczbę patroli w rejonie zbiorników wodnych oraz zwyczajowego przebywania młodzieży. Dzielnicowi przeprowadzali pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego i zimowego. Oprócz tego, Gmina, wraz z Zarządem Powiatowym OSP zorganizowała dla 17 dzieci z młodszych drużyn pożarniczych obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Mikoszewie. Na terenie gminy przeprowadzono także ćwiczenia z zakresu ratownictwa i ewakuacji ludności oraz zwierząt KLUCZ W ćwiczeniu uczestniczyło 98 strażaków OSP i PSP, ratownicy medyczni oraz Policja. Patronat nad ćwiczeniem objął Polski Związek Jeździecki. Ponadto gminne jednostki OSP wraz z Policją zabezpieczały wszystkie lokalne imprezy i festyny, na których przeprowadzano konkursy i zabawy dla dzieci, pogłębiające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. W kwestii inwestycji drogowych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, poprawiono w wielu miejscach organizację ruchu drogowego oraz zamontowano progi zwalniające. W Gminie Nieporęt również zawarto porozumienie pomiędzy Urzędem Gminy, a Policją (Komisariatem Policji) w sprawie dyżurów ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów wraz ze Strażą Gminną (zrealizowano 800 osobogodzin na kwotę zł). W ramach służb ponadnormatywnych wylegitymowano 578 osób, nałożono 52 mandaty karne oraz zatrzymano 10 przestępców. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nieporęcie prowadzili wspólnie ze strażnikami gminnymi, między innymi akcje pod hasłem Bezpieczne wakacje, Bezpieczny Zalew Ponadto rejon akwenu Jeziora Zegrzyńskiego z pasem nadbrzeża całorocznie był patrolowany przez Komisariat Rzeczny Policji z Warszawy - III Ogniwo KRP w Nieporęcie. Dla bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne Urząd Gminy zawarł umowę z Legionowskim WOPR do prowadzenia w sezonie letnim kąpieliska w ramach obiektu rekreacyjnowypoczynkowego Dzika Plaża (kąpielisko Dzika Plaża przez całe wakacje było dopuszczone do kąpieli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie - regularne badanie jakości wody przeprowadzało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. Zakład Laboratoriów w Warszawie na ul. Koszykowej).

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Straż Gminna realizowała również działania doraźne między innymi pod kątem: Bezpieczna kąpiel, Bezpieczne boisko, Bezpieczny plac zabaw, Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, Jestem widoczny jestem bezpieczny, Razem bezpieczniej. Prowadziła działania w zakresie bezpieczeństwa w rejonie Dzikiej Plaży nad Jeziorem Zegrzyńskim, na obszarach wodnych Gminy Nieporęt, w strefach parkowania, na osiedlach mieszkaniowych, pętlach autobusowych (Białobrzegi, Zegrze Południowe, Rynia) pod kątem bezpieczeństwa podróżujących i porządku publicznego. Sprawdzała również infrastrukturę drogową, oświetlenie uliczne. Ponadto monitorowała poziom wód na terenie gminy pod kątem zagrożenia powodziowego. Ponadto na terenie Gminy Nieporęt prowadzono szereg przedsięwzięć propagujących bezpieczne zachowania takich jak: organizacja obozów edukacyjnych (udział wzięło ponad 200 dzieci i młodzieży); wspieranie działań prewencyjnych podejmowanych przez jednostki Policji, Straży Gminnej, WOPR, organizacji społecznych i kościelnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa; propagowanie bezpiecznych zachowań w lokalnych gazetach, mediach społecznościowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych. W kwestii inwestycji mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa Gmina Nieporęt, w 2014 roku zrealizowała 17 przedsięwzięć drogowych. W Gminie Jabłonna w roku 2014 niewątpliwie najważniejszym przedsięwzięciem związanym z podniesieniem bezpieczeństwa było wybudowanie komisariatu Policji w Jabłonnie. Podjęto szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego, między innymi dofinansowano służby ponadnormatywnych Policji, co pozwoliło na zwiększenie liczby patroli. Monitorowano działania mające na celu modernizację wału przeciwpowodziowego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji modernizacji wału przeciwpowodziowego). Realizowano dalszą rozbudowę sieci monitoringu gminnego poprzez przeniesienie obsługi kamer do komisariatu Policji w Jabłonnie. Prowadzono akcje związane z wypoczynkiem zimowym i letnim dzieci i młodzieży. Ponadto wraz z Kołami Łowieckimi podjęto czynności związane odławianiem, przepędzaniem i odstraszaniem dzików z terenu Gminy Jabłonna. W Gminie Serock w celu poprawy bezpieczeństwa realizowane były działania kontrolne prowadzone między innymi przez Komisariat Policji oraz Straż Miejską w Serocku. Działania te obejmowały bieżącą i doraźną kontrolę obiektów, placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, plaży miejskiej jedynego oznakowanego kąpieliska na terenie Gminy, tras pieszo-rowerowych, dzikich kąpielisk, terenów przyległych do ośrodków wypoczynkowych i hoteli, miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, w tym również okolic szkół itp. W ramach współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i Komisariatem Policji w Serocku dokonywano w okresie 2014 roku na bieżąco kontroli autokarów wiozących dzieci na wycieczki oraz wypoczynek zimowy i letni. W trakcie organizowanych imprez plenerowych, jak również w miejscach zorganizowanego wypoczynku sprawdzano warunki i przestrzegano zasad ochrony przeciwpożarowej. Podejmowano działania mające na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego podczas imprez kulturalnych, sportowych i religijnych, odbywających się na terenie miasta Serock oraz okolicznych sołectw. Realizowane działania prewencyjne dotyczyły głównie problemu zapobiegania zjawiskom patologicznym (narkotyki i alkohol) oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w miejscach ogólnodostępnych. W trakcie służby strażnicy miejscy, policjanci zespołów dzielnicowych, patrolowo-interwencyjnych oraz kryminalnych dokonywali kontroli sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim, przeprowadzali rozmowy z właścicielami sklepów i pracownikami ochrony na temat zapobiegania czynom karalnym popełnianym przez młodzież. Jednocześnie w roku 2014 roku Straż Miejska rozpoczęła cykl szkoleń w grupach 10 osobowych pod nazwą I Ty bądź pomocny z zakresu pierwszej pomocy w ramach kursu podstawowego połączonych z pokazem multimedialnym o skutkach wypadków drogowych. Kursy kończyły się sporządzeniem ankiety, w której

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz uczestnicy ocenili przebieg szkoleń bardzo pozytywnie i wskazali potrzebę uzupełnienia wiadomości w tym zakresie oraz nabycia umiejętności praktycznych. W treści ankiet wykazywano duże zadowolenie z uczestnictwa i wskazywano na wyczerpujący zakres szkolenia. Informacje o kursach propagowano na stronie internetowej Urzędu. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedmiotowe szkolenie będzie kontynuowane również w 2015 roku. W 2014 roku Straż Miejska w Serocku realizowała także działania prewencyjne w zakresie Bezpieczna droga do szkoły. Zabezpieczanie przejść dla pieszych w okolicy szkół miało na celu poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego przez dzieci oraz młodzież, utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwijanie wyobraźni i myślenia. Założone cele zostały zrealizowane gdyż przyczyniono się do poprawy stanu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie szkół (nie odnotowano w tych miejscach wypadków drogowych). W ramach projektu Bezpieczny Serock kontynuowano całodobowe monitorowanie ulic, placów zabaw, okolic szkół i plaży, co spowodowało ujawnienie sprawców kradzieży mienia, kierujących, którzy oddalili się z miejsca kolizji drogowych, sprawców czynów chuligańskich i innych wykroczeń. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, wspólnie z innymi podmiotami (np. OSP, oświatą, parafiami) organizowały kolonie, obozy i wyjazdy dla dzieci i młodzieży. W kwestii inwestycji mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Serock, w 2014 roku zrealizowano 12 przedsięwzięć drogowych (przebudowa i remonty dróg, wybudowanie oświetlenia drogowego). Przedstawione powyżej informacje wyczerpują zakres spraw, którymi zajmowała się Komisja w 2014 roku. Starosta: Jan Grabiec

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA 10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA Straż Graniczna, jako umundurowana i uzbrojona formacja typu policyjnego, utworzona została do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Wstęp 1. Stan brd w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie miasta - 2009 -

RAPORT o stanie miasta - 2009 - RAPORT o stanie miasta - 2009 - (stan na 31 grudnia 2009 r.) Tarnów 2010 r. Zebrał i opracował zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Prochot-Józefów Angelina Słomska Raport o stanie miasta za 2009 r.

Bardziej szczegółowo